Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-017"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-017"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all may I wish Mr Van Rompuy and Baroness Ashton well in their new roles, and I hope they are able to establish templates for their posts which will endure. If the European Council is to have a semi-permanent president, it should be someone who takes a low-key but practical approach to building a consensus among the Member States where this is possible and desirable. If we are to have a reinforced High Representative for Foreign Affairs, the main task should be working closely with Member States in coordinating common policies where they have shared objectives. These appointments should be an opportunity to put a stop, once and for all, to the nightmare vision of an ever more centralised and bureaucratic European foreign and security policy, in favour of one that is based on willing cooperation amongst our Member States. The appointment of Baroness Ashton, in particular, as a currently serving Commissioner must have been a source of particular happiness for President Barroso, though this must not afford an opportunity for the Commission to assume greater power in its hands rather than in the hands of the democratic institutions of Europe. But having spent a decade obsessed with its own institutions, the European Union now needs to get back to business. It is often said that the citizens of our Member States do not understand Europe, and, if they did, it would be more popular. But this misses a vital point. Our citizens do understand Europe’s self-absorption only too well. What they do not understand is why so much time, effort and resources are devoted to the institutional processes and so little to the policy outcomes which actually might make a difference to their lives. Our citizens can see that our economies are in crisis, that unemployment is rising, that businesses are finding it harder to generate growth, that climate change is getting worse and that other parts of the world are becoming increasingly and dramatically more competitive. Yet, when they turn to Europe, they find a Union which has devoted years to this institutional wrangling. Why should they care about the details of qualified majority voting if they have lost their jobs? Why should they be interested in the intricacies of codecision if their children face such an uncertain future? I hope that the appointments last week can draw a line under these years of introspection. The European Union must now move on and concentrate on the real work at hand, in building dynamic and competitive economies and in creating a strong global trading system and, specifically during the course of the weeks ahead, in securing a really effective agreement on climate change. I admit that the words from the Swedish Presidency and from President Barroso are encouraging in that respect. Let us hope that practical delivery in other areas, vital to all of our citizens, can now follow."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, nejprve bych chtěl popřát panu Van Rompuyovi a baronce Ashtonové úspěch v jejich nových funkcích a doufám, že se jim podaří ustavit v rámci svých pozic vzory, které přetrvají do budoucna. Pokud má mít Evropská rada napůl stálého předsedu, pak by to měl být někdo, kdo zastává neokázalý, ale praktický přístup k budování konsenzu mezi členskými státy tam, kde je to možné a žádoucí. Pokud máme mít vysokého představitele pro zahraniční věci s většími pravomocemi, pak by jeho hlavním úkolem měla být úzká spolupráce s členskými státy při koordinaci společných politik v oblastech, v nichž mají společné cíle. Tato jmenování by měla být příležitostí ukončit jednou provždy noční můru stále centralizovanější, byrokratičtější zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie ve prospěch dobrovolné spolupráce mezi členskými státy. Zejména jmenování baronky Ashtonové, současné komisařky, muselo být obzvláštním zdrojem radosti pro pana předsedu Barrosa, ačkoli se tato skutečnost nesmí stát příležitostí, aby se větší moc koncentrovala v rukou Komise, namísto v rukou evropských demokratických orgánů. Avšak po desetiletí, které Evropská unie strávila v posedlosti svými vlastními orgány, se nyní musí znovu vrhnout do práce. Často se říká, že občané našich členských států Evropě nerozumí, a kdyby jí rozuměli, tak by byla oblíbenější. To však nebere do úvahy jeden zásadní bod. Naši občané rozumí až příliš dobře zahleděnosti Evropské unie do sebe sama. Nerozumí však tomu, proč je tolik času, úsilí a zdrojů věnováno institucionálním procesům a tak málo politice, která by skutečně mohla zlepšit jejich život. Naši občané vidí, že naše ekonomiky jsou v krizi, že nezaměstnanost roste, že pro podniky je těžší vytvářet růst, že se změna klimatu prohlubuje a že konkurenceschopnost ostatních částí světa se stále více a rychleji zvyšuje. Když se však podívají na Evropu, uvidí Evropskou unii, která léta věnovala institucionálním sporům. Proč by se měli starat o podrobnosti hlasování kvalifikovanou většinou, když přišli o práci? Proč by je měly zajímat složitosti procesu spolurozhodování, když jejich děti čeká tak nejistá budoucnost? Doufám, že jmenování provedená minulý týden, budou tlustou čárou za těmito lety introspekce. Evropská unie nyní musí pokročit vpřed a soustředit se na skutečnou práci, na budování dynamických, konkurenceschopných ekonomik a na vytvoření silného globálního systému obchodování, v průběhu následujících týdnů konkrétně na zajištění skutečně účinné dohody o boji se změnou klimatu. Připouštím, že prohlášení švédského předsednictví a předsedy Barrosa jsou v tomto ohledu povzbudivá. Doufejme, že nyní budou následovat praktické výsledky v dalších oblastech, které mají zásadní význam pro všechny naše občany."@cs1
"Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne ønske Van Rompuy og Baroness Ashton held og lykke i deres nye stillinger, og jeg håber, de formår at udarbejde en varig model for deres poster. Hvis Det Europæiske Råd skal have en halvvejs permanent formand, bør det være en person, der har en afdæmpet, men praktisk tilgang til at skabe konsensus blandt medlemsstaterne, hvor dette er muligt og ønskværdigt. Hvis vi skal have en højtstående repræsentant for udenrigspolitik med et styrket mandat, bør det vigtigste være at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne om at samordne fælles politikker, hvis der er fælles målsætninger. Disse udnævnelser bør være en mulighed for en gang for alle at sætte en stopper for den mareridtsagtige vision om en mere og mere centraliseret og bureaukratisk europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik og i stedet få en politik, der bygger på velvilligt samarbejde blandt medlemsstaterne. Udnævnelsen af Baroness Ashton må især, idet hun i øjeblikket er medlem af Kommissionen, have været en kilde til særlig tilfredshed hos hr. Barroso, men dette ikke skal give Kommissionen lejlighed til at tiltage sig større magt på bekostning af de demokratiske institutioner i EU. Efter i ti år at have været totalt opslugt af sine egne institutioner må EU nu imidlertid se at komme tilbage til kernen. Det siges ofte, at borgerne i medlemsstaterne ikke forstår EU, og hvis de gjorde det, ville EU være mere populært. Men med den holdning er der en ting, man ikke har gjort sig klar. Borgerne forstår kun alt for godt EU's selvoptagethed. Det, de ikke forstår, er, hvorfor der ofres så megen tid samt så mange anstrengelser og ressourcer på de institutionelle processer og så lidt på de politiske resultater, der faktisk kunne gøre en forskel for deres liv. Borgerne kan se, at vores økonomier er i krise, at arbejdsløsheden er stigende, at virksomhederne finder det vanskeligere at skabe vækst, at klimaændringerne bliver værre, og at andre dele af verden bliver stadig mere og markant mere konkurrencedygtige. Men når de så kigger på EU, finder de en Union, som har brugt år på dette tovtrækkeri mellem institutionerne. Hvorfor skulle folk bekymre sig om detaljerne vedrørende afstemninger med kvalificeret flertal, hvis de har mistet deres job? Hvorfor skulle de være interesseret i finesserne omkring den fælles beslutningsprocedure, hvis deres børn står over for en usikker fremtid? Jeg håber, at vi med udnævnelserne i sidste uge kan få sat et endegyldigt punktum for de seneste års indadvendthed. EU skal nu se at komme videre og fokusere på det reelle stykke arbejde, der forestår med hensyn til at opbygge dynamiske og konkurrencedygtige økonomier og skabe et stærkt globalt handelssystem og navnlig i løbet af de kommende uger sikre en virkelig effektiv aftale om klimaændringer. Jeg indrømmer, at ordene fra det svenske formandskab og Kommissionens formand, hr. Barroso, er opmuntrende desangående. Lad os håbe, at der nu følger nogle praktiske resultater på andre områder, der er af afgørende betydning for alle borgere."@da2
"Herr Präsident! Als Erstes möchte ich Herrn Van Rompuy und Baronin Ashton alles Gute in ihren neuen Funktionen wünschen, und ich hoffe, dass sie Beispiele für ihre Posten schaffen werden, die sich halten werden. Wenn der Europäische Rat einen semipermanenten Präsidenten haben wird, sollte dies jemand sein, der eine zurückhaltende, praktische Methode nutzt, um zu einem Konsens unter den Mitgliedstaaten zu gelangen, wo dies möglich und wünschenswert ist. Wenn wir eine verstärkte Hohe Vertreterin für Auswärtige Angelegenheiten haben werden, sollte deren Hauptaufgabe darin bestehen, bei der Koordinierung der gemeinsamen Strategien, da wo es gemeinsame Ziele gibt, eng mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten. Diese Ernennungen sollten eine Gelegenheit sein, ein- für allemal mit der Alptraumvorstellung einer zentralisierteren und bürokratischeren europäischen Außen- und Sicherheitspolitik aufzuräumen, um Platz zu machen für eine, die auf bereitwilliger Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten basiert. Insbesondere die Ernennung von Baronin Ashton als gegenwärtig tätige Kommissarin muss für Präsident Barroso eine Quelle besonderer Freude gewesen sein, auch wenn dies keine Gelegenheit für die Kommission sein sollte, mehr Macht in ihren Händen zu halten, anstatt in den Händen der demokratischen Institutionen Europas. Aber nachdem sich die Europäische Union ein Jahrzehnt lang wie besessen um ihre eigenen Institutionen gekümmert hat, muss sie sich jetzt wieder um ihre Aufgaben kümmern. Es wird oft gesagt, dass die Bürger unserer Mitgliedstaaten Europa nicht verstünden, und dass es, wenn sie dies täten, beliebter wäre. Aber das geht an dem Kern der Sache vorbei. Unsere Bürger verstehen die Selbstbespiegelung Europas nur zu gut. Was sie nicht verstehen, ist, warum so viel Zeit, Anstrengungen und Ressourcen für institutionelle Prozesse aufgewendet werden und so wenig für politische Ergebnisse, die tatsächlich Änderungen in ihrem Leben bewirken könnten. Unsere Bürger können sehen, dass unsere Wirtschaften in der Krise sind, dass die Arbeitslosigkeit zunimmt, dass die Unternehmen mehr Schwierigkeiten haben, Wachstum zu schaffen, dass das Klima schlechter wird und dass andere Teile der Welt dramatisch und verstärkt an Wettbewerbsfähigkeit zunehmen. Wenn sie sich aber Europa zuwenden, finden sie eine Union, die Jahre mit diesen institutionellen Zankereien verbracht hat. Weshalb sollten sie sich für die Einzelheiten der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit interessieren, wenn sie ihre Arbeit verloren haben? Weshalb sollten sie sich für die Komplexitäten der Mitentscheidung interessieren, wenn ihre Kinder einer unsicheren Zukunft gegenüberstehen? Ich hoffe, dass die Ernennungen letzte Woche einen Schlussstrich unter diese Jahre der Selbstbeobachtung gezogen haben. Die Europäische Union muss vorangehen und sich auf die echte Arbeit konzentrieren, die vor uns liegt, indem sie dynamische und wettbewerbsfähige Wirtschaften aufbaut und starke globale Handelssysteme schafft und besonders in den kommenden Wochen eine wirklich effektive Vereinbarung zum Klimawandel erzielt. Ich gebe zu, dass die Worte des schwedischen Ratsvorsitzes und von Präsident Barroso in dieser Hinsicht ermutigend sind. Lassen Sie uns hoffen, dass die praktische Umsetzung in anderen Bereichen, die für alle unsere Bürger lebensnotwendig ist, jetzt folgen kann."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχηθώ στον κ. Van Rompuy και στη βαρόνη Ashton καλή επιτυχία στην ανάληψη των νέων ρόλων τους και ελπίζω να καταφέρουν να καθιερώσουν πρότυπα για τις θέσεις τους τα οποία θα διαρκέσουν. Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέλει να έχει έναν ημι-μόνιμο Πρόεδρο, πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος ακολουθεί χαμηλών τόνων αλλά πρακτική προσέγγιση για την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών, όπου αυτό είναι εφικτό και επιθυμητό. Εάν επιθυμούμε Ύπατη Εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής με ενισχυμένο ρόλο, το βασικό καθήκον είναι η στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη για τον συντονισμό κοινών πολιτικών στην περίπτωση κοινών στόχων. Αυτοί οι διορισμοί πρέπει να αποτελέσουν ευκαιρία για να τεθεί οριστικό τέλος στο εφιαλτικό όραμα μιας ακόμα πιο συγκεντρωτικής και γραφειοκρατικής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, προς όφελος μιας πολιτικής που θα βασίζεται στην προθυμία συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Ο διορισμός της βαρόνης Ashton, ιδίως, ως εν ενεργεία Επιτρόπου, πρέπει να χαροποίησε ιδιαίτερα τον Πρόεδρο Barroso, αν και το γεγονός αυτό δεν πρέπει να δώσει στην Επιτροπή την ευκαιρία να αναλάβει περισσότερες εξουσίες από ό,τι τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Όμως, μετά από μια δεκαετία έμμονης ενασχόλησης με τους θεσμούς της, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει τώρα να επιστρέψει στο έργο της. Συχνά δηλώνεται ότι οι πολίτες των κρατών μελών μας δεν κατανοούν την Ευρώπη και, εάν το έπρατταν, θα ήταν ακόμα πιο δημοφιλής. Όμως, μας διαφεύγει ένα καίριο σημείο. Οι πολίτες καταλαβαίνουν πολύ καλά την απορρόφηση της Ευρώπης στα δικά της ζητήματα. Αυτό που δεν κατανοούν είναι για ποιο λόγο αφιερώνεται τόσος χρόνος, προσπάθεια και πόροι στις θεσμικές διαδικασίες και τόσος λίγος στα αποτελέσματα των πολιτικών, τα οποία ενδέχεται να αλλάξουν πράγματι κάτι στη ζωή τους. Οι πολίτες βλέπουν ότι οι οικονομίες μας είναι σε κρίση, η ανεργία αυξάνεται, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι δυσκολότερη, η αλλαγή του κλίματος επιδεινώνεται και άλλα μέρη του πλανήτη καθίστανται με δραματικό τρόπο όλο και πιο ανταγωνιστικά. Ωστόσο, όταν στρέφονται προς την Ευρώπη, βλέπουν μια Ένωση που έχει αφιερώσει χρόνια σε αυτήν τη θεσμική διαμάχη. Για ποιο λόγο να ενδιαφερθούν για τις λεπτομέρειες της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία τη στιγμή που έχουν χάσει τις θέσεις εργασίας τους; Για ποιο λόγο να ενδιαφερθούν για τις πολυπλοκότητες της διαδικασίας συναπόφασης όταν το μέλλον που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους είναι αβέβαιο; Ελπίζω ότι οι διορισμοί της προηγούμενης εβδομάδας θα μπορέσουν να θέσουν ένα τέρμα σε αυτά τα έτη εσωστρέφειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει τώρα να προχωρήσει και να επικεντρωθεί στο πραγματικό έργο που έχει να επιτελέσει όσον αφορά την οικοδόμηση δυναμικών και ανταγωνιστικών οικονομιών και τη δημιουργία ισχυρού παγκόσμιου συστήματος εμπορίου και, ιδίως κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων, τη διασφάλιση μιας πραγματικά αποτελεσματικής συμφωνίας για την αλλαγή του κλίματος. Ομολογώ ότι τα λόγια της σουηδικής Προεδρίας και του Προέδρου Barroso είναι ενθαρρυντικά από αυτήν την άποψη. Ας ελπίσουμε ότι τώρα μπορεί να ακολουθήσει η πρακτική εφαρμογή, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους πολίτες μας."@el10
"Señor Presidente, antes de nada permítame desearles suerte al señor Van Rompuy y a la baronesa Ashton en sus nuevos cargos. Espero que sean capaces de establecer patrones para sus puestos que perduren. Si el Consejo Europeo debe tener un presidente semipermanente, debería ser alguien que adopte un enfoque mesurado pero práctico para conseguir un consenso entre los Estados miembros cuando sea posible y deseable. Si debemos tener un Alto Representante para Asuntos Exteriores reforzado, su principal tarea debería ser colaborar estrechamente con los Estados miembros en la coordinación de aquellas políticas comunes en las que comparten objetivos. Estos nombramientos deberían ser una oportunidad para poner fin, de una vez por todas, a la visión de pesadilla de una política europea exterior y de seguridad aún más centralizada y burocrática, apoyando por el contrario una que se base en la voluntad para cooperar entre nuestros Estados miembros. El nombramiento de la baronesa Ashton, concretamente, en tanto que Comisaria ya en ejercicio debe haber sido un motivo de especial alegría para el Presidente Barroso, aunque no debe verse como una oportunidad para que la Comisión asuma más poder en sus manos en lugar de en las manos de las instituciones democráticas de Europa. Pero, tras haber pasado una década obsesionada con sus propias instituciones, la Unión Europea tiene ahora que volver al trabajo. A menudo se dice que los ciudadanos de nuestros Estados miembros no entienden Europa y que, si lo hiciesen, ésta sería más popular. Sin embargo, esa no es la cuestión fundamental. Nuestros ciudadanos entienden demasiado bien el ensimismamiento en sí misma de Europa. Lo que no comprenden es por qué se dedican tanto tiempo, esfuerzo y recursos a los procesos institucionales y tan pocos a los resultados políticos que en realidad podrían marcar una diferencia en sus vidas. Nuestros ciudadanos pueden ver que nuestras economías están en crisis, que sube el desempleo, que a las empresas les cuesta más generar crecimiento, que el cambio climático empeora y que otras partes del mundo se vuelven cada vez más rápidamente más competitivas. Y, sin embargo, cuando se vuelven hacia Europa, descubren una Unión que ha dedicado años a esta disputa institucional. ¿Por qué deberían interesarse por los detalles de la votación por mayoría cualificada si han perdido sus trabajos? ¿Por qué deberían interesarse por los entresijos de la codecisión si sus hijos afrontan un futuro tan incierto? Espero que los nombramientos de la semana pasada puedan trazar una línea con estos años de introspección. La Unión Europea debe ahora avanzar y concentrarse en la tarea real que nos ocupa, en construir economías dinámicas y competitivas, en crear un sistema comercial global sólido y, específicamente durante las próximas semanas, en alcanzar un acuerdo realmente eficaz sobre el cambio climático. Admito que las palabras de la Presidencia sueca y del Presidente Barroso son alentadoras a este respecto. Esperemos que cunda el ejemplo en cuanto al enfoque práctico en otras áreas, vitales para todos nuestros ciudadanos."@es21
"Lugupeetud juhataja! Kõigepealt lubage mul härra Van Rompuyle ja paruness Ashtonile nende uuel ametikohal kõike head soovida. Ma loodan, et nad suudavad luua nendel ametikohtadel eeskuju, mis jääb püsima. Kui Euroopa Ülemkogu saab poolalalise eesistuja, peab see olema inimene, kes püüab liikmesriikide üksmeelt, kui see on võimalik ja soovitatav, saavutada tagasihoidlikult, kuid praktiliselt. Kui me saame välispoliitika jaoks suuremate õigustega kõrge esindaja, peaks ta eelkõige tegema liikmesriikidega tihedat koostööd ühiste, jagatud eesmärkidega valdkondade koordineerimisel. Need ametikohad peaksid andma võimaluse kaotada igaveseks painajaliku kujutluse järjest tsentraliseeritumast ja bürokraatlikumast Euroopa välis- ja julgeolekupoliitikast ning asendama selle meie liikmesriikide koostöötahtele tugineva poliitikaga. Praegu volinikuametit pidava paruness Ashtoni ametissenimetamine valmistas president Barrosole tõenäoliselt eriti suurt rõõmu, ehkki see ei tohi võimaldada komisjonil saavutada suuremat mõjuvõimu Euroopa demokraatlike institutsioonide arvelt. Kuid Euroopa Liidul, mis on olnud terve kümnendi koormatud oma institutsioonide küsimusega, tuleb asuda nüüd uuesti tegutsema. Sageli öeldakse, et meie liikmesriikide kodanikud ei mõista Euroopat, ja kui nad seda teeksid, oleks Euroopa palju populaarsem. Sealjuures jäetakse aga tähelepanuta üks oluline punkt. Meie kodanikud mõistavad Euroopa liigset enesessesüüvimist väga hästi. Nad ei mõista seda, miks pühendatakse nii palju aega, vaeva ja vahendeid institutsioonilistele toimingutele ja nii vähe poliitilistele tulemustele, mis võiksid tegelikult nende ellu muudatusi tuua. Meie kodanikud näevad, et meie majandus on kriisis, et tööhõive suureneb, et ettevõtjatel on järjest raskem tekitada majanduskasvu, et kliimamuutus süveneb ning et maailma teised osad muutuvad üha enam ja üha otsustavamalt konkurentsivõimeliseks. Kui nad aga pöörduvad Euroopa poole, leiavad nad eest liidu, mis on kulutanud aastaid vaidlusele institutsioonide üle. Miks peaksid nad huvituma kvalifitseeritud häälteenamusega hääletuse üksikasjadest, kui nad on töökoha kaotanud? Miks peaksid nad huvituma kaasotsustamismenetluse üksikasjadest, kui nende lapsi ootab ees niisugune ebakindel tulevik? Ma loodan, et eelmisel nädalal ametisse nimetatud isikud tõmbavad sellele aastatepikkusele enesesse vaatamisele joone alla. Euroopa Liit peab nüüd edasi liikuma ja keskenduma sisulisele tööle, mis vajab tegemist: paindliku ja konkurentsivõimelise majanduse ülesehitamisele, tugeva üleilmse kauplemissüsteemi loomisele ning eelkõige tõeliselt tõhusa kliimamuutust käsitleva kokkuleppe tegemisele lähinädalate jooksul. Ma pean tunnistama, et eesistujariigi Rootsi esindaja ja president Barroso sõnad on selle suhtes lootustandvad. Loodame, et sellele järgneb nüüd praktiline tegevus teistes valdkondades, mis on meie kodanike jaoks olulised."@et5
"Arvoisa puhemies, aluksi toivotan Herman Van Rompuylle ja Catherine Ashtonille kaikkea hyvää uusissa tehtävissään ja toivon, että he pystyvät luomaan viroissaan kestäviä malleja. Jos Eurooppa-neuvostossa on puoliksi pysyvä puheenjohtaja, sen pitäisi olla joku, joka omaksuu hillityn mutta käytännöllisen lähestymistavan konsensuksen rakentamiseen jäsenvaltioiden kesken silloin, kun se on mahdollista ja toivottavaa. Jos meillä on vahvistettu ulkoasioiden korkea edustaja, hänen päätehtävänään pitäisi olla tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa yhteisen politiikan koordinoimiseksi silloin, kun niillä on yhteisiä tavoitteita. Kyseisten nimitysten pitäisi olla mahdollisuus lopettaa kerralla painajaismainen kuva yhä keskitetymmästä ja byrokraattisemmasta EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sellaisen kuvan hyväksi, joka perustuu jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön. Catherine Ashtonin nimittämisen, erityisesti koska hän toimii komission jäsenenä, on täytynyt olla erityinen ilonaihe puheenjohtaja Barrosolle, vaikka sen ei pidä antaa komissiolle tilaisuutta haalia lisää valtaa vaan pikemmin antaa sitä EU:n demokraattisille toimielimille. Vietettyään vuosikymmenen pohtien pakkomielteisesti omia toimielimiään Euroopan unionin on nyt palattava työntekoon. Usein on sanottu, että jäsenvaltioiden kansalaiset eivät ymmärrä EU:ta ja että, jos he ymmärtäisivät, se olisi paljon suositumpi. Siinä jää huomiotta keskeinen asia. Kansalaiset ymmärtävät EU:n itsekeskeisyyden liiankin hyvin. Se, mitä he eivät ymmärrä, on se, miksi niin paljon aikaa, ponnisteluja ja voimavaroja omistetaan institutionaalisille prosesseille ja niin vähän poliittisille tuloksille, jotka tosiasiassa voisivat parantaa heidän elämäänsä. Kansalaiset näkevät, että taloutemme ovat kriisissä, että työttömyys kasvaa, että yritysten on yhä vaikeampi luoda kasvua, että ilmastonmuutos pahenee ja että maailman muut alueet parantavat koko ajan huomattavasti kilpailukykyään. Kuitenkin kun he tarkastelevat EU:ta, he näkevät unionin, joka on omistanut vuosia institutionaaliseen kiistelyyn. Miksi heidän pitäisi välittää määräenemmistöpäätösten yksityiskohdista, jos he ovat menettäneet työpaikkansa? Miksi heidän pitäisi olla kiinnostunut yhteispäätösmenettelyn koukeroista, jos heidän lastensa tulevaisuus on niin epävarma? Toivon, että viime viikon nimityksillä voidaan laittaa piste vuosien itsetutkiskelulle. Euroopan unionin on nyt siirryttävä eteenpäin ja keskityttävä todelliseen käsillä olevaan työhön, dynaamisten ja kilpailukykyisten talouksien rakentamiseen ja vahvan maailmanlaajuisen kauppajärjestelmän luomiseen sekä erityisesti tulevien viikkojen aikana todella tehokkaan sopimuksen tekemiseen ilmastonmuutoksesta. Myönnän, että puheenjohtajavaltio Ruotsin ja puheenjohtaja Barroson sanat ovat tässä suhteessa rohkaisevia. Toivotaan, että käytännön tuloksia saadaan nyt muilla aloilla, jotka ovat kansalaisille elintärkeitä."@fi7
"Monsieur le Président, pour commencer, je souhaite que tout aille bien pour M. Van Rompuy et pour la baronne Ashton dans leurs nouvelles fonctions, et j’espère qu’ils sauront imprimer à leur poste des modèles durables. Si le Conseil européen doit avoir un président semi-permanent, il faudrait que ce soit quelqu’un qui ait une approche discrète mais pratique pour construire un consensus entre les États membres quand cela est possible et souhaitable. Si nous devons avoir un haut représentant renforcé aux affaires étrangères, sa tâche principale devrait consister à travailler en collaboration étroite avec les États membres pour coordonner les politiques communes quand les objectifs de ceux-ci sont partagés. Ces nominations devraient être l’occasion de mettre fin, une fois pour toutes, à cette vision cauchemardesque d’une politique étrangère et de sécurité européenne de plus en plus centralisée et bureaucratique, au profit d’une politique fondée sur une coopération volontaire entre nos États membres. La nomination de la baronne Ashton, en particulier en tant que commissaire en activité, doit avoir été une source de satisfaction spéciale pour le président Barroso, quoique cela ne doive pas fournir à la Commission l’occasion de s’arroger plus de pouvoirs que les institutions démocratiques européennes. Toutefois, après avoir passé une décennie dans l’obsession de ses propres institutions, l’Union européenne doit maintenant se remettre au travail. On dit souvent que les citoyens de nos États membres ne comprennent pas l’Europe, et que si c’était le cas, elle serait plus populaire. Mais on omet un point essentiel. Nos concitoyens ne comprennent que trop bien l’égocentrisme de l’Europe. Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est pourquoi l’on consacre autant de temps, d’effort et de ressources aux processus institutionnels et si peu aux résultats politiques qui pourraient vraiment apporter des changements dans leur vie. Nos concitoyens voient bien que nos économies sont en crise, que le chômage est en hausse, que les entreprises ont de plus en plus de difficultés à générer de la croissance, que le changement climatique s’aggrave et que d’autres parties du monde deviennent toujours plus compétitives. Mais, quand ils se retournent sur l’Europe, ils trouvent une Union qui a consacré plusieurs années à ces bisbilles institutionnelles. Pourquoi devraient-ils s’intéresser aux détails du vote à la majorité qualifiée s’ils ont perdu leur emploi? Pourquoi devraient-ils être intéressés par les subtilités de la codécision si leurs enfants sont confrontés à un avenir incertain? J’espère que les nominations de la semaine dernières nous permettront de tirer un trait sur ces années d’introspection. L’Union européenne doit à présent poursuivre son chemin et se concentrer sur les tâches concrètes toutes proches, en construisant des économies dynamiques et compétitives et en créant un système d’échanges internationaux solide et, particulièrement au cours des semaines à venir, en obtenant un accord réellement efficace sur le changement climatique. J’admets que les paroles de la Présidence suédoise et du président Barroso sont encourageantes à cet égard. Souhaitons que des réalisations pratiques dans d’autres domaines, essentielles pour tous nos concitoyens, puissent suivre maintenant."@fr8
". – Tisztelt elnök úr! Először is engedjék meg, hogy sok sikert kívánjak Van Rompuy úrnak és Ashton bárónőnek új feladatkörükhöz, és remélem, olyan mintákat tudnak létrehozni tisztségük számára, amelyek még sokáig követendő példák maradnak. Ha az Európai Tanács egy félig állandó elnököt szeretne, annak olyan személynek kell lennie, aki mérsékelt, de ugyanakkor gyakorlati megközelítést alkalmazva épít konszenzust a tagállamok között, amennyiben ez lehetséges és kívánatos. Ha egy erős külügyi főképviselőt szeretnénk, a legfontosabb feladata az lenne, hogy szorosan együttműködjön a tagállamokkal a közös politikák koordinálása érdekében, ha vannak közös célok. Ezek a kinevezések lehetőséget kínálnak arra, hogy egyszer és mindenkorra véget vessünk a végtelenségig központosított és bürokratikus európai kül- és biztonságpolitikának, és ehelyett egy olyan kül- és biztonságpolitikát alkossunk, amely a tagállamaink közötti önkéntes együttműködésen alapul. Ashton bárónő kinevezése, aki jelenleg biztosi posztot tölt be, bizonyosan nagy öröm volt Barroso elnök úr számára, bár ez nem jelentheti azt, hogy a Bizottság – Európa demokratikus intézményei helyett – még nagyobb hatalmat kapjon. Az Európai Uniónak, miután tíz évig saját intézményeivel volt rögeszmésen elfoglalva, most már munkához kell látnia. Sokszor elhangzik, hogy tagállamaink polgára nem ismerik Európát, és ha megismernék, akkor Európa népszerűbb lenne. De nem ez lényeg. Polgáraink nagyon is jól ismerik Európa önteltségét. Csak azt nem értik, hogy miért kell annyi időt, energiát és erőforrást fordítani az intézményi folyamatokra, és miért olyan keveset a szakpolitikai eredményekre, amelyek viszont változást hozhatnának az életükbe. Polgáraink látják, hogy gazdaságaink válsággal küzdenek, hogy nő a munkanélküliség, hogy a vállalkozások egyre nehezebben tudnak növekedést produkálni, hogy az éghajlatváltozás folyamata súlyosbodik, valamint hogy a világ más részeinek szemmel láthatóan és egyre fokozódóan növekszik a versenyképessége. Ha pedig Európára néznek, azt látják, hogy itt évek telnek el az intézmények közötti huzakodással. Miért kellene foglalkozniuk a minősített többségi szavazás részleteivel, amikor elveszítették munkahelyüket? Miért kellene, hogy érdekeljék őket az együttdöntés finomságai, ha gyermekeik előtt ilyen bizonytalan jövő áll? Remélem, hogy a múlt heti kinevezésekkel lezárulnak az önvizsgálat évei. Az Európai Uniónak most tovább kell lépnie, és a rá váró valódi feladatokra kell összpontosítania: dinamikus és versenyképes gazdaságok építésére, egy erős világkereskedelmi rendszer létrehozására, az elkövetkező hetekben pedig elsősorban annak biztosítására, hogy egy valóban hatékony éghajlat-változási megállapodás jöjjön létre. Bevallom, e tekintetben a svéd elnökség és Barroso elnök úr szavai bizakodásra adnak okot. Reméljük, hogy más, a polgáraink számára alapvető fontosságúnak számító területeken is számíthatunk gyakorlati eredményekre."@hu11
"Signor Presidente, desidero innanzi tutto fare i miei auguri a Van Rompuy e alla baronessa Ashton per i loro nuovi incarichi – spero che essi riescano a creare modelli duraturi per i loro ruoli. Se vogliamo che il Consiglio europeo abbia un presidente semipermamente bisognerà scegliere qualcuno che riesca ad ottenere consenso tra gli Stati membri, ove possibile e auspicabile, adottando un approccio semplice e concreto. Se vogliamo rafforzare il ruolo dell’Alto rappresentante per gli affari esteri occorrerà lavorare fianco a fianco con gli Stati membri, coordinando le politiche comuni laddove vi sono obiettivi condivisi. Le nomine devono fornire anche l’opportunità di mettere fine una volta per tutte alla visione da incubo di una politica estera e di sicurezza europea, sempre più centralizzata e burocratica, e di avviare invece di una politica che si basi sulla volontà di cooperare degli Stati membri. Il presidente Barroso deve aver accolto con soddisfazione la nomina a vicecommissario della baronessa Ashton. Tale nomina, però, non dovrà consentire alla Commissione di assumersi maggiori poteri rispetto a quelli delle altre istituzioni democratiche europee. Dopo dieci anni trascorsi nell’ossessione dalle proprie istituzioni l’Unione europea deve ora tornare ai temi dell’economia. Spesso si dice che i cittadini degli Stati membri non comprendono l’Unione europea perché se così fosse l’Europa sarebbe più popolare. Ma in questo ragionamento manca un punto essenziale. I nostri cittadini percepiscono fin troppo bene l’egocentrismo dell’Europa; ciò che non capiscono, invece, è il motivo per cui vengono impiegati tanto tempo, sforzi e risorse per i processi istituzionali e così poco per istituire politiche che potrebbero essere di grande giovamento per le loro vite. I nostri cittadini vedono che le nostre economie sono in crisi, che la disoccupazione aumenta, che alle imprese risulta sempre più difficile creare crescita, che i cambiamenti climatici stanno aggravandosi sempre più e che altri paesi mondiali stanno diventando sempre più competitivi. Eppure, quando guardano all’Europa, i cittadini vedono un’Unione che ha dedicato anni al conflitto istituzionale. Perché dovrebbe loro importare dei dettagli della votazione a maggioranza qualificata quando hanno perso il posto di lavoro? Perché dovrebbero interessarsi alla complessità del processo di codecisione quando ai loro figli si prospetta un futuro così incerto? Spero che le nomine della settimana scorsa possano porre fine a questi anni di introspezione. L’Unione europea deve andare avanti e concentrarsi sulle iniziative necessarie a costituire economie dinamiche e competitive, a creare un solido sistema commerciale globale e, nelle prossime settimane, a raggiungere un accordo efficace sui cambiamenti climatici. Devo ammettere che le parole della presidenza svedese e del presidente Barroso sono incoraggianti a questo proposito e mi auguro che si possa ottenere risultati concreti su altri temi di importanza vitale per i nostri cittadini."@it12
"Gerb. pirmininke, visų pirma H. Van Rompuy ir baronienei C. Ashton norėčiau palinkėti geros kloties einant naujas pareigas ir tikiuosi, kad jie sugebės nustatyti savo postų modelius, kurie išliks. Jeigu Europos Vadovų Tarybai reikia turėti pusiau nuolatinį pirmininką, juo turėtų būti asmuo, kuris laikosi santūraus, bet praktiško požiūrio į valstybių narių bendro sutarimo stiprinimą, kai tai įmanoma ir pageidaujama. Jeigu mums reikia tvirtesnio vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams, pagrindinė jo užduotis turėtų būti glaudus bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis koordinuojant bendros politikos sritis, kuriose jos turi bendrų interesų. Šie paskyrimai turėtų būti galimybė visiems laikams nutraukti košmarišką dar labiau centralizuotos ir biurokratinės Europos užsienio ir saugumo politikos viziją dėl tokios politikos, kuri būtų grindžiama noriu mūsų valstybių narių bendradarbiavimu. Pirmininkas J. M. Barroso turi būti ypač laimingas visų pirma dėl baronienės C. Ashton, kuri šiuo metu eina Komisijos narės pareigas, paskyrimo, nors tuo neturi būti suteikiama galimybė Komisijai savo žinion prisiimti daugiau galių, negu jų prisiima demokratinės Europos institucijos. Tačiau dešimtmetį apie savo institucijas vis svarsčiusiai Europos Sąjungai dabar reikia sugrįžti prie reikalų. Dažnai kalbama, kad mūsų valstybių narių piliečiai nesupranta Europos, o jeigu būtų supratę ją, ji būtų populiaresnė. Tačiau taip praleidžiamas nepaprastai svarbus momentas. Mūsų piliečiai labai gerai supranta Europos tik egocentrizmą. Tačiau jie nesupranta, kodėl tiek daug laiko, pastangų ir išteklių skiriama institucijų procesams ir tiek mažai – politikos rezultatams, kurie galėtų pakeisti jų gyvenimą į gera. Mūsų piliečiai gali suvokti, kad mūsų ekonomiką ištiko krizė, nedarbas didėja, verslui sunkiau užtikrinti augimą, klimato kaita smarkėja ir kitos pasaulio dalys vis labiau ir aiškiau tampa konkurencingesnės. Tačiau kai pasižiūri į Europą, jie pamato Europos Sąjungą, daug metų skiriančią šiems institucijų kivirčams. Kodėl jiems turi rūpėti kvalifikuotosios balsų daugumos niuansai, jeigu jie neteko darbo? Kodėl juos turėtų dominti bendro sprendimo procedūros painumas, jeigu jų vaikų laukia neaiški ateitis? Tikiuosi, kad praėjusios savaitės paskyrimais gali būti padėtas taškas šiems savistabos metams. Dabar Europa turi eiti į priekį ir sutelkti dėmesį į realų turimą darbą – kurti dinamišką ir konkurencingą ekonomiką, kurti stiprią pasaulinę prekybos sistemą ir – konkrečiai artimiausiomis savaitėmis – užtikrinti tikrai veiksmingą susitarimą dėl klimato kaitos. Sutinku, kad šiuo atžvilgiu padrąsina Tarybai pirmininkaujančios Švedijos ir Pirmininko J. M. Barroso pažadai. Tikėkimės, kad dabar gali vykti praktinis įgyvendinimas kitose srityse, gyvybiškai svarbiose visiems mūsų piliečiams."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pirmkārt es gribētu novēlēt kungam un baronesei kundzei veiksmi viņu jaunajos amatos, un es ceru, ka viņi spēs izveidot ilgtspējīgu savu amatu modeli. Ja Eiropadome vēlas, lai tai būtu daļēji pastāvīgs priekšsēdētājs, tad tam ir jābūt kādam, kurš spēj rast mierīgu, praktisku pieeju vienprātības veicināšanai starp dalībvalstīm tajos jautājumos, kuros tas ir iespējams un nepieciešams. Ja mums ir vajadzīgs Augstais pārstāvis ārlietu jautājumos, tad tā galvenajam uzdevumam ir jābūt ciešas sadarbības izvēršanai ar dalībvalstīm, lai koordinētu uz kopējiem mērķiem balstītas kopējās politikas. Šādai iecelšanai amatā ir jāveicina iespēja uz visiem laikiem izveidot priekšstatu par Eiropas ārpolitiku un drošības politiku nevis kā par centralizētām un birokrātiskām politikām, bet gan tādām, kuru pamatā ir dalībvalstu savstarpēja vēlme sadarboties. Tas, ka par Augsto pārstāvi tika iecelta baronese kundze, kura pašlaik ieņem komisāres amatu, iespējams, darīja priekšsēdētāju kungu īpaši laimīgu, tomēr ar to Komisijai netiek piešķirta lielāka vara nekā pārējām ES demokrātiskajām iestādēm. Pēc desmit gadu ilgas apsēstības ar savām iestādēm Eiropas Savienībai beidzot būtu jāatgriežas pie darba. Bieži tiek dzirdēts, ka mūsu dalībvalstu iedzīvotāji neizprot ES, bet, ja izprastu, tad tās popularitāte būtu lielāka. Lai tā notiktu, trūkst vienas svarīgas lietas. Mūsu iedzīvotāji neizprot tās pārāk lielo aizņemtību ar sevi, proti, to, kādēļ tik daudz laika, pūļu un līdzekļu tiek ziedoti institucionāliem procesiem un tik maz — tādu rezultātu sasniegšanai, kuri faktiski varētu izmainīt dzīvi. Mūsu iedzīvotāji redz to, ka ekonomiku ir skārusi krīze, palielinās bezdarbs, uzņēmējdarbības jomā ir grūtāk sasniegt izaugsmi, situācija klimata pārmaiņu jomā pasliktinās, kā arī to, ka pieaug citu pasaules reģionu konkurētspēja. Diemžēl, vēršoties pie ES, viņi konstatē, ka tā ir veltījusi daudzus gadus vienīgi ar iestādēm saistītu ķildu risināšanai. Kādēļ viņiem vajadzētu raizēties par kvalificēta vairākuma balsojuma niansēm, ja viņi ir zaudējuši darbu? Kādēļ viņiem vajadzētu interesēties par strīdiem koplēmuma procesos, ja viņus māc neskaidrība par savu bērnu nākotni? Es ceru, ka pagājušajā nedēļā notikusī iecelšana amatos pielikts punktu šai gadiem ieilgušajai pašanalīzei. Eiropas Savienībai ir jākoncentrējas uz praktiskākām lietām, proti, jāveido dinamiska un konkurētspējīga ekonomika, stabila pasaules tirdzniecības sistēma, kā arī tuvāko nedēļu laikā jānodrošina patiesi efektīva vienošanās par klimata pārmaiņām. Manuprāt, Zviedrijas prezidentūras un priekšsēdētāja kunga teiktie vārdi šajā ziņā ir ļoti daudzsološi. Cerēsim, ka tam sekos praktiska rīcība arī citās mūsu iedzīvotājiem svarīgās jomās."@lv13
"Mr President, first of all may I wish Mr Van Rompuy and Baroness Ashton well in their new roles, and I hope they are able to establish templates for their posts which will endure. If the European Council is to have a semi-permanent president, it should be someone who takes a low-key but practical approach to building a consensus among the Member States where this is possible and desirable. If we are to have a reinforced High Representative for Foreign Affairs, the main task should be working closely with Member States in coordinating common policies where they have shared objectives. These appointments should be an opportunity to put a stop, once and for all, to the nightmare vision of an ever more centralised and bureaucratic European foreign and security policy, in favour of one that is based on willing cooperation amongst our Member States. The appointment of Baroness Ashton, in particular, as a currently serving Commissioner must have been a source of particular happiness for President Barroso, though this must not afford an opportunity for the Commission to assume greater power in its hands rather than in the hands of the democratic institutions of Europe. But having spent a decade obsessed with its own institutions, the European Union now needs to get back to business. It is often said that the citizens of our Member States do not understand Europe, and, if they did, it would be more popular. But this misses a vital point. Our citizens do understand Europe’s self-absorption only too well. What they do not understand is why so much time, effort and resources are devoted to the institutional processes and so little to the policy outcomes which actually might make a difference to their lives. Our citizens can see that our economies are in crisis, that unemployment is rising, that businesses are finding it harder to generate growth, that climate change is getting worse and that other parts of the world are becoming increasingly and dramatically more competitive. Yet, when they turn to Europe, they find a Union which has devoted years to this institutional wrangling. Why should they care about the details of qualified majority voting if they have lost their jobs? Why should they be interested in the intricacies of codecision if their children face such an uncertain future? I hope that the appointments last week can draw a line under these years of introspection. The European Union must now move on and concentrate on the real work at hand, in building dynamic and competitive economies and in creating a strong global trading system and, specifically during the course of the weeks ahead, in securing a really effective agreement on climate change. I admit that the words from the Swedish Presidency and from President Barroso are encouraging in that respect. Let us hope that practical delivery in other areas, vital to all of our citizens, can now follow."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wens allereerst de heer Van Rompuy en barones Ashton veel succes in hun nieuwe rol en ik hoop dat ze duurzame rolmodellen voor hun functies zullen zijn. Als de Europese Raad een semipermanente voorzitter krijgt, moet dat iemand zijn die op onopvallende, maar praktische wijze consensus tussen de lidstaten tot stand brengt, waar dat mogelijk en wenselijk is. Als we een sterkere hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken krijgen, moet de hoofdtaak van deze hoge vertegenwoordiger zijn nauw samen te werken met de lidstaten aan de coördinatie van gemeenschappelijk beleid op die terreinen waarop de lidstaten gedeelde doelstellingen hebben. Deze benoemingen moeten een kans zijn om voor eens en altijd een einde te maken aan het nachtmerrieachtige visioen van een steeds meer gecentraliseerd en bureaucratisch Europees buitenlands en veiligheidsbeleid, ten gunste van een beleid dat is gebaseerd op vrijwillige samenwerking tussen onze lidstaten. Vooral de benoeming van barones Ashton, die thans commissaris is, moet een bron van grote vreugde zijn geweest voor voorzitter Barroso, al mag de Commissie dit niet aangrijpen om zichzelf meer macht toe te eigenen, in plaats van deze aan de democratische instellingen van Europa te laten. Na zich een decennium lang obsessief te hebben beziggehouden met haar eigen instellingen, moet de Europese Unie nu echter weer aan het werk. Er wordt vaak gezegd dat de burgers van onze lidstaten Europa niet begrijpen, en dat Europa populairder zou zijn als ze dat wel deden. Maar dit gaat voorbij aan een belangrijk punt. Onze burgers begrijpen maar al te goed dat Europa in zichzelf gekeerd is. Wat ze niet begrijpen is waarom zoveel tijd, moeite en middelen worden gestoken in de institutionele processen en zo weinig in beleidsresultaten die werkelijk verschil zouden kunnen uitmaken voor hun leven. Onze burgers kunnen zien dat onze economieën in een crisis verkeren, dat de werkloosheid oploopt, dat bedrijven meer moeite hebben om te groeien, dat de klimaatverandering verergert en dat andere delen van de wereld steeds meer concurrentie bieden. Wanneer ze naar Europa kijken, zien ze echter een Unie die jaren heeft besteed aan dit institutionele geruzie. Waarom zouden ze zich druk maken over de details van stemmen met gekwalificeerde meerderheid, als ze hun baan zijn kwijtgeraakt? Waarom zouden ze zich interesseren voor de ingewikkeldheden van medebeslissing, als hun kinderen een onzekere toekomst tegemoet gaan? Ik hoop dat de benoemingen van vorige week een streep zetten onder deze jaren van introspectie. De Europese Unie moet nu verder gaan en zich concentreren op het werk dat er ligt, door dynamische en concurrerende economieën op te bouwen, door een sterk mondiaal handelssysteem op te zetten en, vooral in de loop van de komende weken, door te zorgen voor een werkelijk effectieve overeenkomst over klimaatverandering. Ik geef toe dat de woorden van het Zweedse voorzitterschap en van voorzitter Barroso in dat opzicht bemoedigend zijn. Laten we hopen dat nu de praktische uitvoering zal volgen op andere gebieden, die voor al onze burgers van groot belang zijn."@nl3
"Panie przewodniczący! Po pierwsze, pozwolę sobie życzyć panu Van Rompuyowi i baronessie Ashton wszystkiego najlepszego w pełnieniu ich funkcji i mam nadzieję, że będą oni w stanie stworzyć trwałe modele piastowanych przez nie stanowisk. Skoro Rada Europejska ma mieć na wpół stałego przewodniczącego, powinien nim być ktoś, kto reprezentuje powściągliwe, acz praktyczne podejście do poszukiwania konsensusu wśród państw członkowskich, kiedy tylko jest on możliwy i pożądany. Jeśli chcemy mieć wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych o wzmocnionej pozycji, jego głównym zadaniem powinna być ścisła współpraca z państwami członkowskimi w zakresie koordynowania wspólnych polityk, tam gdzie państwa członkowskie mają wspólne cele. Te nominacje powinny być szansą do powstrzymania raz na zawsze koszmarnej wizji coraz bardziej zcentralizowanej i zbiurokratyzowanej europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a zwrócenia się ku wizji opartej na ochoczej współpracy między państwami członkowskimi. W szczególności nominacja baronessy Ashton, która zajmuje obecnie stanowisko komisarza, musiało bardzo uszczęśliwić przewodniczącego Barroso, choć nie może ona być traktowana jako szansa na uzyskanie większych uprawnień kosztem demokratycznych instytucji Europy. Jednak po upływie dekady, w trakcie której Unia Europejska była obsesyjnie skupiona na własnych instytucjach, musi ona znów zabrać się do pracy. Często mówi się, że obywatele naszych państw członkowskich nie rozumieją Europy, a gdyby ją rozumieli, byłaby ona bardziej popularna. Ale nie w tym rzecz. Nasi obywatele tak naprawdę nadto dobrze rozumieją autoabsorpcję Europy. Nie rozumieją tylko, dlaczego tak dużo czasu, wysiłku i zasobów przeznaczanych jest na procesy instytucjonalne, a tak niewiele na rezultaty polityk, które rzeczywiście mogłyby poprawić jakość ich życia. Nasi obywatele dostrzegają, że nasze gospodarki przechodzą kryzys, że rośnie bezrobocie, że przedsiębiorstwom jest coraz trudniej generować wzrost, że zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej widoczne i że rośnie w coraz większym stopniu i w sposób bardziej dramatyczny konkurencyjność innych części świata. Tymczasem gdy zwracają się o pomoc do Unii, okazuję się ona być Unią, która poświęciła lata na instytucjonalne przepychanki. Dlaczego naszych obywateli miałyby obchodzić szczegóły kwalifikowanej większości głosów, skoro stracili pracę? Dlaczego miałyby ich obchodzić zawiłości współdecyzji, skoro ich dzieci stoją wobec tak niepewnej przyszłości? Mam nadzieję, że zeszłotygodniowe nominacje będą odcięciem się od tych wszystkich lat introspekcji. Unia Europejska musi teraz ruszyć do przodu i skupić się na rzeczywistej pracy, która pozostała do zrobienia w zakresie budowania dynamicznych i konkurencyjnych gospodarek i tworzenia silnego globalnego systemu handlu, a w nadchodzących tygodniach – szczególnie w zakresie zabezpieczenia prawdziwie skutecznej umowy w sprawie zmian klimatu. Przyznaję, że słowa prezydencji szwedzkiej i przewodniczącego Barroso są w tym względzie pokrzepiające. Miejmy nadzieję, że teraz nastąpi praktyczna realizacja zapowiedzi w innych, ważnych dla naszych obywateli obszarach."@pl16,16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, desejo a Herman Van Rompuy e a Catherine Ashton as maiores felicidades nas suas novas funções, e faço votos de que possam estabelecer modelos duradouros para os seus respectivos cargos. Se o Conselho Europeu vai ter um Presidente semi-permanente, este deve ser alguém que assuma uma abordagem discreta mas prática em relação à obtenção de consensos entre os Estados-Membros, sempre que eles sejam possíveis e desejáveis. Se vamos ter um Alto Representante para os Assuntos Externos com poderes reforçados, a sua principal missão deve ser trabalhar em estreita cooperação com os Estados-Membros na coordenação de políticas comuns, sempre que os Estados-Membros tenham objectivos comuns. Estas nomeações devem constituir uma oportunidade para pôr cobro, de uma vez por todas, à visão assustadora de uma política externa e de segurança da UE cada vez mais centralizada e burocrática, privilegiando uma política assente na cooperação e boa vontade dos Estados-Membros. De modo especial, a nomeação da Baronesa Ashton, na sua qualidade de Comissária em funções, deve ter sido motivo de particular regozijo para o Presidente Barroso. Este facto não deve, porém, constituir uma oportunidade para a Comissão ter ainda mais poderes, em lugar de estes irem para as instituições democráticas da Europa. De qualquer forma, ao cabo de uma década a viver obcecada com as suas próprias instituições, é tempo de a União Europeia voltar à acção. Afirma-se amiúde que os cidadãos dos nossos Estados-Membros não compreendem a UE e que, se a compreendessem, ela seria muito mais popular. Esta afirmação, porém, falha num ponto essencial. Os nossos cidadãos compreendem bem demais a auto-absorção da União Europeia. O que não compreendem é por que razão são despendidos tanto tempo, esforços e recursos nos processos institucionais, e tão poucos em resultados políticos concretos que façam realmente a diferença nas suas vidas. Os nossos cidadãos vêem que as nossas economias estão em crise, que o desemprego está a aumentar, que as empresas estão a ter mais dificuldades para gerar crescimento, que as alterações climáticas registam um agravamento, e que outras partes do mundo se estão a tornar, dramaticamente, cada vez mais competitivas. Todavia, quando se viram para a UE, encontram uma União que dedicou anos a estas brigas institucionais. Por que se hão-de ralar com os pormenores da votação por maioria qualificada quando perderam o seu emprego? Por que se hão-de interessar pela complexidade do processo de co-decisão quando os seus filhos enfrentam um futuro tão incerto? Espero que as nomeações da semana passada ponham termo a estes anos de introspecção. A União Europeia tem agora de avançar e de se concentrar nas tarefas reais que tem em mãos, na construção de economias dinâmicas e competitivas, na criação de um sistema de comércio global forte e, concretamente no decurso das próximas semanas, em conseguir um acordo verdadeiramente eficaz no domínio das alterações climáticas. Reconheço que são estimulantes as palavras da Presidência sueca e do Presidente Barroso a esse respeito. É de esperar que assistamos agora a resultados práticos noutros domínios, vitais para os nossos cidadãos."@pt17
"Domnule preşedinte, mai întâi de toate, doresc să le urez numai bine dlui Van Rompuy şi baroanei Ashton în noile lor roluri şi sper că vor putea să stabilească tipare pentru posturile lor care vor rezista. Dacă Consiliul European va avea un preşedinte semi-permanent, ar trebui să fie o persoană cu o abordare discretă, dar practică, a creării unui consens între statele membre, acolo unde este posibil şi dezirabil. Dacă vom avea o poziţie consolidată a unui Înalt Reprezentant pentru afaceri externe, principala sarcină ar trebui să fie colaborarea strânsă cu statele membre în coordonarea politicilor comune acolo unde au obiective comune. Aceste întâlniri ar trebui să fie o ocazie de a stopa, odată pentru totdeauna, viziunea de coşmar a unei politici europene externe şi de securitate tot mai centralizate şi mai birocratice, în favoarea uneia care se bazează pe o colaborare benevolă între statele membre. Numirea baronesei Ashton, în special, drept comisar în exerciţiu trebuie să fi fost o sursă de fericire deosebită pentru preşedintele Barroso, deşi aceasta nu trebuie să dea Comisiei ocazia de a-şi asuma competenţe mai mari decât să deţin instituţiile democrate ale Europei. Dar, după ce a petrecut o decadă obsedată de propriile sale instituţii, Uniunea Europeană trebuie acum să reintre în mijlocul acţiunii. Se spune adesea că cetăţenii statelor noastre membre nu înţeleg Europa şi că, dacă ar înţelege-o, aceasta ar fi mai populară. Dar se pierde astfel din vedere un punct esenţial. Cetăţenii noştri înţeleg preocuparea Europei de sine însăşi foarte bine. Ce nu înţeleg ei este de ce se dedică atât de mult timp, efort şi resurse proceselor instituţionale şi atât de puţin rezultatelor politicii, care de fapt ar putea să constituie o mare schimbare în viaţa lor. Cetăţenii noştri văd că economiile noastre sunt în criză, că şomajul creşte, că afacerile generează profit din ce în ce mai greu, că schimbările climatice se înrăutăţesc şi că alte părţi ale lumii devin din ce în ce mai competitive, într-un mod tot mai dramatic. Cu toate acestea, când îşi întorc privirea către Europa, găsesc o Uniune care a dedicat ani de zile acestei confruntări instituţionale. De ce ar trebui să le pese despre detaliile votului cu majoritate calificată dacă şi-au pierdut locurile de muncă? De ce ar trebui să fie interesaţi de complexitatea codeciziei dacă copiii lor se confruntă cu un viitor atât de nesigur? Sper că aceste întâlniri de săptămâna trecută pot trage linie sub aceşti ani de introspecţie. Uniunea Europeană trebuie acum să meargă mai departe şi să se concentreze asupra sarcinilor reale actuale, de consolidare a economiilor dinamice şi competitive şi de creare a unui sistem comercial global puternic şi, în mod specific în săptămânile ce urmează, de obţinere a unui acord cu adevărat eficace privind schimbările climatice. Recunosc că afirmaţiile Preşedinţiei suedeze şi ale preşedintelui Barroso sunt încurajatoare din acest punct de vedere. Să sperăm că vor urma măsuri practice, vitale tuturor cetăţenilor, şi în alte domenii."@ro18
"Vážený pán predseda, predovšetkým mi dovoľte pánovi Van Rompuyovi a barónke Ashtonovej zaželať všetko dobré v ich nových úlohách. Dúfam, že si pre svoje funkcie budú vedieť stanoviť model, ktorý pretrvá. Ak má mať Európska rada polostáleho predsedu, mal by to byť niekto s rezervovaným, ale praktickým prístupom k vytváraniu konsenzu medzi členskými štátmi v prípadoch, kde je to možné a potrebné. Ak máme mať vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci s posilnenými právomocami, jeho hlavnou úlohou by mala byť úzka spolupráca s členskými štátmi na koordinácii spoločných politík tam, kde majú spoločné ciele. Tieto vymenovania by mali byť príležitosťou raz a navždy skoncovať s hroznou víziou ešte centralizovanejšej a byrokratickejšej európskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v prospech politiky, ktorá je založená na dobrovoľnej spolupráci členských štátov. Predovšetkým vymenovanie barónky Ashtonovej, zastávajúcej úrad komisárky, muselo byť pre pána predsedu Barrosa veľkým potešením, hoci sa pre Komisiu nesmie stať príležitosťou na to, aby väčšie právomoci preniesla skôr na seba než na demokratické inštitúcie Európy. Po desaťročí posadnutosti vlastnými inštitúciami potrebuje Európska únia pokračovať v práci. Často sa hovorí, že občania členských štátov Európe nerozumejú, ale ak by jej rozumeli, bola by populárnejšia. Pritom nám však uniká veľmi dôležitá pointa. Naši občania rozumejú zaujatosti Európy samej sebou až príliš dobre. Nerozumejú však tomu, prečo sa tak veľa času, námahy a zdrojov venuje inštitucionálnym postupom a tak málo výsledkom politiky, ktoré by do ich životov mohli priniesť zmenu. Naši občania vidia, že naše hospodárstva sú v kríze, že stúpa nezamestnanosť, že podniky čoraz ťažšie vytvárajú rast, že situácia v súvislosti so zmenou klímy sa zhoršuje a že ostatné časti sveta stále viac a dramaticky zvyšujú svoju konkurencieschopnosť. Ak sa však pozrú späť na Európu, vidia Úniu, ktorá celé roky venovala svojim inštitucionálnym hádkam. Prečo by sa mali starať o podrobnosti hlasovania kvalifikovanej väčšiny, keď nemajú prácu? Prečo by ich mala zaujímať komplikovanosť spolurozhodovania, keď ich deti majú takú neistú budúcnosť? Dúfam, že vymenovaniami z minulého týždňa urobíme definitívnu bodku za týmito rokmi sebapozorovania. Európska únia sa musí posunúť ďalej a sústrediť sa na skutočnú prácu, ktorú má pred sebou, na budovanie dynamických a konkurencieschopných hospodárstiev a vytváranie silného globálneho systému obchodovania a najmä v najbližších týždňoch na zabezpečenie skutočne účinnej dohody o zmene klímy. Priznávam, že slová švédskeho predsedníctva a pána predsedu Barrosa sú v tomto smere povzbudivé. Dúfajme, že budú nasledovať praktické činy v iných oblastiach, ktoré sú dôležité pre všetkých našich občanov."@sk19
". – Gospod predsednik, najprej bi zaželel gospodu Van Rompuyu in baronici Ashton vso srečo pri opravljanju novih vlog in upam, da bosta iz svojih položajev uspela izoblikovati model, ki se bo obdržal. Če naj bi imel Evropski svet napol stalnega predsednika, bi na ta položaj morala priti oseba z nevsiljivim, vendar praktičnim pristopom k oblikovanju soglasja med državami članicami, kjer je to možno in zaželeno. Če hočemo okrepiti položaj visokega predstavnika za zunanjo politiko, bi morala biti njegova glavna naloga tesno sodelovanje z državami članicami pri usklajevanju skupnih politik, v okviru katerih imajo skupne cilje. Ta imenovanja bi morala predstavljati priložnost, da se enkrat za vselej prekine zastrašujoča vizija o čedalje bolj centralizirani in birokratski evropski zunanji in varnostni politiki in da se da prednost politiki, ki temelji na pripravljenosti sodelovanja med našimi državami članicami. Vzrok posebnega zadovoljstva za predsednika Barrosa mora biti zlasti imenovanje baronice Ashton, ki trenutno opravlja delo komisarke, vendar pa Komisija s tem ne sme dobiti priložnosti, da prevzame v svoje roke še več pooblastil, ki bi jih morala prepustiti demokratičnim institucijam Evrope. Evropska unija se mora zdaj, ko je bila eno desetletje obsedena z lastnimi institucijami, ponovno lotiti dela. Pogosto slišimo, da državljani naših držav članic ne razumejo Evrope in da bi bila Evropa bolj priljubljena, če bi jo razumeli. Vendar se pri tem zgreši pomembno bistvo. Naši državljani to zatopljenost Evrope samo vase razumejo še preveč dobro. Česar ne razumejo, je, zakaj se toliko časa, prizadevanj in virov namenja institucionalnim procesom, tako malo pa rezultatom politike, ki bi dejansko lahko ustvarili spremembe v naših življenjih. Naši državljani lahko vidijo, da so naša gospodarstva v krizi, da brezposelnost narašča, da podjetja čedalje težje ustvarjajo rast, da se podnebne spremembe zaostrujejo in da drugi deli sveta postajajo čedalje bolj in izraziteje konkurenčni. A ko se ozrejo v Evropo, zagledajo Unijo, ki je toliko let namenila institucionalnim pričkanjem. Zakaj bi jih morale zanimati podrobnosti o kvalificirani večini, če pa so izgubili službo? Zakaj bi se morali zanimati za finese soodločanja, če pa je pred njihovimi otroki tako negotova prihodnost? Upam, da lahko z imenovanji, opravljenimi prejšnji teden, opravimo s tem dolgoletnim samoopazovanjem. Evropska unija mora zdaj stopiti naprej in se osredotočiti na dejansko delo, na gradnjo dinamičnih in konkurenčnih gospodarstev in vzpostavitev močnega globalnega sistema trgovanja, v teku naslednjih tednov pa zlasti na zagotovitev zares učinkovitega sporazuma o podnebnih spremembah. Priznam, da so besede švedskega predsedstva in predsednika Barrosa v tem smislu vzpodbudne. Upajmo, da bo temu zdaj lahko sledilo tudi uresničevanje v praksi na drugih področjih, ki so pomembna za vse naše državljane."@sl20
". Herr talman! Låt mig först av allt önska Herman Van Rompuy och Catherine Ashton lycka till i sina nya roller. Jag hoppas att de kommer att kunna hitta former för sina poster som fungerar på lång sikt. Om Europeiska rådet ska ha en halvpermanent ordförande bör det vara någon som på ett lågmält och praktiskt sätt skapar samförstånd bland medlemsstaterna där detta är möjligt och önskvärt. Om vi ska ha en stärkt hög representant för utrikes frågor bör den huvudsakliga uppgiften ligga i ett nära samarbete med medlemsstaterna för att samordna gemensam politik där det finns gemensamma målsättningar. Dessa utnämningar bör utgöra en möjlighet att en gång för alla stoppa mardrömsscenariot med en alltmer centraliserad och byråkratisk europeisk utrikes- och säkerhetspolitik, till förmån för en politik som grundas på frivilligt samarbete mellan våra medlemsstater. Särskilt utnämningen av Catherine Ashton, som för närvarande är ledamot av kommissionen, måste ha varit en källa till glädje för ordförande Barroso, även om detta inte får ge kommissionen ett tillfälle att öka sitt inflytande på bekostnad av EU:s demokratiska institutioner. Men efter att ha ägnat ett årtionde åt de egna institutionerna behöver EU nu återgå till sakfrågorna. Det sägs ofta att medborgarna i våra medlemsstater inte förstår EU och att EU skulle vara mer populärt om de gjorde det. Men här missar man en viktig poäng. Våra medborgare förstår alltför väl EU:s självupptagenhet. Vad de inte förstår är varför så mycket tid, arbete och resurser ägnas åt institutionella processer men så lite åt politiska resultat som faktiskt skulle kunna göra en skillnad i deras liv. Våra medborgare kan se att våra ekonomier befinner sig i kris, att arbetslösheten ökar, att det är svårare för företagen att uppnå tillväxt, att klimatförändringarna förvärras och att andra delar av världen i snabb takt ökar sin konkurrenskraft. Men när de vänder sig till EU ser de en union som har ägnat åratal åt institutionellt käbbel. Om de har förlorat sina jobb, varför skulle de bry sig om hur omröstning med kvalificerad majoritet fungerar i detalj? Om deras barn står inför en oviss framtid, varför skulle de vara intresserade av medbeslutandets invecklade funktionssätt? Jag hoppas att utnämningarna i förra veckan innebär att dessa år av inåtvändhet är ett avslutat kapitel. EU måste gå vidare och koncentrera sig på det verkliga arbete som ska göras, på att bygga dynamiska och konkurrenskraftiga ekonomier och skapa ett starkt globalt handelssystem och, särskilt under loppet av de kommande veckorna, på att säkra ett verkligt effektivt avtal om klimatförändringarna. Jag medger att det svenska ordförandeskapets och ordförande Barrosos uttalanden är uppmuntrande i detta avseende. Låt oss hoppas att praktiska resultat på andra områden som är avgörande för alla våra medborgare nu kan följa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Timothy Kirkhope,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,9,4,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph