Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-055"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-055"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Härra president! Esmalt soovin rääkida eelmisel nädalal nimetatud kõrgetest ametiisikutest. Mõned eelkõnelejad on kritiseerinud nii presidendi kui ka kõrge esindaja isikuid, mida pean täiesti ebakohaseks. Kunagi pole keegi rahul, kuid isiklikult näen mõlema esindaja nimetamist positiivselt, kuna on leitud tasakaal kõigi huvide vahel: väikeriigid-suurriigid, mehed-naised, erinevad poliitilised poolused. Võib-olla ainsana jäi mul isiklikult kripeldama, et mõni esindaja uutest liikmesriikidest ei saanud ühele neist kohtadest, kuid ehk siis järgmine kord on see võimalik. Igal juhul soovin tänada kõiki kandidaate enda regioonist, eriti Eesti presidenti Toomas Hendrik Ilvest ja Läti endist presidenti Vaira Vīķe-Freibergat. Arvan aga, et praegu tuleks edasi minna sisulise tööga ja lõpetada see isikutega tegelemine. Teise olulise punktina soovin rääkida majanduskriisiga tegelemisest, mida peangi antud ülemkogu tähtsaimaks teemaks. Euroopa kodanikud ootavad, et tegeldaks tööpuuduse probleemidega, finantsjärelevalve paketiga. Siinkohal on väga oluline, missugune ja kui teovõimas on uus komisjon. Seda ka minu koduriigi Eesti jaoks, sest meie jaoks on kõige selgem eesmärk uue majanduskasvu saavutamiseks saada euroala täieõiguslikuks liikmeks, millele oleme väga lähedal, kuna suure tõenäosusega täidame Maastrichti kriteeriumid. Tänan."@et5
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, rád bych především pohovořil o vysoké představitelce, která byla jmenována minulý týden. Někteří předešlí řečníci kritizovali jak předsedu, tak vysokou představitelku, což považuji za celkem nevhodné. Nikdo není úplně spokojený, ale já osobně vidím jmenování obou představitelů pozitivně, protože byla nalezena rovnováha mezi zájmy všech: Mezi velkými a malými státy, mezi ženami a muži, mezi póly politického spektra. Snad jediná věc, která mne osobně mrzí, je, že žádnou z těchto funkcí nezískal představitel pocházející z nových členských států, ale snad to bude možné příště. Každopádně bych chtěl poděkovat všem kandidátům ze své oblasti, zejména estonskému prezidentu Toomasi Hendriku Ilvesovi a lotyšské prezidentce Vaiře Vīķe-Freibergové. Domnívám se však, že bychom se nyní měli zabývat podstatnou prací a přestat se už zaobírat personálními otázkami. Dalším důležitým bodem, o kterém chci pohovořit, je řešení finanční krize, které Rada, pokud se nemýlím, učinila jednou z priorit. Evropští občané od nás očekávají, že budeme řešit problém nezaměstnanosti a balíčku opatření pro finanční dohled. V tomto směru bude velmi důležité, jaká bude nová Komise a jak efektivně bude pracovat. To platí i pro mou vlast Estonsko, protože pro nás je nejpřirozenějším cílem snaha zajistit hospodářský růst, abychom se mohli stát plnoprávným členem eurozóny, k čemuž jsme se velmi přiblížili, protože je značná šance, že splníme maastrichtská kritéria. Děkuji."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne starte med at tale om den højtstående repræsentant, der blev udnævnt i sidste uge. Nogle af de foregående talere har kritiseret både formanden og den højtstående repræsentant, hvilket jeg mener, er ganske upassende. Ingen er nogensinde helt tilfreds, men personligt ser jeg positivt på udnævnelsen af begge repræsentanter, eftersom der er fundet en balance mellem alles interesser, dvs. mellem små og store lande, mellem mænd og kvinder samt mellem de forskellige politiske lejre. Det eneste, der måske kan irritere mig personligt, er, at ingen repræsentanter fra de nye medlemsstater fik nogen af disse poster – men dette vil muligvis kunne lade sig gøre næste gang. Jeg vil under alle omstændigheder gerne takke alle kandidaterne fra min del af Europa, navnlig den estiske præsident, Toomas Hendrik Ilves, og den lettiske præsident, Vaira Vīķe-Freiberga. Jeg synes dog, at vi nu skal komme videre med det yderst vigtige arbejde og holde op med at bruge tiden på personspørgsmål. Det andet punkt, jeg gerne vil tale om, vedrører finanskrisen, som Rådet formodentlig har givet høj prioritet. Borgerne i EU forventer, at vi gør noget ved problemerne med arbejdsløshed og lovpakken vedrørende finansielt tilsyn. I den forbindelse er det særdeles vigtigt, hvordan Kommissionen viser sig at være, og hvor effektiv den er. Dette gør sig også gældende for mit hjemland, Estland, fordi det mest indlysende mål for os er at sikre ny økonomisk vækst med henblik på at blive et stemmeberettiget medlem af euroområdet – og dette mål er inden for nær rækkevidde, idet der er stor sandsynlighed for, at vi kan opfylde Maastrichtkriterierne."@da2
"Herr Präsident, zuerst möchte ich über die Hohe Vertreterin sprechen, die letzte Woche benannt wurde. Einige Vorredner haben sowohl den Präsidenten als auch die Hohe Vertreterin kritisiert, was ich für ziemlich unangemessen halte. Niemand ist je vollkommen glücklich, aber persönlich sehe ich die Benennung beider Vertreter in einem positiven Licht, da ein Gleichgewicht zwischen den Interessen aller gefunden worden ist: zwischen kleinen und großen Ländern, zwischen Männern und Frauen und zwischen den verschiedenen politischen Polen. Vielleicht ist das einzige, das mich persönlich ärgert, dass keine Vertreter aus den neuen Mitgliedstaaten einen dieser Posten bekommen haben, obwohl dies vielleicht nächstes Mal möglich sein wird. In jedem Fall möchte ich allen Kandidaten aus meiner Region danken, insbesondere dem estnischen Präsidenten, Toomas Hendrik Ilves, und der lettischen Präsidentin, Vaira Vīķe-Freiberga. Ich denke jedoch, dass wir jetzt mit der wesentlichen Arbeit fortfahren und damit aufhören sollten, unsere Zeit mit Diskussionen um Persönlichkeiten zu verbringen. Der zweite wichtige Punkt, über den ich sprechen möchte, ist der Umgang mit der Finanzkrise, die der Rat, wie ich denke, zu einer Priorität gemacht hat. Die Bürgerinnen und Bürger in Europa erwarten, dass wir uns mit den Problemen der Arbeitslosigkeit und dem Paket zur Finanzüberwachung befassen. Diesbezüglich ist es sehr wichtig, welche Art von Kommission die neue Kommission sein wird und wie effektiv sie sein wird. Dies gilt auch für mein Land, Estland, weil für uns das offensichtlichste Ziel darin besteht, neues Wirtschaftswachstum sicherzustellen, um ein wahlberechtigtes Mitglied des Euroraums zu werden. Wir sind sehr nah daran, dieses Ziel zu erreichen, da eine große Möglichkeit besteht, dass wir die Maastricht-Kriterien erfüllen werden. Vielen Dank!"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στον διορισμό της Ύπατης Εκπροσώπου την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποιοι από τους προηγούμενους ομιλητές άσκησαν κριτική τόσο κατά του Προέδρου όσο και της Ύπατης Εκπροσώπου, γεγονός το οποίο θεωρώ ανάρμοστο. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, ωστόσο προσωπικά εξετάζω και τους δύο διορισμούς από θετική σκοπιά, επειδή βρέθηκε μια ισορροπία μεταξύ όλων των συμφερόντων: μεταξύ μικρών και μεγάλων κρατών, μεταξύ ανδρών και γυναικών και μεταξύ των διάφορων πολιτικών πόλων. Ίσως το μόνο που με ενοχλεί είναι ότι κανένα από τα δύο αξιώματα δεν ανατέθηκε σε εκπρόσωπο των νέων κρατών μελών, αν και αυτό ενδέχεται να συμβεί την επόμενη φορά. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υποψηφίους της περιοχής μου, ιδίως τον πρόεδρο της Εσθονίας, Toomas Hendrik Ilves, και την πρόεδρο της Λετονίας, Vaira Vīķe-Freiberga. Πιστεύω, όμως, ότι τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στο ουσιαστικό έργο και να πάψουμε να ξοδεύουμε τον χρόνο μας σε πρόσωπα. Το δεύτερο σημαντικό σημείο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, το οποίο πιστεύω ότι το Συμβούλιο έχει θέσει ως προτεραιότητα. Οι πολίτες της Ευρώπης προσδοκούν από εμάς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ανεργίας και της δέσμης χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Εν προκειμένω, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι είδους Επιτροπή θα είναι η νέα Επιτροπή και πόσο αποτελεσματική θα είναι. Αυτό ισχύει επίσης και για τη χώρα μου, την Εσθονία, επειδή για εμάς προφανέστερος στόχος είναι να διασφαλίσουμε τη νέα οικονομική ανάπτυξη, ώστε να καταστούμε πλήρες μέλος της ευρωζώνης, στόχος στον οποίο είμαστε πολύ κοντά, διότι είναι πολύ πιθανό να εκπληρώσουμε τα κριτήρια του Μάαστριχτ. Σας ευχαριστώ."@el10
"Mr President, first I would like to talk about the High Representative appointed last week. Some previous speakers have criticised both the President and the High Representative, which I consider quite inappropriate. No one is ever entirely happy, but personally I see the appointment of both Representatives in a positive light, since a balance has been found between everyone’s interests: between small and large countries, between men and women, and between the different political poles. Perhaps the only thing that annoys me personally is that no Representatives from the new Member States got any of these posts, although perhaps this will be possible next time. In any case, I want to thank every candidate from my area, especially the Estonian President, Toomas Hendrik Ilves, and the Latvian President, Vaira Vīķe-Freiberga. I think, though, that now we should go on with the essential work and stop occupying our time with personalities. The second important point I wish to talk about is dealing with the financial crisis, which I believe the Council has made a priority. The citizens of Europe expect us to deal with the problems of unemployment and the financial supervision package. As far as this is concerned, it is very important what kind of Commission the new Commission will be, and how effective it will be. This is also true for my country, Estonia, because for us, the most obvious aim is to secure new economic growth in order to become an enfranchised member of the euro area, which we are very close to doing, as there is a large possibility that we will fulfil the Maastricht criteria. Thank you."@en4
"Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría hablar de la Alta Representante designada la semana pasada. Algunos de los oradores anteriores han criticado tanto al Presidente como a la Alta Representante, lo que me parece bastante inapropiado. Nadie queda nunca totalmente satisfecho, pero yo considero positiva la designación de ambos representantes, ya que se ha encontrado un equilibrio entre los intereses de todos: entre los de los países pequeños y los de los grandes, entre los de los hombres y los de las mujeres y entre los de los diferentes polos políticos. Quizás lo único que me molesta es que ninguno de los representantes de los nuevos Estados miembros obtuviera uno de estos cargos, aunque quizás sea posible la próxima vez. En cualquier caso, quiero dar las gracias a cada candidato de mi zona, en especial al Presidente de Estonia, Vaira Vīķe-Freiberga. Creo, no obstante, que ahora debemos continuar con el trabajo esencial y dejar de ocupar nuestro tiempo con personalismos. El segundo punto importante del que quiero hablar es el afrontamiento de la crisis financiera, que creo que el Consejo ha convertido en una prioridad. Los ciudadanos de Europa esperan que afrontemos los problemas del desempleo y del paquete de supervisión financiera. En lo que respecta a este asunto, es muy importante saber qué tipo de Comisión será la nueva Comisión y cómo será de efectiva. Esto también es cierto en el caso de mi país, Estonia, porque para nosotros la aspiración más obvia es asegurar un nuevo crecimiento económico a fin de convertirnos en un miembro con derecho a voto de la zona del euro; y estamos cerca de conseguirlo, ya que existe una buena posibilidad de que cumplamos los criterios de Maastricht. Gracias."@es21
"Arvoisa puhemies, aluksi haluan puhua viime viikolla nimitetystä korkeasta edustajasta. Jotkut edellisistä puhujista ovat arvostelleet puheenjohtajaa ja korkeaa edustajaa, mitä pidän varsin sopimattomana. Kukaan ei ole täysin tyytyväinen, mutta henkilökohtaisesti näen kummankin edustajan nimityksen myönteisessä valossa, koska kaikkien etujen välille on löydetty tasapaino: pienten ja suurten valtioiden, miesten ja naisten sekä eri poliittisten napojen välille. Ehkä ainoa seikka, joka häiritsee minua henkilökohtaisesti, on se, ettei kukaan uusien jäsenvaltioiden edustajista saanut mitään näistä viroista, vaikka ehkä se on mahdollista ensi kerralla. Joka tapauksessa kiitän jokaista alueeni ehdokasta, erityisesti Viron presidenttiä Toomas Hendrik Ilvestä ja Latvian presidenttiä Vaira Vīķe-Freibergaa. Katson kuitenkin, että nyt meidän pitäisi jatkaa varsinaista työtä eikä kuluttaa enempää aikaa henkilökysymyksiin. Toinen tärkeä asia, josta haluan puhua, on rahoituskriisin käsittely, josta neuvosto on ymmärtääkseni tehnyt painopistealan. EU:n kansalaiset odottavat meidän käsittelevän työttömyyden ja rahoitusvalvontapaketin ongelmia. Siinä suhteessa on erittäin tärkeää, millainen uudesta komissiosta tulee ja miten tehokas siitä tulee. Se koskee myös kotimaatani Viroa, koska meille ilmeisin tavoite on varmistaa uusi talouskasvu, jotta voimme liittyä euroalueeseen, mitä olemme päässeet erittäin lähelle, koska on olemassa suuri mahdollisuus, että me täytämme Maastrichtin kriteerit. Kiitos."@fi7
"Monsieur le Président, en premier lieu, je voudrais dire quelques mots à propos de la haute représentante désignée la semaine dernière. Des orateurs précédents ont émis, à propos du président et de la haute représentante, des critiques que, pour ma part, je trouve déplacées. On ne peut jamais être entièrement satisfait, mais, à titre personnel, la nomination de nos deux représentants m’apparaît sous une lumière positive, puisqu’un équilibre a été trouvé entre les intérêts de chacun: entre les grands et les petits pays, entre les hommes et les femmes et entre les différents courants politiques. La seule chose qui, personnellement, me contrarie, c’est peut-être qu’aucun représentant des nouveaux États membres n’ait obtenu l’un de ces postes, mais ce sera peut-être possible la prochaine fois. En tout cas, je veux remercier tous les candidats de ma région, notamment le président estonien, Toomas Hendrik Ilves, et le président letton, Vaira Vīķe-Freiberga. Je pense pourtant que nous devrions à présent poursuivre sur l’essentiel et cesser d’occuper notre temps avec les problèmes de personnes. Le second point important que je voudrais aborder concerne le traitement de la crise financière dont le Conseil me semble avoir fait une priorité. Les citoyens européens nous demandent de nous occuper des problèmes du chômage et du dispositif de surveillance financière. À ce propos, il est important de savoir quel type de Commission incarnera la nouvelle Commission, et quel sera son degré d’efficacité. C’est également vrai pour mon pays, l’Estonie, car, pour nous, l’objectif le plus clair, c’est d’assurer une nouvelle croissance économique, afin de devenir un membre à part entière de la zone euro, ce dont nous sommes très proches, puisque l’éventualité est forte que nous remplissions les critères de Maastricht. Je vous remercie."@fr8
". Tisztelt elnök úr! Először a múlt héten kinevezett főképviselőről szeretnék beszélni. Néhány korábbi felszólaló bírálta az elnök és a főképviselő személyét, ami szerintem egyáltalán nem helyénvaló. Mindig is lesznek elégedetlenkedők, de én, személy szerint pozitívnak tartom a két személy kinevezését, mivel sikerült egyensúlyt találni az érdekek között: kis és nagy országok, nők és férfiak, valamint a különböző politikai pólusok érdekei között. Talán csak az bosszant, hogy egyik kinevezett személy sem az új tagállamokból származik, bár a következő alkalommal talán ez is lehetséges lesz. Mindenesetre szeretnék köszönetet mondani a térségemből jelölt személyeknek, különösen az észt elnöknek, Toomas Hendrik Ilves-nek és a lett elnöknek, Vaira Vīķe-Freiberga-nak. Úgy vélem, hogy folytatnunk kell a fontos munkát és nem szabad, hogy továbbra is személyi kérdésekkel vesztegessük az időt. A másik fontos kérdés, amiről beszélni szeretnék, az a pénzügyi válság megoldása, amit a Tanács kiemelt kérdésként kezel, úgy gondolom. Európa polgárai azt várják tőlünk, hogy megoldjuk a munkanélküliség problémáit és létrehozzuk a pénzügyi felügyeleti csomagot. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy milyen lesz az új Bizottság, és milyen hatékony lesz a működése. Ezt saját országom, Észtország is így érzi, mivel számunkra a legnyilvánvalóbb cél az új gazdasági növekedés biztosítása, hogy beléphessünk az euróövezetbe. Ehhez nagyon közel állunk, mivel nagyon nagy az esélye annak, hogy teljesíteni fogjuk a maastrichti kritériumokat. Köszönöm."@hu11
"Signor Presidente, vorrei parlare innanzi tutto dell’Alto rappresentante nominato la settimana scorsa. In alcuni interventi che mi hanno preceduto sono state pronunciate parole di critica, a mio avviso inopportune, nei confronti del presidente e dell’Alto rappresentante. La perfezione non è certo di questo mondo, ma personalmente vedo con favore queste due designazioni che hanno saputo trovare un equilibrio tra gli interessi di tutti, ovvero tra paesi piccoli e grandi, tra uomini e donne, nonché tra schieramenti politici diversi. L’unica pecca che personalmente m’infastidisce è l’assenza di un rappresentante dei nuovi Stati membri, anche se forse sarà possibile ovviarvi la prossima volta. Desidero comunque porgere un ringraziamento ai candidati della mia regione e in particolare al presidente estone, Toomas Hendrik Ilves, e al presidente lituano, Vaira Vīķe-Freiberga. A questo punto credo sia doveroso tornare a concentrarci sul lavoro essenziale senza occuparci ulteriormente delle personalità. Un altro aspetto importante di cui desidero parlare riguarda il modo in cui affrontare la crisi finanziaria che credo rientri tra le priorità del Consiglio. I cittadini europei vogliono che ci occupiamo dei problemi della disoccupazione e del pacchetto sulla vigilanza finanziaria. In questa prospettiva assume particolare importanza il tipo di Commissione che avremo con le nuove nomine e la sua efficacia. Questo vale anche per il mio paese, l’Estonia, poiché l’obiettivo principale per noi è garantire una nuova crescita economica per entrare a fare parte dell’area dell’euro, cui siamo ormai molto prossimi, poiché è estremamente probabile che riusciamo a soddisfare i criteri di Maastricht. Grazie."@it12
"Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau pakalbėti apie praėjusią savaitę paskirtą vyriausiąją įgaliotinę. Kai kurie ankstesni kalbėtojai kritikavo tiek Pirmininką, tiek vyriausiąją įgaliotinę, tačiau aš tokią kritiką laikau visiškai nederama. Niekas niekada nebūna visiškai patenkintas, tačiau aš pats abiejų atstovų paskyrimą vertinu pozityviai, nes buvo rasta visų šių subjektų interesų pusiausvyra: mažų ir didelių šalių, vyrų ir moterų, taip pat įvairių politinių polių. Galbūt vienintelis dalykas, kuris mane erzina, yra tai, kad jokie naujųjų valstybių narių atstovai negavo jokio iš šių postų, nors galbūt tai bus įmanoma kitą kartą. Bet kuriuo atveju noriu padėkoti kiekvienam kandidatui iš mano regiono, ypač Estijos Prezidentui T. H. Ilvesui ir Latvijos Prezidentei V. Vīkei-Freibergai. Tačiau manau, kad dabar turėtume tęsti būtiną darbą ir liautis švaistyti laiką dėl asmenybių. Antras svarbus klausimas, apie kurį noriu pakalbėti, – kova su finansų krize, kurį, manau, Taryba paskelbė prioritetiniu. Europos piliečiai tikisi, kad spręsime nedarbo problemas ir užsiimsime finansų priežiūros teisės aktų paketu. Kalbant šiuo klausimu, labai svarbu, kokia bus naujoji Komisija ir kiek veiksminga ji bus. Tai galioja ir mano šaliai, Estijai, nes mums aiškiausias tikslas – išlaikyti naują ekonomikos augimą, kad taptume visateise euro zonos nare, o tai mes beveik baigiame padaryti, nes yra didelė tikimybė, kad įvykdysime Mastrichto kriterijus. Ačiū."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pirmkārt, es gribētu izteikties par pagājušajā nedēļā iecelto Augsto pārstāvi. Daži iepriekšējie runātāji kritizēja gan priekšsēdētāju, gan arī Augsto pārstāvi, kas, manuprāt, ir diezgan nepiedienīgi. Neviens nekad nav pilnībā apmierināts, tomēr es personīgi šo divu pārstāvju iecelšanu amatos uzskatu par pozitīvu aspektu, jo ir panākts līdzsvars starp dažādām interesēm: starp mazām un lielām valstīm, starp vīriešiem un sievietēm, kā arī starp dažādiem politiskajiem pretstatiem. Varbūt mani kaitina vienīgi tas, ka nevienā no šiem amatiem netika iecelts kādas jaunās dalībvalsts pārstāvis, lai gan tas varētu būt iespējams nākamreiz. Lai vai kā, es vēlos pateikties visiem sava reģiona kandidātiem, īpaši Igaunijas prezidentam un Latvijas prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai. Tomēr tagad, manuprāt, mums jāturpina strādāt un jābeidz kavēt laiku ar runām par personībām. Otrkārt, vēlos runāt par tādu svarīgu jautājumu kā finanšu krīzes novēršana, ko, manuprāt, Padome ir izvirzījusi kā prioritāti. Eiropas pilsoņi sagaida, ka mēs risināsim bezdarba un finanšu uzraudzības kopuma problēmas. Šajā sakarā svarīgi ir tas, kāda būs jaunā Komisija un cik tā būs efektīva. Tas attiecas arī uz manu valsti, Igauniju, jo mūsu svarīgākais mērķis ir nodrošināt jaunu ekonomisko izaugsmi, lai mēs varam kļūt par brīvu eiro zonas biedru, ko drīz vien izdarīsim, jo pastāv liela iespējamība, ka izpildīsim Māstrihtas kritērijus. Liels paldies!"@lv13
"Härra president! Esmalt soovin rääkida eelmisel nädalal nimetatud kõrgetest ametiisikutest. Mõned eelkõnelejad on kritiseerinud nii presidendi kui ka kõrge esindaja isikuid, mida pean täiesti ebakohaseks. Kunagi pole keegi rahul, kuid isiklikult näen mõlema esindaja nimetamist positiivselt, kuna on leitud tasakaal kõigi huvide vahel: väikeriigid – suurriigid, mehed – naised, erinevad poliitilised poolused. Võib-olla ainsana jäi mul isiklikult kripeldama, et mõni esindaja uutest liikmesriikidest ei saanud ühele neist kohtadest, kuid ehk siis järgmine kord on see võimalik. Igal juhul soovin tänada kõiki kandidaate enda regioonist, eriti Eesti presidenti Toomas Hendrik Ilvest ja Läti endist presidenti Vaira Vīķe-Freibergat. Arvan aga, et praegu tuleks edasi minna sisulise tööga ja lõpetada see isikutega tegelemine. Teise olulise punktina soovin rääkida majanduskriisiga tegelemisest, mida peangi antud ülemkogu tähtsaimaks teemaks. Euroopa kodanikud ootavad, et tegeldaks tööpuuduse probleemidega, finantsjärelevalve paketiga. Siinkohal on väga oluline, missugune ja kui teovõimas on uus komisjon. Seda ka minu koduriigi Eesti jaoks, sest meie jaoks on kõige selgem eesmärk uue majanduskasvu saavutamiseks saada euroala täieõiguslikuks liikmeks, millele oleme väga lähedal, kuna suure tõenäosusega täidame Maastrichti kriteeriumid. Tänan."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, eerst zou ik willen spreken over de hoge vertegenwoordiger die vorige week benoemd is. Enkele vorige sprekers hebben zowel de voorzitter van de Europese Raad als de hoge vertegenwoordiger bekritiseerd, hetgeen ik zeer ongepast acht. Niemand is ooit helemaal gelukkig, maar zelf zie ik de benoeming van beide vertegenwoordigers in een positief licht, omdat een balans is gevonden tussen ieders belangen: die van kleine en grote landen, van mannen en vrouwen, en van de verschillende politieke polen. Het enige dat wellicht mijn ergernis wekt, is het feit dat er geen vertegenwoordiger uit de nieuwe lidstaten op een van beide posten is benoemd, al zal dat misschien de volgende keer mogelijk zijn. In elk geval wil ik alle kandidaten uit mijn regio bedanken, met name de Estlandse president Toomas Hendrik Ilves en de Letlandse president Vaira Vīķe-Freiberga. Ik vind echter dat we nu verder moeten gaan met de werkelijk belangrijke zaken en moeten ophouden onze tijd te verdoen met het praten over personen. Het tweede belangrijke punt dat ik wil aanstippen, is de aanpak van de financiële crisis, die de Raad naar ik meen tot prioriteit heeft uitgeroepen. De burgers van Europa verwachten van ons dat we de problemen van de werkloosheid en de maatregelen voor financieel toezicht aanpakken. Wat dat betreft is het heel belangrijk wat voor soort Commissie de nieuwe Commissie wordt en hoe doeltreffend zij zal zijn. Dit geldt ook voor mijn land, Estland, want het meest vanzelfsprekende doel voor ons is het zekerstellen van nieuwe economische groei teneinde een volwaardig lid van de eurozone te worden. Daar zijn we heel dichtbij omdat er een grote kans is dat we zullen voldoen aan de criteria van Maastricht. Dank u."@nl3
"Panie przewodniczący! Najpierw pragnę pomówić o wysokim przedstawicielu mianowanym w zeszłym tygodniu. Niektórzy przedmówcy krytykowali zarówno przewodniczącego, jak i wysokiego przedstawiciela, co uważam za dość niestosowne. Nie można zadowolić wszystkich, ale osobiście postrzegam nominację obydwu przedstawicieli w pozytywnym świetle, ponieważ znaleziono równowagę interesów wszystkich zainteresowanych: małych i dużych państw, mężczyzn i kobiet oraz poszczególnych opcji politycznych. Być może jedyną rzeczą, która mnie osobiście denerwuje, jest to, że żadnego z tych stanowisk nie otrzymał przedstawiciel nowych państw członkowskich, choć niewykluczone, że będzie to możliwe przy kolejnej okazji. W każdym razie pragnę podziękować wszystkim kandydatom z mojego regionu, szczególnie estońskiemu prezydentowi, Toomasowi Hendrikowi Ilvesowi, a także prezydent Łotwy, Vairze Vīķe-Freiberdze. Myślę jednak, że teraz powinniśmy przejść do pracy merytorycznej i przestać zajmować się kwestiami personalnymi. Drugą ważną kwestią, jaką pragnę poruszyć, jest poradzenie sobie z kryzysem finansowym, z którego, jak mi się zdaje, Rada uczyniła jeden ze swoich priorytetów. Obywatele Europy oczekują od nas, że poradzimy sobie z problemami zatrudnienia i pakietem środków dotyczących nadzoru finansowego. W tym zakresie bardzo ważne jest to, jaką Komisją będzie nowa Komisja, i jak skuteczna ona będzie. Dotyczy to również mojego kraju, Estonii, ponieważ dla nas najbardziej oczywistym celem jest zapewnienie sobie nowego wzrostu gospodarczego, który umożliwi nam stanie się pełnoprawnym członkiem strefy euro, co jest już bardzo bliskie, ponieważ istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że spełnimy kryteria z Maastricht. Dziękuję za uwagę."@pl16
"Senhor Presidente, desejo começar por me referir à Alta Representante nomeada na semana passada. Alguns oradores que me antecederam criticaram tanto o Presidente como a Alta Representante, o que, em meu entender, é totalmente despropositado. Nunca é possível contentar todos, mas, pessoalmente, considero a nomeação dos dois representantes positiva, dado que foi encontrado um equilíbrio entre os interesses de todos: entre os países pequenos e os países grandes, entre homens e mulheres e entre os diferentes pólos políticos. Porventura a única coisa que me incomoda em termos pessoais é o facto de que nenhum representante dos novos Estados-Membros vai ocupar qualquer destes cargos, embora talvez isso venha a aconteça da próxima vez. De todas as formas, desejo agradecer a todos os candidatos da minha região, em particular o Presidente estoniano, Toomas Hendrik Ilves, e o Presidente letão, Vaira Vīķe-Freiberga. Penso, porém, que agora deveríamos prosseguir o trabalho essencial e deixar de perder tempo com personalidades. O segundo ponto importante que desejo abordar prende-se com a crise financeira, que penso que o Conselho terá considerado uma prioridade. Os cidadãos da Europa esperam que nós demos resposta aos problemas do desemprego e ao pacote da supervisão financeira. É muito importante para estas questões o tipo e a eficácia da nova Comissão. Tal como o é para o meu país, a Estónia, porque para nós o objectivo mais óbvio é assegurar um novo crescimento económico, para aderirmos à zona euro - e já estamos perto de o conseguir -, dado existir uma forte possibilidade de cumprirmos os critérios de Maastricht. Obrigado."@pt17
"Domnule preşedinte, în primul rând aş dori să vorbesc despre Înaltul Reprezentant numit săptămâna trecută. Unii vorbitori anteriori l-au criticat atât pe Preşedinte, cât şi pe Înaltul Reprezentant, lucru pe care îl consider destul de nepotrivit. Nimeni nu este niciodată total mulţumit, dar eu personal văd numirea ambilor reprezentanţi într-o lumină pozitivă, din moment ce s-a găsit un echilibru între interesele tuturor: între ţările mici şi mari, între bărbaţi şi femei şi între diferiţii poli politici. Probabil că singurul lucru care mă deranjează pe mine personal este faptul că niciun reprezentant al noilor state membre nu a primit vreunul dintre aceste posturi, deşi poate că acest lucru va fi posibil data viitoare. În orice caz, doresc să mulţumesc fiecărui candidat din regiunea mea, în special preşedintelui estonian, Toomas Hendrik IIves, şi preşedintelui leton, Vaira Vīķe-Freiberga. Cred totuşi că acum trebuie să continuăm activitatea de bază şi să nu ne mai pierdem timpul din cauza personalităţilor. Al doilea punct important despre care doresc să discut este abordarea crizei economice, care cred că este o prioritate a Consiliului. Cetăţenii Europei se aşteaptă să ne ocupăm de problemele şomajului şi de pachetul privind supravegherea financiară. În această privinţă, este foarte important ce fel de Comisie va fi noua Comisie şi cât de eficientă va fi. Acest lucru este valabil şi pentru ţara mea, Estonia, deoarece, pentru noi, scopul cel mai clar este asigurarea creşterii economice pentru a deveni un membru emancipat al zonei euro, lucru de a cărui realizare suntem foarte aproape, pentru că este foarte posibil să îndeplinim criteriile de la Maastricht. Vă mulţumesc."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, najprv by som chcel hovoriť o vysokej predstaviteľke vymenovanej minulý týždeň. Niektorí predchádzajúci rečníci kritizovali ako predsedu, tak aj vysokú predstaviteľku, čo považujem za nie celkom vhodné. Nikdy nikto nebude úplne spokojný, ale ja osobne vnímam vymenovanie oboch predstaviteľov pozitívne, keďže sa nám podarilo nájsť rovnováhu medzi záujmami všetkých zúčastnených: medzi malými a veľkými štátmi, medzi mužmi a ženami a medzi rozdielnymi pólmi politického spektra. Pravdepodobne jediná vec, ktorá mi prekáža, je skutočnosť, že ani jeden z týchto postov nebol obsadený predstaviteľmi nových členských štátov, hoci sa tak možno stane nabudúce. V každom prípade sa chcem poďakovať všetkým kandidátom z môjho regiónu, najmä estónskemu prezidentovi Toomasovi Hendrikovi Ilvesovi a lotyšskej prezidentke Vaire Vīķeovej-Freibergovej. Myslím si však, že by sme teraz mali pokračovať v riešení podstatných problémov a prestať sa zaoberať personálnymi otázkami. Druhým dôležitým bodom, o ktorom by som chcel hovoriť, je riešenie finančnej krízy, čo si Rada, ako si myslím, stanovila za svoju prioritu. Občania Európy od nás očakávajú, že sa budeme zaoberať problémami nezamestnanosti a balíkom opatrení pre finančný dohľad. V tejto súvislosti je veľmi dôležité, aký charakter bude mať nová Komisia a ako efektívne bude pracovať. Vzťahuje sa to tiež na moju vlasť, Estónsko, pretože naším najdôležitejším cieľom je zabezpečiť hospodársky rast, aby sme sa stali plnohodnotným členom eurozóny, k čomu máme už veľmi blízko, keďže existuje veľká pravdepodobnosť, že maastrichtské kritériá splníme. Ďakujem vám."@sk19
"Gospod predsednik, najprej bi želel reči nekaj besed o visoki predstavnici, ki je bila imenovana prejšnji teden. Nekateri predhodni govorniki so kritizirali tako predsednika kot visoko predstavnico, kar je po mojem mnenju zelo neprimerno. Nihče ni nikoli popolnoma srečen, toda osebno vidim imenovanje obeh predstavnikov v pozitivni luči, saj je bilo vzpostavljeno ravnovesje med interesi vseh: med majhnimi in velikimi državami, med moškimi in ženskami in med različnimi političnimi poli. Edina stvar, ki me mogoče osebno moti, je, da niti enega izmed teh položajev ni dobil noben predstavnik iz novih držav članic, čeprav bo to mogoče možno naslednjič. V vsakem primeru bi se želel zahvaliti vsem kandidatom z mojega območja, predvsem estonskemu predsedniku Toomasu Hendriku Ilvesu in latvijski predsednici Vairi Vīķe-Freibergi. Mislim pa, da bi zdaj morali nadaljevati s pomembnim delom in da bi morali nehati zapravljati naš čas z osebnostmi. Druga pomembna točka, o kateri bi želel spregovoriti, je reševanje finančne krize, ki mu je Svet po mojem mnenju dal prednost. Državljani Evrope od nas pričakujejo, da se bomo lotili problemov brezposelnosti in paketa za finančni nadzor. V zvezi s tem je zelo pomembno, kakšna bo nova Komisija in kako bo učinkovita. To velja tudi za mojo državo Estonijo, saj je najbolj očiten cilj za nas ta, da zagotovimo novo gospodarsko rast, da bi postali člani evrskega območja z glasovalno pravico, čemur se močno približujemo, saj obstaja velika možnost, da bomo izpolnili maastrichtska merila. Hvala lepa."@sl20
"Herr talman! Jag vill börja med att ta upp utnämningen av den höga representanten i förra veckan. Bland föregående talare har det förekommit en i mina ögon helt omotiverad kritik såväl mot ordföranden som mot den höga representanten. Ingen blir ju någonsin helt nöjd, men själv tycker jag att utnämningen av dessa båda företrädare är bra, eftersom vi lyckades hitta en balans mellan samtliga parters intressen: mellan små och stora länder, mellan män och kvinnor, och mellan olika politiska läger. Den enda skavank jag personligen ser är nog att inga företrädare för de nya medlemsstaterna fick någon av dessa befattningar. Kanske går det att åstadkomma nästa gång. Jag vill hur som helst tacka samtliga kandidater från min region, och i synnerhet Estlands president Toomas Hendrik Ilves och Lettlands president Vaira Vīķe-Freiberga. Men nu tror jag att vi behöver komma i gång med väsentligheterna, och sluta ägna all vår tid åt personfrågor. Den andra viktiga fråga som jag vill ta upp är hur vi hanterar den finansiella krisen. Jag vill minnas att rådet avser att prioritera detta. Unionsmedborgarna förväntar sig att vi tar itu med arbetslöshetsproblemen och med paketet för finansiell tillsyn. I det sammanhanget är det mycket viktigt vilka egenskaper den nya kommissionen får och hur mycket den kan få gjort. Samma sak gäller mitt eget land, Estland. För vår del är nämligen det mest självklara målet att öka den ekonomiska tillväxten, så att vi kan frigöra oss genom ett inträde i euroområdet. Vi står mycket nära målet, eftersom vi med all sannolikhet uppfyller Maastrichtkriterierna. Tack ska ni ha."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph