Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-070"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-070"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, on this same day that we are celebrating the fact that the next Commission will apparently have at least nine women – and I also see that as a victory for all of us who have actively fought for this – we hear from news reports this morning that, in France alone, 156 women were killed last year by domestic violence. As this is the International Day for the Elimination of Violence against Women, this is something that should make us stop and think and, hopefully, also act in the future at European level, as well as at international level. Perhaps we should also bring this up in different meetings during the rest of today. This is an important step forward. It also says a lot about the procedure from now on, which should be more open when we appoint Commissioners. I hope that, in the future, Member States and governments will nominate both a man and a woman. I think that is an excellent idea. Let me also comment on the appointments of a new High Representative and a new Council President. Mrs Cathy Ashton was nominated to the Commission with the full confidence of the UK Government. She was actually voted for here in the Parliament a year ago with a very large majority – with 538 votes, if I am correct. As we have heard from several of you, she has been working very closely with Parliament and has always looked for Parliament's involvement on different issues. She was appointed unanimously by 27 Heads of State or Government, so I think she has all the legitimacy to fulfil her job and to gain the respect of the European Union’s foreign partners. I liked the metaphor that was presented here that instead of having somebody who would stop the traffic, or mean red traffic lights, you would have a smooth operator, somebody that would actually help the traffic flow or decisions to be made in a democratic and good way in the European Union. I have got to know her as a very good colleague, and I would say that she is also a convinced European. That is indeed an important starting point. We have already had good comments in the debate here. I think it has been a fruitful and constructive discussion, and thanks for all your contributions. May I also comment on the direct question by Göran Färm about the budget review. I can only repeat what the Commission President has already told you, that this will be handed over to the new Commission. This is firstly because the new Lisbon Treaty will contain provisions that require a new institutional set-up, so it will also have a good basis for decisions on the budget. Secondly, the new Commission will have to decide on the political priorities and then put its money where its mouth is in order to actually have the budget to accompany the political priorities. I would say that is an important innovation and an opportunity for the next Commission. It will also be handed over to Cecilia Malmström with warm hands from all of us. What the Commission can say is that a proposal for the budget review will come early next year and will be the immediate task for the next Commission. I would just like to comment on one thing concerning the Stockholm Programme. The adoption of the Stockholm Programme coincides with the entry into force of the Lisbon Treaty, where the European Parliament will have a crucial role in the development of these policies. This will again increase the democratic legitimacy of the important decisions to be taken on justice and home affairs issues. This is good news for European citizens and also for all EU institutions. On climate change, I can hear that there is a common view here on the active role that the European Union should play in Copenhagen and from now on. So, again, thank you very much for the debate. With the new Lisbon Treaty, we now have a text that will help us deal with all the important issues that have been raised here – climate change, fighting the financial crisis and its social and other effects – and, of course, also make sure that we have a democratic European Union in the future."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, stejného dne, kdy oslavujeme skutečnost, že příští Komise bude očividně mít nejméně devět žen – což považuji za velké vítězství pro nás všechny, kteří jsme za to aktivně bojovali – se ze zpravodajství dozvídáme, že jenom ve Francii si vloni domácí násilí vyžádalo 156 mrtvých žen. A protože dnes máme Mezinárodní den proti násilí na ženách, mělo by nás to přimět k zastavení a zamyšlení se a snad rovněž k budoucím činům na evropské i mezinárodní úrovni. Snad bychom měli tuto otázku nastolit i během dalších schůzí ve zbytku dne. Jde o významný pokrok. Vypovídá to také mnohé o budoucím postupu při jmenování komisařů, jenž by měl být mnohem otevřenější. Doufám, že členské státy budou v budoucnosti nominovat muže i ženu. Myslím si, že je to vynikající nápad. Ráda bych se vyjádřila k otázce jmenování nové vysoké představitelky a nového předsedy Rady. Paní Cathy Ashtonová byla do Komise jmenována s plnou důvěrou vlády Spojeného království. Před rokem pro ni zde v Parlamentu hlasovala velká většina poslanců – 538, pokud se nemýlím. Jak jsme slyšeli od některých z vás, spolupracovala paní Ashtonová velmi úzce s Parlamentem a vždy usilovala o jeho zapojení v nejrůznějších otázkách. Byla jednomyslně jmenována 27 hlavami států či vlád, takže se domnívám, že má veškerou legitimitu vykonávat svou práci a získat si respekt zahraničních partnerů Evropské unie. Líbila se mi metafora, která tu zazněla, že namísto někoho, kdo zastavuje dopravu, či představuje červené světlo semaforu, potřebujeme jemného koordinátora, někoho, kdo napomůže plynulému toku dopravy či demokratickému, kvalitnímu přijímání rozhodnutí v Evropské unii. Znám ji jako velmi dobrou kolegyni a řekla bych, že je rovněž přesvědčená Evropanka. To je pro začátek skutečně důležité. V rozpravě už zazněly dobré postřehy. Domnívám se, že jsme vedli plodnou, konstruktivní diskusi, děkuji za všechny vaše příspěvky. Ráda bych zareagovala na přímou otázku Görana Färma týkající se přezkumu rozpočtu. Mohu jen zopakovat, co vám řekl předseda Komise, tedy že tato záležitost bude předána příští Komisi. Je tomu tak především proto, že Lisabonská smlouva bude obsahovat opatření, která vyžadují nové institucionální uspořádání, a tedy přinese i dobrý základ pro rozhodnutí týkající se rozpočtu. Za druhé, nová Komise bude muset rozhodnout o svých politických prioritách, a poté příslušně nasměrovat své peníze, aby měla pro své priority i odpovídající rozpočet. Řekla bych, že jde o významnou inovaci a příležitost pro příští Komisi. Všichni to také s vřelostí předáme Cecilii Malmströmové. Co Komise říci může je, že návrh na přezkoumání rozpočtu přijde počátkem příštího roku a bude okamžitým úkolem pro příští Komisi. Ráda bych se zmínila o jedné věci týkající se Stockholmského programu. Přijetí Stockholmského programu přichází ve stejnou dobu, kdy v platnost vstupuje Lisabonská smlouva, kde bude mít Evropský parlament zásadní roli při tvorbě politiky v těchto oblastech. To zase zvýší demokratickou legitimitu významných rozhodnutí, jež budou přijata v otázkách spravedlnosti a vnitřních věcí. To je dobrá zpráva pro evropské občany a pro všechny orgány EU. Co se týká změny klimatu, všímám si, že zde existuje společný názor na aktivní roli, kterou by Evropská unie měla hrát v Kodani a v budoucnosti. Takže vám znovu děkuji za tuto rozpravu. S novou Lisabonskou smlouvou máme nyní text, který nám pomůže vypořádat se se všemi důležitými problémy, které tu byly zmíněny – změnou klimatu, bojem s finanční krizí a jejími sociálními a dalšími dopady – a samozřejmě zajistí, že v budoucnu budeme mít demokratickou Evropskou unii."@cs1
"Hr. formand! Samme dag, som vi fejrer, at der tilsyneladende bliver mindst ni kvinder i den nye Kommission – hvilket jeg i øvrigt betragter som en sejr for alle os, der aktivt har kæmpet for dette – hører vi her til morgen forlydender om, at alene i Frankrig blev 156 kvinder sidste år dræbt som følge af vold i hjemmet. Da det i dag er den internationale dag for bekæmpelse af vold mod kvinder, er dette noget, som bør få os til at standse op og tænke og forhåbentlig fremover også handle på både europæisk og internationalt plan. Vi skulle måske også tage dette op på forskellige møder i løbet af resten af dagen. Det er et vigtigt skridt fremad. Det siger også meget om proceduren fremadrettet, som bør blive mere åben i forbindelse med udnævnelsen af kommissærer. Jeg håber, at medlemsstaterne og regeringerne i fremtiden vil indstille både en mand og en kvinde. Det, synes jeg, er en fremragende idé. Lad mig også kommentere udnævnelsen af en ny højtstående repræsentant og en ny formand for Rådet. Fru Ashton blev indstillet til Kommissionen med fuld opbakning fra den britiske regering. Her i Parlamentet godkendte De hende faktisk for et år siden med et meget stort flertal – 538 stemmer for, hvis jeg husker rigtigt. Som flere af Dem har påpeget, har hun haft et meget tæt samarbejde med Parlamentet og har altid søgt at inddrage Parlamentet i forskellige spørgsmål. Hun blev udnævnt enstemmigt af de 27 stats- og regeringschefer, så jeg tror, at hun har den fornødne legitimitet til at udfylde posten og vinde respekt hos EU's udenlandske partnere. Jeg kunne godt lide den metafor, der blev brugt tidligere, nemlig at i stedet for at have en person, som vil standse trafikken eller signalerer rødt lys, skulle man have en såkaldt "smooth operator", en, som rent faktisk kunne være med til at få trafikken til at glide eller sikre, at beslutninger vedtages på en demokratisk og hensigtsmæssig måde i EU. Hun er for mig blevet en rigtig god kollega, og jeg vil beskrive hende som en overbevist europæer. Det er bestemt et vigtigt udgangspunkt. Vi har allerede hørt nogle gode kommentarer i denne forhandling. Jeg synes, at det har været en givtig og konstruktiv debat, og takker for alle Deres bidrag. Jeg vil også gerne kommentere det direkte spørgsmål fra hr. Färm vedrørende budgetrevisionen. Jeg kan kun gentage, hvad kommissionsformanden allerede har sagt, nemlig at dette spørgsmål vil blive overdraget til den nye Kommission. Det skyldes for det første, at den nye Lissabontraktat indeholder bestemmelser, der kræver en ny institutionel struktur, og traktaten danner på den måde også et godt grundlag for budgetbeslutninger. Den nye Kommission vil for det andet skulle fastsætte de politiske prioriteter og efterfølgende bevilge penge i overensstemmelse hermed, således at budgettet reelt følger de politiske prioriteter. Jeg vil gerne sige, at det er en vigtig fornyelse og en mulighed for den nye Kommission, som vi også alle med glæde giver fru Malmström. Det, som Kommissionen kan sige, er, at budgetrevisionen vil finde sted i starten af næste år og bliver den nye Kommissions umiddelbare opgave. Jeg vil gerne kommentere en enkelt ting vedrørende Stockholmprogrammet. Vedtagelsen af Stockholmprogrammet falder sammen med Lissabontraktatens ikrafttræden, så Parlamentet vil få en afgørende rolle i udviklingen af disse politikker. Det vil også styrke den demokratiske legitimitet af de vigtige beslutninger, der skal træffes på området for retlige og indre anliggender. Det er godt nyt for de europæiske borgere og for alle EU-institutionerne ligeså. Med hensyn til klimaændringer kan jeg høre, at der er enighed om den aktive rolle, som EU bør spille i København og fremover. Så endnu engang mange tak for denne forhandling! Med den nye Lissabontraktat får vi nu en tekst, som vil hjælpe os med at løse alle de vigtige spørgsmål, der er blevet rejst her – klimaændringer og kampen mod finanskrisen, herunder de sociale konsekvenser heraf – og så skal vi naturligvis sikre, at vi har et demokratisk EU i fremtiden."@da2
"Herr Präsident, an diesem selben Tag, an dem wir die Tatsache feiern, dass der nächsten Kommission offensichtlich mindestens neun Frauen angehören werden – und ich betrachte dies auch als einen Sieg für alle von uns, die aktiv hierfür gekämpft haben – hören wir heute Morgen in den Nachrichten, dass allein in Frankreich im vergangenen Jahr 156 Frauen durch häusliche Gewalt getötet wurden. Da heute der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ist, ist dies etwas, das uns innehalten und nachdenken und hoffentlich auch in Zukunft auf europäischer sowie auf internationaler Ebene handeln lassen sollte. Vielleicht sollten wir dies auch während des restlichen Tages in verschiedenen Sitzungen ansprechen. Dies ist ein wichtiger Fortschritt. Es sagt auch eine Menge über das künftige Verfahren aus, das offener sein sollte, wenn wir Kommissarinnen und Kommissare ernennen. Ich hoffe, dass die Mitgliedstaaten und Regierungen in Zukunft sowohl einen Mann als auch eine Frau benennen werden. Ich denke, dies ist eine ausgezeichnete Idee. Lassen Sie mich auch die Benennungen einer neuen Hohen Vertreterin und eines neuen Ratspräsidenten kommentieren. Frau Cathy Ashton wurde mit dem vollen Vertrauen der britischen Regierung in die Kommission ernannt. Sie erhielt tatsächlich hier im Parlament vor einem Jahr eine sehr große Mehrheit an Ja-Stimmen – 538 Stimmen, wenn ich nicht irre. Wie einige von Ihnen berichtet haben, arbeitet sie sehr eng mit dem Parlament zusammen und achtet immer auf die Beteiligung des Parlaments bei verschiedenen Themen. Sie wurde einstimmig von 27 Staats- und Regierungschefs ernannt. Somit denke ich, dass sie alle Legitimität hat, um ihren Posten zu erfüllen und die Achtung der ausländischen Partner der Europäischen Union zu erhalten. Mir hat die hier vorgestellte Metapher gefallen, dass man anstelle von jemandem, der den Verkehr stoppt, oder einer roten Ampel, eine gewiefte Person hat, jemanden, der dazu beiträgt, dass der Verkehr fließt oder Entscheidungen auf demokratische und gute Weise in der Europäischen Union getroffen werden. Ich habe sie als eine sehr gute Kollegin kennengelernt und ich würde sagen, dass sie auch eine überzeugte Europäerin ist. Das ist in der Tat ein wichtiger Ausgangspunkt. Wir hatten bereits gute Kommentare in der Debatte hier. Ich denke, es ist eine fruchtbare und konstruktive Diskussion gewesen und ich danke Ihnen für all Ihre Beiträge. Ich möchte auch die direkte Anfrage von Göran Färm zur Überprüfung des Haushaltsplans kommentieren. Ich kann nur wiederholen, was der Kommissionspräsident Ihnen bereits gesagt hat, dass dies an die neue Kommission übergeben wird. Der Grund hierfür ist erstens, weil der neue Vertrag von Lissabon Vorschriften enthalten wird, die einen neuen institutionellen Rahmen erfordern, sodass sie eine gute Basis für Entscheidungen über den Haushaltsplan haben wird. Zweitens wird die neue Kommission über die politischen Prioritäten entscheiden und dann ihren Worten auch Taten folgen lassen müssen, damit der Haushaltsplan auch tatsächlich mit den politischen Prioritäten einhergeht. Ich würde sagen, das ist eine wichtige Neuerung und eine Chance für die nächste Kommission. Sie wird Cecilia Malmström mit herzlichen Wünschen von uns allen übergeben. Was die Kommission sagen kann, ist, dass ein Vorschlag für die Überprüfung des Haushaltsplans Anfang nächsten Jahres erfolgen und unmittelbare Aufgabe der nächsten Kommission sein wird. Ich möchte noch eine Sache das Stockholm-Programm betreffend kommentieren. Die Annahme des Stockholm-Programms fällt mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon zusammen, wobei das Europäische Parlament eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung dieser Strategien spielen wird. Dies wird wiederum die demokratische Legitimität der wichtigen Entscheidungen erhöhen, die zu Themen im Bereich Justiz und Inneres zu treffen sind. Dies sind gute Neuigkeiten für die europäischen Bürgerinnen und Bürger und auch für alle EU-Institutionen. In Bezug auf den Klimawandel kann ich hören, dass hier die allgemeine Ansicht vertreten wird, dass die Europäische Union eine aktive Rolle in Kopenhagen und ab sofort übernehmen sollte. Nochmals vielen Dank für diese Aussprache! Mit dem neuen Vertrag von Lissabon haben wir jetzt einen Text, der uns bei der Behandlung all der wichtigen Themen unterstützen wird, die hier angesprochen worden sind – Klimawandel, Bekämpfung der Finanzkrise und ihrer sozialen und sonstigen Auswirkungen – und natürlich auch sicherstellen wird, dass wir in Zukunft eine demokratische Europäische Union haben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αυτή την ημέρα κατά την οποία γιορτάζουμε το γεγονός ότι η επόμενη Επιτροπή θα αποτελείται προφανώς τουλάχιστον από εννέα γυναίκες –γεγονός το οποίο θεωρώ νίκη για όλους εμάς που αγωνιστήκαμε για αυτό– ακούσαμε σήμερα το πρωί στις ειδήσεις ότι, μόνο στη Γαλλία, 156 γυναίκες σκοτώθηκαν το προηγούμενο έτος εξαιτίας της ενδοοικογενειακής βίας. Επειδή σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, θα πρέπει να μας κάνει να σταθούμε και να σκεφτούμε και, ελπίζω, επίσης να δράσουμε στο μέλλον τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ενδεχομένως πρέπει να θίξουμε αυτό το ζήτημα σε διάφορες συζητήσεις κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας. Πρόκειται για σημαντικό βήμα προόδου. Δηλώνει επίσης πολλά για τη διαδικασία από εδώ και στο εξής, η οποία πρέπει να είναι πιο διαφανής κατά τον διορισμό Επιτρόπων. Ελπίζω ότι στο μέλλον τα κράτη μέλη και οι κυβερνήσεις θα προτείνουν τόσο γυναίκα όσο και άνδρα υποψήφιο. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετική ιδέα. Επιτρέψτε μου επίσης να σχολιάσω τους διορισμούς της Ύπατης Εκπροσώπου και του νέου Προέδρου του Συμβουλίου. Η κ. Cathy Ashton διορίστηκε στην Επιτροπή με την πλήρη εμπιστοσύνη της βρετανικής κυβέρνησης. Μάλιστα είχε ψηφιστεί εδώ στο Κοινοβούλιο πριν από έναν χρόνο με μεγάλη πλειοψηφία – 538 ψήφων, εάν δεν απατώμαι. Όπως ειπώθηκε από πολλούς από εσάς, εργάζεται στενά με το Κοινοβούλιο και πάντα αναζητά τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε διάφορα ζητήματα. Διορίστηκε ομόφωνα από 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, συνεπώς πιστεύω ότι διαθέτει όλη τη νομιμότητα για να εκτελέσει τα καθήκοντά της και να απολαμβάνει τον σεβασμό των ξένων εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου άρεσε η μεταφορά που χρησιμοποιήθηκε – αντί να έχουμε κάποιον που θα σταματάει την κυκλοφορία ή θα ανάβει το κόκκινο φως, είναι προτιμότερο να έχουμε κάποιον που διευκολύνει τη ροή της κυκλοφορίας ή τη λήψη αποφάσεων με δημοκρατικό και σωστό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την γνωρίζω ως πολύ καλή συνάδελφο και θα έλεγα ότι είναι επίσης πιστή Ευρωπαία. Πρόκειται πράγματι για σημαντικό σημείο αφετηρίας. Είχαμε ωραία σχόλια στη συζήτηση μας εδώ. Νομίζω ότι ήταν γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση, και σας ευχαριστώ όλους για τη συμβολή σας. Επιτρέψτε μου επίσης να σχολιάσω το άμεσο ερώτημα του Göran Färm για τη δημοσιονομική αναθεώρηση. Μπορώ μόνο να επαναλάβω αυτά που σας ανέφερε ήδη ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ότι, δηλαδή, το ερώτημα θα μεταφερθεί στη νέα Επιτροπή. Πρώτον, επειδή η νέα Συνθήκη της Λισαβόνας περιέχει διατάξεις που απαιτούν νέα θεσμική ρύθμιση, συνεπώς θα παρέχει επίσης γόνιμη βάση για αποφάσεις περί των δημοσιονομικών. Δεύτερον, η νέα Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες και να αναλάβει δράση ώστε ο προϋπολογισμός να συνοδεύσει τις πολιτικές προτεραιότητες. Θα έλεγα ότι πρόκειται για σημαντική καινοτομία και ευκαιρία για την επόμενη Επιτροπή. Θα δοθεί επίσης στην Cecilia Malmström με τις θερμές ευχές όλων μας. Αυτό που μπορεί να δηλώσει η Επιτροπή είναι ότι η πρόταση για τη δημοσιονομική αναθεώρηση θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του επόμενου έτους και θα αποτελέσει άμεσο καθήκον για τη νέα Επιτροπή. Θα ήθελα απλά να σχολιάσω ένα σημείο σχετικά με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Η έγκριση του προγράμματος της Στοκχόλμης συμπίπτει με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, στην οποία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αναλάβει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των πολιτικών. Αυτό θα αυξήσει, με τη σειρά του, τη δημοκρατική νομιμότητα των σημαντικών αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις. Πρόκειται για καλά νέα τόσο για τους ευρωπαίους πολίτες όσο και για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, βλέπω ότι εδώ υπάρχει κοινή άποψη για τον ενεργό ρόλο τον οποίο πρέπει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κοπεγχάγη από εδώ και στο εξής. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Με τη νέα Συνθήκη της Λισαβόνας, έχουμε πλέον ένα κείμενο που θα μας βοηθήσει σε όλα τα σημαντικά ζητήματα τα οποία τέθηκαν εδώ –αλλαγή του κλίματος, καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των κοινωνικών και λοιπών επιπτώσεών της– και, φυσικά, θα διασφαλίσει τη μελλοντική δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση."@el10
"Señor Presidente, en este mismo día en el que estamos celebrando que la siguiente Comisión contará, al parecer, con al menos nueve mujeres —y también lo considero como una victoria para todos los que hemos luchado tanto por ello— nos enteramos por los informes de que, sólo en Francia, 156 mujeres murieron el año pasado por violencia doméstica. Puesto que hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esto es algo que debería hacer que nos paremos a pensar y, con suerte, que reaccionemos en el futuro en Europa, así como en todo el mundo. Quizás deberíamos sacarlo también a colación en las diferentes reuniones que se celebrarán durante el resto del día. Este es un importante paso hacia delante. También dice mucho del procedimiento que se aplicará a partir de ahora, que debería ser más abierto al designar Comisarios. Espero que, en el futuro, los Estados miembros y los gobiernos propongan tanto a un hombre como a una mujer. Creo que es una idea excelente. Permítame también que comente las designaciones de una nueva Alta Representante y un nuevo Presidente del Consejo. Cathy Ashton fue propuesta por la Comisión con la confianza absoluta del Gobierno de Reino Unido. La verdad es que una amplia mayoría votó a su favor aquí hace un año; fueron 538 los votos a favor, si no me equivoco. Según hemos nos han contado varios de ustedes, ha colaborado estrechamente con el Parlamento y siempre ha buscado su implicación en diferentes temas. Fueron 27 los jefes de Estado o Gobierno que la designaron por unanimidad, así que creo que cuenta con toda la legitimidad para desempeñar su trabajo y también para ganarse el respeto de los socios exteriores de la Unión Europea. Me gustó la metáfora que se usó aquí en la que se decía que, en lugar de tener a alguien que pare el tráfico, o semáforos en rojo, tendríamos a una persona habilidosa, alguien que ayudara verdaderamente a que fluyera bien el tráfico o a que se tomasen decisiones de modo democrático y adecuado en la Unión Europea. Este es, de hecho, un punto de partida notable. Ya hemos escuchado comentarios positivos en este debate. Creo que ha sido un debate fructífero y constructivo y les agradezco todas sus contribuciones. Permítame comentar también la pregunta directa de Gorän Färm sobre la revisión presupuestaria. Solo puedo repetir lo que el Presidente de la Comisión ya le ha dicho, que se transferirá a la nueva Comisión. Esto se hará, en primer lugar, porque el nuevo Tratado de Lisboa contendrá disposiciones que exigirán un nuevo establecimiento institucional, de modo que dispondrá asimismo de una buena base para las decisiones sobre el presupuesto. En segundo lugar, la nueva Comisión tendrá que decidir sobre las prioridades políticas y luego predicar con el ejemplo a fin de lograr el presupuesto que acompañe las prioridades políticas. Yo diría que es una innovación importante y una oportunidad para la siguiente Comisión. También se le transferirá a Cecilia Malmström con nuestros mejores deseos. Los que la Comisión puede decir es que a principios del año que viene llegará una propuesta para la revisión del presupuesto y será una tarea inmediata para la siguiente Comisión. Solo me gustaría comentar una cosa en relación con el programa de Estocolmo. La aprobación de este programa coincide con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, por el que el Parlamento Europeo tendrá un papel crucial en el desarrollo de estas políticas. Esto aumentará la legitimidad democrática de las decisiones importantes que se tomarán en las cuestiones de justicia y asuntos internos. Estas son buenas noticias para los ciudadanos europeos y también para todas las instituciones de la UE. Sobre el cambio climático, puedo decir que hay una visión común en el Parlamento sobre el papel activo que la Unión Europea debería desempeñar en Copenhague y a partir de ahora. Así que, una vez más, muchas gracias por el debate. Con el nuevo Tratado de Lisboa, ahora tenemos un texto que nos ayudará a tratar todos los asuntos importantes que se han mencionado aquí —y, por supuesto, a asegurarnos de que tendremos una Unión Europea democrática en el futuro."@es21
"Lugupeetud juhataja! Päeval, mil meie rõõmustame selle üle, et komisjoni järgmises koosseisus on nähtavasti vähemalt üheksa naist – ma pean seda võiduks meile kõigile, kes me visalt selle eest võitlesime –, kuulsime me hommikustest uudistest, et eelmisel aastal sai ainuüksi Prantsusmaal 156 naist surma koduvägivalla tagajärjel. Et täna on rahvusvaheline naistevastase vägivalla kaotamise päev, siis peaks see panema meid peatuma ja mõtlema ning loodetavasti tulevikus ka tegutsema nii Euroopa kui ka maailma tasandil. Võib-olla peaksime seda esile tooma ka teistel tänastel kohtumistel. See on suur samm edasi. See ütleb palju ka volinike ametissenimetamise edasise korra kohta, mis peaks olema avatum. Ma loodan, et tulevikus esitavad liikmesriigid ja valitsused kandidaadina nii mehe kui ka naise. Minu arvates on see suurepärane mõte. Lubage mul selgitada ka uue kõrge esindaja ja ülemkogu uue eesistuja ametissenimetamist. Cathy Ashton esitati komisjoniliikme kandidaadiks Ühendkuningriigi valitsuse täieliku usalduse alusel. Kui ma õigesti mäletan, siis aasta tagasi andis talle siin parlamendis ülekaalukas enamus 538 poolthäälega oma toetuse. Nagu me paljudelt teist kuulsime, on ta teinud parlamendiga tihedat koostööd ja alati taotlenud parlamendi osalemist mitmesugustes küsimustes. 27 riigipead ja valitsusjuhti nimetasid ta ametisse ühehäälselt, nii et minu arvates on tal kõik õigused seda tööd teha ja teenida ära Euroopa Liidu välispartnerite austus. Mulle meeldis siin väljatoodud metafoor, et selle asemel, et meil oleks inimene, kes peataks liikluse või mõjuks punase fooritulena, on meil osav operaator, keegi, kes muudab liikluse sujuvaks või aitab Euroopa Liidus võtta otsused vastu demokraatlikult ja heatahtlikult. Ma olen õppinud teda tundma kui väga head kolleegi ja ma ütleksin, et ta on ka väga veendunud eurooplane. See on tõepoolest oluline lähtepunkt. Me juba kuulsime siin arutelus häid tähelepanekuid. Ma arvan, et see arutelu oli viljakas ja edasiviiv, ning ma tänan kõikide sõnavõttude eest. Lubage mul vastata Göran Färmi otsesele küsimusele eelarve läbivaatamise kohta. Ma võin vaid korrata seda, mida komisjoni president juba ütles, nimelt et see küsimus antakse edasi komisjoni uuele koosseisule. Sest esiteks sisaldab uus Lissaboni leping sätteid, mis nõuavad uut institutsioonilist korraldust, ja niisiis on see ka hea alus eelarvet käsitlevate otsuste jaoks. Teiseks peab komisjoni uus koosseis otsustama, missugused on poliitilised eelisküsimused, ja eraldama eelarvevahendeid nende kohaselt. Ma ütleksin, et niisugune kord on komisjoni järgmise koosseisu jaoks midagi uut, kuid samas ka hea võimalus. See antakse Cecilia Malmströmile edasi meie kõikide soojade soovidega. Komisjon võib vaid öelda, et ettepanek eelarve läbivaatamise kohta tuleb järgmise aasta alguses ning see on komisjoni järgmise koosseisu kiireloomuline ülesanne. Ma soovin öelda vaid üht Stockholmi programmi kohta. Stockholmi programmi vastuvõtmine toimub samal ajal, kui jõustub Lissaboni leping, millega antakse Euroopa Parlamendile määrav roll meetmete väljatöötamises. See suurendab veelgi justiits- ja siseküsimuste valdkonnas vastu võetavate oluliste otsuste demokraatlikku õiguspärasust. See on hea sõnum Euroopa kodanikele ja ka kõikidele ELi institutsioonidele. Mis puudutab kliimamuutust, siis nagu ma kuulsin, olete te ühisel seisukohal, et Euroopa Liit peab selles valdkonnas olema innukas nii Kopenhaagenis kui ka üldiselt edaspidises tegevuses. Veel kord suur tänu arutelu eest! Meil on nüüd uue Lissaboni lepinguna dokument, mis aitab meil käsitleda kõiki siin tõstatatud olulisi küsimusi – kliimamuutust, võitlust finantskriisiga ning selle sotsiaalseid ja muid tagajärgi – ning mõistagi tagada endile tulevikus demokraatlik Euroopa Liit."@et5
". Arvoisa puhemies, samana päivänä kun juhlimme sitä, että seuraavassa komissiossa on ilmeisesti vähintään yhdeksän naista – minäkin pidän sitä voittona kaikille meille, jotka olemme aktiivisesti toimineet sen puolesta – kuulimme uutisista tänä aamuna, että yksin Ranskassa kuoli viime vuonna 156 naista kotiväkivallan uhrina. Koska tänään on kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi, asian pitäisi saada meidät pysähtymään ja ajattelemaan ja toivottavasti myös toimimaan tulevaisuudessa EU:ssa ja kansainvälisesti. Ehkä meidän pitäisi nostaa asia esiin eri kokouksissa myöhemmin tänään. Tämä on tärkeä askel eteenpäin. Se myös kertoo paljon tulevasta menettelystä, jonka pitäisi olla avoimempi komission jäseniä nimitettäessä. Toivon, että tulevaisuudessa jäsenvaltiot ja hallitukset nimittivät miehen ja naisen. Minusta se on erinomainen ajatus. Minäkin haluan kommentoida uuden korkean edustajan ja uuden neuvoston puheenjohtajan nimityksiä. Catherine Ashton nimitettiin komissioon Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen täydellä tuella. Hänestä itse asiassa äänestettiin vuosi sitten täällä parlamentissa, ja hän sai taakseen erittäin suuren enemmistön – muistaakseni 538 ääntä. Kuten olemme kuulleet monilta teiltä, hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja on aina odottanut parlamentin osallistuvan eri asioiden käsittelyyn. 27 valtion tai hallituksen päämiestä valitsi hänet yksimielisesti, joten katson, että hänellä kaikki legitiimiys täyttää virkansa ja saada osakseen Euroopan unionin ulkomaisten kumppanien kunnioitus. Pidän vertauksesta, joka täällä esitettiin, että sen sijaan että meillä on joku, joka pysäyttää liikenteen tai merkitsee punaista valoa, tarvitsemme välittäjän, joka itse asiassa edistää liikenteen sujumista tai päätöksentekoa demokraattisella ja hyvällä tavalla Euroopan unionissa. Olen oppinut tuntemaan hänet erittäin hyvänä kollegana, ja sanoisin, että hän on vankkumaton EU:n kannattaja. Se on todellakin tärkeä lähtökohta. Me olemme jo kuulleet hyviä kommentteja tässä keskustelussa. Mielestäni keskustelu on ollut hedelmällinen ja rakentava, ja kiitos kaikille puheenvuoroista. Haluan myös kommentoida Göran Färmin suoraa kysymystä budjettitarkistuksesta. Voin vain toistaa sen, mitä komission puheenjohtaja on jo kertonut teille, että asia annetaan uuden komission käsiteltäväksi. Se johtuu ennen kaikkea siitä, että uusi Lissabonin sopimus sisältää määräyksiä, joissa vaaditaan uutta institutionaalista järjestelyä, niin että se on myös hyvä perusta talousarviota koskeville päätöksille. Toiseksi, uuden komission on päätettävä poliittisista painopistealoista ja sitten ryhdyttävä sanoista tekoihin, jotta talousarvio todellakin tukee poliittisia painopisteitä. Sanoisin, että se on tärkeä innovaatio ja mahdollisuus seuraavalle komissiolle. Me kaikki luovutamme sen Cecilia Malmströmille lämpimin käsin. Se, mitä komissio voi sanoa, on, että ehdotus budjettitarkistusta annetaan ensi vuoden alussa ja siitä tulee välitön tehtävä seuraavalle komissiolle. Haluaisin kommentoida yhtä asiaa, joka koskee Tukholman ohjelmaa. Tukholman ohjelman hyväksyminen osuu samaan aikaan Lissabonin ohjelman voimaantulon kanssa, ja Euroopan parlamentilla on ratkaiseva rooli kyseisten politiikanalojen kehittämisessä. Se lisää jälleen oikeus- ja sisäasioista tehtävien tärkeiden päätösten demokraattista legitiimiyttä. Se on hyvä uutinen EU:n kansalaisille ja myös kaikille EU:n toimielimille. Sitten vielä ilmastonmuutos: voin kuulla, että täällä vallitsee yhteinen näkemys aktiivisesta roolista, jossa Euroopan unionin pitäisi toimia Kööpenhaminassa ja tästä eteenpäin. Vielä kerran paljon kiitoksia keskustelusta. Uuden Lissabonin sopimuksen myötä meillä on nyt teksti, joka auttaa meitä käsittelemään kaikkia tärkeitä asioita, jotka täällä on nostettu esiin – ilmastonmuutosta, rahoituskriisiä sekä sen sosiaalisia ja muita vaikutuksia – ja tietysti myös varmistamaan, että meillä on tulevaisuudessa demokraattinen Euroopan unioni."@fi7
"Monsieur le Président, en ce même jour où nous nous réjouissons du fait que la prochaine Commission comportera apparemment au moins neuf femmes – et je considère cela également comme une victoire pour tous ceux d’entre nous qui ont activement lutté pour cela – de nouveaux rapports nous ont appris ce matin que dans la seule France, 156 femmes victimes de violences domestiques ont perdu la vie l’année dernière. Étant donné que c’est la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, nous devrions marquer un temps d’arrêt et réfléchir et, espérons-le, agir également à l’avenir à l’échelle européenne, comme à l’échelle internationale. Peut-être devrions-nous également évoquer cette question au cours des différentes réunions prévues aujourd’hui. Nous avons fait un grand pas en avant. Cela également en dit long sur la procédure à suivre désormais, laquelle devrait être plus ouverte quand nous désignons les commissaires. J’espère qu’à l’avenir, les États membres et les gouvernements désigneront un homme et une femme. C’est une excellente idée, me semble-t-il. Permettez-moi de commenter également les nominations de la nouvelle haute représentante et du nouveau président du Conseil. M Ashton a été nommée à la Commission avec la pleine confiance du gouvernement du Royaume-Uni. En fait, elle avait été élue ici au Parlement, il y a un an, bénéficiant d’une très large majorité – de 538 voix, si je ne m’abuse. Comme nous l’avons appris de plusieurs d’entre vous, elle a travaillé très étroitement avec le Parlement et a toujours recherché l’implication du Parlement dans diverses questions. Elle a été nommée à l’unanimité par 27 chefs d’État ou de gouvernement et je pense donc qu’elle a toute légitimité pour remplir ses fonctions et gagner le respect des partenaires extérieurs de l’Union européenne. J’ai apprécié la métaphore faite ici qu’au lieu d’avoir quelqu’un qui arrêterait la circulation comme le font les feux rouges, vous aurez quelqu’un qui sait y faire, quelqu’un qui en fait rendra plus fluides les mouvements de la circulation et les décisions à prendre, d’une manière démocratique et juste pour l’Union européenne. J’ai eu l’occasion de la côtoyer et elle s’est révélée une excellente collègue, et j’ajouterai qu’elle est aussi une Européenne convaincue. C’est en effet un point de départ important. Nous avons déjà entendu de bons commentaires au cours de ce débat. Je crois que la discussion a été fructueuse et constructive, et je vous remercie pour l’ensemble de vos contributions. Je me permettrai de faire également une remarque à la question directe de Göran Färm concernant la réforme budgétaire. Je ne puis que répéter ce que le président de la Commission vous a déjà dit, à savoir qu’elle sera transmise à la nouvelle Commission. Tout d’abord, parce que le nouveau Traité contiendra des dispositions nécessitant un nouveau cadre institutionnel, constituant ainsi une bonne base pour la prise de décisions concernant le budget. Deuxièmement, la nouvelle Commission devra décider des priorités politiques et joindre ensuite le geste à la parole afin de disposer du budget nécessaire à l’accompagnement des priorités politiques. Je dirais qu’il s’agit d’une innovation importante et d’une chance pour la prochaine Commission. Cette question sera aussi chaleureusement confiée de notre part à tous à Cecilia Malmström. Ce que peut dire la Commission, c’est qu’une proposition de réexamen du budget viendra au début de l’année prochaine et constituera la tâche immédiate de la prochaine Commission. Je voudrais juste faire une remarque concernant le programme de Stockholm. L’adoption du programme de Stockholm coïncide avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et le Parlement européen jouera un rôle crucial dans le développement de ces politiques. Cela augmentera encore la légitimité démocratique des décisions importantes qui devront être prises en matière de justice et d’affaires intérieures. C’est une bonne nouvelle pour les citoyens européens et aussi pour toutes les institutions de l’Union. En ce qui concerne le changement climatique, je peux entendre qu’il y a ici une vision commune quant au rôle actif que l’Union européenne devrait jouer à Copenhague. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour ce débat. Avec le nouveau traité de Lisbonne, nous disposons à présent d’un texte qui nous permettra d’aborder toutes les questions importantes qui ont été évoquées ici: le changement climatique, la lutte contre la crise financière et ses incidences en matière sociale et sur d’autres plans, et, bien sûr, de nous assurer également que nous aurons à l’avenir une Union européenne démocratique."@fr8
". – Tisztelt elnök úr! Ezen a napon, amikor azt ünnepelhetjük, hogy a következő Bizottságban a jelek szerint legalább kilenc női biztos lesz – és ezt mi, akik sokat tettünk ezért, szintén győzelemnek könyvelhetjük el –, azt hallottam a reggeli hírekben, hogy múlt évben egyedül Franciaországban 156 nő halt meg családi erőszak következtében. Mivel ma van a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napja, ez a hír talán arra késztet, hogy megálljunk és elgondolkodjunk ezen. Remélem, a jövőben európai szinten, sőt nemzetközi szinten is fel tudunk majd lépni e problémával szemben. Talán ezt a kérdést más üléseken is felvethetjük a mai nap során. Fontos lépést tettünk előre. Mindez sokat elmond az eljárásról, amelyet mostantól alkalmazunk, amelynek nyitottabbá kell tennie a biztosok kijelölését. Remélem, hogy a jövőben a tagállamok egy nőt és egy férfit is jelölnek. Szerintem ez nagyszerű ötlet. De engedjék meg, hogy tegyek néhány észrevételt az új főképviselővel és a Tanács új elnökével kapcsolatban. Cathy Ashton asszonyt a brit kormány teljes támogatásával a háta mögött jelölték a Bizottságba. Egy éve itt, a Parlamentben nagyon nagy többséggel – ha nem tévedek 538 szavazattal – választották meg. Mint ahogyan Önök közül többen elmondták, Ashton asszony szorosan együttműködött a Parlamenttel, és mindig kereste a lehetőséget a Parlament bevonására a különböző kérdésekben. Egyhangúan választotta meg őt a 27 állam- és kormányfő, ezért úgy gondolom, minden joga megvan a tisztség betöltésére, és hogy kiérdemelje az Európai Unió külföldi partnereinek tiszteletét. Tetszett az a korábban elhangzott hasonlat, miszerint olyan személy helyett, aki feltartaná a forgalmat, vagy piros lámpát jelentene, egy olyan személy töltse be e fontos pozíciót, aki segíti a forgalom haladását, segít abban, hogy a demokratikus és megfelelő módon szülessenek döntések az Európai Unióban. Ashton asszonyt nagyon jó kollégának ismertem meg, és elmondhatom róla, hogy meggyőződéses Európa-párti. Ez nagyon fontos kiindulópont. Sok jó észrevételt hallottunk a mai vitában. Úgy vélem, eredményes és építő jellegű vitát folytattunk, és köszönöm a felszólalásokat. Reagálnék még a Göran Färm úr költségvetési felülvizsgálattal kapcsolatos kérdésre. Csak megismételni tudom, amit Barroso úr mondott, azaz hogy ez a feladat az új Bizottsághoz kerül majd. Először is azért, mert az új Lisszaboni Szerződés tartalmaz majd olyan rendelkezéseket, amelyek egy új intézményi felépítést írnak elő, ez tehát jó alapot szolgáltat majd a költségvetési döntésekhez. Másodszor, az új Bizottságnak döntenie kell a politikai prioritásokról, és ezt követően oda teszi a pénzét, ahol arra szükség van, hogy ekképpen a költségvetés tulajdonképpen kövesse a politikai prioritásokat. Ez szerintem fontos fejlesztés és egyben lehetőség is az új Bizottság számára. Ezt szintén örömmel fogjuk átengedni Cecilia Malmström asszonynak. A Bizottság azt mondhatja, hogy a költségvetési felülvizsgálatra vonatkozó javaslat jövő év elején készül el, és ez lesz az új Bizottság első feladata. Egyetlen észrevételt szeretnék tenni a stockholmi programmal kapcsolatban. A stockholmi program elfogadása egybeesik a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével, és az Európai Parlament döntő szerepet kap majd e politikák kidolgozásában. Ez ismételten növeli a bel- és igazságügyi kérdésekben meghozandó fontos döntések demokratikus legitimitását. Ez jó hír az európai polgárok számára, és az összes uniós intézmény számára is. Ami az éghajlatváltozást illet, úgy hallom, megegyeznek a nézetek arról, hogy az Európai Parlamentnek már mostantól kezdve tevékeny szerepet kell vállalnia Koppenhágában. Tehát még egyszer köszönöm a vitát. Az új Lisszaboni Szerződéssel olyan eszköz van a kezünkben, amely segít az összes itt felvetett fontos kérdés megoldásában – legyen szó az éghajlatváltozásról, a pénzügyi válság és annak társadalmi és egyéb hatásai elleni küzdelemről –, és természetesen biztosítani fogja a jövő demokratikus Európai Unióját."@hu11
"Signor Presidente, oggi esultiamo alla notizia che la prossima Commissione sarà probabilmente composta da almeno nove donne e questa è secondo me una vittoria per tutte noi che abbiamo lottato attivamente per questo traguardo, ma in questo stesso giorno i media riportano anche la notizia che nella sola Francia lo scorso anno sono morte 156 donne a seguito di violenze domestiche. Questa notizia dovrebbe indurci a fermarci e riflettere, in questa che è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nonché possibilmente anche ad agire in futuro a livello europeo, oltre che internazionale. Sarebbe forse opportuno sollevare la questione nelle diverse riunioni che si terranno nel corso di questa giornata. Si tratta di un passo in avanti importante ed eloquente di quella che dovrebbe essere la procedura di designazione dei commissari d’ora in avanti, una procedura più aperta. Auspico che in futuro gli Stati membri e i governi si premurino di candidare sia un uomo che una donna, mi pare un’idea eccellente. Desidero commentare anche le nomine del nuovo Alto rappresentante e del presidente del Consiglio. La signora Ashton era stata designata per la Commissione con la piena fiducia del governo britannico. Essa è stata in effetti votata da questo stesso Parlamento un anno fa con un’ampissima maggioranza di 538 voti, se non erro. Come evocato da diversi deputati, la signora Ashton ha lavorato in stretto contatto con il Parlamento e ha sempre cercato di coinvolgerlo nelle più svariate questioni. Peraltro è stata nominata con il voto unanime di 27 capi di stato e di governo, credo pertanto che disponga della legittimità necessaria a svolgere il proprio lavoro e a guadagnarsi il rispetto dei partner esteri dell’Unione europea. Mi è piaciuta la metafora presentata di qualcuno che invece di fermare il traffico o di fungere da semaforo rosso si ponga come un abile amministratore del traffico, qualcuno che aiuti il flusso dei mezzi ovvero favorisca l’adozione delle decisioni nell’Unione europea secondo principi sani e democratici. Ho avuto modo di apprezzare le sue ottime doti di collega e aggiungerei che è anche una filoeuropeista convinta. E questo non mi pare un inizio di poco conto. La discussione è stata ricca di ottimi spunti, molto proficua e costruttiva, ringrazio tutti i deputati per i loro contributi. Desidero rispondere anche alla domanda diretta dell’onorevole Färm sulla revisione del bilancio. Posso solo ripetere quanto già illustratole dal presidente della Commissione, ovvero che la questione sarà demandata alla nuova Commissione, innanzi tutto perché il nuovo trattato di Lisbona contiene alcune disposizioni che richiederanno una nuova struttura istituzionale e fornirà dunque un buon punto di riferimento per le decisioni in materia di bilancio. In secondo luogo, la nuova Commissione dovrà stabilire le priorità politiche e destinare il denaro di conseguenza, affinché il bilancio possa rifletterle fedelmente. Mi sembra che questa sia una novità importante e un’occasione per la prossima Commissione che porgiamo con calore a Cecilia Malmström. Da parte della Commissione posso dire che la proposta di revisione del bilancio sarà presentata all’inizio del prossimo anno e rientra tra i compiti immediati della nuova Commissione. Vorrei anche aggiungere un’osservazione in relazione al programma di Stoccolma. L’adozione di tale programma coincide con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, in seguito al quale il Parlamento europeo assumerà un ruolo fondamentale nella definizione di tali politiche. Ciò incrementerà a sua volta la legittimità democratica delle decisioni cruciali che bisognerà prendere nell’ambito della giustizia e degli affari interni, sono dunque buone notizie per i cittadini europei come pure per le istituzioni UE. Per quanto attiene al cambiamento climatico, riscontro una posizione comune tra i deputati sul ruolo attivo che l’Unione europea dovrebbe assumere a Copenaghen e anche successivamente. Vi ringrazio di nuovo per questa discussione. Grazie al nuovo trattato di Lisbona disponiamo ora di un atto che ci aiuterà ad affrontare i temi importanti sollevati durante questa discussione, quali il cambiamento del clima, le misure contro la crisi finanziaria e i suoi effetti sociali o di altro tipo, oltre ovviamente a garantirci la democraticità dell’Unione europea del futuro."@it12
"Gerb. pirmininke, tą pačią dieną, kai džiaugiamės tuo, kad kitoje Komisijoje akivaizdžiai bus bent devynios moterys, – tai taip pat vertinu kaip visų mūsų, kurie aktyviai kovoja dėl to, pergalę, – šįryt iš naujų pranešimų sužinome, kad vien Prancūzijoje per praėjusius metus dėl smurto šeimoje buvo nužudytos 156 moterys. Kadangi tai yra Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena, tai turėtų priversti stabtelėti, pagalvoti ir, tikėkimės, ateityje veikti Europos lygmeniu, taip pat tarptautiniu lygmeniu. Galbūt turėtume kelti šį klausimą ir įvairiuose susitikimuose, vyksiančiuose likusią šios dienos dalį. Tai svarbus žingsnis į priekį. Tuo taip pat daug pasakoma apie nuo šiol taikomas procedūras, kurios skiriant Komisijos narius turėtų būti atviresnės. Tikiuosi, kad ateityje valstybės narės ir vyriausybės siūlys ir vyrų, ir moterų kandidatūras. Manau, tai puiki idėja. Be to, norėčiau pateikti pastabų apie naujosios vyriausiosios įgaliotinės ir naujojo Tarybos Pirmininko paskyrimus. C. Ashton paskirta į Komisiją turėdama visišką JK vyriausybės pasitikėjimą. Jeigu neklystu, prieš metus Parlamente už ją iš tikrųjų balsavo labai didelė dauguma – 538 balsavusieji. Kaip girdėjome sakant kai kuriuos iš jūsų, ji labai glaudžiai bendradarbiavo su Parlamentu ir visada ieškojo, kaip Parlamentui įsitraukti į įvairius reikalus. Ją vienbalsiai buvo paskyrę 27 valstybių ar vyriausybių vadovai, todėl, mano manymu, ji turi visas teises dirbti savo darbą ir įgyti Europos Sąjungos užsienio partnerių pagarbą. Man patiko čia pateikta metafora, kad, užuot turėję tą, dėl kurio būtų stabdomas eismas, – arba turimi omenyje raudoni šviesoforo signalai, – turėtumėte ramų operatorių – tą, kuris Europos Sąjungoje iš tikrųjų padėtų eismo srautui arba demokratiškai ir tinkamai priimti sprendimus. Aš pažįstu ją kaip labai puikią kolegę ir noriu pasakyti, kad ji taip pat yra tikra europietė. Tai iš tikrųjų yra svarbus išeities taškas. Čia vykusioje diskusijoje jau išgirdome malonių pastabų. Manau, kad ši diskusija buvo rezultatyvi ir naudinga, ir dėkoju visiems už dalyvavimą joje. Taip pat norėčiau pateikti pastabų apie tiesioginį G. Färmo klausimą dėl biudžeto persvarstymo. Galiu tik pakartoti tai, ką jums jau sakė Komisijos Pirmininkas – kad šis klausimas bus perduotas naujajai Komisijai. Tai reikia padaryti pirmiausia, nes naujojoje Lisabonos sutartyje bus nuostatų, kurioms reikalinga nauja institucinė struktūra, todėl tai taip pat bus tinkamas pagrindas priimti sprendimus dėl biudžeto. Antra, naujoji Komisija turės apsispręsti dėl politinių prioritetų ir paskui skirti pinigus pagal jų poreikį, kad iš tikrųjų politiniai prioritetai būtų paremti biudžetu. Noriu pasakyti, kad tai svarbi naujovė ir galimybė kitai Komisijai. Tai bus perduota C. Malmström kartu su nuoširdžiais mūsų visų rankų paspaudimais. Komisija gali tik pasakyti, kad kitų metų pradžioje bus pateiktas pasiūlymas dėl biudžeto persvarstymo, kuris bus skubi užduotis kitai Komisijai. Taip pat norėčiau pakalbėti vienu klausimu, susijusiu su Stokholmo programa. Stokholmo programos patvirtinimas sutampa su Lisabonos sutarties įsigaliojimu, po kurio Europos Parlamentas turės lemiamą vaidmenį formuojant šias politikos sritis. Taip vėl bus padidintas demokratinis svarbių sprendimų, kurie turi būti priimti teisingumo ir vidaus reikalų klausimais, teisėtumas. Tai gera žinia Europos piliečiams, taip pat visoms ES institucijoms. Kalbant apie klimato kaitą girdžiu, kad yra bendras požiūris į aktyvų vaidmenį, kurį Europos Sąjunga turėtų vaidinti Kopenhagoje ir ateityje. Taigi, dar kartą labai ačiū už diskusiją. Turėdami naują Lisabonos sutartį, dabar turėsime dokumentą, kuris padės mums spręsti visus svarbius klausimus, kurie čia buvo iškelti – klimato kaitos, kovos su finansų krize ir jos socialiniu bei kitokiu poveikiu, ir, žinoma, taip pat užtikrinti, kad ateityje mūsų Europos Sąjunga bus demokratinė."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šodien mēs priecājamies arī par to, ka nākamajā Komisijā acīmredzot būs vismaz deviņas sievietes — un es to uzskatu par to cilvēku panākumu, kuri par to aktīvi cīnījās; šī rīta ziņās vēstīja, ka Francijā vien vardarbības dēļ savās mājās pērn ir nogalinātas 156 sievietes. Tā kā šī ir Starptautiskā diena cīņai pret vardarbību pret sievietēm, mums vajadzētu apstāties un par to padomāt, kā arī, cerams, turpmāk rīkoties Eiropas un starptautiskā līmenī. Iespējams, mums to vajadzētu pieminēt arī dažādās sanāksmēs šodien. Šis ir būtisks solis uz priekšu. Tas liecina arī par turpmāko procedūru, kurai ir jābūt atklātākai tad, kad ieceļam komisārus. Ceru, ka turpmāk dalībvalstis un valdības amatiem izvirzīs gan vīriešus, gan sievietes. Man tā šķiet lieliska doma. Vēl es gribētu komentēt arī jaunās Augstās pārstāves un jaunā Eiropadomes priekšsēdētāja iecelšanu amatā. kundzes kandidatūru Komisijai ar pilnu pārliecību izvirzīja Apvienotās Karalistes valdība. Patiesībā pirms gada Parlamentā par viņu nobalsoja ar ievērojamu balsu vairākumu — ar 538 balsīm, ja nemaldos. Kā jau vairāki no jums ir teikuši, viņa ir cieši sadarbojusies ar Parlamentu un vienmēr ir gādājusi par Parlamenta iesaistīšanos dažādos jautājumos. Šajā amatā viņu vienprātīgi iecēla visu 27 dalībvalstu vai valdību vadītāji, tāpēc, manuprāt, viņai ir visas tiesības veikt savu darbu un iemantot Eiropas Savienības ārvalstu parteru cieņu. Man patika šeit izskanējusī metafora, ka, tā vietā, lai būtu kāds, kurš aptur satiksmi vai ir kā sarkanā luksofora gaisma, ir veikls satiksmes regulētājs, kāds, kurš patiesībā palīdz virzīt satiksmes plūsmu jeb palīdz Eiropas Savienībā lēmumus pieņemt demokrātiski un pienācīgi. Esmu viņu iepazinusi kā ļoti labu kolēģi, un es teiktu, ka arī viņa ir pārliecināta eiropiete. Tas ir patiesi nozīmīgs atspēriena punkts. Šodien šajās debatēs jau ir izteikti labi komentāri. Domāju, ka šīs ir bijušas auglīgas un konstruktīvas debates, un es pateicos par jūsu līdzdalību. Ļaujiet komentēt arī tiešo jautājumu par budžeta pārskatīšanu. Varu tikai atkārtot Komisijas priekšsēdētāja teikto, ka tas tiks nodots jaunās Komisijas pārziņā. Pirmkārt, tāpēc, ka jaunajā Lisabonas līgumā būs noteikumi, kas paredzēs institucionālas pārmaiņas, tāpēc tas būs arī labs pamats lēmumiem par budžetu. Otrkārt, jaunajai Komisijai būs jānosaka politiskās prioritātes un tad jāliek lietā budžets, lai būtu tā, ka budžets ir saistīts ar politiskajām prioritātēm. Es teiktu, ka tas ir nozīmīgs jauninājums un iespēja nākamajai Komisijai. Jautājums mūsu visu vārdā tiks nodots arī pārziņā. Komisija pagaidām var pateikt tikai to, ka priekšlikums budžeta pārskatīšanai tiks izstrādāts nākamā gada sākumā, un jaunā Komisija darbu pie tā sāks nekavējoties. Es gribētu izteikt komentāru saistībā ar Stokholmas programmu. Laiks, kad tiks pieņemta Stokholmas programma, sakrīt ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā, un Eiropas Parlamentam būs izšķiroša nozīme šo politikas jomu attīstībā. Arī tas vairos tieslietu un iekšlietu jomā pieņemamo svarīgo lēmumu demokrātisko likumību. Tās ir labas vēstis Eiropas iedzīvotājiem un arī visām ES iestādēm. Par klimata pārmaiņām — dzirdu, ka te visi ir vienisprātis par to, ka Eiropas Savienībai Kopenhāgenā un arī turpmāk šajā jomā ir jārīkojas aktīvi. Vēlreiz pateicos jums par debatēm. Jaunais Lisabonas līgums ir teksts, kas mums palīdzēs tikt galā ar šeit minētām svarīgām problēmām — klimata pārmaiņas, cīņa ar finanšu krīzi, tās sociālās u.c. sekas —, un, protams, nodrošinās demokrātisku Eiropas Savienību nākotnē."@lv13
"Mr President, on this same day that we are celebrating the fact that the next Commission will apparently have at least nine women – and I also see that as a victory for all of us who have actively fought for this – we hear from news reports this morning that, in France alone, 156 women were killed last year by domestic violence. As this is the International Day for the Elimination of Violence against Women, this is something that should make us stop and think and, hopefully, also act in the future at European level, as well as at international level. Perhaps we should also bring this up in different meetings during the rest of today. This is an important step forward. It also says a lot about the procedure from now on, which should be more open when we appoint Commissioners. I hope that, in the future, Member States and Governments will nominate both a man and a woman. I think that is an excellent idea. Let me also comment on the appointments of a new High Representative and a new Council President. Mrs Cathy Ashton was nominated to the Commission with the full confidence of the UK Government. She was actually voted for here in the Parliament a year ago with a very large majority – with 538 votes, if I am correct. As we have heard from several of you, she has been working very closely with Parliament and has always looked for Parliament's involvement on different issues. She was appointed unanimously by 27 Heads of State and Government, so I think she has all the legitimacy to fulfil her job and to gain the respect of the European Union's foreign partners. I liked the metaphor that was presented here that instead of having somebody who would stop the traffic or mean red traffic lights, you would have a smooth operator, somebody that would actually help the traffic flow or decisions to be made in a democratic and good way in the European Union. I have got to know her as a very good colleague, and I would say that she is also a convinced European. That is indeed an important starting point. We have already had good comments in the debate here. I think it has been a fruitful and constructive discussion, and thanks for all your contributions. May I also comment on the direct question by Göran Färm about the budget review. I can only repeat what the Commission President has already told you, that this will be handed over to the new Commission. This is firstly because the new Lisbon Treaty will contain provisions that require a new institutional set-up, so it will also have a good basis for decisions on the budget. Secondly, the new Commission will have to decide on the political priorities and then put its money where its mouth is in order to actually have the budget to accompany the political priorities. I would say that is an important innovation and an opportunity for the next Commission. It will also be handed over to Cecilia Malmström with warm hands from all of us. What the Commission can say is that a proposal for the budget review will come early next year and will be the immediate task for the next Commission. I would just like to comment on one thing concerning the Stockholm Programme. The adoption of the Stockholm Programme coincides with the entry into force of the Lisbon Treaty, where the European Parliament will have a crucial role in the development of these policies. This will again increase the democratic legitimacy of the important decisions to be taken on justice and home affairs issues. This is good news for European citizens and also for all EU institutions. On climate change, I can hear that there is a common view here on the active role that the European Union should play in Copenhagen and from now on. So, again, thank you very much for the debate. With the new Lisbon Treaty, we now have a text that will help us deal with all the important issues that have been raised here – climate change, fighting the financial crisis and its social and other effects – and of course also make sure that we have a democratic European Union in the future."@mt15
". − Mijnheer de Voorzitter, op deze dag dat we het feit vieren dat de volgende Commissie waarschijnlijk ten minste negen vrouwen zal tellen – en ik zie dat ook als een overwinning voor ieder van ons die daar actief voor heeft gevochten – horen we vanochtend ook nieuwsberichten dat vorig jaar alleen al in Frankrijk 156 vrouwen zijn omgekomen door huiselijk geweld. Het is vandaag de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, dus dit is iets waarbij we zouden moeten stilstaan en dat ons hopelijk ook in de toekomst op Europees niveau en op internationaal niveau tot actie zou moeten aanzetten. Misschien zouden we dit ook naar voren moeten brengen in andere vergaderingen in de loop van de dag. Dit is een belangrijke stap voorwaarts. Het zegt ook veel over de procedure vanaf nu, die opener moet zijn wanneer we commissarissen benoemen. Ik hoop dat lidstaten en regeringen in de toekomst zowel een man als een vrouw zullen voordragen. Ik denk dat dit een uitstekend idee is. Ik wil ook ingaan op de benoeming van een nieuw hoge vertegenwoordiger en een nieuwe voorzitter van de Raad. Mevrouw Cathy Ashton is bij de Commissie voorgedragen met de volle steun van de Britse regering. Zij is in feite een jaar geleden hier in het Parlement gekozen met een heel grote meerderheid – met 538 stemmen, als ik het goed heb. Zoals we van meerdere van u hebben gehoord, heeft zij heel nauw met het Parlement samengewerkt en heeft zij altijd geprobeerd het Parlement bij verschillende aangelegenheden te betrekken. Zij is door de 27 staatshoofden en regeringsleiders unaniem benoemd, dus ik denk dat ze alle legitimiteit heeft om haar functie te vervullen en het respect van de buitenlandse partners van de Europese Unie te krijgen. Ik vond de hier gebezigde metafoor wel goed dat we niet iemand krijgen voor wie het verkeer stil zal houden of de verkeerslichten op rood zullen springen, maar iemand die soepel opereert, iemand die het verkeer in feite zal helpen doorstromen of zal helpen om in de Europese Unie op een democratische en goede wijze besluiten te nemen. Ik heb haar leren kennen als een heel goede collega, en ik wil zeggen dat zij ook een overtuigd Europeaan is. Dat is inderdaad een belangrijk uitgangspunt. We hebben hier in het debat al goede opmerkingen gehoord. Ik denk dat het een vruchtbare en constructieve discussie is geweest, en ik dank u wel voor al uw bijdragen. Ik wil graag ook ingaan op de directe vraag van Göran Färm over de begrotingsevaluatie. Ik kan slechts herhalen wat de voorzitter van de Commissie u al heeft verteld, namelijk dat die zal worden overgedragen aan de nieuwe Commissie. Dat is op de eerste plaats omdat het nieuwe Verdrag van Lissabon bepalingen bevat die een nieuwe institutionele opzet vereisen, zodat er ook een goede basis is voor besluiten over de begroting. Op de tweede plaats zal de nieuwe Commissie de politieke prioriteiten moeten vaststellen en vervolgens de daad bij het woord moeten voegen, teneinde ook echt een begroting te krijgen die past bij de politieke prioriteiten. Ik denk dat dit een belangrijke vernieuwing is en een kans voor de komende Commissie. De begrotingsevaluatie zal ook met een warme handdruk van ons allemaal worden overgedragen aan Cecilia Malmström. Wat de Commissie kan zeggen, is dat begin volgend jaar een voorstel voor de begrotingsevaluatie zal worden gepresenteerd en dat dit de onmiddellijke taak zal zijn voor de volgende Commissie. Ik wil ook even wat zeggen over het programma van Stockholm. De goedkeuring van het programma van Stockholm valt samen met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, uit hoofde waarvan het Europees Parlement een cruciale rol heeft in de ontwikkeling van dit beleid. Dit zal op zijn beurt weer de democratische legitimiteit vergroten van de belangrijke besluiten die moeten worden genomen over vraagstukken op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Dit is goed nieuws voor de Europese burgers en ook voor alle instellingen van de EU. Ik hoor dat er hier op het gebied van klimaatverandering een gemeenschappelijke visie is op de actieve rol die de Europese Unie in Kopenhagen en vanaf nu zou moeten spelen. Dus nogmaals hartelijk dank voor het debat. Met het nieuwe Verdrag van Lissabon hebben we nu een tekst die ons zal helpen om alle belangrijke vraagstukken die hier ter sprake zijn gebracht – klimaatverandering, bestrijding van de financiële crisis en de sociale en overige gevolgen daarvan – aan te pakken en natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat we in de toekomst een democratische Europese Unie hebben."@nl3
"Panie przewodniczący! W tym samym dniu, w którym świętujemy to, że najprawdopodobniej następna Komisja będzie miała w swoim składzie przynajmniej dziewięć kobiet – i traktuję to jako zwycięstwo nas wszystkich, którzy o to aktywnie walczyliśmy – dowiadujemy się z porannych doniesień, że w samej tylko Francji w następstwie przemocy domowej zmarło 156 kobiet. Ponieważ obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet, powinno nas to skłonić do zatrzymania się, zastanowienia się i, miejmy nadzieję, również działania w przyszłości na szczeblu europejskim, a także na szczeblu międzynarodowym. Być może powinniśmy również podnieść tę kwestię na różnych spotkaniach, które odbędą się w dalszej części dnia. To ważny krok do przodu. Mówi to również wiele o procedurze wyboru komisarzy, która powinna być od teraz bardziej otwarta. Mam nadzieję, że w przyszłości państwa członkowskie i rządy będą zgłaszały kandydatury zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Myślę, że to doskonały pomysł. Pozwolę sobie również odnieść się do nowego wysokiego przedstawiciela i nowego przewodniczącego Rady. Pani Cathy Ashton została zgłoszona do Komisji przez rząd brytyjski z pełnym przekonaniem. W rzeczywistości rok temu została ona wybrana tu, w parlamencie, znaczną większością głosów – 538, jeśli mnie pamięć nie myli. Jak wspomniało kilkoro z państwa, współpracowała ona bardzo ściśle z Parlamentem i zawsze starała się pogłębić zaangażowanie parlamentu na rzecz różnych kwestii. Jej nominacja została zaakceptowana przez 27 szefów państw lub rządów, tak więc uważam, że posiada pełną legitymację do wypełniania swojego zadania i zdobycia szacunku partnerów zagranicznych Unii Europejskiej. Spodobała mi się przedstawiona tu metafora, że zamiast kogoś, kto będzie zatrzymywał ruch uliczny, czyli zamiast złośliwego czerwonego światła, będziemy mieli sprawnego operatora ruchu ulicznego, kogoś, kto w rzeczywistości będzie poprawiał płynność ruchu ulicznego, czy też decyzji, które mają być podejmowane w Unii Europejskiej w sposób demokratyczny i dobry. Pani Ashton dała mi się poznać jako bardzo dobra koleżanka i mogę śmiało powiedzieć, że jest ona również Europejką z przekonania. W istocie, to bardzo dobry początek. W dzisiejszej debacie usłyszeliśmy już kilka słusznych uwag. Myślę, że to była owocna i konstruktywna dyskusja, i dziękuję za wszystkie wystąpienia. Pozwolę sobie również odnieść do bezpośredniego pytania Görana Färma, które dotyczyło przeglądu budżetowego. Mogę tylko powtórzyć to, co powiedział przewodniczący Komisji, a mianowicie, że zadanie to zostanie powierzone nowej Komisji. Po pierwsze dlatego, że nowy traktat lizboński będzie zawierał postanowienia wymagające nowej struktury instytucjonalnej, a co za tym idzie, Komisja będzie miała dobre podstawy do podejmowania decyzji budżetowych. Po drugie, nowa Komisja będzie musiała zdecydować o priorytetach politycznych, a następnie wygospodarować na ich rzecz odpowiednie środki, tak by budżet odzwierciedlał priorytety polityczne. Moim zdaniem jest to ważna innowacja i szansa dla następnej Komisji. Ponadto wszyscy ochoczo powierzymy to zadanie Cecilii Malmström. Komisja może zadeklarować, że wniosek dotyczący przeglądu budżetowego pojawi się na początku przyszłego roku i stanie się dla Komisji pilnym zadaniem. Chciałabym tylko odnieść się do jednej kwestii związanej z programem sztokholmskim. Przyjęcie programu sztokholmskiego zbiega się w czasie z wejściem w życie traktatu lizbońskiego, który daje Parlamentowi Europejskiemu decydującą rolę w zakresie tych polityk. Wzmocni to jeszcze bardziej legitymację demokratyczną ważnych decyzji, które muszą być podjęte w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. To dobre wieści dla europejskich obywateli oraz dla wszystkich unijnych instytucji. Co się tyczy klimatu, słyszę, że panuje tu wspólny pogląd co do aktywnej roli, jaką Unia Europejska powinna odegrać w Kopenhadze, a także w późniejszym czasie. Tak więc, raz jeszcze dziękuję za debatę. Nowy traktat lizboński jest tekstem, który pomoże nam rozwiązać wiele ważnych problemów, które zostały tutaj podniesione – zmiany klimatyczne, walka z kryzysem finansowym i jego skutkami społecznymi i innymi – a także, rzecz jasna, pomoże nam upewnić się, że będziemy mieli demokratyczną Unię Europejską w przyszłości."@pl16
"Senhor Presidente, precisamente neste dia em que estamos a celebrar o facto de a próxima Comissão poder vir a integrar pelo menos nove mulheres – facto que a meu ver representa também uma vitória para todos nós que temos lutado activamente para que isso aconteça – ouvimos nos noticiários desta manhã que, só em França, no ano passado, morreram 156 mulheres vítimas de violência doméstica. Dado que hoje se comemora o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, estes dados deviam fazer-nos parar para reflectir e, esperemos bem, também para agirmos no futuro a nível europeu e a nível internacional. Talvez devêssemos também abordar esta questão em diferentes reuniões ao longo do dia de hoje. Isto representa um importante passo em frente e mostra bem o processo que devemos seguir daqui por diante, um processo que deve ser mais aberto quando se trata da nomeação dos comissários. Espero que, futuramente, Estados-Membros e governos passem a nomear um homem e uma mulher. Penso que é uma excelente ideia. Gostaria também de me referir às nomeações de um novo Alto Representante e de um novo Presidente do Conselho. Catherine Ashton foi nomeada para a Comissão e o Governo do Reino Unido deposita nela total confiança. Na verdade, ainda há um ano, a sua nomeação foi aprovada aqui no Parlamento por uma larga maioria – 538 votos a favor, se não estou em erro. Como alguns dos senhores deputados já aqui referiram, ela tem vindo a trabalhar em estreita colaboração com o Parlamento e procurou envolvê-lo no tratamento de diferentes matérias. Ela foi nomeada por unanimidade pelos 27 Chefes de Estado ou de Governo, e por isso penso que tem toda a legitimidade para desempenhar o seu cargo e conquistar o respeito dos parceiros externos da União Europeia. Gostei da metáfora que aqui foi apresentada: em vez de termos alguém para fazer para o tráfego, ou que faça as vezes dos semáforos vermelhos, devíamos ter um "smooth operator", ou seja, alguém que efectivamente ajude o trânsito a fluir ou contribua para que as decisões na União Europeia sejam bem tomadas e de forma democrática. Tive a oportunidade de a conhecer e de comprovar que é uma excelente colega. Eu diria mesmo que ela é uma europeia convicta, o que constitui de facto um excelente ponto de partida. Já aqui tivemos bons comentários neste debate, que penso ter sido frutuoso e construtivo. Agradeço, por isso, todos os vossos contributos. Também gostaria, se mo permitem, de tecer alguns comentários sobre a pergunta directa de Göran Färm a respeito da revisão do orçamento. Posso apenas repetir o que já vos disse o Presidente da Comissão, ou seja, que esta questão vai transitar para a nova Comissão. Em primeiro lugar, porque o Tratado de Lisboa vai incluir disposições que exigem uma nova organização institucional para que possamos ter uma boa base para a tomada de decisões sobre o orçamento. Em segundo lugar, a nova Comissão vai ter de decidir sobre as prioridades políticas e em seguida passar das palavras à prática, de modo a que o orçamento acompanhe as prioridades políticas. Eu diria que esta é uma inovação importante e uma oportunidade para a próxima Comissão. Também vai passar para a Cecilia Malmström com calorosos votos de todos nós. O que podemos dizer é que no início do próximo ano será apresentada uma proposta de revisão do orçamento e que esta vai ser uma tarefa imediata para a próxima Comissão. Gostaria apenas de fazer uma referência ao Programa de Estocolmo. A adopção deste programa coincide com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, pelo que o Parlamento Europeu vai ter um papel crucial no desenvolvimento destas políticas. Este facto vem dar maior legitimidade às importantes decisões que vão ser tomadas em matéria de justiça e assuntos internos. São boas notícias para os cidadãos europeus e também para todas as instituições da UE. No que respeita às alterações climáticas, vejo que existe aqui uma comunhão de pontos de vista sobre o papel activo que a União Europeia deverá desempenhar em Copenhaga e daqui por diante. Por tudo isso, muito obrigada pelo debate. Com o novo Tratado de Lisboa, dispomos agora de um texto que nos vai ajudar a tratar todas as questões importantes que aqui foram colocadas – alterações climáticas, combate à crise financeira e aos seus efeitos sociais e outros – e, naturalmente, vai também contribuir para que tenhamos uma União Europeia democrática no futuro."@pt17
"Domnule preşedinte, chiar astăzi, când sărbătorim faptul că următoarea Comisie aparent va avea cel puţin nouă femei - şi consider că aceasta este o victorie pentru noi toţi, cei care am luptat activ pentru aceasta - am auzit la ştirile de azi dimineaţă că, numai în Franţa, 156 de femei au fost ucise anul trecut de violenţa domestică. Întrucât aceasta este Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, ar trebui să ne facă să ne oprim şi să ne gândim şi, de asemenea, sperăm, să acţionăm în viitor la nivel european, precum şi la nivel internaţional. Probabil că ar trebui, de asemenea, să ridicăm această problemă la diferitele reuniuni din restul zilei. Este un pas important înainte. De asemenea, spune mult despre procedura de acum înainte, care ar trebui să fie mai deschisă atunci când numim comisari. Sper că, în viitor, statele membre şi guvernele vor nominaliza atât un bărbat, cât şi o femeie. Cred că este o idee excelentă. Permiteţi-mi să comentez şi asupra numirilor ale unui nou Înalt Reprezentant şi a unui nou Preşedinte al Consiliului. Dna Cathy Ashton a fost numită la Comisie cu toată încrederea din partea guvernului Regatului Unit. Ea a fost, de fapt, votată aici în Parlament, în urmă cu un an, cu o majoritate foarte largă - cu 538 de voturi, dacă nu greşesc. Din câte am auzit de la câţiva dintre dvs., dna Ashton a colaborat foarte strâns cu Parlamentul şi a urmărit mereu implicarea Parlamentului în diferite chestiuni. A fost numită în unanimitate de către cei 27 de şefi de stat sau de guvern, prin urmare cred că are toată legitimitatea pentru îndeplinirea funcţiei sale şi pentru câştigarea respectului partenerilor străini ai Uniunii Europene. Mi-a plăcut metafora auzită aici, şi anume că în loc să avem pe cineva care ar opri traficul, precum culoarea roşie a semaforului, am avea un operator calm, cineva care de fapt ar ajuta la fluidizarea transportului sau la luarea deciziilor într-un mod democratic şi corect în Uniunea Europeană. Am ajuns să o cunosc ca pe o colegă foarte bună şi aş spune că este şi un european convins. Într-adevăr, acesta este un punct de plecare important. Am avut deja comentarii bune în dezbaterea de aici. Cred că a fost o dezbatere fructuoasă şi constructivă şi vă mulţumesc pentru toate contribuţiile dumneavoastră. Aş dori să comentez şi despre întrebarea directă a lui Göran Färm despre revizuirea bugetară. Pot doar să repet ceea ce deja v-a spus Preşedintele Comisiei, şi anume că ea va fi prezentată noii Comisii. În primul rând, pentru că noul Tratat de la Lisabona va conţine prevederi care necesită un nou cadru instituţional, prin urmare va avea şi o bază bună pentru deciziile referitoare la buget. În al doilea rând, noua Comisie va trebui să decidă asupra priorităţilor politice şi apoi să acţioneze concret pentru a obţine cu adevărat bugetul necesar priorităţilor politice. Aş spune că este o inovaţie importantă şi o ocazie pentru următoarea Comisie. Va fi prezentată şi Ceciliei Malmström cu căldură de către noi toţi. Ceea ce poate spune Comisia este că o propunere în vederea revizuirii bugetare va fi făcută la începutul anului viitor şi va fi sarcina imediată a următoarei Comisii. Aş dori doar să comentez un singur lucru cu privire la Programul de la Stockholm. Adoptarea Programului de la Stockholm coincide cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, unde Parlamentul European va juca un rol crucial în dezvoltarea acestor politici. Acest lucru va creşte din nou legitimitatea democratică a deciziilor importante de luat în materie de justiţie şi afaceri interne. Este o veste bună pentru cetăţenii europeni şi pentru toate instituţiile UE. În privinţa schimbărilor climatice, am auzit că există o părere comună aici despre rolul activ pe care ar trebuie să îl joace Uniunea Europeană la Copenhaga şi de acum înainte. Aşadar, încă o dată, vă mulţumesc foarte mult pentru dezbatere. Odată cu noul Tratat de la Lisabona, acum avem un text care ne va ajuta să ne ocupăm de toate chestiunile importante care au fost ridicate aici - schimbările climatice, combaterea crizei financiare şi a efectelor sale sociale şi de alt tip - şi, desigur, ne va permite să avem o Uniune Europeană democratică în viitor."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v tento istý deň, keď slávime skutočnosť, že v novej Komisii bude zrejme najmenej deväť žien – a vnímam to aj ako víťazstvo nás všetkých, ktorí sme za to aktívne bojovali, počúvame v ranných správach, že len vo Francúzsku bolo minulý rok zabitých 156 žien v dôsledku domáceho násilia. Keďže dnes je Medzinárodný deň boja proti násiliu páchaného na ženách, toto je niečo, čo by nás malo prinútiť zastaviť sa a rozmýšľať, a dúfajme, že v budúcnosti aj konať na európskej, ako aj na medzinárodnej úrovni. Azda by sme mali diskutovať o tejto problematike na viacerých zasadnutiach po zvyšok dnešného dňa. Toto je dôležitý krok vpred. Hovorí to veľa aj o postupe pri menovaní komisárov, ktorý by mal byť odteraz otvorenejší. Dúfam, že v budúcnosti členské štáty a vlády budú nominovať rovnako mužov, ako i ženy. Myslím si, že to je skvelý nápad. Dovoľte mi tiež vyjadriť sa k vymenovaniu novej vysokej predstaviteľky a nového predsedu Rady. Pani Cathy Ashtonová bola nominovaná do Komisie s plnou dôverou vlády Spojeného kráľovstva. V skutočnosti za ňu pred rokom veľkou väčšinou – 538 hlasov, ak sa nemýlim, hlasoval aj tento Parlament. Ako sme počuli od niekoľkých z vás, veľmi úzko spolupracovala s Parlamentom a vždy sa snažila zapojiť ho do rôznych problematík. Bola vymenovaná jednohlasne 27 hlavami štátov alebo predsedami vlád, preto si myslím, že je plne oprávnená vykonávať svoju prácu a získať si rešpekt zahraničných partnerov Európskej únie. Páčila sa mi metafora, ktorá tu odznela, že namiesto niekoho, kto by zastavoval premávku alebo riadil semafory, by sme mali operátora, ktorý by napomáhal k plynulej premávke alebo prijímaniu rozhodnutí demokratickým a správnym spôsobom v rámci Európskej únie. Spoznala som ju ako veľmi dobrú kolegyňu a môžem povedať, že je aj presvedčenou Európankou. To je veľmi dôležitý východiskový bod. Počas tejto rozpravy už odznelo niekoľko dobrých poznámok. Myslím si, že to bola plodná a konštruktívna diskusia, a ďakujem vám za všetky príspevky. Ešte mi dovoľte reagovať na priamu otázku pána Görana Färma o revízii rozpočtu. Môžem iba zopakovať to, čo už povedal pán predseda Komisie, že revízia sa posunie novej Komisii. Je to po prvé preto, lebo nová Lisabonská zmluva bude obsahovať ustanovenia, ktoré si vyžadujú nové inštitucionálne usporiadanie, a tým bude mať aj dobrý základ pre rozhodovanie týkajúce sa rozpočtu. Po druhé, nová Komisia si bude musieť stanoviť politické priority, a potom začať správne hospodáriť, aby bol rozpočet v súlade s týmito politickými prioritami. Môžem povedať, že toto je dôležitá inovácia a príležitosť pre nasledujúcu Komisiu. Toto tiež všetci s radosťou zveríme pani Cecílii Malmströmovej. Komisia však môže povedať, že návrh na revíziu rozpočtu bude predložený začiatkom budúceho roku a stane sa okamžitou úlohou budúcej Komisie. Chcela by som reagovať len na jednu vec týkajúcu sa Štokholmského programu. Prijatie Štokholmského programu sa kryje s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, kde bude mať Európsky parlament rozhodujúcu úlohu v rozvoji týchto politík. Tým sa opäť zvýši demokratická legitímnosť dôležitých rozhodnutí týkajúcich sa otázok spravodlivosti a vnútorných vecí. Toto je dobrá správa pre európskych občanov i pre všetky inštitúcie EÚ. Čo sa týka zmeny klímy, počúvam, že máme spoločný názor na aktívnu úlohu, ktorú by mala Európska únia zohrávať v Kodani a aj naďalej. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za túto rozpravu. S novou Lisabonskou zmluvou sme získali text, ktorý nám pomôže riešiť všetky dôležité otázky, o ktorých sme tu diskutovali – zmena klímy, boj proti hospodárskej kríze a jej sociálnym a iným vplyvom – a samozrejme, zabezpečiť do budúcnosti demokratickú Európsku úniu."@sk19
"Gospod predsednik, na isti dan, ko proslavljamo dejstvo, da bo naslednja Komisija očitno imela najmanj devet žensk – in to razumem tudi kot zmago vseh nas, ki smo se za to aktivno borili – v jutranjih poročilih slišimo, da je bilo lani samo v Franciji 156 žensk umrlo za posledicami družinskega nasilja. Ker je to mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, bi se morali ob tem ustaviti in premisliti in v prihodnosti, upam, tudi ukrepati na evropski in mednarodni ravni. Mogoče bi to morali omeniti tudi na različnih sejah v teku današnjega dne. To je pomemben korak naprej To veliko pove tudi o prihodnjem postopku, ki bi moral biti bolj odprt, ko imenujemo komisarje. Upam, da bodo države članice in vlade v prihodnosti imenovale tako moškega kot žensko. Mislim, da je to odlična zamisel. Dovolite mi, da spregovorim tudi o imenovanjih nove visoke predstavnice in novega predsednika Sveta. Gospa Cathy Ashton je bila imenovana v Komisijo ob polnem zaupanju vlade Združenega kraljestva. Tukaj v Parlament je bila pred enim letom dejansko izvoljena z zelo veliko večino – če se ne motim, je dobila 538 glasov. Kot ste rekli nekateri, je zelo tesno sodelovala s Parlamentom in si je vedno prizadevala za vključitev Parlamenta v različna vprašanja. Soglasno jo je imenovalo 27 voditeljev držav ali vlad, zato mislim, da ima vso zakonito podlago, da izvršuje svoje delo in pridobi zaupanje tujih partnerjev Evropske unije. Všeč mi je bila prispodoba, ki smo jo slišali tukaj, in sicer da bomo namesto nekoga, ki bi ustavljal promet ali predstavljal rdečo luč, imeli spretnega upravljavca, nekoga, ki bo v resnici pomagal prometnemu toku ali odločitvam, da bodo v Evropski uniji sprejete na demokratičen in pravi način. V njej sem dobila zelo dobro kolegico in lahko rečem, da je tudi zelo prepričana Evropejka. In to je prav zares pomembno izhodišče. Med današnjo razpravo smo že slišali dobre pripombe. Mislim, da je bila ta razprava plodna in konstruktivna in zahvaljujem se za vse vaše prispevke. Dovolite mi, da odgovorim še na neposredno vprašanje Görana Färma o pregledu proračuna. Lahko samo ponovim, kar vam je že povedal predsednik Komisije, in sicer, da se bo ta naloga izročila novi Komisiji. Prvič zato, ker bo nova Lizbonska pogodba vsebovala določbe, ki zahtevajo novo institucionalno ureditev, zato bo imela tudi dobro podlago za odločitve o proračunu. Drugič, nova Komisija se bo morala odločiti o političnih prednostnih nalogah in nato preiti od besed k dejanjem, da bi proračun dejansko začel spremljati politične prednostne naloge. Rekla bi, da je to pomembna novost in priložnost za naslednjo Komisijo. Ta bo predana tudi Ceciliji Malmström s toplimi pozdravi od vseh nas. Kar lahko reče Komisija, je, da bo predlog za pregled proračuna prišel v začetku naslednjega leta in da bo to takojšnja naloga naslednje Komisije. Želela bi reči samo še nekaj o stockholmskem programu. Sprejetje stockholmskega programa sovpada z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, Evropski parlament pa bo imel ključno vlogo pri razvoju teh politik. To bo ponovno povečalo demokratično legitimnost pomembnih odločitev, ki bodo morale biti sprejete v zvezi s pravosodjem in notranjepolitičnimi vprašanji. To je dobra novica za evropske državljane in tudi za vse institucije EU. V zvezi s podnebnimi spremembami slišim, da imamo tukaj skupno stališče o aktivni vlogi, ki bi ko Evropska unija morala igrati v Københavnu in nadalje. Zato se vam za to razpravo še enkrat najlepše zahvaljujem. Z novo Lizbonsko pogodbo smo dobili besedilo, ki nam bo pomagalo obravnavati vsa pomembna vprašanja, ki so bila tukaj postavljena – podnebne spremembe, premagovanje finančne krize in njenih socialnih in drugih vplivov –, in ki bo seveda tudi zagotovilo, da bomo v prihodnosti imeli demokratično Evropsko unijo."@sl20
"Herr talman! I dag firar vi att nästa kommission av allt att döma får minst nio kvinnliga ledamöter. Jag tycker att detta är en seger för alla oss som aktivt kämpade för detta. Men samtidigt får vi genom nyhetsrapporteringen nu på förmiddagen veta att 156 kvinnor mördades genom våld i hemmet enbart i Frankrike under förra året. I dag är det Internationella dagen mot våld mot kvinnor, och därför borde detta få oss att stanna upp och tänka efter, så att vi förhoppningsvis i framtiden vidtar åtgärder på både europeisk och internationell nivå. Vi kanske också borde ta upp detta vid de olika möten som genomförs under resten av dagen. Detta är ett viktigt framsteg. Det säger också mycket om det förfarande som från och med nu följs vid utnämningen av kommissionsledamöter, och som sannolikt präglas av större öppenhet. Förhoppningsvis nominerar medlemsstaterna och regeringarna i framtiden både en man och en kvinna. Det tycker jag är en utmärkt idé. Låt mig också kommentera utnämningarna av den höga representanten och av en ny rådsordförande. När Cathy Ashton nominerades till kommissionsledamot hade hon den brittiska regeringens fulla förtroende i ryggen. Faktum är att parlamentet för ett år sedan röstade för henne med mycket stor majoritet – 538 röster, vill jag minnas. Flera av er har nämnt hennes mycket nära samarbete med parlamentet, och att hon alltid vinnlagt sig om att parlamentet ska kunna delta i arbetet med olika frågor. Hon utsågs enhälligt av de 27 stats- och regeringscheferna, vilket jag tycker talar för att hon har all den legitimitet som krävs för att kunna utföra sitt arbete och förskaffa sig respekt hos EU:s partner i omvärlden. Någon här använde en sympatisk liknelse, nämligen att vi nu slipper allt besvär med jobbiga rödljus eller folk som ställer sig i vägen för trafiken, och i stället får en smidig trafikledare som faktiskt optimerar fordonsflödet, det vill säga ser till att EU:s beslutsfattande är välfungerande och demokratiskt. Jag har lärt känna henne som en väldigt bra kollega, och såvitt jag förstår är hon också övertygad europé. Det är verkligen en viktig förutsättning. Det har redan yttrats många kloka ord här i debatten. Jag tycker att diskussionen har varit både fruktbar och konstruktiv, och tackar för alla era inlägg. Jag vill också svara på Göran Färms direkta fråga om budgetöversynen. Jag kan bara upprepa vad kommissionsordföranden redan har sagt till er, nämligen att detta blir en fråga för den nya kommissionen. Det beror för det första på att det nya Lissabonfördraget kommer att innehålla bestämmelser som kräver helt nya institutionella strukturer, vilket också ger oss en bra utgångspunkt för budgetbesluten. För det andra måste den nya kommissionen fastställa sina politiska prioriteringar, och sedan rätta matsäcken efter munnen, så att kommissionens politiska prioriteringar faktiskt går att genomföra med den budget som finns. Det tycker jag är en viktig nyhet och möjlighet för nästa kommission. Detta ska vi också alla med varm hand överlåta åt Cecilia Malmström. Det som kommissionen kan säga är att förslaget till budgetöversyn ska läggas fram tidigt nästa år, och att den nya kommissionen kommer att ta itu med detta omedelbart. Jag vill också kommentera något som har med Stockholmsprogrammet att göra. Stockholmsprogrammet har antagits samtidigt som Lissabonfördraget träder i kraft, och Europaparlamentet får en avgörande roll för att utveckla dessa politikområden. Detta stärker ytterligare den demokratiska legitimeringen av de viktiga rätts- och inrikespolitiska beslut som förestår. Detta är goda nyheter både för unionsmedborgarna och för samtliga EU-institutioner. Beträffande klimatförändringen konstaterar jag att vi är överens om den aktiva roll som EU hädanefter behöver spela i Köpenhamn. Jag tackar er än en gång för debatten. I det nya Lissabonfördraget har vi en text som hjälper oss att hantera alla de viktiga frågor som tagits upp här. Hit hör klimatförändringen och bekämpandet av den finansiella krisen och dess följder på bland annat det sociala området. Och givetvis utgör det också en garant för att EU förblir demokratiskt i framtiden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Margot Wallström,"18,5,15,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph