Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-043"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-043"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vstup Lisabonské smlouvy v platnost by měl do rozhodovacího procesu vnést větší transparentnost, více demokracie a větší účinnost. Jak si však všichni dobře uvědomujeme, účinnost a demokracie nekráčí vždy ruku v ruce, zejména pokud chybí koordinace mezi orgány a vztahy s občany. Není pochyb o tom, že je demokratičtější nalézt vhodný způsob, jak evropské občany zapojit do volby předsedy Rady, aby se Evropská unie skutečně přiblížila svým občanům. Domnívám se, že to bude úkol do budoucnosti. Přes to všechno přeji jmenovanému předsedovi Rady a vysoké představitelce mnoho úspěchů. Co se týká nadcházejícího zasedání Rady ve dnech 10. a 11. prosince, skutečně doufám, že na něm dojde ke schválení ambiciózního programu ve věci institucionálních otázek souvisejících s Lisabonskou smlouvou. Mám na mysli Evropskou službu pro vnější činnost. Musí nám být jasně vysvětleno její složení, právní status a pravomoci. V tomto smyslu hlasuje Parlament o svém postoji ke zprávě pana Broka. Od Rady rovněž očekávám jasné vysvětlení ohledně výsledků koordinačních strategií, které jsou uplatňovány a navrhovány pro překonání krize, včetně jakéhokoli balíčku hospodářských a finančních opatření. Zejména by mne zajímal názor Rady na budoucí evropské orgány finančního dohledu, které by napříště měly snížit riziko finančních poklesků, jež zásadním způsobem přispěly k současné krizi. Očekávám také, že uslyším rozhodnutí Rady o dalších důležitých bodech, jako je například integrovaná polisabonská strategie, o které jsme slyšeli, že má být přijata v březnu 2010. Doufám, že se Parlament v této strategii chopí aktivní role. Středobodem této strategie musí být evropští občané. Vytváření pracovních příležitostí prostřednictvím investic, výzkumu, inovací, zelených technologií a ekologické účinnosti se musí stát faktorem, který bude přispívat k udržitelnému hospodářskému rozvoji, nikoli naopak. Co se týká Stockholmské strategie, byl bych samozřejmě rád, aby rovněž došlo k co nejrychlejšímu rozšíření schengenského prostoru tak, aby zahrnoval Bulharsko a Rumunsko. Děkuji vám a přeji hodně úspěchů na zasedání."@cs1
"Hr. formand! Lissabontraktatens ikrafttræden bør indebære større gennemsigtighed, mere demokrati og større effektivitet i forbindelse med beslutningsprocessen. Men som vi udmærket ved, går effektivitet og demokrati ikke altid hånd i hånd, navnlig når der er manglende samordning mellem institutionerne og ringe relationer til borgerne. Det er utvivlsomt mere demokratisk at finde en passende måde, hvorpå EU's borgere kan blive inddraget i valget af rådsformanden, således at EU virkelig kan komme tættere på borgerne. Jeg tror, det vil være en opgave for fremtiden. På trods af alt dette ønsker jeg de personer, der er udnævnt som formand for Rådet og højtstående repræsentant held og lykke. For så vidt angår det kommende møde i Rådet den 10. og 11. december, håber jeg i høj grad, at der bliver vedtaget et ambitiøst program med hensyn til de institutionelle spørgsmål vedrørende Lissabontraktaten. Jeg tænker her på Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Vi skal have nogle klare informationer om, hvordan den er sammensat, og hvad den retslige status og beføjelserne er. I den forbindelse stemmer vi her i Parlamentet om vores holdning til hr. Broks betænkning. Jeg forventer også at få en tydelig forklaring fra Rådet vedrørende resultaterne af de samordnede exitstrategier, der anvendes og foreslås i forbindelse med krisen, herunder eventuelle pakker med økonomiske og finansielle foranstaltninger. Jeg vil især gerne vide, hvad Rådets holdning er til fremtiden for de europæiske finansielle tilsynsmyndigheder, der fremover skal reducere risikoen for finansielle lovovertrædelser, der ret beset har bidraget til den aktuelle krise. Et andet vigtigt punkt, jeg forventer at høre Rådets stillingtagen til, er f.eks. den integrerede strategi efter Lissabon, som vi har hørt, forventes at blive vedtaget i marts 2010. Jeg håber, at Parlamentet kommer til at spille en aktiv rolle i forbindelse med denne strategi. EU's borgere skal stå i centrum i denne strategi. Skabelse af arbejdspladser via investering, forskning, innovation, grønne teknologier og øko-effektivitet skal være en faktor, der bidrager til at fastholde den økonomiske udvikling – og ikke omvendt. For så vidt angår Stockholmstrategien, ønsker jeg naturligvis Schengenområdet udvidet til hurtigst muligt at omfatte Bulgarien og Rumænien. Jeg ønsker held og lykke med mødet."@da2
"Das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon sollte größere Transparenz, größere Demokratie und größere Effektivität für das Entscheidungsfindungsverfahren mit sich bringen. Wir sind uns jedoch darüber im Klaren, dass Effektivität und Demokratie nicht immer in dieselbe Richtung gehen, insbesondere wenn es an Koordinierung zwischen den Institutionen und den Beziehungen mit den Bürgerinnen und Bürgern mangelt. Es besteht kein Zweifel daran, dass es demokratischer ist, eine geeignete Möglichkeit für die Beteiligung der europäischen Bürgerinnen und Bürger an der Wahl eines Ratspräsidenten zu finden, damit die Europäische Union ihren Bürgerinnen und Bürgern wirklich näher kommen kann. Ich denke, dass dies eine Aufgabe für die Zukunft sein wird. Trotz alledem wünsche ich dem ernannten Ratspräsidenten und der ernannten Hohen Vertreterin viel Erfolg! Was die bevorstehende Ratssitzung am 10. und 11. Dezember betrifft, so hoffe ich sehr, dass dort ein ehrgeiziges Programm zu institutionellen Angelegenheiten in Bezug auf den Vertrag von Lissabon angenommen wird. Ich denke an den Europäischen Auswärtigen Dienst. Wir müssen eine klare Vereinbarung zu dessen Zusammensetzung, Rechtsstatus und Befugnissen erhalten. In diesem Sinne stimmt unser Parlament zu seinem Standpunkt zu dem Bericht von Herrn Brok ab. Ich erwarte außerdem eine klare Erklärung des Rates zu den Ergebnissen der koordinierten Strategien, die zur Beendigung der Krise angewandt und vorgeschlagen wurden, einschließlich eines Pakets von Wirtschafts- und Finanzmaßnahmen. Ich möchte insbesondere wissen, was der Rat von den künftigen europäischen Finanzaufsichtsbehörden hält, die in Zukunft das Risiko von Finanzvergehen reduzieren sollten, die im Wesentlichen zu der aktuellen Krise beigetragen haben. Ein weiterer wichtiger Punkt, zu dem ich die Entscheidung des Rates zu hören erwarte, ist zum Beispiel eine integrierte Strategie nach Lissabon, die unseren Informationen zufolge im März 2010 angenommen werden soll. Ich hoffe, das Parlament wird eine aktive Rolle in dieser Strategie spielen. Die europäischen Bürgerinnen und Bürger müssen im Mittelpunkt dieser Strategie stehen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen durch Investitionen, Forschung, Innovation, grüne Technologien und Ökoeffizienz muss ein Faktor sein, der zu nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung beiträgt, und nicht umgekehrt. In Bezug auf die Stockholm-Strategie möchte ich auch, dass der Schengen-Raum erweitert wird, natürlich um Bulgarien und Rumänien so schnell wie möglich einzuschließen. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Sitzung!"@de9
"Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας πρέπει να σημάνει μεγαλύτερη διαφάνεια, δημοκρατία και αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η αποτελεσματικότητα και η δημοκρατία δεν συμβαδίζουν πάντα, ιδίως όταν υπάρχει έλλειψη συντονισμού μεταξύ των θεσμικών οργάνων και στις σχέσεις με τους πολίτες. Δεν χωρά αμφιβολία ότι είναι δημοκρατικότερη η εξεύρεση κατάλληλου τρόπου για τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στην εκλογή του Προέδρου του Συμβουλίου, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει πραγματικά να προσεγγίσει τους πολίτες της. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί έργο για το μέλλον. Παρ’ όλα αυτά, εύχομαι στον διορισθέντα Πρόεδρο του Συμβουλίου και τη διορισθείσα Ύπατη Εκπρόσωπο κάθε επιτυχία. Όσον αφορά την επερχόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 10 και 11 Δεκεμβρίου, ελπίζω ειλικρινά να εγκριθεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για τα θεσμικά ζητήματα που σχετίζονται με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Σκέφτομαι την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Πρέπει να κατανοήσουμε με ακρίβεια τη σύνθεση, το νομικό καθεστώς και τις εξουσίες της. Υπό αυτήν την έννοια, το Κοινοβούλιό μας ψηφίζει για τη θέση του σχετικά με την έκθεση του κ. Brok. Προσδοκώ επίσης σαφή εξήγηση από το Συμβούλιο για τα αποτελέσματα των εφαρμοζόμενων και προτεινόμενων συντονισμένων στρατηγικών για την έξοδο από την κρίση, συμπεριλαμβανομένης της δέσμης οικονομικών και χρηματοπιστωτικών μέτρων. Θα ήθελα ιδίως να γνωρίζω ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου για τις μελλοντικές ευρωπαϊκές αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, οι οποίες πρέπει στο μέλλον να μειώσουν τον κίνδυνο χρηματοπιστωτικών ατοπημάτων που ουσιαστικά συνέβαλαν στην παρούσα κρίση. Ένα άλλο σημαντικό θέμα για το οποίο αναμένω να ακούσω την απόφαση του Συμβουλίου είναι, για παράδειγμα, η ολοκληρωμένη στρατηγική μετά τη Λισαβόνα, η οποία, όπως ακούσαμε, αναμένεται να εγκριθεί τον Μάρτιο του 2010. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα αναλάβει ενεργό ρόλο σε αυτήν τη στρατηγική. Οι πολίτες της Ευρώπης πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά αυτής της στρατηγικής. Η δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω επενδύσεων, έρευνας, καινοτομιών, πράσινων τεχνολογιών και οικολογικής αποδοτικότητας πρέπει να αποτελέσει παράγοντα συμβολής στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και όχι το αντίστροφο. Ως προς τη στρατηγική της Στοκχόλμης, θα ήθελα επίσης να διευρυνθεί ο χώρος Σένγκεν και να συμπεριλάβει, φυσικά, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνεδρίαση."@el10
"The entry into force of the Treaty of Lisbon should entail greater transparency, greater democracy and greater effectiveness for the decision-making process. However, as we are well aware, effectiveness and democracy do not always go in the same direction, especially when there is a lack of coordination between the institutions and relations with citizens. There is no doubt that it is more democratic to find an appropriate way for European citizens to be involved in the election of a president of the Council so that the European Union can really get closer to its citizens. I think that this will be a task for the future. In spite of all this, I wish those appointed as President of the Council and High Representative every success. As far as the forthcoming Council meeting on 10 and 11 December is concerned, I greatly hope that an ambitious programme of institutional matters relating to the Treaty of Lisbon will be adopted at it. I am thinking of the European External Action Service. We must be given a clear understanding of its composition, legal status and powers. In this sense, our Parliament is voting on its position on Mr Brok’s report. I am also expecting to receive a clear explanation from the Council on the results of the coordinated strategies applied and proposed for exiting the crisis, including any package of economic and financial measures. I would like to know in particular what the Council’s view is of the future European Financial Supervisory Authorities, which should reduce in the future the risk of financial misdemeanours, which basically contributed to the current crisis. Another important point which I am expecting to hear the Council’s decision on is, for example, an integrated post-Lisbon strategy, which we heard is expected to be adopted in March 2010. I hope that Parliament will take an active role in this strategy. Europe’s citizens must be at the heart of this strategy. Providing jobs through investment, research, innovation, green technologies and eco-efficiency must be a factor contributing to sustainable economic development, and not the other way round. With regard to the Stockholm Strategy, I would also like the Schengen Area to be expanded, of course, to include Bulgaria and Romania as soon as possible. Thank you and I wish you every success at the meeting."@en4
"La entrada en vigor del Tratado de Lisboa debería suponer mayor transparencia, mayor democracia y mayor eficacia en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, como todos sabemos, la eficacia y la democracia no siempre van en la misma dirección, especialmente cuando existe una falta de coordinación entre las instituciones y las relaciones con los ciudadanos. Sin duda, es más democrático encontrar una forma adecuada para que los ciudadanos europeos se impliquen en la elección de un presidente del Consejo, de tal forma que la Unión Europea pueda acercarse realmente a sus ciudadanos. Creo que esa es una tarea para el futuro. A pesar de todo, les deseo mucho éxito a las personas nombradas Presidente del Consejo y Alta Representante. En lo que se refiere a la próxima reunión del Consejo de los días 10 y 11 de diciembre, tengo muchas esperanzas en que se apruebe un ambicioso programa de cuestiones institucionales relacionadas con el Tratado de Lisboa. Estoy pensando en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Debemos tener claro cuál es su composición, su estatus legal y sus poderes. En este sentido, nuestro Parlamento va a votar sobre su posición en torno al informe del señor Brok. También espero recibir una clara explicación del Consejo en cuanto a los resultados de las estrategias coordinadas aplicadas y propuestas para salir de la crisis, incluido un conjunto de medidas económicas y financieras. En concreto, me gustaría saber cuál es la opinión del Consejo sobre las futuras autoridades europeas de supervisión financiera, que deberían reducir en el futuro el riesgo de los delitos financieros, que han contribuido en gran medida a la actual crisis. Otra cuestión importante sobre la que espero que se pronuncie el Consejo es, por ejemplo, la de una estrategia integrada una vez aprobado el Tratado de Lisboa, que, se nos dice, se pretende aprobar en marzo de 2010. Espero que el Parlamento tenga un papel activo en esta estrategia. Los ciudadanos europeos deben estar en el centro de esta estrategia. La creación de puestos de trabajo a través de la inversión, la investigación, la innovación, las tecnologías verdes y la ecoeficiencia debe ser un factor que contribuya al desarrollo económico sostenible, y no al revés. Con respecto a la Estrategia de Estocolmo, me gustaría que se ampliase el espacio Schengen, por supuesto, para incluir a Bulgaria y Rumanía lo antes posible. Gracias y les deseo mucho éxito en la reunión."@es21
"Lissaboni lepingu jõustumine peaks tooma kaasa suurema läbipaistvuse, demokraatia ja tõhususe otsuste tegemisel. Nagu me aga teame, ei käi tõhusus ja demokraatia alati käsikäes, eriti kui puudub kooskõla institutsioonide ja kodanikevaheliste suhete vahel. Kahtlemata oleks demokraatlikum leida sobiv viis kaasata Euroopa kodanikud Euroopa Ülemkogu eesistuja valimisse, nii et Euroopa Liit tuleks tõepoolest kodanikele lähemale. Ma arvan, et see on meie tulevikuülesanne. Hoolimata kõigest soovin ma ülemkogu eesistujaks ja kõrgeks esindajaks nimetatud isikutele edu. Mis puudutab Euroopa Ülemkogu kohtumist 10. ja 11. detsembril, loodan ma siiralt, et seal võetakse vastu kõikehõlmav programm Lissaboni lepinguga seotud institutsiooniliste küsimuste kohta. Ma pean silmas Euroopa välisteenistust. Meile tuleb anda selge ülevaade selle koosseisust, õiguslikust seisundist ja volitustest. Sellega seoses hääletab Euroopa Parlament oma seisukohta Elmar Broki raporti suhtes. Ma ootan ülemkogult ka üksikasjalikku selgitust kriisist väljumiseks kavandatud ja kohaldatavate kooskõlastatud strateegiate tulemuste, sealhulgas igasuguse majandus- ja finantsmeetmete paketi kohta. Ma soovin teada eriti seda, missugune on ülemkogu seisukoht tulevaste Euroopa finantsjärelevalveasutuste suhtes, mis peaksid edaspidi aitama vähendada praeguse kriisi tegeliku põhjuse, finantsalaste väärtegude riski. Teine oluline punkt, mille kohta ma soovin kuulda ülemkogu otsust, puudutab näiteks Lissaboni strateegia järgset terviklikku strateegiat, mis, nagu me kuulsime, tahetakse vastu võtta 2010. aasta märtsis. Ma loodan, et parlament hakkab selles strateegias aktiivset osa täitma. Strateegia keskmes peavad olema Euroopa kodanikud. Töökohtade loomine investeeringute, teadusuuringute, innovatsiooni, keskkonnahoidliku tehnoloogia ja ökotõhususe kaudu peab olema tegur, mis aitab kaasa jätkusuutlikule majandusarengule, mitte vastupidi. Mis puudutab Stockholmi strateegiat, siis ma soovin, et Schengeni ala laiendataks niipea kui võimalik, et see hõlmaks mõistagi ka Bulgaariat ja Rumeeniat. Tänan teid ja soovin kohtumisel edu."@et5
"Lissabonin sopimuksen voimaantulon pitäisi lisätä avoimuutta, edistää demokratiaa ja tehostaa päätöksentekoprosessia. Kuten kaikki kuitenkin tiedämme, tehokkuus ja demokratia eivät aina kulje samaan suuntaan, varsinkin kun koordinaatio ei toimi toimielinten ja kansalaissuhteiden välillä. On epäilemättä demokraattisempaa löytää asianmukainen keino EU:n kansalaisille osallistua neuvoston puheenjohtajan valintaan, niin että Euroopan unioni todella pääsee lähemmäs kansalaisiaan. Mielestäni siinä on tulevaisuuden tehtävä. Kaikesta huolimatta toivotan neuvoston puheenjohtajalle ja korkealle edustajalle menestystä. Toivon, että tulevassa neuvoston kokouksessa 10. ja 11. joulukuuta hyväksytään kunnianhimoinen ohjelma, joka koskee Lissabonin sopimukseen liittyviä institutionaalisia asioita. Ajattelen nyt Euroopan ulkosuhdehallintoa. Meille on selitettävä ymmärrettävästi sen kokoonpano, oikeudellinen asema ja toimivalta. Parlamenttimme äänestää tässä asiassa kannastaan Brokin mietintöön. Toivon saavani neuvostolta selvän selityksen sen koordinointistrategian tuloksista, jota sovelletaan ja ehdotetaan kriisistä pääsemiseksi, mukaan luettuna mahdolliset talous- ja rahoitustoimia koskevat paketit. Haluaisin erityisesti tietää, mitä neuvosto ajattelee tulevista Euroopan rahoitusvalvontaviranomaisista, joiden pitäisi vähentää tulevaisuudessa riskiä rahoitusalan väärinkäytöksistä, jotka ovat periaatteessa aiheuttaneet nykyisen kriisin. Toinen tärkeä asia, josta haluan kuulla neuvoston päätöksen, on esimerkiksi integroitu Lissabonin jälkeinen strategia, jonka kuulimme tulevan hyväksyttäväksi maaliskuussa 2010. Toivon, että Euroopan parlamentti toimii aktiivisesti kyseisessä strategiassa. EU:n kansalaisten täytyy olla kyseisen strategian keskiössä. Työpaikkojen tarjoamisen investoinneilla, tutkimuksella, innovoinnilla, ympäristöystävällisellä teknologialla ja ekotehokkuudella täytyy olla osatekijänä kestävälle talouskehitykselle, eikä toisinpäin. Tukholman strategian alalla toivoisin myös, että Schengen-alue laajennetaan sisältämään tietysti Bulgaria ja Romania mahdollisimman pian. Kiitos, ja toivotan teille menestystä kokouksessa."@fi7
"L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne devrait permettre une plus grande transparence, une plus grande démocratie et une plus grande efficacité pour le processus décisionnel. Cependant, comme nous le savons bien, l’efficacité et la démocratie ne vont pas toujours dans la même direction, en particulier s’il y a une absence de coordination entre les institutions et dans les relations avec les citoyens. Il serait, sans aucun doute, plus démocratique de trouver un moyen approprié d’impliquer les citoyens européens dans l’élection d’un président du Conseil, afin que l’Union européenne puisse réellement être plus proche de ses citoyens. Je pense que cela sera une tâche pour l’avenir. Malgré tout cela, je souhaite beaucoup de succès aux candidats nommés aux postes de président du Conseil et de haute représentante. En ce qui concerne le Conseil à venir des 10 et 11 décembre, j’espère beaucoup qu’un programme ambitieux de questions institutionnelles liées au traité de Lisbonne y sera adopté. Je pense au service européen pour l’action extérieure. Il nous faut avoir une compréhension claire de sa composition, de son statut juridique et de ses compétences. À cet égard, notre Parlement se prononcera sur le rapport de M. Brok. Je m’attends aussi à recevoir de la part du Conseil une explication claire sur les résultats des stratégies coordonnées, qui ont été proposées et mises en œuvre pour sortir de la crise, notamment les différentes mesures économiques et financières. Je voudrais connaître notamment la position du Conseil concernant les futures autorités européennes de contrôle prudentiel, qui devraient réduire à l’avenir le risque des délits financiers qui ont contribué globalement au déclenchement de la crise actuelle. Il est un autre point important à propos duquel je voudrais connaître la décision du Conseil: il concerne notamment une stratégie intégrée post-Lisbonne dont nous avons entendu qu’elle devrait être adoptée en mars 2010. J’espère que le Parlement prendra un rôle actif à cette stratégie. Les citoyens européens doivent être au cœur de cette stratégie. La création d’emplois via l’investissement, la recherche, l’innovation, les technologies vertes et l’éco-efficacité doit être un facteur contribuant au développement économique durable, et non le contraire. En ce qui concerne la stratégie de Stockholm, je voudrais aussi que la zone Schengen s’étendent, bien sûr, afin d’inclure au plus tôt la Bulgarie et la Roumanie. Je vous remercie et vous souhaite beaucoup de succès lors de cette réunion."@fr8
". A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének nagyobb átláthatóságot, erősebb demokráciát és nagyobb hatékonyságot kell hoznia a döntéshozatali folyamatba. Ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy a hatékonyság és a demokrácia nem mindig tart egy irányba, különösen akkor, ha nincs megfelelő összhang az intézmények és a polgárok közötti kapcsolatokban. Kétségtelen, hogy demokratikusabb lenne megtalálni a megfelelő módját annak, hogy az európai polgárok miként vonhatók be a Tanács elnökének megválasztásába, hogy ezáltal az Európai Unió valóban közelebb kerüljön a polgáraihoz. Úgy vélem, ez a jövő feladata lesz. Mindezek ellenére sok sikert kívánok a megválasztott elnöknek és főképviselőnek. Ami a december 10–11-i következő tanácsi ülést illeti, nagyon remélem, hogy sikerül egy nagyra törő programot elfogadni a Lisszaboni Szerződésből eredő intézményi kérdésekre vonatkozóan. Az Európai Külügyi Szolgálatra gondolok. Egyértelmű tájékoztatást kívánunk kapni a szolgálat felépítéséről, jogállásáról és hatásköreiről. Ebben az értelemben a Parlament a Brok-jelentéssel kapcsolatos álláspontjáról szavaz. Emellett világos magyarázatot várok a Tanácstól azoknak az összehangolt stratégiáknak az eredményeiről, amelyeket a válságból való kilábalás érdekében alkalmaztak, illetve javasoltak, ideértve minden gazdasági és pénzügyi intézkedéscsomagot. Legfőképpen azt szeretném megtudni, hogy mi a Tanács véleménye a jövőbeni európai pénzügyi felügyeleti hatóságokról, amelyek feladata az lenne, hogy a jövőben csökkentsék a pénzügyi kihágások kockázatát, amelyek oly nagy mértékben hozzájárultak a jelenlegi válság kialakulásához. Egy másik kérdés, amelyben döntést várok a Tanácstól, például az integrált „Lisszabon utáni” stratégia, amelyet – úgy hallottam – várhatóan 2010 márciusában fogadnak el. Remélem, a Parlament tevékeny szerepet vállal majd ebben a stratégiában. Az európai polgároknak e stratégiában központi szerepet kell kapniuk. A beruházásokon, kutatáson, innováción, környezetbarát technológiákon keresztül történő munkahelyteremtésnek a fenntartható gazdasági fejlődés fontos tényezőjének kell lennie. A stockholmi stratégiával kapcsolatban azt szeretném, ha minél előtt kibővülne a schengeni térség, és Bulgária és Románia is e térség részévé válna. Köszönöm, és sok sikert kívánok az üléshez."@hu11
"L’entrata in vigore del trattato di Lisbona dovrebbe infondere maggiore trasparenza, democrazia ed efficacia nei processi decisionali. Tuttavia, come ben sappiamo, l’efficacia e la democrazia non vanno sempre a braccetto, specialmente quando viene a mancare il coordinamento tra le istituzioni e il rapporto con i cittadini. Sarebbe senz’altro più democratico trovare un modo idoneo di coinvolgere i cittadini europei nell’elezione del presidente del Consiglio e ciò consentirebbe all’Unione europea di avvicinarsi veramente ai cittadini. Credo che questo sarà un compito per l’avvenire, ma a prescindere da simili considerazioni formulo i miei migliori auguri alle persone nominate alla posizione di presidente del Consiglio e Alto rappresentante. Per quanto concerne la prossima riunione del Consiglio il 10 e 11 dicembre, auspico sinceramente che esso fornirà l’occasione per varare un programma istituzionale ambizioso che discenda dal trattato di Lisbona. Mi riferisco in particolare al Servizio europeo per l’azione esterna, di cui dobbiamo capire esattamente la composizione, lo statuto legale e le attribuzioni. A tale riguardo il Parlamento si esprimerà tramite il voto sulla relazione dell’onorevole Brok. Attendo peraltro un’illustrazione chiara da parte del Consiglio dei risultati delle strategie coordinate messe in atto e proposte per uscire dalla crisi, compreso il pacchetto di provvedimenti economici e finanziari. Vorrei conoscere più specificatamente l’opinione del Consiglio in merito alle future Autorità finanziarie europee di vigilanza chiamate a ridurre in avvenire il rischio di illeciti finanziari come quelli che hanno contribuito alla crisi attuale. Un altro aspetto importante sul quale attendo una decisione del Consiglio riguarda per esempio una strategia integrata post-Lisbona che sappiamo dovrebbe essere adottata nel marzo 2010. Spero che il Parlamento rivestirà un ruolo attivo in tale strategia che dovrà essere imperniata sui cittadini d’Europa. La creazione di posti di lavoro tramite gli investimenti, la ricerca, l’innovazione, le tecnologie verdi e l’efficienza ecologica deve essere un fattore che contribuisce allo sviluppo economico sostenibile e non viceversa. In relazione alla strategia di Stoccolma, desidero anch’io che l’area Schengen sia ovviamente estesa il prima possibile a comprendere anche la Bulgaria e la Romania. La ringrazio e le auguro di ottenere i migliori risultati alla riunione."@it12
"Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, sprendimų priėmimo procesas turėtų tapti skaidresnis, demokratiškesnis ir veiksmingesnis. Tačiau, kaip gerai žinome, veiksmingumas ir demokratija ne visada krypsta į tą pačią pusę, ypač tada, kai yra institucijų koordinavimo ir ryšių su piliečiais trūkumas. Nekyla abejonių, kad būtų daug demokratiškiau surasti tinkamą būdą įtraukti Europos piliečius į Tarybos Pirmininko rinkimus, kad Europos Sąjunga galėtų iš tikrųjų priartėti prie savo piliečių. Manau, tai bus užduotis ateičiai. Nepaisydamas viso to, linkiu visokeriopos sėkmės tiems, kurie buvo paskirti Tarybos Pirmininku ir vyriausiąja įgaliotine. Dėl būsimo gruodžio 10–11 d. Tarybos susitikimo labai tikiuosi, kad jame bus patvirtinta plataus užmojo institucinių klausimų, susijusių su Lisabonos sutartimi, programa. Galvoju apie Europos išorės veiksmų tarnybą. Mums turi būti aiškūs pagrindiniai duomenys apie jos sudėtį, teisinį statusą ir įgaliojimus. Šia prasme mūsų Parlamentas balsuoja dėl savo pozicijos dėl E. Broko pranešimo. Be to, tikiuosi gauti aiškų Tarybos paaiškinimą dėl koordinuojamų strategijų, taikomų ir siūlomų siekiant išbristi iš krizės, įskaitant bet kokias ekonomines ir finansines priemones, rezultatų. Visų pirma norėčiau žinoti, kokia Tarybos nuomonė apie būsimas Europos finansų priežiūros institucijas, kurios ateityje turėtų sumažinti finansinių nusižengimų, kurie iš esmės prisidėjo prie dabartinės krizės, riziką. Kitas svarbus klausimas, kuriuo tikiuosi išgirsti Tarybos sprendimą, yra, pvz., integruota strategija po Lisabonos sutarties įsigaliojimo, kurią, girdėjome, tikimasi patvirtinti 2010 m. kovo mėn. Tikiuosi, kad Parlamentas aktyviai prisidės prie šios strategijos. Europos piliečiai turi būti šios strategijos pagrindas. Darbo vietų kūrimas taikant investicijas, mokslinius tyrimus, ekologiškas technologijas ir ekologinį veiksmingumą turi būti veiksnys, padedantis tvariai ekonomikos plėtrai, o ne atvirkščiai. Dėl Stokholmo strategijos, taip pat norėčiau, kad Šengeno erdvė būtų plečiama, žinoma, siekiant kuo greičiau įtraukti Bulgariją ir Rumuniją. Dėkoju jums ir linkiu visokeriopos sėkmės susitikime."@lt14
"Lisabonas līgumam stājoties spēkā, vajadzētu rasties labākai pārredzamībai, lielākai demokrātijai un efektivitātei attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procesu. Tomēr, kā mēs labi zinām, efektivitāte un demokrātija ne vienmēr ir vienuviet, jo īpaši tad, ja trūkst koordinācijas iestāžu starpā un nav attiecību ar pilsoņiem. Nav šaubu, ka demokrātiskāks risinājums būtu atrast piemērotu veidu, kādā Eiropas pilsoņi varētu iesaistīties Padomes priekšsēdētāja ievēlēšanā, lai tādējādi Eiropas Savienība patiešām būtu tuvāka tās pilsoņiem. Manuprāt, tas būs uzdevums nākotnei. Tomēr es novēlu veiksmi ieceltajam Padomes priekšsēdētājam un Augstajai pārstāvei. Kas attiecas uz gaidāmo Padomes sanāksmi 10. un 11. decembrī, es ļoti ceru, ka tajā tiks pieņemta vērienīga programma, kurā būs iekļauti ar Lisabonas līgumu saistīti institucionāli jautājumi. Es runāju par Eiropas Ārējās darbības dienestu. Mums jāsaprot, kas tajā strādās, kāds būs tā juridiskais statuss un pilnvaras. Šajā sakarā Parlaments balso par savu nostāju attiecībā uz kunga ziņojumu. Es ceru saņemt arī nepārprotamu Padomes skaidrojumu par rezultātiem, ko devušas koordinētās stratēģijas, kuras piemērotas un ierosinātas izkļūšanai no krīzes, tostarp visi ekonomisko un finansiālo pasākumu kopumi. Īpaši vēlos uzzināt Padomes viedokli par plānotajām Eiropas Finanšu uzraudzības iestādēm, kuru uzdevums nākotnē būtu mazināt risku, ko rada finansiāla rakstura kriminālpārkāpumi, kuri būtībā izraisīja pašreizējo krīzi. Kāds cits svarīgs aspekts, kura sakarā vēlos dzirdēt Padomes lēmumu, ir, piemēram, jauna integrēta turpmākā Lisabonas stratēģija, kuru, kā dzirdējām, paredzēts pieņemt 2010. gada martā. Es ceru, ka Parlaments aktīvi iesaistīsies šīs stratēģijas izstrādē. Tās uzmanības centrā jābūt Eiropas pilsoņiem. Ilgtspējīgu ekonomisko attīstību veicinās darbavietu nodrošināšana ar investīciju, izpētes, jauninājumu, zaļo tehnoloģiju un ekoefektivitātes starpniecību, nevis otrādi. Attiecībā uz Stokholmas stratēģiju, es vēlētos, lai tiktu paplašināta Šengenas zona, lai tajā, protams, pēc iespējas ātrāk tiktu iekļauta Bulgārija un Rumānija. Liels paldies, vēlu jums veiksmi sanāksmē."@lv13
"Влизането в сила на Лисабонския договор, би трябвало да означава повече прозрачност, повече демократичност и повече ефективност при вземането на решенията. Но както знаем, не винаги ефективност и демократичност отива в едно и също направление, особено, когато има липса на координация между институциите и връзка с гражданите. Няма съмнение, че е по-демократично да се намери подходящ начин европейските граждани да бъдат ангажирани с избора на президент на Съвета, за да може наистина Европейският съюз да стане по-близък до своите граждани. Това смятам, ще бъде задача на бъдещето. Желая, въпреки всичко успех на номинираните президент и върховен представител на Съвета. Колкото до предстоящия Съвет на 10 и 11 декември, аз имам голяма надежда, че на него ще се вземе една амбициозна програма за институционалните въпроси, свързани с Лисабонския договор, имам предвид Европейската служба за външно действие. Трябва да получим яснота по нейния състав, правен статут и правомощия. В този смисъл нашият парламент гласува своята позиция с доклада на г-н Brok. Очаквам, също така, да получим яснота от Съвета за резултатите от приложените и предложени координирани стратегии за изход от кризата, пакет от икономически и финансови мерки и по-специално бих искал да знам какво е мнението на Съвета по бъдещата европейска Финансова служба за надзор, която би трябвало в бъдеще да намали риска от финансови нарушение, които допринесоха основно за настоящата криза. Друга важна точка, за която очаквам да чуя какво ще бъде решението на Съвета, е т.нар. интегрирана пост-лисабонска стратегия, която чухме, че се очаква да бъде приета през март 2010 г. Надявам се Парламентът да участва активно в тази стратегия. Гражданите трябва да са в центъра на тази стратегия. Осигуряването на работни места чрез инвестиции, изследвания, иновации, зелени технологии, екоефективността трябва да бъде фактор за устойчивото икономическо развитие, а не обратното. И за Стокхолмската стратегия, аз бих искал също така шенгенското пространство да бъде разширено, разбира се, с България и Румъния в най-скоро време. Благодаря ви и желая успех на срещата."@mt15
"De inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moet leiden tot meer transparantie, meer democratie en een meer doeltreffend besluitvormingsproces. Zoals we maar al te goed weten, gaan doeltreffendheid en democratie echter niet altijd samen, vooral wanneer er gebrek aan coördinatie tussen de instellingen en in de betrekkingen met de burgers bestaat. Ongetwijfeld is het democratischer om een passende manier te vinden waarop de Europese burgers kunnen worden betrokken bij de verkiezing van een voorzitter van de Raad, zodat de Europese Unie echt dichter bij haar burgers kan komen. Ik denk dat dit een opgave voor de toekomst wordt. Desalniettemin wens ik degenen die benoemd zijn tot voorzitter van de Raad en tot hoge vertegenwoordiger veel succes. Wat de komende vergadering van de Raad op 10 en 11 december betreft, hoop ik zeer dat daar een ambitieus programma van institutionele zaken in verband met het Verdrag van Lissabon wordt vastgesteld. Ik denk aan de Europese dienst voor extern optreden. We moeten een duidelijk inzicht krijgen in zijn samenstelling, rechtspositie en bevoegdheden. In die zin bepaalt ons Parlement zijn standpunt over het verslag van de heer Brok. Ik verwacht ook een heldere toelichting van de Raad over de resultaten van de gecoördineerde strategieën die worden toegepast en voorgesteld om een einde te maken aan de crisis, inclusief economische en financiële maatregelen. Ik zou in het bijzonder willen weten wat de visie van de Raad is op de toekomstige Europese financieel toezichthouders, die het risico van financieel wangedrag, dat zo wezenlijk heeft bijgedragen aan de huidige crisis, moeten verkleinen. Een ander belangrijk punt waarover ik een besluit van de Raad verwacht te horen, is bijvoorbeeld een geïntegreerde strategie voor de periode na Lissabon, waarvan we hebben gehoord dat die naar verwachting wordt vastgesteld in maart 2010. Ik hoop dat het Parlement een actieve rol zal spelen in deze strategie. De burgers van Europa moeten in deze strategie centraal staan. Het scheppen van werkgelegenheid door investeringen, onderzoek, innovatie, groene technologieën en ecologische efficiëntie moet een factor zijn die bijdraagt tot duurzame economische ontwikkeling, en niet omgekeerd. Ten aanzien van de Stockholm-strategie zou ik natuurlijk graag zien dat het Schengengebied zo spoedig mogelijk wordt uitgebreid met Bulgarije en Roemenië. Dank u en ik wens u veel succes op de vergadering."@nl3
"Wejście w życie traktatu lizbońskiego powinno przebiegać przy większej przejrzystości, większej demokracji i większej efektywności procesu decyzyjnego. Jednakże, jak wiemy, efektywność i demokracja nie zawsze idą w parze, szczególnie gdy brakuje koordynacji między instytucjami i bliskości z obywatelami. Bez wątpienia bardziej demokratyczne byłoby znalezienie odpowiedniego sposobu uczestniczenia europejskich obywateli w wyborze przewodniczącego Rady, co doprowadziłoby do rzeczywistego zbliżenia Unii Europejskiej do obywateli. Uważam, że to jest właśnie zadanie na przyszłość. Mimo tego życzę osobom powołanym na stanowiska przewodniczącego Rady i wysokiego przedstawiciela wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o zbliżające się spotkanie Rady w dniach 10 i 11 grudnia, żywię ogromną nadzieję, że w jego trakcie przyjęty zostanie ambitny program obejmujący sprawy instytucjonalne wynikające z traktatu lizbońskiego. Mam tu na myśli Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. Musimy mieć jasne wyobrażenie o jej składzie, statusie prawnym i uprawnieniach. W tym względzie nasz Parlament głosuje nad swoim stanowiskiem dotyczącym sprawozdania pana posła Broka. Oczekuję również od Rady wyraźnego wyjaśnienia dotyczącego rezultatów skoordynowanych strategii wdrożonych oraz proponowanych w celu wyjścia z kryzysu, w tym pakietu środków gospodarczo-finansowych. Chciałbym w szczególności wiedzieć, jaki jest stosunek Rady do przyszłych europejskich organów nadzoru finansowego, mających ograniczyć w przyszłości ryzyko finansowych nadużyć, które zasadniczo doprowadziły do obecnego kryzysu. Kolejną istotną kwestią, w odniesieniu do której chciałbym usłyszeć decyzję Rady, jest na przykład zintegrowana strategia polizbońska, która, jak usłyszeliśmy, ma być przyjęta w marcu 2010 roku. Mam nadzieję, że Parlament przyjmie aktywną rolę w tej strategii. W centrum uwagi tej strategii muszą znaleźć się europejscy obywatele. To zapewnienie miejsc pracy poprzez inwestycje, badania, innowacje, zielone technologie i efektywność ekologiczną powinny być czynnikami budowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego, a nie na odwrót. Co się tyczy strategii sztokholmskiej, chciałbym również, co oczywiste, jak najszybszego rozszerzenia strefy Schengen o Bułgarię i Rumunię. Dziękuję! Życzę państwu wszelkiej pomyślności na posiedzeniu."@pl16
"A entrada em vigor do Tratado de Lisboa deveria implicar uma maior transparência, mais democracia e uma maior eficácia no processo de tomada de decisão. No entanto, como bem sabemos, a eficácia e a democracia nem sempre andam lado a lado, especialmente quando há falta de coordenação entre as instituições e nas relações com os cidadãos. Não há dúvida de que seria mais democrático encontrar uma forma adequada de os cidadãos europeus participarem na eleição do Presidente do Conselho de modo a aproximar efectivamente a União Europeia dos seus cidadãos. Penso que esta será uma tarefa para o futuro. Apesar de tudo, desejo todo o sucesso aos nomeados para os cargos de Presidente do Conselho e de Alto Representante. Quanto à próxima reunião do Conselho nos dias 10 e 11 de Dezembro, espero sinceramente que nesta seja aprovado um programa ambicioso sobre as questões institucionais relativas ao Tratado de Lisboa. Estou a pensar no Serviço Europeu de Acção Externa. Temos de ser devidamente esclarecidos sobre a sua composição, estatuto jurídico e competências. Nesse sentido, o nosso Parlamento irá votar a sua posição sobre o relatório do senhor deputado Brok. Espero também receber uma explicação clara do Conselho sobre os resultados das estratégias coordenadas, aplicadas e propostas, para se sair da crise, incluindo os pacotes de medidas económicas e financeiras. Gostaria de saber, em particular, qual é a posição do Conselho sobre as futuras autoridades europeias de supervisão financeira, que deverão reduzir, no futuro, o risco de delitos financeiros, os quais contribuíram basicamente para a crise actual. Outro aspecto importante sobre o qual espero ouvir a decisão do Conselho é, por exemplo, uma estratégia integrada pós-Lisboa que, segundo ouvimos, se espera que seja aprovada em Março de 2010. Espero que o Parlamento tenha um papel activo nesta estratégia. Os cidadãos europeus devem estar no centro dessa estratégia. A criação de empregos através do investimento, investigação, inovação, tecnologias verdes e eco-eficiência deve contribuir para o desenvolvimento económico sustentável, e não o contrário. No que respeita à Estratégia de Estocolmo, também gostaria que o Espaço Schengen fosse ampliado, claro, para incluir a Bulgária e a Roménia, o mais rapidamente possível. Obrigado, e desejo-vos todo o êxito na reunião."@pt17
"Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona ar trebui să aducă mai multă transparenţă, democraţie şi eficienţă pentru procesul de luare a deciziilor. Cu toate acestea, după cum bine ştim, eficienţa şi democraţia nu merg mereu în aceeaşi direcţie, în special când există o lipsă de coordonare între instituţii şi relaţiile cu cetăţenii. Fără îndoială că este mai democratic să se găsească un mod potrivit prin care cetăţenii europeni să fie implicaţi în alegerea unui preşedinte al Consiliului, astfel încât Uniunea Europeană să se apropie cu adevărat de cetăţenii săi. Cred că aceasta va fi o sarcină pentru viitor. În ciuda tuturor acestor lucruri, doresc mult succes celor numiţi în funcţia de Preşedinte al Consiliului şi de Înalt Reprezentant. În ceea ce priveşte reuniunea viitoare a Consiliului din 10 şi 11 decembrie, sper foarte mult că în cadrul ei va fi adoptat un program ambiţios privind problemele instituţionale legate de Tratatul de la Lisabona. Mă gândesc la Serviciul european pentru acţiune externă. Trebuie să ni se asigure o înţelegere clară a componenţei, a statutului juridic şi a competenţelor sale. În acest sens, Parlamentul nostru votează asupra poziţiei sale referitoare la raportul dlui Brok. De asemenea, aştept o explicaţie clară din partea Consiliului referitoare la rezultatele strategiilor coordonate aplicate şi propuse pentru ieşirea din criză, incluzând eventualele pachete de măsuri economice şi financiare. Aş dori să ştiu în special care este opinia Consiliului legată de viitoarele Autorităţi europene de supraveghere financiară, care ar trebui să reducă în viitor riscul infracţiunilor economice, care practic au contribuit la criza actuală. Un alt punct important în privinţa căruia aştept să aud decizia Consiliului este, de exemplu, o strategie integrată post-Lisabona, despre care am auzit că se va adopta în martie 2010. Sper că Parlamentul va juca un rol activ în această strategie. Cetăţenii Europei trebuie să fie în centrul acestei strategii. Crearea de locuri de muncă prin investiţii, cercetare, inovare, tehnologii ecologice şi eco-eficienţă trebuie să fie un factor care să contribuie la dezvoltarea economică durabilă, şi nu invers. În ceea ce priveşte Strategia de la Stockholm, aş dori, de asemenea, ca Spaţiul Schengen să fie extins, desigur, în vederea includerii Bulgariei şi României cât mai curând posibil. Vă mulţumesc şi vă doresc mult succes la reuniune."@ro18
"Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy by malo priniesť väčšiu transparentnosť, väčšiu demokraciu a väčšiu efektívnosť rozhodovacieho procesu. Ako sme si však všetci dobre vedomí, efektívnosť a demokracia nejdú vždy rovnakým smerom, hlavne vtedy, keď chýba koordinácia medzi inštitúciami a vzťahmi s občanmi. Niet pochýb, že je to demokratickejšie, ak nájdeme vhodný spôsob na to, aby sa európski občania zapojili do voľby predsedu Rady. Európska únia sa tak bude môcť dostať bližšie k svojim občanom. Myslím si, že to bude úloha do budúcnosti. I napriek tomuto všetkému prajem vymenovanému predsedovi a vysokej predstaviteľke veľa úspechov. Pokiaľ ide o nasledujúce zasadnutie Rady 10. a 11. decembra, do veľkej miery dúfam, že sa na ňom príjme ambiciózny program inštitucionálnych vecí týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy. Mám na mysli Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. Musia nám byť jednoznačne vysvetlené jej zloženie, právne postavenie a právomoci. V tomto zmysle hlasuje náš Parlament o svojej pozícii v súvislosti so správou pána Broka. Tiež očakávam, že od Rady dostanem jasné vysvetlenie výsledkov koordinovaných stratégií, ktoré boli použité a navrhnuté na vyvolanie krízy vrátane balíka hospodárskych a finančných opatrení. Rád by som poznal predovšetkým názor Rady na budúce európske orgány pre finančný dohľad, ktoré by mali v budúcnosti znížiť riziko finančných priestupkov, ktoré v podstate prispeli k súčasnej kríze. Ďalšia dôležitá záležitosť, o ktorej očakávam, že Rada rozhodne, je napríklad jednotná stratégia po Lisabonskej zmluve. Počuli sme, že má byť prijatá v marci 2010. Dúfam, že Parlament bude v tejto stratégii zohrávať aktívnu úlohu. Občania Európy musia byť stredobodom tejto stratégie. Poskytovanie pracovných miest prostredníctvom investícií, výskumu, inovácií, ekologických technológií a ekologickej účinnosti musí byť činiteľom, ktorý prispieva k udržateľnému hospodárskemu rozvoju a nie naopak. Čo sa týka Štokholmského programu, bol by som aj ja rád, keby sa rozšíril schengenský priestor, samozrejme, aby čo najskôr zahrnul Bulharsko a Rumunsko. Ďakujem a na zasadnutí vám prajem veľa úspechov."@sk19
"Začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe bi moral prinesti večjo preglednost, večjo demokracijo in večjo učinkovitost v postopku sprejemanja odločitev. A kot vsi vemo, učinkovitost in demokracija ne gresta vedno v isto smer, zlasti ne takrat, ko gre za pomanjkanje uskladitve med institucijami in odnosi z državljani. Nobenega dvoma ni, da je bolj demokratično, če se poišče ustreznejši način vključevanja evropskih državljanov v izvolitev predsednika Sveta, da bi se Evropska unija tako zares približala svojim državljanom. Mislim, da bo to naloga za prihodnost. Kljub vsemu temu želim imenovanima, predsedniku Sveta in visoki predstavnici, veliko uspeha. Kar zadeva bližajoče se zasedanje Sveta 10. in 11. decembra, resnično upam, da bo na njem sprejet velikopotezen program o institucionalnih zadevah, ki se nanaša na Lizbonsko pogodbo. S tem mislim na Evropsko službo za zunanjepolitično delovanje. Popolnoma moramo biti seznanjeni z njeno sestavo, pravnim statusom in pristojnostmi. V tej zvezi bo naš Parlament glasoval o svojem stališču o poročilu gospoda Broka. Pričakujem tudi jasna pojasnila od Sveta o rezultatih usklajenih strategij, ki se nanašajo in ki so bile predlagane za namen izhoda iz krize, vključno z vsemi morebitnimi svežnji gospodarskih in finančnih ukrepov. Predvsem bi želel vedeti, kakšno je stališče Sveta o prihodnjih evropskih organih za finančni nadzor, ki bi morali v prihodnosti zmanjšati tveganje finančnih prekrškov, ki so v resnici prispevali k trenutni krizi. Druga pomembna točka, v zvezi s katero želim slišati odločitev Sveta, je na primer celovita polizbonska strategija, ki naj bi bila sprejeta marca 2010. Upam, da bo Parlament igral aktivno vlogo v tej strategiji. Državljani Evrope morajo biti v njenem središču. Zagotavljanje delovnih mest z naložbami, raziskavami, inovacijami, zelenimi tehnologijami in ekološko učinkovitostjo mora biti dejavnik, ki bo prispeval k trajnostnemu gospodarskemu razvoju: ne sme biti obratno. V zvezi s stockholmsko strategijo bi rad rekel, da si seveda želim, da bi se razširilo tudi schengensko območje, da bi se čim prej vključili Bolgarija in Romunija. Hvala in želim vam veliko uspeha na zasedanju."@sl20
"Lissabonfördragets ikraftträdande ska föra med sig ökad öppenhet, ökad demokrati och ökad effektivitet i beslutsprocessen. Men som vi väl vet går effektiviteten och demokratin inte alltid i samma riktning, särskilt när det finns bristande samordning mellan institutionerna och förbindelserna med medborgarna. Det råder inga tvivel om att det är mer demokratiskt att hitta ett bra sätt för EU-medborgarna att delta i valet av en rådsordförande, så att EU verkligen kan komma närmare medborgarna. Detta ser jag som en uppgift för framtiden. Trots allt detta önskar jag de personer som utnämnts till ordförande för rådet och hög representant all framgång. När det gäller det kommande rådsmötet den 10 och den 11 december, hoppas jag verkligen att man kommer att anta ett ambitiöst program om institutionella frågor i samband med Lissabonfördraget. Jag tänker på den europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Vi måste få en tydlig förståelse av dess sammansättning, rättsliga ställning och befogenheter. I detta sammanhang röstar vårt parlament om sin hållning till Elmar Broks betänkande. Jag förväntar mig också att få en tydlig redogörelse från rådet om resultaten av de samordnade strategier som tillämpats och föreslagits för att komma ur krisen, inklusive ett eventuellt paket med ekonomiska och finansiella åtgärder. Jag skulle särskilt vilja veta vad rådet anser om de framtida europeiska myndigheterna för finanstillsyn, som i framtiden bör minska risken för finansiella lagöverträdelser, vilka i grunden bidrog till den aktuella krisen. En annan viktig punkt där jag väntar att rådet fattar beslut är till exempel en integrerad strategi som utformas efter Lissabonstrategin, som enligt uppgift förväntas antas i mars 2010. Jag hoppas att parlamentet kommer att spela en aktiv roll i denna strategi. EU-medborgarna måste stå i centrum för denna strategi. Tillhandahållandet av arbetstillfällen genom investeringar, forskning, innovation, miljövänlig teknik och ekoeffektivitet måste bidra till en hållbar ekonomisk utveckling och inte tvärtom. När det gäller Stockholmsstrategin vill jag också naturligtvis att Schengenområdet så snart som möjligt utvidgas till att inkludera Bulgarien och Rumänien. Jag tackar er och jag önskar er all framgång vid mötet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph