Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-069"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-069"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Herr talman! Några korta frågor ska jag besvara. Det kom en fråga om Turkiet. Vi är naturligtvis glada över att Turkiet fortsätter att ha den europeiska integrationen som övergripande mål. Förhandlingarna med Turkiet går framåt. Kanske inte så snabbt som vi skulle vilja, men de går framåt och vi hoppas kunna öppna miljökapitlet i slutet av året. Vi stöder naturligtvis också förhandlingarna mellan Turkiet och Cypern och samtalen som pågår på ön för att få en lösning på dess delning. Det är parterna som äger denna process och FN är behjälpligt, men naturligtvis stöder EU detta och jag var alldeles nyss på Cypern för att samtala med de olika aktörerna i denna fråga. Det vore ju fantastiskt om en lösning kunde komma till stånd inom kort. I övrigt blir det ju en utvidgningsdebatt i eftermiddag om Turkiet och andra kandidatländer tillsammans med utrikesminister Carl Bildt, där ledamöterna har möjlighet att ställa frågor om detta och annat. Kort om Östersjöstrategin: Jag vill återigen tacka Europaparlamentet för det stöd som ni har gett till det svenska ordförandeskapet i denna fråga. Det är ju i parlamentet idén om Östersjöstrategin föddes, så vi är mycket glada över att den nu är i hamn och i kraft. Det kommer att innebära mycket för att kunna ta itu med miljöproblemen i regionen, men också öka samarbetet för välstånd, innovation, säkerhet osv. När det gäller den europeiska utrikestjänsten så är den en av de största och viktigaste förändringarna med Lissabonfördraget. På toppmötet i oktober godkände Europeiska rådet ett generellt ramverk för den europeiska utrikestjänsten. Detta ramverk kommer nu Catherine Ashton att jobba vidare med tillsammans med Europaparlamentet och lägga fram ett slutgiltigt förslag senast i april nästa år. Utrikestjänsten kommer att förstås fasas in gradvis, och det är viktigt att detta sker på ett bra och konstruktivt sätt. Här har Europaparlamentet möjlighet att diskutera utformningen av detta. När det gäller budgetöversynen, Göran Färm, så delar jag helt synpunkten att vi nu när vi äntligen om en vecka har Lissabonfördraget på plats med nya moderna spelregler för Europeiska unionen naturligtvis också måste ha en modern budget som kan motsvara dessa utmaningar. Jag hoppas att den nya kommissionen kan lägga fram ett sådant förslag så snart som möjligt. Jag tror att ordförande Barroso nämnde detta i går också vid frågestunden. Åtta år efter Laeken står vi nu här på randen till ett nytt fördrag. Det är historiskt, det är en ny epok som börjar för Europeiska unionen. Jag är mycket glad över att vi från det svenska ordförandeskapets sida har kunnat bidra till att detta faller på plats. Nu kan vi delvis lämna de institutionella frågorna bakom oss och koncentrera oss på de stora politiska utmaningar som vi vet att medborgarna i Europa – för det är ju medborgarnas Europa som vi alla kämpar för – oroar sig för. Många av de frågorna kommer att diskuteras på Europeiska rådets möte i december. När det gäller klimatfrågan – vår generations ödesfråga – kommer Europeiska rådets möte att pågå samtidigt som klimatmötet i Köpenhamn, och toppmötet ger oss en chans att vid behov finkalibrera vår förhandlingsposition i Köpenhamn. Vad gäller finansfrågorna och den ekonomiska krisen kan vi få ett antal instrument på plats och också dra upp långsiktiga riktlinjer för hur vi åter ska göra Europa konkurrenskraftigt för välstånd och social sammanhållning och inte minst blicka framåt mot den nya Lissabonstrategin, som på lång och medellång sikt kan vara Europa mycket behjälplig i denna fråga. Slutligen innebär Stockholmsprogrammet säkerhet och trygghet för våra europeiska medborgare och det är oerhört viktigt att vi får detta program på plats. Samtliga dessa frågor kommer att leva kvar efter toppmötet och i samtliga dessa frågor kommer vi att ha behov av ett mycket nära samarbete med Europaparlamentet. Statsminister Fredrik Reinfeldt kommer hit på sessionen i december och kommer då att kunna rapportera om resultatet från toppmötet och också göra en summering av det svenska ordförandeskapet generellt. Tack så mycket för en mycket bra och konstruktiv debatt."@sv22
lpv:translated text
"Pane předsedající, odpovím na několik krátkých otázek. Zazněla tu otázka týkající se Turecka. Samozřejmě nás těší, že Turecko stále má evropskou integraci za hlavní cíl. Jednání s Tureckem postupují vpřed – možná ne tak rychle, jak bychom si přáli, ale dochází k pokroku a my doufáme, že na konci roku budeme moci otevřít kapitolu ochrany životního prostředí. Přirozeně také podporujeme jednání mezi Tureckem a Kyprem a rozhovory, které probíhají na ostrově, jež hledají řešení současného rozdělení. Za tento proces nesou odpovědnost zúčastněné strany, a OSN poskytuje pomoc, ale EU tento proces samozřejmě podporuje, a já jsem nedávno Kypr navštívila a hovořila s různými stranami v této záležitosti zapojenými, protože by bylo skvělé, kdyby se podařilo v blízké době najít řešení. Dnes odpoledne také proběhne rozprava o rozšíření s ohledem na Turecko a další kandidátské země s ministrem zahraničí Carlem Bildtem, kde budou mít poslanci možnost vznést dotazy ohledně této i jiných záležitostí. Krátce se zmíním o strategii pro Baltské moře. Ráda bych znovu poděkovala Evropskému parlamentu za podporu, kterou v této záležitosti švédskému předsednictví poskytl. Myšlenka strategie pro Baltské moře se pochopitelně zrodila zde v Parlamentu, takže nás velmi těší, že byla zavedena a platí. Strategie bude představovat významný faktor pro schopnost řešit problémy ochrany životního prostředí v regionu, ale i pro zvýšení spolupráce, kromě jiného za účelem prosperity, inovace a bezpečnosti. Evropská služba pro vnější činnost představuje jednu z největších a nejvýznamnějších změn vyplývajících z Lisabonské smlouvy. Na své říjnové vrcholné schůzce schválila Evropská rada obecný rámec této služby. Paní Ashtonová bude spolu s Evropským parlamentem pokračovat v práci na tomto rámci a nejpozději v dubnu příštího roku předloží konečný návrh. Služba pro vnější činnost začne pochopitelně fungovat postupně, a je třeba, aby k tomu došlo kompetentním, konstruktivním způsobem. Evropský parlament bude mít příležitost diskutovat o formě, jakou se tak stane. Co se týká přezkoumání rozpočtu, pane Färme, plně sdílím váš názor, že když teď za týden konečně vstoupí v platnost Lisabonská smlouva s novými moderními základními pravidly pro Evropskou unii, potřebujeme zjevně i moderní rozpočet, který je schopný se vypořádat s výzvami, které z toho vyplývají. Doufám, že nová Komise takový návrh dokáže nastolit v co nejbližší době. Myslím, že se o tom včera zmínil i pan předseda Barroso v době vyhrazené pro dotazy. Osm let po Laekenu stojíme nyní na prahu nové smlouvy. Jedná se o historický okamžik, o počátek nové éry Evropské unie. Těší mne, že se švédské předsednictví dokázalo podílet na jejím zavádění. Nyní můžeme do určité míry nechat institucionální otázky za sebou a soustředit se na hlavní politické výzvy, jež, jak víme, znepokojují evropské občany – neboť jsou to samozřejmě evropští občané, za něž všichni bojujeme. O řadě těchto otázek se bude diskutovat na zasedání Evropské rady v prosinci. Co se týká klimatu – klíčové otázky pro naši generaci –, zasedání Evropské rady se bude konat ve stejnou dobu jako konference o klimatu v Kodani a vrcholná schůzka nám poskytne možnost doladit v případě potřeby naši vyjednávací pozici v Kodani. Ohledně finančních otázek a hospodářské krize můžeme zavést řadu nástrojů a vypracovat dlouhodobé směry, jak Evropě znovu vrátit konkurenceschopnost, aby byla zajištěna prosperita a sociální soudržnost, a zejména můžeme vzhlížet k nové Lisabonské strategii, která by v dlouhodobém a střednědobém horizontu mohla v tomto ohledu Evropě velmi prospět. Závěrem, Stockholmský program přinese evropským občanům bezpečnost a je velmi důležité, abychom ho uvedli v činnost. Všechna tato témata zůstanou aktuální i po vrcholné schůzce a ve všech budeme potřebovat velmi těsnou spolupráci s Evropským parlamentem. Předseda vlády Reinfeldt zde bude na prosincovém zasedání a podá zprávu o výsledku vrcholné schůzky a poskytne rovněž obecné shrnutí švédského předsednictví. Děkuji vám za kvalitní, konstruktivní rozpravu."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil besvare nogle få korte spørgsmål. Der var et spørgsmål om Tyrkiet. Det glæder os naturligvis, at europæisk integration fortsat er et overordnet mål for Tyrkiet. Der sker fremskridt i forhandlingerne med Tyrkiet – det går måske ikke så hurtigt, som vi havde ønsket, men der sker fremskridt, og vi håber at kunne indlede forhandlinger om energikapitlet ved udgangen af året. Vi støtter naturligvis også forhandlingerne mellem Tyrkiet og Cypern, og de forhandlinger, der føres på øen for at finde en løsning på dens deling. Det er de berørte parter, der er ansvarlige for denne proces, og FN yder assistance, men EU støtter naturligvis processen, og jeg var i Cypern for ganske nylig for at tale med de forskellige parter i sagen, og det ville være fantastisk, hvis der kunne findes en løsning snart. Her i eftermiddag afholdes desuden en udvidelsesforhandling vedrørende Tyrkiet og andre kandidatlande med deltagelse af den svenske udenrigsminister, Carl Bildt, hvor medlemmerne vil få mulighed for at stille spørgsmål om denne og andre sager. Jeg vil sige nogle få ord om Østersøstrategien. Jeg vil endnu engang gerne takke Parlamentet for dets opbakning til det svenske formandskab i forbindelse med dette spørgsmål. Det var naturligvis her i Parlamentet, at idéen til Østersøstrategien blev født, så det glæder os meget, at den nu er på plads og er trådt i kraft. Den bliver en særdeles vigtig faktor i forbindelse med håndteringen af regionens miljøproblemer, men også i forhold til at øge samarbejdet om at skabe bl.a. velstand, innovation og sikkerhed. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil er en af de største og vigtigste ændringer, der følger af Lissabontraktaten. På topmødet i oktober godkendte Det Europæiske Råd en overordnet ramme for denne tjeneste. Fru Ashton vil nu fortsætte arbejdet med denne ramme sammen med Parlamentet og fremsætte et endeligt forslag inden april næste år. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil vil naturligvis blive indfaset gradvist, og det er vigtigt, at det sker på en fornuftig og konstruktiv måde. Parlamentet vil få lejlighed til at drøfte, hvordan det skal ske. Med hensyn til budgetrevisionen, hr. Färm, er jeg fuldstændig enig med Dem i, at nu hvor vi om en uges tid omsider får Lissabontraktaten på plads med dens nye moderne spilleregler for EU, vil vi naturligvis også få behov for et moderne budget, som kan leve op til de udfordringer, der er forbundet hermed. Jeg håber, at den nye Kommission vil være i stand til at fremsætte et sådant forslag snarest muligt. Jeg mener også, at hr. Barroso nævnte dette i går under spørgetiden. Otte år efter Laeken står vi nu på tærsklen til en ny traktat. Det er et historisk øjeblik, starten på en ny æra for EU. Det glæder mig meget, at det svenske formandskab har været i stand til at spille en rolle i den forbindelse. Vi kan nu til en vis grad lægge de institutionelle spørgsmål bag os og koncentrere os om de store politiske udfordringer, som, vi ved, bekymrer de europæiske borgere – for det er naturligvis de europæiske borgere, som vi alle kæmper for. Mange af disse spørgsmål vil blive drøftet på Det Europæiske Råds møde i december. Med hensyn til klimaet – det vigtigste spørgsmål for vores generation – afholdes Det Europæiske Råds møde samtidig med klimakonferencen i København, og topmødet vil give os mulighed for at finindstille vores forhandlingsposition i København, de steder, hvor det er nødvendigt. Med hensyn til de finansielle anliggender og den økonomiske krise kan vi indføre en række instrumenter og også udarbejde langsigtede retningslinjer for, hvordan vi atter kan gøre Europa konkurrencedygtigt og skabe velstand og social samhørighed og navnlig se frem mod den nye Lissabonstrategi, som på lang og mellemlang sigt kunne blive meget nyttig for Europa i den forbindelse. Endelig vil Stockholmprogrammet give de europæiske borgere sikkerhed og tryghed, og det er yderst vigtigt, at vi får dette program på plads. Alle disse spørgsmål vil også være der efter topmødet, og vi får behov for et meget tæt samarbejde med Parlamentet om alle disse spørgsmål. Den svenske statsminister, Fredrik Reinfeldt, vil være til stede på mødet i december og forelægge resultaterne af topmødet og i overordnede træk se tilbage på det svenske formandskab. Jeg vil gerne takke Dem for en særdeles god og konstruktiv forhandling."@da2
"Herr Präsident, ich werde ein paar kurze Fragen beantworten. Es gab eine Frage bezüglich der Türkei. Wir sind natürlich erfreut, dass die europäische Integration weiterhin ein übergreifendes Ziel der Türkei ist. Die Verhandlungen mit der Türkei schreiten voran – vielleicht nicht so schnell wie wir dies wünschen, aber es werden Fortschritte erzielt und wir hoffen, das Umweltkapitel Ende des Jahres öffnen zu können. Natürlich unterstützen wir auch die Verhandlungen zwischen der Türkei und Zypern und die Gespräche, die auf der Insel stattfinden, um eine Lösung für ihre Teilung zu finden. Es sind die betreffenden Parteien, die für diesen Prozess verantwortlich sind, und die UN stellen Hilfe bereit, aber die EU unterstützt dies natürlich. Ich war gerade in Zypern, um mit den verschiedenen beteiligten Parteien zu sprechen, da es fantastisch wäre, wenn in Kürze eine Lösung gefunden werden könnte. Es wird heute Nachmittag auch eine Debatte über die Erweiterung in Bezug auf die Türkei und andere Kandidatenländer mit dem Minister für Auswärtige Angelegenheiten, Carl Bildt, stattfinden, bei der die Abgeordneten die Möglichkeit haben werden, Fragen hierzu sowie zu anderen Themen zu stellen. Ich werde kurz auf die Strategie für den Ostseeraum eingehen. Ich möchte dem Europäischen Parlament erneut für die Unterstützung des schwedischen Ratsvorsitzes in Bezug auf diese Angelegenheit danken. Es war natürlich hier im Parlament, wo die Idee der Strategie für den Ostseeraum geboren wurde. Daher sind wir sehr erfreut, dass sie jetzt in Kraft ist. Sie wird ein sehr wichtiger Faktor für das Angehen der Umweltprobleme in der Region, aber auch für die Verstärkung der Zusammenarbeit unter anderem für Wohlstand, Innovation und Sicherheit sein. Der Europäische Auswärtige Dienst ist eine der größten und wichtigsten Veränderungen, die aus dem Vertrag von Lissabon resultieren. Auf dem Gipfel im Oktober genehmigte der Europäische Rat einen allgemeinen Rahmen für diesen Dienst. Frau Ashton wird die Arbeit an diesem Rahmen zusammen mit dem Europäischen Parlament fortsetzen und spätestens im April nächsten Jahres einen endgültigen Vorschlag vorlegen. Der Auswärtige Dienst wird natürlich schrittweise eingeführt und es ist wichtig, dass dies kompetent und konstruktiv ausgeführt wird. Das Europäische Parlament wird die Gelegenheit haben, die Form hierfür zu diskutieren. Was die Überprüfung des Haushaltsplans betrifft, Herr Färm, so bin ich voll und ganz Ihrer Meinung, dass wir jetzt, wo der Vertrag von Lissabon schließlich in einer Woche in Kraft treten wird, angesichts neuer moderner Grundregeln für die Europäische Union auch klar einen modernen Haushaltsplan brauchen, mit dem die damit verbundenen Herausforderungen angegangen werden können. Ich hoffe, dass die neue Kommission in der Lage sein wird, so schnell wie möglich einen solchen Vorschlag vorzulegen. Ich glaube, dass Präsident Barroso dies gestern während der Fragestunde ebenfalls erwähnt hat. Acht Jahre nach Laeken stehen wir jetzt am Anfang eines neuen Vertrags. Es ist ein historischer Moment, der Beginn einer neuen Ära für die Europäische Union. Ich bin sehr erfreut, dass der schwedische Ratsvorsitz einen Beitrag hierzu leisten konnte. Wir können jetzt in gewissem Maße die institutionellen Fragen hinter uns lassen und uns auf die wichtigen politischen Herausforderungen konzentrieren, die den Bürgerinnen und Bürgern Europas – denn es ist natürlich das Europa der Bürgerinnen und Bürger, für das wir alle kämpfen – wie wir wissen, Sorge bereiten. Viele dieser Themen werden bei der Dezembersitzung im Europäischen Rat diskutiert. Was das Klima – das zentrale Thema für unsere Generation – betrifft, so wird die Sitzung des Europäischen Rates zum gleichen Zeitpunkt stattfinden wie die Klimasitzung in Kopenhagen, und der Gipfel wird uns die Gelegenheit geben, erforderlichenfalls unsere Verhandlungsposition in Kopenhagen genau abzustimmen. Hinsichtlich der Finanzthemen und der Wirtschaftskrise können wir eine Reihe von Instrumenten einführen und auch langfristige Leitlinien dafür erstellen, wie wir Europa wieder wettbewerbsfähig machen können, um Wohlstand und sozialen Zusammenhalt zu schaffen, und insbesondere auf die neue Strategie von Lissabon vorausblicken, die mittel- und langfristig in dieser Hinsicht sehr hilfreich für Europa sein könnte. Schließlich wird das Stockholm-Programm Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger Europas bringen, und es ist äußerst wichtig, dass wir dieses Programm umsetzen. All diese Themen werden nach dem Gipfel bleiben und zu all diesen Themen werden wir eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament benötigen. Ministerpräsident Reinfeldt wird bei der Dezembersitzung zugegen sein und dann über die Ergebnisse des Gipfels berichten und auch eine allgemeine Zusammenfassung des schwedischen Ratsvorsitzes liefern. Ich danke Ihnen sehr für diese sehr gute und konstruktive Debatte!"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω σε μερικά σύντομα ερωτήματα. Τέθηκε ένα ερώτημα για την Τουρκία. Βεβαίως, είμαστε ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι πρωταρχικός στόχος της Τουρκίας εξακολουθεί να είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία προχωρούν – ενδεχομένως όχι τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε, αλλά σημειώνεται πρόοδος και ελπίζουμε να καταφέρουμε να εγκαινιάσουμε το κεφάλαιο περιβάλλον στο τέλος του έτους. Φυσικά, στηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου και τις συνομιλίες που διεξάγονται στο νησί για την εξεύρεση λύσης στο θέμα της διχοτόμησης. Υπεύθυνα για αυτήν τη διαδικασία είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη παρέχουν βοήθεια και η ΕΕ, βεβαίως, παρέχει τη στήριξή της. Βρέθηκα στην Κύπρο πολύ πρόσφατα για να συνομιλήσω με τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτό το ζήτημα, επειδή θα ήταν εκπληκτική η σύντομη επίτευξη λύσης. Θα διεξαχθεί επίσης συζήτηση για τη διεύρυνση σχετικά με την Τουρκία και άλλες υποψήφιες χώρες σήμερα το απόγευμα με τον υπουργό Εξωτερικών, Carl Bildt, κατά τη διάρκεια της οποίας οι βουλευτές θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα για αυτό και άλλα θέματα. Θα αναφερθώ σύντομα στη στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα. Για άλλη μία φορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στήριξη του προς τη σουηδική Προεδρία όσον αφορά το ζήτημα. Η ιδέα της στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα γεννήθηκε, βεβαίως, εδώ στο Κοινοβούλιο, συνεπώς είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχει πλέον εφαρμοστεί. Θα αποτελέσει πολύ σημαντικό παράγοντα στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής, αλλά και στην αύξηση, μεταξύ άλλων, της συνεργασίας για ευημερία, καινοτομία και ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες αλλαγές που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Στη διάσκεψη του Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε γενικό πλαίσιο για αυτήν την υπηρεσία. Η κ. Ashton θα συνεχίσει τώρα να εργάζεται σε αυτό το πλαίσιο μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα υποβάλει τελική πρόταση το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, βεβαίως, θα εισαχθεί σταδιακά και είναι σημαντικό η εισαγωγή να πραγματοποιηθεί με κατάλληλο και εποικοδομητικό τρόπο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει τη μορφή που θα λάβει. Όσον αφορά τη δημοσιονομική μεταρρύθμιση, κύριε Färm, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι τώρα που πλέον θα τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας σε μια εβδομάδα, με νέους σύγχρονους βασικούς κανόνες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειαζόμαστε σαφέστατα σύγχρονη δημοσιονομική διαχείριση, η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις σχετικές προκλήσεις. Ελπίζω η νέα Επιτροπή να μπορέσει να καταθέσει τέτοια πρόταση το συντομότερο δυνατό. Πιστεύω ότι και ο Πρόεδρος Barroso το ανέφερε αυτό κατά τη διάρκεια της Ώρας των Ερωτήσεων. Οκτώ χρόνια μετά το Λάκεν βρισκόμαστε τώρα στο κατώφλι νέας συνθήκης. Πρόκειται για ιστορική στιγμή, για την αρχή νέας εποχής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που η σουηδική Προεδρία κατάφερε να διαδραματίσει κάποιο ρόλο σε αυτό. Μπορούμε πλέον να αφήσουμε πίσω μας τα θεσμικά ζητήματα σε κάποιο βαθμό και να επικεντρωθούμε στις σημαντικές πολιτικές προκλήσεις για τις οποίες γνωρίζουμε ότι ανησυχούν οι πολίτες της Ευρώπης – επειδή οι πολίτες είναι, βεβαίως, αυτοί για τους οποίους αγωνιζόμαστε. Πολλά από αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο. Όσον αφορά το κλίμα –το βασικό ζήτημα της γενιάς μας– η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη διάσκεψη κορυφής για το κλίμα στην Κοπεγχάγη, και η διάσκεψη θα μας δώσει την ευκαιρία, όπου είναι απαραίτητο, να συντονίσουμε τη διαπραγματευτική μας θέση στην Κοπεγχάγη. Όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα και την οικονομική κρίση, μπορούμε να θέσουμε σε λειτουργία σειρά οργάνων και επίσης να σχεδιάσουμε κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να καταστεί εκ νέου ανταγωνιστική η Ευρώπη, ώστε να παρέχει ευημερία και κοινωνική συνοχή και, ιδίως, να προσανατολιστούμε προς τη νέα στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά την Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα. Τέλος, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης θα φέρει ασφάλεια και προστασία στους πολίτες της Ευρώπης και είναι εξαιρετικά σημαντική η εφαρμογή του. Όλα αυτά τα ζητήματα θα παραμείνουν και μετά τη διάσκεψη και θα χρειαστεί στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αντιμετώπισή τους. Ο πρωθυπουργός Reinfeldt θα βρεθεί εδώ για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου και, στη συνέχεια, θα υποβάλει αναφορά σχετικά με τη διάσκεψη, καθώς και γενική σύνοψη της σουηδικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία και εποικοδομητική συζήτηση."@el10
"Mr President, I will answer a few short questions. There was a question about Turkey. We are, of course, pleased that Turkey continues to have European integration as an overarching objective. The negotiations with Turkey are progressing – perhaps not as quickly as we would like, but progress is being made and we hope to be able to open the environment chapter at the end of the year. Naturally, we also support the negotiations between Turkey and Cyprus and the talks that are being held on the island to find a solution to its division. It is the parties concerned who are responsible for this process and the UN is providing assistance, but the EU, of course, supports this and I was in Cyprus very recently to talk with the various parties involved in this matter, as it would be fantastic if a solution could be arrived at soon. There will also be a debate on enlargement in respect of Turkey and other candidate countries this afternoon with the Minister for Foreign Affairs, Carl Bildt, when Members will have the opportunity to ask questions about this and other issues. I will say a brief word about the Baltic Sea Strategy. I would, once again, like to thank the European Parliament for the support it has shown to the Swedish Presidency with regard to this matter. It was, of course, here in Parliament that the idea of the Baltic Sea Strategy was born, so we are very pleased that it is now in place and in force. It will be a very important factor in being able to tackle the environmental problems in the region, but also in increasing cooperation for prosperity, innovation and security, among other things. The European External Action Service is one of the biggest and most important changes resulting from the Treaty of Lisbon. At the summit in October, the European Council approved a general framework for this Service. Mrs Ashton will now continue to work on this framework together with the European Parliament and will submit a final proposal by April next year at the latest. The External Action Service will, of course, be phased in gradually and it is important for this to be carried out in a competent and constructive manner. The European Parliament will have the opportunity to discuss the form that this will take. As regards the budget review, Mr Färm, I fully share your view that, now that we will finally have the Treaty of Lisbon in place in a week’s time, with new modern ground rules for the European Union, we clearly also need a modern budget that is able to meet the challenges involved. I hope that the new Commission will be able to table such a proposal as soon as possible. I believe that President Barroso also mentioned this yesterday during question time. Eight years after Laeken, we are now on the threshold of a new treaty. It is an historic moment, the start of a new era for the European Union. I am very pleased that the Swedish Presidency has been able to play a part in putting this in place. We can now put the institutional questions behind us to a certain extent and concentrate on the major political challenges that we know the citizens of Europe – because it is, of course, the citizens’ Europe that we are all fighting for – are concerned about. Many of these issues will be discussed at the European Council meeting in December. With regard to the climate – the key issue for our generation – the European Council meeting will be held at the same time as the climate meeting in Copenhagen, and the summit will give us the opportunity, where necessary, to fine-tune our negotiation position in Copenhagen. As regards the financial issues and the economic crisis, we can put a number of instruments in place and also draw up long-term guidelines for how we can make Europe competitive once again to provide prosperity and social cohesion and, in particular, look ahead to the new Lisbon strategy which, in the long and medium term, could be very helpful to Europe in this regard. Finally, the Stockholm Programme will bring safety and security to Europe’s citizens, and it is extremely important that we get this programme in place. All of these issues will remain after the summit and on all of these issues we will need very close cooperation with the European Parliament. Prime Minister Reinfeldt will be here for the December sitting and will then report the outcome of the summit and also provide a general summary of the Swedish Presidency. Thank you very much for a very good and constructive debate."@en4
"Señor Presidente, voy a contestar a algunas preguntas breves. Está la cuestión sobre Turquía. Estamos por supuesto encantados de que Turquía continúe viendo la integración europea como un objetivo predominante. Las negociaciones con Turquía están avanzando —quizás no tan rápido como hubiéramos deseado, pero se está progresando y esperamos ser capaces de abrir el capítulo del medioambiente a finales de año. Desde luego, también respaldamos las negociaciones entre Turquía y Grecia y las conversaciones que se están manteniendo en la isla para encontrar una solución a su división. Las partes implicadas están a cargo de este proceso y las Naciones Unidas están prestando ayuda, pero la UE, naturalmente, las respalda y estuvo en Chipre hace muy poco para hablar con las distintas partes implicadas en este asunto, puesto que sería fantástico que se pudiera alcanzar una solución pronto. Se celebrará también esta tarde con el Ministro de Asuntos Exteriores, Carl Bildt, un debate sobre la ampliación en relación con Turquía y a otros países candidatos en el que los miembros tendrán la oportunidad de preguntar sobre esto y sobre otros asuntos. Voy a pronunciar unas breves palabras acerca de la estrategia para la región del Mar Báltico. Me gustaría, una vez más, agradecer al Parlamento Europeo el apoyo que ha mostrado a la Presidencia sueca en este aspecto. Fue aquí, por supuesto, en el Parlamento, donde nació la idea de la estrategia para la región del Mar Báltico, así que estamos muy contentos de que se haya instaurado y esté vigente hoy. Será un factor muy importante a la hora de poder abordar los problemas medioambientales de la región, pero también para aumentar la cooperación en cuanto a la prosperidad, la innovación y la seguridad, entre otras cosas. El Servicio Europeo de Acción Exterior es de los mayores y más importantes cambios que han surgido debido al Tratado de Lisboa. En la cumbre de octubre, el Consejo Europeo aprobó un marco de trabajo general para este servicio. La señora Ashton continuará ahora trabajando en este marco de trabajo junto con el Parlamento Europeo y presentará una propuesta final en abril del año que viene a más tardar. El Servicio de Acción Exterior se introducirá paulatinamente, por supuesto, y es esencial que esto se lleve a cabo de una manera competente y constructiva. El Parlamento Europeo tendrá la oportunidad de discutir la forma que adoptará. En cuanto a la revisión presupuestaria, señor Färm, coincido por completo con su punto de vista de que, ahora que sólo queda una semana para que en vigor el Tratado de Lisboa con normas básicas nuevas y modernas para la Unión Europea, es evidente que precisamos un presupuesto moderno y capaz de afrontar los desafíos implicados. Creo que el Presidente Barroso también lo mencionó ayer aquí durante el turno de preguntas. Ocho años después de Laeken, nos encontramos a las puertas de un nuevo tratado. Es un momento histórico, el comienzo de una nueva era para la Unión Europea. Me alegra mucho que la Presidencia sueca haya podido tomar parte en su instauración. Ahora podemos dejar atrás en cierta medida las cuestiones institucionales y concentrarnos en los importantes desafíos políticos que sabemos que preocupan a los ciudadanos de Europa —porque es, por supuesto, por los ciudadanos de Europa por los que todos estamos luchando. Muchos de estos asuntos se tratarán en la reunión del Consejo Europeo de diciembre. En cuanto al clima —el tema principal para nuestra generación— la reunión del Consejo Europeo se celebrará a la vez que la reunión sobre el clima de Copenhague, y la cumbre nos dará la oportunidad, si es necesario, de afinar nuestra posición de negociación en Copenhague. En cuanto a los asuntos financieros y la crisis económica, podemos instaurar una serie de instrumentos y también redactar directrices a largo plazo para lograr que Europa sea de nuevo competitiva y nos permita proporcionar prosperidad y cohesión social y, en particular, mirar hacia la nueva Estrategia de Lisboa que, a largo y medio plazo, podría ser de mucha ayuda en ese sentido. Por último, el programa de Estocolmo traerá seguridad a los ciudadanos de Europa y es vital que lo instauremos. Todas estas cuestiones seguirán latentes tras la cumbre y todas requerirán una cooperación muy estrecha con el Parlamento Europeo. El Primer Ministro Reinfeldt estará aquí para la sesión de diciembre e informará después del resultado de la cumbre y también proporcionará un resumen general de la Presidencia sueca. Muchas gracias por un debate magnífico y constructivo."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ma vastan mõnele lühikesele küsimusele. Siin esitati küsimus Türgi kohta. Mõistagi oleme me rahul, et Euroopaga lõimumine on jätkuvalt Türgi põhieesmärk. Läbirääkimised Türgiga edenevad, võib-olla küll mitte nii kiiresti, kui meile meeldiks, kuid edusamme siiski tehakse ja me loodame, et saame keskkonnapeatüki avada järgmise aasta lõpul. Mõistagi toetame Türgi ja Küprose läbirääkimisi selle üle, kuidas leida lahendusi saare jagamisel. Selle protsessi eest vastutab kumbki pool, samuti annab abi ÜRO, kuid seda toetab loomulikult ka EL ning ma käisin hiljuti Küprosel, et vestelda kõnealuse küsimusega seotud isikutega, sest lahenduse peatne leidmine oleks suurepärane. Täna pärastlõunal toimub ka arutelu välisminister Carl Bildtiga Türgit ja teisi kandidaatriike puudutava laienemise teemal ning parlamendiliikmetel on võimalus esitada selle ja teiste teemade kohta küsimusi. Ma räägin lühidalt Läänemere strateegiast. Ma soovin Euroopa Parlamenti veel kord tänada eesistujariigile Rootsile selles valdkonnas avaldatud toetuse eest. Läänemere strateegia idee sündis mõistagi siin parlamendis, seega oleme me ülimalt rahul, et see on nüüd valmis ja paigas. Strateegia on väga oluline tegur meie võimes lahendada selle piirkonna keskkonnaprobleeme, kuid ka muu hulgas heaolu, innovatsiooni ja turvalisuse nimel tehtava koostöö suurendamises. Euroopa välisteenistus on üks suuremaid ja olulisemaid Lissaboni lepinguga kaasnevaid muudatusi. Oktoobrikuisel kohtumisel kiitis Euroopa Ülemkogu teenistuse üldise raamistiku heaks. Proua Ashton jätkab nüüd koos Euroopa Parlamendiga tööd selles vallas ja esitab lõpliku ettepaneku hiljemalt järgmise aasta aprilliks. Välisteenistust hakatakse tööle rakendama mõistagi järk-järgult ning on oluline, et see toimuks asjatundlikult ja konstruktiivselt. Euroopa Parlamendil on võimalik arutada selle tulevase struktuuri üle. Göran Färm, mis puudutab eelarve läbivaatamist, siis ma jagan täielikult teie seisukohta, et nüüd, kui meil hakkab nädala pärast kehtima Lissaboni leping, mis hõlmab Euroopa Liidu jaoks uusi tänapäevaseid põhieeskirju, vajame me ka tänapäevast eelarvet, mis vastaks lahendamist vajavatele probleemidele. Ma loodan, et komisjoni uus koosseis suudab esitada niisuguse ettepaneku võimalikult kiiresti. Ma arvan, et president Barroso mainis seda ka eile infotunni ajal. Kaheksa aastat pärast Laekeni kohtumist oleme me nüüd uue lepingu ootuses. See on ajalooline hetk, Euroopa Liidu uue ajastu algus. Mul on väga hea meel, et Rootsi sai eesistujariigina osaleda selle kehtestamisel. Me saame nüüd jätta institutsioonilised küsimused teatud määral seljataha ja keskenduda olulistele poliitilistele küsimustele, mille pärast Euroopa kodanikud – sest need on muidugi Euroopa kodanikud, kelle nimel me kõik võitleme – mures on. Paljusid neid teemasid arutatakse detsembrikuisel Euroopa Ülemkogu kohtumisel. Mis puudutab kliimamuutust, mis on meie põlvkonna põhiprobleem, siis Euroopa Ülemkogu kohtumine leiab aset samal ajal kui Kopenhaageni kliimakohtumine ning see annab meile võimaluse kohandada vajaduse korral oma seisukohti läbirääkimistel Kopenhaagenis. Seoses finantsküsimuste ja majanduskriisiga saame võtta kasutusele mitu vahendit ning koostada pikaajalised suunised, mille abil muuta Euroopa taas konkurentsivõimeliseks, et tagada heaolu ja sotsiaalne ühtekuuluvus, kuid mis veelgi olulisem – et mõelda uue Lissaboni strateegia peale, mis võib pikas ja keskpikas perspektiivis olla Euroopale nimetatud küsimustes väga kasulik. Viimaseks tagab Stockholmi programm Euroopa kodanike ohutuse ja turvalisuse ning selle programmi kehtestamine on väga oluline. Kõik need teemad on päevakajalised ka pärast ülemkogu kohtumist ja kõik need teemad eeldavad väga tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga. Peaminister Reinfeldt on detsembris parlamendi istungil, teeb ülevaate kohtumise tulemustest ja esitab üldise kokkuvõtte Rootsi eesistumisperioodist. Suur tänu väga hea ja edasiviiva arutelu eest."@et5
"Arvoisa puhemies, vastaan muutamaan lyhyeen kysymykseen. Esitettiin kysymys Turkista. Olemme tietysti tyytyväisiä siihen, että Turkin yleisenä tavoitteena on edelleen yhdentyminen EU:hun. Neuvottelut Turkin kanssa etenevät – eivät ehkä niin nopeasti kuin me haluaisimme, mutta edistystä tapahtuu, ja me toivomme voivamme avata ympäristöluvun vuoden lopussa. Tuemme luonnollisesti Turkin ja Kyproksen välisiä neuvotteluja sekä saarella käytäviä neuvotteluja ratkaisun löytämiseksi sen jakoon. Asianomaiset osapuolet ovat vastuussa kyseisestä prosessista ja YK tarjoaa siihen apuaan, mutta EU tietysti tukee sitä, ja olin aivan äskettäin Kyproksessa keskustelemassa eri osapuolten kanssa tästä asiasta. Olisi hienoa, jos ratkaisu löydettäisiin pian. Myös tänään iltapäivällä järjestetään keskustelu Turkkia ja muita ehdokasvaltioita koskevasta laajentumisesta. Ulkoministeri Carl Bildt osallistuu keskusteluun, ja Euroopan parlamentin jäsenillä on tilaisuus esittää kysymyksiä tästä ja muista asioista. Kommentoin lyhyesti Itämeri-strategiaa. Kiitän vielä kerran Euroopan parlamenttia tuesta, jota se on osoittanut puheenjohtajavaltio Ruotsille tässä asiassa. Ajatus Itämeri-strategiasta syntyi tietysti täällä parlamentissa, joten olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että se on nyt laadittu ja voimassa. Strategia on erittäin tärkeä tekijä alueen ympäristöongelmien ratkaisemisessa mutta myös yhteistyön lisäämisessä muun muassa hyvinvoinnin, innovoinnin ja turvallisuuden alalla. Euroopan ulkosuhdehallinto on yksi suurimmista ja tärkeimmistä muutoksista, joita Lissabonin sopimus aiheuttaa. Lokakuun huippukokouksessa Eurooppa-neuvosto hyväksyi yleiset puitteet kyseiselle hallinnolle. Catherine Ashton jatkaa nyt työtä kyseisten puitteiden parissa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa ja jättää lopullisen ehdotuksen viimeistään ensi vuoden huhtikuussa. Ulkosuhdehallinto perustetaan tietysti vaiheittain, ja on tärkeää, että se toteutetaan pätevällä ja rakentavalla tavalla. Euroopan parlamentilla on tilaisuus keskustella sen tulevasta muodosta. Budjettitarkistuksen alalla olen Göran Färmin kanssa samaa mieltä siitä, että nyt kun meillä on viikon kuluttua Lissabonin sopimus ja nykyaikaiset uudet Euroopan unionin perussäännöt, me tarvitsemme selvästi myös nykyaikaisen talousarvion, jolla voidaan vastata sopimukseen liittyviin haasteisiin. Toivon, että uusi komissio voi jättää asiaa koskevan ehdotuksen mahdollisimman pian. Uskon, että myös puheenjohtaja Barroso mainitsi asian eilen kyselytunnilla. Kahdeksan vuotta Laekenin jälkeen olemme nyt uuden sopimuksen kynnyksellä. Hetki on historiallinen, uuden aikakauden alku Euroopan unionille. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että puheenjohtajavaltio Ruotsi on voinut antaa panoksensa siihen. Voimme nyt jättää tietyssä määrin institutionaaliset kysymykset taaksemme ja keskittyä suuriin poliittisiin haasteisiin, jotka huolettavat EU:n kansalaisia – koska me kaikki tietysti puolustamme kansalaisten EU:ta. Monista näistä asioista keskustellaan Eurooppa-neuvoston kokouksessa joulukuussa. Ilmastokysymys on keskeinen asia meidän sukupolvellemme. Eurooppa-neuvoston kokous pidetään samaan aikaan Kööpenhaminan ilmastokokouksen kanssa, ja huippukokous antaa meille tilaisuuden hienosäätää tarvittaessa neuvotteluasemaamme Kööpenhaminassa. Rahoituskysymysten ja talouskriisin alalla voimme ottaa käyttöön monia välineitä ja myös laatia pitkän aikavälin suuntaviivoja sille, miten me voimme tehdä EU:sta jälleen kilpailukykyisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen koheesion lisäämiseksi, sekä erityisesti valmistautua uuteen Lissabonin strategiaan, joka voisi pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä olla erittäin hyödyllinen EU:lle tässä suhteessa. Tukholman ohjelma lisää EU:n kansalaisten turvallisuutta, ja on erittäin tärkeää, että saamme toteutettua kyseisen ohjelman. Kaikki nämä kysymykset ovat käsiteltävänä vielä huippukokouksen jälkeenkin, ja kaikissa näissä asioissa me tarvitsemme erittäin tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Pääministeri Reinfeldt tulee tänne joulukuun istuntojaksolla, ja hän kertoo sitten huippukokouksen tuloksista ja tekee myös yhteenvedon Ruotsin puheenjohtajuuskaudesta. Kiitos paljon erittäin hyvästä ja rakentavasta keskustelusta."@fi7
"Monsieur le Président, je vais répondre à quelques questions courtes. Il y avait une question concernant la Turquie. Nous sommes, bien entendu, heureux que la Turquie vise encore l’intégration européenne en tant qu’objectif général. Les négociations avec la Turquie progressent – peut-être pas aussi rapidement que nous le souhaiterions, mais nous progressons, et nous souhaitons pouvoir ouvrir le chapitre environnement à la fin de l’année. Naturellement, nous soutenons également les négociations entre la Turquie et Chypre, ainsi que les pourparlers en cours sur l’île pour trouver une solution à sa division. Ce sont les parties concernées qui sont responsables de ce processus, et les Nations unies y apportent leur soutien; mais, bien sûr, l’Union européenne y participe, et je me trouvais à Chypre très récemment pour m’entretenir avec les différentes parties prenantes à cette question, étant entendu que ce serait magnifique de parvenir à une solution à court terme. Cet après-midi, il y aura également un débat sur l’élargissement à la Turquie et à d’autres pays candidats avec le ministre des affaires étrangères, Carl Bildt, débat au cours duquel les députés auront la possibilité de lui poser des questions sur ce sujet et sur d’autres aussi. Quelques mots à présent concernant la stratégie pour la région de la mer Baltique. Je voudrais, une fois encore, remercier le Parlement européen pour le soutien qu’il a apporté à la Présidence suédoise concernant ce dossier. C’est, bien entendu, ici, au Parlement, que l’idée de la stratégie pour la région de la mer Baltique avait vu le jour et nous sommes donc très heureux qu’elle soit maintenant en place et en vigueur. Ce sera un élément très important que de pouvoir nous attaquer aux problèmes environnementaux de la région, mais également d’accroître la coopération pour la prospérité, l’innovation et la sécurité, entre autres choses. Le service européen pour l’action extérieure est l’un des changements les plus grands et les plus importants introduits par le traité de Lisbonne. Lors du sommet du mois d’octobre, le Conseil européen a adopté un cadre général pour ce Service. M Ashton va à présent continuer de travailler sur ce cadre de pair avec le Parlement européen et soumettra une proposition finale, au plus tard en avril de l’année prochaine. Le Service pour l’action extérieure sera, bien entendu, mis progressivement en place, et il importe que ce soit effectué de façon valable et constructive. Le Parlement européen aura l’occasion de débattre de la forme que cela prendra. En ce qui concerne la réforme budgétaire, Monsieur Färm, je partage totalement votre avis, maintenant que le traité de Lisbonne va enfin entrer en vigueur d’ici une semaine, avec un nouveau cadre moderne pour l’Union, nous avons clairement besoin d’un budget moderne pour l’Union européenne qui puisse répondre aux défis en jeu. J’espère que la nouvelle Commission pourra présenter dès que possible une proposition allant dans ce sens. Je crois que le président Barroso l’a également évoqué hier pendant l’heure des questions. Huit ans après Laeken, nous voici maintenant au seuil d’un nouveau traité. C’est un moment historique, le commencement d’une nouvelle ère pour l’Union européenne. Je suis très satisfaite que la Présidence suédoise ait pu contribuer à la naissance de cette nouvelle ère. Dans une certaine mesure, nous pouvons désormais mettre derrière nous les questions institutionnelles et nous concentrer sur les défis politiques majeurs dont nous savons qu’ils préoccupent les citoyens européens car, bien entendu, c’est pour une Europe des citoyens que nous luttons tous. Plusieurs de ces questions seront discutées lors de la réunion du Conseil européen de décembre. Quant au climat – question clé pour notre génération – la réunion du Conseil européen se tiendra en même temps que la réunion sur le climat de Copenhague, et le sommet nous donnera l’occasion de régler notre ligne de conduite à Copenhague. Concernant les questions financières et la crise économique, nous pouvons mettre en place un certain nombre d’instruments et aussi tracer des lignes directrices à long terme pour savoir comment nous pouvons rendre l’Europe plus compétitive, une fois encore en vue d’apporter prospérité et cohésion sociale et, en particulier, nous pouvons penser à la nouvelle stratégie de Lisbonne, qui, à long et moyen terme, pourrait être, à cet égard, très utile pour l’Europe. Enfin, le programme de Stockholm apportera sûreté et sécurité aux citoyens européens, et il est extrêmement important que ce programme entre en vigueur. Toutes ces questions demeureront ouvertes après le sommet, et sur toutes ces questions, nous aurons besoin d’une coopération très étroite avec le Parlement européen. Le Premier ministre Reinfeldt sera ici présent lors de la session plénière du mois de décembre, et il présentera les résultats du sommet et fera également un bilan général de la Présidence suédoise. Merci beaucoup pour ce débat excellent et constructif."@fr8
". Tisztelt elnök úr! Néhány rövid kérdésre szeretnék válaszolni. Hallottuk a Törökországgal kapcsolatos kérdést. Természetesen nagyon örülünk annak, hogy Törökország számára az európai integráció továbbra is elsődleges cél. Haladunk a Törökországgal folytatott tárgyalásokkal – talán nem olyan gyorsan, mint szeretnénk, mindenesetre van előrehaladás, és reméljük, hogy az év végén sor kerül a környezetvédelmi fejezet megnyitására. Természetesen támogatjuk a Törökország és Ciprus közötti tárgyalásokat, illetve a szigeten folytatott tárgyalásokat, amelyek célja, hogy megoldást találjanak a sziget megosztottságára. Az érintett pártok felelősek ezért a folyamatért, és az ENSZ támogatást nyújt ehhez. Természetesen az EU is támogatja a folyamatot. Nemrég Cipruson voltam, ahol tárgyaltam az ügyben érintett különböző pártokkal. Fantasztikus lenne, ha rövid időn belül megoldást tudnának találni. Ma délután lesz még egy vita, amelyben Törökország és más tagjelölt országok is érintettek lesznek: a bővítésről lesz szó. A vitán Carl Bildt külügyminiszter is részt vesz, és a képviselőknek lehetőségük lesz kérdéseket feltenni erről és más témákról. Röviden szólnék a balti-tengeri stratégiáról. Ismételten szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy támogatta a svéd elnökséget ebben az ügyben. Természetesen itt, a Parlamentben született meg a balti-tengeri stratégia ötlete, ezért nagyon örülünk, hogy most már hatályba is lépett. A stratégiának nagyon fontos szerepe lesz a régió környezetvédelmi problémáinak megoldásában, valamint a jólét, az innováció és a biztonság növelésében, csak hogy néhány dolgot említsek. Az Európai Külügyi Szolgálat az egyik legnagyobb és legjelentősebb változás, amit a Lisszaboni Szerződés magával hoz. Az Európai Tanács októberi ülésén jóváhagyta e Szolgálat általános keretét. Ashton asszony most tovább fog dolgozni ezen a kereten az Európai Parlamenttel együttműködésben, és legkésőbb jövő áprilisig végleges javaslatot terjeszt elő. A Külügyi Szolgálat természetesen fokozatosan kezdi meg működését, és fontos, hogy ez hozzáértő és megfelelő módon történjen. Az Európai Parlamentnek lesz lehetősége megvitatni, hogy ez milyen formát öltsön majd. Ami a költségvetés felülvizsgálatát illeti, Färm úr, teljességgel egyetértek Önnel abban, hogy most, amikor egy hét múlva hatályba lép a Lisszaboni Szerződés, amely új és korszerű alapszabályokat vezet be az Európai Unió tekintetében, egyértelműen szükségünk van egy korszerű költségvetésre, amely képes kezelni a felmerülő kihívásokat. Remélem, hogy az új Bizottság a lehető legrövidebb időn belül képes lesz ilyen javaslatokat előterjeszteni. Azt hiszem, tegnap az kérdések órájában Barroso úr is említette ezt. Laeken után nyolc évvel egy új szerződés hatálybalépésének küszöbén állunk. Történelmi pillanatban van részünk: új korszak kezdődik az Európai Unió számára. Nagy örömömre szolgál, hogy a svéd elnökség részt tudott venni ebben a folyamatban. Most már bizonyos mértékig magunk mögött hagyhatjuk az intézményi kérdéseket, és azokra a komoly politikai kihívásokra koncentrálhatunk, amelyekről tudjuk, hogy Európa polgárait foglalkoztatják – hiszen természetesen a polgárok Európájáért küzdünk mindannyian. E kérdések közül több is megvitatásra kerül az Európai Tanács decemberi ülésén. Ami az éghajlatváltozás kérdését illeti – amely alapvető fontosságú nemzedékünk számára –, a koppenhágai találkozóra a Tanács ülésével egy időben kerül sor. Így a tanácsi ülés lehetőséget nyújt számunkra ahhoz, hogy szükség esetén finomítsunk a Koppenhágában képviselt tárgyalási álláspontunkon. Ami a pénzügyi kérdéseket és a gazdasági válságot illeti, számos eszközt tudunk alkalmazni, és emellett hosszú távú iránymutatásokat is felvázolhatunk arra vonatkozóan, hogyan tegyük Európát ismét versenyképessé, hogy ezáltal jólétet és társadalmi kohéziót teremtsünk, és ami a legfontosabb, előre tekinthetünk az új lisszaboni stratégiára, amely – hosszú és középtávon – nagyon sok hasznot hozhat e tekintetben Európának. Végezetül, a stockholmi program biztonságot hoz Európa polgárai számára, ezért rendkívül fontos, hogy elinduljon ez a program. Ezek a kérdések a csúcstalálkozó után is megmaradnak, és mindezek tekintetében nagyon szoros együttműködést kell folytatnunk az Európai Parlamenttel. Reinfeldt miniszterelnök úr itt lesz a decemberi ülésen, és beszámol a csúcstalálkozó eredményeiről, ezenkívül általános beszámolóval szolgál a svéd elnökségről is. Köszönöm Önöknek a hasznos és előremutató vitát."@hu11
". Signor Presidente, risponderò ad alcune brevi domande. Una di queste riguardava la Turchia; siamo senz’altro compiaciuti che la Turchia continui a mantenere l’integrazione europea tra i suoi obiettivi principali. I negoziati con la Turchia continuano, i progressi non sono rapidi come avremmo auspicato ma stiamo avanzato e speriamo di riuscire ad aprire il capitolo sull’ambiente entro la fine dell’anno. Com’è naturale, siamo favorevoli anche ai negoziati tra Turchia e Cipro in corso sull’isola al fine di trovare una soluzione alla sua divisione interna. La responsabilità per questo processo ricade sulle parti interessate che sono peraltro assistite dalle Nazioni Unite. Certo, l’UE offre il suo sostegno e di recente mi sono recata a Cipro per discutere con le diverse parti coinvolte e sarebbe meraviglioso se si riuscisse a giungere a una soluzione quanto prima. Questo pomeriggio si terrà inoltre una discussione sull’allargamento verso la Turchia e altri paesi candidati con il ministro degli Esteri Bildt; i deputati avranno l’opportunità di presentare domande su questo e altri argomenti. Aggiungo una breve considerazione sulla strategia per il Mar Baltico. Vorrei rinnovare il mio ringraziamento al Parlamento europeo per il sostegno prestato alla presidenza svedese in questo ambito. E’ nata infatti in questo Emiciclo l’idea di una strategia per il Mar Baltico e siamo molto compiaciuti che essa sia ora entrata in effetto, giacché rappresenta un elemento cruciale per riuscire ad affrontare i problemi ambientali della regione, nonché per migliorare la cooperazione ai fini anche di una maggiore crescita, innovazione e sicurezza. Il Servizio europeo per l’azione esterna è una tra le novità maggiori e più importanti portate dal trattato di Lisbona. Al vertice di ottobre, il Consiglio europeo ha stabilito le condizioni generali per il funzionamento di questo Servizio. L’Alto rappresentante Ashton continuerà a lavorare su tali premesse insieme al Parlamento europeo e presenterà una proposta definitiva entro il prossimo aprile al più tardi. Naturalmente il Servizio per l’azione esterna verrà attivato per gradi ed è importante che sia strutturato con competenza e in maniera costruttiva. Il Parlamento europeo avrà modo di discutere in merito alla forma che il Servizio dovrà assumere. Per quanto concerne la revisione del bilancio, onorevole Färm, convengo con lei che una volta entrato finalmente in vigore il trattato di Lisbona la settimana prossima e posti questi nuovi e moderni fondamenti di diritto per l’Unione europea, dovremo disporre senz’altro di un bilancio moderno in grado di fare fronte alle sfide che tutto questo comporta. Spero che la nuova Commissione sarà in grado di presentare quanto prima una proposta in tal senso e credo anzi che il presidente Barroso ne abbia già accennato ieri durante il tempo delle interrogazioni. Otto anni dopo Laeken, ci troviamo dinanzi a un nuovo trattato. Questo è un momento storico, l’inizio di una nuova era per l’Unione europea. Sono estremamente compiaciuta che la presidenza svedese abbia potuto contribuire a realizzare tutto questo. Adesso possiamo gettarci almeno in parte le questioni istituzionali alle spalle e concentrarci sulle grandi sfide che sappiamo preoccupare i cittadini europei – perché è proprio per loro, ovviamente, che portiamo avanti questa lotta. Diversi argomenti attinenti a questo aspetto saranno discussi al Consiglio europeo di dicembre. Peraltro il Consiglio europeo si terrà in concomitanza con il vertice sul clima di Copenaghen, sicché per quanto concerne il clima, un tema urgente per la nostra generazione, il Consiglio potrà affinare in tempo reale, ove necessario, la nostra posizione negoziale a Copenaghen. In materia di problemi finanziari e crisi economica, possiamo avvalerci di diversi strumenti e predisporre orientamenti di ampio respiro in relazione a come ripristinare la competitività europea e promuovere il benessere e la coesione sociale con un occhio di riguardo alla nuova strategia di Lisbona che, nel medio e lungo termine, potrebbe dimostrarsi estremamente utile all’Europa in questo ambito. Infine il programma di Stoccolma che porterà sicurezza ai cittadini europei; è molto importante riuscire ad attuare questo programma. Tutti questi temi rimarranno aperti anche dopo il vertice e richiederanno una cooperazione molto stretta con il Parlamento europeo. Il primo ministro Reinfeldt sarà presente in Aula nella sessione di dicembre per riferirvi in merito all’esito del Consiglio europeo e fornirvi una sintesi generale della presidenza svedese. Vi ringrazio per questa discussione così stimolante e costruttiva."@it12
"Gerb. pirmininke, atsakysiu į keletą trumpų klausimų. Buvo klausimas dėl Turkijos. Žinoma, esame patenkinti, kad Turkija Europos integraciją toliau laiko kompleksiniu tikslu. Derybose su Turkija daroma pažanga – galbūt ne taip greitai, kaip norėtume, tačiau pažanga daroma, todėl tikimės, kad metų pabaigoje galėsime atidaryti aplinkos skyrių. Suprantama, mes taip pat palaikome Turkijos ir Kipro derybas, taip pat derybas, rengiamas saloje siekiant rasti sprendimą jos padalijimo klausimu. Už šį procesą atsako suinteresuotosios šalys, pagalbą taip pat teikia JT, o ES neabejotinai palaiko tai, todėl labai neseniai buvau Kipre pasikalbėti su visomis su šiuo reikalu susijusiomis šalimis, nes būtų nuostabu, jeigu greitai galėtų būti rastas sprendimas. Be to, šią popietę su užsienio reikalų ministru C. Bildtu vyks diskusija dėl plėtros, susijusios su Turkija ir kitomis šalimis kandidatėmis, per kurią Parlamento nariai turės galimybę užduoti klausimus šiuo ir kitais klausimais. Trumpai pakalbėsiu apie Baltijos jūros strategiją. Noriu dar kartą padėkoti Europos Parlamentui už paramą, kurią šiuo klausimu suteikė Tarybai pirmininkaujančiai Švedijai. Žinoma, kad Baltijos jūros strategija atsirado būtent čia, Parlamente, todėl esame labai patenkinti, kad dabar ji patvirtinta ir galioja. Ji bus labai svarbus veiksnys ne tik sudarant sąlygas spręsti regiono aplinkos apsaugos problemas, bet ir plečiant bendradarbiavimą, be kita ko, klestėjimo, inovacijų ir saugumo tikslais. Europos išorės veiksmų tarnyba – vienas didžiausių ir svarbiausių pokyčių, kurie yra Lisabonos sutarties padarinys. Spalio mėn. aukščiausiojo lygio susitikime Europos Vadovų Taryba patvirtino bendrą šios tarnybos struktūrą. Dabar C. Ashton darbą šios struktūros klausimu tęs kartu su Europos Parlamentu ir ne vėliau kaip kitų metų balandžio mėn. pateiks galutinį pasiūlymą. Žinoma, Išorės veiksmų tarnyba bus steigiama etapais, taip pat svarbu, kad tai būtų daroma kompetentingai ir konstruktyviai. Europos Parlamentas turės galimybę apsvarstyti, kokią formą ji tai įgis. Kalbant apie biudžeto persvarstymą, pone G. Färmai, visiškai pritariu jūsų nuomonei, kad dabar, kai po savaitės pagaliau bus veikianti Lisabonos sutartis su naujomis šiuolaikinėmis pagrindinėmis taisyklėmis, taikomomis Europos Sąjungai, mums aiškiai taip pat reikės šiuolaikinio biudžeto, dėl kurio būtume pajėgūs spręsti atitinkamus uždavinius. Tikiuosi, kad naujoji Komisija sugebės kuo greičiau pateikti tokį pasiūlymą. Manau, kad Pirmininkas J. M. Barroso taip pat užsiminė apie tai vakar per klausimų valandą. Praėjus aštuoneriems metams nuo Lakene vykusios Europos Vadovų Tarybos susitikimo, dabar esame prie naujos sutarties įsigaliojimo slenksčio. Tai yra istorinis momentas, naujos Europos Sąjungos eros pradžia. Man labai malonu, kad Tarybai pirmininkaujanti Švedija sugebėjo prisidėti prie šios sutarties įgyvendinimo. Dabar galime iš dalies pamiršti institucinius klausimus ir sutelkti dėmesį į pagrindinius politinius uždavinius, kurie, kaip mums žinoma, rūpi Europos piliečiams, nes, savaime aišku, dėl ko mes visi kovojame, jeigu ne dėl Europos piliečių. Daugelis šių klausimų bus svarstomi gruodžio mėn. vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime. Kalbant apie klimatą – pagrindinį mūsų kartos klausimą, reikia pasakyti, kad Europos Vadovų Taryba susitinka tuo pat metu, kaip ir Kopenhagos susitikimas klimato klausimu, todėl aukščiausiojo lygio susitikimas suteiks mums galimybę prireikus pakoreguoti savo derybinę poziciją Kopenhagoje. Finansų klausimais ir apie ekonomikos krizę turiu pasakyti, kad galime panaudoti nemažai priemonių, taip pat parengti ilgalaikes gaires, kaip galėtume vėl padaryti Europą konkurencingą, kad užtikrintume klestėjimą ir socialinę sanglaudą, o visų pirma atsižvelgti į naująją Lisabonos strategiją, kuri ilguoju ir vidutiniu laikotarpiu šiuo atžvilgiu galėtų būti labai naudinga Europai. Galiausiai Stokholmo programa bus užtikrintas Europos piliečių saugumas ir apsauga, todėl nepaprastai svarbu, kad įgyvendintume šią programą. Visi šie klausimai liks po aukščiausiojo lygio susitikimo, taip pat visais šiais klausimais mums reikia labai glaudžiai bendradarbiauti su Europos Parlamentu. Ministras Pirmininkas F. Reinfeldt dalyvaus gruodžio mėn. posėdyje, paskui praneš aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus, be to, pateiks bendrą Tarybai pirmininkaujančios Švedijos parengtą santrauką. Labai dėkoju už labai geras ir naudingas diskusijas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es atbildēšu uz dažiem īsiem jautājumiem. Bija jautājums par Turciju. Protams, mēs priecājamies, ka Turcijai integrācija Eiropā joprojām ir visaptverošs mērķis. Sarunās ar Turciju ir progress — varbūt tas netiek panākts tik strauji, kā mums gribētos, bet progress ir manāms, un mēs ceram, ka gada beigās varēsim uzsākt sarunas par vides sadaļu. Protams, mēs atbalstām arī sarunas starp Turciju un Kipru un sarunas, kas notiek salā par tās sašķeltības novēršanu. Par šo procesu ir atbildīgas iesaistītās puses, un ANO sniedz palīdzību, bet ES, protams, to atbalsta, un es vēl nesen biju Kiprā runāt ar vairākām šajā jautājumā iesaistītajām pusēm par to, ka būtu brīnišķīgi, ja drīzumā varētu atrisināt šo problēmu. Šo pēcpusdien būs arī debates ar ārlietu ministru par paplašināšanos saistībā ar Turciju un citām kandidātvalstīm, un deputātiem būs iespēja uzdot jautājumus par šo un arī par citiem tematiem. Es īsi pieminēšu Baltijas jūras stratēģiju. Es vēlreiz gribētu pateikties Eiropas Parlamentam par atbalstu Zviedrijas prezidentūrai šajā saistībā. Protams, tieši šeit, Parlamentā, radās doma par Baltijas jūras stratēģiju, tāpēc mēs ļoti priecājamies, ka tagad tā ir ieviesta un ir spēkā. Tai būs ļoti liela nozīme šī reģiona vides problēmu risināšanā un sadarbības veicināšanā arī labklājības, jauninājumu un drošības jomā. Eiropas Ārējās darbības dienests ir viena no lielākajām un svarīgākajām izmaiņām, kas notiks Lisabonas līguma dēļ. Augstākā līmeņa sanāksmē oktobrī Eiropadome apstiprināja vispārēju šī dienesta darbības sistēmu. kundze turpinās darbu pie šīs sistēmas kopā ar Eiropas Parlamentu un priekšlikuma galīgo redakciju iesniegs ne vēlāk kā nākamā gada aprīlī. Ārējās darbības dienests darbību, protams, sāks pakāpeniski, un ir svarīgi, lai tas notiktu prasmīgi un konstruktīvi. Eiropas Parlamentam būs iespēja apspriest to, kā tas notiks. Attiecībā uz budžeta pārskatīšanu kungs, es pilnībā esmu ar jums vienisprātis, ka tagad, kad pēc nedēļas beidzot tiks ieviests Lisabonas līgums, paredzot jaunus, mūsdienīgus pamatnoteikumus Eiropas Savienībai, mums neapšaubāmi ir vajadzīgs arī mūsdienīgs budžets, kas atbilst attiecīgajām problēmām. Ceru, ka jaunā Komisija spēs iesniegt tādu priekšlikumu pēc iespējas drīzāk. Šķiet, ka priekšsēdētājs to minēja arī vakar jautājumu laikā. Astoņus gadus pēc sanāksmes Lākenē mēs gaidām jaunu nolīgumu. Šis ir vēsturisks brīdis, sākums jaunai ērai Eiropas Savienībā. Man ir ļoti liels prieks, ka Zviedrijas prezidentūra ir varējusi dot ieguldījumu šajā procesā. Nu zināmā mērā varam aizmirst par institucionāliem jautājumiem un koncentrēties uz nozīmīgām politiskām problēmām, par kurām, kā mēs zinām, raizējas Eiropas iedzīvotāji, jo mēs visi, protams, cīnāmies tieši Eiropas iedzīvotāju labā. Daudzus šos jautājumus apspriedīs Eiropadomes sanāksmē decembrī. Saistībā ar klimatu — galveno mūsu paaudzes problēmu — Eiropadomes sanāksme notiks vienlaikus ar klimata sanāksmi Kopenhāgenā, un augstākā līmeņa sanāksme mums sniegs iespēju nepieciešamības gadījumā precīzāk noformulēt mūsu sarunu nostāju Kopenhāgenā. Attiecībā uz finanšu problēmām un ekonomikas krīzi mēs varam ieviest vairākus instrumentus, kā arī izstrādāt ilgtermiņa pamatnostādnes, norādot, kā mēs varam Eiropu atkal padarīt konkurētspējīgu, lai nodrošinātu labklājību un sociālo kohēziju un jo īpaši ņemtu vērā jauno Lisabonas stratēģiju, kura ilgā un vidējā termiņā šajā saistībā Eiropai varētu būt ļoti noderīga. Visbeidzot, Stokholmas programma sniegs Eiropas iedzīvotājiem drošību un aizsardzību, un ir ārkārtīgi svarīgi šo programmu ieviest. Visi šie jautājumi būs aktuāli arī pēc augstākā līmeņa sanāksmes, un tajos visos mums būs ļoti cieši jāsadarbojas ar Eiropas Parlamentu. Premjerministrs piedalīsies decembra sēdē un ziņos par augstākā līmeņa sanāksmes iznākumu, kā arī sniegs vispārēju Zviedrijas prezidentūras darbības kopsavilkumu. Pateicos par ļoti labām un konstruktīvām debatēm."@lv13
"− Herr talman! Några korta frågor ska jag besvara. Det kom en fråga om Turkiet. Vi är naturligtvis glada över att Turkiet fortsätter att ha den europeiska integrationen som övergripande mål. Förhandlingarna med Turkiet går framåt. Kanske inte så snabbt som vi skulle vilja, men de går framåt och vi hoppas kunna öppna miljökapitlet i slutet av året. Vi stöder naturligtvis också förhandlingarna mellan Turkiet och Cypern och samtalen som pågår på ön för att få en lösning på dess delning. Det är parterna som äger denna process och FN är behjälpligt men naturligtvis stöder EU detta och jag var alldeles nyss på Cypern för att samtala med de olika aktörerna i denna fråga. Det vore ju fantastiskt om en lösning kunde komma till stånd inom kort. I övrigt blir det ju en utvidgningsdebatt i eftermiddag om Turkiet och andra kandidatländer tillsammans med utrikesminister Carl Bildt, där ledamöterna har möjlighet att ställa frågor om detta och annat. Kort om Östersjöstrategin: Jag vill återigen tacka Europaparlamentet för det stöd som ni har gett till det svenska ordförandeskapet i denna fråga. Det är ju i parlamentet idén om Östersjöstrategin föddes, så vi är mycket glada över att den nu är i hamn och i kraft. Det kommer att innebära mycket för att kunna ta itu med miljöproblemen i regionen, men också öka samarbetet för välstånd, innovation, säkerhet osv. När det gäller den europeiska utrikestjänsten så är den en utav de största och viktigaste förändringarna med Lissabonfördraget. På toppmötet i oktober godkände Europeiska rådet ett generellt ramverk för den europeiska utrikestjänsten. Detta ramverk kommer nu Catherine Ashton att jobba vidare med tillsammans med Europaparlamentet och lägga fram ett slutgiltigt förslag senast i april nästa år. Utrikestjänsten kommer att förstås fasas in gradvis, och det är viktigt att detta sker på ett bra och konstruktivt sätt. Här har Europaparlamentet möjlighet att diskutera utformningen av detta. När det gäller budgetöversynen, Göran Färm, så delar jag helt synpunkten att vi nu när vi äntligen om en vecka har Lissabonfördraget på plats med nya moderna spelregler för Europeiska unionen naturligtvis också måste ha en modern budget som kan motsvara dessa utmaningar. Jag hoppas att den nya kommissionen kan lägga fram ett sådant förslag så snart som möjligt. Jag tror att ordförande Barroso nämnde det igår också vid frågestunden. Åtta år efter Laeken så står vi nu här på randen till ett nytt fördrag. Det är historiskt, det är en ny epok som börjar för Europeiska unionen. Jag är mycket glad att vi från det svenska ordförandeskapets sida har kunnat bidra till att detta faller på plats. Nu kan vi delvis lämna de institutionella frågorna bakom oss och koncentrera oss på de stora politiska utmaningar som vi vet att medborgarna i Europa – för det är ju medborgarnas Europa som vi alla kämpar för – oroar sig för. Många av de frågorna kommer att diskuteras på Europeiska rådets möte i december. När det gäller klimatfrågan – vår generations ödesfråga – så kommer Europeiska rådet att pågå samtidigt som klimatmötet i Köpenhamn, och toppmötet ger oss en chans att vid behov finkalibrera vår förhandlingsposition i Köpenhamn. Vad gäller finansfrågorna och den ekonomiska krisen kan vi få ett antal instrument på plats och också dra upp långsiktiga riktlinjer för hur vi åter ska göra Europa konkurrenskraftigt för välstånd och social sammanhållning och inte minst blicka framåt mot den nya Lissabonstrategin, som på lång och medellång sikt kan vara Europa mycket behjälplig i denna fråga. Slutligen innebär Stockholmsprogrammet säkerhet och trygghet för våra europeiska medborgare och det är oerhört viktigt att vi får detta program på plats. Samtliga dessa frågor kommer att leva kvar efter toppmötet och i samtliga dessa frågor kommer vi att ha behov av ett mycket nära samarbete med Europaparlamentet. Statsminister Fredrik Reinfeldt kommer hit på sessionen i december och kommer då att kunna rapportera om resultatet från toppmötet och också göra en summering av det svenska ordförandeskapet generellt. Tack så mycket för en mycket bra och konstruktiv debatt."@mt15
". − Mijnheer de Voorzitter, ik zou enkele korte vragen willen beantwoorden. Er werd een vraag gesteld over Turkije. We zijn er natuurlijk mee ingenomen dat de Europese integratie een algemeen doel blijft voor Turkije. We maken vorderingen bij de onderhandelingen met Turkije – misschien niet zo snel als we zouden willen, maar er wordt vooruitgang geboekt en we hopen eind dit jaar het milieuhoofdstuk te kunnen openen. We steunen natuurlijk ook de onderhandelingen tussen Turkije en Cyprus en de gesprekken die op het eiland plaatsvinden om een oplossing te vinden voor de tweedeling van het eiland. Het zijn de betrokken partijen die verantwoordelijk zijn voor het proces en de Verenigde Naties steken een handje toe, maar natuurlijk steunt de EU dat en ik was heel recent nog op Cyprus om met de verschillende partijen te spreken die in deze kwestie betrokken zijn. Het zou fantastisch zijn als er binnen afzienbare tijd een oplossing tot stand zou kunnen komen. Vanmiddag vindt overigens een debat over de uitbreiding met Turkije en andere kandidaat-landen plaats met de minister van Buitenlandse Zaken, Carl Bildt, en tijdens dat debat zullen de leden de mogelijkheid hebben om over dit en andere onderwerpen vragen te stellen. Ik wil kort iets zeggen over de strategie voor de regio van de Oostzee. Ik wil het Europees Parlement nogmaals bedanken voor de steun die het met betrekking tot deze kwestie aan het Zweedse voorzitterschap heeft gegeven. Het was natuurlijk hier, in het Europees Parlement, dat het idee van een strategie voor de Oostzee geboren werd, en dus zijn we erg blij dat de strategie nu in kannen en kruiken is en van kracht is. Ze zal erg belangrijk zijn om milieuproblemen in de regio aan te kunnen pakken, maar ook om meer samenwerking tot stand te brengen met betrekking tot welvaart, innovatie, veiligheid, enzovoort. De Europese dienst voor extern optreden is een van de grootste en belangrijkste veranderingen als gevolg van het Verdrag van Lissabon. Tijdens de top in oktober stelde de Europese Raad een algemeen kader vast voor deze dienst. Mevrouw Ashton zal nu samen met het Europees Parlement verder aan dat kader werken en ten laatste in april van volgend jaar een definitief voorstel voorleggen. De dienst voor extern optreden zal natuurlijk zijn werkzaamheden gefaseerd aanvatten en het is belangrijk dat dit op een goede en constructieve manier gebeurt. Het Europees Parlement zal de mogelijkheid hebben om te bespreken hoe dat in zijn werk zal gaan. Wat de herziening van de begroting betreft, mijnheer Färm, ben ik het volkomen met u eens dat, nu het Verdrag van Lissabon met zijn nieuwe, moderne spelregels voor de Europese Unie over een week eindelijk in werking treedt, we vanzelfsprekend ook een moderne begroting moeten hebben die op die uitdagingen berekend is. Ik hoop dat de nieuwe Commissie zo snel mogelijk zo een voorstel zal voorleggen. Ik geloof dat voorzitter Barroso dat gisteren ook zei tijdens het vragenuur. Acht jaar na Laken staan we nu aan de vooravond van een nieuw Verdrag. Dat is een historisch moment, het is voor de Europese Unie een nieuw tijdperk dat aanbreekt. Ik ben erg blij dat het Zweedse voorzitterschap tot de totstandkoming daarvan bij heeft kunnen dragen. Nu kunnen we de institutionele kwesties tot op zekere hoogte achter ons laten en ons concentreren op de grote politieke uitdagingen waarvan we weten dat de burgers in Europa – het is immers het Europa van de burgers waar we allemaal voor strijden – er zich zorgen over maken. Veel van die kwesties zullen we tijdens de vergadering van de Europese Raad in december bespreken. Wat de klimaatkwestie – het hoofdthema voor onze generatie – betreft, vindt de Europese Raad gelijktijdig met de klimaatconferentie in Kopenhagen plaats, en de top biedt ons een kans om, indien nodig, onze onderhandelingspositie in Kopenhagen bij te sturen. Wat de financiële kwesties en de economische crisis betreft, kunnen we een aantal instrumenten in het leven roepen en ook langetermijnrichtsnoeren opstellen om Europa opnieuw concurrerend te maken voor welvaart en sociale cohesie, en zeker ook vooruitzien naar de nieuwe Lissabonstrategie, die op lange en middellange termijn een grote hulp voor Europa kan zijn in dit verband. Tot slot zal het programma van Stockholm veiligheid en zekerheid brengen voor de burgers van Europa, en het is ontzettend belangrijk dat we dat programma tot stand brengen. Al die kwesties zullen ook na de top blijven bestaan en we zullen op al deze punten nauwe samenwerking met het Europees Parlement nodig hebben. Premier Reinfeldt zal hier tijdens de plenaire vergadering van december aanwezig zijn en zal dan verslag uit kunnen brengen over het resultaat van de top en een algemene terugblik geven op het Zweedse voorzitterschap. Hartelijk dank voor dit erg goede en constructieve debat."@nl3
"Panie przewodniczący! Odpowiem pokrótce na kilka pytań. Padło pytanie o Turcję. Oczywiście jesteśmy zadowoleni z tego, że Turcja nadal traktuje integrację z Europą jako jeden ze swoich nadrzędnych celów. Negocjacje z Turcją postępują – być może nie tak szybko, jak byśmy chcieli, ale postępy są widoczne i z końcem roku mamy nadzieję otworzyć rozdział „środowisko”. Naturalnie popieramy również negocjacje między Turcją a Cyprem oraz rozmowy toczące się na wyspie w celu znalezienia rozwiązania problemu podziału wyspy. Za proces ten odpowiadają rzecz jasna głównie zaangażowane strony, przy wsparciu ONZ, nie mniej jednak UE oczywiście popiera te wysiłki. W związku z negocjacjami niedawno byłam na Cyprze, by porozmawiać z zainteresowanymi stronami, ponieważ wspaniale byłoby uzyskać wkrótce rozwiązanie. Dzisiejszego popołudnia odbędzie się również debata z ministrem spraw zagranicznych, Carlem Bildtem, w sprawie rozszerzenia UE o Turcję i inne kraje kandydackie, w trakcie której państwa członkowskie będą miały sposobność zadania pytań o tę i inne kwestie. Odniosę się pokrótce do strategii na rzecz Morza Bałtyckiego. Chciałabym, raz jeszcze, podziękować Parlamentowi Europejskiemu za wsparcie, jakie okazał prezydencji szwedzkiej w tej materii. To rzecz jasna tu, w Parlamencie, narodziła się koncepcja strategii na rzecz Morza Bałtyckiego, dlatego też jesteśmy bardzo zadowoleni, że została ona teraz wprowadzona w życie i że jest realizowana. Będzie to bardzo ważny czynnik, pomocny w rozwiązywaniu problemów środowiskowych w regionie, ale również w zacieśnieniu współpracy, między innymi, na rzecz dobrobytu, innowacji i bezpieczeństwa. Europejska Służba Działań Zewnętrznych jest jedną z największych i najważniejszych zmian wynikających z traktatu lizbońskiego. Na szczycie w październiku Rada Europejska zatwierdziła ramy ogólne tej służby. Pani Ashton będzie teraz kontynuowała prace nad tymi ramami wraz z Parlamentem Europejskim i przedłoży ostateczną propozycję najpóźniej do kwietnia przyszłego roku. Służba Działań Zewnętrznych będzie oczywiście wprowadzana stopniowo i ważne jest, by odbywało się to w sposób kompetentny i konstruktywny. Parlament Europejski będzie miał możliwość omówienia formy, w jakiej będzie się to odbywało. Co się tyczy przeglądu budżetowego, panie pośle Färm, w pełni podzielam pański pogląd, że teraz, gdy wreszcie za tydzień traktat lizboński wejdzie w życie, mając nowoczesne podstawowe zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, zdecydowanie potrzebujemy również nowoczesnego budżetu, który będzie w stanie sprostać wyzwaniom. Mam nadzieję, że nowa Komisja będzie mogła przedłożyć taką propozycję jak najszybciej. Jak mi się zdaje, również przewodniczący Barroso wspomniał o tym wczoraj w trakcie tury pytań. Osiem lat po Laeken, stoimy obecnie u progu nowego traktatu. To historyczna chwila, rozpoczęcie nowej ery dla Unii Europejskiej. Jestem bardzo szczęśliwa, że prezydencja szwedzka mogła odegrać rolę w realizacji tego zamierzenia. Możemy teraz, do pewnego stopnia, pozostawić za sobą kwestie instytucjonalne i skupić się na głównych wyzwaniach politycznych, o które, jak wiemy, martwią się europejscy obywatele – ponieważ to właśnie o obywateli Europy walczymy. Wiele z tych kwestii będzie dyskutowanych na grudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej. Jeżeli chodzi o klimat – który jest kluczową sprawą dla naszego pokolenia – posiedzenie Rady Europejskiej odbędzie się w tym samym czasie, co spotkanie klimatyczne w Kopenhadze, a nadchodzący szczyt da nam sposobność doprecyzowania, w stosownych punktach, naszego stanowiska negocjacyjnego na spotkanie w Kopenhadze. Co się tyczy kwestii finansowych i kryzysu gospodarczego, możemy wprowadzić szereg instrumentów oraz sporządzić długoterminowe wytyczne dotyczące sposobu przywrócenia Europie konkurencyjności, by zapewnić dobrobyt i spójność społeczną, a w szczególności oczekujemy nowej strategii lizbońskiej, która w długiej i średniej perspektywie czasowej mogłaby być w tym względzie pomocna dla Europy. Wreszcie, program sztokholmski przyniesie bezpieczeństwo i ochronę Europie, dlatego niezwykle ważne jest, byśmy wprowadzili ten program w życie. Wszystkie te kwestie zachowają swoją aktualność po zakończeniu szczytu, zatem w zakresie wszystkich tych kwestii będziemy potrzebowali bardzo ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim. Premier Reinfeldt przybędzie na grudniowe posiedzenie, a następnie zda sprawę z wyników szczytu, a także przedstawi zwięzłe streszczenie prezydencji szwedzkiej. Dziękuję bardzo za bardzo dobrą i konstruktywną debatę."@pl16
"Senhor Presidente; responderei a um punhado de perguntas. Foi-me feita uma pergunta sobre a Turquia. Nós regozijamo-nos, obviamente, com o facto de a integração europeia continuar a ser um objectivo primordial para a Turquia. As negociações estão a avançar – talvez não tão rapidamente como seria nosso desejo, mas estão a fazer-se progressos e esperamos poder abrir o capítulo ambiental no fim do ano. Naturalmente, apoiamos também as negociações entre a Turquia e Chipre e as conversações que estão em curso na ilha com vista a encontrar uma solução para a actual situação de divisão. Esse processo é da responsabilidade das partes interessadas, que contam com a assistência da ONU, mas, como é evidente, tem o apoio da UE, e eu estive em Chipre muito recentemente para conferenciar com as várias partes envolvidas, pois seria fantástico se se pudesse chegar a uma solução em breve. Esta tarde, haverá igualmente um debate sobre o alargamento, à Turquia e a outros países candidatos, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Carl Bildt, em que os senhores deputados terão ocasião de fazer perguntas sobre esta e outras questões. Vou dizer algumas palavras sobre a Estratégia para o Mar Báltico. Queria, uma vez mais, agradecer ao Parlamento Europeu o apoio que deu à Presidência sueca nesta matéria. Foi, é claro, aqui no Parlamento que nasceu a ideia da estratégia do mar Báltico e, por isso, congratulamo-nos muito por ela estar já a funcionar em pleno. Ela vai ser um factor muito importante no plano do ataque aos problemas ambientais da região, mas também no do reforço da cooperação em prol da prosperidade, inovação e segurança, entre outras coisas. O Serviço Europeu de Acção Externa é uma das maiores e mais relevantes mudanças decorrentes do Tratado de Lisboa. Na cimeira de Outubro, o Conselho Europeu aprovou um enquadramento geral para o serviço. Catherine Ashton vai agora continuar a trabalhar nesse enquadramento com o Parlamento Europeu, com vista a submeter uma proposta final, o mais tardar, em Abril do próximo ano. A instalação do Serviço de Acção Externa, naturalmente, será feita de forma progressiva, e é importante que esta tarefa seja executada com competência e espírito construtivo. O Parlamento Europeu terá ensejo de discutir a fórmula a seguir. No que se refere à revisão do orçamento, senhor deputado Färm, subscrevo inteiramente a sua opinião de que, agora que vamos ter finalmente o Tratado de Lisboa em vigor, dentro de uma semana, com novas e modernas regras de base para a União Europeia, precisamos manifestamente também de um orçamento moderno, que esteja à altura dos desafios que temos por diante. Espero que a nova Comissão esteja em condições de apresentar uma proposta dessa natureza o mais breve possível. Creio que o Presidente José Manuel Barroso também mencionou esta questão ontem, no período de perguntas. Oito anos volvidos sobre a cimeira de Laeken, eis-nos no limiar de um novo Tratado. Estamos a viver um momento histórico, a alvorada de uma nova era para a União Europeia. Estou muito satisfeita por a Presidência sueca ter sido capaz de contribuir para a concretização deste projecto. Agora podemos, em certa medida, deixar as questões institucionais para trás e concentrar-nos nos grandes desafios políticos que, sabemos, preocupam os cidadãos da Europa – porque é, naturalmente, por uma Europa dos cidadãos que todos nós nos batemos. Muitas destas questões serão discutidas no Conselho Europeu de Dezembro. No que diz respeito ao clima – a questão-chave para a nossa geração –, o Conselho Europeu terá lugar em simultâneo com a cimeira do clima de Copenhaga, e proporcionar-nos-á um ensejo de afinarmos a nossa posição negocial no contexto de Copenhaga. No que diz respeito às questões financeiras e à crise económica, poderemos adoptar uma série de instrumentos, bem como definir directrizes a longo prazo com vista a restaurar a competitividade da Europa, para lhe assegurarmos uma vez mais prosperidade e coesão social e, em particular, debruçar-nos sobre a nova Estratégia de Lisboa, que, a médio e longo prazos, pode ser muito útil à Europa neste aspecto. Finalmente, o Programa de Estocolmo trará segurança aos cidadãos da Europa, e é fundamental adoptarmos este programa. Todas estas questões permanecerão após a cimeira e requererão uma cooperação muito estreita da parte do Parlamento Europeu. O Primeiro-Ministro Reinfeldt estará aqui na sessão de Dezembro para apresentar os resultados da cimeira e para fazer, também, um balanço geral da Presidência sueca. Muito obrigada por este debate tão positivo e construtivo."@pt17
"Domnule preşedinte, voi răspunde la câteva întrebări scurte. A fost o întrebare despre Turcia. Cu siguranţă, suntem mulţumiţi că Turcia continuă să facă din integrarea europeană un obiectiv cuprinzător. Negocierile cu Turcia progresează - probabil nu atât de rapid pe cât am dori, dar s-au făcut progrese şi sperăm să putem deschide capitolul mediu la sfârşitul anului. Fireşte, sprijinim şi negocierile dintre Turcia şi Cipru şi negocierile care au loc pe insulă pentru a găsi o soluţie la divizarea sa. Partidele interesate sunt cele care sunt responsabile cu acest proces, şi ONU oferă asistenţă, dar UE, desigur, sprijină acest lucru şi am fost în Cipru recent pentru a discuta cu diferitele partide implicate în această chestiune, pentru că ar fi fantastic dacă s-ar găsi o soluţie în curând. Va avea loc şi o dezbatere despre extindere în privinţa Turciei şi a altor ţări candidate în această după-amiază cu ministrul afacerilor externe, Carl Bildt, când deputaţii vor avea ocazia să pună întrebări despre acest lucru şi despre alte chestiuni. Voi vorbi puţin despre Strategia pentru Marea Baltică. Din nou, aş dori să mulţumesc Parlamentului European pentru sprijinul acordat Preşedinţiei suedeze în privinţa acestei probleme. Desigur, aici în Parlament a apărut ideea Strategiei pentru Marea Baltică, prin urmare suntem foarte mulţumiţi că acum există şi că a intrat în vigoare. Va fi un factor foarte important pentru a putea aborda problemele de mediu din regiune, dar şi pentru intensificarea cooperării pentru prosperitate, inovare şi securitate, printre alte lucruri. Serviciul european pentru acţiune externă este una dintre cele mai mari şi mai importante schimbări care rezultă din Tratatul de la Lisabona. La summit-ul din octombrie, Consiliul European a aprobat un cadru general pentru acest serviciu. Dna Ashton va continua acum să lucreze la acest cadru alături de Parlamentul European şi va prezenta o propunere finală până cel târziu în luna aprilie anul viitor. Serviciul pentru acţiune externă, desigur, va fi introdus treptat şi este important ca acest lucru să se realizeze într-un mod competent şi constructiv. Parlamentul European va avea ocazia să dezbată forma pe care aceasta o va lua. În privinţa revizuirii bugetare, domnule Färm, împărtăşesc pe deplin părerea dvs. că, acum că Tratatul de la Lisabona se va aplica peste o săptămână, cu noi reguli de bază moderne pentru Uniunea Europeană, avem nevoie categoric de un buget modern capabil să facă faţă provocările implicate. Sper că noua Comisie va putea prezenta o astfel de propunere cât mai curând posibil. Cred că Preşedintele Barroso a menţionat şi acest aspect ieri în timpul afectat întrebărilor. Opt ani după Laeken, suntem acum în pragul unui nou tratat. Este un moment istoric, începutul unei noi ere pentru Uniunea Europeană. Sunt foarte mulţumită că Preşedinţia suedeză a reuşit să joace un rol în punerea în aplicare a tratatului. Putem acum să nu mai dăm atenţie chestiunilor instituţionale şi să ne concentrăm asupra provocărilor politice majore care îi preocupă pe cetăţenii Europei - deoarece, desigur, Europa cetăţenilor este cea pentru care luptăm toţi. Multe dintre aceste chestiuni vor fi discutate la reuniunea Consiliului European din decembrie. În privinţa climei - chestiunea prioritară pentru generaţia noastră - reuniunea Consiliului European va avea loc în acelaşi timp cu conferinţa privind schimbările climatice de la Copenhaga, iar summit-ul ne va da ocazia, dacă va fi necesar, să ne reglăm poziţia în negocieri la Copenhaga. În privinţa chestiunilor financiare şi a crizei economice, putem să creăm o serie de instrumente şi să elaborăm şi orientări pe termen lung pentru modul în care putem face Europa competitivă, din nou pentru a oferi prosperitatea şi coeziunea socială şi, în special, să privim înainte la noua Strategie de la Lisabona, care, pe termen lung şi mediu, ar putea fi foarte utilă Europei în această privinţă. În cele din urmă, Programul de la Stockholm va aduce siguranţă şi securitate cetăţenilor Europei şi este extrem de important să punem în aplicare acest program. Toate aceste chestiuni vor rămâne după summit şi vom avea nevoie de o colaborare foarte strânsă cu Parlamentul European în toate aceste chestiuni. Prim-ministrul Reinfeldt va fi aici la şedinţa din decembrie şi apoi va raporta rezultatul summit-ului şi va oferi şi un rezumat general al Preşedinţiei suedeze. Vă mulţumesc foarte mult pentru această dezbatere foarte bună şi constructivă."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, odpoviem na niekoľko krátkych otázok. V priebehu rozpravy bola reč o Turecku. Samozrejme, teší nás, že Turecko má aj naďalej európsku integráciu ako dominantný cieľ. Rokovania s Tureckom napredujú – možno nie tak rýchlo ako by sme chceli, ale napredujú a dúfame, že koncom roka budeme schopní otvoriť kapitolu o životnom prostredí. Prirodzene, podporujeme aj rokovania medzi Tureckom a Cyprom a rozhovory, ktoré na ostrove prebiehajú s cieľom nájsť riešenie jeho rozdelenia. Za tento proces sú zodpovedné zúčastnené strany a pomoc poskytuje OSN, čo podporuje, samozrejme, aj EÚ. Nedávno som bola na Cypre, kde som hovorila s rôznymi stranami zapojenými do tejto záležitosti, pretože by bolo úžasné, keby sa čoskoro dospelo k riešeniu. Dnes popoludní sa uskutoční aj rozprava za prítomnosti ministra zahraničných vecí Carla Bildta na tému rozšírenia týkajúceho sa Turecka a ostatných kandidátskych krajín, na ktorej budú mať poslanci príležitosť pýtať sa na túto a iné záležitosti. V krátkosti sa vyjadrím k stratégii pre oblasť Baltského mora. Ešte raz by som chcela poďakovať Európskemu parlamentu za podporu, ktorú preukázal švédskemu predsedníctvu v tejto záležitosti. Myšlienka stratégie pre oblasť Baltského mora sa zrodila, samozrejme, tu v Parlamente, preto nás veľmi teší, že je dnes zavedená a platná. Bude veľmi dôležitým faktorom v schopnosti riešiť environmentálne problémy v tejto oblasti, ale okrem iného aj v prehlbovaní spolupráce s cieľom prosperity, inovácie a bezpečnosti. Európska služba pre vonkajšiu činnosť je jednou z najväčších a najdôležitejších zmien vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy. Európska rada schválila na októbrovom samite všeobecný rámec pre túto službu. Pani Ashtonová bude teraz spolu s Európskym parlamentom pokračovať v práci na tomto rámci a najneskôr v apríli budúceho roku predloží konečný návrh. Európska služba pre vonkajšiu činnosť sa bude, samozrejme, zavádzať postupne a je dôležité, aby sa tak robilo vhodným a konštruktívnym spôsobom. Európsky parlament bude mať príležitosť diskutovať o jej forme. Pokiaľ ide o revíziu rozpočtu, úplne sa stotožňujem, pán Färm, s vaším názorom, že teraz, keď sa o týždeň zavedie Lisabonská zmluva spolu s novými modernými základnými pravidlami pre Európsku úniu, nepochybne potrebujeme aj moderný rozpočet, ktorý dokáže čeliť súvisiacim výzvam. Verím, že nová Komisia bude schopná predložiť takýto návrh čo najskôr. Domnievam sa, že sa o tom včera počas hodiny otázok zmienil aj pán predseda Barroso. Teraz, osem rokov po deklarácii z Laekenu, sa nachádzame na prahu novej zmluvy. Je to historický okamih, začiatok novej éry pre Európsku úniu. Veľmi ma teší, že sa švédske predsedníctvo mohlo podieľať na jej realizácii. Teraz môžeme do určitej miery odložiť inštitucionálne otázky a sústrediť sa na hlavné politické problémy, o ktorých vieme, že znepokojujú občanov Európy, pretože je to, samozrejme, občianska Európa, za ktorú všetci bojujeme. O mnohých z týchto otázok sa bude diskutovať aj na zasadnutí Európskej rady v decembri. Pokiaľ ide o zmenu klímy – kľúčový problém našej generácie – zasadnutie Európskej rady sa bude konať v rovnakom čase ako rokovanie o zmene klímy v Kodani a na samite budeme mať príležitosť podľa potreby doladiť našu rokovaciu pozíciu v Kodani. Čo sa týka finančných otázok a hospodárskej krízy, môžeme zaviesť niekoľko nástrojov a tiež vypracovať usmernenia, ako obnoviť konkurencieschopnosť Európy a zabezpečiť prosperitu a sociálnu súdržnosť, a najmä pozerať sa dopredu na novú lisabonskú stratégiu, ktorá by z dlhodobého a strednodobého hľadiska mohla byť pre Európu v tomto smere veľmi osožná. Nakoniec, Štokholmský program prinesie občanom Európy bezpečnosť a ochranu a je veľmi dôležité, aby sme tento program prijali. Všetky tieto otázky tu zostanú aj po samite a pri ich riešení budeme potrebovať veľmi úzku spoluprácu Európskeho parlamentu. Pán premiér Reinfeldt bude prítomný na decembrovom rokovaní, potom podá správu o výsledku samitu a poskytne aj všeobecné zhrnutie švédskeho predsedníctva. Ďakujem veľmi pekne za dobrú a konštruktívnu rozpravu."@sk19
"Gospod predsednik, odgovorila bom na nekaj kratkih vprašanj. Eno je vprašanje Turčije. Seveda smo veseli, da Turčija še vedno šteje evropsko povezovanje za najpomembnejši cilj. Pogajanja s Turčijo napredujejo – mogoče ne tako hitro, kot bi si želeli, vendar pa je bil napredek vendarle dosežen in upamo, da bomo konec leta lahko odprli še poglavje o okolju. Seveda podpiramo tudi pogajanja med Turčijo in Ciprom, kakor tudi pogovore, ki potekajo na otoku, da bi se poiskala rešitev za to razdeljenost. Zadevne strani so tiste, ki so odgovorne za ta proces, ZN pa nudijo pomoč, vendar pa EU seveda to podpora in tudi sama sem bila pred kratkim na Cipru, kjer sem se sestala z različnimi stranmi, ki so vključene v to zadevo, saj bi bilo odlično, če bi do rešitve prišli kmalu. Danes popoldne bomo z ministrom za zunanje zadeve Carlom Bildtom imeli tudi razpravo o širitvi, ki se bo nanašala na Turčijo in druge države kandidatke, in člani bodo imeli priložnost, da postavijo vprašanja o tej in o drugih zadevah. Nekaj besed o strategiji za Baltsko morje. Še enkrat bi se želela zahvaliti Evropskemu parlamentu za podporo, ki jo je dal švedskemu predsedstvu pri tej zadevi. Seveda se je prav tukaj v Parlamentu porodila zamisel o strategiji za Baltsko morje, zato smo zelo veseli, da je ta zdaj sprejeta in da je začela veljati. Predstavljala bo zelo pomemben dejavnik pri zmožnosti reševanja okoljskih problemov v regiji, pa tudi pri večjemu sodelovanju, med drugim tudi za namen napredka, inovacij in varnosti. Evropska služba za zunanjepolitično delovanje je ena največjih in najpomembnejših sprememb, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe. Na oktobrskem vrhu je Evropski svet potrdil splošni okvir za to službo. Gospa Ashton bo zdaj nadaljevala z delom na tem okviru skupaj z Evropskim parlamentom in bo najpozneje aprila naslednje leto predložila končno poročilo. Služba za zunanjepolitično delovanje se bo seveda uvajala postopoma in pomembno je, da se to opravi na strokoven in konstruktiven način. Evropski parlament bo imel priložnost, da razpravlja o tem, kakšno obliko bo to imelo. V zvezi s pregledom proračuna, gospa Färm, se v celoti strinjam z vami, da zdaj, ko bomo končno čez en teden imeli Lizbonsko pogodbo z novimi sodobnimi temeljnimi pravili za Evropsko unijo, seveda potrebujemo tudi sodoben proračun, ki se bo lahko spopadel z dejanskimi izzivi. Upam, da bo nova Komisija lahko čim prej podala takšen predlog. Mislim, da je to včeraj v času za vprašanja omenil tudi predsednik Barroso. Osem let po Laekenu smo zdaj na pragu nove pogodbe. To je zgodovinski trenutek, začetek nove dobe za Evropsko unijo. Zelo sem vesela, da je pri tem lahko sodelovalo tudi švedsko predsedstvo. Zdaj lahko do neke mere pustimo institucionalna vprašanja za seboj in se osredotočimo na glavne politične izzive, za katere vemo, da skrbijo državljane Evrope – kajti državljani Evrope so seveda tisti, za katere se vsi mi borimo. Evropski svet bo na zasedanju decembra razpravljal o številnih teh vprašanjih. Kar zadeva podnebje – ključno vprašanje za našo generacijo –, je treba reči, da bo zasedanje Evropskega sveta potekalo v istem času kot konferenca o podnebju v Københavnu in vrh nam bo dal priložnost, da tam, kjer je to potrebno, uglasimo naše pogajalsko stališče v Københavnu. V zvezi s finančnimi težavami in gospodarsko krizo naj povem, da lahko uvedemo številne instrumente in tudi sestavimo dolgoročne smernice za to, kako bi Evropo ponovno naredili konkurenčno, da bi zagotovili napredek in socialno kohezijo ter da bi predvsem načrtovali novo lizbonsko strategijo, ki bi dolgoročno in srednjeročno lahko v tem smislu Evropi zelo pomagala. In nazadnje, stockholmski program bo prinesel zaščito in varnost državljanom Evrope in izredno pomembno je, da ta program sprejmemo. Vsa ta vprašanja bodo tu tudi po vrhu in pri vseh teh vprašanjih bomo potrebovali zelo tesno sodelovanje Evropskega parlamenta. Predsednik vlade gospod Reinfeldt se bo udeležil seje tukaj v decembru in bo poročal o rezultatu vrha ter podal splošen povzetek švedskega predsedstva. Zahvaljujem se vam za zelo dobro in konstruktivno razpravo."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph