Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-040"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-040"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, tout d’abord, merci à la Présidence suédoise de nous laisser, à la fin de l’année, le meilleur d’elle-même. C’est une bonne nouvelle pour la Commission et une bonne nouvelle pour notre Parlement. Ceci dit, je vais aborder quelques points. D’abord, la question des nominations. Je ne mets pas en doute la question des personnes, mais celle des procédures. Et j’espère vraiment que c’est la dernière fois que cela se passera de cette façon. Les Européens attendaient de la transparence, de la démocratie, de la clarté dans le débat et, au fond, ils ont eu de l’opacité et des négociations de dernière minute dans le huis clos d’un Conseil européen. Ceci ne doit pas se reproduire, et je pense qu’il reviendra à notre Parlement de proposer pour l’avenir de nouvelles procédures et de nouvelles règles. Sur le changement climatique, je forme le vœu que l’Union parlera d’une seule voix et agira unie au lendemain de Copenhague, quelle que soit l’ampleur du résultat de la conférence. Avançons! Fixons-nous le cap d’une réduction effective de 30 % des gaz à effet de serre! Et quand je dis «effective», cela veut dire qu’il faudra se poser, à terme, un jour, la question des dérogations et des droits à polluer. Avançons et prenons, là aussi, un engagement financier ferme à l’égard des pays en voie de développement! Nous le leur devons. Enfin, sur la situation économique et sociale, nous devons travailler à l’émergence d’un nouveau modèle économique, qui privilégie l’emploi, le progrès social et le long terme, c’est-à-dire le durable sous toutes ses formes. Nous avons donc besoin de supervision et de régulation, d’une politique plus favorable aux petites et moyennes entreprises et d’une réflexion commune sur la fiscalité privilégiant le long terme sur le court terme."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, především bych ráda poděkovala švédskému předsednictví, že nám zde na konci roku nechá to nejlepší ze sebe sama. To je dobrá zpráva jak pro Komisi, tak pro náš Parlament. Po těchto slovech se nyní zmíním o řadě bodů. Především otázka jmenování. Nezpochybňuji osoby, zpochybňuji postupy. Rovněž upřímně doufám, že se věci odehrály tímto způsobem naposledy. Evropané očekávali transparentnost, demokracii a jasnou debatu, ale v podstatě se jim dostalo záhadnosti a jednání na poslední chvíli, která probíhala za zavřenými dveřmi Evropské rady. To se už nesmí opakovat a já se domnívám, že bude na Parlamentu, aby pro budoucnost navrhl nové postupy a nová pravidla. Co se týká změny klimatu, přála bych si, aby Evropská unie po Kodani hovořila jednotně a konala společně, ať už bude rozsah výsledné dohody konference jakýkoli. Pokročme vpřed! Usilujme o skutečné třicetiprocentní snížení emisí skleníkových plynů! Když říkám „skutečné“, mám tím na mysli, že jednoho dne bude zapotřebí nastolit otázku výjimek a obchodování s emisemi. Udělejme krok kupředu a učiňme pevné finanční závazky vůči rozvojovým zemím. Dlužíme jim to. Konečně, co se týká hospodářské a sociální situace, musíme pracovat na vytvoření nového hospodářského modelu, jehož prioritami budou zaměstnanost, sociální pokrok a dlouhodobá udržitelnost ve všech podobách. Proto potřebujeme dohled a regulaci, politiku, která je výhodnější pro malé a střední podniky, a společné uvažování o daňovém systému, který upřednostňuje dlouhodobý horizont před krátkodobým."@cs1
"Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til det svenske formandskab, fordi det ved årets udgang forlader os med det bedste af sig selv. Dette er en god nyhed for Kommissionen og en god nyhed for Parlamentet. Når det så er sagt, vil jeg gerne tage et par punkter op. For det første er der spørgsmålet om udnævnelser. Jeg anfægter ikke personspørgsmålet, men procedurerne. Desuden håber jeg virkelig, at det er sidste gang, at det sker på denne måde. EU's borgene forventede gennemsigtighed, demokrati og klarhed i forhandlingerne, og det, de i bund og grund fik, var uklarhed og forhandlinger i sidste øjeblik bag lukkede døre i Det Europæiske Råd. Dette må ikke gentage sig, og jeg tror, det vil være op til Parlamentet at foreslå nye procedurer og nye regler for fremtiden. For så vidt angår klimaændringerne ser jeg gerne, at EU taler med én stemme og optræder samlet efter mødet i København, uanset hvad resultatet af konferencen bliver. Lad os se at komme videre! Lad os sigte mod en faktisk reduktion i udledningen af drivhusgasser på 30 %! Når jeg siger "faktisk", indebærer dette, at det i sidste ende en dag vil være nødvendigt at stille spørgsmålet om undtagelser og emissionshandel. Lad os komme videre og på ny komme med et fast økonomisk tilsagn over for udviklingslandene. Det skylder vi dem. Endelig må vi, for så vidt angår den økonomiske og sociale situation, arbejde på at etablere en ny økonomisk model, der giver høj prioritet til beskæftigelse, social udvikling og langtidsperspektivet, dvs. bæredygtighed i alle dens former. Vi har derfor brug for tilsyn og regulering, en politik, der er mere fordelagtig for små og mellemstore virksomheder, samt en fælles tankegang vedrørende skatteforhold, hvor der er mere fokus på langtids- end korttidsperspektiver."@da2
"Herr Präsident, zuerst möchte ich dem schwedischen Ratsvorsitz dafür danken, dass er sich uns zum Ablauf seiner Amtszeit am Ende des Jahres von seiner besten Seite zeigt. Das sind gute Neuigkeiten für die Kommission und gute Neuigkeiten für unser Parlament. Gleichwohl werde ich jetzt eine Reihe von Punkten ansprechen. Zuerst das Thema der Benennungen. Ich stelle nicht die Personen in Frage, sondern die Verfahren. Zudem hoffe ich wirklich, dass dies das letzte Mal ist, dass dies auf solche Weise geschehen wird. Die Europäerinnen und Europäer haben Transparenz, Demokratie und Klarheit in der Debatte erwartet, und was sie im Grunde bekommen haben, waren Unklarheit und Verhandlungen in letzter Minute, die hinter den verschlossenen Türen eines Europäischen Rates stattgefunden haben. Dies darf sich nicht wiederholen und ich bin der Meinung, dass es Aufgabe unseres Parlaments sein wird, neue Verfahren und neue Vorschriften für die Zukunft vorzuschlagen. In Bezug auf den Klimawandel ist es mein Wunsch, dass die Union mit einer Stimme sprechen und nach Kopenhagen gemeinsam handeln wird, unabhängig davon, was der Umfang des Ergebnisses der Konferenz sein wird. Lassen Sie uns vorankommen! Lassen Sie unser Ziel eine tatsächliche Reduzierung der Treibhausgase um 30 % sein! Wenn ich „tatsächlich“ sage, bedeutet dies, dass es eines Tages notwendig sein wird, das Thema der Ausnahmeregelungen und des Emissionshandels anzusprechen. Lassen Sie uns vorankommen und erneut eine feste Finanzzusage an die Entwicklungsländer machen. Wir sind es ihnen schuldig. Abschließend müssen wir in Bezug auf die wirtschaftliche und soziale Lage an der Schaffung eines neuen Wirtschaftsmodells arbeiten, das Beschäftigung, sozialem Fortschritt und der Langfristigkeit, mit anderen Worten der Nachhaltigkeit, in all ihren Formen den Vorzug gibt. Wir brauchen daher Überwachung und Regulierung, eine Politik, die vorteilhafter für kleine und mittelgroße Betriebe ist, und wir müssen gemeinsam über ein Steuerwesen nachdenken, das der Langfristigkeit den Vorrang gegenüber der Kurzfristigkeit gibt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, ευχαριστώ τη σουηδική Προεδρία, η οποία αποχωρώντας, στο τέλος του χρόνου, έχει δώσει τον καλύτερο εαυτό της. Αυτό σημαίνει καλά νέα για την Επιτροπή και κακά νέα για το Κοινοβούλιό μας. Τούτου λεχθέντος, θα θίξω ορισμένα θέματα. Πρώτον, το θέμα των διορισμών. Δεν αμφισβητώ τα πρόσωπα αλλά τις διαδικασίες. Επιπλέον, ειλικρινά ελπίζω αυτή να είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο. Οι Ευρωπαίοι ανέμεναν διαφανή, δημοκρατικό και σαφή διάλογο, αλλά αντ’ αυτού έλαβαν ασάφειες και διαπραγματεύσεις της τελευταίας στιγμής κεκλεισμένων των θυρών στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίου. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί, και πιστεύω ότι εξαρτάται από το Κοινοβούλιο να προτείνει νέες διαδικασίες και νέους κανόνες για το μέλλον. Όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, εύχομαι η Ένωση να εκφραστεί ομόφωνα και να δράσει από κοινού στην Κοπεγχάγη, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της διάσκεψης. Ας προχωρήσουμε, λοιπόν! Ας στοχεύσουμε σε πραγματική μείωση της τάξεως του 30% των αερίων του θερμοκηπίου! Όταν λέω «πραγματική», εννοώ ότι κάποια μέρα θα είναι αναγκαίο να εγερθεί το ζήτημα των παρεκκλίσεων και της εμπορίας εκπομπών. Ας προχωρήσουμε και, επαναλαμβάνω, ας προβούμε σε σταθερή χρηματοπιστωτική δέσμευση προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τους το χρωστάμε. Τέλος, ως προς την οικονομική και κοινωνική κατάσταση, πρέπει να εργαστούμε για την καθιέρωση νέου οικονομικού μοντέλου που θα δίνει προτεραιότητα στην απασχόληση, την κοινωνική πρόοδο και τη μακροπρόθεσμη, με άλλα λόγια, αειφορία σε όλες τις μορφές της. Χρειαζόμαστε, συνεπώς, εποπτεία και ρύθμιση, πολιτική πιο ευνοϊκή για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και κοινό συλλογισμό για ένα φορολογικό σύστημα, το οποίο ευνοεί μακροπρόθεσμα παρά βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα."@el10
"Mr President, first of all, thank you to the Swedish Presidency for leaving us, at the end of the year, with the best of itself. This is good news for the Commission and good news for our Parliament. Having said that, I shall now take up a number of points. Firstly, the issue of appointments. I am not calling into question the issue of people, but that of procedures. Furthermore, I really do hope that this is the last time that this will happen in such a way. Europeans expected transparency, democracy and clarity in the debate and, basically, what they got was obscurity and last-minute negotiations held behind the closed doors of a European Council. This must not be repeated, and I believe it will be up to our Parliament to propose new procedures and new rules for the future. With regard to climate change, my wish is that the Union will speak with one voice and act jointly after Copenhagen, no matter what the scope of the outcome of the conference. Let us move forward! Let us aim for an actual 30% reduction in greenhouse gases! When I say ‘actual’, this means that it will eventually be necessary, one day, to raise the issue of derogations and emissions trading. Let us move forward and, again, make a firm financial commitment to developing countries. We owe it to them. Lastly, with regard to the economic and social situation, we must work on establishing a new economic model that gives priority to employment, social progress and the long term, in other words, sustainability in all its forms. We therefore need supervision and regulation, a policy that is more advantageous to small and medium-sized enterprises, and common thinking on a tax system that favours the long term over the short term."@en4
"Señor Presidente, antes de nada, gracias a la Presidencia sueca por dejarnos, a final de año, con lo mejor de sí misma. Son buenas noticias para la Comisión y para nuestro Parlamento. Dicho esto, voy a tratar varios temas. En primer lugar, la cuestión de los nombramientos. No cuestiono las personas, sino los procedimientos. Es más, espero de verdad que esta sea la última vez que esto sucede así. Los europeos esperaban transparencia, democracia y claridad en el debate y, básicamente, lo que han obtenido ha sido oscuridad y negociaciones de última hora celebradas a puerta cerrada en un Consejo Europeo. Esto no debe volver a repetirse y opino que dependerá de nuestro Parlamento el proponer nuevos procedimientos y nuevas normas para el futuro. Con respecto al cambio climático, mi deseo es que la Unión hable con una sola voz y actúe de forma conjunta después de Copenhague, sin importar el alcance o el resultado de la conferencia. ¡Avancemos! ¡Aspiremos a una reducción real del 30 % en los gases de efecto invernadero! Cuando digo «real» me refiero a que va a llegar un momento en el que será necesario, algún día, plantear la cuestión de las derogaciones y del comercio de los derechos de emisión. Avancemos y, nuevamente, comprometámonos con firmeza desde un punto de vista financiero con los países en desarrollo. Se lo debemos. Por último, con respecto a la situación económica y social, debemos trabajar en el establecimiento de un nuevo modelo económico que dé prioridad al empleo, al progreso social y al largo plazo, en otras palabras, a la sostenibilidad en todas sus formas. En consecuencia, necesitamos supervisión y regulación, una política que sea más ventajosa para pequeñas y medianas empresas y una reflexión común sobre un sistema fiscal que favorezca el largo plazo frente al corto plazo."@es21
"Lugupeetud juhataja! Kõigepealt soovin ma tänada eesistujariiki Rootsit selle eest, et ta lõpetab aasta lõpul eesistumisperioodi oma parimate saavutustega. See on hea sõnum nii komisjoni kui ka meie parlamendi jaoks. Siiski soovin ma tuua esile mõningad mõtted. Esimene on ametissenimetamiste küsimus. Minu jaoks ei ole kaheldav mitte inimeste, vaid menetluse küsimus. Ma loodan, et see oli viimane kord, kui ametissenimetamine toimus niisugusel viisil. Eurooplased ootavad aruteludes läbipaistvust, demokraatiat ja selgust, kuid see, mida nad said, oli selgusetus ja viimase minuti läbirääkimised Euroopa Ülemkogu suletud uste taga. See ei tohi enam korduda ja ma usun, et Euroopa Parlament peaks pakkuma tulevikuks välja uue korra ja uued reeglid. Mis puudutab kliimamuutust, siis ma soovin, et Euroopa Liit räägiks ühel häälel ja tegutseks pärast Kopenhaageni konverentsi ühtselt, olenemata sellest, millised on konverentsi tulemused. Liikugem edasi! Seadkem endale sihiks kasvuhoonegaaside tegelik 30%-line vähendamine! Kui ma ütlen „tegelik”, siis see tähendab, et ühel päeval tuleb meil lõpuks tõstatada erandite ja heitkogustega kauplemise küsimus. Liikugem edasi ja võtkem endale taas ranged finantskohustused arengumaade ees. Me võlgneme seda neile. Lõpetuseks tuleb meil seoses majandusliku ja sotsiaalse olukorraga püüda kehtestada uus majandusmudel, milles on esikohal tööhõive, sotsiaalne areng ja pikaajalisus ehk teisiti öeldes jätkusuutlikkus kõigis võimalikes variantides. Seepärast vajame me järelevalvet ja reguleerimist, poliitikat, mis soosib rohkem väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, ning ühtset hoiakut maksusüsteemi suhtes, milles eelistatakse pikaajalisust lühiajalisusele."@et5
"Arvoisa puhemies, aluksi kiitän puheenjohtajavaltio Ruotsia siitä, että se jättää meille vuoden lopussa parhaansa. Se on hyvä uutinen komissiolle ja hyvä uutinen Euroopan parlamentille. Seuraavaksi käsittelen useita eri asioita. Ensinnäkin nimitysasia. En kyseenalaista henkilöitä vaan menettelyn. Toivon todellakin, että tämä on viimeinen kerta, kun asia hoidetaan tällä tavalla. Eurooppalaiset odottivat keskustelulta avoimuutta, demokratiaa ja selkeyttä, mutta periaatteessa he saivat epäselvyyksiä ja Eurooppa-neuvoston suljettujen ovien takana pidetyt viime hetken neuvottelut. Se ei saa toistua, ja katson, että meidän parlamenttimme on ehdotettava uusia menettelyjä ja uusia sääntöjä tulevaisuudetta varten. Ilmastonmuutoksen osalta toivon, että unioni puhuu yhdellä äänellä ja toimii yhdessä Kööpenhaminan jälkeen riippumatta siitä, kuinka laaja tulos konferenssissa saavutetaan. Siirrytään eteenpäin! Vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä itse asiassa 30 prosenttia! Kun sanon "itse asiassa", tarkoitan, että jonain päivänä on välttämätöntä ottaa esiin kysymys poikkeuksista ja päästökaupasta. Siirrytään eteenpäin ja annetaan taas vakaa sitoumus kehitysmaille. Olemme sen niille velkaa. Lopuksi käsittelen taloudellista ja sosiaalista tilannetta. Meidän on pyrittävä luomaan uusi talousmalli, jossa etusijalle asetetaan työllisyys, sosiaalinen kehitys ja pitkä aikaväli, toisin sanoen kestävä kehitys kaikissa muodoissaan. Sitä varten tarvitsemme valvontaa ja sääntelyä, politiikkaa, joka on edullisempaa pk-yrityksille, ja yleistä pohdintaa verojärjestelmästä, jossa suositaan pitkää aikaväliä lyhyen aikavälin sijasta."@fi7
"). Tisztelt elnök úr! Először is köszönetet szeretnék mondani a svéd elnökségnek azért, hogy úgy búcsúznak tőlünk most, az év végén, hogy elmondhatják, a legjobb tudásuk szerint dolgoztak. Ez a Bizottság és a Parlament számára egyaránt jó hír. Most pedig más témákról szeretnék szólni. Először is a kinevezések kérdéséről. Nem vitatom magukat a személyeket, de az eljárást igen. Ezenkívül nagyon remélem, hogy ez volt az utolsó alkalom, hogy a kinevezések így történhettek. Az európaiak átláthatóságot, demokráciát és egyértelműséget várnak el tőlünk a vitákban, de ehelyett csak zavarosságot és az Európai Tanács utolsó percekre halasztott, zárt ajtók mögött folytatott tárgyalásait kapta. Ez nem ismétlődhet meg, és véleményem szerint a Parlament feladata, hogy új eljárásokat és új szabályokat javasoljon a jövőre vonatkozóan. A következő témám az éghajlatváltozás. Ezzel kapcsolatban azt szeretném, ha az EU közös hangon szólalna meg és közösen lépne fel Koppenhága után, függetlenül a konferencia eredményétől. Haladnunk kell előre! Legyen célunk az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának tényleges 30%-os csökkentése! Amikor azt mondom, hogy „tényleges”, ezen azt értem, hogy egy napon foglalkoznunk kell az eltérések és a kibocsátáskereskedelem kérdésével. Haladjunk előre, és tegyünk határozott pénzügyi kötelezettségvállalásokat a fejlődő országok tekintetében. Ezzel tartozunk nekik. Végezetül a gazdasági és társadalmi helyről szeretnék néhány szót mondani. Azért kell dolgoznunk, hogy létrehozzunk egy új gazdasági modellt, amelyben kiemelt szerepet kap a foglalkoztatás, a társadalmi haladás és a hosszú távlatokban való gondolkodás – más szóval – a fenntarthatóság, annak minden formájában. Ezét felügyeletre és szabályozásra, a kis- és középvállalkozások számára kedvezőbb feltételeket teremtő stratégiára, valamint a rövid távú helyett inkább a hosszú távú megoldásokat előnyben részesítő adórendszerről való közös gondolkodásra van szükségünk."@hu11
"Signor Presidente, ringrazio innanzi tutto la presidenza svedese per averci donato il meglio di se stessa in chiusura d’anno. E’ una buona notizia per la Commissione come pure per il nostro Parlamento. Detto questo, desidero formulare alcune considerazioni, in primo luogo sulla questione delle nomine. Non metto in dubbio le persone in quanto tali, bensì le procedure adottate e auspico sinceramente che questa sarà l’ultima volta in cui le nomine verranno effettuate in questa maniera. Gli europei si aspettano trasparenza, democrazia, chiarezza nella discussione mentre in definitiva sono rimasti all’oscuro e ai margini di negoziati dell’ultimo minuto condotti a porte chiuse durante un Consiglio europeo. Nulla del genere dovrà ripetersi e penso che spetti al nostro Parlamento proporre in futuro nuove procedure e nuove regole. Per quanto concerne il cambiamento climatico, formulo l’auspicio che l’Unione riesca a parlare con una sola voce e ad agire all’unisono dopo Copenaghen, a prescindere dalla portata dei risultati conseguiti alla conferenza. Andiamo avanti, fissiamo l’obiettivo di una riduzione effettiva del 30 per cento dei gas a effetto serra! E per "effettiva" intendo dire che occorrerà interrogarsi a breve, un giorno, sulla questione delle deroghe e dei diritti a inquinare. Andiamo avanti e assumiamo anche su questo fronte un impegno finanziario chiaro dinanzi ai paesi in via di sviluppo, poiché glielo dobbiamo. Da ultimo, in ambito economico e sociale dobbiamo contribuire all’affermarsi di un nuovo modello economico che privilegi l’occupazione, il progresso sociale e il lungo periodo, ovvero si dimostri sostenibile in tutte le sue manifestazioni. Occorrono dunque supervisione e regolamentazione, una politica più favorevole alle piccole e medie imprese, nonché una riflessione comune sulla fiscalità in un’ottica di ampio piuttosto che di breve respiro."@it12
"Gerb. pirmininke, visų pirma dėkoju jums, Tarybai pirmininkaujančiai Švedijai, kad metų pabaigoje paliekate mus padarę viską, ką galėjote. Tai gera žinia Komisijai ir gera žinia mūsų Parlamentui. Tai pasakiusi, dabar aptarsiu keletą klausimų. Pirma, paskyrimų klausimas. Man kelia abejonių ne žmonių klausimas, o procedūrų. Be to, tikrai tikiuosi, kad šis kartas bus paskutinis, kai tai vyks tokiu būdu. Europiečiai tikėjosi diskusijų skaidrumo, demokratijos ir aiškumo, o iš esmės sulaukė štai ko: neaiškumo ir paskutinę akimirką slapta Europos Vadovų Taryboje surengtų derybų. Tai neturi pasikartoti, todėl, manau, mūsų Parlamento pareiga bus pasiūlyti naujas procedūras ir naujas taisykles ateičiai. Dėl klimato kaitos linkiu, kad pasibaigus Kopenhagos konferencijai Europos Sąjunga kalbėtų vienu balsu ir veiktų bendrai, kad ir kokia būtų konferencijos baigtis. Tad ženkime toliau! Siekime faktinio išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo 30 proc.! Kai sakau „faktinio“, tai reiškia, kad galiausiai vieną dieną bus būtina iškelti laikinų išimčių ir prekybos taršos leidimais klausimą. Ženkime toliau ir vėl prisiimkime tvirtą finansinį įsipareigojimą besivystančioms šalims. Mes joms esame skolingi. Galiausiai dėl ekonominės ir socialinės padėties: privalome kurti naują ekonomikos modelį, pagal kurį prioritetas būtų teikiamas užimtumui, socialinei pažangai ir ilgalaikiam, kitaip tariant, visų formų tvarumui. Todėl mums reikia priežiūros ir reguliavimo, politikos, kuri būtų palankesnė mažoms ir vidutinėms įmonėms, ir bendro mąstymo apie mokesčių sistemą, kurioje pirmenybė būtų teikiama ilgajam, o ne trumpajam laikotarpiui."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vispirms vēlos pateikties Zviedrijas prezidentūrai, jo gada nogalē tā mūs atstāj, savu paveikusi pēc vislabākās sirdsapziņas. Komisijai, kā arī Parlamentam tās ir labas ziņas. Tagad vēlos pievērsties vairākiem jautājumiem. Par iecelšanu amatos. Es neapšaubu attiecīgo personu izvēli, bet gan kārtību. Turklāt es patiešām ceru, ka šī ir pēdējā reize, kad tas notiek šādā veidā. Eiropieši cerēja uz pārredzamību, demokrātiju un skaidrību debatēs, bet tas, ko viņi saņēma, bija neskaidrība un pēdējā brīža pārrunas aiz slēgtām Eiropadomes durvīm. Tas nedrīkst atkārtoties, un, manuprāt, Parlamenta uzdevums ir turpmāk ierosināt jaunu kārtību un jaunus noteikumus. Runājot par klimata pārmaiņām, es vēlētos, lai pēc Kopenhāgenas sanāksmes Eiropas Savienībā valdītu vienprātība un tā darbotos kopīgi, lai kāds būtu konferences iznākums. Virzīsimies uz priekšu! Izvirzīsim faktisku 30 % siltumnīcefekta gāzu samazinājumu kā savu mērķi. Sakot „faktisku”, es domāju par to, ka kādu dienu tas būs jāizdara, lai varētu risināt problēmas, kas saistītas ar atbrīvojumiem un emisiju tirdzniecību. Virzīsimies uz priekšu un apņemsimies izpildīt nelokāmas finanšu saistības pret jaunattīstības valstīm. Mēs to esam tām parādā. Visbeidzot attiecībā uz ekonomisko un sociālo situāciju mums jāizstrādā jauns ekonomiskais modelis, kurā prioritāra nozīme tiktu piešķirta nodarbinātībai, sociālai attīstībai un ilgtermiņam jeb citiem vārdiem ilgtspējīgai attīstībai visos tās veidos. Tāpēc ir nepieciešama uzraudzība un regulējums, politika, kas ir labvēlīgāka maziem un vidējiem uzņēmumiem, un kopīga domāšana par tādu nodokļu sistēmu, kas garantē ieguvumu ilgākā, nevis īsākā termiņā."@lv13
"Monsieur le Président, tout d'abord, merci à la Présidence suédoise de nous laisser, à la fin de l'année, le meilleur d'elle-même. C'est une bonne nouvelle pour la Commission et une bonne nouvelle pour notre Parlement. Ceci dit, je vais aborder quelques points. D'abord, la question des nominations. Je ne mets pas en doute la question des personnes, mais celle des procédures. Et j'espère vraiment que c'est la dernière fois que cela se passera de cette façon. Les Européens attendaient de la transparence, de la démocratie, de la clarté dans le débat et, au fond, ils ont eu de l'opacité et des négociations de dernière minute dans le huis clos d'un Conseil européen. Ceci ne doit pas se reproduire, et je pense qu'il reviendra à notre Parlement de proposer pour l'avenir de nouvelles procédures et de nouvelles règles. Sur le changement climatique, je forme le vœu que l'Union parlera d'une seule voix et agira unie au lendemain de Copenhague, quelle que soit l'ampleur du résultat de la conférence. Avançons! Fixons-nous le cap d'une réduction effective de 30 % des gaz à effet de serre! Et quand je dis "effective", cela veut dire qu'il faudra se poser, à terme, un jour, la question des dérogations et des droits à polluer. Avançons et prenons, là aussi, un engagement financier ferme à l'égard des pays en voie de développement! Nous le leur devons. Enfin, sur la situation économique et sociale, nous devons travailler à l'émergence d'un nouveau modèle économique, qui privilégie l'emploi, le progrès social et le long terme, c'est-à-dire le durable sous toutes ses formes. Nous avons donc besoin de supervision et de régulation, d'une politique plus favorable aux petites et moyennes entreprises et d'une réflexion commune sur la fiscalité privilégiant le long terme sur le court terme."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik het Zweedse voorzitterschap bedanken dat ons het beste van zichzelf heeft gegeven en ons aan het einde van het jaar goed verzorgd achterlaat. Dat is goed nieuws voor de Commissie en goed nieuws voor ons Parlement. Dit gezegd hebbende, zal ik enkele punten aanstippen. Allereerst de kwestie van de benoemingen. Ik trek de personen niet in twijfel, maar de procedures. En ik hoop echt dat dit de laatste keer was dat dit op deze manier plaatsvond. De Europese burgers verwachten transparantie, democratie, duidelijkheid in het debat en ze kregen ondoorzichtigheid en onderhandelingen op het laatste moment achter de gesloten deuren van een Europese Raad. Dit mag nimmer meer gebeuren en ik ben van mening dat ons Parlement voor de toekomst nieuwe procedures en nieuwe regels moet voorstellen. Wat de klimaatverandering betreft, spreek ik de wens uit dat de Unie met één stem zal spreken en na Kopenhagen als een eenheid zal optreden, wat de uitkomst van de conferentie ook zal zijn. Laten we vooruitgang boeken! Laten we die grens van 30 procent werkelijke vermindering van broeikasgassen nou eindelijk eens vastleggen. En als ik zeg ‘werkelijke vermindering’ dan bedoel ik dat we ons uiteindelijk op een dag de vraag moeten stellen hoe om te gaan met afwijkingen en de handel in emissierechten. Laten we vooruitgang boeken en, ook daar, een stevige financiële toezegging doen aan de ontwikkelingslanden! Dat zijn wij aan hen verplicht. Wat ten slotte de economische en sociale situatie betreft, moeten we werken aan het opstellen van een nieuw economisch model dat voorrang geeft aan werkgelegenheid, sociale vooruitgang en de lange termijn, dat wil zeggen duurzaamheid in alle denkbare vormen. We hebben dus behoefte aan toezicht en regulering, aan een beleid dat gunstiger is voor kleine en middelgrote ondernemingen en aan een publieke discussie over een belastingstelsel dat de lange termijn boven de korte termijn stelt."@nl3
"Panie przewodniczący! Po pierwsze dziękuję prezydencji szwedzkiej za zapewnienie nam na koniec roku wszystkiego co najlepsze. To dobre wieści zarówno dla Komisji, jak i Parlamentu. Przejdę teraz do omówienia kilku kwestii. Po pierwsze kwestia nominacji. Nie czepiam się osób, ale procedur. Ponadto żywię gorącą nadzieję, że w ten sposób odbywa się to po raz ostatni. Europejczycy oczekiwali przejrzystości, demokracji i jasności w debacie, a tymczasem otrzymali niejasność i negocjacje na ostatnią chwilę toczące się za zamkniętymi drzwiami Rady Europejskiej. To nie może się powtórzyć i mam nadzieję, że Parlament zdecyduje się zaproponować nowe procedury i nowe zasady na przyszłość. Jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, moim życzeniem jest to, by Unia przemawiała jednym głosem i działała wspólnie po zakończeniu szczytu w Kopenhadze, niezależnie od zakresu wyniku konferencji. Ruszmy do przodu! Dążmy do rzeczywistego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 30 %! Gdy mówię „rzeczywiste”, chodzi mi o to, że wreszcie, pewnego dnia, konieczne okaże się podniesienie kwestii derogacji i handlu uprawnieniami do emisji. Ruszmy do przodu i raz jeszcze przyjmijmy zdecydowane zobowiązanie finansowe na rzecz krajów rozwijających się. Jesteśmy im to winni. Wreszcie, co się tyczy sytuacji społeczno-gospodarczej, musimy pracować nad stworzeniem nowego modelu gospodarczego, nadającego priorytet zatrudnieniu, postępowi społecznemu, a w dłuższej perspektywie czasowej – innymi słowy – zrównoważonemu rozwojowi we wszystkich jego formach. Dlatego też potrzebujemy nadzoru i regulacji, polityki, która będzie bardziej korzystna dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także wspólnego myślenia o systemie podatków, w którym perspektywa długoterminowa będzie ważniejsza niż perspektywa krótkoterminowa."@pl16
"Senhor Presidente, antes de mais quero agradecer à Presidência sueca por nos deixar, no final do ano, o melhor dela própria. Trata-se de uma boa notícia para a Comissão e de uma boa notícia para o nosso Parlamento. Dito isto, passo a abordar algumas questões. Em primeiro lugar, a questão das nomeações. Não ponho em causa as pessoas, mas sim os procedimentos. E espero verdadeiramente que seja a última vez que isto aconteceu assim. Os Europeus esperavam transparência, democracia, clareza no debate, e acabaram por ter opacidade e negociações de última hora à porta fechada de um Conselho Europeu. Isto não deve voltar a acontecer, e penso que caberá ao nosso Parlamento propor, para o futuro, novos procedimentos e novas regras. Quanto às alterações climáticas, faço votos para que a União fale a uma só voz e aja unida no seguimento de Copenhaga, independentemente da amplitude do resultado da conferência. Avancemos! Estabeleçamos o objectivo de uma redução efectiva de 30% das emissões de gases com efeito de estufa! E, quando digo "efectiva", quero dizer que, no futuro, um dia, teremos de colocar a questão das derrogações e dos direitos a poluir. Avancemos, e assumamos, também neste aspecto, um compromisso financeiro firme relativamente aos países em desenvolvimento! Devemos-lhes isso. Por fim, no que respeita à situação económica e social, temos de trabalhar para a emergência de um novo modelo económico, que privilegie o emprego, o progresso social e o longo prazo, isto é, a sustentabilidade em todas as suas formas. Assim, precisamos de supervisão e regulação, de uma política mais favorável às pequenas e médias empresas (PME) e de uma reflexão comum sobre a fiscalidade que privilegie o longo prazo contra o curto prazo."@pt17
"Domnule preşedinte, în primul rând, mulţumesc Preşedinţiei suedeze care, la sfârşitul anului, ne lasă tot ce are mai bun. Aceasta este o veste bună pentru Comisie şi pentru Parlamentul nostru. Acestea fiind spuse, voi aborda câteva subiecte. În primul rând, chestiunea numirilor. Nu pun la îndoială chestiunea legată de oameni, ci pe cea legată de proceduri. Şi sper cu adevărat că aceasta este ultima dată când se întâmplă în acest fel. Europenii se aşteptau la transparenţă, democraţie şi claritate în dezbatere şi, în esenţă, ce au obţinut a fost obscuritate şi negocieri de ultim moment în spatele uşilor închise ale unui Consiliu European. Acest lucru nu trebuie să se repete, şi cred că Parlamentului nostru îi revine sarcina să propună proceduri şi reguli noi pentru viitor. În ceea ce priveşte schimbările climatice, dorinţa mea este ca Uniunea să vorbească cu o singură voce şi să acţioneze unită după Copenhaga, indiferent de amploarea rezultatului conferinţei. Să mergem mai departe! Să ne fixăm obiectivul reducerii efective cu 30% a gazelor cu efect de seră! Când spun „efectivă”, înseamnă că până la urmă va fi necesar, într-o zi, să ridicăm problema derogărilor şi a sistemului de comercializare a emisiilor. Să mergem mai departe şi, din nou, să ne luăm un angajament financiar ferm pentru ţările în curs de dezvoltare. Le datorăm acest lucru. În cele din urmă, în privinţa situaţiei economice şi sociale, trebuie să lucrăm la crearea unui nou model economic care să dea prioritate ocupării forţei de muncă, progresului social şi termenului lung, cu alte cuvinte, durabilităţii în toate formele sale. Prin urmare, avem nevoie de supraveghere şi reglementare, o politică mai avantajoasă pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi o analiză comună a unui sistem fiscal care să favorizeze termenul lung faţă de cel scurt."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v prvom rade ďakujem švédskemu predsedníctvu, že nás koncom roka opúšťa s tým najlepším zo seba. To je dobrá správa pre Komisiu a tiež dobrá správa pre náš Parlament. Na základe toho by som sa chcela venovať niekoľkým bodom. Po prvé je to otázka menovania do funkcií. Nesnažím sa spochybniť otázku ľudí, ale otázku postupov. Okrem toho naozaj dúfam, že to prebehne takto naposledy. Európania očakávali transparentnú, demokratickú a zrozumiteľnú rozpravu a to, čo v podstate dostali, boli nejasné rokovania na poslednú chvíľu, ktoré sa konali za zatvorenými dvermi Európskej rady. Toto sa nesmie opakovať. Som presvedčená, že navrhovanie nových postupov a nových pravidiel bude závisieť v budúcnosti od nášho Parlamentu. Pokiaľ ide o zmenu klímy, želám si, aby po konferencii v Kodani Únia hovorila jednohlasne a konala spoločne bez ohľadu na to, aký bude rozsah záverov tejto konferencie. Posuňme sa ďalej! Dajme si za cieľ momentálne zníženie emisií skleníkových plynov o 30 %! Keď hovorím „momentálne“, znamená to, že jedného dňa bude nakoniec nevyhnutné, aby sa predniesla otázka výnimiek a obchodovania s emisiami. Posuňme sa dopredu a urobme znovu pevný finančný záväzok smerom k rozvojovým krajinám. Dlžíme im to. Nakoniec, čo sa týka hospodárskej a sociálnej situácie, musíme pracovať na vytvorení nového hospodárskeho modelu, ktorý dá prednosť zamestnanosti, sociálnemu pokroku a dlhodobému hľadisku, inými slovami udržateľnosti vo všetkých jej podobách. Potrebujeme preto dohľad a reguláciu, politiku, ktorá je výhodnejšia pre malé a stredné podniky, a spoločné zmýšľanie o daňovom systéme, ktorý uprednostňuje dlhodobé hľadisko pred krátkodobým."@sk19
"Gospod predsednik, najprej se želim zahvaliti švedskemu predsedstvu, ki nas konec leta zapušča z najboljšim rezultatom. To je dobra novica za Komisijo in dobra novica za naš Parlament. Dovolite mi, da se zdaj posvetim nekaterim točkam. Prvič, vprašanje imenovanj. Ne želim izražati dvoma v ljudi, temveč v postopke. Poleg tega resnično upam, da je to zadnjič, da se te stvari dogajajo na takšen način. Evropejci so pričakovali preglednost, demokracijo in jasnost v razpravi, dejansko pa so bili priče nejasnosti in pogajanj v zadnjem hipu, ki so potekala za zaprtimi vrati Evropskega sveta. To se ne sme več ponoviti in menim, da bo Parlament tisti, ki bo moral predlagati nove postopke in nova pravila za prihodnost. Kar zadeva podnebne spremembe, si želim, da bi Unija spregovorila enoglasno in ukrepala združeno po Københavnu ne glede na rezultat konference. Premaknimo se naprej! Naj bo naš cilj dejansko 30-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov! Ko pravim „dejansko“, mislim, da bo na koncu, nekega dne, treba postaviti vprašanje o odstopanjih in trgovanju z emisijami. Premaknimo se torej naprej in dajmo še enkrat trdno finančno zavezo državam v razvoju. To jim dolgujemo. Nazadnje, kar zadeva gospodarske in družbene razmere, si moramo prizadevati za vzpostavitev novega gospodarskega modela, ki daje prednost zaposlovanju, družbenemu napredku in z drugimi besedami dolgoročni trajnosti v vseh njenih oblikah. Zato potrebujemo nadzor in ureditev, politiko, ki bo ugodnejša za mala in srednje velika podjetja, ter skupno mnenje o davčnem sistemu, ki je bolj naklonjeno dolgoročnosti kot kratkoročnosti."@sl20
"Herr talman! För det första, tack till det svenska ordförandeskapet som lämnar oss vid årsslutet, efter ett väl utfört arbete. Det är bra för kommissionen och bra för parlamentet. Med detta sagt ska jag nu ta upp ett antal punkter. För det första, frågan om utnämningar. Jag invänder inte mot frågan om personer, utan mot frågan om förfaranden. Dessutom hoppas jag verkligen att det här är sista gången som det kommer att ske på ett sådant sätt. EU-medborgarna förväntade sig öppenhet, demokrati och tydlighet i debatten men vad de i själva verket fick var dunkelhet och förhandlingar i sista minuten bakom stängda dörrar i Europeiska rådet. Det får inte upprepas och jag tror att det är upp till parlamentet att föreslå nya förfaranden och nya regler för framtiden. När det gäller klimatförändringarna är det min önskan att unionen ska tala med en röst och agera gemensamt efter Köpenhamn, oberoende av hur pass omfattande konferensens resultat blir. Låt oss gå framåt! Låt oss sikta på en faktisk 30-procentig minskning av växthusgaserna! När jag säger ”faktisk” betyder det att det slutligen kommer att bli nödvändigt att en dag ta upp frågan om undantag och utsläppshandel. Låt oss gå vidare och på nytt göra ett bestämt ekonomiskt åtagande till utvecklingsländerna. Vi är skyldiga dem det. Slutligen, när det gäller den ekonomiska och sociala situationen måste vi arbeta med att inrätta en ny ekonomisk modell som prioriterar sysselsättning, sociala framsteg och det långa perspektivet, med andra ord, hållbarhet i alla dess former. Därför behöver vi tillsyn och reglering, en politik som är mer fördelaktig för små och medelstora företag och ett gemensamt tänkande om ett skattesystem som är gynnsamt på lång sikt snarare än på kort sikt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph