Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-067"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-067"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie przewodniczący! Najważniejsze prace prezydencji szwedzkiej to przede wszystkim traktat lizboński, który jest nowym otwarciem dla Europy. Należy ustalić mapę drogową jego wprowadzenia w życie. Obsadzenie stanowisk to dopiero początek. Po drugie, potrzeba przyjęcia planu odnowy gospodarczej. Trzeba pamiętać nie tylko o pomocy bankom, ale i zwykłym ludziom, szczególnie w zakresie ograniczenia bezrobocia. Po trzecie, pracujemy nad strategią przeciwdziałania zmianom klimatycznym – to dobrze. Ustalamy zadania, ale pamiętajmy, że w finansowaniu pierwszeństwo ma walka z kryzysem. Po czwarte, program sztokholmski to Europa bezpieczna, otwarta, Europa wolności – wtedy dopiero jest wspólna Europa. Konieczna jest tutaj pewnego rodzaju równowaga między tymi ważnymi wartościami. Wreszcie rozwój regionu Morza Bałtyckiego wymaga większej współpracy krajów członkowskich tego obszaru i Szwecja wiele w tym zakresie uczyniła."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nejdůležitější prací švédského předsednictví byla více než cokoli jiného Lisabonská smlouva, díky které se pro Evropu otevírají nové možnosti. Musíme vypracovat plán pro její zavedení. Obsazení úřadů je pouhým počátkem. Za druhé, musíme přijmout plán hospodářské obnovy. Musíme mít na paměti nejen pomoc bankám, ale i pomoc obyčejným lidem, zejména v oblasti omezování nezaměstnanosti. Za třetí, pracujeme na strategii boje proti změně klimatu – a to je dobře. Rozhodujeme se, co by se v této oblasti mělo udělat, ale mějme na paměti, že co se týká finanční podpory, je na prvním místě boj s hospodářskou krizí. Za čtvrté, Stockholmský program znamená bezpečnou, otevřenou Evropu, Evropu svobod – jen pak je to Evropa společná. Základním požadavkem je dosažení určité rovnováhy mezi těmito důležitými hodnotami. A konečně, rozvoj Pobaltí vyžaduje větší spolupráci členských států v regionu a v tomto směru vykonalo švédské předsednictví velký kus práce."@cs1
"Hr. formand! Det svenske formandskabs allervigtigste opgave var Lissabontraktaten, som åbner nye muligheder for Europa. Vi er nødt til at udarbejde en køreplan for dens indførelse. Udnævnelsen af personer er kun det første skridt. Vi skal for det andet vedtage en plan for økonomisk reform. Vi må huske på, at vi ikke kun skal hjælpe bankerne, men også hjælpe almindelige mennesker, især ved at begrænse arbejdsløsheden. For det tredje arbejder vi i øjeblikket på en strategi for bekæmpelse af klimaændringer – og det er godt. Vi er i gang med at beslutte, hvad der skal gøres på dette område, men lad os med hensyn til finansiel støtte huske på, at bekæmpelsen af krisen kommer i første række. For det fjerde er Stockholmprogrammet ensbetydende med et sikkert og åbent Europa, et Europa med frihedsrettigheder – først da kan vi tale om et forenet Europa. Det er i den forbindelse vigtigt at sikre en vis form for balance mellem disse vigtige værdier. Endelig kræver udviklingen i Østersøområdet et større samarbejde mellem medlemsstaterne i regionen, og Sverige har gjort en stor indsats i den forbindelse."@da2
"Herr Präsident, die wichtigste Arbeit des schwedischen Ratsvorsitzes war, mehr als alles andere, der Vertrag von Lissabon, der neue Möglichkeiten für Europa eröffnet. Wir müssen eine Road Map für seine Einführung erstellen. Die Besetzung freiwerdender Ämter ist nur der Anfang. Zweitens müssen wir einen Plan für wirtschaftliche Erneuerung annehmen. Wir müssen nicht nur an Hilfe für die Banken denken, sondern auch an Hilfe für gewöhnliche Leute, insbesondere im Bereich der Reduzierung der Arbeitslosigkeit. Drittens arbeiten wir an einer Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels – und das ist gut. Wir entscheiden, was in diesem Bereich getan werden sollte, aber wir sollten daran denken, dass in Bezug auf Finanzhilfen die Bekämpfung der Krise an erster Stelle steht. Viertens ist das Stockholm-Programm gleichbedeutend mit einem sicheren und offenen Europa, einem Europa der Freiheiten – nur dann ist es ein gemeinsames Europa. Eine gewisse Art von Ausgewogenheit zwischen diesen wichtigen Werten ist hier entscheidend. Abschließend erfordert die Entwicklung der Ostseeregion eine stärkere Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in der Region, und Schweden hat in diesem Bereich eine Menge getan."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το πιο σημαντικό έργο της σουηδικής Προεδρίας ήταν, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία εγκαινιάζει νέες δυνατότητες για την Ευρώπη. Πρέπει να δημιουργήσουμε οδικό χάρτη για την εισαγωγή της. Η στελέχωση των θέσεων είναι μόνο η αρχή. Δεύτερον, πρέπει να εγκρίνουμε σχέδιο οικονομικής ανανέωσης. Πρέπει να θυμόμαστε, πέραν της βοήθειας προς τις τράπεζες, και τη βοήθεια προς τους απλούς ανθρώπους, ιδίως στον τομέα της περιοριστικής ανεργίας. Τρίτον, εργαζόμαστε για μια στρατηγική για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος – αυτό είναι θετικό. Αποφασίζουμε τι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τομέα, αλλά ας θυμηθούμε ότι, από την άποψη της οικονομικής ενίσχυσης, η καταπολέμηση της κρίσης έχει προτεραιότητα. Τέταρτον, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης συνεπάγεται πιο ασφαλή και διαφανή Ευρώπη, Ευρώπη των ελευθεριών – μόνο τότε θα αποτελέσει ενιαία Ευρώπη. Απαιτείται συγκεκριμένη ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις αξίες. Τέλος, η ανάπτυξη της περιοχής της Βαλτικής απαιτεί μεγαλύτερη συνεργασία των κρατών μελών της περιοχής και η Σουηδία συνέβαλε σημαντικά σε αυτό."@el10
"Mr President, the most important work of the Swedish Presidency was, more than anything, the Lisbon Treaty, which opens up new possibilities for Europe. We need to establish a road map for its introduction. Filling vacancies is only the beginning. Secondly, we need to adopt a plan for economic renewal. We need to remember, not only about help for the banks, but also about help for ordinary people, especially in the area of limiting unemployment. Thirdly, we are working on a strategy for combating climate change – and this is good. We are deciding what should be done in this area, but let us remember that, in terms of financial aid, the fight with the crisis comes first. Fourthly, the Stockholm Programme means a safe and open Europe, a Europe of freedoms – only then is it a common Europe. A certain kind of balance between these important values is essential here. Finally, development of the Baltic Sea region requires greater cooperation of the Member States in the region, and Sweden has done a great deal in this area."@en4
"Señor Presidente, la labor más importante de la Presidencia sueca fue, ante todo, el Tratado de Lisboa, que abre nuevas posibilidades para Europa. Tenemos que establecer una hoja de ruta para su introducción. Cubrir las vacantes sólo es el primer paso. En segundo lugar, tenemos que poner en marcha un plan para la renovación económica. Tenemos que acordarnos no sólo de la ayuda a los bancos, sino también de la ayuda a la gente corriente, en especial en el ámbito la reducción del desempleo. En tercer lugar, estamos trabajando en una estrategia para combatir el cambio climático, y eso es bueno. Estamos decidiendo lo que debe hacerse en este ámbito, pero no olvidemos que, en cuanto a la ayuda financiera, la lucha contra la crisis es la prioridad. En cuarto lugar, el programa de Estocolmo se refiere a una Europa segura y abierta, una Europa de libertades —sólo entonces es una Europa común. En este aspecto es esencial un cierto tipo de equilibrio entre estos importantes valores. Por último, el desarrollo de la región del Mar Báltico requiere una mayor cooperación de los Estados miembros de la zona, y Suecia ha hecho mucho a este respecto."@es21
"Lugupeetud juhataja! Eesistujariigi Rootsi kõige olulisem eesmärk oli Lissaboni leping, mis avab Euroopale uued võimalused. Meil on vaja kehtestada tegevuskava selle rakendamiseks. Vabade ametikohtade täitmine on alles algus. Teiseks on meil vaja võtta vastu majanduse elavdamise kava. Meil tuleb meeles pidada, et lisaks pankadele tuleb abistada ka tavalisi inimesi, eriti töötuse vähendamise valdkonnas. Kolmandaks tegeleme me kliimamuutuse vastase võitluse strateegiaga ja see on hea. Me otsustame, mida selles valdkonnas ette võtta, kuid pidagem seoses rahalise abiga ka meeles, et kõige olulisem on võitlus kriisiga. Neljandaks märgin ära Stockholmi programmi, mis tähendab turvalisemat ja avatumat Euroopat, vabaduste Euroopat – vaid siis on see ühine Euroopa. Siinjuures on hädavajalik saavutada teatud tasakaal nende oluliste väärtuste vahel. Lõpetuseks nimetan Läänemere piirkonna arendamist, mis nõuab piirkonna liikmesriikidelt suuremat koostööd, ja Rootsi on teinud selles valdkonnas juba väga palju."@et5
"Arvoisa puhemies, puheenjohtajavaltio Ruotsin tärkein työ oli ennen kaikkea Lissabonin sopimus, joka avaa EU:lle uusia mahdollisuuksia. Meidän on laadittava etenemissuunnitelma sen käyttöönottoa varten. Virkojen täyttäminen on vain alkua. Toiseksi meidän on hyväksyttävä suunnitelma talouden uudistamiseksi. Meidän on muistettava auttaa pankkien lisäksi tavallisia kansalaisia, erityisesti työttömyyden rajoittamisen alalla. Kolmanneksi laadimme parhaillaan strategiaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – ja se on hyvä asia. Päätämme siitä, mitä alalla pitäisi tehdä, mutta muistetaan, että talousavun alalla kriisin torjunta tulee ensin. Neljänneksi Tukholman ohjelma merkitsee turvallista ja avointa EU:ta, vapauksien EU:ta – vain siten se on yhteinen EU. Tietynlainen tasapaino näiden tärkeiden arvojen on elintärkeä. Lopuksi muistutan, että Itämeren alueen kehittäminen edellyttää alueen jäsenvaltioilta entistä tiiviimpää yhteistyötä, ja Ruotsi on tehnyt paljon tällä alalla."@fi7
"Monsieur le Président, l’ouvrage le plus important de la Présidence suédoise a été, plus que toute autre chose, le traité de Lisbonne, qui ouvre de nouvelles perspectives pour l’Europe. Son introduction nécessite que nous établissions une feuille de route. Attribuer des postes n’est qu’un début. Dans un deuxième temps, nous devons adopter un plan de reprise de l’activité économique. Nous ne devons pas oublier, non seulement d’aider les banques, mais aussi les couches populaires, notamment en matière de réduction du chômage. Troisièmement, nous travaillons à l’élaboration d’une stratégie de lutte contre le changement climatique – et c’est une bonne chose. Nous sommes en train de décider ce qui devrait être fait en ce domaine, mais permettez-moi de vous rappeler qu’en termes de soutien financier, la lutte contre la crise est prioritaire. Quatrièmement, le programme de Stockholm signifie une Europe sûre et ouverte, une Europe des libertés; à cette condition seulement, ce sera une Europe commune. Un certain type d’équilibre entre ces valeurs importantes est ici essentiel. Enfin, le développement de la région de la mer Baltique requiert une plus grande coopération des États membres de la région, et la Suède a beaucoup fait dans ce domaine."@fr8
"). Tisztelt elnök úr! A svéd elnökség legfontosabb, és mindennél fontosabb munkája a Lisszaboni Szerződés volt, amely új lehetőségeket nyit meg Európa előtt. Programot kell kidolgoznunk a bevezetésére. A személyi kérdések eldöntése csak az első lépés. Ezt követően tervet kell elfogadnunk a gazdaság felélénkítésére vonatkozóan. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy nem csak a bankoknak kell segítséget nyújtani, hanem az átlagembereknek is, különösen a munkanélküliség csökkentése révén. Harmadsorban, az éghajlatváltozás elleni küzdelemre vonatkozó stratégián dolgozunk – és ez jó. Döntést hozunk arról, milyen intézkedésekre van szükség ezen a területen, de ne feledjük, hogy a pénzügyi támogatás tekintetében a válság ellni harc áll az első helyen. Negyedszer, a stockholmi program egy biztonságot és nyitott Európát ígér, a szabadságjogok Európáját – és csak akkor beszélhetünk majd közös Európáról. Alapvető, hogy e fontos értékek között valamiféle egyensúlyt találjunk. Végezetül, a balti-tengeri régió fejlesztése fokozottabb együttműködést kíván meg a régióbeli tagállamok részéről, és Svédország sokat tett e téren."@hu11
"Signor Presidente, il coronamento più importante della presidenza svedese è stato il trattato di Lisbona che apre nuove possibilità all’Europa. Occorre disegnare una per la sua applicazione; occupare i posti vacanti è solo il primo passo. A questo deve seguire l’approvazione di un piano per la ripresa economica. Oltre alle banche, dobbiamo ricordarci di aiutare anche le persone ordinarie, in particolare mediante uno sforzo di contenimento della disoccupazione. Nel contempo stiamo elaborando anche una strategia per la lotta contro i mutamenti climatici e questo è senz’altro positivo. Stiamo decidendo sul da farsi ma non dimentichiamo che, in termini di aiuti finanziari, le misure anticrisi devono avere la priorità. C’è poi il programma di Stoccolma per un’Europa sicura e aperta, un’Europa delle libertà che solo come tale può essere un’Europa condivisa. In questo ambito è fondamentale trovare una sorta di equilibrio tra questi valori importanti. Concludo menzionando la regione del Mar Baltico che per svilupparsi necessita di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri dell’area, per la quale la Svezia si è adoperata con molto impegno."@it12
"Gerb. pirmininke, svarbiausias – svarbesnis nei bet kuris kitas – Tarybai pirmininkaujančios Švedijos darbas buvo Lisabonos sutartis, kuria sudaromos naujos galimybės Europai. Mums reikia parengti jos įgyvendinimo veiksmų planą. Laisvų vietų užpildymas – tik pradžia. Antra, mums reikia patvirtinti ekonomikos atsinaujinimui skirtą planą. Mums reikia neužmiršti ne tik pagalbos bankams, bet ir pagalbos paprastiems gyventojams, ypač nedarbo ribojimo srityje. Trečia, rengiame kovos su klimato kaita strategiją – tai puiku. Sprendžiame, ką turėtume padaryti šioje srityje, tačiau nepamirškime, kad finansinės pagalbos požiūriu kova su krize yra pirmoje vietoje. Ketvirta, Stokholmo programa reiškia saugią ir atvirą Europą, laisvių Europą – tik tokiu atveju ji yra bendra Europa. Šiuo atveju būtina tam tikra šių svarbių vertybių pusiausvyra. Galiausiai Baltijos šalių regiono vystymuisi reikalingas glaudesnis valstybių narių bendradarbiavimas, todėl Švedija labai daug padarė šioje srityje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pirmkārt, Zviedrijas prezidentūras svarīgākais uzdevums bija Lisabonas līgums, kas Eiropai paver jaunas iespējas. Lai to ieviestu, mums jāiezīmē ceļa karte. Vakanču aizpildīšana ir tikai sākums. Otrkārt, jāpieņem plāns ekonomikas atjaunošanai. Jāatceras, ka ir jāpalīdz ne tikai bankām, bet arī vienkāršajiem cilvēkiem, īpaši attiecībā uz bezdarba līmeņa ierobežošanu. Treškārt, mēs izstrādājam stratēģiju, kas paredzēta cīņai ar klimata pārmaiņām — tas labi. Mēs lemjam par to, kas šajā sakarā būtu darāms, tomēr atcerēsimies, ka finansiālā atbalsta ziņā primāri ir pārvarēt krīzi. Ceturtkārt, Stokholmas programma paredz drošu un atklātu Eiropu, Eiropu, kurā valda brīvības, un tikai pēc tam tā ir kopēja Eiropa. Vajadzētu izveidot sava veida līdzsvaru starp šīm nozīmīgajām vērtībām. Visbeidzot, lai attīstītu Baltijas jūras reģionu, sadarbībai starp šo reģionu dalībvalstīm jābūt lielākai, un Zviedrija šajā sakarā ir paveikusi ļoti lielu darbu."@lv13
"Panie Przewodniczący! Najważniejsze prace prezydencji szwedzkiej to przede wszystkim traktat lizboński, który jest nowym otwarciem dla Europy. Należy ustalić mapę drogową jego wprowadzenia w życie. Obsadzenie stanowisk to dopiero początek. Po drugie, potrzeba przyjęcia planu odnowy gospodarczej. Trzeba pamiętać nie tylko o pomocy bankom, ale i zwykłym ludziom, szczególnie w zakresie ograniczenia bezrobocia. Po trzecie, pracujemy nad strategią przeciwdziałania zmianom klimatycznym – to dobrze. Ustalamy zadania, ale pamiętajmy, że w finansowaniu pierwszeństwo ma walka z kryzysem. Po czwarte, program sztokholmski to Europa bezpieczna, otwarta, Europa wolności – wtedy dopiero jest wspólna Europa. Konieczna jest tutaj pewnego rodzaju równowaga między tymi ważnymi wartościami. Wreszcie rozwój regionu Morza Bałtyckiego wymaga większej współpracy krajów członkowskich tego obszaru i Szwecja wiele w tym zakresie uczyniła."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de belangrijkste klus van het Zweedse voorzitterschap was, meer dan wat ook, het Verdrag van Lissabon, dat nieuwe mogelijkheden opent voor Europa. We moeten een routekaart maken voor de tenuitvoerlegging ervan. Het vervullen van de vacatures is nog maar het begin. Ten tweede moeten we een plan aannemen voor economisch herstel. We moeten niet alleen denken aan hulp voor de banken, maar ook aan hulp voor gewone mensen, vooral op het terrein van beperking van de werkloosheid. Ten derde zijn we bezig aan een strategie voor het bestrijden van de klimaatverandering – en dat is een goede zaak. We nemen besluiten over wat er op dit terrein gedaan moet worden, maar laten we bedenken dat, in termen van financiële steun, de bestrijding van de crisis op de eerste plaats komt. Ten vierde betekent het programma van Stockholm een veilig en open Europa, een Europa van vrijheden – dan pas is het een gemeenschappelijk Europa. Een zeker evenwicht tussen deze belangrijke waarden is hier noodzakelijk. Tot slot vraagt de ontwikkeling van het Oostzeegebied om meer samenwerking tussen de lidstaten in die regio, en Zweden heeft op dat vlak veel gedaan."@nl3
"Senhor Presidente, o trabalho mais importante da Presidência sueca foi, acima de tudo, o Tratado de Lisboa, que abre novas possibilidades para a Europa. Precisamos de estabelecer um roteiro para a sua introdução. O preenchimento de vagas é apenas o começo. Em segundo lugar, precisamos adoptar um plano de relançamento económico. Precisamos de nos lembrar, não apenas da ajuda aos bancos, mas também da ajuda às pessoas comuns, especialmente em relação a limitar o desemprego. Em terceiro lugar, estamos trabalhar numa estratégia para combater as alterações climáticas – o que é positivo. Estamos a decidir o que deve ser feito nesta área, mas não vamos esquecer que, em termos de ajuda financeira, a luta contra a crise está primeiro. Em quarto lugar, o Programa de Estocolmo significa uma Europa segura e aberta, uma Europa de liberdades – só aí teremos uma Europa comum. É essencial haver um certo tipo de equilíbrio entre estes importantes valores. Por último, o desenvolvimento da região do Mar Báltico requer uma maior cooperação dos Estados-Membros na região, tendo a Suécia dado um grande contributo nesta área."@pt17
"Domnule preşedinte, cea mai importantă activitate a Preşedinţiei suedeze a fost, mai mult decât oricare alta, Tratatul de la Lisabona, care deschide posibilităţi noi pentru Europa. Trebuie să stabilim o foaie de parcurs pentru introducerea sa. Completarea posturilor vacante este doar începutul. În al doilea rând, trebuie să adoptăm un plan de redresare economică. Trebuie să ne amintim nu numai de ajutorul pentru bănci, dar şi de ajutorul pentru oamenii obişnuiţi, în special în domeniul limitării şomajului. În al treilea rând, lucrăm la o strategie pentru combaterea schimbărilor climatice - iar acesta este un lucru bun. Decidem ce trebuie făcut în acest domeniu, dar să ne amintim că, din punctul de vedere al ajutorului financiar, lupta cu criza este pe primul loc. În al patrulea rând, Programul de la Stockholm înseamnă o Europă sigură şi deschisă, o Europă a libertăţilor - numai atunci este o Europă comună. Un anumit tip de echilibru între aceste valori importante este esenţial aici. În cele din urmă, dezvoltarea regiunii Mării Baltice necesită o mai bună cooperare a statelor membre în regiune, iar Suedia a realizat foarte mult în acest domeniu."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, najdôležitejšou zásluhou švédskeho predsedníctva je predovšetkým Lisabonská zmluva, ktorá Európe otvára nové možnosti. Potrebujeme vypracovať plán na jej uvedenie. Obsadzovanie voľných pracovných miest je iba začiatok. Po druhé potrebujeme prijať plán hospodárskej obnovy. Musíme pamätať nielen na pomoc bankám, ale aj na pomoc obyčajným ľuďom, najmä v oblasti obmedzujúcej nezamestnanosti. Po tretie pracujeme na stratégii boja proti zmene klímy – a to je dobré. Rozhodujeme sa, čo by sme mali urobiť v tejto oblasti, ale majme na pamäti, že čo sa týka finančnej pomoci, prednosť má boj proti kríze. Po štvrté, Štokholmský program znamená bezpečnú a otvorenú Európu, Európu postavenú na princípe slobody – až potom to môže byť spoločná Európa. Medzi týmito dôležitými hodnotami je nevyhnutné dosiahnuť určitú rovnováhu. Nakoniec, rozvoj oblasti Baltského mora si vyžaduje väčšiu spoluprácu členských štátov v tejto oblasti a práve Švédsko tu odviedlo veľký kus práce."@sk19
"Gospod predsednik, najpomembnejše delo švedskega predsedstva je bila pred vsem drugim Lizbonska pogodba, ki odpira nove možnosti za Evropo. Oblikovati moramo načrt za njeno uvedbo. Zapolnitev prostih delovnih mest je samo začetek. Drugič, prilagoditi moramo načrt za obnovitev gospodarstva. Spomniti se moramo ne samo na pomoč za banke, temveč tudi na pomoč za navadne ljudi, predvsem na področju omejevanja brezposelnosti. Tretjič, delamo na strategiji za boj proti podnebnim spremembam – in to je dobro. Odločamo se, kaj je treba storiti na tem področju, vendar ne pozabimo, da je v smislu finančne pomoči boj proti krizi na prvem mestu. Četrtič, stockholmski program pomeni varno in odprto Evropo, Evropo svoboščin – samo takrat lahko govorimo o skupni Evropi. Tu je bistvenega pomena nekakšno ravnovesje med tema pomembnima vrednotama. In nazadnje, razvoj regije Baltskega morja zahteva večje sodelovanje med državami članicami v tej regiji, Švedska pa je na tem področju veliko naredila."@sl20
"Herr talman! Lissabonfördraget var det svenska ordförandeskapets i särklass viktigaste prestation. Det öppnar nya möjligheter för Europa. Vi behöver upprätta en plan för dess införande. Tillsättningen av diverse befattningar är bara början. För det andra behöver vi anta en ekonomisk återhämtningsplan, där vi inte bara tillhandahåller stöd till bankerna, utan också kommer ihåg de vanliga människorna. Här handlar det särskilt om att begränsa arbetslösheten. För det tredje håller vi på att utarbeta en strategi för att bekämpa klimatförändringen, och det är bra. Vi beslutar om åtgärder på området, men observera att bekämpandet av krisen måste gå före när det gäller tillhandahållande av finansiellt stöd. För det fjärde innebär Stockholmsprogrammet ett säkert och öppet Europa, ett friheternas Europa – bara då är det ett gemensamt Europa. Här är det avgörande att vi hittar en välavvägd balans mellan dessa viktiga värden. Slutligen kräver utvecklingen av Östersjöregionen ett närmare samarbete mellan medlemsstaterna där, och på det området har Sverige uträttat åtskilligt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph