Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-054"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-054"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie przewodniczący! Rada Europejska 11 i 12 grudnia podsumuje owocną prezydencję szwedzką. Chcę pogratulować pani minister i całemu rządowi, bowiem sfinalizowali bardzo trudny proces ratyfikacji. Po drugie, rozpoczyna wdrażanie traktatu z Lizbony w życie. Wprowadza również nowe instytucje, takie jak przewodniczący Rady Europejskiej czy Wysoki Przedstawiciel ds. Polityki Zagranicznej. Wiemy, że ta obsada wywołała dyskusje i kontrowersje, również na tej sali. My dobrze życzymy nominatom, jednak chcemy powiedzieć, że tak naprawdę sprawdzianem będzie między innymi jakość polityki wschodniej czy też proces kształtowania europejskiej służby działań zewnętrznych. Żałujemy natomiast, że wśród tego tandemu nie ma nikogo, kto reprezentowałby Europę Środkową i Wschodnią. Myślę, że nowe rozdanie może pewnie przynieść spełnienie tego postulatu w przyszłości. Szczyt klimatyczny w Kopenhadze ma zaaprobować między innymi ambitne cele, które przedstawia Unia Europejska. To jest też temat na najbliższą Radę. Jednocześnie program sztokholmski, ważny z punktu widzenia i bezpieczeństwa i obywateli i nowych postanowień, które wprowadza traktat z Lizbony. Jednocześnie do tego dołączają się wszystkie sprawy, które są związane są z kryzysem gospodarczym. Nasze oczekiwania związane z wejściem w życie traktatu z Lizbony, to przede wszystkim sprawniejsza Unia, zdolna do rozszerzenia i dająca korzyści obywatelom i również państwom członkowskim. Oczekujemy, że traktat z Lizbony przyniesie nowy start wspólnego rynku likwidujący przepaść pomiędzy integracją polityczną a gospodarczą. Jednocześnie chcielibyśmy, aby powołanie nowej Komisji Europejskiej odbywało się z poszanowaniem Parlamentu, prawa Parlamentu Europejskiego i wdrożenia nowej roli, również dla parlamentów narodowych z zachowaniem zasady subsydiarności, jak również wywołania dyskusji kształtowania Europy po Lizbonie. Praktyczne zaś wdrażanie traktatu z Lizbony, to uznanie, że solidarność i polityka energetyczna dotyczy również obecnego prawa, na przykład rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa dostaw gazu."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, zasedání Evropské rady, které se bude konat 11. a 12. prosince, shrne plodné švédské předsednictví. Rád bych poblahopřál paní ministryni a celé vládě, neboť dokončili velmi obtížný ratifikační proces. Dále začíná fáze provádění Lisabonské smlouvy. Byly zavedeny nové orgány, jako je předseda Evropské rady a vysoká představitelka pro zahraniční politiku. Víme, že jmenování do těchto úřadů vyvolala diskusi a kontroverze, a to i v této sněmovně. Přejeme nominovaným hodně úspěchů, ale rádi bychom prohlásili, že skutečnou zkouškou bude kromě jiného kvalita východní politiky a proces zřizování Evropské služby pro vnější činnost. Litujeme toho, že v týmu není nikdo, kdo by zastupoval střední a východní Evropu. Domnívám se, že další reorganizace by v budoucnu rozhodně mohla tomuto požadavku vyjít vstříc. Vrcholná schůzka o klimatu v Kodani má kromě jiného schválit ambiciózní cíle, které předložila Evropská unie. To bude rovněž tématem nadcházejícího zasedání Rady. Totéž platí i pro Stockholmský program, který je důležitý z hlediska bezpečnosti, občanů a nových ustanovení Lisabonské smlouvy. Navíc zde jsou veškerá témata spojená s hospodářskou krizí. Od zavedení Lisabonské smlouvy očekáváme především efektivnější Evropskou unii, která bude schopna provést další rozšíření a přinést výhody občanům i členským státům. Očekáváme, že přinese nový počátek společného trhu tím, že překlene propast mezi politickou a hospodářskou integrací. Rádi bychom, aby jmenování nové Evropské komise proběhlo za ctění Evropského parlamentu a jeho práv a aby se při něm uplatnila nová role vnitrostátních parlamentů při současném zachování principu subsidiarity a diskuse o tom, jakým způsobem Evropu po Lisabonu dále budovat. Praktické provádění Lisabonské smlouvy však znamená uznat, že solidarita a energetická politika se řídí také současnou legislativou, jako například nařízením o zajištění bezpečnosti dodávek plynu."@cs1
"Hr. formand! Det Europæiske Råd den 11. og 12. december vil sammenfatte de gode resultater af det svenske formandskab. Jeg vil gerne ønske ministeren og hele regeringen tillykke med, at de fik afsluttet den meget vanskelige ratifikationsproces. For det andet er gennemførelsen af Lissabontraktaten ved at tage sin begyndelse. Der indføres også nye institutioner som f.eks. den permanente formand for Det Europæiske Råd og den højtstående repræsentant for udenrigspolitiske anliggender. Vi ved, at disse udnævnelser har givet anledning til diskussioner og kontroverser, bl.a. her i Parlamentet. Vi ønsker de indstillede kandidater held og lykke, men vi vil gerne sige, at den virkelige prøve bl.a. vil bestå i kvaliteten af politikken mod øst og forløbet med oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Vi beklager imidlertid, at der ikke er nogen på holdet, som repræsenterer Central- og Østeuropa. Jeg mener, at en yderligere omrokering givetvis kunne opfylde dette behov fremover. På klimatopmødet i København skal vi bl.a. have vedtaget de ambitiøse mål, som EU har fastsat. Dette skal også på dagsordenen på det kommende rådsmøde. Det samme skal Stockholmprogrammet, der er af stor betydning for sikkerheden og borgerne, og de nye bestemmelser i Lissabontraktaten. Desuden er der alle problemerne i forbindelse med den økonomiske krise. Vores forventninger i forbindelse med indførelsen af Lissabontraktaten er frem for alt et mere effektivt EU, der er i stand til at gennemføre yderligere udvidelser og være til nytte for både borgerne og medlemsstaterne. Vi forventer, at Lissabontraktaten vil betyde en ny start for det indre marked, når man får fjernet kløften mellem politisk og økonomisk integration. Vi så også gerne, at udnævnelsen af Kommissionen skete under hensyntagen til Parlamentet og dets rettigheder, samt at de nationale parlamenters nye rolle bliver gennemført, samtidig med at nærhedsprincippet bevares, og det drøftes, hvordan EU skal opbygges efter Lissabon. Praktisk gennemførelse af Lissabontraktaten indebærer dog en anerkendelse af, at solidaritet og energipolitik også er anliggender, der fastlægges i den aktuelle lovgivning, som f.eks. bestemmelser om gasforsyningssikkerhed."@da2
"Herr Präsident, der Europäische Rat, der am 11. und 12. Dezember stattfinden wird, wird das Resümee eines fruchtbaren schwedischen Ratsvorsitzes sein. Ich möchte den Minister und die gesamte Regierung beglückwünschen, weil sie den sehr schwierigen Ratifizierungsprozess abgeschlossen haben. Zweitens, die Umsetzung des Vertrags von Lissabon beginnt. Er führt auch neue Institutionen ein wie den Ratspräsidenten und den Hohen Vertreter für die Außenpolitik. Wir wissen, dass diese Benennungen Diskussionen und Kontroversen, auch hier in dieser Kammer, ausgelöst haben. Wir wünschen den Benannten alles Gute, aber wir möchten sagen, dass der wirkliche Test unter anderem die Qualität der Ostpolitik und der Prozess der Einrichtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes sein wird. Wir bedauern jedoch, dass es niemanden in dem Team gibt, der Mittel- und Osteuropa vertritt. Ich denke, eine weitere Umbildung könnte diese Erfordernis in der Zukunft sicherlich erfüllen. Der Kopenhagener Klimagipfel muss unter anderem die ehrgeizigen Ziele billigen, die von der Europäischen Union vorgeschlagen wurden. Dies ist ebenfalls eine Angelegenheit für den bevorstehenden Rat. Ebenso wie das Stockholm-Programm, das vom Standpunkt der Sicherheit wichtig ist, und die Bürgerinnen und Bürger sowie die neuen Vorschriften des Vertrags von Lissabon. Dann gibt es noch all die mit der Wirtschaftskrise verbundenen Themen. Unsere Erwartungen in Verbindung mit der Einführung des Vertrags von Lissabon sind vor allem eine effizientere EU, die in der Lage ist, die Erweiterung fortzusetzen und sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch den Mitgliedstaaten Vorteile bringt. Wir erwarten, dass der Vertrag von Lissabon einen neuen Start für den gemeinsamen Markt bringt, indem er die Kluft zwischen politischer und wirtschaftlicher Integration beseitigt. Wir wünschen uns außerdem, dass die Benennung der neuen Europäischen Kommission mit Achtung für das Europäische Parlament und dessen Rechte erfolgt, sowie die Umsetzung der neuen Rolle für die nationalen Parlamente unter Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und eine Diskussion darüber, wie Europa nach Lissabon gestaltet werden soll. Die praktische Umsetzung des Vertrags von Lissabon bedeutet jedoch anzuerkennen, dass Solidarität und Energiepolitik ebenfalls Angelegenheiten sind, die den aktuellen Rechtsvorschriften unterliegen, wie beispielsweise der Verordnung zur Sicherheit der Gasversorgung."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα διεξαχθεί στις 11 και 12 Δεκεμβρίου θα αποτελέσει το επιστέγασμα της γόνιμης σουηδικής Προεδρίας. Θέλω να συγχαρώ την υπουργό και όλη την κυβέρνηση, επειδή οριστικοποίησαν την τόσο δύσκολη διαδικασία επικύρωσης. Δεύτερον, η εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας ξεκινά. Εισάγει νέους θεσμούς, όπως τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Ύπατη Εκπρόσωπο εξωτερικής πολιτικής. Γνωρίζουμε ότι αυτοί οι διορισμοί έχουν προκαλέσει συζητήσεις και αντιπαλότητες και σε αυτό το Σώμα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους διορισθέντες, αλλά θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι η πραγματική δοκιμασία θα είναι, μεταξύ άλλων, η ποιότητα της πολιτικής για την Ανατολική Ευρώπη και η διαδικασία ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ωστόσο, λυπούμαστε που δεν υπάρχει κανένας εκπρόσωπος της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην ομάδα. Πιστεύω ότι αυτή η απαίτηση θα εκπληρωθεί σίγουρα στο μέλλον με την επόμενη ανακατανομή. Η διάσκεψη κορυφής της Κοπεγχάγης για το κλίμα στόχο έχει την έγκριση, μεταξύ άλλων, των φιλόδοξων στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό αποτελεί θέμα για το επόμενο Συμβούλιο. Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο είναι σημαντικό από την άποψη της ασφάλειας, των πολιτών και των νέων διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας. Επιπλέον, όλα συνδέονται με την οικονομική κρίση. Οι προσδοκίες μας σχετικά με την εισαγωγή της Συνθήκης της Λισαβόνας αφορούν, κυρίως, την αποτελεσματικότερη ΕΕ, ικανή να επιτύχει περαιτέρω διεύρυνση και πλεονεκτήματα τόσο για τους πολίτες όσο και για τα κράτη μέλη. Προσδοκούμε η Συνθήκη της Λισαβόνας να σημάνει νέα αρχή για την κοινή αγορά γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης. Επίσης, θα θέλαμε ο διορισμός της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πραγματοποιηθεί με σεβασμό προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δικαιώματά του, καθώς και την εφαρμογή του νέου ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, διατηρώντας παράλληλα την αρχή της επικουρικότητας, και τη συζήτηση για τον τρόπο οικοδόμησης της Ευρώπης μετά τη Λισαβόνα. Βέβαια, η πρακτική εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας σημαίνει αναγνώριση ότι η πολιτική αλληλεγγύης και ενέργειας αποτελούν επίσης ζητήματα που διέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία, όπως ο κανονισμός για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο."@el10
"Mr President, the European Council to be held on 11 and 12 December will sum up a fruitful Swedish Presidency. I would like to congratulate the minister and the entire government, because they finalised the very difficult ratification process. Secondly, implementation of the Treaty of Lisbon is beginning. It also introduces new institutions, such as President of the European Council and High Representative for Foreign Policy. We know that these appointments have caused discussion and controversy, including here in this Chamber. We wish the nominees well, but we would like to say that the real test will be, amongst others, the quality of Eastern policy and the process of setting up the European External Action Service. We regret, however, that there is no one in the team who would represent Central and Eastern Europe. I think another reshuffle could certainly fulfil this requirement in the future. The Copenhagen Climate Summit is to approve, among other things, the ambitious objectives which have been put forward by the European Union. This, too, is a matter for the forthcoming Council. So is the Stockholm Programme, which is important from the point of view of security, and the citizens, and the new provisions of the Treaty of Lisbon. In addition, there is everything connected with the economic crisis. Our expectations connected with the introduction of the Treaty of Lisbon are, above all, a more efficient EU, able to carry out further enlargement and bringing benefits both to citizens and Member States. We expect the Treaty of Lisbon to bring a new start to the common market by eliminating the gulf between political and economic integration. We would also like appointment of the new European Commission to be done with respect for the European Parliament and its rights, as well as implementation of the new role for national parliaments while preserving the principle of subsidiarity, and discussion of how to build Europe after Lisbon. However, practical implementation of the Treaty of Lisbon means an acknowledgement that solidarity and energy policy are also matters governed by current legislation, such as the regulation on security of gas supply."@en4
"Señor Presidente, el Consejo Europeo que se celebrará el 11 y el 12 de diciembre resumirá la fructífera Presidencia sueca. Me gustaría felicitar al Ministro y a todo el Gobierno por haber llevado a término el arduo proceso de ratificación. Por otro lado, está comenzando la puesta en marcha del Tratado de Lisboa. También introduce nuevas instituciones como los cargos de Presidente del Consejo Europeo y Alto Representante de la Política Exterior. Sabemos que estos nombramientos han causado discusiones y controversia, incluso aquí, en esta Cámara. Deseamos lo mejor a las personas designadas, pero nos gustaría decir que las verdaderas pruebas serán, entre otras, la calidad de la política oriental y el proceso de creación del Servicio Europeo de Acción Exterior. Lamentamos, sin embargo, que no haya nadie en el equipo que represente a Europa Central y Oriental. Creo que otra reorganización podría seguramente satisfacer este requisito en el futuro. La cumbre climática de Copenhague va a aprobar, entre otras cosas, los ambiciosos objetivos que ha sugerido la Unión Europea. Esto, también, concierne al próximo Consejo, así como el programa de Estocolmo, que es importante desde el punto de vista de la seguridad, los ciudadanos y las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa. Además, todo está relacionado con la crisis económica. Nuestra expectativa con respecto a la introducción del Tratado de Lisboa es, ante todo, lograr una UE más eficiente, capaz de llevar a cabo una mayor ampliación y de aportar beneficios tanto a los ciudadanos y los Estados miembros. Esperamos que el Tratado de Lisboa aporte un nuevo comienzo para el mercado común eliminando el abismo entre la integración política y la económica. También nos gustaría que la designación de la nueva Comisión Europea se llevara a cabo respetando el Parlamento Europeo y sus derechos, así como la implantación de un nuevo papel para los parlamentos nacionales, y que preservara al mismo tiempo el principio de subsidiaridad y el debate sobre cómo construir Europa tras Lisboa. No obstante, la aplicación del Tratado de Lisboa implica el reconocimiento de que la solidaridad y la política energética son también asuntos regidos por la legislación actual, como el reglamento sobre la seguridad del suministro de gas."@es21
"Lugupeetud juhataja! 11. ja 12. detsembril toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumisega võetakse kokku Rootsi viljakas eesistumisperiood. Ma soovin avaldada ministrile ja kogu valitsusele kiitust selle eest, et nad viisid lõpule väga keerulise ratifitseerimisprotsessi. Nüüd hakatakse Lissaboni lepingut ka rakendama. Lepinguga luuakse sellised uued institutsioonid nagu Euroopa Ülemkogu eesistuja ja välispoliitika kõrge esindaja. Me teame, et isikute nimetamine nendesse ametitesse on tekitanud vaidlusi ja vastuolusid, kaasa arvatud siin saalis. Me soovime kandidaatidele kõike head, kuid me tahame öelda ka seda, et tõeliseks proovikiviks kujuneb muu hulgas idapoliitika kvaliteet ja Euroopa välisteenistuse loomine. Me peame aga kahetsusväärseks, et meeskonnas ei ole ühtegi Kesk- ja Ida-Euroopa esindajat. Ma arvan, et uus ülesannete ümberjaotamine aitaks tulevikus kindlasti seda nõuet täita. Kopenhaageni kliimamuutustealasel tippkohtumisel tuleb muu hulgas heaks kiita Euroopa Liidu väljapakutud edasipüüdlikud eesmärgid. Ka see on eelseisva ülemkogu päevakorras. Samuti on päevakorras Stockholmi programm, mis on oluline turvalisuse ja kodanike seisukohalt, ning Lissaboni lepingu uued sätted. Lisaks hõlmab see kõike majanduskriisiga seonduvat. Me ootame Lissaboni lepingu kehtestamisest eeskätt seda, et EL muutuks tõhusamaks, et ta suudaks ellu viia edasist laienemist ja et ta oleks nii kodanikele kui ka liikmesriikidele kasulik. Me ootame, et Lissaboni leping annaks uue tõuke ühisturule ning sealjuures kaoks lõhe poliitilise ja majandusliku lõimumise vahel. Me soovime, et Euroopa Komisjoni uue koosseisu ametissenimetamisel võetaks arvesse Euroopa Parlamenti ja tema õigusi, aga rakendataks ka riikide parlamentide uut rolli, säilitades sealjuures subsidiaarsuse põhimõtte, ning me soovime kuulda arutelu selle üle, kuidas arendada Euroopat edasi pärast Lissaboni. Lissaboni lepingu praktiline rakendamine tähendab seda, et solidaarsust ja energiapoliitikat tunnistatakse küsimustena, mida reguleeritakse ka kehtivate õigusaktidega, näiteks määrusega gaasivarustuskindluse kohta."@et5
"Arvoisa puhemies, 11. ja 12. joulukuuta pidettävä Eurooppa-neuvoston kokous on päätös hedelmälliselle Ruotsin puheenjohtajuuskaudelle. Onnittelen ministeriä ja koko hallitusta, koska he saattoivat päätökseen erittäin vaikean ratifiointiprosessin. Toiseksi, nyt alkaa Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano. Sopimus luo myös uusia instituutioita, kuten Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja ulkopolitiikan korkea edustaja. Tiedämme, että kyseiset nimitykset ovat herättäneet keskustelua ja ristiriitoja, myös tässä istuntosalissa. Toivomme nimitetyille kaikkea hyvää, mutta haluamme sanoa, että todellinen testi on muun muassa idänpolitiikan laatu ja prosessi, jolla perustetaan Euroopan ulkosuhdehallinto. Pahoittelemme sitä, ettei ryhmässä ole ketään, joka edustaa Keski- ja Itä-Eurooppaa. Katson, että uudella kokoonpanon muutoksella tämä vaatimus täytettäisiin varmasti tulevaisuudessa. Kööpenhaminan ilmastokokouksen on hyväksyttävä muun muassa kunnianhimoiset tavoitteet, jotka Euroopan unioni on asettanut. Sekin on tulevan neuvoston tehtävä. Niin on myös Tukholman ohjelma, joka on tärkeä turvallisuuden ja kansalaisten ja Lissabonin sopimuksen uusien määräysten kannalta. Sitten on vielä kaikki, mikä liittyy talouskriisiin. Odotuksemme Lissabonin sopimuksen voimaantuloa kohtaan ovat ennen kaikkea entistä tehokkaampi EU, joka voi toteuttaa uusia laajentumisia ja hyödyttää kansalaisia ja jäsenvaltioita. Odotamme Lissabonin sopimuksen tuovan uuden alun yhteismarkkinoille poistamalla kuilun poliittisen ja taloudellisen yhdentymisen väliltä. Toivomme myös, että uuden Euroopan komission nimittäminen toteutetaan kunnioittaen Euroopan parlamenttia ja sen oikeuksia, että kansallisten parlamenttien uusi rooli pannaan täytäntöön noudattaen toissijaisuusperiaatetta ja että keskustellaan siitä, miten EU:ta kehitetään Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Lissabonin sopimuksen käytännön täytäntöönpano tarkoittaa sen tunnustamista, että solidaarisuus ja energiapolitiikka ovat myös asioita, joita hallitaan nykyisellä lainsäädännöllä, kuten kaasun toimitusvarmuutta koskeva asetus."@fi7
"Monsieur le Président, le Conseil européen des 11 et 12 décembre prochain récapitulera une Présidence suédoise fructueuse. Je voudrais féliciter la ministre et tout le gouvernement d’avoir conduit à son terme ce processus de ratification très complexe. En deuxième lieu, la mise en œuvre du traité de Lisbonne va commencer. Celui-ci inaugure de nouvelles institutions, notamment les postes de président du Conseil européen et de haut représentant pour la politique étrangère. Nous savons bien que ces nominations ont suscité débats et controverses, y compris dans les rangs de cette Assemblée. Nous souhaitons aux candidats désignés de réussir, mais nous voudrions ajouter que le test véritable, ce sera, entre autres, la qualité de la politique orientale de l’Union et le processus de création du service européen d’action extérieure. Ceci étant, nous regrettons qu’il n’y ait personne au sein de cette équipe pour représenter l’Europe centrale et orientale. Je pense qu’un autre remaniement pourrait certainement répondre à cette demande dans l’avenir. Le sommet de Copenhague sur le climat est sur le point d’approuver, entre autres choses, les objectifs ambitieux mis en avant par l’Union européenne. C’est également une question pour le Conseil à venir et il en va de même du programme de Stockholm, qui est important du point de vue de la sécurité, pour les citoyens et les nouvelles dispositions du traité de Lisbonne. À cela s’ajoutent toutes les questions liées à la crise économique. Avec l’introduction du traité de Lisbonne, nous espérons, avant tout, une Union européenne plus efficace, à même de réussir d’autres élargissements et de bénéficier aux citoyens et aux États membres. Nous comptons que le traité de Lisbonne relancera le marché commun en éliminant l’abîme qui sépare l’intégration politique de l’intégration économique. Nous voudrions aussi que la nomination de la nouvelle Commission ait lieu dans le respect des prérogatives du Parlement européen et que la mise en œuvre du nouveau rôle des parlements nationaux passe par la préservation du principe de subsidiarité, et qu’il y ait un débat sur la façon dont on veut construire l’Europe après Lisbonne. Cependant, la mise en œuvre pratique du traité de Lisbonne signifie la reconnaissance que les politiques de solidarité et d’énergie sont également à l’ordre du jour de la législation actuelle, notamment le règlement concernant la sécurité de l’approvisionnement en gaz."@fr8
"). Tisztelt elnök úr! A december 11-én és 12-én tartandó európai tanácsi ülés összegzi majd a svéd elnökség által elért eredményeket. Gratulálni szeretnék a miniszter asszonynak és az egész kormánynak e rendkívül nehéz ratifikációs eljárás sikeres lezárásához. Másodszor pedig ahhoz, hogy megkezdődik a Lisszaboni Szerződés végrehajtása. A Szerződés új tisztségeket hoz létre, úgy mint az Európai Tanács elnöki tisztjét és a külpolitikai főképviselő tisztjét. Tudjuk, hogy ezek a kinevezések sok vitát és ellentmondást hoztak magukkal, még itt a képviselőházban is. Sok sikert kívánok a jelölteknek, de el szeretném mondani, hogy a valódi próbát többek között a keleti politika minősége és az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának folyamata fogja jelenteni. Ugyanakkor sajnáljuk, hogy a kinevezett személyek közül senki sem képviseli Kelet- és Közép-Európát. A testület átszervezése bizonyosan ezt a követelményt is teljesítheti majd a későbbiekben. A koppenhágai éghajlat-változási csúcstalálkozó célja, hogy jóváhagyja – egyebek mellett – az Európai Unió által előterjesztett, nagyra törő célkitűzéseket. Ez szintén téma lesz a Tanács következő ülésén. Csakúgy, mint a stockholmi program, amely lényeges a biztonság, a polgárok, valamint a Lisszaboni Szerződés új rendelkezései szempontjából. Ezenkívül mindenről szó lesz, ami összefügg a gazdasági válsággal. A Lisszaboni Szerződés bevezetésével kapcsolatos legnagyobb várakozásunk az, hogy az EU hatékonyabbá váljon, megvalósuljon a további bővítés, illetve az, hogy a Szerződés a polgároknak és a tagállamoknak egyaránt előnyöket hozzon. Azt várjuk a Lisszaboni Szerződéstől, hogy a politikai és a gazdasági integráció közötti szakadék megszüntetésével új kezdetet adjon a közös piacnak. Azt is szeretnénk, ha az új Európai Bizottság kinevezése az Európai Parlament és annak jogai tiszteletben tartása, valamint a nemzeti parlamentek új szerepének alkalmazása mellett történne, fenntartva a szubszidiaritás elvét és vitát folytatva arról, hogyan építsük tovább Európát Lisszabon után. A Lisszaboni Szerződés gyakorlati megvalósítása ugyanakkor annak elismerését is jelenti, hogy a szolidaritásra és az energiapolitikára is vonatkoznak a hatályos jogszabályok, például a gázellátás biztonságáról szóló rendelet."@hu11
"Signor Presidente, il Consiglio europeo previsto per l’11 e il 12 dicembre chiuderà la fruttuosa presidenza svedese. Desidero congratularmi con il ministro e l’intero governo per essere riusciti a portare a termine un processo di ratifica assai complesso. Tra breve entrerà in vigore il trattato di Lisbona che introduce anche alcune nuove figure, quali il presidente del Consiglio europeo e l’Alto rappresentante per la politica estera. Sappiamo che queste nomine hanno dato adito a discussioni e controversie da cui non è rimasta indenne nemmeno quest’Aula. Auguriamo ogni successo alle persone designate e precisiamo che il vero banco di prova sarà costituito, tra l’altro, dalla qualità della politica orientale e dal processo di istituzione del Servizio europeo per l’azione esterna. Nel contempo ci rammarichiamo che non sia stato scelto nessun rappresentante dell’Europa centrale e orientale; credo che un successivo rimpasto potrà senz’altro ovviare a questa carenza in futuro. Il vertice di Copenaghen sul clima dovrà approvare, tra gli altri, gli obiettivi ambiziosi proposti dall’Unione europea e anche questo sarà un tema all’ordine del giorno del prossimo Consiglio, come pure lo sarà il programma di Stoccolma, così importante dal punto di vista della sicurezza e dei cittadini, e le nuove disposizioni del trattato di Lisbona. A questi si aggiungono tutti i problemi collegati alla crisi economica. Dall’applicazione del trattato di Lisbona ci aspettiamo soprattutto un’UE più efficiente, in grado di avanzare nell’allargamento e di portare benefici sia ai cittadini sia agli Stati membri. Ci aspettiamo che il trattato di Lisbona infonda nuova vita al mercato unico colmando lo iato tra integrazione politica ed economica. Vorremmo altresì che la nomina della nuova Commissione europea fosse condotta nel rispetto del Parlamento europeo e dei suoi diritti e tenendo conto del nuovo ruolo riconosciuto ai parlamenti nazionali, fermo restando il principio di sussidiarietà, nonché della discussione sulla costruzione dell’Europa post-Lisbona. L’attuazione del trattato di Lisbona deve passare attraverso il riconoscimento che le politiche per l’energia e la solidarietà sono già disciplinate dalla legislazione in essere, segnatamente dal regolamento sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas."@it12
"Gerb. pirmininke, Europos Vadovų Taryba, kuri susitinka gruodžio 11–12 d., apibendrins vaisingą Švedijos pirmininkavimą Tarybai. Noriu pasveikinti ministrę ir visą vyriausybę, nes jos užbaigė labai sunkų ratifikavimo procesą. Antra, prasideda Lisabonos sutarties įgyvendinimas. Be to, įsteigiamos tokios naujos institucijos, kaip Europos Vadovų Tarybos Pirmininko ir vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams. Žinome, kad šie paskyrimai sukėlė diskusijų ir ginčų, taip pat ir čia, šioje posėdžių salėje. Linkime iškeltiems kandidatams geros kloties, tačiau norėtume pasakyti, kad, be kita ko, tikras išbandymas bus Rytų politikos kokybė ir Europos išorės veiksmų tarnybos steigimo procesas. Tačiau apgailestaujame, kad komandoje nėra nei vieno atstovo, kuris atstovautų Vidurio ir Rytų Europai. Manau, kad ateityje kito perskirstymo metu šis reikalavimas tikrai galėtų būti patenkintas. Kopenhagos aukščiausiojo lygio susitikime klimato klausimais, be kita ko, turi būti patvirtinti plataus užmojo tikslai, kuriuos pasiūlė Europos Sąjunga. Tai taip pat klausimas būsimajai Tarybai. Tokiu klausimu yra Stokholmo programa, kuri svarbi saugumo, piliečių ir naujųjų Lisabonos sutarties nuostatų požiūriu. Be to, yra viskas, kas siejama su ekonomikos krize. Mūsų lūkesčiai, siejami su Lisabonos sutarties įgyvendinimu, visų pirma yra veiksmingesnė ES, sugebanti vykdyti tolesnę plėtrą ir duodanti naudos tiek piliečiams, tiek valstybėms narėms. Tikimės, kad Lisabonos sutartimi bus sudarytos sąlygos naujai kuris bendrajai rinkai, pašalinus politinės ir ekonominės integracijos prarają. Be to, norėtume, kad naujoji Europos Komisija būtų skiriama atsižvelgiant į Europos Parlamentą ir jo teises, taip pat į naujo nacionalinių parlamentų vaidmens įgyvendinimą, kartu išsaugant subsidiarumo principą, ir į diskusijas, kaip kurti Europą įgyvendinus Lisabonos sutartį. Tačiau praktinis Lisabonos sutarties įgyvendinimas reiškia pripažinimą, kad solidarumas ir energetikos politika taip pat yra klausimai, reglamentuojami dabartiniais teisės aktais, pvz., reglamentu dėl dujų tiekimo saugumo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, 11. un 12. decembra Eiropadome būs veiksmīgās Zviedrijas prezidentūras rezumējums. Vēlos apsveikt ministri un visu valdību, jo tā ir pabeigusi ļoti sarežģīto ratifikācijas procesu. Tiek uzsākta Lisabonas līguma īstenošana. Ar to iedibina arī jaunas iestādes, piemēram, Eiropadomes priekšsēdētāja un Augstā pārstāvja ārpolitikā amatus. Mēs zinām, ka iecelšana šajos amatos ir izraisījusi diskusijas un radījusi pretrunas, tostarp šajā plenārsēžu zālē. Mēs kandidātiem vēlam tikai labu, tomēr gribam teikt, ka īstais pārbaudījums, cita starpā, būs tas, cik kvalitatīva būs Austrumu politika un Eiropas Ārējās darbības dienesta izveides process. Žēl, ka šajā komandā nav neviena Centrāleiropas un Austrumeiropas pārstāvja. Manuprāt, nākotnē, pārkārtojot komisijas, šo prasību varētu izpildīt. Klimata pārmaiņu jautājumiem veltītās Kopenhāgenas augstākā līmeņa sanāksmes uzdevums ir arī apstiprināt Eiropas Savienības izvirzītos vērienīgos mērķus. Arī tas ir uzdevums nākamajai Padomei. Gluži tāpat kā Stokholmas programma, kas ir nozīmīga, raugoties no drošības, pilsoņu un Lisabonas līguma jauno noteikumu aspekta. Papildus vēl arī viss, kas saistīts ar ekonomisko krīzi. Tas, ko mēs sagaidām no Lisabonas līguma ieviešanas, visupirms, ir efektīvāka ES, kas spēj turpināt paplašināšanās procesu un dot labumu gan pilsoņiem, gan dalībvalstīm. Mēs sagaidām, ka Lisabonas līgums, novēršot plaisu starp politisko un ekonomisko integrāciju, dos jaunu iesākumu kopējam tirgum. Tāpat mēs vēlētos, lai jaunās Eiropas Komisijas iecelšana amatā notiktu, cienot Eiropas Parlamentu un tā tiesības, savukārt valstu parlamentu jaunās lomas īstenošana — saglabājot subsidiaritātes principu un diskusijas par Eiropas izveidi pēc Lisabonas. Tomēr, lai Lisabonas līgumu ieviestu praksē, ir jāatzīst, ka solidaritāte un enerģētikas politika ir jautājumi, uz ko attiecas pašreizējie tiesību akti, piemēram, regula par gāzes piegādes drošību."@lv13
"Panie Przewodniczący! Rada Europejska 11 i 12 grudnia podsumuje owocną prezydencję szwedzką. Chcę pogratulować pani minister i całemu rządowi, bowiem sfinalizowali bardzo trudny proces ratyfikacji. Po drugie, rozpoczyna wdrażanie traktatu z Lizbony w życie. Wprowadza również nowe instytucje, takie jak Przewodniczący Rady Europejskiej czy Wysoki Przedstawiciel ds. Polityki Zagranicznej. Wiemy, że ta obsada wywołała dyskusje i kontrowersje, również na tej sali. My dobrze życzymy nominatom, jednak chcemy powiedzieć, że tak naprawdę sprawdzianem będzie między innymi jakość polityki wschodniej czy też proces kształtowania europejskiej służby działań zewnętrznych. Żałujemy natomiast, że wśród tego tandemu nie ma nikogo, kto reprezentowałby Europę Środkową i Wschodnią. Myślę, że nowe rozdanie może pewnie przynieść spełnienie tego postulatu w przyszłości. Szczyt klimatyczny w Kopenhadze ma zaaprobować między innymi ambitne cele, które przedstawia Unia Europejska. To jest też temat na najbliższą Radę. Jednocześnie program sztokholmski, ważny z punktu widzenia i bezpieczeństwa i obywateli i nowych postanowień, które wprowadza traktat z Lizbony. Jednocześnie do tego dołączają się wszystkie sprawy, które są związane są z kryzysem gospodarczym. Nasze oczekiwania związane z wejściem w życie traktatu z Lizbony, to przede wszystkim sprawniejsza Unia, zdolna do rozszerzenia i dająca korzyści obywatelom i również państwom członkowskim. Oczekujemy, że traktat z Lizbony przyniesie nowy start wspólnego rynku likwidujący przepaść pomiędzy integracją polityczną a gospodarczą. Jednocześnie chcielibyśmy, aby powołanie nowej Komisji Europejskiej odbywało się z poszanowaniem Parlamentu, prawa Parlamentu Europejskiego i wdrożenia nowej roli, również dla parlamentów narodowych z zachowaniem zasady subsydiarności, jak również wywołania dyskusji kształtowania Europy po Lizbonie. Praktyczne zaś wdrażanie traktatu z Lizbony, to uznanie, że solidarność i polityka energetyczna dotyczy również obecnego prawa, na przykład rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa dostaw gazu."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Europese Raad van 10 en 11 december zal het slotakkoord zijn van een vruchtbaar Zweeds voorzitterschap. Ik wil de minister en de hele regering graag feliciteren met de afronding van het moeizame ratificatieproces. Bovendien begint nu de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon, die gepaard gaat met de invoering van nieuwe posten, zoals de voorzitter van de Europese Raad en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken. Zoals we weten hebben deze aanstellingen veel discussie en controverse losgemaakt, waaronder in dit Huis. We wensen de benoemden het allerbeste, maar we willen er wel bij zeggen dat de echte test zal bestaan in, onder andere, de kwaliteit van het oostelijk beleid en het totstandkomingsproces van de Europese dienst voor extern optreden. We betreuren echter dat er in dat team niemand is die Midden- en Oost-Europa vertegenwoordigt. Ik denk dat een nieuwe herverdeling van de posten in de toekomst in die leemte zal voorzien. De klimaattop van Kopenhagen moet, onder andere, de ambitieuze doelstellingen goedkeuren die door de Europese Unie worden voorgesteld. Ook dit is een item voor de komende Raad, evenals het programma van Stockholm, dat van belang is vanuit het oogpunt van zowel de veiligheid als de burgers en de nieuwe bepalingen van het Verdrag van Lissabon. En daarbij komt nog alles wat samenhangt met de economische crisis. Wat wij verwachten van de invoering van het Verdrag van Lissabon is in de eerste plaats een efficiëntere EU, die in staat is zich verder uit te breiden en voordeel op te leveren voor zowel de burgers als de lidstaten. We verwachten dat het Verdrag van Lissabon zal zorgen voor een nieuw begin voor de eenheidsmarkt door de kloof tussen de politieke en de economische integratie te dichten. We willen ook graag dat bij de aanstelling van de nieuwe Europese Commissie het Europees Parlement en zijn rechten worden gerespecteerd, evenals de invoering van de nieuwe rol voor de nationale parlementen met behoud van het subsidiariteitsbeginsel en de discussie over het Europese project na Lissabon. De praktische tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon betekent evenwel dat erkend wordt dat solidariteit en energiebeleid ook zaken zijn die onder de huidige wetgeving vallen, zoals de verordening over de continuïteit van de gasvoorziening."@nl3
"Senhor Presidente, o Conselho Europeu que se realizará em 11 e 12 de Dezembro, será o corolário de uma bem-sucedida Presidência Sueca. Gostaria de felicitar a ministra e todo o governo por terem finalizado o dificílimo processo de ratificação. Em segundo lugar, a implementação do Tratado de Lisboa está a começar. Além disso, são introduzidas novas instituições, tais como o Presidente do Conselho Europeu e a Alta-Representante para a Política Externa. Sabemos que estas nomeações causaram alguma polémica e discussão, inclusive aqui nesta Câmara. Desejamos todo o bem aos candidatos, mas gostaríamos de referir que o verdadeiro teste será, entre outros, a qualidade da política relativamente ao Leste e o processo de criação do Serviço Europeu de Acção Externa. Lamentamos, porém, que não haja ninguém na equipa para representar a Europa Central e Oriental. Penso que outra remodelação poderá, certamente, preencher este requisito no futuro. A Cimeira do clima, em Copenhaga, deverá aprovar, entre outros, os objectivos ambiciosos que foram apresentadas pela União Europeia. Também este é um assunto para o próximo Conselho. O mesmo se passa com o Programa de Estocolmo, que é importante sob o ponto de vista da segurança, e os cidadãos, bem como as novas disposições do Tratado de Lisboa. Além disso, tudo está relacionado com a crise económica. As nossas expectativas relacionadas com a introdução do Tratado de Lisboa são, acima de tudo, uma UE mais eficiente, capaz de realizar novos alargamentos e de trazer benefícios tanto para os cidadãos como para os Estados-Membros. Esperamos que o Tratado de Lisboa possa trazer uma segunda oportunidade para o mercado comum, eliminando o abismo entre a integração política e a integração económica. Gostaríamos também que a nomeação da nova Comissão Europeia se pautasse pelo respeito para com o Parlamento Europeu e os seus direitos, bem como a implementação do novo papel dos parlamentos nacionais, preservando o princípio da subsidiariedade, e o debate sobre como construir a Europa depois de Lisboa . Contudo, a aplicação prática do Tratado de Lisboa, significa um reconhecimento de que a solidariedade e a política energética são também questões regidas pela legislação em vigor, tais como a regulamentação sobre a segurança do aprovisionamento de gás."@pt17
"Domnule preşedinte, Consiliul European care va avea loc pe 11 şi 12 decembrie va face rezumatul unei Preşedinţii suedeze productive. Aş dori să-l felicit pe ministru şi întregul guvern pentru că au finalizat procesul foarte dificil al ratificării. În al doilea rând, începe punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona. De asemenea, introduce instituţii noi, cum ar fi Preşedintele Consiliului European şi Înaltul Reprezentant pentru politica externă. Ştim că aceste numiri au cauzat discuţii şi controverse, inclusiv aici, în acest Parlament. Le dorim nominalizaţilor numai bine, dar aş dori să spun că adevăratul test real va fi, printre altele, calitatea politicii din est şi procesului de creare a Serviciului european pentru acţiune externă. Regretăm, totuşi, că nu există nimeni în echipă care va reprezenta Europa Centrală şi de Est. Cred că o nouă remaniere ar îndeplini cu siguranţă această cerinţă în viitor. Summitul privind schimbările climatice de la Copenhaga va aproba, printre altele, obiectivele ambiţioase care au fost prezentate de Uniunea Europeană. Aceasta este, de asemenea, o problemă pentru viitorul Consiliu. La fel şi Programul de la Stockholm, care este important din punctul de vedere al securităţii, al cetăţenilor şi al noilor prevederi ale Tratatului de la Lisabona. În plus, mai e tot ceea ce este legat de criza economică. Aşteptările noastre referitoare la introducerea Tratatului de la Lisabona sunt, mai presus de orice, o Uniune Europeană mai eficientă, capabilă să realizeze extinderea viitoare şi să aducă beneficii atât cetăţenilor, cât şi statelor membre. Ne aşteptăm ca Tratatul de la Lisabona să aducă un nou început pieţei comune prin eliminarea prăpastiei dintre integrarea politică şi cea economică. De asemenea, am dori ca numirea noii Comisii Europene să fie făcută cu respectarea Parlamentului European şi a drepturilor acestuia, precum şi a noului rol al parlamentelor naţionale, cu respectarea principiului subsidiarităţii şi dezbaterea modului de construire a Europei după Lisabona. Cu toate acestea, punerea practică în aplicare a Tratatului de la Lisabona înseamnă o recunoaştere a faptului că solidaritatea şi politica energetică sunt, de asemenea, chestiuni reglementate de legislaţia curentă, cum ar fi regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaze."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, na stretnutí Európskej rady 11. a 12. decembra bude zhrnuté úspešné pôsobenie švédskeho predsedníctva. Chcel by som zablahoželať pánovi premiérovi a celej vláde, pretože priviedli do konca veľmi zložitý ratifikačný proces. Ďalej sa začína proces implementácie Lisabonskej zmluvy. Zmluva tiež predpokladá vznik nových inštitúcií, ako sú predseda Európskej rady a vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci. Sme si vedomí, že tieto nominácie viedli k diskusiám a sporom vrátane tých v tejto rokovacej sále. Želáme kandidátom veľa šťastia, ale radi by sme tiež povedali, že ich skutočným testom bude okrem iného kvalita východnej dimenzie európskej politiky a proces zostavenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Ľutujeme však, že v tomto tíme nie je žiadny zástupca zo strednej a východnej Európy. Myslím, že ďalšia reorganizácia by v budúcnosti túto požiadavku mohla určite splniť. Na samite o klíme v Kodani má okrem iného prísť k schváleniu ambicióznych cieľov, ktoré si Európska únia stanovila. Touto otázkou sa tiež bude zaoberať Rada na svojom nasledujúcom stretnutí. Predmetom tohto stretnutia bude aj Štokholmský program, ktorý je dôležitý z pohľadu bezpečnosti občanov, ako aj nových ustanovení Lisabonskej zmluvy. Okrem toho všetky otázky súvisia s hospodárskou krízou. Naše očakávania spojené s uvedením Lisabonskej zmluvy sa týkajú najmä efektívnejšej EÚ, schopnej ďalej sa rozširovať a prinášať výhody ako občanom, tak aj členským štátom. Od Lisabonskej zmluvy ďalej očakávame, že prinesie nový začiatok pre spoločný trh tým, že zmenší priepasť medzi politickou a ekonomickou integráciou. Tiež by sme veľmi uvítali, keby vymenovanie novej Európskej komisie prebiehalo s ohľadom na Európsky parlament a jeho práva, keby bola nová funkcia národných parlamentov uvedená do praxe pri zachovaní zásady subsidiarity a keby prebiehala diskusia, ako sa bude Európa vyvíjať po Lisabonskej zmluve. Praktické uvedenie Lisabonskej zmluvy do platnosti si však vyžaduje, aby sme uznali, že solidarita, ako aj energetická politika tiež patria medzi otázky riadiace sa súčasnými právnymi predpismi, napríklad nariadením o zabezpečení dodávok plynu."@sk19
"Gospod predsednik, z zasedanjem Evropskega sveta, ki bo potekalo 11. in 12. decembra, se bo zaključilo plodno švedsko predsedovanje. Želel bi čestitati ministrici in celotni vladi, saj so zaključili zelo težak proces ratifikacije. Drugič, pričenja se izvajanje Lizbonske pogodbe. Ta prinaša tudi novi instituciji, kot sta predsednik Evropskega sveta in visoki predstavnik za zunanjo politiko. Vemo, da sta ti imenovanji sprožili razprave in polemike tudi v tej dvorani. Kandidatoma želimo vse dobro, vendar bi radi povedali, da bo med drugim pravi preizkus kakovost vzhodne politike in postopek vzpostavitve Evropske službe za zunanjepolitično delovanje. Vendar pa obžalujemo, da v ekipi ni nikogar, ki bi predstavljal srednjo in vzhodno Evropo. Mislim, da bi še ena reorganizacija v prihodnosti lahko zagotovo izpolnila to zahtevo. Podnebni vrh v Københavnu mora med drugim potrditi velikopotezne cilje, ki jih je predstavila Evropska unija. Tudi to je predmet prihodnjega zasedanja Sveta. To je tudi stockholmski program, ki je pomemben z vidika varnosti, državljanov in novih določb Lizbonske pogodbe. Poleg tega je vse povezano z gospodarsko krizo. Naša pričakovanja, povezana z uvedbo Lizbonske pogodbe so predvsem učinkovitejša EU, ki bo lahko izvedla nadaljnjo širitev in ustvarila ugodnosti tako za državljane kot za države članice. Pričakujemo, da bo Lizbonska pogodba pomenila tudi nov začetek za skupni trg z odpravo prepada med političnim in gospodarskim povezovanjem. Želimo si tudi, da bi imenovanje nove Evropske komisije potekalo ob upoštevanju Evropskega parlamenta in njegovih pravic, kakor tudi izvajanja nove vloge nacionalnih parlamentov, pri čemer pa bi se ohranili načelo subsidiarnosti in razprave o tem, kako graditi Evropo po Lizboni. Vendar pa praktično izvajanje Lizbonske pogodbe pomeni priznanje, da sta solidarnost in energetska politika prav tako zadevi, ki ju ureja trenutna zakonodaja, kot je uredba o varnosti oskrbe s plinom."@sl20
"Herr talman! Europeiska rådets möte den 11 och 12 december sätter punkt för ett mycket givande svenskt ordförandeskap. Jag vill lyckönska ministern och hela regeringen, eftersom de avslutat den mycket besvärliga ratifikationsprocessen. För det andra börjar nu genomförandet av Lissabonfördraget. Därigenom inrättas också nya institutioner, bland annat Europeiska rådets ordförande och den höga representanten för utrikespolitiken. Vi är medvetna om att utnämningarna har utlöst diskussioner och konflikter, även här i parlamentet. Vi önskar de utvalda lycka till, men vill samtidigt påpeka att det verkliga eldprovet bland annat kommer att vara kvaliteten på vår östpolitik och hur vi går tillväga när vi inrättar den europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Vi beklagar dock att teamet inte innehåller någon företrädare för Central- och Östeuropa. Jag tror att detta krav säkert kan tillgodoses vid en framtida kommissionsombildning. Klimatkonferensen i Köpenhamn ska bland annat godkänna de ambitiösa mål som EU har föreslagit. Även detta kommer att tas upp vid det förestående rådsmötet, liksom Stockholmsprogrammet, som betyder så mycket för vår säkerhet, för medborgarna och för Lissabonfördragets nya bestämmelser. Och så tillkommer ju allting som har med den ekonomiska krisen att göra. När Lissabonfördraget nu införs är det vår främsta förhoppning att det ska göra EU effektivare, så att EU kan genomföra ytterligare utvidgningar och vara till nytta för både medborgare och medlemsstater. Vi förväntar oss att Lissabonfördraget blir en vitamininjektion för den inre marknaden, genom att fördraget undanröjer klyftan mellan den politiska och den ekonomiska integrationen. Vi vill också att utnämningen av nya kommissionsledamöter ska genomföras på ett sätt som respekterar Europaparlamentet och dess rättigheter, samtidigt som subsidiaritetsprincipen beaktas när medlemsstaternas parlament utövar sin nya funktion. Vi behöver också diskutera hur Europa ska byggas efter Lissabonfördraget. Fördragets praktiska genomförande innebär emellertid ett erkännande av att även solidaritet och energipolitik omfattas av den lagstiftning vi har i dag, till exempel förordningen om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph