Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-046"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-046"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie przewodniczący! Zbliżający się szczyt Rady Europejskiej nadal zdominowany będzie niedawnymi wyborami przewodniczącego Rady i szefowej unijnej dyplomacji. Dla wielu zaskoczeniem był nie tylko wybór tych konkretnych osób, lecz brak wyraźnego wykazu ich kompetencji. Od dłuższego czasu przekonywano nas, że wchodzący w życie traktat lizboński usprawni działalność Unii, a już na starcie okazuje się, że ewokuje w personalne konflikty. Żaden z kandydatów nie przedstawił swojego programu, w przeciwieństwie np. do pana Barroso, który wcześniej taki program nam zaprezentował. Wchodzimy w okres eksperymentalny, w którym wiele zależeć ma od osobowości i fantazji nowych liderów. Pozostaje mieć nadzieję, że zajmując się nie tylko roszadami personalnymi w Komisji Europejskiej, czy cyklicznymi zmianami przyrody w dużej mierze od człowieka niezależnymi, zajmą się oni rozwiązywaniem konkretnych problemów obywateli krajów Unii Europejskiej, takich jak kryzys gospodarczy, pomoc najbiedniejszym regionom Unii i walka z terroryzmem."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nadcházející vrcholné schůzce Evropské rady bude stále dominovat téma nedávné volby předsedy Rady a hlavy evropské diplomacie. Pro mnohé představovalo překvapení nejen zvolení těchto konkrétních osob, ale i nejasné stanovení jejich povinností. Dlouho se nám tvrdilo, že nová Lisabonská smlouva přinese zlepšení práce EU, ale nyní, na samém počátku se ukazuje, že vyvolává konflikty kvůli personálním otázkám. Ani jeden z kandidátů nepředstavil žádný program, což je v ostrém kontrastu například s panem Barrosem, který před svým zvolením program představil. Vstupujeme do experimentální fáze, ve které bude mnohé záviset na osobnosti a představivosti nových představitelů. Můžeme jenom doufat, že při řešení záležitostí jako jsou například personální změny v Komisi či cyklické změny v přírodě, které ve valné míře nesouvisí s lidskou činností, budou rovněž řešit konkrétní problémy evropských občanů, jako je hospodářská krize, pomoc nejchudším regionům EU a boj proti terorismu."@cs1
"Hr. formand! Det kommende topmøde i Det Europæiske Råd vil stadig blive domineret af det nylige valg af formanden for Rådet og lederen af EU's diplomati. For mange var ikke alene valget af disse specifikke personer en overraskelse, men også fraværet af en tydelig tilkendegivelse af deres ansvarsområder. Vi har i lang tid fået at vide, at Lissabontraktaten vil forbedre EU's funktionsmåde, men nu viser det sig her fra begyndelsen, at der opstår konflikter over personalemæssige spørgsmål. Ingen af kandidaterne har fremlagt et program – i modsætning til f.eks. hr. Barroso, der præsenterede et program forud for valget af ham. Vi er på vej ind i en eksperimentel fase, hvor en hel del kommer til at afhænge af de nye lederes personlighed og forestillinger. Vi kan kun håbe, at de, når de behandler spørgsmål som f.eks. omrokeringer i Kommissionen og cykliske forandringer i naturen, som i vid udstrækning er uafhængige af menneskelig aktivitet, også vil beskæftige sig med at løse EU-borgernes specifikke problemer, som f.eks. den økonomiske krise, bistand til de fattigste regioner i EU og terrorbekæmpelse."@da2
"Herr Präsident, der bevorstehende Gipfel des Europäischen Rats wird immer noch von den jüngsten Wahlen des Ratspräsidenten und der Leiterin der EU-Diplomatie dominiert werden. Für viele war nicht nur die Wahl dieser besonderen Personen eine Überraschung, sondern auch das Fehlen einer klaren Benennung ihrer Verantwortlichkeiten. Lange Zeit ist uns gesagt worden, dass der neue Vertrag von Lissabon die Arbeit der EU verbessern wird, aber jetzt zu Beginn stellt sich heraus, dass er Konflikte über Personalfragen hervorruft. Keiner der Kandidaten hat ein Programm vorgestellt, im Gegensatz zu Herrn Barroso beispielsweise, der vor seiner Wahl ein Programm präsentiert hat. Wir bewegen uns in eine Experimentierphase, in der eine Menge von der Persönlichkeit und Vorstellungskraft der neuen Führungskräfte abhängen wird. Wir können nur hoffen, dass, wenn sie sich mit Angelegenheiten wie Kommissionsumbildungen und zyklischen Veränderungen in der Natur, die größtenteils unabhängig von menschlicher Aktivität sind, befassen, sie sich auch mit der Lösung der spezifischen Probleme der Bürgerinnen und Bürger der EU, wie der Wirtschaftskrise, Hilfe für die ärmsten Regionen in der EU und der Bekämpfung des Terrorismus, befassen werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, στην επερχόμενη διάσκεψη κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα κυριαρχήσει η πρόσφατη εκλογή του Προέδρου του Συμβουλίου και της επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ. Για πολλούς η εκλογή αυτών των συγκεκριμένων προσώπων δεν αποτέλεσε μόνο πρόκληση, αλλά και έλλειψη σαφούς καθορισμού των αρμοδιοτήτων τους. Για πολύ καιρό, ακούγαμε ότι η νέα Συνθήκη της Λισαβόνας θα βελτιώσει την εργασία στην ΕΕ, αλλά τώρα, στο ξεκίνημά της, φαίνεται πως προκαλεί διαμάχες για θέματα στελέχωσης. Κανένας από τους υποψηφίους δεν έχει παρουσιάσει κάποιο πρόγραμμα, σε αντίθεση με τον κ. Barroso, για παράδειγμα, ο οποίος είχε παρουσιάσει πρόγραμμα πριν από την εκλογή του. Βαδίζουμε προς πειραματικό στάδιο κατά το οποίο πολλά θα εξαρτηθούν από την προσωπικότητα και τη φαντασία των νέων ηγετών. Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι όταν αντιμετωπίζουν θέματα όπως ανακατατάξεις στην Επιτροπή και κυκλικές μεταβολές στη φύση που εξαρτώνται σημαντικά από την ανθρώπινη δραστηριότητα, θα χειριστούν επίσης την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων των πολιτών της ΕΕ, όπως την οικονομική κρίση, την ενίσχυση των φτωχότερων περιοχών της ΕΕ και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας."@el10
"Mr President, the forthcoming European Council Summit is still going to be dominated by the recent elections of the President of the Council and the head of EU diplomacy. For many, not only was the election of these particular people a surprise, but also the lack of a clear indication of their responsibilities. For a long time, we have been told that the new Lisbon Treaty will improve the work of the EU, but now, at the outset, it turns out to be evoking conflicts over personnel. Neither of the candidates has presented a programme, in contradistinction to Mr Barroso, for example, who did present a programme prior to his election. We are moving into an experimental phase in which a great deal is going to depend on the personality and imagination of the new leaders. We can only hope that, when they are dealing with matters like Commission reshuffles and cyclic changes in nature which are largely independent of human activity, they will also deal with resolving the specific problems of EU citizens, such as the economic crisis, aid for the poorest regions in the EU and the fight against terrorism."@en4
"Señor Presidente, la próxima reunión del Consejo Europeo aún va a estar dominada por las recientes elecciones del Presidente del Consejo y del jefe de la diplomacia de la UE. Para muchos, su elección no fue sólo una sorpresa, sino también una falta de indicios claros sobre sus responsabilidades. Durante mucho tiempo, nos han dicho que el nuevo Tratado de Lisboa mejorará el trabajo de la UE; pero ahora, al comienzo, parece que está provocando disputas por el personal. Ninguno de los candidatos ha presentado un programa, a diferencia del señor Barroso, por ejemplo, que presentó un programa antes de su elección. Estamos entrando en una fase experimental en la que buena parte va a depender de la personalidad y la imaginación de los nuevos líderes. No podemos hacer otra cosa que esperar que cuando estén abordando asuntos como reorganizaciones de la Comisión y cambios cíclicos en la naturaleza, en su mayor parte independientes de la actividad humana, también aborden la resolución de los problemas concretos de los ciudadanos de la UE, como la crisis económica, la ayuda a las regiones más pobres de la UE y la lucha contra el terrorismo."@es21
"Lugupeetud juhataja! Tulevasel Euroopa Ülemkogu kohtumisel on endiselt valdavaks teemaks hiljutine ülemkogu eesistuja ja ELi diplomaatia juhi valimine. Paljude jaoks oli lisaks nende konkreetsete isikute valimisele üllatav ka asjaolu, et nende ülesanded ei ole selgelt kindlaks määratud. Pikka aega on meile räägitud, et uus Lissaboni leping muudab ELi töö paremaks, kuid nüüd, mil see kehtima hakkab, näib, et see tekitab konflikte ametikohtade küsimustes. Kumbki nendest kandidaatidest ei ole esitanud oma tegevuskava, vastupidi näiteks härra Barrosole, kes tegi seda enne komisjoni presidendi valimisi. Me liigume katseetappi, kus palju sõltub uute liidrite isikuomadustest ja kujutlusvõimest. Me võime vaid loota, et kui nad käsitlevad niisuguseid küsimusi nagu komisjoni ülesannete ümberjaotamine ja looduse tsüklilised muutused, mis ei olene kuigi palju inimtegevusest, siis tegelevad nad ka ELi kodanike konkreetsete probleemide lahendamisega, näiteks majanduskriisiga, ELi vaeseimate piirkondade abistamisega ja terrorismivastase võitlusega."@et5
"Arvoisa puhemies, tulevaa Eurooppa-neuvoston huippukokousta hallitsevat edelleen äskettäiset neuvoston puheenjohtajan ja EU:n diplomatian johtajan valinnat. Monille oli yllätys se, ketkä tehtäviin valittiin, mutta myös se, ettei ilmoitettu selvästi heidän vastuualueitaan. Meille on jo kauan kerrottu, että uusi Lissabonin sopimus parantaa EU:n toimintaa mutta nyt se näyttää aiheuttavan ristiriitoja henkilövalinnoista. Kumpikaan ehdokkaista ei ole esitellyt ohjelmaa toisin kuin esimerkiksi puheenjohtaja Barroso, joka esitteli ohjelman ennen kuin hänet valittiin. Olemme siirtymässä koevaiheeseen, jossa paljon riippuu uusien johtajien persoonallisuudesta ja mielikuvituksesta. Voimme vain toivoa, että kun he käsittelevät sellaisia asioita kuin komission kokoonpanon muutokset ja luonnon sykliset muutokset, jotka ovat pitkälti riippumattomia ihmisten toiminnasta, he pyrkivät myös ratkaisemaan EU:n kansalaisten erityisiä ongelmia, kuten talouskriisi, tuki EU:n köyhimmille alueille ja terrorismin torjunta."@fi7
"Monsieur le Président, le prochain sommet du Conseil européen sera encore marqué par les élections récentes du président du Conseil et de la responsable de la diplomatie de l’Union. Pour beaucoup, l’élection de ces personnalités a signifié non seulement une surprise, mais aussi l’absence d’une indication claire de leurs responsabilités. Longtemps, on nous a dit que le nouveau traité de Lisbonne améliorerait le travail de l’Union européenne, mais maintenant, dès le départ, il est réduit à l’évocation de conflits de personnes. Aucun des candidats n’a présenté de programme, contrairement à M. Barroso, par exemple, qui a présenté un programme avant son élection. Nous entrons dans une phase expérimentale où beaucoup de choses vont dépendre de la personnalité et de l’imagination des nouveaux dirigeants. Il nous faut souhaiter que, lorsqu’ils s’occuperont de questions telles que les remaniements de la Commission et les changements cycliques de la nature, lesquels sont en grande partie indépendants de l’activité humaine, ils s’occuperont aussi de résoudre les problèmes spécifiques des citoyens de l’Union, tels que la crise économique, l’aide aux régions les plus défavorisées de l’UE et la lutte contre le terrorisme."@fr8
". Tisztelt elnök úr! Az Európai Tanács következő ülését változatlanul a Tanács elnökének és az uniós diplomácia vezetőjének közelmúltbéli kinevezéséről folytatott vita fogja uralni. Sokakat nem csak e személyek megválasztása érte váratlanul, hanem az is, hogy nem határozták meg egyértelműen a feladatkörüket. Már hosszú ideje azt halljuk, hogy az új Lisszaboni Szerződés javítani fogja az EU működését, de most, a kezdetekkor, úgy tűnik, vitát gerjeszt a személyzeti kérdésekben. Egyik jelölt sem állt elő programmal, Barroso úrral ellentétben, aki megválasztása előtt bemutatta a programját. Egy kísérleti szakaszba lépünk át, amelyben rengeteg minden függ majd az új vezetők személyiségétől és elképzeléseitől. Csak remélhetjük, hogy olyan ügyek kezelésekor, mint például a Bizottság testületében történő személyi változások vagy a természetnek az emberi tevékenységtől nagyrészt független, ciklikus változásai, az uniós polgárok konkrét problémáinak megoldására is szánnak időt, például a gazdasági válságra, a legszegényebb uniós régiók megsegítésére és a terrorizmus elleni küzdelemre."@hu11
"Signor Presidente, il prossimo vertice del Consiglio europeo sarà ancora dominato dalla recente nomina del presidente del Consiglio e del responsabile della diplomazia UE. Per molti la designazione di queste persone in particolare è giunta a sorpresa, come ha pure sorpreso l’assenza di un’indicazione chiara del loro mandato. Per molto tempo ci è stato detto che il nuovo trattato di Lisbona migliorerà il funzionamento dell’UE ma per adesso, all’inizio, sembra scatenare più che altro contrasti sui potenziali candidati. Nessuno di essi ha presentato un programma, come ha invece fatto il commissario Barroso rendendo pubblico il suo programma prima della designazione. Stiamo entrando in una fase nuova dove molto dipenderà dalla personalità e dall’immaginazione dei nuovi leader. Possiamo solo auspicare che oltre ad affrontare questioni come i rimpasti nella Commissione e le mutazioni di natura ciclica che sono perlopiù indipendenti dall’attività umana, essi si occuperanno anche di risolvere i problemi specifici dei cittadini, quali la crisi economica, gli aiuti per le regioni UE più povere e la lotta contro il terrorismo."@it12
"Gerb. pirmininke, artėjančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime vis dar vyraus nesenų Tarybos Pirmininko ir ES diplomatijos vadovės rinkimų tema. Daugeliui staigmena buvo ne tik šių konkrečių žmonių išrinkimas, bet ir nepakankamai aiškiai nurodytos jų pareigos. Ilgą laiką mums buvo sakoma, kad dėl naujosios Lisabonos sutarties pagerės ES darbas, tačiau dabar, pradžioje, ji, atrodo, skatins konfliktus dėl personalo. Nė vienas iš kandidatų nepristatė programos, pvz., skirtingai nei J. M. Barroso, kuris prieš jo išrinkimą pristatė programą. Pereiname į bandymų etapą, kuriame labai daug kas priklausys nuo naujųjų lyderių asmenybės ir vaizduotės. Galime tik tikėtis, kad imdamiesi spręsti tokius klausimus kaip Komisijos pertvarkymas ir cikliniai pakeitimai, kurie nemažai priklauso nuo žmonių veiklos, jie taip pat imsis spręsti konkrečias ES piliečių problemas, pvz., ekonomikos krizės, skurdžiausiems ES regionams skirtos pagalbos ir kovos su terorizmu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, gaidāmajā Eiropadomes augstākā līmeņa sanāksmē galvenokārt tomēr tiks runāts par nesenajām Padomes priekšsēdētāja un ES diplomātijas vadītāja vēlēšanām. Daudzus pārsteidza ne tikai šo konkrēto cilvēku ievēlēšana, bet arī tas, ka trūkst skaidru norāžu attiecībā uz šo cilvēku pienākumiem. Jau sen mums stāsta, ka jaunais Lisabonas līgums uzlabos ES darbību, bet nu, sākumā, izrādās, ka tas izraisa nesaskaņas attiecībā uz personālu. Neviens no kandidātiem nav piedāvājis programmu atšķirībā no, piemēram kunga, kurš pirms savas ievēlēšanas piedāvāja programmu. Mēs ieejam eksperimentālā posmā, kurā daudz kas būs atkarīgs no jauno vadītāju personības un iztēles. Mēs tikai varam cerēt, ka šīs personas risinās ne tikai tādus jautājumus kā Komisijas pārveidošana un cikliskās izmaiņas dabā, kas lielākoties nav atkarīgas no cilvēku darbības, bet arī īpašās problēmas, ar kurām saskaras ES pilsoņi, piemēram, ekonomiskā krīze, atbalsts ES nabadzīgākajiem reģioniem un cīņa pret terorismu."@lv13
"Panie Przewodniczący! Zbliżający się szczyt Rady Europejskiej nadal zdominowany będzie niedawnymi wyborami przewodniczącego Rady i szefowej unijnej dyplomacji. Dla wielu zaskoczeniem był nie tylko wybór tych konkretnych osób, lecz brak wyraźnego wykazu ich kompetencji. Od dłuższego czasu przekonywano nas, że wchodzący w życie traktat lizboński usprawni działalność Unii, a już na starcie okazuje się, że ewokuje w personalne konflikty. Żaden z kandydatów nie przedstawił swojego programu, w przeciwieństwie np. do pana Barroso, który wcześniej taki program nam zaprezentował. Wchodzimy w okres eksperymentalny, w którym wiele zależeć ma od osobowości i fantazji nowych liderów. Pozostaje mieć nadzieję, że zajmując się nie tylko roszadami personalnymi w Komisji Europejskiej, czy cyklicznymi zmianami przyrody w dużej mierze od człowieka niezależnymi, zajmą się oni rozwiązywaniem konkretnych problemów obywateli krajów Unii Europejskiej, takich jak kryzys gospodarczy, pomoc najbiedniejszym regionom Unii i walka z terroryzmem."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de komende Europese Raad zal nog steeds gedomineerd worden door de recente verkiezingen van de voorzitter van de Raad en het hoofd van de diplomatie van de EU. Velen zijn niet alleen verrast door het feit dat juist deze personen verkozen zijn, maar ook door het gebrek aan duidelijkheid over hun verantwoordelijkheden. Lange tijd is ons voorgehouden dan het nieuwe Verdrag van Lissabon het werk van de EU zou verbeteren, maar het lijkt meteen al bij het begin uit te draaien op geruzie over de poppetjes. Geen van de kandidaten heeft een programma gepresenteerd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de heer Barroso, die wel voorafgaand aan zijn verkiezing een programma presenteerde. We gaan een experimentele fase in, waarvan de uitkomst voor een groot deel afhangt van de persoonlijkheid en de verbeeldingskracht van de nieuwe leiders. We kunnen alleen maar hopen dat ze zich niet alleen zullen bezighouden met zaken als het herverdelen van de portefeuilles in de Commissie en cyclische veranderingen in de natuur die grotendeels onafhankelijk zijn van menselijke activiteit, maar ook met het oplossen van de concrete problemen van de burgers van de EU-lidstaten, zoals de economische crisis, hulp voor de armste regio's van de EU en terrorismebestrijding."@nl3
"Senhor Presidente, a próxima cimeira do Conselho Europeu ainda vai ser dominada pelas eleições recentes do Presidente do Conselho e da dirigente máxima da diplomacia da UE. Para muitos, não foi apenas a eleição destas pessoas em particular uma surpresa, mas também o foi a falta de uma indicação clara das suas responsabilidades. Durante muito tempo, fomos informados de que o novo Tratado de Lisboa iria melhorar o trabalho da UE, mas agora, no seu arranque, acabam por surgir conflitos relativamente ao pessoal. Nenhum dos candidatos apresentou um programa, em contraposição ao Presidente Barroso, por exemplo, que apresentou, efectivamente, um programa antes de ser eleito. Movemo-nos para uma fase experimental em que muito vai depender da personalidade e da imaginação dos novos dirigentes. Resta-nos esperar que, quando estiverem a tratar de questões como remodelações da Comissão e alterações cíclicas na natureza largamente independentes da actividade humana, que também consigam ocupar-se da resolução dos problemas específicos dos cidadãos da UE, tais como a crise económica, a ajuda às regiões mais pobres da UE e a luta contra o terrorismo."@pt17
"Domnule preşedinte, următorul summit al Consiliului European încă va fi dominată de alegerile recente ale Preşedintelui Consiliului şi a şefului diplomaţiei UE. Pentru mulţi, a fost o surpriză nu numai alegerea acestor oameni speciali, ci şi lipsa unei indicaţii clare referitoare la responsabilităţile lor. Ni se spune de mult timp că noul Tratat de la Lisabona va îmbunătăţi activitatea UE, dar acum, la început, se dovedeşte că stârneşte conflicte pe tema personalului. Niciunul dintre candidaţi nu a prezentat un program, spre deosebire de dl Barroso, de exemplu, care a prezentat un program înainte de a fi ales. Ne îndreptăm către o etapă experimentală în care lucrurile vor depinde mult de personalitatea şi imaginaţia noilor lideri. Putem doar să sperăm că, atunci când se ocupă de chestiuni cum ar fi remanierile Comisiei şi schimbările ciclice ale naturii care sunt în mare măsură independente de activitatea umană, se vor ocupa şi de rezolvarea problemelor specifice ale cetăţenilor UE, cum ar fi criza economică, ajutorarea celor mai sărace regiuni din UE şi lupta împotriva terorismului."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, nasledujúcemu samitu Európskej rady budú ešte stále dominovať nedávne voľby predsedu Rady a šéfky diplomacie EÚ. Pre mnohých bolo prekvapením nielen zvolenie určitých osôb, ale aj chýbajúce jasné vymedzenie ich sfér zodpovednosti. Už dlho nám hovoria, že nová Lisabonská zmluva zlepší prácu EÚ, ale teraz na začiatku sa zdá, že zmluva vyvoláva konflikty v personálnych otázkach. Ani jeden z kandidátov nepredstavil svoj program, na rozdiel napríklad od pána Barrosa, ktorý predstavil svoj program pred svojím zvolením. Prechádzame do experimentálnej etapy, v ktorej bude veľa závisieť od osobnosti a predstavivosti nových vedúcich predstaviteľov. Môžeme iba dúfať, že zatiaľ čo sa budú zaoberať záležitosťami, ako sú reorganizácia Komisie a cyklické zmeny v prírode, ktoré sú do veľkej miery nezávislé od ľudskej činnosti, budú riešiť aj špecifické problémy občanov EÚ, ako sú hospodárska kríza, pomoc pre najchudobnejšie regióny v EÚ a boj proti terorizmu."@sk19
"Gospod predsednik, na bližajočem se vrhu Evropskega sveta bodo še vedno prevladovale nedavne volitve predsednika Sveta in vodje diplomacije EU. Za mnoge je bil izbor teh dveh oseb ne samo presenečenje, temveč tudi pomanjkanje jasnih navedb o njunih dolžnostih. Že dolgo časa poslušamo, da bo nova Lizbonska pogodba izboljšala delo EU, zdaj, na samem začetku, pa se zdi, da sproža nesoglasja glede osebja. Niti eden izmed kandidatov ni predstavil programa, za razliko na primer od gospoda Barrosa, ki je pred svojo izvolitvijo to storil. Premikamo se v eksperimentalno fazo, v kateri bo veliko tega odvisno od osebnosti in domiselnosti novih voditeljev. Upamo lahko samo, da se bosta pri reševanju zadev, kot so reorganizacije Komisije in ciklične spremembe v naravi, ki so v veliki meri nepovezane s človekovo aktivnostjo, lotila tudi reševanja posebnih problemov državljanov EU, kot so gospodarska kriza, pomoč najrevnejšim regijam v EU ter boj proti terorizmu."@sl20
"Herr talman! Europeiska rådets närmaste möte kommer att domineras av de nyligen genomförda utnämningarna av en ny rådsordförande och av chefen för EU:s diplomatiska förbindelser. Att just dessa personer valdes förvånade många, liksom att deras ansvarsområden inte tydligt definierades. Det har länge hetat att det nya Lissabonfördraget kommer att förbättra EU:s arbete, men så här i början har det i stället utlöst konflikter om utnämningar. Med undantag för exempelvis José Manuel Barroso, som presenterade ett program innan han utnämndes, har ingen kandidat lagt fram något program. Vi är nu på väg in i ett experimentellt skede då mycket hänger på de nya ledarnas personligheter och fantasi. När de ger sig i kast med sådant som kommissionsombildningar, eller cykliska förändringar i naturen som till stor del äger rum utan mänsklig påverkan, kan vi bara hoppas att de också tar itu med unionsmedborgarnas specifika problem – den ekonomiska krisen, stödet till EU:s fattigaste delar, bekämpandet av terrorismen med mera."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph