Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-047"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-047"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I think that after the Lisbon Treaty becomes reality, the meeting of the European Council last week and the nomination of Commissioners, it is time to set new perspectives and see the new challenges that are ahead of us. One of them is obvious and that is that the work after Copenhagen will be just as challenging as the work before. It will continue to be one of the main tasks for the European Union and the new Commission. But, also, we shall consider the fact that now is also the time to leave behind the old concepts of East and West in Europe, or new and old, and to think that it is one Europe. And it is also time to see that now, after all the discussions regarding the Lisbon Treaty, it is time to see a new momentum for the enlargement process. Croatia and Iceland – I would like them to compete to be number 28. But, also, the western Balkans and, of course, the negotiations with Turkey need to be considered. Those are issues that are now ahead of us and are a way of improving the strength of the European Union in a new world, where we need to be strong and to lead as regards ideas and values. But it is also a matter of now ensuring that we will have a new agenda for a social Europe – meaning jobs, innovation and prosperity – and the only means to achieve that is to ensure that, after the crisis, we can become a competitive and leading economy. And I would underline that there is a responsibility for the new Commission to ensure that there will be no protectionism, that it will be easy for small and medium-sized enterprises to grow and emerge and act throughout Europe, and that we can ensure that Europe will be a dynamic economy. This is important, and I say this to the President of the Commission and to all Commissioners: we need to ensure that we have a competitive European economy in order to have a social Europe."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, domnívám se, že poté, co se Lisabonská smlouva stává skutečností, po zasedání Evropské rady v minulém týdnu a nominaci Komisařů, nastal čas stanovit nové perspektivy a zabývat se novými výzvami, které nás očekávají. První z nich je zřejmá: Práce po kodaňské konferenci bude stejně náročná jako práce, která jí předcházela. Zůstane jedním z hlavních úkolů Evropské unie a nové Komise. Musíme však rovněž vzít v potaz skutečnost, že nastal čas opustit staré koncepty Východu a Západu, starých a nových států a uvažovat tak, že jde o jednu Evropu. Nastal rovněž čas si uvědomit, že po všech diskusích týkajících se Lisabonské smlouvy, přišel čas dát nový impuls procesu rozšiřování EU. Chorvatsko a Island – rád bych, aby tyto země soutěžily o to, kdo se stane státem číslo 28. Je však třeba mít na paměti také západní Balkán a samozřejmě jednání s Tureckem. To jsou otázky, které nyní leží před námi a které mohou posílit Evropskou unii v novém světě, v němž musíme být silni a hrát ve věci myšlenek a hodnot hlavní roli. Nyní však jde rovněž i o to zajistit, že budeme mít nový program pro sociální Evropu – což znamená pracovní příležitosti, inovace a prosperitu –, a to znamená pouze tolik, že musíme zajistit, že se po skončení krize staneme konkurenceschopnou, vůdčí ekonomikou. A rád bych zdůraznil, že nová Komise má za úkol zajistit, že se neobjeví protekcionismus, že malé a střední podniky budou moci růst a vznikat a působit po celé Evropě a že Evropa bude dynamickou ekonomikou. To je podstatné a já předsedovi Komise a všem komisařům říkám: Chceme-li sociální Evropu, pak musíme zajistit konkurenceschopnost evropského hospodářství."@cs1
"Hr. formand! Jeg tror, at det efter Lissabontraktatens ikrafttræden, mødet i Det Europæiske Råd i sidste uge og udnævnelsen af medlemmerne af Kommissionen er på tide at opstille nye fremtidsperspektiver og tage fat på de nye udfordringer, vi står over for. En af udfordringerne er helt åbenlys, og den består i, at arbejdet efter mødet i København vil være lige så udfordrende som arbejdet inden. Det vil fortsat være en af de vigtigste opgaver for EU og Kommissionen. Men vi skal tænke over, at det nu også er på tide at gå væk fra de gamle begreber med øst og vest i Europa eller nye og gamle medlemmer og tænke på kontinentet som ét Europa. Og så er det også på tide at se, at tiden nu efter alle drøftelserne om Lissabontraktaten er moden til at sikre ny fremdrift med hensyn til udvidelsesprocessen. Kroatien og Island – jeg vil gerne have dem til at konkurrere om at blive medlem nummer 28. Men vi skal også tage Vestbalkan og naturligvis forhandlingerne med Tyrkiet med i vores overvejelser. Dette er forestående problemstillinger og er en måde, hvorpå vi kan øge EU's styrke i en ny verden, hvor vi er nødt til at være stærke og føre an, for så vidt angår idéer og værdier. Men det er også et spørgsmål om nu at sikre, at vi får en ny dagsorden for et socialt Europa – dvs. arbejdspladser, innovation og velstand – og den eneste måde, hvorpå vi kan opnå det, er ved at sikre, at vi efter krisen kan blive en konkurrencedygtig og toneangivende økonomi. Og jeg vil gerne understrege, at Kommissionen har et ansvar for at sikre, at vi undgår protektionisme, at det er let for små og mellemstore virksomheder at vokse, udvikle sig og drive forretning i hele Europa, samt at vi kan sikre, at Europa er en dynamisk økonomi. Dette er vigtigt, og jeg vil gerne sige til kommissionsformanden og alle kommissærerne, at vi skal sikre, at vi har en konkurrencedygtig europæisk økonomi, for at vi kan have et socialt Europa."@da2
"Herr Präsident, ich denke, dass es nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon, der Sitzung des Europäischen Rates vergangene Woche und der Benennung der Kommissare an der Zeit ist, neue Perspektiven zu setzen und die neuen Herausforderungen zu sehen, die uns bevorstehen. Eine davon ist offensichtlich, nämlich dass die Arbeit nach Kopenhagen ebenso herausfordernd sein wird wie die Arbeit davor. Sie wird weiterhin eine der Hauptaufgaben für die Europäische Union und die neue Kommission sein. Aber wir müssen zudem die Tatsache bedenken, dass es jetzt auch an der Zeit ist, die alten Konzepte von Ost und West in Europa, oder neu und alt, hinter uns zu lassen und davon auszugehen, dass es sich um ein Europa handelt. Und es ist auch an der Zeit, jetzt, nach all den Diskussionen in Bezug auf den Vertrag von Lissabon, einen neuen Impuls für den Erweiterungsprozess zu sehen. Kroatien und Island – ich wünsche mir, dass sie darum konkurrieren, Nummer 28 zu sein. Aber auch der westliche Balkan und natürlich die Verhandlungen mit der Türkei müssen betrachtet werden. Diese Themen stehen jetzt an und sind eine Möglichkeit zur Erhöhung der Stärke der Europäischen Union in einer neuen Welt, in der wir stark sein und in Bezug auf Ideen und Werte eine Führungsrolle einnehmen müssen. Aber es geht auch darum, jetzt sicherzustellen, dass wir eine neue Agenda für ein soziales Europa haben werden – dies bedeutet Arbeitsplätze, Innovation und Wohlstand – und das einzige Mittel, um dies zu erreichen, ist sicherzustellen, dass wir nach der Krise zu einer wettbewerbsfähigen und führenden Wirtschaft werden können. Ich möchte außerdem unterstreichen, dass die neue Kommission dafür verantwortlich ist zu gewährleisten, dass es keinen Protektionismus geben wird, dass es einfach für kleine und mittelgroße Betriebe sein wird, zu wachsen, sich zu entwickeln und in ganz Europa zu agieren, und dass wir sicherstellen können, dass Europa eine dynamische Wirtschaft sein wird. Dies ist wichtig und ich sage dies dem Präsidenten der Kommission und allen Kommissaren: Wir müssen sicherstellen, dass wir eine wettbewerbsfähige europäische Wirtschaft haben, um ein soziales Europa zu verwirklichen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι μετά την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα και τις υποψηφιότητες των Επιτρόπων, έχει έρθει η στιγμή να τεθούν νέες προοπτικές και να δούμε τις νέες προκλήσεις που μας περιμένουν. Μία εξ αυτών είναι προφανής και συνίσταται στο ότι το έργο μετά την Κοπεγχάγη θα είναι εξίσου απαιτητικό με το έργο πριν από την Κοπεγχάγη. Θα συνεχίσει να είναι ένα εκ των βασικών καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νέας Επιτροπής. Πρέπει, όμως, να σκεφτούμε επίσης ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσουμε πίσω παλαιές αντιλήψεις περί Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης, ή νέας και παλαιάς, και να την θεωρήσουμε ως μία Ευρώπη. Επίσης, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε ότι, μετά από όλες τις συζητήσεις για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, πρέπει να υπάρξει νέα ώθηση στη διαδικασία διεύρυνσης. Κροατία και Ισλανδία – θα ήθελα να τις δω να ανταγωνίζονται για να γίνουν το 28ο μέλος. Βέβαια, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τα δυτικά Βαλκάνια και τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Πρόκειται για ζητήματα τα οποία θα συναντήσουμε στην πορεία και αποτελούν τρόπο βελτίωσης της ισχύος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν νέο κόσμο, όπου πρέπει να είμαστε ισχυροί και ηγετικοί όσον αφορά τις ιδέες και τις αξίες. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε νέα ατζέντα για κοινωνική Ευρώπη –δηλαδή θέσεις εργασίας, καινοτομίες και ευημερία– και ο μόνος τρόπος να το επιτύχουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι μετά την κρίση μπορούμε να γίνουμε ανταγωνιστική και ηγετική οικονομία. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι ευθύνη της νέας Επιτροπής είναι να διασφαλίσει την απουσία προστατευτισμού, την εύκολη ανάπτυξη, ανάδυση και δραστηριοποίηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη και ότι η Ευρώπη θα καταστεί δυναμική οικονομία. Αυτό είναι σημαντικό και το δηλώνω στον Πρόεδρο της Επιτροπής και σε όλους τους Επιτρόπους: πρέπει να διασφαλίσουμε ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία ώστε να αποκτήσουμε κοινωνική Ευρώπη."@el10
"Señor Presidente, creo que después de que el Tratado de Lisboa se haya convertido en una realidad, de la reunión del Consejo Europeo de la semana pasada y del nombramiento de los comisarios, es hora de establecer nuevas perspectivas y de conocer los nuevos desafíos que tenemos por delante. Uno de ellos es obvio: el trabajo posterior a Copenhague será tan desafiante como el anterior, y seguirá siendo una de las principales tareas de la Unión Europea y de la nueva Comisión. Pero, además, debemos tener presente que ahora es también el momento de dejar atrás los viejos conceptos de Este y Oeste y pensar en una Europa. Asimismo tenemos que reparar en que, tras todas las conversaciones sobre el Tratado de Lisboa, es hora de que veamos un nuevo impulso en el proceso de ampliación. Croacia e Islandia; me gustaría que compitieran para el ser el número 28. Pero también tienen que tenerse en cuenta los Balcanes occidentales y, por supuesto las negociaciones con Turquía. Estos son asuntos que tenemos ahora por delante y son un modo de aumentar la fuerza de la Unión Europea en un nuevo mundo, en el que tenemos que ser fuertes y liderar en cuanto a ideas y valores. Pero es también la ocasión de asegurar un nuevo orden del día para una Europa social —es decir, empleos, innovación y prosperidad— y el único modo de lograrlo es garantizar que, tras la crisis, podamos convertirnos en una economía competitiva y destacada. Me gustaría subrayar que la nueva Comisión tiene la responsabilidad de cerciorarse de que no haya proteccionismo, de que las pequeñas y medianas empresas puedan crecer y aflorar con facilidad y actuar en toda Europa y de que podamos garantizar que Europa será una economía dinámica. Eso es importante y —me dirijo al Presidente de la Comisión y a todos los comisarios— necesitamos garantizar que tenemos una economía Europea competitiva a fin de contar con una Europa social."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ma arvan, et pärast Lissaboni lepingu reaalsuseks saamist, Euroopa Ülemkogu kohtumist eelmisel nädalal ja volinike ametissenimetamist on aeg määrata kindlaks uued eesmärgid ja näha meie ees seisvaid uusi ülesandeid. Üks neist on ilmselge – töö pärast Kopenhaageni konverentsi on sama keeruline, kui ta oli enne seda. See on jätkuvalt Euroopa Liidu ja ka uue komisjoni üks põhiülesandeid. Meil tuleb aga võtta arvesse ka asjaolu, et aeg on jätta seljataha vanad arusaamad Ida- ja Lääne-Euroopast või vanast ja uuest Euroopast ning mõelda, et on vaid üks Euroopa. Samuti on nüüd, pärast Lissaboni lepingu arutelusid jõudnud kätte aeg otsida uut tõuget laienemisele. Horvaatia ja Island – ma soovin, et nad võistleksid 28. liituja koha pärast. Arvesse tuleb võtta aga ka Lääne-Balkani riike ja mõistagi läbirääkimisi Türgiga. Need on teemad, mida meil tuleb nüüd käsitleda ja mis aitavad muuta Euroopa Liidu tugevamaks selles uues maailmas, kus me peame olema tugevad ning tegutsema ideede ja väärtuste eestvedajatena. Kuid samuti on meil nüüd vaja uut tegevuskava sotsiaalse Euroopa jaoks – ma pean silmas töökohti, innovatsiooni ja heaolu – ja ainus viis, kuidas seda saavutada, on tagada, et pärast kriisi saame me konkurentsivõimeliseks ja juhtivaks majanduseks. Ma soovin veel rõhutada komisjoni uue koosseisu ülesannet kindlustada, et ei oleks protektsionismi, et väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid oleks kogu Euroopas lihtne asutada ja et neil oleks lihtne areneda ja tegutseda ning et me saaksime tagada paindliku Euroopa majanduse. See on oluline ning ma ütlen komisjoni presidendile ja kõikidele volinikele, et sotsiaalse Euroopa saavutamiseks tuleb meil tagada konkurentsivõimeline Euroopa majandus."@et5
"Arvoisa puhemies, katson, että sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan, ja viime viikon Eurooppa-neuvoston kokouksen ja komission jäsenten nimittämisen jälkeen on aika asettaa uusia tavoitteita ja tarkastella edessä olevia haasteita. Yksi niistä on ilmeinen ja se on se, että työ Kööpenhaminan kokouksen jälkeen on aivan yhtä haastavaa kuin sitä ennen. Se on edelleen yksi Euroopan unionin ja uuden komission tärkeimmistä tehtävistä. Meidän on kuitenkin otettava huomioon se seikka, että nyt on myös aika unohtaa Euroopassa vanhat käsitteet itä ja länsi tai vanha ja uusi ja ajatella, että kyse on yhdestä Euroopasta. On myös aika nähdä, että nyt kaikkien Lissabonin sopimusta koskevien keskustelujen jälkeen on aika nähdä uusi tilaisuus laajentumisprosessille. Kroatia ja Islanti – haluaisin niiden kilpailevan sijasta 28. Myös Länsi-Balkan ja tietysti neuvottelut Turkin kanssa on otettava huomioon. Nämä asiat ovat nyt edessämme, ja ne ovat keino vahvistaa Euroopan unionia uudessa maailmassa, jossa meidän on oltava vahvoja ja johdettava ajatusten ja arvojen avulla. Nyt on kuitenkin myös varmistettava se, että meillä on uusi ohjelma sosiaalisesta Euroopasta – mikä tarkoittaa työpaikkoja, innovointia ja hyvinvointia – ja ainoa keino sen saavuttamiseksi on varmistaa, että voimme kriisin jälkeen muuttua kilpailukykyiseksi ja johtavaksi taloudeksi. Korostan uuden komission vastuuta varmistaa, että protektionismia ei esiinny, että pk-yritysten on helppo kasvaa ja kehittyä ja toimia koko EU:ssa ja että voimme varmistaa sen, että EU:ta tulee dynaaminen talous. Se on tärkeää, ja sanon tämän komission puheenjohtajalle ja kaikille komission jäsenille: meidän on varmistettava, että meillä on kilpailukykyinen eurooppalainen talous, jotta meillä voi olla sosiaalinen Eurooppa."@fi7
"Monsieur le Président, je crois qu’après le traité de Lisbonne devenu réalité, le Conseil européen la semaine dernière et la désignation des commissaires, le temps est venu de fixer de nouvelles perspectives et d’examiner les nouveaux défis qui nous attendent. L’un d’eux est évident, et c’est l’après-Copenhague, qui sera aussi difficile que l’avant-Copenhague. Il continuera d’être l’une des tâches principales de l’Union européenne et de la nouvelle Commission. Mais il nous faut en plus tenir compte du fait que le temps est maintenant également venu d’oublier les concepts anciens d’Est et d’Ouest en Europe, ou de nouveau et d’ancien, et de penser qu’il y a une seule Europe. Et le temps est également venu de comprendre que, maintenant, après toutes ces discussions concernant le traité de Lisbonne, il nous faut un nouvel élan pour le processus d’élargissement. La Croatie et l’Islande – je voudrais qu’elles se portent candidates pour être le 28 État membre. Mais également les Balkans occidentaux et, bien sûr, les négociations avec la Turquie doivent être examinées. Voilà les questions qui nous attendent et qui constituent un moyen de renforcer la puissance de l’Union européenne dans un monde nouveau, où nous devons être forts et montrer l’exemple en termes d’idées et de valeurs. Mais il s’agit également de nous assurer dès maintenant que nous disposerons d’un nouveau programme pour une Europe sociale – c’est-à-dire pour les emplois, l’innovation et la prospérité – et le seul moyen d’y parvenir, c’est de nous assurer qu’après la crise, nous pourrons devenir une économie compétitive et de pointe. Et je voudrais insister pour que la nouvelle Commission s’engage à garantir qu’il n’y aura pas de protectionnisme, qu’il sera facile pour les petites et moyennes entreprises de grandir, d’émerger et d’agir partout en Europe, et que nous pourrons garantir que l’Europe sera une économie dynamique. C’est important, et je le dis au président de la Commission et à tous les commissaires: nous devons nous assurer que l’économie européenne sera concurrentielle, pour pouvoir avoir une Europe sociale."@fr8
". – Tisztelt elnök úr! Úgy vélem, hogy a Lisszaboni Szerződés valósággá válását, illetve az Európai Tanács múlt heti ülését és a biztosok jelölését követően itt az ideje, hogy új célokat tűzzünk ki és feltárjuk az előttünk álló új kihívásokat. Az egyik kihívás nyilvánvalóan az lesz, hogy a Koppenhágát követő munka legalább olyan nehéz lesz, mint amit Koppenhágát megelőzően folytattunk. Továbbra is ez lesz az egyik legfőbb megoldandó feladat az Európai Unió és az új Bizottság számára. Ugyanakkor mérlegelnünk kell azt a tényt, hogy itt van annak is az ideje, hogy Európában magunk mögött hagyjuk a „Kelet” és a „Nyugat”, vagy a „régi” és az „új” jelzőket, és egységesként tekintsünk Európára. És végre azt is meg kell látnunk, hogy most, a Lisszaboni Szerződésről folytatott viták után, új lendülettel kell fordulnunk a bővítési folyamat felé. Horvátország és Izland – szeretném, ha ők versenyeznének a 28-as számért. De természetesen a Nyugat-Balkán országairól és a Törökországgal folytatott tárgyalásokról sem feledkezhetünk meg. Most ezekkel a kérdésekkel kell foglalkoznunk, mert ezek révén javíthatjuk az Európai Unió erejét egy új világban, ahol erőseknek kell lennünk és vezető szerepet kell betöltenünk az elképzelések és az értékek tekintetében. Ugyanakkor gondoskodnunk kell arról, hogy új programunk legyen a szociális Európára vonatkozóan – ami munkahelyeket, innovációt és jólétet teremt –, és ez csak egyetlen módon valósítható meg, mégpedig annak biztosításával, hogy a válság után versenyképes és vezető gazdasággá válhassunk. Hangsúlyozni szeretném továbbá, hogy az új Bizottságnak lehetősége nyílik annak biztosítására, hogy ne érvényesüljön a protekcionizmus, hogy a kis- és középvállalkozások számára könnyű legyen a növekedés, a fejlődés és a tevékenykedés szerte Európában, és hogy gondoskodhassunk arról, hogy Európa dinamikus gazdasággá váljon. Ez nagyon fontos, ezért a Bizottság elnökének és a biztosoknak azt üzenem: a szociális Európa megvalósításához versenyképes európai gazdaságot kell biztosítanunk."@hu11
"Signor Presidente, adesso che il trattato di Lisbona diventa realtà e dopo la riunione del Consiglio europeo della scorsa settimana e la designazione dei commissari, credo sia venuto il momento di porsi in una nuova prospettiva e analizzare le sfide dinanzi a noi. Una di queste è alquanto ovvia e riguarda il lavoro da compiere dopo Copenaghen, che sarà altrettanto critico del lavoro svolto prima. Questo resterà uno dei principali compiti per l’Unione europea e la nuova Commissione. Inoltre adesso dovremo abbandonare il concetto desueto di un’Europa divisa tra Est e Ovest, tra vecchio e nuovo, per pensare all’Europa come a un’entità unica. Dopo le discussioni in merito al trattato di Lisbona è giunto il momento di dare un nuovo impulso al processo di allargamento. Croazia e Islanda – vorrei che facessero a gara per diventare lo Stato membro numero 28 – senza dimenticare peraltro i Balcani occidentali e, ovviamente, i negoziati con la Turchia. Questi sono i temi dinanzi a noi che sono nel contempo anche strumenti per aumentare la forza dell’Unione europea in un mondo nuovo, in cui dobbiamo dimostrarci saldi e promotori di idee e valori. Adesso dobbiamo anche approntare un nuovo programma per un’Europa sociale all’insegna dell’occupazione, dell’innovazione e del benessere; l’unico modo per realizzarlo è diventare, dopo la crisi, un’economia competitiva e trainante. Ci tengo a precisare a questo proposito che sarà compito della nuova Commissione garantire che non si producano protezionismi, facilitare la crescita delle piccole e medie imprese per consentire loro di emergere e agire in tutta Europa, nonché consentire all’Europa di diventare un’economia dinamica. E’ importante, e mi rivolgo qui al presidente della Commissione e a tutti i commissari, assicurarci di mettere a punto un’economia europea competitiva perché solo così possiamo avere un’Europa sociale."@it12
"Gerb. pirmininke, manau, kad po to, kai Lisabonos sutartis tapo tikrove, po praėjusios savaitės Europos Vadovų Tarybos susitikimo ir kandidatų į Komisijos narius iškėlimo, laikas nustatyti naujas perspektyvas ir išsiaiškinti, kokie nauji iššūkiai laukia mūsų. Vienas iš jų akivaizdus – darbas pasibaigus Kopenhagos konferencijai bus toks pat įtemptas, kaip ir anksčiau. Jis toliau bus vienas pagrindinių Europos Sąjungos ir naujosios Komisijos uždavinių. Tačiau taip pat atsižvelgiame į tai, kad dabar laikas pamiršti senas Europos Rytų ir Vakarų koncepcijas arba sena ir nauja ir pagalvoti, kad tai yra viena Europa. Be to, laikas suprasti, kad dabar, po visų diskusijų apie Lisabonos sutartį, laikas pagalvoti apie naują impulsą plėtros procesui. Kroatija ir Islandija – norėčiau, kad jos konkuruotų, kuri bus 28-oji. Tačiau taip pat reikia apsvarstyti Vakarų Balkanus ir, žinoma, derybas su Turkija. Tokie klausimai dabar laukia mūsų, kurie taip pat yra būdas padidinti Europos Sąjungos jėgą naujajame pasaulyje, kuriame mums reikia būti stipriems ir pirmauti idėjų ir vertybių srityje. Tačiau taip pat yra klausimas, kaip dabar užtikrinti, kad turėtume naują socialinės Europos darbotvarkę, – kalbama apie darbo vietas, inovacijas ir klestėjimą, – ir vienintelis būdas tai pasiekti – užtikrinti, kad pasibaigus krizei galėsime tapti konkurencinga ir pirmaujančia ekonomika. Be to, norėčiau pabrėžti, kad naujosios Komisijos pareiga – užtikrinti, kad nebūtų protekcionizmo, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms būtų lengva augti, iškilti bei veikti visoje Europoje ir kad galėtume užtikrinti, kad Europa būtų dinamiška ekonomika. Tai yra svarbu, todėl Komisijos Pirmininkui ir visiems Komisijos nariams sakau: norint, kad Europa būtų socialinė, mums reikia užtikrinti, kad būtų konkurencinga Europos ekonomika."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es uzskatu, ka pēc tam, kad Lisabonas līgums būs kļuvis par realitāti, Eiropadomes tikšanās notikusi un komisāri izvirzīti, būs pienācis laiks noteikt jaunas perspektīvas un saskatīt jaunos izaicinājumus, kas mūs gaida. Viens no tiem ir acīmredzams, proti, pēc Kopenhāgenas sanāksmes darbs būs tikpat liels izaicinājums, kāds tas bija pirms tās. Tas joprojām būs viens no Eiropas Savienības un jaunās Komisijas galvenajiem uzdevumiem. Tomēr ir pienācis laiks aizmirst vecos priekšstatus par Austrumeiropu un Rietumeiropu vai veco un jauno; ir jādomā par to, ka ir viena Eiropa. Tāpat ir pienācis laiks saprast, ka pēc visām diskusijām par Lisabonas līgumu, patlaban ir jāsaskata jauns impulss paplašināšanās procesam. Es vēlētos, lai Horvātija un Īslande savā starpā sacenšas par 28. vietas ieņemšanu. Tomēr nedrīkst aizmirst arī par Rietumbalkānu valstīm un, protams, pārrunām ar Turciju. Tieši šie jautājumi mums ir jārisina patlaban; tāpēc Eiropas Savienība kļūs stiprāka jaunajā pasaulē, kurā mums tādiem jābūt un jārāda priekšzīme ideju un vērtību ziņā. Tomēr pašlaik aktuāls ir arī jautājums saistībā ar jaunas programmas izstrādāšanu sociālajai Eiropai, proti, darbvietām, inovācijām un labklājību, un to var panākt vienīgi tad, ja garantējam, ka pēc krīzes, mēs spēsim kļūt par konkurētspējīgu un vadošu ekonomiku. Vēlos uzsvērt, ka jaunās Komisijas pienākums ir garantēt to, ka nākotnē nepastāv protekcionisms, ka mazie un vidējie uzņēmumi var vienkārši attīstīties, izveidoties un darboties Eiropā, kā arī to, ka Eiropas ekonomika ir dinamiska. Lūk, tas ir svarīgi, es to arī norādu Komisijas priekšsēdētājam un visiem komisāriem: lai mēs spētu garantēt sociālu Eiropu, mums ir jānodrošina Eiropas ekonomikas konkurētspēja."@lv13
"Mr President, I think that after the Lisbon Treaty becomes reality, the meeting of the European Council last week and the nomination of Commissioners, it is time to set new perspectives and see the new challenges that are ahead of us. One of them is obvious and that is that the work after Copenhagen will be just as challenging as the work before. It will continue to be one of the main tasks for the European Union and the new Commission. But, also, we shall consider the fact that now is also the time to leave behind the old concepts of East and West in Europe, or new and old, and to think that it is one Europe. And it is also time to see that now, after all the discussions regarding the Lisbon Treaty, it is time to see a new momentum for the enlargement process. Croatia and Iceland – I would like them to compete to be number 28. But, also, the Western Balkans and of course the negotiations with Turkey need to be considered. Those are issues that are now ahead of us and are a way of improving the strength of the European Union in a new world, where we need to be strong and to lead as regards ideas and values. But it is also a matter of now ensuring that we will have a new agenda for a social Europe – meaning jobs, innovation and prosperity – and the only means to achieve that is to ensure that, after the crisis, we can become a competitive and leading economy. And I would underline that there is a responsibility for the new Commission to ensure that there will be no protectionism, that it will be easy for small and medium-sized enterprises to grow and emerge and act throughout Europe, and that we can ensure that Europe will be a dynamic economy. This is important, and I say this to the President of the Commission and to all Commissioners: we need to ensure that we have a competitive European economy in order to have a social Europe."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat het tijd is om nieuwe perspectieven vast te stellen en de nieuwe uitdagingen te zien die voor ons liggen, wanneer het Verdrag van Lissabon werkelijkheid is geworden en na de bijeenkomst van de Europese Raad van vorige week en de voordracht van de commissarissen. Een daarvan is duidelijk, en dat is dat het werk na Kopenhagen net zo uitdagend zal zijn als het werk ervoor. Het zal een van de hoofdtaken voor de Europese Unie en de nieuwe Commissie blijven. We mogen echter ook niet uit het oog verliezen dat het nu ook tijd is om de oude concepten van Oost- en West-Europa, of nieuw en oud, los te laten en te beseffen dat er één Europa is. En het is ook tijd om te zien dat het nu, na alle discussies over het Verdrag van Lissabon, tijd is om uit te kijken naar een nieuwe impuls voor het uitbreidingsproces. Kroatië en IJsland – ik wil dat ze wedijveren om nummer 28 te worden. Maar er moet ook worden gekeken naar de Westelijke Balkan en natuurlijk naar de onderhandelingen met Turkije. Dit zijn aangelegenheden die nu voor ons liggen en die een middel zijn om de invloed van de Europese Unie te vergroten in een nieuwe wereld, waarin we sterk moeten zijn en voorop moeten gaan op het vlak van ideeën en waarden. Waar het echter ook om gaat, is dat we er nu voor zorgen dat we een nieuwe agenda krijgen voor een sociaal Europa – dat betekent banen, innovatie en welvaart. De enige manier om dit te bereiken is ervoor te zorgen dat we na de crisis een concurrerende en leidende economie kunnen worden. Ik wil onderstrepen dat hier een verantwoordelijkheid voor de nieuwe Commissie ligt om ervoor te zorgen dat er geen protectionisme is, dat het kleine en middelgrote ondernemingen gemakkelijk wordt gemaakt om in heel Europa te groeien en op te komen en te opereren, en dat we ervoor kunnen zorgen dat Europa een dynamische economie zal zijn. Dit is belangrijk, en ik zeg dit tegen de voorzitter van de Commissie en tegen alle commissarissen: we moeten ervoor zorgen dat we een concurrerende Europese economie hebben, als we een sociaal Europa willen hebben."@nl3
"Panie przewodniczący! Sądzę, że po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, po zeszłotygodniowym posiedzeniu Rady Europejskiej oraz obsadzeniu stanowisk komisarzy nadszedł czas, by określić nowe perspektywy i dostrzec nowe wyzwania, którym będziemy musieli sprostać. Jedno z nich jest oczywiste, mianowicie praca po Kopenhadze będzie tak samo trudna jak praca przed Kopenhagą. Będzie ona jednym z głównych zadań stojących przed Unią Europejską i nową Komisją. Ale będziemy również musieli uwzględnić to, że teraz nadszedł czas wyzbycia się dawnych koncepcji Wschodu i Zachodu w Europie, czy też starego i nowego, a myślenia kategoriami jednej Europy. Ponadto czas dostrzec, że teraz, po tych wszystkich dyskusjach o traktacie lizbońskim, nadeszła pora nowego impetu w procesie rozszerzenia. Chorwacja i Islandia – chciałbym, żeby te dwa kraje konkurowały ze sobą o numer 28. Trzeba jednak zająć się również Bałkanami Zachodnimi, a także, co oczywiste, negocjacjami z Turcją. Oto zagadnienia, które przed nami stoją i które będą sposobem wzmocnienia Unii Europejskiej w nowym świecie, w którym musimy być silni i wieść prym pod względem idei i wartości. Ale teraz nadeszła również pora zapewnienia nowej agendy na rzecz Europy społecznej – pod którym to pojęciem kryją się miejsca pracy, innowacje i dobrobyt – przy czym jedynym sposobem osiągnięcia tego jest sprawienie, byśmy, po ustąpieniu kryzysu, stali się konkurencyjną i wiodącą gospodarką. Pragnę ponadto podkreślić, że nowa Komisja ma obowiązek likwidacji protekcjonizmu, ułatwienia małym i średnim przedsiębiorstwom rozwoju, powstawania i prowadzenia działalności w całej Europie, a także umożliwienia nam uczynienia z Europy dynamicznej gospodarki. To ważne, i powiem przewodniczącemu Komisji i wszystkim komisarzom rzecz następującą: By stworzyć Europę społeczną, musimy najpierw stworzyć w Europie konkurencyjną gospodarkę."@pl16
"Senhor Presidente, creio que depois de o Tratado de Lisboa se tornar uma realidade, da reunião do Conselho Europeu da semana passada e da nomeação dos Comissários, é altura de definir novas perspectivas e antever os novos desafios que nos esperam. Um deles é óbvio, a saber, que o trabalho, depois de Copenhaga, será tão exigente como o trabalho anterior. Continuará a ser uma das principais tarefas para a União Europeia e a nova Comissão. Mas, também, devemos considerar o facto de ter agora chegado, também, a altura de deixar para trás os antigos conceitos de Oriente e Ocidente na Europa, ou de novo ou antigo e, pensar que se trata de uma só Europa. É, igualmente, o momento de perceber, que, hoje, depois de todas as discussões sobre o Tratado de Lisboa, chegou o tempo de dar um novo impulso ao processo de alargamento. Quanto à Croácia e à Islândia, gostaria que estes países concorrem-se entre si para se tornarem o 28º Estado-Membro. Porém há ainda que considerar os Balcãs Ocidentais e, obviamente, as negociações com a Turquia. São questões com as quais nos depararemos e que representam um modo de melhorar a força da União Europeia num novo mundo, onde necessitamos de ser firmes e líderes no que respeita a ideias e valores. Contudo, trata-se também de garantir, neste momento, que disporemos de uma nova agenda para uma Europa social – o que significa emprego, inovação e prosperidade –, e o único meio para atingir esse fim é assegurar que, depois da crise, nos possamos tornar uma economia líder e competitiva. Gostaria de sublinhar que a nova Comissão tem a responsabilidade de assegurar a inexistência de qualquer proteccionismo, que será mais fácil para as pequenas e médias empresas crescerem, desenvolverem-se e actuarem em toda e Europa e que poderemos garantir que a Europa seja uma economia dinâmica. É importante que assim seja, e quero dizer ao Presidente da Comissão e a todos os Comissários o seguinte: necessitamos de garantir que temos uma economia europeia competitiva, a fim de termos uma Europa social."@pt17
"Domnule preşedinte, cred că după ce Tratatul de la Lisabona va deveni realitate, după reuniunea Consiliului European de săptămâna trecută şi numirea comisarilor, este momentul să stabilim noi perspective şi să luăm în considerare noile provocări care ne aşteaptă pe viitor. Una dintre acestea este evidentă şi anume că activitatea după Copenhaga va fi la fel de provocatoare ca activitatea anterioară. Va continua să fie unul dintre obiectivele principale pentru Uniunea Europeană şi noua Comisie. Dar vom lua, de asemenea, în considerare faptul că acum este şi momentul să lăsăm în urmă vechile concepte ale estului şi vestului în Europa, ale noului şi vechiului, şi să gândim că este o singură Europă. Şi este, de asemenea, momentul să vedem că acum, după toate discuţiile cu privire la Tratatul de la Lisabona, este timpul să vedem un nou impuls pentru procesul de extindere. Croaţia şi Islanda - aş dori să concureze pentru a fi numărul 28. Dar trebuie luaţi în calcul şi Balcanii de vest şi, desigur, negocierile cu Turcia. Acestea sunt chestiunile care ne aşteaptă în viitor şi sunt o metodă de a îmbunătăţi forţa Uniunii Europene într-o lume nouă, unde trebuie să fim puternici şi să conducem în privinţa ideilor şi valorilor. Dar este şi o chestiune de asigurare acum a faptului că vom avea o nouă agendă pentru o Europă socială - însemnând locuri de muncă, inovare şi prosperitate - şi singurul mijloc de realizare a acestui lucru este să ne asigurăm că, după criză, putem deveni o economie competitivă şi dominantă. Şi aş sublinia că există o responsabilitate pentru noua Comisie de a garanta că nu va exista niciun fel de protecţionism, că va fi simplu pentru întreprinderile mici şi mijlocii să se dezvolte şi să se ridice şi să acţioneze în toată Europa, şi că ne putem asigura că Europa va fi o economie dinamică. Acest lucru este important şi iată ce le spun Preşedintelui Comisiei şi tuturor comisarilor: trebuie să garantăm că avem o economie europeană competitivă pentru a avea o Europă socială."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, myslím si, že potom čo sa Lisabonská zmluva stane realitou, po stretnutí Európskej rady minulý týždeň a nominácii komisárov nastal teraz čas určiť si nové ciele a zamerať sa na nové úlohy, ktoré sú ešte len pred nami. Jednou z najmarkantnejších výziev je práca po samite v Kodani, ktorá bude rovnako náročná ako práca pred týmto stretnutím a zostane aj naďalej jednou z hlavných úloh Európskej únie a novej Komisie. Mali by sme však tiež vziať do úvahy skutočnosť, že je načase zabudnúť na prežitú koncepciu Východu a Západu, alebo starého a nového v Európe a vnímať Európu ako jeden celok. Po všetkých tých diskusiách sprevádzajúcich Lisabonskú zmluvu nastal tiež čas vnímať nový silný impulz pre proces rozšírenia. Bol by som rád, keby sa krajiny ako Chorvátsko a Island uchádzali o poradové číslo 28, musíme však tiež vziať do úvahy krajiny západného Balkánu a, samozrejme, rokovania s Tureckom. Tieto otázky sú teraz pred nami a predstavujú spôsob, ako posilniť Európsku úniu v novom svete, v ktorom potrebujeme zaujať silnú a vedúcu pozíciu v oblasti ideí a hodnôt. Aktuálnou otázkou je však tiež zaistenie nového budúceho programu pre sociálnu Európu – to znamená pracovných miest, inovácie a prosperity –, pričom jediný prostriedok, akým je to možné dosiahnuť, je zabezpečiť, aby sa Európa po kríze stala konkurencieschopnou ekonomikou zaujímajúcou popredné postavenie. Chcel by som tiež zdôrazniť, že v právomoci novej Komisie je zaistiť to, aby neexistoval už žiadny protekcionizmus, aby malé a stredné podniky mohli rásť, vznikať a rozvíjať svoje aktivity bez prekážok v celej Európe, a aby sme mohli zabezpečiť, že Európa bude dynamickou ekonomikou. A čo je dôležité a hovorím to predsedovi Komisie a všetkým komisárom: musíme zaistiť, aby Európa bola najprv konkurencieschopnou ekonomikou, aby sme potom mohli hovoriť aj o sociálnej Európe."@sk19
"Gospod predsednik, mislim, da bo potem, ko Lizbonska pogodba postane resničnost, po zasedanju Evropskega sveta prejšnji teden in po imenovanju komisarjev končno čas, da opredelimo nove vidike in si ogledamo nove izzive, ki so pred nami. Eden izmed njih je očiten, in sicer da bo delo po Københavnu prav tako zahtevno, kot delo pred njim. To bo še naprej ena izmed glavni nalog Evropske unije in nove Komisije. Vendar pa je treba premisliti tudi o dejstvu, da je zdaj tudi čas, da opustimo stare pojme vzhodne in zahodne Evrope, novega in starega, in da začnemo razmišljati o eni Evropi. In prišel je tudi čas, da po vseh teh razpravah o Lizbonski pogodbi končno prepoznamo nov zagon za proces širitve. Hrvaška in Islandija – želel bi, da bi se potegovali za številko 28. A tu je seveda tudi zahodni Balkan in ne smemo pozabiti na pogajanja s Turčijo. To so vprašanja, ki so zdaj pred nami, predstavljajo pa tudi način povečanja moči Evropske unije v novem svetu, v katerem moramo biti močni in vodilni, kar zadeva zamisli in vrednote. Gre pa tudi za to, da zdaj zagotovimo, da bomo imeli nov program za socialno Evropo – zaposlovanje, inovacije in napredek – edini način, da to dosežemo, pa je, da zagotovimo, da bomo po krizi lahko postali konkurenčno in vodilno gospodarstvo. Poudaril bi tudi, da je Komisija dolžna zagotoviti, da ne bo nikakršnega protekcionizma, da bodo mala in srednje velika podjetja lahko rasla in se pojavljala in delovala po vsej Evropi in da lahko poskrbimo, da bo Evropa postala dinamično gospodarstvo. To je pomembno, predsedniku Komisije in vsem komisarjem pa pravim: zagotoviti moramo konkurenčno evropsko gospodarstvo, da bi lahko imeli socialno Evropo."@sl20
"Herr talman! Lissabonfördraget är nu verklighet, Europeiska rådet genomförde i förra veckan sitt möte och nominerade kommissionens ledamöter. Efter detta tror jag att det är dags att vidga vyerna och se till de utmaningar som vi står inför. En av dem är självklar: Vårt arbete blir lika svårt efter Köpenhamnskonferensen som före den. Denna uppgift förblir en av de viktigaste för EU och den nya kommissionen. Men låt oss också begrunda det faktum att vi nu behöver överge föråldrade begrepp som Öst- och Västeuropa, eller det gamla och det nya Europa, och tänka oss Europa som en helhet. Efter alla turer om Lissabonfördraget är tiden nu också mogen att öka tempot i utvidgningsprocessen igen. Jag skulle gärna se att Kroatien och Island tävlade om att bli nummer 28. Men även länderna i västra Balkan bör kunna komma i fråga, liksom naturligtvis förhandlingarna med Turkiet. Vi har dessa frågor framför oss, och kan med deras hjälp befästa EU:s ställning i en förändrad värld, där vi behöver vara starka och leda med både idéer och värderingar. Men det handlar också om att se till att vi fastställer ett nytt program för ett socialt Europa. Det handlar om arbetstillfällen, innovation och välstånd. Det kan vi bara uppnå genom att sörja för att vi har en ledande och konkurrenskraftig ekonomi efter krisen. Jag vill framhålla att det åligger den nya kommissionen att hålla protektionismen borta, att göra det lätt för små och medelstora företag att växa, expandera och verka i hela Europa, och att sörja för en dynamisk europeisk ekonomi. Detta är viktigt, och låt mig rikta följande ord till kommissionens ordförande och samtliga kommissionsledamöter: Förutsättningen för ett socialt Europa är att vi säkerställer den europeiska ekonomins konkurrensförmåga."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gunnar Hökmark (PPE )."18,5,20,1,19,14,16,10,13,4,9,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph