Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-110"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.13.3-110"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, si tratta di un emendamento orale al paragrafo 131, su cui sono d’accordo con gli altri due relatori, gli onorevoli López Aguilar e Berlinguer. Il testo attuale recita: “invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a valutare e rivedere le leggi e le politiche internazionali, europee e nazionali in vigore in materia di stupefacenti e a promuovere politiche di riduzione del danno, segnatamente in vista delle conferenze organizzate a livello delle Nazioni Unite su tali temi”. L’emendamento orale propone di inserire le parole prevenzione e recupero, in modo tale che l’invito a valutare e rivedere le legislazioni riguardi le “politiche di riduzione del danno, di prevenzione e di recupero”."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, tématem je ústní pozměňovací návrh odstavce 131, na němž se shoduji s oběma zbylými zpravodaji, panem Lópezem Aguilarem a panem Berlinguerem. Současný text zní: „vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby posoudily a přezkoumaly stávající mezinárodní, evropské a vnitrostátní právní předpisy a politiky týkající se drog a aby podporovaly politiky zaměřené na zmírňování poškození zdraví, zejména s ohledem na konference, které jsou o těchto otázkách pořádány na úrovni OSN;“ Ústní pozměňovací návrh navrhuje vložení slov „prevence“ a „léčení“ tak, aby se výzva k ohodnocení a přezkoumání zákonů týkala úseku „politiky zaměřené na zmírňování poškození zdraví, prevenci a léčení.“"@cs1
"Hr. formand! Det drejer sig om et mundtligt ændringsforslag til punkt 131, som jeg støtter sammen med de to andre ordførere, hr. López Aguilar og hr. Berlinguer. I den nuværende tekst står der: "opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at evaluere og revidere nuværende internationale, europæiske og nationale love og politikker vedrørende narkotika og til at fremme politikker til begrænsning af skader, navnlig med henblik på konferencerne om disse spørgsmål, der afholdes i FN-regi". I det mundtlige ændringsforslag foreslås det at indføje ordene "forebyggelse" og "afhjælpning", hvilket betyder, at opfordringen til at evaluere og revidere love ville berøre "politikker til begrænsning, forebyggelse og afhjælpning af skader"."@da2
"Herr Präsident! Es geht um einen mündlichen Änderungsantrag zu Ziffer 131, bei dem ich mit den anderen beiden Berichterstattern, Herrn López Aguilar und Herrn Berlinguer, übereinstimme. Der gegenwärtige Text lautet: „fordert den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, derzeitige internationale, europäische und innerstaatliche Rechtsvorschriften und Maßnahmen zur Drogenproblematik auszuwerten und zu überprüfen, insbesondere mit Blick auf die auf der Ebene der Vereinten Nationen hierzu veranstalteten Konferenzen.“ Der mündliche Änderungsantrag schlägt vor, die Wörter „Vorbeugung“ und „Wiederherstellung“ einzufügen, in der Bedeutung, dass die Aufforderung zur Auswertung und Überprüfung die „Schadensverringerung, -vorbeugung sowie Wiederherstellungsstrategien“ betreffen sollte."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το θέμα είναι μια προφορική τροπολογία επί της παραγράφου αριθ. 131, για την οποία είμαι σύμφωνος με τους δύο άλλους εισηγητές, τους κκ. López Aguilar και Berlinguer. Το παρόν κείμενο αναφέρει: «καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν και να επανεξετάσουν τους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους και τις πολιτικές για τα ναρκωτικά και να προωθήσουν πολιτικές μείωσης της βλάβης από αυτά, συγκεκριμένα στις διασκέψεις επί των θεμάτων αυτών που διεξάγονται σε επίπεδο ΟΗΕ». Η προφορική τροπολογία προτείνει την εισαγωγή των λέξεων «πρόληψη» και «αποθεραπεία», όπερ σημαίνει ότι η έκκληση για αξιολόγηση και επανεξέταση νόμων θα αφορά «πολιτικές μείωσης της βλάβης, πρόληψης και αποθεραπείας»."@el10
"Mr President, the subject is an oral amendment to paragraph 131, on which I am in agreement with the other two rapporteurs, Mr López Aguilar and Mr Berlinguer. The current text states: ‘calls on the Council, the Commission and Member States to evaluate and review current international, European and national laws and policies on drugs and to promote harm reduction policies, notably with a view to the conferences on those issues held at UN level’. The oral amendment proposes inserting the words ‘prevention’ and ‘recovery’, meaning that the call to evaluate and review laws would concern ‘harm reduction, prevention and recovery policies’."@en4
"Señor Presidente, el tema es una enmienda oral al párrafo 131 en la que estoy de acuerdo con los otros dos ponentes, el señor López Aguilar y el señor Berlinguer. El texto actual dice «Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen y revisen las leyes y políticas internacionales, europeas y nacionales vigentes relativas a estupefacientes, y que promuevan políticas de limitación de daños, especialmente con miras a las conferencias que se celebran a nivel de las Naciones Unidas sobre este asunto.» La enmienda oral propone la inserción de las palabras «prevención» y «recuperación», lo que significa que las leyes de evaluación y revisión harían referencia a las «políticas de limitación de daños, prevención y recuperación»."@es21
"Austatud juhataja, teemaks on lõike 131 suuline muudatusettepanek, mille suhtes ma olen kahe teise raportööri, härra López Aguilari ja härra Berlingueriga ühel meelel. Praeguses tekstis öeldakse nii: „kutsub nõukogu, komisjoni ja liikmesriike hindama ja läbi vaatama uimasteid käsitlevaid kehtivaid rahvusvahelisi, Euroopa ja riiklikke õigusakte ning poliitikat ja edendama kahju vähendamise poliitikat, eelkõige pidades silmas ÜRO tasandi konverentse nendel teemadel”. Selle suulise muudatusettepanekuga tahetakse lisada sõnad „ennetamise” ja „hüvitamise”, see tähendab, et õigusaktide hindamine ja läbivaatamine puudutaks „kahju vähendamise ja ennetamise ning hüvitamise poliitikat”."@et5
"Arvoisa puhemies, äänestyksen kohteena on 131 kohtaa koskeva suullinen tarkistus, josta olen samaa mieltä molempien muiden esittelijöiden, Juan Fernando López Aguilarin ja Luigi Berlinguerin, kanssa. Nykyisellään kohta kuuluu: "kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan ja tarkastelemaan huumausaineita koskevia nykyisiä kansainvälisiä, yhteisön ja kansallisia säädöksiä ja toimintalinjoja sekä edistämään haittojen vähentämistä koskevia toimintalinjoja, etenkin näistä asioista YK:n tasolla järjestettäviä konferensseja silmälläpitäen". Suullisessa tarkistuksessa ehdotetaan, että kohtaan lisätään sanat "ehkäisyä ja korvaamista", jolloin kehotus arvioida ja tarkastella säädöksiä koskisi "haittojen vähentämistä, ehkäisyä ja korvaamista koskevia toimintalinjoja"."@fi7
"Monsieur le Président, il s’agit d’un amendement oral au paragraphe 131, à propos duquel je suis d’accord avec les deux autres rapporteurs, M. López Aguilar et M. Berlinguer. Le texte actuel est le suivant: «invite le Conseil, la Commission et les États membres à évaluer et à revoir les lois et politiques actuellement en vigueur au niveau international, européen et national en matière de drogues et à promouvoir des politiques de réduction des effets nocifs, notamment en vue des conférences sur ces questions organisées au niveau des Nations unies». L’amendement oral propose d’insérer les mots «prévention» et «récupération», ce qui signifie que la demande d’évaluation et de révision des lois concernerait les «politiques de réduction des effets nocifs, de prévention et de récupération»."@fr8
"). Elnök úr, a szavazás tárgyát a 131. ponthoz fűzött szóbeli módosítás képezi, amellyel kapcsolatban egyetértek a másik két előadóval, López Aguilarral és Berlinguer úrral. A jelenlegi szöveg a következő: „felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy végezzék el a kábítószerekre vonatkozó jelenlegi nemzetközi, európai és nemzeti jogszabályok és politikák értékelését, valamint támogassák a károk csökkentését célzó politikákat, elsősorban tekintettel az e kérdésekről tartott ENSZ-konferenciákra”. A szóbeli módosítás a „megelőzés” és a „helyreállítás” szavak beillesztését javasolja, ami azt jelenti, hogy a jogszabályok értékelésére vonatkozó felhívás a „károk csökkentését, megelőzését és helyreállítását célzó politikákat” érintené."@hu11
"Gerb. Pirmininke, klausimas – žodinis 131 dalies pakeitimas, dėl kurio sutariu su kitais dviem pranešėjais – J. F. López Aguilariu ir G. Berlingueriu. Dabartinis tekstas formuluojamas taip: „ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares įvertinti ir persvarstyti galiojančius tarptautinius, Europos ir nacionalinius teisės aktus ir politiką dėl narkotikų ir skatinti žalos mažinimo politiką, ypač atsižvelgiant į vykstančias JT konferencijas šia tema“. Žodiniame pakeitime siūloma įterpti žodžius „prevencijos“ ir „gydymo“, norint pasakyti, kad raginimas įvertinti ir persvarstyti teisės aktus būtų susijęs su „žalos mažinimo, prevencijos ir gydymo politika“."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, runa ir par 131. punkta mutisku grozījumu, par kuru esmu vienisprātis ar abiem referentiem — kungu un kungu. Pašreizējā redakcijā teikts: „…aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis novērtēt un pārskatīt pašreizējos starptautiskos, Eiropas Savienības un dalībvalstu tiesību aktus un politiku attiecībā uz narkotikām un veicināt ļaunuma samazināšanas politiku, jo īpaši saistībā ar konferencēm, kas par šiem jautājumiem notiek ANO līmenī”. Mutiskajā grozījumā tiek ierosināts iekļaut vārdus „novēršana” un „atveseļošanās”, tādējādi sanāk, ka aicinājums novērtēt un pārskatīt tiesību aktus attiektos uz „ļaunuma samazināšanas, novēršanas un atveseļošanās politiku”."@lv13
"Signor Presidente, si tratta di un emendamento orale al paragrafo 131, su cui sono d'accordo con gli altri due relatori, gli onorevoli López Aguilar e Berlinguer. Il testo attuale recita: "invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a valutare e rivedere le leggi e le politiche internazionali, europee e nazionali in vigore in materia di stupefacenti e a promuovere politiche di riduzione del danno, segnatamente in vista delle conferenze organizzate a livello delle Nazioni Unite su tali temi". L'emendamento orale propone di inserire le parole prevenzione e recupero, in modo tale che l'invito a valutare e rivedere le legislazioni riguardi le "politiche di riduzione del danno, di prevenzione e di recupero"."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het betreft hier een mondeling amendement op paragraaf 131, waar ik het met de andere twee rapporteurs, de heer López Aguilar en de heer Berlinguer, over eens ben. De huidige tekst luidt: ‘vraagt de Raad, de Commissie en de lidstaten de bestaande internationale, Europese en nationale wetten en maatregelen inzake verdovende middelen te evalueren en te herzien, en maatregelen voor het beperken van de schadelijke gevolgen daarvan te bevorderen, in het bijzonder met het oog op de conferenties die hierover op VN-niveau worden gehouden’. Het mondeling amendement stelt voor de woorden ‘voorkomen’ en ‘herstellen’ op te nemen, zodat de oproep om wetten te evalueren en te herzien betrekking heeft op ‘maatregelen voor het beperken, voorkomen en herstellen’."@nl3
"Panie przewodniczący! Przedmiotem głosowania jest ustna poprawka do ustępu 131, co do której zgadzam się z dwoma innymi sprawozdawcami, panem posłem Lópezem Aguilarem i panem posłem Berlinguerem. Aktualny tekst brzmi: „wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do dokonania przeglądu i oceny obecnych międzynarodowych, europejskich i krajowych przepisów i strategii politycznych dotyczących narkotyków oraz do wsparcia strategii politycznych mających na celu zmniejszenie szkód, zwłaszcza z uwzględnieniem konferencji poświęconych tym kwestiom, a odbywającym się na szczeblu ONZ”. Ustna poprawka proponuje wstawienie słów „zapobieganie” i „poprawa sytuacji” co oznacza, że wezwanie do dokonania przeglądu i oceny prawodawstwa dotyczyłoby „strategii politycznych mających na celu zmniejszenie szkód, przeciwdziałanie i poprawę sytuacji”."@pl16
"Senhor Presidente, trata-se de uma alteração oral ao nº 131, relativamente à qual concordo com os outros dois relatores, os senhores deputados López Aguilar e Berlinguer. O texto actual diz: “convida o Conselho, a Comissão e os Estados-Membros a avaliar e rever as actuais leis e políticas internacionais, europeias e nacionais em matéria de drogas e a promover políticas de redução de riscos, nomeadamente em preparação de conferências sobre essas questões a nível da ONU”. A alteração oral propõe a inserção das palavras “prevenção” e “recuperação”, de tal maneira que o apelo a avaliar e a rever as leis tenha a ver com as “políticas de redução de riscos, de prevenção e recuperação”."@pt17
"Domnule Preşedinte, subiectul îl reprezintă un amendament oral la alineatul (131), cu privire la care sunt de acord cu ceilalţi doi raportori, dl López Aguilar şi dl Berlinguer. Textul actual spune: „solicită Consiliului, Comisiei şi statelor membre să evalueze şi să revizuiască legislaţia şi politicile internaţionale, europene şi naţionale actuale privind drogurile şi să promoveze politici de reducere a efectelor nocive, de prevenire şi de recuperare, în special în perspectiva conferinţelor cu privire la aceste chestiuni organizate la nivelul ONU”. Amendamentul oral propune introducerea cuvintelor „prevenire” şi „recuperare”, însemnând că solicitarea de evaluare şi revizuire a legislaţiei ar privi „politicile de reducere a efectelor nocive, de prevenire şi de recuperare"."@ro18
"Vážený pán predseda, predmetom je ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 131, na ktorom sa zhodnem s ďalšími dvomi spravodajcami, pánom Lópezom Aguilarom a pánom Berlinguerom. V súčasnom texte sa hovorí: „vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby vyhodnotili a preskúmali súčasné medzinárodné, európske a vnútroštátne právne predpisy a politiky o drogách a podporovali politiky na obmedzenie škodlivých dôsledkov, najmä s prihliadnutím ku konferenciám o týchto otázkach na úrovni OSN.“ Podľa ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa majú do textu vložiť slová „prevencia“ a „uzdravenie“, takže výzva na vyhodnotenie a preskúmanie právnych predpisov by sa týkala „politík na obmedzenie škodlivých dôsledkov, prevenciu a uzdravenie“."@sk19
"Gospod predsednik, predmet je ustna sprememba odstavka 131, v zvezi s katero se strinjam z drugima poročevalcema, gospodom Lópezom Aguilarjem in gospodom Berlinguerjem. Besedilo trenutno navaja: „poziva Svet, Komisijo in države članice, naj ocenijo in pregledajo veljavne mednarodne, evropske in nacionalne zakone in ukrepe v zvezi z drogami, ter naj spodbujajo ukrepe za zmanjševanje škodljivih učinkov, predvsem ob upoštevanju konferenc na ravni ZN, ki obravnavajo ta vprašanja“. Ustna sprememba predlaga, da se vstavita besedi „preprečevanje“ in „obnovo“, kar pomeni, da bi poziv k oceni in pregledu zakonov zadeval „ukrepe za zmanjševanje škodljivih učinkov, preprečevanje in obnovo“."@sl20
"Herr talman! Ärendet gäller ett muntligt ändringsförslag avseende punkt 131, där jag håller med föredragandena, Juan Fernando López Aguilar och Luigi Berlinguer. Den nuvarande texten lyder: ”Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att utvärdera och se över befintlig internationell, europeisk och nationell lagstiftning och politik om droger samt att gynna strategier som minskar skadeverkningarna, framför allt med tanke på de konferenser som hålls på FN-nivå angående dessa frågor.” Det muntliga ändringsförslaget går ut på att lägga till orden ”förebyggande” och ”återhämtning”, så att uppmaningen att utvärdera och se över lagstiftning avser ”minskade skadeverkningar, förebyggande och återhämtning”."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph