Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-130"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-130"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, le rapport qui vient d’être adopté dans notre Assemblée s’inscrit absolument dans la ligne «politiquement correcte» qui règne ici en maître, sans aucune contestation des dogmes établis. Pourtant, une affirmation mille fois répétée n’est pas pour autant justifiée. Il y a toujours eu des réchauffements du climat. Il y a eu des réchauffements du climat depuis les dernières glaciations, par exemple, et ce ne sont quand même pas les voitures utilisées par l’homme de Neandertal qui ont provoqué les derniers réchauffements. Il n’y a aucune contestation, il n’y a aucune interrogation sur ce qui nous est répété cent fois, mille fois, et dans quel but? On voit bien qu’il y en a au moins un qui présente un grand intérêt: c’est de préparer l’avènement du gouvernement mondial; et le deuxième, c’est de culpabiliser une fois de plus l’homme européen et l’homme occidental considéré, à tort, comme le responsable de tous les péchés du monde. Je m’arrêterai là, Monsieur le Président, puisque je n’ai pas droit à soixante et une secondes. Je vous remercie de m’avoir écouté avec attention."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, zpráva, která byla právě chválena ve sněmovně, rozhodně pečlivě sleduje „politicky korektní“ linii, která zde vládne mocí nejmocnější, aniž by byla zpochybňována zavedenými dogmaty. Skutečnost, že se něco tisíckrát opakuje, však neznamená, že je to odůvodněné. Globální oteplování existovalo vždy. Globální oteplování probíhalo například od poslední doby ledové, a přeci jen nebyl tento jeho předchozí případ způsoben auty neandrtálců. Neexistuje žádný spor o tom, žádné zpochybnění toho, co nám je stokrát a tisíckrát opakováno – a proč tomu tak je? Naprosto zřejmý je přinejmenším jeden významný důvod: Příprava nástupu světové vlády; druhým důvodem je opětovná snaha vštípit pocit provinění obyvatelům Evropy a Západu, kteří jsou chybně považováni za původce všech světových problémů. Tím skončím, pane předsedající, protože nemám právo hovořit jedenašedesát vteřin. Děkuji vám, že jste vzali mé sdělení v potaz ."@cs1
"Hr. formand! Den betænkning, som netop er blevet vedtaget i Parlamentet, retter helt tydeligt ind efter den "politisk korrekte" linje, som hersker enerådigt her uden at blive anfægtet af etablerede dogmer. Noget bliver imidlertid ikke rigtigt, blot fordi man siger det tusind gange. Der har altid været global opvarmning. Der har f.eks. været global opvarmning siden de sidste istider, og det var trods alt ikke neandertalernes biler, der var årsag til de tidligere tilfælde at global opvarmning. Det anfægtes ikke, og der sættes ikke spørgsmålstegn ved det, som vi får at vide igen og igen, hundredvis af gange, tusindvis af gange, og med hvilket formål? Vi kan tydeligt se, at der i det mindste er ét meget vigtigt formål, nemlig at forberede os på verdensregeringens komme. Det andet formål er nok engang at indgyde frygt hos europæerne og vesterlændingene, som uretmæssigt anses for at være ansvarlige for alle verdens onder. Jeg vil stoppe her, for jeg har ikke ret til 61 sekunder. Tak, fordi De lyttede til det, jeg havde at sige."@da2
"Herr Präsident! Der Bericht, der in unserem Plenum gerade angenommen wurde, reiht sich direkt in die „politisch korrekt“-Linie ein, die hier uneingeschränkt herrscht, ohne dass die etablierten Dogmen hinterfragt werden. Und doch, nur weil etwas schon tausendmal behauptet wurde, heißt das nicht, dass es auch richtig ist. Das Phänomen der globalen Erwärmung hat es schon immer gegeben. Zum Beispiel gab es seit den letzten Eiszeiten eine globale Erwärmung und es waren wohl nicht die von den Neandertalern gefahrenen Autos, die für diese vorherigen Fälle globaler Erwärmung verantwortlich waren. Was uns hunderte Male, tausende Male erzählt wurde, wird nicht angezweifelt, nicht in Frage gestellt – aber aus welchem Grund? Es ist klar ersichtlich, dass es mindestens einen wichtigen Grund gibt: die Vorbereitung auf das Einläuten der Weltregierung; und der zweite Grund ist, bei den Europäern und der westlichen Welt, die fälschlicherweise für alle Übel dieser Welt verantwortlich gemacht werden, einmal mehr Schuldgefühle zu erzeugen. An dieser Stelle höre ich auf, Herr Präsident, da mir keine einundsechzig Sekunden zustehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση που μόλις εγκρίθηκε από το Σώμα μας συμβαδίζει απολύτως με την «πολιτικά ορθή» γραμμή που κυριαρχεί εδώ, η οποία μένει αδιαφιλονίκητη χάρη σε κατεστημένα δόγματα. Ωστόσο, το γεγονός ότι κάτι λέγεται χίλιες φορές δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται. Ανέκαθεν υπήρχε υπερθέρμανση του πλανήτη. Υπήρχε υπερθέρμανση του πλανήτη, για παράδειγμα, από την εποχή των τελευταίων παγετώνων και, εν πάση, περιπτώσει τα προηγούμενα κρούσματα υπερθέρμανσης του πλανήτη δεν σημειώθηκαν εξαιτίας της χρήσης των αυτοκινήτων από τον Άνθρωπο του Νεάντερταλ. Δεν χωρεί αντίλογος, δεν χωρεί αμφιβολία για αυτό που μας επαναλαμβάνεται εκατό φορές, χίλιες φορές και για ποιον λόγο; Μπορούμε σαφώς να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ένας τουλάχιστον λίαν σημαντικός λόγος: να προετοιμαστούμε για την έλευση της παγκόσμιας διακυβέρνησης· ο δεύτερος λόγος είναι και πάλι για να διαποτίσουμε με ένα αίσθημα ενοχής τους Ευρωπαίους και τους Δυτικούς, που εσφαλμένα θεωρούνται υπεύθυνοι για όλα τα κακά του κόσμου. Θα σταματήσω εδώ, κύριε Πρόεδρε, διότι δεν δικαιούμαι εξήντα ένα δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστώ που σημειώσατε αυτά που είπα."@el10
"Mr President, the report that has just been adopted in our Chamber definitely toes the ‘politically correct’ line that reigns supreme here, unchallenged by established dogmas. However, just because something is said a thousand times does not mean that it is justified. There has always been global warming. There has been global warming since the last glaciations, for example, and, after all, it was not the cars used by Neanderthal Man that caused the previous instances of global warming. There is no dispute, there is no question about what is repeated to us a hundred times, a thousand times, and for what reason? We can clearly see that there is at least one very important reason: to prepare for the advent of world government; and the second reason is once again to instil a sense of guilt in Europeans and in Westerners, who are considered, wrongly, as being responsible for all the world’s ills. I shall stop there, Mr President, because I am not entitled to sixty-one seconds. Thank you for having taken notice of what I have said."@en4
"Señor Presidente, el informe que se acaba de aprobar en la Cámara acata la disciplina de lo políticamente correcto que prima aquí, sin que los dogmas establecidos la cuestionen. Sin embargo, sólo porque algo se repita mil veces no significa que esté justificado. Siempre ha habido calentamiento global. El calentamiento global ha existido desde las últimas formaciones de glaciares, por ejemplo y, a fin de cuentas, no fueron los coches de los hombres de Neanderthal los que causaron las anteriores muestras de calentamiento global. No hay discusión, no hay duda sobre lo que se nos ha repetido cien veces, mil veces y ¿por qué? Es evidente que hay al menos una razón muy importante: prepararse para la llegada del gobierno mundial. La segunda razón es una vez más instilar un sentimiento de culpa en los europeos y los occidentales, a quienes se les considera, injustamente, responsables de todos los males del mundo. Voy a parar aquí, señor Presidente, porque no tengo derecho a sesenta y un segundos. Gracias por tomar nota de lo que he dicho."@es21
"Lugupeetud juhataja! Euroopa Parlamendis äsja vastu võetud raport järgib kahtlemata siin valitsevat poliitiliselt korrektset joont, ilma et keegi kindlakskujunenud dogmasid vaidlustaks. Kuid asi, mida on tuhat korda öeldud, ei pruugi seepärast veel õige olla. Globaalsoojenemine on alati olemas olnud. Maa kliima soojenes näiteks pärast viimast jääaega ja viimati ei põhjustanud seda ju neandertallaste autod. Keegi ei tõstata küsimusi ega vaidlusta seda, mida meile sada ja tuhat korda korrutatakse. Miks? On ilmselge, et selleks on vähemalt üks väga oluline põhjus: maailmavalitsuse tuleku ettevalmistamine. Teiseks tahetakse taas sisendada süütunnet eurooplastesse ja lääneriikidesse, keda ekslikult peetakse vastutavaks kõikide maailma hädade eest. Austatud juhataja, ma lõpetan nüüd, sest mul ei ole õigust rääkida kuuskümmend üks sekundit. Tänan, kui võtsite mind kuulda."@et5
"Arvoisa puhemies, parlamentin juuri hyväksymä päätöslauselma todella noudattaa täällä vallitsevaa "poliittisesti korrektia" linjaa, jota vakiintuneissa dogmeissa ei kyseenalaisteta. Se, että jokin asia sanotaan tuhat kertaa, ei kuitenkaan merkitse sitä, että se pitää paikkansa. Ilmaston lämpenemistä on tapahtunut aina. Ilmasto on esimerkiksi lämmennyt viime jääkausista asti, eivätkä edelliset ilmaston lämpenemiset varmasti johtuneet neandertalinihmisten autoista. Kukaan ei kiistä eikä kyseenalaista sitä, mitä meille toistetaan satoja ja tuhansia kertoja, ja miksi näin on? Voimme nähdä selvästi, että tähän on ainakin yksi hyvin merkittävä syy: maailmanhallituksen perustamisen valmistelu. Toinen syy on se, että jälleen kerran syyllistetään Euroopan ja länsimaiden kansalaisia, joiden perusteettomasti katsotaan olevan vastuussa kaikista maailman ongelmista. Lopetan tähän, arvoisa puhemies, koska minulla ei ole oikeutta puhua 61 sekuntia. Kiitos, että kuuntelitte, mitä sanoin."@fi7
"). Elnök úr, a képviselőházban éppen csak elfogadott jelentés pontosan követi azt „a politikailag korrekt” irányvonalat, amely itt is korlátlanul uralkodik, és amelyet nem vonnak kétségbe meggyökeresedett dogmák. Azonban kizárólag azért, mert valamit ezerszer elmondanak, még nem jelenti azt, hogy az megalapozott lenne. Mindig is volt globális felmelegedés. Például az eljegesedés utolsó időszaka óta létezik globális felmelegedés, és végül is nem a Neander-völgyi ember által használt autók idézték elő a globális felmelegedés korábbi eseteit. Nincs vita, nincs kérdés azzal kapcsolatban, amit már százszor, ezerszer elismételtek nekünk. És mi ennek az oka? Világosan láthatjuk, hogy van legalább egy nagyon fontos ok: a világkormány megjelenésének előkészítése; a másik ok pedig ismét az, hogy bűntudatot ébresszenek az európaiakban és a nyugatiakban, akiket – tévesen – felelősnek tartanak a világ összes bajáért. Elnök úr, itt most befejezem, mert nem áll rendelkezésemre hatvanegy másodperc beszédidő. Köszönöm, hogy figyelmet tanúsítottak az általam elmondottaknak."@hu11
"Signor Presidente, la relazione appena adottata obbedisce senza dubbio alla linea del “politicamente corretto” che regna sovrana in quest’Aula, incontestata da dogmi consolidati. Ciononostante, il fatto che qualcosa venga ripetuto migliaia di volte non significa che sia giustificato. Il riscaldamento globale esiste da sempre – dalle ultime glaciazioni, ad esempio – e alla fin fine non sono state le macchine utilizzate dall’uomo di Neandertal a scatenare tale fenomeno in passato. Quanto ci viene ripetuto centinaia, migliaia di volte è pacifico e fuori di ogni dubbio, e per quale motivo? Il primo è sotto gli occhi di tutti: prepararsi all’avvento di un governo mondiale. Il secondo è infondere per l’ennesima volta il senso di colpa negli europei e negli occidentali, ingiustamente considerati responsabili di tutti i mali del mondo. Mi fermo qui, signor Presidente, perché non mi spettano sessantuno secondi. Grazie di avere preso nota delle mie parole."@it12
"Gerb. pirmininke, pranešimas, kuris ką tik buvo priimtas mūsų Parlamente, tikrai susijęs su „politiškai teisinga“ kryptimi, kuri čia viešpatauja, netrukdoma nusistovėjusių politinių dogmų. Tačiau vien tai, kad kas nors pakartojama tūkstančius kartų, nereiškia, kad tai yra pateisinama. Visada vyko visuotinis atšilimas. Pvz., visuotinis atšilimas vyko nuo paskutinio apledėjimo, tačiau juk ankstesniais atvejais ne neandertaliečių naudojami automobiliai sukeldavo visuotinį atšilimą. Nėra debatų ir nekeliama klausimų dėl to, kas mums kartojama šimtus ar tūkstančius kartų. Tačiau kodėl? Galime aiškiai pastebėti, kad yra bent viena labai svarbi priežastis – pasirengti pasaulinės vyriausybės atsiradimui. Antra priežastis – dar kartą pabandyti įskiepyti kaltės jausmą europiečiams ir vakariečiams, kurie klaidingai laikomi atsakingais už visas pasaulio bėdas. Tuo ir baigiu, gerb. pirmininke, nes neturiu teisės į šešiasdešimt vieną sekundę. Ačiū jums, kad atkreipėte dėmesį į tai, ką sakiau."@lt14
"Monsieur le Président, le rapport qui vient d'être adopté dans notre Assemblée s'inscrit absolument dans la ligne "politiquement correcte" qui règne ici en maître, sans aucune contestation des dogmes établis. Pourtant, une affirmation mille fois répétée n'est pas pour autant justifiée. Il y a toujours eu des réchauffements du climat. Il y a eu des réchauffements du climat depuis les dernières glaciations, par exemple, et ce ne sont quand même pas les voitures utilisées par l'homme de Neandertal qui ont provoqué les derniers réchauffements. Il n'y a aucune contestation, il n'y a aucune interrogation sur ce qui nous est répété cent fois, mille fois, et dans quel but? On voit bien qu'il y en a au moins un qui présente un grand intérêt: c'est de préparer l'avènement du gouvernement mondial; et le deuxième, c'est de culpabiliser une fois de plus l'homme européen et l'homme occidental considéré, à tort, comme le responsable de tous les péchés du monde. Je m'arrêterai là, Monsieur le Président, puisque je n'ai pas droit à soixante et une secondes. Je vous remercie de m'avoir écouté avec attention."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het verslag dat zojuist in ons Parlement is aangenomen past absoluut in de lijn “politiek correct”, een lijn die hier richtinggevend is, zonder dat ook maar één kritische noot wordt geplaatst bij de heersende dogma’s. Toch is een duizendmaal herhaalde bewering niet per definitie gerechtvaardigd. Er is altijd opwarming van het klimaat geweest. Het klimaat is warmer geworden sinds bijvoorbeeld de laatste ijstijd en het waren toch niet de auto’s van de neanderthalers die de eerdere opwarmingen van de aarde hebben veroorzaakt. Er is geen enkele tegenspraak, er worden geen vragen gesteld over wat ons honderd keer, duizend keer wordt voorgespiegeld, en met welk doel? Het is wel duidelijk dat er ten minste één groot belang in het spel is: ons voorbereiden op de komst van een mondiale regering; en het tweede belang is om nogmaals de Europeaan en de westerse mens met een schuldgevoel op te zadelen omdat hij, onterecht, verantwoordelijk wordt gehouden voor alles wat er fout gaat in de wereld. Ik zal het hierbij laten, mijnheer de Voorzitter, want ik heb geen recht op eenenzestig seconden. Ik dank u voor uw aandacht."@nl3
"Panie przewodniczący! Sprawozdanie, które właśnie zostało przyjęte w naszej Izbie bez wątpienia dotyka granicy „poprawności politycznej”, która tu przeważa i pozostaje nienaruszona przez ustalone dogmaty. Jeśli coś jest powtarzane tysiące razy nie oznacza jednak, że jest to słuszne. Globalne ocieplenie istnieje od zawsze. Globalne ocieplenie postępuje od ostatniego zlodowacenia i jego występowanie w przeszłości nie było spowodowane przez samochody, którymi jeździli neandertalczycy. Nie dyskutuje się o tym, nie kwestionuje się tego, co powtarzano nam setki, tysiące razy - dlaczego? Jasno widzimy, że jest jeden, bardzo ważny powód: przygotowanie do powstania światowego rządu; drugim zaś powodem jest chęć wywołania poczucia winy w Europejczykach i obywatelach Zachodu, których niesłusznie uważa się za odpowiedzialnych za wszystkie bolączki tego świata. Panie przewodniczący! Na tym poprzestanę, bo nie mam prawa do sześćdziesięciu jeden sekund. Dziękuję za wzięcie pod uwagę tego, co powiedziałem"@pl16
"Senhor Presidente, o relatório que acaba de ser aprovado na nossa Assembleia inscreve-se perfeitamente na linha "politicamente correcta" que aqui reina, sem qualquer contestação dos dogmas estabelecidos. Contudo, uma afirmação mil vezes repetida nem por isso está provada. Sempre houve aquecimentos climáticos. Houve aquecimentos do clima após as últimas eras glaciares, por exemplo, e não foram com certeza os automóveis utilizados pelo homem de Neandertal que provocaram esses aquecimentos. Não se verifica nenhuma contestação, nenhuma interrogação sobre o que já foi repetido cem vezes, mil vezes, e com que objectivo? É óbvio que há pelo menos um que tem um grande interesse: preparar a chegada do governo mundial; e o segundo é o de culpabilizar mais uma vez o homem europeu e o homem ocidental, considerado, erradamente, responsável por todos os pecados do mundo. E vou parar por aqui, Senhor Presidente, pois não tenho direito a 61 segundos. Agradeço-lhe ter-me ouvido com atenção."@pt17
"Domnule preşedinte, raportul care tocmai a fost adoptat în Parlament se înscrie categoric în linia „corectitudinii politice” care predomin aici, fără a fi contestată de dogmele consacrate. Cu toate acestea, doar fiindcă un lucru este repetat de mii de ori nu înseamnă că este şi justificat. Mereu au existat încălziri globale. Au existat încălziri globale de la ultimele glaciaţiuni, de exemplu, şi, la urma urmelor, nu automobilele folosite de omul de Neanderthal au cauzat încălzirile globale anterioare. Nu există nicio contestaţie, nicio întrebare cu privire la ceea ce ne este repetat de o sută de ori, de o mie de ori, şi în ce scop? Se poate observa clar că există cel puţin un motiv foarte important: pregătirea venirii guvernului mondial; iar al doilea motiv este încă o dată de a sădi un sentiment de culpabilitate în omul european şi în cel occidental, care sunt în mod eronat consideraţi responsabili pentru toate relele din lume. Domnule preşedinte, mă voi opri aici, fiindcă nu am dreptul la şaizeci şi unu de secunde. Mulţumesc pentru atenţia acordată."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, správa, ktorú práve náš Parlament definitívne prijal, sleduje „politicky korektnú“ líniu, ktorá je tu najvyšším pánom bez spochybňovania vžitých dogiem. Lenže ak sa niečo tisíckrát opakuje, neznamená to ešte, že je to aj opodstatnené. Globálne otepľovanie vždy existovalo. Globálne otepľovanie je tu napríklad od poslednej doby ľadovej a, napokon, predchádzajúce stupne globálneho otepľovania neboli zapríčinené autami človeka neandertálskeho. To, čo nám je opakované stokrát, tisíckrát, nie je nijako spochybňované, nie sú nijaké otázky. A z akého dôvodu? Jednoznačne môžeme vidieť, že existuje minimálne jeden veľmi významný dôvod: príprava na nastolenie svetovej vlády. Druhým dôvodom je opäť raz vyvolať v obyvateľoch Európy a západného sveta pocit viny, pretože panuje nesprávny názor, že sú zodpovední za všetky neduhy sveta. Týmto končím, vážený pán predsedajúci, pretože nemám právo na šesťdesiatjeden sekúnd. Ďakujem, že ste moje slová vzali na vedomie."@sk19
"Gospod predsednik, poročilo, ki je bilo pravkar sprejeto v naši dvorani, nedvomno natančno upošteva „politično korektno“ linijo, ki je tukaj še vedno najvišja in ji uveljavljene dogme ne nasprotujejo. Vendar pa samo zato, ker je bilo nekaj tisočkrat povedano, še ne pomeni, da je to tudi utemeljeno. Globalno segrevanje obstaja od nekdaj. Globalno segrevanje na primer obstaja od zadnje ledene dobe in konec koncev prvih primerov globalnega segrevanja niso povzročili avtomobili neandertalcev. Temu, kar smo slišali stokrat, tisočkrat, se ne nasprotuje, v to se ne dvomi: in zakaj je tako? Za to očitno obstaja vsaj en zelo pomemben razlog: da bi se pripravili na prihod svetovne vlade; drug razlog pa je ponovno vcepiti občutek krivde Evropejcem in zahodnjakom, ki se jih napačno šteje za odgovorne za vse svetovne težave. Tu bom končal, gospod predsednik, ker nisem upravičen do enainšestdesetih sekund, Hvala, da ste upoštevali vse, kar sem rekel."@sl20
"Herr talman! Det betänkande som nyss antogs här i parlamentet följer sannerligen den politiskt korrekta linje som är allenarådande här, oemotsagd av etablerade dogmer. Men bara för att något sägs tusen gånger behöver det inte vara rätt. Det har alltid funnits global uppvärmning. Det har skett en global uppvärmning sedan den senaste istiden till exempel och det var ändå inte neandertalarnas bilar som orsakade de tidigare perioderna av global uppvärmning. Det finns ingen debatt, inga tvivel om det som upprepas för oss hundra gånger, tusen gånger – och av vilken anledning? Vi kan tydligt se att det finns minst en mycket viktig anledning: för att förbereda ankomsten av en världsregering. Det andra syftet är att än en gång väcka en känsla av skuld i EU-medborgare och medborgare i väst, som felaktigt anses vara roten till allt ont här i världen. Jag slutar där, eftersom jag inte har rätt att tala i 61 sekunder. Tack för er uppmärksamhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph