Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-052"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-052"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this is a good beginning for Advent time – looking forward to the Lisbon Treaty coming into force. However, it is not just God’s gift. We need to make a determined effort to gain added value for our European project. First and foremost, the way is now open for common European policies. There are no longer any formal excuses to abstain from them. It is now up to the Council to start vigorous common foreign security and energy policies that could become truly credible for our partners. One of the most pressing tasks will be completion of the single energy market, developing all-European energy-supply networks and storage facilities, as well as implementing an energy solidarity clause. The second problem arises from the economic crisis. In fact, the countries outside the euro area have suffered the most from the dramatic decrease in investments and rising unemployment. They also have become more vulnerable due to competitive disadvantage if compared to the euro area members. Therefore, temporary measures by the EU, like additional lending facilities to support SMEs and energy and infrastructure projects are clearly needed. Furthermore, better access to the European funds could be facilitated by temporarily reducing the national cofinancing requirements. As you know, President, my country, Estonia, is making determined efforts to join the euro area by 2011. Estonia has one of the lowest foreign debt rates and has succeeded in bringing the budgetary deficit under control. The recent acknowledgement of Estonia’s efforts by the OECD and Commissioner Almunia are encouraging signs that we are on the right path."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, advent nám pěkně začíná – sledujeme, jak Lisabonská smlouva vstupuje v platnost. Není to však pouze dar od Boha. Musíme vyvinout odhodlané úsilí, abychom získali pro náš evropský projekt přidanou hodnotu. Především se otevřela cesta pro společné evropské politiky. Už neexistují žádné formální výmluvy, proč se jim vyhýbat. Nyní je na Radě, aby zahájila ráznou společnou zahraniční, bezpečnostní a energetickou politiku, která by se mohla stát skutečně důvěryhodnou pro naše partnery. Jedním z nejnaléhavějších úkolů bude dokončení jednotného energetického trhu, rozvoj celoevropských sítí pro dodávky energie a jejích zásobníků a uskutečňování doložky solidarity v oblasti energetiky. Druhý problém vyplývá z hospodářské krize. Země vně eurozóny v podstatě nejvíce postihl dramatický pokles investic a nárůst nezaměstnanosti. Zvýšila se rovněž jejich zranitelnost kvůli konkurenčnímu znevýhodnění v porovnání s členy eurozóny. Proto je zcela zjevně zapotřebí dočasných opatření EU, jako jsou další úvěrové facility na podporu malých a středních podniků a projektů v oblasti energetiky a infrastruktury. Dále by bylo možné usnadnit přístup k evropským fondům dočasným snížením požadavků na spolufinancování ze strany členských států. Jak víte, pane předsedající, moje vlast Estonsko vyvíjí rozhodné úsilí připojit se do roku 2011 k eurozóně. Estonsko má jednu z nejnižších úrovní zahraničního zadlužení a úspěšně zkrotilo rozpočtový deficit. Nedávná uznání estonského úsilí ze strany OECD a komisaře Almunii představují povzbudivá znamení, že kráčíme správným směrem."@cs1
"Hr. formand! Dette er en god start på adventstiden – nu hvor vi kan se frem imod Lissabontraktatens ikrafttræden. Alt kommer dog ikke som gode gaver fra oven. Vi skal beslutsomt gøre en indsats for at opnå en merværdi for vores europæiske projekt. Først og fremmest ligger vejen nu åben for fælles europæiske politikker. Der er ikke længere nogen formelle undskyldninger for ikke at have dem. Det er nu op til Rådet at iværksætte nogle robuste fælles politikker vedrørende udenrigssikkerhed og energi, som kunne blive virkelig troværdige for vores partnere. En af de mest presserende opgaver vil være fuldførelse af det indre energimarked, udvikling af fælleseuropæiske energiforsyningsnetværk og oplagringsanlæg samt gennemførelse af en energisolidaritetsbestemmelse. Det andet problem udspringer af den økonomiske krise. Faktisk har landene uden for euroområdet lidt mest som følge af den dramatiske nedgang i investeringerne og den stigende arbejdsløshed. De har også været mere sårbare på grund af konkurrencemæssige ulemper i forhold til euroområdets medlemmer. Der er således helt klart brug for EU-overgangsforanstaltninger såsom yderligere lånefaciliteter til støtte for SMV'er og energi- og infrastrukturprojekter. Desuden kunne adgangen til EU's midler gøres lettere ved midlertidigt at slække på kravene om national samfinansiering. Mit hjemland, Estland, gør sig jo store anstrengelser for at kunne tilslutte sig euroen inden 2011. Estland er et af de lande, der har den laveste udenrigsgæld og har formået at få budgetunderskuddet under kontrol. Den seneste anerkendelse af Estlands indsats fra OECD's og kommissær Almunias side er opmuntrende tegn på, at vi er på rette spor."@da2
"Herr Präsident, dies ist ein guter Anfang für die Adventszeit – die Freude auf das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon. Jedoch ist er nicht nur Gottes Geschenk. Wir müssen uns entschlossen bemühen, Mehrwert für unser europäisches Projekt zu erzielen. Zuallererst ist der Weg jetzt offen für gemeinsame europäische Strategien. Es gibt keine formellen Entschuldigungen mehr dafür, diese nicht anzuwenden. Es ist jetzt Sache des Rates, ehrgeizige gemeinsame Strategien in den Bereichen äußere Sicherheit und Energie einzuleiten, die für unsere Partner wirklich glaubwürdig werden können. Eine der dringlichsten Aufgaben wird die Vollendung des Binnenmarkts für Energie, die Entwicklung gesamteuropäischer Energieversorgungsnetze und -lagermöglichkeiten sowie die Umsetzung einer Energiesolidaritätsklausel sein. Das zweite Problem ergibt sich aus der Wirtschaftskrise. Tatsächlich haben die Länder außerhalb des Euroraums am stärksten unter dem dramatischen Rückgang der Investitionen und der steigenden Arbeitslosigkeit gelitten. Sie sind auch anfälliger geworden aufgrund des Wettbewerbsnachteils im Vergleich zu den Mitgliedern des Euroraums. Daher sind vorübergehende Maßnahmen der EU, wie zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten zur Unterstützung von KMU sowie Energie- und Infrastrukturprojekte eindeutig erforderlich. Darüber hinaus könnte ein besserer Zugang zu den europäischen Mitteln durch die vorübergehende Reduzierung der nationalen Kofinanzierungserfordernisse erleichtert werden. Wie Sie wissen, Herr Präsident, bemüht sich mein Land, Estland, entschlossen um den Beitritt zum Euroraum bis 2011. Estland hat eines der niedrigsten Staatsverschuldungsniveaus und hat das Haushaltsdefizit erfolgreich unter Kontrolle gebracht. Die kürzliche Anerkennung der Bemühungen Estlands durch die OECD und Kommissar Almunia sind ermutigende Anzeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα ωραίο ξεκίνημα της περιόδου προετοιμασίας για τα Χριστούγεννα – αναμένοντας την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ωστόσο, δεν είναι μόνο θείο δώρο. Πρέπει να καταβάλουμε αποφασιστική προσπάθεια για την εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας για το ευρωπαϊκό μας εγχείρημα. Καταρχάς, ο δρόμος είναι πλέον ανοικτός για κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές. Δεν υπάρχουν πλέον τυπικές δικαιολογίες για την αποφυγή τους. Εξαρτάται πλέον από το Συμβούλιο να εγκαινιάσει δυναμικές κοινές πολιτικές εξωτερικής ασφάλειας και ενέργειας που θα μπορούσαν να καταστούν πραγματικά αξιόπιστες για τους εταίρους μας. Ένα από τα πιο πιεστικά έργα θα είναι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ενέργειας, αναπτύσσοντας όλα τα ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ενέργειας, καθώς επίσης εφαρμόζοντας ρήτρα αλληλεγγύης όσον αφορά την ενέργεια. Το δεύτερο πρόβλημα προκύπτει από την οικονομική κρίση. Είναι γεγονός ότι οι χώρες εκτός της ευρωζώνης έχουν πληγεί περισσότερο από τη δραματική μείωση των επενδύσεων και την αυξανόμενη ανεργία. Έχουν γίνει επίσης περισσότερο ευάλωτες λόγω ανταγωνιστικού μειονεκτήματος σε σύγκριση με τα μέλη της ευρωζώνης. Ως εκ τούτου, είναι απόλυτα αναγκαία προσωρινά μέτρα από την ΕΕ, όπως πρόσθετες δανειοδοτικές διευκολύνσεις για τη στήριξη των ΜΜΕ και έργα ενέργειας και υποδομών. Επιπρόσθετα, η καλύτερη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια θα μπορούσε να επιτραπεί μέσω της προσωρινής μείωσης των εθνικών απαιτήσεων συγχρηματοδότησης. Όπως γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, η χώρα μου, η Εσθονία, καταβάλει αποφασιστικές προσπάθειες για να ενταχθεί στην ευρωζώνη μέχρι το 2011. Η Εσθονία έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εξωτερικού χρέους και έχει καταφέρει να θέσει υπό έλεγχο το δημοσιονομικό της έλλειμμα. Η πρόσφατη αναγνώριση των προσπαθειών της Εσθονίας από τον ΟΟΣΑ και τον Επίτροπο Almunia αποτελούν ενθαρρυντικά σημάδια της σωστής πορείας μας."@el10
"Señor Presidente, este es un buen comienzo para el Adviento y espero con ansia que entre el vigor el Tratado de Lisboa. Sin embargo, no es simplemente un don divino. Tenemos que poner todo nuestro empeño en lograr un valor añadido para nuestro proyecto europeo. En primer lugar, el camino está ahora despejado para las nuevas políticas europeas comunes. Ya no queda ninguna excusa formal para abstenerse de hacerlas. Ahora corresponde al Consejo iniciar políticas firmes de seguridad exterior y energía comunes y firmes que pudieran resultar realmente creíbles para nuestros socios. Una de las tareas más apremiantes será la culminación de un mercado energético único, que desarrolle redes de suministro de energía e instalaciones de almacenamiento paneuropeas y que ponga en práctica una cláusula de solidaridad energética. El segundo problema surge de la crisis económica. De hecho, los países situados fuera de la zona del euro son los que más han sufrido por la disminución drástica de las inversiones y el creciente desempleo. También se han vuelto más vulnerables debido a la desventaja competitiva respecto a los miembros de la zona del euro. Por lo tanto, resulta obvio que es necesario que la UE tome medidas temporales, como líneas de crédito adicionales para respaldar a las PYME y los proyectos de infraestructura. Es más se podría facilitar un mejor acceso a los fondos europeos reduciendo temporalmente los requisitos nacionales de cofinanciación. Como sabe, señor Presidente, mi país, Estonia, se está esforzando mucho para unirse a la zona del euro para 2011. Estonia tiene una de las tasas de deuda exterior más bajas y ha podido controlar el déficit presupuestario. El reconocimiento reciente de los esfuerzos de Estonia por parte de la OCDE y del Comisario Almunia son signos alentadores de que estamos en el buen camino."@es21
"Lugupeetud juhataja! Lissaboni lepingu jõustumise ootus on hea algus advendiajale. See ei ole aga vaid Jumala and. Me peame ühiselt pingutama, et oma Euroopa projektile väärtust lisada. Eelkõige on nüüd tee avatud ühisele Euroopa poliitikale paljudes valdkondades. Enam ei ole vormilisi ettekäändeid nendest hoidumiseks. Nüüd tuleb nõukogul hakata ellu viima jõulist ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ning energiapoliitikat, mis võiks muutuda meie partnerite jaoks tõeliselt usaldusväärseks. Üks kiireloomulisemaid ülesandeid on ühtse energiaturu loomise lõpuleviimine, üleeuroopaliste energiavarustussüsteemide ja hoidlate väljatöötamine ning energiaalase solidaarsuse klausli rakendamine. Teine probleem tuleneb majanduskriisist. Tegelikult on investeeringute järsu vähenemise ja töötuse suurenemise tagajärjel kannatanud enim euroalast väljapoole jäävad riigid. Võrreldes euroala liikmesriikidega on nad ebasoodsamas konkurentsiolukorras ja seetõttu muutunud ka haavatavamaks. Seepärast on ilmselgelt vaja ajutisi ELi meetmeid, näiteks täiendavaid laenuvõimalusi, et toetada VKEsid ning energia- ja infrastruktuuriprojekte. Lisaks võiks ajutiselt riikliku kaasrahastamise nõudeid vähendades parandada juurdepääsu Euroopa vahenditele. Lugupeetud juhataja! Nagu teate, teeb minu kodumaa Eesti otsusekindlaid pingutusi, et liituda 2011. aastal euroalaga. Eesti välisvõlg on üks väiksemaid ja tal on õnnestunud eelarvepuudujääk kontrolli alla saada. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni ja volinik Almunia hiljuti avaldatud tunnustus Eestile tema püüdluste eest on julgustav märk, et me oleme õigel teel."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä on hyvä alku adventtiajalle – Lissabonin sopimuksen voimaantulon odottaminen. Se ei kuitenkaan ole vain Jumalan lahja. Meidän on ponnisteltava päättäväisesti saadaksemme lisäarvoa Eurooppa-hankkeelle. Ensinnäkin tie on nyt avoin yhteiselle EU:n politiikalle. Enää ei ole mitään muodollisia perusteita pidättyä siitä. Neuvoston on nyt käynnistettävä voimakas yhteinen turvallisuus- ja energiapolitiikka, josta voisi tulla todella uskottava kumppaniemme silmissä. Yksi kiireisimmistä tehtävistä on energian sisämarkkinoiden luominen, Euroopan laajuisten energiahuoltoverkkojen ja varastojen kehittäminen sekä energiasolidaarisuuslausekkeen täytäntöönpano. Talouskriisi aiheuttaa toisen ongelman. Itse asiassa euroalueen ulkopuoliset valtiot ovat kärsineet eniten investointien voimakkaasta laskusta ja kasvavasta työttömyydestä. Niistä on myös tullut epäedullisen kilpailuaseman takia entistä haavoittuvampia verrattuna euroalueen jäseniin. Siksi tarvitaan selvästi EU:n väliaikaisia toimia, kuten lisäluottoja pk-yritysten ja energia- ja infrastruktuurihankkeiden tukemiseksi. Sen lisäksi voitaisiin parantaa EU:n rahoituksen saatavuutta alentamalla väliaikaisesti kansallista yhteisrahoitusta koskevia vaatimuksia. Kuten tiedätte, arvoisa puhemies, kotimaani Viro ponnistelee päättäväisesti liittyäkseen euroalueeseen vuoteen 2011 mennessä. Virolla on suhteellisen vähän ulkomaanvelkaa, ja se on onnistunut saamaan budjettivajeen hallintaan. OECD:n ja komission jäsenen Almunian äskettäiset tunnustukset Viron toimille ovat kannustavia merkkejä siitä, että olemme oikealla tiellä."@fi7
"Monsieur le Président, c’est un bon début pour la période de l’Avent que d’attendre l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. En revanche, ça n’est pas seulement un cadeau tombé du ciel. Nous devons faire un effort résolu, afin d’obtenir une valeur ajoutée pour notre projet européen. D’abord et surtout, la voie est maintenant ouverte pour des politiques européennes communes. Il n’y a plus d’excuses formelles pour s’en abstenir. Il revient maintenant au Conseil de lancer des politiques communes vigoureuses en termes de sécurité extérieure et d’énergie, qui puissent être vraiment crédibles pour nos partenaires. L’une des tâches les plus pressantes sera d’achever le marché unique de l’énergie, en développant des réseaux d’approvisionnement énergétique paneuropéens et des installations d’entreposage, et en mettant également en œuvre une clause de solidarité énergétique. Le deuxième problème découle de la crise économique. En fait, les pays extérieurs à la zone euro ont été les plus touchés par la diminution considérable des investissements et la hausse du chômage. Ils sont également devenus plus vulnérables en raison de leur perte de compétitivité par rapport aux membres de la zone euro. C’est pourquoi des mesures temporaires de l’Union européenne, comme les systèmes de prêts supplémentaires destinés à soutenir les PME et les projets énergétiques et d’infrastructures sont clairement nécessaires. En outre, un meilleur accès aux fonds européens pourrait être facilité par une réduction temporaire des exigences nationales de cofinancement. Comme vous le savez, Monsieur le Président, mon pays, l’Estonie, fait des efforts résolus pour rejoindre la zone euro d’ici 2011. L’Estonie a l’un des taux d’endettement extérieur les plus bas et a réussi à contrôler son déficit budgétaire. La reconnaissance récente des efforts de l’Estonie par l’OCDE et le commissaire Almunia sont des signes encourageants, qui nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie."@fr8
"). – Tisztelt elnök úr! Jó így kezdeni az adventet – a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésére várva. De ez nem csak Isten ajándéka. Határozott erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy hozzáadott értékkel tudjuk gazdagítani közös európai projektünket. Ami a legfontosabb: az út már nyitva áll a közös európai politikák előtt. Már nincsenek hivatalos kifogások az ezektől való tartózkodásra. Most már a Tanács feladata, hogy erőteljes közös kül-, biztonsági és energiapolitikába kezdjen, amelyet partnereink valóban hitelesnek tarthatnak majd. Az egyik legsürgetőbb feladat az egységes energiapiac létrehozása, az európai energiaellátó hálózatok és tároló létesítmények kialakítása, valamint az energiával kapcsolatos szolidaritási záradék végrehajtása. A másik probléma a gazdasági válságból adódik. Az euróövezeten kívüli országokban volt a legdrámaibb a beruházások csökkenése és a munkanélküliség növekedése. Ezek az országok később még inkább kiszolgáltatottá váltak az euróövezet országaival szembeni versenyhátrányuk miatt. Ezért az EU-nak egyértelműen ideiglenes intézkedéseket kell tennie, például kiegészítő hiteleszközöket kell biztosítania a kkv-k, valamint energetikai és infrastrukturális projektek támogatására. Ezenkívül elő kell segíteni az európai alapokhoz való jobb hozzáférést a nemzeti társfinanszírozásra vonatkozó követelmények ideiglenes enyhítésével. Mint az Ön is tudja, elnök úr, országom, Észtország határozott erőfeszítéseket tesz az euro 2011-ben történő bevezetésére. Észtország egyike a legkisebb külföldi adósságállománnyal rendelkező országoknak, és a költségvetési hiányt sikeresen kordában tudta tartani. Az, hogy az OECD és Almunia biztos a közelmúltban elismerően szólt Észtország erőfeszítéseiről, bíztató jele annak, hogy jó úton járunk."@hu11
"Signor Presidente, questo è un buon inizio per l’Avvento, in attesa dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona. Comunque questo non è un dono che ci arriva dal cielo, dobbiamo compiere uno sforzo consapevole per conferire valore aggiunto al nostro progetto europeo. E’ importante che adesso è stata aperta la via per politiche europee comuni. Non esistono più scuse formali per astenersi e spetta al Consiglio avviare una politica comune convinta in materia di sicurezza estera ed energia che ci renda veramente credibili dinanzi ai nostri interlocutori. Tra le priorità più urgenti si annovera il completamento del mercato unico dell’energia, lo sviluppo di reti europee di approvvigionamento energetico e di strutture di immagazzinamento, nonché l’attuazione del principio di solidarietà energetica. Un secondo problema deriva dalla crisi economica; i paesi esterni all’area dell’euro sono stati i più duramente colpiti dalla riduzione drastica degli investimenti e dall’aumento della disoccupazione. Questi paesi sono diventati anche più vulnerabili in ragione dello svantaggio competitivo di cui soffrono rispetto ai paesi dell’euro. Occorrono pertanto provvedimenti temporanei da parte dell’UE, per esempio ulteriori facilitazioni di credito a sostegno delle PMI e dei progetti per l’energia e le infrastrutture. Inoltre l’accesso ai finanziamenti europei potrebbe essere agevolato riducendo temporaneamente la quota di cofinanziamento nazionale. Signor Presidente, lei sa che l’Estonia, il mio paese, sta lavorando con determinazione per aderire all’area dell’euro entro il 2011. L’Estonia ha un debito estero tra i più bassi ed è riuscita a mettere sotto controllo il proprio disavanzo pubblico. Il recente riconoscimento degli sforzi compiuti dall’Estonia da parte dell’OCSE e del commissario Almunia confortano la nostra certezza di essere sulla strada giusta."@it12
"Gerb. pirmininke, laukti, kada įsigalios Lisabonos sutartis – gera advento pradžia. Tačiau tai nėra vien Dievo dovana. Mums reikia ryžtingai dėti pastangas, kad gautume papildomos naudos mūsų Europos projektui. Pirmiausia dabar atviras kelias bendroms Europos politikos sritims. Nebėra jokių formalių dingsčių susilaikyti dėl jų. Dabar Tarybos eilė pradėti energingą bendrą užsienio saugumo ir energetikos politiką, kuri galėtų tapti tikrai įtikima mūsų partneriams. Viena iš skubiausių užduočių baigti kurti bendrą energetikos rinką, sukurti visos Europos energijos tiekimo tinklus ir saugyklas, taip pat įgyvendinti energetinio solidarumo sąlygas. Antra problema kyla dėl ekonomikos krizės. Tiesą sakant, euro zonai nepriklausančios šalys labiausiai nukentėjo dėl staigaus investicijų sumažėjimo ir didėjančio nedarbo. Be to, jos tapo labiau pažeidžiamos dėl konkurencijos atžvilgiu nepalankios padėties, palyginti su euro zonos narėmis. Todėl aiškiai yra reikalingos laikinos ES priemonės, pvz., papildomos galimybės skolintis siekiant paremti MVĮ bei energetikos ir infrastruktūros projektus. Be to, geresnės sąlygos pasinaudoti Europos fondais galėtų būti sudarytos laikinai sumažinus nacionalinius bendro finansavimo reikalavimus. Kaip jūs žinote, pirmininke, mano šalis, Estija, ryžtingai deda pastangas, kad 2011 m. galėtų prisijungti prie euro zonos. Estijos užsienio skolos lygis yra vienas žemiausių, ir jai pasisekė sukontroliuoti biudžeto deficitą. Tai, kad neseniai EBPO ir Komisijos narys J. Almunia pripažino Estijos pastangas, – drąsinantys požymiai, kad esame teisingame kelyje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, lūk, labs iesākums Adventa laikam — cerības saistībā ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos. Tomēr runa nav tikai par Dieva dāvanu. Mums ir mērķtiecīgi jāstrādā, lai mūsu Eiropas projekts iegūtu pievienoto vērtību. Beidzot var izstrādāt kopējas Eiropas politikas. Vairs neeksistē formāli iemesli, kāpēc no tā atturēties. Tagad Padome var izstrādāt spēcīgas kopējās ārlietu, drošības un enerģētikas politikas, kas mūsu partneriem varētu šķist patiesi ticamas. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem būs pilnveidot vienotu enerģētikas tirgu, izveidojot Eiropas enerģijas apgādes tīklu un glabātavu, kā arī ieviešot enerģijas solidaritātes klauzulu. Otra problēma rodas ekonomiskās krīzes sakarā. Patiesībā dramatiskais investīciju samazinājums un pieaugošais bezdarba līmenis vissmagāk ir skāris tās valstis, kas atrodas ārpus eiro zonas. Arī neizdevīgie konkurences apstākļi tās apdraud daudz vairāk nekā eiro zonas dalībvalstis. Tāpēc ir skaidrs, ka ES jāveic pagaidu pasākumi, piemēram, jānodrošina papildu iespējas aizdot līdzekļus, tādējādi atbalstot mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī jāīsteno enerģētikas un infrastruktūras projekti. Turklāt, ierosinot uz laiku samazināt valstu līdzfinansējumu, tiktu veicināta labāka Eiropas fondu pieejamība. Kā jau jūs zināt, priekšsēdētāja kungs, mana valsts, Igaunija, ir apņēmusies izdarīt visu, lai līdz 2011. gadam pievienotos eiro zonai. Igaunijas ārvalstu parādu līmenis ir viens no zemākajiem, un tā ir veiksmīgi noregulējusi budžeta deficīta jautājumu. Nesen ESAO un komisārs pauda atzinību par Igaunijas centieniem, kas mudina mūs domāt, ka esam uz pareizā ceļa."@lv13
"Mr President, this is a good beginning for Advent time – looking forward to the Lisbon Treaty coming into force. However, it is not just God’s gift. We need to make a determined effort to gain added value for our European project. First and foremost, the way is now open for common European policies. There are no longer any formal excuses to abstain from them. It is now up to the Council to start vigorous common foreign security and energy policies that could become truly credible for our partners. One of the most pressing tasks will be completion of the single energy market, developing all-European energy-supply networks and storage facilities, as well as implementing an energy solidarity clause. The second problem arises from the economic crisis. In fact the countries outside the eurozone have suffered the most from the dramatic decrease in investments and rising unemployment. They also have become more vulnerable due to competitive disadvantage if compared to the eurozone members. Therefore, temporary measures by the EU, like additional lending facilities to support SMEs and energy and infrastructure projects are clearly needed. Furthermore, better access to the European funds could be facilitated by temporarily reducing the national cofinancing requirements. As you know, President, my country, Estonia, is making determined efforts to join the eurozone by 2011. Estonia has one of the lowest foreign debt rates and has succeeded in bringing the budgetary deficit under control. The recent acknowledgement of Estonia’s efforts by the OECD and Commissioner Almunia are encouraging signs that we are on the right path."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dit is een goed begin van de Advent – vooruitkijken naar het Verdrag van Lissabon dat in werking zal treden. Het is echter niet iets dat God ons cadeau doet. Wij moeten een vastberaden inspanning leveren om ons Europese project meerwaarde te geven. Op de eerste plaats is de weg nu vrij voor gemeenschappelijk Europees beleid. Er zijn geen formele excuses meer om daarvan af te zien. Het is nu aan de Raad om energiek te beginnen met gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en energiebeleid dat echt geloofwaardig kan worden in de ogen van onze partners. Een van de urgentste taken zal zijn de voltooiing van de ongedeelde interne markt in de energiesector, de ontwikkeling van volledig Europese energienetten en opslagvoorzieningen, alsook de tenuitvoerlegging van een energiesolidariteitsclausule. Het tweede probleem doet zich voor als gevolg van de economische crisis. De landen buiten de eurozone hebben in feite het meest geleden onder de dramatische daling van de investeringen en onder stijgende werkloosheid. Ze zijn door het concurrentienadeel ook kwetsbaarder geworden vergeleken met de leden van de eurozone. Er zijn dus duidelijk tijdelijke maatregelen van de EU nodig, zoals aanvullende leenfaciliteiten om het MKB te steunen en energie- en infrastructurele projecten. Bovendien zou een betere toegang tot de Europese middelen kunnen worden bevorderd door tijdelijk de nationale medefinancieringseisen te verlagen. Zoals u weet, Voorzitter, doet mijn land, Estland, vastbesloten pogingen om in 2011 toe te treden tot de eurozone. Estland heeft relatief een van de laagste buitenlandse schulden en is erin geslaagd om het begrotingstekort onder controle te krijgen. De recente erkenning van de inspanningen van Estland door de OESO en commissaris Almunia zijn bemoedigende tekenen dat we op de goede weg zijn."@nl3
"Panie przewodniczący! To bardzo dobry początek adwentu – oczekiwanie na wejście w życie traktatu lizbońskiego. Jednakże traktat nie jest jedynie darem Boga. Musimy podjąć wzmożone wysiłki, by uzyskać dla naszego europejskiego projektu wartość dodaną. Po pierwsze i najważniejsze, mamy teraz otwartą drogę dla wspólnych europejskich polityk. Nie ma już żadnych formalnych wymówek, które usprawiedliwiałyby nasze wzbranianie się przed nimi. Teraz do Rady należy zadanie zainicjowania gruntownej wspólnej polityki bezpieczeństwa zagranicznego i wspólnej polityki energetycznej, które byłyby prawdziwie wiarygodne dla naszych partnerów. Jednym z najbardziej pilnych zadań będzie ukończenie prac nad wspólnym rynkiem energii, rozwój ogólnoeuropejskich sieci dostaw energii i infrastruktury magazynowania energii, a także wdrożenie klauzuli dotyczącej solidarności energetycznej. Drugi problem wiąże się z kryzysem gospodarczym. W rzeczywistości najbardziej poszkodowane w wyniku dramatycznego spadku inwestycji i wzrostu bezrobocia są kraje spoza strefy euro. Stały się one również bardziej bezbronne w związku ze swoją gorszą pozycją konkurencyjną w porównaniu z krajami strefy euro. Stąd też wyraźna potrzeba środków tymczasowych ze strony UE, takich jak dodatkowe kredyty na wsparcie MŚP i projektów infrastruktury energetycznej. Ponadto można by ułatwić dostęp do europejskich funduszy poprzez tymczasowe złagodzenie krajowych wymogów w zakresie współfinansowania. Jak pan wie, panie przewodniczący, mój kraj, Estonia, podejmuje wzmożone wysiłki, by przystąpić do strefy euro w roku 2011. Estonia ma jeden z najniższych współczynników zadłużenia zagranicznego i zdołała zapanować na deficytem budżetowym. Niedawne uznanie wysiłków Estonii przez OECD oraz komisarza Almunię są zachęcającymi oznakami, że jesteśmy na dobrej ścieżce."@pl16
"Senhor Presidente, este é um bom começo para o Advento – esperar que o Tratado de Lisboa entre em vigor. Contudo, não é apenas uma oferenda de Deus. Necessitamos de fazer um grande esforço para conseguir valor acrescentado para o nosso projecto europeu. Antes de mais, o caminho está agora aberto a políticas europeias comuns. Já não há desculpas formais para nos abstermos a este respeito. Cabe agora ao Conselho dar início a vigorosas políticas externas de segurança e de energia comuns, que se possam tornar verdadeiramente credíveis para os nossos parceiros. Uma das tarefas mais prementes será a realização do mercado único da energia, o desenvolvimento de redes de fornecimento e de instalações de armazenamento da energia europeias, bem como a implementação de uma cláusula de solidariedade energética. O segundo problema decorre da crise económica. De facto, os países fora da zona euro foram os que mais sofreram com a drástica redução dos investimentos e o aumento do desemprego. Tornaram-se, também, mais vulneráveis, devido à desvantagem competitiva, quando comparados com os membros da zona euro. Por isso, são visivelmente necessárias medidas provisórias por parte da União Europeia, como a concessão de empréstimos adicionais para apoiar as PME e os projectos de infra-estruturas e os ligados à energia. Além disso, poderia ser facilitado acesso aos fundos europeus, através da redução temporária dos requisitos de co-financiamento nacionais. Como é do seu conhecimento, Senhor Presidente, o meu país, a Estónia, está a fazer um grande esforço para aderir à zona euro até 2011. A Estónia tem uma das taxas de dívida externa mais baixas e tem sido bem-sucedida em manter o défice orçamental sob controlo. O recente reconhecimento dos esforços da Estónia, por parte da OCDE e do Senhor Comissário Almunia, são sinais encorajadores de que estamos no bom caminho."@pt17
"Domnule preşedinte, este un bun început pentru perioada postului Crăciunului - aşteptarea intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Cu toate acestea, nu este numai un dar de la Dumnezeu. Trebuie să facem un efort hotărât pentru a câştiga valoare adăugată pentru proiectul nostru european. În primul rând, se deschide acum calea pentru politicile europene comune. Nu mai sunt scuze formale pentru a ne abţine de la acestea. Depinde acum de Consiliu să iniţieze nişte politici comune puternice în domeniul securităţii externe şi al energiei care ar putea deveni cu adevărat credibile pentru partenerii noştri. Una dintre sarcinile cele mai presante va fi finalizarea pieţei unice în domeniul energiei, dezvoltarea reţelelor pan-europene de furnizare a energiei şi a facilităţilor de depozitare, precum şi punerea în aplicare a clauzei de solidaritate în domeniul energetic. A doua problemă apare din criza economică. De fapt, ţările din afara zonei euro au suferit cel mai mult de pe urma scăderii dramatice a investiţiilor şi a creşterii şomajului. De asemenea, au devenit mai vulnerabile din cauza dezavantajului competiţional, în comparaţie cu membrii zonei euro. Prin urmare, este necesară luarea unor măsuri temporare de către UE, cum ar fi facilităţi de creditare suplimentare pentru sprijinirea IMM-urilor şi a proiectelor de infrastructură şi energetice. În plus, un acces mai bun la fondurile europene ar putea fi facilitat prin reducerea temporară a cerinţelor de cofinanţare naţională. După cum ştiţi, domnule preşedinte, ţara mea, Estonia, face eforturi hotărâte pentru a adera la zona euro în 2011. Estonia are una dintre cele mai mici rate ale datoriei externe şi a reuşit să ţină deficitul bugetar sub control. Recunoaşterea recentă a eforturilor Estoniei de către OCDE şi comisarul Almunia sunt semne încurajatoare că suntem pe calea cea bună."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na radosť z nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy sa tento advent začína dobre. Nie je to však len dar od Boha. Musíme sa rozhodne usilovať o to, aby sme náš európsky projekt obohatili o novú pridanú hodnotu. V prvom rade sa teraz spoločnej európskej politike otvára nová cesta. Neexistujú už viac žiadne formálne ospravedlnenia, aby sme sa jej aj naďalej zriekali. Je teraz úlohou Rady začať intenzívnu spoločnú zahraničnú bezpečnostnú a energetickú politiku, ktorá by sa stala úplne dôveryhodnou pre našich partnerov. Jednou z prioritných úloh bude finalizácia jednotného energetického trhu, vytvorenie celoeurópskych sietí zásobovania energiou a uskladňovacích systémov, ako aj implementácia energetickej doložky o solidarite. Druhý problém má pôvod v hospodárskej kríze. Krajiny mimo eurozóny boli v skutočnosti najviac zasiahnuté dramatickým poklesom investícií a nárastom nezamestnanosti. Stali sa tiež zraniteľnejšími v dôsledku menšej konkurencieschopnosti v porovnaní s členmi eurozóny. Z tohto dôvodu sú dočasné opatrenia EÚ ako dodatočné úverové mechanizmy na podporu malých a stredných podnikov a projektov v oblasti energetiky a infraštruktúry veľmi potrebné. Okrem toho by prechodné zníženie vnútroštátnych požiadaviek na spolufinancovanie mohlo zlepšiť prístup k európskym fondom. Ako viete, pán predsedajúci, naša krajina, Estónsko, sa rozhodne usiluje o začlenenie do eurozóny do roku 2011. Estónsko má jednu z najnižších mier zahraničného dlhu a podarilo sa mu dostať rozpočtový schodok pod kontrolu. Nedávne uznanie úsilí Estónska, akého sa nám dostalo zo strany Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a komisára Almuniu, je pre nás povzbudením, že sme na správnej ceste."@sk19
"Gospod predsednik, to je lep začetek v tem adventnem času – da se lahko veselimo začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Vendar pa to ni samo Božji dar. Odločno si moramo prizadevati, da bi ustvarili dodano vrednost za naš evropski projekt. Predvsem se je zdaj odprla pot za skupne evropske politike. Nikakršnih formalnih izgovorov ni več, da bi se jim odpovedali. Zdaj je na vrsti Svet, da začne izvajati odločno skupno zunanjo varnostno in energetsko politiko, ki bi lahko za naše partnerje postala zares verodostojna. Med neodložljivimi nalogami so dokončanje enotnega energetskega trga, razvoj vseevropskih energetskih omrežij in skladišč ter izvajanje klavzule o energetski solidarnosti. Drugi problem izhaja iz gospodarske krize. Države zunaj evrskega območja so dejansko pretrpele največ zaradi hudega zmanjšanja naložb in naraščajoče brezposelnosti. Zaradi podrejenega konkurenčnega položaja so v primerjavi s članicami evrskega območja postale tudi ranljivejše. Zato je jasno, da potrebujemo začasne ukrepe EU, kot so dodatna posojila za podporo MSP ter projekti na področju energije in infrastrukture. Poleg tega bi se lažji dostop do evropskih skladov lahko omogočil z začasnim zmanjšanjem zahtev po nacionalnem sofinanciranju. Kot veste, gospod Predsednik, si moja država Estonija odločno prizadeva, da bi se do leta 2011 pridružila evrskemu območju. Estonija ima eno najnižjih stopenj tujega dolga in je uspela obvladati proračunski primanjkljaj. Nedavno priznanje, ki sta ga prizadevanjem Estonije izrekla OECD in komisar Almunia, je spodbuden znak, da smo na pravi poti."@sl20
"Herr talman! Detta känns som en bra upptakt till adventperioden – att se fram emot att Lissabonfördraget träder i kraft. Men det är inte en ren gudagåva. Vi behöver nu agera kraftfullt för att skapa mervärde för vårt europeiska projekt. Först och främst står det nu EU fritt att gå fram gemensamt inom politiken. Vi kan inte längre använda formella skäl som förevändning för att avstå. Det ankommer nu på rådet att sjösätta en kraftfull gemensam utrikes-, säkerhets- och energipolitik, som framstår som verkligt trovärdig för våra partner. En av de mest angelägna uppgifterna är att fullborda den inre marknaden för energi, så att vi bygger upp ett nät för energiförsörjning och energilagring som täcker hela EU. Vi behöver också genomföra klausulen om energisolidaritet. Det andra problemet har utlösts av den ekonomiska krisen. De dramatiskt minskade investeringarna och den ökande arbetslösheten har faktiskt drabbat länderna utanför euroområdet värst. Deras sämre konkurrensförmåga jämfört med euroländerna gör dem också mer sårbara. Utan tvekan behöver EU därför vidta tillfälliga åtgärder och exempelvis stödja små och medelstora företag med extra kreditmöjligheter, eller genomföra energi- eller infrastrukturprojekt. Vidare skulle tillgången till europeisk finansiering kunna underlättas genom tillfälligt sänkta krav på nationell medfinansiering. Herr talman, som ni vet arbetar mitt land, Estland, beslutsamt för en anslutning till euroområdet 2011. Estland hör till de länder som har den lägsta utlandsskulden räknat som andel av BNP, och har lyckats få sitt budgetunderskott under kontroll. OECD och kommissionsledamot Joaquín Almunia har nyligen gett Estlands åtgärder sitt erkännande, och det är ett uppmuntrande tecken på att vi är på rätt väg."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam (PPE"11
"Tunne Kelam (PPE )."18,5,20,1,19,14,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph