Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-035"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-035"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Allereerst veel dank aan het Zweedse voorzitterschap voor de inspanningen in de afgelopen maanden; vooral de manier waarop de Rubik's kubus op orde is gebracht met de benoemingen van de heer Van Rompuy en mevrouw Ashton verdient respect. Ik ben zeer tevreden met deze benoemingen, omdat de heer Van Rompuy reeds heeft uitgesproken dat zijn persoonlijke opvatting volstrekt irrelevant is. Deze uitspraak getuigt van een wijs en verstandig inzicht. Ik feliciteer de heer Van Rompuy met deze Eurorealistische benadering en zal hem er onverhoopt en desnoods aan blijven herinneren. Helaas hoor ik ook afkeurende geluiden, als zou de eerste vaste voorzitter onvoldoende profiel hebben. Sommigen hadden kennelijk graag de opkomst van een soort Europese superman gezien. Ik deel deze opvattingen zeker niet en de eerste uitspraken van de heer Van Rompuy stellen mij ook gerust. Hij heeft te kennen gegeven nooit een dergelijke Europese superman te willen worden. Voorzitter, de komende Raadsvergadering moeten de Europese regeringsleiders de puntjes op de i zetten van de Kopenhagenstrategie. Doel is om een zo goed mogelijk resultaat te realiseren. Ik wens technisch voorzitter Van Rompuy en voorzitter Reinfeldt voor dit zeer belangrijke onderwerp veel succes. Ik wens ons allen bovendien een goed en vooral toekomstvast resultaat toe."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Nejprve bych rád vyzdvihl švédské předsednictví za úsilí, jež vynaložilo během uplynulých několika měsíců. Zvláštní uznání si zaslouží za způsob, jakým vyřešilo Rubikovu kostku jmenováním pana Van Rompuye a lady Ashtonové. Uskutečněná jmenování mne velmi těší, protože pan Van Rompuy už prohlásil, že jeho osobní názory jsou naprosto nepodstatné. Jeho slova dokládají moudrost a rozumnost jeho chápání věcí. Panu Van Rompuyovi blahopřeji k eurorealistickému postoji a budu mu ho v budoucnu připomínat, ať už tato připomenutí budou očekávána či nezbytná. Bohužel jsem vyslechl i vyjádření nesouhlasu od těch, kteří mají obavy, že první stálý předseda Rady není pro výkon funkce dostatečně kompetentní. Někteří z nich očividně doufali v jakéhosi evropského supermana. Tento pohled rozhodně nesdílím, a první vyjádření pana Van Rompuye mne uklidnila. Nikdy nenaznačil, že by se takovým evropským supermanem chtěl stát. Paní předsedkyně, na nadcházejícím zasedání Rady budou muset hlavy evropských vlád vypracovat kodaňskou strategii do nejmenších podrobností, pokud chceme dosáhnout nejlepšího možného výsledku. Předsedovi Van Rompuyovi a panu Bildtovi, úřadujícímu předsedovi Rady, přeji mnoho technického umu v tomto obtížném úkolu. Nadto přeji nám všem pozitivní výsledek jednání, který bude především hledět kupředu."@cs1
"Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne rose det svenske formandskab for indsatsen i løbet af sidste par måneder. Formandskabet har gjort sig fortjent til særlig anerkendelse for den måde, hvorpå man har løst den gordiske knude med udnævnelsen af hr. Van Rompuy og Lady Ashton. Jeg er meget glad for disse udnævnelser, fordi hr. Van Rompuy allerede har sagt, at hans personlige synspunkter er fuldstændig uvedkommende. Hans ord vidner om klogskab og god indsigt. Jeg vil rose hr. Van Rompuy for denne EU-realistiske tilgang og vil foreholde ham det fremover, uanset om det er forventeligt eller nødvendigt. Desværre har jeg også hørt mishagsytringer fra dem, der er bange for, at den første permanente formand for Rådet ikke har tilstrækkelige kompetencer til jobbet. Nogle havde tydeligvis håbet på en form for europæisk supermand. Jeg er så afgjort ikke enig i sådanne synspunkter, og hr. Van Rompuys første erklæringer har beroliget mig. Han har aldrig givet udtryk for, at han ønsker at blive en europæisk supermand af den type. På det kommende rådsmøde skal de europæiske regeringschefer finpudse deres strategi til mødet i København med henblik på at kunne opnå det bedst mulige resultat. Jeg ønsker den nye formand, hr. Van Rompuy, og den nuværende formand for Rådet, hr. Bildt, al mulig teknisk succes med denne særdeles vigtige opgave. Jeg håber desuden for os alle, at det bliver et positivt og frem for alt fremadrettet resultat."@da2
"Zuerst möchte ich dem schwedischen Ratsvorsitz ein Kompliment für die Anstrengungen machen, die er in den vergangenen Monaten unternommen hat. Er verdient besondere Anerkennung für die Art und Weise, auf die er ein schwieriges Problem mit der Benennung von Herrn Van Rompuy und Lady Ashton gelöst hat. Ich bin sehr glücklich mit diesen Benennungen, da Herr Van Rompuy bereits gesagt hat, dass seine persönlichen Ansichten völlig irrelevant sind. Seine Worte zeugen von Weisheit und gesundem Menschenverstand. Ich beglückwünsche Herrn Van Rompuy zu seinem eurorealistischen Ansatz und werde ihn künftig immer wieder daran erinnern, unabhängig davon, ob diese Erinnerungen erwartet werden oder notwendig sind. Leider habe ich auch Missbilligungsbekundungen von denjenigen gehört, die befürchten, dass der erste ständige Ratspräsident nicht über genügend Kompetenzen für den Posten verfügt. Offensichtlich hatten einige auf eine Art europäischen Übermenschen gehofft. Ich teile solche Ansichten sicherlich nicht und Herrn Van Rompuys erste Erklärungen haben mich beruhigt. Er hat zu keinem Zeitpunkt zu verstehen gegeben, dass er ein solcher europäischer Übermensch werden möchte. Herr Präsident, angesichts der bevorstehenden Ratssitzung müssen die europäischen Regierungschefs hinsichtlich ihrer Kopenhagen-Strategie sehr sorgfältig sein, um das bestmögliche Ergebnis erzielen zu können. Ich wünsche dem Präsidenten Van Rompuy und dem amtierenden Präsidenten des Rates,Herrn Bildt, allen technischen Erfolg bei dieser sehr wichtigen Aufgabe. Außerdem wünsche ich uns allen ein positives und, vor allem, ein vorausschauendes Ergebnis."@de9
"Πρώτα από όλα, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στη σουηδική Προεδρία για τις προσπάθειες που κατέβαλε τους τελευταίους μήνες. Αξίζει ιδιαίτερη αναγνώριση για τον τρόπο με τον οποίο επέλυσε τον κύβο του Ρούμπικ διορίζοντας τον κ. Van Rompuy και τη Λαίδη Ashton. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτούς τους διορισμούς, επειδή ο κ. Van Rompuy έχει ήδη δηλώσει ότι οι προσωπικές του απόψεις είναι τελείως άσχετες. Τα λόγια του αποτελούν περίτρανη απόδειξη της σοφίας και της διορατικότητάς του. Συγχαίρω τον κ. Van Rompuy για αυτήν την ευρω-ρεαλιστική προσέγγιση και θα συνεχίσω να του την υπενθυμίζω στο μέλλον, ανεξάρτητα από το εάν είναι αναγκαίο ή όχι. Δυστυχώς, ακούστηκαν επίσης αποδοκιμασίες από εκείνους που φοβούνται ότι ο πρώτος μόνιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου δεν έχει επαρκή προσόντα για τη θέση. Προφανώς κάποιοι ήλπιζαν σε ένα είδος ευρωπαίου υπερήρωα. Σίγουρα δεν αποδέχομαι τέτοιου είδους απόψεις και οι αρχικές δηλώσεις του κ. Van Rompuy με καθησύχασαν. Ποτέ δεν δήλωσε ότι επιθυμεί να γίνει τέτοιου είδους υπερήρωας. Κύριε Πρόεδρε, στην επερχόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου, οι αρχηγοί των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων θα πρέπει να εξετάσουν τις λεπτομέρειες της στρατηγικής τους σχετικά με την Κοπεγχάγη, ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εύχομαι στον Πρόεδρο Van Rompuy και στον κ. Bildt, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κάθε επιτυχία σε αυτό το σημαντικό έργο, από τεχνική άποψη. Επιπλέον, εύχομαι σε όλους μας θετικό και, πάνω από όλα, αισιόδοξο και προσανατολισμένο στο μέλλον αποτέλεσμα."@el10
"First of all, I should like to express my compliments to the Swedish Presidency for the efforts it has undertaken over the past few months. It deserves particular recognition for the manner in which it has solved the Rubik’s cube with the appointments of Mr Van Rompuy and Lady Ashton. I am very happy with these appointments, because Mr Van Rompuy has already said that his personal views are entirely irrelevant. His words are a testament to the wisdom and good sense of his insight. I congratulate Mr Van Rompuy on this Euro-realistic approach and will keep reminding him of it in the future, regardless of whether these reminders are expected or necessary. Unfortunately, I have also heard expressions of disapproval from those who fear that the first permanent President of the Council does not have sufficient competences for the job. Evidently, some had been hoping for some kind of European superman. I certainly do not share such views and Mr Van Rompuy’s first statements have put me at ease. He has never indicated that he wants to become a European superman of that kind. President, at the upcoming Council meeting, the heads of European governments will have to dot the i’s and cross the t’s of their Copenhagen strategy in order to be able to achieve the best result possible. I wish President Van Rompuy and Mr Bildt, President-in-Office of the Council, every technical success in this very important task. In addition, I wish all of us a positive and, above all, a forward-looking outcome."@en4
"Ante todo, me gustaría felicitar a la Presidencia sueca por los esfuerzos realizados durante los últimos meses. Merece un reconocimiento especial por la manera en que ha resuelto el cubo de Rubik con los nombramientos del señor Van Rompuy y la señora Ashton. Estoy muy contento con estos nombramientos porque el señor Van Rompuy ya ha dicho que sus opiniones personales son totalmente irrelevantes. Sus palabras son una prueba de sabiduría y de sentido común por su parte. Felicito al señor Van Rompuy por este enfoque eurorrealista y se lo recordaré en el futuro, tanto si estos recordatorios son esperados o necesarios como si no. Por desgracia, también he escuchado manifestaciones de desaprobación por parte de aquellos que temen que el primer Presidente permanente del Consejo no esté suficientemente preparado para el puesto. Evidentemente, hay quien esperaba una especie de Superman europeo. Yo, desde luego, no comparto esas opiniones y las primeras declaraciones del señor Van Rompuy me han tranquilizado. Nunca ha indicado que quiera convertirse en un Superman europeo de esa clase. Señor Presidente, en la inminente reunión del Consejo, los jefes de los gobiernos europeos van a tener que poner los puntos sobre las ies en su estrategia para Copenhague para estar en condiciones de lograr el mejor resultado posible. Deseo al Presidente Van Rompuy y al señor Bildt, Presidente en ejercicio del Consejo, todo el éxito técnico en esta importante tarea. Además, nos deseo a todos nosotros un resultado positivo y, ante todo, progresista."@es21
"Kõigepealt soovin ma eesistujariigile Rootsile viimaste kuude jõupingutuste eest tunnustust avaldada. Erilist kiitust väärib viis, kuidas ta lahendas härra Van Rompuy ja paruness Ashtoni ametissenimetamise Rubiku kuubiku. Ma olen nende nimetamisega väga rahul, sest härra Van Rompuy juba ütles, et tema isiklikud seisukohad on täiesti ebaolulised. Tema sõnad on tunnistuseks tema tarkusest ja heast intuitsioonist. Ma avaldan härra Van Rompuyle kiitust tema eurorealistliku suhtumise eest ja tuletan seda talle ka tulevikus meelde, olenemata sellest, kas meeldetuletus on ootuspärane või vajalik või mitte. Kahjuks olen ma kuulnud ka hukkamõistvaid avaldusi nendelt, kes kardavad, et ülemkogu esimesel alalisel eesistujal ei ole selleks tööks piisavalt asjatundlikkust. Ilmselt on mõned inimesed oodanud mingisugust Euroopa supermeest. Mina kindlasti nendega nõus ei ole ja härra Van Rompuy esimesed avaldused on mu kahtlused hajutanud. Ta ei ole kunagi öelnud, et soovib niisuguseks Euroopa supermeheks saada. Lugupeetud juhataja! Eelseisval ülemkogu kohtumisel peavad Euroopa valitsused oma Kopenhaageni strateegia üksikasjad paika saama, et oleks võimalik saavutada parim võimalik tulemus. Ma soovin härra Van Rompuyle tema tehnilisel ametikohal ja nõukogu eesistujale härra Reinfeldtile selle väga olulise ülesande täitmisel palju edu. Lisaks soovin ma meile kõigile häid ja eeskätt tulevikku suunatud tulemusi."@et5
"Aluksi kiitän puheenjohtajavaltio Ruotsia ponnisteluista, jotka se on toteuttanut viime kuukausina. Se ansaitsee erityistunnustuksen tavasta, jolla se on ratkaissut Rubikin kuution Herman Van Rompuyn ja Catherine Ashtonin nimityksillä. Olen erittäin tyytyväinen kyseisiin nimityksiin, koska Herman Van Rompuy on jo sanonut, että hänen henkilökohtaiset näkemyksensä ovat täysin epäolennaisia. Hänen sanansa osoittavat hänen näkemystensä viisauden ja järkevyyden. Onnittelen Van Rompuyta eurorealistisesta lähestymistavasta ja muistutan häntä siitä tulevaisuudessa huolimatta siitä, ovatko muistutukset odotettuja tai tarpeellisia. Valitettavasti olen kuullut myös kielteisiä mielipiteitä niiltä, jotka pelkäävät, ettei neuvoston ensimmäisellä pysyvällä puheenjohtajalla ole riittävää pätevyyttä tehtävään. Ilmeisesti eräät olivat toivoneet jonkinlaista Euroopan teräsmiestä. En todellakaan yhdy sellaisiin näkemyksiin, ja Van Rompuyn ensimmäiset lausunnot ovat huojentaneet mieltäni. Hän ei ole koskaan ilmaissut haluavansa tulla Euroopan teräsmieheksi. Arvoisa puhemies, tulevassa neuvoston kokouksessa EU:n hallitusten päämiesten on viimeisteltävä Kööpenhaminan strategiansa yksityiskohdat, jotta päästään parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Toivotan puheenjohtaja Van Rompuylle ja neuvoston puheenjohtaja Bildtille teknistä menestystä tässä erittäin tärkeässä tehtävässä. Sen lisäksi toivon, että me kaikki saamme myönteisen ja ennen kaikkea eteenpäin suuntautuvan tuloksen."@fi7
"Avant toute chose, je voudrais adresser mes félicitations à la Présidence suédoise pour les efforts qu’elle a accomplis au cours de ces derniers mois. Elle mérite une reconnaissance particulière pour la façon dont elle a solutionné le casse-tête chinois des nominations de M. Van Rompuy et de Lady Ashton. Je me félicite de ces nominations, parce que M. Van Rompuy a déjà dit que ses opinions personnelles n’étaient absolument pas pertinentes dans le cas présent. Ses paroles sont un témoignage de la sagesse et du bon sens de ses vues. Je félicite M. Van Rompuy de cette approche euro-réaliste et ne manquerai pas, si nécessaire, de la lui rappeler à l’avenir. Malheureusement, j’ai également entendu des expressions de désapprobation venant de ceux qui craignent que le premier président permanent du Conseil n’ait pas les compétences requises par la fonction. De toute évidence, certains espéraient une espèce de super- héros européen. Assurément, je ne partage pas de tels points de vue, et les premières déclarations de M. Van Rompuy m’ont tranquillisé. Il n’a jamais fait savoir qu’il voulait devenir un super-héros européen de ce genre. Monsieur le Président, lors de la prochaine réunion du Conseil, les chefs d’État ou de gouvernement devront mettre les points sur les i de leur stratégie de Copenhague et la fignoler, afin de pouvoir atteindre le meilleur résultat possible. Je souhaite au président Van Rompuy et à M. Reinfeldt, président en exercice du Conseil, tout le succès technique que requiert cette tâche importante. De plus, je nous souhaite à nous tous des résultats positifs et, surtout, prometteurs pour l’avenir."@fr8
". Először is, elismerésemet szeretném kifejezni a svéd elnökségnek az elmúlt néhány hónapban tett erőfeszítéseikért. Külön elismerést érdemel az, ahogyan sikerült kirakniuk a Rubik-kockát, azaz sikeresen véghez vinniük Van Rompuy úr és Ashton bárónő kinevezését. Nagyon elégedett vagyok ezekkel a kinevezésekkel, mivel Van Rompuy úr az imént azt mondta, hogy a személyes véleménye teljességgel lényegtelen. Szavai bölcsességről és éleslátásról tanúskodnak. Gratulálok Van Rompuy úrnak eurorealista megközelítéséhez, és a jövőben erre folyamatosan emlékeztetni fogom, függetlenül attól, hogy ezeket az emlékeztetőket elvárják-e vagy szükségesek-e. Sajnálatos módon az elégedetlenség hangjait is hallottam azok részéről, akik attól félnek, hogy a Tanács első állandó elnöke nem rendelkezik megfelelő képességekkel feladata ellátásához. Ezek az emberek nyilvánvalóan valamiféle európai supermant szerettek volna látni az elnöki székben. Egyáltalán nem osztom az efféle nézeteket, és Rompuy úr első nyilatkozatai megnyugtattak engem. Soha nem utalt arra, hogy ilyen európai superman kívánna lenni. Elnök úr! A Tanács következő ülésén az európai állam- és kormányfőknek nagyon kell figyelniük minden részletre a koppenhágai stratégiájukat illetően, hogy a lehető legjobb eredményt érhessék el. Van Rompuy elnök úrnak és Bildt úrnak, a Tanács soros elnökének azt kívánom, hogy sok sikert könyveljenek el e nehéz feladat megoldása során. És remélem, mindannyiunk számára pozitív és előremutató eredmény születik."@hu11
"Desidero manifestare innanzi tutto il mio apprezzamento per la presidenza svedese e l’impegno di cui ha dato prova negli ultimi mesi. Un riconoscimento particolare merita il modo in cui è riuscita a risolvere il gioco a incastro rappresentato dalle nomine di Van Rompuy e della signora Ashton. Sono molto soddisfatto di queste designazioni, poiché il presidente Van Rompuy ha già precisato che le sue opinioni personali sono assolutamente irrilevanti e tali parole testimoniano la saggezza e il discernimento del suo giudizio. Mi complimento con il presidente Van Rompuy per il suo eurorealismo che non mancherò di rammentargli pure in futuro, anche qualora simili promemoria non fossero attesi o necessari. Purtroppo ho percepito anche moti di scontento da chi teme che il primo presidente permanente del Consiglio non disponga di competenze adeguate per questa posizione. Evidentemente qualcuno sperava in una sorta di superuomo europeo. Di certo non rientro tra coloro che nutrivano simili aspettative e le prime dichiarazioni di Van Rompuy mi hanno messo a mio agio, proprio perché non ha mai accennato a voler diventare un superuomo europeo. Signor Presidente, alla prossima riunione del Consiglio, i capi di governo europei dovranno mettere i puntini sulle i della loro strategia per Copenaghen al fine di ottenere il migliore risultato possibile. Auguro al presidente Van Rompuy e all’onorevole Bildt, presidente di turno del Consiglio, di riuscire a superare con successo le difficoltà tecniche insite in questo importantissimo compito. Inoltre auguro a tutti noi un risultato positivo e, soprattutto, lungimirante."@it12
"Visų pirma noriu išsakyti komplimentus Tarybai pirmininkaujančiai Švedijai už jos pastangas, dėtas pastaruosius kelis mėnesius. Ji nusipelno ypatingo pripažinimo už tai, kaip išsprendė Rubiko kubo tipo galvosūkį, susijusį su H. Van Rompuy ir C. Ashton paskyrimais. Esu labai patenkintas šiais paskyrimais, nes H. Van Rompuy jau pasakė, kad jo asmeninės pažiūros yra visiškai nesvarbios. Jo žodžiai – išminties ir puikaus įžvalgumo liudijimas. Didžiuojuosi H. Van Rompuy dėl jo eurorealistinio požiūrio ir priminsiu jam jį ateityje, nepaisydamas to, ar šie priminimai bus laukiami arba reikalingi. Deja, taip pat girdėjau išreikštą nepritarimą tų, kurie baiminasi, kad pirmasis nuolatinis Tarybos Pirmininkas neturi pakankamai kompetencijos šioms pareigoms. Akivaizdu, kad kai kurie tikėjosi kokio nors Europos supermeno. Tikrai nepritariu tokiai nuomonei, o išgirdus pirmuosius H. Van Rompuy pareiškimus man palengvėjo. Jis niekada nedavė suprasti, kad nori tapti tokio pobūdžio Europos supermenu. Gerb. pirmininke, per būsimą Tarybos susitikimą Europos vyriausybių vadovai turės savo Kopenhagos strategijoje uždėti visus taškus ant „i“ ir brūkšnelius ant „t“, kad būtų galima pasiekti kuo geresnį rezultatą. Linkiu Pirmininkui H. Van Rompuy ir einančiam Tarybos Pirmininko pareigas A. M. Bildt visokeriopos sėkmės atliekant procedūras, susijusias su šia labai svarbia užduotimi. Be to, linkiu mums visiems pozityvių ir visų pirma įžvalgių rezultatų."@lt14
"Vispirms vēlos izteikt komplimentu Zviedrijas prezidentūrai par tās darbu dažos pēdējos mēnešos. Prezidentūra ir pelnījusi īpašu atzinību par to, kā tika atrisināti sarežģījumi saistībā ar kunga un kundzes iecelšanu amatos. Es priecājos, ka amatos ieceltas šīs personas, jo kungs jau iepriekš ir teicis, ka viņa personīgais viedoklis ir absolūti nesvarīgs. Viņa vārdi liecina par ieskatu gudrību un veselo saprātu. Es apsveicu šādu kunga reālistisku pieeju Eiropai un arī turpmāk atgādināšu viņam par to neatkarīgi no tā, vai viņš to vēlēsies dzirdēt un vai tas būs vajadzīgs. Diemžēl esmu dzirdējis arī nosodošas piezīmes no tiem, kas uztraucas, ka pirmajam Padomes pastāvīgajam priekšsēdētājam trūkst pietiekamas kompetences šī amata ieņemšanai. Acīmredzot daži bija cerējuši, ka uzradīsies kāds Eiropas pārcilvēks. Es tā neuzskatu, un kunga pirmie paziņojumi ir mani nomierinājuši. Viņš nekad nav teicis, ka vēlas kļūt par šādu Eiropas pārcilvēku. Priekšsēdētāja kungs, lai iegūtu iespējami labāko rezultātu, gaidāmajā Padomes sanāksmē Eiropas valdību vadītājiem būs jāpievērš uzmanība visiem Kopenhāgenas stratēģijas sīkumiem. Es novēlu priekšsēdētājam un kungam, Padomes priekšsēdētājam, veiksmi šajā svarīgajā uzdevumā. Bez tam novēlu mums visiem pozitīvu, bet galvenais tālredzīgu iznākumu."@lv13
"Allereerst veel dank aan het Zweedse voorzitterschap voor de inspanningen in de afgelopen maanden; vooral de manier waarop de Rubik's kubus op orde is gebracht met de benoemingen van de heer Van Rompuy en mevrouw Ashton verdient respect. Ik ben zeer tevreden met deze benoemingen, omdat de heer Van Rompuy reeds heeft uitgesproken dat zijn persoonlijke opvatting volstrekt irrelevant is. Deze uitspraak getuigt van een wijs en verstandig inzicht. Ik feliciteer de heer Van Rompuy met deze Eurorealistische benadering en zal hem er onverhoopt en desnoods aan blijven herinneren. Helaas hoor ik ook afkeurende geluiden, als zou de eerste vaste voorzitter onvoldoende profiel hebben. Sommigen hadden kennelijk graag de opkomst van een soort Europese superman gezien. Ik deel deze opvattingen zeker niet en de eerste uitspraken van de heer Van Rompuy stellen mij ook gerust. Hij heeft te kennen gegeven nooit een dergelijke Europese superman te willen worden. Voorzitter, de komende Raadsvergadering moeten de Europese regeringsleiders de puntjes op de i zetten van de Kopenhagenstrategie. Doel is om een zo goed mogelijk resultaat te realiseren. Ik wens technisch voorzitter Van Rompuy en voorzitter Reinfeldt voor dit zeer belangrijke onderwerp veel succes. Ik wens ons allen bovendien een goed en vooral toekomstvast resultaat toe."@mt15
"Po pierwsze, chciałbym wyrazić moje uznanie dla prezydencji szwedzkiej za wysiłki, których dołożyła w ostatnich miesiącach. Zasługuje na szczególne uznanie za sposób, w jaki ułożyła kostkę Rubika, nominując pana Van Rompuya i lady Ashton. Jestem bardzo rad z tych nominacji, ponieważ pan Van Rompuy oświadczył już, że jego osobiste poglądy nie mają żadnego znaczenia. Jego słowa są świadectwem mądrości i dobrą oznaką jego wnikliwości. Gratuluję panu Van Rompuyowi tego eurorealistycznego podejścia i będę mu o nim przypominał w przyszłości, niezależnie od tego, czy będzie tego oczekiwał i czy będzie to konieczne. Niestety słyszałem również wyrazy niezadowolenia ze strony tych, którzy obawiają się, że pierwszy stały przewodniczący Rady nie będzie miał wystarczających kompetencji do sprawowania swojej funkcji. Najwyraźniej niektórzy liczyli na kogoś przypominającego europejskiego supermana. Oczywiście nie podzielam tych poglądów, i uspokoiło mnie pierwsze oświadczenie pana Van Rompuya. Nigdy nie twierdził on, że chce stać się takim europejskim supermanem. Panie przewodniczący! Na zbliżającym się posiedzeniu Rady szefowie europejskich rządów będą musieli doprecyzować swoją strategię kopenhaską, by zapewnić sobie możliwość osiągnięcia najlepszego możliwego rezultatu. Życzę przewodniczącemu Van Rompuyowi i panu Bildtowi, urzędującemu przewodniczącemu Rady, wszelkiego powodzenia pod względem merytorycznym w tym bardzo ważnym zadaniu. Dodatkowo życzę wszystkim nam pozytywnego, a nade wszystko wybiegającego w przyszłość, rezultatu."@pl16
"Antes de mais, gostaria de felicitar a Presidência sueca pelos esforços que envidou nos últimos meses. A Presidência merece particular reconhecimento pela forma como solucionou o cubo de Rubik, com as nomeações de Herman Van Rompuy e de Catherine Ashton. Estou muito satisfeito com estas nomeações, pois Herman Van Rompuy já disse que as suas opiniões pessoais são totalmente irrelevantes. As suas palavras são um testemunho da sensatez e do bom senso da sua visão. Felicito-o Herman Van Rompuy por esta abordagem euro-realista e continuarei a lembrar-lha no futuro, independentemente de esses lembretes serem ou não esperados ou necessários. Infelizmente, também ouvimos manifestações de desaprovação por parte daqueles que temem que o primeiro Presidente permanente do Conselho não possua competências suficientes para a função. É evidente que alguns estavam à espera de uma espécie de super-homem europeu. Não partilho certamente desses pontos de vista, e as primeiras declarações de Herman Van Rompuy tranquilizaram-me. Jamais indicou que pretende tornar-se um super-homem desse género. Senhor Presidente, na próxima reunião do Conselho, os dirigentes governamentais europeus vão ter de pormenorizar muito bem a estratégia de Copenhaga para que possam alcançar o melhor resultado possível. Desejo ao Presidente Van Rompuy e a Carl Bildt, Presidente em exercício do Conselho, o maior sucesso técnico nesta importantíssima tarefa. Além disso, desejo a todos nós um resultado positivo e, acima de tudo, orientado para o futuro."@pt17
"În primul rând, aş dori să exprim complimentele mele Preşedinţiei suedeze pentru eforturile depuse de-a lungul ultimelor luni. Merită recunoştinţa specială pentru modul în care a rezolvat cubul Rubik odată cu numirile dlui Van Rompuy şi a dnei Ashton. Sunt foarte mulţumit de aceste numiri, deoarece dl Van Rompuy a declarat deja că părerile sale personale sunt complet nerelevante. Cuvintele sale sunt o dovadă a înţelepciunii şi calităţii cunoaşterii sale. Îl felicit pe dl Van Rompuy pentru această abordare europeană realistă şi îi voi reaminti de ea în viitor, indiferent dacă aceste mementouri vor fi aşteptate sau necesare. Din păcate, am auzit şi expresii de dezaprobare din partea celor care se tem că primul preşedinte permanent al Consiliului nu are competenţe suficiente pentru această funcţie. Evident, unii se aşteptau la un fel de superman european. Desigur, nu împărtăşesc astfel de păreri şi primele declaraţii ale dlui Van Rompuy m-au liniştit. Nu şi-a exprimat niciodată dorinţa de a deveni un astfel de superman european. Domnule preşedinte, la reuniunea Consiliului care se apropie, şefii guvernelor europene vor trebui să se ocupe de cele mai mici detalii ale strategiei lor de la Copenhaga pentru a putea obţine cel mai bun rezultat posibil. Urez Preşedintelui Van Rompuy şi dlui Bildt, Preşedintele în exerciţiu al Consiliului, tot succesul tehnic în această sarcină foarte importantă. În plus, îmi doresc pentru noi toţi să avem un rezultat pozitiv şi, mai ales, deschis către viitor."@ro18
"V prvom rade by som chcel vyjadriť svoj obdiv švédskemu predsedníctvu za úsilie, ktoré vynaložilo za posledných pár mesiacov. Zaslúži si osobitné uznanie za spôsob, akým poskladalo Rubikovu kocku v súvislosti s vymenovaním pána Van Rompuya a pani Ashtonovej. S týmto vymenovaním som veľmi spokojný, pretože pán Van Rompuy už povedal, že jeho osobné názory sú úplne nepodstatné. Jeho slová sú svedectvom múdrosti a dobrého zmyslu pre porozumenie. Pánovi Van Rompuyovi blahoželám k tomuto realistickému prístupu k európskym otázkam a budem mu to v budúcnosti neustále pripomínať bez ohľadu na to, či bude toto pripomínanie očakávať alebo či bude potrebné. Bohužiaľ, počul som aj vyjadrenia nesúhlasu od tých, čo sa boja, že prvý stály predseda Rady nemá dostatočné schopnosti na výkon tejto práce. Očividne niektorí z nich dúfali, že to bude nejaký európsky superman. Rozhodne mám odlišný názor a prvé vyjadrenia pána Van Rompuya ma upokojili. Nikdy nenaznačil, že sa chce stať takýmto európskym supermanom. Pán predsedajúci, hlavy európskych vlád budú musieť byť na nasledujúcom zasadnutí Rady puntičkárski v súvislosti s kodanskou stratégiou, aby boli schopní dosiahnuť čo najlepší výsledok. Prajem pánovi predsedovi Van Rompuyovi a pánovi Bildtovi, úradujúcemu predsedovi Rady, veľa technických úspechov v tejto veľmi dôležitej úlohe. Okrem toho želám nám všetkým pozitívny a predovšetkým pokrokový výsledok."@sk19
"Najprej bi želel čestitati švedskemu predsedstvu za njegov trud v zadnjih nekaj mesecih. Posebno priznanje si zasluži za način, kako je rešilo Rubikovo kocko pri imenovanjih gospoda Van Rompuya in gospe Ashton. Zelo sem zadovoljen s temi imenovanji, kajti gospod Van Rompuy je že rekel, da so njegova osebna stališča popolnoma nepomembna. Njegove besede so dokaz modrosti in zadostnega razumevanja. Čestitam gospodu Van Rompuyu za njegov evro-realističen pristop, na katerega ga bom opozarjal tudi v prihodnje ne glede na to, ali bodo ta opozorila pričakovana ali potrebna. Na žalost sem slišal tudi izraze neodobravanja s strani tistih, ki se bojijo, da prvi stalni predsednik Sveta ni zadosti usposobljen za to delo. Očitno so nekateri upali na nekakšnega evropskega supermana. Sam gotovo nisem istega mnenja, poleg tega pa so me prve izjave gospoda Van Rompuya pomirile. Nikoli ni niti namignil, da si želi postati takšen evropski superman. Gospod predsednik, na bližajočem se zasedanju Sveta bodo voditelji evropskih vlad morali opredeliti vse podrobnosti svoje københavnske strategije, da bi lahko dosegli najboljše možne rezultate. Predsedniku Van Rompuyu in gospodu Bildtu, predsedujočemu Svetu, želim veliko strokovnega uspeha pri tej zelo pomembni nalogi. Poleg tega vsem nam želim pozitiven in predvsem v prihodnost usmerjen rezultat."@sl20
"Först av allt vill jag framföra mina komplimanger till det svenska ordförandeskapet för dess insatser under de senaste månaderna. Det förtjänar ett särskilt erkännande för det sätt på vilket det har löst Rubiks kub genom utnämningarna av Herman Van Rompuy och Catherine Ashton. Jag är mycket glad över dessa utnämningar eftersom Herman Van Rompuy redan har sagt att hans personliga åsikter är helt irrelevanta. Hans ord är ett tecken på vishet och sunt förnuft från hans sida. Jag gratulerar Herman Van Rompuy till hans realistiska syn på EU och kommer att påminna honom om denna i framtiden, oavsett om påminnelserna förväntas eller behövs. Tyvärr har jag också hört negativa uttalanden från personer som fruktar att den första permanenta ordföranden för rådet inte har tillräcklig kompetens för jobbet. Tydligen hade vissa personer hoppats på något slags europeisk superman. Jag delar inte dessa åsikter och Herman Van Rompuys första uttalanden har varit betryggande. Han har aldrig hävdat att han vill bli en europeisk superman av detta slag. Herr talman! Vid rådets kommande möte måste de europeiska regeringscheferna vara mycket noga med sin Köpenhamnsstrategi för att kunna uppnå bästa möjliga resultat. Jag önskar ordförande Van Rompuy och Carl Bildt, rådets ordförande, all teknisk framgång i denna mycket viktiga uppgift. Dessutom önskar jag oss alla ett positivt och framför allt framtidsorienterat resultat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph