Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-064"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-064"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich pflichte den meisten meiner Vorredner bei, dass wir mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon in einer neuen historischen Phase der europäischen Integration stehen. Es ist aber so, dass die Menschen, die Bürger quer durch Europa, nicht nur immer in Jubelstimmung sind, wenn sie daran denken. Viele Menschen fürchten nämlich auch, dass sich der Zentralismus in Europa mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon verstärken könnte. Viele fürchten, dass die kleinen EU-Mitgliedstaaten – wie etwa auch meine Heimat Österreich – geringeres Gewicht haben werden, weil die großen durch die neuen Abstimmungsmodalitäten alles bestimmen könnten. Die Menschen haben auch das Gefühl, dass bei der Auswahl der Besetzung der beiden Spitzenpositionen der Union der schwächste und kleinste gemeinsame Nenner gewählt wurde. Das sagt nichts gegen die persönliche Qualität von Herrn Van Rompuy und von Frau Ashton. Aber es war doch ein Verfahren, wo die Menschen gesehen haben, dass hier keine demokratische Auswahl stattgefunden hat. Wenn wir die Union also in eine fruchtbare Zukunft führen wollen, dann müssen wir gerade in diesem Parlament darauf drängen, dass Demokratie geübt wird, auch bei der Auswahl der Besetzung der Spitzenpositionen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, souhlasím s většinou předcházejících řečníků, že vstup Lisabonské smlouvy představuje novou historickou fázi evropské integrace. Lidé, občané, napříč Evropou však nemají vždy náladu oslavovat, když na to pomyslí. Mnozí lidé se obávají, že by Lisabonská smlouva mohla vyústit ve větší centralismus v Evropě. Mnozí se obávají, že malé členské státy EU, například má vlast Rakousko, budou mít menší vliv, protože velké státy budou mít díky novým způsobům hlasování možnost o všem rozhodovat. Lidé mají rovněž pocit, že volba osob do vrcholných úřadů Evropské unie byla založena na nejchatrnějším a nejmenším společném jmenovateli. To není nic proti osobním kvalitám pana Van Rompuye a baronky Ashtonové. Lidé si však uvědomují, že procesu scházela demokratická volba. Pokud chceme Evropskou unii vést směrem k plodné budoucnosti, musíme my v Parlamentu usilovat o více demokracie, včetně procesu vybírání osob do vrcholných úřadů."@cs1
"Hr. formand! Jeg er enig med flertallet af de foregående talere i, at Lissabontraktatens ikrafttræden udgør en ny historisk fase i den europæiske integration. Befolkningen, borgerne i hele Europa, er imidlertid ikke altid i humør til at fejre, når de tænker på det. Mange er bange for, at Lissabontraktaten kan føre til øget centralisering i Europa. Mange frygter, at de små EU-medlemsstater, f.eks. mit hjemland, Østrig, vil få mindre indflydelse, fordi de store medlemsstater vil kunne beslutte alt som følge af de nye afstemningsprocedurer. Folk har også en følelse af, at valget af personerne til EU's topposter var baseret på den svageste og laveste fællesnævner. Dette er ikke en kritik af hr. Van Rompuy og baronesse Ashtons personlige kvaliteter. Befolkningen indså imidlertid, at der ikke var tale om et demokratisk valg. Hvis vi ønsker at føre EU ind i en frugtbar fremtid, skal vi i Parlamentet presse på for mere demokrati, også i forbindelse med udnævnelsen af personer til topposterne."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με την πλειοψηφία των προηγούμενων ομιλητών ότι η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας αντιπροσωπεύει νέα ιστορική φάση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ωστόσο, οι λαοί, οι πολίτες όλης της Ευρώπης δεν έχουν πάντα τη διάθεση να πανηγυρίσουν όταν το σκέφτονται. Πολλοί φοβούνται ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένο συγκεντρωτισμό στην Ευρώπη. Πολλοί φοβούνται ότι τα μικρά κράτη μέλη της ΕΕ, για παράδειγμα, η πατρίδα μου η Αυστρία, θα έχουν μικρότερη επιρροή, λόγω της δυνατότητας των μεγάλων κρατών μελών να αποφασίζουν για τα πάντα ως αποτέλεσμα των νέων μεθόδων ψηφοφορίας. Οι πολίτες έχουν επίσης την αίσθηση ότι η επιλογή των ατόμων για τη στελέχωση των υψηλών θέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασίστηκε στον πιο αδύναμο και χαμηλό κοινό παρονομαστή. Χωρίς να θέλω να θίξω τα προσόντα του κ. Van Rompuy και της βαρόνης Ashton. Παρ’ όλα αυτά, οι πολίτες συνειδητοποίησαν ότι η διαδικασία δεν αφορούσε δημοκρατική επιλογή. Εάν θέλουμε να οδηγήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε παραγωγικό μέλλον, εμείς εδώ σε αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο για τη δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας επιλογής ατόμων για τη στελέχωση των υψηλών αξιωμάτων."@el10
"Mr President, I agree with the majority of the previous speakers that the entry into force of the Treaty of Lisbon represents a new historic phase in European integration. However, the people, the citizens throughout Europe are not always in the mood to celebrate when they think about it. Many people are afraid that the Treaty of Lisbon could result in increased centralism in Europe. Many people fear that the small EU Member States, for example, my home country of Austria, will have less influence, because the large Member States will be able to decide everything as a result of the new voting methods. People also have the feeling that the choice of the people to fill the top positions in the European Union was based on the weakest and lowest common denominator. That is not to say anything against the personal qualities of Mr Van Rompuy and Baroness Ashton. However, people realised that the process did not involve democratic choice. If we want to lead the European Union into a productive future, we in this Parliament must push for more democracy, including in the process of choosing people to fill the top positions."@en4
"Señor Presidente, estoy de acuerdo con la mayoría de los anteriores oradores en que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa representa una nueva fase histórica en la integración europea. Sin embargo, las personas, los ciudadanos de toda Europa no siempre tienen ganas de celebrarlo si piensan en ello. Muchas personas temen que el Tratado de Lisboa pueda provocar un mayor centralismo en Europa. Muchos temen que los Estados miembros pequeños, por ejemplo, mi país, Austria, tendrán menos influencia, ya que los Estados miembros más grandes podrán decidir todo como resultado de los nuevos métodos de votación. También tienen la sensación de que la elección de las personas que cubrirán los altos cargos de la Unión Europea se basó en el denominador común menor y más débil. Eso no dice nada de las cualidades personales del señor Van Rompuy y la baronesa Ashton. No obstante, la gente se ha dado cuenta de que el proceso no ha implicado la opción democrática. Si queremos conducir a la Unión Europea hacia un futuro productivo, este Parlamento tiene que ejercer presión para conseguir una mayor democracia, incluso en el proceso de selección de las personas que deben ocupar los altos cargos."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ma nõustun enamikuga eelkõnelejatest, et Lissaboni leping tähistab uut ajaloolist etappi Euroopa lõimumises. Kuid inimesed – kogu Euroopa kodanikud – ei ole alati ülevas meeleolus, kui nad sellele mõtlevad. Paljud kardavad, et Lissaboni leping võib Euroopa tsentralismi suurendada. Paljud kardavad, et väikestel ELi liikmesriikidel, näiteks minu kodumaal Austrial, on nüüd väiksem kaal, sest suuremad liikmesriigid saavad uue hääletuskorra järgi otsustada kõige üle. Inimestele on jäänud ka mulje, et töötajate valimisel Euroopa Liidu tippametitesse lähtuti nõrgimast ja väikseimast ühisest nimetajast. Sellega ei ütle nad midagi halba härra Van Rompuy ja paruness Ashtoni isikuomaduste kohta. Kuid inimesed mõistsid, et selles protsessis ei olnud demokraatlikku valimist. Kui me soovime aidata kaasa sellele, et Euroopa Liidu tulevik oleks viljakas, peame meie, parlamendiliikmed, nõudma rohkem demokraatiat, sealhulgas inimeste valimisel tippametitesse."@et5
"Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä puhujien enemmistön kanssa siitä, että Lissabonin sopimuksen voimaantulo merkitsee uutta historiallista vaihetta Euroopan yhdentymisessä. Euroopan asukkaat, kansalaiset eivät kuitenkaan ole aina juhlatuulella, kun he ajattelevat sitä. Monet ihmiset pelkäävät, että Lissabonin sopimus voisi aiheuttaa lisää keskittymistä EU:ssa. Monet pelkäävät, että pienille EU:n jäsenvaltioille, esimerkiksi kotimaalleni Itävallalle, jää entistä vähemmän vaikutusvaltaa, koska suuret jäsenvaltiot voivat päättää kaikesta uuden äänestysjärjestelmän ansiosta. Ihmisistä myös tuntuu siltä, että vaihtoehdot Euroopan unionin huippuvirkojen täyttämiseksi perustuivat heikoimpaan ja pienimpään yhteiseen nimittäjään. Tällä en sano mitään Herman Van Rompuyn ja Catherine Ashtonin henkilökohtaisia ominaisuuksia vastaan. Ihmiset kuitenkin ymmärsivät, että prosessi ei sisältänyt demokraattista valintaa. Jos me haluamme johtaa Euroopan unionia tuottavaan tulevaisuuteen, meidän on tässä parlamentissa pyrittävä lisäämään demokratiaa, mukaan luettuna ihmisten valinta huippuvirkoihin."@fi7
"Monsieur le Président, avec la majorité des orateurs précédents, je suis d’accord pour dire que l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne représente une nouvelle étape historique dans l’intégration européenne. Cependant, les gens, les citoyens à travers l’Europe ne sont pas toujours d’humeur à commémorer lorsqu’ils pensent à cela. Beaucoup de gens craignent que le traité de Lisbonne ait pour résultat un centralisme accru en Europe. Beaucoup craignent que les petits États membres de l’Union, notamment le mien, l’Autriche, aient moins d’influence, parce que les grands États membres seront en mesure de tout décider en vertu des nouvelles modalités de vote. Les gens ont également l’impression que le choix des personnes qui occupent les postes à responsabilités de l’Union européenne s’est appuyé sur le plus faible et plus petit dénominateur commun. On ne parle pas des qualités personnelles de M. Van Rompuy et de la baronne Ashton. Mais les gens se sont rendu compte que la procédure n’a pas résulté d’un choix démocratique. Si nous voulons conduire l’Union européenne vers un avenir fécond, il nous faut prôner, au sein de ce Parlement, plus de démocratie, notamment dans le processus d’élection des personnes destinées à remplir les plus hautes fonctions."@fr8
"). Tisztelt elnök úr! Egyetértek a korábban felszólalók többségével abban, hogy a Lisszaboni Szerződés egy új, történelmi szakaszt képvisel az európai integrációban. Mindazonáltal az európai emberek, a polgárok nincsenek mindig ünnepélyes hangulatban, ha erre gondolnak. Sokan attól tartanak, hogy a Lisszaboni Szerződés fokozott központosítást eredményezhet Európában. Sokan attól félnek, hogy a kis uniós tagállamok – mint például az én hazám, Ausztria – kisebb befolyással bírnak majd, mert az új szavazási módszerekből adódóan a nagy tagállamok képesek lesznek mindenről dönteni. Az emberek ugyanakkor azt is érzik, hogy az EU legmagasabb tisztségeit a leggyengébb és a legkisebb közös nevező alapján osztották ki. Ezzel nem kívánok semmi rosszat mondani Van Rompuy úr és Ashton bárónő személyes kvalitásairól. Mindazonáltal az emberek felismerték, hogy a folyamatnak nem része a demokratikus választás. Ha az Európai Uniót egy eredményes jövő felé szeretnénk terelni, nekünk, itt a Parlamentben nagyobb demokráciát kell kiharcolnunk, többek között azon a téren, ahogyan a legmagasabb tisztségeket betöltő személyek kiválasztása történik."@hu11
"Signor Presidente, alla pari di diversi oratori che mi hanno preceduto, convengo anch’io che con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona siamo entrati in una nuova fase storica dell’integrazione europea. Tuttavia resta il fatto che le persone, i cittadini di tutta Europa non sono necessariamente in vena di celebrare questa svolta. Molti temono infatti che il centralismo europeo potrebbe essere amplificato dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona. Prevale il timore che i piccoli stati membri UE, tra cui anche l’Austria da dove provengo, avranno un peso minore perché il nuovo sistema di votazione consentirà ai paesi maggiori di decidere tutto. Le persone hanno altresì l’impressione che nella scelta per la designazione delle due figure di punta dell’Unione si sia optato per il comune denominatore più basso e debole. Con questo non intendo mettere in dubbio le qualità personali dei neoeletti Van Rompuy e Ashton, ma la procedura di designazione è apparsa, agli occhi dei cittadini, priva di un fondamento democratico. Per condurre l’Unione verso un futuro prospero dobbiamo insistere in questo Parlamento affinché si eserciti la democrazia anche nelle nomine a posizioni di prestigio."@it12
"Gerb. pirmininke, sutinku su dauguma ankstesnių kalbėtojų, kad Lisabonos sutarties įsigaliojimas reiškia naują istorinį Europos integracijos etapą. Tačiau žmonės, visos Europos piliečiai, ne visada yra nusiteikę švęsti, kai pagalvoja apie sutartį. Daugelis žmonių bijo, kad dėl Lisabonos sutarties Europoje galėtų padidėti centralizmas. Daugelis žmonių baiminasi, kad mažos ES valstybės narės, pvz., mano gimtoji valstybė Austrija, turės mažesnę įtaką, nes didelės valstybės narės, esant naujiems balsavimo metodams, turės galimybę spręsti viską. Be to, žmonės yra susidarę įspūdį, kad žmonių parinkimas užimti aukščiausias Europos Sąjungoje pareigas grindžiamas švelniausiais ir menkiausiais bendrais standartais. Negalima nieko blogo pasakyti prieš asmenines H. Van Rompuy ir baronienės C. Ashton savybes. Tačiau žmonės suprato, kad procesas nebuvo susijęs su demokratiniu pasirinkimu. Jeigu norime Europos Sąjungą vesti į daug žadančią ateitį, šiame Parlamente privalome siekti daugiau demokratijos, įskaitant žmonių parinkimo užimti aukščiausias pareigas procesą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es piekrītu lielākajai daļai iepriekšējo runātāju, ka Lisabonas līguma spēkā stāšanās ir jauna vēsturiska Eiropas integrācijas fāze. Tomēr, kad cilvēki — Eiropas tautas — par to padomā, tie ne vienmēr vēlas svinības. Daudzi baidās, ka Lisabonas līguma dēļ Eiropā varētu veidoties lielāks centrālisms. Daudz cilvēku baidās, ka mazajām ES dalībvalstīm, piemēram, manai dzimtenei Austrijai, būs mazāka ietekme, jo jauno balsošanas metožu dēļ lielās dalībvalstis varēs pieņemt visus lēmumus. Tāpat cilvēki uzskata, ka to personu izvēle, kuri ieņems ES augstos amatus, tika balstīta uz vājāko un mazāko kopsaucēju. Es neko nevēlos teikt par kunga un baroneses personīgajām īpašībām. Tomēr visiem ir skaidrs, ka izvēle šajā procesā neatbilda demokrātijas principiem. Ja vēlamies, lai Eiropas Savienības nākotne būtu produktīva, mums Parlamentā ir jācīnās par labāku demokrātiju, tostarp ievēlot personas, kas ieņems augstākos amatus."@lv13
"Herr Präsident! Ich pflichte den meisten meiner Vorredner bei, dass wir mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon in einer neuen historischen Phase der europäischen Integration stehen. Es ist aber so, dass die Menschen, die Bürger quer durch Europa, nicht nur immer in Jubelstimmung sind, wenn sie daran denken. Viele Menschen fürchten nämlich auch, dass sich der Zentralismus in Europa mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon verstärken könnte. Viele fürchten, dass die kleinen EU-Mitgliedstaaten – wie etwa auch meine Heimat Österreich – geringeres Gewicht haben werden, weil die großen durch die neuen Abstimmungsmodalitäten alles bestimmen könnten. Die Menschen haben auch das Gefühl, dass bei der Auswahl der Besetzung der beiden Spitzenpositionen der Union der schwächste und kleinste gemeinsame Nenner gewählt wurde. Das sagt nichts gegen die persönliche Qualität von Herrn Van Rompuy und von Frau Ashton. Aber es war doch ein Verfahren, wo die Menschen gesehen haben, dass hier keine demokratische Auswahl stattgefunden hat. Wenn wir die Union also in eine fruchtbare Zukunft führen wollen, dann müssen wir gerade in diesem Parlament darauf drängen, dass Demokratie geübt wird, auch bei der Auswahl der Besetzung der Spitzenpositionen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben het eens met de meerderheid van de vorige sprekers dat het in werking treden van het Verdrag van Lissabon een nieuwe historische fase in de Europese integratie inhoudt. Toch zijn de mensen, de burgers overal in Europa, niet altijd in een jubelstemming wanneer zij hieraan denken. Velen zijn bang dat het Verdrag van Lissabon het centralisme in Europa zou kunnen versterken. Veel mensen zijn bang dat de kleine EU-lidstaten, bijvoorbeeld mijn thuisland Oostenrijk, minder te zeggen zullen hebben omdat de grote lidstaten door de nieuwe stemprocedures in staat zullen zijn alles naar hun hand te zetten. Ook bestaat het gevoel dat bij de keuze van de personen voor de topposities in de Europese Unie de zwakste en kleinste gemene deler bepalend was. Hiermee bedoel ik niets over de persoonlijke kwaliteiten van de heer Van Rompuy en barones Ashton te zeggen, maar de mensen hebben wel begrepen dat het proces geen democratische keuze inhield. Als we de Europese Unie naar een productieve toekomst willen leiden, moeten wij in dit Parlement aandringen op meer democratie, ook bij de verkiezing van de personen voor de topposities."@nl3
"Panie przewodniczący! Zgadzam się z większością przedmówców, że wejście w życie traktatu stanowi nowy etap w historii integracji europejskiej. Jednakże ludzie, obywatele wszystkich krajów Europy, nie zawsze są w nastroju do świętowania, gdy przyjdzie im się nad tym głębiej zastanowić. Wiele osób boi się, że traktat lizboński może doprowadzić do zwiększonej centralizacji w Europie. Wiele osób obawia się, że małe państwa członkowskie, na przykład moja ojczyzna, Austria, utracą na znaczeniu, ponieważ dzięki nowym metodom głosowania duże państwa członkowskie będą mogły decydować o wszystkim. Również obywatele mają wrażenie, że podstawą wyboru osób na najwyższe stanowiska w Unii Europejskiej był najsłabszy i najmniejszy wspólny mianownik. Nie chodzi o to, że obywatele mają coś przeciwko osobistym cechom pana Van Rompuya i baronessy Ashton. Zdali sobie oni po prostu sprawę, że procedura ich wyboru nie była procedurą demokratyczną. Jeżeli chcemy wprowadzić Unię Europejską w produktywną przyszłość, my, posłowie do Parlamentu, musimy propagować więcej demokracji, także w toku obsadzania najwyższych stanowisk."@pl16
"Senhor Presidente, concordo com a maioria dos oradores anteriores quando afirmam que a entrada em vigor do Tratado de Lisboa representa uma nova fase histórica da integração europeia. No entanto, as pessoas, os cidadãos de toda a Europa nem sempre mostram vontade de celebrar quando pensam no assunto. Muitas pessoas temem que o Tratado de Lisboa possa ter como resultado um aumento do centralismo na Europa. Muitas pessoas temem que os pequenos Estados-Membros – como, por exemplo, o meu país de origem, a Áustria – passem a ter menos influência pelo facto de os grandes Estados-Membros passarem a ter a possibilidade de decidir tudo graças aos novos métodos de votação. As pessoas têm também a sensação de que a escolha das personalidades para preencher os cargos de topo da União Europeia se baseou no mais fraco e menor denominador comum. Isto não é para dizer o que quer que seja em desfavor das qualidades pessoais de Herman Van Rompuy e da Baronesa Ashton. No entanto, as pessoas perceberam que o processo não envolveu uma escolha democrática. Se queremos conduzir a União Europeia rumo a um futuro produtivo, temos, neste Parlamento, de exercer pressão no sentido de uma maior democracia, inclusive no processo de escolha de pessoas para ocuparem os cargos de topo."@pt17
"Domnule preşedinte, sunt de acord cu majoritatea vorbitorilor anteriori că intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona reprezintă o nouă etapă istorică în integrarea europeană. Cu toate acestea, oamenii, cetăţenii din Europa nu sunt mereu dispuşi să sărbătorească când se gândesc la aceasta. Multora le e teamă că Tratatul de la Lisabona ar putea duce la centralism excesiv în Europa. Mulţi se tem să statele membre mici ale UE, de exemplu ţara mea natală Austria, vor avea mai puţină influenţă, deoarece statele membre mari vor putea să decidă totul ca rezultat al noilor metode de votare. De asemenea, oamenii au sentimentul că alegerea persoanelor pentru ocuparea funcţiilor de conducere în Uniunea Europeană s-a bazat pe cel mai mic numitor comun. Aceasta nu înseamnă o negare a calităţilor personale ale dlui Van Rompuy şi ale baroanei Ashton. Totuşi, oamenii au înţeles că procesul nu a implicat o alegere democratică. Dacă dorim să conducem Uniunea Europeană într-un viitor productiv, noi în acest Parlament trebuie să facem presiuni pentru mai multă democraţie, inclusiv în procesul alegerii persoanelor care să ocupe funcţiile de conducere."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, súhlasím s väčšinou predchádzajúcich rečníkov, že nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy predstavuje novú etapu v európskej integrácii. Pre občanov v celej Európe však pomyslenie na to nie je vždy dôvodom na oslavu. Veľa ľudí má obavy, že Lisabonská zmluva by mohla mať za následok prehĺbenie centralizmu v Európe. Veľa ľudí má obavy z toho, že malé členské štáty EÚ, napríklad moja domovská krajina Rakúsko, budú mať menší vplyv, pretože v dôsledku nového systému hlasovania budú veľké členské štáty môcť rozhodovať o všetkom. Občania majú tiež pocit, že výber ľudí do najvyšších funkcií v Európskej únii bol založený na najslabšom a najnižšom spoločnom menovateli. Nechcem tým povedať nič proti osobným kvalitám pána Van Rompuya a barónky Ashtonovej. Ale ľudia si uvedomujú, že tento proces nezahŕňal demokratickú voľbu. Ak chceme viesť Európsku úniu smerom k produktívnej budúcnosti, my v tomto Parlamente musíme nástojiť na väčšej demokracii, a to aj v procese výberu ľudí do najvyšších funkcií."@sk19
"Gospod predsednik, strinjam se z večino predhodnih govornikov, da začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe predstavlja novo zgodovinsko fazo v evropskem povezovanju. Vendar pa ljudje, državljani v Evropi, niso vedno razpoloženi za proslavo. Veliko ljudi se boji, da bi Lizbonska pogodba lahko povečala centralizem v Evropi. Veliko ljudi se boji, da bodo majhne države članice EU, kot je na primer moja domovina Avstrija, imele manj vpliva, ker bodo zaradi novih glasovalnih metod velike države članice lahko same odločale o vsem. Ljudje imajo tudi občutek, da je izbira kandidatov za najvišja položaja v Evropski uniji temeljila na najšibkejšem in najnižjem skupnem imenovalcu. To ne pomeni, da je kar koli narobe z osebnimi kvalitetami gospoda Van Rompuya in baronice Ashton. Vendar pa so ljudje spoznali, da v tem procesu ni bilo demokratične izbire. Če želimo Evropsko unijo popeljati v produktivno prihodnost, moramo mi v Parlamentu vztrajati pri večji demokraciji, vključno s postopkom izbiranja ljudi za najvišja položaja."@sl20
"Herr talman! Jag håller med flertalet av de föregående talarna om att Lissabonfördragets ikraftträdande är ett historiskt steg för den europeiska integrationen. Men när medborgarna i hela Europa reflekterar över detta blir de inte alltid på festhumör. Många fruktar att Lissabonfördraget leder till mer centralstyrning i Europa. Många är rädda att EU:s mindre medlemsstater – sådana som mitt eget hemland, Österrike – får mindre att säga till om, eftersom de nya omröstningsförfarandena gör att de stora medlemsstaterna kan bestämma allting. Folk har också intrycket att den minsta och svagaste gemensamma nämnaren var urvalskriteriet för EU:s ledande befattningar. Det betyder inte att det finns något att invända emot Herman Van Rompuy eller baronessan Ashton på det personliga planet. Men det finns en insikt om att processen inte hade något med demokratiska val att göra. För att kunna leda EU in i en fruktbar framtid behöver vi parlamentetsledamöter slå ett slag för mer demokrati. Det gäller även utnämningsförfarandet för de ledande befattningarna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph