Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-060"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-060"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, este é um debate importante, porque acredito que seja o último em que estamos a discutir nomes. É, de facto, altura de virar a página, falar de políticas, falar dos desafios que a União Europeia tem pela frente. Eu pretendia salientar um: a matéria do combate à crise. É uma daquelas em que mais unidas têm estado as instituições políticas europeias. É altura de saudar o Conselho pela sua preocupação e, em especial, a Presidência sueca. É altura de cumprimentar a Comissão e o seu Presidente, que teve sempre uma grande preocupação na matéria do combate à crise, e salientar que o próprio Parlamento Europeu assumiu, através de uma comissão específica, uma grande vontade de discutir esta matéria. Mas é esta também a altura em que têm existido discrepâncias entre o que é dito pelos responsáveis políticos e o que tem sido dito pelos governadores dos Bancos Centrais, seja a nível nacional, seja a nível europeu. Em primeiro lugar, é necessária prudência em relação ao fim da crise. Esta não é a altura para levantar medidas de apoio às economias estatais e às empresas. Mas é também altura de traçar o caminho. Os responsáveis dos Bancos Centrais têm alertado os governos para um plano ambicioso de correcção dos défices. Os anos variam. Mostram, aliás, oposição a certas políticas como aquelas que pretendem baixar impostos, num recado dirigido a alguns governos. Pena tenho que o governo português não esteja a seguir o caminho da baixa dos impostos. O caminho tem que ser o da competitividade, e a mensagem deste conceito tem que ser clara: mais competitividade, mais estímulo, mais crescimento, mais apoio às empresas, mais Europa a apoiar o crescimento e o emprego."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, dnešní rozprava je důležitá, protože podle mého názoru je poslední, v níž budeme hovořit o jménech. Přišel už vlastně čas obrátit list a debatovat o politice a diskutovat o výzvách, které stojí před Evropskou unií. Rád bych zdůraznil jednu z nich: otázku řešení krize. Jde o jedno z témat, v němž byly evropské politické orgány nejjednotnější. Přišel čas poblahopřát Radě a zejména švédskému předsednictví k pozornosti, již této otázce věnovaly. Nastal čas poblahopřát Komisi a jejímu předsedovi, jemuž řešení krize vždy leželo na srdci, a zdůraznit, že samotný Parlament zřízením zvláštního výboru prokázal velkou připravenost o této otázce jednat. Máme zde ale také čas, kdy se objevil nesoulad mezi tím, co říkají političtí vůdcové, a tím, co říkají guvernéři centrálních bank na národní i evropské úrovni. Především musíme být opatrní, co se týká konce krize. Tyto časy nejsou vhodné ke zrušení podpůrných opatření pro státní hospodářství a podniky. Nastal čas vytyčit cestu pro nadcházející období. Představitelé centrálních bank vládám navrhli ambiciózní plán k nápravě schodků. Časy se mění. Navíc dali ve sdělení adresovaném značnému počtu vlád najevo nesouhlas s určitými politikami, například se záměrem snižovat daně. Je mi líto, že se portugalská vláda cestou snižování daní nevydá. Musíme kráčet cestou konkurenceschopnosti a tato koncepce musí jasně sdělovat toto: více konkurenceschopnosti, více podpůrných kroků, více růstu, více podpory podnikům, více Evropy v zájmu podpory hospodářského růstu a zaměstnanosti."@cs1
"Hr. formand! Dette er en vigtig forhandling, da det formodentlig er den sidste, hvor vi drøfter navne. Det er faktisk på tide at vende et nyt blad, drøfte politikker og drøfte de udfordringer, EU står over for. Jeg vil gerne fremhæve en af disse udfordringer, nemlig spørgsmålet om, hvordan vi håndterer krisen. Det er et af de spørgsmål, som de europæiske politiske institutioner har stået mest samlet om. Tiden er inde til at rose Rådet – og navnlig det svenske formandskab – for dets engagement. Tiden er inde til at rose Kommissionen og dens formand, der altid har været meget optaget af at håndtere krisen, og understrege, at Parlamentet selv har udvist stor villighed til at drøfte dette spørgsmål ved at nedsætte et særligt udvalg. Det er imidlertid også en tid, hvor der har været uoverensstemmelser mellem det, de politiske ledere siger, og det, centralbankcheferne siger – på både nationalt og europæisk niveau. For det første skal vi være varsomme med hensyn til, hvornår krisen er slut. Tiden er ikke inde til at trække støtteforanstaltningerne til nationaløkonomierne og virksomhederne tilbage. Det er også på tide at få fastlagt vejen fremad. Centralbankcheferne har varslet regeringerne om, at der skal iværksættes en ambitiøs plan for at rette op på budgetunderskuddene. Tiderne ændrer sig. De har desuden i en meddelelse til adskillige regeringer vist deres modstand mod en række politikker, som f.eks. de politikker, der sigter mod at sænke skatterne. Jeg beklager, at den portugisiske regering ikke er med på at sænke skatterne. Vi skal sikre konkurrenceevnen, og budskabet er klart: større konkurrenceevne, større incitament, større vækst, større støtte til virksomhederne, større inddragelse af EU, som skal støtte vækst og jobskabelse."@da2
"Herr Präsident, dies ist eine wichtige Debatte, da ich glaube, dass es die letzte ist, in der wir Namen diskutieren werden. Es ist in der Tat an der Zeit umzublättern, Strategien und die Herausforderungen, mit denen die Europäische Union konfrontiert ist, zu diskutieren. Ich möchte eine solche Herausforderung hervorheben: das Anpacken der Krise. Dies ist eines der Themen, über das sich die europäischen politischen Institutionen am meisten einig gewesen sind. Es ist an der Zeit, den Rat und insbesondere den schwedischen Vorsitz zu seinem Engagement zu beglückwünschen. Es ist an der Zeit, die Kommission und ihren Präsidenten, der immer sehr darum besorgt war, die Krise anzupacken, zu beglückwünschen, und hervorzuheben, dass das Parlament selbst große Bereitschaft zur Diskussion dieses Themas gezeigt hat, indem es einen Sonderausschuss eingerichtet hat. Es ist jedoch auch eine Zeit, in der es Diskrepanzen zwischen den Aussagen politischer Führungskräfte und den Aussagen der Leiter der Zentralbanken, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene, gegeben hat. Erstens müssen wir vorsichtig sein, was das Ende der Krise betrifft. Dies ist nicht die Zeit, um Unterstützungsmaßnahmen für Volkswirtschaften und Unternehmen zurückzuziehen. Es ist auch an der Zeit, die Vorgehensweise zu planen. Die Leiter der Zentralbanken haben die Regierungen zu einem ehrgeizigen Plan zur Korrektur von Defiziten aufgefordert. Die Zeiten ändern sich. Sie haben außerdem ihre Ablehnung gegenüber einigen Strategien wie denjenigen, die auf Steuersenkungen abzielen, im Rahmen einer an einige Regierungen gerichteten Botschaft bekundet. Ich bedauere, dass die portugiesische Regierung nicht den Weg der Steuersenkungen geht. Der Weg muss sich durch Wettbewerbsfähigkeit auszeichnen, und die Botschaft dieses Konzepts muss klar sein: mehr Wettbewerbsfähigkeit, mehr Anreiz, mehr Wachstum, mehr Unterstützung für Unternehmen, mehr Europa zur Unterstützung von Wachstum und Beschäftigung."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για σημαντική συζήτηση, επειδή πιστεύω ότι είναι η τελευταία κατά τη διάρκεια της οποίας συζητούμε για ονόματα. Μάλιστα, έχει έρθει η στιγμή να γυρίσουμε σελίδα, να συζητήσουμε για πολιτικές και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να τονίσω μια τέτοια πρόκληση: το ζήτημα της αντιμετώπισης της κρίσης. Αποτελεί ένα από τα ζητήματα για τα οποία οι ευρωπαϊκοί πολιτικοί θεσμοί έχουν επιδείξει τη μεγαλύτερη ενότητα. Έχει έρθει η στιγμή να συγχαρούμε το Συμβούλιο για το ενδιαφέρον του και, ιδίως, τη σουηδική Προεδρία. Να συγχαρούμε την Επιτροπή και τον Πρόεδρό της, ο οποίος πάντα επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση της κρίσης, και να τονίσουμε ότι το ίδιο το Κοινοβούλιο επέδειξε σημαντική ετοιμότητα για να συζητήσει το ζήτημα μέσω της σύστασης ειδικής επιτροπής. Ωστόσο, παρατηρούνται επίσης διαφορές μεταξύ των λόγων των πολιτικών ηγετών και των λόγων των διοικητών κεντρικών τραπεζών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτον, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά το τέλος της κρίσης. Δεν έχει έρθει η στιγμή για την απόσυρση των μέτρων στήριξης των εθνικών οικονομιών και επιχειρήσεων. Επίσης, έχει έρθει η στιγμή να σχεδιάσουμε την πορεία μας. Οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών έχουν πληροφορήσει τις κυβερνήσεις για ένα φιλόδοξο σχέδιο διόρθωσης των ελλειμμάτων. Οι καιροί αλλάζουν. Επίσης, έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους με κάποιες πολιτικές, όπως αυτές που στοχεύουν στη μείωση της φορολογίας, σε μήνυμά τους προς διάφορες κυβερνήσεις. Λυπάμαι που η πορτογαλική κυβέρνηση δεν ακολουθεί τον δρόμο της μείωσης της φορολογίας. Ο δρόμος πρέπει να οδηγεί στην ανταγωνιστικότητα και το μήνυμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο: μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, μεγαλύτερη παροχή κινήτρων, μεγαλύτερη ανάπτυξη, μεγαλύτερη στήριξη των επιχειρήσεων, περισσότερη Ευρώπη για τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης."@el10
"Mr President, this is an important debate, since I believe that it is the last in which we will be discussing names. It is, in fact, time to turn the page, to discuss policies and to discuss the challenges facing the European Union. I would like to highlight one such challenge: the issue of tackling the crisis. It is one of those issues on which the European political institutions have been most united. It is time to congratulate the Council on its concern and, in particular, the Swedish Presidency. It is time to congratulate the Commission and its President, who has always been very concerned about tackling the crisis, and to highlight that Parliament itself has shown great readiness to discuss this issue by setting up a special committee. However, it is also a time when there have been discrepancies between what is said by political leaders and what has been said by the governors of the central banks, at both national and European levels. Firstly, we need to be cautious about the end of the crisis. This is not the time to withdraw support measures for state economies and companies. It is also time to plot the route ahead. The leaders of the central banks have alerted governments to an ambitious plan to correct deficits. Times change. Moreover, they have revealed their opposition to some policies, such as those that aim to lower taxes, in a message addressed to several governments. I am sorry that the Portuguese Government is not going down the route of lowering taxes. The route has to be that of competitiveness, and the message of this concept has to be clear: more competitiveness, more stimulus, more growth, more support for companies, more Europe to support growth and jobs."@en4
"Señor Presidente, este es un debate importante, puesto que creo es el último en el que hablaremos sobre los nombres. De hecho, es hora de pasar página, de hablar de políticas y de debatir sobre los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea. Me gustaría destacar uno de estos desafíos: el de afrontar la crisis. Este es uno de estos asuntos en los que las instituciones políticas de la Unión Europea deben mostrarse más unidas. Es el momento de aclamar al Consejo por su preocupación y en particular, a la Presidencia sueca. Es el momento de aclamar a la Comisión y a su Presidente, al que siempre le se ha preocupado mucho por afrontar la crisis, y de destacar que el propio Parlamento ha mostrado una buena disposición para tratar estos asuntos formando un comisión especial. No obstante, también es el momento en el que han existido discrepancias entre lo que dicen los líderes políticos y lo que dicen los gobernadores de los bancos centrales, tanto a escala nacional como europea. En primer lugar, tenemos que ser prudentes con el fin de la crisis. No es el momento de retirar medidas de apoyo para las empresas y economías estatales; es el momento de trazar el camino. Los líderes de los bancos centrales han anunciado a los gobiernos un ambicioso plan para corregir los déficits. Los tiempos cambian. Es más, han revelado su oposición a algunas políticas, como las dirigidas a reducir los impuestos, en un mensaje para los gobiernos. Lamento que el Gobierno portugués no vaya a seguir ese camino de la reducción de impuestos. El camino debe ser el de la competitividad y el mensaje de este concepto debe quedar claro: más competitividad, más estímulo, más crecimiento, más apoyo a las empresas, más Europa para respaldar el crecimiento y el empleo."@es21
"Lugupeetud juhataja! See on oluline arutelu, sest ma usun, et see on viimane, mil me vahetame mõtteid nimede teemal. Tegelikult on aeg pöörata uus lehekülg, arutada poliitikat ja Euroopa Liidu ees seisvaid ülesandeid. Ma soovin ühe niisuguse ülesande esile tuua – see on kriisi lahendamine. See on üks neid küsimusi, mille suhtes Euroopa poliitilised institutsioonid on kõige enam üksmeelel. On aeg avaldada nõukogule ja eriti eesistujariigile Rootsile kiitust huvi ülesnäitamise eest. On aeg avaldada kiitust komisjonile ja tema presidendile, kes on alati väga muretsenud kriisi lahendamise pärast, ja tuua esile, et parlament ise on erikomisjoni luues näidanud suurt valmisolekut seda küsimust arutada. Samas on ka aeg, mil on tekkinud lahknevused poliitiliste liidrite sõnade ja nii riikliku kui ka Euroopa tasandi keskpankade juhtide sõnade vahel. Kõigepealt peame olema ettevaatlikud kriisi lõpu suhtes. Praegu ei ole õige aeg riikide majanduse ja ettevõtete toetamise meetmeid lõpetada. Samas on praegu õige aeg teha tulevikuplaane. Keskpankade juhid on hoiatanud valitsusi, et need peaksid koostama igakülgse kava eelarvepuudujäägi vähendamiseks. Ajad muutuvad. Keskpankade juhid näitasid ka mitmele valitsusele saadetud sõnumis oma vastuseisu mõningatele meetmetele, näiteks sellistele, millega tahetakse makse vähendada. Mul on kahju, et Portugali valitsus ei kavatse makse vähendada. Eesmärk peab olema konkurentsivõime suurendamine ning selle idee sõnum peab olema selge: suurem konkurentsivõime, rohkem stiimuleid, majanduskasvu ja toetust ettevõtetele ning rohkem majanduskasvu ja töökohti toetavat Euroopat."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä on tärkeä keskustelu, koska uskon, että se on viimeinen, jossa me keskustelemme nimistä. Itse asiassa nyt on aika kääntää sivua, keskustella politiikasta ja Euroopan unionia kohtaavista haasteista. Haluan nostaa esiin yhden haasteen: kriisin voittamisen. Se on yksi niistä kysymyksistä, joista EU:n poliittiset instituutiot ovat olleet kaikkein yksimielisimpiä. On aika onnitella neuvostoa sekä erityisesti puheenjohtajavaltio Ruotsia. On aika onnitella komissiota ja sen puheenjohtajaa, joka on aina kiinnittänyt paljon huomiota kriisin käsittelyyn, ja korostaa sitä, että itse Euroopan parlamentti on osoittanut suurta valmiutta keskustella tästä aiheesta perustamalla erityisen valiokunnan. On kuitenkin myös aika, jolloin poliittisten johtajien puheet ja keskuspankkien johtajien puheet eroavat toisistaan kansallisella ja EU:n tasolla. Ensinnäkin meidän on oltava varovaisia kriisin loppumisen suhteen. Nyt ei ole aika vetää pois tukia valtiontalouksilta ja yrityksiltä. On myös aika kartoittaa edessä oleva reitti. Keskuspankkien johtajat ovat patistaneet hallituksia kunnianhimoiseen suunnitelmaan vajeiden korjaamiseksi. Ajat muuttuvat. Sen lisäksi he ovat paljastaneet vastustavansa tietynlaista politiikkaa, kuten sitä, jolla pyritään alentamaan veroja, viestissä, joka on osoitettu useille hallituksille. Olen pahoillani siitä, että Portugalin hallitus ei lähde alentamaan veroja. On valittava kilpailukyvyn reitti, ja tämän suunnitelman viestin täytyy olla selvä: enemmän kilpailukykyä, enemmän kannustimia, enemmän kasvua, enemmän yritystukea, enemmän EU:ta tukemaan kasvua ja työpaikkoja."@fi7
"Monsieur le Président, ce débat est important, puisque je crois que ce sera le dernier au cours duquel nous parlerons de personnes. En effet, il est temps de tourner la page, de parler des politiques et des défis qui attendent l’Union européenne. Je voudrais relever l’un de ceux-ci, à savoir le domaine de la lutte contre la crise. C’est l’un de ces domaines à propos desquels les institutions européennes ont été le plus unies. Le moment est venu de féliciter le Conseil pour son implication et, en particulier, la Présidence suédoise. C’est aussi le moment de complimenter la Commission et son président, qui a toujours fait preuve d’un grand intérêt dans la lutte contre cette crise, et de souligner que le Parlement a lui aussi montré un grand empressement à traiter cette question, avec la mise en place d’une commission spéciale. Mais il y a eu également des moments de divergences entre les déclarations des dirigeants politiques et celles des gouverneurs des banques centrales, à l’échelle nationale et à l’échelle européenne. Avant tout, il faut faire preuve de prudence en ce qui concerne la fin de la crise. Ce n’est pas le moment de supprimer les mesures de soutien aux économies publiques et aux entreprises. C’est aussi le moment de montrer la voie. Les responsables des banques centrales ont sensibilisé les gouvernements à la mise en œuvre d’un plan ambitieux de correction des déficits. Les temps changent. Ils ont en outre, dans un message adressé à plusieurs gouvernements, révélé leur opposition à certaines mesures politiques, comme la baisse des impôts. Je regrette que le gouvernement portugais ne s’engage pas sur la voie d’une baisse des impôts. Cette voie doit être celle de la compétitivité, et le message qu’elle implique doit être clair: plus de compétitivité, plus d’incitations, plus de croissance, plus de soutien pour les entreprises, plus d’Europe pour appuyer la croissance et les emplois."@fr8
"). Tisztelt elnök úr! Ez fontos vita, mert véleményem szerint ez az utolsó alkalom, hogy nevekről vitázhatunk. Itt az ideje, hogy továbblépjünk, hogy a szakpolitikákról beszéljünk és megvitassuk az Európai Unió előtt álló kihívásokat. Kiemelném az egyik ilyen kihívást: a válság megoldásának kérdését. Ez az egyik olyan kérdés, amelynek terén az európai politikai intézmények a legegységesebbek. Gratulálnunk kell a Tanácsnak, hogy kiemelten kezelte ezt a problémát, és különösen gratulálnunk kell a svéd elnökségnek. Gratulálnunk kell a Bizottságnak és az elnökének is, akik mindig is komolyan foglalkozott a válság megoldásával, és ki kell emelnünk, hogy maga a Parlament is mindig készen állt e kérdés megvitatására, létrehozva egy különbizottságot is. Ezt az időszakot azonban ellentmondások is jellemezték: ellentmondások húzódtak a politikai vezetők és a központi bankok vezetőinek a nyilatkozatai között, nemzeti és európai szinten egyaránt. Először is óvatosnak kell lennünk a válság végével kapcsolatban. Még nem jött el az ideje a nemzeti gazdaságoknak és a vállalatoknak nyújtott támogatási intézkedések visszavonásának. Viszont most kell megtervezni, hogy merre haladjunk tovább. A központi bankok vezetői figyelmeztették a kormányokat, hogy tegyenek határozott intézkedéseket a hiány korrigálása érdekében. Változnak az idők. A bankok több kormánynak is üzenetek, és felfedték, hogy elleneznek bizonyos politikákat, például azokat, amelyek alacsonyabb adókat ígérnek. Sajnálom, hogy a portugál kormány nem az adócsökkentés útján halad tovább. A követendő út a versenyképesség mentén vezet, az üzenet pedig egyértelmű: nagyobb versenyképesség, több ösztönzés, nagyobb növekedés, több támogatás a vállalatoknak, több európai támogatás a növekedés és a munkahelyek érdekében."@hu11
"Signor Presidente, questa discussione è importante perché credo sia l’ultima in cui discuteremo di nomi. E’ giunto infatti il momento di voltare pagina e passare a discutere le politiche e le sfide che l’Unione europea deve affrontare. Vorrei menzionarne una tra tante, ossia le modalità per affrontare la crisi. Questa è una delle questioni in cui le istituzioni politiche europee devono agire all’unisono. E’ doveroso riconoscere l’interessamento dimostrato dal Consiglio e in particolare dalla presidenza svedese. E’ altrettanto doveroso applaudire la Commissione e il suo presidente, sempre molto attivo nell’affrontare la crisi, e sottolineare la grande disponibilità del Parlamento a discutere la questione tramite l’istituzione di una commissione speciale. Nel contempo dobbiamo prendere atto delle discrepanze esistenti tra le affermazioni dei leader politici e le dichiarazioni dei governatori delle banche centrali a livello nazionale ed europeo. Preciso che dobbiamo essere cauti nel prefigurare la fine della crisi e sarebbe prematuro ritirare le misure di sostegno per il settore pubblico e privato. Occorre invece disegnare la rotta da seguire. I responsabili delle banche centrali hanno sollecitato i governi a varare un piano ambizioso di copertura dei disavanzi. I tempi stanno cambiando. In un messaggio rivolto a numerosi governi essi si sono peraltro dichiarati contrari a talune politiche, come quelle mirate a ridurre la pressione fiscale. Mi rammarico che il governo portoghese non stia seguendo la politica di riduzione delle tasse. La via da percorrere è quella della competitività e il nocciolo della questione è chiaro: più competitività, più incentivi, più crescita, più sostegno alle imprese, più Europa a sostegno della crescita e dell’occupazione."@it12
"Gerb. pirmininke, tai svarbi diskusija, nes manau, kad tai paskutinė diskusija, kurioje svarstysime pavardes. Tiesą sakant, atėjo laikas atversti kitą puslapį, svarstyti politiką ir uždavinius, kurie laukia Europos Sąjungos. Norėčiau nurodyti vieną tokį uždavinį – krizės įveikimo klausimą. Tai yra vienas iš tų klausimų, kuriais Europos politinės institucijos labiausiai susivienijusios. Tai laikas, tinkamas padėkoti Tarybai ir visų pirma Tarybai pirmininkaujančiai Švedijai už jų rūpestingumą. Tai laikas, tinkamas pasveikinti Komisiją ir jos Pirmininką, kuriam visada labai rūpėjo, kaip įveikti krizę, ir pabrėžti, kad pats Parlamentas, įsteigdamas specialų komitetą, įrodė esąs tinkamai pasirengęs svarstyti šį klausimą. Tačiau tai taip pat yra laikas, kai esama nesutapimų tarp to, ką tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu sako politiniai lyderiai, ir to, ką sako centrinių bankų valdytojai. Visų pirma mums reikia būti apdairiems kalbant apie krizės pabaigą. Tai netinkamas laikas atsisakyti paramos priemonių valstybių ekonomikoms ir bendrovėms. Tačiau tai taip pat yra laikas, tinkamas iš anksto planuoti kursą. Centrinių bankų vadovai perspėjo vyriausybes dėl plataus užmojo planų siekiant koreguoti biudžetų deficitus. Laikai keičiasi. Be to, kelioms vyriausybėms adresuotame pranešime jie atskleidė savo nepritarimą kai kurioms politikos kryptims, pvz., toms, pagal kurias siekiama mažinti mokesčius. Apgailestauju, kad Portugalijos vyriausybė nesirenka krypties mažinti mokesčius. Tai turi būti konkurencingumo kryptis, todėl žinia apie šią koncepciją turi būti aiški – konkurencingumo, paskatų, augimo, paramos bendrovėms ir Europos paramos augimui ir darbo vietoms didinimas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šīs ir svarīgas debates, jo uzskatu, ka ir pienākusi pēdējā reize, kad runājam par kādām personām. Tagad jāpāršķir jauna lappuse, ir jārunā par politiskajām nostādnēm un problēmām, ar kurām saskaras Eiropas Savienība. Vēlos īpaši pieminēt vienu no šīm problēmām: krīzes pārvarēšana. Attiecībā uz šo jautājumu Eiropas politiskās iestādes ir paudušas vislielāko vienotību. Ir pienācis laiks apsveikt Padomi un īpaši Zviedrijas prezidentūru. Ir pienācis laiks apsveikt Komisiju un tās priekšsēdētāju, kurš vienmēr ir rūpējies par krīzes pārvarēšanas jautājumu izskatīšanu, un ir pienācis laiks uzsvērt to, ka Parlaments, izveidojot īpašu komiteju, ir izrādījis gatavību apspriest šo jautājumu. Tomēr pašreizējā situācija ir tāda, ka gan valstu, gan Eiropas līmenī politisko vadītāju sacītais ir pretrunā centrālo banku vadītāju teiktajam. Mums jābūt piesardzīgiem, runājot par krīzes beigām. Šis nav īstais laiks pārtraukt atbalsta pasākumus valstīm un uzņēmumiem. Ir laiks atbrīvot ceļu uz priekšu. Centrālo banku vadītāji ir brīdinājuši valdības par mērķtiecīgu plānu izstrādi deficītu koriģēšanai. Laiki mainās. Turklāt vēstījumā vairākām valdībām tie ir norādījuši, ka iebilst pret dažām politikām, piemēram, tādām, kuru mērķis ir samazināt nodokļus. Man žēl, ka Portugāles valdība neturpina nodokļu samazināšanas pieeju. Ir jāizstrādā konkurētspējas plāns, un šīs koncepcijas vēstij jābūt skaidrai: labāka konkurētspēja, vairāk stimula, labāka izaugsme, lielāks atbalsts uzņēmumiem, labāka Eiropa, kas atbalsta izaugsmi un nodarbinātību."@lv13
"Senhor Presidente, este é um debate importante, porque acredito que seja o último em que estamos a discutir nomes. É, de facto, altura de virar a página, falar de políticas, falar dos desafios que a União Europeia tem pela frente. Eu pretendia salientar um: a matéria do combate à crise. É uma daquelas em que mais unidas têm estado as instituições políticas europeias. É altura de saudar o Conselho pela sua preocupação e, em especial, a Presidência sueca. É altura de cumprimentar a Comissão e o seu Presidente, que teve sempre uma grande preocupação na matéria do combate à crise, e salientar que o próprio Parlamento Europeu assumiu, através de uma comissão específica, uma grande vontade de discutir esta matéria. Mas é esta também a altura em que têm existido discrepâncias entre o que é dito pelos responsáveis políticos e o que tem sido dito pelos governadores dos Bancos Centrais, seja a nível nacional, seja a nível europeu. Em primeiro lugar, é necessária prudência em relação ao fim da crise. Esta não é a altura para levantar medidas de apoio às economias estatais e às empresas. Mas é também altura de traçar o caminho. Os responsáveis dos Bancos Centrais têm alertado os governos para um plano ambicioso de correcção dos défices. Os anos variam. Mostram, aliás, oposição a certas políticas como aquelas que pretendem baixar impostos, num recado dirigido a alguns governos. Pena tenho que o governo português não esteja a seguir o caminho da baixa dos impostos. O caminho tem que ser o da competitividade, e a mensagem deste conceito tem que ser clara: mais competitividade, mais estímulo, mais crescimento, mais apoio às empresas, mais Europa a apoiar o crescimento e o emprego."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dit is een belangrijk debat, want ik vertrouw erop dat we het hier vandaag voor het laatst over namen hebben. Het is tijd dat wij de bladzijde omslaan en debatteren over beleidsmaatregelen en over de uitdagingen die de Europese Unie te wachten staan. Ik wil er hier één uitlichten: de bestrijding van de crisis. Dat is een van de terreinen waarop de Europese politieke instellingen het nauwst hebben samengewerkt. Het is tijd om de Raad, en met name het Zweedse voorzitterschap, te feliciteren met zijn inzet. Het is tijd dat wij onze felicitaties overbrengen aan de Commissie en haar voorzitter, voor wie de bestrijding van de crisis altijd hoog op de agenda heeft gestaan. En het is tijd om te onderstrepen dat het Parlement zelf met de instelling van de bijzondere commissie een grote bereidheid heeft getoond om deze kwestie aan te pakken. Anderzijds waren er de laatste tijd ook discrepanties tussen de uitspraken van de politieke leiders en die van de gouverneurs van de centrale banken, op zowel nationaal als Europees niveau. Ten eerste is voorzichtigheid geboden met betrekking tot het einde van de crisis. Het is niet het moment om steunmaatregelen voor overheidssectoren en bedrijven in te trekken, maar wel om een koers uit te stippelen. De gouverneurs van de centrale banken hebben de regeringen attent gemaakt op een ambitieus plan om de bestaande tekorten weg te werken. De tijden veranderen. Bovendien hebben de gouverneurs in een boodschap aan sommige regeringen te kennen gegeven dat zij niets zien in bepaalde beleidsmaatregelen, zoals belastingverlaging. Ik betreur het dat de Portugese regering geen koers zet naar belastingverlaging. De koers die wij moeten varen, is die van het concurrentievermogen, en het is belangrijk dat de boodschap die in dit concept vervat is, geen twijfel laat bestaan: meer concurrentiekracht, meer stimulansen, meer groei, meer steun voor bedrijven, meer Europa om de groei en de werkgelegenheid te bevorderen."@nl3
"Panie przewodniczący! To ważna debata, ponieważ jest ostatnią, w trakcie której rozmawiamy o nazwiskach. W istocie nadszedł czas, byśmy otworzyli nową kartę, byśmy rozmawiali o politykach i o wyzwaniach, przed którymi stoi Unia Europejska. Chciałbym uwypuklić jedno z tych wyzwań: kwestię zażegnania kryzysu. To jedno z zagadnień, co do których europejskie instytucje polityczne są najbardziej jednomyślne. Nadszedł czas pogratulowania Radzie, a w szczególności prezydencji szwedzkiej, ich troski. Czas pogratulować Komisji i jej przewodniczącemu, któremu zawsze kwestia rozwiązania kryzysu leżała na sercu, i podkreślić, że również Parlament okazał ogromną gotowość omówienia tej kwestii poprzez powołanie specjalnej komisji. Niestety obecny czas to również czas rozbieżności między słowami liderów politycznych a słowami prezesów banków centralnych, zarówno szczebla krajowego, jak i europejskiego. Przede wszystkim musimy być ostrożni, ogłaszając koniec kryzysu. Nie czas wycofywać środki wsparcia dla gospodarek krajów i przedsiębiorstw. Nadszedł również czas zaplanowania drogi naprzód. Szefowie banków centralnych ostrzegali rządy przed ambitnym planem naprawy deficytu. Czasy się zmieniają. Ponadto w komunikacie wysłanym kilku rządom ujawnili oni swój sprzeciw wobec niektórych polityk, takich jak polityka obniżenia podatków. Przykro mi, że rząd portugalski nie poszedł drogą obniżenia podatków. Droga ta musi być drogą konkurencyjności, i komunikat ten musi zabrzmieć wyraźnie: większa konkurencyjność, więcej bodźców, większy wzrost, większe wsparcie dla przedsiębiorstw, więcej Europy dla wzrostu i zatrudnienia."@pl16
"Domnule preşedinte, este o dezbatere importantă, din moment ce cred că este ultima în care vom discuta nume. Este, de fapt, momentul să întoarcem foaia, să dezbatem politicile şi să dezbatem provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană. Aş dori să subliniez o astfel de provocare: chestiunea abordării crizei. Este una dintre acele chestiuni faţă de care instituţiile politice europene au fost cel mai mult unite. Este momentul să felicit Consiliul pentru preocuparea sa şi, în special, Preşedinţia suedeză. Este momentul să felicit Comisia şi preşedintele acesteia, care a fost mereu foarte preocupat de abordarea crizei, şi să subliniez faptul că Parlamentul însuşi a dovedit promptitudine în dezbaterea acestei chestiuni prin crearea unei comisii speciale. Cu toate acestea, este şi un moment în care au existat discrepanţe între ce spun liderii politici şi ce au spus guvernatorii băncilor centrale, atât la nivel naţional, cât şi la nivel european. În primul rând, trebuie să fim prudenţi cu privire la sfârşitul crizei. Nu este momentul să retragem măsurile de sprijinire a economiilor de stat şi a societăţilor comerciale. Este şi momentul să schiţăm drumul în viitor. Liderii băncilor centrale au avertizat guvernele cu privire la un plan ambiţios pentru a corecta deficitele. Vremurile se schimbă. În plus, şi-au demonstrat opoziţia faţă de unele politici, precum cele care au ca scop micşorarea taxelor, într-un mesaj adresat câtorva guverne. Îmi pare rău că guvernul portughez nu urmează calea micşorării taxelor. Calea trebuie să fie cea a competitivităţii, iar mesajul acestui concept trebuie să fie clar: mai multă competitivitate, mai multe stimulente, mai mult progres, mai mult sprijin pentru companii, mai multe măsuri din partea Europei pentru sprijinirea creşterii şi creării de locuri de muncă."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, toto je dôležitá rozprava, pretože verím, že je posledná, v ktorej budeme hovoriť o menách. Skutočne nastal čas obrátiť stranu a hovoriť o politikách a problémoch, ktorým Európska únia čelí. Rád by som poukázal na jeden z týchto problémov: otázku boja proti kríze. Je to jedna z otázok, v ktorých sú európske politické inštitúcie najviac jednotné. Je čas zablahoželať Rade k jej záujmu a predovšetkým švédskemu predsedníctvu. Je čas zablahoželať Komisii a jej predsedovi, ktorý vždy prejavoval veľký záujem o boj proti kríze, a zdôrazniť, že samotný Parlament preukázal značnú pripravenosť na diskusiu o tomto probléme zriadením špeciálneho výboru. Je však aj čas, keď sa vyskytujú nezrovnalosti medzi tým, čo hovoria politickí predstavitelia, a tým, čo hovoria guvernéri centrálnych bánk na národnej i európskej úrovni. V prvom rade musíme byť opatrní v súvislosti s koncom krízy. To nie je čas na stiahnutie podporných opatrení pre hospodárstva jednotlivých štátov a spoločnosti. Ale je to aj čas na plánovanie cesty vpred. Vedúci predstavitelia centrálnych bánk varovali vlády pred ctižiadostivým plánom na úpravu deficitov. Časy sa menia. Navyše v správe adresovanej niekoľkým vládam vyjadrili svoj nesúhlas s niektorými stratégiami, ako sú tie, ktoré majú za cieľ znižovanie daní. Je mi ľúto, že portugalská vláda sa neuberá cestou znižovania daní. Správna cesta je cesta konkurencieschopnosti a posolstvo tejto myšlienky musí byť jasné: väčšia konkurencieschopnosť, viac stimulov, väčší rast, viac podpory spoločnostiam, ako aj viac podpory rastu a zamestnanosti zo strany Európy."@sk19
"Gospod predsednik, to je pomembna razprava, saj menim, da je zadnja, na kateri bomo govorili o imenih. Prišel je namreč čas, da obrnemo list, da spregovorimo o politikah in o izzivih, s katerimi se sooča Evropska unija. Izpostavil bi en tak izziv: reševanje krize. To je eno izmed tistih vprašanj, pri katerih so bile evropske politične institucije najbolj enotne. Čas je, da čestitamo Svetu za njegovo skrb, predvsem pa švedskemu predsedstvu. Čas je, da čestitamo Komisiji in njenemu predsedniku, ki si je vedno zelo prizadeval za reševanje krize, ter da poudarimo, da je tudi sam Parlament pokazal veliko pripravljenost za obravnavanje tega vprašanja, tako da je oblikoval poseben odbor. Vendar pa je to tudi čas, v katerem so se pojavila razhajanja med tem, kar govorijo politični voditelji, in tem, kar govorijo guvernerji centralnih bank, tako na nacionalni kot evropski ravni. Prvič, moramo biti previdni glede konca krize. To ni čas za umik podpornih ukrepov, namenjenih gospodarstvom držav in podjetjem. Je pa čas, da načrtujemo pot, ki bo vodila naprej. Vodje centralnih bank so opozorili vlade na velikopotezen načrt za odpravo primanjkljajev. Časi se spreminjajo. Še več: v sporočilu, naslovljenem na več vlad, so pokazali svoje nasprotovanje nekaterim politikam, kot so tiste, ki so usmerjene v nižje davke. Žal mi je, da portugalska vlada ne gre v smeri zniževanja davkov. Ta smer mora voditi h konkurenčnosti in sporočilo tega okvira mora biti jasno: več konkurenčnosti, več spodbud, več rasti, več podpore za podjetja, več Evrope, ki podpira rast in delovna mesta."@sl20
"Herr talman! Detta är en betydelsefull debatt, och antagligen den sista som ägnas åt personfrågor. Faktum är att det är hög tid att lägga detta kapitel till handlingarna, och övergå till att diskutera vår politik och de utmaningar som EU står inför. Låt mig lyfta fram en sådan utmaning: vårt sätt att hantera krisen. Det är en av de frågor där samsynen mellan de politiska institutionerna i EU varit som störst. Det är dags att ge rådet, och särskilt det svenska ordförandeskapet, en eloge för dess engagemang. Det är dags att gratulera kommissionen och dess ordförande, som alltid varit mycket angelägna om att hantera krisen, och att understryka att parlamentet å sin sida öppnat dörren på vid gavel för överläggningar genom att inrätta ett särskilt utskott för detta. Men samtidigt har det funnits avvikelser mellan de politiska ledarnas uttalanden och det som centralbankernas chefer sagt, både på medlemsstats- och unionsnivå. För det första ska vi akta oss för att tro att krisen är över. Tiden är inte mogen för att slopa stödåtgärder riktade till nationella ekonomier och till näringslivet. Centralbankscheferna har underrättat regeringarna om en ambitiös plan för att minska budgetunderskotten. Tiderna förändras. De har också i ett meddelande till ett antal regeringar avslöjat att de är emot vissa politiska åtgärder, exempelvis sådana som syftar till skattesänkningar. Jag beklagar att Portugals regering väljer att inte försöka sänka skatterna. Vi behöver slå in på en väg som ökar vår konkurrensförmåga. Vi måste vara tydliga med vad detta innebär: Ökad konkurrenskraft, mer stimulans, högre tillväxt, ökat stöd till företagen och en viktigare roll för Europa, vilket gagnar tillväxten och sysselsättningen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph