Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-045"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-045"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, we stand at the beginning of a new era, and perhaps we should pose ourselves three questions: who, how and what? The ‘who’ was more or less answered last week, and nobody could be more pleased than me. In a week where we started with only three women in the Commission, we finish with nine. I can advise some of those that the women MEPs in suits and ties have stood down for the moment, but they will be back in five years’ time if the process does not improve. Next time, please can we have a process where all Member States nominate a woman and a man as candidates, so that we do not have the last-minute rush. That is what I want to talk about as well: the ‘how’. This process was untransparent. It has been mentioned that we now have to think about the practical implications of the Lisbon Treaty. Let us make transparency the watchword for our three institutions and how we deal with one another, how we are open to the public. Transparency must rule in the future. The ‘what’ must be the focus on our citizens. The new Stockholm Programme is a good start, much more citizen-centric than any of its predecessors, but we must continue to protect our citizens’ rights in giving them protection but also making sure that their daily lives are easier across Europe."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, stojíme na počátku nové éry a snad bychom si měli položit tři otázky: Kdo, jak a co? Otázka „kdo“ byla více méně zodpovězena minulý týden a nikoho to netěší více než mne. Týden, který jsme začali s pouhými třemi ženami v Komisi, jsme ukončili s devíti. Některým z nich mohu prozradit, že poslankyně Evropského parlamentu v oblecích a kravatách prozatím svou iniciativu přerušily, ale za pět let budou zpět, pokud nedojde ke zlepšení procesu. Mohli bychom prosím příště postupovat tak, že všechny členské státy nominují za kandidáty muže a ženu, abychom se vyhnuli spěchu na poslední chvíli? O tom chci mluvit také: Je to totiž odpověď na otázku „ Jak?“. Tento postup byl netransparentní. Už bylo několikrát zmíněno, že nyní se musíme zamýšlet nad praktickými důsledky Lisabonské smlouvy. Nechť se transparentnost stane heslem našim třem orgánům a tomu, jak spolu jednáme a jak jsme otevření vůči veřejnosti. V budoucnu musí být transparentnost pravidlem. „Co?“ se týká nutnosti zaměřit se na občany. Nový Stockholmský program je dobrý začátek, občané v něm hrají mnohem důležitější úlohu než v kterémkoli z jeho předchůdců, ale musíme pokračovat v ochraně práv našich občanů tím, že jim poskytneme ochranu, ale zároveň zajistíme, že jejich každodenní život v celé Evropě bude snazší."@cs1
"Hr. formand! Vi står på tærsklen til en nye æra, og vi burde måske stille os selv tre spørgsmål: hvem, hvordan og hvad? Hvem, det skulle være, blev mere eller mindre besvaret i sidste uge, og ingen kunne være mere tilfreds med resultatet end mig. I en uge, hvor vi begyndte med at have blot tre kvinder i Kommissionen, ender vi nu med ni. Jeg kan oplyse, at nogle af de magtfulde kvindelige parlamentsmedlemmer er fratrådt nu, men de vil være tilbage om fem års tid, hvis processen ikke bliver bedre. Kan vi ikke godt næste gang få en proces, hvor alle medlemsstaterne nominerer en kvinde og en mand som kandidat, således at vi ikke får den her panik før lukketid. Og så vil jeg også gerne tale om, hvordan processen forløb. Denne proces var uigennemsigtig. Det har været nævnt, at vi nu skal tænke over de praktiske konsekvenser af Lissabontraktaten. Lad os gøre gennemsigtighed til nøgleordet for vores tre institutioner og for, hvordan vi behandler hinanden, samt hvordan vi er åbne over for offentligheden. Gennemsigtighed skal fremover være reglen. Med hensyn til, hvad vi skal fokusere på, er det borgerne, der skal være i centrum. Stockholmprogrammet er en god begyndelse, meget mere borgercentreret end alle forgængerne, men vi skal fortsat beskytte borgernes rettigheder ved at give dem beskyttelse – men også sikre, at deres dagligdag bliver lettere i hele Europa."@da2
"Herr Präsident, wir stehen am Beginn einer neuen Ära und vielleicht sollten wir uns drei Fragen stellen: wer, wie und was? Das „Wer“ wurde mehr oder weniger vergangene Woche beantwortet, und niemand könnte erfreuter sein als ich. Eine Woche, die wir mit nur drei Frauen in der Kommission begannen, beenden wir mit neun. Ich kann einigen von diesen mitteilen, dass die weiblichen Abgeordneten in Anzügen und Krawatten für den Augenblick ihre Kandidatur zurückgezogen haben, aber sie werden in fünf Jahren zurück sein, falls sich das Verfahren nicht verbessert. Können wir nächstes Mal bitte ein Verfahren haben, bei dem alle Mitgliedstaaten eine Frau und einen Mann als Kandidaten benennen, damit wir nicht diese Eile in letzter Minute haben. Auch darüber möchte ich sprechen: das „Wie“. Dieses Verfahren war nicht transparent. Es ist erwähnt worden, dass wir jetzt über die praktischen Auswirkungen des Lissabon-Vertrags nachdenken müssen. Lassen Sie uns Transparenz zur Parole für unsere drei Institutionen und unseren Umgang miteinander und unsere Offenheit gegenüber der Öffentlichkeit machen. Transparenz muss in der Zukunft regieren. Das „Was“ muss der Schwerpunkt auf unseren Bürgerinnen und Bürgern sein. Das neue Stockholm-Programm ist ein guter Start, viel bürgerzentrierter als alle seine Vorgänger, aber wir müssen weiterhin die Rechte unserer Bürgerinnen und Bürger schützen, indem wir ihnen Schutz bieten, aber auch sicherstellen, dass ihr Alltagsleben in ganz Europa einfacher ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής και ίσως πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας τρία ερωτήματα: ποιος, πώς και τι; Το «ποιος» απαντήθηκε, λίγο-πολύ, την προηγούμενη εβδομάδα και χαίρομαι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ είχαμε ξεκινήσει μόνο με τρεις γυναίκες, καταλήξαμε σε εννέα. Μπορώ να δηλώσω σε μερικούς από εσάς ότι οι γυναίκες βουλευτές με τα κοστούμια και τις γραβάτες αποσύρθηκαν για λίγο, αλλά θα επιστρέψουν σε πέντε χρόνια εάν η διαδικασία δεν βελτιωθεί. Την επόμενη φορά, θα παρακαλούσα να ισχύσει μια διαδικασία κατά την οποία όλα τα κράτη μέλη θα στηρίξουν την υποψηφιότητα μιας γυναίκας και ενός άνδρα, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε βιασύνη την τελευταία στιγμή. Επίσης θέλω να αναφερθώ: στο «πώς». Η διαδικασία αυτή ήταν αδιαφανής. Αναφέρθηκε ότι τώρα πρέπει να αναλογιστούμε τις πρακτικές συνέπειες της Συνθήκες της Λισαβόνας. Ας γίνει η διαφάνεια το σύνθημα των τριών θεσμικών οργάνων μας, αλλά και χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς μας προς τους άλλους και προς τους πολίτες. Η διαφάνεια πρέπει να επικρατήσει στο μέλλον. Το «τι» πρέπει να αφορά την εστίαση στους πολίτες μας. Το νέο πρόγραμμα της Στοκχόλμης αποτελεί καλή αρχή, πολύ πιο προσανατολισμένο στους πολίτες από ό,τι οι προκάτοχοί του, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα των πολιτών μας παρέχοντάς τους προστασία και ταυτόχρονα διασφαλίζοντας την εύκολη ζωή τους σε όλη την Ευρώπη."@el10,10
"Señor Presidente, nos encontramos al comienzo de una nueva era y quizás deberíamos hacernos tres preguntas, ¿quién? ¿cómo? y ¿qué? El «quién» se contestó más o menos la semana pasada y no hay nadie que se alegre de ello más que yo. En una semana en la que hemos comenzado con sólo tres mujeres en la Comisión, terminamos con nueve. Puedo decir las mujeres diputadas al Parlamento, con sus trajes y corbatas, se han retirado por el momento, pero volverán en cinco años si el proceso no mejora. La próxima vez, deberíamos tener proceso en el que todos los Estados miembros nombren a un hombre y a una mujer como candidatos, de modo que no tengamos prisa a última hora. De eso también quiero hablar: del «cómo». Este proceso no ha sido transparente. Se ha mencionado que ahora tenemos que considerar las implicaciones prácticas del Tratado de Lisboa. Hagamos de la transparencia el lema de nuestras tres instituciones y de cómo tratamos unos con los otros, como estamos abiertos al público. La transparencia debe regir el futuro. El «qué» debe centrase en nuestros ciudadanos. El nuevo programa de Estocolmo es un buen comienzo, mucho más centrado en los ciudadanos que cualquiera de sus predecesores, pero debemos continuar defendiendo los derechos de nuestros ciudadanos ofreciéndoles protección, pero también asegurándonos de que sus vidas diarias sean más fáciles en Europa."@es21
"Lugupeetud juhataja! Me seisame uue ajastu lävel ja vahest peaksime endale esitama kolm küsimust: kes?, kuidas? ja mida?. Küsimusele „kes?” eelmisel nädalal juba enam-vähem vastati ja keegi ei saaks olla sellega rohkem rahul kui mina. Nädal tagasi alustasime komisjoni koosseisus kolme naisega, kuid lõpetame üheksaga. Ma võin otsustajatele öelda, et Euroopa Parlamendi ülikonnas ja lipsus naissoost liikmed küll taandusid praegu, kuid nad on tagasi viie aasta pärast, kui ametissenimetamise kord ei parane. Palun, kas meil järgmisel korral võiks olla nii, et iga liikmesriik nimetab ühe nais- ja ühe meeskandidaadi, et me ei peaks jälle viimasel minutil kiirustama. Ma soovin rääkida ka küsimusest „kuidas?”. Protsess oli läbipaistmatu. Siin öeldi, et me peame mõtlema nüüd Lissaboni lepingu praktilisele mõjule. Muutkem läbipaistvus meie kolme institutsiooni märksõnaks ning meie omavaheliste suhete ja avalikkusega avameelse suhtlemise põhimõtteks. Läbipaistvus peab olema tulevikus juhtpõhimõte. Küsimus „mida?” tähendab kodanike seadmist tähelepanu keskmesse. Uus Stockholmi programm on hea algus, see on palju kodanikukesksem kui selle eelkäijad, kuid meil tuleb jätkuvalt kaitsta oma kodanike õigusi, tagades neile turvalisuse, kuid kindlustades samal ajal neile lihtsama igapäevaelu kogu Euroopas."@et5
"Arvoisa puhemies, olemme uuden aikakauden alussa, ja ehkäpä meidän olisi kysyttävä itseltämme kolme kysymystä: kuka, miten ja mitä? Kysymykseen "kuka" vastattiin jo enemmän tai vähemmän viime viikolla, eikä kukaan voi olla tyytyväisempi kuin minä. Viikon alussa meillä oli komissiossa vain kolme naista, mutta viikon lopussa heitä oli yhdeksän. Voin neuvoa joillekin heistä, että Euroopan parlamentin naisjäsenet puvuissa ja solmioissa ovat astuneet nyt syrjään, mutta he palaavat viiden vuoden kuluttua, jos prosessi ei parane. Voimmeko ensi kerralla saada prosessin, jossa kaikki jäsenvaltiot nimeävät ehdokkaaksi naisen ja miehen, niin ettei meillä ole viime hetken ryntäystä. Toinen asia, josta haluan puhua on "miten". Prosessi ei ollut avoin. On sanottu, että meidän on nyt ajateltava Lissabonin sopimuksen käytännön vaikutuksia. Tehdään avoimuudesta avainsana kolmelle toimielimemme ja sille, miten me toimimme keskenämme, miten olemme avoimia suurta yleisöä kohtaan. Avoimuuden on toimittava tulevaisuudessa. Kysymyksen "mitä" on oltava keskittyminen kansalaisiimme. Uusi Tukholman ohjelma on hyvä alku, paljon kansalaiskeskeisempi kuin mikään sen edeltäjistä, mutta meidän on jatkettava kansalaisten oikeuksien suojelua tarjoamalla heille suojelua mutta myös varmistamalla, että heidän jokapäiväinen elämänsä helpottuu koko EU:ssa."@fi7
"Monsieur le Président, nous sommes au commencement d’une nouvelle ère, et nous devrions peut-être nous poser trois questions: qui, comment et quoi? Concernant le «qui», on y a plus ou moins répondu la semaine dernière, et j’en suis satisfaite plus que quiconque. Nous terminons avec neuf femmes à la Commission une semaine que nous avions commencée avec seulement trois femmes. Je peux vous signaler que les femmes députées en costumes et cravates se sont retirées pour le moment, mais elles reviendront dans cinq ans, si la procédure ne s’améliore pas. Pourrions-nous, la prochaine fois, disposer d’une procédure où tous les États membres désigneraient une femme et un homme comme candidats, pour ne pas assister à ce rush de dernière minute? C’est également ce dont je veux parler: le «comment». Cette procédure n’a pas été transparente. On nous a fait remarquer que nous devions à présent réfléchir aux implications pratiques du traité de Lisbonne. Faisons de la transparence le mot d’ordre de nos trois institutions, dans nos relations avec chacune d’elles et dans notre ouverture vis-à-vis du public. La transparence doit régner à l’avenir. Le «quoi» doit porter principalement sur nos concitoyens. Le nouveau programme de Stockholm est un bon début, bien plus centré sur les citoyens que ses prédécesseurs, mais nous devons continuer de défendre les droits de nos concitoyens, en les protégeant, mais aussi en veillant à ce que leur vie quotidienne soit plus facile dans toute l’Europe."@fr8
". – Tisztelt elnök úr! Egy új kor küszöbén állunk, és talán fel kellene tennünk magunknak három kérdést: ki, hogyan és mit? A „ki”-re múlt héten többé-kevésbé megkaptuk a választ, és nálam senki sem lehet elégedettebb. A hét elején mindössze három nő volt a Bizottságban, a hét végére viszont már kilencen vannak! Néhányuknak azt a tanácsot tudom adni, hogy az öltönyös-nyakkendős női parlamenti képviselők jelenleg nincsenek a színen, de öt év múlva visszajönnek, ha a folyamat nem javul. Azt szeretném, ha a következő alkalommal olyan eljárásunk lenne, amelyben minden tagállam egy nőt és egy férfit jelöl, hogy ne legyen kapkodás az utolsó pillanatban. És ez az, amiről még beszélni szeretnék: a „hogyan” kérdése. A jelenlegi folyamat átláthatatlan. Mint említették, most már a Lisszaboni Szerződés gyakorlati hatásaira is gondolnunk kell. Legyen az átláthatóság a kulcsszó a három intézmény számára, ez jellemezze azt, ahogyan egymás között rendezzük dolgainkat, ahogyan az emberek láthatnak bennünket. A jövőben az átláthatóságnak kell mindenben érvényesülnie. A „mit” kérdésének a polgárokra kell irányulnia. Az új stockholmi program jó kezdet, sokkal inkább polgárbarát, mint az elődei, de továbbra is védenünk kell a polgáraink jogait oly módon, hogy egyrészt védelmet nyújtunk számukra, ugyanakkor biztosítjuk, hogy mindennapi életük könnyebb legyen szerte Európában."@hu11
"Signor Presidente, stiamo per varcare la soglia di una nuova era e forse sarebbe opportuno porci tre domande: chi, come e cosa? Al “chi” abbiamo trovato all’incirca una risposta la scorsa settimana e nessuno potrebbe rallegrarsene più della sottoscritta. In una settimana siamo partiti da appena tre donne in Commissione per arrivare alle attuali nove. Posso avvertirle che le donne parlamentari in cravatta e doppiopetto si sono acquietate per il momento ma che saranno pronte a tornare alla carica tra cinque anni se la procedura non verrà perfezionata. La prossima volta vorremmo che la procedura prevedesse per ogni Stato membro la nomina di un candidato uomo e uno donna, così da risparmiarci le corse dell’ultimo minuto. Un altro aspetto su cui voglio soffermarmi riguarda il “come”. La procedura non è stata trasparente. E’ stato detto che dobbiamo riflettere sulle implicazioni pratiche del trattato di Lisbona. Facciamo in modo che la trasparenza diventi la parola d’ordine nelle nostre tre istituzioni e nei loro rapporti reciproci, nonché nel modo in cui si pongono di fronte al pubblico. La trasparenza dovrà essere la legge in futuro. Il “cosa” deve essere l’attenzione rivolta al cittadino. Il nuovo programma di Stoccolma è un inizio promettente, nella misura in cui pone i cittadini molto più al centro rispetto ai programmi precedenti, ma dobbiamo continuare a tutelare i diritti dei cittadini, proteggerli e assicurarci che la vita di tutti i giorni sia resa più semplice per loro in tutta Europa."@it12
"Gerb. pirmininke, esame priartėję prie naujos eros pradžios ir galbūt turėtume užduoti sau šiuos tris klausimus: kas, kaip ir ką? Į klausimą „kas“ daugiau ar mažiau atsakyta praėjusią savaitę, kuo niekas nebūtų galėjęs būti labiau patenkintas nei aš. Savaitės pradžioje Komisijoje buvo tik trys moterys, o pabaigoje jų yra devynios. Kai kurioms iš jų galiu pranešti, kad Europos Parlamento narės moterys su kostiumais ir kaklaraiščiais šiuo metu nusileidžia, tačiau jos sugrįš atgal po penkerių metų, jeigu procesas nepagerės. Gal kitą kartą galėtų būti toks procesas, kad visos valstybės narės moteris ir vyrus kandidatais siūlytų taip, kad mums nereikėtų paskutinę akimirką skubėti. Taip pat dar noriu pakalbėti klausimu „kaip“. Šis procesas buvo neskaidrus. Buvo minėta, kad dabar turime pagalvoti apie praktinę Lisabonos sutarties reikšmę. Padarykime skaidrumą mūsų trijų institucijų, mūsų tarpusavio elgesio ir mūsų atvirumo visuomenei šūkiu. Ateityje turi viešpatauti skaidrumas. Klausimas „ką“ turi būti dėmesys mūsų piliečiams. Nauja Stokholmo programa yra gera pradžia, nes ji daug labiau orientuota į pilietį nei jos pirmtakės, tačiau turime toliau ginti savo piliečių teises ne tik užtikrindami piliečių apsaugą, bet ir užtikrindami, kad jų kasdienis gyvenimas būtų lengvesnis visoje Europoje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mēs esam jauna laikmeta sākumā, un, iespējams, mums vajadzētu sev uzdot trīs jautājumus: kurš, kā un kas. Uz jautājumu „kurš” mēs pagājušajā nedēļā vairāk vai mazāk saņēmām atbildi, un šajā sakarā neviens nav priecīgāks par mani. Vienā nedēļā Komisijā, kurā sākotnēji bija tikai trīs sievietes, tika ievēlētas deviņas. Dažiem es varētu teikt, ka Parlamenta deputātes kostīmos un kaklasaitēs patlaban ir atsaukušas savas kandidatūras, bet pēc pieciem gadiem viņas atgriezīsies, ja process neuzlabosies. Vai nākamreiz, lūdzu, nevarētu īstenot tādu procesu, kurā katra dalībvalsts izvirza kandidātus — vīrieti un sievieti — tādējādi novēršot pēdējā brīža steigu? Vēl es vēlos runāt par „kā”. Šis process nebija pārredzams. Tika minēts, ka patlaban mums vajadzētu domāt par praktiskajām saistībām, ko uzliek Lisabonas līgums. Nodrošināsim to, ka „pārredzamība” ir lozungs, ko ievēro visas trīs iestādes un kas atspoguļo to, kā mēs izturamies cits pret citu, cik esam atvērti sabiedrībai. Pārredzamībai ir jāvalda nākotnē. “Kas” — koncentrēšanās uz mūsu pilsoņiem. Jaunā Stokholmas programma ir labs sākums; pilsoņi ir tās uzmanības centrā vairāk nekā jebkurā citā agrākā programmā, tomēr mums arī turpmāk ir jāaizsargā mūsu pilsoņu tiesības, nodrošinot viņiem aizstāvību, bet arī pārliecinoties par to, ka viņu ikdienas dzīve Eiropā ir kļuvusi vieglāka."@lv13
"Mr President, we stand at the beginning of a new era, and perhaps we should pose ourselves three questions: who, how and what? The ‘who’ was more or less answered last week, and nobody could be more pleased than me. In a week where we started with only three women in the Commission, we finish with nine. I can advise some of those that the women MEPs in suits and ties have stood down for the moment, but they will be back in five years’ time if the process does not improve. Next time, please can we have a process where all Member States nominate a woman and a man as candidates, so that we do not have the last-minute rush. That is what I want to talk about as well: the ‘how’. This process was untransparent. It has been mentioned that we now have to think about the practical implications of the Lisbon Treaty. Let us make transparency the watchword for our three institutions and how we deal with one another, how we are open to the public. Transparency must rule in the future. The ‘what’ must be the focus on our citizens. The new Stockholm Programme is a good start, much more citizen-centric than any of its predecessors, but we must continue to protect our citizens’ rights, in giving them protection but also making sure that their daily lives are easier across Europe."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, we staan aan het begin van een nieuw tijdperk, en misschien zouden we onszelf drie vragen moeten stellen: wie, hoe en wat? Het ‘wie’ is vorige week al min of meer beantwoord, en niemand was verheugder dan ik. In een week waarin we zijn begonnen met slechts drie vrouwen in de Commissie, eindigen we met negen vrouwen. Ik kan enkelen van hen vertellen dat de vrouwelijke afgevaardigden in mantelpakje in het Parlement zich voorlopig hebben teruggetrokken, maar ze zullen over vijf jaar terug zijn als het proces niet verbetert. Kan er volgende keer alstublieft een proces zijn waarin alle lidstaten zowel een vrouw als een man als kandidaat voordragen, zodat we ons niet op het laatste moment hoeven te haasten? En daar wil ik het ook over hebben: het ‘hoe’. Dit proces was niet transparant. Er is gezegd dat we nu moeten nadenken over de praktische implicaties van het Verdrag van Lissabon. Laten we ‘transparantie’ tot het parool van onze drie instellingen maken en tot de manier waarop we met elkaar omgaan, hoe we open zijn naar het publiek. Transparantie moet in de toekomst de regel zijn. Het ‘wat’ moet de gerichtheid op onze burgers zijn. Het nieuwe programma van Stockholm is een goed begin, veel meer burgergericht dan al zijn voorgangers, maar we moeten de rechten van onze burgers blijven beschermen, door hun niet alleen bescherming te bieden, maar ook door ervoor te zorgen dat hun dagelijks leven in heel Europa gemakkelijker wordt."@nl3
"Panie przewodniczący! Stoimy u progu nowej epoki i być może powinniśmy sobie zadać trzy pytania: kto, jak i co? Na pytanie „kto” odpowiedziano z grubsza w zeszłym tygodniu i bardzo się z tej odpowiedzi cieszę, tak bardzo, jak mało kto. W ciągu tygodnia z trzech kobiet w Komisji, od których rozpoczynaliśmy, zrobiło się dziewięć. Mogę zapewnić niektóre z nich, że choć europosłanki w garniturach i krawatach ustapiły na jakiś czas pola, to powrócą za pięć lat, jeżeli proces ten nie ulegnie poprawie. Apeluję, byśmy na przyszły raz przyjęli procedurę zgłaszania przez państwa członkowskie zarówno kobiet, jak i mężczyzn, dzięki czemu unikniemy gorączkowych poszukiwań na ostatnią chwilę. Chcę również odpowiedzieć na pytanie „jak”. Procedura ta była nieprzejrzysta. Wspomniano już, że musimy teraz pomyśleć o praktycznych implikacjach traktatu lizbońskiego. Niech słowo „przejrzystość” stanie na straży naszych trzech instytucji i tego, jak się ze sobą obchodzimy, z jaką otwartością traktujemy opinię publiczną. W przyszłości przejrzystość musi być naszą naczelną zasadą. Odpowiedź na pytanie „co” musi oznaczać skupianie się na naszych obywatelach. Nowy program sztokholmski to dobry początek, o wiele bardziej obywatelocentryczny niż jego poprzednicy, ale musimy nadal chronić prawa naszych obywateli, dając im ochronę, ale również sprawiając, by ich codzienne życie było łatwiejsze w całej Europie."@pl16
"Senhor Presidente, estamos no início de uma nova era e deveríamos, talvez, colocar-nos três questões: quem, como e o quê? À pergunta "quem" foi dada mais ou menos resposta na semana passada, e ninguém poderia estar mais satisfeita do que eu. Numa semana em que começámos apenas com três mulheres na Comissão, terminámos com nove. Posso adverti-los de que as senhoras deputadas de fato e gravata se retiraram por agora, mas estarão de volta dentro de cinco anos se o processo não melhorar. Por favor, será que da próxima vez, podemos ter um processo em que todos os Estados-Membros nomeiem um homem e uma mulher como candidatos, de modo a não termos esta aflição de última hora? É disso que quero também falar: o "como". Este processo não foi transparente. Foi referido que agora teremos de pensar nas implicações práticas do Tratado de Lisboa. Façamos da transparência a palavra de ordem para as nossas três Instituições e para a forma como lidamos uns com os outros, como nos abrimos ao público. De futuro, a transparência deve reinar. A questão "o quê" deverá traduzir a atenção colocada nos nossos cidadãos. O novo Programa de Estocolmo é um bom começo, muito mais centrado nos cidadãos do que qualquer dos seus antecessores, contudo, temos de continuar a proteger os direitos dos nossos cidadãos, dando-lhes protecção, mas também garantindo que o seu quotidiano se torne mais fácil em toda a Europa."@pt17
"Domnule preşedinte, ne aflăm la începutul unei ere noi şi probabil că trebuie să ne punem trei întrebări: cine, cum şi ce? Săptămâna trecută s-a răspuns mai mult sau mai puţin la întrebarea „cine” şi nimeni nu ar putea fi mai încântat decât mine. Într-o săptămână în care am început cu numai trei femei în Comisie, am terminat cu nouă. Pot să le sfătuiesc pe unele dintre acestea că deputatele femei în costume şi cravate s-au retras pe moment, dar se vor întoarce peste cinci ani dacă procesul nu se va îmbunătăţi. Data viitoare, vă rog să avem un proces în care toate statele membre să numească o femeie şi un bărbat drept candidaţi, astfel încât să nu ne grăbim în ultimul minut. Iată despre ce doresc să mai vorbesc: despre „cum”. Acest proces nu a fost transparent. S-a menţionat că acum trebuie să ne gândim la implicaţiile practice ale Tratatului de la Lisabona. Să facem din transparenţă cuvântul de ordine pentru cele trei instituţii ale noastre şi din felul în care ne comportăm unul cu altul, în care ne deschidem faţă de public. Transparenţa trebuie să conducă în viitor. Cetăţenii noştri trebuie să se concentreze pe întrebarea „ce”. Noul Program de la Stockholm este un bun început, mult mai mult centrat pe cetăţean decât oricare dintre cele anterioare, dar trebuie să continuăm să protejăm drepturile cetăţenilor noştri, acordându-le protecţie, dar şi asigurându-ne că traiul lor de zi cu zi este mai uşor în Europa."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, nachádzame sa na začiatku novej éry a možno by sme si mali položiť tri otázky: kto?, ako? a čo? Otázka „kto?“ bola viac-menej zodpovedaná minulý týždeň a nikoho to nemôže tešiť viac ako mňa. V týždni, ktorý sme začali len s tromi ženami v Komisii, sme skončili s deviatimi. Niektoré z nich môžem povzbudiť, že poslankyne v oblekoch a kravatách na chvíľu odstúpili, ale o päť rokov sa vrátia, ak sa tento proces nezlepší. Nabudúce by sme mohli uplatniť postup, pri ktorom všetky členské štáty nominujú na kandidátov ženu a muža, aby sme sa nemuseli ponáhľať na poslednú chvíľu. Presne o tom chcem ešte hovoriť: „ako?“. Tento postup bol netransparentný. Spomínalo sa, že teraz musíme uvažovať o praktických dôsledkoch Lisabonskej zmluvy. Nech je transparentnosť heslom pre naše tri inštitúcie, ktoré by vyjadrovalo spôsob, ako k sebe pristupujeme, a akí sme otvorení k verejnosti. V budúcnosti musí byť transparentnosť najdôležitejšia. Otázka „čo?“ sa musí zamerať na našich občanov. Nový Štokholmský program je dobrý začiatok, oveľa viac zameraný na občanov ako ktorýkoľvek jeho predchodca, ale musíme naďalej ochraňovať práva našich občanov tým, že im poskytneme ochranu, ale aj zabezpečíme, že každodenný život ľudí v celej Európe bude jednoduchší."@sk19
"Gospod predsednik, smo na začetku nove dobe in mogoče bi si morali postaviti tri vprašanja: kdo, kako in kaj? Na vprašanje „kdo“ smo bolj ali manj dobili odgovor prejšnji teden in nihče ne more biti bolj zadovoljen od mene. V enem tednu, ki se je začel samo s tremi ženskami v Komisiji, smo jih dobili devet. Nekaterim izmed njih lahko povem, da so se poslanke Evropskega parlamenta v suknjičih in kravatah umaknile samo za nekaj časa, vendar se bodo čez pet let vrnile, če se postopek ne izboljša. Za naslednjič bi prosila, da bi oblikovali tak postopek, v katerem bi države članice za kandidate predlagale ženske in moške, da ne bi hiteli v zadnji minuti. Želela pa bi govoriti še o naslednjem: o vprašanju „kako“. Ta postopek je nepregleden. Bilo je omenjeno, da moramo zdaj misliti o praktičnih posledicah Lizbonske pogodbe. Naj preglednost postane parola naših treh institucij in tega, kako se ukvarjamo drug z drugim ter kako odprti smo do javnosti. V prihodnosti mora preglednost vladati. Vprašanje „kaj“ mora biti usmerjenost v naše državljane. Nov stockholmski program je dober začetek, v primerjavi s prejšnjimi tovrstnimi programi je veliko bolj osredotočen na državljane, toda še naprej moramo ščititi pravice naših državljanov, ko jim nudimo zaščito, obenem pa moramo zagotoviti, da bo njihovo življenje v vsej Evropi lažje."@sl20
"Herr talman! Så här på tröskeln till en ny tidsålder kan det vara motiverat att vi ställer oss tre frågor: Vem, hur och vad? Frågan ”vem” besvarades i stort sett i förra veckan, och det gör ingen gladare än mig. I början av veckan skulle vi bara få tre kvinnliga kommissionsledamöter, och i slutet av veckan var de nio. Jag kan tipsa vissa av dem om att de kvinnliga parlamentsledamöterna i kostym och slips har avslutat sin manifestation för den här gången, men de dyker upp igen om fem år om vi inte hittar en bättre metod. Nästa gång hoppas jag på ett förfarande där medlemsstaterna nominerar en kvinnlig och en manlig kandidat, så att vi slipper den här sistaminuten-paniken. Frågan ”hur” är en annan punkt jag vill ta upp. Förfarandet var inte öppet. Det heter att vi nu behöver tänka igenom vad Lissabonfördraget får för praktiska konsekvenser. Öppenhet bör vara ledordet för våra tre institutioner, för vårt sätt att bemöta varandra och för den insyn som vi ger allmänheten. I framtiden ska det råda öppenhet. Svaret på frågan ”vad” måste vara att ställa medborgarna i centrum. Det nya Stockholmsprogrammet är en bra början, eftersom det är mycket mer medborgarinriktat än föregångarna. Vi behöver dock fortsätta att slå vakt om medborgarnas rättigheter, både genom att skydda dem och genom att se till att vi underlättar deras vardag i hela Europa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diana Wallis (ALDE )."18,5,20,1,19,14,16,10,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph