Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-125"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-125"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je reviens sur cette véritable forfaiture qui a failli se commettre, sous le prétexte précisément d’une modification du règlement pour l’adapter aux conditions du traité de Lisbonne, cet amendement 86 par lequel l’administration s’octroyait le droit de désigner le représentant des non-inscrits à la Conférence des présidents. Il est tout à fait scandaleux que cette désignation, qui aurait dû avoir lieu, comme dans toutes les instances de notre Assemblée, soit par élection soit par consensus, par élection à défaut de consensus, n’ait pas encore eu lieu à cause d’une manœuvre délibérée des fonctionnaires qui s’y opposent. Et il est consternant que ces fonctionnaires aient gagné à leur cause des groupes politiques qui nous sont hostiles et qui, évidemment, n’ont pas à se prononcer de fait ni de droit sur la désignation de notre représentant. Nous attaquerons cette décision, si elle revient en discussion, devant la Cour de justice."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, vracím se ke skutečnému zneužití pravomocí, ke kterému téměř došlo právě pod záminkou pozměňovacího návrhu jednacího řádu, který má tento řád přizpůsobit Lisabonské smlouvě. Tímto pozměňovacím návrhem 86 si vedení přidělilo právo jmenovat zástupce nezařazených poslanců pro Konferenci předsedů. Je naprosto skandální, že se toto jmenování, které by jako v případě všech parlamentních orgánů mělo probíhat volbou nebo obecnou shodou, volbou, pokud obecná shoda neexistuje, dosud neuskutečnilo kvůli svévolnému manévrování úředníků, kteří s ním nesouhlasí. Dále je znepokojující, že tito úředníci získali na svou stranu politické skupiny, které jsou k nám nepřátelské a které by očividně neměli vyjadřovat ani ani názor na jmenování našeho zástupce. Pokud se o tomto rozhodnutí bude znovu jednat, napadneme ho u Soudního dvora."@cs1
"Hr. formand! Jeg vender tilbage til dette sande embedsmisbrug, som nær havde fundet sted, netop under påskud af fremsættelsen af et forslag til ændring af forretningsordenen i forbindelse med dennes tilpasning til bestemmelserne i Lissabontraktaten, nemlig ændringsforslag 86, hvormed administrationen gav sig selv beføjelse til at udpege løsgængernes repræsentant til Formandskonferencen. Det er aldeles skandaløst, at denne udpegelse, der ligesom i Parlamentets øvrige organer skulle have fundet sted ved valg eller ved konsensus – ved valg, såfremt der ikke kan opnås konsensus – endnu ikke har fundet sted på grund af bevidste kunstgreb fra embedsfolk, som er imod det. Det er desuden alarmerende, at disse embedsfolk tilsyneladende har fået politiske grupper, som er fjendtlige over for os, og som helt klart ikke burde afgive en reel eller formel udtalelse om udpegelsen af vores repræsentant, over på deres side. Hvis dette forslag kommer på bordet igen, indbringer vi sagen for Domstolen."@da2
"Herr Präsident! Ich komme auf diesen wahrhaften Machtmissbrauch, der beinahe unter dem Vorwand einer Anpassung der Geschäftsordnung an den Vertrag von Lissabon begangen worden wäre, nämlich auf den Änderungsantrag 86, mit welchem sich die Regierung selbst das Recht einräumte, den Vertreter der fraktionslosen Mitglieder bei der Konferenz der Präsidenten zu benennen, zurück. Es ist absolut skandalös, dass diese Benennung, die, wie in allen Organen unseres Parlaments, entweder durch Abstimmung, durch Einvernehmen oder durch Abstimmung mangels Einvernehmen hätte erfolgen müssen, aufgrund eines absichtlichen Manövers von Beamten, die dagegen sind, noch nicht erfolgt ist. Darüber hinaus ist es alarmierend, dass diese Beamten für ihre Sache politische Fraktionen gewinnen konnten, die uns anfeinden und die sich ohne Frage weder noch zur Benennung unseres Vertreters zu äußern haben. Sollte über diesen Beschluss noch einmal beraten werden, werden wir vor dem Gerichtshof gegen ihn vorgehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επανέρχομαι σε αυτήν την πραγματική κατάχρηση εξουσίας που παραλίγο να διαπραχθεί υπό την πρόφαση ακριβώς μιας τροποποίησης των άρθρων του Κανονισμού, η οποία στοχεύει στην προσαρμογή του στους όρους της Συνθήκης της Λισαβόνας, σε αυτήν την τροπολογία αριθ. 86, με την οποία η διοίκηση εκχώρησε η ίδια στον εαυτό της το δικαίωμα να ορίσει τον εκπρόσωπο των Μη Εγγεγραμμένων βουλευτών του ΕΚ στη Διάσκεψη των Προέδρων. Είναι απολύτως σκανδαλώδες το γεγονός ότι αυτός ο ορισμός, που θα έπρεπε να γίνει, όπως σε όλα τα όργανα του Κοινοβουλίου μας, είτε μέσω εκλογής είτε μέσω συναίνεσης, είτε μέσω εκλογής σε περίπτωση αδυναμίας συναίνεσης, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη εξαιτίας σκόπιμων ελιγμών αξιωματούχων που αντιτίθενται σε αυτόν. Επιπροσθέτως, είναι λίαν ανησυχητικό ότι αυτοί οι αξιωματούχοι εξασφάλισαν την υποστήριξη της άποψής τους από πολιτικές Ομάδες που διάκεινται εχθρικά προς εμάς, είναι δε σαφές ότι δεν πρέπει να εκφέρουν πραγματική ή νομική γνώμη επί του ορισμού του εκπροσώπου μας. Θα προσφύγουμε κατά της απόφασης αυτής, αν αυτή συζητηθεί εκ νέου, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου."@el10
"Mr President, I return to this real abuse of authority that has very nearly been committed, precisely under the pretext of an amendment to the Rules of Procedure that is designed to adapt them to the conditions of the Treaty of Lisbon, this Amendment 86 by which the administration granted itself the right to appoint the representative of the non-attached Members to the Conference of Presidents. It is completely scandalous that this appointment, which should have taken place, as in all of our Parliament’s bodies, either by election or by consensus, by election failing consensus, has not yet taken place due to deliberate manoeuvring by officials who are opposed to it. Furthermore, it is alarming that these officials should have won over to their cause political groups which are hostile to us and which, clearly, ought not to give a or opinion on the appointment of our representative. We shall challenge this decision, if it is discussed again, before the Court of Justice."@en4
"Señor Presidente, vuelvo a este verdadero abuso de autoridad que ha estado muy cerca de cometerse precisamente con el pretexto de realizar una enmienda del Reglamento y que está diseñada para adaptarlo a las condiciones del Tratado de Lisboa. Esta es la enmienda 86 por la que la Administración se concedió a sí misma el derecho a designar al representante de los miembros no inscritos de la Conferencia de Presidentes. Es un completo escándalo que esta designación, que debería haberse producido, como en todos los organismos del Parlamento, por elección, por consenso o por elección si no hay consenso, no se haya llevado a cabo aún debido a las estratagemas de dirigentes que se oponen a ello. Es más, resulta alarmante que estos dirigentes se hayan ganado para su causa a grupos políticos que son nuestros rivales y que, claramente, no deben dar una opinión o sobre la designación de nuestro representante. Deberemos cuestionar esta decisión, si se debate de nuevo, ante el Tribunal de Justicia."@es21
"Austatud juhataja, ma tulen tagasi võimu reaalse kuritarvitamise juurde, mis peaaegu oleks toime pandud ja mille ettekäändeks toodi kodukorra muutmine eesmärgiga kohandada seda Lissaboni lepingu tingimustega. Ma räägin muudatusettepanekust 86, millega juhtkond oleks andnud iseendale õiguse määrata fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete esindaja esimeeste konverentsi koosolekutele. On täiesti skandaalne, et meie esindaja määramist, mis oleks pidanud toimuma nagu kõigis Euroopa Parlamendi organites kas üksmeelse otsusega või üksmeele puudumisel valimiste teel, ei ole siiani toimunud nende ametnike teadliku tegutsemise tõttu, kes on selle vastu. Lisaks on murettekitav, kui need ametnikud võidavad enda poolele fraktsioonid, kes on meie suhtes vaenulikud ja kes ilmselgelt ei peaks väljendama ega arvamust meie esindaja määramise kohta. Kui seda otsust veel arutama hakatakse, siis me vaidlustame selle Euroopa Kohtus."@et5
"Arvoisa puhemies, palaan tähän todelliseen vallan väärinkäyttöön, johon oltiin hyvin lähellä syyllistyä käyttämällä tekosyynä työjärjestykseen tehtävää tarkistusta sen mukauttamiseksi Lissabonin sopimuksen luomiin olosuhteisiin, tarkistusta 86, jolla hallinto myönsi itselleen oikeuden nimetä sitoutumattomien jäsenten edustajan puheenjohtajakokouksessa. On täysin pöyristyttävää, että tätä nimitystä, jonka olisi pitänyt tapahtua kaikkien parlamentin elinten tapaan joko vaaleilla tai yksimielisesti, ja ellei yksimielisyyteen päästä, vaaleilla, ei ole vielä tehty sitä vastustavien virkamiesten tietoisen vehkeilyn vuoksi. Lisäksi on hälyttävää, että nämä virkamiehet ovat saaneet puolelleen meihin vihamielisesti suhtautuvat poliittiset ryhmät, joiden ei selvästi pitäisi ottaa tosiasiallisesti eikä oikeudellisesti kantaa edustajamme nimeämiseen. Jos tätä päätöstä vielä käsitellään, me nostamme siitä kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa."@fi7
"). Elnök úr, szeretnék visszatérni a nemrégiben tapasztalt, hatalommal való tényleges visszaélésre, azaz pontosabban arra, amelyet az eljárási szabályzatnak a Lisszaboni Szerződésben foglalt feltételekhez történő hozzáigazítására szolgáló módosítása ürügyén követtek el. Konkrétan a 86. módosításról van szó, amelynek segítségével az igazgatási szerv biztosította magának a jogot, hogy a közül kijelölje az Elnökök Értekezletének üléseire delegálandó képviselőt. Teljességgel felháborító, hogy erre a kijelölésre, amelynek – a Parlament valamennyi szervéhez hasonlóan – választás vagy konszenzus alapján, konszenzus hiányában pedig választás útján kellett volna megtörténnie, még nem került sor az azt ellenző tisztviselők szándékos mesterkedése miatt. Ezenkívül aggasztó, hogy e tisztviselőknek meg kellett volna nyerniük az ügynek azon képviselőcsoportokat, amelyek ellenségesek velünk szemben, és amelyeknek nyilvánvalóan nem kellene vagy véleményt nyilvánítaniuk a mi képviselőnk kijelöléséről. Ha ismét megvitatásra kerül, meg fogjuk támadni ezt a határozatot a Bíróságon."@hu11
"Signor Presidente, vorrei soffermarmi su questo vero e proprio abuso di autorità che si è quasi commesso con il pretesto di un emendamento al regolamento finalizzato ad adeguare quest’ultimo alle condizioni del trattato di Lisbona. Con l’emendamento n. 86 l’amministrazione si è garantita il diritto di designare il rappresentante dei deputati non iscritti alla Conferenza dei presidenti. Trovo assolutamente scandaloso che questa designazione, che avrebbe dovuto avere luogo, come in tutti gli organi del Parlamento, per elezione o consenso, per elezione in caso di mancato consenso, non sia ancora avvenuta a causa delle deliberate macchinazioni dei funzionari che vi si oppongono. E’ inoltre allarmante che i funzionari abbiano persuaso ad aderire alla loro causa gruppi politici a noi ostili, che chiaramente non dovrebbero esprimere pareri de facto o de iure sulla designazione del nostro rappresentante. Nell’eventualità di una nuova discussione, impugneremo questa decisione dinanzi alla Corte di giustizia."@it12
"Gerb. pirmininke, aš grįžtu prie šio tikro piktnaudžiavimo oficialiais įgaliojimais, kai vos nebuvo prisiimti įsipareigojimai – būtent Darbo tvarkos taisyklių pakeitimo, skirto pritaikyti jas Lisabonos sutarties sąlygoms, pretekstu – dėl šio 86 pakeitimo, kuriuo administracija sau būtų suteikusi teisę skirti Nepriklausomų narių atstovą į Pirmininkų sueigą. Visiška gėda, kad šis paskyrimas, kuris turėtų vykti, kaip visose mūsų Parlamento institucijose, rinkimų arba bendro sutarimo būdu, arba rinkimų būdu nepavykus bendrai susitarti, dar neįvyko dėl sąmoningo pareigūnų, kurie priešinosi paskyrimui, laviravimo. Be to, kelia nerimą tai, kad šie pareigūnai savo motyvu turbūt patraukė į savo pusę frakcijas, kurios priešiškos mums ir kurios aiškiai nepateikia arba nuomonės mūsų atstovo paskyrimo klausimu. Mes užginčysime šį sprendimą, jeigu jis vėl bus svarstomas, Teisingumo Teisme."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos atgriezties pie nesen notikušās ļaunprātīgās varas izmantošanas, kam par pamatu tika izmantots Reglamenta grozījums, kurš ir paredzēts, lai pielāgotu Reglamentu Lisabonas līguma nosacījumiem, proti, 86. grozījums, ar kuru administrācija sev piešķir tiesības iecelt politiskajām grupām nepiederošo deputātu pārstāvi Priekšsēdētāju konferencē. Ir absolūti skandalozi, ka pēc neizdošanās panākt vienprātību negatīvi noskaņotu amatpersonu apzinātas manevrēšanas dēļ vēl nav notikušas vēlēšanas par šo iecelšanu, kurai tāpat kā visās mūsu Parlamenta struktūrvienībās vajadzēja notikt vai nu vēlēšanu rezultātā, vai pēc vienprātības principa. Turklāt ir satraucoši, ka, šīm amatpersonām būtu vajadzējis gūt pārsvaru pār savām politiskajām grupām, kuras pret mums ir naidīgi noskaņotas un kuras viennozīmīgi nebūtu devušas vai atzinumu par mūsu pārstāvja iecelšanu. Ja tas tiks vēlreiz apspriests, mēs šo lēmumu apstrīdēsim Eiropas Kopienu Tiesā."@lv13
"Monsieur le Président, je reviens sur cette véritable forfaiture qui a failli se commettre, sous le prétexte précisément d'une modification du règlement pour l'adapter aux conditions du traité de Lisbonne, cet amendement 86 par lequel l'administration s'octroyait le droit de désigner le représentant des non-inscrits à la Conférence des présidents. Il est tout à fait scandaleux que cette désignation, qui aurait dû avoir lieu, comme dans toutes les instances de notre Assemblée, soit par élection soit par consensus, par élection à défaut de consensus, n'ait pas encore eu lieu à cause d'une manœuvre délibérée des fonctionnaires qui s'y opposent. Et il est consternant que ces fonctionnaires aient gagné à leur cause des groupes politiques qui nous sont hostiles et qui, évidemment, n'ont pas à se prononcer de fait ni de droit sur la désignation de notre représentant. Nous attaquerons cette décision, si elle revient en discussion, devant la Cour de justice."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik kom terug op dat ambtsmisdrijf dat bijna werd begaan onder het voorwendsel van een wijziging van het Reglement om dat aan de voorwaarden van het Verdrag van Lissabon aan te passen. Het gaat om amendement 86, waarmee de administratie zich het recht toe-eigende de vertegenwoordiger van de niet-ingeschrevenen aan te wijzen die aan de Conferentie van voorzitters zou mogen deelnemen. Het is volkomen belachelijk dat er, door een weloverwogen zet van de ambtenaren die zich ertegen verzetten, nog steeds geen vertegenwoordiger is aangewezen hetgeen, net als in alle organen van ons Parlement, had moeten gebeuren door middel van een stemming of consensus, ofwel een stemming bij gebrek aan consensus. En het is verbijsterend dat die ambtenaren de politieke fracties aan hun zijde hebben gekregen, de politieke fracties die ons vijandig bejegenen en die, uiteraard, feitelijk noch juridisch iets in te brengen hebben over de benoeming van onze vertegenwoordiger. Wij zullen deze beslissing, als deze opnieuw ter sprake wordt gebracht, aanvechten bij het Hof van Justitie."@nl3
"Panie przewodniczący! Wracam do rzeczywistego nadużycia uprawnień, którego niemal się dopuszczono, a mianowicie do projektu tekstu poprawki do regulaminu, która ma na celu dostosowanie go do traktatu z Lizbony, do poprawki 86, na mocy której administracja przyznała sobie prawo do delegowania przedstawiciela posłów niezrzeszonych na Konferencję Przewodniczących. To absolutny skandal, że mianowanie, które powinno się odbywać w sposób obowiązujący we wszystkich naszych organach parlamentarnych, czyli albo poprzez powołanie lub konsens, albo przez powołanie bez konsensu, jeszcze nie nastąpiło z powodu celowych manewrów urzędników, którzy są mu przeciwni. Co więcej niepokojące jest, że urzędnikom udało się przekonać do swoich racji wrogie nam grupy polityczne, które z oczywistych względów nie powinny wydawać opinii czy w sprawie mianowania naszego przedstawiciela. Jeżeli przedmiotowa kwestia będzie ponownie dyskutowana, powinniśmy zaskarżyć tę decyzję do Trybunału Sprawiedliwości."@pl16
"Senhor Presidente, volto à verdadeira prevaricação que esteve quase a ser cometida, com o pretexto precisamente de uma alteração ao Regimento destinada a adaptá-lo às condições do Tratado de Lisboa: a alteração 86, através da qual a administração se arvorava o direito de designar o representante dos Não-inscritos à Conferência dos Presidentes. É absolutamente escandaloso que essa designação, que deveria ter tido lugar, como em todas as instâncias da nossa Assembleia, seja por eleição seja por consenso, por eleição à falta de consenso, ainda não tenha tido lugar devido a uma manobra deliberada dos funcionários que se lhe opõem. É consternante que esses funcionários tenham conseguido o apoio de grupos políticos que nos são hostis e que, evidentemente, não têm de se pronunciar, de facto nem de direito, sobre a designação do nosso representante. Apelaremos dessa decisão, caso volte à discussão, perante o Tribunal de Justiça."@pt17
"Domnule preşedinte, mă întorc la acest adevărat abuz de autoritate care a fost cât pe ce să se comită, sub pretextul unui amendament la Regulamentul de procedură în scopul de a-l adapta la cerinţele Tratatului de la Lisabona, acest amendament 86 prin care administraţia şi-a acordat dreptul de a desemna reprezentantul deputaţilor neafiliaţi la Conferinţa preşedinţilor. Este complet scandalos că această desemnare, care ar fi trebuit să aibă loc, aşa cum se întâmplă în toate organismele Parlamentului nostru, fie prin alegere, fie prin consens, prin alegere în lipsa unui consens, nu a avut loc încă din cauza unor manevre deliberate din partea unor funcţionari care se opun. Mai mult decât atât, este consternant faptul că aceşti funcţionari au atras spre cauza lor grupuri politice care ne sunt ostile şi care, evident, nu au dreptul de a se pronunţa sau asupra desemnării reprezentantului nostru. Vom ataca această decizie, dacă va reveni în discuţie, la Curtea de Justiţie."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vraciam sa k ozajstnému zneužitiu úradnej moci, ku ktorému takmer došlo, a to pod zámienkou novelizácie rokovacieho poriadku určenej na jeho prispôsobenie podmienkam Lisabonskej zmluvy. Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 86, ktorým si administratíva udelila právo menovať zástupcu nezávislých poslancov v konferencii predsedov. Je absolútne škandalózne, že k tomuto menovaniu, ktoré by sa malo uskutočniť ako vo všetkých orgánoch nášho Parlamentu na základe voľby, konsenzu alebo voľby v prípade nedosiahnutia konsenzu, ešte nedošlo z dôvodu úmyselného zásahu úradníkov, ktorí sú proti. Je tiež znepokojivé, že títo úradníci získali pre svoju vec politické skupiny, ktoré nám nie sú naklonené a ktoré by sa jednoznačne nemali ani vyjadrovať k menovaniu nášho zástupcu. Ak sa o tomto rozhodnutí bude opäť diskutovať, napadneme ho na Súdnom dvore."@sk19
"Gospod predsednik, vračam se k tej resnični zlorabi oblasti, do katere je skoraj prišlo točno pod pretvezo predloga spremembe Poslovnika, ki je bil oblikovan zato, da bi se Poslovnik prilagodil Lizbonski pogodbi, tega predloga spremembe 86, s katerim si je vodstvo dodelilo pravico, da imenuje predstavnika za konferenco predsednikov. Naravnost škandalozno je, da do tega imenovanja, ki bi se moralo tako kot v vseh naših parlamentarnih odborih opraviti z glasovanjem ali soglasjem, torej z glasovanjem, če soglasja ne bi bilo, še ni prišlo zaradi namernega manevriranja uradnikov, ki mu nasprotujejo. Poleg tega je zaskrbljujoče, da so ti uradniki za svojo stvar pridobili politične skupine, ki so sovražne do nas in ki očitno nimajo pravice, da dajejo mnenja in o imenovanju našega predstavnika. To odločitev bomo, če se bo o njej še razpravljalo, izpodbijali na Evropskem sodišču."@sl20
"Herr talman! Jag vill återkomma till det maktmissbruk som var mycket nära att inträffa, just under förevändning att arbetsordningen skulle ändras för att anpassa den efter Lissabonfördraget. Jag talar om ändringsförslag 86 där administrationen gav sig själv rätt att utse företrädaren för de grupplösa i talmanskonferensen. Det är fullständigt skandalöst att denna utnämning, som precis som i alla våra parlamentariska organ borde ha gjorts antingen genom val eller genom samförstånd, ännu inte är klar, på grund av det avsiktliga manövrerandet från tjänstemän som emotsätter sig det. Dessutom är det skrämmande att dessa tjänstemän har fått med sig politiska grupper som är fientligt inställda mot oss och som naturligtvis varken rättsligt eller i praktiken borde yttra sig om utnämningen av vår företrädare. Vi kommer att överklaga detta beslut inför EG-domstolen om det tas upp på nytt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"de facto"18,20,19,14,16,11,13,4,9,21
"de jure"18,20,1,19,14,16,11,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph