Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-123"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-123"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I was interested to read the first sentence, where it says that the fund has been created in order to provide additional assistance to workers suffering from the consequences of major structural changes in world trade patterns. But have we not always had major changes in world trade patterns? In my constituency of London, we had textile companies that responded and prepared for globalisation by outsourcing some of their functions to poorer countries, thereby creating jobs in developing countries, but keeping high-value research and development and marketing jobs in London, in the constituency, in the European Union. Why then, if these companies can respond, are we rewarding inefficient textile and IT companies who bury their heads in the sand and hope that globalisation will go away? Surely this money should be returned to taxpayers so they can spend it as they see fit. Surely it is time for governments to focus on creating the right conditions so that, when jobs are lost, entrepreneurs can come along and create new jobs."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, zaujala mne první věta, kde se říká, že fond byl vytvořen, aby poskytl další pomoc pracovníkům, kteří jsou zasaženi následky zásadních strukturálních změn v uspořádání světového obchodu. Nedocházelo však vždy k významným změnám v uspořádání obchodu ve světě? V mém volebním okrsku v Londýně jsme měli textilní podniky, které na globalizaci zareagovaly a připravily se na ni převedením některých svých částí do chudších zemí, čímž vytvořily pracovní příležitosti v rozvojových zemích, ale udržely cenné pracovní příležitosti v oblasti výzkumu a vývoje a marketingu v Londýně, ve volebním obvodě, v Evropské unii. Jestliže tedy tyto společnosti mohly reagovat, proč odměňujeme neefektivní textilní a IT podniky, které strkají hlavy do písku a doufají, že globalizace zmizí? Tyto peníze by rozhodně měly být vráceny daňovým poplatníkům, aby je utratili podle vlastního uvážení. Pro vlády rozhodně nastal čas zaměřit se na vytváření správných podmínek, aby v případě ztráty pracovních příležitostí mohli přijít podnikatelé a vytvořit nové."@cs1
"Hr. formand! Jeg syntes, at det var interessant at læse den første sætning, hvor der står, at fonden er blevet oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene. Har vi imidlertid ikke altid oplevet gennemgribende ændringer i verdenshandelsmønstrene? I min valgkreds i London havde vi tekstilvirksomheder, som reagerede og forberedte sig på globaliseringen ved at udflytte nogle af deres funktioner til fattigere lande og dermed skabte beskæftigelse i udviklingslandene, men samtidig fastholdt værdifulde forsknings- og udviklings- og markedsføringsstillinger i London, i valgkredsen, i EU. Hvis disse virksomheder kan reagere på ændringerne, hvorfor belønner vi så ineffektive tekstil- og it-virksomheder, som stikker hovedet i busken og håber, at globaliseringen vil gå væk? Disse penge bør helt klart betales tilbage til skatteyderne, så de kan bruge dem, som de ønsker. Tiden er helt klart inde til, at regeringerne fokuserer på at skabe de rette betingelser, således at når arbejdspladser går tabt, kan iværksættere komme til og skabe ny arbejdspladser."@da2
"Herr Präsident! Ich fand den ersten Satz interessant, der besagt, dass der Fonds eingerichtet wurde, um Arbeitnehmern, die unter den Folgen eines breiten Strukturwandels im Welthandel leiden, zusätzliche Unterstützung bereitzustellen. Aber gab es nicht schon immer große Strukturveränderungen im Welthandel? In meinem Wahlbezirk in London gibt es Textilunternehmen, die als Reaktion und in Vorbereitung auf die Globalisierung einige ihrer Bereiche in ärmere Länder ausgelagert und damit in Entwicklungsländern Arbeitsplätze geschaffen haben, jedoch hochwertige Arbeitsplätze in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Marketing in London, im Wahlbezirk und in der Europäischen Union aufrecht erhalten haben. Wenn diese Unternehmen reagieren können – warum belohnen wir dann unwirtschaftliche Textil- und IT-Unternehmen, die den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass die Globalisierung vorbeigeht? Dieses Geld sollte den Steuerzahlern zurückgegeben werden, damit sie es nach ihrem Dafürhalten ausgeben können. Es ist an der Zeit, dass die Regierungen sich darauf konzentrieren die richtigen Bedingungen zu schaffen, damit, wenn Arbeitsplätze verloren gehen, Unternehmer in Erscheinung treten und neue Arbeitsplätze schaffen können."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, με ενδιέφερε να διαβάσω την πρώτη πρόταση, όπου αναφέρεται ότι το ταμείο δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη ενίσχυση σε εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες μειζόνων δομικών αλλαγών που σημειώθηκαν στη διάρθρωση του παγκόσμιου εμπορίου. Ερωτώ, όμως, δεν σημειώνονταν ανέκαθεν μείζονες αλλαγές στη διάρθρωση του παγκόσμιου εμπορίου; Στην εκλογική μου περιφέρεια στο Λονδίνο, είχαμε κλωστοϋφαντουργικές εταιρείες που ανταποκρίθηκαν και προετοιμάστηκαν για την παγκοσμιοποίηση μέσω της εξωτερικής ανάθεσης ορισμένων από τις λειτουργίες τους σε φτωχότερες χώρες, δημιουργώντας έτσι θέσεις εργασίας σε αναπτυσσόμενες χώρες, διατηρώντας όμως θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας στην έρευνα και ανάπτυξη και στο μάρκετινγκ στο Λονδίνο, στην εκλογική περιφέρεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί λοιπόν τότε, αν αυτές οι εταιρείες μπορούν να ανταποκριθούν, επιβραβεύουμε αναποτελεσματικές εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας και τεχνολογιών πληροφορικής, που εθελοτυφλούν και ελπίζουν ότι η παγκοσμιοποίηση θα φύγει να πάει αλλού; Βεβαίως και αυτά τα χρήματα θα πρέπει να επιστραφούν στους φορολογούμενους, ούτως ώστε να μπορούν να τα δαπανούν με όποιον τρόπο κρίνουν σκόπιμο. Βεβαίως και ήλθε η ώρα να επικεντρωθούν οι κυβερνήσεις στη δημιουργία των σωστών συνθηκών, ούτως ώστε, όταν χάνονται θέσεις εργασίας, οι επιχειρηματίες να μπορούν να αντεπεξέρχονται και να δημιουργούν νέες θέσεις."@el10
"Señor Presidente, me interesó leer la primera frase, en la que se dice que el fondo se ha creado con el objeto de proporcionar una mayor asistencia a los trabajadores que sufran las consecuencias de los principales cambios estructurales de las pautas de comercio mundial. ¿Pero no hemos experimentado siempre importantes cambios de las pautas de comercio mundial? En mi distrito electoral de Londres hubo empresas textiles que reaccionaron ante la globalización y se prepararon para ella subcontratando algunas de sus funciones a países más pobres, pero manteniendo valiosos procesos de investigación y desarrollo y tareas de marketing en Londres, en el distrito electoral, en la Unión Europea. Entonces, si estas empresas pueden reaccionar, ¿por qué estamos gratificando a empresas textiles y de TI ineficaces que esconden la cabeza bajo el ala y esperan que la globalización desaparezca? Está claro que el dinero debería devolverse a los contribuyentes para que puedan invertirlo como deseen. Está claro que es hora de que los gobiernos se centren en crear las condiciones adecuadas de forma que, cuando se pierdan trabajos, los empresarios puedan llegar y crear nuevos empleos."@es21
"Lugupeetud juhataja, oli huvitav lugeda esimest lauset, kus öeldakse, et fond on loodud selleks, et anda täiendavat toetust töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tõttu. Kuid kas maailmakaubanduses ei toimu mitte pidevalt olulisi struktuurimuutusi? Minu valimisringkonnas Londonis oli tekstiiliettevõtteid, kes reageerisid üleilmastumisele ja valmistusid selleks nii, et viisid mõned oma tegevusharud allhanke korras vaesematesse riikidesse, luues sellega arengumaades töökohti, ent jätsid Londonisse, Euroopa Liitu, suurt väärtust loovad töökohad, mis on seotud uurimis- ja arendustegevuse ning turundusega. Kui need ettevõtted suudavad reageerida, miks me siis maksame hüvitist ebaefektiivsetele tekstiili- ja IT-ettevõtetele, kes peidavad pea liiva sisse ja loodavad, et üleilmastumine kaob ära? Kahtlemata tuleks see raha tagastada maksumaksjatele, et nad saaksid seda kulutada oma äranägemise järgi. Kindlasti on valitsustel nüüd aeg keskenduda õigete tingimuste loomisele, nii et kui ühed töökohad kaovad, siis tekib ettevõtjaid, kes loovad uusi töökohti."@et5
"Arvoisa puhemies, luin kiinnostuneena ensimmäisen lauseen, jonka mukaan rahasto on perustettu, jotta voidaan tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista. Mutta eikö maailmankaupassa ole aina tapahtunut merkittäviä rakennemuutoksia? Minun vaalipiirissäni Lontoossa oli tekstiiliyrityksiä, jotka vastasivat ja valmistautuivat globalisaatioon ulkoistamalla eräitä toimintojaan köyhempiin maihin ja luomalla näin työpaikkoja kehitysmaissa, mutta ne pitivät suurta lisäarvoa tuottavat tutkimuksen ja kehittämisen sekä markkinoinnin työpaikat Lontoossa, vaalipiirissäni, Euroopan unionissa. Jos nämä yritykset pystyivät vastaamaan globalisaatioon, miksi siten palkitsemme tehottomia tekstiili- ja tietotekniikkayrityksiä, jotka vain hautaavat päänsä hiekkaan ja toivovat globalisaation katoavan? Nämä rahat pitäisi todellakin palauttaa veronmaksajille, niin että he voivat käyttää ne parhaaksi katsomallaan tavalla. Hallitusten on todella aika keskittyä oikeiden edellytysten luomiseen, jotta kun työpaikkoja katoaa, yrittäjät voivat astua esiin ja luoda uusia työpaikkoja."@fi7
"Monsieur le Président, je me suis penché sur sa première phrase, qui dit que le fonds a été mis en place pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs touchés par les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial. Cependant, n’avons-nous pas toujours eu des modifications majeures de la structure du commerce mondial? Dans ma circonscription à Londres, des industries textiles ont réagi et se sont préparées à la mondialisation en sous-traitant certaines de leurs activités dans des pays plus pauvres, créant ainsi des emplois dans les pays en développement mais gardant les emplois à valeur ajoutée dans le domaine de la recherche et du développement et du marketing à Londres, dans ma circonscription, dans l’Union européenne. Pourquoi donc, si ces entreprises peuvent faire face, pourquoi récompensons-nous les entreprises textiles et IT inefficaces qui pratiquent la politique de l’autruche et espèrent que la mondialisation passera? Cet argent pourrait certainement être restitué aux contribuables pour qu’ils puissent le dépenser comme ils l’entendent. Il est grand temps que les gouvernements se concentrent sur la création des bonnes conditions pour que, quand des emplois sont perdus, les entrepreneurs puissent investir et créer de nouveaux emplois."@fr8
"). – Elnök úr, érdeklődéssel olvastam az első mondatot, amely arról szól, hogy az alap azért jött létre, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak. De nem tapasztaltunk-e mindig is jelentős változásokat a világkereskedelemben? Londoni választókerületemben voltak olyan textilipari vállalatok, amelyek a globalizáció kihívásaira úgy reagáltak és készültek fel, hogy bizonyos tevékenységeiket szegényebb országokba helyezték át, ezáltal munkahelyeket teremtettek a fejlődő országokban, ugyanakkor a nagyobb értéket képviselő, kutatás és fejlesztés, valamint a marketingtevékenységek továbbra is Londonban, a választókerületben, az Európai Unióban maradtak. Ha ezek a vállalatok válaszolni tudnak a kihívásokra, akkor miért azon sikertelen textilipari és számítástechnikai vállalatokat jutalmazzuk, amelyek a homokba dugják a fejüket és abban reménykednek, hogy a globalizációnak majd vége lesz? Ezt a pénzösszeget kétségtelenül vissza kell juttatni az adófizetőknek, hogy úgy költhessék el, ahogy jónak tartják. Kétségkívül eljött az ideje annak, hogy a kormányok a megfelelő feltételek megteremtésére helyezzék a hangsúlyt, hogy amennyiben munkahelyek szűnnek meg, jelenjenek meg olyan vállalkozók, akik új munkahelyeket teremtenek."@hu11
"Signor Presidente, ho preso atto con interesse della prima frase, in cui si legge che il fondo è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali. Non abbiamo forse sempre assistito a grandi cambiamenti nei flussi commerciali mondiali? Nella mia circoscrizione di Londra le aziende operanti nel settore tessile hanno reagito e si sono preparate alla globalizzazione esternalizzando alcune funzioni ai paesi più poveri. Tale pratica ha portato alla creazione di occupazione nei paesi in via di sviluppo, pur mantenendo posti di lavoro di elevato valore nelle attività di ricerca e sviluppo e di marketing a Londra, nella circoscrizione e nell’Unione europea. Perché allora, se queste realtà sono in grado di reagire, premiamo aziende inefficienti nel settore tessile e dell’industria informatica che mettono la testa sotto la sabbia nella speranza che la globalizzazione scompaia? E’ senza dubbio opportuno restituire questi soldi ai contribuenti affinché possano spenderli come meglio credono ed è giunto il momento che i governi si adoperino per creare condizioni adeguate tali da consentire agli imprenditori di generare nuova occupazione in caso di perdita di posti di lavoro."@it12
"Gerb. pirmininke, man buvo įdomu perskaityti pirmą sakinį, kuriame sakoma, kad fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, kurie nukentėjo nuo esminių struktūrinių pasaulio prekybos tendencijų pokyčių padarinių. Tačiau ar mes ne visada patirdavome pasaulio prekybos tendencijų pokyčius? Mano Londono rinkimų apygardoje buvo tekstilės bendrovių, kurios reagavo į globalizaciją ir pasirengė jai taip: užsakė kai kurias savo funkcijas skurdesnėse šalyse ir taip sukūrė darbo vietų besivystančiose šalyse, tačiau išlaikė didelės vertės mokslinių tyrimų ir plėtros bei rinkodaros darbo vietas Londone, rinkimų apygardoje ir Europos Sąjungoje. Tuomet kodėl, jeigu šios bendrovės gali reaguoti, premijuojame neefektyvias tekstilės ir IT bendroves, kurios elgiasi tartum stručiai ir tikisi, kad globalizacijos neliks? Šiuos pinigus tikrai reikėtų grąžinti mokesčių mokėtojams, kad jie juos galėtų išleisti taip, kaip, jų manymu, derėtų. Vyriausybėms tikrai laikas daugiausia dėmesio skirti tinkamoms sąlygoms sudaryti, kad tada, kai prarandamos darbo vietos, verslininkai galėtų žengti į priekį ir kurti naujas darbo vietas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, man bija interesanti lasīt pirmo teikumu, kurā teikts, ka šī fonda izveides mērķis ir papildu atbalsta sniegšana tiem darbiniekiem, kuri cieš no pasaules tirdzniecības sistēmas būtisko strukturālo pārmaiņu sekām. Bet vai pasaules tirdzniecības sistēmā vienmēr nav notikušas būtiskas pārmaiņas? Manā vēlēšanu apgabalā Londonā bija tekstilrūpniecības uzņēmumi, kas sagatavojās globalizācijai un reaģēja uz to, nododot dažu savu uzdevumu izpildi nabadzīgākām valstīm, tādējādi radot darbavietas attīstības valstīs, bet saglabājot augstvērtīgu pētniecību un attīstību un ar tirdzniecību saistītās darbavietas Londonā, vēlēšanu apgabalā, Eiropas Savienībā. Ja šie uzņēmumi var reaģēt, kāpēc mēs atlīdzinām neefektīviem tekstila rūpniecības un IT uzņēmumiem, kuri slēpj galvu smiltīs un cer, ka globalizācija pāries? Šī nauda noteikti ir jāatmaksā nodokļu maksātājiem, kuri to izlietos tā, kā uzskatīs par vajadzīgu. Noteikti ir pienācis laiks valdībām koncentrēties uz pareizo nosacījumu izveidi, lai, zaudējot darbavietas, uzņēmējiem būtu visas iespējas radīt jaunas darbavietas."@lv13
"Mr President, I was interested to read the first sentence, where it says that the fund has been created in order to provide additional assistance to workers suffering from the consequences of major structural changes in world trade patterns. But have we not always had major changes in world trade patterns? In my constituency of London we had textile companies that responded and prepared for globalisation by outsourcing some of their functions to poorer countries, thereby creating jobs in developing countries, but keeping high-value research and development and marketing jobs in London, in the constituency, in the European Union. Why then, if these companies can respond, are we rewarding inefficient textile and IT companies who bury their heads in the sand and hope that globalisation will go away? Surely this money should be returned to taxpayers so they can spend it as they see fit. Surely it is time for governments to focus on creating the right conditions so that, when jobs are lost, entrepreneurs can come along and create new jobs."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb de eerste zin met interesse gelezen, waar staat dat het fonds is opgericht om extra steun te geven aan werknemers die de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen ondervinden. Maar zijn er niet altijd al grote veranderingen in wereldhandelspatronen geweest? In mijn kiesdistrict in Londen waren er textielbedrijven die daarop actie hebben ondernomen en zich op de globalisering hebben voorbereid door sommige van hun taken uit te besteden aan armere landen. Daarbij creëerden zij banen in ontwikkelingslanden, maar hielden zij de banen op het gebied van hoogwaardig onderzoek en ontwikkeling, en marketing in Londen, in het kiesdistrict, in de Europese Unie. Als deze bedrijven een antwoord hebben, waarom belonen we dan inefficiënte textiel- en IT-bedrijven die hun kop in het zand steken en hopen dat de globalisering vanzelf over gaat? Dit geld moet natuurlijk terug naar de belastingbetalers zodat zij het naar eigen inzicht kunnen besteden. Het is nu tijd dat regeringen zich richten op het scheppen van de juiste voorwaarden zodat er bij banenverlies mogelijkheden zijn voor ondernemers om nieuwe banen te creëren."@nl3
"Panie przewodniczący! Z zainteresowaniem przeczytałem pierwsze zdanie, w którym mówi się, że fundusz powstał w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami wynikającymi z najważniejszych zmian strukturalnych w handlu światowym. Ale czy istotne zmiany w strukturze handlu światowego nie zachodziły zawsze? W moim okręgu w Londynie były przedsiębiorstwa włókiennicze, które szybko reagowały i przygotowały się do globalizacji przenosząc niektóre z funkcji do krajów biedniejszych, ale zatrzymując działalność badawczą, rozwojową i marketingową w Londynie, w okręgu wyborczym, w Unii Europejskiej. Dlaczego zatem, skoro te przedsiębiorstwa potrafią reagować, nagradzamy nieefektywne przedsiębiorstwa z branży włókienniczej i IT, które chowają głowy w piasek i mają nadzieję, że globalizacja je ominie? Nie ma wątpliwości, że powinniśmy zwrócić te pieniądze podatnikom, aby mogli je wykorzystać w sposób jaki uznają za stosowny. Definitywnie nadszedł czas, by rządy skupiły się na tworzeniu właściwych warunków, dzięki którym w przypadku likwidacji miejsc pracy przedsiębiorcy mogliby ruszyć dalej i stworzyć nowe miejsca pracy."@pl16
"Senhor Presidente, li com interesse a primeira frase onde se diz que o fundo foi criado para prestar auxílio adicional a trabalhadores afectados pelas consequências de mudanças importantes na estrutura do comércio mundial. Mas não será que sempre houve mudanças importantes na estrutura do comércio mundial? No meu círculo eleitoral de Londres, houve empresas do sector têxtil que reagiram e se preparam para a globalização transferindo algumas das suas funções para países mais pobres, criando desse modo empregos em países em desenvolvimento, mas mantendo os empregos de valor elevado nas áreas da investigação e desenvolvimento e de marketing em Londres, no círculo eleitoral, na União Europeia. Se estas empresas souberam reagir, por que razão havemos de estar a compensar empresas ineficientes dos sectores dos têxteis e das TI, que enterram a cabeça na areia na esperança de que a globalização se vá embora? Esse dinheiro deveria certamente ser devolvido aos contribuintes para o gastarem como entenderem. É certamente tempo de os governos se concentrarem em criar condições apropriadas, de modo que quando se perdem empregos, os empresários possam agir e criar novos postos de trabalho."@pt17
"Domnule preşedinte, mi-a stârnit interesul prima frază, care spune că fondul a fost creat pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectaţi de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale. Dar nu au avut loc dintotdeauna schimbări majore în practicile comerciale mondiale? În circumscripţia mea din Londra, unele companii textile au răspuns şi s-au pregătit pentru globalizare externalizându-şi unele funcţii în ţări mai sărace, creând astfel locuri de muncă în ţări în curs de dezvoltare, dar menţinându-şi locurile de muncă valoroase din domeniul cercetării şi dezvoltării şi cel al marketingului în Londra, în circumscripţie, în Uniunea Europeană. Dacă aceste companii au capacitatea de a răspunde la exigenţele globalizării, atunci de ce răsplătim întreprinderi textile şi IT ineficiente care îşi îngroapă capul în nisip şi speră că globalizarea va dispărea? Cu siguranţă că aceşti bani ar trebui să fie restituiţi contribuabililor pentru a-i cheltui după propriile preferinţe. Cu siguranţă că a venit momentul ca guvernele să se concentreze asupra creării condiţiilor adecvate, astfel încât, atunci când se pierd locuri de muncă, antreprenorii să aibă posibilitatea de a crea noi locuri de muncă."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, so záujmom som si prečítal prvú vetu, v ktorej sa uvádza, že fond sa zriadil s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. Nediali sa však v usporiadaní svetového obchodu veľké zmeny vždy? V našom volebnom obvode v Londýne sme mali textilné podniky, ktoré na globalizáciu reagovali a pripravovali sa tak, že niektoré funkcie si zabezpečili v chudobnejších štátoch, čím v rozvojových krajinách vytvorili pracovné miesta, a zároveň zachovali pracovné miesta s vysokou hodnotou vo výskume, vývoji a marketingu v Londýne, vo svojom volebnom obvode, v Európskej únii. Prečo teda, ak tieto spoločnosti dokážu reagovať, odmeňujeme neefektívne textilné podniky a podniky z oblasti IT, ktoré si strkajú hlavy do piesku a dúfajú, že globalizácia pominie? Tieto peniaze by sa určite dali vrátiť daňovníkom, aby ich mohli minúť, ako uznajú za vhodné. Nepochybne je čas, aby sa vlády zamerali na vytváranie správnych podmienok na to, aby v prípade rušenia pracovných miest mohli ísť podnikatelia ďalej a vytvárať nové pracovné miesta."@sk19
"Gospod predsednik, z zanimanjem sem prebral prvi stavek, v katerem piše, da je bil sklad oblikovan zato, da bo zagotavljal dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih. Ampak mar nismo vedno imeli velikih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih? V mojem volilnem okrožju, v Londonu, smo imeli tekstilna podjetja, ki so se na globalizacijo odzvala in pripravila tako, da so nekatere svoje dejavnosti prenesla na revnejše države, s tem pa ustvarila delovna mesta v državah v razvoju in hkrati obdržala delovna mesta visoke vrednosti na področju raziskav, razvoja in trženja v Londonu, v volilnem okrožju, v Evropski uniji. Če se ta podjetja lahko odzovejo, zakaj potem nagrajujemo neuspešna tekstilna in IT podjetja, ki zarivajo glavo v pesek in upajo, da bo globalizacija minila? Ta denar je nedvomno treba vrniti davkoplačevalcem, da ga porabijo, kot se njim zdi ustrezno. Nedvomno je prišel čas, da se vlade usmerijo v ustvarjanje takšnih delovnih pogojev, da bi se lahko podjetniki, ko bi prišlo do odpuščanj, lahko pridružili in ustvarili nova delovna mesta."@sl20
"Herr talman! Det var intressant att läsa första meningen där det står att fonden har inrättats för att ge kompletterande stöd till personer som blivit arbetslösa till följd av effekterna av genomgripande strukturförändringar i de globala handelsmönstren. Men har vi inte alltid haft genomgripande strukturförändringar i de globala handelsmönstren? I min valkrets i London hade vi textilföretag som svarade på och förberedde sig inför globaliseringen genom att lägga ut en del av sin verksamhet till fattigare länder och som på så sätt skapade arbetstillfällen i utvecklingsländer samtidigt som de bevarade dyra FoU- och marknadsföringsarbeten i London, i valkretsen, i EU. Varför belönar vi då ineffektiva textil- och IT-företag som stoppar huvudet i sanden och hoppas att globaliseringen ska gå över, om de här företagen kan agera? De här pengarna borde betalas tillbaka till skattebetalarna så att de kan använda dem till vad de vill. Det är dags att regeringarna koncentrerar sig på att skapa rätt förutsättningar så att entreprenörer kan stiga fram och skapa nya arbetstillfällen när gamla försvinner."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Syed Kamall (ECR"11
"Syed Kamall (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph