Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-027"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-027"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Nach dieser Erregung vielleicht wieder ein paar sachliche Töne: Energiehungrige Schwellenländer und Energie verschwendende Industrieländer waren nicht einmal willens, das Kyoto-Protokoll umzusetzen. Ob sich jetzt also mit der Kopenhagener Konferenz etwas ändern wird, ist meines Erachtens fraglich. Fraglich ist auch der Sinn des Zertifikatehandels, wenn zwar dort Millionen hineingesteckt werden, aber die wahren Alternativen, wie erneuerbare Energien, mit abgespeist werden. Und schon gar nicht darf es dazu führen, dass Atomkraftwerke als Kyoto-freundliche Alternative gefördert werden. Das zweite dringend anstehende Krisenthema, nämlich der Subventionswettlauf rund um den schwankenden Autohersteller Opel, ist nicht weniger brisant. Vorboten wie etwa Auftragsrückgänge wurden wohl nicht ernst genug genommen, und die EU hat am Niedergang der einst blühenden Branche mit einer Flut von Vorschriften wahrscheinlich selbst mitgewirkt. Daraus müssen wir die Lehre ziehen, künftig planbare, vorhersehbare Rahmenbedingungen für alle Branchen zu schaffen, und bevor nicht ausgereifte Konzepte vorliegen, ist es unverantwortlich, europäische Steuermilliarden zuzuschießen. Da muss zumindest dafür Sorge getragen werden, dass diese nicht nach Amerika abfließen, und es müssen Rückzahlungsregeln fixiert werden. Nicht zuletzt könnte beim anstehenden Treffen auch der Grundpfeiler für die Finalisierung des „gläsernen“ europäischen Bürgers gelegt werden. Denn mit dem Stockholmer Programm erhalten die Menschen nicht mehr Rechte, sondern weniger, denn über die Verwendung der Daten haben sie keinerlei Kontrolle. Von einem Ende der Passagierüberwachung ist keine Rede, der Streitpunkt Datenschutz ist noch immer ungeklärt, und wenn wir schon ein europäisches Asylsystem einführen, dann meines Erachtens nach den strengsten Maßstäben, etwa den dänischen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, po všem tom vzrušení je nám možná zapotřebí střízlivějšího přístupu. Rozvíjející se ekonomiky prahnoucí po energii a rozmařilé průmyslové státy nebyly připraveny plnit dokonce ani Kjótský protokol. Mám proto pochyby, zda se něco změní po kodaňské konferenci. Účelnost obchodování s povolenkami je rovněž pochybná, přičemž jsou na toto vynakládány milióny, zatímco skutečné alternativy jako například obnovitelné zdroje energie jsou odbývány drobnými. To nesmí vést k tomu, aby se propagovaly jaderné elektrárny jako alternativa v duchu Kjótského protokolu. Další naléhavá krize, jmenovitě závody v dotacích pro krachující automobilku Opel, představuje stejně výbušný problém. Znamení, jako byl pokles objednávek, nebyla brána vážně a Evropská unie pravděpodobně rovněž přispěla k úpadku kdysi kvetoucího odvětví záplavou předpisů. Poučení, které si z toho musíme vzít, je, že v budoucnu musíme nastavit základní podmínky, které lze naplánovat a předvídat, pro všechna odvětví, a dokud nepřipravíme propracované plány, tak je nezodpovědné sypat na problémy miliardy eur z kapes evropských daňových poplatníků. Je třeba přinejmenším zajistit, aby tyto peníze neproudily do USA. Dále je třeba zavést pravidla pro splácení. Když už nic jiného, tak by na nadcházejícím jednání mělo být možno položit základy pro finalizaci „transparentního“ evropského občana. Stockholmský program dává lidem méně práv, nikoli více, protože nemohou kontrolovat, jak jsou údaje využívány. Nikde se neobjevuje známka toho, že by končilo monitorování cestujících, nebyla vyřešena kontroverzní otázka ochrany údajů a pokud chceme zavést evropský azylový systém, pak bychom podle mého názoru měli používat nejpřísnější kritéria, jako jsou například ta platná v Dánsku."@cs1
"Hr. formand! Efter al den opstandelse skal vi måske se at komme ned på jorden igen. Energiforslugne nye vækstøkonomier og fråsende industrilande var end ikke rede til at gennemføre Kyotoprotokollen. Jeg tvivler derfor på, om der vil ske nogen ændringer efter konferencen i København. Formålet med certifikathandel er også tvivlsomt, men der bruges millioner på dette, mens de ægte alternativer såsom vedvarende energi bliver spist af med pebernødder. Dette skal bestemt ikke føre til, at kernekraftværker bliver fremhævet som et Kyotovenligt alternativ. Det andet presserende kriserelaterede emne, nemlig tilskudskapløbet vedrørende den skrantende bilproducent Opel, er et lige så sprængfarligt spørgsmål. Forvarsler som f.eks. en faldende ordrebeholdning blev ikke taget alvorligt nok, og EU har formentlig bidraget til tilbagegangen for den en gang så blomstrende branche med sin syndflod af forskrifter. Det, man kan lære heraf, er, at vi i fremtiden for alle erhvervssektorer skal skabe grundlæggende betingelser, som man kan planlægge ud fra og forudsige, og indtil vi har færdigudviklede koncepter på plads, er det uansvarligt at smide milliarder af de europæiske skatteyderes penge efter problemet. Det er vigtigt at sørge for, at disse penge i det mindste ikke går til USA. Der skal desuden indføres tilbagebetalingsregler. Om ikke andet bør det på det kommende møde være muligt at lægge fundamentet, så projektet vedrørende den "gennemskuelige" europæiske borger kan blive afsluttet. Stockholmprogrammet giver folk færre rettigheder, ikke flere, fordi de ikke har nogen kontrol med, hvordan dataene anvendes. Der er ingen tegn på, at man ophører med overvågningen af passagerer, det kontroversielle spørgsmål om databeskyttelse er endnu ikke blevet løst, og hvis vi skal indføre et europæisk asylsystem, skal vi efter min mening anvende de strengeste kriterier – sådan som i Danmark."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, μετά από όλη αυτήν την ένταση ίσως χρειαζόμαστε μια πιο προσγειωμένη προσέγγιση. Αναδυόμενες οικονομίες διψασμένες για ενέργεια και σπάταλες βιομηχανικές χώρες δεν ήταν καν προετοιμασμένες για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Συνεπώς, αμφιβάλλω ότι πρόκειται να αλλάξει κάτι μετά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης. Ο σκοπός της εμπορίας πιστοποιητικών είναι επίσης αμφισβητήσιμος, με τη δαπάνη εκατομμυρίων για αυτόν τον σκοπό, ενώ οι πραγματικές εναλλακτικές, όπως η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, προωθούνται ως υποτιμημένες εναλλακτικές. Αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει στην προώθηση εγκαταστάσεων παραγωγής πυρηνικής ενέργειας ως εναλλακτική λύση φιλική προς το Πρωτόκολλο του Κιότο. Η δεύτερη επείγουσα κρίση, με άλλα λόγια ο αγώνας δρόμου για την επιχορήγηση της υπό κατάρρευση αυτοκινητοβιομηχανίας Opel, αποτελεί ένα εξίσου εκρηκτικό ζήτημα. Σημάδια, όπως η πτώση στις παραγγελίες, δεν ελήφθησαν σοβαρά υπόψη και η ΕΕ συνέβαλε πιθανώς με την πληθώρα κανονισμών της στην παρακμή μιας άλλοτε ακμαίας βιομηχανίας. Το δίδαγμα που πρέπει να λάβουμε είναι ότι στο μέλλον πρέπει να καθιερώσουμε βασικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να σχεδιαστούν και να προβλεφθούν για όλες τις βιομηχανίες, και ότι μέχρι την εφαρμογή πλήρως ανεπτυγμένων εννοιών, είναι ανεύθυνη η δαπάνη δισεκατομμυρίων ευρώ των ευρωπαίων φορολογουμένων για την επίλυση του προβλήματος. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί τουλάχιστον ότι αυτά τα χρήματα δεν καταλήγουν στις ΗΠΑ. Επιπλέον, πρέπει να θεσπιστούν κανόνες αποπληρωμής. Πρέπει τουλάχιστον να τεθούν τα θεμέλια της οριστικοποίησης του «διαφανούς» ευρωπαίου πολίτη στην επόμενη συνεδρίαση. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης δίνει λιγότερα δικαιώματα στους ανθρώπους, επειδή δεν μπορούν να ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα. Δεν υπάρχει κανένα σημάδι τερματισμού της παρακολούθησης των επιβατών, το αμφιλεγόμενο θέμα της προστασίας δεδομένων δεν έχει ακόμα επιλυθεί και, εάν θέλουμε να εισαγάγουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, τότε, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να εφαρμόσουμε τα αυστηρότερα κριτήρια, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στη Δανία."@el10
"Mr President, after all this excitement, perhaps we need a more down-to-earth approach. Energy-hungry emerging economies and wasteful industrial countries were not even prepared to implement the Kyoto Protocol. I am therefore doubtful as to whether anything will change following the Copenhagen conference. The purpose of certificate trading is also questionable, with millions being spent on this, while the genuine alternatives, such as renewable energy, are fobbed off with peanuts. This must definitely not lead to nuclear power plants being promoted as a Kyoto-friendly alternative. The second urgent crisis, in other words, the subsidy race for the failing car manufacturer Opel, is an equally explosive issue. Signs such as a drop in orders were not taken seriously enough and the EU has probably contributed to the decline of a once flourishing industry with its raft of regulations. The lesson we must learn from this is that we need, in future, to establish basic conditions which can be planned and predicted for all industries, and until we have fully-developed concepts in place, it is irresponsible to throw billions of euros of European taxpayers’ money at the problem. It is important to ensure at least that this money does not go to the US. In addition, repayment rules must be introduced. If nothing else, it should be possible to lay the foundations for finalising the ‘transparent’ European citizen at the forthcoming meeting. The Stockholm Programme gives people fewer rights, not more, because they have no control over how the data is used. There is no sign of an end to the monitoring of passengers, the controversial subject of data protection has not yet been resolved and if we are to introduce a European asylum system, then in my opinion, we should apply the strictest criteria, such as those in use in Denmark."@en4
"). – (DE) Señor Presidente, después de todo este alboroto, quizás necesitemos un enfoque más realista. Las economías emergentes que necesitan grandes cantidades de energía y los países industrializados derrochadores no estaban siquiera preparadas para aplicar el Protocolo de Kyoto. Por tanto, tengo dudas sobre la posibilidad de que algo cambie tras la conferencia de Copenhague. El propósito del intercambio de certificados también es cuestionable, y se están gastando millones en ello, mientras que las alternativas genuinas, como la energía renovable, reciben premios de consolación. Sin duda esto no debe llevar a que se defiendan las centrales nucleares como una alternativa respetuosa con Kyoto. La segunda crisis urgente, en otras palabras, la carrera por los subsidios para el fabricante de coches con problemas Opel, es una cuestión igual de explosiva. Indicios como la caída en los pedidos no se tomaron suficientemente en serio y la UE ha contribuido probablemente al declive de una industria en el pasado floreciente con su pila de normativas. La lección que debemos aprender de todo esto es que necesitamos, en el futuro, establecer unas condiciones básicas que puedan prever y predecir todas las industrias; y hasta que contemos con conceptos totalmente desarrollados, es irresponsable derrochar miles de millones de euros del dinero de los contribuyentes europeos en este problema. Es importante que nos aseguremos al menos de que este dinero no va a los EE. UU. Además, debemos introducir normas para la devolución del dinero. Si no se hace nada más, al menos debería poderse sentar las bases para concretar el ciudadano europeo «transparente» en la próxima reunión. El programa de Estocolmo concede a las personas menos derechos, no más, porque no pueden controlar cómo se utilizan sus datos. No hay indicios del fin del control de los pasajeros, el tema controvertido de la protección de datos sigue sin resolverse y, si no introducimos un sistema europeo de asilo, en mi opinión, deberíamos aplicar los criterios más estrictos, como los que se usan en Dinamarca."@es21
"Lugupeetud juhataja! Pärast kogu seda elevust vajame me ehk veidi rohkem asjalikkust. Energianäljas tärkava majandusega riigid ja energiat raiskavad tööstusriigid ei olnud veel valmis Kyoto protokolligi rakendama. Seetõttu kahtlen ma, kas pärast Kopenhaageni konverentsi midagi muutub. Küsitav on ka lubadega kauplemise süsteemi eesmärk ning samal ajal, kui sellele kulutatakse miljoneid, tüssatakse niisuguseid tõelisi alternatiive nagu taastuvenergia vaid pisku andmisega. Kindlasti ei tohiks olukord jõuda selleni, et tuumaelektrijaamu propageeritakse Kyoto protokolliga sobiva lahendusena. Teine kiiret lahendust nõudev kriitiline teema – teisisõnu võistlus toetuse pärast ebastabiilsele autotootjale Opelile – on sama aktuaalne. Tellimuste vähenemise märke ei võetud piisavalt tõsiselt ning tõenäoliselt aitas ka EL oma määruste tulvaga kaasa kunagi õitseva ettevõtte hääbumisele. Me peame sellest õppima, et tulevikus tuleb kindlaks määrata kavandatavad ja prognoositavad põhitingimused, mida saab kohaldada kõikidele tööstusharudele, ning kuni meil ei ole paigas täielikult väljatöötatud kontseptsioone, on vastutustundetu matta probleemi sisse miljardeid eurosid Euroopa maksumaksja raha. Vähemasti tuleb tagada, et see raha ei läheks USAsse. Lisaks tuleb kehtestada tagasimaksmise eeskirjad. Kui midagi muud mitte, siis eelseisval kohtumisel peaks suudetama kindlaks määrata alused „läbipaistvat” Euroopa kodanikku käsitleva algatuse lõpuleviimiseks. Stockholmi programmiga saavad inimesed vähem õigusi, mitte rohkem, sest neil puudub kontroll andmete kasutamise üle. Ei ole ühtki märki, et reisijate jälgimine lõpeks, lahendamata on vastuoluline andmekaitse teema ja kui me kavatseme kehtestada Euroopa varjupaigasüsteemi, siis minu arvates tuleb meil kohaldada kõige rangemaid kriteeriume, niisuguseid, nagu Taanis kasutatakse."@et5
"Arvoisa puhemies, kaiken kiihtymyksen jälkeen tarvitsemme ehkä maanläheisempää lähestymistapaa. Energiaa janoavat kehittyvät taloudet ja tuhlailevat teollisuusmaat eivät olleet edes valmistautuneita panemaan täytäntöön Kioton pöytäkirjaa. Siksi epäilen, muuttuuko mikään Kööpenhaminan kokouksen jälkeen. Myös päästöoikeuksien kaupan tarkoitus on kyseenalainen. Siihen käytetään miljoonia, samalla kun aidoille vaihtoehdoille, kuten uusiutuville energialähteille, annetaan vain pikkusummia. Se ei todellakaan saa johtaa siihen, että ydinvoimaloita markkinoidaan Kioton sopimuksen mukaisina vaihtoehtoina. Toinen nopeita toimia vaativa kriisi, toisin sanoen vaikeuksissa olevan autonvalmistajan Opelin tukikilpailu, on yhtä räjähdysherkkä aihe. Sellaisia merkkejä kuin tilausten määrän väheneminen ei otettu tarpeeksi vakavasti, ja EU on todennäköisesti edistänyt lukuisilla säännöksillään aikoinaan menestyvän alan romahdusta. Se, mitä tästä täytyy oppia, on se, että me tarvitsemme tulevaisuudessa perusolosuhteet, jotka voidaan suunnitella ja ennustaa kaikille teollisuudenaloille, ja siihen saakka kunnes meillä on valmiiksi kehitetyt mallit, on vastuutonta haaskata ongelmaan miljardeja euroja EU:n veronmaksajien rahaa. On tärkeää varmistaa ainakin se, että raha ei mene Yhdysvaltoihin. Sen lisäksi on otettava käyttöön takaisinmaksusäännöt. Jollei muuta niin tulevassa kokouksessa pitäisi voida luoda perusta ”avoimelle” EU:n kansalaiselle. Tukholman ohjelmassa ihmisille annetaan vähemmän, ei enempää oikeuksia, koska he eivät voi valvoa miten tietoja käytetään. Matkustajien valvonnalle ei näy loppua, tietosuojan ristiriitaista käsitettä ei ole vielä ratkaistu ja, jos haluamme ottaa käyttöön eurooppalaisen pakolaisjärjestelmän, niin minun mielestäni meidän pitäisi soveltaa tiukimpia mahdollisia perusteita, kuten ne, joita käytetään Tanskassa."@fi7
"Monsieur le Président, après toute cette agitation, nous aurions peut-être besoin d’une approche plus concrète des problèmes. Les économies émergentes avides d’énergie et les pays industrialisés qui la gaspillent n’étaient même pas prêts à mettre en œuvre le protocole de Kyoto. Je doute donc que quelque chose change après la conférence de Copenhague. La raison d’être des échanges commerciaux de certificats est également discutable, quand on songe aux millions dépensés pour cela, alors que l’on se débarrasse des véritables alternatives telles que les énergies renouvelables en leur consacrant des clopinettes. Il ne faudrait pas que tout cela aboutisse à la promotion des centrales nucléaires comme alternative compatible avec Kyoto. Le deuxième thème de crise à aborder d’urgence, en d’autres termes, la course aux subventions pour le fabricant d’automobiles en faillite Opel, est un sujet tout aussi explosif. Des signaux tels que la baisse des commandes n’ont pas été suffisamment pris au sérieux et l’Union européenne a probablement contribué au déclin d’une industrie autrefois prospère avec sa masse de règlements. La leçon à en tirer pour l’avenir, c’est qu’il nous faut établir des conditions de base qui puissent être planifiées et prévisibles pour toutes les industries, et tant que nous ne disposons pas de concepts pleinement développés en place, il est irresponsable de gaspiller des milliards d’euros provenant de l’argent des contribuables européens dans ce problème. Il est important de s’assurer au moins que cet argent ne partira pas aux États-Unis. De plus, des clauses de remboursement doivent être introduites. Au moins, il devrait être possible de jeter les bases de la finalisation du citoyen européen «transparent» lors de la prochaine réunion. En effet, le programme de Stockholm accorde aux gens moins de droits, pas plus, car ils ne peuvent exercer aucun contrôle sur la manière dont les données sont utilisées. Il n’y a aucun signe d’arrêt concernant la surveillance des voyageurs, le sujet controversé de la protection des données n’a pas encore été résolu, et si nous devons introduire un régime d’asile européen, nous devrions, selon moi, appliquer les critères les plus stricts, tels que ceux qui sont en usage au Danemark."@fr8
"). Tisztelt elnök úr! Mindezen izgalmak után most egy kicsit gyakorlatiasabb szempontból közelíteném meg a dolgokat. Az energiaéhes, felemelkedőben levő gazdaságok és a pazarló ipari országok még csak fel sem készültek a kiotói jegyzőkönyv végrehajtására. Ezért kétlem, hogy a koppenhágai konferencia után bármi is változni fog. A kibocsátáskereskedelem célja szintén megkérdőjelezhető: milliókat költenek erre, míg a valódi alternatívákat – mint például a megújuló energia – olcsón elintézik. Ez nem vezethet ahhoz, hogy a nukleáris erőműveket a kiotói jegyzőkönyvvel összhangban lévő lehetőségként népszerűsítsék. A másik sürgősen megoldandó válság, azaz a gyengélkedő Opel autógyár megsegítéséért folyó versenyfutás, ugyancsak kényes kérdést jelent. Nem vették elég komolyan az intő jeleket, például a megrendelések számának csökkenését, és a tömérdek rendelettel valószínűleg maga az EU is hozzájárult az egykor virágzó iparág hanyatlásához. Le kell vonnunk ebből a tanulságot: a jövőben meg kell teremtenünk az alapvető feltételeket, amelyek lehetővé teszik a tervezést és a kiszámíthatóságot, és addig, amíg nincs teljes mértékben kidolgozott elképzelésünk, felelőtlenség eurómilliárdokat elszórni az adófizetők pénzéből a probléma megoldására. Fontos legalább azt biztosítani, hogy ez a pénz ne kerüljön az USA-ba. Ezenkívül visszafizetési szabályokat is be kell vezetni. Ha mást nem is, de lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a következő ülésen kialakítsák az „átlátható” európai polgári kezdeményezés véglegesítésének az alapjait. A stockholmi program nem több, hanem kevesebb jogot biztosít az embereknek, mivel nem lesz beleszólásuk abba, hogyan történik az adatok felhasználása. Semmi sem utal arra, hogy véget érne az utasok átvizsgálása, az adatvédelem vitatott kérdését pedig még nem sikerült megoldani. Az európai menekültügyi rendszer bevezetéséhez pedig – véleményem szerint – a legszigorúbb kritériumokat kell alkalmaznunk, hasonlóan a Dániában alkalmazottakhoz."@hu11
"Signor Presidente, dopo tutta questa agitazione forse sarà meglio tornare ad aspetti concreti. Le economie emergenti con un elevato consumo energetico e i paesi industriali che sprecano risorse non erano disposti ad applicare il protocollo di Kyoto e quindi dubito che qualcosa possa cambiare dopo la conferenza di Copenaghen. Anche l’obiettivo del commercio certificato è incerto sebbene a questo fine siano stati spesi milioni di euro mentre invece alle vere alternative come le energie rinnovabili sono rimaste solo le briciole. Sicuramente però non bisognerà ripiegare sulle centrali nucleari di cui ora si parla come di un’alternativa in linea con Kyoto. Un’altra crisi egualmente esplosiva è la corsa alle sovvenzioni da parte di imprese in crisi come la Opel. Segnali quali il calo degli ordini non sono stati presi nella dovuta considerazione e l’Unione europea probabilmente ha contribuito al declino di un’industria un tempo fiorente introducendo un mucchio di norme. Dobbiamo trarre una lezione da quanto accaduto: in futuro dovremo stabilire condizioni prevedibili per tutte le industrie perché è irresponsabile spendere miliardi di euro dei contribuenti europei finché non avremo le idee ben chiare. Comunque per lo meno bisognerà evitare che il denaro vada a finire negli Stati Uniti e occorrerà introdurre disposizioni sul rimborso. Se non altro in occasione del prossimo incontro si potrà gettare le basi del cittadino europeo “trasparente”. Il programma di Stoccolma darà meno diritti ai cittadini dal momento che essi non avranno alcun controllo sull’utilizzo dei dati. Sembra che non ci sia la volontà di porre fine al controllo dei passeggeri, il problema controverso della protezione dei dati non è stato ancora risolto e, se vogliamo introdurre un sistema di asilo europeo allora, a mio avviso, dovremmo applicare norme severe come quelle utilizzare in Danimarca."@it12
"Gerb. pirmininke, tiek prisijaudinę, galbūt turėtume pažiūrėti praktiškiau. Energijos trūkstančios kylančios ekonomikos šalys ir energiją švaistančios išsivysčiusios šalys dar buvo nepasirengusios įgyvendinti Kioto protokolo. Todėl abejoju, ar kas nors pasikeis pasibaigus Kopenhagos konferencijai. Prekybos taršos leidimais tikslas taip pat yra abejotinas, kai tam leidžiami milijonai, nors tikroms alternatyvoms, pvz., atsinaujinančiai energijai, įbrukami centai. Tai tikrai nepaskatins remti atomines elektrines kaip Kioto protokolui palankią alternatyvą. Antroji aktuali krizė, kitaip tariant, kova dėl subsidijų bankrutuojančiam automobilių gamintojui „Opel“, – nepaprastai pavojinga problema. Nebuvo pakankamai rimtai pasižiūrėta į tokius požymius, kaip užsakymų sumažėjimas, o ES aibe savo reglamentų tikriausiai prisidėjo prie kadaise klestėjusios pramonės nuosmukio. Iš to turime padaryti išvadą, kad ateityje mums reikės sudaryti pagrindines sąlygas, kurias būtų galima planuoti ir numatyti visoms institucijoms, o kol neturime veikiančių gerai suformuluotų koncepcijų, būtų neatsakinga milijardus eurų mokesčių mokėtojų pinigų išmesti šiai problemai spręsti. Svarbu užtikrinti, kad galiausiai šie pinigai nepatektų į JAV. Be to, turi būti nustatytos grąžinimo taisyklės. Jeigu nieko daugiau neatsitiks, būsimame posėdyje turėtų būti numatyta galimybė padėti pagrindus „skaidriam“ Europos piliečiui. Stokholmo programa žmonėms suteikiama ne daugiau, o mažiau teisių, nes jie neturi galimybės kontroliuoti, kaip naudojami duomenys. Nėra požymių, kad būtų nutrauktas keleivių stebėjimas, ir dar neišspręstas prieštaringas duomenų apsaugos klausimas, todėl jei turime įdiegti Europos prieglobsčio sistemą, mano nuomone, turėtume taikyti griežtesnius kriterijus, pvz., tokius, kokie naudojami Danijoje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, iespējams, ka pēc šādiem satraukumiem mums vajadzētu nedaudz nomierināties. Enerģijas kārās jaunās tirgus ekonomikas valstis un izšķērdīgās rūpnieciski attīstītās valstis pat nebija gatavas tam, lai īstenotu Kioto protokolu. Tādēļ mani māc šaubas, vai pēc Kopenhāgenas konferences kaut kas mainīsies. Apšaubāms ir arī sertifikātu tirdzniecības mērķis, kura īstenošanai tiks iztērēti miljoni, bet perspektīvākām alternatīvām, piemēram, atjaunojamajai enerģijai tiks vienīgi pārpalikumi. Šāda situācija nedrīkst veicināt kodolelektrostaciju attīstību, kuras tiek uzskatītas par Kioto protokolam draudzīgu alternatīvu. Otrs vienlīdz satraucošs jautājums ir sacensības par subsīdijām, lai atbalstītu grimstošo automobiļu ražotāju . Tas notika tādēļ, ka savlaicīgi netika ņemtas vērā tādas pazīmes kā pasūtījumu samazināšanās un, iespējams, ka arī ES ar saviem neskaitāmajiem noteikumiem ir veicinājusi reiz plaukstošās un zeļošās nozares pagrimumu. Tādēļ, lai no tā turpmāk gūtu mācību, mums vajadzētu izstrādāt pamatnosacījumus, kurus iespējams paredzēt ikvienai nozarei, un, kamēr mums nebūs pilnībā izstrādāta koncepcija, ir bezatbildīgi šīs problēmas risināšanai šķērdēt miljardiem eiro no Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļiem. Svarīgi ir nodrošināt, lai šī nauda vismaz neaizplūst uz ASV. Turklāt ir jāizstrādā arī atmaksāšanas noteikumi. Ja tas nav iespējams, tad vismaz vajadzētu rast iespēju līdz nākamajai sanāksmei atrisināt jautājumu par Eiropas pilsoņu „pārredzamību”. Stokholmas programma nenodrošinās tik plašas tiesības, jo tas, kā iegūtā informācija tiek izmantota tālāk, netiks kontrolēts. Nav pazīmju, kas liecinātu, ka pasažieru novērošana varētu beigties, strīdīgais jautājums par datu aizsardzību joprojām nav atrisināts, un, ja mums nāksies ieviest Eiropas patvēruma sistēmu, tad, manuprāt, šajā gadījumā būtu jāpiemēro visstingrākie kritēriji, kādi, piemēram, ir Dānijā."@lv13
"Herr Präsident! Nach dieser Erregung vielleicht wieder ein paar sachliche Töne: Energiehungrige Schwellenländer und Energie verschwendende Industrieländer waren nicht einmal willens, das Kyoto-Protokoll umzusetzen. Ob sich jetzt also mit der Kopenhagener Konferenz etwas ändern wird, ist meines Erachtens fraglich. Fraglich ist auch der Sinn des Zertifikatehandels, wenn zwar dort Millionen hineingesteckt werden, aber die wahren Alternativen, wie erneuerbare Energien, mit abgespeist werden. Und schon gar nicht darf es dazu führen, dass Atomkraftwerke als Kyoto-freundliche Alternative gefördert werden. Das zweite dringend anstehende Krisenthema, nämlich der Subventionswettlauf rund um den schwankenden Autohersteller Opel, ist nicht weniger brisant. Vorboten wie etwa Auftragsrückgänge wurden wohl nicht ernst genug genommen, und die EU hat am Niedergang der einst blühenden Branche mit einer Flut von Vorschriften wahrscheinlich selbst mitgewirkt. Daraus müssen wir die Lehre ziehen, künftig planbare, vorhersehbare Rahmenbedingungen für alle Branchen zu schaffen, und bevor nicht ausgereifte Konzepte vorliegen, ist es unverantwortlich, europäische Steuermilliarden zuzuschießen. Da muss zumindest dafür Sorge getragen werden, dass diese nicht nach Amerika abfließen, und es müssen Rückzahlungsregeln fixiert werden. Nicht zuletzt könnte beim anstehenden Treffen auch der Grundpfeiler für die Finalisierung des „gläsernen“ europäischen Bürgers gelegt werden. Denn mit dem Stockholmer Programm erhalten die Menschen nicht mehr Rechte, sondern weniger, denn über die Verwendung der Daten haben sie keinerlei Kontrolle. Von einem Ende der Passagierüberwachung ist keine Rede, der Streitpunkt Datenschutz ist noch immer ungeklärt, und wenn wir schon ein europäisches Asylsystem einführen, dann meines Erachtens nach den strengsten Maßstäben, etwa den dänischen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, na al deze opwinding is er misschien behoefte aan een nuchterder benadering. Energiehongerige opkomende economieën en energieverkwistende geïndustrialiseerde landen waren zelfs niet bereid het Protocol van Kyoto te implementeren. Ik betwijfel dan ook of er na de Conferentie van Kopenhagen iets zal veranderen. Ook het doel van certificatenhandel is dubieus, en terwijl hier miljoenen aan worden besteed, worden echte alternatieven, zoals hernieuwbare energie, afgescheept met . Dit mag er in geen geval toe leiden dat kerncentrales worden aangeprezen als een Kyotovriendelijk alternatief. De tweede urgente crisis, namelijk de subsidiewedloop voor de noodlijdende autoproducent Opel, is een al even controversiële kwestie. Tekenen zoals een afname in de bestellingen werden onvoldoende serieus genomen, en de EU heeft met haar overvloed aan regelgeving waarschijnlijk bijgedragen aan de neergang van een eens bloeiende industrie. De les die hieruit moet worden getrokken, is dat we in de toekomst voor alle bedrijfstakken basisvoorwaarden moeten scheppen die planbaar en voorspelbaar zijn. Totdat we beschikken over volledig uitontwikkelde concepten, is het onverantwoord het probleem te lijf te gaan met miljarden euro’s Europees belastinggeld. Het is van belang dat ten minste wordt voorkomen dat dit geld in de VS terechtkomt. Ook moeten regels voor terugbetaling worden vastgesteld. Niet in de laatste plaats zou het kunnen dat bij de aanstaande bijeenkomst de laatste hand wordt gelegd aan het concept van de ‘transparante’ Europese burger. Het Stockholm-programma geeft mensen niet meer maar minder rechten, want ze hebben geen enkele controle over de manier waarop hun gegevens worden gebruikt. Wat de observering van passagiers betreft is het einde nog niet in zicht en de controversiële kwestie van gegevensbescherming is nog steeds niet opgelost. En als we een Europees asielsysteem gaan invoeren, moeten we naar mijn mening de strengste criteria hanteren, zoals die bijvoorbeeld in Denemarken gelden."@nl3
"Panie przewodniczący! Po tych wszystkich emocjach, być może potrzeba nam bardziej praktycznego podejścia. Głodne energii kraje gospodarek wyłaniających się i marnotrawiące zasoby kraje uprzemysłowione nie były nawet gotowe do wdrożenia protokołu z Kioto. Dlatego wątpię, czy cokolwiek zmieni się w wyniku konferencji w Kopenhadze. Wątpliwa jest również celowość handlu uprawnieniami, skoro wydaje się nań miliony, podczas gdy sensowne alternatywy, takie jak energia odnawialna, są zbywane groszami. Nie może to rzecz jasna prowadzić do propagowania elektrowni atomowych jako alternatywy przyjaznej dla Kioto. Drugi kryzys wymagający pilnej reakcji, czyli wyścig po dotacje dla upadającego producenta samochodów – Opla, jest równie zapalną kwestią. Takie oznaki jak spadek zamówień nie były traktowane wystarczająco poważnie i najprawdopodobniej UE, poprzez wprowadzanie niezliczonych regulacji, przyczyniła się do podupadnięcia dobrze prosperującej niegdyś branży. To powinno nauczyć nas, że w przyszłości musimy ustalić podstawowe warunki, które można zaplanować i przewidzieć dla wszystkich sektorów, i dopóki nie wprowadzimy w życie w pełni dopracowanych koncepcji, nieodpowiedzialne jest szastanie miliardami euro pochodzącymi z kieszeni podatnika. Ważne jest, byśmy przynajmniej upewnili się, że pieniądze te nie będą trafiały do USA. Dodatkowo należy wprowadzić warunki spłaty. Na następnym posiedzeniu należy przynajmniej umożliwić ustanowienie podwalin inicjatywy dotyczącej „transparentnego” europejskiego obywatela Program sztokholmski daje ludziom mniejsze, a nie większe, prawa, ponieważ ludzie nie mają kontroli nad tym, jak wykorzystywane są dane. Nic nie wskazuje na to, by miał nastąpić kres monitorowania pasażerów, nie rozstrzygnięto jak dotąd kontrowersyjnej kwestii ochrony danych, a jeśli mamy wprowadzić europejski system azylowy, powinniśmy moim zdaniem wprowadzić najbardziej rygorystyczne kryteria, jak te, które są stosowane w Danii."@pl16
"Senhor Presidente, depois de toda esta agitação, talvez estejamos a precisar de uma abordagem mais realista. As economias emergentes, altamente consumidoras de energia, e os países industrializados e esbanjadores não estavam sequer preparados para implementar o Protocolo de Quioto. Como tal, duvido que algo mude a seguir à Conferência de Copenhaga. O objectivo que preside à transacção de certificados de redução de emissões é também questionável, com milhões a serem gastos com esse sistema, enquanto as verdadeiras alternativas, como é o caso das energias renováveis, têm de se contentar com trocos. Esta situação não deve, de modo algum, levar à promoção das centrais nucleares como alternativa respeitadora do Protocolo de Quioto. A segunda situação de crise urgente – a "corrida às subvenções" para a construtora automóvel Opel, em risco de falência – é um assunto igualmente explosivo. Alguns sinais, como por exemplo a diminuição das encomendas, não foram suficientemente levados a sério; além disso, é provável que a União Europeia, com as suas pilhas de regulamentos, tenha também contribuído para o declínio desta outrora florescente indústria. A lição a retirar daqui é a seguinte: de futuro, necessitamos de criar condições básicas que possam ser planificadas e previstas para todas as indústrias e, enquanto não tivermos as ideias totalmente amadurecidas e arrumadas, é uma irresponsabilidade enterrar milhares de milhões de euros dos contribuintes europeus em cada problema que surge. É importante, pelo menos, garantir que esse dinheiro não vá para os Estados Unidos. Além disso, há que introduzir regras de reembolso. Na próxima reunião, deveria, pelo menos, ser possível lançar as bases para a finalização do chamado cidadão europeu "transparente". O Programa de Estocolmo não concede mais direitos às pessoas, antes pelo contrário, pois estas não têm controlo sobre o modo como os dados são utilizados. Não se vislumbra um fim para o controlo de passageiros, a controversa questão da protecção de dados ainda não foi resolvida e, se de facto pretendemos introduzir um sistema de asilo europeu, deveríamos, em minha opinião, aplicar critérios bastante rigorosos, semelhantes aos que estão em vigor na Dinamarca."@pt17
"Domnule Preşedinte, după toată această agitaţie, poate că este nevoie de o abordare mai pragmatică. Economiile emergente avide de energie şi ţările industrializate risipitoare nu au fost nici măcar pregătite să pună în aplicare Protocolul de la Kyoto. Prin urmare, mă îndoiesc că se va schimba ceva după Conferinţa de la Copenhaga. Scopul schemei de comercializare a certificatelor de emisii este, de asemenea, îndoielnic, cheltuindu-se milioane pentru acest lucru, în timp ce alternative reale, cum ar fi energiile regenerabile, sunt date la o parte. Bineînţeles că acest lucru nu trebuie să ducă la promovarea centralelor nucleare drept alternativă ecologică din punctul de vedere al Protocolului de la Kyoto. Cu alte cuvinte, cea de-a doua criză urgentă, cursa pentru subvenţii pentru producătorul de autovehicule Opel aflat în declin reprezintă o problemă la fel de explozivă. Semne ca scăderea comenzilor nu au fost luate suficient în serios, iar UE a contribuit, probabil, la declinul unei industrii odată înfloritoare, prin avalanşa sa de reglementări. Lecţia pe care trebuie să o învăţăm de aici este că, în viitor, trebuie să stabilim condiţii de bază care pot fi planificate şi estimate pentru toate sectoarele industriale şi că, până când nu vom avea concepte adevărate, este iresponsabil să alocăm pentru această problemă miliarde de euro din banii contribuabililor europeni. Este important să ne asigurăm măcar că aceşti bani nu ajung în SUA. În plus, trebuie introduse norme de rambursare. În cadrul reuniunii care urmează ar trebui să fie posibilă măcar stabilirea bazelor pentru finalizarea conceptului de cetăţean european „transparent”. Programul de la Stockholm acordă oamenilor mai puţine drepturi, nu mai multe, deoarece aceştia nu deţin niciun control asupra modului în care sunt utilizate datele. Nu există niciun semn al încetării monitorizării pasagerilor, subiectul controversat al protecţiei datelor nu a fost încă rezolvat, iar dacă vom introduce un sistem de azil european, atunci, în opinia mea, ar trebui să aplicăm cele mai stricte criterii, cum sunt cele utilizate în Danemarca."@ro18
"Vážený pán predseda, po všetkom tom vzrušení možno potrebujeme praktickejší prístup. Energiechtivé a rýchlo sa rozvíjajúce hospodárstva, ale aj rozhadzovačné priemyselné krajiny neboli ani len pripravené na zavedenie Kjótskeho protokolu. Pochybujem preto o tom, či sa po konferencii v Kodani vôbec niečo zmení. Pochybný je aj účel obchodovania s certifikátmi. Míňajú sa naň milióny, pričom skutočné alternatívy, ako je napríklad obnoviteľná energia, sa odbíjajú za haliere. Rozhodne to nesmie viesť k tomu, aby sa presadili jadrové elektrárne ako alternatíva, ktorá je v súlade so záväzkami Kjótskeho protokolu. Druhá naliehavá kríza, inými slovami dotačné preteky v súvislosti s krachujúcim výrobcom automobilov Opel sú rovnako vypätou záležitosťou. Náznaky, ako napríklad pokles množstva objednávok, nebral nikto dosť vážne a EÚ pravdepodobne prispela k úpadku kedysi prekvitajúceho priemyslu vďaka obrovskému počtu nariadení. Z tohto si musíme zobrať ponaučenie, že v budúcnosti jej nutné stanoviť základné podmienky, ktoré možno plánovať a predpovedať pre všetky odvetvia priemyslu. Kým nebudeme mať fungujúce a plne rozvinuté predstavy, je nezodpovedné vyhadzovať na tento problém miliardy eur z peňazí európskych daňových poplatníkov. Je dôležité, aby sme zabezpečili aspoň to, že tieto peniaze nepôjdu Spojeným štátom. Okrem toho je nutné, aby sa zaviedli pravidlá splácania. Ak už nič iné, tak by malo byť možné položiť základy na dokončenie „transparentného“ európskeho občana na ďalšom stretnutí. Štokholmský program poskytuje ľuďom menej práv a nie viac, pretože nemajú kontrolu nad spôsobom, ako sa údaje použijú. Niet ani známky konca monitorovania cestujúcich, kontroverzná otázka ochrany údajov sa ešte nevyriešila a ak chceme zaviesť európsky azylový systém, mali by sme podľa mňa uplatniť tie najprísnejšie kritériá, ako napríklad tie, ktoré sa používajú v Dánsku."@sk19
"Gospod predsednik, po vsem tem razburjenju mogoče potrebujemo treznejši pristop. Nastajajoča gospodarstva, ki potrebujejo ogromno energije, in negospodarne industrijske države niso bile niti pripravljene na izvajanje Kjotskega protokola. Zato dvomim, da se bo po konferenci v Københavnu sploh kaj spremenilo. Vprašljiv je tudi namen trgovanja s certifikati, za kar se porabljajo milijoni, medtem ko se prave alternative, kot so obnovljivi viri energije, kar tako odpravljajo. To nikakor ne sme pripeljati do tega, da bi se jedrske elektrarne začele predstavljati kot Kjotu prijazne alternative. Enako občutljivo vprašanje je druga resna kriza ali, z drugimi besedami, subvencijska tekma za propadajočega proizvajalca avtomobilov, za Opel. Znaki, kot je bil padec naročil, niso bili dovolj resno upoštevani, EU pa je s poplavo predpisov verjetno prispevala k propadu nekoč cvetočega sektorja. Lekcija, ki se jo moramo iz tega naučiti, je, da moramo v prihodnosti opredeliti temeljne pogoje, ki jih je mogoče načrtovati in predvideti za vse sektorje, in dokler ne določimo popolnoma razvitih pojmov, je neodgovorno za ta problem zapravljati milijarde evrov evropskih davkoplačevalcev. Zagotoviti moramo vsaj to, da ta denar ne bo odšel v ZDA. Poleg tega je treba sprejeti pravila o vračilu. Če nič drugega, bi bilo treba omogočiti vsaj to, da se na naslednji seji postavijo temelji za dokončno izoblikovanje „preglednosti“ za evropske državljane. Stockholmski program daje ljudem manj pravic, ne več, saj slednji nimajo več nadzora nad tem, kako se podatki uporabljajo. Nobenih znakov ni o koncu spremljanja potnikov, sporno vprašanje zaščite podatkov še ni bilo rešeno in če hočemo uvesti evropski azilni sistem, potem bi po mojem mnenju morali uporabiti najstrožja merila, podobna tistim, ki se uporabljajo na Danskem."@sl20
"Herr talman! Efter denna upprörda stämning kanske vi behöver ett mer jordnära förhållningssätt. Energihungrande tillväxtekonomier och slösaktiga industriländer var inte ens redo att genomföra Kyotoprotokollet. Därför tvivlar jag på om något kommer att förändras efter Köpenhamnskonferensen. Syftet med handeln med utsläppsrätter kan också ifrågasättas, då miljoner spenderas på detta medan de verkliga alternativen, såsom förnybar energi, får hålla till godo med struntsummor. Detta får absolut inte leda till att kärnkraftverk framhålls som ett Kyotovänligt alternativ. Den andra överhängande krisen, nämligen stödkapplöpningen för den problemtyngda biltillverkaren Opel, är en lika explosiv fråga. Tecken såsom en ordernedgång togs inte på tillräckligt stort allvar och EU har troligen genom sin reglering bidragit till nedgången i en tidigare blomstrande industri. De lärdomar vi måste dra från detta är att vi i framtiden måste inrätta grundläggande villkor som är förutsägbara och som alla industrier kan planera efter. Innan vi har fullt utvecklade strukturer på plats är det oansvarigt att lägga miljarder euro av EU-skattebetalarnas pengar på detta problem. Det är viktigt att i alla fall se till att dessa pengar inte går till USA. Dessutom måste regler för återbetalning införas. Det bör åtminstone vara möjligt att lägga grunden till att slutföra arbetet med den ”öppna” EU-medborgaren vid det kommande mötet. Stockholmsprogrammet ger folket färre rättigheter, inte fler, eftersom de inte kommer att kunna kontrollera hur uppgifterna används. Det finns inget tecken på ett stopp för övervakningen av passagerare, den kontroversiella frågan om uppgiftsskydd har ännu inte lösts och om vi ska inrätta ett europeiskt asylsystem bör vi enligt min åsikt tillämpa mycket hårda kriterier, såsom de kriterier som tillämpas i Danmark."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph