Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-028"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-028"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Herr talman! Tack gruppledarna för dessa mycket inspirerande inlägg. Inte alla, men de allra flesta verkar i likhet med det svenska ordförandeskapet glada över att vi kunde få dessa två utnämningar i hamn, Herman Van Rompuy och Catherine Ashton. Båda dessa personer bidrar till koherens, stadga och ökad samordning i Europeiska unionen, och det behövs för att vi ska kunna fokusera på de stora utmaningarna som löper över de sex månaders ordförandeskapen. Det tror jag är mycket bra. Nu kan de när de väl är utnämnda, precis som Martin Schulz har sagt, fokusera på sina uppgifter och vi kan komma ifrån denna debatt. När Lissabonfördraget nu äntligen träder i kraft den 1 december så kanske också den brittiska inrikespolitiska debatten kan lämna denna kammare. EU behöver moderna spelregler och Lissabonfördraget kommer att ge oss det. Vi är bättre rustade att ta itu med de stora frågor vi står inför. Den närmaste tiden fram till det europeiska toppmötet är det framför allt tre frågor där det svenska ordförandeskapet hoppas att med er och kommissionens hjälp flytta fram positionerna. Klimatfrågan: Vi gör vårt yttersta för att få en ambitiös politisk överenskommelse med en tidtabell, så att detta så småningom kan bli legalt bindande. Vi kommer under en lång tid att få leva med resultaten från Köpenhamn och det som kommer efter och långsamt ställa om våra samhällen till att bli mera klimatsmarta. De ekonomiska frågorna: Även om det ljusnar på de finansiella marknaderna så står vi inför stor arbetslöshet i många länder och detta kommer att prägla oss under många år framöver. Vad gäller Verhofstadts frågor om övervakning är jag glad att vi ändå tar många steg framåt i den här frågan. Problemet med den finansiella övervakning som har funnits hittills är att den har fokuserat för mycket på individuella företag och för lite på hela det finansiella systemet. Samarbetet mellan de olika övervakningsorganen har heller inte fungerat. Med de nya europeiska övervakningsorganen på plats kommer vi att kunna avhjälpa detta. Det blir en övergripande syn och ett ökat samarbete. De blir ju också ansvariga inför rådet och Europaparlamentet. Övriga detaljer kring detta kommer att diskuteras på Ekofin-mötet den 2 december, då jag hoppas att man kommer framåt ytterligare. Slutligen om Stockholmsprogrammet: Detta är ett väldigt viktigt beslut som vi också kommer att leva med under lång tid framöver och där Europaparlamentet kommer få mycket stort inflytande i framtiden. Det handlar precis som många av er har sagt om att hitta lösningar på de fruktansvärda problem vi står inför när det handlar om gränsöverskridande brottslighet, trafficking, hotet från terrorismen och om att balansera detta med en politik som också sätter medborgaren i centrum och ser till att det finns respekt för den enskildes integritet. Jag hoppas att vi kan komma fram till ett långsiktigt program som arbetar med dessa frågor i det s.k. Stockholmsprogrammet. Dessa tre frågor har tillsammans med några andra frågor varit det svenska ordförandeskapets prioriteringar och jag är mycket glad över att se att vi förhoppningsvis kommer att ro detta i hamn i december. Tack så mycket, jag har ju anledning att återkomma också i slutet på denna debatt."@sv22
lpv:translated text
"Pane předsedo, děkuji vedoucím politických skupin za velmi podnětné příspěvky. Valná většina, byť ne všichni, se zdá být podobně jako švédské předsednictví potěšena, že jsme dokázali úspěšně provést jmenování Hermana Van Rompuye a Catherine Ashtonové. Oba přispívají k soudržnosti, stabilitě a lepší koordinaci Evropské unie, což je nezbytné, pokud máme být schopni zaměřit na velké výzvy, které přesahují šestiměsíční předsednická období. Domnívám se, že je to dobře. Jak prohlásil pan Schulz, po svém jmenování se mohou soustředit na svou práci a my můžeme pokročit od této diskuse dále. Až Lisabonská smlouva 1. prosince konečně vstoupí v platnost, snad zůstanou za dveřmi této sněmovny i britské vnitropolitické debaty. Evropská unie potřebuje moderní základní pravidla a Lisabonská smlouva nám je poskytuje. Budeme mít k dispozici lepší prostředky pro řešení zásadních problémů, kterým čelíme. V nadcházejícím období před evropskou vrcholnou schůzkou existují tři hlavní oblasti, v nichž chce švédské předsednictví spolu s vámi a s pomocí Komise dosáhnout pokroku. Otázka klimatu, v souvislosti s kterou děláme maximum, abychom dosáhli ambiciózní politické dohody s časovým rozvrhem tak, aby se tato nakonec mohla stát právně závaznou. S výsledkem jednání v Kodani a tím, co bude následovat, budeme muset žít velmi dlouho, a musíme postupně změnit naši společnost, aby se začala ve vztahu ke klimatu chovat chytřeji. Co se týká ekonomických otázek, přestože situace na finančních trzích vypadá lépe, čelíme v mnoha zemích vysoké nezaměstnanosti, která bude výrazným rysem našich hospodářství po řadu nadcházejících let. Pokud jde o otázky pana Verhofstadta ve věci dohledu, těší mne, že v této věci přece jen postupujeme kupředu. Dosavadní problém s finančním dohledem spočíval v tom, že se příliš zaměřoval na jednotlivé podniky, a málo na finanční systém jako celek. Spolupráce mezi orgány finančního dohledu také nefungovala. S ustanovením nových evropských orgánů finančního dohledu se s tímto problémem dokážeme vypořádat. Jejich pohled bude zastřešující a budou spolupracovat na širší bázi. Budou samozřejmě také odpovědné Radě a Evropskému parlamentu. Další podrobnosti této záležitosti budou probírány na zasedání Rady ECOFIN 2. prosince, kde doufám dojde k dalšímu pokroku. A na závěr ve věci Stockholmského programu: Jedná se o velmi významné rozhodnutí, se kterým rovněž budeme muset žít velmi dlouho a na něž bude mít Evropský parlament v budoucnu obrovský vliv. Jak mnozí z vás prohlásili, podstatou bude nalézt řešení na závažné problémy, před kterými stojíme v souvislosti s přeshraniční kriminalitou, obchodováním s lidmi a hrozbou terorismu, a jejich vyvážení s politikou, jejímž středem je občan a která zajišťuje respekt vůči soukromí jednotlivců. Doufám, že dokážeme vytvořit dlouhodobý plán, který se s těmito problémy v rámci Stockholmského programu vypořádá. Tyto tři oblasti, spolu s řadou dalších, představovaly priority švédského předsednictví a mne velmi těší, že je v prosinci, doufejme úspěšně, uzavřeme. Mnohokrát vám děkuji. Na konci této rozpravy se samozřejmě znovu ujmu slova."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne sige tak til gruppelederne for deres meget inspirerende indlæg. Ikke alle, men de allerfleste, ser ligesom det svenske formandskab ud til at være glade for, at vi kunne få disse to udnævnelser af Herman Van Rompuy og Catherine Ashton på plads. Begge disse personer bidrager til sammenhæng, stabilitet og øget samordning i EU, og det er nødvendigt, hvis vi skal kunne fokusere på de store udfordringer, der varer længere tid end de seks måneder, et formandskab varer. Jeg tror, det er rigtig godt. Nu kan de, når de er blevet udnævnt, præcis som hr. Schulz sagde, fokusere på deres opgaver, og vi kan komme ud over denne debat. Når Lissabontraktaten nu endelig træder i kraft den 1. december, kan den britiske indenrigspolitik måske også blive drøftet uden for plenarsalen. EU har brug for moderne spilleregler, og Lissabontraktaten vil give os dette. Vi er bedre rustet til at tage fat på de store spørgsmål, vi står over for. I den kommende tid frem til det europæiske topmøde er der frem for alt tre spørgsmål, hvor det svenske formandskab håber at kunne gøre fremskridt sammen med Parlamentet og med hjælp fra Kommissionen. Vedrørende klimaspørgsmålet gør vi vores yderste for at få en ambitiøs politisk aftale med en tidsplan, således at aftalen i sidste ende bliver juridisk bindende. Vi kommer til at leve med resultatet af mødet i København og det, der sker bagefter, i lang tid, og vi skal lidt efter lidt omstille vore samfund til at blive mere klimasmarte. Vedrørende de økonomiske spørgsmål står vi, selv om det lysner på finansmarkederne, over for en høj arbejdsløshed i mange lande, og dette vil præge vores økonomier i mange år fremover. For så vidt angår hr. Verhofstadts spørgsmål om tilsyn, er jeg glad for, at vi ikke desto mindre gør fremskridt på dette område. Problemet med det finansielle tilsyn, vi har haft hidtil, er, at der har været for stor fokus på individuelle virksomheder og for lidt fokus på hele det finansielle system. Samarbejdet mellem de forskellige tilsynsorganer har heller ikke fungeret. Når de nye europæiske tilsynsorganer er på plads, vil vi kunne afhjælpe dette. Der bliver et overordnet overblik og et styrket samarbejde. De bliver jo også ansvarlige over for Rådet og Parlamentet. De øvrige detaljer omkring dette vil blive drøftet på Økofin-mødet den 2. december, hvor vi forhåbentlig vil gøre yderligere fremskridt. Til slut vil jeg vedrørende Stockholmprogrammet sige, at dette er en særdeles vigtig beslutning, som vi også kommer til at leve med i lang tid fremover, og hvor Parlamentet kommer til at få meget stor indflydelse i fremtiden. Det handler, præcis som mange af medlemmerne har sagt, om at finde løsninger på de frygtelige problemer, vi står over for, for så vidt angår grænseoverskridende kriminalitet, menneskehandel og terrortruslen, samt at afbalancere dette med en politik, som også sætter medborgerne i centrum og sikrer, at der er respekt for den enkeltes integritet. Jeg håber, at vi kan komme frem til et langsigtet program, hvor der tages fat på disse spørgsmål i Stockholmprogrammet. Disse tre spørgsmål har sammen med en række andre spørgsmål været det svenske formandskabs prioriteringer, og det glæder mig meget at se, at vi forhåbentlig vil få dette i hus i december. Jeg får jo lejlighed til at tage ordet igen, når forhandlingen afsluttes."@da2
"Herr Präsident! Ich danke den Fraktionsführern für ihre sehr inspirierenden Beiträge. Die große Mehrheit, wenn auch nicht alle, scheinen wie der schwedische Ratsvorsitz erfreut zu sein, dass wir erfolgreich die beiden Ernennungen von Herman Van Rompuy und Catherine Ashton vornehmen konnten. Diese beiden Personen tragen zum Zusammenhalt, zur Stabilität und zur verstärkten Koordinierung in der Europäischen Union bei, was notwendig ist, wenn wir in der Lage sein wollen, die größten Herausforderungen zu überwinden, die über die sechsmonatigen Vorsitze hinausgehen. Ich denke, das ist sehr gut. Wie Herr Schulz gesagt hat, werden sie jetzt nach ihrer Ernennung in der Lage sein, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren und wir können diese Diskussion hinter uns lassen. Vielleicht kann die britische innenpolitische Diskussion, wenn der Vertrag von Lissabon am 1. Dezember endlich in Kraft tritt, auch außerhalb dieses Plenarsaals gelassen werden. Die EU benötigt moderne Grundregeln und der Vertrag von Lissabon wird uns diese liefern. Wir werden besser ausgerüstet sein, um uns um die größten Probleme zu kümmern, denen wir gegenüber stehen. In der nächsten Zeit vor dem europäischen Gipfel gibt es drei wichtige Probleme, bei denen der schwedische Ratsvorsitz hofft, zusammen mit Ihnen und mithilfe der Kommission Fortschritte zu erzielen. Das Klimaproblem, bei dem wir unser Bestes tun, um eine ehrgeizige politische Vereinbarung mit einem Zeitplan zu erzielen, damit sie schließlich rechtsverbindlich werden kann. Wir werden für lange Zeit mit dem Ergebnis von Kopenhagen, und was danach kommt, leben müssen, und wir müssen unsere Gesellschaften langsam ändern, damit sie klimaintelligenter werden. Zu den Wirtschaftsfragen: auch wenn es auf den Finanzmärkten besser aussieht, stehen uns in vielen Ländern noch hohe Arbeitslosenzahlen bevor, und das wird für unsere Wirtschaften ein bedeutendes Merkmal in den kommenden Jahren sein. Bezüglich Herrn Verhofstadts Frage zur Aufsicht freue ich mich dennoch über den Fortschritt bei diesem Thema. Das Problem, das wir bisher mit der Finanzaufsicht hatten, ist, dass sie sich zu sehr auf einzelne Unternehmen konzentriert hat und zu wenig auf das Finanzsystem als Ganzes. Auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Aufsichtsbehörden hat nicht funktioniert. Mit den neuen europäischen Aufsichtsbehörden können wir dieses Problem beheben. Wie werden eine Gesamtbetrachtung und eine verstärkte Zusammenarbeit haben. Sie werden natürlich auch dem Rat und dem Europäischen Parlament rechenschaftspflichtig sein. Weitere Einzelheiten dieser Angelegenheit werden bei der Ecofin-Sitzung am 2. Dezember diskutiert werden, und ich hoffe, dass wir dort weitere Fortschritte erzielen werden. Und schließlich zu dem Stockholmer Programm: das ist eine sehr wichtige Entscheidung, mit der wir auch sehr lange leben müssen und auf die das Europäische Parlament zukünftig sehr viel Einfluss haben wird. Wie viele von Ihnen gesagt haben, ist es eine Frage des Findens der richtigen Lösungen zu diesen furchtbaren Problemen, denen wir bezüglich grenzüberschreitender Kriminalität, Schmuggel und der Gefahr des Terrorismus gegenüberstehen, und des Ausgleichs dieser Lösungen mit einer Politik , die die Bürger in den Mittelpunkt stellt und sicherstellt, dass die Privatsphäre der Einzelnen geachtet wird. Ich hoffe, dass wir ein langfristiges Programm schaffen können, mit dem wir diese Themen innerhalb des Stockholmer Programms behandeln können. Diese drei Probleme sowie eine Reihe weiterer waren die Prioritäten des schwedischen Ratsvorsitzes und ich freue mich sehr, dass wir diese im Dezember hoffentlich zu einem erfolgreichen Abschluss bringen können. Vielen Dank. Ich werde natürlich zum Ende dieser Debatte noch einmal sprechen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους αρχηγούς των Ομάδων για την εμπνευσμένη συμβολή τους. Η μεγάλη πλειοψηφία, αν και όχι απόλυτη, φαίνεται ότι, όπως και η σουηδική Προεδρία, είναι ικανοποιημένη με το γεγονός ότι καταφέραμε να στεφθούν με επιτυχία οι δύο διορισμοί, του Herman Van Rompuy και της Catherine Ashton. Και οι δύο συμβάλλουν στη συνοχή, τη σταθερότητα και τον αυξημένο συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι απαραίτητο εάν θέλουμε να είμαστε σε θέση να επικεντρωθούμε στις σημαντικές προκλήσεις που αλληλεπικαλύπτουν τις εξαμηνιαίες Προεδρίες. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ καλό. Όπως δήλωσε και ο κ. Schulz, αφού διορίστηκαν θα μπορέσουν να επικεντρωθούν στα καθήκοντά τους και εμείς θα μπορέσουμε να τερματίσουμε αυτήν τη συζήτηση. Ενδεχομένως, όταν επιτέλους η Συνθήκη της Λισαβόνας τεθεί σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου, να μπορέσει και η συζήτηση για τη βρετανική εσωτερική πολιτική να μείνει εκτός αυτού του Κοινοβουλίου. Η ΕΕ χρειάζεται σύγχρονους βασικούς κανόνες και η Συνθήκη της Λισαβόνας θα μας τους παράσχει. Θα είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι για την επίλυση των σημαντικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε. Κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου, που θα οδηγήσει στην ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής, υπάρχουν τρία βασικά θέματα στα οποία η σουηδική Προεδρία ελπίζει να σημειώσει πρόοδο μαζί με εσάς και με τη βοήθεια της Επιτροπής. Το θέμα του κλίματος, για το οποίο καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας με χρονοδιάγραμμα, ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να καταστεί νομικά δεσμευτική. Θα πρέπει να ζήσουμε με τα αποτελέσματα της Κοπεγχάγης για μεγάλο χρονικό διάστημα και πρέπει σταδιακά να αλλάξουμε τις κοινωνίες μας, ώστε να γίνουμε οικολογικά έξυπνοι. Όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα, αν και η κατάσταση φαίνεται καλύτερη στις οικονομικές αγορές, αντιμετωπίζουμε υψηλά ποσοστά ανεργίας σε πολλές χώρες, γεγονός που θα αποτελέσει χαρακτηριστικό των οικονομιών μας για πολλά χρόνια ακόμα. Όσον αφορά τις ερωτήσεις του κ. Verhofstadt για την εποπτεία, χαίρομαι που, παρ’ όλα αυτά, σημειώνουμε πρόοδο σε αυτό το ζήτημα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε μέχρι στιγμής με τη χρηματοπιστωτική εποπτεία είναι ότι επικεντρωνόταν υπερβολικά σε μεμονωμένες επιχειρήσεις και πολύ λίγο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ως σύνολο. Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εποπτικών αρχών δεν έχει επίσης επιτύχει. Με τη δημιουργία των νέων ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών θα καταφέρουμε να το διορθώσουμε αυτό. Θα διαθέτουν συνολική άποψη και ενισχυμένη συνεργασία. Βεβαίως, θα είναι υπόλογες στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Ecofin στις 2 Δεκεμβρίου, όταν, ελπίζω, θα σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο. Τέλος, σχετικά με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης: πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση με την οποία θα πρέπει να πορευτούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα και σχετικά με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει μεγάλη επιρροή στο μέλλον. Όπως θα μπορούσε να πει κανείς, είναι ζήτημα εξεύρεσης λύσεων στα τρομερά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά το διασυνοριακό έγκλημα, το λαθρεμπόριο και την απειλή της τρομοκρατίας, και είναι ζήτημα ισορροπίας με μια πολιτική η οποία θα θέτει στο επίκεντρο τους πολίτες και θα διασφαλίζει τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των ατόμων. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταρτίσουμε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος της Στοκχόλμης. Αυτά τα τρία ζητήματα, μαζί με σειρά άλλων, είναι οι προτεραιότητες της σουηδικής Προεδρίας και είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω ότι θα έχουν, ελπίζω, επιτυχή κατάληξη τον Δεκέμβριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, θα μιλήσω εκ νέου στο τέλος της συζήτησης."@el10
"Mr President, my thanks to the group leaders for their very inspiring contributions. The vast majority, although not all, seem, like the Swedish Presidency, to be pleased that we were able to successfully make the two appointments of Herman Van Rompuy and Catherine Ashton. Both of these people contribute to coherence, stability and increased coordination in the European Union, something that is necessary if we are to be able to focus on the major challenges that overlap the six-month presidencies. I think that is very good. Like Mr Schulz said, now that they have been appointed, they will be able to focus on their tasks and we can move past this debate. Perhaps once the Treaty of Lisbon finally enters into force on 1 December, the British domestic policy debate can also be left outside this Chamber. The EU needs modern ground rules and the Treaty of Lisbon will provide us with them. We will be better equipped to deal with the major issues that we face. In the forthcoming period leading up to the European Summit, there are three main issues on which the Swedish Presidency hopes to make progress together with you and with the help of the Commission. The climate issue, with regard to which we are doing our utmost to get an ambitious political agreement with a timetable, so that it can eventually become legally binding. We will have to live with the outcome of Copenhagen and what happens afterwards for a long time and we need to gradually change our societies to become more climate smart. On the economic issues, even though things are looking brighter on the financial markets, we are facing high levels of unemployment in many countries and this will be a distinctive feature of our economies for many years to come. With regard to Mr Verhofstadt’s questions concerning supervision, I am pleased that we are nevertheless making progress on this issue. The problem that we have had up to now with financial supervision is that it has focused too much on individual companies and too little on the financial system as a whole. Cooperation between the different supervisory bodies has not been working either. With the new European supervisory bodies in place, we will be able to remedy this. They will have an overarching view and enhanced cooperation. They will also, of course, be accountable to the Council and to the European Parliament. Other details of this matter will be discussed at the Ecofin meeting on 2 December, when I hope that we will make further progress. Finally, with regard to the Stockholm Programme: this is a very important decision that we will also have to live with for a long time to come and over which the European Parliament will have a very great deal of influence in future. As many of you said, it is a matter of finding solutions to the terrible problems that we are facing with regard to cross-border crime, trafficking and the threat of terrorism, and of balancing this with a policy that places citizens centre stage and ensures that an individual’s privacy is respected. I hope that we can produce a long-term programme to deal with these issues within the Stockholm Programme. These three issues, together with a number of others, have been the Swedish Presidency’s priorities and I am very pleased to see that we will, hopefully, bring these to a successful conclusion in December. Thank you very much. I will, of course, speak again at the end of this debate."@en4
". – (SV) Señor Presidente, doy las gracias a los portavoces de los grupos por sus brillantes contribuciones. La amplia mayoría, aunque no todos, parece estar, al igual que la Presidencia sueca, encantada de que hayamos logrado nombrar a Herman Van Rompuy y a Catherine Ashton. Ambos contribuyen a la coherencia, la estabilidad y la mayor coordinación en la Unión Europea, algo que resulta necesario si queremos centrarnos en los principales desafíos que coinciden con las presidencias semestrales. Creo que eso está muy bien. Como dijo el señor Schulz, ahora que se les ha nombrado, van a poder centrarse en sus obligaciones y nosotros podremos dejar atrás este debate. Quizás una vez que el Tratado de Lisboa entre definitivamente en vigor el 1 de diciembre, el debate político interno británico también pueda quedar fuera de esta Cámara. La UE necesita unas reglas del juego modernas y el Tratado de Lisboa nos las va a ofrecer. Vamos a estar mejor equipados para abordar los principales problemas a los que nos enfrentamos. En el periodo inmediato que lleva a la cumbre europea, hay tres cuestiones fundamentales sobre las que la Presidencia europea espera avanzar de forma conjunta con ustedes y con la ayuda de la Comisión. La cuestión del clima, con respecto a la cual estamos haciendo todo lo posible para obtener un acuerdo político ambicioso con un calendario, de tal forma que al final sea legalmente vinculante. Vamos a tener que vivir con el resultado de Copenhague y lo que suceda a continuación durante mucho tiempo y necesitamos cambiar gradualmente nuestras sociedades para ser más conscientes del clima. Sobre las cuestiones económicas, aunque las cosas ya van mejor en los mercados financieros, nos enfrentamos a elevadas tasas de desempleo en muchos países y esta va a ser una característica distintiva de nuestras economías durante muchos años. Con respecto a las preguntas del señor Verhofstadt sobre la supervisión, me alegra que, pese a todo, estemos avanzando en esta materia. El problema que hemos tenido hasta ahora con la supervisión financiera es que se ha centrado demasiado en empresas concretas y muy poco en el sistema financiero en su conjunto. La cooperación entre los diferentes organismos supervisores tampoco ha funcionado. Con la creación de los nuevos organismos supervisores europeos, estaremos en condiciones de remediar esto. Tendrán una perspectiva global y una cooperación reforzada. Por supuesto, también serán responsables ante el Consejo y el Parlamento Europeo. Más detalles sobre esta cuestión se debatirán en la reunión del ECOFIN del 2 de diciembre, en la que espero que podamos lograr avances. Por último, con respecto al programa de Estocolmo: ésta es una decisión muy importante con la que también vamos a tener que convivir mucho tiempo y en la que el Parlamento Europeo va a tener un enorme grado de influencia en el futuro. Como muchos de ustedes han mencionado, se trata de encontrar soluciones a los terribles problemas a los que nos enfrentamos relacionados con los delitos transfronterizos, el contrabando y la amenaza del terrorismo, y de lograr un equilibrio con una política que sitúe a los ciudadanos en el centro y garantice que se respeta la privacidad de las personas. Espero que podamos crear un programa a largo plazo para abordar estos problemas dentro del marco del programa de Estocolmo. Estas tres cuestiones, junto a muchas otras, han sido las prioridades de la Presidencia sueca y me alegra enormemente ver que, eso espero, vamos a cerrarlas con éxito en diciembre. Muchas gracias. Por supuesto, volveré a intervenir nuevamente al final de este debate."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ma soovin fraktsioonide juhte tänada väga innustavate sõnavõttude eest. Ülekaalukas osa parlamendiliikmetest, ehkki mitte kõik, näivad sarnaselt eesistujariigi Rootsiga olevat rahul, et me suutsime edukalt nimetada ametisse Herman Van Rompuy ja Catherine Ashtoni. Nad mõlemad aitavad Euroopa Liidus kaasa sidususele, stabiilsusele ja suuremale koostööle, mis on vajalik, kui me tahame, et suudaksime käsitleda olulisemaid ülesandeid kui need, mida käsitletakse kuuekuuliste eesistumisperioodide jooksul. Ma arvan, et see on väga hea. Nagu Martin Schulz ütles, saavad nad nüüd, kui nad on ametisse nimetatud, keskenduda oma ülesannetele, ja meie võime selle arutelu seljataha jätta. Võib-olla saab siis, kui Lissaboni leping lõpuks 1. detsembril jõustub, ka Briti sisepoliitilised arutelud siit saalist välja jätta. EL vajab tänapäevaseid põhinorme ja Lissaboni leping annab need meile. Me oleme paremini valmis lahendama endi ees seisvaid suuri probleeme. Euroopa Ülemkogu kohtumise eel on meil kolm peamist küsimust, milles eesistujariik Rootsi püüab koos teie ja komisjoniga edasi jõuda. Üks neist on kliimaküsimus, mille puhul teeme me kõik endast oleneva, et saavutada edasipüüdlik, ajakava sisaldav poliitiline kokkulepe, et see muutuks lõpuks õiguslikult siduvaks. Me peame Kopenhaageni tulemuse ja sellega, mis pärastpoole tuleb, elama edasi pikka aega ning meil tuleb muuta järk-järgult oma ühiskonnad keskkonna suhtes arukamaks. Mis puudutab majandusküsimusi, siis ehkki finantsturgude olukord näib olevat parem, seisame me paljudes riikides silmitsi suure töötusega ning see iseloomustab meie majandust veel palju aastaid. Mis puudutab härra Verhofstadti küsimust järelevalve kohta, siis mul on hea meel, et me teeme kõigest hoolimata selles küsimuses edusamme. Finantsjärelevalve probleemiks on meil seni olnud asjaolu, et selles keskendutakse liiga palju üksikutele ettevõtetele ja liiga vähe finantssüsteemile kui tervikule. Koostöö eri järelevalveasutuste vahel ei ole samuti toiminud. Uute Euroopa järelevalveametite loomisega suudame selle probleemi lahendada. Neil on olemas ülevaade valdkonnast ja koostöö nende vahel on tõhusam. Lisaks peavad ametid mõistagi andma aru nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Selle küsimuse muid üksikasju arutatakse 2. detsembril majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu kohtumisel ning ma loodan, et seal saavutame me veelgi rohkem edu. Lõpetuseks räägin Stockholmi programmist. See on väga oluline otsus, millega meil tuleb samuti pikka aega edasi elada ja tänu millele saab Euroopa Parlament tulevikus suure mõjuvõimu. Nagu paljud teist ütlesid, seisneb see lahenduste otsimises meie ees seisvale piiriülese kuritegevuse, inimkaubanduse ja terrorismiohu probleemile ning selle kõige tasakaalustamises kodanikukeskse poliitikaga, millega tagatakse eraelu puutumatuse austamine. Ma loodan, et me suudame välja töötada pikaajalise programmi ja käsitleda neid küsimusi Stockholmi programmi raames. Need kolm küsimust ja paljud teised on olnud eesistujariigi Rootsi prioriteedid ning mul on hea meel näha, et me suudame nendega arvatavasti detsembris edukalt lõpule jõuda. Suur tänu! Ma võtan sõna mõistagi veel ka selle arutelu lõpus."@et5,5
"Arvoisa puhemies, kiitän ryhmien puheenjohtajia innoittavista puheenvuoroista. Suuri enemmistö, vaikkakaan eivät kaikki, näyttävät olevan puheenjohtajavaltio Ruotsin tavoin tyytyväisiä siihen, että onnistuimme nimittämään virkoihin Herman Van Rompuyn ja Catherine Ashtonin. Kumpikin henkilö edistää yhtenäisyyttä, vakautta ja lisääntyvää koordinointia Euroopan unionissa, mikä on tarpeellista, jotta voimme keskittyä suuriin haasteisiin, jotka ulottuvat pidemmälle kuin kuuden kuukauden puheenjohtajuuskaudet. Minusta se on erittäin hyvä asia. Kuten Martin Schulz totesi, nyt kun heidät on nimitetty, he voivat keskittyä tehtäviinsä, ja me voimme siirtyä eteenpäin tästä keskustelusta. Ehkäpä sitten kun Lissabonin sopimus lopulta tulee voimaan 1. joulukuuta, Yhdistyneen kuningaskunnan sisäpolitiikka voidaan myös jättää tämän istuntosalin ulkopuolelle. EU tarvitsee nykyaikaisia perussääntöjä, ja Lissabonin sopimus antaa ne meille. Olemme paremmin varustautuneita käsittelemään kohtaamiamme suuria kysymyksiä. Ennen EU:n huippukokousta on käsiteltävä kolmea pääasiaa, joissa puheenjohtajavaltio Ruotsi toivoo edistyvänsä yhdessä teidän kanssanne ja komission tuella. Yksi niistä on ilmastokysymys, jossa teemme kaikkemme aikataululla varustetun kunnianhimoisen poliittisen sopimuksen tekemiseksi, niin että sopimuksesta voi lopulta tulla oikeudellisesti sitova. Meidän on elettävä kauan Kööpenhaminan kokouksen lopputuloksen ja sen jälkeisten tapahtumien kanssa, ja meidän on vaiheittain muutettava yhteiskuntamme ilmaston kannalta älykkäämmäksi. Vaikka tilanne näyttää rahoitusmarkkinoilla paremmalta, meillä on monissa valtioissa edelleen korkea työttömyys, ja se on tyypillistä talouksillemme vielä monta vuotta tulevaisuudessa. Verhofstadtin kysymykseen valvonnasta voin todeta olevani tyytyväinen siihen, että kuitenkin edistymme tässä asiassa. Ongelma, joka meillä on vallinnut tähän saakka rahoitusvalvonnassa, on se, että siinä on keskitytty liikaa yksittäisiin yrityksiin ja liian vähän koko rahoitusjärjestelmään. Myöskään yhteistyö eri valvontaelinten välillä ei ole toiminut. Nyt kun uudet eurooppalaiset valvontaelimet on perustettu, voimme korjata tilanteen. Niillä on yleisnäkemys, ja ne tekevät tehostettua yhteistyötä. Ne ovat tietysti vastuussa neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Muista asiaa koskevista yksityiskohdista keskustellaan Ecofin-kokouksessa 2. joulukuuta, jolloin toivon meidän saavuttavan lisäedistystä. Lopuksi käsittelen Tukholman ohjelmaa: se on erittäin tärkeä päätös, jonka kanssa meidän on myös elettävä kauan ja johon Euroopan parlamentti voi vaikuttaa voimakkaasti tulevaisuudessa. Kuten monet teistä totesivat, kyse on ratkaisujen löytämisestä kauheisiin ongelmiin, joita kohtaamme rajat ylittävän rikollisuuden, ihmiskaupan ja terrorismin uhan takia, ja niiden tasapainottamisesta politiikalla, jossa asetetaan kansalaiset keskipisteeseen ja varmistetaan sen, että yksityisyyttä kunnioitetaan. Toivon, että saamme aikaan pitkän aikavälin ohjelman, jolla kyseisiä asioita käsitellään Tukholman ohjelman puitteissa. Nämä kolme asiaa ovat yhdessä monien muiden kanssa olleet puheenjohtajavaltio Ruotsin ensisijaisia tavoitteita, ja olen tyytyväinen nähdessäni, että me toivottavasti teemme niistä onnistuneita päätöksiä joulukuussa. Kiitoksia paljon. Puhun tietysti vielä keskustelun päätteeksi."@fi7
"Monsieur le Président, je remercie les présidents des groupes politiques pour leurs contributions passionnantes. Une très large majorité d’entre eux, pas tous, semble, à l’instar de la Présidence suédoise, satisfaite que nous ayons pu procéder avec succès aux désignations d’Herman Van Rompuy et de Catherine Ashton. Ces deux personnalités contribueront à la cohérence, à la stabilité et à la coordination accrue dans l’Union européenne, choses nécessaires si nous voulons être en mesure de nous concentrer sur les défis importants qui coïncideront avec les présidences semestrielles. Je crois que cela est très bien. Comme l’a dit M. Schulz, maintenant qu’ils ont été désignés, ils vont pouvoir s’atteler à leurs tâches et nous pourrons dépasser ce débat. Peut-être qu’une fois le traité de Lisbonne définitivement entré en vigueur, le 1 décembre, le débat de politique intérieure britannique pourra également rester aux portes de cette Assemblée? L’Union européenne a besoin de procédures modernes et le traité de Lisbonne nous les fournira. Nous serons mieux armés pour nous attaquer aux problèmes importants qui nous attendent. Dans la période qui va maintenant précéder le sommet européen, il y a trois questions essentielles sur lesquelles la Présidence suédoise espère progresser, en collaboration avec vous et avec l’aide de la Commission. La question climatique, à propos de laquelle nous faisons tout notre possible pour parvenir à un accord politique ambitieux comportant un calendrier, de façon à ce qu’il puisse, en fin de compte, devenir juridiquement contraignant. Il nous faudra vivre longtemps avec le résultat de Copenhague et ce qu’il va arriver après, et nous devrons transformer peu à peu nos sociétés pour mieux les adapter au changement climatique. En ce qui concerne les questions économiques, bien que les choses semblent s’éclaircir sur les marchés financier, nous sommes confrontés à des taux élevés de chômage dans beaucoup de pays et ce sera un trait caractéristique de nos économies pendant plusieurs années. Pour ce qui est des questions de M. Verhofstadt concernant la surveillance, je suis satisfaite que nous ayons pourtant fait des progrès en la matière. Le problème que nous avons eu jusqu’à maintenant, concernant la surveillance financière, c’est que celle-ci a trop porté sur certaines sociétés et trop peu sur le système financier dans son ensemble. La coopération entre les différentes autorités de contrôle n’a pas fonctionné non plus. La mise en œuvre des nouveaux organes de contrôle européens va nous permettre d’y remédier. Ils bénéficieront d’une vue d’ensemble et d’une coopération renforcée. Ils seront, bien entendu, responsables devant le Conseil et le Parlement européen. Les autres détails en la matière seront débattus lors de la réunion Ecofin du 2 décembre au cours de laquelle, je l’espère, nous progresserons encore. Enfin, en ce qui concerne le programme de Stockholm, il s’agit d’une décision très importante avec laquelle il nous faudra vivre pendant longtemps encore et à propos de laquelle le Parlement européen aura une très grande influence à l’avenir. Comme plusieurs d’entre vous l’ont dit, il s’agira de trouver des solutions aux terribles problèmes que représentent la criminalité transfrontalière, les trafics illicites et la menace terroriste, auxquels nous sommes confrontés, et de mettre tout cela en balance avec une politique qui place les citoyens au premier plan et garantisse le respect de la vie privée des individus. J’espère que nous pourrons établir un programme à long terme pour traiter toutes ces questions dans le cadre du programme de Stockholm. Ces trois questions, ainsi qu’un certain nombre d’autres, ont été les priorités de la Présidence suédoise et je suis heureuse de constater que nous allons, je l’espère, les mener à une conclusion positive en décembre. Merci beaucoup. Bien entendu, je prendrai à nouveau la parole au terme de ce débat."@fr8
". Tisztelt elnök úr! Köszönöm a képviselőcsoportok vezetőinek a gondolatébresztő hozzászólásokat. A nagy többség – bár nem mindenki – úgy tűnik, hogy a svéd elnökséghez hasonlóan elégedett Herman Van Rompuy és Catherine Ashton kinevezésével. Mindkét személy hozzájárul majd ahhoz, hogy az Európai Unióban egység, stabilitás és fokozott összhang valósuljon meg, mivel ezekre feltétlenül szükséges van ahhoz, hogy összpontosítani tudjunk a hathónapos elnökségeken átnyúló komoly kihívásokra. Ez pedig nagyon jó. Ahogyan Schulz úr is mondta, most, hogy már megválasztották őket, végre a saját feladataikra összpontosíthatnak, mi pedig végre magunk mögött hagyhatjuk ezt a vitát. Talán december 1-jén, amikor a Lisszaboni Szerződés végre hatályba lép, a brit belpolitikai vita is kikerülhet ebből az ülésteremből. Az EU-nak korszerűbb alapszabályokra van szüksége, és a Lisszaboni Szerződés ezeket biztosítani fogja számunkra. Több eszközünk lesz majd az előttünk álló súlyos problémák megoldására. Az európai csúcsig hátralévő időszakban három olyan kérdés van, amelyek tekintetében a svéd elnökség reméli, hogy előrehaladást tud elérni az Önök részvételével és a Bizottság segítségével. Az első az éghajlatváltozás kérdése, amelynek terén minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy egy menetrendet is tartalmazó, nagyra törő politikai megállapodás kerüljön elfogadásra, amely később jogilag kötelező erejűvé válik. Hosszú ideig együtt kell majd élnünk a koppenhágai tárgyalások eredményével és azzal, ami azután következik, ezért fokozatosan át kell formálnunk a társadalmainkat, hogy mindinkább környezetbarát szemléletűvé váljanak. Ami a gazdasági kérdéseket illeti, bár a pénzpiacokon már jobb a helyzet, sok országban magas a munkanélküliség és ez még évekig jellemző marad a gazdaságainkra. Verhofstadt úr felügyeletre vonatkozó kérdésével kapcsolatban pedig örömmel mondhatom, hogy e kérdésben mégis sikerül haladást elérünk. A pénzpiaci felügyelettel eddig az volt a problémánk, hogy túlságosan az egyes vállalatokra koncentrált és csak kis figyelmet fordított a pénzügyi rendszer egészére. A különböző felügyeleti szervek közötti együttműködés sem működött. Az új európai felügyeleti szervekkel ezt helyre tudjuk majd hozni. Ezek a szervezetek nagy rálátással bírnak majd és fokozott együttműködést fognak folytatni. És természetesen elszámoltathatók lesznek a Tanács és az Európai Parlament felé. E kérdés további részleteit a december 2-i Ecofin ülésen fogjuk megvitatni, és remélem, akkor további előrelépéseket fogunk tenni. Végezetül a stockholmi programról szeretnék néhány szót mondani: ez egy nagyon fontos döntés, amellyel hosszú ideig együtt kell majd élnünk, és amelynek tekintetében az Európai Parlament a jövőben nagy befolyással rendelkezik majd. Mint ahogyan Önök közül sokan elmondták, a lényege az, hogy megoldásokat találjunk olyan szörnyű problémákra, mint például a határokon átnyúló bűnözés, a csempészet és a terrorizmusveszély, továbbá hogy mindezt egyensúlyba hozzuk egy olyan politikával, amely a polgárokat helyezi a középpontba és garantálja az egyének magánélethez való jogának tiszteletben tartását. Remélem, a stockholmi program keretein belül képesek leszünk egy hosszú távú programot alkotni e problémák megoldására. Ez a három kérdés – sok más fontos dologgal együtt – képezte a svéd elnökség prioritásait, és nagy örömömre szolgál, hogy decemberben – reményeim szerint – sikeresen lezárhatjuk ezeket. Nagyon köszönöm. A vita végén természetesen még szólok Önökhöz."@hu11
"Signor Presidente, ringrazio i capigruppo per i loro interessanti interventi. Come la presidenza svedese, anche la maggioranza dei deputati, se non la totalità, sembra apprezzare la nomina di Herman Van Rompuy e Catherine Ashton. Essi contribuiranno a garantire uniformità, stabilità e maggiore coordinamento all’Unione europea, elementi necessari che ci consentiranno di concentrarci sulle sfide più importanti che ci attendono in questo semestre di presidenza. Ritengo che questo sia un aspetto estremamente positivo. Come ha detto l’onorevole Schulz, Van Rompuy e la Ashton, dopo la nomina, potranno concentrarsi sul loro mandato e noi potremo porre fine a questo dibattito. E forse il 1° dicembre, dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, potremo lasciare fuori dall’Aula anche il dibattito sulla politica interna del Regno Unito. L’Unione europea necessita di regole fondamentali moderne e il trattato di Lisbona ce le fornirà: avremo strumenti migliori per affrontare i problemi più importanti. Vi sono tre temi sui quali la presidenza svedese spera di fare progressi assieme al Parlamento e con l’aiuto della Commissione prima del vertice europeo. In materia di clima stiamo facendo tutto il possibile per ottenere un accordo politico ambizioso con un calendario che possa diventare legalmente vincolante. I risultati di Copenaghen e ciò che seguirà ci accompagneranno per molto tempo e occorrerà modificare gradualmente le nostre società rendendole più ecologiche. Sul fronte dell’economia va sottolineato che, anche se la situazione dei mercati finanziari appare più rosea, in molti paesi vi sono livelli di disoccupazione che continueranno a caratterizzare le nostre economie per molti anni. Quanto alla domanda dell’onorevole Verhofstadt sulla vigilanza del settore finanziario desidero sottolineare che sono lieta che sul tema si stia comunque facendo progressi. Fino ad ora ci si è concentrati troppo su singole aziende e troppo poco sul sistema finanziario nel suo complesso e non vi è stata cooperazione tra i vari organismi di vigilanza. Con i nuovi organismi europei di vigilanza potremo porre rimedio a tale situazione, avere una visione d’insieme e cooperare maggiormente. Naturalmente tali organi dovranno rendere conto del loro operato al Consiglio e al Parlamento europeo. Ulteriori dettagli verranno discussi alla riunione Ecofin del 2 dicembre dove spero si faranno ulteriori progressi. Per quanto concerne infine il programma di Stoccolma, in quell’occasione verrà presa una decisione importante che ci accompagnerà per molto tempo e sulla quale il Parlamento europeo avrà molta influenza in futuro. Come molti di voi hanno sottolineato, si tratterà di individuare possibili soluzioni ai terribili problemi della criminalità transfrontaliera, dei traffici illegali e della minaccia del terrorismo e di trovare un equilibrio adottando una politica che ponga al centro di tutto il cittadino e tuteli la sua privacy. Mi auguro che il programma di Stoccolma riesca a predisporre un piano a lungo termine per affrontare questi problemi. I tre problemi che ho citato, assieme ad altri, hanno costituito le priorità della presidenza svedese; sarei quindi estremamente lieta se a dicembre si riuscisse a giungere ad una conclusione positiva. Vi ringrazio tutti e vi ricordo che interverrò nuovamente alle fine del dibattito."@it12
"Gerb. pirmininke, dėkoju visiems frakcijų lyderiams už jų labai įkvepiantį pagalbą. Nors ir ne visiems, bet didžiajai daugumai, kaip antai Tarybai pirmininkaujančiai Švedijai, atrodo, patinka, kad sugebėjome sėkmingai paskirti du asmenis – H. Van Rompuy ir C. Ashton. Abu šie žmonės prisidėjo prie Europos Sąjungos darnumo, stabilumo ir geresnio koordinavimo, tačiau kaip tik to ir reikia, jei norime būti pajėgūs sutelkti dėmesį į pagrindinius uždavinius, kurie iš dalies sutampa su šešių mėnesių pirmininkavimu. Manau, tai labai gerai. Kaip pasakė M. Schulz, dabar, kai yra paskirti, jie galės sutelkti dėmesį į savo užduotis, o mes galėsime baigti šias diskusijas. Galbūt kai gruodžio 1 d. Lisabonos sutartis galutinai įsigalios, diskusijas Jungtinės Karalystės vidaus politikos klausimais taip pat bus galima palikti už šios posėdžių salės durų. ES reikalingos šiuolaikinės pagrindinės taisyklės, o Lisabonos sutartis suteiks mums jas. Būsime geriau pasirengę spręsti svarbiausias problemas, su kuriomis susiduriame. Būsimuoju laikotarpiu, kuris baigsis Europos aukščiausiojo lygio susitikimu, bus trys pagrindiniai klausimai, kuriais Tarybai pirmininkaujanti Švedija kartu su jumis ir Komisijos padedama tikisi pasiekti pažangą. Klimato klausimas, kuriuo darome viską, kas įmanoma, kad sudarytume plataus užmojo politinį susitarimą su tvarkaraščiu, kuris galiausiai taptų teisiškai privalomas. Turėsime susitaikyti su Kopenhagos konferencijos rezultatais ir tuo, kas per ilgą laiką vėliau įvyks, ir turėsime pamažu keisti savo visuomenes, kad taptume klimato požiūriu pažangesni. Kalbant ekonomikos klausimais, net jei finansų rinkose reikalai, atrodo, klostosi geriau, daugelyje šalių mato didelį nedarbo lygį, kuris daug metų į priekį bus mūsų ekonomikų skiriamasis požymis. Dėl G. Verhofstadto klausimo dėl priežiūros noriu pasakyti, jog esu patenkinta, kad vis dėlto darome pažangą šiuo klausimu. Problema, kurią iki šiol turėjome dėl finansinės priežiūros, buvo ta, kad ši priežiūra buvo per daug orientuota į pavienes bendroves ir per mažai – į visą finansų sistemą. Taip pat nevyko įvairių priežiūros institucijų bendradarbiavimas. Esant veikiančioms naujoms Europos priežiūros institucijoms, sugebėsime tai ištaisyti. Jos laikysis visapusiško požiūrio ir glaudžiau bendradarbiaus. Žinoma, jos taip pat bus atskaitingos Tarybai ir Europos Parlamentui. Išsamiau šis klausimas bus svarstomas gruodžio 2 d. Ekonomikos ir finansų tarybos (ECOFIN) susitikime, kuriame, tikiuosi, padarysime tolesnę pažangą. Galiausiai dėl Stokholmo programos: tai labai svarbus sprendimas, su kuriuo per ilgą laiką taip pat turėsime susitaikyti ir kuriam ateityje Europos Parlamentas turės labai didelę įtaką. Kaip daugelis sakė, tai yra klausimas, ar rasime šiurpių problemų, su kuriomis susiduriame dėl tarpvalstybinių nusikaltimų, prekybos žmonėmis ir terorizmo grėsmės, sprendimus ir ar suderinsime tai su politika, kurioje piliečiams būtų skiriama daugiausia dėmesio ir būtų užtikrinamas asmens privatumo gerbimas. Tikiuosi, kad galime parengti ilgalaikę programą šioms problemoms spręsti pagal Stokholmo programą. Šie trys klausimai, taip pat daugelis kitų, buvo Tarybai pirmininkaujančios Švedijos prioritetai, todėl būsiu labai patenkinta matydama, kad mes, tikėkimės, gruodžio mėn. būsime sėkmingai juos išsprendę. Labai jums ačiū. Žinoma, diskusijų pabaigoje vėl kalbėsiu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos pateikties grupu līderiem par viņu lielo ieguldījumu. Tāpat kā Zviedrijas prezidentūra, vairums, kaut arī ne visi, šķiet, ir apmierināti ar to, ka mēs spējām vienoties par šo divu cilvēku, proti un iecelšanu amatos. Viņi abi ir devuši ieguldījumu Eiropas Savienības vienotības, stabilitātes un efektīvākas koordinācijas veicināšanā, kas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu koncentrēties uz galveno problēmu risināšanu šo sešu mēnešu prezidentūras laikā. Manuprāt, tas ir apsveicami. Kā teica kungs, tagad viņi varēs koncentrēties uz savu pienākumu veikšanu, un mēs šīs debates būsim beiguši. Iespējams, ka ar 1. decembri, kad Lisabonas līgums stāsies spēkā, šajā Parlamentā būs beigušās arī debates par Lielbritānijas iekšpolitiku. ES ir vajadzīgi šim laikam atbilstoši pamatnoteikumi, un šis līgums mums tos nodrošinās. Mēs būsim labāk sagatavoti, lai risinātu galvenās problēmas, ar kurām esam saskārušies. Gatavojoties nākamajai Eiropas augstākā līmeņa sanāksmei, Zviedrijas prezidentūra, sadarbojoties ar jums un Komisiju, cer gūt panākumus trīs galvenajos jautājumos. Pirmais ir ar klimata pārmaiņām saistītais jautājums, kuru risinot mēs darām visu iespējamo, lai beidzot panāktu juridiski saistošu vērienīgu politisko nolīgumu un laika grafiku. Mums būs jāņem vērā Kopenhāgenas konferences rezultāti, kā arī tās radītās sekas vēl ilgāku laiku pēc šīs konferences un pakāpeniski jāmaina mūsu sabiedrība, lai tā kļūtu izglītotāka ar klimatu saistītos jautājumos. Kas attiecas uz ekonomiku, tad, neskatoties uz to, ka šajā jomā situācija finanšu tirgos ir uzlabojusies, mēs joprojām saskaramies ar tādu problēmu kā augsts bezdarba līmenis daudzās valstīs, un diemžēl vairākus turpmākos gadus tā būs mūsu ekonomikas raksturīgākā iezīme. Atgriežoties pie kunga jautājumiem par uzraudzību, jūtos gandarīta, ka mēs tomēr gūstam panākumus šajā jomā. Problēma, ar kuru mēs līdz šim saskārāmies finanšu uzraudzības jomā, ir tāda, ka pārāk liela uzmanība tika pievērsta atsevišķiem uzņēmumiem, bet pārāk maza — visai finanšu sistēmai kopumā. Sadarbība dažādu uzraudzības iestāžu starpā arī nav efektīva. Kad sāks darboties jaunās Eiropas uzraudzības iestādes, mēs varēsim sekmīgāk risināt šo problēmu, jo tām būs vispārējs redzējums un to starpā tiks izvērsta ciešāka sadarbība. Tās, protams, arī atskaitīsies Padomei un Eiropas Parlamentam. Šis jautājums tiks apspriests padziļināti sanāksmē 2. decembrī, un es ceru, ka turpmāk mēs gūsim panākumus šajā jomā. Nobeigumā, runājot par Stokholmas programmu, tas bija nopietns lēmums, ar kura iznākumu mums nāksies turpmāk ilgstoši rēķināties un ar kuru Eiropas Parlamentam nākotnē tiks nodrošināta ļoti liela ietekme. Kā jau daudzi no jums atzīmēja, runa šajā gadījumā ir par to, lai tiktu atrisinātas tādas samilzušas problēmas kā pārrobežu noziedzība, nelegāla tirdzniecība un terorisma draudi, kā arī panākts līdzsvars ar politiku, kura ir vērsta uz iedzīvotāju privātās dzīves aizsardzību. Es ceru, ka mēs varam izstrādāt ilgtermiņa programmu, kuru īstenojot būs iespējams atrisināt Stokholmas programmā ietvertos jautājumus. Jau minētie trīs jautājumi, tāpat kā vēl daudzi citi, ir bijuši Zviedrijas prezidentūras prioritātes, un es esmu gandarīta, redzot, ka mēs līdz decembrim tos būsim sekmīgi atrisinājuši. Liels paldies. Šo debašu beigās es, protams, runāšu vēlreiz."@lv13
"− Herr talman! Tack gruppledarna för dessa mycket inspirerande inlägg. Inte alla, men de allra flesta verkar i likhet med det svenska ordförandeskapet glada över att vi kunde få dessa två utnämningar i hamn, Herman Van Rompuy och Catherine Ashton. Båda dessa personer bidrar till koherens, stadga och ökad samordning i Europeiska unionen, och det behövs för att vi ska kunna fokusera på de stora utmaningarna som löper över de sex månaders ordförandeskapen. Det tror jag är mycket bra. Nu kan de när de väl är utnämnda, precis som Martin Schulz har sagt, fokusera på sina uppgifter och vi kan komma ifrån denna debatt. När Lissabonfördraget nu äntligen träder i kraft den 1 december så kanske också den brittiska inrikespolitiska debatten kan lämna denna kammare. EU behöver moderna spelregler och Lissabonfördraget kommer att ge oss det. Vi är bättre rustade att ta itu med de stora frågor vi står inför. Den närmaste tiden fram till det europeiska toppmötet är det framför allt tre frågor där det svenska ordförandeskapet hoppas att med er och kommissionens hjälp flytta fram positionerna. Klimatfrågan: Vi gör vårt yttersta för att få en ambitiös politisk överenskommelse med en tidtabell, så att detta så småningom kan bli legalt bindande. Vi kommer under en lång tid att få leva med resultaten från Köpenhamn och det som kommer efter och långsamt ställa om våra samhällen till att bli mera klimatsmarta. De ekonomiska frågorna: Även om det ljusnar på de finansiella marknaderna så står vi inför stor arbetslöshet i många länder och detta kommer att prägla oss under många år framöver. Vad gäller Verhofstadts frågor om övervakning är jag glad att vi ändå tar många steg framåt i den här frågan. Problemet med den finansiella övervakning som har funnits hittills är att den har fokuserat för mycket på individuella företag och för lite på hela det finasiella systemet. Samarbetet mellan de olika övervakningsorganen har heller inte fungerat. Med de nya europeiska övervakningsorganen på plats kommer vi att kunna avhjälpa detta. Det blir en övergripande syn och ett ökat samarbete. De blir ju också ansvariga inför rådet och Europaparlamentet. Övriga detaljer kring detta kommer att diskuteras på Ecofin-mötet den 2 december, då jag hoppas att man kommer framåt ytterligare. Slutligen om Stockholmsprogrammet: Detta är ett väldigt viktigt beslut som vi också kommer att leva med under lång tid framöver och där Europaparlamentet kommer få mycket stort inflytande i framtiden. Det handlar precis som många av er har sagt om att hitta lösningar på de fruktansvärda problem vi står inför när det handlar om gränsöverskridande brottslighet, trafficking, hotet från terrorismen och om att balansera detta med en politik som också sätter medborgaren i centrum och ser till att det finns respekt för den enskildes integritet. Jag hoppas att vi kan komma fram till ett långsiktigt program som arbetar med dessa frågor i det s.k. Stockholmsprogrammet. Dessa tre frågor har tillsammans med några andra frågor varit det svenska ordförandeskapets prioriteringar och jag är mycket glad över att se att vi förhoppningsvis kommer att ro i hamn detta i december. Tack så mycket, jag har ju anledning att återkomma också i slutet på denna debatt."@mt15
". − Mijnheer de Voorzitter, ik wil de fractieleiders bedanken voor hun zeer inspirerende bijdragen. Niet alle, maar verruit de meesten van hen lijken er net als het Zweedse voorzitterschap verheugd over te zijn dat we de benoeming van de heer Van Rompuy en mevrouw Ashton beide tot een succesvol einde hebben gebracht. Die twee personen dragen beiden bij tot coherentie, stabiliteit en meer coördinatie in de Europese Unie, en dat is nodig om ons te kunnen concentreren op de grote uitdagingen waarvoor niet binnen het tijdskader van zes maanden voorzitterschap een oplossing kan worden gevonden. Ik vind dat een uitstekende zaak. Nu ze benoemd zijn, kunnen ze zich, zoals de heer Schultz zei, concentreren op hun taken en kunnen we dat debat achter ons laten. Nu het Verdrag van Lissabon op 1 december eindelijk in werking treedt, zal ook het debat over de Britse binnenlandse politiek misschien niet langer in dit Parlement worden gevoerd. De EU heeft moderne spelregels nodig en het Verdrag van Lissabon zal ons die geven. We zullen beter uitgerust zijn om de grote kwesties aan te pakken waar we mee worden geconfronteerd. Met uw hulp en die van de Commissie hoopt het Zweedse voorzitterschap in de eerstkomende tijd tot de Europese top vooruitgang te boeken met betrekking tot voornamelijk drie onderwerpen. Het klimaat: we doen ons uiterste best om een ambitieuze politieke overeenkomst met een stappenplan te bereiken, zodat ze uiteindelijk juridisch bindend kan worden. We zullen lange tijd moeten leven met het resultaat van Kopenhagen en wat daarop volgt, en we zullen onze samenlevingen langzaam moeten omvormen tot klimaatvriendelijkere samenlevingen. De economische kwesties: hoewel het er op de financiële markten rooskleuriger uit begint te zien, worden we in veel landen geconfronteerd met grote werkloosheid en dat zal onze economieën nog vele jaren tekenen. Wat de vragen van de heer Verhofstadt over toezicht betreft, ben ik blij dat we op dit vlak niettemin vooruitgang boeken. Het probleem met het toezicht op de financiële markten was tot dusver dat het zich te veel toespitste op individuele ondernemingen en te weinig op het financiële systeem als geheel. De samenwerking tussen de verschillende toezichthouders heeft ook niet gewerkt. Met de nieuwe Europese toezichthouders zullen we dat kunnen verhelpen. Die zullen meer overzicht gaan krijgen en beter gaan samenwerken. Ze zullen natuurlijk ook verantwoording moeten afleggen aan de Raad en het Europees Parlement. Andere details hierover zullen op 2 december tijdens de Raad Ecofin worden besproken en ik hoop dat we dan verdere vooruitgang zullen boeken. Tot slot, het programma van Stockholm: dat is een ontzettend belangrijk besluit waar we ook gedurende lange tijd mee zullen moeten leven en waarop het Europees Parlement in de toekomst erg grote invloed zal hebben. Zoals velen van u hebben gezegd, komt het erop aan om oplossingen te vinden voor de verschrikkelijke problemen waar we mee worden geconfronteerd met betrekking tot grensoverschrijdende criminaliteit, mensenhandel en terrorismedreiging, en om dat in evenwicht te brengen met een beleid waarin de burger centraal staat en dat ervoor zorgt dat de privacy van het individu wordt gerespecteerd. Ik hoop dat we in het programma van Stockholm een langetermijnprogramma tot stand kunnen brengen om die kwesties aan te pakken. Die drie kwesties waren, samen met enkele andere, de prioriteiten van het Zweedse voorzitterschap en ik ben zeer verheugd dat we die in december, hopelijk, tot een goed einde zullen brengen. Hartelijk dank. Ik zal aan het einde van het debat natuurlijk nogmaals het woord voeren."@nl3
"Panie przewodniczący! Serdecznie dziękuję liderom grup za ich bardzo inspirujący wkład w debatę. Znacząca większość, choć nie wszyscy, wydaje się być – podobnie jak prezydencja szwedzka – zadowolona z tego, że doprowadziliśmy do mianowania Hermana Van Rompuya i Catherine Ashton. Oboje przyczyniają się do poprawy spójności, stabilności i koordynacji w Unii Europejskiej, co jest konieczne, jeśli chcemy móc skupić się na głównych wyzwaniach, które przewijają się przez sześciomiesięczne kadencje prezydencji. Myślę, że to bardzo dobrze. Jak powiedział pan poseł Schulz, skoro zostali już oni powołani na stanowiska, będą teraz mogli skupić się na swoich zadaniach, możemy zatem zakończyć tę debatę. Być może skoro traktat lizboński wejdzie wreszcie w życie dnia 1 grudnia, za drzwiami tej Izby będzie można również pozostawić brytyjską politykę wewnętrzną. UE potrzebuje jako fundamentu nowoczesnych zasad, a traktat lizboński je nam zapewni. Będziemy lepiej wyposażeni, by radzić sobie z głównymi zadaniami, jakie przed nami stoją. W najbliższym czasie, który będzie czasem przygotowań do europejskiego szczytu, prezydencja szwedzka ma nadzieję, przy udziale Parlamentu i z pomocą Komisji, poczynić postępy w zakresie trzech następujących kwestii. Kwestia klimatu, w przypadku której dokładamy wszelkich starań na rzecz uzyskania ambitnego porozumienia politycznego –, takiego, które wreszcie byłoby prawnie wiążące – a także harmonogramu jego realizacji. Będziemy musieli żyć z rezultatem Kopenhagi i z tym, co będzie działo się na długo po jego zakończeniu, i musimy stopniowo zmieniać nasze społeczeństwa, by stawały się bardziej przyjazne dla klimatu. Co się tyczy kwestii gospodarczych, chociaż sytuacja na rynkach finansowych wygląda lepiej, w wielu krajach czeka nas wysoka stopa bezrobocia, która będzie charakteryzowała nasze gospodarki przez wiele najbliższych lat. Co się tyczy pytań pana Verhofstadta dotyczących nadzoru, cieszę się, że mimo wszystko czynimy postępy w tej kwestii. Problem, jaki mieliśmy do tej pory z nadzorem finansowym, polega na tym, że za bardzo się on zbytnio na pojedynczych przedsiębiorstwach, a za mało na systemie finansowym jako całości. Szwankowała również współpraca między poszczególnymi organami nadzoru. Mając nowe europejskie organy nadzoru, będziemy w stanie to naprawić. Będą one miały kompleksowy ogląd sytuacji i będą prowadziły ścisłą współpracę. Oczywiście będą również odpowiadały przed Radą i Parlamentem Europejskim. Inne szczegóły tej materii zostaną omówione w trakcie posiedzenia Ecofin dnia 2 grudnia, kiedy to, mam nadzieję, uda nam się osiągnąć dalszy postęp. Wreszcie co się tyczy programu sztokholmskiego: to bardzo ważna decyzja, z którą również będziemy musieli żyć przez długi czas, i na którą Parlament Europejski będzie miał znaczny wpływ w przyszłości. Jak wspomniało wielu przedmówców, jest to kwestia znalezienia rozwiązań poważnych problemów, z którymi się borykamy, takich jak transgraniczna przestępczość, handel ludźmi oraz zagrożenie terroryzmem, a także wyważenia tych problemów z polityką stawiającą obywateli na pierwszym planie i zapewniającą poszanowanie prywatności indywidualnych osób. Mam nadzieję, że możemy stworzyć wieloletni program na rzecz rozwiązania tych problemów w ramach programu sztokholmskiego. Te trzy kwestie, podobnie jak wiele innych, znalazły się wśród priorytetów prezydencji szwedzkiej i bardzo cieszy mnie, że uda nam się – miejmy nadzieję – sfinalizować je pomyślnie w grudniu. Dziękuję bardzo za uwagę. Oczywiście ponownie zabiorę głos na zakończenie debaty."@pl16
"Senhor Presidente; os meus agradecimentos aos líderes dos grupos políticos pelos seus contributos assaz estimulantes. Na sua grande maioria, que não todos, os senhores deputados parecem estar, como a Presidência sueca, satisfeitos com facto de termos finalmente designado Herman Van Rompuy e Catherine Ashton. Ambos contribuem para a coerência, estabilidade e reforço da coordenação na União Europeia, coisas que são necessárias para podermos ser capazes de nos concentrar nos grandes desafios que transcendem as sucessivas presidências semestrais. Considero isto muito positivo. Como afirmou o senhor deputado Schulz, agora que foram nomeados, eles vão poder concentrar-se nas suas tarefas, e nós, deixar este debate para trás. Assim que o Tratado de Lisboa entrar finalmente em vigor em 1 de Dezembro, talvez o debate político interno britânico fique também à porta desta Câmara. A UE precisa de regras de base modernas e o Tratado de Lisboa vai proporcionar-no-las. Ficaremos mais bem apetrechados para responder às grandes questões com que nos defrontamos. No tempo que nos separa da Cimeira Europeia, há três questões principais em que a Presidência sueca espera fazer progressos, com o senhores deputados e com o auxílio da Comissão. A questão do clima, em que estamos a envidar todos os esforços para alcançarmos um acordo político ambicioso com objectivos calendarizados, susceptível de se tornar juridicamente vinculativo mais tarde. Teremos de viver por muito tempo com o resultado de Copenhaga e com o que se lhe seguir e precisamos de mudar gradualmente as nossas sociedades, tornando-as mais inteligentes no plano climático. Quanto à economia, ainda que o quadro nos mercados financeiros se apresente mais risonho, temos um grande número de países a braços com elevados níveis de desemprego, que vão ser uma realidade das nossas economias por muitos anos ainda. Passando às perguntas do senhor deputado Verhofstadt sobre supervisão, folgo com o facto de estarmos, não obstante, a fazer progressos nesta matéria. O problema da nossa supervisão financeira até aqui deriva de ela se ter concentrado demasiado nas empresas individualmente consideradas e de menos no conjunto do sistema financeiro. A cooperação entre os diferentes órgãos de supervisão também não tem funcionado. Com a entrada ao serviço das novas instâncias europeias de supervisão, vamos poder remediar esse problema. Elas disporão de uma perspectiva de conjunto e desenvolverão uma cooperação mais ampla. E responderão também, claro, perante o Conselho e o Parlamento Europeu. Outros pormenores desta matéria serão discutidos na reunião de 2 de Dezembro do Ecofin, em que espero que façamos mais progressos. Finalmente, quanto ao Programa de Estocolmo: trata-se de uma decisão de grande alcance, com cujos efeitos teremos também de viver por muito tempo e em cujo âmbito o Parlamento Europeu vai ter grande influência no futuro. Como muitos dos oradores disseram, trata-se de achar soluções para os problemas terríveis que enfrentamos de criminalidade transnacional, tráfico e terrorismo, e de conciliarmos isso com uma política que dê a primazia aos cidadãos e assegure o respeito da esfera privada dos indivíduos. Espero que sejamos capazes de elaborar um programa a longo prazo que aborde estas questões no quadro do Programa de Estocolmo. Estas três questões têm sido, a par de uma série de outras, a prioridade da Presidência sueca e estou muito satisfeita de ver que, correndo tudo bem, poderemos chegar a um desfecho positivo em Dezembro. Muito obrigada. No fim do debate, naturalmente, farei uma nova intervenção."@pt17,17
"Domnule preşedinte, le mulţumesc liderilor de grup pentru contribuţiilor lor foarte inspiratoare. Marea lor majoritate, deşi nu toţi, par, la fel ca Preşedinţia suedeză, să fie mulţumiţi că am reuşit să facem cele două numiri ale dlui Herman Van Rompuy şi a dnei Catherine Ashton. Ambii contribuie la coerenţă, stabilitate şi coordonare crescută în Uniunea Europeană, aspecte necesare dacă trebuie să fim capabili să ne concentrăm asupra provocărilor majore care depăşesc mandatele de şase luni ale preşedinţiilor. Cred că este un lucru foarte bun. După cum a afirmat dl Schultz, acum că au fost numiţi, se vor putea concentra asupra sarcinilor lor, iar noi putem să depăşim această dezbatere. Poate că după ce Tratatul de la Lisabona va intra în cele din urmă în vigoare la 1 decembrie, va putea fi lăsată în afara discuţiilor din această Cameră şi dezbaterea de politică internă britanică. UE are nevoie de reguli fundamentale moderne, iar acestea vor fi oferite de Tratatul de la Lisabona. În acest fel vom putea aborda mai eficient problemele majore cu care ne confruntăm. În perioada următoare de până la summit-ul european, există trei probleme principale în legătură cu care Preşedinţia suedeză speră să înregistreze progrese împreună cu dumneavoastră şi cu sprijinul Comisiei. Problema schimbărilor climatice, în privinţa căreia facem tot ce ne stă în putinţă pentru a obţine un acord politic ambiţios şi un calendar, astfel încât să poată deveni obligatoriu din punct de vedere juridic în cele din urmă. Va trebui să trăim mult timp cu rezultatul de la Copenhaga şi cu ceea ce se va întâmpla ulterior şi va trebui să ne schimbăm treptat societăţile pentru a folosi tehnologii mai inteligente pentru climă. În ceea ce priveşte problemele economice, chiar dacă lucrurile se prezintă mai bine pe pieţele financiare, ne confruntăm cu niveluri ridicate ale şomajului în multe ţări, iar aceasta va fi o trăsătură distinctivă a economiilor noastre mulţi ani de acum încolo. În ceea ce priveşte întrebările dlui Verhofstadt legate de supraveghere, sunt mulţumită că înregistrăm totuşi progrese cu privire la acest aspect. Problema pe care am avut-o până acum cu supravegherea financiară este că s-a concentrat prea mult asupra societăţilor individuale şi prea puţin asupra sistemul financiar ca întreg. Nu a funcţionat nici cooperarea între diferitele organisme de supraveghere. Vom putea remedia acest lucru odată cu înfiinţarea noilor organisme europene de supraveghere. Acestea vor fi caracterizate de o viziune cuprinzătoare şi de cooperare sporită. Bineînţeles, vor fi, de asemenea, răspunzătoare în faţa Consiliului şi a Parlamentului European. Alte detalii legate de această problemă vor fi discutate la reuniunea Ecofin din 2 decembrie, în cadrul căreia sper că se vor înregistra progrese suplimentare. În cele din urmă, în ceea ce priveşte Programul de la Stockholm: aceasta este o decizie foarte importantă, cu care, de asemenea, va trebui să trăim mult timp de-acum încolo şi asupra căreia Parlamentul European va avea o mare influenţă în viitor. După cum aţi afirmat mulţi dintre dumneavoastră, este vorba despre identificarea unor soluţii la problemele grave cu care ne confruntăm în ceea ce priveşte criminalitatea transfrontalieră, traficul şi ameninţarea terorismului, precum şi despre echilibrarea acesteia cu o politică ce trebuie să plaseze cetăţenii în centrul atenţiei şi să asigure că intimitatea persoanelor este respectată. Sper că putem elabora un program pe termen lung care să abordeze aceste aspecte din cadrul Programului de la Stockholm. Aceste trei aspecte, împreună cu alte câteva, au constituit priorităţile Preşedinţiei suedeze şi sunt foarte bucuroasă să constat că sunt speranţe să fie finalizate cu succes în decembrie. Vă mulţumesc foarte mult. Bineînţeles, voi lua din nou cuvântul la sfârşitul acestei dezbateri."@ro18
"Vážený pán predseda, ďakujem vedúcim predstaviteľom skupín za ich veľmi inšpiratívne príspevky. Zdá sa, že rovnako ako švédske predsedníctvo, tak aj drvivá väčšina, hoci nie všetci, je rada, že sme mohli do dvoch funkcií úspešne vymenovať Hermana Van Rompuya a Catherine Ashtonovú. Obaja prispievajú k súdržnosti, stabilite a zlepšeniu koordinácie v Európskej únii, čo je nevyhnutné, ak máme byť schopní sa zamerať na hlavné problémy, ktoré presahujú šesť mesiacov trvania predsedníctva. Myslím, že je to veľmi dobré. Ako už povedal pán Schulz, teraz po vymenovaní sa už môžu zamerať na svoje úlohy a my sa môžeme pohnúť ďalej a skončiť s touto rozpravou. Možno keď Lisabonská zmluva 1. decembra nadobudne platnosť, budeme môcť nechať britskú domácu politiku pred dverami tejto rokovacej sály. Európska únia potrebuje pravidlá postavené na moderných základoch a Lisabonská zmluva nám ich poskytne. Budeme lepšie vybavení na riešenie hlavných problémov, ktorým čelíme. V nasledujúcom období pred európskym samitom sú tu tri hlavné otázky, v ktorých švédske predsedníctvo dúfa v dosiahnutie pokroku spolu s vami a vďaka pomoci Komisie. Otázka klímy, v ktorej sa zo všetkých síl snažíme dosiahnuť ambicióznu politickú dohodu s časovým harmonogramom, aby sa nakoniec stala právne záväznou. S výsledkami konferencie v Kodani a s tým, čo bude nasledovať, budeme musieť žiť dlho. Naše spoločnosti musíme premeniť postupne tak, aby sa stali klimaticky inteligentnejšími. Čo sa týka hospodárskych otázok, i napriek tomu, že situácia na finančných trhoch vyzerá optimistickejšie, čelíme vysokej miere nezamestnanosti v mnohých krajinách, a to bude charakteristickou črtou našich hospodárstiev v mnohých nasledujúcich rokoch. V súvislosti s otázkami pána Verhofstadta týkajúcimi sa dohľadu som rada, že v tejto záležitosti predsa len dosahujeme pokrok. Až doteraz sme mali problém s finančným dohľadom, a to taký, že sa dohľad príliš veľmi zameriaval na jednotlivé spoločnosti a príliš málo na finančný systém ako celok. Nefungovala ani spolupráca medzi rôznymi dozornými orgánmi. S novými fungujúcimi európskymi dozornými orgánmi budeme schopní tento problém vyriešiť. Budú mať komplexný pohľad a posilnenú spoluprácu. Budú sa tiež, samozrejme, zodpovedať Rade a Európskemu parlamentu. Ďalšie podrobnosti tejto záležitosti sa budú preberať na stretnutí Ecofin 2. decembra, kde, dúfam, dosiahneme ďalší pokrok. Nakoniec, čo sa týka Štokholmského programu: toto je veľmi dôležité rozhodnutie, s ktorým tiež budeme musieť žiť počas nasledujúceho dlhého obdobia a na ktoré bude mať Európsky parlament v budúcnosti veľmi veľký vplyv. Ako už povedali mnohí z vás, je to otázka nájdenia riešení hrozných problémov, ktorým čelíme v súvislosti s cezhraničnou trestnou činnosťou, nezákonným obchodovaním a hrozbou terorizmu, a jeho vyvážením s politikou, ktorá dáva občanov do stredobodu záujmu a zabezpečí, aby bola rešpektované súkromie jednotlivca. Dúfam, že dokážeme vytvoriť dlhodobý program na riešenie týchto otázok v rámci Štokholmského programu. Tieto tri záležitosti spolu s niekoľkými ďalšími sú prioritami švédskeho predsedníctva a s veľkou radosťou dúfam, že sa nám ich podarí dotiahnuť v decembri do úspešného konca. Veľká vďaka. Na konci tejto rozpravy budem mať, samozrejme, príspevok znovu."@sk19
"Gospod predsednik, zahvaljujem se vodjem skupin za njihove zelo navdihujoče prispevke. Čeprav to ne velja za vse, se zdi, da je velika večina, kot na primer švedsko predsedstvo, zadovoljna, da smo uspešno opravili imenovanje Hermana Van Rompuya in Catherine Ashton. Oba prispevata k skladnosti, stabilnosti in večjemu usklajevanju v Evropski uniji, to pa je potrebno, če se želimo osredotočiti na glavne izzive, ki sovpadajo s šestmesečnimi predsedovanji. Mislim, da je to zelo dobro. Kot je rekel gospod Schulz, zdaj, ko sta imenovana, se bosta lahko lotila svojih nalog in to razpravo lahko zaključimo. Mogoče bo v tej dvorani tudi konec razprav o britanski notranji politiki, ko bo Lizbonska pogodba 1. decembra končno začela veljati. EU potrebuje sodobna temeljna pravila, ki nam jih bo zagotovila prav Lizbonska pogodba. Z njo bomo bolje opremljeni za reševanje glavnih vprašanj, s katerimi smo soočeni. V času pred bližajočim se evropskim vrhom imamo tri pomembna vprašanja, pri katerih želi švedsko predsedstvo doseči napredek skupaj z vami in s pomočjo Komisije. Vprašanje podnebja, pri katerem delamo vse, kar je v naši moči, da bi dobili velikopotezen političen sporazum s časovnim načrtom, da bi ta končno postal pravno zavezujoč. Z rezultatom iz Københavna in tistim, kar se bo dogajalo še dolgo časa potem, bomo morali živeti, zato moramo začeti postopoma spreminjati naša družbena okolja, da bodo postala bolj podnebju prijazna. Kar zadeva gospodarske probleme, je treba reči, da čeprav so razmere na finančnih trgih videti nekoliko svetlejše, je veliko držav soočenih z visokimi stopnjami brezposelnosti in to bo še mnoga leta posebna značilnost naših gospodarstev. V zvezi z vprašanji gospoda Verhofstadta o nadzoru sem vesela, da lahko rečem, da pri tem kljub vsemu napredujemo. Problem, ki smo ga do zdaj imeli na področju finančnega nadzora, je, da je bil ta preveč usmerjen v posamezna podjetja in premalo v finančni sistem kot celoto. Delovalo ni niti sodelovanje med različnimi nadzornimi organi. To bomo lahko popravili z novimi evropskimi nadzornimi organi. Slednji bodo imeli najboljši vpogled in sodelovanje med njimi bo okrepljeno. Seveda bodo tudi odgovorni Svetu in Evropskemu parlamentu. Druge podrobnosti o tej zadevi bodo predmet razprave na zasedanju Ecofina 2. decembra, ko bomo, upam, dosegli nadaljnji napredek. Za konec še o stockholmskem programu: to je zelo pomembna odločitev, s katero bomo prav tako morali živeti še dolgo in na katero bo imel Evropski parlament v prihodnosti zelo veliko vpliva. Kot ste dejali že mnogi izmed vas, gre za iskanje rešitev strašnih problemov, s katerimi se srečujemo pri čezmejnem kriminalu, trgovini z ljudmi in grožnji terorizma, ter za usklajevanje vsega tega s politiko, ki ljudi postavlja na osrednje prizorišče in zagotavlja spoštovanje posameznikove zasebnosti. Upam, da lahko oblikujemo dolgoročen program, ki bo obravnaval ta vprašanja v okviru stockholmskega programa. Ta tri vprašanja skupaj s številnimi drugimi so bila prednostna naloga švedskega predsedstva in zelo sem vesela, ko vidim, da jih bomo decembra vendarle uspešno rešili. Najlepša hvala. Ob koncu razprave bom seveda spregovorila še enkrat."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph