Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-020"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-020"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Die beiden Kandidaten begrüßen wir auch im Namen der GUE/NGL-Fraktion. Wir begrüßen vor allem, dass eine Frau gewählt wurde. Wir gehen davon aus, dass sich die beiden Kandidaten für die hohen Ämter nicht nur inhaltlichen Aufgaben stellen, sondern einen kooperativen Stil gerade gegenüber dem Parlament pflegen werden. Vom Rat erwarten wir, dass er sich stärker mit den sozialen Fragen der Krise befasst und die richtigen Schlussfolgerungen zieht. Bisher ist es so, dass den Bankern Milliarden zur Verfügung gestellt werden, den kleinen Leuten aber wird kaum geholfen. Martin Schulz hat ja Recht: Das Kasino arbeitet wieder, zugleich wachsen Armut – besonders Kinderarmut – und Arbeitslosigkeit. Der Krise sind in Europa vier Millionen Arbeitsplätze zum Opfer gefallen. Laut Berichten der Kommission kann sich diese Zahl im kommenden Jahr auf sieben Millionen erhöhen. Wir wissen, dass solche Schätzungen oft noch unter den realen Zahlen liegen, z.B. sind 1,5 Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit. Das darf man nicht unterdrücken. Steigende Arbeitslosigkeit und Armut aber sind die Vorboten immer größerer Chancenungleichheit. Das betrifft ganz stark die Bildungschancen. Auch darüber muss man reden. Die Frage, die sich daraus ergibt: Finden die Staats- und Regierungschefs Wege aus der Krise, die den europäischen Integrationsgedanken mit sozialen Fortschritten verbinden, die für die Menschen auch konkret erlebbar werden? Statt Ausstiegsstrategien aus den Konjunkturprogrammen und Zwang zur Haushaltskonsolidierung ist Politikwechsel nötig. Dazu drei Bemerkungen: Erstens erwarten wir vom Rat eine Positionierung zu den Plänen für die 2020-Strategie, zu jener Strategie, die die gescheiterte Lissabon-Strategie ersetzen soll. Innovation und Wissen, Kampf gegen Ausgrenzung, grüne Wirtschaftsstrategien, digitales Europa – als Schlagwortkatalog klingt das nicht schlecht. Aber konkrete Vorschläge zur Umsetzung müssen dringend folgen. Zweitens: Der Rat muss sich endlich auf strenge Kontrollsysteme für die Finanzmärkte einlassen. Wie er das mit den vorhandenen Verträgen in Übereinstimmung bringen kann, dazu habe ich noch eine Reihe berechtigter Fragen, denn teilweise werden ja alle Einschränkungen der Freiheit des Kapitals- und Zahlungsverkehrs verboten und sind nicht besonders erwünscht. Also wie Sie das machen, interessiert uns schon. Drittens will ich noch einmal betonen, dass vom Rat ein klares Signal nach Kopenhagen für ein verbindliches Klimaschutzabkommen ausgehen muss. Unverbindliche Selbstverpflichtungen haben noch nie zum gewünschten Ziel geführt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, rád bych jménem skupiny GUE/NGL uvítal oba kandidáty. Především vítáme skutečnost, že byla zvolena žena. Předpokládáme, že se oba kandidáti na vysoké funkce nezaměří pouze na své povinnosti, ale že  budou rovněž pěstovat spolupráci s Parlamentem. Očekáváme, že se Rada bude více zabývat sociálními otázkami, které vyplývají z krize, a že dospěje ke správným závěrům. Bankéřům byly vyplaceny miliardy, ale obyčejným lidem se nedostalo v podstatě žádné pomoci. Pan Schulz má pravdu, když říká, že kasina znovu otevřela, ale zároveň roste chudoba, zejména chudoba dětí. Napříč Evropou přišly kvůli krizi o práci čtyři miliony lidí. Podle zpráv Komise by toto číslo v průběhu příštího roku mohlo narůst až na sedm milionů. Víme, že odhady tohoto druhu jsou často nižší než reálná čísla. Například 1,5 milionu lidí v Německu je zaměstnáno na zkrácenou pracovní dobu, což je potřeba zdůraznit. Rostoucí nezaměstnanost a chudoba jsou však prvními známkami ještě větší nerovnosti příležitostí, která bude mít významný dopad na příležitosti dosáhnout vzdělání. Musíme hovořit i o tomto tématu. Vyvstává otázka, zda hlavy států a vlád naleznou východiska z krize, ve kterých se spojí evropský koncept integrace se sociálním pokrokem a která budou mít reálný vliv na evropské občany. Namísto strategie pro ukončení programů hospodářské obnovy a povinné konsolidace rozpočtů je nám zapotřebí změny politiky. V tomto ohledu chci zmínit jen tři věci. Za prvé, očekáváme, že Rada učiní prohlášení týkající se jejího postoje ohledně plánů pro strategii na období do roku 2020, která by měla nahradit neúspěšnou Lisabonskou strategii. Inovace a znalosti, boj proti vyloučení, strategie pro zelenou ekonomiku, digitální Evropa – jako seznam hesel to nezní špatně. Nutně však potřebujeme konkrétní návrhy, které popíší, jak toho všeho dosáhnout. Za druhé, Rada musí konečně přijmout za svůj přísný systém dohledu nad finančními trhy. Mám řadu legitimních otázek týkajících se toho, jak toto Rada dokáže sladit s existujícími smlouvami, protože v některých případech nejsou povolena nebo nejsou žádoucí omezení volného pohybu kapitálu a plateb. Zajímá nás, jak se s tím vypořádáte. Za třetí bych rád znovu zdůraznil, že Rada musí do Kodaně vyslat jasný signál, že je zapotřebí právně závazné smlouvy o boji se změnou klimatu. Dobrovolné závazky nikdy nedosáhly žádoucího cíle."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne på vegne af GUE/NGL-Gruppen byde de to kandidater velkommen. Vi glæder os frem for alt over, at der er blevet valgt en kvinde. Vi går ud fra, at de to kandidater til de høje embeder ikke alene vil fokusere på indholdet i deres ansvarsområder, men også vil pleje en samarbejdspræget stil over for Parlamentet. Vi forventer, at Rådet beskæftiger sig nærmere med de sociale spørgsmål som følge af krisen og drager de rigtige konklusioner. Der er indtil nu udbetalt milliarder til bankerne, men der har praktisk talt ikke været nogen hjælp at hente for almindelige mennesker. Hr. Schulz har ret, når han siger, at spillekasinoet er åbent igen, men samtidig er fattigdommen og navnlig fattigdommen blandt børn stigende. Der blev mistet fire mio. arbejdspladser i hele Europa som følge af krisen. I henhold til rapporter fra Kommissionen kan dette tal i løbet af det næste år stige til syv mio. Vi ved, at skøn af denne type ofte er sat lavere end tallene i virkeligheden. Der er f.eks. 1,5 mio. mennesker på arbejdsfordeling i Tyskland, og det er vigtigt at understrege dette. Stigende arbejdsløshed og fattigdom er imidlertid de første tegn på endnu større chanceulighed, der vil få en alvorlig indvirkning på uddannelsesmulighederne. Vi er også nødt til at drøfte dette spørgsmål. Det spørgsmål, der opstår, er, om stats- og regeringscheferne vil finde nogle måder, hvorpå vi kan komme ud af krisen, der kombinerer det europæiske integrationsbegreb med sociale fremskridt, og som har en reel virkning for borgerne i Europa. I stedet for exitstrategier for programmerne til økonomisk genopretning og obligatorisk budgetkonsolidering har vi behov for en ændret politik. Jeg har lige tre bemærkninger omkring dette. For det første forventer vi, at Rådet fremlægger en redegørelse om sin holdning til planerne om 2020-strategien, der skal træde i stedet for Lissabonstrategien, som slog fejl. Innovation og viden, bekæmpelse af udstødelse, grønne økonomiske strategier, et digitalt Europa – som en liste over slagord lyder dette ikke så dårligt. Men vi har snarest muligt brug for konkrete forslag til, hvordan alt dette kan føres ud i livet. For det andet skal Rådet omsider forpligte sig til at indføre et strengt kontrolsystem for finansmarkederne. Jeg har en række berettigede spørgsmål om, hvordan Rådet kan bringe dette i overensstemmelse med de eksisterende traktater, fordi det i nogle tilfælde ikke er tilladt eller ønskværdigt at sætte begrænsninger på den frie bevægelighed for kapital og betalinger. Vi er interesseret i at se, hvordan man vil opnå dette. For det tredje vil jeg gerne endnu en gang betone, at Rådet efter mødet i København skal sende et klart signal om, at der er brug for en bindende aftale om klimaændringer. Med frivillige forpligtelser har man endnu aldrig kunnet nå det ønskede mål."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καλωσορίσω τους δύο υποψηφίους εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. Καταρχάς, χαιρετίζουμε την εκλογή γυναίκας. Υποθέτουμε ότι οι δύο υποψήφιοι για τα υψηλά αξιώματα δεν θα επικεντρωθούν μόνο στο περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων τους, αλλά θα αναπτύξουν επίσης προσέγγιση συνεργασίας προς το Κοινοβούλιο. Προσδοκούμε από το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει στενότερα τα κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν από την κρίση και να εξάγει τα ορθά συμπεράσματα. Μέχρι στιγμής δισεκατομμύρια έχουν καταβληθεί στους τραπεζίτες, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική βοήθεια προς τους απλούς πολίτες. Ο κ. Schulz έχει δίκιο όταν αναφέρει ότι τα καζίνο ανοίγουν και πάλι, αλλά την ίδια στιγμή η φτώχεια και, ιδίως, η παιδική φτώχεια αυξάνεται. Η κρίση οδήγησε στην απώλεια τεσσάρων εκατομμυρίων θέσεων εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με αναφορές της Επιτροπής, ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί σε επτά εκατομμύρια μέσα στο έτος. Γνωρίζουμε ότι τέτοιου είδους εκτιμήσεις είναι συχνά χαμηλότερες από τους πραγματικούς αριθμούς. Για παράδειγμα, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στη Γερμανία εργάζονται με καθεστώς συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οφείλουμε να δώσουμε έμφαση σε αυτό. Ωστόσο, η αυξανόμενη ανεργία και η φτώχεια αποτελούν τα πρώτα σημάδια ακόμα μεγαλύτερης ανισότητας ευκαιριών, η οποία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Πρέπει να συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα βρουν τρόπους εξόδου από την κρίση, οι οποίοι θα συνδυάζουν την έννοια της ολοκλήρωσης με την κοινωνική πρόοδο και θα έχουν πραγματική επίδραση στους πολίτες της Ευρώπης. Αντί για στρατηγικές εξόδου για τα προγράμματα οικονομικής ανάκαμψης και την υποχρεωτική δημοσιονομική εξυγίανση, χρειαζόμαστε αλλαγή πολιτικής. Έχω τρεις σχετικές παρατηρήσεις. Πρώτον, προσδοκούμε το Συμβούλιο να υποβάλει δήλωση για τη θέση του σχετικά με τα σχέδια για τη στρατηγική για το 2020, η οποία σκοπό έχει να αντικαταστήσει την αποτυχημένη στρατηγική της Λισαβόνας. Καινοτομία και γνώση, καταπολέμηση των αποκλεισμών, πράσινες οικονομικές στρατηγικές, ψηφιακή Ευρώπη – ως κατάλογος συνθημάτων δεν ακούγεται άσχημος. Ωστόσο, χρειαζόμαστε επειγόντως συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες να περιγράφουν τον τρόπο εφαρμογής όλων αυτών. Δεύτερον, το Συμβούλιο πρέπει επιτέλους να δεσμευθεί για ένα αυστηρό σύστημα ελέγχου των χρηματοπιστωτικών αγορών. Έχω ορισμένες εύλογες ερωτήσεις σχετικά με το πώς μπορεί το Συμβούλιο να το πράξει αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες, επειδή, σε μερικές περιπτώσεις, οι περιορισμοί στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και πληρωμών απαγορεύονται ή δεν είναι επιθυμητοί. Μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα το επιτύχετε αυτό. Τρίτον, θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι το Συμβούλιο πρέπει να δώσει ένα σαφές μήνυμα μετά την Κοπεγχάγη όσον αφορά την ανάγκη δεσμευτικής συμφωνίας για την αλλαγή του κλίματος. Οι εθελοντικές δεσμεύσεις ποτέ δεν έχουν επιτύχει τον επιδιωκόμενο στόχο."@el10
"Mr President, I would like to welcome the two candidates on behalf of the GUE/NGL Group. Above all, we welcome the fact that a woman has been elected. We assume that the two candidates for the high offices will not only focus on the content of their responsibilities, but will also develop a cooperative approach to Parliament. We expect the Council to deal more closely with the social issues resulting from the crisis and to draw the right conclusions. Billions have so far been paid to the bankers, but there has been virtually no help for the ordinary people. Mr Schulz is right when he says that the casino is open again, but at the same time, poverty and, in particular, child poverty is growing. Four million jobs were lost throughout Europe as a result of the crisis. According to reports from the Commission, this figure could increase to seven million over the course of the next year. We know that estimates of this kind are often lower than the real figures. For example, 1.5 million people in Germany are on short-time work and it is important to emphasise this. However, growing unemployment and poverty are the first signs of even greater inequality of opportunity which will have a major impact on educational opportunities. We also need to discuss this subject. The question that arises is whether the Heads of State or Government will find ways out of the crisis which combine the European concept of integration with social progress and which have a real impact for the citizens of Europe. Instead of exit strategies for the economic recovery programmes and mandatory budget consolidation, we need a change of policy. I have just three observations to make about this. Firstly, we expect the Council to give a statement on its position on the plans for the 2020 strategy, which is intended to replace the failed Lisbon Strategy. Innovation and knowledge, combating exclusion, green economic strategies, a digital Europe – as a list of slogans, this does not sound too bad. However, we urgently need concrete proposals describing how all of this will be implemented. Secondly, the Council must finally commit to a strict control system for the financial markets. I have a number of legitimate questions about how the Council can bring this into line with existing treaties, because in some cases, restrictions on the free movement of capital and payments are not permitted or wanted. We are interested to see how you will achieve this. Thirdly, I would like to emphasise once again that the Council must give a clear signal after Copenhagen that a binding climate change agreement is needed. Voluntary commitments have never achieved the desired objective."@en4
"Señor Presidente, me gustaría dar la bienvenida a los dos candidatos en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/ Izquierda Verde Nórdica. Ante todo, nos alegra que se haya elegido a una mujer. Asumimos que los dos candidatos para los puestos principales no se van a centrar sólo en el contenido de sus responsabilidades, sino que también van a desarrollar un enfoque cooperativo con respecto al Parlamento. Esperamos que el Consejo aborde de forma más detenida los problemas sociales provocados por la crisis y que extraiga las conclusiones adecuadas. Hasta ahora se han pagado miles de millones a los banqueros, pero prácticamente no se ha ayudado a las personas de a pie. El señor Schulz tiene razón cuando afirma que el casino ha vuelto a abrir, pero al mismo tiempo la pobreza y, concretamente, la pobreza infantil van en aumento. Se han perdido cuatro millones de puestos de trabajo en Europa a raíz de la crisis. Según los informes de la Comisión, esta cifra podría subir hasta los siete millones durante el próximo año. Sabemos que las estimaciones de este tipo están con frecuencia por debajo de las cifras reales. Por ejemplo, 1,5 millones de personas en Alemania tienen un contrato temporal, y es importante que enfaticemos este punto. No obstante, el desempleo y la pobreza crecientes son los primeros indicios de una desigualdad de oportunidades aún mayor que tendrá un gran impacto en las oportunidades educativas. También debemos tratar este tema. La pregunta que se plantea es si los Jefes de Estado o de Gobierno van a encontrar salidas a la crisis que combinen el concepto europeo de integración con el progreso social y que tengan un impacto real para los ciudadanos de Europa. En lugar de estrategias de salida para los programas de recuperación económica y la consolidación presupuestaria obligatoria, necesitamos un cambio de política. Sólo quiero hacer tres observaciones a este respecto. En primer lugar, esperamos que el Consejo haga una declaración sobre su postura con respecto a los planes para la estrategia 2020, que se pretende sustituya a la fracasada Estrategia de Lisboa. La innovación y el conocimiento, la lucha contra la exclusión, las estrategias económicas ecológicas, una Europa digital... como una lista de eslóganes no suena nada mal. Sin embargo, necesitamos urgentemente propuestas concretas que describan cómo se va a poner todo esto en marcha. En segundo lugar, el Consejo debe comprometerse finalmente con un estricto sistema de control para los mercados financieros. Tengo una serie de preguntas legítimas sobre cómo el Consejo puede alinear esto con los tratados existentes, porque, en ciertos casos, las restricciones en el libre movimiento de capitales y pagos no se permiten ni se desean. Nos interesa ver cómo lo van a lograr. En tercer lugar, me gustaría enfatizar una vez más que el Consejo debe enviar una clara señal después de Copenhague de que hace falta un acuerdo vinculante sobre el cambio climático. Los compromisos voluntarios nunca han logrado el objetivo deseado."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ma soovin fraktsiooni GUE/NGL nimel avaldada heameelt kahe kandidaadi üle. Meile valmistab heameelt eeskätt asjaolu, et üks valitutest on naine. Me loodame, et kõrgete ametite kandidaadid ei keskendu mitte ainult sisuliselt oma vastutusalale, vaid kujundavad välja ka koostöövalmiduse Euroopa Parlamendi suhtes. Me ootame, et nõukogu käsitleks põhjalikumalt kriisi tagajärjel esile kerkinud sotsiaalseid probleeme ja teeks õigeid järeldusi. Pankuritele on siiani makstud miljardeid, kuid tavalisi inimesi pole peaaegu üldse aidatud. Martin Schulzil oli õigus, kui ta ütles, et kasiino on jälle avatud, kuid samal ajal vaesus, eriti laste vaesus suureneb. Kriisi tagajärjel on kogu Euroopas kadunud neli miljonit töökohta. Komisjoni teadetel võib see arv järgmise aasta jooksul suureneda seitsme miljonini. Me teame, et niisugused prognoosid on sageli väiksemad kui tegelikud arvud. Näiteks Saksamaal töötab poolteist miljonit inimest lühiajatööl. Seda ei tohi alatähtsustada. Kasvav tööpuudus ja vaesus on esimesed märgid järjest suuremast võimaluste ebavõrdsusest, mis avaldab suurt mõju haridusvõimalustele. Meil tuleb arutada ka seda teemat. Tekib küsimus, kas riigipead ja valitsusjuhid leiavad kriisist pääsemise viisi, milles on Euroopa integratsiooni idee ühendatud sotsiaalsete edusammudega ja mis puudutab Euroopa kodanikke tõeliselt. Majanduse elavdamise kavades ette nähtud väljumisstrateegiate ja eelarve kohustusliku konsolideerimise asemel on vaja poliitikat muuta. Ma soovin selle kohta teha vaid kolm märkust. Esiteks ootame me, et ülemkogu avaldaks oma seisukoha, mis puudutab ebaõnnestunud Lissaboni strateegia asendamiseks välja töötatud 2020. aasta strateegia kavasid. Innovatsioon ja teadmised, tõrjutuse vastu võitlemine, keskkonnahoidliku majanduse strateegiad, digitaalne Euroopa – märksõnade loeteluna pole see paha. Me vajame aga kiiresti konkreetseid ettepanekuid, milles kirjeldatakse, kuidas seda kõike ellu viiakse. Teiseks peab ülemkogu seadma endale lõpuks eesmärgiks finantsturgude range järelevalve süsteemi kehtestamise. Mul on palju õigustatud küsimusi selle kohta, kuidas saab ülemkogu viia selle kooskõlla kehtivate lepingutega, sest mõningatel juhtudel ei ole piirangute kehtestamine kapitali ja maksete vabale liikumisele lubatud või soovitud. Meil on väga huvitav näha, kuidas ta selle saavutab. Kolmandaks soovin ma veel kord rõhutada, et pärast Kopenhaageni tippkohtumist peab ülemkogu edastama selge sõnumi, et meil on vaja siduvat kokkulepet kliimamuutuse kohta. Vabatahtlikud kohustused ei ole aidanud soovitud eesmärki saavutada."@et5
"Arvoisa puhemies, suhtaudumme GUE/NGL-ryhmässä myönteisesti kahteen ehdokkaaseen. Ennen kaikkea olemme tyytyväisiä siihen, että toiseen virkaan on valittu nainen. Oletamme, että kaksi ehdokasta korkeisiin virkoihin eivät ainoastaan keskity vastuualueidensa sisältöön vaan kehittävät myös yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Odotamme neuvoston käsittelevän entistä enemmän kriisin aiheuttamia sosiaalisia kysymyksiä ja tekevän niistä oikeat päätelmät. Tähän mennessä pankkiireille on maksettu miljardeja, mutta tavallisille kansalaisille ei ole käytännössä annettu mitään apua. Martin Schulz on oikeassa sanoessaan, että kasino on jälleen avattu, mutta samaan aikaan köyhyys ja erityisesti lasten köyhyys kasvaa. Kriisin takia Euroopassa menetettiin neljä miljoonaa työpaikkaa. Komission raporttien mukaan luku voi ensi vuonna kasvaa seitsemään miljoonaan. Tiedämme, että tällaiset arviot ovat usein alhaisempia kuin todelliset luvut. Esimerkiksi Saksassa 1,5 miljoonaa ihmistä tekee lyhennettyä työaikaa, ja sitä on tärkeä korostaa. Kasvavat työttömyys ja köyhyys ovat kuitenkin ensimmäiset merkit entistä suuremmasta epätasa-arvosta, jolla on huomattava vaikutus koulutusmahdollisuuksiin. Meidän on puhuttava tästä aiheesta. Herää kysymys, löytävätkö valtion tai hallituksen päämiehet sellaisen tien ulos kriisistä, jossa yhdistyvät EU:n malli integroitumisesta sosiaalisine edistyksineen ja joka todella vaikuttaa EU:n kansalaisiin. Elvytysohjelmien lopettamisstrategioiden ja pakollisten talouden vakauttamisen sijasta tarvitsemme politiikan muutosta. Esitän siitä kolme huomiota. Ensinnäkin odotamme neuvoston antavan lausunnon kannastaan 2020-strategiaa koskeviin suunnitelmiin. Kyseisellä strategialla aiotaan korvata epäonnistunut Lissabonin strategia. Innovointi ja osaaminen, syrjäytymisen torjunta, ympäristöystävälliset talousstrategiat, digitaalinen Eurooppa – iskulauseiden luettelona tämä ei kuulosta pahalta. Tarvitsemme kuitenkin kiireesti konkreettisia ehdotuksia, joissa kerrotaan miten tämä kaikki toteutetaan. Toiseksi neuvoston on lopultakin sitouduttava tiukkaan rahoitusmarkkinoiden valvontajärjestelmään. Minulla on monia perusteltuja kysymyksiä siitä, miten neuvosto voi tehdä sen voimassa olevien sopimusten mukaisesti, sillä joissakin tapauksissa pääoman ja maksujen vapaan liikkumisen rajoituksia ei sallita tai haluta. Olemme kiinnostuneet näkemään, miten te saavutatte sen. Kolmanneksi haluan korostaa jälleen kerran, että neuvoston on annettava Kööpenhaminan jälkeen selvä viesti siitä, että tarvitaan sitovaa ilmastonmuutossopimusta. Vapaaehtoisilla sopimuksilla ei ole koskaan saavutettu toivottua tavoitetta."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais féliciter les deux candidats au nom du groupe GUE/NGL. Avant tout, nous nous félicitons du fait qu’une femme a été élue. Nous partons du principe que ces deux candidats à ces postes élevés ne vont pas seulement se concentrer sur leurs tâches spécifiques, mais vont aussi développer une approche coopérative vis-à-vis du Parlement. Nous attendons du Conseil qu’il s’occupe davantage des questions sociales résultant de la crise et en tire les bonnes conclusions. Jusqu’à présent, des milliards ont été versés aux banquiers, mais l’homme de la rue n’a bénéficié pratiquement d’aucune aide. M. Schulz a raison de dire que le casino a rouvert ses portes, mais au même moment, la pauvreté, notamment la pauvreté enfantine, et le chômage augmentent. Quatre millions d’emplois ont été perdus dans toute l’Europe en conséquence de la crise. D’après des rapports de la Commission, ce chiffre pourrait monter à sept millions au cours de l’année à venir. Nous savons que ce type d’estimation est souvent inférieur aux chiffres réels. À titre d’exemple, 1,5 million de personnes en Allemagne sont en chômage partiel et il est important de le souligner. Cependant, la hausse du chômage et de la pauvreté est le signe avant-coureur d’une inégalité des chances encore plus grande, qui aura un impact majeur sur les possibilités de formation. Il nous faut également évoquer ce sujet. La question qui en découle est de savoir si les chefs d’État ou de gouvernement trouveront des moyens de sortir de cette crise qui combinent le concept européen d’intégration et le progrès social et qui aient un impact réel pour les citoyens de l’Europe. Plutôt que de stratégies de sortie des programmes de relance économique et de consolidation budgétaire obligatoire, nous avons besoin d’un changement de politique. J’ai trois remarques à faire à ce sujet. Premièrement, nous attendons du Conseil un positionnement concernant les plans pour la stratégie de 2020, censée remplacer la stratégie de Lisbonne, qui a échoué. L’innovation et la connaissance, la lutte contre l’exclusion, les stratégies économiques vertes, une Europe numérique, comme catalogue de slogans, cela ne sonne pas trop mal. Mais il nous faut de toute urgence des propositions concrètes décrivant la manière dont tout cela sera mis en œuvre. Deuxièmement, le Conseil doit enfin accepter un système de surveillance stricte des marchés financiers. J’ai un certain nombre de questions légitimes à poser quant à la manière dont le Conseil peut concilier cela et les Traités existants, parce que, dans certains cas, les obstacles aux mouvements des capitaux et à la liberté des paiements ne sont pas autorisés ni même particulièrement souhaités. Nous sommes donc intéressés de voir comment vous allez procéder. Troisièmement, je voudrais souligner une fois encore que le Conseil doit envoyer un signal clair à Copenhague quant à la nécessité d’un accord contraignant sur le changement climatique. Les engagements volontaires n’ont encore jamais abouti à l’objectif désiré."@fr8
". Tisztelt elnök úr! Üdvözölni szeretném az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja két jelöltjét. De leginkább annak örülünk, hogy egy nőt is megválasztottak. Feltételezzük, hogy a két vezető tisztségre jelölt személyek nem csak feladataik tartalmára fognak koncentrálni, hanem a Parlamenttel való együttműködés módszerét is kidolgozzák. Azt várjuk a Tanácstól, hogy foglalkozzon többet a válságból adódó társadalmi kérdésekkel és vonja le a helyes következtetéseket. Eddig milliárdokat fizettek ki a bankároknak, de a hétköznapi emberek jóformán még semmi segítséget sem kaptak. Schulz úrnak igaza van abban, hogy ismét kinyitott a kaszinó, és ezzel egy időben nő a szegénység, különösen a gyermekszegénység. Európa-szerte négymillió ember veszítette el a munkáját a válság miatt. A Bizottság jelentései szerint ez a szám akár hétmillióra is nőhet a jövő év során. Tudjuk, hogy az ilyen típusú becslések sokszor alacsonyabbak a valós számoknál. Németországban például 1,5 millió ember dolgozik rövidített munkaidőben, amit fontos kiemelni. A növekvő munkanélküliség és szegénység azonban csak az első jele annak, hogy még inkább megnőnek az esélyegyenlőségbeli különbségek, ami óriási hatással lesz a tanulási lehetőségekre. Ezt a témát is meg kell vitatnunk. A kérdés az, hogy az állam- és kormányfők találnak-e olyan kiutat a válságból, amely az integráció európai koncepcióját kombinálja a társadalmi haladással és valódi hatással van az európai polgárokra. A gazdaságélénkítési programok kilábalási stratégiái és a kötelező költségvetési konszolidáció helyett a szakpolitikák változására van szükség. Ezzel kapcsolatban csak három észrevételt szeretnék tenni. Először, azt várjuk a Tanácstól, tegyen közzé egy nyilatkozatot, amelyben ismerteti a 2020-as stratégiára vonatkozó terveivel kapcsolatos álláspontját, amely stratégia a megbukott lisszaboni stratégiát hivatott felváltani. Innováció és tudás, a kirekesztés elleni küzdelem, környezetbarát gazdasági stratégiák, digitális Európa – mint kulcsszavak, nem hangzanak rosszul. Nekünk viszont sürgősen konkrét javaslatokra van szükségünk arra vonatkozóan, hogy mindezt hogyan fogják megvalósítani. Másodszor, a Tanácsnak végre el kell köteleznie magát egy szigorú pénzpiaci felügyeleti rendszer mellett. Számos jogos kérdést tudnék feltenni arról, hogy a Tanács ezt hogyan tudná összhangba hozni a meglévő szerződésekkel, mivel néhány esetben a tőke szabad mozgására és a kifizetésekre vonatkozó korlátozások nem megengedettek vagy nemkívánatosak. Kíváncsiak vagyunk arra, miként tudják majd ezt megvalósítani. Végezetül pedig ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy Koppenhága után a Tanácsnak egyértelmű jelét kell adnia annak, hogy kötelező erejű éghajlat-változási megállapodásra van szükség. Önkéntes kötelezettségvállalásokkal még sohasem sikerült elérni a kívánt célt."@hu11
"Signor Presidente, desidero dare il benvenuto ai due candidati a nome del gruppo confederale della Sinistra unitaria europea – Sinistra verde nordica e mi rallegro in particolare del fatto che sia stata eletta una donna. Ci auguriamo che i due candidati a queste alte cariche non si limitino a concentrarsi sulle proprie responsabilità ma sviluppino anche una collaborazione con il Parlamento. Ci auspichiamo inoltre che il Consiglio si occupi più da vicino delle conseguenze sociali della crisi e tragga le giuste conclusioni. Finora alle banche sono stati dati miliardi mentre alla gente comune praticamente non è stato concesso alcun aiuto. L’onorevole Schulz ha ragione quando dice che i casinò sono stati riaperti mentre sta aumentando la povertà, e in particolare quella infantile. In Europa a seguito della crisi abbiamo perso quattro milioni di posti di lavoro. Stando alle relazioni della Commissione questa cifra potrebbe raggiungere i sette milioni nel corso del prossimo anno e sappiamo anche che stime di questo tipo sono spesso al di sotto delle cifre reali. In Germania, per esempio, è importante sottolineare che un milione e mezzo di persone lavorano con orario ridotto. L’aumento della disoccupazione e la povertà sono i primi segni evidenti di disparità a livello di opportunità, disparità che si ripercuoteranno pesantemente anche a livello di istruzione. Anche di questo si dovrà discutere. Ci chiediamo se i capi di Stato e di governo troveranno il modo di uscire dalla crisi coniugando il concetto europeo di integrazione con quello di progresso sociale e fornendo un aiuto concreto ai cittadini europei. Ci sarebbe bisogno di un cambiamento nelle politiche piuttosto che di strategie di uscita per i programmi di ripresa economica e di risanamento delle finanze pubbliche, e a tal riguardo desidero fare tre considerazioni. In primo luogo ci attendiamo una dichiarazione del Consiglio sulla posizione che intende assumere in relazione ai programmi per la strategia 2020 che dovrebbe sostituirsi alla fallimentare strategia di Lisbona. Innovazione e conoscenza, lotta all’esclusione, strategie economiche nel rispetto dell’ambiente, un’Europa digitale: certo questi slogan non suonano male ma c’è urgente bisogno di proposte concrete su come applicare tutti questi obiettivi. In secondo luogo il Consiglio deve impegnarsi nell’istituzione di un rigoroso sistema di controllo dei mercati finanziari. Ho molti dubbi legittimi su come il Consiglio possa farlo nel rispetto dei trattati esistenti dal momento che in alcuni casi i trattati non prevedono e non consentono restrizioni alla libera circolazione di capitali e di pagamenti. Ci interessa quindi sapere come intendete farlo. In terzo luogo desidero sottolineare ancora una volta che il Consiglio dovrà trasmettere un segnale chiaro dopo Copenaghen sulla necessità di raggiungere un accordo legalmente vincolante sui cambiamenti climatici. L’impegno su base volontaria non dà mai i risultati sperati."@it12
"Gerb. pirmininke, noriu GUE/NGL frakcijos vardu pasveikinti du kandidatus. Visų pirma palankiai vertiname tai, kad išrinkta moteris. Manome, kad du kandidatai į aukštas pareigas ne tik visą dėmesį skirs savo pareigų turiniui, bet ir formuos bendradarbiavimo požiūrį į Parlamentą. Tikimės, kad Taryba atidžiau spręs socialines problemas, kylančias dėl krizės, ir padarys tinkamas išvadas. Iki šiol buvo mokami milijardai bankininkams, tačiau faktiškai nebuvo teikiama jokia pagalba paprastiems žmonėms. M. Schulz teisus sakydamas, kad vėl atsidaro lošimo namai, tačiau kartu didėja skurdas ir visų pirma – vaikų skurdas. Dėl krizės visoje Europoje parasti keturi milijonai darbo vietų. Komisijos pranešimais, kitais metais šis skaičius gali padidėti iki septynių milijonų. Žinome, kad tokių skaičiavimų skaičiai dažnai mažesni negu faktiniai skaičiai. Pvz., 1,5 mln. Vokietijos gyventojų dirba sutrumpintos darbo dienos darbą, todėl tai svarbu pabrėžti. Tačiau didėjantis nedarbas ir skurdas – pirmieji dar didesnio galimybių nevienodumą, kuris turės didelį poveikį mokymosi galimybėms, požymiai. Mums taip pat būtina apsvarstyti šį klausimą. Kyla toks klausimas: ar valstybių ar vyriausybių vadovai ras būdų išbristi iš krizės, kuriuos taikant būtų derinama Europos integracijos koncepcija ir socialinė pažanga ir kurie turėtų realų poveikį Europos piliečiams? Mums reikia politikos pokyčių, o ne pasitraukimo strategijų, taikomų ekonomikos atgaivinimo programoms ir privalomam biudžeto konsolidavimui. Tik norėčiau pasakyti tris pastabas apie tai. Pirma, tikimės, kad Taryba pateiks pareiškimą dėl savo pozicijos dėl 2020 m. strategijos, kuria ketinama pakeisti nepavykusią Lisabonos strategiją, planų. Inovacijos ir žinios, kova su atskirtimi, ekologinės ekonomikos strategijos, skaitmeninė Europa – kaip šūkių sąrašas, tai skamba ne taip jau blogai. Tačiau mums skubiai reikia konkrečių pasiūlymų, kuriuose būtų aprašyta, kaip visa tai bus įgyvendinta. Antra, Taryba galiausiai turi prisiimti atsakomybę už griežtą finansų rinkų kontrolės sistemą. Turiu keletą teisėtų klausimų dėl to, kaip Taryba galėtų suderinti tai su galiojančiomis sutartimis, nes kai kuriais atvejais laisvo kapitalo judėjimo ir mokėjimų apribojimai neleidžiami arba nepageidaujami. Mums įdomu pamatyti, kaip jūs tai pasieksite. Trečia, noriu dar kartą pabrėžti, kad pasibaigus Kopenhagos aukščiausiojo lygio susitikimui Taryba turi duoti aiškiai suprasti, kad būtinas privalomas susitarimas dėl klimato kaitos. Savanoriškais įsipareigojimais niekada nepasieksime trokštamo tikslo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, GUE/NGL grupas vārdā es vēlētos sveikt abus minētos kandidātus. Pirmām kārtām mēs atzinīgi vērtējam faktu, ka vienā no šiem amatiem ir ievēlēta sieviete. Mēs ceram, ka šie divi augsto amatu kandidāti ne tikai koncentrēsies savu pienākumu izpildei, bet arī panāks vienotu pieeju attiecībā uz Parlamentu. Mēs ceram arī, ka Padome vairāk nodarbosies ar krīzes radīto sociālo problēmu risināšanu un izdarīs pareizos secinājumus. Līdz šim baņķieriem ir izmaksāti miljardi, bet gandrīz nekāda palīdzība nav sniegta vienkāršajiem iedzīvotājiem. kungam ir taisnība, kad viņš teica, ka atkal ir atvēries kazino, tomēr vienlaikus nabadzība un it sevišķi bērnu nabadzība palielinās. Eiropā krīzes dēļ darba vietas ir zaudējuši četri miljoni cilvēku. Saskaņā ar Komisijas ziņojumiem nākamajā gadā šis skaitlis varētu palielināties līdz septiņiem miljoniem. Mēs zinām, ka parasti šāda veida aplēsēs minēties skaitļi ir mazāki par reālajiem. Ļoti svarīgi būtu uzsvērt, ka, piemēram, Vācijā 1,5 miljoni cilvēku strādā nepilnu darba laiku. Pieaugošais bezdarbs un nabadzība palielina iespēju nevienlīdzību, kas savukārt negatīvi ietekmē izglītības iespējas. Mums ir jāapspriež arī šī problēma, tādēļ rodas jautājums, proti, vai valstu vai valdību vadītāji spēs rast izeju no šīs krīzes, apvienojot Eiropas integrācijas jēdzienu ar sociālo progresu, kam būtu tieša pozitīva ietekme uz Eiropas iedzīvotājiem. Izejas stratēģiju, ekonomikas atveseļošanas programmu un obligātās budžeta konsolidācijas vietā mums ir vajadzīgas izmaiņas politikā. Saistībā ar iepriekš minēto man ir trīs apsvērumi. Pirmkārt, mēs gaidām, ka Padome sniegs paziņojumu par savu nostāju attiecībā uz 2020. gada stratēģiju, ar kuru ir paredzēts aizstāt neizdevušos Lisabonas stratēģiju. Inovāciju un zināšanu veicināšana, cīņa pret atstumtību, videi draudzīgas ekonomikas stratēģija un digitāla Eiropa ir pietiekami garš saraksts ar saukļiem, kas izklausās daudzsološi. Tomēr mums steidzami ir vajadzīgi konkrēti priekšlikumi tam, kā to visu īstenot. Otrkārt, Padomei beidzot ir jāizveido stingra finanšu tirgu kontroles sistēma. Man ir vairāki pamatoti jautājumi par to, kā Padome to ir paredzējusi savienot ar esošajiem līgumiem, jo dažos gadījumos ierobežojumi brīvai kapitāla apritei un maksājumu veikšanai nav atļauti vai arī ir nevēlami. Mēs vēlamies zināt, kā jūs to panāksiet. Treškārt, es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka Padomei pēc Kopenhāgenas konferences būs skaidri jānorāda, ka mums ir vajadzīgs saistošs nolīgums par klimata pārmaiņām. Nosakot brīvprātīgas saistības, nekad nav bijis iespējams sasniegt vēlamo mērķi."@lv13
"Herr Präsident! Die beiden Kandidaten begrüßen wir auch im Namen der GUE/NGL-Fraktion. Wir begrüßen vor allem, dass eine Frau gewählt wurde. Wir gehen davon aus, dass sich die beiden Kandidaten für die hohen Ämter nicht nur inhaltlichen Aufgaben stellen, sondern einen kooperativen Stil gerade gegenüber dem Parlament pflegen werden. Vom Rat erwarten wir, dass er sich stärker mit den sozialen Fragen der Krise befasst und die richtigen Schlussfolgerungen zieht. Bisher ist es so, dass den Bankern Milliarden zur Verfügung gestellt werden, den kleinen Leuten aber wird kaum geholfen. Martin Schulz hat ja Recht: Das Kasino arbeitet wieder, zugleich wachsen Armut – besonders Kinderarmut – und Arbeitslosigkeit. Der Krise sind in Europa vier Millionen Arbeitsplätze zum Opfer gefallen. Laut Berichten der Kommission kann sich diese Zahl im kommenden Jahr auf sieben Millionen erhöhen. Wir wissen, dass solche Schätzungen oft noch unter den realen Zahlen liegen, z.B. sind 1,5 Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit. Das darf man nicht unterdrücken. Steigende Arbeitslosigkeit und Armut aber sind die Vorboten immer größerer Chancenungleichheit. Das betrifft ganz stark die Bildungschancen. Auch darüber muss man reden. Die Frage, die sich daraus ergibt: Finden die Staats- und Regierungschefs Wege aus der Krise, die den europäischen Integrationsgedanken mit sozialen Fortschritten verbinden, die für die Menschen auch konkret erlebbar werden? Statt Ausstiegsstrategien aus den Konjunkturprogrammen und Zwang zur Haushaltskonsolidierung ist Politikwechsel nötig. Dazu drei Bemerkungen: Erstens erwarten wir vom Rat eine Positionierung zu den Plänen für die 2020-Strategie, zu jener Strategie, die die gescheiterte Lissabon-Strategie ersetzen soll. Innovation und Wissen, Kampf gegen Ausgrenzung, grüne Wirtschaftsstrategien, digitales Europa – als Schlagwortkatalog klingt das nicht schlecht. Aber konkrete Vorschläge zur Umsetzung müssen dringend folgen. Zweitens: Der Rat muss sich endlich auf strenge Kontrollsysteme für die Finanzmärkte einlassen. Wie er das mit den vorhandenen Verträgen in Übereinstimmung bringen kann, dazu habe ich noch eine Reihe berechtigter Fragen, denn teilweise werden ja alle Einschränkungen der Freiheit des Kapitals- und Zahlungsverkehrs verboten und sind nicht besonders erwünscht. Also wie Sie das machen, interessiert uns schon. Drittens will ich noch einmal betonen, dass vom Rat ein klares Signal nach Kopenhagen für ein verbindliches Klimaschutzabkommen ausgehen muss. Unverbindliche Selbstverpflichtungen haben noch nie zum gewünschten Ziel geführt."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, graag heet ik de twee kandidaten namens de GUE/NGL-Fractie welkom. Op de eerste plaats zijn we blij dat er een vrouw is verkozen. Wij gaan ervan uit dat de twee kandidaten voor de hoge ambten zich niet alleen zullen richten op de inhoud van hun verantwoordelijkheden, maar zich ook coöperatief zullen opstellen tegenover het Parlement. Wij verwachten van de Raad dat deze zich sterker gaat richten op de sociale problemen die voortvloeien uit de crisis, en de juiste conclusies trekt. Tot op heden zijn er miljarden uitgekeerd aan bankiers, terwijl aan gewone mensen nauwelijks hulp is geboden. De heer Schulz heeft gelijk wanneer hij zegt dat het casino weer is geopend. Tegelijkertijd neemt echter armoede, in het bijzonder kinderarmoede, toe. Als gevolg van de crisis zijn in heel Europa vier miljoen banen verloren gegaan. Volgens de verslagen van de Commissie zou dit aantal volgend jaar kunnen toenemen tot zeven miljoen. We weten dat dit soort schattingen vaak nog onder de daadwerkelijke aantallen liggen. In Duitsland werken bijvoorbeeld 1,5 miljoen mensen met werktijdverkorting. Het is belangrijk dit te benadrukken. Groeiende werkloosheid en armoede zijn echter de eerste tekenen van een nog grotere kansenongelijkheid, die in sterke mate de opleidingskansen zal betreffen. Ook over dit onderwerp moet worden gesproken. De vraag die zich opdringt, is of de staatshoofden en regeringsleiders erin zullen slagen een uitweg uit de crisis te vinden die het Europese concept van integratie combineert met sociale vooruitgang, en die voor de burgers in Europa ook werkelijk een verschil maakt. In plaats van exitstrategieën voor de programma’s voor economisch herstel en verplichte begrotingsconsolidatie hebben we behoefte aan een beleidswijziging. Hierover wil ik drie opmerkingen maken. Ten eerste verwachten we dat de Raad een verklaring aflegt over zijn standpunt met betrekking tot de plannen voor de 2020-strategie, die de mislukte Lissabonstrategie moet vervangen. Innovatie en kennis, de strijd tegen uitsluiting, groene economische strategieën, een digitaal Europa – als een lijst slogans klinkt dit helemaal niet slecht. We hebben echter dringend behoefte aan concrete voorstellen die beschrijven hoe dit alles zal worden uitgevoerd. Ten tweede moet de Raad zich eindelijk toeleggen op een streng controlesysteem voor de financiële markten. Ik heb een aantal legitieme vragen over de manier waarop de Raad dit in overeenstemming kan brengen met bestaande verdragen, want in bepaalde gevallen zijn beperkingen van het vrije verkeer van kapitaal en betalingen niet toegestaan of ongewenst. Wij zijn benieuwd hoe u dit zult bereiken. Ten derde zou ik nogmaals willen benadrukken dat de Raad na Kopenhagen een duidelijk signaal moet afgeven met betrekking tot de noodzaak van een bindend klimaatverdrag. Vrijblijvende beloften hebben nooit het gewenste resultaat opgeleverd."@nl3
"Panie przewodniczący! W imieniu grupy GUE/NGL chciałbym przywitać dwoje kandydatów. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z tego, że wybrano kobietę. Zakładamy, że tych dwoje kandydatów na wysokie urzędy nie tylko skupi się na swoich obowiązkach, ale będzie również współpracować z Parlamentem. Oczekujemy, że Rada z większą uwagą zajmie się problemami społecznymi wynikłymi z kryzysu i wyciągnie odpowiednie wnioski. Jak dotąd bankierom wypłacono miliardy, ale nie było prawie żadnej pomocy dla zwykłych obywateli. Pan poseł Schulz ma rację, mówiąc, że na powrót otwarto kasyno, gdy tymczasem wzrasta ubóstwo, w szczególności wśród dzieci. W wyniku kryzysu w całej Europie pracę straciły cztery miliony ludzi. Ze sprawozdań Komisji wynika, że w przyszłym roku liczba ta może wzrosnąć do siedmiu milionów. Wiemy, że tego rodzaju szacunki są zaniżone w stosunku do rzeczywistych liczb. Na przykład w Niemczech 1,5 miliona osób pracuje w skróconym wymiarze czasu pracy i ważne jest, by to podkreślać. Jednakże rosnące bezrobocie i ubóstwo są pierwszymi oznakami zwiększającej się jeszcze bardziej różnicy szans, która będzie miała znaczny wpływ na możliwości edukacyjne. Również ten temat musimy przedyskutować. Pozostaje pytanie, czy szefowie państw i rządów odnajdą sposoby wyjścia z kryzysu łączące w sobie europejską koncepcję integracji z postępem społecznym i przynoszące realne efekty dla obywateli Europy. Zamiast strategii wychodzenia z kryzysu w ramach programów odbudowy gospodarczej i obowiązkowej konsolidacji budżetowej, potrzebujemy zmiany polityki. Mam w związku z tym trzy spostrzeżenia. Po pierwsze oczekujemy, że Rada wyda oświadczenie dotyczące jej stanowiska w sprawie planów odnoszących się do strategii 2020, która ma w zamierzeniu zastąpić nieudaną strategię lizbońską. Innowacje i wiedza, walka z wykluczeniem, ekologiczne strategie gospodarcze, cyfrowa Europa – to tylko lista haseł, które brzmią całkiem nieźle. Tymczasem my pilnie potrzebujemy konkretnych propozycji dotyczących realizacji tych wszystkich zamierzeń. Po drugie, Rada musi wreszcie poświęcić się opracowaniu rygorystycznego systemu kontroli rynków finansowych. Mam szereg uzasadnionych pytań dotyczących tego, jak Rada chce go pogodzić z postanowieniami obowiązujących traktatów, skoro w niektórych przypadkach ograniczenia swobodnego przepływu kapitału i płatności są niedozwolone albo niechciane. Interesuje nas, w jaki sposób zamierzacie to osiągnąć. Po trzecie chciałbym raz jeszcze podkreślić, że Rada musi wysłać wyraźny sygnał po Kopenhadze, że potrzeba wiążącej umowy w sprawie zmian klimatycznych. Dobrowolne zobowiązania nigdy nie doprowadziły do pożądanego celu."@pl16
"Senhor Presidente, em nome do Grupo GUE/NGL, gostaria de dar as boas-vindas aos dois candidatos. Acima de tudo, congratulamo-nos com o facto de ter sido eleita uma mulher. Partimos do princípio de que ambos os candidatos aos altos cargos, além de se concentrarem nas respectivas responsabilidades, irão também desenvolver uma abordagem de cooperação relativamente ao Parlamento. Esperamos que o Conselho lide mais de perto com os problemas sociais resultantes da crise e que daí retire as conclusões acertadas. Até agora já foram pagos milhares de milhões de euros aos banqueiros, mas a ajuda ao cidadão comum foi praticamente nula. O senhor deputado Schulz tem razão quando diz que o casino está novamente aberto, apesar de a pobreza, sobretudo a pobreza infantil, estar a aumentar. Por toda a Europa, perderam-se quatro milhões de empregos em consequência da crise. De acordo com relatórios da Comissão, esse número poderá aumentar para sete milhões no decorrer do próximo ano. Sabemos que, neste tipo de estimativas, os valores são muitas vezes inferiores aos reais. É importante salientar, por exemplo, que na Alemanha há um milhão e meio de pessoas em regime de trabalho a tempo reduzido. No entanto, o desemprego crescente e a pobreza são os primeiros indícios de uma desigualdade de oportunidades ainda mais acentuada, que terá um profundo impacto nas oportunidades educativas. Necessitamos também de discutir este assunto. A questão que se coloca é a seguinte: conseguirão os Chefes de Estado ou de Governo encontrar saídas para a crise, que combinem o conceito europeu de integração com o progresso social, e que tenham um verdadeiro impacto nos cidadãos da Europa? Em vez de estratégias de saída para programas de recuperação económica ou de esforços de consolidação orçamental obrigatória, precisamos, sim, de uma mudança de política. A este respeito, tenho apenas três comentários a fazer. Em primeiro lugar, esperamos que o Conselho apresente uma declaração, expondo a sua posição relativamente aos planos para a estratégia de 2020, que visa substituir a fracassada Estratégia de Lisboa. Inovação e conhecimento, combate à exclusão, estratégias económicas "verdes", uma Europa digital – como lista de não soa mal, não. No entanto, necessitamos urgentemente de propostas concretas que expliquem como todas estas ideias poderão ser implementadas. Em segundo lugar, o Conselho deverá empenhar-se definitivamente na criação de um sistema de controlo rigoroso para os mercados financeiros. Tenho algumas dúvidas legítimas quanto ao modo como um tal sistema poderá ser articulado com os Tratados existentes já que, nalguns casos, as restrições à livre circulação de capitais e de pagamentos não são permitidas, nem desejáveis. Em terceiro lugar, gostaria de sublinhar uma vez mais que, depois de Copenhaga, o Conselho deverá dar um sinal claro da necessidade de um acordo juridicamente vinculativo sobre as alterações climáticas. Os compromissos voluntários nunca atingiram o objectivo pretendido."@pt17
"Domnule preşedinte, aş dori să le urez bun venit celor doi candidaţi în numele Grupului GUE-NGL. Mai presus de toate, salutăm faptul că a fost aleasă o femeie. Presupunem că cei doi candidaţi pentru poziţiile înalte nu se vor concentra doar asupra conţinutului responsabilităţilor lor, ci vor dezvolta, de asemenea, o abordare cooperativă a Parlamentului. Ne aşteptăm ca Consiliul să gestioneze mai îndeaproape problemele sociale apărute în urma crizei şi că va trage concluziile corecte. Până acum s-au plătit miliarde bancherilor, dar acest lucru nu le-a fost de ajutor deloc oamenilor de rând. Dl Schulz are dreptate când afirmă că s-a redeschis ruleta, dar în acelaşi timp, sărăcia şi, în special, sărăcia copiilor este în creştere. S-au pierdut patru milioane de posturi în întreaga Europă în urma crizei. Conform raporturilor Comisiei, această cifră ar putea creşte la 7 milioane în cursul anului viitor. Ştim că estimările de acest gen sunt deseori mai mici decât cifrele reale. De exemplu, 1,5 milioane de persoane din Germania au contracte de scurtă durată şi este important să subliniem acest lucru. Cu toate acestea, creşterea şomajului şi a sărăciei sunt primele semne ale unui inegalităţi de şanse tot mai mari, care va avea un impact major asupra şanselor educaţionale. Trebuie să discutăm şi acest subiect. Problema care se pune este dacă şefii de stat sau de guvern vor găsi modalităţi de ieşire in criză care să combine conceptul european de integrare cu progresul social şi care să aibă un impact real asupra cetăţenilor europeni. În loc de strategii de ieşire pentru programele de relansare economică şi consolidarea obligatorie a bugetului, avem nevoie de o schimbare a politicii. Am de făcut doar 3 observaţii referitor la acest lucru. Mai întâi, ne aşteptăm ca Consiliul să dea o declaraţie referitoare la poziţia sa privind planurile pentru strategia 2020, care este destinată să înlocuiască Strategia de la Lisabona care a eşuat. Inovaţie şi informaţie, combaterea excluderii, strategii economice majore, o Europă digitală – ca listă de sloganuri, nu sună prea rău. Cu toate acestea, avem nevoie urgent de propuneri concrete care să descrie modul în care se vor pune acestea în aplicare. În al doilea rând, Consiliul trebuie să se angajeze într-un final la un sistem de control strict al pieţelor financiare. Am mai multe întrebări legitime referitoare la modul în care Consiliul poate alinia aceste lucruri la tratatele existente, deoarece, în unele cazuri, restricţiile privind mişcările de capital şi plăţile nu sunt permise sau dorite. Suntem interesaţi să vedem cum veţi obţine acest lucru. În al treilea rând, aş dori să subliniez încă o dată faptul că Consiliul trebuie să trimită un semnal clar după Copenhaga referitor la faptul că este necesar un acord privind schimbările climatice. Angajamentele voluntare nu şi-au atins niciodată scopul."@ro18
"Vážený pán predseda, v mene skupiny GUE/NGL by som chcel uvítať dvoch kandidátov. Predovšetkým vítame skutočnosť, že bola zvolená žena. Domnievame sa, že títo dvaja kandidáti na vysoké funkcie sa nebudú len sústreďovať na obsah svojich zodpovedností, ale vyvinú aj kooperatívny prístup k Parlamentu. Očakávame, že Rada sa bude podrobnejšie zaoberať sociálnymi otázkami, ktoré vyplynuli z krízy, a že dospeje k správnym záverom. Bankárom sme zaplatili už miliardy, ale bežným ľuďom sme neposkytli žiadnu skutočnú pomoc. Pán Schulz má pravdu, keď hovorí, že kasíno je znova otvorené, ale zároveň narastá chudoba, najmä detská chudoba. Následkom krízy sme v Európe prišli o štyri milióny pracovných miest. Podľa správ Komisie by sa toto číslo mohlo v priebehu budúceho roka zvýšiť na sedem miliónov. Vieme, že odhady tohto druhu sú často nižšie než skutočné čísla. Napríklad v Nemecku má 1,5 milióna ľudí skrátený pracovný čas a to je dôležité zdôrazniť. Rastúca nezamestnanosť a chudoba sú však prvým znakom ešte väčšej nerovnosti príležitostí, ktorá bude mať veľký dosah na možnosti vzdelávania. Musíme diskutovať aj o tejto téme. Ponúka sa otázka, či vedúci predstavitelia štátov alebo vlád nájdu cestu z krízy, ktorá by v sebe spájala európsky koncept integrácie s pokrokom v sociálnej oblasti a mala by skutočný vplyv na občanov Európy. Namiesto východiskových stratégií programov hospodárskej obnovy a povinnej konsolidácie rozpočtu potrebujeme zmenu politiky. Mám k tomu iba tri poznámky. Po prvé od Rady očakávame, že vydá vyhlásenie o svojej pozícii v súvislosti s plánmi stratégie do roku 2020, ktorá má nahradiť neúspešnú lisabonskú stratégiu. Inovácie a vedomosti, boj proti vylúčeniu, ekologické hospodárske stratégie, digitálna Európa – ako zoznam sloganov to neznie zle. Nutne však potrebujeme konkrétne návrhy, ktoré budú popisovať, ako sa to všetko bude realizovať. Po druhé sa musí Rada konečne zaviazať k prísnemu kontrolnému systému pre finančné trhy. Mám niekoľko opodstatnených otázok týkajúcich sa toho, ako môže Rada všetko prispôsobiť existujúcim zmluvám, pretože v niektorých prípadoch obmedzenia voľného pohybu kapitálu a platieb nie sú povolené alebo želané. Zaujíma nás, ako to dosiahnete. Po tretie by som chcel ešte raz zdôrazniť, že Rada musí dať po Kodani jasne najavo, že potrebujeme záväznú dohodu o zmene klímy. Dobrovoľnými záväzkami sa ešte nikdy nedosiahol očakávaný cieľ."@sk19
". Gospod predsednik, v imenu Skupine GUE/NGL bi želel pozdraviti oba kandidata. Predvsem pozdravljamo dejstvo, da je bila izvoljena ženska. Predvidevamo, da se kandidata za ta najvišja položaja ne bosta osredotočila samo na vsebino svojih dolžnosti, temveč da bosta sodelovala tudi s Parlamentom. Od Sveta pričakujemo, da se bo bolj posvetil reševanju socialnih vprašanj, ki so posledica krize, in da bo sprejel prave sklepe. Do zdaj so bile bankirjem izplačane milijarde, navadni ljudje pa niso prejeli tako rekoč nobene pomoči. Gospod Schulz ima prav, ko pravi, da je igralnica spet odprta, vendar obenem narašča revščina, zlasti revščina otrok. Zaradi krize so bili po vsej Evropi izgubljeni štirje milijoni delovnih mest. V skladu s poročili Komisije se ta številka lahko v teku naslednjega leta povzpne na sedem milijonov. Vemo, da so takšne ocene pogosto nižje od dejanskih številk. Na primer, 1,5 milijona ljudi v Nemčiji dela s skrajšanim delovnim časom in to je pomembno poudariti. Vendar pa sta naraščajoča brezposelnost in revščina prva znaka še bolj neenakih možnosti, ki bodo močno vplivale na možnosti izobraževanja. Tudi o tem moramo govoriti. Vprašanje, ki se pri tem poraja, je, ali bodo voditelji vlad ali držav našli pot iz krize, ki bo evropski pojem povezovanja združevala z družbenim napredkom in katere vpliv bodo občutili tudi državljani Evrope. Namesto izhodnih strategij za programe za oživitev gospodarstva in obvezno konsolidacijo proračuna potrebujemo spremembo politike. V zvezi s tem imam samo tri pripombe. Prvič, od Sveta pričakujemo, da se izreče o svojem stališču o načrtih za strategijo za leto 2020, ki naj bi nadomestila neuspešno lizbonsko strategijo. Inovacije in znanje, boj proti izključenosti, strategije zelenih gospodarstev, digitalna Evropa – kot seznam sloganov to niti ne zveni slabo. Vendar pa nujno potrebujemo konkretne predloge, ki bodo opisovali, kako se bo vse to izvajalo. Drugič, Svet se mora končno posvetiti strogemu sistemu nadzora za finančne trge. Imam veliko upravičenih vprašanj o tem, kako lahko Svet to uskladi z obstoječimi pogodbami, kajti v nekaterih primerih omejitve prostega pretoka kapitala in plačil niso dovoljene ali zaželene. Zanima nas, kako boste to dosegli. Tretjič, rad bi še enkrat poudaril, da mora Svet po Københavnu poslati jasen signal, da potrebujemo zavezujoč sporazum o podnebnih spremembah. Prostovoljne zaveze še nikoli niso dosegle želenega cilja."@sl20
". Herr talman! Jag välkomnar de två kandidaterna på GUE/NGL-gruppens vägnar. Framför allt välkomnar vi det faktum att en kvinna har blivit vald. Vi antar att de båda kandidaterna till de höga posterna inte bara kommer att ägna sig åt sina ansvarsområden utan att de också utvecklar ett samarbete med parlamentet. Vi förväntar oss att rådet går in mer i detalj på de sociala frågor som är en konsekvens av krisen och drar rätt slutsatser. Miljarder har hittills betalats ut till bankirerna men vanligt folk har knappast fått någon hjälp alls. Martin Schulz har rätt när han säger att kasinot har öppnat igen, men samtidigt ökar fattigdomen och särskilt barnfattigdomen. Till följd av krisen försvann fyra miljoner arbetstillfällen inom hela EU. Enligt kommissionens rapporter skulle denna siffra kunna öka till sju miljoner under nästa år. Vi vet att uppskattningar av detta slag ofta är lägre än de verkliga siffrorna. Till exempel har 1,5 miljoner människor i Tyskland korttidsarbete och det är viktigt att betona detta. Ökande arbetslöshet och fattigdom är de första tecknen på ännu större ojämlikhet när det gäller människors förutsättningar, vilket kommer att inverka kraftigt på utbildningsmöjligheterna. Vi måste också diskutera detta. Den fråga som inställer sig är huruvida stats- och regeringscheferna ska kunna hitta vägar ut ur krisen som kombinerar den europeiska integrationsmodellen med sociala framsteg och som har verkliga resultat för EU-medborgarna. I stället för exitstrategier för de ekonomiska återhämtningsprogrammen och obligatorisk budgetkonsolidering behöver vi en politisk förändring. Jag har bara tre kommentarer om detta. För det första förväntar vi oss att rådet meddelar sin ståndpunkt om planerna för strategin för 2020, som är avsedd att ersätta den misslyckade Lissabonstrategin. Innovation och kunskap, kamp mot utestängning, miljövänliga ekonomiska strategier, ett digitalt Europa – som en lista över slogan låter detta inte så illa. Men vi behöver snabba och konkreta förslag som beskriver hur allt detta ska genomföras. För det andra måste rådet slutligen göra ett åtagande om ett strikt kontrollsystem för finansmarknaderna. Jag har några berättigade frågor om hur rådet ska kunna förena detta med befintliga fördrag. I vissa fall är nämligen restriktionerna av den fria rörligheten för kapital och betalningar varken tillåtna eller önskvärda. Vi är intresserade av att se hur ni tänker uppnå detta. För det tredje betonar jag åter att rådet måste tydliggöra att det behövs ett bindande avtal om klimatförändringarna efter Köpenhamnskonferensen. Frivilliga åtaganden har aldrig lett till det önskvärda målet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph