Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-029"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-029"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, there was this concrete issue on SWIFT and I want to clarify the position on that matter because I think it is extremely important. It also has to do with the Stockholm Programme. So, this system has already saved many lives in Europe and elsewhere. We are talking about an extremely serious matter. I fully agree that the whole fight against terrorism has to be done in the full respect of fundamental rights and guarantees of our open, free societies. We were the first in the world to say to President Bush that he needed to close Guantánamo – we Europeans. And we stand by it. At the same time, we have to see to it that we stay united and committed to the fight against terrorism. That is why I want to give you all the assurance that we will present to you a new mandate on the basis of the new Treaty of Lisbon, precisely for addressing this issue, where the European Parliament will have its full powers. So, in early 2010, we will come with a new basis respecting the Lisbon Treaty that will, of course, give Parliament all the capacity to act in this matter because we want Parliament to also be at the forefront of this action against terrorism and for security, by fully respecting, of course, our fundamental rights and our legal guarantees. Finally, since so many of you spoke – and I thank you for your comments – on the issue of gender balance, which is so important for me, for the Commission and for the European institutions, let me signal the fact that today is the 10th anniversary of the international day for the elimination of violence against women. I think this is an agenda where we also have to do something in Europe. Unfortunately, there are still many cases in Europe where women are affected by attacks by their male companions or former companions. I want to use this opportunity to show our commitment to this very important agenda which is also in our European society. The SWIFT Programme is, indeed, a very valuable instrument for Member States in their fight against terrorism. It has allowed Member States’ authorities to prevent terrorist attacks in Europe. We are not talking about theoretical cases. We are talking about actual cases. The draft European Union-United States agreement, which is currently being discussed, is an interim arrangement with a maximum duration of 12 months. It is needed in order to legally replace the existing one after the move of the data storage out of the United States. If the interim agreement is adopted before 1 December and the legal basis is changed, it will avoid a security gap and a serious blow to European Union-United States relations in this area. In the recent meeting we had, involving the European Union and President Obama, the first issue he raised was the cooperation on the fight against terrorism between the United States and Europe. He gave us the names of concrete countries in Europe that escaped terrorist attacks recently because of the cooperation in this matter between us and them. I can give you some data on that, if you wish. More than 5 450 cases under the Terrorist Finance Tracking Programme have been passed to date to European governments, with over 100 new generated leads provided to European countries from January to September this year. I can give you concrete examples. This information has provided substantial assistance to European governments during the investigation into the al-Qaeda-directed plot to attack transatlantic airline flights travelling between the UK and the United States. In mid-September 2009, three individuals were convicted, and each was sentenced to at least 30 years in prison. In early 2009, this system was used to identify the financial activity of a Europe-based al-Qaeda individual who played a role in the planning of an alleged attack on aircraft. The information was passed to the governments of European and Middle Eastern nations. In summer 2007, the same system was used to identify the financial activities of Germany-based members of the Islamic Jihad Union. This information contributed to the investigation and eventual arrest of Islamic Jihad Union members who were plotting to attack sites in Germany. They subsequently confessed to these activities."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedo, hovořilo se tu konkrétně o otázce SWIFT, a já bych rád objasnil postoj k této záležitosti, protože jde podle mého názoru o velmi důležitou věc. Má rovněž spojitost se Stockholmským programem. Tento systém tedy již zachránil řadu životů v Evropě i jinde. Hovoříme tu o nanejvýš závažné záležitosti. Naprosto souhlasím s tím, že celý boj proti terorismu je třeba vést při plném respektování základních práv a záruk pro naše otevřené, svobodné společnosti. My jsme byli první, kdo prezidentu Bushovi řekl, že musí uzavřít Guantánamo – my, Evropané. A za tím si stojíme. Zároveň však musíme dbát na to, abychom zůstali v boji proti terorismu jednotni a odhodláni. Proto vám chci poskytnout veškeré ubezpečení, že vám předložíme nový mandát na základě Lisabonské smlouvy, který bude řešit právě tuto otázku, kde bude mít Evropský parlament plné pravomoci. Počátkem roku 2010 tedy přijdeme s novým základem respektujícím Lisabonskou smlouvu, který samozřejmě poskytne Parlamentu veškeré možnosti jednat v této záležitosti, protože chceme, aby Parlament stál i v čele těchto opatření proti terorismu a úsilí o zajištění bezpečnosti, samozřejmě při plném respektování našich základních práv a právních záruk. A konečně, jelikož tolik z vás hovořilo – a já vám za vaše poznámky děkuji – o rovnováze mezi pohlavími, která je velmi důležitá pro mne, pro Komisi a evropské orgány: Dovolte mi upozornit, že dnes po desáté ctíme Mezinárodní den proti násilí na ženách. Domnívám se, že jde o záležitost, v níž v Evropě musíme něco udělat. V Evropě bohužel stále existuje množství případů, v nichž jsou ženy obětí útoků svých mužských společníků, současných nebo bývalých. Rád bych této příležitosti využil k demonstraci našeho odhodlání zabývat se touto záležitostí, která existuje i v evropské společnosti. Program SWIFT skutečně představuje pro členské státy velmi účinný nástroj v boji proti terorismu. Umožnil orgánům členských států zabránit teroristickým útokům v Evropě. Nemluvíme tu o nějakých hypotetických případech. Mluvíme o případech konkrétních, skutečných. Návrh smlouvy mezi Evropskou unií a Spojenými státy, o kterém se v současné době diskutuje, je prozatímním řešením s maximální dobou trvání 12 měsíců. Je ho zapotřebí, aby byla právně nahrazena stávající smlouva, až se úložiště dat přesune ze Spojených států. Pokud dojde k přijetí prozatímní dohody před 1. prosincem a ke změně právního základu, vyvarujeme se bezpečnostního vakua a vážné rány vztahům mezi Evropskou unií a Spojenými státy v této oblasti. Na našem nedávném setkání, jednání mezi Evropskou unií a prezidentem Obamou, prezident USA jako první vznesl otázku spolupráce mezi Spojenými státy a Evropou v boji proti terorismu. Prezident Obama nám poskytl jména konkrétních evropských zemí, které v poslední době unikly teroristickým útokům díky spolupráci mezi námi a nimi v této oblasti. Pokud chcete, mohu vám poskytnout některé údaje. V rámci Programu pro sledování financování terorismu bylo do dnešního dne evropským vládám předáno 5450 případů, přičemž od ledna do září letošního roku získaly evropské vlády 100 nových stop. Mohu vám poskytnout konkrétní příklady. Tyto informace významně pomohly evropským vládám při vyšetřování plánu útoku řízeného al-Káidou na transatlantické lety mezi Spojeným královstvím a Spojenými státy. V polovině září 2009 byly usvědčeny tři osoby, každá z nich byla odsouzena k minimálně třicetiletému trestu odnětí svobody. Počátkem roku 2009 posloužil tento systém při identifikaci finančních operací příslušníka al-Káidy sídlícího v Evropě, který byl zapojen do plánování, přičemž je zde podezření, že cílem tohoto plánování měl být útok na letadlo. Tyto informace byly předány vládám států v Evropě a na Blízkém východě. V létě roku 2007 byl tentýž systém využit k identifikaci finančních aktivit členů Unie islámského džihádu (IJU) sídlících v Německu. Tyto informace pomohly při vyšetřování a nakonec přispěly k zatčení příslušníků Unie islámského džihádů, kteří plánovali útoky na cíle v Německu. Posléze se ke své činnosti přiznali."@cs1
"Hr. formand! Der var dette konkrete spørgsmål om SWIFT, og jeg vil gerne præcisere min holdning til dette, fordi jeg tror, det er særdeles vigtigt. Det har også med Stockholmprogrammet at gøre. Så dette system har allerede reddet mange liv i bl.a. Europa. Vi taler om en yderst alvorlig sag. Jeg er helt enig i, at hele terrorbekæmpelsen skal ske med fuld respekt for de grundlæggende rettigheder og garantier i vores åbne, frie samfund. Vi europæere var de første i verden, der sagde til præsident Bush, at han var nødt til at lukke Guantánamo. Og det står vi fast ved. Samtidig er vi er nødt til at sikre, at vi står sammen og er engageret i kampen mod terror. Jeg vil derfor gerne forsikre alle om, at vi vil fremlægge et nyt mandat på baggrund af den nye Lissabontraktat præcis til håndtering af dette spørgsmål, hvor Parlamentet vil have sine fulde beføjelser. Så i starten af 2010 vil vi komme med et nyt grundlag, der med respekt for Lissabontraktaten naturligvis vil give Parlamentet al habilitet til at handle på dette område, fordi vi også ønsker, at Parlamentet står i spidsen for indsatsen mod terror og for sikkerhed ved naturligvis fuldt ud at respektere vores grundlæggende rettigheder og vores retsgarantier. Da så mange af medlemmerne talte – og jeg takker for kommentarerne – om kønsbalancen, der er så vigtig for mig, i Kommissionen og EU's institutioner, lad mig så til sidst markere, at det i dag er 10-års-dagen for den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder. Dette er efter min opfattelse en dagsorden, hvor vi også skal gøre noget i Europa. Der er desværre stadig mange tilfælde i Europa, hvor kvinder bliver overfaldet af deres samlevere eller tidligere samlevere. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at vise vores engagement med hensyn til denne særdeles vigtige dagsorden, der også er i vores europæiske samfund. SWIFT-programmet er helt klart et meget værdifuldt instrument for medlemsstaterne i forbindelse med terrorbekæmpelse. Det har sat medlemsstaternes myndigheder i stand til at forhindre terrorangreb i Europa. Vi taler her ikke om teoretiske sager. Vi taler om faktiske sager. Det udkast til en aftale mellem EU og USA, der i øjeblikket bliver drøftet, er en midlertidig ordning med en maksimal løbetid på 12 måneder. Der er behov for den for juridisk at erstatte den eksisterende aftale, efter at datalagringen nu sker uden for USA. Hvis den midlertidige aftale vedtages inden den 1. december, og retsgrundlaget ændres, vil man undgå et sikkerhedsmæssigt hul og et alvorligt tilbageslag for relationerne mellem EU og USA på dette område. På det seneste møde, hvor EU og præsident Obama deltog, tog han som første punkt samarbejdet om terrorbekæmpelse mellem USA og Europa op. Han nævnte navnene på konkrete lande i Europa, der for nylig havde undgået terrorangreb på grund af samarbejdet på dette område mellem os og USA. Jeg vil gerne komme med nogle oplysninger om dette. Mere end 5 450 sager, der er omfattet af programmet til sporing af finansiering af terrorisme, er til dato blevet videregivet til de europæiske regeringer, og de europæiske lande fik oplysninger om over 100 nye spor i perioden fra januar til september i år. Jeg kan give konkrete eksempler. Disse oplysninger har været til væsentlig støtte for de europæiske regeringer i efterforskningen af de al-Qaeda-kontrollerede planer om at angribe transatlantiske fly mellem Storbritannien og USA. I midten af september 2009 blev tre personer kendt skyldige, og hver især blev dømt til mindst 30 års fængsel. I starten af 2009 blev systemet anvendt til at finde frem til de finansielle aktiviteter, som en i Europa bosiddende al-Qaeda-sympatisør, der spillede en rolle i planlægningen af et angiveligt angreb på fly, stod bag. Oplysningerne blev videregivet til regeringer i Europa og Mellemøsten. I sommeren 2007 anvendte man det samme system til at finde frem til de finansielle aktiviteter, som nogle i Tyskland bosiddende medlemmer af den islamiske Jihad Union stod bag. Disse oplysninger var til stor hjælp i forbindelse med efterforskningen og den endelige anholdelse af islamiske Jihad Union-medlemmer, som planlagde angreb forskellige steder i Tyskland. De tilstod efterfølgende disse aktiviteter."@da2
"Herr Präsident! Es gab dieses konkrete Problem mit SWIFT und ich möchte den Standpunkt zu dieser Angelegenheit klären, da ich dies für sehr wichtig halte. Das betrifft auch das Stockholmer Programm. Also hat dieses System bereits viele Leben in Europa und an anderen Orten gerettet. Wir sprechen über eine äußerst ernste Angelegenheit. Ich stimme völlig zu, dass der gesamte Kampf gegen den Terrorismus unter voller Achtung der Grundrechte und der Garantien unserer offenen, freien Gesellschaften erfolgen muss. Wir Europäer waren die ersten auf der Welt, die Präsident Bush gesagt haben, dass er Guantánamo schließen muss. Und dazu stehen wir. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass wir bei dem Kampf gegen den Terrorismus vereint und engagiert bleiben. Daher möchte ich Ihnen allen die Versicherung geben, dass wir Ihnen ein neues Mandat auf der Grundlage des neuen Vertrags von Lissabon vorstellen wollen, das genau dieses Problem betrifft, und bei dem das Europäische Parlament seine vollen Befugnisse hat. Anfang 2010 werden wir eine neue Grundlage vorlegen, die den Vertrag von Lissabon einhält und natürlich dem Parlament alle Befugnisse gibt, in dieser Angelegenheit tätig zu werden, weil wir wollen, dass das Parlament auch an vorderster Front dieser Maßnahme gegen Terrorismus und Sicherheit tätig sein wird, indem es natürlich unsere Grundrechte und unsere rechtlichen Garantien vollständig achtet. Schließlich möchte ich zu der Frage, zu der sich so viele von Ihnen zu Wort gemeldet haben – und ich danke Ihnen für Ihre Kommentare – dem Thema des Geschlechterverhältnisses, das für mich, für die Kommission und für die europäischen Institutionen so wichtig ist, darauf hinweisen, dass heute der zehnte Jahrestag des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ist. Ich denke, dass dies ein Gebiet ist, auf dem wir in Europa auch etwas unternehmen müssen. Leider gibt es immer noch viele Fälle, in denen in Europa Frauen von ihren männlichen Partnern oder früheren Partnern angegriffen werden. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um unser Engagement für dieses sehr wichtige Thema zu zeigen, das auch in unserer europäischen Gesellschaft besteht. Das SWIFT-Programm ist tatsächlich ein sehr wertvolles Instrument für die Mitgliedstaaten zur Bekämpfung des Terrorismus. Es hat es den Behörden der Mitgliedstaaten ermöglicht, terroristische Angriffe in Europa zu verhindern. Wir sprechen nicht über theoretische Fälle. Wir sprechen über tatsächliche Fälle. Der Vertragsentwurf zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, der gegenwärtig diskutiert wird, ist eine Übergangsregelung mit einer Maximaldauer von 12 Monaten. Sie ist erforderlich, um den bestehenden Vertrag nach der Auslagerung der Datenspeicherung aus den Vereinigten Staaten rechtsgültig zu ersetzen. Wenn die Übergangsregelung vor dem 1. Dezember angenommen und die Rechtsgrundlage geändert wird, verhindert dies eine Sicherheitslücke und einen schweren Schlag gegen die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten in diesem Bereich. In unserer jüngsten Sitzung, an der die Europäische Union und Präsident Obama beteiligt waren, war das erste von ihm angesprochene Thema der Kampf gegen den Terrorismus zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Er nannte uns die Namen konkreter Staaten in Europa, die, aufgrund der Zusammenarbeit zwischen uns und ihnen, kürzlich terroristischen Angriffen entkommen sind. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen dazu einige Daten geben. Mehr als 5 450 Fälle sind bis heute nach dem Terrorismusfinanzierungsrückverfolgungsprogramm an die europäischen Regierungen übergeben worden und über 100 neu gefundene Anhaltspunkte konnten den europäischen Ländern dieses Jahr von Januar bis September übergeben werden. Ich kann Ihnen konkrete Beispiele geben. Diese Informationen haben den europäischen Regierungen wichtige Hilfestellungen bei der Untersuchung von Plänen zum Angriff auf transatlantische Flüge zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, die von der al-Qaida ausgearbeitet wurden, geboten. Mitte September 2009 wurden drei Personen zu je mindestens dreißig Jahren Gefängnis verurteilt. Anfang 2009 wurde dieses System verwendet, um die Finanzaktivitäten eines in Europa ansässigen al-Qaida-Mitglieds zu ermitteln, das bei der Planung eines mutmaßlichen Angriffs auf ein Flugzeug eine Rolle spielte. Die Informationen wurden an die Regierungen der europäischen und nahöstlichen Nationen weitergeleitet. Im Sommer 2007 wurde dasselbe System genutzt, um die Finanzaktivitäten eines in Deutschland ansässigen Mitglieds der Islamischen Dschihad-Union zu ermitteln. Diese Informationen trugen zur Ermittlung und schließlich zur Festnahme von Mitgliedern der Islamischen Dschihad-Union bei, die Angriffe auf Standorte in Deutschland planten. Sie haben diese Tätigkeiten anschließend zugegeben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, τέθηκε ένα συγκεκριμένο θέμα για το SWIFT και θα ήθελα να διευκρινίσω τη θέση μου σχετικά, επειδή πιστεύω ότι είναι εξαιρετικής σημασίας. Σχετίζεται επίσης με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Κατά συνέπεια, το εν λόγω σύστημα έχει ήδη σώσει ορισμένες ζωές στην Ευρώπη και αλλού. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να πραγματοποιηθεί με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και εγγύηση των διαφανών και ελεύθερων κοινωνιών μας. Ήμασταν οι πρώτοι που δηλώσαμε στον πρόεδρο Μπους ότι πρέπει να κλείσει τις φυλακές του Γκουαντάναμο – εμείς οι Ευρωπαίοι. Και εμμένουμε σε αυτήν τη θέση μας. Παράλληλα, πρέπει να φροντίσουμε να μείνουμε ενωμένοι και αφοσιωμένοι στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα σας παρουσιάσουμε νέα εντολή βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, ακριβώς για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, στο πλαίσιο της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει πλήρεις εξουσίες. Συνεπώς, στις αρχές του 2010 θα παρουσιάσουμε νέα βάση με σεβασμό προς τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία θα παρέχει στο Κοινοβούλιο πλήρη εξουσία για να ενεργήσει σχετικά, επειδή θέλουμε και το Κοινοβούλιο να βρίσκεται στο προσκήνιο αυτής της δράσης κατά της τρομοκρατίας και υπέρ της ασφάλειας, με πλήρη σεβασμό, βεβαίως, προς τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις νομικές εγγυήσεις μας. Τέλος, επειδή τόσοι πολλοί από εσάς μιλήσατε για το ζήτημα της ισορροπίας των φύλων –και σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας– το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμένα, για την Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, επιτρέψτε μου να επισημάνω το γεγονός ότι σήμερα είναι η 10η επέτειος της παγκόσμιας ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα για το οποίο πρέπει και εμείς στην Ευρώπη να αναλάβουμε δράση. Δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ευρώπη περιπτώσεις επιθέσεων κατά γυναικών από τους άνδρες συντρόφους τους ή πρώην συντρόφους τους. Δράττομαι της ευκαιρίας για να δείξω τη δέσμευσή μας σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα που παρατηρείται και στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Το πρόγραμμα SWIFT είναι πράγματι ένα εξαιρετικά πολύτιμο όργανο των κρατών μελών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Έχει επιτρέψει στις αρχές των κρατών μελών να αποτρέψουν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη. Δεν αναφερόμαστε σε θεωρητικές περιπτώσεις. Αναφερόμαστε σε πραγματικές περιπτώσεις. Το σχέδιο της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση, είναι μια προσωρινή συμφωνία μέγιστης διάρκειας 12 μηνών. Είναι αναγκαία για τη νόμιμη αντικατάσταση της υπάρχουσας συμφωνίας μετά τη μεταφορά της αποθήκευσης δεδομένων εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν η προσωρινή συμφωνία εγκριθεί πριν από την 1η Δεκεμβρίου και η νομική βάση τροποποιηθεί, θα αποφευχθεί το κενό ασφάλειας και το σοβαρό πλήγμα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτόν τον τομέα. Στην πρόσφατη συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο πρόεδρος Obama, το πρώτο ζήτημα που έθεσε ο πρόεδρος Obama είναι η συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ανέφερε ονόματα συγκεκριμένων χωρών της Ευρώπης που πρόσφατα απέφυγαν τρομοκρατικές επιθέσεις χάρη στη συνεργασία μεταξύ μας σε αυτόν τον τομέα. Εάν το επιθυμείτε, μπορώ να σας δώσω ορισμένες σχετικές πληροφορίες. Περισσότερες από 5 450 υποθέσεις που υπόκεινται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχουν περάσει μέχρι σήμερα στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ενώ περισσότερες από 100 νέες υπόνοιες που δημιουργήθηκαν ανατέθηκαν στις ευρωπαϊκές χώρες από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Η πληροφορία αυτή παρείχε ουσιαστική βοήθεια στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια των ερευνών για το σχέδιο της Αλ Κάιντα να επιτεθεί σε υπερατλαντικές πτήσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών. Στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2009, τρία άτομα καταδικάστηκαν σε τουλάχιστον 30 έτη φυλάκισης έκαστος. Στις αρχές του 2009, το σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό της οικονομικής δραστηριότητας μέλους της Αλ Κάιντα που είχε ως βάση του την Ευρώπη και συμμετείχε στον σχεδιασμό εικαζόμενης επίθεσης σε αεροσκάφος. Οι πληροφορίες παρασχέθηκαν στις κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών και χωρών της Μέσης Ανατολής. Το καλοκαίρι του 2007, το ίδιο σύστημα χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων μελών της Islamic Jihad Union που είχαν ως βάση τη Γερμανία. Οι πληροφορίες αυτές συνέβαλαν στην έρευνα και τελικά στη σύλληψη μελών της Islamic Jihad Union που σχεδίαζαν επιθέσεις στη Γερμανία. Στη συνέχεια ομολόγησαν αυτές τις δραστηριότητες."@el10
". – Señor Presidente, hubo un problema concreto con SWIFT y quiero aclarar nuestra posición a ese respecto porque considero que es muy importante. Tiene también que ver con el programa de Estocolmo. Por tanto, este sistema ya ha salvado muchas vidas en Europa y en el resto del mundo. Estamos hablando de una cuestión muy seria. Comparto totalmente que la lucha contra el terrorismo tiene que hacerse respetando totalmente los derechos fundamentales y las garantías de nuestras sociedades abiertas y libres. Nosotros, los europeos, fuimos los primeros en decirle al presidente Bush que tenía que cerrar Guantánamo. Y lo mantenemos. Al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que seguimos unidos y comprometidos con la lucha contra el terrorismo. Es por ello que quiero asegurarles que les presentaremos un nuevo mandato en base al nuevo Tratado de Lisboa, precisamente para abordar esta cuestión, en el que el Parlamento Europeo dispondrá de todos sus poderes. Por tanto, a comienzos de 2010, traeremos unas nuevas bases que respeten el Tratado de Lisboa y que, por supuesto, ofrecerán al Parlamento toda la capacidad de actuación en este asunto, porque queremos que el Parlamento también encabece esta acción contra el terrorismo y a favor de la seguridad, respetando totalmente, claro, nuestros derechos fundamentales y nuestras garantías jurídicas. Por último, puesto que muchos de ustedes mencionaron —y les agradezco los comentarios— la cuestión del equilibrio de sexos, que es muy importante para mí, en la Comisión y en las instituciones europeas, permítanme señalar que hoy es el décimo aniversario del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Creo que este es un programa sobre el que también tenemos que hacer algo en Europa. Por desgracia, todavía hay muchos casos en Europa en los que las mujeres se ven afectadas por los ataques de sus parejas o ex-parejas. Quiero aprovechar esta oportunidad para mostrar nuestro compromiso con este programa muy importante que también está en la sociedad europea. Desde luego, el programa SWIFT es un instrumento muy valioso para los Estados miembros en su lucha contra el terrorismo. Ha permitido a las autoridades de los Estados miembros prevenir ataques terroristas en Europa. No hablamos de casos teóricos, sino de casos reales. El borrador del acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que se está negociando en la actualidad, es un acuerdo provisional con una duración máxima de 12 meses. Es necesario para sustituir legalmente al existente tras el traslado del almacenamiento de datos fuera de los Estados Unidos. Si se aprobase el acuerdo provisional antes del 1 de diciembre y se modificase la base legal, evitaríamos un vacío en la seguridad y un grave golpe a las relaciones Unión Europea-Estados Unidos en este terreno. En la reciente reunión que celebramos, en la que participaron la Unión Europea y el Presidente Obama, la primera cuestión que planteó el dignatario estadounidense fue la cooperación en la lucha contra el terrorismo entre los Estados Unidos y Europa. Nos dio los nombres de países concretos de Europa que han escapado a los ataques terroristas recientemente gracias a la cooperación en este terreno entre ellos y nosotros. Les puedo ofrecer algunos datos, si lo desean. Hasta la fecha, en virtud del Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo se han pasado más de 5 450 casos a los gobiernos europeos, que han ofrecido más de 100 nuevas pistas a los países europeos de enero a septiembre de este año. Les puedo ofrecer ejemplos concretos. Esta información ha servido de gran ayuda a los gobiernos europeos durante la investigación de la trama dirigida por Al Qaeda para atacar vuelos comerciales transatlánticos entre el Reino Unido y los Estados Unidos. A mediados de septiembre de 2009, tres individuos fueron condenados y cada uno fue sentenciado a al menos 30 años de cárcel. A comienzos de 2009, este sistema se utilizó para identificar la actividad financiera de un miembro de Al Qaeda con residencia en Europa que participó en la planificación de un supuesto ataque a un avión. La información se transmitió a los gobiernos de las naciones europeas y de Oriente Próximo. En el verano de 2007, se utilizó el mismo sistema para identificar las actividades financieras de miembros de la Unión de la Jihad Islámica residentes en Alemania. Esta información ayudó en la investigación y posterior detención de miembros de la Unión de la Jihad Islámica que estaban tramando ataques en Alemania. Posteriormente, confesaron estas actividades."@es21
"Lugupeetud juhataja! Enne toodi esile konkreetne küsimus SWIFTi kohta ja ma soovin selgitada sellega seotud seisukohta, sest pean seda väga oluliseks. See puudutab ka Stockholmi programmi. Seega on see süsteem juba päästnud palju elusid Euroopas ja ka mujal. Me räägime ülimalt tõsisest teemast. Ma olen igati nõus, et terrorismivastases võitluses tuleb täielikult austada põhiõigusi ja meie avatud, vaba ühiskonna tagatisi. Meie, eurooplased, olime maailmas esimesed, kes ütlesid president Bushile, et tal tuleb Guantánamo sulgeda, ja me jääme selle juurde. Samal ajal tuleb meil jääda ühtseks ja kindlaks võitlusele terrorismi vastu. Just sellepärast soovin ma teile kinnitada, et me esitame teile uue Lissaboni lepingu alusel uue mandaadi, mis on ette nähtud just selle teema käsitlemiseks ja mille raames saab Euroopa Parlament omale täielikud õigused. Seega esitame me 2010. aasta alguses Lissaboni lepingule vastava uue aluse, mis annab mõistagi Euroopa Parlamendile õiguse nimetatud küsimuses tegutseda, sest me soovime, et ka parlament asuks selle tegevuse eesliinil, millega võideldakse terrorismi vastu ja julgeoleku eest, austades sealjuures loomulikult meie põhiõigusi ja õiguslikke tagatisi. Et nii paljud teist võtsid sõna soolise tasakaalu teemal – ma tänan teid märkuste eest –, mis on väga oluline nii mulle, komisjonile kui ka teistele Euroopa institutsioonidele, siis lubage mul lõpetuseks ära märkida, et täna peetakse kümnendat korda päeva. Ma arvan, et ka sellel teemal tuleb meil Euroopas midagi ette võtta. Kahjuks on Euroopas veel palju juhtumeid, kus naisi ründavad nende meesoost kaaslased või endised kaaslased. Ma soovin kasutada võimalust ja näidata meie kindlat tahet tegelda selle olulise probleemiga, mida esineb ka meie Euroopa ühiskonnas. SWIFT-programm on liikmesriikide jaoks terrorismivastases võitluses tõepoolest väga väärtuslik vahend. See on võimaldanud liikmesriikide ametiasutustel võidelda terrorirünnakute vastu Euroopas. Me ei räägi teoreetilistest juhtumitest. Me räägime konkreetsetest juhtumitest. Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide lepingu eelnõu, mis on praegu arutlusel, kujutab endast vahelepingut, mis kestab maksimaalselt kaksteist kuud. Seda on vaja selleks, et kehtiv leping pärast andmebaasi väljaviimist Ameerika Ühendriikidest õiguslikul viisil asendada. Kui vaheleping võetakse vastu enne 1. detsembrit ja õiguslikku alust muudetakse, hoitakse sellega ära julgeolekualaste puuduste ja tõsise ebakõla tekkimine Euroopa Liidu ja USA selle valdkonna suhetes. Viimasel Euroopa Liidu ja president Obama kohtumisel oli president Obama esimeseks teemaks terrorismivastane võitlus USA ja Euroopa vahel. Ta nimetas meile konkreetsed Euroopa riigid, kellel õnnestus hiljuti tänu meievahelisele selle valdkonna koostööle terrorirünnakud ära hoida. Ma võin teile esitada mõned andmed, kui soovite. Terroristide rahastamise jälgimise programmi raames on Euroopa valitsustele edastatud praeguseni rohkem kui 5450 juhtumit ja selle aasta jaanuarist septembrini on Euroopa riikidele antud üle saja uue vihje. Ma võin tuua teile konkreetsed näited. See teave on olnud suureks abiks Euroopa valitsustele, kui nad uurisid Al Qaeda juhitud vandenõud Ühendkuningriigi ja USA vaheliste Atlandi-üleste lendude ründamise kohta. 2009. aasta septembri keskel mõisteti süüdi kolm isikut, kellest igaühele määrati vähemalt 30 aasta pikkune vangistus. 2009. aasta alguses kasutati nimetatud süsteemi selleks, et teha kindlaks ühe Euroopas asunud ja väidetava lennukirünnaku kavandamises osalenud Al Qaeda liikme finantstegevus. See teave edastati Euroopa ja Lähis-Ida riikide valitsustele. 2007. aasta suvel kasutati sama süsteemi selleks, et teha kindlaks Islamidžihaadi Liidu ühe Saksamaal asuva liikme finantstegevus. Selle teabega aidati kaasa uurimisele, mis puudutas Islamidžihaadi Liidu liikmeid, kes plaanisid Saksamaal teatud objekte rünnata, ning lõpuks ka nende vahistamisele. Lõpuks tunnistasid nad ennast nimetatud tegevuses osalemises süüdi."@et5
"Arvoisa puhemies, keskustelussa mainittiin konkreettinen kysymys Swift-sopimuksesta, ja haluan selvittää asiaa koskevan kannan, koska se on mielestäni erittäin tärkeä. Se liittyy myös Tukholman ohjelmaan. Niinpä järjestelmä on jo pelastanut monia ihmishenkiä Euroopassa ja muualla. Puhumme erittäin vakavista asioista. Olen täysin samaa mieltä siitä, että koko terrorismin torjunta on toteutettava noudattaen avointen, vapaiden yhteiskuntien perusoikeuksia ja takuita. Me eurooppalaiset olimme ensimmäisinä sanomassa presidentti Bushille, että hänen on suljettava Guantánamon vankileiri. Olemme edelleen sitä mieltä. Samaan aikaan meidän on pysyttävä yhtenäisinä ja sitouduttava terrorismin torjuntaan. Siksi haluan vakuuttaa teille kaikille, että me esitämme teille uutta mandaattia uuden Lissabonin sopimuksen perusteella nimenomaan tässä asiassa, jossa Euroopan parlamentti saa täydet valtuudet. Niinpä me annamme vuoden 2010 alussa uuden Lissabonin sopimuksen mukaisen perustan, jossa tietysti annetaan Euroopan parlamentille kaikki valta toimia tässä asiassa, koska me haluamme parlamentin olevan myös terrorismin torjunnan ja turvallisuuden eturintamassa siten, että perusoikeuksiamme ja oikeudellisia takuitamme tietysti kunnioitetaan täysin. Lopuksi, koska niin moni teistä puhui – ja kiitän teitä kommenteistanne – sukupuolten tasa-arvosta, joka on erittäin tärkeä asia minulle, komissiolle ja EU:n toimielimille, haluan muistuttaa teitä siitä, että tänään vietetään kymmenennen kerran kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Pidän tätä asiana, jossa myös me voimme tehdä jotain Euroopassa. Valitettavasti Euroopassa on vieläkin monia tapauksia, joissa naisten puoliso tai entinen puoliso hyökkää heidän kimppuunsa. Haluan käyttää tätä tilaisuutta osoittaakseni sitoumuksemme tähän erittäin tärkeään asiaan, joka esiintyy myös eurooppalaisessa yhteiskunnassamme. Swift-ohjelma on todellakin erittäin arvokas väline jäsenvaltioille, kun ne torjuvat terrorismia. Se on antanut jäsenvaltioiden viranomaisille mahdollisuuden torjua terrorihyökkäyksiä EU:ssa. Emme puhu nyt teoreettisista tapauksista. Puhumme todellisista tapauksista. Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimusluonnos, josta parhaillaan keskustellaan, on väliaikainen järjestely, joka voi kestää korkeintaan 12 kuukautta. Sitä tarvitaan, jotta nykyinen voidaan korvata oikeudellisesti, sen jälkeen kun tiedot on siirretty Yhdysvaltojen ulkopuolelle. Jos väliaikainen sopimus hyväksytään ennen joulukuun 1. päivää ja oikeusperustaa muutetaan, sillä vältetään turvallisuusvaje ja vakava kolhu EU:n ja Yhdysvaltojen suhteille tällä alalla. Viimeisimmässä kokouksessamme, johon osallistuivat Euroopan unioni ja presidentti Obama, ensimmäinen asia, jonka hän otti käsiteltäväksi, oli terrorismin torjunnan alalla tehtävä yhteistyö Yhdysvaltojen ja EU:n välillä. Hän nimesi konkreettisia Euroopan valtioita, jotka olivat välttyneet terrori-iskuilta viime aikoina, koska meidän ja heidän välillä tehdään yhteistyötä. Voin antaa teille asiasta tietoja, jos haluatte. Terroristien rahoituksen jäljittämisohjelman puitteissa on tähän mennessä ilmoitettu yli 5 450 tapauksesta Euroopan valtioiden hallituksille, ja yli 100 uutta vihjettä annettiin Euroopan valtioille tämän vuoden tammikuun ja syyskuun välisenä aikana. Annan teille konkreettisen esimerkin. Kyseiset tiedot ovat tarjonneet huomattavaa apua Euroopan hallituksille, kun nämä ovat tutkineet Al-Qaidan suunnittelemaa juonta hyökätä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen välisiä Atlantin ylittäviä lentoja vastaan. Syyskuun puolivälissä 2009 tuomittiin kolme henkilöä, ja kullekin heistä annettiin vähintään 30 vuoden vankeusrangaistus. Vuoden 2009 alkupuolella järjestelmää käytettiin jäljittämään Eurooppaan sijoittuneen Al-Qaidan jäsenen rahoitustoimia. Hän osallistui väitetyn lentokonetta vastaan suunnatun hyökkäyksen suunnitteluun. Tiedot toimitettiin Euroopan ja Lähi-idän valtioiden hallituksille. Kesällä 2007 samaa järjestelmää käytettiin Saksassa toimivan Islamic Jihad Unionin jäsenten jäljittämisen. Kyseisten tietojen avulla tutkittiin ja lopulta pidätettiin Islamic Jihad Unionin jäseniä, jotka suunnittelivat iskuja saksalaisia kohteita vastaan. He tunnustivat lopulta toimensa."@fi7
"Monsieur le Président, pour répondre à cette question concrète concernant SWIFT, je voudrais clarifier notre position en la matière, car j’estime qu’elle est extrêmement importante. Elle a également un lien avec le programme de Stockholm. Donc, ce système a déjà sauvé de nombreuses vies en Europe et ailleurs dans le monde. Il s’agit d’un sujet extrêmement grave. J’admets tout à fait que toute cette lutte contre le terrorisme doit être menée dans le respect total des droits fondamentaux et des garanties offertes par nos sociétés libres et ouvertes. Les Européens ont été les premiers au monde à dire au président Bush qu’il devait fermer le camp de Guantánamo. Et nous avons défendu cette position avec fermeté. Cependant, il nous faut veiller à rester unis et engagés dans la lutte contre le terrorisme. C’est pourquoi je voudrais vous donner toute garantie que, sur la base du nouveau traité de Lisbonne, nous vous présenterons un nouveau mandat, précisément dans le but de traiter cette question, qui permettra au Parlement européen d’exercer ses pleins pouvoirs. Ainsi, début 2010, nous viendrons avec une nouvelle base respectant le traité de Lisbonne, qui, bien entendu, donnera au Parlement toute sa capacité d’agir en la matière, parce que nous voulons que le Parlement soit également au premier rang de cette action contre le terrorisme et pour la sécurité, en respectant, bien sûr, pleinement nos droits fondamentaux et nos garanties juridiques. Enfin, comme tant d’entre vous ont évoqué – et je vous remercie de vos observations – la question de l’équilibre entre les hommes et les femmes, qui est si importante pour moi, pour la Commission et pour les institutions européennes, permettez-moi de vous signaler qu’aujourd’hui est le 10 anniversaire de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Je crois que c’est un point sur lequel nous aussi devons faire quelque chose en Europe. Malheureusement, les cas sont toujours nombreux en Europe où des femmes sont victimes d’agressions de la part de leurs compagnons ou ex-compagnons. Je tiens à profiter de cette occasion pour montrer notre engagement dans cette question très importante, qui intéresse également notre société européenne. Le programme SWIFT est, en effet, un instrument très précieux pour les États membres dans leur combat contre le terrorisme. Il a permis aux autorités des États membres de prévenir des attaques terroristes en Europe. Il n’est pas question ici de cas théoriques. Nous parlons de cas concrets. Le projet d’accord Union européenne-États-Unis, qui est en cours de discussion, est un accord provisoire d’une durée maximale de 12 mois. Il est nécessaire afin de remplacer juridiquement celui qui existe après le transfert du stockage de données hors des États-Unis. Si l’accord provisoire est adopté avant le 1 décembre et si la base juridique est modifiée, il évitera des lacunes en matière de sécurité et un coup terrible aux relations Union européenne-États-Unis dans ce domaine. Lors de la dernière réunion que nous avons eue, entre l’Union européenne et le président Obama, la première question que celui-ci a soulevée concernait la coopération États-Unis-Europe en matière de lutte contre le terrorisme. Il nous a cité les noms de pays européens qui, concrètement, ont échappé récemment à des attaques terroristes grâce à la coopération en la matière entre eux et nous. Si vous le souhaitez, je puis vous donner quelques informations à ce sujet. Plus de 5 450 cas, dans le cadre du programme de surveillance du financement du terrorisme, ont été transmis à ce jour aux gouvernements européens, et plus de 100 nouveaux indices produits ont été fournis à des pays européens de janvier à septembre de cette année. Je peux vous donner des exemples concrets. Ces informations ont apporté une aide considérable aux gouvernements européens au cours de l’enquête menée dans le complot dirigé par Al-Qaïda, qui visait des vols transatlantiques reliant le Royaume-Uni et les États-Unis. À la mi-septembre 2009, trois individus ont été reconnus coupables, et chacun a été condamné à une peine d’au moins 30 années de prison. Début 2009, ce système a été exploité pour identifier les activités financières d’un membre d’Al-Qaïda basé en Europe, qui a joué un rôle dans la planification d’une attaque présumée sur un avion. L’information a été transmise aux gouvernements de pays européens et du Moyen-Orient. Au cours de l’été 2007, le même système a été utilisé pour identifier les activités financières de membres de l’Union du djihad islamique basés en Allemagne. Cette information a contribué à l’enquête et à l’arrestation qui a suivi de membres de l’Union du djihad islamique, qui planifiaient d’attaquer des sites en Allemagne. Ils ont, par la suite, reconnu ces activités."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Felmerült a SWIFT-egyezmény kérdése, és ezzel kapcsolatban tisztázni szeretném a helyzetet, mert ezt nagyon fontosnak tartom. Ennek a stockholmi programhoz is köze van. Ez a rendszer tehát már számos életet mentett meg Európában és azon kívül. Rendkívül komoly kérdésről beszélünk. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az egész terrorizmus elleni harcot az alapvető jogok maximális tiszteletben tartása mellett, valamint nyitott, szabad társadalmaink sérelme nélkül kell folytatnunk. Mi mondtuk a világon először Bush elnöknek, hogy be kell zárnia Guantánamót. Mi, európaiak. És ma is kitartunk a véleményünk mellett. Ugyanakkor tennünk kell azért, hogy egységesek és elkötelezettek maradjuk a terrorizmus elleni küzdelem iránt. Ezért akarom mindenáron biztosítani Önöket arról, hogy az új Lisszaboni Szerződés alapján új mandátummal fognak gazdagodni, pontosan e kérdés megoldása érdekében, amelynek terén az Európai Parlamentnek teljes hatásköre lesz. Tehát 2010 elején – a Lisszaboni Szerződéssel összhangban – új alapokra helyezzük tevékenységünket, ami természetesen minden tekintetben lehetővé teszi majd a Parlament számára, hogy intézkedjen ebben a kérdésben, mert mi is azt akarjuk, hogy a Parlament élen járjon a terrorizmus elleni és a biztonságért folytatott küzdelemben, természetesen maradéktalanul tiszteletben tartva az alapvető jogokat és jogi garanciáinkat. Végezetül, mivel olyan sokan említették a nemek egyensúlyának kérdését, amely számomra, a Bizottság számára és az európai intézmények számára is egyaránt nagyon fontos – köszönöm az ezzel kapcsolatos észrevételeiket –, engedjék meg, hogy jelezzem: ma ünnepeljük 10. alkalommal a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napját. Ez olyan terület, ahol még van mit tennünk itt, Európában. Sajnos még mindig sok esetben fordul elő Európában, hogy a nők férfitársaik vagy korábbi partnereik támadásának esnek áldozatul. Meg szeretném ragadni ezt az alkalmat, hogy kinyilvánítsam e fontos kérdés iránti elkötelezettségünket, amely az európai társadalomban is jelen van. A SWIFT-program tulajdonképpen egy nagyon értékes eszköz ad a tagállamok kezébe a terrorizmus elleni küzdelemhez. Lehetővé teszi a tagállami hatóságok számára, hogy megakadályozzák Európában a terrortámadásokat. Nem elméleti síkon beszélünk, hanem konkrét esetekről. Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti megállapodás-tervezet, amelyről jelenleg tárgyalások folynak, egy legfeljebb 12 hónapos időtartamra szóló ideiglenes megállapodás. Erre azért van szükség, hogy jogilag a jelenleg hatályos megállapodás helyébe lépjen, miután az USA-ban megszűnik az adatok tárolása. Ha az ideiglenes megállapodást december 1-jéig elfogadják, és a jogalap megváltozik, ez megszüntet egy biztonsági rést, és ezáltal elkerülhető lesz, hogy ezen a téren jelentősen megrendüljön az EU és az USA közötti kapcsolat. A legutóbbi ülésen, amelyen az Európai Unió képviselői és Obama elnök úr is részt vett, az elnök úr által felvetett első kérdés az Egyesült Államok és az Európai Unió által a terrorizmus ellni harcban folytatott együttműködésre irányult. Konkrétan megnevezte azokat az európai országokat, ahol az USA és az EU közötti együttműködés eredményeként a közelmúltban sikerült terrorcselekményeket meghiúsítani. Ha érdekli Önöket, erről adatokkal is tudok szolgálni. A terrorizmus finanszírozásának felderítésére irányuló program (TFTP) keretében ez év januárja és szeptembere között eddig több mint 5450 ügyet adtak át európai kormányoknak, és több mint 100 új nyomon tudtak elindulni az európai országok. Konkrét példákat is mondhatok. Ezek az információk óriási segítséget nyújtottak az európai kormányoknak az al-Kaida azon terveinek a felderítésében, amelyek az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok közötti transzatlanti légi járatokon végrehajtott támadásokat tűzték ki célul. 2009. szeptember közepén három személyt ítéltek el, mindegyiküket legalább 30 évi börtönbüntetésre. 2009 elején e rendszer segítségével azonosították egy al-Kaidához köthető, Európában tevékenykedő személy pénzügyi tranzakcióit, aki szerepet játszott egy állítólagos repülőgép elleni merényletben. Az információt továbbították az európai és a közel-keleti országoknak. 2007 nyarán ugyanennek a rendszernek a segítségével fedték fel az Iszlám Dzsihád Unió Németországban tevékenykedő tagjainak pénzügyi tranzakcióit. Az így nyert információk segítettek a nyomozásban és végső soron az Iszlám Dzsihád Unió azon tagjainak a letartóztatásában, akik Németország területén támadásokat terveztek. Ezek a személyek később bevallották, hogy részt vettek ezekben a tevékenységekben."@hu11
"Signor Presidente, è stato citato il programma SWIFT e a questo riguardo ritengo sia estremamente importante chiarire la nostra posizione, anche in relazione al programma di Stoccolma. Il sistema ha quindi già salvato molte vite in Europa e nel mondo. La questione è estremamente seria. Concordo pienamente sul fatto che la lotta contro il terrorismo debba avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali e garantire società libere e aperte. Siamo stati noi europei i primi al mondo a dire al presidente Bush che doveva chiudere Guantanamo e continuiamo a sostenere tale richiesta. Al contempo, però, dobbiamo renderci conto della necessità di rimanere uniti e di impegnarci nella lotta contro il terrorismo. Posso assicurarvi che, sulla base del nuovo trattato di Lisbona, presenteremo al Parlamento europeo un nuovo mandato che gli conferirà pieni poteri nell’affrontare questo tema. All’inizio del 2010 presenteremo quindi una nuova base normativa che, nel rispetto del trattato di Lisbona, darà naturalmente al Parlamento la facoltà di intervenire in questo settore: noi infatti desideriamo che il Parlamento sia protagonista nella lotta al terrorismo e nella politica di sicurezza, ovviamente nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie giuridiche. Infine, dato che tanti di voi hanno accennato – e vi ringrazio di averlo fatto – alla questione della parità tra uomini e donne che è un aspetto importante per me, per la Commissione e per le istituzioni europee, desidero sottolineare che oggi ricorre il decimo anniversario della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Credo che noi europei dovremmo fare qualcosa per arginare tale fenomeno. Purtroppo in Europa vi sono ancora molti casi di violenza sulle donne da parte dei loro compagni o ex compagni e desidero cogliere l’opportunità per sottolineare il nostro impegno su questo importante problema presente anche nella società europea. Lo SWIFT è in realtà uno strumento prezioso per gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo e ha consentito alle autorità dei paesi dell’Unione di prevenire attacchi terroristici in Europa. Non stiamo parlando di casi ipotetici ma di fatti reali. La bozza di accordo tra Unione europea e Stati Uniti attualmente in discussione è una misura provvisoria con una durata massima di 12 mesi resasi necessaria per sostituire quella esistente dopo lo spostamento dei dati all’esterno degli Stati Uniti. Adottando l’accordo provvisorio prima del 1° dicembre e modificandone la base legale si colmerà un vuoto giuridico in materia di sicurezza e si eviterà di dare un duro colpo alle relazioni tra Unione europea e Stati Uniti in questo settore. In occasione di un recente incontro con l’Unione europea il presidente Obama ha per prima cosa sollevato il tema della cooperazione tra Stati Uniti e Europa nella lotta contro il terrorismo e ci ha elencato i paesi europei scampati di recente ad attacchi terroristici grazie a questa cooperazione. Se volete posso fornirvi alcuni dati. Nell’ambito del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi fino ad oggi sono state trasmesse più di 5 450 segnalazioni ai governi europei e da gennaio a settembre più di 100 segnalazioni hanno dato avvio ad indagini in Europa. Posso fornirvi esempi concreti. Le informazioni hanno aiutato concretamente i governi europei nelle indagini relative ad un piano terroristico di Al-Qaeda, architettato contro i voli transoceanici tra Regno Unito e Stati Uniti. A metà di settembre del 2009 tre persone sono state arrestate e condannate a 30 anni di carcere. All’inizio del 2009 il sistema ha individuato le attività finanziarie di un appartenente ad Al-Qaeda residente in Europa che ha preso parte alla pianificazione di un presunto attacco aereo. L’informazione è stata trasmessa ai governi degli Stati europei e di quelli mediorientali. Nell’estate del 2007 lo stesso sistema ha individuato le attività finanziare di alcuni membri della jihad islamica residenti in Germania. Questa informazione è servita ad avviare le indagini che hanno portato all’arresto di alcuni membri della jihad islamica che contavano di sferrare attacchi terroristici in Germania e che in seguito hanno confessato."@it12
"Gerb. pirmininke, buvo pateiktas konkretus klausimas dėl SWIFT, todėl noriu paaiškinti savo poziciją šiuo klausimu, nes, mano manymu, jis neparastai svarbus. Be to, jis turi daug bendro su Stokholmo programa. Taigi, šia sistema jau buvo išgelbėta daug gyvybių Europoje ir kitur. Kalbame apie nepaprastai rimtą problemą. Visiškai sutinku, kad visa kova su terorizmu turi būti vykdoma visiškai atsižvelgiant į mūsų atvirų ir laisvų visuomenių pagrindines teises ir garantijas. Buvome pirmieji pasaulyje, Prezidentui G. W. Bushui pasakę, kad jis turi uždaryti Gvantanamo kalėjimą, – būtent mes, europiečiai. Mes remiame tai. Tačiau turime vertinti tai taip, kad liktume vieningi ir įsipareigoję kovoti su terorizmu. Todėl noriu jus visus patikinti, kad, remdamiesi nauja Lisabonos sutartimi, suteiksime jums naujus įgaliojimus kaip tik spręsti šį klausimą, kuriuo Europos Parlamentas turės visas savo galias. Taigi, 2010 m. pradėsime turėdami naują pagrindą, kuriuo bus atsižvelgta į Lisabonos sutartį, pagal kurią, žinoma, Parlamentui bus suteiktos visos galios veikti šiuo klausimu, nes norime, kad Parlamentas taip pat būtų šių veiksmų prieš terorizmą ir už saugumą pagrindinėse pozicijose, bet, žinoma, visiškai paisydamas pagrindinių teisių ir mūsų teisinių garantijų. Galiausiai, kadangi tiek daug jūsų kalbėjo – dėkoju už jūsų pastabas – lyčių lygybės klausimu, kuris toks svarbus man, Komisijai ir Europos institucijoms, norėčiau jums leidus pažymėti, kad šiandien yra 10-osios Tarptautinės smurto prieš moteris panaikinimo dienos metinės. Mano manymu, tai darbotvarkė, pagal kurią mes Europoje taip pat turime kai ką padaryti. Deja, Europoje vis dar pasitaiko daug atvejų, kai moteris užpuola jų partneriai arba buvę partneriai. Noriu pasinaudoti šia galimybe pademonstruoti mūsų nuolatinį dėmesį šiai labai svarbiai darbotvarkei, kuri taip pat rodo mūsų Europos visuomenė. SWIFT programa tikrai yra valstybėms narėms labai naudinga priemonė joms kovojant su terorizmu. Ja buvo sudarytos sąlygos valstybių narių institucijoms užkirsti kelią Europoje rengiamiems teroristų išpuoliams. Kalbame ne apie teorinius atvejus. Kalbame apie tikrus atvejus. Šiuo metu svarstomas Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų susitarimo projektas yra laikinasis susitarimas, kurio maksimali trukmė 12 mėnesių. Jo reikia siekiant teisėtai pakeisti galiojantį susitarimą perkėlus duomenų saugyklą iš Jungtinių Valstijų. Jeigu laikinasis susitarimas bus patvirtintas anksčiau nei gruodžio 1 d. ir bus pakeistas teisinis pagrindas, bus išvengta saugumo spragos ir smarkaus smūgio Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų šios srities santykiams. Paskutiniame mūsų surengtame susitikime, kuriame dalyvavo Europos Sąjunga ir Prezidentas B. Obama, pirmasis jo iškeltas klausimas – Jungtinių Valstijų ir Europos bendradarbiavimas kovojant su terorizmu. Jis išvardijo konkrečias Europos šalis, kurios neseniai išvengė teroristų išpuolių dėl to, kad vyko mūsų ir jų bendradarbiavimas šiuo klausimu. Jei pageidaujate, galiu pateikti kai kurią informaciją apie tai. Iki šios dienos Europos vyriausybėms pagal Terorizmo finansavimo sekimo programą buvo perduota daugiau nei 5 450 atvejų, iš jų daugiau nei 100 naujų surinktų duomenų komplektų Europos šalims perduota nuo šių metų sausio iki rugsėjo mėnesio. Galiu pateikti konkrečių pavyzdžių. Ši informacija labai padėjo Europos vyriausybėms tiriant Al-Qaidai vadovaujant rengtą sąmokslą – buvo siekiama užpulti transatlantinių oro linijų orlaivius, skraidančius tarp JK ir Jungtinių Valstijų. 2009 m. rugsėjo mėn. viduryje buvo apkaltinti trys asmenys, kurie visi buvo nuteisti kalėti ne mažiau nei 30 metų. 2009 m. pradžioje ši sistema buvo naudojama Europoje įsikūrusių Al-Qaidos asmenų, kurie dalyvavo planuojant įtariamus išpuolius orlaiviuose, finansavimo veiklai nustatyti. Informacija buvo perduota Europos ir Artimųjų Rytų šalių vyriausybėms. 2007 m. vasarą ta pati sistema buvo naudojama Vokietijoje įsikūrusių Islamo džihado sąjungos narių finansinei veiklai nustatyti. Ši informacija padėjo atlikti tyrimą ir galiausiai suimti Islamo džihado sąjungos narius, kurie planavo užpulti Vokietijos vietoves. Vėliau jie prisipažino dėl šios veiklos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šeit tika uzdots konkrēts jautājums par tādēļ es vēlētos izskaidrot situāciju šajā jomā, jo, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Šim jautājumam ir cieša saistība ar Stokholmas programmu. Tādējādi šī sistēma ir izglābusi daudzu cilvēku dzīvības gan Eiropā, gan arī citviet pasaulē. Jautājums, kuru mēs apspriežam, ir ļoti nopietns. Es pilnībā piekrītu, ka cīņa pret terorismu ir jāizvērš, ievērojot pamattiesības un nodrošinot atvērtas un brīvas sabiedrības garantijas. Mēs bijām pirmie pasaulē, kuri aicināja prezidentu slēgt Gvantanamo ieslodzījuma centru, tie bijām mēs — eiropieši, un mēs iestājāmies par to. Vienlaikus mums ir jāsaglabā sava vienotība un jāsniedz ieguldījums cīņā pret terorismu. Tādēļ es jums garantēju, ka, pamatojoties uz jauno Lisabonas līgumu, jums tiks piešķirtas jaunas pilnvaras šā jautājuma risināšanai. 2010. gada sākumā mēs nāksim klajā ar jaunu pamatojumu, ievērojot Lisabonas līgumu, kas, protams, piešķirs Parlamentam pilnīgu rīcības brīvību šajā jomā, jo vēlamies, lai arī Parlamentam būtu vadošā loma cīņā pret terorismu, vienlaikus nodrošinot pamattiesību ievērošanu un tiesiskās garantijas. Tā kā tik daudzi no jums runāja — un es pateicos par jūsu komentāriem — par dzimuma līdzsvaru, kas ir ļoti svarīgi arī man, Komisijai un pārējām Eiropas iestādēm, es vēlētos jums paziņot, ka šodien ir pret sievietēm vērstas vardarbības izskaušanas desmitā gadskārta. Manuprāt, tā ir vēl viena joma, kurā mums kaut kas ir jādara. Diemžēl Eiropā joprojām ir daudz gadījumu, kad sievietēm uzbrūk viņu bijušie vai esošie vīriešu dzimuma draugi. Es vēlos izmantot iespēju un apliecināt mūsu apņemšanos risināt šo Eiropas sabiedrībai tik ļoti aktuālo problēmu. programma patiesi ir ļoti vērtīgs dalībvalstu instruments cīņā pret terorismu, ar kura palīdzību šo valstu iestādēm ir iespēja novērst teroristu uzbrukumus Eiropā, un runa šajā gadījumā ir nevis par teorētiskiem, bet gan faktiskiem gadījumiem. Eiropas Savienības un ASV vienošanās projekts, kas pašlaik tiek apspriests, ir pagaidu pasākums, kura maksimālais paredzētais ilgums ir 12 mēneši. Tas ir nepieciešams, lai likumīgā veidā aizstātu jau esošo vienošanos par datu pārvietošanu to uzglabāšanai ārpus ASV. Pagaidu nolīguma pieņemšana līdz 1. decembrim, kā arī tā juridiskā pamata maiņa palīdzēs izvairīties no nepilnībām drošības jomā, kā arī no plaisas ES-ASV attiecībās. Nesen notikušajā sanāksmē, kurā piedalījās ES pārstāvji un arī prezidents viņa pirmais mums uzdotais jautājums bija par ASV un ES sadarbību cīņā pret terorismu. Viņš minēja vairākas Eiropas valstis, kurās ar šo sadarbību nesen bija izdevies novērst teroristu uzbrukumus. Ja vēlaties, varu nosaukt konkrētus skaitļus. Saskaņā ar teroristu finansējuma izsekošanas programmu līdz šim Eiropas valdībām ir nodots vairāk nekā 5450 lietu. ES laika posmā no šā gada janvāra līdz septembrim ir izveidojušies vairāk nekā 100 jaunu teroristu finansēšanas kanālu. Es varu minēt konkrētus piemērus. Šī informācija bija ļoti noderīga Eiropas valstu valdībām, kad tika veikta izmeklēšana saistībā ar plānotajiem uzbrukumiem transatlantisko aviosabiedrību lidmašīnām, kuras veic lidojumus starp Apvienoto Karalisti un ASV. 2009. gada septembra vidū tika notiesātas trīs personas, katrai no tām piespriežot vismaz 30 gadu cietumsodu. 2009. gada sākumā šī sistēma tika pielietota, lai atklātu kāda Eiropā bāzēta grupējuma locekļa finansiālās darbības, kurš tika turēts aizdomās par līdzdalību uzbrukuma lidmašīnai plānošanā. Informācija tika nodota Eiropas valstu, kā arī Tuvo un Vidējo Austrumu valstu valdībām. 2007. gada vasarā tā pati sistēma tika pielietota, lai atklātu Vācijā bāzēta grupējuma locekļu finansiālās darbības. Šī informācija bija noderīga izmeklēšanā, un tā bija arī iemesls minēto personu apcietināšanai, kuri plānoja uzbrukumus dažādiem Vācijas objektiem. Vēlāk viņi atzinās savā nodarījumā."@lv13
"Mr President, there was this concrete issue on SWIFT and I want to clarify the position on that matter because I think it is extremely important. It also has to do with the Stockholm Programme. So, this system already saved many lives in Europe and elsewhere. We are talking about an extremely serious matter. I fully agree that the whole fight against terrorism has to be done in the full respect of fundamental rights and guarantees of our open, free societies. We were the first in the world to say to President Bush that he needed to close Guantánamo – we Europeans. And we stand by it. At the same time, we have to see to it that we stay united and committed to the fight against terrorism. That is why I want to give you all the assurance that we will present to you a new mandate on the basis of the new Treaty of Lisbon, precisely for addressing this issue, where the European Parliament will have its full powers. So in early 2010 we will come with a new basis respecting the Lisbon Treaty that will, of course, give Parliament all the capacity to act in this matter because we want Parliament to be also at the forefront of this action against terrorism and for security, by fully respecting, of course, our fundamental rights and our legal guarantees. Finally, since so many of you spoke – and I thank you for your comments – on the issue of gender balance, which is so important for me, for the Commission and for the European institutions, let me signal the fact that today is the 10th anniversary of the international day for the elimination of violence against women. I think this is an agenda where we also have to do something in Europe. Unfortunately, there are still many cases in Europe where women are affected by attacks by their male companions or former companions. I want to use this opportunity to show our commitment to this very important agenda which is also in our European society. The SWIFT programme is, indeed, a very valuable instrument for Member States in their fight against terrorism. It has allowed Member States’ authorities to prevent terrorist attacks in Europe. We are not talking about theoretical cases. We are talking about actual cases. The draft European Union-United States agreement, which is currently being discussed, is an interim arrangement with a maximum duration of 12 months. It is needed in order to legally replace the existing one after the move of the data storage out of the United States. If the interim agreement is adopted before 1 December and the legal basis is changed, it will avoid a security gap and a serious blow to European Union-United States relations in this area. In the recent meeting we had, involving the European Union and President Obama, the first issue he raised was the cooperation on the fight against terrorism between the United States and Europe. He gave us the names of concrete countries in Europe that escaped terrorist attacks recently because of the cooperation in this matter between us and them. I can give you some data on that, if you wish. More than 5 450 cases under the Terrorist Finance Tracking Programme have been passed to date to European governments, with over 100 new generated leads provided to European countries from January to September this year. I can give you concrete examples. This information has provided substantial assistance to European governments during the investigation into the Al-Qa’ida-directed plot to attack transatlantic airline flights travelling between the UK and the United States. In mid-September 2009 three individuals were convicted, and each was sentenced to at least 30 years in prison. In early 2009 this system was used to identify the financial activity of a Europe-based Al-Qa’ida individual who played a role in the planning of an alleged attack on aircraft. The information was passed to the governments of European and Middle Eastern nations. In summer 2007 the same system was used to identify the financial activities of Germany-based members of the Islamic Jihad Union. This information contributed to the investigation and eventual arrest of Islamic Jihad Union members who were plotting to attack sites in Germany. They subsequently confessed to these activities."@mt15
". − Mijnheer de Voorzitter, er was een concreet probleem met Swift en ik wil graag het standpunt daarover toelichten, want ik denk dat dit uiterst belangrijk is. Het heeft ook te maken met het programma van Stockholm. Dit systeem heeft in Europa en elders dus al veel levens gered. We hebben het hier over een uiterst serieuze zaak. Ik ben het er volledig mee eens dat de hele strijd tegen terrorisme moet plaatsvinden onder volledige eerbiediging van de grondrechten en met waarborgen voor onze open, vrije samenlevingen. We waren de eersten in de wereld die tegen president Bush hebben gezegd dat hij Guantánamo moest sluiten – wij Europeanen. En we vinden dat nog steeds. Tegelijkertijd moeten we erop toezien dat we eensgezind blijven en betrokken blijven in de strijd tegen terrorisme. Ik wil u daarom allemaal verzekeren dat we u een nieuw mandaat zullen voorleggen op basis van het nieuwe Verdrag van Lissabon, juist om deze kwestie aan te pakken, waarbij het Europees Parlement zijn volle bevoegdheden zal hebben. Begin 2010 zullen we dus met een nieuwe grondslag komen, die het Verdrag van Lissabon respecteert en die het Parlement natuurlijk alle bevoegdheden zal geven om in deze zaak op te treden, want we willen dat het Parlement ook vooroploopt in deze actie tegen terrorisme en voor veiligheid, uiteraard onder volledige eerbiediging van onze grondrechten en onze wettelijke waarborgen. Omdat zo velen van u hebben gesproken – en ik dank u voor uw opmerkingen – over het evenwicht tussen de seksen, dat zo belangrijk is voor mij, voor de Commissie en voor de Europese instellingen, wil ik tot slot wijzen op het feit dat het vandaag de tiende verjaardag van de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen is. Ik denk dat dit een onderwerp is waarop we in Europa ook iets moeten doen. Helaas zijn er in Europa nog steeds veel gevallen waarin vrouwen slachtoffer worden van aanvallen van hun mannelijke partners of voormalige partners. Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om onze betrokkenheid te tonen bij dit zeer belangrijke thema, dat ook relevant is voor onze Europese samenleving. Het Swift-programma is voor de lidstaten inderdaad een heel waardevol instrument in hun strijd tegen terrorisme. Het heeft de autoriteiten van de lidstaten in staat gesteld om terroristische aanvallen in Europa te voorkomen. We hebben het hier niet over theoretische, maar over werkelijke gevallen. De ontwerpovereenkomst van de Europese Unie en de Verenigde Staten, die momenteel wordt besproken, is een interim-overeenkomst met een looptijd van maximaal twaalf maanden. Deze is nodig om rechtsgeldig de bestaande regeling te vervangen na de verplaatsing van de gegevensopslag naar buiten de Verenigde Staten. Als de interim-overeenkomst voor 1 december wordt goedgekeurd en de rechtsgrondslag wordt gewijzigd, voorkomt dit een hiaat in de beveiliging en een ernstige klap voor de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten op dit gebied. In de bijeenkomst die we onlangs hebben gehad en waar de Europese Unie en president Obama aan deelnamen, was het eerste onderwerp dat de president ter sprake bracht, de samenwerking tussen de Verenigde Staten en Europa in de strijd tegen terrorisme. Hij heeft ons de namen gegeven van concrete landen in Europa die onlangs aan terroristische aanslagen zijn ontkomen dankzij de samenwerking tussen hen en ons op dit gebied. Ik kan u daarover enkele gegevens geven, als u dat wilt. Tot nu toe zijn uit hoofde van het programma voor het opsporen van de financiering van terroristische activiteiten meer dan 5 450 gevallen doorgegeven aan Europese regeringen; daarbij zijn aan Europese landen van januari tot en met september van dit jaar meer dan honderd nieuw gegenereerde aanwijzingen gegeven. Ik kan u concrete voorbeelden geven. Deze informatie heeft de Europese regeringen substantieel geholpen bij het onderzoek naar het plan van Al-Qa’ida om aanslagen te plegen op trans-Atlantische vluchten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Medio september 2009 zijn drie personen veroordeeld. Elk van hen heeft een gevangenisstraf van minstens dertig jaar gekregen. Begin 2009 is dit systeem gebruikt om de financiële activiteit op te sporen van een in Europa gevestigde Al-Qa’ida-aanhanger die een rol speelde in het plannen van een vermoedelijke aanslag op een vliegtuig. De informatie is doorgegeven aan de regeringen van landen in Europa en het Midden-Oosten. In de zomer van 2007 is hetzelfde systeem gebruikt om de financiële activiteiten op te sporen van in Duitsland gevestigde leden van de Islamic Jihad Union. Deze informatie heeft bijgedragen tot het onderzoek naar en de uiteindelijke arrestatie van leden van de Islamic Jihad Union die plannen beraamden voor aanslagen op locaties in Duitsland. Zij hebben deze activiteiten daarna bekend."@nl3
"Panie przewodniczący! Nawiązano tu do konkretnej kwestii SWIFT i pragnę wyjaśnić tę kwestię, ponieważ wydaje mi się ona niezwykle ważna. Jest ona również związana z programem sztokholmskim. System ten uratował już zatem wiele istnień w Europie i innych częściach świata. Mówimy tu o niezwykle ważnej materii. W pełni zgadzam się, że walka z terroryzmem musi być generalnie prowadzona z pełnym poszanowaniem praw podstawowych i gwarancji naszych otwartych, wolnych społeczeństw. Byliśmy pierwsi na świecie, którzy powiedzieli prezydentowi Bushowi, że musi zamknąć Guantánamo – my, Europejczycy. I nadal się przy tym upieramy. Jednocześnie musimy dopilnować, byśmy pozostali zjednoczeni i w pełni zaangażowani na rzecz walki z terroryzmem. Dlatego też pragnę zapewnić wszystkich państwa, że na podstawie nowego traktatu lizbońskiego otrzymają państwo od nas nowy mandat, który umożliwi państwu zajęcie się właśnie tym problemem i który nada Parlamentowi Europejskiemu pełnię kompetencji. Tak więc na początku 2010 roku przedstawimy nową podstawę respektującą traktat lizboński, która oczywiście da Parlamentowi pełnię uprawnień do podejmowania działań w tej materii, ponieważ chcemy, by również Parlament znajdował się na pierwszej linii działań antyterrorystycznych i na rzecz bezpieczeństwa, rzecz jasna przy pełnym poszanowaniu naszych praw podstawowych i naszych gwarancji prawnych. Wreszcie, ponieważ tak wielu z państwa zabrało głos – i dziękuję państwu za przedstawione uwagi – na temat równowagi płci, która jest tak ważna dla mnie, dla Komisji i europejskich instytucji, pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, że dziś po raz dziesiąty obchodzimy Dzień przeciwko Przemocy wobec Kobiet. Myślę, że jest to dziedzina, w której również musimy coś uczynić w Europie. Niestety w Europie nadal odnotowuje się wiele przypadków ataków na kobiety, dokonywanych przez partnerów lub byłych partnerów. Pragnę skorzystać z okazji, by okazać nasze zaangażowanie na rzecz rozwiązania tego jakże ważnego problemu, który istnieje również w naszym europejskim społeczeństwie. W rzeczy samej program SWIFT jest bardzo wartościowym instrumentem, jakim dysponują państwa członkowskie w walce z terroryzmem. Umożliwił on władzom państw członkowskich zapobieżenie atakom terrorystycznym w Europie. Nie mówimy tu o potencjalnych atakach. Mówimy o rzeczywistych przypadkach. Projekt umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, który jest obecnie przedmiotem debat, jest rozwiązaniem tymczasowym, które będzie obowiązywało maksymalnie 12 miesięcy. Będzie ono potrzebne jako prawne następstwo obowiązującej umowy po przeniesieniu przechowywania danych ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli umowa tymczasowa zostanie przyjęta przed 1 grudnia i zmieniona zostanie podstawa prawna, możliwe będzie uniknięcie luki bezpieczeństwa i poważnego ciosu w stosunki między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w tej dziedzinie. Na naszym niedawnym spotkaniu, w którym udział wzięli przedstawiciele Unii Europejskiej i prezydent Obama, pierwszą kwestią, jaką poruszył amerykański prezydent, była współpraca między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Prezydent Obama wskazał z nazwy konkretne państwa w Europie, które niedawno uniknęły ataków terrorystycznych dzięki współpracy w tej dziedzinie między nami a Ameryką. Jeżeli sobie państwo życzą, mogę przedstawić państwu w tym zakresie wybrane dane statystyczne. Jak dotąd w ramach Programu tropienia środków finansowych należących do terrorystów rządy europejskich krajów otrzymały informacje na temat 5 450 spraw, wśród których jest ponad 100 nowych tropów prowadzących do krajów europejskich od stycznia do września. Mogę przytoczyć konkretne przykłady. Informacje te były bardzo pomocne dla europejskich rządów w toku śledztwa dotyczącego planowanych przez Al-Kaidę ataków na samoloty latające na trasie między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. W połowie 2009 roku za winne uznano trzy osoby. Każdą z nich skazano na 30 lat więzienia. Na początku roku 2009, dzięki temu systemowi wykryto działalność finansową zamieszkałej w Europie osoby powiązanej z Al-Kaidą, która uczestniczyła w przygotowaniach zamachu na samoloty. Informacja o tej działalności została przekazana rządom krajów europejskich i bliskowschodnich. Latem 2007 roku tego sam system wykorzystano do wykrycia działalności finansowej mieszkających w Niemczech członków Unii Islamskiego Dżihadu. Informacje były pomocne w śledztwie i przyczyniły się ostatecznie do aresztowania członków Unii Islamskiego Dżihadu, którzy planowali ataki na obiekty w Niemczech. Po zatrzymaniu przyznali się oni do tych działań."@pl16
"Senhor Presidente, foi levantada uma questão concreta sobre o SWIFT, e eu quero esclarecer esse assunto, porque o considero de enorme importância. Também se prende com o programa de Estocolmo. Portanto, este sistema já salvou muitas vidas na Europa e noutras paragens. Estamos a falar de uma matéria de enorme gravidade. Concordo plenamente que todo o combate contra o terrorismo tem de ser travado com escrupuloso respeito pelos direitos e liberdades fundamentais próprios das nossas sociedades abertas e livres. Nós fomos os primeiros, em todo o mundo, a dizer ao Presidente George W. Bush que era preciso que encerrasse Guantánamo – nós, os europeus. E não abdicamos dessa posição. Por outro lado, temos de nos manter unidos e empenhados na luta contra o terrorismo. É por isso que quero assegurar aos senhores deputados que iremos apresentar-lhes uma proposta de novo mandato com base no novo Tratado de Lisboa, precisamente para a abordagem destas matérias, em que o Parlamento Europeu passará a ter plenos poderes. Assim, no princípio de 2010, avançaremos com uma nova base jurídica em conformidade com o Tratado de Lisboa que, naturalmente, dará ao Parlamento toda a competência para agir nesta matéria, porque é nosso desejo que o Parlamento também esteja na vanguarda desta acção contra o terrorismo e em prol da segurança, respeitando escrupulosamente, claro, os nossos direitos fundamentais e as nossas prerrogativas jurídicas. Finalmente, já que tantos dos oradores se referiram – e agradeço as vossas observações – à questão, que eu tanto valorizo, do equilíbrio de género na composição da Comissão e das instituições europeias, permitam-me, senhores deputados, que assinale que se celebra hoje o 10.º aniversário da instituição do Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres. Penso que essa é uma causa por que temos também de fazer alguma coisa na Europa. Infelizmente, continuam a ser frequentes na Europa os casos de mulheres que são vítimas de ataques por parte dos seus companheiros ou ex-companheiros. Quero aproveitar o ensejo para demonstrar o nosso empenho nessa causa, que respeita também à nossa sociedade europeia. O programa SWIFT é, de facto, um instrumento inestimável para os Estados-Membros na luta contra o terrorismo. Tem permitido às autoridades dos Estados-Membros evitar a consumação de ataques terroristas na Europa. Não estou a falar de casos hipotéticos. Estou a falar de ataques concretos. O projecto de acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos que está actualmente a ser discutido é um acordo provisório com uma validade máxima de 12 meses. É juridicamente necessário para substituir o que já existe, após a mudança da base de dados, que se encontra nos Estados Unidos. Se o acordo provisório for adoptado antes de 1 de Dezembro, com a nova base jurídica, evitar-se-á que se abra uma lacuna de segurança e que as relações União Europeia-Estados Unidos nesta área sofram um rude golpe. Na reunião que tivemos recentemente, entre a União Europeia e o Presidente Barack Obama, o primeiro tópico que ele abordou foi o da cooperação entre os Estados Unidos e a Europa no combate ao terrorismo. Citou-nos países europeus concretos que escaparam recentemente a atentados terroristas graças à cooperação nesta questão entre nós e eles. Posso fornecer dados concretos, se o desejarem. Até à data, foram transmitidos aos governos europeus mais de 5450 processos de investigação no âmbito do Programa de Detecção do Financiamento do Terrorismo, e de Janeiro a Setembro do ano corrente, foram facultadas aos países europeu mais de cem pistas novas. Posso dar exemplos concretos aos senhores deputados. A informação em causa constituiu um auxílio substancial aos governos europeus na investigação do plano, dirigido pela Al-Qaeda, para a execução de atentados contra voos comerciais entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Em meados de Setembro de 2009, três indivíduos foram condenados em penas de prisão de 30 ou mais anos de prisão. No início de 2009, o recurso ao referido sistema permitiu identificar a actividade financeira de um membro da Al-Qaeda estabelecido na Europa, que participou no processo de preparação de um alegado atentado contra um avião. A informação foi comunicada a governos de nações europeias e do Médio Oriente. No Verão de 2007, o mesmo sistema foi usado para identificar as actividades financeiras de membros da União da Jihad Islâmica radicados na Alemanha. Essa informação contribuiu para a investigação e ulterior detenção de membros da União da Jihad Islâmica que estavam a planear ataques contra alvos na Alemanha. Os suspeitos vieram a confessar a prática dessas actividades."@pt17
"Domnule Preşedinte, a fost semnalată o problemă concretă cu privire la SWIFT şi doresc să clarific poziţia legată de această chestiune, deoarece cred că este extrem de important. Are legătură, de asemenea, cu Programul de la Stockholm. Prin urmare, acest sistem a salvat deja multe vieţi în Europa şi în alte zone. Vorbim despre o chestiune extrem de importantă. Sunt total de acord că lupta împotriva terorismului trebuie purtată cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale şi a garanţiilor societăţilor noastre deschise şi libere. Am fost primii din lume care i-am spus preşedintelui Bush că trebuie să închidă Guantánamo – noi, europenii. Şi susţinem în continuare acest lucru. În acelaşi timp, trebuie să avem grijă să rămânem uniţi şi angajaţi în lupta împotriva terorismului. De aceea doresc să vă ofer tuturor asigurarea că vă vom prezenta un nou mandat în temeiul noului Tratat de la Lisabona, tocmai pentru abordarea acestei probleme, în cadrul căruia Parlamentul European va avea putere deplină. Astfel, la începutul lui 2010, vom elabora o nouă bază, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, şi va acorda, bineînţeles, Parlamentului întreaga capacitate de decizie în această privinţă, deoarece dorim ca Parlamentul să se afle, de asemenea, în linia întâi a acestei lupte împotriva terorismului şi pentru securitate, respectând, bineînţeles, pe deplin drepturile noastre fundamentale şi garanţiile noastre juridice. În cele din urmă, având în vedere că aţi luat cuvântul atâţia dintre dumneavoastră – şi vă mulţumesc pentru observaţii – în legătură cu egalitatea de gen, care este atât de importantă pentru mine, pentru Comisie şi pentru instituţiile europene, permiteţi-mi să semnalez faptul că astăzi este cea de-a 10-a aniversare a zilei internaţionale pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor. Cred că ea reprezintă o agendă în cadrul căreia trebuie să luăm măsuri şi în Europa. Din nefericire, mai există încă multe cazuri în Europa în care femeile sunt atacate de partenerii lor bărbaţi sau de foştii parteneri. Doresc să folosesc această ocazie pentru a demonstra angajamentul nostru faţă de această agendă foarte importantă, care există, de asemenea, în societatea noastră europeană. Programul SWIFT reprezintă, într-adevăr, un instrument foarte valoros pentru statele membre în lupta acestora împotriva terorismului. El a permis autorităţilor din statele membre să prevină atacuri teroriste în Europa. Nu discutăm despre cazuri teoretice. Vorbim despre cazuri reale. Proiectul de acord Uniunea Europeană - Statele Unite, în curs de dezbatere, reprezintă un acord interimar cu o durată maximă de 12 luni. Este necesar pentru a-l înlocui din punct de vedere juridic pe cel existent, după mutarea stocării datelor în afara Statelor Unite. În cazul în care acordul interimar va fi adoptat înainte de 1 decembrie, iar temeiul juridic va fi modificat, se va evita o lipsă în materie de securitate şi o lovitură gravă adusă relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite în acest domeniu. La reuniunea recentă pe care am avut-o, la care au participat Uniunea Europeană şi preşedintele Obama, prima problemă ridicată de acesta a fost cea a cooperării dintre Statele Unite şi Europa în privinţa luptei împotriva terorismului. Ne-a furnizat numele ţărilor din Europa care au evitat recent atacuri teroriste datorită cooperării în materie dintre noi şi ei. Vă pot oferi câteva date în acest sens, dacă doriţi. Până în prezent au fost transmise peste 5 450 de cazuri guvernelor europene în cadrul Programului de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste, anul acesta, din ianuarie până în septembrie, fiindu-le furnizate ţărilor europene peste 100 de piste nou apărute. Vă pot oferi exemple concrete. Aceste informaţii au oferit un sprijin substanţial guvernelor europene în timpul anchetării planului condus de Al-Qaida care viza atacuri asupra unor zboruri ale liniilor aeriene transatlantice între Regatul Unit şi Statele Unite. La jumătatea lunii septembrie 2009 au fost condamnate trei persoane, fiecare la cel puţin 30 de ani de închisoare. La începutul lui 2009, acest sistem a fost utilizat pentru a identifica activitatea financiară a unui membru al Al-Qaida din Europa care a jucat un rol în planificarea unui presupus atac asupra unei aeronave. Informaţiile au fost transmise guvernelor naţiunilor europene şi din Orientul Mijlociu. În vara 2007, acelaşi sistem a fost utilizat pentru a identifica activităţile financiare ale membrilor din Germania ai Uniunii Islamice Jihad. Aceste informaţii au contribuit la anchetarea şi, în cele din urmă, la arestarea unor membri ai Uniunii Islamice Jihad, care plănuiau să atace locuri din Germania. Ulterior, aceştia şi-au recunoscut faptele."@ro18
"Vážený pán predseda, táto istá záležitosť sa týkala programu SWIFT a chcel by som objasniť pozíciu v tejto veci, pretože si myslím, že je to nesmierne dôležité. Súvisí to aj so Štokholmským programom. Takže tento systém už zachránil mnoho životov, a to nielen v Európe. Hovoríme o mimoriadne závažnej veci. Plne súhlasím s tým, aby celý boj proti terorizmu prebiehal pri plnom rešpektovaní základných práv a záruk našich otvorených a slobodných spoločností. Ako prví na svete sme prezidentovi Bushovi povedali, že musí zatvoriť Guantánamo – my Európania. A za tým si stojíme. Zároveň sa musíme postarať o to, aby sme zostali jednotní a odhodlaní v boji proti terorizmu. Preto vás chcem čo najviac uistiť, že vám poskytneme nový mandát na základe novej Lisabonskej zmluvy presne na riešenie tejto otázky, v rámci ktorého bude mať Európsky parlament plnú právomoc. Takže začiatkom roka 2010 predstavíme nový základ, ktorý, samozrejme, ponúkne Parlamentu v súlade s Lisabonskou zmluvou všetku kapacitu na konanie v tejto veci, pretože chceme tiež, aby bol Parlament na čele tohto boja proti terorizmu a boja za bezpečnosť a aby boli, samozrejme, dodržané naše základné práva a právne záruky. Nakoniec, keďže toľkí z vás vystúpili – a ja vám ďakujem za pripomienky – v otázke rodovej rovnováhy, ktorá je pre mňa taká dôležitá, ako aj pre Komisiu a európske inštitúcie, dovoľte mi upozorniť na skutočnosť, že dnes je desiate výročie medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách. Myslím si, že aj toto je program, v ktorom musíme niečo v Európe urobiť. V Európe je, bohužiaľ, ešte stále veľa prípadov žien postihnutých útokmi svojich partnerov alebo bývalých partnerov. Rád by som využil túto príležitosť a preukázal náš záväzok v súvislosti s týmto dôležitým programom, ktorý sa tiež nachádza v našej európskej spoločnosti. Program SWIFT je pravdaže veľmi cenný nástroj pre členské štáty v ich boji proti terorizmu. Umožnil orgánom členských štátov predísť teroristickým útokom v Európe. Nehovoríme o teoretických prípadoch. Hovoríme o skutočných prípadoch. Návrh dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, o ktorej sa v súčasnosti diskutuje, je dočasnou dohodou s maximálnou dĺžkou platnosti 12 mesiacov. Potrebujeme ju ako zákonnú náhradu za existujúcu dohodu po presunutí archivácie údajov mimo Spojených štátov. Ak sa dočasná dohoda príjme do 1. decembra a zmení sa právny základ, vyhneme sa medzere v bezpečnosti a vážnemu úderu vzťahom medzi Európskou úniou a USA. Na nedávnom stretnutí, ktoré sme mali a ktorého sa zúčastnili Európska únia a prezident Obama, predložil pán prezident ako prvú otázku spolupráce medzi Spojenými štátmi a Európou v boji proti terorizmu. Poskytol nám názvy konkrétnych európskych krajín, ktoré prednedávnom unikli pred teroristickými útokmi vďaka našej vzájomnej spolupráci v tejto záležitosti. Môžem vám o tom poskytnúť údaje, ak chcete. Viac ako 5 450 prípadov patriacich do Programu na sledovanie financovania terorizmu doteraz prešlo na európske vlády s viac ako 100 novými vygenerovanými stopami, ktoré boli poskytnuté európskym krajinám od januára do septembra tohto roku. Môžem uviesť konkrétne príklady. Tieto informácie predstavovali značnú pomoc európskym vládam počas vyšetrovania tajného plánu útoku na zámorské lety medzi Spojeným kráľovstvom a Spojenými štátmi, ktorý zosnovala al-Káida. V polovici septembra 2009 boli usvedčení traja jednotlivci a každý z nich bol odsúdený na minimálne 30 rokov väzenia. Začiatkom roka 2009 sa tento systém použil na identifikovanie finančnej činnosti príslušníka európskej odnože al-Káidy, ktorý sa zúčastnil plánovania údajného útoku na lietadlo. Táto informácia bola poskytnutá vládam Európy a Blízkeho východu. V lete 2007 bol použitý tento istý systém na identifikovanie finančných činností členov Únie islamského džihádu pochádzajúcich z Nemecka. Tieto informácie prispeli k vyšetrovaniu a nakoniec aj zatknutiu členov Únie islamského džihádu, ktorí tajne plánovali útoky na rôznych miestach v Nemecku. Nakoniec sa k týmto činnostiam priznali."@sk19
"Gospod predsednik, pojavilo se je konkretno vprašanje o sistemu SWIFT, zato bi želel pojasniti stališče o tej zadevi, ker menim, da je izredno pomembno. Opraviti ima tudi s stockholmskim programom. Torej je ta sistem v Evropi in tudi drugod rešil že veliko življenj. Govorimo o izredno resni zadevi. V celoti se strinjam, da mora boj proti terorizmu v celoti potekati ob polnem spoštovanju temeljnih pravic in zagotovil naših odprtih, svobodnih družb. Bili smo prvi na svetu, ki smo predsedniku Bushu rekli, da mora zapreti Guantánamo – mi, Evropejci. In za tem še stojimo. Hkrati moramo poskrbeti, da bomo ostali enotni in predani boju proti terorizmu. Zato vam želim v celoti zagotoviti, da vam bomo na podlagi nove Lizbonske pogodbe predstavili nov mandat, ki bo obravnaval natanko to vprašanje in kjer bo imel Evropski parlament svoje polne pristojnosti. V začetku leta 2010 bomo torej predstavili novo podlago ob upoštevanju Lizbonske pogodbe, ki bo seveda dala Parlamentu vsa pooblastila za ukrepanje v tej zadevi, saj si želimo, da bi bil tudi Parlament v ospredju tega boja proti terorizmu in prizadevanj za varnost, pri čemer se bodo seveda v celoti spoštovali naše temeljne pravice in naša pravna zagotovila. In na koncu, ker ste mnogi izmed vas govorili – in zahvaljujem se vam za vaše pripombe – o vprašanju ravnovesja med spoloma, ki je zame in tudi za Komisijo ter evropske institucije zelo pomembno, naj povem samo to, da danes že desetič obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Mislim, da je tudi to zadeva, pri kateri moramo v Evropi nekaj storiti. Na žalost imamo v Evropi še veliko primerov žensk, ki so žrtve napadov svojih življenjskih sopotnikov ali nekdanjih sopotnikov. Želel bi izkoristiti to priložnost, da pokažem našo zavezo tej zelo pomembni zadevi, ki je prisotna tudi v naši evropski družbi. Program SWIFT je dejansko zelo dragocen instrument za države članice pri njihovem boju proti terorizmu. Organom držav članic je omogočil, da so preprečili teroristične napade v Evropi. Ne govorimo o teoretičnih primerih. Govorimo o dejanskih primerih. Osnutek sporazuma Evropska unija-Združene države, o katerem trenutno potekajo razprave, je vmesni dogovor, ki lahko traja največ 12 mesecev. Potreben je zato, da bi zakonito nadomestil obstoječega, potem ko se podatki ne bodo več shranjevali v Združenih državah. Če bo vmesni sporazum sprejet pred 1. decembrom in če se bo pravna podlaga spremenila, se bo z njim mogoče izogniti varnostni vrzeli in resnemu udarcu odnosom med Evropsko unijo in Združenimi državami na tem področju. Na nedavnem srečanju, ki smo ga imeli in ki je vključevalo Evropsko unijo in predsednika Obamo, je bilo prvo vprašanje, ki ga je predsednik Obama odprl, sodelovanje Združenih držav in Evrope v boju proti terorizmu. Dal nam je imena tistih držav v Evropi, ki so se v zadnjem času izognila terorističnim napadom prav zaradi tega našega sodelovanja. Če želite, vam lahko dam nekaj podatkov o tem. Do danes je bilo na evropske vlade prenesenih več kot 5 450 primerov iz programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti z več kot 100 novih zbranih sledi, posredovanih evropskim državam v času od januarja do septembra letos. Lahko vam podam konkretne primere. Te informacije so bile v veliki meri v pomoč evropskim vladam med preiskavo načrta, ki ga je vodila Al Kaida o napadu na čezatlantske lete med Združenim kraljestvom in Združenimi državami. Sredi septembra 2009 so bile obsojene tri osebe, vsaka na vsaj 30 let zapora. V začetku leta 2009 se je ta sistem uporabljal za odkrivanje finančne dejavnosti predstavnika evropske Al Kaide, ki je bil vpleten v načrtovanje domnevnega napada na letalo. Podatki so bili posredovani vladam evropskih in bližnjevzhodnih narodov. Poleti 2007 je bil isti sistem uporabljen pri odkrivanju finančnih dejavnosti članov Zveze islamskega džihada, ki so delovali v Nemčiji. Te informacije so prispevale k preiskavi in končni aretaciji članov Zveze islamskega džihada, ki so v Nemčiji načrtovali več napadov. Slednji so na koncu te dejavnosti priznali."@sl20
". Herr talman! När det gäller den konkreta frågan om Swift vill jag förtydliga vår ståndpunkt eftersom jag anser att detta är extremt viktigt. Det har också att göra med Stockholmsprogrammet. Detta system har alltså redan räddat många liv i Europa och på andra platser. Detta är en extremt allvarlig fråga. Jag håller helt med om att hela kampen mot terrorismen måste ske med full respekt för de grundläggande rättigheterna och med garantier för våra öppna och fria samhällen. Vi européer var de första i världen som sade till president Bush att han behövde stänga Guantánamo, och vi står fast vid detta. Samtidigt måste vi se till att vi förblir enade och engagerade i kampen mot terrorismen. Därför vill jag försäkra er alla om att vi kommer att ge er ett nytt mandat på grundval av det nya Lissabonfördraget, just för att ta itu med denna fråga, där Europaparlamentet kommer att ha sina fullständiga befogenheter. I början av 2010 ska vi komma med en ny grund i enlighet med Lissabonfördraget som naturligtvis kommer att ge parlamentet alla befogenheter för att agera i denna fråga. Vi vill att parlamentet också ska gå i spetsen för dessa åtgärder mot terrorismen och för säkerheten, naturligtvis med fullständig respekt för våra grundläggande rättigheter och våra rättsliga garantier. Eftersom så många av er yttrade er – och jag tackar er för era kommentarer – i frågan om jämn könsfördelning, som är så viktigt för mig, för kommissionen och för EU-institutionerna, låt mig slutligen uppmärksamma att det i dag är 10-årsdagen av Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Det är en dagordning där vi också måste göra något i EU. Tyvärr finns det ännu många fall i Europa där kvinnor angrips av sina manliga partner eller före detta partner. Jag vill passa på och visa vårt åtagande till denna mycket viktiga dagordning som också är en del av vårt europeiska samhälle. Swift-programmet är ett mycket värdefullt instrument för medlemsstaterna i deras kamp mot terrorismen. Det har gjort det möjligt för medlemsstaternas myndigheter att förhindra terroristattacker i Europa. Vi talar inte om teoretiska fall. Vi talar om verkliga fall. Det förslag till avtal mellan EU och Förenta staterna som för närvarande diskuteras är en övergångslösning med en maximal giltighet på 12 månader. Det behövs för att lagligen ersätta det befintliga avtalet efter att lagringen av uppgifter flyttas från Förenta staterna. Om interimsavtalet antas före den 1 december och den rättsliga grunden ändras kommer man därigenom att undvika en säkerhetslucka och ett allvarligt slag mot förbindelserna mellan EU och Förenta staterna på detta område. Vid det sammanträde som vi nyligen hade med EU och president Obama var den första frågan som han tog upp just Förenta staternas och EU:s samarbete i kampen mot terrorismen. Han nämnde konkreta länder i Europa som nyligen undgått terroristattacker genom vårt samarbete i denna fråga. Jag kan ge er uppgifter om detta om ni önskar. Fler än 5 450 fall inom programmet för att spåra finansiering av terrorism har hittills överlämnats till europeiska regeringar och över 100 nyligen framtagna tips har lämnats till europeiska länder från januari till september i år. Jag kan ge er konkreta exempel. Denna information har varit ett viktigt stöd för europeiska regeringar vid utredningen av den al-Qaida-ledda planen att angripa transatlantiska flygningar mellan Storbritannien och Förenta staterna. I mitten av september 2009 dömdes tre individer. Var och en av dessa dömdes till minst 30 års fängelse. I början av 2009 användes detta system för att kartlägga den finansiella aktiviteten hos en Europabaserad al-Qaida-medlem som var med och planerade en påstådd flygplansattack. Informationen överlämnades till regeringarna i länder i Europa och Mellanöstern. Under sommaren 2007 användes samma system för att kartlägga den finansiella aktiviteten hos Tysklandsbaserade medlemmar av Islamic Jihad Union. Denna information bidrog till utredningen och till det slutliga gripandet av medlemmar i Islamic Jihad Union som planerade attacker på olika platser i Tyskland. De erkände senare dessa aktiviteter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Islamic Jihad Union"13
"José Manuel Barroso,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,9,21,4
"rahvusvahelist naistevastase vägivalla kaotamise"5
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph