Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-121"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-121"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, a Esquerda Unitária votou favoravelmente a mobilização de 24 milhões de euros para apoiar os trabalhadores despedidos na Bélgica. Votámos a favor porque estamos do lado de quem precisa, dos que dão às empresas o seu suor e a sua inteligência e, no fim, são vítimas de um sistema económico injusto, de competição desenfreada pelos lucros e com efeitos sociais devastadores. Dito isto, há que avaliar o papel deste Fundo de Ajustamento. Em 2009, apenas foram mobilizados 37 milhões de euros, dos 500 milhões de euros possíveis. O Fundo não está a reflectir a razão para que foi criado. Em segundo lugar, este Fundo não apoia directamente os desempregados, mas sim os sistemas nacionais de segurança no trabalho. Como eles são muito diferentes entre si, o Fundo acaba por reproduzir as desigualdades patentes nos próprios sistemas de distribuição. Em Portugal, o Fundo apoia um desempregado em 500 euros. Na Irlanda, apoia-o em 6 mil euros. Em terceiro lugar, o caso da Dell mostra como está a ser possível apoiar ao mesmo tempo trabalhadores que são vítimas de despedimentos na Irlanda e a própria multinacional que os despediu, que se encontra a receber outro tipo de fundos públicos, agora na Polónia. A Dell, para instalar uma nova fábrica na Polónia, recebeu dinheiro enquanto adquiria novas posições nos mercados norte-americanos, e, no terceiro trimestre deste ano, apresentava lucros na casa dos 337 milhões de dólares. É por tudo isto que o Fundo de Ajustamento à Globalização precisa de ser seriamente avaliado em todas as suas dimensões."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice hlasovala pro mobilizaci 24 milionů EUR na podporu propuštěných dělníků v Belgii. Hlasovali jsme pro, protože stojíme na straně lidí v nouzi, na straně těch, kteří podnikům věnují svůj pot i znalosti a kteří se nakonec stávají oběťmi nespravedlivého hospodářského systému a nekontrolovaného boje o zisk, jež mají ničivé sociální dopady. Po tomto prohlášení je nutno říci, že je třeba posoudit úlohu Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. V roce 2009 bylo z možných 500 miliónů EUR mobilizováno pouhých 37 miliónů. Fond nereflektuje důvod, proč byl zřízen. Za druhé, namísto přímé podpory nezaměstnaných podporuje tento fond národní systémy sociálního zabezpečení. Protože ty se vzájemně liší, fond nakonec reprodukuje očividné nerovnosti mezi našimi vlastními systémy přerozdělování. V Portugalsku poskytuje fond nezaměstnaným podporu ve výši 500 EUR. V Irsku poskytuje nezaměstnaným podporu ve výši 6 000 EUR. Za třetí, případ firmy Dell ukazuje, jak je možné podporovat zároveň zaměstnance, kteří byli propuštěni v Irsku, a samotnou nadnárodní společnost, která je propustila a která v současnosti dostává jiné veřejné prostředky v Polsku. Dell obdržel peníze na zřízení nové továrny v Polsku, zatímco získával nové pozice na amerických trzích, a ve třetím čtvrtletí letošního roku ohlásil zisky ve výši okolo 337 miliónů USD. Je proto třeba pečlivě zhodnotit veškeré aspekty Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci."@cs1
"Hr. formand! Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre stemte for bevillingen af 24 mio. EUR til støtte for de arbejdstagere, der blev afskediget i Belgien. Vi stemte for, fordi vi tager parti med dem, som er i nød, dem, som ofrer deres sved og hjerner for virksomheder, og som i sidste ende bliver ofre for et urimeligt økonomisk system og et ukontrolleret profitræs, der har ødelæggende sociale konsekvenser. Når det er sagt, skal denne tilpasningsfonds rolle tages op til vurdering. Der blev i 2009 kun bevilget 37 mio. EUR ud af en pulje på 500 mio. EUR. Fonden afspejler ikke årsagen til, at den blev oprettet. For det andet støtter denne fond nationale ordninger til fastholdelse af beskæftigelsen, ikke de arbejdsløse direkte. Da der er meget stor forskel på disse to målgrupper, ender fonden med at genskabe de åbenlyse uligheder blandt vores egne fordelingssystemer. I Portugal yder fonden 500 EUR i støtte til en arbejdsløs, men en arbejdsløs i Irland modtager 6 000 EUR i støtte fra fonden. For det tredje viser sagen om Dell, at det på én og samme tid er muligt at støtte arbejdstagere, som er blevet afskediget i Irland, og støtte selve det multinationale selskab, der afskedigede dem, idet dette selskab i øjeblikket modtager en anden type offentlig støtte i Polen. Dell har modtaget penge til opførelse af en ny fabrik i Polen, samtidig med at selskabet har vundet markedsandele i USA og i tredje kvartal i år kunne offentliggøre et overskud på 337 mio. USD i USA. Det er derfor nødvendigt nøje at vurdere alle aspekter af Globaliseringsfonden."@da2
"Herr Präsident! Die Vereinte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke hat für die Bereitstellung von 24 Mio. EUR als Unterstützung für entlassene Arbeitnehmer in Belgien gestimmt. Wir haben dafür gestimmt, weil wir auf der Seite derer stehen, die in Not sind, die für die Unternehmen ihren Schweiß und ihre Geisteskraft geben, und die letztlich Opfer eines unfairen Wirtschaftssystems und einer zügellosen Jagd nach Profiten mit verheerenden sozialen Auswirkungen sind. Abgesehen davon muss die Rolle des Fonds für die Anpassung an die Globalisierung überdacht werden. Im Jahr 2009 wurden von möglichen 500 Mio. EUR lediglich 37 Mio. EUR bereitgestellt. Der Fonds spiegelt den Grund, aus dem er eingerichtet wurde, nicht wider. Zweitens werden mit diesem Fonds nicht die Arbeitslosen direkt, sondern die nationalen Beschäftigungssicherungssysteme unterstützt. Da sich diese stark voneinander unterscheiden, reproduziert der Fonds letztlich die offensichtlichen Ungleichheiten unserer eigenen Verteilungssysteme. In Portugal unterstützt der Fonds eine arbeitslose Person mit 500 EUR. In Irland unterstützt er eine arbeitslose Person mit 6 000 EUR. Drittens zeigt der Fall Dell, dass es tatsächlich möglich ist, dass gleichzeitig sowohl die Arbeitnehmer, die in Irland entlassen wurden, als auch das multinationale Unternehmen, das sie entlassen hat und derzeit in Polen von einer anderen Art öffentlichen Fonds profitiert, unterstützt werden. Dell hat Geld zur Errichtung einer neuen Produktionsstätte in Polen erhalten, obwohl Dell neue Positionen auf den US-Märkten gewinnen konnte und im dritten Quartal dieses Jahres Gewinne im Bereich von 337 Mio. USD angekündigt hat. Daher müssen alle Aspekte des Fonds für die Anpassung an die Globalisierung sorgfältig geprüft werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών ψήφισε υπέρ της κινητοποίησης 24 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των απολυμένων εργαζομένων στο Βέλγιο. Ψηφίσαμε υπέρ διότι συντασσόμαστε με εκείνους που χρήζουν βοήθειας, με εκείνους που αφιερώνονται ψυχή τε και σώματι σε εταιρείες και που τελικά είναι θύματα ενός άδικου οικονομικού συστήματος και αχαλίνωτου ανταγωνισμού για κέρδη, κάτι το οποίο έχει ολέθριες κοινωνικές συνέπειες. Τούτου λεχθέντος, πρέπει να αξιολογηθεί ο ρόλος του Ταμείου Προσαρμογής. Το 2009, κινητοποιήθηκαν μόνο 37 εκατομμύρια ευρώ επί δυνητικού συνόλου 500 εκατομμυρίων. Το ταμείο δεν υπηρετεί τον λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε. Δεύτερον, αντί να υποστηρίζει τους ανέργους άμεσα, αυτό το ταμείο υποστηρίζει τα εθνικά συστήματα ασφάλειας της απασχόλησης. Δεδομένου ότι αυτά διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους, το ταμείο καταλήγει να αναπαράγει τις προφανείς ανισότητες στα ίδια τα διανεμητικά μας συστήματα. Στην Πορτογαλία, το ταμείο παρέχει σε έναν άνεργο στήριξη 500 ευρώ. Στην Ιρλανδία, παρέχει σε έναν άνεργο στήριξη 6 000 ευρώ. Τρίτον, η υπόθεση της Dell δείχνει ότι είναι δυνατόν να υποστηρίζουμε εργαζόμενους που απολύονται στην Ιρλανδία και ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε αυτήν την ίδια την πολυεθνική που τους απέλυσε, η οποία λαμβάνει επί του παρόντος άλλου είδους δημόσιους πόρους από την Πολωνία. Στην Dell δόθηκαν χρήματα για να εγκαταστήσει ένα νέο εργοστάσιο στην Πολωνία, ενώ κέρδιζε νέα μερίδια στις αγορές των ΗΠΑ, στο δε τρίτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους ανακοίνωσε κέρδη της τάξης των 337 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Επομένως, πρέπει να αξιολογηθούν όλες οι πτυχές του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση."@el10
"Mr President, the Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left voted in favour of the mobilisation of EUR 24 million to support workers made redundant in Belgium. We voted in favour because we are on the side of those who are in need, those who devote their sweat and their brains to companies and who, ultimately, are victims of an unfair economic system and unchecked competition for profits, which have devastating social effects. That being said, the role of this Adjustment Fund must be assessed. In 2009, only EUR 37 million were mobilised, out of a possible EUR 500 million. The fund is not reflecting the reason for which it was set up. Secondly, instead of supporting the unemployed directly, this fund supports national employment security systems. As they are very different from each other, the fund ends up reproducing the obvious inequalities among our own distribution systems. In Portugal, the fund provides an unemployed person with EUR 500 of support. In Ireland, it provides an unemployed person with EUR 6 000 of support. Thirdly, the case of Dell shows how it is possible simultaneously to support workers who are made redundant in Ireland and the very multinational that made them redundant, which is currently receiving another kind of public funds in Poland. Dell was given money to set up a new factory in Poland while it was gaining new positions in US markets and, in the third quarter of this year, announced profits in the region of USD 337 million. All aspects of the Globalisation Adjustment Fund therefore need to be carefully assessed."@en4
"Señor Presidente, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica ha votado a favor de la movilización de 24 millones de euros para respaldar a los trabajadores despedidos en Bélgica. Hemos votado a favor porque estamos de parte de los necesitados, de los que consagran su sudor y su cerebro a las empresas y, al final, son víctimas de un sistema económico injusto y de una competencia desenfrenada por los beneficios con unos efectos sociales devastadores. Dicho esto, se debe evaluar el papel de este Fondo de Adaptación. En 2009, sólo se movilizaron 37 millones de euros de los 500 millones posibles. El fondo no está reflejando la razón por la que se creó. En segundo lugar, en vez de dar respaldar directamente a los desempleados, este fondo respalda sistemas nacionales de seguridad en el empleo. Puesto que son muy diferentes unos de otros, el fondo acaba reproduciendo las desigualdades obvias que existen entre nuestros propios sistemas de distribución. En Portugal, el fondo ofrece a las personas desempleadas 500 euros de ayuda. En Irlanda las provee con 6.000 euros. En tercer lugar, el caso de Dell muestra cómo es posible ayudar al mismo tiempo a los trabajadores despedidos en Irlanda y a la propia multinacional que los ha despedido, que actualmente está recibiendo otro tipo de fondos públicos en Polonia. Dell recibió dinero para crear una nueva fábrica en Polonia, mientras ganaba nuevas posiciones en los mercados norteamericanos y, en el tercer trimestre de este año, anunció que sus beneficios en la región fueron de 337 millones de dólares estadounidenses. Todos los aspectos del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización por lo tanto deben evaluarse con detenimiento."@es21
"Lugupeetud juhataja, Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon hääletas selle poolt, et eraldada 24 miljonit eurot Belgias koondatud töötajate toetuseks. Me hääletasime nii, sest oleme nende poolel, kes on hädas, kes annavad oma töövaeva ja ajud äriühingute hüvanguks ning kes lõpptulemusena tuuakse ohvriks ebaõiglasele majandussüsteemile ja kontrollimatule kasumijahile, millel on hävitavad sotsiaalsed tagajärjed. Nüüd tuleks hinnata kohanemisfondi rolli. 2009. aastal võeti võimalikust 500 miljonist eurost kasutusele vaid 37 miljonit eurot. See fond ei täida eesmärki, milleks ta loodi. Teiseks, töötute otsese toetamise asemel toetatakse sellest fondist liikmesriikide tööhõivesüsteeme. Et need süsteemid on väga erinevad, taastoodab see fond ilmselget ebavõrdsust meie jaotussüsteemide vahel. Portugalis antakse töötule selle fondi kaudu 500 eurot toetust. Iirimaa töötud saavad selle fondi kaudu 6000 eurot toetust. Kolmandaks näitab Delli juhtum, kuidas on võimalik üheaegselt toetada Iirimaal koondatud töötajaid ja neid koondanud rahvusvahelist kontserni, mis saab praegu teist liiki riiklikke vahendeid Poolas. Dellile anti raha uue tehase rajamiseks Poolas, kui ta oli USA turgudel oma tegevust laiendamas. Selle aasta kolmandas kvartalis teatas Dell, et on USAs teeninud 337 miljonit dollarit kasumit. Seega tuleb Globaliseerumisega Kohanemise Fondi kõiki aspekte hoolikalt hinnata."@et5
". Arvoisa puhemies, Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto äänesti 24 miljoonan euron käyttöönoton puolesta Belgiassa irtisanottujen työntekijöiden tukemiseksi. Äänestimme puolesta, koska olemme hädänalaisten puolella, niiden puolella, jotka antavat hikensä ja aivonsa yrityksille ja jotka viime kädessä ovat katastrofaalisia yhteiskunnallisia vaikutuksia synnyttävän epäoikeudenmukaisen talousjärjestelmän ja hillitsemättömän voitontavoittelun uhreja. Tästä huolimatta globalisaatiorahaston roolia on arvioitava. Vuonna 2009 käytettävissä olleista 500 miljoonasta eurosta otettiin käyttöön vain 37 miljoonaa euroa. Rahasto ei heijasta sitä syytä, jonka vuoksi se perustettiin. Toiseksi, sen sijaan, että rahastosta tuettaisiin työttömiä suoraan, sillä tuetaan kansallisia työttömyysturvajärjestelmiä. Koska ne ovat keskenään hyvin erilaisia, rahasto toistaa viime kädessä omien tulonjakojärjestelmiemme ilmeiset eriarvoisuudet. Portugalissa rahastosta annetaan työttömälle 500 euroa tukea. Irlannissa siitä myönnetään työttömälle tukea 6 000 euroa. Kolmanneksi, Dellin tapaus osoittaa, että on mahdollista tukea samanaikaisesti Irlannissa irtisanottuja työntekijöitä sekä juuri heidät irtisanonutta monikansallista yritystä, joka saa tällä hetkellä toisentyyppistä julkista tukea Puolassa. Dellille myönnettiin varoja uuden tehtaan perustamiseksi Puolaan samalla, kun se valtasi uusia markkina-asemia Yhdysvaltojen markkinoilla ja ilmoitti tehneensä noin 337 miljoonan Yhdysvaltojen dollarin voiton tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Tästä syystä globalisaatiorahaston kaikkia näkökohtia on arvioitava huolellisesti."@fi7
"Monsieur le Président, le groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique a voté en faveur de la mobilisation de 24 millions d’euros pour soutenir les travailleurs licenciés en Belgique. Nous avons voté en faveur, car nous sommes du côté de ceux qui sont dans le besoin, ceux qui se consacrent corps et âme à leur entreprise et ceux qui, en fin de compte, sont victimes d’un système économique injuste et d’une course effrénée aux bénéfices, qui ont des effets sociaux désastreux. Ceci étant dit, il convient de déterminer le rôle de ce Fonds d’ajustement. En 2009, 37 millions d’euros seulement ont été mobilisés, sur un montant possible de 500 millions. Le fonds ne reflète pas la raison pour laquelle il a été institué. Deuxièmement, au lieu de soutenir directement les demandeurs d’emploi, ce fonds soutient les systèmes nationaux de sécurité de l’emploi. Comme ils sont très différents les uns des autres, le fonds finit par reproduire les inégalités évidentes parmi nos propres systèmes de redistribution. Au Portugal, le fonds fournit à un demandeur d’emploi une aide de 500 euros. En Irlande, il fournit à un demandeur d’emploi une aide de 6 000 euros. Troisièmement, le cas de Dell montre qu’il est possible de soutenir simultanément les travailleurs qui sont licenciés en Irlande et la même multinationale qui les a licenciés, qui reçoit actuellement un autre type de fonds publics en Pologne. Dell a reçu de l’argent pour créer une nouvelle usine en Pologne alors qu’elle a acquis de nouvelles positions sur les marchés américains et qu’au troisième trimestre de cette année, elle a annoncé des bénéfices de l’ordre de 337 millions de dollars. Tous les aspects du Fonds d’ajustement à la mondialisation doivent dès lors être soigneusement évalués."@fr8
". Elnök úr, az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja megszavazta, hogy a Belgiumban elbocsátott munkavállalók támogatása céljából 24 millió euró mobilizálására kerüljön sor. Azért szavaztunk a javaslat mellett, mert a szükségben lévők oldalán állunk, akik fizikai és szellemi képességeikkel a vállalatokat szolgálják, és akik végül is a tisztességtelen gazdasági rendszer, valamint a nyereségért folytatott gátlástalan verseny áldozatai, ami kétségbeejtő társadalmi hatásokkal jár. Miután ezt megállapítottuk, értékelni kell az alkalmazkodási alap szerepét. 2009-ben a rendelkezésre álló 500 millió euróból csak 37 millió euró mobilizálására került sor. Az alap nem igazolja létrehozásának okát. A másik dolog az, hogy a munkanélküliek közvetlen támogatása helyett az alap a nemzeti foglalkoztatásbiztonsági rendszereknek nyújt támogatást. Mivel ezek a rendszerek igen különböznek egymástól, az alap végeredményben saját elosztó rendszereink nyilvánvaló egyenlőtlenségeit teremti újra. Portugáliában az alap támogatásából fejenként 500 euró összeg jut a munkanélkülieknek. Írországban ugyanez a támogatás 6000 eurót tesz ki. Harmadsorban a Dell esete bizonyítja, hogyan lehetséges az, hogy az Írországban munkanélkülivé vált munkavállalók és az őket elbocsátó multinacionális vállalat – amely jelenleg Lengyelországban egy másfajta állami támogatást kap – egyidejűleg részesüljenek támogatásban. A Dell számára pénzeszközöket bocsátottak rendelkezésre, hogy egy új gyárat létesítsen Lengyelországban, miközben az Egyesült Államok piacain új pozíciókra tett szert, és ez év harmadik negyedévében 337 millió USA-dollár összegű nyereséget jelentett be a régióban. Ennélfogva a globalizációs alkalmazkodási alap valamennyi vonatkozását alaposan meg kell vizsgálni."@hu11
"Signor Presidente, il gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica ha votato a favore della mobilizzazione di 24 milioni di euro a sostegno dei lavoratori licenziati per esubero in Belgio. Il nostro voto è favorevole perché ci schieriamo dalla parte dei bisognosi, di chi offre alle aziende le proprie capacità fisiche e mentali e, da ultimo, delle vittime di un sistema economico ingiusto e di una concorrenza sfrenata a scopo di lucro le cui ripercussioni sociali sono devastanti. Ciò detto, è opportuno valutare il ruolo di questo fondo di adeguamento. Nel 2009, su un potenziale di 500 milioni di euro, ne sono stati mobilizzati soltanto 37. Il fondo non risponde allo scopo per cui è stato istituito. In secondo luogo, invece di aiutare direttamente i disoccupati, il fondo sostiene i sistemi nazionali di previdenza dei lavoratori. Essendo questi ultimi molto diversi l’uno dall’altro, il fondo finisce quindi col ricreare le palesi disparità esistenti nei nostri sistemi di distribuzione. In Portogallo il fondo offre a un disoccupato 500 euro sotto forma di assistenza, mentre in Irlanda gli dà 6 000 euro. In terzo luogo, il caso della Dell dimostra come sia possibile sostenere i lavoratori irlandesi in esubero e nel contempo la stessa multinazionale che li ha licenziati, la quale beneficia attualmente di altri aiuti pubblici in Polonia. La Dell ha ricevuto finanziamenti per la costruzione di un nuovo stabilimento in Polonia, consolidando allo stesso tempo la sua posizione sui mercati statunitensi, e, nel terzo trimestre del corrente anno, ha annunciato utili nella regione pari a 337 milioni di dollari. Il fondo di adeguamento alla globalizzazione va quindi valutato attentamente."@it12
"Gerb. pirmininke, Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija / Šiaurės šalių žalieji kairieji balsavo už 24 mln. EUR panaudojimą siekiant paremti darbuotojus, atleistus iš darbo Belgijoje. Mes balsavome už, nes esame už tuos, kuriems reikia pagalbos, kurie lieja prakaitą ir atiduoda savo protą bendrovėms ir kurie, deja, yra nesąžiningos ekonominės sistemos ir nekontroliuojamos konkurencijos dėl pelno, turinčios sukrečiantį socialinį poveikį, aukos. Kaip sakoma, turi būti įvertinta Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo paskirtis. 2009 m. iš galimų 500 mln. EUR buvo panaudoti tik 37 mln. EUR. Fonde neatsispindi priežastis, dėl kurios jis buvo įsteigtas. Antra, užuot rėmęs bedarbius tiesiogiai, šis fondas remia nacionalines užimtumo apsaugos sistemas. Kadangi jos labai skiriasi viena nuo kitos, dėl fondo galiausiai atsiranda aiški mūsų pačių paskirstymo sistemų nelygybė. Portugalijoje fondas bedarbiui suteikia 500 EUR paramą. Airijoje jis bedarbiui suteikia 6 000 EUR paramą. Trečia, bendrovės „Dell“ atvejis rodo, kaip įmanoma tuo pat metu remti darbuotojus, kurie atleisti Airijoje, ir tą pačią tarptautinio verslo bendrovę, kuri juos atleido ir kuri šiuo metu Lenkijoje gauna kitos rūšies viešųjų lėšų. Bendrovei „Dell“ buvo skirta pinigų naujai gamyklai Lenkijoje įsteigti, nors ji įgijo naujas pozicijas JAV rinkose ir šių metų trečiajame ketvirtyje paskelbė apie apytikriai 337 mln. USD pelną. Todėl reikia atidžiai įvertinti visus Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo aspektus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa balsoja par EUR 24 miljonu mobilizāciju, lai atbalstītu Beļģijā atlaistos strādniekus. Mēs par to balsojām, jo mēs aizstāvam tos, kuri nonākuši grūtībās, tos, kuri velta uzņēmumiem savu spēku un savu prātu, un kuri galu galā ir netaisnīgas ekonomiskās sistēmas un nekontrolētas dzīšanās pēc peļņas, kas izraisījusi postošas sociālās sekas, upuri. No otras puses, ir jānovērtē šī Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda loma. 2009. gadā no iespējamiem EUR 500 miljoniem tika mobilizēti tikai EUR 37 miljoni. Šis fonds neatspoguļo to iemeslu, kura dēļ tas tika izveidots. Otrkārt, tā vietā, lai tieši atbalstītu bezdarbniekus, tas atbalsta valstu nodarbinātības drošības sistēmas. Tā kā šīs sistēmas ir ļoti atšķirīgas, fonda līdzekļi tiek izlietoti, lai vairotu acīmredzamās nevienlīdzības starp mūsu pašu sadales sistēmām. Portugālē šis fonds bezdarbniekam nodrošina atbalstu EUR 500 apmērā. Bezdarbniekam Īrijā tas nodrošina atbalstu EUR 6000 apmērā. Treškārt, „ ” gadījums parāda, kā ir iespējams vienlaikus atbalstīt strādniekus, kuri ir atlaisti Īrijā, un to daudznacionālo uzņēmumu, kas viņus ir atlaidis, kurš pašlaik saņem cita veida valsts līdzekļus Polijā. „ ” tika piešķirta nauda jaunas rūpnīcas izveidošanai Polijā laikā, kad šis uzņēmums iekaroja jaunas pozīcijas ASV tirgos un šā gada trešajā ceturksnī paziņoja par USD 337 miljonu peļņu attiecīgajā reģionā. Tādēļ nepieciešams rūpīgi izvērtēt visus Globalizācijas pielāgošanas fonda aspektus."@lv13
"Senhor Presidente, a Esquerda Unitária votou favoravelmente a mobilização de 24 milhões de euros para apoiar os trabalhadores despedidos na Bélgica. Votámos a favor porque estamos do lado de quem precisa, dos que dão às empresas o seu suor e a sua inteligência e, no fim, são vítimas de um sistema económico injusto, de competição desenfreada pelos lucros e com efeitos sociais devastadores. Dito isto, há que avaliar o papel deste Fundo de Ajustamento. Em 2009, apenas foram mobilizados 37 milhões de euros, dos 500 milhões de euros possíveis. O Fundo não está a reflectir a razão para que foi criado. Em segundo lugar, este Fundo não apoia directamente os desempregados, mas sim os sistemas nacionais de segurança no trabalho. Como eles são muito diferentes entre si, o Fundo acaba por reproduzir as desigualdades patentes nos próprios sistemas de distribuição. Em Portugal, o Fundo apoia um desempregado em 500 euros. Na Irlanda, apoia-o em 6 mil euros. Em terceiro lugar, o caso da Dell mostra como está a ser possível apoiar ao mesmo tempo trabalhadores que são vítimas de despedimentos na Irlanda e a própria multinacional que os despediu, que se encontra a receber outro tipo de fundos públicos, agora na Polónia. A Dell, para instalar uma nova fábrica na Polónia, recebeu dinheiro enquanto adquiria novas posições nos mercados norte-americanos, e, no terceiro trimestre deste ano, apresentava lucros na casa dos 337 milhões de dólares. É por tudo isto que o Fundo de Ajustamento à Globalização precisa de ser seriamente avaliado em todas as suas dimensões."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links heeft haar goedkeuring gehecht aan de beschikbaarstelling van 24 miljoen euro ter ondersteuning van ontslagen werknemers in België. Wij hebben voor gestemd omdat wij aan de kant staan van degenen die hulp nodig hebben, van degenen die hun zweet en brein ten dienste van de ondernemingen stellen en uiteindelijk het slachtoffer worden van een onrechtvaardig economisch systeem waar het winstbejag tot ongebreidelde concurrentie leidt, met alle sociale gevolgen van dien. Los van het voorgaande moet de rol van het globaliseringsfonds worden geëvalueerd. In 2009 werd slechts 37 miljoen euro beschikbaar gesteld, terwijl er in principe 500 miljoen euro voorhanden is. Het fonds doet geen recht aan zijn bestaansreden. Ten tweede wordt de steun uit het fonds niet rechtstreeks toegekend aan de werklozen, maar aan de nationale werkgelegenheidsdiensten. Aangezien die onderling sterk verschillen, reproduceert het fonds uiteindelijk de aperte ongelijkheden tussen onze eigen distributiesystemen. In Portugal voorziet het fonds in een steunbedrag van vijfhonderd euro per werkloze, terwijl deze som in Ierland oploopt tot zesduizend euro. Ten derde blijkt uit het geval met Dell dat tegelijkertijd steun kan worden verleend aan ontslagen werknemers in Ierland en aan de multinational die hen ontslagen heeft, aangezien de multinational thans in Polen een ander soort overheidssteun ontvangt. Dell heeft geld ontvangen om een nieuwe fabriek in Polen te vestigen op een moment dat het in de VS nieuwe marktposities aan het verwerven was. In het derde trimester van dit jaar heeft het daar een winst van maar liefst 337 miljoen dollar geboekt. Daarom moet het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering grondig geëvalueerd worden in al zijn aspecten."@nl3
"Panie przewodniczący! Skonfederowana Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej - Nordycka Lewica Zielonych głosowała za uruchomieniem 24 milionów euro na wsparcie pracowników zwolnionych w Belgii. Głosowaliśmy za, ponieważ stoimy po stronie potrzebujących, oddających swoją pracę i swoją wiedzę firmom i w końcu padających ofiarą niesprawiedliwego systemu gospodarczego oraz niekontrolowanej pogoni za zyskiem, które mają zatrważające skutki społeczne. W związku z tym uważamy, że należy poddać ocenie rolę funduszu dostosowania do globalizacji. W 2009 roku z dostępnych 500 milionów euro uruchomiono zaledwie 37 milionów euro. Fundusz nie wypełnia celu, dla którego został ustanowiony. Po drugie, zamiast bezpośrednio wspierać bezrobotnych fundusz ten wspiera krajowe systemy gwarancji zatrudnienia. Ponieważ bardzo się one od siebie różnią, z oczywistych względów fundusz powiela ewidentne nierówności między naszymi własnymi systemami rozdziału środków finansowych. W Portugalii na wsparcie osoby bezrobotnej przeznacza się 500 euro. W Irlandii wsparcie dla osoby bezrobotnej wynosi 6 tysięcy euro. Po trzecie, przypadek firmy Dell pokazuje, że można jednocześnie wspierać pracowników zwolnionych w Irlandii i wielonarodowe podmioty, które ich zwalniają, a które obecnie korzystają z innego rodzaju dostępnych w Polsce funduszy publicznych. Firma Dell otrzymała dotację na wybudowanie nowej fabryki w Polsce, podczas gdy na rynkach amerykańskich zdobywała sobie nową pozycję i w trzecim kwartale tego roku ogłosiła wypracowanie w tym regionie zysków w kwocie 337 milionów dolarów. Należy zatem uważnie przeanalizować wszystkie aspekty funduszu dostosowania do globalizacji."@pl16
"Domnule preşedinte, Grupul GUE/NGL a votat în favoarea mobilizării a 24 de milioane de euro în scopul susţinerii lucrătorilor disponibilizaţi în Belgia. Votul nostru favorabil reprezintă susţinerea pe care o acordăm celor aflaţi în nevoie, celor care îşi pun la dispoziţie trupul şi creierul companiilor şi care, în cele din urmă, sunt victimele unui sistem economic abuziv şi al concurenţei necontrolate pentru profituri, care au efecte sociale devastatoare. Acestea fiind spuse, trebuie să se evalueze rolul Fondului de ajustare. În 2009, s-au mobilizat doar 37 de milioane de euro, dintr-un total posibil de 500 de milioane de euro. Fondul nu reflectează motivul pentru care a fost instituit. În al doilea rând, în loc să sprijine şomerii în mod direct, acest fond sprijină sistemele naţionale de securitate a locului de muncă. Întrucât există diferenţe semnificative între acestea, fondul ajunge să reproducă inegalităţile evidente dintre propriile noastre sisteme de distribuţie. În Portugalia, fondul acordă unui şomer un ajutor de 500 de euro. În Irlanda, fondul îi asigură unui şomer sprijin în valoare de 6 000 de euro. În al treilea rând, cazul companiei Dell ilustrează cum este posibil ca, simultan, să se sprijine lucrătorii disponibilizaţi în Irlanda, iar aceeaşi multinaţională care i-a disponibilizat să primească în prezent un alt tip de fonduri publice în Polonia. Dell a primit fonduri pentru înfiinţarea unei noi fabrici în Polonia în timp ce, pe pieţele din SUA, dobândea noi poziţii, iar, în al treilea trimestru al acestui an, a anunţat profituri în valoare de aproximativ 337 de milioane de dolari. Prin urmare, trebuie să se evalueze cu atenţie toate aspectele Fondului de ajustare la globalizare."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica hlasovala za mobilizáciu 24 miliónov EUR na podporu prepustených pracovníkov v Belgicku. Hlasovali sme za, pretože sme na strane tých, ktorí sú v núdzi, ktorí zasvätili svoj pot a svoje mozgy spoločnostiam a ktorí sa nakoniec stávajú obeťami nespravodlivého hospodárskeho systému a nekontrolovaného súťaženia o zisky s ničivými sociálnymi účinkami. Je však potrebné zhodnotiť úlohu tohto Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. V roku 2009 bolo z potenciálnych 500 miliónov EUR zmobilizovaných len 37 miliónov EUR. Fond neodráža dôvod, pre ktorý bol založený. Po druhé, fond namiesto priamej podpory nezamestnaných podporuje vnútroštátne systémy zabezpečenia zamestnanosti. Keďže sa navzájom veľmi odlišujú, fond v konečnom dôsledku reprodukuje zjavné nerovnosti, ktoré existujú medzi našimi vlastnými systémami prerozdeľovania. V Portugalsku fond poskytuje nezamestnanej osobe podporu 500 EUR. V Írsku poskytuje nezamestnanému podporu 6000 EUR. Po tretie, prípad firmy Dell ukazuje, akým spôsobom je možné podporiť prepustených pracovníkov v Írsku a zároveň samotnú nadnárodnú spoločnosť, ktorá ich prepustila. Tá je totiž momentálne príjemcom iného druhu verejnej podpory v Poľsku. Spoločnosť Dell získala finančné prostriedky na založenie nového závodu v Poľsku, zatiaľ čo získavala nové pozície na americkom trhu a za tretí štvrťrok tohto roka oznámila v regióne zisk v hodnote 337 miliónov USD. Z tohto dôvodu je potrebné starostlivo prehodnotiť všetky aspekty Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii."@sk19
". Gospod predsednik, Konfederalna skupina Evropske združene levice – Zelene nordijske levice je podprla mobilizacijo 24 milijonov EUR za podporo odpuščenim delavcev v Belgiji. Podprli smo jo zato, ker smo na strani ljudi v stiski, tistih ljudi, ki so svoj pot in možgane posvetiti podjetjem in ki so končali kot žrtve nepoštenega gospodarskega sistema in nebrzdane gonje za dobički, kar ima uničujoče socialne vplive. Glede na povedano je treba oceniti vlogo tega Sklada za prilagoditev. Leta 2009 je bilo mobiliziranih samo 37 milijonov EUR od možnih 500 milijonov EUR. Sklad torej ne odraža razloga, zaradi katerega je bil sploh vzpostavljen. Drugič, namesto da bi neposredno podprl brezposelne, ta sklad podpira nacionalne sisteme za varnost zaposlitve. Ker se ti med seboj zelo razlikujejo, sklad začne ustvarjati očitne neenakosti med našimi lastnimi sistemi porazdelitve. Brezposelna oseba na Portugalskem iz sklada dobi 500 EUR podpore. Brezposelna oseba na Irskem iz sklada dobi 6 000 EUR podpore. Tretjič, zadeva Dell kaže, da je podporo mogoče nameniti delavcem, ki so bili odpuščeni, in hkrati isti multinacionalki, ki jih je odpustila in ki trenutno prejema drugačno obliko javnih sredstev na Poljskem. Dell je dobil denar za odprtje nove tovarne na Poljskem, ko je pridobival nove položaje na trgih ZDA in ko je v tretjem četrtletju tega leta napovedal, da bo njegov dobiček v regiji znašal 337 milijonov EUR. Zato je treba natančno oceniti prav vse vidike Sklada za prilagoditev globalizaciji."@sl20
". Herr talman! Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster röstade för en mobilisering av 24 miljoner euro till stöd för arbetstagare som blivit friställda i Belgien. Vi röstade ja, eftersom vi står på de behövandes sida, de som sliter och svettas för företagen och som i slutänden faller offer för ett orättvist ekonomiskt system och ohejdad konkurrens för vinstens skull, vilket får förödande samhällskonsekvenser. Denna justeringsfonds roll måste dock utvärderas. Under 2009 betalades endast 37 miljoner euro av 500 miljoner euro ut. Fonden uppfyller inte sitt syfte. För det andra ger denna fond stöd till nationella system för att säkra sysselsättningen, i stället för att stödja arbetslösa direkt. Eftersom de nationella systemen skiljer sig åt i hög grand innebär det att fonden återspeglar de uppenbara ojämlikheterna i våra egna fördelningssystem. I Portugal ger fonden en arbetslös person 500 euro i stöd. I Irland får en arbetslös 6 000 euro i stöd från fonden. För det tredje visar fallet med Dell att det är möjligt att ge stöd till friställda arbetstagare i Irland och det multinationella företag som sade upp dem och samtidigt ge samma företag en annan form av offentligt stöd i Polen. Dell fick pengar för att bygga en ny fabrik i Polen samtidigt som företaget höll på att skaffa sig nya positioner på de amerikanska marknaderna och gjorde en vinst på i storleksordningen 337 miljoner US-dollar under tredje kvartalet i år. Alla aspekter av fonden för justering för globaliseringseffekter måste därför bedömas noggrant."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph