Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-072"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-072"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt képviselőtársaim! Az Európai Tanács közelgő ülésén a tagállamok várhatóan megállapodnak a koppenhágai klímacsúcson képviselt főbb alapelvekről. Fontosnak tartom, hogy a kibocsátási kvóták és a fejlődő országoknak nyújtott pénzügyi támogatások ügye mellett ne sikkadjon el az energiahatékonyság kérdése. Az Európai Unió ugyanis hajlamos megfeledkezni erről a könnyű prédáról. Ez különösen azért hátrányos, mivel Európa egyes térségeiben az energiahatékonyság javításával minden más megoldásnál olcsóbban csökkenthetjük a kibocsátások mértékét. A fentiekből két dolog következik. Egyrészt, az Európai Uniónak törekednie kell arra, hogy az energiahatékonysági szabványok az új klímavédelmi rezsim elfogadásával világszerte közeledjenek egymáshoz. Másfelől, a jövőbeni hosszú távú uniós költségvetésben markánsabb szerepet kell kapniuk az energiahatékonysági támogatásoknak, különös tekintettel a volt szocialista országok épületrekonstrukciós programjaira. Ezen a téren ugyanis már viszonylag csekély anyagi ráfordítással is látványos megtakarításokat lehet elérni."@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, očekává se, že na nadcházejícím zasedání Evropské rady členské státy odsouhlasí hlavní základní zásady, které budou zastávány na konferenci o klimatu v Kodani. Domnívám se, že je důležité, aby emisní kvóty a finanční podpora poskytovaná rozvojovým zemím neodsunuly na vedlejší kolej otázku energetické účinnosti. Jinými slovy: Evropská unie má tendenci zapomínat na toto snadné a efektivní řešení. Příčinou, proč by to mohlo být obzvláště negativní, je skutečnost, že v určitých evropských regionech můžeme úroveň emisí snížit prostřednictvím zlepšení energetické účinnosti levněji než jakýmkoli jiným způsobem. Z toho lze vyvodit dva závěry. Za prvé, Evropská unie musí usilovat o celosvětovou konvergenci norem energetické účinnosti pomocí přijetí nového plánu ochrany klimatu. Za druhé, dotacím na zvyšování energetické účinnosti je třeba přiřknout významnější úlohu v budoucím dlouhodobém rozpočtu EU, se zvláštním přihlédnutím k programům rekonstrukcí budov v bývalých socialistických zemích. Je tomu tak proto, že v této oblasti můžeme dosáhnout velkolepých úspor při poměrně malých finančních nákladech."@cs1
"På det kommende møde i Det Europæiske Råd ventes medlemsstaterne at blive enige om de grundlæggende principper, der skal forelægges på klimakonferencen i København. Jeg mener, at det er vigtigt, at spørgsmålet om energieffektivitet ikke køres ud på et sidespor af emissionskvoter og finansiel støtte til udviklingslandene. EU synes med andre ord at glemme at undersøge den billigste pris. Grunden til, at det vil være særdeles skadeligt, er, at den billigste måde at nedbringe emissionsniveauet på i visse europæiske regioner er ved at forbedre energieffektiviteten. Der kan drages to konklusioner af ovennævnte. EU skal for det første bestræbe sig på at sikre konvergerende standarder for energieffektivitet på globalt plan gennem vedtagelsen af den nye klimabeskyttelsesordning. For det andet skal støtte til energieffektiviserende foranstaltninger tillægges større betydning i EU's nye langsigtede budget under særlig hensyntagen til de tidligere socialistiske landes programmer for bygningsrenovering, fordi det på dette område er muligt at opnå meget store besparelser med relativt beskedne finansielle midler."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren, es wird erwartet, dass sich die Mitgliedstaaten auf der bevorstehenden Sitzung des Europäischen Rates auf die wichtigsten Grundsätze einigen, die auf der Klimakonferenz in Kopenhagen vertreten werden. Ich denke, dass es wichtig ist, dass das Thema der Energieeffizienz nicht wegen Emissionsquoten und der finanziellen Unterstützung, die den Entwicklungsländern gewährt wird, auf Eis gelegt wird. Mit anderen Worten, die Europäische Union neigt dazu, diese kostengünstige Lösung zu vergessen. Dies wäre besonders nachteilig, weil wir in einigen Regionen Europas die Emissionsniveaus billiger durch eine Verbesserung der Energieeffizienz senken können als durch irgendeine andere Lösung. Hieraus lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen. Erstens, die Europäische Union muss sich durch die Annahme des neuen Klimaschutzprogramms bemühen, eine globale Konvergenz von Energieeffizienzstandards sicherzustellen. Zweitens, Energieeffizienzsubventionen müssen eine bedeutendere Rolle im künftigen langfristigen Haushaltsplan der EU spielen, wobei den Bausanierungsprogrammen der ehemaligen sozialistischen Länder besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist. Grund dafür ist die Tatsache, dass in diesem Bereich beträchtliche Einsparungen mit relativ bescheidenen finanziellen Aufwendungen erzielt werden können."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην επερχόμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τα κράτη μέλη αναμένεται να συμφωνήσουν επί των βασικών αρχών που θα παρουσιαστούν στη διάσκεψη της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή. Νομίζω πως είναι σημαντικό να μην παραγκωνιστεί το ζήτημα της ενεργειακής απόδοσης από τις ποσοστώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και από τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση τείνει να λησμονεί αυτό το εύκολο λάφυρο. Ο λόγος που αυτό θα ήταν ιδιαίτερα επιζήμιο είναι διότι σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρώπης μπορούμε να μειώσουμε τα επίπεδα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με πολύ χαμηλότερο κόστος μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη λύση. Δύο συμπεράσματα μπορούν να συναχθούν από τα ανωτέρω. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσπαθήσει να διασφαλίσει μια παγκόσμια σύγκλιση των προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης μέσω της έγκρισης του νέου μηχανισμού προστασίας του κλίματος. Δεύτερον, πρέπει να αναγνωριστεί πιο σημαίνοντας ρόλος στις επιδοτήσεις για την ενεργειακή απόδοση στον μελλοντικό πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα προγράμματα κτηριακής ανοικοδόμησης των πρώην σοσιαλιστικών χωρών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτόν τον τομέα είναι δυνατόν να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση χάρη στις σχετικά συγκρατημένες χρηματοδοτικές δαπάνες."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, at the forthcoming European Council meeting, Member States are expected to agree on the main basic principles being represented at the Copenhagen climate conference. I think that it is important that the issue of energy efficiency does not get sidetracked by emission quotas and the financial support being granted to developing countries. In other words, the European Union tends to forget about this easy prize. The reason why this would be particularly detrimental is because in some regions of Europe, we can reduce emission levels more cheaply by improving energy efficiency than with any other solution. Two conclusions can be drawn from the above. Firstly, the European Union must endeavour to ensure a global convergence of energy efficiency standards with the adoption of the new climate protection scheme. Secondly, energy efficiency subsidies must be given a more significant role in the EU’s future long-term budget, with particular consideration for the former socialist countries’ building reconstruction programmes. This is due to the fact that in this area, it is possible to achieve spectacular savings with a relatively modest financial expenditure."@en4
"Señor Presidente, Señorías, en la próxima reunión del Consejo Europeo, se espera que los Estados miembros estén de acuerdo en los principios básicos primordiales representados en la conferencia sobre el clima de Copenhague. Me parece importante que las cuotas de emisión y la ayuda financiera que se concede a los países en desarrollo no nos desvíen del tema de la eficiencia energética. En otras palabras, la Unión Europea tiende a olvidarse de esta presa fácil. Eso sería particularmente perjudicial porque en algunas regiones de Europa nos resulta más barato reducir los niveles de emisión mejorando la eficiencia energética que con cualquier otra solución. Dos conclusiones se pueden extraer de lo anterior. En primer lugar, la Unión Europea debe intentar por todos los medios asegurar una convergencia global de las normas de eficiencia energética con la aprobación del nuevo sistema de protección del clima. En segundo lugar, debe otorgarse un papel más significativo a las subvenciones para la eficiencia energética en el futuro del presupuesto a largo plazo, con especial consideración a los programas de reconstrucción de los antiguos países socialistas. Esto se debe al hecho de que en este ámbito es posible conseguir ahorros espectaculares con un gasto financiero relativamente modesto."@es21
"Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Euroopa Ülemkogu eelseisval kohtumisel oodatakse liikmesriikidelt, et nad lepiksid kokku Kopenhaageni kliimakonverentsil esitatavates aluspõhimõtetes. Minu arvates on tähtis, et saastekvootide ja arengumaadele antava rahalise toetuse küsimustega ei tõrjutaks kõrvale energiatõhususe teemat. Teisiti öeldes kaldub Euroopa Liit seda kergesti saavutatavat eesmärki unustama. Põhjus, miks see oleks eriti kahjulik, on asjaolu, et mõningates Euroopa piirkondades on heitkoguste vähendamine energiatõhususe kaudu odavam kui teiste lahenduste kaudu. Eelöeldust võib teha kaks järeldust. Esiteks peab Euroopa Liit püüdma uue keskkonnakaitsekava vastuvõtmise teel tagada energiatõhususe standardite üleilmset ühtlustamist. Teiseks tuleb energiatõhususe toetusi ELi tulevases pikaajalises eelarves rohkem tähtsustada, pöörates sealjuures eriti tähelepanu endiste sotsialistlike riikide ülesehitusprogrammide väljatöötamisele, sest nimetatud valdkonnas on võimalik üsna väikeste rahaliste kuludega tublisti säästa."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tulevassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa jäsenvaltioiden odotetaan sopivan tärkeimmistä perusperiaatteista, jotka esitetään Kööpenhaminan ilmastokokoukselle. Mielestäni on tärkeää, että kysymystä energiatehokkuudesta ei sivuuteta päästökiintiöillä ja että kehitysmaille myönnetään taloudellista tukea. Toisin sanoen Euroopan unionilla on tapana unohtaa tämä helppo palkinto. Syy siihen, miksi se olisi erityisen haitallista, on se, että joillakin EU:n alueilla me voimme vähentää päästötasoja halvemmalla kehittämällä energiatehokkuutta kuin millään muulla ratkaisulla. Siitä voidaan tehdä kaksi päätelmää. Ensinnäkin Euroopan unionin on pyrittävä varmistamaan maailmanlaajuinen energiatehokkuusnormien lähentäminen hyväksymällä uusi ilmastonsuojeluohjelma. Toiseksi energiatehokkuutta koskeville tuille on annettava entistä suurempi rooli tulevassa EU:n pitkän aikavälin talousarviossa, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä entisten sosialistimaiden jälleenrakennusohjelmiin. Se johtuu siitä, että sillä alueella on mahdollista saavuttaa huomattavia säästöjä suhteellisen pienin menoin."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, lors du Conseil européen à venir, les États membres seront supposés se mettre d’accord sur les principes de base essentiels qui seront représentés lors de la conférence de Copenhague sur le climat. Je crois qu’il est important que la question de l’efficacité énergétique ne soit pas mise sur la touche par les quotas d’émission et le soutien financier accordé aux pays en développement. Autrement dit, l’Union européenne a tendance à oublier cette solution moins onéreuse. La raison pour laquelle ce serait particulièrement préjudiciable, c’est que dans certaines régions d’Europe, nous pouvons réduire les niveaux d’émission pour moins cher en améliorant l’efficacité énergétique plutôt qu’en passant par une autre solution. On peut tirer deux conclusions de ce qui précède. Premièrement, l’Union européenne doit s’efforcer de garantir une convergence globale des normes d’efficacité énergétique avec l’adoption du nouveau plan de protection du climat. Deuxièmement, les subventions pour l’efficacité énergétique doivent se voir impartir un rôle plus significatif dans le futur budget à long terme de l’Union, en tenant compte notamment des programmes de reconstruction des bâtiments des anciens pays socialistes. Et ce parce qu’il est possible, dans ce secteur de réaliser des économies spectaculaires avec des dépenses financières relativement modestes."@fr8
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla prossima riunione del Consiglio europeo gli Stati membri dovranno creare un consenso attorno ai principi fondamentali che verranno presentati alla conferenza sul clima di Copenaghen. A mio giudizio è importante che la questione dell’efficienza energetica non sia scalzata da altri temi quali i diritti di emissione e gli aiuti finanziari ai paesi in via di sviluppo. In altre parole, l’Unione europea tende a dimenticare quella che sarebbe una vittoria facile e ciò va a discapito in particolare di quelle regioni europee in cui la soluzione più economica per ottenere la riduzione delle emissioni consisterebbe nel migliorare l’efficienza energetica. Da quanto precede si possono trarre due conclusioni. In primo luogo l’Unione europea deve sforzarsi di assicurare una convergenza globale tra gli standard di efficienza energetica chiedendo l’adozione del nuovo programma di salvaguardia del clima. In second’ordine, i sussidi per l’efficienza energetica devono acquisire un ruolo più centrale nel prossimo bilancio pluriennale UE, in particolare con riferimento ai programmi di ristrutturazione edilizia nei paesi ex-socialisti. In questo ambito sarebbe infatti possibile ottenere risparmi eccezionali con una spesa relativamente esigua."@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, tikimasi, kad artėjančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime valstybės narės susitars dėl pagrindinių principų, pristatomų Kopenhagos klimato kaitos konferencijoje. Mano manymu, svarbu, kad išmetamųjų teršalų kvotos ir besivystančioms šalims skiriama finansinė parama neatitrauktų nuo energijos vartojimo efektyvumo klausimo. Kitaip tariant, Europos Sąjunga yra linkusi pamiršti apie šį lengvą prizą. Tai būtų ypač pražūtinga dėl to, kad kai kuriuose Europos regionuose galime daug pigiau sumažinti išmetamųjų teršalų lygį didindami energijos vartojimo efektyvumą, negu kokiais nors kitais sprendimais. Iš to, kas minėta, galima daryti dvi išvadas. Pirma, patvirtindama naują klimato apsaugos sistemą Europos Sąjunga privalo stengtis užtikrinti visuotinę energijos vartojimo efektyvumo standartų konvergenciją. Antra, būsimame ES ilgalaikiame biudžete energijos vartojimo efektyvumo subsidijoms turi būti teikiama didesnė reikšmė, o ypatingas dėmesys turi būti skiriamas buvusių socialistinių šalių pastatų rekonstravimo programoms. Taip yra dėl to, kad šioje srityje galima pasiekti įspūdingų taupymo rezultatų palyginti nedidelėmis finansinėmis išlaidomis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, ir paredzēts, ka gaidāmajā Eiropadomes sanāksmē dalībvalstis piekritīs galvenajiem principiem, kas tiks pausti Kopenhāgenas klimata konferencē. Manuprāt, ir svarīgi, lai energoefektivitātes jautājumu malā nenovirzītu jautājumi par emisiju kvotām un finansiālo atbalstu jaunattīstības valstīm. Citiem vārdiem sakot, Eiropas Savienībai ir tendence aizmirst par šo vieglo ieguvumu. Tas jo īpaši kaitīgi ir tāpēc, ka dažos Eiropas reģionos emisiju līmeni var samazināt lētāk, uzlabojot energoefektivitāti, nevis izmantojot citus risinājumus. No iepriekš minētā var izdarīt divus secinājumus. Pirmkārt, Eiropas Savienībai ir jācenšas nodrošināt energoefektivitātes standartu konverģenci, pieņemot jauno klimata aizsardzības shēmu. Otrkārt, energoefektivitātes subsīdijām ir jāpiešķir lielāka nozīme ES turpmākajā ilgtermiņa budžetā, īpaši attiecībā uz bijušo sociālistisko valstu būvniecības rekonstrukcijas programmām. Šajā jomā ir iespējams ievērojami ietaupīt, tērējot nosacīti pieticīgus līdzekļus."@lv13
"Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt képviselőtársaim! Az Európai Tanács közelgő ülésén a tagállamok várhatóan megállapodnak a koppenhágai klímacsúcson képviselt főbb alapelvekről. Fontosnak tartom, hogy a kibocsátási kvóták és a fejlődő országoknak nyújtott pénzügyi támogatások ügye mellett ne sikkadjon el az energiahatékonyság kérdése. Az Európai Unió ugyanis hajlamos megfeledkezni erről a könnyű prédáról. Ez különösen azért hátrányos, mivel Európa egyes térségeiben az energiahatékonyság javításával minden más megoldásnál olcsóbban csökkenthetjük a kibocsátások mértékét. A fentiekből két dolog következik. Egyrészt, az Európai Uniónak törekednie kell arra, hogy az energiahatékonysági szabványok az új klímavédelmi rezsim elfogadásával világszerte közeledjenek egymáshoz. Másfelől, a jövőbeni hosszú távú uniós költségvetésben markánsabb szerepet kell kapniuk az energiahatékonysági támogatásoknak, különös tekintettel a volt szocialista országok épületrekonstrukciós programjaira. Ezen a téren ugyanis már viszonylag csekély anyagi ráfordítással is látványos megtakarításokat lehet elérni."@mt15
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Na zbliżającym się posiedzeniu Rady Europejskiej państwa członkowskie mają uzgodnić główne założenia stanowiska, które zostanie przedstawione w trakcie konferencji klimatycznej w Kopenhadze. Myślę, że ważne jest, by zagadnienie efektywności energetycznej nie zostało przyćmione przez alokację emisji i przyznanie wsparcia finansowego krajom rozwijającym się. Innymi słowy, Unia Europejska ma skłonność do zapominania o tej łatwej do zdobycia nagrodzie. Takie zapominanie byłoby szczególnie szkodliwe z tego względu, że w niektórych regionach Europy możemy obniżyć poziom emisji o wiele taniej poprzez poprawę efektywności energetycznej, aniżeli poprzez inne rozwiązania. Z powyższego wysuwają się dwa wnioski. Po pierwsze, Unia Europejska musi dążyć do zapewnienia ogólnoświatowego zbliżenia norm w zakresie efektywności energetycznej poprzez przyjęcie nowego programu na rzecz ochrony klimatu. Po drugie, w następnym długoterminowym budżecie UE należy nadać bardziej znaczącą rolę dotacjom na rzecz efektywności energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem programów modernizacji budynków prowadzonych w krajach byłego bloku socjalistycznego. W tym obszarze możliwe jest bowiem uzyskanie znacznych oszczędności stosunkowo takim kosztem."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, no próximo Conselho Europeu, espera-se que os Estados-Membros cheguem a acordo em relação aos principais princípios básicos que serão apresentados na Conferência de Copenhaga sobre as alterações climáticas. Penso que é importante que a questão da eficiência energética não seja negligenciada devido à questão das quotas de emissões e do apoio financeiro a conceder aos países em desenvolvimento. Ou seja, a União Europeia tende a esquecer este prémio fácil. A razão pela qual isso seria particularmente penalizador é porque em algumas regiões da Europa é possível reduzir os níveis de emissões de forma mais barata melhorando a eficiência energética, e não através de qualquer outra solução. Duas conclusões podem ser retiradas daqui. Em primeiro lugar, a União Europeia deve tentar assegurar uma convergência global dos critérios de eficiência energética com a adopção do novo sistema de protecção climática. Em segundo lugar, deve atribuir-se um papel mais significativo aos apoios concedidos à eficiência energética no futuro orçamento a longo prazo da União Europeia, dispensando-se uma atenção particular aos programas de reconstrução de edifícios dos antigos países socialistas. Porque nesta região é possível alcançar poupanças muito consideráveis com uma despesa financeira relativamente modesta."@pt17
"Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, la apropiata reuniune a Consiliului European, ne aşteptăm ca statele membre să ajungă la un acord referitor la principalele principii de bază reprezentate la Conferinţa privind schimbările climatice de la Copenhaga. Cred că este important ca problema eficienţei energetice să nu fie umbrită de cea a cotelor de emisii şi de sprijinul financiar acordat ţărilor în curs de dezvoltare. Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană tinde să uite de acest premiu uşor. Motivul pentru care acest lucru ar fi deosebit de nociv este pentru că în unele regiuni ale Europei, putem reduce nivelurile de emisii mai ieftin prin îmbunătăţirea eficienţei energetice decât prin orice altă soluţie. Două concluzii se desprind din cele de mai sus. Prima concluzie este că Uniunea Europeană trebuie să se străduiască să asigure o convergenţă globală a standardelor de eficienţă energetică prin adoptarea unei noi scheme de protecţie a climei. A doua concluzie, subvenţiile pentru eficienţa energetică trebuie să acorde un rol mai important viitorului buget pe termen lung al UE, ţinând cont în mod special de programele de reconstrucţie ale fostelor ţări socialiste. Acest lucru se datorează faptului că, în acest domeniu, pot fi obţinute economii spectaculoase cu cheltuieli financiare relativ modeste."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, od členských štátov sa očakáva, že sa na nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady dohodnú na základných pravidlách, ktoré budú predstavené na konferencii o zmene klímy v Kodani. Myslím si, že je dôležité, aby otázka energetickej účinnosti nebola odsunutá na vedľajšiu koľaj emisnými kvótami a finančnou pomocou rozvojovým krajinám. Inými slovami, Európska únia má tendenciu zabúdať na túto jednoduchú vec. Dôvod, prečo by to bolo zvlášť škodlivé je, že v niektorých európskych regiónoch môžeme znížiť úroveň emisií lacnejšie zlepšením energetickej účinnosti ako akýmkoľvek iným spôsobom. Môžeme z toho vyvodiť dva závery. Po prvé, Európska únia sa musí usilovať o zabezpečenie globálnej konvergencie štandardov energetickej účinnosti prijatím nového systému ochrany klímy. Po druhé, dotácie na energetickú účinnosť musia zohrávať významnejšiu úlohu v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ, pričom treba klásť osobitný dôraz na programy rekonštrukcie stavieb bývalých socialistických krajín. Dôvodom je skutočnosť, že v tejto oblasti možno značne ušetriť pri relatívne nízkych finančných výdavkoch."@sk19
". Gospod predsednik, gospe in gospodje, od držav članic se na bližajočem zasedanju Evropskega sveta pričakuje, da se bodo strinjale o glavnih temeljnih načelih, ki bodo predstavljena na podnebni konferenci v Københavnu. Mislim, da je pomembno, da vprašanja o energetski učinkovitosti ne bodo na stranski tir usmerile emisijske kvote in finančna podpora, odobrena državam v razvoju. Z drugimi besedami, Evropska unija rada pozablja na to lahko nagrado. Razlog, zaradi katerega bi bilo to še posebej škodljivo, je, da lahko v nekaterih regijah Evrope z izboljšanjem energetske učinkovitosti zmanjšamo ravni emisij veliko ceneje kot s katero koli drugo rešitvijo. Iz tega lahko sklepamo naslednje. Prvič, Evropska unija si mora prizadevati za zagotovitev svetovnega zbliževanja standardov energetske učinkovitosti s sprejetjem novega načrta za varstvo podnebja. Drugič, subvencijam za energetsko učinkovitost je treba podeliti pomembnejšo vlogo v prihodnjem dolgoročnem proračunu EU, pri čemer je treba posebej upoštevati programe obnove nekdanjih socialističnih držav. Razlog temu je dejstvo, da je na tem področju mogoče doseči ogromne prihranke s sorazmerno skromno denarno porabo."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Vid nästa möte i Europeiska rådet enas medlemsstaterna troligen om de viktigaste grundprinciper som vi ska företräda vid klimatkonferensen i Köpenhamn. Det är viktigt att energieffektivitetsfrågan inte hamnar i bakvattnet till förmån för utsläppskvoter och finansiellt stöd till utvecklingsländer. EU glömmer med andra ord ofta bort detta sätt att göra mycket med små medel. Det är särskilt kontraproduktivt därför att förbättrad energieffektivitet i flera europeiska regioner är det billigaste sättet att minska utsläppen. Vi kan dra två slutsatser av detta. För det första behöver EU, när de nya klimatåtgärderna antas, arbeta för att harmonisera standarderna för energieffektivitet i hela världen. För det andra behöver stöd till åtgärder som ökar energieffektiviteten få ett större utrymme i EU:s framtida långtidsbudget. Man bör då särskilt beakta programmen för byggnadsrenovering i de forna socialistländerna, eftersom det här går att åstadkomma enorma minskningar av energiförbrukningen för en jämförelsevis billig penning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph