Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-051"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-051"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Es gibt für mich, für uns alle und für die gesamte Europäische Union für die Zukunft einen klaren Schwerpunkt, und dieser lautet Arbeitsmarkt. Der Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie der Sicherung von bereits vorhandenen muss wieder mehr, viel mehr Aufmerksamkeit zuteil werden. Denn dieser so wichtige Bereich kann einen Schlüssel zu einem erfolgreichen und nachhaltigen Europa darstellen und wurde meiner Meinung nach in letzter Zeit viel zu viel vernachlässigt. Wir sollten uns dessen bewusst sein, dass über eine geringe Arbeitslosenquote auch viele andere Bereiche positiv beeinflusst werden. Setzen wir hier den Hebel an der richtigen Stelle an! Außerdem verstehe ich manche Redner hier nicht, die sich darüber beschweren, dass manche Europapolitiker/-politikerinnen nicht schon vor ihrer Wahl weltbekannt sind. Warum sollen sie das sein? Seien wir so selbstbewusst, als Europäer und Europäerinnen zu sagen, wen wir möchten, wen wir für geeignet empfinden, und diese Leute dann auch zu wählen und uns nicht danach zu richten, ob manche vielleicht irgendjemand anderem bekannt oder nicht bekannt sind oder ob sie unseren Partnern weltweit zu Gesicht stehen oder nicht. Alles andere wäre lächerlich, genauso lächerlich wie manche Wortmeldung von manchen Herren, die, wenn sie überhaupt da sind, sich hinter ihren bunten Fahnen verstecken."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, pro mne, pro nás všechny a pro celou Evropskou unii existuje jedna jasná budoucí priorita, a tou je pracovní trh. Musíme věnovat mnohem, mnohem více pozornosti vytváření nových pracovních příležitostí a uchování již existujících. Tato velmi důležitá oblast se může stát klíčem k vytvoření úspěšné a udržitelné Evropy, a podle mého názoru docházelo v uplynulých měsících k jejímu vážnému zanedbávání. Musíme si uvědomit, že nízká úroveň nezaměstnanosti má pozitivní vliv na mnoho dalších oblastí. Ujistěme se, že tlačíme na správném místě. Dále bych rád řekl, že nechápu, proč mnozí řečníci ve sněmovně kritizují, že někteří evropští politici se netěší před svým zvolením celosvětové slávě. Proč by měli být slavní? Jako Evropané musíme mít dostatečné sebevědomí říci, kdo se nám líbí, o kom si myslíme, že je vhodný, a pak tyto lidi zvolit, a nikoli se rozhodovat na základě toho, zda o nich někdo jiný už slyšel či zda vyhovují našim partnerům ve světě. Jakýkoli jiný postoj by byl absurdní stejně jako mnoho projevů od řady lidí kteří, pokud jsou vůbec přítomni, se skrývají za svými pestrobarevnými prapory."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Der er en klar førsteprioritet for mig, for os alle og for hele EU i fremtiden, nemlig arbejdsmarkedet. Vi skal være meget, meget opmærksomme på at skabe nye arbejdspladser og sikre de allerede eksisterende jobs. Dette yderst vigtige område kan være nøglen til et succesfuldt og bæredygtigt Europa, og det har efter min mening været særdeles forsømt i de sidste par måneder. Vi skal være klar over, at en lav arbejdsløshed har en positiv indflydelse på mange andre områder. Lad os sikre, at vi tager fat i håndtaget på rette sted. Desuden forstår jeg ikke mange af de talere her i Parlamentet, der beklager, at en række europæiske politikere ikke allerede inden, de blev valgt, er verdenskendte. Hvorfor skulle de være det? Vi skal som europæere være selvsikre nok til at sige, hvem vi kan lide, og hvem vi mener, er egnet, og derefter vælge disse personer og ikke træffe afgørelsen på baggrund af, om andre mennesker har hørt om dem eller ej, eller om de nu passer til vores partnere i hele verden. Alt andet ville være latterligt, præcis ligeså latterlige som mange af indlæggene fra mange af dem, der – hvis de overhovedet er her – gemmer sig bag deres spraglede flag."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η σαφής προτεραιότητα για εμένα, όλους εσάς και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, είναι η αγορά εργασίας. Πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερη προσοχή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη διασφάλιση των υφιστάμενων. Αυτός ο τόσο σημαντικός τομέας μπορεί να αποτελέσει τον παράγοντα-κλειδί για επιτυχή και αειφόρο Ευρώπη και, κατά την άποψή μου, έχει παραμεληθεί σοβαρά τους τελευταίους μήνες. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας επηρεάζουν θετικά πολλούς άλλους τομείς. Ας βεβαιωθούμε ότι τοποθετούμε τον μοχλό στο σωστό σημείο. Επιπλέον, δεν κατάφερα να κατανοήσω πολλούς ομιλητές αυτού του Σώματος οι οποίοι παραπονούνται ότι ορισμένοι ευρωπαίοι πολιτικοί δεν απολάμβαναν διεθνούς φήμης πριν από την εκλογή τους. Γιατί θα έπρεπε να είναι διάσημοι; Πρέπει ως Ευρωπαίοι να έχουμε αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να δηλώνουμε ποιοι μας αρέσουν και ποιοι πιστεύουμε ότι είναι οι κατάλληλοι και, στη συνέχεια, να τους εκλέγουμε και όχι να αποφασίζουμε βασιζόμενοι στο εάν οι άλλοι τους γνωρίζουν ή όχι ή εάν ταιριάζουν στους διεθνείς εταίρους μας. Κάθε άλλη προσέγγιση θα ήταν γελοία, όσο γελοίοι είναι και οι λόγοι πολλών, που ίσως βρίσκονται και εδώ, οι οποίοι κρύβονται πίσω από τις πολύχρωμες σημαίες τους."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, there is one clear priority for me, for all of us and for the entire European Union in future, and that is the labour market. We must pay much, much more attention to creating new jobs and securing existing ones. This highly important area can be the key to a successful and sustainable Europe and, in my opinion, has been seriously neglected in recent months. We must be aware that a low unemployment rate has a positive influence on many other areas. Let us make sure that we are applying the lever in the right place. In addition, I fail to understand many of the speakers in this House who complain that some European politicians did not enjoy worldwide fame before their election. Why should they be famous? We need to be self-confident enough as Europeans to say who we like and who we think is appropriate and then to elect these people and not to decide on the basis of whether other people have or have not heard of them or whether or not they suit our partners throughout the world. Any other approach would be ridiculous, just as ridiculous as many of the speeches from many of the people who, if they are here at all, are hiding behind their brightly coloured flags."@en4
"Señor Presidente, Señorías, para mí, para todos nosotros y para toda la Unión Europea existe una prioridad evidente con vistas al futuro: el mercado laboral. Debemos prestar mucha, mucha más atención a la creación de nuevos empleos y la protección de los existentes. Este ámbito tan importante puede ser clave para lograr una Europa próspera y sostenible y, en mi opinión, se ha descuidado demasiado en los últimos meses. Tenemos que ser conscientes de que una tasa de desempleo baja tiene una influencia positiva en muchos otros ámbitos. Asegurémonos de que estamos acometiendo esta tarea de la manera adecuada. Además, no comprendo a muchos de los oradores de esta Cámara que se quejan de que algunos políticos europeos no disfruten de fama mundial antes de su elección. ¿Por qué tendrían que ser conocidos? Tenemos que tener la suficiente confianza en nosotros mismos como europeos para decir quién nos gusta y quién creemos que es apropiado, y después elegir a estas personas; en lugar de decidir basándonos en si otras personas han oído o no hablar de ellos o si le convienen o no a nuestros socios en todo el mundo. Cualquier otro enfoque sería ridículo, tan ridículo como muchos de los discursos de muchas de las personas que, si es que están aquí, se están ocultando tras sus coloridas banderas."@es21
"Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Nii minu, meie kõigi kui ka kogu Euroopa Liidu jaoks on tulevikus üks selge eelisvaldkond ja selleks on tööturg. Meil tuleb pöörata palju rohkem tähelepanu uute töökohtade loomisele ja olemasolevate säilitamisele. See väga oluline valdkond võib avada ukse edukasse ja jätkusuutlikusse Euroopasse ning minu arvates on see viimastel kuudel tõsiselt hooletusse jäetud. Me peame teadma, et vähene tööpuudus avaldab head mõju paljudele valdkondadele. Me peame olema veendunud, et asetame hoova õigesti. Lisaks ei saa ma aru paljudest siin parlamendis sõna võtnutest, kes kurdavad, et mõningad Euroopa poliitikud ei olnud enne valimist maailmakuulsad. Miks nad peaksid kuulsad olema? Me peaksime eurooplastena olema piisavalt enesekindlad, et öelda, kes meile meeldib ja kes on meie arvates sobiv, ning seejärel valima need inimesed, mitte otsustama selle järgi, kas teised inimesed on neist varem midagi kuulnud või mitte või kas nad sobivad meie rahvusvahelistele partneritele. Igasugune muu suhtumine oleks naeruväärne, täpselt sama naeruväärne nagu paljud sõnavõtud paljudelt kõnelejatelt, kes, kui nad üleüldse siin kohal on, ennast värviliste lippude taha peidavad."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, minulla, meillä kaikilla ja koko Euroopan unionilla on tulevaisuudessa yksi selvä painopisteala: työmarkkinat. Meidän on kiinnitettävä paljon, paljon enemmän huomiota uusien työpaikkojen luomiseen ja nykyisten säilyttämiseen. Tämä erittäin tärkeä ala voi olla menestyvän ja kestävän kehityksen EU:n avain, ja sitä on minun mielestäni vakavasti lyöty laimin viime kuukausina. Meidän täytyy muistaa, että alhaisella työttömyysasteella on myönteinen vaikutus monille muille aloille. Varmistetaan se, että sovellamme tätä keinoa oikeassa paikassa. En myöskään ymmärrä monia tämän parlamentin puhujia, jotka valittavat sitä, että jotkut eurooppalaiset poliitikot eivät nauti maailmanlaajuista mainetta ennen valintaansa. Miksi heidän pitäisi olla kuuluisia? Meillä on oltava eurooppalaisina tarpeeksi itseluottamusta sanoa keistä pidämme ja keitä pidämme sopivina ja valita sitten kyseiset henkilöt, eikä tehdä päätöstä sen perusteella, ovatko toiset kuulleet heistä, tai sen perusteella, miellyttävätkö he kumppaneitamme muualla maailmassa. Kaikki muut lähestymistavat olisivat naurettavia, aivan yhtä naurettavia kuin monien niiden puheet, jotka, jos yleensäkään ovat täällä, piileskelevät värikkäiden lippujensa takana."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, il existe une priorité claire pour moi, pour nous tous et pour l’Union européenne toute entière à l’avenir, et c’est le marché du travail. Nous devons prêter plus, bien plus d’attention à la création de nouveaux emplois et à la préservation de ceux qui existent. Ce secteur extrêmement important peut être la clé d’une Europe compétitive et durable et, à mon avis, il a été gravement négligé au cours des derniers mois. Nous devons savoir qu’un taux de chômage faible a une influence positive sur beaucoup d’autres secteurs. Assurons-nous que nous plaçons le levier au bon endroit. Autre chose, je n’arrive pas à comprendre de nombreux orateurs dans cette Assemblée qui se plaignent que certains hommes politiques européens n’aient pas joui d’une renommée mondiale avant leur élection. Pourquoi devraient-ils être célèbres? Nous devons avoir suffisamment de confiance en nous-mêmes en tant qu’Européens pour dire qui nous aimons et pensons être compétents et pour élire ensuite ces personnes et non décider en fonction de ce que d’autres ont ou n’ont pas entendu à propos d’eux ou parce qu’ils conviennent ou pas à nos partenaires à travers le monde. Toute autre approche serait ridicule, tout aussi ridicule que maints discours de maintes personnes qui, si elles sont encore ici, se cachent derrière leurs drapeaux aux couleurs flamboyantes."@fr8
". Tisztelt elnök úr! Hölgyeim és uraim! Úgy vélem, hogy számomra, mindannyiunk számára és az egész Európai Unió számára a jövőt tekintve egyetlen vitathatatlan prioritás létezik: a munkaerőpiac. Sokkal, sokkal több figyelmet kell fordítanunk a munkahelyteremtésre és a meglévő munkahelyek megtartására. Ez a rendkívül fontos terület lehet a kulcsa a sikeres és fenntartható Európának, ugyanakkor úgy vélem, hogy az elmúlt néhány hónapban nagyon elhanyagoltuk ezt a területet. Tudatában kell lennünk annak, hogy az alacsony munkanélküliségi ráta pozitív hatással van számos egyéb területre. Gondoskodjunk arról, hogy a megfelelő helyen fejtsünk ki erőt. Ezenkívül nem értem azokat a felszólalókat, akik azért panaszkodnak, mert egyes európai politikusok nem voltak világszinten ismertek megválasztásuk előtt. Miért kellene híresnek lenniük? Európaiként elég magabiztosnak kell lennünk, hogy megmondjuk, ki tetszik nekünk és kit tartunk alkalmasnak, hogy megválasszuk ezeket az embereket, és hogy ne az alapján döntsünk, hogy mások hallottak-e a jelöltjeinkről vagy megfelelnek-e a partnereink igényeinek szerte a világban. Minden más megközelítés nevetséges lenne, éppoly nevetséges, mint sok képviselőtársam beszéde, akik – ha egyáltalán itt vannak – élénk színű zászlóik mögött bujkálnak."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, personalmente, per noi tutti e per l’intera Unione europea si prospetta una priorità chiara per il futuro, segnatamente il mercato del lavoro. La creazione di nuovi posti di lavoro e il mantenimento di quelli esistenti devono essere oggetto di molta più attenzione da parte nostra. Questo settore importantissimo può costituire infatti una chiave per un’Europa funzionante e sostenibile, ma negli ultimi mesi è stato a mio giudizio gravemente trascurato. Dobbiamo renderci conto che il contenimento della disoccupazione ha ricadute positive su molti altri ambiti. Assicuriamoci di fare leva sulle priorità più opportune. Peraltro non comprendo alcuni colleghi che si lamentano dell’elezione di taluni politici europei perché non godono di una fama mondiale. Perché mai dovrebbero essere famosi a priori? Come europei dobbiamo avere la convinzione di poter dire chi vogliamo o chi consideriamo idoneo a una data posizione e di votarlo, senza orientare le nostre scelte in funzione della notorietà o meno dei candidati o del riconoscimento che ottengono presso i nostri interlocutori mondiali. Altrimenti ci copriremmo di ridicolo, proprio come nel caso di alcuni interventi di taluni signori che, durante le poche volte in cui sono presenti qui, si nascondono dietro le loro bandiere variopinte."@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, man, mums visiems ir ateityje visai Europos Sąjungai yra vienas aiškus prioritetas – tai darbo rinka. Privalome daug daugiau dėmesio skirti naujų darbo vietų kūrimui ir turimų darbo vietų išsaugojimui. Ši labai svarbi sritis gali būti kelias į sėkmingą ir tvarią Europą, tačiau ji, mano nuomone, pastaraisiais mėnesiais buvo smarkiai apleista. Turime žinoti, kad mažas nedarbo lygis turi teigiamą poveikį daugeliui kitų sričių. Įsitikinkime, kad svertus taikome tinkamoje vietoje. Be to, nesuprantu daugelio Parlamento kalbėtojų, kurie skundžiasi, kad kai kurie Europos politikai prieš savo išrinkimą neturėjo pasaulinės šlovės. Kodėl jie turėtų būti žymūs? Mums reikia būti pakankamai pasitikinčiais savimi europiečiais, kad galėtume pasakyti, kas mums patinka ir kas, mūsų manymu, yra tinkamas ir paskui išrinkti šiuos žmones, o ne spręsti remdamiesi tuo, ar kiti žmonės girdėjo, ar negirdėjo apie juos, arba ar jie tinka, ar netinka mūsų viso pasaulio partneriams. Bet koks kitoks požiūris būtų absurdiškas, t. y. toks pat absurdiškas, kaip daugelis kalbų, išgirstų iš daugelio žmonių, kurie, jeigu jie apskritai čia dalyvauja, slepiasi už ryškiai spalvotų vėliavų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, nākotnē man, mums visiem un visai Eiropai ir viena skaidri noteikta prioritāte, proti, darba tirgus. Mums jāpievērš daudz, daudz lielāka uzmanība jaunu darbvietu radīšanai un pašreizējo nostiprināšanai. Šī svarīgā joma var būt risinājums, kas garantē veiksmīgu un ilgtspējīgu Eiropu, lai gan pēdējo mēnešu laikā tā, manuprāt, ir atstāta novārtā. Mums jāsaprot, ka zems bezdarba līmenis pozitīvi ietekmē daudz citu jomu. Pārliecināsimies, ka ietekmes līdzekļi tiek izmantoti pareizajā jomā. Turklāt es nesaprotu daudzus Parlamenta runātājus, kas sūdzas par to, ka daži Eiropas politiķi pirms to ievēlēšanas nebija plaši zināmi. Kāpēc gan, lai viņi būtu bijuši populāri? Mums, eiropiešiem, jābūt pietiekami pārliecinātiem par sevi, lai pateiktu, kurš mums patīk un kurš, mūsuprāt, ir piemērots kandidāts, un pēc tam šis cilvēks jāieceļ amatā, nevis jāpamato savs lēmums ar to, vai citi par šo cilvēku ir dzirdējuši vai ne jeb vai šis cilvēks šķiet derīgs mūsu partneriem pasaulē vai ne. Jebkāda cita pieeja liekas smieklīga, tikpat smieklīga kā daudzās runas, ar kurām uzstājas cilvēki, kas, ja viņi vispār ir šeit, slēpjas aiz skaļiem vārdiem."@lv13
"Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Es gibt für mich, für uns alle und für die gesamte Europäische Union für die Zukunft einen klaren Schwerpunkt, und dieser lautet Arbeitsmarkt. Der Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie der Sicherung von bereits vorhandenen muss wieder mehr, viel mehr Aufmerksamkeit zuteil werden. Denn dieser so wichtige Bereich kann einen Schlüssel zu einem erfolgreichen und nachhaltigen Europa darstellen und wurde meiner Meinung nach in letzter Zeit viel zu viel vernachlässigt. Wir sollten uns dessen bewusst sein, dass über eine geringe Arbeitslosenquote auch viele andere Bereiche positiv beeinflusst werden. Setzen wir hier den Hebel an der richtigen Stelle an! Außerdem verstehe ich manche Redner hier nicht, die sich darüber beschweren, dass manche Europapolitiker/-politikerinnen nicht schon vor ihrer Wahl weltbekannt sind. Warum sollen sie das sein? Seien wir so selbstbewusst, als Europäer und Europäerinnen zu sagen, wen wir möchten, wen wir für geeignet empfinden, und diese Leute dann auch zu wählen und uns nicht danach zu richten, ob manche vielleicht irgendjemand anderem bekannt oder nicht bekannt sind oder ob sie unseren Partnern weltweit zu Gesicht stehen oder nicht. Alles andere wäre lächerlich, genauso lächerlich wie manche Wortmeldung von manchen Herren, die, wenn sie überhaupt da sind, sich hinter ihren bunten Fahnen verstecken."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, voor mij, voor ons allen en voor de hele Europese Unie is er voor de toekomst één duidelijke prioriteit: de arbeidsmarkt. We moeten veel en veel meer aandacht besteden aan het creëren van nieuwe banen en het behouden van bestaande banen. Dit zeer belangrijke onderwerp, dat de sleutel kan vormen naar een succesvol en duurzaam Europa, is de afgelopen maanden naar mijn mening ernstig veronachtzaamd. We moeten ons ervan bewust zijn dat een laag werkloosheidscijfer een positieve invloed heeft op een groot aantal andere terreinen. Laten we ervoor zorgen dat we de hendel op de juiste plaats aantrekken. Verder begrijp ik niet waarom veel van de sprekers in dit Parlement erover klagen dat een aantal Europese politici geen wereldfaam genoot voordat zij werden verkozen. Waarom zouden zij beroemd moeten zijn? We moeten genoeg zelfvertrouwen hebben als Europeanen om te zeggen aan wie we de voorkeur geven en wie we geschikt achten, en om deze mensen vervolgens te verkiezen en niet te beslissen aan de hand van de vraag of anderen wel of niet van hen hebben gehoord en of zij onze partners elders ter wereld welgevallig zijn. Elke andere benadering zou belachelijk zijn, even belachelijk als vele van de interventies van een groot aantal personen die zich, als ze hier al aanwezig zijn, verbergen achter hun kleurige vlaggen."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Jest jeden wyraźny priorytet na przyszłość, dla mnie, dla nas wszystkich i dla całej Unii Europejskiej, a jest nim rynek pracy. Musimy poświęcić o wiele, wiele więcej wysiłków na tworzenie nowych i zabezpieczenie istniejących miejsc pracy. Ta jakże istotna dziedzina może stać się kluczem do skutecznej i zrównoważonej Europy, tymczasem moim zdaniem w ostatnich miesiącach została ona poważnie zlekceważona. Musimy być świadomi, że niska stopa bezrobocia wpływa zbawiennie na wiele innych obszarów. Upewnijmy się, że przykładamy dźwignię w odpowiednim miejscu. Ponadto nie rozumiem wielu przedmówców, którzy narzekali, że niektórzy europejscy politycy nie byli zbytnio znani na świecie, zanim zostali wybrani na swoje stanowiska. A dlaczegoż to mieliby być znani? Jako Europejczycy musimy mieć wystarczająco dużo pewności siebie, gdy mówimy, kto się nam podoba i kto według nas jest odpowiednim kandydatem, a następnie wybierać te osoby, a nie decydować na podstawie tego, czy inni ludzie o nich słyszeli lub też czy odpowiadają one naszym światowym partnerom. Inne podejście byłoby śmieszne, tak śmieszne, jak wiele spośród wystąpień tej całej rzeszy osób, które jeśli w ogóle tu jeszcze są, to chowają się za swoimi jaskrawymi flagami."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, há uma clara prioridade no futuro para mim, para todos nós e para toda a União Europeia, e que é o mercado de trabalho. Temos de prestar mais, muito mais atenção à criação de novos postos de trabalho e à preservação dos já existentes. Este domínio tão importante pode ser a chave para uma Europa bem sucedida e sustentável e, em minha opinião, foi gravemente negligenciado nos últimos meses. Devemos estar conscientes de que uma baixa taxa de desemprego tem uma influência positiva em muitos outros domínios. Certifiquemo-nos de que estamos a colocar a alavanca no lugar certo. Além disso, não entendo muitos dos oradores nesta Assembleia quando se queixam do facto de alguns políticos europeus não gozarem de fama mundial antes da sua eleição. Por que razão deveriam eles ser famosos? Temos de ser, como Europeus, suficientemente auto-confiantes para dizer que personalidades desejamos ver eleitas e consideramos indicadas para esse efeito e, depois, eleger essas personalidades, não decidindo com base no facto de outras pessoas terem ou não ouvido falar delas, ou de as aquelas se conformarem ou não aos nossos parceiros no mundo. Qualquer outra abordagem seria ridícula, tão ridícula como muitas das intervenções de muitas pessoas que, se estão de todo aqui, o estão escondendo-se atrás das suas coloridas bandeiras."@pt17
"Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, există o prioritate clară pentru mine, pentru noi toţi şi pentru întreaga Uniune Europeană în viitor, şi anume piaţa muncii. Trebuie să acordăm mult mai multă atenţie creării de noi locuri de muncă şi asigurării celor existente. Acest domeniu foarte important poate fi cheia pentru o Europă de succes şi durabilă şi, după părerea mea, a fost serios neglijată în ultimele luni. Trebuie să fim conştienţi că o rată scăzută a şomajului are o influenţă pozitivă asupra multor altor domenii. Să ne asigurăm că tragem de pârghie în momentul potrivit. În plus, nu reuşesc să îi înţeleg pe mulţi dintre vorbitorii din acest Parlament care se plâng că unii politicieni europeni nu se bucurau de faimă mondială înainte de a fi aleşi. De ce trebuie să fie faimoşi? Ca europeni, trebuie să avem suficientă încredere în noi înşine pentru a spune cine ne place şi cine credem că este potrivit şi apoi să alegem aceste persoane şi să nu decidem întrebându-ne dacă alţi oameni au auzit sau nu de ele sau dacă se potrivesc sau nu cu partenerii noştri din întreaga lume. Orice altă abordare ar fi ridicolă, la fel de ridicolă ca multe dintre discursurile multor persoane care, dacă totuşi sunt aici, se ascund în spatele steagurilor lor viu colorate."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, do budúcnosti existuje pre mňa, pre nás všetkých a aj pre celú Európsku úniu len jedna priorita a tou je pracovný trh. Vytváraniu nových a zaisteniu existujúcich pracovných miest musíme venovať oveľa, oveľa viac pozornosti. Táto nanajvýš dôležitá sféra, ktorá môže byť kľúčovým prvkom úspešnej Európy a jej trvalo udržateľného rozvoja, bola podľa môjho názoru v posledných mesiacoch vážne zanedbávaná. Musíme si uvedomiť, že nízka miera nezamestnanosti má pozitívny vplyv na veľa iných oblastí. Uistime sa, že tento nátlakový prostriedok použijeme na tom správnom mieste. Okrem toho nechápem mnohých rečníkov v tejto sále, ktorí sa sťažujú, že niektorí európski politici sa pred svojím zvolením netešili celosvetovej popularite. Prečo by mali byť známi? Ako Európania musíme byť dostatočne sebavedomí nielen na to, aby sme povedali, koho si vážime a koho považujeme za vhodného kandidáta, ale aj na to, aby sme potom týchto ľudí zvolili a nerozhodovali sa na základe toho, či iní ľudia týchto kandidátov poznajú alebo nie, alebo či vyhovujú našim partnerom vo svete. Každý iný prístup by bol smiešny rovnako, ako sú smiešne rečnícke vystúpenia mnohých ľudí, ktorí, ak sú vôbec prítomní, sa skrývajú za svoje krikľavé pestrofarebné zástavy."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, zame, za vse nas in za celotno Evropsko unijo v prihodnosti obstaja ena jasna prednostna naloga, to pa je trg dela. Precej več pozornosti moramo nameniti ustvarjanju novih in ohranjanju obstoječih delovnih mest. To izredno pomembno območje je lahko ključ do uspešne in trajnostne Evrope in menim, da je bilo v preteklih letih močno zapostavljeno. Zavedati se moramo, da nizka stopnja brezposelnosti pozitivno vpliva na številna druga področja. Zagotoviti moramo, da bomo vzvode uporabljali na pravem mestu. Poleg tega nikakor ne morem razumeti številne govornike v tem Parlamentu, ki se pritožujejo, da nekateri evropski politiki niso uživali svetovne slave, preden so bili izvoljeni. Zakaj pa bi morali biti slavni? Kot Evropejci moramo biti dovolj samozavestni, da lahko povemo, kdo nam je všeč in kdo se nam zdi ustrezen, in da potem te ljudi izvolimo in se ne odločamo na podlagi tega, ali so drugi zanje slišali ali ne oziroma ali ustrezajo našim partnerjem v svetu ali ne. Kakršen koli drugačen pristop bi bil smešen, kot so smešni številni nastopi vseh tistih ljudi, ki se, če so sploh tukaj, skrivajo za svojimi pisanimi zastavicami."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Det finns en sak som jag, vi alla och hela EU helt uppenbart behöver prioritera i framtiden, och det är arbetsmarknaden. Vi behöver göra oerhört mycket mer för att skapa nya arbetstillfällen och slå vakt om de jobb som finns. Detta mycket betydelsefulla område kan vara avgörande för att Europa ska bli långsiktigt framgångsrikt. Jag tycker att vi de senaste månaderna har försummat detta område allvarligt. Vi behöver inse att en låg arbetslöshet får positiva följder på många andra områden. Låt oss välja rätt ansättningspunkt för hävstången. Jag förstår för övrigt inte de många talare här som beklagar sig över att vissa europeiska politiker inte var världsberömda innan de utnämndes. Varför behöver de vara kändisar? Vi européer måste ha tillräckligt gott självförtroende för att säga vem vi tycker om och anser vara lämpligast, och sedan utse dessa personer. Vi ska inte snegla på om andra har hört talas om dessa personer eller ej, eller på om utnämningarna faller våra partner runtom i världen i smaken. Det vore absurt att handla efter någon annan princip – lika absurt som många inlägg av åtskilliga personer som, om de alls har infunnit sig här, gömmer sig bakom sina färgglada flaggor."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph