Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-041"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-041"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wo stehen wir vor diesem Gipfel in Europa? Einige Beiträge klangen, als würde alles gut, wenn wir nur genügend sozialdemokratische oder liberale – ja, Herr Schulz – Kommissare hätten. Ich glaube, das ist ein Irrtum, sondern es wird dann gut werden, wenn wir uns einig sind über die großen Aufgaben, vor denen Europa steht. Vor 20 Jahren haben wir in Europa den Eisernen Vorhang überwunden, und ich lege Wert auf die Feststellung, dass es die Menschen, die Bürger waren und nicht das Militär, Regierungen oder Geheimdienste, die das geschafft haben. Ich glaube, dass wir Europa auch künftig nur gemeinsam mit den Bürgern werden bauen können. Zweitens müssen wir noch weitere Mauern überwinden, auch in unseren Köpfen. Zum Beispiel glauben immer noch viele, dass wir Freiheit und Sicherheit gegeneinander ausspielen können, obwohl wir wissen, dass die Freiheit nur dann gelingt, wenn wir sie schützen, aber dass dieser Schutz nicht auf Kosten unserer elementaren Rechte gehen darf und nicht zu einem Überwachungsstaat führen darf – Beispiel SWIFT und anderes. Manche glauben, dass man Europa und Demokratie gegeneinander ausspielen könne. Dabei wird nur ein demokratisches Europa auf Dauer gelingen. Manche glauben, dass Ökologie und Ökonomie immer noch ein Gegensatz seien. Dabei wird nur eine ökologische Wirtschaftsweise auf Dauer Prosperität sichern. Ich will zum Schluss eines sagen: Wir stehen kurz vor Stockholm, und wenn wir das, was jetzt dort möglich ist, nicht nutzen, koste es was es wolle – manche sind bereit, Hunderte von Milliarden für den Schutz der Banken auszugeben, aber beim Klima knauserig zu sein –, wenn wir jetzt nicht sehr schnell und konsequent handeln, dann geht es der Menschheit wie mir in diesem Moment: Die Zeit ist um."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, v jaké situaci se nyní před blížící se evropskou vrcholnou schůzkou nacházíme? Některé projevy vyzněly tak, že všechno by bylo v pořádku, pokud bychom měli dostatek sociálně demokratických nebo liberálních – ano, pane Schulzi – komisařů. Domnívám se, že tak to není. Vše bude v pořádku, až se shodneme na hlavních úkolech, které před Evropou stojí. Před 20 lety jsme v Evropě strhli železnou oponu a připadá mi důležité, že toho dosáhli lidé, občané, a nikoli ozbrojené síly, vlády, či tajné služby. Domnívám se, že i v budoucnu budeme Evropu schopni budovat pouze společně s občany. Dále se domnívám, že existují další zdi, které je třeba strhnout, včetně zdí v našich hlavách. Mnozí lidé si například myslí, že mohou hrát svobodou proti bezpečnosti a naopak, přestože víme, že svoboda je účinná pouze pokud ji chráníme. Tato ochrana však nesmí být na úkor základních práv a nesmí vést k vytvoření policejního státu, vzhledem k příkladu systému SWIFT a ostatním otázkám. Mnozí se domnívají, že je možné využívat Evropu proti demokracii a naopak. V dlouhodobém horizontu však může být úspěšná pouze demokratická Evropa. Mnozí lidé se domnívají, že hospodářství a ochrana životního jsou protichůdné koncepty, zatímco jediným způsobem, jak zajistit dlouhodobou prosperitu, je vytvoření ekonomiky citlivé k životnímu prostředí. Závěrem bych chtěl říci ještě jednu věc. Stockholm se blíží, a pokud zde neuděláme vše, co je jen možné, bez ohledu na náklady – a mnozí lidé jsou připraveni utratit stamilióny na záchranu bank, ale mají hluboko do kapsy, když dojde na klima – pokud nebudeme jednat rychle a konzistentně, pak to, co se týká mne jako řečníka, bude platit i pro celé lidstvo. Jeho čas vyprší."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Hvilken position befinder vi os i nu op til dette topmøde i Europa? Nogle indlæg får det til at lyde, som om alt ville være fint, forudsat vi bare havde nok socialdemokratiske eller liberale – ja, hr. Schulz – kommissærer. Jeg mener, at det er en fejl. Alt er fint, når vi er enige om de store opgaver, som EU står over for. For 20 år siden rev vi Jerntæppet ned her i Europa, og det synes for mig at være væsentligt, at det var folket, borgerne, som formåede det – og ikke militæret, regeringerne eller efterretningsvæsenet. Jeg tror, at vi også i fremtiden kun vil kunne opbygge Europa sammen med borgerne. For det andet er der andre vægge, som skal rives ned, bl.a. i vores hoveder. Mange tror f.eks. stadig, at vi kan spille frihed og sikkerhed ud mod hinanden, selv om vi ved, at frihed kun er en realitet, når vi beskytter den. Men denne beskyttelse må ikke ske på bekostning af vores grundlæggende rettigheder og må ikke føre til en overvågningsstat – hvor vi bl.a. har eksemplet med SWIFT. Mange tror også, at det er muligt at spille EU og demokratiet ud mod hinanden. Men kun et demokratisk EU kan blive en succes på lang sigt. Mange tror, at miljøet og økonomien er modsatrettede begreber, mens den eneste måde, hvorpå vi kan sikre langsigtet velstand, er ved hjælp af en miljøbaseret økonomi. Endelig vil jeg gerne lige sige, at vi nu skal i gang med Stockholmprogrammet, og hvis vi ikke gør alt, hvad vi kan der, uanset omkostningerne – og mange bruger hundredvis af millioner på at redde bankerne, men er smålige vedrørende klimaet – hvis vi ikke handler hurtigt og konsekvent, går det menneskeheden ligesom det går mig som taler nu, nemlig at tiden er forbi."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σε ποια θέση βρισκόμαστε τώρα ενόψει αυτής της διάσκεψης κορυφής στην Ευρώπη; Σύμφωνα με κάποιους ομιλητές, όλα θα έβαιναν καλώς εάν απλά είχαμε αρκετά δημοκρατικούς ή φιλελεύθερους –ναι, κύριε Schulz– Επιτρόπους. Πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος. Όλα θα πάνε καλά όταν συμφωνήσουμε για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Στην Ευρώπη πριν από 20 χρόνια, καταργήσαμε το σιδηρούν παραπέτασμα και θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι αυτό επιτεύχθηκε από τους ανθρώπους, τους πολίτες και όχι από τις ένοπλες δυνάμεις, τις κυβερνήσεις ή τις μυστικές υπηρεσίες. Πιστεύω ότι και στο μέλλον θα είμαστε σε θέση να οικοδομήσουμε την Ευρώπη από κοινού με τους πολίτες. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλα τείχη που πρέπει να γκρεμίσουμε, όπως αυτά στο μυαλό μας. Για παράδειγμα, πολλοί πιστεύουν ακόμα ότι μπορούμε να θέτουμε αντιμέτωπες την ελευθερία με την ειρήνη, αν και γνωρίζουμε ότι η ελευθερία είναι αποτελεσματική μόνο όταν προστατεύεται. Ωστόσο, αυτή η προστασία δεν πρέπει να είναι εις βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων και δεν πρέπει να οδηγεί στη δημιουργία κράτους παρακολούθησης, δεδομένου του παραδείγματος του SWIFT και άλλων ζητημάτων. Επίσης, πολλοί πιστεύουν ότι μπορούμε να φέρνουμε αντιμέτωπες την Ευρώπη με τη δημοκρατία. Όμως, επιτυχής μπορεί να είναι μόνο η δημοκρατική Ευρώπη μακροπρόθεσμα. Πολλοί θεωρούν ότι το περιβάλλον και η οικονομία είναι αντίθετες έννοιες, ενώ ο μόνος τρόπος διασφάλισης μακροπρόθεσμης ευημερίας είναι η δημιουργία περιβαλλοντικής οικονομίας. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα. Βρισκόμαστε στο στάδιο προετοιμασίας για τη Στοκχόλμη και εάν δεν κάνουμε ό,τι είναι δυνατό στη Στοκχόλμη, ανεξάρτητα από το κόστος –μάλιστα προτίθενται να δαπανήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια για τη διάσωση των τραπεζών, ενώ είναι φειδωλοί όσον αφορά το κλίμα– εάν δεν δράσουμε γρήγορα και με συνέπεια, τότε και το ανθρώπινο είδος θα αντιμετωπίσει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με αυτό που αντιμετωπίζω εγώ αυτήν τη στιγμή ως ομιλητής. Θα τελειώσει ο χρόνος του."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, what position are we in now in the run-up to this summit in Europe? Some speeches made it sound as if everything would be fine provided that we simply had enough social democratic or liberal – yes, Mr Schulz – commissioners. I believe that is a mistake. Everything will be fine when we agree on the major tasks facing Europe. In Europe 20 years ago, we brought down the Iron Curtain and it seems to me significant that it was the people, the citizens, who achieved that and not the armed forces, the governments or the secret service. I believe that in future, too, we will only be able to build Europe together with the citizens. Secondly, there are other walls to be brought down, including those in our heads. For example, many people still believe that we can play off freedom and security against one another, although we know that freedom is only effective when we protect it. However, this protection must not be at the expense of our fundamental rights and must not lead to the creation of a surveillance state, given the example of SWIFT and other issues. Many people also believe that it is possible to play off Europe and democracy against one another. However, only a democratic Europe can be successful in the long term. Many people believe that the environment and the economy are opposing concepts, whereas the only way to ensure long-term prosperity is to establish an environmental economy. Finally, I would like to say one thing. We are now in the run-up to Stockholm and if we do not do whatever is possible there, regardless of the cost – and many people are prepared to spend hundreds of millions on bailing out the banks, but are tight-fisted about the climate – if we do not act quickly and consistently, then what applies to me as a speaker now will also be true of the human race. Its time will be up."@en4
"Señor Presidente, Señorías, ¿en qué posición nos encontramos ahora que se acerca esta cumbre en Europa? Algunas intervenciones han hecho que parezca que todo va a salir bien siempre y cuando, sencillamente, tengamos suficientes comisarios socialdemócratas o liberales —sí, señor Schulz. Creo que es un error. Todo va a salir bien cuando alcancemos acuerdos sobre las principales tareas que debe abordar Europa. En Europa hace 20 años derrumbamos el Telón de Acero y me parece significativo que fuesen el pueblo, los ciudadanos, los que lo lograsen y no las fuerzas armadas, los gobiernos o el servicio secreto. Creo que en el futuro, nuevamente, sólo vamos a poder construir Europa conjuntamente con los ciudadanos. En segundo lugar, existen otros muros que es preciso derribar, incluidos aquellos que hay en nuestras cabezas. Por ejemplo, mucha gente cree todavía que podemos enfrentar a la libertad con la seguridad, aunque sabemos que la libertad es más eficaz cuando la protegemos. No obstante, esta protección no debe lograrse a expensas de nuestros derechos fundamentales y no debe provocar la creación de un Estado de vigilancia, visto el ejemplo de SWIFT y otras cuestiones. Mucha gente también cree que es posible enfrentar a Europa con la democracia. Sin embargo, sólo una Europa democrática puede tener éxito a largo plazo. Mucha gente cree que el medio ambiente y la economía son conceptos enfrentados, mientras que la única forma de garantizar una prosperidad a largo plazo es establecer una economía medioambiental. Por último, me gustaría decir algo. Estamos en los días previos a Estocolmo y, si no hacemos todo lo posible allí, independientemente del coste —y mucha gente está preparada para gastar cientos de millones en rescatar a los bancos, pero hay peleas sobre el clima—, si no actuamos con rapidez y consistencia, entonces lo que se me aplica ahora a mí como orador será cierto para la especie humana. Se le habrá acabado el tiempo."@es21
"Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Missugune on meie olukord praegu, enne kõnealust tippkohtumist Euroopas? Mõnest sõnavõtust jäi mulje, nagu oleks kõik korras, kui meil oleks vaid piisavalt sotsiaaldemokraatidest ja liberaalidest – jah, härra Schulz – volinikke. Minu arvates on see ekslik. Kõik saab korda siis, kui me lepime kokku Euroopa olulistes ülesannetes. Kakskümmend aastat tagasi langetasime me Euroopas raudse eesriide ja minu jaoks on märkimisväärne asjaolu, et seda tegid inimesed – kodanikud, mitte relvajõud, valitsused ega salateenistused. Ma usun, et ka tulevikus saame me Euroopat ehitada üles üksnes koos kodanikega. Teiseks tuleb lõhkuda veel müüre, sealhulgas neid, mis on meie peas. Paljud inimesed näiteks arvavad ikka veel, et me saame vastandada vabadust ja julgeolekut, ehkki me teame, et vabadus on vaid siis tõeline, kui me kaitseme seda. See kaitsmine ei tohi aga toimuda põhiõiguste arvelt ega tuua kaasa jälitusriigi loomist, võttes arvesse SWIFTi ja teiste teemade näiteid. Paljud inimesed usuvad ka seda, et Euroopat ja demokraatiat on võimalik vastandada. Samas saab pikas plaanis olla edukas vaid demokraatlik Euroopa. Paljud inimesed arvavad, et keskkond ja majandus on vastandlikud nähtused, kuid pikaajalist heaolu saab tagada vaid keskkonnateadliku majanduse loomise kaudu. Lõpetuseks soovin ma öelda üht. Peagi võetakse vastu Stockholmi programm ja kui me ei tee selles kõike võimalikku, olenemata sellega kaasnevatest kuludest – paljud inimesed on valmis kulutama sadu miljoneid pankade väljaostmisele, kuid koonerdavad kliima arvelt –, kui me ei tegutse kiiresti ja järjekindlalt, siis juhtub inimkonnaga sama mis minugagi praegu. Aeg saab otsa."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, missä tilanteessa me olemme nyt ennen Euroopassa pidettävää huippukokousta? Jossain puheenvuoroissa kuulosti siltä, että kaikki olisi hyvin, jos meillä vain olisi tarpeeksi sosiaalidemokraattisia tai liberaaleja – aivan, Martin Schulz – komission jäseniä. Pidän sitä virheenä. Kaikki on hyvin sitten, kun pääsemme yhteisymmärrykseen EU:n tärkeimmistä tehtävistä. Euroopassa mursimme 20 vuotta sitten rautaesiripun, ja minusta on merkittävää, että sen saavuttivat ihmiset, kansalaiset eivätkä asevoimat, hallitukset tai salaiset palvelut. Uskon, että myös tulevaisuudessa voimme rakentaa Eurooppaa vain yhdessä kansalaisten kanssa. Toiseksi, on muitakin muureja, jotka on murrettava, mukaan luettuna ne, jotka ovat päässämme. Monet ihmiset esimerkiksi uskovat edelleen siihen, että voimme asettaa vapauden ja turvallisuuden vastakkain, vaikka tiedämme, että vapaus toimii vain silloin, kun suojelemme sitä. Suojelu ei kuitenkaan saa tapahtua perusoikeuksiemme kustannuksella eikä se saa johtaa valvontavaltion syntymiseen, esimerkkinä olkoon Swift ja muut kysymykset. Monet uskovat myös, että on mahdollista asettaa EU ja demokratia vastakkain. Kuitenkin vain demokraattinen EU voi menestyä pitkällä aikavälillä. Monet uskovat, että ympäristö ja talous ovat vastakkaiset käsitteet, vaikka ainoa tapa varmistaa pitkän aikavälin hyvinvointi on luoda ympäristötalous. Lopuksi haluan sanoa yhden asian. Tukholman huippukokous tulee pian, ja jos emme tee siellä kaikkia mahdollista kustannuksista välittämättä – ja monet ovat valmiita käyttämään satoja miljoonia euroja pankkien pelastamiseen mutta kitsailevat ilmastonmuutoksen alalla – jos emme toimi nopeasti ja johdonmukaisesti, niin se mikä pätee minuun nyt puhujana pätee myös koko ihmiskuntaan. Siltä loppuu aika."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, où en sommes-nous en Europe avant ce sommet? Certains discours ont laissé entendre que tout irait pour le mieux, si seulement nous avions suffisamment de commissaires sociaux-démocrates ou libéraux – oui, Monsieur Schulz. Je pense que c’est une erreur. Tout irait bien si nous nous mettions d’accord sur les tâches importantes qui attendent l’Europe. Il y a 20 ans, nous avons fait tomber le rideau de fer en Europe, et il me paraît significatif que ce soient les gens, les citoyens qui ont accompli cela, et non les forces armées, les gouvernements ou les services secrets. Je crois qu’à l’avenir aussi, nous ne pourrons bâtir l’Europe ensemble qu’avec les citoyens. Deuxièmement, il y a d’autres murs à faire tomber, notamment ceux qui sont dans nos têtes. Par exemple, beaucoup pensent encore que nous pouvons jouer la sécurité contre la liberté, bien que nous sachions que la liberté ne fonctionne que si nous la protégeons. Mais cette protection ne peut pas se faire au détriment de nos droits fondamentaux ni conduire à la création d’un État surveillant, pour citer SWIFT et d’autres exemples. Beaucoup pensent également qu’il est possible de jouer l’Europe contre la démocratie. Mais seule une Europe démocratique peut réussir à long terme. Beaucoup pensent que l’environnement et l’économie sont des concepts qui s’opposent, alors que la seule manière de garantir une prospérité à long terme est de créer une économie de l’environnement. Je voudrais ajouter une dernière chose. Stockholm approche, et si nous ne faisons pas tout ce qui est possible là-bas, quel qu’en soit le coût – et nombreux sont ceux qui sont prêts à dépenser des centaines de milliards pour tirer d’affaire les banques, mais mégottent sur le climat – si nous n’agissons pas vite et de manière responsable, il arrivera alors à l’humanité ce qu’il m’arrive maintenant en tant qu’orateur. Son temps sera écoulé, il sera trop tard."@fr8
"). Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Milyen helyzetben vagyunk most, az európai csúcstalálkozó előtt? Egyes felszólalásokból úgy tűnhet, mintha minden rendben lenne akkor, ha elegendő számú szociáldemokrata vagy liberális – igen, Schulz úr – biztosunk lenne. Szerintem ez nem így van. Minden rendben lesz, ha megegyezünk az Európa előtt álló komoly feladatokról. 20 évvel ezelőtt lebontottuk a vasfüggönyt Európában, és számomra fontos, hogy az emberek, a polgárok voltak azok, akik mindezt elérték, nem pedig a fegyveres erők, a kormányok és a titkosszolgálatok. Úgy gondolom, hogy a jövőben is csak a polgárokkal együtt tudjuk építeni Európát. Másodszor, más falak is lebontásra várnak, a saját fejünkben is. Például sokan azt gondolják, a szabadság és a biztonság kijátszható egymással szemben, bár tudjuk, hogy a szabadság csak akkor érvényesül, ha védelmezzük. E védelem azonban nem mehet az alapvető jogok rovására, és nem vezethet egy polgárait „megfigyelő” állam létrehozásához, a SWIFT és más kérdések példájával élve. Sokan úgy gondolják továbbá, hogy Európa és a demokrácia is kijátszható egymással szemben. Hosszú távon viszont csak egy demokratikus Európa lehet sikeres. Sokak szerint a környezetvédelem és a gazdaság két ellentétes fogalom, ugyanakkor a hosszú távú konjunktúra csak a környezeti szempontokat figyelembe vevő gazdaság létrehozásával biztosítható. Még egy dolgot szeretnék elmondani. Itt állunk Stockholm előtt, és ha ott nem teszünk meg minden tőlünk telhetőt, függetlenül a költségektől – ugyanis sokan készek százmilliókat fordítani a bankok megsegítésére, ugyanakkor szűkmarkúak, ha az éghajlatváltozásról van szó –, ha nem cselekszünk gyorsan és következetesen, akkor az, ami most rám, mint felszólalóra vonatkozik, érvényes lesz az emberiségre is. Lejár az ideje."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ci poniamo in Europa alla vigilia di questo vertice? A sentire alcuni deputati tutto andrebbe bene se solo avessimo più commissari socialdemocratici o liberali – mi riferisco in questo caso al collega Schultz. Ma non credo sia così; tutto andrà bene dal momento in cui ci troveremo d’accordo sui grandi compiti che incombono all’Europa. Vent’anni fa in Europa smantellavamo la Cortina di ferro e ritengo significativo che a smantellarla siano stati gli uomini, i cittadini e non l’esercito, i governi o i servizi segreti. Credo che anche in futuro potremo costruire l’Europa solo con l’aiuto dei cittadini. Ma rimangono ben altri muri da abbattere, anche nella nostra mente. Per esempio ci sono ancora molte persone che ritengono la libertà incompatibile con la sicurezza, mentre sappiamo che la libertà sopravvive soltanto a condizione di essere protetta, ma che tale protezione non può andare a discapito dei diritti elementari e portare alla creazione di uno Stato-poliziotto, mi riferisco qui alla questione dello SWIFT e ad altro. Altri ancora credono che l’Europa e la democrazia siano tra loro incompatibili. Eppure il progetto europeo può sopravvivere soltanto se poggia sulla democrazia. Altri ritengono che ecologia ed economia siano in contrasto, mentre soltanto un’economia ecologica riuscirà a garantire il benessere in modo duraturo. Voglio concludere con una considerazione; ci stiamo avvicinando a Stoccolma e se non cogliamo quell’occasione, costi quello che costi – alcuni sono disposti a spendere centinaia di miliardi per proteggere le banche, mentre diventano assai parsimoniosi quando si parla di clima – se non agiamo rapidamente e coerentemente, posso dire qualcosa che vale sia per me come oratore che per l’intera razza umana: il tempo è scaduto."@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, kokioje padėtyje esame dabar rengdamiesi šiam Europos aukščiausiojo lygio susitikimui? Kai kurios kalbos skambėjo taip, tartum viskas būtų gerai, jeigu paprasčiausiai turėtume pakankamai Komisijos narių socialdemokratų arba liberalų – taip, pone M. Schulzai. Manau, kad tai klaida. Viskas bus gerai, kai susitarsime dėl pagrindinių Europos laukiančių uždavinių. Prieš 20 metų Europoje sugriovėme geležinę uždangą, taip pat, mano manymu, svarbu tai, kad tai padarė žmonės, piliečiai, o ne ginkluotosios pajėgos, vyriausybės arba slaptosios tarnybos. Manau, kad ateityje taip pat sugebėsime kurti Europą tik kartu su piliečiais. Antra, yra kitų sienų, kurias reikia nugriauti, įskaitant tas, kurios yra mūsų galvose. Pvz., daugelis žmonių vis dar mano, kad laisvę galime priešpriešinti saugumui, nors žinome, kad laisvė veiksminga tik tada, kai ją puoselėjame. Tačiau ši apsauga neturėtų būti užtikrinama pakenkiant pagrindinėms žmogaus teisėms ir skatinti kurti sekimo valstybę, žinant SWIFT pavyzdį ir kitas problemas. Daugelis žmonių taip pat mano, kad galima Europą priešpriešinti demokratijai. Tačiau tik demokratinei Europai gali ilgainiui pasisekti. Daugelis žmonių mano, kad aplinka ir ekonomika yra priešingos sąvokos, o vienintelis būdas užtikrinti ilgalaikį klestėjimą – sukurti ekologinę ekonomiką. Galiausiai norėčiau pasakyti vieną dalyką. Šiuo metu rengiamės Kopenhagos konferencijai, todėl jeigu joje nepadarysime visko, kas įmanoma, nepaisydami išlaidų, – daugelis žmonių yra pasirengę išleisti šimtus milijonų bankams gelbėti, tačiau šykšti klimatui, – ir jeigu neveiksime greitai ir nuosekliai, tada tai, kiek tai susiję su manimi kaip kalbėtoju, bus teisinga ir kalbant apie žmonių giminę. Jos laikas bus praėjęs."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, kādā situācijā mēs patlaban atrodamies pirms gaidāmās Eiropas augstākā līmeņa sanāksmes? Dažas uzstāšanās lika domāt, ka viss būtu labi, ja vien mums būtu pietiekami daudz sociāli demokrātisku vai liberālu — jā kungs — komisāru. Es uzskatu, ka tas nav pareizi. Viss būs labi tad, kad būsim vienojušies par galvenajiem uzdevumiem, kuri Eiropai jāpaveic. Pirms 20 gadiem mēs Eiropā nojaucām dzelzs priekškaru, un man tas šķiet būtiski, ka to panāca tauta, iedzīvotāji, nevis bruņotie spēki, valdības vai izlūkdienests. Manuprāt, arī turpmāk mēs spēsim veidot Eiropu vienīgi kopā ar iedzīvotājiem. Bez tam ir arī citi priekškari, kas jānorauj, tostarp priekškari mūsu uzskatos. Piemēram, daudzi joprojām uzskata, ka brīvību un drošību var nostatīt vienu pret otru, kaut arī zinām, ka brīvība ir efektīva tikai tad, ja to aizsargā. Tikai nevajag aizsargāt brīvību, aizmirstot par pamattiesībām vai iedibinot novērošanas kārtību, ja atceramies piemēru un citus jautājumus. Daudzi cilvēki uzskata, ka arī Eiropu un demokrātiju var nostatīt vienu pret otru. Tomēr vienīgi demokrātiskas Eiropas darbība var būt sekmīga ilgtermiņā. Daudz cilvēku uzskata, ka vide un ekonomika ir dažādi jēdzieni, bet vienīgais veids, kādā varam nodrošināt ilgtermiņa labklājību, ir izveidojot vides ekonomiku. Visbeidzot vēlos vēl kaut ko piebilst. Mēs patlaban gatavojamies Stokholmai, bet, ja mēs nedarīsim visu, kas šajā sakarā neatkarīgi no izmaksām ir mūsu spēkos, kad tik daudz cilvēku ir gatavi tērēt simtiem miljonu banku glābšanai, bet neko negrib ziedot klimata jautājumu risināšanai, ja mēs nerīkosimies ātri un konsekventi, tad tas, kas patlaban attiecas uz mani kā runātāju, būs attiecināms arī uz visu cilvēci. Tās laiks būs beidzies."@lv13
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wo stehen wir vor diesem Gipfel in Europa? Einige Beiträge klangen, als würde alles gut, wenn wir nur genügend sozialdemokratische oder liberale – ja, Herr Schulz – Kommissare hätten. Ich glaube, das ist ein Irrtum, sondern es wird dann gut werden, wenn wir uns einig sind über die großen Aufgaben, vor denen Europa steht. Vor 20 Jahren haben wir in Europa den Eisernen Vorhang überwunden, und ich lege Wert auf die Feststellung, dass es die Menschen, die Bürger waren und nicht das Militär, Regierungen oder Geheimdienste, die das geschafft haben. Ich glaube, dass wir Europa auch künftig nur gemeinsam mit den Bürgern werden bauen können. Zweitens müssen wir noch weitere Mauern überwinden, auch in unseren Köpfen. Zum Beispiel glauben immer noch viele, dass wir Freiheit und Sicherheit gegeneinander ausspielen können, obwohl wir wissen, dass die Freiheit nur dann gelingt, wenn wir sie schützen, aber dass dieser Schutz nicht auf Kosten unserer elementaren Rechte gehen darf und nicht zu einem Überwachungsstaat führen darf – Beispiel SWIFT und anderes. Manche glauben, dass man Europa und Demokratie gegeneinander ausspielen könne. Dabei wird nur ein demokratisches Europa auf Dauer gelingen. Manche glauben, dass Ökologie und Ökonomie immer noch ein Gegensatz seien. Dabei wird nur eine ökologische Wirtschaftsweise auf Dauer Prosperität sichern. Ich will zum Schluss eines sagen: Wir stehen kurz vor Stockholm, und wenn wir das, was jetzt dort möglich ist, nicht nutzen, koste es was es wolle – manche sind bereit, Hunderte von Milliarden für den Schutz der Banken auszugeben, aber beim Klima knauserig zu sein –, wenn wir jetzt nicht sehr schnell und konsequent handeln, dann geht es der Menschheit wie mir als Redner jetzt in diesem Moment: Die Zeit ist um."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, waar staan wij nu, aan de vooravond van deze top in Europa? Sommige interventies klonken alsof alles goed zou komen, als we maar genoeg sociaaldemocratische of liberale – ja, mijnheer Schulz – commissarissen hadden. Ik denk dat dit een vergissing is. Alles komt goed, als we het maar eens kunnen worden over de belangrijkste opgaven waar Europa voor staat. Twintig jaar geleden hebben we in Europa het ijzeren gordijn neergehaald, en ik denk dat het veelzeggend is dat dit is bewerkstelligd door het volk, de burgers; niet door het leger, de regeringen of de geheime dienst. Ik geloof dat we ook in de toekomst alleen samen met de burgers aan Europa kunnen bouwen. Ten tweede zijn er nog andere muren die neergehaald moeten worden, ook in onze hoofden. Veel mensen geloven bijvoorbeeld nog steeds dat we vrijheid en veiligheid tegen elkaar kunnen inwisselen, al weten we dat vrijheid alleen werkt als we haar beschermen. Deze bescherming mag echter niet ten koste gaan van onze fundamentele rechten en mag niet leiden tot een bewakingsstaat, waarvan SWIFT en andere zaken als voorbeeld kunnen dienen. Veel mensen geloven ook dat het mogelijk is om Europa en democratie tegen elkaar in te wisselen. Op de lange termijn heeft echter alleen een democratisch Europa kans van slagen. Veel mensen geloven dat milieu en economie tegengestelde concepten zijn, hoewel welvaart op de lange termijn alleen door een milieuvriendelijke economie kan worden veiliggesteld. Tot slot zou ik nog één opmerking willen maken. We staan aan de vooravond van Stockholm, en als we daar niet al het mogelijke doen, ongeacht de prijs – en velen zijn bereid om honderden miljoenen uit te geven aan het redden van banken, maar houden voor het klimaat de hand op de knip – als we niet snel en eendrachtig handelen, zal voor de mensheid gelden wat nu voor mij geldt: de tijd is om."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Jaka jest nasza pozycja w Europie teraz, w przededniu tego szczytu? Z niektórych wystąpień wynikało, że wszystko byłoby dobrze, gdybyśmy po prostu mieli wystarczającą liczbę komisarzy demokratycznych lub liberalnych – tak jest, panie pośle Schulz. Moim zdaniem takie myślenie to błąd. Wszystko będzie dobrze wtedy, kiedy zgodzimy się co do głównych zadań, jakie stoją przed Europą. Dwadzieścia lat temu w Europie zerwaliśmy żelazną kurtynę. Dla mnie znamienne jest to, że dokonali tego ludzie, obywatele, a nie siły zbrojne, rządy czy służby specjalne. Uważam, że również w przyszłości będziemy w stanie budować Europę tylko wspólnie z obywatelami. Po drugie, są jeszcze inne mury do zburzenia, w tym te, które istnieją w naszych głowach. Na przykład wiele osób uważa, że możemy traktować przeciwstawnie pojęcia wolności i bezpieczeństwa, chociaż wiemy, że wolność istnieje tylko wówczas, kiedy ją chronimy. Jednakże ochrona ta nie może być prowadzona kosztem praw podstawowych i nie może prowadzić do utworzenia państwa opartego na inwigilacji, że nawiążę tu, na przykład, do umowy SWIFT i innych kwestii. Wielu ludzi uważa ponadto, że możliwe jest przeciwstawianie Europy i demokracji. A tymczasem tylko demokratyczna Europa może w długiej perspektywie czasowej okazać się sukcesem. Wiele osób uważa, że środowisko naturalne i gospodarka to dwa przeciwstawne pojęcia, podczas gdy jedynym sposobem zapewnienia trwałego dobrobytu jest stworzenie gospodarki przyjaznej dla środowiska. Wreszcie chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Zbliżamy się obecnie do Sztokholmu i jeżeli nie uczynimy tam wszystkiego, co w naszej mocy, niezależnie od kosztów – a wiele krajów jest gotowych wydać setki milionów na wykupienie banków, choć jednocześnie skąpi pieniędzy na klimat – jeżeli nie będziemy działali szybko i konsekwentnie, to wówczas to, co czeka mnie jako przemawiającego, będzie również czekać cały rodzaj ludzki. To znaczy skończy się jego czas."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em que situação nos encontramos presentemente, no que diz respeito à preparação desta cimeira na Europa? Alguns discursos davam a entender que tudo estaria bem, desde que existisse um número suficiente de Comissários social-democratas ou liberais – sim, é verdade, Senhor Deputado Schulz. Acho que isso é um erro. Tudo estará bem, sim, quando chegarmos a acordo sobre os principais desafios que se colocam à Europa. Há vinte anos, derrubámos a Cortina de Ferro, e parece-me significativo que tenham sido os elementos do povo, os cidadãos, a consegui-lo e não as forças armadas, os governos ou os serviços secretos. Acredito que, de futuro, também só sejamos capazes de construir a Europa juntamente com os cidadãos. Em segundo lugar, há outros muros por derrubar, inclusive aqueles que se erguem dentro das nossas cabeças. Por exemplo, muitas pessoas acreditam ainda ser possível opor a liberdade à segurança, apesar de sabermos que a liberdade só se torna efectiva quando a defendemos. No entanto, essa defesa não pode ser feita à custa dos nossos direitos fundamentais, nem deve levar à criação de um estado policial – isto, tendo em conta o exemplo do acordo SWIFT, entre outras questões. Muitos são também aqueles que crêem ser possível opor a Europa à democracia. Porém, só uma Europa democrática poderá ter êxito a longo prazo. Do mesmo modo, muitos são os que acreditam que ambiente e economia são conceitos opostos, embora a única forma de garantir prosperidade a longo prazo consista na criação de uma economia ambiental. Gostaria, por último, de dizer o seguinte: falta pouco para Estocolmo. Se lá não fizermos tudo o que estiver ao nosso alcance, custe o que custar – e há muito gente disposta a investir centenas de milhões de euros para salvar os bancos, mas que não é tão mãos-largas em relação ao clima –, se não agirmos com rapidez e firmeza, aquilo que neste momento se aplica a mim, como orador, irá em breve aplicar-se a toda a humanidade: acabou o tempo."@pt17
"Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, unde ne aflăm acum în etapa pregătitoare a acestui summit în Europa? Unele discursuri au părut să spună că totul va fi bine, cu condiţia să avem suficienţi comisari social-democraţi sau liberali, da, domnule Schultz. Cred că este o greşeală. Totul va fi bine când vom fi de acord asupra sarcinilor majore cu care se confruntă Europa. În Europa de acum 20 de ani, am dărâmat Cortina de Fier şi mi se pare semnificativ faptul că oamenii, cetăţenii, sunt cei care au realizat aceasta, şi nu forţele armate, guvernele sau serviciile secrete. Cred că şi în viitor vom putea construi Europa doar împreună cu cetăţenii. În al doilea rând, mai sunt şi alte ziduri de dărâmat, inclusiv cele din mintea noastră. De exemplu, mulţi oameni încă mai cred că putem să punem libertatea împotriva securităţii, cu toate că ştim că libertatea este eficientă numai când o protejăm. Cu toate acestea, această protecţie nu trebuie să fie în detrimentul drepturilor noastre fundamentale şi nu trebuie să ducă la crearea unui stat supraveghetor, dat fiind exemplul SWIFT şi al altor chestiuni. Mulţi oameni cred, de asemenea, că este posibil să punem Europa împotriva democraţiei. Cu toate acestea, numai o Europă democratică poate avea succes pe termen lung. Mulţi oameni cred că mediul şi economia sunt concepte diferite, deşi singurul mod de a asigura prosperitatea pe termen lung este stabilirea unei economii ecologice. În final, aş dori să spun un lucru. Ne aflăm acum în etapa pregătitoare pentru Stockholm şi dacă nu vom face tot posibilul acolo, indiferent de costuri - şi multe naţiuni sunt pregătite să cheltuiască mii de milioane pe refinanţarea băncilor, dar sunt strânse la pungă când vine vorba de climă - dacă nu acţionăm rapid şi consecvent, atunci ce mi se aplică mie ca vorbitor acum va fi adevărat şi pentru omenire. Timpul va expira."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, aké postavenie máme teraz v Európe pred týmto samitom? Podľa niektorých príspevkov sa zdá, že by bolo všetko v poriadku, keby sme jednoducho mali dostatok komisárov z radov sociálnych demokratov alebo liberálov – áno, pán Schulz. Myslím si, že je to chyba. Všetko bude v poriadku, keď sa dohodneme v súvislosti s hlavnými úlohami, ktorým Európa čelí. V Európe sme pred 20 rokmi zbúrali železnú oponu a pripisujem veľký význam tomu, že to boli ľudia, občania, ktorí to dosiahli a nie ozbrojené sily, vlády alebo tajné služby. Verím, že aj v budúcnosti budeme môcť budovať Európu iba spolu s občanmi. Po druhé, sú tu ďalšie múry, ktoré treba zbúrať vrátane tých v našich hlavách. Napríklad, mnohí ľudia sa ešte stále domnievajú, že môžu proti sebe postaviť slobodu a bezpečnosť, hoci vieme, že sloboda je účinná len vtedy, keď ju chránime. Táto ochrana však nesmie ísť na úkor našich základných práv a viesť k vytvoreniu dozorného štátu, ak berieme do úvahy napríklad dohodu SWIFT a ostatné otázky. Mnohí ľudia tiež veria, že Európu možno postaviť proti demokracii. Z dlhodobého hľadiska však môže byť úspešná iba demokratická Európa. Mnohí ľudia sa domnievajú, že ekológia a hospodárstvo sú dva protichodné pojmy, pritom jediný spôsob, ako zaistiť dlhodobú prosperitu, je vybudovať ekologické hospodárstvo. Nakoniec by som chcel povedať jednu vec. Sme momentálne pred konferenciou v Štokholme a ak neurobíme všetko možné bez ohľadu na náklady – a mnohí ľudia sú ochotní minúť stovky miliónov na záchranu bánk, ale skúpi, pokiaľ ide o klímu – ak nebudeme konať rýchlo a dôsledne, potom to, čo pre mňa platí teraz ako pre rečníka, bude platiť aj pre ľudské pokolenie. Jeho čas vyprší."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, v kakšnem položaju smo zdaj pred tem vrhom v Evropi? Iz nekaterih nastopov se je slišalo, ko da bo vse v redu, če bomo imeli samo dovolj socialno demokratske ali liberalne – da, gospod Schulz – komisarje. Mislim, da je to napaka. Vse bo v redu, ko se bomo dogovorili, katere so glavne naloge, s katerimi se sooča Evropa. Pred 20 leti smo v Evropi zrušili železno zaveso in zdi se mi pomembno, da so bili ljudje, državljani, tisti, ki so to dosegli, in ne oborožene sile, vlade ali tajna služba. Prepričan sem, da bomo tudi v prihodnosti lahko gradili Evropo samo, če bomo to delali skupaj z državljani. Drugič, zrušiti je treba še druge zidove, vključno s tistimi, ki so v naših glavah. Na primer, mnogi ljudje še vedno verjamejo, da lahko svobodo in varnost obrnemo eno proti drugi, čeprav vemo, da je svoboda učinkovita samo, če jo zaščitimo. Vendar pa ta zaščita ne sme iti na račun naših temeljnih pravic in ne sme voditi k ustvarjanju države nadzora, če si pogledamo primer sistema SWIFT in druga vprašanja. Mnogi ljudje verjamejo tudi, da je mogoče tudi Evropo in demokracijo obrniti eno proti drugi. Vendar pa je dolgoročno uspešna lahko samo demokratična Evropa. Mnogi ljudje verjamejo, da sta okolje in gospodarstvo nasprotujoča si pojma, pa vendar je edini način, da zagotovimo dolgoročen napredek, prav vzpostavitev gospodarstva, ki temelji na okoljskih načelih. Na koncu bi želel povedati samo še tole. Pred nami je Stockholm in če tam ne bomo storili vse, kar je mogoče, ne glede na ceno – in mnogi ljudje so dejansko pripravljeni porabiti milijone za reševanje bank, medtem ko so stiskaški, ko gre za podnebje –, če ne bomo ukrepali hitro in dosledno, potem bo to, kar velja zame kot govornika v tem trenutku, držalo tudi za ves človeški rod. Njegov čas se bo iztekel."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Vilken ställning har vi nu, i upptakten till detta toppmöte i Europa? Vissa anföranden fick det att låta som om allt skulle vara i sin ordning om vi helt enkelt fick tillräckligt med socialdemokratiska eller liberala – ja, herr Schulz – kommissionsledamöter. Jag tror att detta är ett misstag. Allt kommer att bli bra när vi enas om de stora uppgifter som EU står inför. För 20 år sedan rev vi järnridån i Europa och det förefaller mig betydelsefullt att det var folket, medborgarna, som uppnådde detta och inte de väpnade styrkorna, regeringarna eller underrättelsetjänsten. Jag tror också att det bara är tillsammans med medborgarna som vi kommer att kunna bygga Europa i framtiden. För det andra finns det andra murar att riva, även i våra egna huvuden. Många tror till exempel fortfarande att vi kan spela ut friheten och säkerheten mot varandra, trots att vi vet att friheten bara är effektiv när vi skyddar den. Detta skydd får dock inte ske på bekostnad av våra grundläggande rättigheter och det får inte leda till skapandet av en övervakningsstat, med tanke på exemplet med Swift och andra frågor. Många personer tror också att det är möjligt att spela ut EU mot demokratin. Emellertid är det bara ett demokratiskt EU som kan vara framgångsrikt på lång sikt. Många tror att miljön och ekonomin är motsatta begrepp, medan det enda sättet att säkra långsiktigt välstånd är att uppnå en miljövänlig ekonomi. Jag har en avslutande kommentar. Det är nu inte lång tid kvar till Köpenhamnskonferensen och om vi inte gör vad som är möjligt där, oavsett kostnaden – och många är beredda att spendera hundratals miljoner på att undsätta bankerna, men är snåla när det gäller klimatet – om vi inte agerar snabbt och konsekvent, då kommer samma sak som nu gäller för mig som talare att också gälla människosläktet. Tiden kommer att vara ute."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph