Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-036"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-036"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, το επόμενο Συμβούλιο έχει ένα μεγάλο ζήτημα μπροστά του και αυτό είναι το θέμα της διεύρυνσης. Όταν μιλάμε για διεύρυνση, αντιλαμβανόμαστε ότι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτής της συζήτησης είναι η Τουρκία. Eμείς, σαν Κύπρος, και το Κόμμα μου θέλω πολύ καθαρά να το πω αυτό ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τασσόμαστε πολύ ξεκάθαρα υπέρ της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα κουραστούμε όμως να επαναλαμβάνουμε ότι αυτή η ένταξη δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν η Τουρκία δεν υλοποιήσει, όπως όλες οι προηγούμενες χώρες που εντάχθηκαν, όσες δεσμεύσεις αναλαμβάνει και απέναντι στην Κύπρο και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Κύπρο διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών και, εάν επιτευχθεί μια λύση, αυτή θα αποτελεί ένα σύμβολο νίκης για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η νίκη θα σπρώξει την Ευρωπαϊκή Ένωση να κατακτήσει τη θέση της στον σύγχρονο κόσμο. Πρέπει όμως να επαναφέρουμε την αλήθεια στο τραπέζι. Και η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία κατέχει την μισή Κύπρο με 40 000 στρατιώτες υποτίθεται για να προστατεύει 80 000 Τουρκοκύπριους. Αυτό ισοδυναμεί με δύο Τούρκους στρατιώτες έξω από κάθε τουρκοκυπριακό σπίτι. Δεν ξέρω ποιος ευρωβουλευτής έχει τέτοια ασφάλεια. Μιλάμε λοιπόν για απομόνωση των Τουρκοκυπρίων και εμείς τασσόμαστε αναφανδόν υπέρ της άρσης της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων που προέρχεται από τον κατοχικό στρατό. Κλείνοντας επισημαίνω ότι, υποστηρίζοντας την ένταξη της Τουρκίας, η Κύπρος δεν μπορεί να συναινέσει στο άνοιγμα του κεφαλαίου της ενέργειας εφόσον η Τουρκία δεν υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κύπρο, εφόσον δεν άρει τα εμπόδια που βάζει στην Κυπριακή Δημοκρατία στην προσπάθειά της να διερευνήσει τον οικονομικό της χώρο."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, příští Rada stane před důležitou otázkou, otázkou rozšíření. Hovoříme-li o rozšíření, je zřejmé, že významnou kapitolou je v tomto ohledu i Turecko. My, Kypr i moje strana – a to bych zde v Evropském parlamentu rád jasně prohlásil – rozhodně podporujeme vstup Turecka do Evropské unie. Nikdy ovšem nepřestaneme opakovat, že k tomuto vstupu nemůže dojít, pokud Turecko nesplní, tak jako tomu bylo u všech přistupujících zemí, své závazky, které učinilo vůči Kypru a Evropské unii. V současnosti na Kypru probíhají rozhovory mezi oběma vůdci, a pokud bude dosaženo řešení, stane se symbolem vítězství pro celou Evropskou unii. Toto vítězství povzbudí Evropskou unii, aby zaujala své místo v moderním světě. Musíme si však na rovinu říci pravdu, a pravdou je, že 40 000 tureckých vojáků okupuje polovinu Kypru, údajně aby chránili 80 000 kyperských Turků. To představuje dva turecké vojáky před každým domem kyperských Turků. Nevím o žádném poslanci Evropského parlamentu, který by byl takto chráněn. Hovoříme tedy o izolaci kyperských Turků, a my se otevřeně zasazujeme o odstranění této izolace kyperských Turků okupační armádou. Na závěr bych rád poukázal na skutečnost, že přestože Kypr podporuje vstup Turecka, nemůže souhlasit s otevřením kapitoly o energetice, dokud Turecko nesplní své závazky vůči Evropské unii a Kypru a dokud neodstraní překážky, které staví do cesty Kyperské republice v jejím úsilí o rozšíření své hospodářské oblasti."@cs1
"Hr. formand! Rådet vil inden længe stå over for en stor problemstilling, nemlig spørgsmålet om udvidelse. Når vi taler om udvidelse, fremgår det, at Tyrkiet udgør et stort kapitel i forhandlingerne. Vi, både Cypern og mit parti – og jeg vil gerne sige dette meget tydeligt her i Parlamentet – går helt og fuldt ind for Tyrkiets tiltrædelse af Den Europæiske Union. Men vi bliver ved og ved med at gentage, at denne tiltrædelse ikke kan finde sted, hvis Tyrkiet ikke leverer varen – ligesom alle de andre lande, der har tilsluttet sig EU – med hensyn til alle de tilsagn, landet har givet Cypern og EU. Der er nogle forhandlinger på vej i Cypern mellem de to ledere, og hvis man finder en løsning, vil det være et symbol på sejr for hele EU. Denne sejr vil tilskynde EU til at indtage sin plads i den moderne verden. Men vi må bringe sandheden tilbage på banen, og sandheden er, at Tyrkiet holder halvdelen af Cypern besat med 40 000 tropper – angiveligt til beskyttelse af 80 000 tyrkisk-cyprioter. Det svarer til, at der er to tyrkiske soldater uden for hvert tyrkisk-cypriotisk hus. Jeg kender ikke til nogen parlamentsmedlemmer her, der er omgivet af så mange sikkerhedsforanstaltninger. Så vi taler om isolering af tyrkisk-cyprioter, og vi går offentligt ind for at afskaffe besættelseshærens isolering af tyrkisk-cyprioter. Afslutningsvis vil jeg gerne påpege, at Cypern, selv om vi går ind for Tyrkiets tiltrædelse, ikke kan gå med til at åbne energikapitlet, inden Tyrkiet har opfyldt sine forpligtelser over for EU og Cypern, og inden landet har afskaffet de hindringer, man lægger i vejen for Republikken Cypern i forbindelse med bestræbelserne på at udvide sidstnævntes økonomiske område."@da2
". Herr Präsident, der nächste Rat wird mit einem großen Thema konfrontiert sein, dem Thema der Erweiterung. Wenn wir von Erweiterung sprechen, nehmen wir an, dass die Türkei ein großes Kapitel in der Debatte ist. Wir, sowohl Zypern als auch meine Partei – und ich möchte dies sehr klar vor dem Europäischen Parlament sagen – sind absolute Befürworter des Beitritts der Türkei zur Europäischen Union. Wir werden jedoch immer wieder wiederholen, dass dieser Beitritt nicht erfolgen kann, wenn die Türkei nicht, wie all die anderen Länder, die beigetreten sind, alle Verpflichtungen einhält, die sie gegenüber Zypern und der Europäischen Union eingegangen ist. In Zypern sind Gespräche zwischen den beiden Staatschefs im Gange und falls eine Lösung erzielt wird, wird dies ein Symbol des Sieges für die gesamte Europäische Union sein. Dieser Sieg wird die Europäische Union ermutigen, ihren Platz in der modernen Welt einzunehmen. Wir müssen jedoch die Wahrheit zurück auf den Tisch bringen, und die Wahrheit ist, dass die Türkei halb Zypern mit 40 000 Mann starken Truppen besetzt, die angeblich 80 000 türkische Zyprioten schützen. Das entspricht zwei türkischen Soldaten vor jedem türkisch-zypriotischen Haus. Ich kenne keinen Abgeordneten, der über so viel Sicherheit verfügt. Wir reden somit über die Isolation der türkischen Zyprioten und wir sind öffentlich für die Beseitigung der Isolation der türkischen Zyprioten durch die Besatzungsarmee. Abschließend möchte ich herausstellen, dass Zypern zwar den Beitritt der Türkei unterstützt, aber der Öffnung des Energiekapitels erst zustimmen kann, wenn die Türkei ihren Verpflichtungen gegenüber der Europäischen Union und Zypern nachgekommen ist und die Hindernisse beseitigt hat, die sie der Republik Zypern bei ihren Anstrengungen zur Erweiterung ihres Wirtschaftsraums bereitet."@de9
". Mr President, the next Council will face a major issue, the issue of enlargement. When we talk of enlargement, we understand that Turkey is a large chapter in the debate. We, both Cyprus and my party – and I wish to say this very clearly before the European Parliament – are absolutely in favour of Turkey’s accession to the European Union. However, we shall not tire ourselves repeating that this accession cannot happen if Turkey fails to deliver, like all the other countries which have acceded, on all the commitments it has made to Cyprus and to the European Union. Talks are under way in Cyprus between the two leaders and, if a solution is achieved, it will be a symbol of victory for the entire European Union. This victory will encourage the European Union to take up its place in the modern world. However, we must put the truth back on the table and the truth is that Turkey is occupying half of Cyprus with 40 000 troops supposedly protecting 80 000 Turkish Cypriots. That equates to two Turkish soldiers outside every Turkish Cypriot house. I do not know of any MEPs with that much security. So we are talking about the isolation of Turkish Cypriots and we are publicly in favour of eliminating the isolation of Turkish Cypriots by the occupying army. To close, I should like to point out that, while supporting the accession of Turkey, Cyprus cannot consent to the opening of the energy chapter until Turkey has honoured its commitments towards the European Union and Cyprus and until it has eliminated the obstacles it is placing on the Republic of Cyprus in its efforts to enlarge its economic area."@en4
"). – (EL) Señor Presidente, el próximo Consejo afrontará una cuestión de envergadura, la ampliación. Cuando hablamos de ampliación, entendemos que Turquía es un elemento importante del debate. Nosotros, tanto Chipre como mi partido —y deseo dejarlo muy claro ante el Parlamento Europeo—, estamos totalmente a favor de la adhesión de Turquía a la Unión Europea. Sin embargo, no nos vamos a cansar de repetir que esta adhesión no puede tener lugar si Turquía no consigue cumplir, al igual que los demás países que se han adherido, con todos los compromisos hechos a Chipre y a la Unión Europea. Se están celebrando conversaciones en Chipre entre los dos líderes y, si se alcanza una solución, será un símbolo de victoria para toda la Unión Europea. Esta victoria animará a la Unión Europea a ocupar el lugar que le corresponde en el mundo moderno. No obstante, debemos poner la verdad nuevamente sobre la mesa y la verdad es que Turquía está ocupando la mitad de Chipre con 40 000 soldados supuestamente para proteger a 80 000 turcochipriotas. Eso supone dos soldados turcos frente a cada casa turcochipriota. No conozco a ningún eurodiputado que tenga tanta protección. Por tanto, estamos hablando del aislamiento de los turcochipriotas y estamos públicamente a favor de la eliminación de ese aislamiento provocado por el ejército de ocupación. Para terminar, me gustaría señalar que, aunque apoyamos la adhesión de Turquía, Chipre no puede consentir la apertura del capítulo energético hasta que Turquía haya cumplido con sus compromisos con la Unión Europea y Chipre y hasta que haya eliminado los obstáculos que está poniendo a la República de Chipre en sus esfuerzos por ampliar su espacio económico."@es21
". Lugupeetud juhataja! Järgmisel ülemkogu kohtumisel seisab ees oluline küsimus – laienemise küsimus. Kui me räägime laienemisest, siis mõistame, et Türgi teema moodustab suure osa sellest arutelust. Meie, nii Küpros kui ka minu partei – ma soovin selle siin Euroopa Parlamendi ees selgelt välja öelda – toetame täielikult Türgi liitumist Euroopa Liiduga. Me ei väsi aga kordamast, et liitumine ei saa aset leida, kui Türgi ei suuda täita samamoodi nagu kõik teised liitunud riigid kõiki kohustusi, mille ta on Küprose ja Euroopa Liidu ees võtnud. Küprosel toimuvad peagi kahe liidri kõnelused ja kui kokkulepe saavutatakse, sümboliseerib see võitu kogu Euroopa Liidu jaoks. See võit julgustab Euroopa Liitu asuma oma kohale tänapäevases maailmas. Samas tuleb meil rääkida asjadest nii, nagu need tegelikkuses on, ja tegelikkuses okupeerib Türgi poolt Küprost 40 000 sõdurist koosneva väega, et väidetavalt kaitsta Küprose 80 000 türklast. See tähendab, et kaks Türgi sõdurit valvab iga Küprose türklase maja. Ma ei tea, et ühtegi Euroopa Parlamendi liiget niimoodi turvataks. Seega räägime me Küprose türklaste isoleerimisest ning meie pooldame avalikult seda, et okupatsiooniväed lõpetaksid Küprose türklaste isoleerimise. Lõpetuseks soovin ma märkida, et toetades küll Türgi liitumist, ei saa Küpros olla nõus energiapeatüki avamisega seni, kui Türgi ei täida oma kohustusi Euroopa Liidu ja Küprose ees ja kuni ta ei ole kaotanud tõkkeid, mida ta on seadnud Küprose Vabariigi püüdlustele oma majanduspiirkonda laiendada."@et5
". Arvoisa puhemies, seuraava neuvosto joutuu käsittelemään erittäin merkittävää asiaa, laajentumista. Kun puhumme laajentumisesta, ymmärrämme, että Turkki on huomattava luku siinä keskustelussa. Me, Kypros ja minun puolueeni – ja haluan sanoa tämän hyvin selvästi Euroopan parlamentille – kannatamme ehdottomasti Turkin liittymistä Euroopan unioniin. Emme kuitenkaan väsy toistamaan sitä, että liittyminen ei voi toteutua, jos Turkki ei täytä kaikkien muiden unioniin liittyneiden valtioiden tavoin kaikkia sitoumuksia, jotka se on tehnyt Kyprokselle ja Euroopan unionille. Kyproksessa käydään neuvotteluja kahden johtajan välillä, ja jos sopimukseen päästään, siitä tulee voiton symboli koko Euroopan unionille. Se voitto kannustaa Euroopan unionia täyttämään paikkansa nykyaikaisessa maailmassa. Meidän on kuitenkin nostettava totuus takaisin pöydälle, ja totuus on se, että Turkki miehittää puolta Kyproksesta ja 40 000 miehen vahvuisten joukkojen väitetään suojelevan 80 000 kyproksenturkkilaista. Se tarkoittaa sitä, että jokaisen kyproksenturkkilaisen talon ulkopuolella vartioi kaksi turkkilaista sotilasta. En tunne yhtään Euroopan parlamentin jäsentä, jonka turvallisuudesta huolehdittaisiin yhtä paljon. Puhumme siis kyproksenturkkilaisten eristämisestä ja kannatamme julkisesti sitä, että miehitysarmeijan toteuttama kyproksenturkkilaisten eristämisen lopetetaan. Lopuksi haluan muistuttaa, että samalla kun Kypros tukee Turkin liittymistä, se ei voi suostua energialuvun avaamiseen, ennen kuin Turkki on noudattanut Euroopan unionille ja Kyprokselle tekemiään sitoumuksia ja poistanut esteet, joita se on asettanut Kyproksen tasavallalle pyrkiessään laajentaa talousaluettaan."@fi7
". Monsieur le Président, le prochain Conseil va faire face à un problème majeur, celui de l’élargissement. Quand nous parlons d’élargissement, nous entendons que la Turquie constitue un chapitre important de ce débat. Nous, Chypre et mon parti – et je souhaite le dire très clairement devant le Parlement européen – sommes tout à fait favorables à l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne. Toutefois, nous ne nous lasserons pas de répéter que cette adhésion ne peut avoir lieu si la Turquie ne parvient pas, comme tous les autres pays qui y ont adhéré, à remplir l’ensemble des engagements qu’elle a contractés vis-à-vis de Chypre et de l’Union européenne. Des négociations sont en cours à Chypre entre les deux dirigeants et si une solution est trouvée, ce sera une victoire symbolique pour toute l’Union européenne. Cette victoire incitera l’Union européenne à reprendre sa place dans le monde moderne. Cependant, il faut dire la vérité, et la vérité, c’est que la Turquie occupe une moitié de Chypre avec 40 000 soldats censés protéger 80 000 Chypriotes turcs. Ce qui équivaut à un soldat turc extérieur à Chypre pour deux Chypriotes turcs. Je ne connais pas de député européen qui soit aussi bien protégé. Nous parlons donc de l’isolement des Chypriotes turcs et nous sommes publiquement favorables à la suppression de cet isolement des Chypriotes turcs, qui est le fait de l’armée d’occupation. Pour conclure, je voudrais faire observer que tout en soutenant l’adhésion de la Turquie, Chypre ne peut consentir à l’ouverture du chapitre énergétique tant que la Turquie n’a pas honoré ses engagements à l’égard de l’Union européenne et de Chypre et tant qu’elle n’a pas levé les obstacles qu’elle oppose à la République de Chypre dans ses tentatives pour élargir son champ d’action économique."@fr8
"). Tisztelt elnök úr! A következő Tanács előtt egy komoly kérdés fog állni, a bővítés kérdése. Ha bővítésről beszélünk, akkor tudjuk, hogy Törökország nagy fejezet lesz a vitában. Mi – mind Ciprus, mind pedig a pártom – és ezt nagyon egyértelműen ki szeretném jelenteni az Európai Parlament előtt – minden tekintetben támogatjuk Törökország uniós csatlakozását. Azt viszont már nem tartom szükségesnek megismételni, hogy ez a csatlakozás csak akkor történhet meg, ha Törökország – a többi, eddig csatlakozott országhoz hasonlóan – teljesíti mindazokat a kötelezettségvállalásokat, amelyeket Ciprusnak és az Európai Uniónak tett. Cipruson már folynak a tárgyalások a két vezető között, és ha sikerült megegyezniük, az az egész Európai Unió számra győzelem lesz. Ez a győzelem arra ösztönzi majd az Európai Uniót, hogy elfoglalja helyét a modern világban. De addig is szembe kell néznünk az igazsággal, és az igazság az, hogy Törökország Ciprus felét megszállás alatt tartja, és 40 000 katonát állomásoztat a szigeten, akik állítólag a 80 000 török cipriótát védelmezik. Ekképpen két török katona jut minden ciprusi török háza elé. Nem ismerek egyetlen olyan parlamenti képviselőt, akit ilyen erősen védenének. Tehát a ciprusi törökök elszigeteltségéről beszélünk, és nyilvánosan támogatjuk a ciprusi törökök megszálló hadsereg okozta elszigeteltségének felszámolását. Végül szeretnék rámutatni arra, hogy Ciprus – bár támogatja Törökország csatlakozását – nem járulhat hozzá az energiafejezet megnyitásához mindaddig, amíg Törökország nem teljesíti az Európai Unió és Ciprus irányába tett kötelezettségvállalásait, és amíg fel nem számolja azokat az akadályokat, amelyekkel a Ciprusi Köztársaságot gátolja, miközben saját gazdasági területének bővítésére törekszik."@hu11
". Signor Presidente, il prossimo Consiglio si occuperà della questione cruciale dell’allargamento. All’interno della discussione sull’allargamento ci rendiamo conto che la Turchia rappresenta un capitolo importante. Desidero ribadire senza esitazioni dinanzi a questo Parlamento europeo che Cipro e il mio partito sono decisamente favorevoli all’adesione della Turchia all’Unione europea. Nondimeno non ci stancheremo mai di ripetere che l’adesione non potrà avere luogo se la Turchia non terrà fede, alla pari di tutti gli altri paesi che hanno aderito, agli impegni assunti nei confronti di Cipro e dell’Unione europea. Attualmente sono in corso negoziati tra i leader delle due parti di Cipro e la soluzione eventualmente raggiunta rappresenterebbe un’icona della vittoria per l’intera Unione europea, una vittoria che incoraggerebbe l’Unione a occupare il posto che le spetta nel mondo d’oggi. Sul tavolo dei negoziati occorre però mettere di nuovo la verità e la verità è che la Turchia tiene occupata la metà di Cipro con 40 000 soldati sotto il pretesto di proteggere 80 000 ciprioti turchi. In pratica è come se ci fossero due soldati turchi a protezione di ogni famiglia turco-cipriota. Non sono a conoscenza di alcun deputato che goda della medesima copertura di sicurezza. Questo è in realtà un modo per isolare i ciprioti turchi, mentre noi siamo pubblicamente favorevoli alla fine del loro isolamento ad opera dell’esercito occupante. Infine vorrei sottolineare che, pur sostenendo l’adesione della Turchia, Cipro non può acconsentire all’apertura del capitolo sull’energia fintanto che la Turchia non abbia rispettato gli impegni assunti dinanzi all’Unione europea e a Cipro, ovvero non abbia rimosso gli ostacoli che ancora frappone al tentativo di allargamento dell’area economica della Repubblica di Cipro."@it12
". Gerb. pirmininke, kita Taryba susidurs su labai svarbiu klausimu – plėtros klausimu. Kai kalbame apie plėtrą, suprantame, kad Turkija – didžiulė diskusijos dalis. Mes, Kipras ir mano partija, – noriu labai aiškiai pasakyti tai Europos Parlamente, – esame visiškai už Turkijos įstojimą į Europos Sąjungą. Tačiau mes nepavargdami kartosime, kad šis įstojimas negalės įvykti, jeigu Turkijai nepasiseks įvykdyti, kaip pasisekė įvykdyti visoms kitos įstojusioms šalims, visų įsipareigojimų Kiprui ir Europos Sąjungai. Kipre vyksta dviejų lyderių derybos, ir jeigu jose bus rastas sprendimas, tai bus pergalės simbolis visai Europos Sąjungai. Ši pergalė paskatins Europos Sąjungą užimti savo vietą šiuolaikiniame pasaulyje. Tačiau privalome išdėstyti visą tiesą, kuri yra tokia: Turkija yra okupavusi pusę Kipro, o jos, kaip spėjama, 40 000 karių gina 80 000 Kipro turkų. Tai prilygsta dviem Turkijos kariams prie kiekvieno Kipro turko namo. Nepažįstu nė vieno Europos Parlamento nario, kuriam būtų užtikrintas toks saugumas. Taigi, kalbame apie Kipro turkų izoliaciją ir viešai pritariame okupacinės kariuomenės vykdomos Kipro turkų izoliacijos pašalinimui. Baigdamas norėčiau atkreipti dėmesį, kad nors ir palaiko Turkijos stojimą, Kipras negali sutikti, kad būtų pradėtos derybos dėl energetikos skyriaus, kol Turkija neįvykdys savo įsipareigojimų Europos Sąjungai bei Kiprui ir kol nepašalins kliūčių, kurių sudaro Kipro Respublikai dedant pastangas išplėsti savo ekonominę zoną."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, nākamajai Padomei būs jārisina ļoti būtisks jautājums, proti, paplašināšanās. Šajā sakarā daudz tiek runāts par Turciju. Gan Kipra, gan mana partija — vēlos to Eiropas Parlamentam pateikt skaidri — pilnībā atbalsta Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Tomēr mēs nemitīgi atkārtosim, ka šī pievienošanās nevar notikt, ja Turcija nespēs izpildīt saistības pret Kipru un Eiropas Savienību, kā to ir izdarījušas visas pārējās valstis, kuras ir pievienojušās Savienībai. Abi vadītāji Kiprā veic pārrunas, un, ja tiks rasts risinājums, tas būs uzvaras simbols visai Eiropas Savienībai. Šī uzvara pamudinās Eiropas Savienību ieņemt tās vietu modernajā pasaulē. Tomēr mēs nedrīkstam aizmirst patiesību, un patiesība ir tāda, ka Turcija ir okupējusi pusi Kipras teritorijas, kurā 40 000 karavīru it kā aizsargā 80 000 Kipras turku. Tas nozīmē, ka katru Kipras turku māju sargā divi turku karavīri. Es nezinu, vai kādam Parlamenta loceklim būtu tāda aizsardzība. Te jārunā par Kipras turku izolāciju, un mēs atklāti iestājamies pret okupantu armijas īstenoto Kipras turku izolāciju. Visbeidzot, vēlos norādīt, ka, atbalstot Turcijas pievienošanos, Kipra nespēj piekrist enerģētikas jautājumu sadaļas atvēršanai, līdz Turcija neizpildīs saistības pret Eiropas Savienību un Kipru un nenovērsīs šķēršļus, ko tā radījusi Kipras Republikas centieniem paplašināt savu ekonomikas zonu."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, το επόμενο Συμβούλιο έχει ένα μεγάλο ζήτημα μπροστά του και αυτό είναι το θέμα της διεύρυνσης. Όταν μιλάμε για διεύρυνση, αντιλαμβανόμαστε ότι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτής της συζήτησης είναι η Τουρκία. Eμείς, σαν Κύπρος, και το Κόμμα μου - θέλω πολύ καθαρά να το πω αυτό ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - τασσόμαστε πολύ ξεκάθαρα υπέρ της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα κουραστούμε όμως να επαναλαμβάνουμε ότι αυτή η ένταξη δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν η Τουρκία δεν υλοποιήσει, όπως όλες οι προηγούμενες χώρες που εντάχθηκαν, όσες δεσμεύσεις αναλαμβάνει και απέναντι στην Κύπρο και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Κύπρο διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών και, εάν επιτευχθεί μια λύση, αυτή θα αποτελεί ένα σύμβολο νίκης για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η νίκη θα σπρώξει την Ευρωπαϊκή Ένωση να κατακτήσει τη θέση της στον σύγχρονο κόσμο. Πρέπει όμως να επαναφέρουμε την αλήθεια στο τραπέζι. Και η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία κατέχει την μισή Κύπρο με 40.000 στρατιώτες -υποτίθεται - για να προστατεύει 80.000 Τουρκοκύπριους. Αυτό ισοδυναμεί με δύο Τούρκους στρατιώτες έξω από κάθε τουρκοκυπριακό σπίτι. Δεν ξέρω ποιος ευρωβουλευτής έχει τέτοια ασφάλεια. Μιλάμε λοιπόν για απομόνωση των Τουρκοκυπρίων και εμείς τασσόμαστε αναφανδόν υπέρ της άρσης της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων που προέρχεται από τον κατοχικό στρατό. Κλείνοντας επισημαίνω ότι, υποστηρίζοντας την ένταξη της Τουρκίας, η Κύπρος δεν μπορεί να συναινέσει στο άνοιγμα του κεφαλαίου της ενέργειας εφόσον η Τουρκία δεν υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κύπρο, εφόσον δεν άρει τα εμπόδια που βάζει στην Κυπριακή Δημοκρατία στην προσπάθειά της να διερευνήσει τον οικονομικό της χώρο."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de volgende Raad staat voor een enorm vraagstuk, namelijk de uitbreiding. Wij beseffen dat in onze discussies over de uitbreiding Turkije een groot hoofdstuk is. Cyprus, en ook wij in onze partij, zijn vierkant voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Ik wil dit heel duidelijk naar voren brengen in het Europees Parlement. Wij zullen er echter onvermoeibaar op blijven hameren dat deze toetreding alleen zal kunnen plaatsvinden als Turkije, net als alle eerder toegetreden landen, al zijn verplichtingen, zowel jegens Cyprus als jegens de Europese Unie, nakomt. Op Cyprus zijn momenteel besprekingen gaande tussen de twee leiders, en als er een oplossing wordt gevonden zal dat een overwinningssymbool zijn voor heel de Europese Unie. Een dergelijke overwinning zal de Europese Unie ertoe aanzetten haar plaats in de moderne wereld in te nemen. Het is echter noodzakelijk om de waarheid opnieuw op de onderhandelingstafel te leggen, en de waarheid is dat Turkije de helft van Cyprus bezet houdt met 40 000 soldaten – zogenaamd – om de 80 000 Turks-Cyprioten te beschermen. Dat betekent dat bij elk Turks-Cyprisch huis twee soldaten voor de deur staan. Ik weet niet of er een lid is van het Europees Parlement dat zoveel bescherming geniet. In feite spreken wij dus over een isolement van de Turks-Cyprioten en wij zijn er absoluut voor dat dit isolement van de Turks-Cyprioten door het bezettingsleger wordt doorbroken. Tot slot wil ik er nog op wijzen dat Cyprus weliswaar steun geeft aan de toetreding van Turkije, maar er niet mee kan instemmen dat het energiehoofdstuk wordt geopend zolang Turkije zijn verbintenissen jegens de Europese Unie en Cyprus niet nakomt, zolang Turkije hinderpalen blijft opwerpen voor de inspanningen van de Republiek Cyprus om haar economische ruimte uit te breiden."@nl3
". Panie przewodniczący! Podczas nadchodzącego posiedzenia Rady pojawi się konieczność, aby zmierzyć się z trudnym problemem, problemem rozszerzenia UE. Gdy mówimy o rozszerzeniu, myślimy o Turcji jako o ważnym rozdziale w debacie. My, zarówno Cypr, jak i moja partia – i pragnę to jasno powiedzieć tu, w Parlamencie – zdecydowanie popieramy przystąpienie Turcji do Unii Europejskiej. Nie będziemy jednak zamęczali się powtarzaniem, że Turcja nie zostanie przyjęta do UE, jeżeli nie zrealizuje, jak wszystkie inne państwa członkowskie, które przystąpiły do Unii, wszystkich zobowiązań, które przyjęła wobec Cypru i Unii Europejskiej. Na Cyprze toczą się rozmowy między dwoma liderami i jeżeli znajdą oni rozwiązanie, będzie ono symbolem zwycięstwa całej Unii Europejskiej. Zwycięstwo to zachęci Unię Europejską do zajęcia należnego jej miejsca w nowoczesnym świecie. Musimy jednak spojrzeć prawdzie w oczy, a prawda jest taka, że Turcja prowadzi okupację połowy Cypru, utrzymując na wyspie garnizon złożony z 40 tysięcy żołnierzy, chroniących rzekomo 80 tysięcy tureckich Cypryjczyków. Oznacza to dwóch tureckich żołnierzy przed domem każdego tureckiego Cypryjczyka. Nie znam posła do PE, który korzystałby z tak dużej ochrony osobistej. Tak więc mówimy tu o izolacji tureckich Cypryjczyków i publicznie popieramy likwidację izolacji tureckich Cypryjczyków przez okupanta. Na zakończenie chciałbym oświadczyć, że choć Cypr popiera przystąpienie Turcji do Unii Europejskiej, nie może zgodzić się na otwarcie rozdziału „energia”, dopóki Turcja nie zacznie honorować swoich zobowiązań wobec Unii Europejskiej i Cypru i dopóki nie zlikwiduje przeszkód, jakie stawia Republice Cypryjskiej w jej staraniach o rozszerzenie cypryjskiej strefy gospodarczej."@pl16
". Senhor Presidente, o próximo Conselho vai deparar-se com uma questão muito importante, a questão do alargamento. Quando falamos de alargamento, sabemos que a Turquia constitui um grande capítulo do debate. Nós, tanto Chipre como o meu partido – e quero dizer isto com toda a clareza perante o Parlamento Europeu – somos absolutamente a favor da adesão da Turquia à União Europeia. No entanto, não nos cansaremos de repetir que essa adesão não pode concretizar-se se a Turquia não cumprir, como todos os outros países que já aderiram, todos os compromissos que assumir perante Chipre e perante a União Europeia. Estão a decorrer em Chipre as conversações entre os dois líderes e, caso se encontre uma solução, esta será um símbolo de vitória para toda a União Europeia. Esta vitória encorajará União Europeia a assumir o seu lugar no mundo moderno. No entanto, temos de repor a verdade sobre a mesa e a verdade é que a Turquia está a ocupar metade de Chipre com 40 000 militares supostamente para proteger 80 000 cipriotas turcos, o que equivale a dois soldados turcos à porta de cada casa cipriota turca. Não sei se há algum deputado do PE que goze assim de tanta segurança. Estamos, portanto, a falar do isolamento dos cipriotas turcos, e somos publicamente a favor da eliminação do isolamento dos cipriotas turcos pelo exército de ocupação. Para finalizar, gostaria de salientar que, embora apoie a adesão da Turquia, Chipre não pode aceitar a abertura do capítulo da energia enquanto a Turquia não honrar os compromissos que assumiu perante a União Europeia e perante Chipre e enquanto não eliminar os obstáculos que está a levantar à República de Chipre na tentativa de alargar a sua zona económica."@pt17
". Domnule preşedinte, următorul Consiliu se va confrunta cu o problemă majoră, problema extinderii. Când discutăm despre extindere, înţelegem că Turcia reprezintă un capitol mare în această dezbatere. Noi, atât Cipru, cât şi partidul meu - şi doresc să spun acest lucru foarte clar în faţa Parlamentului European - suntem categoric în favoarea aderării Turciei la Uniunea Europeană. Totuşi, nu vom înceta să repetăm că această aderare nu se poate realiza dacă Turcia nu va reuşi să respecte, ca toate celelalte ţări care au aderat, toate angajamentele pe care şi le-a asumat faţă de Cipru şi Uniunea Europeană. În Cipru au loc negocieri între cei doi lideri şi, dacă se va ajunge la o soluţie, va fi un simbol al victoriei pentru întreaga Uniune Europeană. Această victorie va încuraja Uniunea Europeană să îşi preia locul în lumea modernă. Totuşi, trebuie să punem adevărul înapoi pe masă şi adevărul este că Turcia ocupă jumătate din Cipru cu 40 000 de militari, pretinzând că protejează 80 000 de ciprioţi turci. Acest lucru este echivalent cu doi soldaţi turci în faţa fiecărei case de cipriot turc. Nu cunosc niciun deputat european cu aşa de multă securitate. Aşadar, discutăm despre izolarea ciprioţilor turci şi suntem public în favoarea eliminării izolării ciprioţilor turci de armata ocupatoare. În încheiere, aş dori să subliniez că, deşi sprijină aderarea Turciei, Ciprul nu poate să fie de acord cu deschiderea capitolului referitor la energie până când Turcia nu îşi onorează angajamentele sale faţă de Uniunea Europeană şi Cipru şi până când nu elimină obstacolele pe care le pune în calea Republicii Cipru în eforturile sale de extindere a zonei sale economice."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, nasledujúce zasadnutie Rady bude čeliť veľkej otázke, a to otázke rozširovania. Keď už hovoríme o rozširovaní, predpokladáme, že Turecko je v tejto rozprave dlhou kapitolou. Tak Cyprus, ako aj naša strana – a chcem to povedať pred Európskym parlamentom veľmi jasne – sú rozhodne za pristúpenie Turecka k Európskej únii. Nebudeme sa však otravovať opakovaním, že toto pristúpenie sa neuskutoční, ak sa Turecku nepodarí splniť všetky záväzky, ktoré sľúbilo Cypru a Európskej únii, ako to urobili všetky ostatné krajiny. Na Cypre sa začínajú dialógy medzi dvomi vedúcimi predstaviteľmi. Ak sa dosiahne riešenie, bude to symbolom víťazstva pre celú Európsku úniu. Toto víťazstvo povzbudí Európsku úniu pri zaujímaní svojho miesta v modernom svete. Musíme však znovu zvážiť skutočnosť, a to, že 40 000 tureckých vojakov okupuje polovicu územia Cypru a údajne chráni 80 000 tureckých Cyperčanov. Znamená to, že dvaja tureckí vojaci stoja pred domom každého tureckého Cyperčana. Nepoznám žiadneho poslanca Európskeho parlamentu s takou ochrankou. Takže hovoríme o izolácii tureckých Cyperčanov a sme verejne za odstránenie izolácie tureckých Cyperčanov okupujúcou armádou. Na záver by som rád zdôraznil, že hoci Cyprus podporuje pristúpenie Turecka, nemôže súhlasiť s otvorením kapitoly o energetike, pokým Turecko nesplní svoje záväzky voči Európskej únii a Cypru a neodstráni prekážky, ktoré kladie do cesty Cyperskej republike v jej úsilí rozšíriť svoj hospodársky priestor."@sk19
". Gospod predsednik, naslednji Svet se bo soočil z velikim vprašanjem, vprašanjem širitve. Ko govorimo o širitvi, vidimo, da je Turčija obsežno poglavje v tej razpravi. Tako Ciper kot moja stranka – in to želim v Evropskem parlamentu jasno povedati – v celoti podpiramo pristop Turčije k Evropski uniji. Vendar pa ne nameravamo ves čas ponavljati, da do tega pristopa ne more priti, če Turčija ne bo, tako kot so to storile druge države, ki so že pristopile, izpolnila vseh zavez, ki jih je dala Cipru in Evropski uniji. Na Cipru potekajo pogovori med voditeljema in, če bo dosežena rešitev, bo to simbol zmage za celotno Evropsko unijo. Ta zmaga bo spodbudila Evropsko unijo, da prevzame svoje mesto v sodobnem svetu. Vendar pa se moramo vrniti k resnici, to pa je, da Turčija zaseda polovico Cipra s 40 000 vojaki, ki naj bi ščitili 80 000 turških Ciprčanov. To pomeni, da pred vsako hišo turškega Ciprčana stojita dva turška vojaka. Ne poznam nobenega poslanca Evropskega parlamenta, ki bi imel takšno zaščito. Torej govorimo o izolaciji turških Ciprčanov in javno zagovarjamo odpravo izolacije turških Ciprčanov z okupatorsko vojsko. Naj zaključim: rad bi poudaril, da Ciper, ki podpira pristop Turčije, ne more soglašati z odprtjem poglavja o energiji, dokler Turčija ne izpolni svoje zaveze do Evropske unije in Cipra in dokler ne odpravi ovir, ki jih postavlja v Republiki Ciper v svojih prizadevanjih, da bi razširila svoje gospodarsko območje."@sl20
". Herr talman! Vid nästa rådsmöte kommer man att stå inför en viktig fråga, frågan om utvidgning. Vi förstår att Turkiet är ett viktigt kapitel i diskussionen om utvidgningen. Både Cypern och mitt parti – och jag vill säga detta mycket tydligt till Europaparlamentet – är helt positiva till Turkiets anslutning till EU. Men vi ska inte trötta ut oss genom att upprepa att denna anslutning inte kan ske om Turkiet inte uppnår resultat, liksom alla andra länder som har anslutit sig, i fråga om alla landets åtaganden till Cypern och EU. Diskussioner pågår i Cypern mellan de två ledarna och om en lösning nås kommer det att vara en segersymbol för hela EU. Denna seger kommer att uppmuntra EU att inta sin plats i den moderna världen. Men vi måste påminna om sanningen och sanningen är att Turkiet ockuperar halva Cypern med 40 000 soldater vars uppgift ska vara att skydda 80 000 turkcyprioter. Det innebär två turkiska soldater utanför varje turkcypriotiskt hus. Jag känner inte till någon Europaparlamentsledamot som har så mycket säkerhet. Vi talar om en isolering av turkcyprioterna och vi är officiellt för att upphäva den ockuperande arméns isolering av turkcyprioterna. Jag stöder Turkiets anslutning men vill ändå avslutningsvis påpeka att Cypern inte kan samtycka till öppningen av energikapitlet förrän Turkiet har uppfyllt sina åtaganden mot EU och Cypern och förrän landet har undanröjt det hinder som det sätter upp för Republiken Cypern i dess strävan att utvidga sitt ekonomiska område."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Takis Hatzigeorgiou (GUE/NGL"21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph