Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-033"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-033"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Es ist geschafft, der Vertrag von Lissabon tritt in Kraft. Vielen Dank an Cecilia Malmström, die schwedische Ratspräsidentschaft und das ganze Team, das dafür sehr hart gearbeitet hat. Das ist eine große Leistung. Ich will in diesem Zusammenhang zwei Punkte kurz ansprechen, die hier Gegenstand der Debatte waren. Punkt 1, der Ratspräsident. Kommissionspräsident Barroso, Sie haben eben gesagt, Sie wollen mit Herman Van Rompuy im Tandem zusammenarbeiten. Ich bin damit sehr einverstanden. Arbeiten Sie mit dem Rat zusammen. Aber eines will ich auch deutlich sagen: Der Ratspräsident muss sich vor keinem Parlament verantworten, weder vor dem Europäischen Parlament noch vor irgendeinem nationalen Parlament. Das heißt, die demokratisch legitimierte Institution, der demokratisch legitimierte Präsident Europas sind Sie als Kommissionspräsident. Deswegen Tandem ja, aber dann sitzen Sie bitte vorne und lenken dieses Gefährt! Zweiter Punkt: Die Ratsvertreterin hat eben gesagt, dass Cathy Ashton als Hohe Vertreterin und Vizepräsidentin der Kommission am 1.12.2009 beide Ämter voll antreten werde. Erstens ist es nur ein Amt – Hohe Vertreterin, Vizepräsidentin der Kommission –, und zweitens kann sie es ohne Zustimmung des Parlaments nicht voll antreten. Ab dem 1.12. befindet sich die Kommission Barroso I ja in einem rechtlichen Niemandsland zwischen dem Ende von Nizza und dem Beginn von Lissabon. Voll antreten wird Cathy Ashton ihren Job erst nach Zustimmung dieses Parlaments Ende Januar 2010. Ein abschließendes Wort zur Debattenkultur hier. Wir sollten uns Herrn Farage einfach anhören. Wenn er einmal mit seinen Leuten in Großbritannien an der Regierung sein sollte, dann werden die Briten die Niederlassungsfreiheit in der Europäischen Union sehr zu schätzen wissen, denn sie kommen dann in Massen nach Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und auch nach Portugal, Herr Barroso!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dokázali jsme to – Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Rád bych poděkoval Cecilii Malmströmové, švédskému předsednictví a celému týmu, který velmi tvrdě pracoval. Jde o významný úspěch. V tomto kontextu bych se rád krátce zmínil o dvou bodech, které byly předmětem této rozpravy. Prvním bodem je předseda Rady. Pane Barroso, právě jste prohlásil že chcete pracovat v tandemu s Hermanem Van Rompuyem. Myslím, že je to velmi dobrá myšlenka. Je to správné,  měl byste s Radou spolupracovat. Rád bych však jasně řekl jednu věc: Předseda Rady nezodpovídá Evropskému ani žádnému jinému parlamentu. To znamená, že vy ve své funkci předsedy Komise jste legitimní demokratickou institucí a legitimním demokratickým předsedou Evropy. Proto rozhodně pracujte v tandemu, ale zajistěte prosím, abyste v tandemu seděl vpředu a ovládal řidítka. Má druhá poznámka se týká toho, že představitelka Rady prohlásila, že Cathy Ashtonová se ujme jak úřadu vysoké představitelky, tak úřadu místopředsedkyně Komise dne 1. prosince 2009. Především jde pouze o jeden úřad – vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise – a za druhé se nemůže ujmout úřadu bez souhlasu Parlamentu. Od 1. prosince se první Barrosova Komise ocitne v právní zemi nikoho mezi koncem smlouvy z Nice a počátkem Lisabonské smlouvy. Cathy Ashtonová se plně ujme úřadu teprve, až na konci ledna 2010 získá souhlas Parlamentu. Na závěr pár slov o kultuře rozpravy v této sněmovně. Stačí poslouchat pana Farageho. Pokud by se on a jeho strana měli někdy ujmout vlády ve Spojeném království, pak by Britově začali skutečně oceňovat svobodu usazovaní v Evropské unii, protože by se ve velkém počtu stěhovali do Francie, Německa, Španělska, Itálie a do Portugalska, pane Barroso."@cs1
"Hr. formand! Vi har gjort det – Lissabontraktaten er trådt i kraft. Jeg vil gerne takke Cecilia Malmström, det svenske formandskab og hele teamet, som alle har arbejdet meget hårdt. Dette er en stor præstation. I den forbindelse vil jeg gerne kort nævne to punkter, der udgjorde emnet for denne forhandling. Det første punkt er Rådets formand. Hr. Barroso nævnte lige, at han gerne vil arbejde sammen med Herman Van Rompuy. Jeg tror, at dette er en rigtig god idé. Det er rigtigt at samarbejde med Rådet. Der er dog en ting, jeg gerne vil sige ganske tydeligt, nemlig at Rådets formand ikke står til ansvar over for Europa-Parlamentet og heller ikke over for noget som helst andet parlament. Heraf følger, at hr. Barosso som Kommissionens formand er den legitime demokratiske institution og den legitime demokratiske formand for EU. Man skal derfor ubetinget arbejde sammen, men sørg venligst for at sidde i førersædet, hr. Barroso. Mit andet punkt er, at repræsentanten for Rådet sagde, at Cathy Ashton den 1. december 2009 ville begynde både som højtstående repræsentant og som næstformand i Kommissionen. For det første er der kun tale om ét embede – højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen – og for det andet kan hun ikke begynde i sit embede uden godkendelse i Parlamentet. Fra den 1. december befinder "Barroso I"-Kommissionen sig i et juridisk tomrum mellem udløbet af Nicetraktaten og påbegyndelsen af Lissabontraktaten. Cathy Ashton vil først tiltræde sin stilling fuldt ud efter at være godkendt i Parlamentet i slutningen af januar 2010. Et par afsluttende bemærkninger om forhandlingskulturen her i Parlamentet. Vi behøver blot at lytte til hr. Farage. Hvis han og hans parti nogensinde kom til magten i Det Forenede Kongerige, ville briterne virkelig komme til at sætte pris på etableringsfriheden i EU, fordi de i hobetal ville flytte til Frankrig, Tyskland, Spanien og Italien – og til Portugal, hr. Barroso."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, τα καταφέραμε – η Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Cecilia Malmström, τη σουηδική Προεδρία και όλη την ομάδα που εργάστηκε πολύ σκληρά. Πρόκειται για μέγιστο επίτευγμα. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στα δύο σημεία που αποτέλεσαν το θέμα της παρούσας συζήτησης. Το πρώτο θέμα είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Κύριε Barroso, μόλις αναφέρατε ότι θέλετε να συνεργαστείτε με τον Herman Van Rompuy. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή ιδέα. Είναι ορθό το ότι πρέπει να συνεργαστείτε με το Κοινοβούλιο. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που θα ήθελα να δηλώσω με σαφήνεια: ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δεν είναι υπόλογος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε σε οποιοδήποτε άλλο κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι εσείς ως Πρόεδρος της Επιτροπής είστε ο νόμιμος δημοκρατικός θεσμός και ο νόμιμος δημοκρατικός πρόεδρος της Ευρώπης. Γι αυτόν τον λόγο, δουλέψτε με κάθε τρόπο σε συνεργασία, αλλά διασφαλίστε ότι εσείς βρίσκεστε στο τιμόνι και οδηγείτε το όχημα. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η εκπρόσωπος του Συμβουλίου δήλωσε ότι η Cathy Ashton θα αναλάβει τόσο το αξίωμα της Ύπατης Εκπροσώπου όσο και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής την 1η Δεκεμβρίου 2009. Πρώτον, πρόκειται για ένα αξίωμα –Ύπατη Εκπρόσωπος, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής– και δεύτερον, δεν μπορεί να αναλάβει το αξίωμα χωρίς τη συναίνεση του Κοινοβουλίου. Από 1ης Δεκεμβρίου, η πρώτη Επιτροπή Barroso βρίσκεται σε νομικό άτοπο μεταξύ της λήξης της Συνθήκης της Νίκαιας και της έναρξης της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η Cathy Ashton δεν θα αναλάβει πλήρη καθήκοντα πριν λάβει τη συναίνεση του Κοινοβουλίου στα τέλη Ιανουαρίου του2010. Ένα τελευταίο σημείο για την κουλτούρα συζήτησης σε αυτό το Κοινοβούλιο. Αρκεί να ακούσουμε τον κ. Farage. Εάν ο ίδιος ή το κόμμα του επρόκειτο να γίνουν κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Βρετανοί πραγματικά θα εκτιμούσαν την αξία της ελευθερίας εγκατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή πολλοί θα μετακόμιζαν στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, κύριε Barroso."@el10
"Mr President, we have done it – the Treaty of Lisbon has entered into force. I would like to thank Cecilia Malmström, the Swedish Presidency and the entire team who have all worked very hard. This is a major achievement. In this context, I would like to talk briefly about two points which formed the subject of this debate. The first point is the Council President. Mr Barroso, you have just said that you want to work in tandem with Herman Van Rompuy. I think that this is a very good idea. It is right that you should work together with the Council. There is, though, one thing that I would like to say quite clearly: the Council President is not responsible to the European Parliament nor to any other parliament. This means that you in your role of Commission President are the legitimate democratic institution and the legitimate democratic president of Europe. For this reason, by all means work in tandem, but please make sure that you are sitting in the front and steering the vehicle. My second point is that the representative of the Council said that Cathy Ashton would take up both the office of High Representative and the office of Vice-President of the Commission on 1 December 2009. Firstly, it is only one office – High Representative, Vice-President of the Commission – and secondly, she cannot take up office without the consent of Parliament. From 1 December, the first Barroso Commission is in a legal no-man’s-land between the end of the Treaty of Nice and the beginning of the Treaty of Lisbon. Cathy Ashton will only fully take up office after receiving the consent of Parliament at the end of January 2010. One final word on the debating culture in this House. We only need to listen to Mr Farage. If he and his party were ever to be in government in the United Kingdom, the British would really come to value the freedom of establishment in the European Union, because huge numbers of them would move to France, Germany, Spain and Italy and to Portugal, Mr Barroso."@en4
"Señor Presidente, lo hemos logrado... el Tratado de Lisboa ha entrado en vigor. Me gustaría dar las gracias a Cecilia Malmström, a la Presidencia sueca y a todo el equipo por su duro trabajo. Este es un logro muy importante. En este contexto, me gustaría comentar brevemente dos aspectos que han sido el centro de este debate. El primero es el Presidente del Consejo. Señor Barroso, acaba de decir que quiere trabajar codo con codo con Herman Van Rompuy. Creo que es una idea estupenda. Es lógico que colabore usted con el Consejo. No obstante, hay algo que me gustaría dejar claro: el Presidente del Consejo no es responsable ante el Parlamento Europeo ni ante ningún otro parlamento. Esto significa que usted, en tanto que Presidente de la Comisión, es la institución democrática legítima y el presidente democrático legítimo de Europa. Por esta razón, hagan el favor de trabajar codo con codo, pero asegúrese de estar sentado delante y conduciendo el vehículo. El segundo aspecto que quiero tratar es que el representante del Consejo dijo que Cathy Ashton va a asumir el cargo de Alta Representante y el de Vicepresidenta de la Comisión el 1 de diciembre de 2009. En primer lugar, se trata sólo de un cargo —Alta Representante, Vicepresidenta de la Comisión— y, en segundo, no puede asumir el cargo sin el consentimiento del Parlamento. A partir del 1 de diciembre, la primera Comisión Barroso está en una tierra de nadie jurídica entre el fin del Tratado de Niza y el comienzo del Tratado de Lisboa. Cathy Ashton sólo ocupará enteramente el cargo cuando reciba el consentimiento del Parlamento a finales de enero de 2010. Por último, unas palabras sobre la cultura del debate en esta Cámara. Sólo hace falta escuchar al señor Farage. Si él y su partido llegasen a ocupar en algún momento el gobierno en el Reino Unido, los británicos tendrían ocasión de apreciar realmente la libertad de establecimiento en la Unión Europea, porque miles de ellos se trasladarían a Francia, Alemania, España e Italia, y a Portugal, señor Barroso."@es21
"Lugupeetud juhataja! Me saime sellega hakkama – Lissaboni leping jõustus. Ma soovin tänada Cecilia Malmströmi, eesistujariiki Rootsit ja kogu meeskonda, kes tegi väga tublit tööd. See on suur saavutus. Sellega seoses soovin ma lühidalt rääkida kahest punktist, mis on tänase arutelu teemaks. Esimene punkt puudutab ülemkogu eesistujat. President Barroso, te ütlesite äsja, et soovite Herman Van Rompuyga tandemina töötada. Ma arvan, et see on väga hea mõte. See on õige, et teil tuleb teha ülemkoguga koostööd. On siiski üks asi, mille ma soovin selgelt välja öelda: ülemkogu eesistuja ei anna aru Euroopa Parlamendile ega ühelegi teisele parlamendile. See tähendab, et teie olete komisjoni presidendina õiguspärane demokraatlik institutsioon ja Euroopa õiguspärane demokraatlik president. Sellepärast töötage minugipoolest tandemina, kuid palun tehke nii, et teie istute eespool ja juhite ratast. Minu teine mõte puudutab seda, et nõukogu esindaja sõnul asub Cathy Ashton 1. detsembril 2009. aastal täitma kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi ametikohuseid. Esiteks on see vaid üks amet – kõrge esindaja ja komisjoni asepresident – ja teiseks ei saa ta ametikohuseid asuda täitma enne parlamendi heakskiidu saamist. Alates 1. detsembrist on Barroso esimene komisjon õiguslikus mõttes eikellegimaal Nice’i lepingu lõppemise ja Lissaboni lepingu kehtivuse alguse vahel. Cathy Ashton asub ametikohuseid täielikult täitma alles pärast parlamendi heakskiidu saamist 2010. aasta jaanuari lõpus. Ja lõpetuseks mõni sõna Euroopa Parlamendi arutelukultuuri kohta. Meil tuleb vaid kuulata härra Farage’it. Kui tema ja tema erakond peaks kunagi Ühendkuningriigi valitsusse saama, hakkavad britid kõrgelt hindama Euroopa Liidu asutamisvabadust, sest suur osa neist kolib Prantsusmaale, Saksamaale, Hispaaniasse ja Itaaliasse ning ka Portugali, härra Barroso."@et5
"Arvoisa puhemies, olemme tehneet sen – Lissabonin sopimus on tullut voimaan. Haluan kiittää Cecilia Malmströmiä, puheenjohtajavaltio Ruotsia ja koko ryhmää, jotka ovat kaikki tehneet kovasti töitä. Se on suuri saavutus. Tässä yhteydessä haluan puhua lyhyesti kahdesta kohdasta, jotka muodostavat tämän keskustelun aiheen. Ensimmäinen kohta on neuvoston puheenjohtaja. Puheenjohtaja Barroso, sanoitte juuri, että haluatte tehdä yhteistyötä Herman Van Rompuyn kanssa. Minusta se on erittäin hyvä ajatus. On oikein, että teette yhteistyötä neuvoston kanssa. On kuitenkin yksi asia, jonka haluaisin sanoa varsin selvästi: neuvoston puheenjohtaja ei ole vastuussa Euroopan parlamentille eikä millekään muullekaan parlamentille. Se tarkoittaa sitä, että te komission puheenjohtajana olette legitiimi demokraattinen instituutio ja legitiimi demokraattinen EU:n puheenjohtaja. Sen takia voitte toki tehdä yhteistyötä, mutta varmistakaa, että istutte edessä ja ohjaatte ajokkia. Toinen kohta on se, että neuvoston edustaja sanoi, että Catherine Ashton ottaisi 1. joulukuuta 2009 hoidettavakseen korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan tehtävät. Ensinnäkin kyseessä on yksi virka – korkean edustaja, komission varapuheenjohtaja – ja toiseksi, hän ei voi ottaa virkoja vastaan ilman Euroopan parlamentin suostumusta. 1. joulukuuta alkaen Barroson ensimmäinen komissio on oikeudellisella ei-kenenkään-maalla Nizzan sopimuksen päättymisen ja Lissabonin sopimuksen alkamisen välissä. Catherine Ashton ottaa virkansa vastaan lopullisesti vasta saatuaan Euroopan parlamentin hyväksynnän tammikuun 2010 lopussa. Vielä yksi asia tämän parlamentin keskustelukulttuurista. Meidän ei tarvitse kuin kuunnella Nigel Faragea. Jos hänen puolueensa pääsisi koskaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukseen, britit alkaisivat todella arvostaa Euroopan unionin sijoittautumisvapautta, koska valtavat määrät brittejä muuttaisi Ranskaan, Saksaan, Espanjaan, Italiaan ja Portugaliin, puheenjohtaja Barroso."@fi7
"Monsieur le Président, voilà, nous l’avons fait – le traité de Lisbonne est entré en vigueur. Je voudrais remercier Cecilia Malmström, la Présidence suédoise et toute l’équipe qui y a travaillé d’arrache-pied. C’est une vraie réussite. Dans ce contexte, je voudrais m’exprimer brièvement à propos de deux points qui ont constitué le sujet de ce débat. Le premier concerne le président du Conseil. Monsieur Barroso, vous venez de dire que vous vouliez travailler en tandem avec Herman Van Rompuy. Je pense que c’est une très bonne idée. Il est juste que vous travailliez en coopération avec le Conseil. Il y a, pourtant, une chose que je voudrais bien préciser: le président du Conseil ne doit répondre d’aucun de ses actes devant le Parlement européen ni aucun autre parlement. Cela signifie que, dans votre rôle de président de la Commission, vous êtes l’institution démocratique légitime et le président démocratique légitime de l’Europe. C’est pourquoi, travaillez en tandem, bien sûr, mais assurez-vous de prendre la place de devant et d’être au volant du véhicule. Mon deuxième point concerne ce qu’a dit la représentante du Conseil, à savoir que Cathy Ashton occuperait et la fonction de haute représentante et celle de vice-présidente de la Commission le 1 décembre 2009. En premier lieu, il ne s’agit que d’une seule fonction – haute représentante et vice-présidente de la Commission – et, en second lieu, elle ne peut occuper une fonction sans l’accord du Parlement. Depuis le 1 décembre, la première Commission Barroso se trouve dans un no man’s land juridique entre la fin du traité de Nice et le début du traité de Lisbonne. Cathy Ashton n’entrera pleinement en fonction qu’après avoir obtenu le consentement du Parlement, à la fin du mois de janvier 2010. Un dernier mot sur la culture du débat dans cette Assemblée. Il nous suffit d’écouter M. Farage. Si lui et son parti devaient un jour se trouver aux rênes du gouvernement au Royaume-Uni, les Britanniques en viendraient réellement à apprécier la liberté d’établissement dans l’Union européenne, car un nombre considérable d’entre eux déménageraient en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Portugal, Monsieur Barroso."@fr8
"). Tisztelt elnök úr! Megcsináltuk! A Lisszaboni Szerződés hatályba lépett! Köszönetet szeretnék mondani Cecilia Malmström asszonynak, a svéd elnökségnek és az egész csapatnak, akik mindannyian nagyon keményen dolgoztak és nagyon sokat tettek le az asztalra. Ezzel összefüggésben röviden beszélnék arról a két témáról, amelyekről a vitában már szó volt. Először a Tanács elnökéről. Barroso úr, Ön az imént azt mondta, hogy együtt kíván dolgozni Van Rompuy úrral. Szerintem ez nagyon jó ötlet! Helyénvaló, hogy együtt dolgozzon a Tanáccsal. Van azonban egy dolog, amit egyértelművé szeretnék tenni: a Tanács elnöke nem felel sem az Európai Parlamentnek, sem más parlamentnek. Ez azt jelenti, hogy – a Bizottság elnökekeként – Ön a legitim és demokratikus intézmény és Ön Európa legitim és demokratikus elnöke. Tehát természetesen dolgozzanak együtt, de gondoskodjon arról, hogy Ön üljön a kormánynál. A másik dolog, amiről szólni szeretnék, az, hogy a Tanács képviselője szerint 2009. december 1-jétől Cathy Ashton látja el mind a főképviselő, mind pedig a Bizottság alenöki hivatalát. Először is ez csak egy hivatal: főképviselő, a Bizottság alelnöke. Másodszor, nem töltheti be hivatalát a Parlament jóváhagyása nélkül. December 1-jétől az első Barroso-bizottság jogi szempontból a senki földjére kerül, a hatályát vesztő Nizzai Szerződés és a hatályba lépő Lisszaboni Szerződés közé. Cathy Ashton csak akkor léphet hivatalba, miután 2010. január végén megkapta a Parlament jóváhagyását. És még egy szó az ebben Házban uralkodó vitatkozási kultúráról. Csak Farage urat kell hallgatnunk. Ha ő és a pártja valaha is kormányra kerülne az Egyesült Királyságban, a britek valóban megtanulnák értékelni az Európai Unióban érvényes letelepedés szabadságát, mivel nagyszámban költöznének Franciaországba, Németországba, Spanyolországba és Olaszországba, de Portugáliába is, Barroso úr."@hu11
"Signor Presidente, è fatta, il trattato di Lisbona entra in vigore. Ringrazio Cecilia Malmström, la presidenza svedese e l’intera équipe che ha lavorato molto duramente per questo risultato eccellente. A questo proposito vorrei accennare a due aspetti che sono stati oggetto della presente discussione. Il primo riguarda il presidente del Consiglio. Presidente della Commissione Barroso, lei ha affermato di volere collaborare in tandem con Herman Van Rompuy. Mi compiaccio e ritengo giusto che lei collabori con il Consiglio, ma vorrei anche precisare che il presidente del Consiglio non è chiamato a rispondere dinanzi ad alcun parlamento, né al Parlamento europeo, né ad alcun parlamento nazionale. In sostanza, l’istituzione democratica legittima dell’Europa, il suo presidente democraticamente legittimato è lei, signor Presidente della Commissione. Sono favorevole al tandem, ma a condizione che sia lei a sedere davanti e a guidare. Il secondo aspetto concerne quanto annunciato dalla rappresentante del Consiglio in relazione all’insediamento di Cathy Ashton nella posizione di Alto rappresentante e vicepresidente della Commissione a partire dal 1.12.2009. Preciso che la carica di Alto rappresentante e quella di vicepresidente sono in sostanza la medesima posizione e che la signora Ashton non può peraltro assumere l’incarico senza il benestare del Parlamento. A partire dal 1° dicembre la prima Commissione Barroso si troverà in una terra di nessuno, in termini giuridici, sospesa tra la fine di Nizza e l’inizio di Lisbona. L’insediamento a pieno titolo di Cathy Ashton avrà luogo solo dopo l’approvazione di questo Parlamento a fine gennaio 2010. Una parola conclusiva sullo stile di discussione in quest’Aula. Ascoltiamo pure quanto ha da dire l’onorevole Farage. Se egli dovesse mai salire al governo nel Regno Unito insieme al suo partito, i britannici avrebbero modo di apprezzare appieno il vantaggio della libertà di stabilimento in Europa perché si trasferirebbero in massa in Francia, Germania, Spagna, Italia e anche in Portogallo, commissario Barroso."@it12
"Gerb. pirmininke, mes padarėme tai – Lisabonos sutartis įsigaliojo. Noriu padėkoti C. Malmström, Tarybai pirmininkaujančiai Švedijai ir visai komandai – visi jie dirbo labai įtemptai. Tai labai svarbus laimėjimas. Šiomis aplinkybėmis noriu trumpai pakalbėti dviem klausimais, kurie yra šios diskusijos tema. Pirmasis klausimas – Tarybos Pirmininkas. Pone J. M. Barroso, jūs ką tik pasakėte, kad norite dirbti kartu su H. Van Rompuy. Manau, tai labai gera mintis. Teisinga, kad turėtumėte dirbti kartu su Taryba. Tačiau yra vienas dalykas, kurį noriu pasakyti visiškai aiškiai: Tarybos Pirmininkas neatsakingas nei Europos Parlamentui, nei jokiam kitam parlamentui. Tai reiškia, kad jūs, vykdydamas Komisijos Pirmininko funkcijas, esate teisėta demokratinė institucija ir teisėtas demokratinis Europos Pirmininkas. Todėl visais būdais dirbkite kartu, tačiau prašome užtikrinti, kad būsite priekyje ir vairuosite šią priemonę. Mano antras klausimas susijęs su tuo, kad Tarybos atstovas pasakė, jog 2009 m. gruodžio 1 d. C. Ashton turėtų užimti abejas pareigas – vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pirmininko pavaduotojo. Pirma, yra tik vienos pareigos – vyriausiojo įgaliotinio (Komisijos pirmininko pavaduotojo), o antra, ji negali užimti pareigų be Parlamento sutikimo. Nuo gruodžio 1 d. pirmosios J. M. Barroso vadovaujamos Komisijos padėtis nuo Nicos sutarties galiojimo pabaigos iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo pradžios bus teisiškai neapibrėžta. C. Ashton galutinai užims pareigas tik 2010 m. sausio mėn. pabaigoje gavusi Parlamento sutikimą. Viena paskutinė pastaba dėl šio Parlamento diskusijų kultūros. Mums tereikėjo pasiklausyti N. Farage’s. Jeigu jis ir jo partija kada nors būtų buvę Jungtinės Karalystės vyriausybėje, britams tikrai būtų tekę vertinti įsisteigimo Europos Sąjungoje laisvę, nes daugybė jų būtų persikėlę į Prancūzija, Vokietiją, Ispanija ir Italiją, taip pat į Portugaliją, pone J. M. Barroso."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, esam to paveikuši — Lisabonas līgums ir stājies spēkā. Vēlos pateikties Zviedrijas prezidentūrai, kā arī visai komandai, kas ir smagi strādājusi. Tas ir būtisks sasniegums. Šajā sakarā vēlos īsi izteikties par diviem jautājumiem, kas tiek apspriesti šajās debatēs. Pirmkārt, par Padomes priekšsēdētāju. kungs, jūs nupat teicāt, ka vēlaties strādāt tandēmā ar . Manuprāt, tas ir ļoti labi. Jums vajadzētu sastrādāties ar Padomi. Tomēr vienu gan vēlos pateikt skaidri: Padomes priekšsēdētājs nav atbildīgs ne Eiropas Parlamenta, ne kāda cita parlamenta priekšā. Tas nozīmē, ka jūs kā Komisijas priekšsēdētājs pārstāvat likumīgu, demokrātisku iestādi un esat likumīgs, demokrātisks Eiropas priekšsēdētājs. Tāpēc, lūdzu, strādājiet tandēmā, tikai pārliecinieties, ka sēžat divjūga priekšgalā un vadāt to. Otrkārt, vēlos runāt par to, ko teica Padomes pārstāvis, proti, ka no 2009. gada 1. decembra ieņems gan Augstās pārstāves amatu, gan Komisijas priekšsēdētāja vietnieces amatu. Pirmkārt, amats ir tikai viens, proti, Augstā pārstāve, Komisijas priekšsēdētāja vietniece, un, otrkārt, viņa nevar stāties amatā, pirms tam nav piekritis Parlaments. No 1. decembra pirmā Komisija atradīsies juridiskā „nekurienē” starplaikā, kad spēku zaudē Nicas līgums un spēkā stājas Lisabonas līgums. varēs stāties amatā tikai 2010. gada janvāra beigās, pēc tam, kad Parlaments tam būs devis savu piekrišanu. Noslēgumā vēlos vēl izteikties par Parlamentā pastāvošo debašu kultūru. Mums tikai jāieklausās kunga teiktajā. kungs, ja viņš vai viņa partija jebkad iekļūtu Apvienotās Karalistes valdībā, tad briti no tiesas novērtētu dibinājumbrīvības vērtību Eiropas Savienībā, jo ļoti liela daļa britu pārceltos uz Franciju, Vāciju, Spāniju, Itāliju un Portugāli."@lv13
"Herr Präsident! Es ist geschafft, der Vertrag von Lissabon tritt in Kraft. Vielen Dank an Cecilia Malmström, die schwedische Ratspräsidentschaft und das ganze Team, das dafür sehr hart gearbeitet hat. Das ist eine große Leistung. Ich will in diesem Zusammenhang zwei Punkte kurz ansprechen, die hier Gegenstand der Debatte waren. Punkt 1, der Ratspräsident. Kommissionspräsident Barroso, Sie haben eben gesagt, Sie wollen mit Herman Van Rompuy im Tandem zusammenarbeiten. Ich bin damit sehr einverstanden. Arbeiten Sie mit dem Rat zusammen. Aber eines will ich auch deutlich sagen: Der Ratspräsident muss sich vor keinem Parlament verantworten, weder vor dem Europäischen Parlament noch vor irgendeinem nationalen Parlament. Das heißt, die demokratisch legitimierte Institution, der demokratisch legitimierte Präsident Europas sind Sie als Kommissionspräsident. Deswegen Tandem ja, aber dann sitzen Sie bitte vorne und lenken dieses Gefährt! Zweiter Punkt: Die Ratsvertreterin hat eben gesagt, dass Cathy Ashton als Hohe Vertreterin und Vizepräsidentin der Kommission am 1.12.2009 beide Ämter voll antreten werde. Erstens ist es nur ein Amt – Hohe Vertreterin, Vizepräsidentin der Kommission –, und zweitens kann sie es ohne Zustimmung des Parlaments nicht voll antreten. Ab dem 1.12. befindet sich die Kommission Barroso I ja in einem rechtlichen Niemandsland zwischen dem Ende von Nizza und dem Beginn von Lissabon. Voll antreten wird Cathy Ashton ihren Job erst nach Zustimmung dieses Parlaments Ende Januar 2010. Ein abschließendes Wort zur Debattenkultur hier. Wir sollten uns Herrn Farage einfach anhören. Wenn er einmal mit seinen Leuten in Großbritannien an der Regierung sein sollte, dann werden die Briten die Niederlassungsfreiheit in der Europäischen Union sehr zu schätzen wissen, denn sie kommen dann in Massen nach Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und auch nach Portugal, Herr Barroso!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, we hebben het volbracht – het Verdrag van Lissabon is in werking getreden. Ik zou Cecilia Malmström, het Zweedse voorzitterschap en het gehele team, die allen zeer hard hebben gewerkt, hartelijk willen bedanken. Dit is een grote prestatie. In dit verband zou ik het kort willen hebben over twee punten die onderwerp van dit debat waren. Het eerste punt betreft de voorzitter van de Raad. Mijnheer Barroso, u hebt zojuist gezegd dat u met Herman van Rompuy in tandem wilt samenwerken. Ik vind dit een uitstekend idee. Het is goed dat u met de Raad samenwerkt. Ik wil echter één punt zeer duidelijk naar voren brengen: de voorzitter van de Raad legt geen verantwoording af aan het Europees Parlement, noch aan enig ander parlement. Dit betekent dat u, in uw rol van voorzitter van de Commissie, de legitieme democratische instelling en de legitieme democratische voorzitter van Europa bent. Ik zou dan ook willen zeggen: werkt u in tandem samen, maar zorg er alstublieft wel voor dat u voorop zit, aan het stuur. Mijn tweede punt betreft de uitspraak van de vertegenwoordiger van de Raad dat Cathy Ashton op 1 december 2009 zowel het ambt van hoge vertegenwoordiger als dat van vicevoorzitter van de Commissie zou gaan bekleden. Ten eerste is dit slechts één ambt – hoge vertegenwoordiger, vicevoorzitter van de Commissie – en ten tweede kan ze dit ambt niet gaan bekleden zonder de instemming van het Parlement. Vanaf 1 december bevindt de eerste Commissie-Barroso zich in een juridisch niemandsland tussen het einde van het Verdrag van Nice en het begin van het Verdrag van Lissabon. Cathy Ashton zal haar ambt pas eind januari 2010 gaan bekleden, na instemming te hebben verkregen van het Parlement. Nog een laatste opmerking over de debatcultuur in dit Parlement. Het is genoeg om even te luisteren naar de heer Farage. Als hij en zijn partij ooit zitting zouden nemen in de regering van het Verenigd Koninkrijk, zouden de Britten de vrijheid van vestiging binnen de Europese Unie op waarde leren schatten, want zij zouden in groten getale verhuizen naar Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Portugal, mijnheer Barroso."@nl3
"Panie przewodniczący! Udało się – traktat lizboński wszedł w życie. Chciałbym podziękować Cecilii Malmström, prezydencji szwedzkiej, a także całemu zespołowi, który tak ciężko pracował. To bardzo ważne osiągnięcie. W tym kontekście chciałbym omówić krótko dwie kwestie, które były przedmiotem tej debaty. Pierwsza kwestia to prezydencja Rady. Panie Barroso! Właśnie powiedział pan, że chce pan pracować w tandemie z Hermanem Van Rompuyem. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. To bardzo ważne, że będzie pan pracował wspólnie z Radą. Jest jednak jedna rzecz, którą chciałbym jasno powiedzieć: Przewodniczący Rady nie podlega Parlamentowi Europejskiemu ani żadnemu innemu parlamentowi. Oznacza to, że pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji, jest pan pełnoprawną instytucją demokratyczną oraz pełnoprawnym demokratycznym prezydentem Europy. Dlatego też niech pan pracuje w tandemie, ale niech pan się upewni, że będzie pan siedział na przednim siedzeniu i trzymał kierownicę w dłoni. Drugą kwestia jest taka: przedstawiciel Rady stwierdził, że Cathy Ashton obejmie zarówno urząd wysokiego przedstawiciela, jak i urząd wiceprzewodniczącej Komisji dnia 1 grudnia 2009 roku. Po pierwsze, to jeden urząd – wysoki przedstawiciel, wiceprzewodnicząca Komisji – a po drugie, nie może ona objąć urzędu bez zgody Parlamentu. Począwszy od 1 grudnia pierwsza Komisja przewodniczącego Barroso znajduje się w prawnej próżni, zawieszona między końcem obowiązywania traktatu nicejskiego a początkiem obowiązywania traktatu lizbońskiego. Cathy Ashton obejmie pełnię swojego urzędu po tym, jak Parlament wyrazi na to swoją zgodę pod koniec stycznia 2010 roku. Jeszcze tylko jedno słowo o kulturze debaty w tej Izbie. Wystarczy tylko posłuchać pana Farage’a. Gdyby on sam, a także jego partia, objęli rządy w Wielkiej Brytanii, Brytyjczycy rzeczywiście doceniliby swobodę przedsiębiorczości w Unii Europejskiej, ponieważ ogromne rzesze brytyjskich obywateli przeniosłyby się do Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch oraz do Portugalii, panie Barroso."@pl16
"Senhor Presidente, conseguimos: o Tratado de Lisboa entrou em vigor. Gostaria de expressar o meu agradecimento a Cecilia Malmström, à Presidência sueca e a toda a sua equipa pelo intenso trabalho realizado. Trata-se de uma grande conquista. Neste contexto, gostaria de tecer algumas breves considerações acerca de dois pontos que constituíam o tema deste debate. O primeiro diz respeito ao Presidente do Conselho. Senhor Presidente da Comissão, V. Exa. acabou de dizer que pretende trabalhar conjuntamente com Herman Van Rompuy. Acho uma excelente ideia. É de toda a conveniência que coopere com o Conselho. Gostaria, no entanto, de deixar algo bem claro: o Presidente do Conselho não é responsável perante o Parlamento Europeu, nem perante nenhum outro parlamento. Isso significa que V. Exa., no seu papel de Presidente da Comissão, é não só a instituição democrática legítima, mas também o presidente democrático legítimo da Europa. Por conseguinte, Senhor Presidente Barroso, trabalho em colaboração sim, mas certifique-se de que é o senhor que assume a liderança. O segundo ponto prende-se com o facto de o representante do Conselho ter afirmado que, no próximo dia 1 de Dezembro de 2009, Cathy Ashton iria tomar posse, quer do cargo de Alta Representante, quer do de Vice-Presidente da Comissão. Ora, em primeiro lugar, trata-se de um cargo único: o de Alta Representante e Vice-Presidente da Comissão; e em segundo lugar, Lady Ashton não pode tomar posse sem o acordo do Parlamento. A partir de 1 de Dezembro, a primeira Comissão Barroso encontra-se numa "terra de ninguém", em termos jurídicos, entre o termo de vigência do Tratado de Nice e o início de vigência do Tratado de Lisboa. Cathy Ashton apenas tomará integralmente posse do cargo, depois de obter o acordo do Parlamento, no final do mês de Janeiro de 2010. Uma última palavra relativamente à cultura de debate nesta Assembleia. Basta-nos escutar o senhor deputado Farage. Se ele e o partido a que pertence alguma vez viessem a fazer parte do governo do Reino Unido, nessa altura os cidadãos britânicos iriam realmente dar valor à liberdade de estabelecimento na União Europeia, pois muitos deles mudar-se-iam para países como a França, a Alemanha, a Espanha, a Itália e Portugal, Senhor Presidente Barroso."@pt17
"Domnule preşedinte, am reuşit - Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare. Aş dori să mulţumesc dnei Cecilia Malmström, Preşedinţiei suedeze şi întregii echipe care au lucrat toţi foarte intens. Aceasta este o realizare majoră. În acest context, aş dori să vorbesc pe scurt despre două aspecte care au format subiectul acestei dezbateri. Primul aspect este Preşedintele Consiliului. Domnule Barroso, tocmai aţi declarat că doriţi să lucraţi în tandem cu Herman Van Rompuy. Cred că este o idee foarte bună. Este adevărat că trebuie să lucraţi împreună cu Consiliul. Cu toate acestea, este un lucru pe care aş dori să îl precizez foarte clar: Preşedintele Consiliului nu este responsabil faţă de Parlamentului European, nici faţă de alt parlament. Aceasta înseamnă că dvs., în calitate de preşedinte al Comisiei, sunteţi instituţia democratică legitimă şi preşedintele democratic legitim al Europei. Din acest motiv, lucraţi în tandem prin toate mijloacele posibile, dar vă rog să vă asiguraţi că sunteţi în faţă şi conduceţi vehiculul. Al doilea aspect este faptul că reprezentantul Consiliului a declarat că dna Cathy Ashton va prelua atât funcţia de Înalt Reprezentant, cât şi funcţia de vicepreşedintă a Comisiei la 1 decembrie 2009. În primul rând, este doar o singură funcţie - Înalt Reprezentant, vicepreşedinte al Comisiei - şi în al doilea rând, nu poate ocupa funcţia fără acordul Parlamentului. De la 1 decembrie, Comisia Barroso I este pe un teren al nimănui din punct de vedere juridic, între sfârşitul Tratatului de la Nisa şi începutul Tratatului de la Lisabona. Dna Cathy Ashton va prelua funcţia în întregime numai după primirea acordului Parlamentului la sfârşitul lunii ianuarie 2010. Un ultim cuvânt referitor la cultura dezbaterilor în acest Parlament. Trebuie doar să-l ascultăm pe dl Farage. Dacă domnia sa şi partidul său ar ajunge vreodată la guvernare în Regatul Unit, britanicii ar ajunge într-adevăr să aprecieze libertatea de stabilire în Uniunea Europeană, deoarece mulţi dintre ei s-ar muta în Franţa, Germania, Spania şi Italia şi în Portugalia, domnule Barroso."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dokázali sme to – Lisabonská zmluva nadobudla platnosť. Rád by som poďakoval Cecilii Malmströmovej, švédskemu predsedníctvu a celému tímu, všetci pracovali veľmi usilovne. Ide o veľký úspech. V tejto súvislosti by som rád v krátkosti hovoril o dvoch záležitostiach, ktoré boli súčasťou témy tejto rozpravy. Prvou záležitosťou je predseda Rady. Pán Barroso, práve ste povedali, že chcete úzko spolupracovať s Hermanom Van Rompuyom. Myslím, že je to veľmi dobrý nápad. Je správne, že budete spolupracovať s Radou. Rád by som však dosť jasne povedal jednu vec. Predseda Rady sa nezodpovedá Európskemu parlamentu ani žiadnemu inému parlamentu. Znamená to, že vo svojej úlohe predsedu Komisie ste zákonnou demokratickou inštitúciou a zákonným demokratickým predsedom Európy. Z tohto dôvodu v každom prípade úzko spolupracujte, ale postarajte sa o to, aby ste sedeli vpredu a tandem viedli vy. Mojou druhou pripomienkou je to, že zástupca Rady povedal, že Cathy Ashtonová začne 1. decembra 2009 zastávať tak funkciu vysokej predstaviteľky, ako aj podpredsedníčky Komisie. Po prvé, je to iba jedna funkcia – vysoká predstaviteľka, podpredsedníčka Komisie – a po druhé, nemôže prevziať funkciu bez súhlasu Parlamentu. Od 1. decembra je prvá Komisia pána Barrosa v akejsi zákonnej zemi nikoho od ukončenia platnosti Zmluvy z Nice do nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy. Cathy Ashtonová prevezme funkciu úplne až po tom, čo dostane súhlas Parlamentu na konci januára 2010. Ešte posledné slovo o kultúre vedenia rozpráv v tomto Parlamente. Stačí, aby sme si vypočuli pána Faragea. Ak sa on a jeho strana vôbec niekedy dostanú do vlády v Spojenom kráľovstve, Briti by si naozaj začali vážiť slobodu usadiť sa v Európskej únii, pretože by sa obrovský počet z nich presťahoval do Francúzska, Nemecka, Španielska, Talianska a Portugalska, pán Barroso."@sk19
"Gospod predsednik, uspelo nam je – Lizbonska pogodba je začela veljati. Želel bi se zahvaliti Ceciliji Malmström, švedskemu predsedstvu in celotni ekipi: vsi so zelo trdo delali. To je velik dosežek. V tem okviru bi želel spregovoriti nekaj besed o dveh točkah, ki sta bili del te razprave. Prva se nanaša na predsednika Sveta. Gospod Barroso, pravkar ste rekli, da želite delati skupaj s Hermanom Van Rompuyem. Menim, da je to zelo dobra zamisel. Prav je, da sodelujete s Svetom. Vendar pa bi želel jasno poudariti eno stvar: predsednik Sveta ni odgovoren ne Evropskemu parlamentu ne kateremu koli drugemu parlamentu. To pomeni, da vi kot predsednik Komisije predstavljate legitimno demokratično institucijo in da ste legitimni demokratični predsednik Evrope. Zato vsekakor delajta skupaj, vendar prosim poskrbite, da boste sedeli spredaj in upravljali to vozilo. Druga točka, ki jo želim omeniti, je, da je predstavnica Sveta rekla, da bo Cathy Ashton 1. decembra 2009 prevzela tako položaj visoke predstavnice kot položaj podpredsednice Komisije. Prvič, gre samo za en položaj – visoka predstavnica, podpredsednica Komisije – in drugič, položaja ne more prevzeti brez soglasja Parlamenta. 1. decembra se bo prva Barrosova Komisija znašla na zakoniti nikogaršnji zemlji, med Pogodbo iz Nice in Lizbonsko pogodbo. Cathy Ashton bo svoj položaj v celoti prevzela šele konec januarja 2010, ko bo Parlament dal svoje soglasje. Še zadnja beseda o kulturi razpravljanja v tem Parlamentu. Samo gospoda Faraga moramo poslušati. Če gospod Farage in njegova stranka v Združenem kraljestvu prideta kdaj v vlado, bi Britanci dejansko začeli ceniti svobodo ustanavljanja v Evropski uniji, saj bi se jih ogromno preselilo v Francijo, Nemčijo, Španijo, Italijo in Portugalsko, gospod Barroso."@sl20
"Herr talman! Vi har lyckats – Lissabonfördraget har trätt i kraft. Jag vill tacka Cecilia Malmström, det svenska ordförandeskapet och hela teamet som alla har arbetat mycket hårt. Detta är en verklig landvinning. I detta sammanhang vill jag kort tala om två punkter som har utgjort temat för denna debatt. Den första punkten är rådets ordförande. Herr Barroso! Ni har just sagt att ni vill arbeta tillsammans med Herman Van Rompuy. Det är en mycket bra idé. Det är i sin ordning att ni arbetar tillsammans med rådet. Det finns dock en sak som jag vill framhålla mycket tydligt: Rådets ordförande är inte ansvarig inför Europaparlamentet eller något annat parlament. Det innebär att ni i er roll som kommissionens ordförande är den legitima demokratiska institutionen och den legitima demokratiska ordföranden för Europa. Så arbeta tillsammans för all del, men se till att ni sitter längst fram och styr fordonet. Den andra punkten är att rådets företrädare sade att Cathy Ashton skulle påbörja både tjänsten som hög representant och tjänsten som vice ordförande i kommissionen den 1 december 2009. För det första är det bara en tjänst – hög representant och vice ordförande i kommissionen – och för det andra kan hon inte påbörja tjänsten utan parlamentets samtycke. Från den 1 december befinner sig den första Barroso-kommissionen i ett rättsligt ingenmansland mellan slutet på Nicefördraget och början på Lissabonfördraget. Först efter att ha fått parlamentets samtycke i slutet av januari 2010 kommer Cathy Ashton att till fullo kunna påbörja sin tjänst. Slutligen ett ord om debattkulturen här i parlamentet. Vi behöver bara lyssna till Nigel Farage. Om han och hans parti någonsin skulle vara i regeringsställning i Storbritannien skulle britterna verkligen komma att värdera etableringsfriheten i EU, eftersom ett enormt antal av dem skulle flytta till Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien, och till Portugal, herr Barroso."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph