Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-034"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-034"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the Council meeting will take place less than two weeks after the Treaty of Lisbon comes into force and we have, as the Minister said, been through a long and difficult process to reach this point. But many of us feel that we have missed a critical opportunity. There is still a missing link, a vital democratic element in the relationship between the EU and the people of Europe, and that is the sub-state, or regional level of government. Many constituents feel that Europe is as distant as it ever was and we have to address this urgently. Not all of us had a referendum and the opportunity to give our views on the future development of Europe, yet there are things happening across the EU that have a direct impact on our work in facing the challenges before us and all of those policy issues that have already been mentioned – employment, social rights, economic regulation, fighting terrorism, peace and justice – and I am proud to speak, incidentally, as chair of the Campaign for Nuclear Disarmament in Wales. We are weeks away from the Copenhagen Summit, the biggest challenge of all. Up to 80% of mitigation and adaptation policies will be implemented at the local and regional levels. And many regional governments, like the government in Wales, have been leading the way in adopting radical policies to combat climate change. This is where any international agreements made will be delivered. So we must look beyond the Member State level to the peoples of Europe. On Sunday, 13 December, over 150 municipalities in Catalonia are holding referendums on independence from Spain. How is the EU responding to this? Will this be on the Council agenda? I very much doubt it, but it should be. Europe is changing and I hope that the new President will recognise and respond to this."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, zasedání Rady se bude konat necelé dva týdny poté, co vstoupí v platnost Lisabonská smlouva a my jsme prošli, jak prohlásila paní ministryně, dlouhým a obtížným procesem, než jsme se dostali až sem. Mnozí z nás však mají pocit, že jsme promeškali klíčovou příležitost. Ve vztahu mezi Evropskou unií a obyvateli Evropy stále chybí jeden článek, životně důležitý prvek, a tím je vláda na podnárodní či regionální úrovni. Mnozí voliči mají pocit, že Evropa je stále stejně daleko, a tento problém musíme naléhavě řešit. Všichni jsme neměli referendum a možnost vyjádřit se k budoucímu vývoji Evropy, nicméně napříč Evropskou unií probíhají změny, které mají přímý dopad na naši práci při řešení výzev, které nás očekávají, a otázek, které tu již byly zmíněny – nezaměstnanosti, sociálních práv, hospodářské regulace, boje s terorismem, míru a spravedlnosti – a já jsem hrdá, že shodou okolností mluvím i jako předsedkyně Kampaně za jaderné odzbrojení ve Walesu. Jen týdny nás dělí od kodaňské konference, největší výzvy. Až 80 % veškerých politik pro přizpůsobení se dopadům změny klimatu a jejího zmírnění se bude provádět na místní nebo regionální úrovni. Mnohé regionální vlády, jako například welšská vláda, jsou v čele přijímání radikálních politik pro boj se změnou klimatu. Jakékoliv mezinárodní smlouvy budou plněny na této úrovni. Musíme tedy hledět za úroveň členských států, k obyvatelům Evropy. V neděli 13. prosince se bude ve 150 obcích v Katalánsku konat referendum o nezávislosti na Španělsku. Jak na to reaguje EU? Objeví se tato otázka na programu zasedání Rady? Velmi o tom pochybuji, ale mělo by tomu tak být. Evropa se mění a já doufám, že to nový předseda uzná,a bude na změny reagovat."@cs1
"Hr. formand! Mødet i Rådet vil finde sted mindre end to uger efter, at Lissabontraktaten træder i kraft, og vi har, som ministeren nævnte, været igennem en lang og vanskelig proces for at nå frem til dette punkt. Men mange af os føler, at vi har forpasset en afgørende chance. Der er stadig et "missing link", et absolut nødvendigt demokratisk element i forholdet mellem EU og befolkningen i Europa, og det er et understatsligt eller regionalt regeringsniveau. Mange vælgere føler, at Europa er lige så fjern som altid, og vi er nødt til snarest muligt at tage fat på det problem. Vi har ikke alle haft en folkeafstemning og lejlighed til at give vores mening til kende om den fremtidige udvikling i Europa, men alligevel sker der noget på EU-plan, der har direkte indvirkning på vores arbejde som følge af de udfordringer, vi står over for, og alle de politiske spørgsmål, der allerede er blevet nævnt – beskæftigelse, sociale rettigheder, økonomisk regulering, terrorbekæmpelse, fred og retfærdighed – og jeg er stolt over at tage ordet, mens jeg tilfældigvis er formand for kampagnen til atomnedrustning i Wales. Der er kun få uger til topmødet i København, som er en af de allerstørste udfordringer. Op til 80 % af politikkerne vedrørende begrænsning af og tilpasning til klimaændringerne vil blive gennemført på lokalt og regionalt niveau. Og mange regionale regeringer har ligesom regeringen i Wales banet vejen med hensyn til at vedtage radikale politikker til bekæmpelse af klimaændringerne. Det er her, at enhver indgået international aftale vil blive omsat i praksis. Så vi skal se ud over medlemsstatsniveauet og se på befolkningerne i Europa. På søndag den 13. december afholder over 150 kommuner i Catalonien folkeafstemning om uafhængighed af Spanien. Hvordan reagerer EU så på det? Vil det være med på Rådets dagsorden? Jeg tvivler meget, men det burde det være. Europa gennemgår en forandring, og den nye formand vil forhåbentlig erkende dette og reagere på det."@da2
"Herr Präsident, die Ratssitzung wird weniger als zwei Wochen nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon stattfinden und wir haben, wie der Minister gesagt hat, einen langen und schwierigen Prozess durchlaufen, um diesen Punkt zu erreichen. Aber viele von uns haben das Gefühl, dass wir eine entscheidende Gelegenheit verpasst haben. Es fehlt immer noch eine Verbindung, ein entscheidendes demokratisches Element in der Beziehung zwischen der EU und der Bevölkerung Europas, und das ist die regionale Regierungsebene. Viele Wähler haben das Gefühl, dass Europa so weit weg ist, wie es immer war, und wir müssen dies dringend angehen. Nicht alle von uns hatten ein Referendum und die Gelegenheit, unsere Ansicht über die künftige Entwicklung Europas kund zu tun. Dennoch geschehen Dinge in der EU, die direkte Auswirkungen auf unsere Arbeit haben, wenn es darum geht, uns den Herausforderungen und all diesen politischen Themen, die bereits erwähnt worden sind – Beschäftigung, soziale Rechte, Regulierung der Wirtschaft, Bekämpfung des Terrorismus, Frieden und Gerechtigkeit – zu stellen, und ich bin, nebenbei bemerkt, stolz, als Vorsitzende der Kampagne für atomare Abrüstung in Wales zu sprechen. Der Kopenhagener Gipfel, die größte Herausforderung von allen, findet in einigen Wochen statt. Bis zu 80 % der Minderungs- und Anpassungspolitik werden auf lokaler und regionaler Ebene umgesetzt. Viele regionale Regierungen, wie die Regierung in Wales, haben die Richtung gewiesen, indem sie radikale Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels angenommen haben. Dort werden die getroffenen internationalen Abkommen umgesetzt. Daher müssen wir über die Ebene der Mitgliedstaaten hinaus zu den Völkern Europas blicken. Am Sonntag, den 13. Dezember, halten über 150 Gemeinden in Katalonien Referenden über die Unabhängigkeit von Spanien ab. Wie reagiert die EU darauf? Wird dies auf der Tagesordnung des Rates sein? Ich bezweifle dies sehr, aber es sollte auf der Tagesordnung sein. Europa verändert sich und ich hoffe, dass der neue Präsident dies erkennen und darauf reagieren wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η συνεδρίαση του Συμβουλίου θα διεξαχθεί σε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ενώ έχουμε διανύσει, όπως είπε και η υπουργός, μακρά και δύσκολη πορεία για να φτάσουμε έως εδώ. Ωστόσο, πολλοί από εμάς έχουμε την αίσθηση ότι χάσαμε μια σημαντική ευκαιρία. Υπάρχει ακόμα ένας κρίκος που λείπει, ένα ζωτικό δημοκρατικό στοιχείο στη σχέση μεταξύ της ΕΕ και των λαών της Ευρώπης – πρόκειται για το υπο-κράτος ή το περιφερειακό επίπεδο διακυβέρνησης. Πολλοί πολίτες των εκλογικών περιφερειών έχουν την αίσθηση ότι η Ευρώπη είναι το ίδιο απόμακρη όπως πάντα και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε επειγόντως. Δεν είχαμε όλοι τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε δημοψήφισμα και να εκφράσουμε τις απόψεις μας για τη μελλοντική εξέλιξη της Ευρώπης, ωστόσο συμβαίνουν γεγονότα σε όλη την ΕΕ που επηρεάζουν άμεσα το έργο μας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και όλων των ζητημάτων πολιτικής που ήδη αναφέρθηκαν –απασχόληση, κοινωνικά δικαιώματα, οικονομική ρύθμιση, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ειρήνη και δικαιοσύνη– και είμαι υπερήφανος που ομιλώ, συμπτωματικά, ως επικεφαλής της εκστρατείας για τον πυρηνικό αφοπλισμό στην Ουαλία. Μας χωρίζουν μόλις μερικές εβδομάδες από τη διάσκεψη κορυφής της Κοπεγχάγης, τη μεγαλύτερη πρόκληση όλων. Μέχρι και το 80% των πολιτικών μετριασμού και προσαρμογής πρόκειται να εφαρμοστούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και πολλές περιφερειακές κυβερνήσεις, όπως η κυβέρνηση της Ουαλίας είναι πρωτοπόρες στην έγκριση ριζοσπαστικών πολιτικών για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Εδώ θα εφαρμοστούν οι όποιες διεθνείς συμφωνίες επιτευχθούν. Ως εκ τούτου, πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από το επίπεδο των κρατών μελών στους λαούς της Ευρώπης. Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, περισσότεροι από 150 δήμοι της Καταλονίας θα διεξαγάγουν δημοψηφίσματα για την ανεξαρτησία τους από την Ισπανία. Πώς αντιδρά η ΕΕ σε αυτό; Πρόκειται να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου; Πολύ αμφιβάλλω, αν και θα έπρεπε. Η Ευρώπη αλλάζει και ελπίζω ότι ο νέος Πρόεδρος θα αναγνωρίσει την αλλαγή και θα ανταποκριθεί σε αυτήν."@el10
"Señor Presidente, la reunión del Consejo tendrá lugar menos de dos semanas después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y ha sido, como dijo la Ministra, un proceso largo y difícil hasta llegar a este punto. Sin embargo, muchos de nosotros creemos que hemos desperdiciado una oportunidad de importancia fundamental. Sigue faltando un eslabón, un elemento democrático vital en la relación entre la UE y los pueblos de Europa: es el subestado, o el nivel regional de gobierno. Muchos electores creen que Europa está tan distante como siempre y tenemos que tomar medidas al respecto con urgencia. No todos nosotros tuvimos un referéndum ni la oportunidad de dar nuestra opinión sobre el futuro desarrollo de Europa, pero están sucediendo cosas en la UE que tienen un impacto directo sobre nuestro trabajo a la hora de afrontar los desafíos que tenemos ante nosotros y todas esas cuestiones políticas que ya se han mencionado —el empleo, los derechos sociales, la regulación económica, la lucha contra el terrorismo, la paz y la justicia—. Por cierto, me enorgullece intervenir en tanto que presidenta de la Campaña para el Desarme Nuclear en Gales. Faltan unas semanas para la Cumbre de Copenhague, el mayor desafío de todos. Hasta un 80 % de las políticas de mitigación y adaptación se van a aplicar a escala local y regional. Y muchos gobiernos regionales, como el Gobierno de Gales, han estado a la cabeza en la adopción de políticas radicales para combatir el cambio climático. Es este el destino de los acuerdos internacionales que se firmen. Por tanto, debemos ver más allá de la escala de los Estados miembros y llegar a los pueblos de Europa. El domingo, 13 de diciembre, más de 150 municipios catalanes van a celebrar referéndums sobre su independencia de España. ¿Cómo responde la UE a esto? ¿Va a estar esto en la agenda del Consejo? Lo dudo mucho, pero debería. Europa está cambiando y espero que el nuevo Presidente lo reconozca y responda ante este cambio."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ülemkogu kohtumine leiab aset vähem kui kaks nädalat pärast Lissaboni lepingu jõustumist ning nagu minister ütles, oleme selleni jõudmiseks pidanud läbi käima pika ja raske tee. Paljud meist on aga seisukohal, et me oleme jäänud ilma olulisest võimalusest. Puudu on ikka veel üks lüli, mis on ELi ja Euroopa rahva suhetes hädatarvilik demokraatlik osis, nimelt riigisisene või piirkondlik haldustasand. Paljud valijad leiavad, et Euroopa on kaugemal kui kunagi varem, ja meil tuleb selle küsimusega kiiresti tegelda. Mitte kõigil meist ei olnud rahvahääletust ega võimalust öelda oma seisukoht Euroopa edasise arengu kohta, kuid samas leiavad kogu ELis aset muudatused, mis mõjutavad otseselt meie tööd, kui me seisame vastamisi eesolevate probleemidega, ja kõiki neid poliitilisi küsimusi, mida juba nimetati – tööhõivet, sotsiaalseid õigusi, majanduslikku reguleerimist, võitlust terrorismi vastu, rahu ja õiglust –, ning ma olen uhke, et saan kõnelda muu seas organisatsiooni Campaign for Nuclear Disarmament Walesi haru juhina. Olulisima proovikivini meie ajaloos – Kopenhaageni tippkohtumiseni – on jäänud mõned nädalad. Kuni 80% leevendus- ja kohanemismeetmetest viiakse ellu kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Paljud piirkondlikud valitsused, näiteks Walesi valitsus, on olnud võitluses kliimamuutuse vastu põhjapanevate meetmete vastuvõtmise eestvedajad. Just seal viiakse ellu igasugused rahvusvahelised lepingud. Seega tuleb meil vaadata liikmesriikide tasandist edasi, Euroopa rahvaste poole. Pühapäeval, 13. detsembril toimub rohkem kui 150s Kataloonia omavalitsuses rahvahääletus eraldumise kohta Hispaaniast. Kuidas EL sellele reageerib? Kas see teema on ülemkogu päevakorras? Ma kahtlen selles, ehkki ta peaks olema. Euroopa on muutumas ning ma loodan, et uus eesistuja mõistab seda ja reageerib sellele."@et5
"Arvoisa puhemies, neuvoston kokous pidetään alle kaksi viikkoa Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen, ja me olemme, kuten ministeri totesi, käyneet läpi pitkän ja vaikean prosessin päästäksemme tähän pisteeseen. Monista meistä kuitenkin tuntuu, että olemme jättäneet käyttämättä tärkeän tilaisuuden. Vieläkin on olemassa puuttuva yhteys, tärkeä demokraattinen osatekijä EU:n ja sen kansalaisten suhteessa, ja se on aluehallinto. Monet äänestäjät pitävät EU:ta yhtä kaukaisena kuin aina ennenkin, ja meidän on puututtava asiaan välittömästi. Kaikilla meillä ei ole ollut kansanäänestystä ja tilaisuutta ilmaista mielipidettämme EU:n tulevasta kehittämisestä, ja kuitenkin kaikkialla EU:ssa tapahtuu asioita, joilla on suora vaikutus työhömme, jonka kohteena ovat edessä oleviin haasteisiin vastaaminen ja kaikki poliittiset kysymykset, jotka on jo mainittu – työllisyys, sosiaaliset oikeudet, talouden sääntely, terrorismin torjunta, rauha ja oikeudenmukaisuus – ja olen ylpeä voidessani puhua, sattumalta järjestön Walesin osaston puheenjohtajana. Kaikkein suurin haaste, Kööpenhaminan huippukokous, alkaa muutaman viikon kuluttua. Jopa 80 prosenttia hillitsemis- ja mukauttamistoimista toteutetaan alue- tai paikallistasolla. Monet aluehallitukset, kuten Walesin hallitus, ovat edelläkävijöinä toteuttaneet radikaalia politiikkaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tällä tasolla mahdolliset kansainväliset sopimukset toteutetaan. Meidän on siis katsottava jäsenvaltioiden ohi EU:n kansoihin. Sunnuntaina 13. joulukuuta yli 150 Katalonian kuntaa järjestää kansanäänestyksen Espanjasta itsenäistymisestä. Miten EU reagoi siihen? Onko asia neuvoston asialistalla? Epäilen sitä, mutta sen pitäisi olla. Eurooppa on muuttumassa, ja toivon, että uusi puheenjohtaja tunnustaa sen ja reagoi siihen."@fi7
"Monsieur le Président, le Conseil va se tenir moins de deux semaines après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et, comme l’a dit la ministre, il nous a fallu passer par un processus long et difficile pour atteindre cet objectif. Mais beaucoup d’entre nous pensent que nous avons manqué une occasion unique. Il y a encore un chaînon manquant, un élément démocratique essentiel dans les relations entre l’Union européenne et les nations d’Europe, et c’est le niveau infra-étatique, ou régional, de gouvernement. Un grand nombre d’administrés pensent que l’Europe est plus distante qu’elle ne l’a jamais été, et nous devons examiner cela sans attendre. Parmi nous, tous n’ont pas eu de référendum ni la possibilité de donner leurs avis à propos de l’évolution future de l’Europe, mais des choses se passent dans toute l’Union européenne qui ont des conséquences directes sur notre tâche, qui est de relever les défis qui nous attendent et de faire face à toutes ces questions politiques déjà mentionnées – chômage, droits sociaux, réglementation économique, lutte contre le terrorisme, paix et justice – et, à ce propos, je suis fière de prendre la parole en tant que présidente de la campagne pour le désarmement nucléaire au pays de Galles. Nous sommes à quelques semaines du sommet de Copenhague, qui représente le plus grand de tous les défis. Jusqu’à 80 % des politiques d’atténuation et d’adaptation seront mises en œuvre à l’échelle locale et régionale. Et plusieurs gouvernements régionaux, comme le gouvernement du pays de Galles, ont montré le chemin en adoptant des politiques radicales pour combattre le changement climatique. C’est à ce niveau que porteront les accords internationaux conclus. Nous devons donc tourner nos regards au-delà du niveau des États membres vers les peuples d’Europe. Dimanche 13 décembre, plus de 150 municipalités de Catalogne vont organiser des référendums sur l’indépendance vis-à-vis de l’Espagne. Comment l’Union réagit-elle à cela? Ce point sera-t-il à l’ordre du jour du Conseil? J’en doute beaucoup, mais il devrait l’être. L’Europe change et j’espère que le nouveau président va le reconnaître et y apporter une réponse."@fr8
"). – Tisztelt elnök úr! A Tanács ülésére nem egészen két héttel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően kerül sor, és mi – ahogyan a miniszter asszony mondta – egy hosszú és nehéz folyamatot zártunk le, hogy eljussunk idáig. De sokan közülünk úgy érzik, elszalasztottunk egy nagyon fontos lehetőséget. Még mindig hiányzik egy darab, egy alapvető demokratikus elem az EU és az európai emberek közötti kapcsolatból: ez az államok alatti vagy regionális kormányzati szint. Sok választó úgy érzi, hogy Európa távolabb van tőle, mint valaha, és erre sürgősen megoldást kell találnunk. Nem minden országban volt népszavazás, nem mindannyiunknak volt lehetősége kinyilvánítani a véleményét Európa jövőbeni alakulásáról, ugyanakkor EU-szerte történnek olyan dolgok, amelyek közvetlenül befolyásolják az annak érdekében végzett munkánkat, hogy leküzdjük az előttünk álló kihívásokat, illetve megoldjuk a már korábban is említett szakpolitikai kérdéseket – foglalkoztatás, szociális jogok, gazdasági szabályozás, terrorizmus elleni küzdelem, béke és igazságosság –, és büszkén beszélhetek, mellékesen a walesi „Campaign for Nuclear Disarmament” (Kampány a Nukleáris Lefegyverzésért) elnökeként. Már csak hetek vannak a koppenhágai csúcstalálkozóig, a legnagyobb kihívásig. Az éghajlatváltozás hatásainak csökkentését célzó intézkedések és az alkalmazkodási stratégiák 80%-át helyi és regionális szinten kell majd megvalósítani. És számos regionális kormányzat, például a walesi, élen jár az éghajlatváltozás elleni küzdelemben alkalmazott radikális stratégiák terén. Ez az a szint, ahol a nemzetközi megállapodások megvalósításra kerülnek. Tehát a tagállami szintnél mélyebbre kell tekintetnünk, Európa népeire. December 13-án, vasárnap, 150 katalóniai önkormányzatban tartanak népszavazást a Spanyolországtól való függetlenedésről. Mi a véleménye erről az EU-nak? Ez is szerepelni fog a Tanács napirendjén? Nagyon kétlem, bár szerepelnie kellene. Európa változik és remélem, hogy az új elnök felismeri ezt és reagálni is tud majd erre."@hu11
"Signor Presidente, il Consiglio si riunirà dopo meno di due settimane dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona e, come ha evidenziato il ministro, alla fine di un lungo e tortuoso percorso che ci ha portato fino a questo punto. Eppure molti di noi hanno l’impressione di avere perso un’occasione speciale. Infatti continua a mancare un anello, un elemento democratico vitale, nel rapporto tra l’UE e i cittadini europei e questo anello è dato dal livello di governo sub-statale ovvero regionale. Numerosi elettori percepiscono ancora l’Europa come distante ed è una situazione cui dobbiamo porre riparo con urgenza. Non tutti sono ricorsi a un referendum e hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio parere in merito allo sviluppo futuro dell’Europa, anche se quanto sta accadendo nell’UE influenza direttamente il nostro lavoro e il modo in cui affrontiamo le criticità e le questioni politiche già menzionate (disoccupazione, diritti sociali, regolamentazione dell’economia, lotta contro il terrorismo, pace e giustizia); per inciso sono fiero di poter parlare, tra l’altro, come presidente della Campagna per il disarmo nucleare nel Galles. Mancano poche settimane al vertice di Copenaghen, la maggiore sfida tra tutte. Fino all’ottanta per cento delle politiche di mitigazione e di adattamento dovranno essere attuate a livello locale e regionale; svariati governi regionali, tra cui quello gallese, sono stati in prima linea nell’adottare politiche radicali di contenimento del cambiamento climatico. E’ a questo livello che troverà un riscontro concreto quanto concordato tra le nazioni. Dobbiamo andare oltre la dimensione statale e rivolgerci ai popoli dell’Europa. Il prossimo 13 dicembre in oltre 150 comuni della Catalogna si terranno referendum separatisti per l’indipendenza dalla Spagna. Qual è la reazione dell’UE? Questo sarà un argomento all’ordine del giorno del Consiglio? Ne dubito, anche se dovrebbe esserlo. L’Europa sta cambiando e mi auguro che il nuovo presidente se ne renda conto e risponda di conseguenza."@it12
"Gerb. pirmininke, Tarybos susitikimas vyks mažiau nei po dviejų savaičių nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo, tačiau, kaip sakė ministrė, mums teko įveikti ilgą ir sunkų procesą, kad pasiektume šį tašką. Tačiau daugelis iš mūsų mano, kad praleidome lemiamą galimybę. ES ir Europos gyventojų santykiuose vis dar trūksta grandies, nepaprastai svarbaus demokratinio elemento, t. y. žemesnio lygmens arba regioninio vyriausybės lygmens. Daug rinkėjų Europą laiko tokia pat tolima, kokia ji buvo visada, todėl turime skubiai spręsti šią problemą. Ne visų mūsų šalyse vyko referendumai ir ne visi turėjome galimybę pareikšti savo nuomonę dėl būsimo Europos vystymosi, tačiau visoje ES vyksta dalykai, kurie turi tiesioginį poveikį mūsų darbui sprendžiant mūsų laukiančius uždavinius ir visus šiuos politikos klausimus, kuriuos jau minėjau – užimtumo, socialinių teisių, ekonomikos reguliavimo, kovos su terorizmu, taikos ir teisingumo, todėl didžiuojuosi turėdamas galimybę kalbėti, beje, kaip Velso branduolinio nusiginklavimo kampanijos dalyvis. Tik kelios savaitės mus skiria nuo Kopenhagos aukščiausiojo lygio susitikimo – didžiausio iššūkio iš visų. Vietos ir regioniniu lygiais bus įgyvendinta iki 80 proc. klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos politikos. Be to, daugelis regioninių vyriausybių, pvz., Velso vyriausybė, rodys pavyzdį patvirtindamos radikalią kovos su klimato kaita politiką. Būtent čia bus vykdomi bet kokie sudaryti tarptautiniai susitarimai. Taigi privalome pažvelgti į anapus valstybių narių lygmens esančius Europos gyventojus. Gruodžio 13 d., sekmadienį, daugiau nei 150 Katalonijos savivaldybių rengiami referendumai dėl nepriklausomumo nuo Ispanijos. Kaip ES reaguoja į tai? Ar tai bus Tarybos darbotvarkėje? Labai abejoju tuo, tačiau turėtų būti. Europa keičiasi, todėl tikiuosi, kad naujasis Pirmininkas tai pripažins ir reaguos į tai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Padomes sanāksme notiks mazāk nekā divas nedēļas pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, un mēs, kā jau ministre norādīja, piedzīvojām garu un sarežģītu procesu, lai nonāktu tur, kur esam. Tomēr daudzi no mums uzskata, ka mēs neesam izmantojuši kādu būtisku iespēju. ES un Eiropas cilvēku attiecībās joprojām trūkst saiknes, būtiska demokrātijas elementa, proti, apakšvalsts jeb valdību reģionālā līmenī. Daudzi vēlētāji uzskata, ka Eiropa ir tikpat tāla kā vienmēr, tāpēc mums šis jautājums ir steidzami jārisina. Ne visās dalībvalstīs tika rīkots referendums, ne visām valstīm tika dota iespēja paust viedokli par Eiropas turpmāko attīstību, tomēr ES notiek dažādas lietas, kas tieši ietekmē to, kā mēs risinām problēmas, ar kurām saskaramies, un kā apspriežam visus politisko nostādņu jautājumus, kas jau tika pieminēti — par nodarbinātību, sociālām tiesībām, regulējumiem ekonomikā, cīņu ar terorismu, mieru un tiesiskumu, un, starp citu, es esmu lepna, ka varu uzstāties kā Velsas Kodolatbruņošanās kampaņas priekšsēdētāja. Līdz Kopenhāgenas augstākā līmeņa sanāksmei — lielākajam izaicinājumam — atlikušas dažas nedēļas. Vietējā un reģionālā mērogā īstenos līdz pat 80 % politikas nostādņu, kas saistītas ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un to ietekmes mazināšanu. Daudzas reģionu valdības, piemēram, Velsas valdība, ir rādījušas priekšzīmi tam, kā pieņemt radikālas politiskās nostādnes cīņai pret klimata pārmaiņām. Šajās valdībās nonāks arī visi pieņemtie starptautiskie nolīgumi. Tāpēc mums vajadzētu paraudzīties uz Eiropas tautām arī ārpus dalībvalstu mēroga. Svētdien, 13. decembrī, vairāk nekā 150 pašvaldībās Katalonijā tiks rīkoti referendumi par neatkarību no Spānijas. Kā ES uz to reaģēs? Vai šis jautājums tiks iekļauts Padomes dienaskārtībā? Es ļoti šaubos, kaut arī to vajadzētu iekļaut. Eiropa mainās, un es ceru, ka jaunais priekšsēdētājs to sapratīs un attiecīgi rīkosies."@lv13
"Mr President, the Council meeting will take place less than two weeks after the Treaty of Lisbon comes into force and we have, as the Minister said, been through a long and difficult process to reach this point. But many of us feel that we have missed a critical opportunity. There is still a missing link, a vital democratic element in the relationship between the EU and the people of Europe, and that is the sub-state, or regional level of government. Many constituents feel that Europe is as distant as it ever was and we have to address this urgently. Not all of us had a referendum and the opportunity to give our views on the future development of Europe, yet there are things happening across the EU that have a direct impact on our work in facing the challenges before us and all of those policy issues that have already been mentioned – employment, social rights, economic regulation, fighting terrorism, peace and justice – and I am proud to speak, incidentally, as chair of the Campaign for Nuclear Disarmament in Wales. We are weeks away from the Copenhagen Summit, the biggest challenge of all. Up to 80% of mitigation and adaptation policies will be implemented at the local and regional levels. And many regional governments, like the government in Wales, have been leading the way in adopting radical policies to combat climate change. This is where any international agreements made will be delivered. So we must look beyond the Member State level to the peoples of Europe. On Sunday, 13 December, over 150 municipalities in Catalonia are holding referendums on independence from Spain. How is the EU responding to this? Will this be on the Council agenda? I very much doubt it, but it should be. Europe is changing and I hope that the new President will recognise and respond to this."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de bijeenkomst van de Raad zal nog geen twee weken na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon plaatsvinden en we hebben, zoals de minister heeft gezegd, een lang en moeilijk proces doorlopen om zover te komen. Velen van ons hebben echter het gevoel dat we een kritieke kans hebben gemist. Er ontbreekt nog steeds een schakel, een essentieel democratisch element in de relatie tussen de EU en de bevolking van Europa, en dat is de substaat, of het regionale bestuursniveau. Veel kiezers hebben het gevoel dat Europa nog net zo ver weg is als voorheen, en we moeten hier dringend iets aan doen. We hebben niet allemaal een referendum gehad en de kans gekregen om onze mening te geven over de toekomstige ontwikkeling van Europa, maar toch doen zich in heel Europa zaken voor die directe gevolgen hebben voor ons werk bij het aanpakken van de uitdagingen waarvoor we staan, en al die beleidsaangelegenheden die al zijn genoemd – werkgelegenheid, sociale rechten, economische regelgeving, de strijd tegen terrorisme, vrede en rechtvaardigheid. Ik ben er, tussen twee haakjes, trots op dat ik als voorzitter van de campagne voor kernontwapening in Wales mag spreken. We zijn nog maar enkele weken verwijderd van de Top van Kopenhagen, de grootste uitdaging van allemaal. Tot 80 procent van het mitigatie- en aanpassingsbeleid zal ten uitvoer worden gelegd op lokaal en regionaal niveau. En veel regionale besturen, zoals de regering van Wales, gaan voorop in het vaststellen van radicaal beleid om klimaatverandering te bestrijden. Dit is waar de internationale afspraken die worden gemaakt, concrete invulling zullen krijgen. We moeten dus verder kijken dan het niveau van de lidstaat en ook kijken naar de volken van Europa. Op zondag 13 december houden meer dan 150 gemeenten in Catalonië een referendum over onafhankelijkheid van Spanje. Hoe reageert de EU daarop? Staat dit op de agenda van de Raad? Ik betwijfel het ten zeerste, maar het zou er wel op moeten staan. Europa is aan het veranderen, en ik hoop dat de nieuwe voorzitter dit zal erkennen en erop zal reageren."@nl3
"Panie przewodniczący! Posiedzenie Rady odbędzie się niecałe dwa tygodnie po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, my zaś, jak powiedział pan minister, przebyliśmy długą drogę, by znaleźć się w tym punkcie. Ale wielu z nas ma wrażenie, że przegapiliśmy ogromną szansę. Nadal istnieje brakujące ogniwo – brakuje istotnego demokratycznego elementu w stosunkach między UE a obywatelami Europy, a mianowicie subpaństwa, czy też regionalnego szczebla rządów. Wielu wyborców ma wrażenie, że Europa jest odległa jak nigdy dotąd – i musimy pilnie zająć się tym problemem. Nie wszyscy z nas mieli możliwość głosowania w referendum i wyrażenia swoich poglądów na temat rozwoju Europy w przyszłości, gdy tymczasem w całej UE dzieją się rzeczy mające bezpośredni wpływ na naszą pracę na rzecz rozwiązania stojących przed nami wyzwań i na wszystkie wspomniane już obszary polityki – zatrudnienie, prawa społeczne, uregulowania gospodarcze, walka z terroryzmem, pokój i sprawiedliwość; a tak przy okazji, jestem dumny z tego, że przemawiam tu jako przewodniczący Kampanii na rzecz Rozbrojenia Nuklearnego w Walii. Już tylko tygodnie dzielą nas od szczytu w Kopenhadze, który jest największym wyzwaniem ze wszystkich. Nawet 80 % polityki w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych i dostosowania się do nich będzie realizowanych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Wiele rządów regionalnych, w tym rząd walijski, przyjęło wiodącą rolę w tym zakresie, przyjmując radykalną politykę w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi. To właśnie na szczeblu regionalnym będą realizowane wszelkie umowy międzynarodowe. Musimy więc sięgnąć wzrokiem poza perspektywę państw członkowskich i dostrzec narody Europy. W niedzielę 13 grudnia ponad 150 katalońskich gmin będzie głosowało w referendum dotyczącym odłączenia się od Hiszpanii. Jaka jest odpowiedź UE na to? Czy kwestia ta znajdzie się w programie prac Rady? Bardzo w to wątpię, ale powinna się w niej znaleźć. Europa ulega zmianom i mam nadzieję, że nowy przewodniczący dostrzeże to i odpowiednio zareaguje."@pl16
"Senhor Presidente, a reunião do Conselho terá lugar menos de duas semanas após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa e, efectivamente, como observou a senhora Ministra, o processo que nos permitiu chegar a este ponto foi longo e difícil. Porém, somos muitos a considerar que falhámos num ponto essencial. Continua a faltar um elo, um elemento democrático vital na relação entre a UE e os cidadãos, que é o nível de administração infra-estatal, ou regional. Para muitos eleitores, a Europa continua tão distante como sempre foi, e nós temos de abordar esse problema com urgência. Nem todos tivemos oportunidade de participar num referendo e de nos pronunciarmos sobre o futuro da Europa, mas por toda a UE estão a acontecer coisas que têm um impacto directo sobre o trabalho que desenvolvemos para dar resposta aos desafios com que nos defrontamos e a todas as questões políticas que já foram mencionadas – o emprego, os direitos sociais, a regulação da economia, o combate ao terrorismo, a paz e a justiça –, e, de passagem, aproveito para observar que me orgulho de falar na qualidade de presidente da Campanha pelo Desarmamento Nuclear no País de Gales. A Cimeira de Copenhaga, o maior desafio de todos, tem início dentro de semanas. Uma percentagem da execução das políticas de mitigação e de adaptação que poderá atingir os 80% será feita aos níveis local ou regional. E muitos governos regionais, como o do País de Gales, têm vindo a liderar o processo de adopção de políticas radicais de combate às alterações climáticas. É a esse nível que quaisquer acordos internacionais que venham a ser celebrados serão aplicados. Por isso, temos de olhar além do nível dos Estados-Membros, para os povos da Europa. No dia 13 de Dezembro, um Domingo, mais de 150 municípios da Catalunha organizam referendos sobre a independência em relação à Espanha. Como vai a UE reagir a isso? Essa questão fará parte da ordem dos trabalhos do Conselho? Duvido muito, mas devia fazer. A Europa está a mudar, e eu espero que o novo Presidente reconheça e aborde esta questão."@pt17
"Domnule preşedinte, reuniunea Consiliului va avea loc în mai puţin de două săptămâni după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi, aşa cum a declarat ministrul, am traversat un proces lung şi dificil pentru a ajunge în acest punct. Dar mulţi dintre noi simţim că am pierdut o ocazie decisivă. Există încă un element lipsă, un element democratic vital în relaţia dintre UE şi poporul european, şi acesta este subdiviziunea statului sau nivelul regional al guvernării. Mulţi alegători simt că Europa este mai distantă ca niciodată şi noi trebuie să abordăm acest aspect urgent. Nu toţi am organizat un referendum şi am avut ocazia să ne exprimăm părerile privind dezvoltarea viitoare a Europei, dar sunt lucruri care se întâmplă în UE care au un impact direct asupra activităţii noastre legate de abordarea provocărilor şi a tuturor acelor chestiuni politice care au fost deja menţionate - ocuparea forţei de muncă, drepturile sociale, reglementarea economică, lupta împotriva terorismului, pacea şi justiţia - şi sunt mândră să vorbesc, întâmplător, ca preşedintă a Campaniei pentru dezarmarea nucleară din Ţara Galilor. Nu au mai rămas decât câteva săptămâni până la Summit-ul de la Copenhaga, cea mai mare provocare dintre toate. Până la 80% dintre politicile de atenuare şi adaptare vor fi puse în aplicare la nivelurile locale şi regionale. Şi multe guverne regionale, cum ar fi guvernul din Ţara Galilor, au fost deschizătoare de drumuri în adoptarea politicilor radicale de combatere a schimbărilor climatice. Acesta este locul unde vor fi lansate eventualele acorduri internaţionale încheiate. Aşadar, trebuie să privim dincolo de nivelul statelor membre la popoarele Europei. Duminică, 13 decembrie, peste 150 de municipii din Catalonia organizează referendumuri privind independenţa faţă de Spania. Care este răspunsul UE referitor la acest aspect? Va fi pe agenda Consiliului? Mă îndoiesc foarte mult, dar ar trebui. Europa se schimbă şi sper că noul Preşedinte va recunoaşte şi va reacţiona la această situaţie."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, zasadnutie Rady sa bude konať menej ako dva týždne po tom, ako Lisabonská zmluva nadobudne platnosť. Ako povedal pán minister, prešli sme dlhým a náročným procesom, aby sme sa dostali až sem. Mnohí z nás však majú pocit, že sme premrhali rozhodujúcu príležitosť. Ešte stále chýba prepojenie – nevyhnutný demokratický prvok vo vzťahu medzi EÚ a občanmi Európy, a to vláda na regionálnej alebo na nižšej ako štátnej úrovni. Mnohí voliči sa domnievajú, že Európa je taká vzdialená ako vždy. Toto musíme naliehavo riešiť. Nie všetci z nás mali referendum a príležitosť vyjadriť svoj názor na budúci vývoj Európy. V celej EÚ sa však dejú veci, ktoré majú priamy vplyv na našu prácu súvisiacu s vyrovnávaním sa s problémami a otázkami politiky, o ktorých sa už hovorilo – zamestnanosť, sociálne práva, hospodárske riadenie, boj proti terorizmu, mier a spravodlivosť – som hrdý, že môžem zhodou náhod hovoriť ako predsedníčka Kampane za jadrové odzbrojenie vo Walese. Do samitu v Kodani, najväčšej výzvy zo všetkých, zostáva už iba niekoľko týždňov. Na miestnej a regionálnej úrovni sa zavedie až 80 % politík na prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmiernenie. Mnohé regionálne vlády, ako aj vláda vo Walese, stoja na čele procesu prijímania radikálnych politík na boj proti zmene klímy. Tu sa plnia akékoľvek dosiahnuté medzinárodné dohody. Preto sa musíme dívať až za úroveň členských štátov smerom k národom Európy. V nedeľu 13. decembra sa vo viac ako 150 katalánskych obciach koná referendum o nezávislosti Španielska. Aká je na to reakcia EÚ? Bude to na programe Rady? Mám o tom veľké pochyby, ale malo by to tam byť. Európa sa mení a dúfam, že nový predseda si to uvedomí a bude na to reagovať."@sk19
"Gospod predsednik, zasedanje Sveta se bo zgodilo slaba dva tedna po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, za nami pa je, kot je dejala ministrica, dolg in težak proces, da bi to dosegli. Vendar pa mnogi izmed nas mislijo, da smo izpustili pomembno priložnost. Še vedno gre za manjkajoči člen, pomemben demokratičen element v odnosih med EU in ljudmi Evrope, to pa je poddržava ali regionalna raven oblasti. Mnogi volivci menijo, da Evropa ni bila nikoli tako oddaljena, kot je zdaj, in to moramo nujno obravnavati. Nismo vsi imeli referenduma in priložnosti, da bi povedali svoje stališče o prihodnjem razvoju Evrope, vendar pa se po vsej EU dogajajo stvari, ki neposredno vplivajo na naše delo pri reševanju izzivov, ki so pred nami, in pri reševanju vseh tistih vprašanj politike, ki so bila že omenjena – zaposlovanje, socialne pravice, gospodarska ureditev, boj proti terorizmu, mir in pravosodje – in vesel sem, da lahko po naključju govorim kot predsednik Kampanje za jedrsko razorožitev v Walesu. Še nekaj tednov nas ločuje od vrha v Københavnu, ki je največji izziv izmed vseh. Kar 80 % blažilnih in prilagoditvenih ukrepov se bo izvajalo na lokalni in regionalni ravni. Številne regionalne vlade, kot je vlada Walesa, so igrale vodilno vlogo pri sprejemanju radikalnih politik o boju proti podnebnim spremembam. Tam se bodo uresničevali vsi sprejeti mednarodni sporazumi. Zato moramo pogledati dlje od ravni držav članic k narodom Evrope. V nedeljo, 13. decembra, bo imelo več kot 150 občin v Kataloniji referendum o neodvisnosti od Španije. Kako se na to odziva EU? Ali bo to na dnevnem redu Sveta? Močno dvomim, vendar bi moralo biti. Evropa se spreminja in upam, da bo novi predsednik to prepoznal in se znal ustrezno odzvati."@sl20
"Herr talman! Rådets möte äger rum mindre än två veckor efter Lissabonfördragets ikraftträdande och som ministern sade har vi gått igenom en lång och svår process för att komma till denna punkt. Men många av oss upplever att vi har missat ett viktigt tillfälle. Det finns ännu en pusselbit som saknas, en central demokratisk faktor i förbindelsen mellan EU och Europas folk. Det är substaten eller den regionala förvaltningsnivån. Många väljare upplever att EU är lika avlägset som någonsin och vi måste snabbt ta itu med detta. Inte alla hade en folkomröstning och möjlighet att uttrycka sina åsikter om EU:s framtida utveckling. Ändå finns det saker som händer inom EU som har en direkt inverkan på vårt arbete med att möta de utmaningar vi står inför och alla de politiska frågor som redan har nämnts – sysselsättning, sociala rättigheter, ekonomisk reglering, kampen mot terrorismen, fred och rättvisa. För övrigt är jag stolt över att tala i egenskap av ordförande för Campaign for Nuclear Disarmament (CND) i Wales. Det är bara några veckor fram till toppmötet i Köpenhamn, den största utmaningen av alla. Upp till 80 procent av politiken för minskning och anpassning kommer att genomföras på lokal och regional nivå. Och många regionala förvaltningar, såsom Wales regering, har varit banbrytande i antagandet av radikal politik för att bekämpa klimatförändringarna. Det är där som eventuella internationella avtal som slutits kommer att omsättas i praktiken. Så vi måste se bortom medlemsstatsnivån till Europas invånare. Söndagen den 13 december håller över 150 kommuner i Katalonien folkomröstningar om oberoendet från Spanien. Vad är EU:s svar på detta? Kommer det att stå på rådets dagordning? Jag betvivlar det verkligen, men det borde finnas med. Europa förändras och jag hoppas att den nye ordföranden kommer att inse detta och reagera därefter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jill Evans (Verts/ALE"11
"Jill Evans (Verts/ALE )."18,5,20,1,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph