Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-062"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-062"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Meine seine geehrten Damen und Herren! Zunächst möchte ich Ihnen, Frau Malmström, ganz herzlich gratulieren, dass Sie sozusagen aus dem Parlament in die Regierung und von der Regierung in die Europäische Kommission kommen werden. Alles, alles Gute! Wir haben die letzte Tagung nach Nizza, und wir sprechen über die erste Tagung nach Lissabon. Dieser Quantensprung, dieser Wechsel, dieses neue Kapitel muss beim ersten Gipfel spürbar werden. Europa hat sich verändert. Die Institutionendebatte ist vorüber, die Personaldebatte hoffentlich auch. Wir gehen wieder zu einer Politikgestaltung innerhalb eines neuen Rahmens über. Die Bürgerrechte und die Parlamente werden gestärkt, die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union und der Institutionen werden gestärkt, und wir – alle drei Institutionen – bekommen Rechte, die es leichter machen, den Kontinent in der Welt zu vertreten. Papier ist geduldig. Es wird von all diesen Treffen in den nächsten Wochen abhängen, ob wir den Menschen vermitteln können, dass wir auch den politischen Willen haben, Taten zu setzen, Ziele zu formulieren und die Bürger zu Beteiligten des Projektes zu machen. Ich erwarte von diesem Gipfel eine neue Dynamik, eine neue Verantwortung, mehr Ernsthaftigkeit im Umgang mit den Themen. Denn das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, war doch die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner: Nationalisierungen, Parteipolitisierungen. Lissabon ruft auf zur Europäisierung, zur Politikgestaltung! Daher erwarte ich, dass wir wissen, was wir mit dem Modell der sozialen Marktwirtschaft machen werden. Wie gehen wir mit der Finanz- und Wirtschaftskrise um? Das geht nicht mit der Verteidigung bestehender Rechte, sondern mit der Suche nach globalen Lösungen. Ich erwarte auch einen Kassensturz. Wir müssen wissen, wie viel Geld wir für unsere Politiken haben. Dieser Kassensturz muss von diesem Gipfel an die Kommission herangetragen werden. Wir müssen ernsthaft, wahrhaftig und offen über die Themen reden und uns neue Ziele setzen. Alles, alles Gute!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, především bych vám, paní Malmströmová, rád poblahopřál v přesunu, dá-li se to tak říci, z Parlamentu do vlády a z vlády do Evropské komise. Přeji vám hodně úspěchů. Koná se poslední zasedání podle Smlouvy z Nice a hovoříme o prvním zasedání podle Lisabonské smlouvy. Tento kvantový skok, tato změna, nová kapitola se musí projevit i na první vrcholné schůzce. Evropa se změnila. Skončila doufám diskuse o orgánech i o personálním obsazení. Přecházíme nyní k vytváření politiky v rámci nového kontextu. Dojde k posílení práv občanů a parlamentů, posílí se schopnost Evropské unie a jejích orgánů jednat a všechny tři naše orgány získají pravomoci, které nám usnadní zastupování našeho kontinentu ve světě. Na papír lze napsat cokoli. Zda se nám však podaří přesvědčit občany, že máme politickou vůli jednat, formulovat nové cíle a zapojit do projektu občany, to bude záležet na všech těch zasedáních, jež se budou konat v následujících několika týdnech. Očekávám, že vrcholná schůzka přinese novou dynamiku, nový pocit zodpovědnosti a serióznější přístup k řešení nejrůznějších témat. V uplynulých dnech jsme byli svědky hledání nejmenšího společného jmenovatele: nacionalizace a politizace. Lisabonská smlouva naopak vyzývá k evropeizaci a tvorbě politik. Proto očekávám, že budeme vědět, co udělat s modelem sociálně tržního hospodářství. Jak se vypořádáme s finanční a hospodářskou krizí? Nemůžeme postupovat prostřednictvím obrany existujících práv, ale hledáním globálních řešení. Očekávám rovněž, že přezkoumáme naše finance. Musíme nezbytně vědět, kolik musíme na naše politiky vynaložit peněz. Na vrcholné schůzce musí být zodpovědnost za tento finanční přezkum přesunuta na Komisi. Musíme vážně, upřímně a otevřeně diskutovat o nejrůznějších tématech a stanovit si nové cíle. Přeji vám všem hodně úspěchů."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil først gerne lykønske fru Malmström med hendes, om man så må sige, skift fra parlament til regering og fra regering til Europa-Kommissionen. Jeg ønsker Dem alt det bedste. Dette er vores sidste møde, som afholdes efter Nicetraktaten, og vi er i gang med at drøfte det første møde, der vil blive afholdt efter Lissabontraktaten. Dette kvantespring, denne overgang, dette nye kapitel skal være mærkbart på det første topmøde. Europa har forandret sig. Forhandlingerne om institutionerne er slut, og det gælder også udnævnelsesforhandlingerne, håber jeg. Vi skal til at tage politiske beslutninger på et nyt grundlag. Borgernes rettigheder og parlamenterne vil blive styrket, EU og institutionerne vil få større handlekraft, og vi, de tre institutioner, vil få rettigheder, der gør det lettere for os at repræsentere Europa ude i verden. Man kan skrive, hvad man vil, på papir. Hvorvidt vi er i stand til at overbevise borgerne om, at vi har den politiske vilje til at handle, fastlægge nye målsætninger og inddrage borgerne i projekter, vil imidlertid afhænge af de kommende ugers mange møder. Jeg forventer, at dette topmøde vil skabe en ny dynamik, en ny ansvarsfølelse og en mere seriøs tilgang til håndteringen af forskellige emner. Det, som vi har oplevet i de seneste dage, var en søgen efter laveste fællesnævner, nemlig en nationalisering og politisering. Lissabontraktaten er derimod en opfordring til europæisering og politisk handling. Jeg har derfor en forventning om, at vi ved, hvad vi vil gøre med den sociale markedsøkonomimodel. Hvordan griber vi den finansielle og økonomiske krise an? Vi kan ikke gøre det ved at forsvare eksisterende rettigheder, men ved at forsøge at finde globale løsninger. Jeg forventer også, at vi foretager en finansiel revision. Det er afgørende for os at vide, hvor mange penge vi skal bruge på vores politikker. På topmødet bør ansvaret for denne finansielle revision overdrages til Kommissionen. Vi skal tage en alvorlig, ærlig og åben debat om de forskellige emner og sætte nye mål for os selv. Jeg ønsker Dem alt det bedste."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, θα ήθελα να προσφέρω σε εσάς, κυρία Malmström, τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για τη μετακίνησή σας, θα λέγαμε, από το Κοινοβούλιο στην κυβέρνηση και από την κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Διεξάγουμε την τελευταία συνεδρίασή μας υπό τη Συνθήκη της Νίκαιας και συζητάμε για την πρώτη συνεδρίασή μας υπό τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό το ραγδαίο άλμα, αυτή η αλλαγή, αυτό το νέο κεφάλαιο πρέπει να είναι εμφανές στην πρώτη διάσκεψη κορυφής. Η Ευρώπη έχει αλλάξει. Η συζήτηση για τα θεσμικά όργανα έχει λήξει, το ίδιο και η συζήτηση περί στελεχών, ελπίζω. Προχωράμε προς τη χάραξη πολιτικών σε νέο πλαίσιο. Τα δικαιώματα των πολιτών και τα κοινοβούλια θα ενισχυθούν, η δυνατότητα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών θα ενισχυθεί και σε εμάς, και τα τρία θεσμικά όργανα, θα δοθούν δικαιώματα που θα μας διευκολύνουν να εκπροσωπήσουμε την ήπειρό μας διεθνώς. Μπορούμε να γράφουμε ό,τι θέλουμε στα χαρτιά. Όμως, το εάν μπορούμε ή όχι να πείσουμε τους πολίτες ότι έχουμε την πολιτική βούληση να αναλάβουμε δράση, να διαμορφώσουμε νέους στόχους και να επιτρέψουμε τη συμμετοχή των πολιτών στα σχέδια θα εξαρτηθεί από όλες αυτές τις συνεδριάσεις των επόμενων εβδομάδων. Προσδοκώ αυτή η διάσκεψη κορυφής να παράγει νέα δυναμική, νέα αίσθηση ευθύνης και σοβαρότερη προσέγγιση στη διαχείριση διάφορων ζητημάτων. Τις τελευταίες ημέρες είδαμε την αναζήτηση του χαμηλότερου κοινού παρονομαστή: εθνικοποίηση και πολιτικοποίηση. Από την άλλη πλευρά, η Συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί έκκληση για εξευρωπαϊσμό και χάραξη πολιτικής. Για τον λόγο αυτόν, προσδοκώ να γνωρίζουμε πώς θα χειριστούμε το μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Πώς θα διαχειριστούμε τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση; Δεν μπορούμε να την διαχειριστούμε υπερασπιζόμενοι τα υπάρχοντα δικαιώματα, αλλά αναζητώντας παγκόσμιες λύσεις. Επίσης, προσδοκώ την αναθεώρηση των οικονομικών μας. Είναι βασικό να γνωρίζουμε τα ποσά που πρέπει να δαπανήσουμε για τις πολιτικές μας. Η διάσκεψη πρέπει να μεταβιβάσει την ευθύνη για αυτήν τη δημοσιονομική αναθεώρηση στην Επιτροπή. Πρέπει να συζητήσουμε τα διάφορα ζητήματα σοβαρά, ειλικρινά και ανοικτά και να θέσουμε νέους στόχους. Εύχομαι σε όλους ό,τι καλύτερο."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, firstly, I would like to offer you, Mrs Malmström, my sincere congratulations on moving, so to speak, from Parliament into government and from government into the European Commission. I wish you all the best. We are having the last meeting under the Treaty of Nice and we are talking about the first meeting under the Treaty of Lisbon. This quantum leap, this change, this new chapter must be noticeable at the first summit. Europe has changed. The debate about the institutions is over and the debate about staffing as well, I hope. We are moving over to policy making in a new context. Citizens’ rights and parliaments will be strengthened, the European Union’s and the institutions’ ability to act will be reinforced and we, all three institutions, will be given rights which will make it easier for us to represent our continent in the world. You can write anything you like on paper. However, whether we can convince the people that we have the political will to take action, formulate new objectives and involve citizens in projects will depend on all these meetings in the next few weeks. I am expecting this summit to generate a new dynamic, a new sense of responsibility and a more serious approach to handling different topics. What we have seen over the last few days was the search for the lowest common denominator: nationalisation and politicisation. The Treaty of Lisbon, on the other hand, is a call for Europeanisation and for policy making. This is why I expect that we know what we will do with the model of the social market economy. How will we handle the financial and economic crisis? We cannot do this by defending existing rights, but by searching for global solutions. I also expect us to review our finances. It is essential for us to know how much money we have to spend on our policies. The summit must pass the responsibility for this financial review to the Commission. We must discuss the various themes seriously, honestly and openly and set ourselves new objectives. I wish you all the best."@en4
"Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, me gustaría felicitar sinceramente a la señora Malmström por pasar, por así decirlo, del Parlamento al Gobierno y del Gobierno a la Comisión Europea. Le deseo lo mejor. Estamos celebrando la última reunión conforme al Tratado de Niza y estamos hablando acerca de la primera reunión regida por el Tratado de Lisboa. Este salto cualitativo, este cambio, este nuevo capítulo debe resultar apreciable en la primera cumbre. Europa ha cambiado. El debate acerca de las instituciones ya ha acabado, al igual que el debate sobre su personal, espero. Estamos iniciando la elaboración de políticas en un nuevo contexto. Los derechos de los ciudadanos y miembros del Parlamento se verán reforzados, la capacidad de actuación de la Unión Europea y las instituciones se verá reforzada y nosotros, las tres instituciones, dispondremos de los derechos que nos facilitarán la representación de nuestro continente en el mundo. Podemos poner en papel lo que queramos, pero convencer de que tenemos la voluntad política para tomar medidas, formular nuevos objetivos e involucrar a los ciudadanos en proyectos dependerá de todas estas reuniones de las próximas semanas. Espero que esta cumbre genere una nueva dinámica, un nuevo sentido de responsabilidad y un enfoque más estricto para tratar distintos temas. Lo que hemos visto durante los últimos días era la búsqueda del denominador común más bajo: nacionalización y politización. El Tratado de Lisboa, por otro lado, es un llamamiento a la europeización y a la elaboración de políticas. Por eso espero que sepamos lo que vamos a hacer con el modelo de economía de mercado social. ¿Cómo manejaremos la crisis financiera y económica? No podemos hacerlo defendiendo los derechos existentes, sino buscando soluciones globales. También espero que revisemos nuestras finanzas. Es esencial para nosotros saber cuánto dinero tenemos que invertir en las políticas. La cumbre debe ceder la responsabilidad de llevar a cabo esta revisión financiera a la Comisión. Debemos debatir los distintos temas con seriedad, honestidad y una mente abierta, y fijarnos nuevos objetivos. Le deseo lo mejor."@es21
"Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Kõigepealt soovin ma õnnitleda siiralt teid, proua Malmström, selle eest, et te läksite parlamendist valitsusse ja valitsusest Euroopa Komisjoni. Ma soovin teile kõike parimat. Meil on viimane Nice’i lepingu kohane kohtumine ja me räägime esimesest Lissaboni lepingu kohasest kohtumisest. See kiire hüpe, muutus ja uus peatükk peab olema esimesel tippkohtumisel märgatav. Euroopa on muutunud. Arutelu institutsioonide teemal on läbi, nagu loodetavasti ka personali teemal. Me läheme üle uutes raamides toimuvale poliitikakujundamisele. Kodanike õigusi ja parlamente tugevdatakse, samuti tugevdatakse Euroopa Liidu ja institutsioonide tegutsemisvõimet ning meile, kolmele institutsioonile, antakse õigused, mis muudavad meie jaoks oma kontinendi esindamise maailmas lihtsamaks. Paberile võib kirjutada ükskõik mida. See aga, kas me suudame veenda inimesi, et meil on olemas poliitiline tahe tegutseda, seada uusi eesmärke ja kaasata kodanikke projektidesse, sõltub kõikidest järgmiste nädalate kohtumistest. Ma loodan, et tippkohtumisel luuakse uus dünaamika, uus vastutus ja palju tõsisem suhtumine eri teemade käsitlemisse. Viimaste päevade jooksul oleme näinud, et otsitakse väikseimat ühist nimetajat: natsionaliseerimist ja politiseerimist. Lissaboni leping kujutab endast aga hoopis tungivat üleskutset euroopastumisele ja poliitikakujundamisele. Sellepärast loodangi, et me teame, mida me sotsiaalse turumajanduse mudeliga teeme. Kuidas me lahendame finants- ja majanduskriisi? Me ei saa seda teha kehtivate õiguste kaitsmise, vaid üldiste lahenduste otsimise kaudu. Samuti loodan ma, et me vaatame oma eelarve läbi. Oluline on teada, kui palju on meil vahendeid, mida meetmetele kulutada. Sellel kohtumisel tuleb anda komisjonile ülesanne vaadata eelarve läbi. Meil tuleb arutada mitmesuguseid teemasid tõsiselt, ausalt ja avameelselt ning seada endale uued eesmärgid. Ma soovin teile kõike parimat."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin haluaisin onnitella vilpittömästi teitä, Cecilia Malmström, siirtymisestä niin sanoakseni parlamentista hallitukseen ja hallituksesta Euroopan komissioon. Toivotan teille kaikkea hyvää. Meillä on nyt viimeinen Nizzan sopimuksen mukainen kokous, ja puhumme ensimmäisestä Lissabonin sopimuksen mukaisesta kokouksesta. Tämän suuren edistysaskelen, tämän muutoksen, tämän uuden luvun täytyy näkyä ensimmäisessä huippukokouksessa. EU on muuttunut. Keskustelu toimielimistä on ohi, kuten myös keskustelu henkilöstöstä, toivon niin. Siirrymme päätöksentekoon uudessa ympäristössä. Kansalaisten oikeuksia ja parlamentteja vahvistetaan, Euroopan unionin ja toimielinten toimintakykyä vahvistetaan ja me, kaikki kolme toimielintä, saamme oikeuksia, joiden ansiosta mannertamme on helpompi edustaa maailmalla. Paperille voidaan kirjoittaa mitä tahansa. Kuitenkin se, onnistummeko vakuuttamaan kansalaisille, että meillä on poliittinen tahto toimia, laatia uusia tavoitteita ja saada kansalaiset osallistumaan mukaan hankkeisiin, riippuu seuraavien viikkojen kokouksista. Odotan, että huippukokouksessa luodaan uuttaa dynamiikkaa, uutta vastuuntunnetta ja entistä vakavampi lähestymistapa eri kysymysten käsittelylle. Se, mitä olemme nähneet viime päivinä, on ollut pienimmän yhteisen nimittäjän hakeminen: kansallistaminen ja politisointi. Toisaalta Lissabonin sopimuksessa vaaditaan eurooppalaistamista ja päätöksentekoa. Siksi odotan, että me tiedämme, mitä me teemme sosiaalisen markkinatalouden mallille. Miten me käsittelemme talous- ja rahoituskriisiä? Emme voi tehdä sitä puolustamalla olemassa olevia oikeuksia vaan etsimällä maailmanlaajuisia ratkaisuja. Odotan meidän myös tarkistavan rahoituksemme. Meidän on tärkeää tietää, miten paljon rahaa meillä on käytettävissä politiikkaamme. Huippukokouksen on siirrettävä vastuu rahoituksen tarkistuksesta komissiolle. Meidän on keskusteltava eri kysymyksistä vakavasti, rehellisesti ja avoimesti ja asetettava itsellemme uusia tavoitteita. Toivotan teille kaikkea hyvää."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, tout d’abord, je voudrais, Madame Malmström, vous faire part de mes sincères félicitations d’être passée, pour ainsi dire, du Parlement au gouvernement et du gouvernement à la Commission européenne. Je vous souhaite bonne chance. C’est notre dernière session sous les auspices du traité de Nice et nous parlons de notre première session après Lisbonne. Ce grand bond en avant, ce changement, ce nouveau chapitre doit être perceptible dès le premier sommet. L’Europe a changé. Le débat sur les institutions est terminé, de même que le débat sur les personnes, je l’espère. Nous allons pouvoir à nouveau construire des politiques, dans un nouveau cadre. Les droits des citoyens et les parlements vont être renforcés, la marge de manœuvre de l’Union européenne et des institutions va être renforcée, et nos trois institutions vont obtenir des droits qui nous permettront de mieux représenter notre continent dans le monde. Le papier souffre de tout et ne rougit de rien. Cependant, il dépendra de toutes ces réunions des semaines à venir que nous puissions convaincre les gens de notre volonté politique d’agir, de formuler de nouveaux objectifs et d’impliquer les citoyens dans nos projets. J’attends de ce sommet qu’il génère une nouvelle dynamique, un nouveau sens des responsabilités et plus de sérieux dans la façon d’aborder les différents thèmes. Car ce que nous avons vu au cours des derniers jours était la recherche du plus petit dénominateur commun: nationalisation et politisation. Le traité de Lisbonne, au contraire, en appelle à l’européanisation et l’élaboration de politiques. C’est pourquoi j’espère que nous savons ce que nous ferons du modèle de l’économie sociale de marché. Comment allons-nous gérer la crise économique et financière? Nous ne pouvons le faire en défendant les droits existants, mais en recherchant des solutions globales. J’espère aussi que nous allons contrôler nos finances. Il est capital que nous sachions de combien d’argent nous disposons pour nos politiques. Le sommet doit charger la Commission de ce contrôle financier. Nous devons discuter sérieusement, honnêtement et ouvertement de ces divers sujets, et nous fixer de nouveaux objectifs. Je vous souhaite bonne chance à tous."@fr8
"). Tisztelt elnök úr! Hölgyeim és uraim! Először is fogadja őszinte gratulációmat, Malmström asszony, a Parlamentből a kormányba, majd a kormányból az Európai Bizottságba való megválasztásához. A legjobbakat kívánom Önnek. A Nizzai Szerződés szerinti utolsó ülésünket tartjuk, és a Lisszaboni Szerződés szerinti első ülésünkre készülünk. E kvantumugrásnak, e változásnak, ennek az új fejezetnek észrevehetőnek kell lennie az első csúcson. Európa megváltozott. Az intézményekről folytatott vitának vége, és remélem, hogy a személyi kérdésekről folytatott vita is lezárult. Mostantól új kontextusba kerül a döntéshozás. Megerősödnek a polgárok és a parlamentek jogai, és az Európai Uniónak és intézményeinek cselekvési képessége is megerősödik. Mi, mind a három intézmény, jogokat kapunk, amelyek révén könnyebben tudjuk majd képviselni kontinensünket a világban. Papírra bármit leírhatunk. De az, hogy meg tudjuk-e győzni az embereket arról, hogy rendelkezünk a politikai akarattal a cselekvésre, az új célok meghatározására és a polgárok projektekbe való bevonására, ezeken az üléseken fog eldőlni az elkövetkező néhány hétben. Azt várom ettől a csúcstól, hogy új lendületet adjon, egy új felelősségérzetet, valamint egy sokkal komolyabb megközelítést a különböző témák kezelésére vonatkozóan. Amit az elmúlt néhány napban láttunk, az a legkisebb közös nevező keresése volt: a nemzeti és politikai szempontok előtérbe helyezése. A Lisszaboni Szerződés ugyanakkor az európai szempontok hangsúlyozására és döntéshozásra szólít fel. Ezért gondolom azt, hogy tudjuk, mit fogunk tenni a szociális piacgazdaság modelljével. Hogyan fogjuk kezelni a pénzügyi és a gazdasági válságot? Ez nem a meglévő jogok védelmezésével fog történni, hanem globális megoldások felkutatásával. Pénzügyeink felülvizsgálatára is számítok. Alapvető fontosságú számunkra, hogy tudjuk, mennyi pénzt költünk intézkedéseinkre. A csúcstalálkozónak át kell adnia e pénzügyi felülvizsgálat felelősségét a Bizottságnak. Komolyan, őszintén és nyitottan kell megvitatnunk a különböző témákat, és új célokat kell kitűznünk. A legjobbakat kívánom Önöknek."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli deputati, innanzi tutto vorrei congratularmi con la signora Malmström per questo suo avvicendamento dal Parlamento al governo e dal governo alla Commissione europea. Le auguro il miglior successo! Abbiamo l’ultima riunione secondo il trattato Nizza e stiamo discutendo ora della prima riunione ai sensi del trattato di Lisbona. Questo salto quantico, questo cambiamento, questo nuovo capitolo dovrà essere percepibile in occasione del primo vertice, perché l’Europa è cambiata. La discussione istituzionale si è conclusa, come pure quella sulle persone, spero. Ritorniamo ora ad occuparci della politica all’interno di un nuovo contesto, in cui i diritti civili e i parlamenti sono stati rafforzati, il potere d’azione dell’Unione e delle Istituzioni è stato incrementato e tutte e tre le Istituzioni si vedono conferiti diritti che consentiranno di rappresentare meglio il continente dinanzi alla comunità internazionale. La carta si lascia scrivere, ma sarà negli appuntamenti delle prossime settimane che dovremo dimostrare di possedere anche la determinazione politica per passare all’azione, individuare obiettivi e trasformare i cittadini in agenti attivi di questo progetto. Dal Consiglio europeo mi aspetto un nuovo impulso, una nuova responsabilità, una maggiore serietà nell’affrontare questi argomenti. Purtroppo negli ultimi giorni abbiamo assistito invece a un appiattimento verso il minimo comun denominatore, ovvero polarizzazioni nazionali e partitiche. Ma il trattato di Lisbona invita invece all’europeizzazione e alla formulazione di politiche. Suppongo che sappiamo cosa fare del modello di un’economia di mercato sociale. Come affronteremo la crisi economica e finanziaria? La soluzione consiste nel ricercare risposte globali anziché salvaguardare i diritti in essere. Mi aspetto anche che procederemo a verificare le nostre risorse, poiché dobbiamo sapere di quanto denaro disponiamo per le nostre politiche. Questo esercizio deve essere demandato dal Consiglio europeo alla Commissione. Dobbiamo parlare seriamente, onestamente e apertamente delle questioni e porci nuovi obiettivi. I miei migliori auguri!"@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau perduoti savo nuoširdžius sveikinimus jums, ponia C. Malmström, dėl perėjimo, taip sakant, iš Parlamento į vyriausybę ir iš vyriausybės į Europos Komisiją. Linkiu jums visa ko geriausio. Praėjęs posėdis vyko pagal Nicos sutartį, o dabar kalbame apie pirmą posėdį pagal Lisabonos sutartį. Šis kokybinis šuolis, šis pokytis, šis naujas skyrius pirmajame aukščiausiojo lygio susitikime turi būti pastebėtas. Europa pasikeitė. Baigėsi diskusijos apie institucijas, taip pat, tikiuosi, apie personalą. Pereiname prie politikos formavimo naujomis sąlygomis. Bus didinamos piliečių ir parlamentų teisės bei Europos Sąjungos ir institucijų galimybės veikti, o mums, visoms trims institucijoms, bus suteiktos teisės, dėl kurių mums bus lengviau atstovauti savo žemynui pasaulyje. Popieriuje galite rašyti ką norite. Tačiau ar galėsime įtikinti žmones, kad turime politinę valią veikti, formuluoti naujus tikslus ir įtraukti piliečius į projektus, priklausys nuo visų šių susitikimų, vyksiančių per kelias kitas savaites. Tikiuosi, kad šiame aukščiausiojo lygio susitikime bus suformuota nauja varomoji jėga, naujas atsakomybės jausmas ir rimtesnis požiūris į įvairių klausimų sprendimą. Pastarąsias kelias dienas matėme, kaip ieškoma mažiausio bendro vardiklio – nacionalizavimo ir politizavimo. Kita vertus, Lisabonos sutartis yra kvietimas imtis sprendimus perkelti į Europos lygmenį ir formuoti politiką. Todėl tikiuosi, kad žinome, ką darysime su socialinės rinkos ekonomikos modeliu. Kaip tvarkysimės su finansų ir ekonomikos krize? Tai daryti galime ne gindami turimas teises, o ieškodami visuotinių sprendimų. Taip pat tikiuosi, kad persvarstysime savo finansus. Mums būtina žinoti, kiek pinigų reikia išleisti įvairiai mūsų politikai. Aukščiausiojo lygio susitikime pareiga atlikti šį finansų persvarstymą turi būti perduota Komisijai. Privalome rimtai, sąžiningai ir atvirai apsvarstyti įvairias temas ir nusistatyti naujus tikslus. Linkiu jums visa ko geriausio."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, vispirms vēlos sirsnīgi sveikt jūs kundze, sakarā ar jūsu, tā teikt, pāriešanu no Parlamenta valdībā un no valdības Eiropas Komisijā. Vēlu jums veiksmi un izdošanos. Šī ir mūsu pēdējā tikšanās, kas tiek rīkota saskaņā ar Nicas līgumu, un mēs runājam par pirmo sanāksmi, kas notiks saskaņā ar Lisabonas līgumu. Šai kvantu pārejai, šīm izmaiņām, jaunajam periodam ir jābūt pamanāmam pirmajā sanāksmē. Eiropa ir mainījusies. Debates par iestādēm ir beigušās, es ceru, ka beigušās ir arī debates par personāla izvēlēšanu. Turpmāk politiku veidosim jaunā kontekstā. Pilsoņu tiesības un parlamenti būs spēcīgāki, Eiropas Savienība un iestādes spēs rīkoties labāk, un mums, visām trim iestādēm, būs tiesības, kuru dēļ mēs varēsim labāk pārstāvēt mūsu kontinentu pasaulē. Uz papīra var uzrakstīt jebko. Tomēr tas, vai spēsim pārliecināt tautas par mūsu politisko gribu rīkoties, par spēju formulēt jaunus uzdevumus un iesaistīt pilsoņus projektos, būs atkarīgs no sanāksmēm nākamo dažu nedēļu laikā. Es ceru, ka augstākā līmeņa sanāksme radīs jaunu dinamiku, jaunu izpratni par atbildību un nopietnāku pieeju dažādu jautājumu izskatīšanai. Dažu pēdējo dienu laikā esam pieredzējuši mazākā kopsaucēja meklējumus: nacionalizāciju un politizāciju. Turpretī Lisabonas līgums ir sauciens pēc eiropeizācijas un politikas veidošanas. Tāpēc es ceru, ka mēs zinām, ko iesāksim ar sociālās tirgus ekonomikas modeli. Kā izkļūsim no finanšu un ekonomiskās krīzes? Mēs to neizdarīsim, aizstāvot pašreizējās tiesības, bet gan meklējot globālus risinājumus. Ceru, ka izvērtēsim savas finanses. Mums jāzina, cik daudz naudas jātērē politiku īstenošanai. Augstākā līmeņa sanāksmes uzdevums ir nodot atbildību par finanšu pārskatīšanu Komisijai. Dažādie temati ir jāapspriež nopietni, godīgi un atklāti, mums ir jāizvirza sev jauni mērķi. Vēlu jums veiksmi."@lv13
"Herr Präsident! Meine seine geehrten Damen und Herren! Zunächst möchte ich Ihnen, Frau Malmström, ganz herzlich gratulieren, dass Sie sozusagen aus dem Parlament in die Regierung und von der Regierung in die Europäische Kommission kommen werden. Alles, alles Gute! Wir haben die letzte Tagung nach Nizza, und wir sprechen über die erste Tagung nach Lissabon. Dieser Quantensprung, dieser Wechsel, dieses neue Kapitel muss beim ersten Gipfel spürbar werden. Europa hat sich verändert. Die Institutionendebatte ist vorüber, die Personaldebatte hoffentlich auch. Wir gehen wieder zu einer Politikgestaltung innerhalb eines neuen Rahmens über. Die Bürgerrechte und die Parlamente werden gestärkt, die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union und der Institutionen werden gestärkt, und wir – alle drei Institutionen – bekommen Rechte, die es leichter machen, den Kontinent in der Welt zu vertreten. Papier ist geduldig. Es wird von all diesen Treffen in den nächsten Wochen abhängen, ob wir den Menschen vermitteln können, dass wir auch den politischen Willen haben, Taten zu setzen, Ziele zu formulieren und die Bürger zu Beteiligten des Projektes zu machen. Ich erwarte von diesem Gipfel eine neue Dynamik, eine neue Verantwortung, mehr Ernsthaftigkeit im Umgang mit den Themen. Denn das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, war doch die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner: Nationalisierungen, Parteipolitisierungen. Lissabon ruft auf zur Europäisierung, zur Politikgestaltung! Daher erwarte ich, dass wir wissen, was wir mit dem Modell der sozialen Marktwirtschaft machen werden. Wie gehen wir mit der Finanz- und Wirtschaftskrise um? Das geht nicht mit der Verteidigung bestehender Rechte, sondern mit der Suche nach globalen Lösungen. Ich erwarte auch einen Kassensturz. Wir müssen wissen, wie viel Geld wir für unsere Politiken haben. Dieser Kassensturz muss von diesem Gipfel an die Kommission herangetragen werden. Wir müssen ernsthaft, wahrhaftig und offen über die Themen reden und uns neue Ziele setzen. Alles, alles Gute!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, als eerste wil ik u, mevrouw Malmström, van harte feliciteren met uw verhuizing, bij wijze van spreken, van het Parlement naar de regering en van de regering naar de Europese Commissie. Ik wens u het allerbeste. Dit is de laatste vergadering onder het Verdrag van Nice, en we spreken over de eerste vergadering onder het Verdrag van Lissabon. Deze kwantumsprong, deze verandering, dit nieuwe hoofdstuk moet tijdens de eerste top merkbaar zijn. Europa is veranderd. Het debat over de instellingen is voorbij en het debat over personen hopelijk ook. We gaan over op beleidsvorming in een nieuwe context. Burgerrechten en parlementen zullen worden versterkt, het vermogen van de Europese Unie en de instellingen om actie te ondernemen zal worden geconsolideerd en ons, alle drie de instellingen, zullen rechten worden gegeven die het eenvoudiger voor ons maken om ons continent in de wereld te vertegenwoordigen. Papier is geduldig. Of we mensen er echter van kunnen overtuigen dat we de politieke wil hebben om actie te ondernemen, nieuwe doelstellingen te formulerenen en burgers bij projecten te betrekken, zal afhangen van al deze vergaderingen in de komende paar weken. Ik verwacht dat deze top een nieuwe dynamiek, een nieuw verantwoordelijkheidsgevoel en een serieuzere benadering van verschillende onderwerpen zal opleveren. Wat we de afgelopen dagen hebben gezien was een zoektocht naar de kleinste gemene deler: nationalisatie en politisering. Het Verdrag van Lissabon is daarentegen een roep om europeanisering en beleidsvorming. Daarom verwacht ik dat we weten wat we gaan doen met het model van de sociale markteconomie. Hoe gaan we om met de financiële en economische crisis? We kunnen deze niet aanpakken door bestaande rechten te verdedigen, maar door wereldwijde oplossingen te zoeken. Ik verwacht ook dat we onze financiën onder de loep zullen nemen. We moeten weten hoeveel geld we aan ons beleid kunnen besteden. De verantwoordelijkheid voor dit financiële onderzoek moet tijdens de top aan de Commissie worden overgedragen. We moeten serieus, eerlijk en open debatteren over de verschillende onderwerpen, en nieuwe doelstellingen formuleren. Ik wens u het allerbeste."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Po pierwsze chciałbym przekazać pani, pani Malmström, swoje najszczersze gratulacje w związku z awansem – że się tak wyrażę – z Parlamentu do rządu, a z rządu do Komisji Europejskiej. Życzę pani wszelkiej pomyślności. Odbywamy ostatnie posiedzenie za obowiązywania traktatu nicejskiego i rozmawiamy o pierwszym posiedzeniu za obowiązywania traktatu lizbońskiego. Ten olbrzymi skok, ta zmiana, ten nowy rozdział, musi być widoczny w trakcie pierwszego szczytu. Europa zmieniła się. Debata o instytucjach dobiegła końca, podobnie – taką mam nadzieję – jak debata o obsadzie stanowisk. Przechodzimy do uprawiania polityki w nowym kontekście. Wzmocnione zostaną prawa obywateli i parlamenty, wzmocniona zostanie zdolność Unii Europejskiej i jej instytucji do działania, a my, wszystkie trzy instytucje, otrzymamy prawa, które ułatwią nam reprezentowanie naszego kontynentu w świecie. Papier przyjmie wszystko. Ale to, czy uda nam się przekonać ludzi, że mamy wolę polityczną do działania, formułowania nowych celów i angażowania obywateli w projekty, będzie zależało od tych wszystkich spotkań, które odbędą się w ciągu kilku nadchodzących tygodni. Oczekuję, że ten szczyt zaowocuje nową dynamiką, nowym poczuciem odpowiedzialności i poważniejszym podejściem do zajmowania się różnymi tematami. W ciągu ostatnich kilku dni byliśmy świadkami poszukiwania najmniejszego wspólnego mianownika: nacjonalizacji i upolitycznienia. Z drugiej strony traktat lizboński jest wezwaniem do europeizacji i realizowania polityki. Dlatego też oczekuję, że będziemy wiedzieli, co mamy zrobić z modelem gospodarki społeczno-rynkowej. W jaki sposób poradzimy sobie z kryzysem finansowo-gospodarczym? Nie uda nam się tego osiągnąć poprzez bronienie istniejących praw, ale poprzez poszukiwanie rozwiązań globalnych. Oczekuję również, że przeprowadzimy przegląd naszych finansów. Musimy bezwzględnie wiedzieć, ile pieniędzy wydaliśmy na nasze polityki. W trakcie szczytu trzeba będzie powierzyć odpowiedzialność za przegląd finansowy Komisji. Musimy omówić poszczególne tematy na serio, w sposób uczciwy i otwarty, a także wyznaczyć sobie nowe cele. Życzę pani wszystkiego najlepszego."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar, gostaria de felicitar muito sinceramente a Senhora Ministra Malmström pela sua transição, digamos assim, do Parlamento para o governo e do governo para a Comissão Europeia. Desejo-lhe os maiores êxitos. Estamos a realizar o último período de sessões ao abrigo do Tratado de Nice e a falar do primeiro período de sessões ao abrigo do Tratado de Lisboa. Este salto importante, esta mudança, este novo capítulo deve ser visível na primeira cimeira. A Europa mudou. O debate sobre as instituições chegou ao fim, tal como também chegou ao fim – espero – o debate sobre as pessoas e os cargos. Estamos a avançar para a elaboração de políticas num novo contexto. Os direitos dos cidadãos e os parlamentos serão reforçados, a capacidade de acção da União Europeia e das instituições será reforçada e a nós, às três instituições, serão conferidos direitos que tornarão mais fácil representar o nosso continente no mundo. Pode-se escrever o que se quiser no papel. No entanto, a capacidade de convencer as pessoas de que temos vontade política para agir, para formular novos objectivos e envolver os cidadãos nos projectos dependerá de todas essas reuniões a realizar nas próximas semanas. Espero que desta cimeira resulte uma nova dinâmica, um novo sentido de responsabilidade e uma abordagem mais séria para tratar diferentes temas. O que observámos ao longo dos últimos dias foi uma procura pelo menor denominador comum: nacionalização e politização. O Tratado de Lisboa, em contrapartida, é um convite à europeização e à decisão política. Por isso, espero que saibamos o que vamos fazer com o modelo da economia social de mercado. Como vamos fazer face à crise económica e financeira? Não podemos fazê-lo através da defesa de direitos existentes, mas da procura de soluções globais. Espero também que procedamos a uma revisão das nossas finanças, tarefa essencial para sabermos quanto dinheiro temos para despender nas nossas políticas. A cimeira tem de passar para a Comissão a responsabilidade por esta revisão financeira. Temos de discutir os diversos temas com seriedade, honestidade e franqueza, e de estabelecer novos objectivos. Desejo a todos o maior êxito."@pt17
"Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, în primul rând, aş dori să vă ofer dvs., doamnă Malmström, sincerele mele felicitări pentru mutarea, să spun aşa, de la Parlament la guvern şi de la guvern în Comisia Europeană. Vă doresc toate cele bune. Participăm la ultima reuniune în temeiul Tratatului de la Nisa şi discutăm despre prima reuniune în temeiul Tratatului de la Lisabona. Acest salt calitativ, această schimbare, acest nou capitol trebuie să reţină atenţia la primul summit. Europa s-a schimbat. Dezbaterea despre instituţii s-a încheiat şi cred că şi dezbaterea despre personal. Ne îndreptăm atenţia spre elaborarea politicilor într-un nou context. Drepturile cetăţenilor şi parlamentele vor fi consolidate, capacitatea Uniunii Europene şi a instituţiilor de a acţiona va fi consolidată, iar noi, toate cele trei instituţii, vom primi drepturi care vor facilita reprezentarea continentului nostru în lume. Puteţi scrie orice doriţi pe hârtie. Cu toate acestea, dacă vom putea convinge poporul că avem voinţa politică de a acţiona, de a formula noi obiective şi de a implica cetăţenii în proiecte va depinde de toate aceste reuniuni din următoarele câteva săptămâni. Mă aştept ca acest summit să genereze o dinamică nouă, un nou simţ al responsabilităţii şi o abordare mai serioasă a tratării diferitelor subiecte. Ce am observat în ultimele câteva zile a fost căutarea celui mai mic numitor comun: naţionalizarea şi politizarea. Tratatul de la Lisabona, pe de altă parte, este un apel la europenizare şi la elaborarea politicilor. De aceea mă aştept să ştim ce vom face cu modelul economiei de piaţă sociale. Cum vom aborda criza financiară şi economică? Nu putem face aceasta prin apărarea drepturilor existente, ci prin căutarea soluţiilor globale. De asemenea, mă aştept să ne revizuim finanţele. Este esenţial să ştim câţi bani trebuie să cheltuim pe politicile noastre. Summit-ul trebuie să transfere responsabilitatea acestei revizuiri financiare în sarcina Comisiei. Trebuie să dezbatem diferitele teme în mod serios, cinstit şi deschis şi să ne stabilim noi obiective. Vă doresc toate cele bune."@ro18
"(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade by som chcel vám, pani Malmströmová, srdečne zablahoželať k vášmu postupu, takpovediac z Parlamentu do vlády a z vlády do Európskej komisie. Želám vám len to najlepšie. Máme posledné zasadnutie podľa Zmluvy z Nice a hovoríme o prvom zasadnutí podľa Lisabonskej zmluvy. Tento významný krok vpred, táto zmena, táto nová kapitola musí byť na prvom samite citeľná. Európa sa zmenila. Diskusia o inštitúciách sa skončila a dúfam, že aj diskusia o personálnych otázkach. Presúvame sa k tvorbe politík v novom kontexte. Posilnia sa práva občanov a parlamenty, upevní sa schopnosť Európskej únie a inštitúcií konať a my, všetky tri inštitúcie, získame práva, ktoré nám uľahčia zastupovať náš kontinent vo svete. Na papier sa dá napísať čokoľvek. Avšak to, či dokážeme presvedčiť ľudí, že máme politickú vôľu konať, formulovať nové ciele a zapájať občanov do projektov, bude závisieť od všetkých týchto zasadnutí v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov. Očakávam, že tento samit vytvorí novú dynamiku, nový zmysel pre zodpovednosť a seriózny prístup k rozličným témam. To, čo sme videli v posledných dňoch, bolo hľadanie najnižšieho spoločného menovateľa: znárodňovanie a politizácia. Na druhej strane, Lisabonská zmluva je výzvou na europeizáciu a tvorbu politík. Preto očakávam, že vieme, ako naložíme s modelom sociálneho trhového hospodárstva. Ako budeme riešiť finančnú a hospodársku krízu? Nedokážeme to bránením jestvujúcich práv, ale hľadaním globálnych riešení. Tiež očakávam, že prehodnotíme naše financie. Je nevyhnutné, aby sme vedeli, koľko peňazí treba vynaložiť na naše politiky. Samit musí preniesť zodpovednosť za túto finančnú revíziu na Komisiu. Musíme vážne, úprimne a otvorene diskutovať o rozličných témach a stanoviť si nové ciele. Želám vám veľa šťastia."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej bi želel vam, gospa Malmström, iskreno čestitati za, recimo temu, selitev iz Parlamenta v vlado in iz vlade v Evropsko komisijo. Želim vam vse najboljše. Imamo zadnje zasedanje na podlagi Pogodbe iz Nice in govorimo o prvem zasedanju na podlagi Lizbonske pogodbe. Ta kvantumski skok, ta sprememba, to novo poglavje mora biti vidno na prvem vrhu. Evropa se je spremenila. Razprave o institucijah so se končale in upam, da enako velja tudi za razprave o kadrovanju. Premikamo se k oblikovanju politike v novem okviru. Pravice državljanov in parlamenti bodo okrepljeni, sposobnost Evropske unije in institucij, da ukrepajo, bo večja, mi, vse tri institucije, pa bomo dobili pravice, ki nam bodo omogočale, da bomo lažje predstavljali našo celino v svetu. Lahko si zapisujete, kar želite. Vendar to, ali bomo lahko prepričali ljudi, da imamo politično voljo za ukrepanje, oblikovanje novih ciljev in vključevanje državljanov v projekte, bo odvisno od vseh teh zasedanj v naslednjih nekaj tednih. Pričakujem, da bo ta vrh ustvaril novo dinamiko, nov čut za odgovornost in resnejši pristop k obravnavanju različnih tem. Kar smo videli v zadnjih nekaj dneh, je bilo iskanje najnižjega skupnega imenovalca: nacionalizacije in politizacije. Lizbonska pogodba pa je na drugi strani poziv k evropeizaciji in oblikovanju politike. Zato pričakujem, da vemo, kaj bomo storili z modelom socialnega tržnega gospodarstva. Kako bomo reševali finančno in gospodarsko krizo? Tega ne moremo početi z zagovarjanjem obstoječih pravic, temveč z iskanjem globalnih rešitev. Pričakujem tudi, da bomo pregledali naše finance. Pomembno je, da vemo, koliko denarja moramo porabiti za naše politike. Vrh mora odgovornost za ta finančni pregled prenesti na Komisijo. O različnih temah moramo razpravljati resno, iskreno in odprto in zastaviti si moramo nove cilje. Želim vam vse najboljše."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill först uppriktigt gratulera er, fru Malmström, till att ni så att säga går från Europaparlamentet till regeringen och sedan från regeringen till Europeiska kommissionen. Jag önskar er lycka till. Vi genomför just nu det sista sammanträdet enligt Nicefördraget och talar om det första sammanträdet enligt Lissabonfördraget. Detta paradigmskifte, denna förändring, detta nya kapitel behöver synas vid det första toppmötet. EU har förändrats. Vi har lämnat den konstitutionella diskussionen bakom oss, liksom förhoppningsvis diskussionen om personfrågor. Vi övergår till det politiska beslutsfattandet, i ett nytt sammanhang där medborgarnas rättigheter och parlamentens ställning stärks, där EU och dess institutioner får bättre handlingsmöjligheter och där vi – samtliga tre institutioner – erhåller rättigheter som gör det lättare för oss att företräda vår kontinent gentemot omvärlden. Men papper är inte verklighet. Alla de möten som ska genomföras de närmaste veckorna är avgörande för att vi ska kunna övertyga människor om att vi har den politiska viljan att handla, formulera nya mål och låta medborgarna delta i dessa projekt. Jag förväntar mig att toppmötet ska utgöra startskottet för en ny dynamik, ett nytt ansvarstagande och en mer seriös inställning till hur olika frågor ska hanteras. De senaste dagarna har vi kunnat bevittna jakten på den minsta gemensamma nämnaren: förstatligande och politisering. Lissabonfördraget uppmanar oss i stället att europeisera och fatta politiska beslut. Jag förväntar mig därför att vi vet vad vi ska göra med den sociala marknadsekonomin som modell. Hur ska vi hantera den ekonomiska och finansiella krisen? Inte genom att försvara befintliga rättigheter – vi måste försöka hitta globala lösningar. Jag räknar också med att vi behöver se över vår finansiella situation. Vi måste veta vad vår politik kostar. Toppmötet måste överlåta ansvaret för denna finansiella översyn på kommissionen. Vi behöver diskutera de olika frågorna seriöst, ärligt och öppet och fastställa nya mål. Jag önskar er alla lycka till."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph