Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-016"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-016"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident! Sie werden verstehen können, dass ich mich als Chefin einer Fraktion in diesem Haus natürlich auch freue, dass es uns Frauen geglückt ist, den Frauen an der Spitze der Europäischen Union jetzt insgesamt mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Wir legen aber Wert darauf, dass es nicht nur zahlenmäßig eine Berücksichtigung von Frauen gibt. Sie können sicher sein, wir werden Sie dabei unterstützen, diese Frauen auch in einflussreiche Positionen innerhalb der Kommission zu bringen. Wir wollen nicht nur eine Pro-forma-Berücksichtigung. Es hat ja zu den Personalien der Topjobs, zu Herman Van Rompuy und Lady Ashton, eine Menge Presse gegeben. Lady Ashton ist diesem Haus besser bekannt als Herman Van Rompuy. Wir werden sie in den Anhörungen jetzt noch besser kennenlernen. Ich würde Ihnen empfehlen: Schlagen sie Herman Van Rompuy vor, freiwillig in die Fraktionen dieses Hauses zu gehen, sich bekannter zu machen. Die Belgier sind sehr stolz auf ihn, das höre ich von überall. Warum dann nicht eine freiwillige Debatte mit den Fraktionen dieses Hauses, um zu Beginn seiner Amtszeit besser miteinander ins Gespräch zu kommen? Das war der Blick zurück auf die letzte Woche. Der nächste Gipfel steht ja unmittelbar bevor. Ich finde nicht, Martin Schulz, dass wir zu wenig über Kopenhagen diskutieren. Wir ziehen zu wenig konsequente Schlüsse aus unseren Diskussionen. Dieses Parlament wird in dieser Woche über eine Entschließung abstimmen, in der alles steht, was für Kopenhagen richtig wäre, wenn man der UNO oder der Wissenschaft traut. Die Europäer haben sich aber von diesen Empfehlungen im Laufe der Zeit mehr und mehr zurückgezogen. Meine Analyse des Kernproblems dahinter ist immer wieder, dass der Klimaschutz als Last empfunden wird und dass man die Chancen, die in einer konsequenten Klimapolitik liegen, nicht erkennt. Ein anderer Tagesordnungspunkt für den nächsten Gipfel ist die Lissabon-Strategie. Die Lissabon-Strategie hat eigentlich schon lange auch die Aufgabe, nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Wir haben das aber nicht geschafft. Die unterschiedlichen Säulen dieser Lissabon-Strategie sind immer unterschiedlich gewichtet worden. Umwelt, soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit sind immer zulasten von alten, meiner Meinung nach überkommenen industriepolitischen, wirtschaftspolitischen, sogar forschungspolitischen Prioritäten an den Rand gedrängt worden. Wenn Sie jetzt vorhaben, beim nächsten Gipfel zu entscheiden, dass wir im Frühjahr die revidierte Lissabon-Strategie verabschieden, fehlt uns Zeit für eine Analyse der Schwächen einer meiner Meinung nach gescheiterten Lissabon-Strategie. Warum sind wir denn in die tiefste ökonomische Krise hineingeraten? Warum haben wir so viele soziale Probleme, Arbeitsmarktprobleme in der Europäischen Union? Die Lissabon-Strategie vorzubereiten, die Revision ohne sorgfältige Reflexion, ohne Selbstkritik, ohne einen echten Konsultationsprozess – wie er von Gewerkschaften und auch der eingefordert wird – vorzunehmen, halten wir für nicht gut, denn diese Lissabon-Strategie ist für uns alle, für die Perspektive der Union sehr wichtig. Zum Schluss zum Stockholm-Programm. Es klingt wie viele der großen Programme gut, was immer wieder dazu gesagt wird, was sich in den allgemeinen Erwägungen befindet. Aber meine Fraktion hat den Eindruck, dass die Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit in eine Schieflage gerät. Wir sind mit dieser Entwicklung nicht einverstanden, und wir machen das aktuell an dem Umgang mit SWIFT fest. Es ist ein großer Fehler gewesen, dass wir SWIFT nicht auf diese Tagesordnung gesetzt haben. Sie, Herr Barroso, versuchen, dieses provisorische SWIFT-Abkommen unter Missachtung von Datenschutzbedenken am Parlament vorbei zu entscheiden. Das ist ein Beleg dafür, dass die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zurzeit nicht in Ordnung ist."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, pane Barroso, jistě chápete, že mne jako vedoucí politické skupiny v této sněmovně samozřejmě těší, že se nám ženám podařilo zviditelnit ženy v čele Evropské unie. Je nicméně důležité, aby ženy nehrály roli pouze v rámci statistiky. Můžete se na nás spolehnout, že vám pomůžeme pro tyto ženy zajistit vlivné pozice v rámci Komise. Nechceme pouhá symbolická gesta. Mnoho pozornosti se věnovalo osobám na nejvyšších pozicích, Hermanu Van Rompuyovi a baronce Ashtonové. Poslanci Parlamentu znají baronku Ashtonovou lépe než Hermana Van Rompuye. Při slyšeních budeme mít příležitost je poznat ještě lépe. Doporučovala bych, abyste Hermanu Van Rompuyovi navrhl, aby se setkal s politickými skupinami ve sněmovně, abychom ho lépe poznali. Všichni tvrdí, že jsou na něj Belgičané hrdí. Proč se nezapojí do dobrovolné diskuse s politickými skupinami zde ve sněmovně, abychom se na začátku období, kdy bude svůj úřad zastávat, vzájemně lépe poznali? Tolik mé ohlédnutí za minulým týdnem. Zanedlouho tu budeme mít příští schůzku na nejvyšší úrovni. Pane Schulzi, nemám pocit, že bychom o Kodani hovořili příliš málo. Z našich diskusí vyvozujeme příliš málo logických závěrů. Tento týden bude Parlament hlasovat o usnesení, které obsahuje vše, co by bylo pro Kodaň správné, pokud věříte Organizaci spojených národů a vědcům. Obyvatelé Evropy v průběhu času tato doporučení postupně opouštějí. Podle mé analýzy spočívá ústřední problém v tom, že ochrana klimatu je vnímána jako zátěž a že nejsou rozpoznány příležitosti, které konzistentní politika v oblasti ochrany klimatu nabízí. Dalším bodem programu příštího summitu je Lisabonská strategie. Jedním z dlouhodobých úkolů této strategie byla podpora udržitelného rozvoje, ale dosud se nám toho nepodařilo dosáhnout. Rozdílným pilířům Lisabonské strategie se vždy dostávalo různého stupně priority. Ochrana životního prostředí, sociální spravedlnost a udržitelný rozvoj byly vždy odsunuty na okraj kvůli starším, a podle mého názoru překonaným, prioritám vztahujícím se k politikám v oblasti průmyslu, hospodářství či dokonce výzkumu. Pokud chcete na příští vrcholné schůzce rozhodnout, že bychom na jaře měli přijmout revidovanou Lisabonskou strategii, pak nemáme čas na analýzu slabých bodů Lisabonské strategie, která podle mého názoru neuspěla. Proč jsme se dostali do takové katastrofické hospodářské krize? Proč v Evropské unii existuje tolik problémů v sociální oblasti a na trhu práce? Domníváme se, že není dobrý nápad připravovat Lisabonskou strategii a její revizi bez důkladné reflexe, bez sebekritiky a bez skutečného procesu konzultací, po kterém volají například odbory a sociální platforma, protože Lisabonská strategie je velmi důležitá pro všechny z nás a pro budoucnost Evropské unie. Na závěr bych se ráda zmínila o Stockholmském programu. Podobně jako další velké programy vypadá jako dobrá věc, neustále se to o něm také tvrdí a zdá se, že lidé si to obecně i myslí. Naše skupina má však dojem, že v něm existuje nerovnováha mezi svobodou a bezpečností. S tímto vývojem nesouhlasíme a budeme to zdůrazňovat prostřednictvím příkladu SWIFT. Nezařazení SWIFT do programu bylo vážnou chybou. Pane Barroso, touto provizorní dohodou k problematice SWIFT se snažíte obejít Parlament, přičemž neberete v úvahu obavy týkající se ochrany údajů. To ukazuje, že svoboda a bezpečnost v současné době nejsou v rovnováze."@cs1
"Hr. formand! Hr. Barroso vil forstå, at jeg som leder af en gruppe her i Parlamentet naturligvis er glad for, at det er lykkedes for os kvinder at gøre kvinderne i EU's top mere synlige. Vi lægger imidlertid vægt på, at der ikke alene tages hensyn til kvinder, for så vidt angår antalsmæssig repræsentation. Man kan regne med, at vi vil bidrage til at sørge for, at disse kvinder får indflydelsesrige poster i Kommissionen. Vi ønsker ikke, at der blot på skrømt tages hensyn til os. Der har været en række skriverier i pressen om personerne i EU's top, Herman Van Rompuy og Baroness Ashton. Medlemmerne af Parlamentet kender bedre Baroness Ashton, end de kender Herman Van Rompuy. Vi vil få lejlighed til at lære dem endnu bedre at kende ved høringerne. Jeg anbefaler hr. Barosso at foreslå Herman Van Rompuy, at han mødes med grupperne her i Parlamentet, således at vi kan finde ud af noget mere om ham. Alle siger, at belgierne er meget stolte over ham. Hvorfor går han ikke ind i en frivillig dialog med grupperne her i Parlamentet, således at vi kan lære hinanden at kende noget bedre, nu hvor han begynder sin embedsperiode? Det var mit tilbageblik på sidste uge. Det næste topmøde står lige for døren. Til hr. Schulz vil jeg sige, at jeg ikke mener, vi taler for lidt om København. Vi drager for få logiske konklusioner ud fra vores drøftelser. Parlamentet vil i denne uge stemme om en beslutning, der omfatter alt det, der ville være det rigtige ved mødet i København, hvis man tror på FN og forskerne. Europæerne har i tidens løb i stadig større grad givet køb på disse henstillinger. Min analyse af det centrale problem bag dette er, at man betragter klimabeskyttelse som en belastning og ikke erkender mulighederne ved en konsekvent klimapolitik. Et andet punkt på dagsordenen ved det næste topmøde er Lissabonstrategien. En af de langsigtede opgaver i forbindelse med denne strategi har været at fremme bæredygtig udvikling, men vi har ikke kunnet opnå dette. De forskellige søjler i Lissabonstrategien er altid blevet vægtet forskelligt. Miljøet, social retfærdighed og bæredygtighed bliver altid trængt i baggrunden på bekostning af gamle og efter min mening utidssvarende industri-, erhvervs- og endog forskningspolitiske prioriteter. Hvis man på det næste topmøde har til hensigt at beslutte, at vi til forår skal indføre Lissabonstrategien i en revideret udgave, har vi ikke tid til at analysere svaghederne ved Lissabonstrategien, der – som jeg ser det – har slået fejl. Hvorfor havnede vi i sådan en forfærdelig økonomisk krise? Hvorfor har vi så mange sociale og arbejdsmarkedsmæssige problemer i EU? Vi mener ikke, det er nogen god idé at forberede Lissabonstrategien og at revidere den uden omhyggelig eftertanke, uden selvkritik og uden en ægte høringsproces, som f.eks. fagforeningerne og den sociale platform anmodede om, idet Lissabonstrategien er særdeles vigtig for os alle og for perspektiverne for EU. Til sidst vil jeg gerne sige lidt om Stockholmprogrammet. Ligesom mange af disse store programmer lyder det jo meget godt, og det er også det, man konstant hører, og det folk i det store og hele tilsyneladende synes. I min gruppe har vi dog det indtryk, at der er en ubalance mellem frihed og sikkerhed. Vi er ikke enige i denne udvikling, og vi vil illustrere dette ved at bruge SWIFT som eksempel. Det var en alvorlig fejl ikke at sætte SWIFT på dagsordenen. Hr. Barroso forsøger at gå uden om Parlamentet med denne midlertidige SWIFT-aftale, samtidig med at man lader hånt om bekymringerne vedrørende databeskyttelse. Det er et tegn på, at der på nuværende tidspunkt ikke er balance mellem frihed og sikkerhed."@da2
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, θα καταλάβετε ότι, ως αρχηγός Ομάδας σε αυτό το Σώμα, είμαι, βεβαίως, ευχαριστημένος από το γεγονός ότι οι γυναίκες κατάφεραν να καταστήσουν σαφέστερη τη θέση των γυναικών στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, για εμάς είναι σημαντικό οι γυναίκες να μην λαμβάνονται υπόψη μόνο ως αριθμός. Μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς ώστε να σας βοηθήσουμε να διασφαλίσετε ότι αυτές οι γυναίκες έχουν θέσεις επιρροής στην Επιτροπή. Δεν θέλουμε απλά συμβολικές χειρονομίες. Υπήρξε εκτεταμένη δημοσιότητα για τα άτομα που τοποθετήθηκαν στις κορυφαίες θέσεις, τον Herman Van Rompuy και τη βαρόνη Ashton. Οι βουλευτές αυτού του Σώματος γνωρίζουν περισσότερο τη βαρόνη Ashton από ό,τι τον Herman Van Rompuy. Θα έχουμε την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα κατά τη διάρκεια των ακροάσεων. Συστήνω να προταθεί στον Herman Van Rompuy να συναντηθεί με τις Ομάδες του Κοινοβουλίου, ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα για εκείνον. Όλοι δηλώνουν ότι οι Βέλγοι είναι πολύ υπερήφανοι για αυτόν. Γιατί δεν ξεκινά έναν εθελοντικό διάλογο με τις Ομάδες του Κοινοβουλίου, ώστε να μπορέσουμε να γνωριστούμε καλύτερα στην αρχή της θητείας του; Αυτή ήταν η άποψή μου για την προηγούμενη εβδομάδα. Η επόμενη διάσκεψη κορυφής πλησιάζει. Κύριε Schulz, δεν πιστεύω ότι συζητάμε πολύ λίγο για την Κοπεγχάγη, αλλά ότι εξάγουμε πολύ λίγα λογικά συμπεράσματα από τις συζητήσεις μας. Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα για ένα ψήφισμα, το οποίο περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει για την Κοπεγχάγη, εάν βασιστούμε στα Ηνωμένα Έθνη και τους επιστήμονες. Οι πολίτες της Ευρώπης απομακρύνονται όλο και περισσότερο από αυτές τις προτάσεις με την πάροδο του χρόνου. Η δική μου ανάλυση για το βασικό πρόβλημα πίσω από αυτό είναι ότι η αλλαγή του κλίματος θεωρείται βάρος και οι δυνατότητες που παρουσιάζονται από μια συνεπή πολιτική για το κλίμα δεν αναγνωρίζονται. Ένα άλλο θέμα για την επόμενη διάσκεψη κορυφής είναι η στρατηγική της Λισαβόνας. Ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους αυτής της στρατηγικής είναι η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να το επιτύχουμε. Ανέκαθεν δινόταν διαφορετικό επίπεδο σημασίας στους διάφορους πυλώνες της στρατηγικής της Λισαβόνας. Το περιβάλλον, η κοινωνική δικαιοσύνη και η αειφορία βρίσκονταν πάντα στο περιθώριο λόγω παλαιότερων και, κατά τη γνώμη μου, ανεπίκαιρων προτεραιοτήτων που αφορούν τη βιομηχανική, οικονομική, ακόμα και ερευνητική πολιτική. Εάν προτίθεστε να αποφασίσουμε στην επόμενη διάσκεψη κορυφής σχετικά με το εάν πρέπει να εγκρίνουμε την αναθεωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας την άνοιξη, δεν έχουμε χρόνο για την ανάλυση των αδυναμιών της στρατηγικής της Λισαβόνας, η οποία, κατά την άποψή μου, έχει αποτύχει. Για ποιο λόγο αντιμετωπίζουμε αυτήν την καταστροφική οικονομική κρίση; Για ποιο λόγο έχουμε τόσα πολλά κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα που αφορούν την αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Δεν θεωρούμε ότι είναι καλή ιδέα η προετοιμασία της στρατηγικής της Λισαβόνας και η αναθεώρησή της χωρίς προσεκτική εξέταση, χωρίς αυτοκριτική και χωρίς πραγματική διαδικασία διαβουλεύσεων, όπως αυτήν την οποία ζητούν τα συνδικάτα και η Κοινωνική Πλατφόρμα, επειδή η στρατηγική της Λισαβόνας είναι πολύ σημαντική για όλους μας και για την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, θα ήθελα να εξετάσω το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Όπως πολλά από αυτά τα μεγάλα προγράμματα, ακούγεται θετικό – αυτό αναφέρεται διαρκώς για το πρόγραμμα και αυτό φαίνεται ότι πιστεύει γενικά ο κόσμος. Ωστόσο, η Ομάδα μου έχει την εντύπωση ότι υπάρχει ανισορροπία μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας. Δεν συμφωνούμε με αυτήν την εξέλιξη και θα συνεχίσουμε να το τονίζουμε χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του συστήματος SWIFT. Ήταν σοβαρό λάθος να μην συμπεριληφθεί το SWIFT στην ημερήσια διάταξη. Κύριε Barroso, προσπαθείτε να παρακάμψετε το Κοινοβούλιο με αυτήν την προσωρινή συμφωνία SWIFT, παραβλέποντας τις ανησυχίες για την προστασία δεδομένων. Αυτό αποτελεί ένδειξη της παρούσας ανισορροπίας μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας."@el10
". Mr President, Mr Barroso, you will understand that, as the leader of a group in this House, I am, of course, pleased that we women have succeeded in making the women at the top of the European Union more visible. However, it is important for us that women are not only taken into account in terms of numbers. You can rely on us to help you ensure that these women have influential positions within the Commission. We do not want mere token gestures. There has been a lot of publicity about the people in the top jobs, Herman Van Rompuy und Baroness Ashton. The Members of this House are more familiar with Baroness Ashton than they are with Herman Van Rompuy. We will have the opportunity to get to know them even better in the hearings. I recommend that you suggest to Herman Van Rompuy that he comes to meet the groups in this House, so that we can find out more about him. Everyone is saying that the Belgians are very proud of him. Why does he not enter into a voluntary debate with the groups in this House, so that we can get to know one another better at the beginning of his period of office? That was my look back at last week. The next summit will soon be upon us. Mr Schulz, I do not think that we are talking too little about Copenhagen. We are drawing too few logical conclusions from our discussions. Parliament will be voting this week on a resolution which includes everything that would be right for Copenhagen, if you believe the United Nations and the scientists. People in Europe have increasingly backed away from these recommendations over the course of time. My analysis of the central problem behind this is that climate protection is regarded as a burden and that the opportunities presented by a consistent climate policy are not recognised. Another agenda item for the next summit is the Lisbon Strategy. One of the long-term tasks of this strategy has been to promote sustainable development, but we have not been able to achieve this. The different pillars of the Lisbon Strategy have always been given different levels of importance. The environment, social justice and sustainability have always been marginalised in favour of older and, in my opinion, outdated priorities relating to industrial, economic and even research policy. If you intend to decide at the next summit that we should adopt the revised Lisbon Strategy in the spring, we do not have time to analyse the weaknesses of the Lisbon Strategy, which, as I see it, has failed. Why did we get into such a disastrous economic crisis? Why do we have so many social and labour market problems in the European Union? We do not believe it is a good idea to prepare the Lisbon Strategy and to review it without careful reflection, without self-criticism and without a genuine consultation process, such as the one called for by the trade unions and the Social Platform, because the Lisbon Strategy is very important for all of us and for the perspective of the European Union. Finally, I would like to look at the Stockholm Programme. Like many of these large programmes, it sounds like a good thing, and this is what is constantly being said about it and what people generally seem to be thinking. However, my group has the impression that there is an imbalance between freedom and security. We do not agree with this development and we will be highlighting this using the example of SWIFT. It was a serious mistake not to put SWIFT on the agenda. Mr Barroso, you are attempting to bypass Parliament with this provisional SWIFT agreement, while disregarding the concerns about data protection. This is an indication of the fact that freedom and security are currently out of balance."@en4
". Señor Presidente, señor Barroso, comprenderán que, como líder de un grupo de esta Cámara, estoy, por supuesto, encantada de que las mujeres hayamos logrado que haya más mujeres en los puestos de mayor responsabilidad de la Unión Europea. Sin embargo, es importante para nosotras que las mujeres no sólo se tengan en cuentan en cuestión de cifras. Puede contar con nosotras para ayudarle a que esas mujeres ocupen puestos influyentes en la Comisión. No queremos simples gestos simbólicos. Ha habido mucha publicidad en torno a las personas que van a ocupar los principales puestos, Herman Van Rompuy y la baronesa Ashton. Los miembros de esta Cámara conocen mejor a la baronesa Ashton que a Herman Van Rompuy. Tendremos ocasión de conocerlos aún mejor en las comparecencias. Recomiendo que sugieran a Herman Van Rompuy que venga a reunirse con los grupos de esta Cámara, para que le conozcamos mejor. Todo el mundo dice que los belgas están muy orgullosos de él. ¿Por qué no propone un debate voluntario con los grupos de esta Cámara, para que podamos conocernos mutuamente al comienzo de su mandato? Esta ha sido mi reflexión sobre la semana pasada. La próxima cumbre está al caer. Señor Schulz, no creo que estemos hablando muy poco sobre Copenhague. Estamos extrayendo muy pocas conclusiones lógicas de nuestros debates. El Parlamento va a votar esta semana una resolución que incluye lo que estaría bien para Copenhague, si creemos a las Naciones Unidas y a los científicos. La gente en Europa se ha alejado cada vez más de estas recomendaciones con el paso del tiempo. Mi análisis del problema central que se oculta detrás de ello es que la protección del clima se ve como una carga y que no se reconocen las oportunidades que ofrece una política coherente sobre el clima. Otro punto de la agenda para la próxima cumbre es la Estrategia de Lisboa. Una de las tareas a largo plazo de esta estrategia ha sido promover el desarrollo sostenible, pero no hemos podido lograrlo. Siempre se ha dado a los diferentes pilares de la Estrategia de Lisboa diferentes niveles de importancia. El medio ambiente, la justicia social y la sostenibilidad siempre han quedado marginados en favor de prioridades más antiguas y, en mi opinión, desfasadas relativas a la política industrial, económica e incluso sobre investigación. Si pretenden decidir en la próxima cumbre que debemos adoptar la Estrategia de Lisboa revisada en primavera, no tenemos tiempo para analizar las flaquezas de la Estrategia de Lisboa, que, tal y como yo la veo, ha fracasado. ¿Por qué hemos entrado en una crisis económica tan desastrosa? ¿Por qué tenemos tantos problemas sociales y laborales en la Unión Europea? Nosotros no creemos que sea buena idea preparar la Estrategia de Lisboa y revisarla sin una reflexión cuidadosa, sin autocrítica y sin un verdadero proceso de consulta, como el solicitado por los sindicatos y la Plataforma Social, ya que la Estrategia de Lisboa es muy importante para todos nosotros y para la perspectiva de la Unión Europea. Por último, me gustaría analizar el programa de Estocolmo. Como muchos de estos amplios programas, suena a algo bueno y eso es lo que se dice constantemente sobre él y lo que la gente parece pensar en general. Sin embargo, mi grupo tiene la impresión de que hay un desequilibrio entre libertad y seguridad. No estamos de acuerdo con este desarrollo y lo vamos a subrayar usando el ejemplo de SWIFT. Fue un grave error no poner a SWIFT en la agenda. Señor Barroso, usted está intentando evitar al Parlamento con este acuerdo provisional sobre SWIFT, al no tener en cuenta las preocupaciones sobre la protección de datos. Esto es señal de que la libertad y la seguridad no están equilibradas en la actualidad."@es21
"Lugupeetud juhataja, austatud komisjoni president! Te mõistate, et Euroopa Parlamendi fraktsiooni liidrina olen ma eriti rahul sellega, et meil, naistel, õnnestus muuta naised Euroopa Liidu tipus nähtavamaks. Meie jaoks on aga oluline ka see, et naisi ei võetaks arvesse mitte üksnes arvu pärast. Te võite kindlad olla, et me aitame teil anda neile naistele komisjonis mõjukad ametikohad. Me ei soovi üksnes tühje žeste. Avalikkuses on palju räägitud tippametikohtadele asuvatest inimestest – Herman Van Rompuyst ja paruness Ashtonist. Euroopa Parlamendi liikmed tunnevad paruness Ashtonit paremini kui Herman Van Rompuyd. Meil on võimalus neid kuulamistel veel paremini tundma õppida. Ma soovitan teil teha Herman Van Rompuyle ettepanek tulla ise parlamenti fraktsioonidega kohtuma, et me saaksime temast rohkem teada. Kõik ütlevad, et belglased on tema üle väga uhked. Miks ta ei võiks osaleda vabatahtlikult arutelus parlamendi fraktsioonidega, et me õpiksime tema ametiaja alguses üksteist paremini tundma? See oli minu tagasivaade eelmisele nädalale. Järgmine tippkohtumine on peagi käes. Martin Schulz, minu arvates ei räägi me Kopenhaagenist liiga vähe. Me teeme oma aruteludest liiga vähe loogilisi järeldusi. Parlament hääletab sel nädalal resolutsiooni, mis hõlmab kõike, mis oleks Kopenhaageni kohtumise jaoks õige, kui usaldada ÜROd ja teadlasi. Aja jooksul on eurooplased nendest soovitustest järjest enam eemaldunud. Minu hinnangul on selle keskseks põhjuseks asjaolu, et keskkonnakaitset peetakse koormaks ega nähta järjepidevas keskkonnapoliitikas peituvaid võimalusi. Järgmise kohtumise teine päevakorrapunkt on Lissaboni strateegia. Selle strateegia üks pikaajalisi ülesandeid on olnud säästva arengu edendamine, kuid me ei ole suutnud seda saavutada. Lissaboni strateegia eri alustalasid on alati hinnatud erinevalt. Keskkonda, sotsiaalset õiglust ja säästvust on alati vanemate ja minu arvates aegunud prioriteetide kõrval, mis seonduvad tööstus-, majandus- ja isegi teadusuuringute poliitikaga, vähem tähtsaks peetud. Kui teil on järgmisel tippkohtumisel kavas otsustada, et me võtame kevadel vastu läbivaadatud Lissaboni strateegia, siis pole meil aega analüüsida selle minu meelest läbikukkunud strateegia nõrkusi. Miks me sattusime niisugusesse laastavasse majanduskriisi? Miks on meil Euroopa Liidus nii palju sotsiaal- ja tööturuprobleeme? Meie arvates ei ole kuigi hea mõte valmistada ette Lissaboni strateegia ja vaadata see läbi ilma hoolika järelemõtlemiseta, enesekriitikata ja tõelise aruteluta, mida on nõudnud näiteks ametiühingud ja ühing Social Platform, sest Lissaboni strateegia on väga oluline meie kõigi ja ka Euroopa Liidu tulevikuväljavaadete jaoks. Lõpetuseks soovin ma puudutada Stockholmi programmi. Nagu paljud niisugused suured programmid, näib see olevat hea asi – seda öeldakse programmi kohta pidevalt ja seda näivad arvavat ka inimesed üldiselt. Minu fraktsioonile on aga jäänud mulje, et vabadus ja turvalisus ei ole seal tasakaalus. Me ei nõustu niisuguse suundumusega ja me toome selle esile SWIFT-süsteemi näitel. SWIFTi küsimuse väljajätmine päevakorrast oli suur viga. Härra Barroso, te üritate selle esialgse SWIFT-lepinguga Euroopa Parlamendist mööda minna, jättes tähelepanuta mure andmekaitse pärast. See kinnitab, et vabaduse ja turvalisuse küsimused on praegu tasakaalust väljas."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja Barroso, ymmärrätte sen, että ryhmän puheenjohtajana tässä parlamentissa olen tietysti tyytyväinen siihen, että me naiset olemme onnistuneet tuomaan naiset Euroopan unionin huipulla entistä paremmin esille. Meille on kuitenkin tärkeää, että naiset otetaan huomioon muutenkin kuin numeroina. Voitte luottaa meihin sen varmistamisessa, että kyseisillä naisilla on vaikutusvaltaisia virkoja komissiossa. Me emme halua pelkkiä symbolisia eleitä. Korkeisiin virkoihin nimitetyt henkilöt, Herman Van Rompuy ja Catherine Ashton, ovat saaneet paljon julkisuutta. Tämän parlamentin jäsenet tuntevat paremmin Catherine Ashtonin kuin Herman Van Rompuyn. Me saamme tilaisuuden tutustua heihin vielä paremmin kuulemisissa. Suosittelen, että te ehdotatte Herman Van Rompuylle, että hän tulee tapaamaan ryhmiä tänne parlamenttiin, niin että saamme tietää hänestä enemmän. Kaikki sanovat, että belgialaiset ovat hänestä erittäin ylpeitä. Miksi hän ei ryhdy vapaaehtoiseen vuoropuheluun tämän parlamentin ryhmien kanssa, niin että voimme tutustua toisiimme paremmin hänen virkakautensa alussa? Siinä oli katsaukseni viime viikkoon. Seuraava huippukokous tulee pian. Martin Schulz, en usko, että puhumme liian vähän Kööpenhaminasta. Teemme liian vähän loogisia päätelmiä keskusteluistamme. Euroopan parlamentti äänestää tällä viikolla päätöslauselmasta, joka sisältää kaiken mikä olisi oikein Kööpenhaminassa, jos uskotte Yhdistyneitä Kansakuntia ja tutkijoita. Yhä useampi eurooppalainen on luopunut näistä suosituksista ajan mittaan. Analyysini taustalla olevasta keskeisestä ongelmasta on se, että ilmastonsuojelua pidetään taakkana ja että johdonmukaisen ilmastopolitiikan tarjoamia mahdollisuuksia ei tunnisteta. Toinen esityslistan kohta seuraavassa huippukokouksessa on Lissabonin strategia. Yksi pitkän aikavälin tehtävistä strategiassa on ollut kestävän kehityksen edistäminen, mutta emme ole onnistuneet saavuttamaan sitä. Lissabonin strategian eri pilarit on aina asetettu tärkeysjärjestykseen. Ympäristö, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys on aina jätetty vanhojen ja minun mielestäni vanhentuneiden teollisuutta, taloutta ja jopa tutkimuspolitiikkaa koskevien painopisteiden varjoon. Jos aiotte päättää seuraavassa huippukokouksessa, että meidän olisi hyväksyttävä tarkistettu Lissabonin strategia keväällä, niin meillä ei ole aikaa analysoida minun nähdäkseni epäonnistuneen Lissabonin strategian heikkouksia. Miksi me jouduimme tällaiseen katastrofaaliseen talouskriisiin? Miksi meillä on Euroopan unionissa niin paljon sosiaalisia ja työmarkkinoita koskevia ongelmia? Emme pidä hyvänä ajatuksena sitä, että Lissabonin strategiaa valmistellaan ja tarkistetaan ilman perusteellista pohdintaa, ilman itsekriittisyyttä ja ilman aitoa kuulemisprosessia, kuten se, jota ammattiliitot ja sosiaalinen foorumi vaativat, koska Lissabonin strategia on erittäin tärkeä meille kaikille ja Euroopan unionin tulevaisuudelle. Lopuksi haluaisin tarkastella Tukholman ohjelmaa. Kuten monet näistä laajoista ohjelmista se kuulostaa hyvältä asialta, ja niin siitä jatkuvasti sanotaan ja niin ihmiset yleisesti näyttävät ajattelevan. Minun ryhmäni on kuitenkin saanut vaikutelman, että vapauden ja turvallisuuden välillä vallitsee epätasapaino. Emme ole samaa mieltä kyseisestä kehityksestä ja korostamme sitä käyttämällä esimerkkinä Swift-sopimusta. On vakava erehdys jättää Swift pois asialistalta. Puheenjohtaja Barroso, yritätte ohittaa Euroopan parlamentin väliaikaisella Swift-sopimuksella jättäen huomiotta tietosuojaa koskevat huolet. Se on osoitus siitä, että vapaus ja turvallisuus ovat tällä hetkellä epätasapainossa."@fi7
". Monsieur le Président, Monsieur Barroso, vous comprendrez qu’en tant que chef de file d’un groupe au sein de cette Assemblée, je me félicite, bien entendu, que nous autres femmes ayons réussi à faire en sorte que les femmes aient davantage de visibilité au sommet de l’Union européenne. Toutefois, il nous importe que les femmes ne soient pas seulement considérées en termes de quotas. Vous pouvez compter sur nous pour vous aider à faire en sorte que ces femmes occupent des positions influentes au sein de la Commission. Nous ne voulons pas que des gestes pour la forme. Il y a eu beaucoup de publicité à propos des personnes qui occupent ces postes à responsabilités, Herman Van Rompuy et la baronne Ashton. Les membres de cette Assemblée connaissent mieux la baronne Ashton qu’Herman Van Rompuy. Nous allons avoir l’occasion de mieux faire leur connaissance au cours de leurs auditions. Je voudrais vous recommander de suggérer à Herman Van Rompuy qu’il vienne rencontrer les groupes de cette Assemblée, de manière à ce que nous puissions mieux le connaître. Tout le monde dit que les Belges en sont très fiers. Pourquoi ne vient-il pas débattre volontairement avec les groupes de cette Assemblée, afin que nous puissions mieux nous connaître au début de sa période d’exercice? Voici donc quel était mon regard sur la semaine passée. Le prochain sommet approche. Monsieur Schulz, je ne pense pas que nous parlons trop peu de Copenhague. Mais nous tirons trop peu de conclusions logiques de nos discussions. Le Parlement va voter cette semaine une résolution, qui comprend tout ce qui conviendrait pour Copenhague, si l’on en croit les Nations unies et les scientifiques. Avec le temps, les gens en Europe ont pris de plus en plus de distance par rapport à ces recommandations. Mon analyse du problème majeur qui se cache derrière cette attitude, c’est que la protection climatique est considérée comme une charge et que les possibilités offertes par une politique climatique cohérente ne sont pas reconnues. Un autre point à l’ordre du jour du prochain sommet concerne la stratégie de Lisbonne. Depuis longtemps, l’une des tâches de cette stratégie a été de promouvoir le développement durable, mais nous n’avons pas pu atteindre cet objectif. Les différents piliers de la stratégie de Lisbonne se sont toujours vu attribuer des degrés divers d’importance. L’environnement, la justice sociale et la durabilité ont toujours été marginalisés au profit de priorités de politique industrielle, économique et même de recherche, plus anciennes et, selon moi, dépassées. Si votre intention est de décider lors du prochain sommet que nous devrions adopter la stratégie révisée de Lisbonne au printemps, nous n’aurons pas le temps d’analyser les faiblesses de la stratégie de Lisbonne, qui, comme je le vois, a échoué. Pourquoi avons-nous été plongés dans une crise économique aussi désastreuse? Pourquoi avons-nous autant de problèmes sociaux et d’emploi dans l’Union européenne? Nous ne croyons pas que ce soit une bonne idée de préparer la stratégie de Lisbonne et de la réviser sans une réflexion approfondie, sans autocritique et sans un processus consultatif véritable, tel que l’ont demandé les syndicats et la plate-forme sociale, parce que la stratégie de Lisbonne est très importante pour nous tous et pour l’avenir de l’Union européenne. Enfin, j’en viens au programme de Stockholm. Comme pour beaucoup de ces grands programmes, cela semble être une bonne chose et c’est ce qui a sans cesse été déclaré à cet égard et ce que les gens semblent en penser. Toutefois, mon groupe a l’impression qu’il y a déséquilibre entre la liberté et la sécurité. Nous sommes contre cette évolution et nous la soulignerons en utilisant l’exemple de SWIFT. C’était une grave erreur de ne pas mettre SWIFT à l’ordre du jour. Monsieur Barroso, vous essayez de court-circuiter le Parlement avec cet accord provisoire SWIFT, tout en ne tenant aucun compte des préoccupations concernant la protection des données. Cela prouve bien qu’il y a actuellement un manque d’équilibre entre la recherche de la sécurité et le respect de la liberté."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Barroso úr, Ön meg fogja érteni, hogy az egyik képviselőcsoport vezetőjeként természeten örülök annak, hogy nekünk, nőknek sikerült láthatóbbá tenni az Európai Unió élén álló nőket. Ugyanakkor fontos számunkra, hogy a nőket ne csak számuk alapján vegyék tekintetbe. Számíthat ránk, hogy támogatni fogjuk Önt abban, hogy ezek a nők befolyásos pozícióba kerüljenek a Bizottságban. Nem akarunk több jelképes gesztust. Az utóbbi időben nagy sajtóvisszhangot kaptak a legmagasabb pozíciókba kinevezett személyek, Herman Van Rompuy és Ashton bárónő. Képviselőtársaim jobban ismerik Ashton bárónőt, mint Van Rompuy urat. A meghallgatásokon lehetőségünk nyílik arra, hogy többet megtudjunk róluk. A következőt ajánlanám Önnek: javasolja Van Rompuy úrnak, hogy jöjjön el és látogassa meg a parlamenti képviselőcsoportokat, így közelebbről is megismerhetjük őt. Mindenki azt mondja, hogy a belgák nagyon büszkék rá. Miért nem vállalkozik önként vitára a parlamenti képviselőcsoportokkal, hogy hivatalának megkezdése előttjobban megismerjük egymást? Ennyit akartam csak mondani a múlt hétről. Már itt van a küszöbön a következő csúcs. Schulz úr! Nem hiszem, hogy túl keveset beszélnénk Koppenhágáról. Inkább arról van szó, hogy túl kevés logikus következtetést vonunk le a megbeszéléseinkből. A Parlament ezen a héten szavaz egy állásfoglalásról, amely mindent tartalmaz, ami Koppenhága szempontjából helyesnek mondható, ha hiszünk az ENSZ-nek és a tudósoknak. Ahogyan telik az idő, az európaiak egyre kevésbé hisznek ezeknek az ajánlásoknak. Véleményem szerint ennek az a legfőbb oka, hogy az éghajlatvédelmet tehernek tartják, és nem ismerik fel a következetes klímapolitikában rejlő lehetőségeket. A következő csúcs másik napirendi pontja a lisszaboni stratégia. E stratégia egyik hosszú távú feladata a fenntartható fejlődés előmozdítása, de ezt eddig még nem sikerült megvalósítani. A lisszaboni stratégia különböző pilléreihez mindig különböző fontossági szintet rendeltek. A környezetvédelem, a társadalmi igazságosság és a fenntarthatóság mindig is kevesebb figyelmet kapott a régebbi – és véleményem szerint – elavult prioritások javára, amelyek az ipar- és gazdaságpolitikához, sőt a kutatási politikához kapcsolódnak. Ha a következő csúcson úgy szándékoznak dönteni, hogy tavasszal elfogadjuk a felülvizsgált lisszaboni stratégiát, nem lesz időnk elemezni a stratégia gyengeségeit, amely stratégia – véleményem szerint – megbukott. Miért kerültünk bele egy ilyen katasztrofális gazdasági válságba? Miért van olyan sok társadalmi és munkaerő-piaci probléma az Európai Unióban? Nem hisszük, hogy jó ötlet lenne gondos elemzés, önkritika és egy valódi konzultációs folyamat – mint amilyet a szakszervezetek és a szociális platform kértek – nélkül kidolgozni és felülvizsgálni a lisszaboni stratégiát, mert az mindannyiunk számára és az Európai Unió jövője számára egyaránt nagyon fontos. Végezetül a stockholmi programról szeretnék szólni néhány szót. Mint sok más nagy program, ez is jó dolognak tűnik, és ez az, amit folyamatosan hallunk róla, és amit általában véve az emberek hisznek róla. Képviselőcsoportomnak azonban az a benyomása, hogy nincs egyensúly a szabadság és a biztonság között. Szerintünk ez nem elfogadható, és erre a SWIFT-egyezmény példáján keresztül fogunk rávilágítani. Súlyos hiba volt, hogy a SWIFT-egyezmény nem került fel a napirendre. Barroso úr, Ön megpróbálja megkerülni a Parlamentet ezzel az ideiglenes SWIFT-egyezménnyel, és mindeközben figyelmen kívül hagyja az adatvédelemmel kapcsolatos aggályokat. Ez annak a jele, hogy megbomlott a szabadság és a biztonság egyensúlya."@hu11
". Signor Presidente, Presidente Barroso, chiaramente, come capogruppo parlamentare, sono molto lieta che le donne abbiano acquisito maggior visibilità ai vertici dell’Unione europea anche se ritengo che le donne non dovrebbero essere prese in considerazione unicamente da un punto di vista quantitativo. Può contare su di noi se vuole far sì che le donne assumano ruoli importanti all’interno della Commissione. Non ci accontenteremo di gesti simbolici. Ultimamente si è parlato moltissimo delle personalità che hanno assunto le cariche più importanti, Herman Van Rompuy e la baronessa Ashton. La baronessa Ashton è più conosciuta di Van Rompuy in quest’Aula ma avremo in ogni caso l’opportunità di conoscere meglio entrambi nel corso delle audizioni. Le consiglierei di suggerire a Van Rompuy di presentarsi ai vari gruppi di questo Parlamento in modo da farsi conoscere meglio. Tutti dicono che i belgi sono molto fieri di lui e quindi lo invito ad instaurare spontaneamente un dibattito con i gruppi parlamentari. In tal modo potremmo conoscerci meglio fin dal principio del suo mandato. Ecco la mia valutazione su ciò che è accaduto la settimana scorsa. Il vertice di Copenaghen è imminente e desidero dire all’onorevole Schulz che non penso se ne parli troppo poco. Il fatto è che traiamo poche conclusioni logiche dalle nostre discussioni. Il Parlamento voterà questa settimana su una risoluzione che contiene tutto ciò che è importante per Copenaghen stando a quanto dicono le Nazioni Unite e gli scienziati. Con il passare del tempo gli europei si sono allontanati da queste raccomandazioni. A mio avviso il problema fondamentale è che la protezione del clima viene considerata un onere e non si riconoscono le opportunità che potrebbe offrire una politica coerente in materia. Un altro tema che verrà discusso al prossimo vertice è la strategia di Lisbona. Uno degli obiettivi a lungo termine della strategia era incentivare lo sviluppo sostenibile, un obiettivo che purtroppo non siamo ancora riusciti a raggiungere. Ai vari pilastri della strategia di Lisbona è sempre stata attribuita un’importanza diversa. Ambiente, giustizia sociale e sostenibilità sono sempre stati messi in secondo piano rispetto alle priorità vecchie e, a mio avviso, superate della politica industriale ed economica e persino di quella sulla ricerca. Se in occasione del vertice si deciderà di adottare in primavera una versione riveduta della strategia di Lisbona non ci sarà il tempo di analizzare i punti deboli della strategia che, secondo me, è stata un fallimento. Perché ci siamo trovati in questa disastrosa crisi economica? Perché abbiamo tanti problemi a livello sociale e occupazionale nell’Unione europea? Noi non crediamo che sia una buona idea preparare la strategia di Lisbona e rivederla senza prima riflettere attentamente, senza fare autocritica e senza avviare un vero e proprio processo di consultazione come quello chiesto dai sindacati e dalla Piattaforma delle ONG europee del settore sociale. La strategia di Lisbona è molto importante per noi tutti e per il futuro dell’Unione europea. Desidero infine soffermarmi sul programma di Stoccolma che, come molti grandi programmi, sembra essere qualcosa di positivo – questo almeno è ciò che ci viene costantemente ripetuto e che i cittadini sembrano credere. Il mio gruppo, tuttavia, ha l’impressione che non vi sia equilibrio tra libertà e sicurezza. Non condividiamo questo sviluppo e lo sottolineeremo portando ad esempio il programma SWIFT. E’ stato un grosso errore non mettere lo SWIFT in agenda. Presidente Barroso, lei sta cercando di bypassare il Parlamento con l’accordo provvisorio sul programma SWIFT ignorando le nostre preoccupazioni in materia di protezione dei dati. Questo è un indice dell’attuale squilibrio tra libertà e sicurezza."@it12
". Gerb. pirmininke, pone J. M. Barroso, jūs suprasite, kad, būdama Parlamento frakcijos lyderė, esu patenkinta, kad mums, moterims, pavyko pasiekti, kad moterys būtų labiau matomos aukščiausiu Europos Sąjungos lygmeniu. Tačiau mums svarbu, kad į moteris būtų atsižvelgiama ne tik pagal skaičius. Galite mumis pasikliauti, jog padėsime užtikrinti, kad Komisijoje šios moterys turėtų svarbias pareigas. Mes nenorime vien simbolinių veiksmų. Buvo daug reklamos apie aukščiausias pareigas einančius žmones – H. Van Rompuy ir baronienę C. Ashton. Šio Parlamento nariai geriau pažįsta baronienę C. Ashton, o ne H. Van Rompuy. Mes turėsime progą dar geriau susipažinti su jais per klausymus. Jums patariu pasiūlyti H. Van Rompuy atvykti susitikti su Parlamento frakcijomis, kad galėtume daugiau sužinoti apie jį. Visi kalba, kad belgai juo labai didžiuojasi. Kodėl jam nepradėjus savanoriškų diskusijų su Parlamento frakcijomis, kad šios kadencijos pradžioje galėtume geriau vienas kitą pažinti? Tokie mano prisiminimai apie praėjusią savaitę. Greitai sulauksime kito aukščiausiojo lygio susitikimo. Pone M. Schulzai, nemanau, kad per mažai kalbame apie Kopenhagą. Iš savo diskusijų darome per mažai logiškų išvadų. Šią savaitę Parlamentas balsuos dėl rezoliucijos, kurioje yra viskas, kas tiktų Kopenhagai, jeigu tikite Jungtinėmis Tautomis ir specialistais. Bėgant laikui Europos gyventojai vis labiau tolsta nuo šių rekomendacijų. Mano atlikta svarbiausios už to slypinčios problemos analizė leidžia manyti, kad klimato apsauga laikoma našta ir kad nepripažįstamos nuoseklios klimato politikos teikiamos galimybės. Kitas kito aukščiausiojo lygio susitikimo darbotvarkės punktas – Lisabonos strategija. Vienas iš ilgalaikių šios strategijos uždavinių buvo skatinti tvarų vystymąsi, tačiau mes nesugebėjome jo išspręsti. Atskiriems Lisabonos strategijos ramsčiams visada buvo teikiama nevienoda reikšmė. Visada buvo menkinama aplinka, socialinis teisingumas ir tvarumas, o pirmenybė teikta senesniems ir, mano nuomone, pasenusiems prioritetams, susijusiems su pramonės, ekonomikos ir netgi mokslinių tyrimų politika. Jeigu kitame aukščiausiojo lygio susitikime ketinate nuspręsti, kad pavasarį turėtume patvirtinti persvarstytą Lisabonos strategiją, neturime laiko analizuoti Lisabonos strategijos, kuri, kaip suprantu, nepavyko, trūkumų. Kodėl mus ištiko tokia pragaištinga ekonomikos krizė? Kodėl Europos Sąjungoje turime tiek daug socialinių ir darbo rinkos problemų? Nemanome, kad gera mintis parengti Lisabonos strategiją ir ją persvarstyti neatlikus atidaus apgalvojimo, savikritikos ir tikro konsultavimosi proceso, – tokio, kokio reikalauja profesinės sąjungos ir socialinė platforma, – nes Lisabonos sutartis labai svarbi mums visiems ir Europos Sąjungos perspektyvai. Galiausiai noriu panagrinėti Stokholmo programą. Kaip ir apie daugelį šių didelių programų, apie ją atsiliepiama kaip apie puikų dalyką, – būtent taip kalbama apie ją ir būtent taip daugiausia žmonės mano apie ją. Tačiau mano frakcija yra susidariusi įspūdį, kad nėra laisvės ir saugumo pusiausvyros. Nesutinkame su šia aplinkybe, todėl pabrėšime tai naudodamiesi SWIFT pavyzdžiu. Sprendimas neįtraukti SWIFT į darbotvarkę – didelė klaida. Pone J. M. Barroso, nepaisydamas susirūpinimo duomenų apsauga, šiuo negalutiniu susitarimu dėl SWIFT bandote apeiti Parlamentą. Tai rodo, kad laisvė ir saugumas šiuo metu nesubalansuoti."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs kungs, cerams, jūs sapratīsiet, ka es kā šā Parlamenta politiskās grupas vadītāja, protams, jūtos gandarīta, ka sievietēm arvien vairāk izdodas izvirzīties Eiropas Savienības vadošajos amatos. Tomēr ļoti būtiski ir tas, lai sieviešu viedoklis tiktu ņemts vērā neatkarīgi no mūsu skaita šeit. Jūs varat paļauties uz mums, un mēs jums palīdzēsim nodrošināt to, lai arī turpmāk sievietēm Komisijā būtu ietekmīgi amati. Mēs nevēlamies tikai simboliskus žestus. Divos visaugstākajos amatos esošie un baronese ir izpelnījušies lielu publicitāti. Šā Parlamenta deputāti ir vairāk pazīstami ar baronesi nekā ar . Mums būs iespēja viņus labāk iepazīt uzklausīšanā. Es ierosinu izteikt kungam priekšlikumu tikties ar šā Parlamenta politiskajām grupām, lai mēs par viņu uzzinātu vairāk. Visi runā, ka beļģi ar viņu ļoti lepojas. Kādēļ viņš neorganizē diskusijas ar Parlamenta politiskajām grupām, lai iepazīstinātu ar sevi jau pilnvaru termiņa sākumā? Tādas ir manas domas par pagājušās nedēļas notikumiem. Drīz ir gaidāma nākamā augstākā līmeņa sanāksme. kungs, es nedomāju, ka mēs pārāk maz runājam par Kopenhāgenas konferenci. Mēs izdarām pārāk maz loģisku secinājumu no savām sarunām. Šonedēļ Parlamentā notiks balsojums par rezolūciju, kurā ir ietverts viss Kopenhāgenas konferencei nepieciešamais, ja jūs ticat Apvienoto Nāciju Organizācijai un zinātniekiem. Laika gaitā eiropieši arvien mazāk atbalsta šos priekšlikumus. Mana galvenās problēmas analīze liecina, ka klimata aizsardzība tiek uzskatīta par slogu un ka iespējas, ko varētu sniegt konsekventa politika klimatu pārmaiņu jomā, netiek pienācīgi novērtētas. Vēl viens jautājums, kurš ir ietverts nākamās augstākā līmeņa sanāksmes darba kārtībā, ir Lisabonas stratēģija. Viens no šās stratēģijas ilgtermiņa uzdevumiem ir veicināt ilgtspējīgu attīstību, bet mums nav izdevies to panākt. Dažādiem Lisabonas stratēģijas pīlāriem ir periodiski mainījusies nozīmīguma pakāpe. Vides aizsardzība, sociālais taisnīgums un ilgtspēja parasti ir bijuši nobīdīti otrajā plānā, dodot priekšroku vecākām un, manuprāt, arī novecojušām prioritātēm, proti, rūpniecības, ekonomikas un pat pētniecības jomai. Ja nākamajā augstākā līmeņa sanāksmē tiks nolemts, ka mums pavasarī būs jāpieņem pārskatītā Lisabonas stratēģija, tad mums vairs nav laika analizēt šīs stratēģijas trūkumus, jo, manuprāt, tā ir cietusi neveiksmi. Kādēļ mēs esam saskārušies ar postošo ekonomisko krīzi? Kādēļ mums Eiropas Savienībā ir tik daudz sociālo un darba tirgus problēmu? Mēs uzskatām, ka Lisabonas stratēģijai nebūs jēgas, ja pārskatīšanas procesā tā netiks apspriesta plašāk un izvērtēta rūpīgāk, ar lielāku paškritiku, kā to ierosināja arodbiedrības un Sociālā platforma, jo šī stratēģija ir ļoti nozīmīga mums visiem, kā arī ES nākotnei. Nobeigumā es vēlētos pieminēt Stokholmas programmu. Kā daudzas citas šādas vērienīgas programmas, tā šķiet pietiekami laba, un tas pastāvīgi tiek apgalvots, jo tāds ir arī cilvēku viedoklis par šo programmu. Tomēr manai grupai ir radies priekšstats, ka tajā trūkst līdzsvarotības starp brīvību un drošību. Mēs nepiekrītam šādam risinājumam un uzsvērsim to, izmantojot piemēru ar nolīgumu. Tā bija liela kļūda neietvert dienas kārtībā šo jautājumu. kungs, jūs ar pagaidu nolīgumu cenšaties apiet Parlamentu, vienlaikus ignorējot par datu aizsardzību radītās bažas. Tas liecina, ka pašlaik brīvība un drošība nav līdzsvarā."@lv13
"Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident! Sie werden verstehen können, dass ich mich als Chefin einer Fraktion in diesem Haus natürlich auch freue, dass es uns Frauen geglückt ist, den Frauen an der Spitze der Europäischen Union jetzt insgesamt mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Wir legen aber Wert darauf, dass es nicht nur zahlenmäßig eine Berücksichtigung von Frauen gibt. Sie können sicher sein, wir werden Sie dabei unterstützen, diese Frauen auch in einflussreiche Positionen innerhalb der Kommission zu bringen. Wir wollen nicht nur eine Pro-forma-Berücksichtigung. Es hat ja zu den Personalien der Topjobs, zu Herman Van Rompuy und Lady Ashton, eine Menge Presse gegeben. Lady Ashton ist diesem Haus besser bekannt als Herman Van Rompuy. Wir werden sie in den Anhörungen jetzt noch besser kennenlernen. Ich würde Ihnen empfehlen: Schlagen sie Herman Van Rompuy vor, freiwillig in die Fraktionen dieses Hauses zu gehen, sich bekannter zu machen. Die Belgier sind sehr stolz auf ihn, das höre ich von überall. Warum dann nicht eine freiwillige Debatte mit den Fraktionen dieses Hauses, um zu Beginn seiner Amtszeit besser miteinander ins Gespräch zu kommen? Das war der Blick zurück auf die letzte Woche. Der nächste Gipfel steht ja unmittelbar bevor. Ich finde nicht, Martin Schulz, dass wir zu wenig über Kopenhagen diskutieren. Wir ziehen zu wenig konsequente Schlüsse aus unseren Diskussionen. Dieses Parlament wird in dieser Woche über eine Entschließung abstimmen, in der alles steht, was für Kopenhagen richtig wäre, wenn man der UNO oder der Wissenschaft traut. Die Europäer haben sich aber von diesen Empfehlungen im Laufe der Zeit mehr und mehr zurückgezogen. Meine Analyse des Kernproblems dahinter ist immer wieder, dass der Klimaschutz als Last empfunden wird und dass man die Chancen, die in einer konsequenten Klimapolitik liegen, nicht erkennt. Ein anderer Tagesordnungspunkt für den nächsten Gipfel ist die Lissabon-Strategie. Die Lissabon-Strategie hat eigentlich schon lange auch die Aufgabe, nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Wir haben das aber nicht geschafft. Die unterschiedlichen Säulen dieser Lissabon-Strategie sind immer unterschiedlich gewichtet worden. Umwelt, soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit sind immer zulasten von alten, meiner Meinung nach überkommenen industriepolitischen, wirtschaftspolitischen, sogar forschungspolitischen Prioritäten an den Rand gedrängt worden. Wenn Sie jetzt vorhaben, beim nächsten Gipfel zu entscheiden, dass wir im Frühjahr die revidierte Lissabon-Strategie verabschieden, fehlt uns Zeit für eine Analyse der Schwächen einer meiner Meinung nach gescheiterten Lissabon-Strategie. Warum sind wir denn in die tiefste ökonomische Krise hineingeraten? Warum haben wir so viele soziale Probleme, Arbeitsmarktprobleme in der Europäischen Union? Die Lissabon-Strategie vorzubereiten, die Revision ohne sorgfältige Reflexion, ohne Selbstkritik, ohne einen echten Konsultationsprozess – wie er von Gewerkschaften und auch der eingefordert wird – vorzunehmen, halten wir für nicht gut, denn diese Lissabon-Strategie ist für uns alle, für die Perspektive der Union sehr wichtig. Zum Schluss zum Stockholm-Programm. Es klingt wie viele der großen Programme gut, was immer wieder dazu gesagt wird, was sich in den allgemeinen Erwägungen befindet. Aber meine Fraktion hat den Eindruck, dass die Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit in eine Schieflage gerät. Wir sind mit dieser Entwicklung nicht einverstanden, und wir machen das aktuell an dem Umgang mit SWIFT fest. Es ist ein großer Fehler gewesen, dass wir SWIFT nicht auf diese Tagesordnung gesetzt haben. Sie, Herr Barroso, versuchen, dieses provisorische SWIFT-Abkommen unter Missachtung von Datenschutzbedenken am Parlament vorbei zu entscheiden. Das ist ein Beleg dafür, dass die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zurzeit nicht in Ordnung ist."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Barroso, u zult begrijpen dat ik, als leider van een fractie in dit Parlement, natuurlijk blij ben dat wij vrouwen erin zijn geslaagd de vrouwen aan de top van de Europese Unie zichtbaarder te maken. Het is echter belangrijk voor ons dat niet slechts getalsmatig met vrouwen rekening wordt gehouden. U kunt erop rekenen dat wij u zullen helpen ervoor te zorgen dat deze vrouwen invloedrijke posities binnen de Commissie gaan bekleden. Wij nemen geen genoegen met symbolische gebaren. De personen op de topposities, Herman van Rompuy en barones Ashton, zijn veel in de publiciteit geweest. De leden van dit Parlement kennen barones Ashton beter dan Herman van Rompuy. Tijdens de hoorzittingen kunnen we hen nog beter leren kennen. Ik raad u aan Herman van Rompuy uit te nodigen voor een ontmoeting met de fracties in dit Parlement, zodat we hem beter kunnen leren kennen. Iedereen zegt dat de Belgen erg trots op hem zijn. Waarom gaat hij niet vrijwillig een debat aan met de fracties in dit Parlement, zodat we elkaar aan het begin van zijn ambtstermijn beter kunnen leren kennen? Tot zover mijn terugblik op vorige week. De volgende top staat al voor de deur. Mijnheer Schulz, ik vind niet dat we te weinig over Kopenhagen spreken. We trekken te weinig logische conclusies uit onze besprekingen. Het Parlement stemt deze week over een resolutie die alles omvat wat, als we de Verenigde Naties en de wetenschappers mogen geloven, goed is voor Kopenhagen. De inwoners van Europa hebben in de loop der tijd steeds meer afstand genomen tot deze aanbevelingen. Mijn interpretatie van het centrale probleem hierachter is dat klimaatbescherming wordt gezien als een last, en dat de kansen die door een consequent klimaatbeleid worden geboden, niet worden onderkend. Een ander agendapunt voor de volgende top is de Lissabonstrategie. Eén van de opdrachten voor de lange termijn van deze strategie was steeds de bevordering van duurzame ontwikkeling. Deze doelstelling hebben we echter niet kunnen verwezenlijken. De verschillende pijlers van de Lissabonstrategie hebben altijd ongelijke prioriteiten gehad. Het milieu, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid zijn altijd gemarginaliseerd ten gunste van oudere en, naar mijn mening, achterhaalde prioriteiten in verband met industrieel, economisch, en zelfs onderzoeksbeleid. Indien u van plan bent tijdens de volgende top te besluiten dat we de herziene Lissabonstrategie in de lente moeten aannemen, hebben we niet genoeg tijd om de zwakke plekken van de Lissabonstrategie, die in mijn optiek is mislukt, te analyseren. Hoe zijn we in zo’n desastreuze economische crisis verzeild geraakt? Waarom zijn er in de Europese Unie zo veel sociale en arbeidsmarktproblemen? Het is volgens ons geen goed idee de Lissabonstrategie voor te bereiden en te herzien zonder zorgvuldige beschouwing, zonder zelfkritiek en zonder een echte raadplegingsprocedure zoals waartoe is opgeroepen door de vakbonden en het Sociale Platform, want de Lissabonstrategie is voor ons allen en voor het perspectief van de Europese Unie van groot belang. Ten slotte zou ik de aandacht willen vestigen op het Stockholm-programma. Zoals vaak het geval is bij zulke grote programma’s, klinkt het als iets goeds. Dat wordt er ook voortdurend over gezegd en dat lijken mensen er ook, over het algemeen, van te vinden. Bij mijn fractie bestaat echter de indruk dat er een onbalans bestaat tussen vrijheid en veiligheid. Wij zijn het niet eens met deze ontwikkeling, en we zullen dit duidelijk maken aan de hand van SWIFT. Het was een ernstige vergissing om SWIFT niet op de agenda te zetten. Mijnheer Barroso, met deze voorlopige overeenkomst inzake SWIFT probeert u het Parlement buiten spel te zetten, terwijl u ook de zorgen over gegevensbescherming naast u neerlegt. Dit bewijst dat vrijheid en veiligheid op dit moment niet in evenwicht zijn."@nl3
". Panie przewodniczący, panie Barroso! Rozumie pan, że jako liderka jednej z grup tej Izby jestem, rzecz jasna, zadowolona, że nam, kobietom, udało się sprawić, byśmy były bardziej widoczne na najwyższych szczeblach Unii Europejskiej. Ważne jest jednak dla nas, by kobiety nie były tylko uwzględniane w statystykach. Możecie liczyć na naszą pomoc w zapewnianiu, by kobiety te miały silną pozycję w strukturach Komisji. Nie chcemy tylko pustych gestów. Wiele uwagi poświęcono już osobom zajmującym najwyższe stanowiska, Hermanowi Van Rompuyowi i baronesie Ashton. Posłowie do tej Izby znają baronessę Ashton lepiej niż Hermana Van Rompuya. Będziemy mieli możliwość jeszcze lepszego ich poznania w trakcie przesłuchań. Proponuję, byście zaproponowali Hermanowi Van Rompuyowi, by przyszedł do tej Izby i spotkał się z grupami, tak byśmy mogli dowiedzieć się o nim więcej. Wszyscy mówią, że Belgowie są z niego bardzo dumni. Dlaczego nie miałby przeprowadzić dobrowolnej debaty z grupami tej Izby, tak byśmy mogli lepiej poznać się u progu jego kadencji? To tytułem nawiązania do zeszłego tygodnia. Wkrótce rozpocznie się kolejny szczyt. Panie pośle Schulz! Nie mam wrażenia, że zbyt mało rozmawiamy o Kopenhadze. Wyciągamy z naszych dyskusji zbyt mało logicznych wniosków. W tym tygodniu Parlament będzie głosował nad rezolucją zalecającą wszystko, co byłyby korzystne z punktu widzenia Kopenhagi, jeśli wierzyć ONZ i naukowcom. W miarę upływu czasu obywatele Europy w coraz większym stopniu dystansują się od tych zaleceń. Moja analiza głównego problemu, który się za tym kryje, prowadzi do odkrycia, że ochrona klimatu jest traktowana jako ciężar, i że możliwości, jakie stwarza konsekwentna polityka klimatyczna, nie są dostrzegane. Kolejnym punktem porządku obrad na następny szczyt jest strategia lizbońska. Jednym z długoterminowych zadań tej strategii było promowanie zrównoważonego rozwoju, ale nie udało nam się tego zadania zrealizować. Poszczególnym filarom strategii lizbońskiej zawsze nadawano różną wagę. Środowisko naturalne, sprawiedliwość społeczna oraz zrównoważony rozwój były zawsze marginalizowane kosztem starszych i, moim zdaniem, przestarzałych priorytetów odnoszących się do polityki przemysłowej, gospodarczej, a nawet polityki w dziedzinie badań. Jeżeli zamierzacie zdecydować w trakcie następnego szczytu, że powinniśmy przyjąć zmienioną strategię lizbońską wiosną, nie mamy czasu na przeanalizowanie słabych stron strategii lizbońskiej, która, w moim odczuciu, okazała się porażką. Dlaczego pogrążyliśmy się w tak katastrofalnym kryzysie gospodarczym? Dlaczego mamy tak wiele problemów społecznych i problemów na rynku pracy w Unii Europejskiej? Nie uważamy, by dobrym pomysłem było przegotowanie strategii lizbońskiej i przeprowadzenie jej przeglądu bez uważnej refleksji, bez samokrytyki i bez autentycznego procesu konsultacji, takiego jak ten, do którego wezwały związki zawodowe i platforma społeczna, ponieważ strategia lizbońska jest bardzo ważna dla nas wszystkich oraz dla Unii Europejskiej. Wreszcie chciałabym się przyjrzeć programowi sztokholmskiemu. Jak wiele spośród tych dużych programów, brzmi dobrze i tak też ciągle się o nim mówi, i tak też, jak się zdaje, myślą o nim ludzie. Jednakże moja grupa odnosi wrażenie, że istnieje nierównowaga między wolnością a bezpieczeństwem. Nie zgadzamy się na taki obrót spraw i będziemy to podkreślać, powołując się na przykład SWIFT. Nieuwzględnienie umowy SWIFT w porządku obrad było poważnym błędem. Panie Barroso! Proponując tymczasową umowę SWIFT, stara się pan pominąć Parlament, lekceważąc obawy związane z ochroną danych. Świadczy to o tym, że obecnie nie ma równowagi między sferami wolności a bezpieczeństwa."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Presidente da Comissão, decerto compreenderá que eu, como líder de um dos grupos desta Assembleia, me congratule pelo facto de nós, mulheres, termos conseguido dar maior visibilidade às nossas congéneres que ocupam cargos de topo na União Europeia. Cremos, porém, que é importante que as mulheres não sejam consideradas apenas em termos numéricos. V. Exa. poderá contar com a nossa ajuda para garantir que elas venham a ocupar cargos influentes no seio da Comissão. Não queremos gestos meramente simbólicos. Tem havido imensa publicidade em torno dos nomes designados para os cargos de topo, respectivamente Herman Van Rompuy e a Baronesa Ashton. Os deputados deste Parlamento estão mais familiarizados com Lady Ashton do que com o ex-Primeiro-Ministro belga Van Rompuy. Teremos oportunidade de os conhecer ainda melhor no decurso das audições. Peço-lhe que sugira a Herman Van Rompuy que venha encontrar-se com os grupos deste Parlamento, para que possamos saber um pouco mais sobre ele. Todos dizem que os Belgas têm imenso orgulho na sua pessoa. Por que é que ele não participa voluntariamente num debate com os grupos políticos aqui representados, para que possamos ficar a conhecer-nos melhor, desde o início do seu mandato? Acabei de lançar um olhar retrospectivo à semana que passou. A próxima cimeira está prestes a arrancar. Senhor Deputado Schulz, não me parece que se fale assim tão pouco de Copenhaga. O que tiramos é muito poucas conclusões lógicas dos nossos debates. Esta semana, o Parlamento irá votar uma resolução que, a acreditar nas Nações Unidas e nos cientistas, inclui tudo o que seria apropriado para Copenhaga. Com o tempo, os cidadãos europeus têm vindo a afastar-se progressivamente dessas recomendações. A meu ver, as causas que explicam este fenómeno são, por um lado, o facto de a protecção do clima ser encarada como um fardo, e, por outro, o não reconhecimento das oportunidades proporcionadas por uma política climática coerente. Outro ponto na agenda da próxima cimeira é a Estratégia de Lisboa. Uma das tarefas a longo prazo no âmbito desta Estratégia consistiu na promoção do desenvolvimento sustentável, algo que, no entanto, não fomos capazes de alcançar. Sempre se atribuíram diferentes níveis de importância aos diferentes pilares da Agenda de Lisboa. Domínios como o ambiente, a justiça social e a sustentabilidade foram sempre marginalizados, a favor de prioridades mais antigas e – em minha opinião – ultrapassadas, relativas às políticas industrial, económica e até de investigação. Se a intenção é decidir, na próxima cimeira, que devemos adoptar na Primavera a Estratégia de Lisboa renovada, não teremos tempo para analisar os pontos fracos da Estratégia de Lisboa – a qual, em meu entender, falhou. Por que motivo mergulhámos numa crise económica tão desastrosa? Por que razão temos tantos problemas a nível social e do mercado de trabalho na União Europeia? Não nos parece que seja boa ideia preparar e rever a Agenda de Lisboa sem efectuar uma reflexão cuidadosa, sem proceder a uma auto-crítica, sem lançar um verdadeiro processo de consulta, como o que foi exigido pelos sindicatos e pela Plataforma Social; porque a Estratégia de Lisboa tem uma importância fundamental para todos nós e para o futuro da União Europeia. Por último, gostaria de me deter sobre o Programa de Estocolmo. Tal como muitos outros grandes programas, também este parece ser bastante positivo; é essa a voz corrente e parece ser essa também a opinião geral. No entanto, o meu grupo tem a impressão de que existe um desequilíbrio entre liberdade e segurança. Não concordamos com este desenvolvimento e procuraremos ilustrá-lo, recorrendo ao exemplo do acordo SWIFT. A não inclusão do SWIFT na agenda foi um erro grave. Senhor Presidente Barroso, V. Exa. está a tentar passar por cima do Parlamento com este acordo provisório, ao mesmo tempo que ignora as preocupações relativamente à protecção de dados. Trata-se de um indício claro de que não existe actualmente um equilíbrio entre liberdade e segurança."@pt17
". Domnule preşedinte, domnule Barroso, veţi înţelege că, în calitate de lider al grupului acestui Parlament, sunt, desigur, încântată că am reuşit să le facem mai vizibile pe femeile de la vârful Uniunii Europene. Cu toate acestea, este important pentru noi ca femeile să nu fie luate în considerare doar numeric. Vă puteţi baza pe noi pentru a vă asigura că aceste femei au poziţii influente în cadrul Comisiei. Nu dorim doar gesturi simbolice. S-a făcut multă publicitate referitoare la persoanele din poziţiile de vârf, Herman Van Rompuy şi baroana Ashton. Deputaţii din acest Parlament sunt mai familiarizaţi cu baroana Ashton decât cu Herman Van Rompuy. Vom avea ocazia de a-i cunoaşte şi mai bine în cadrul audierilor. Vă recomand să-i sugeraţi lui Herman Van Rompuy să vină să cunoască grupurile din acest Parlament, astfel încât să putem afla mai multe despre el. Toată lumea spune că belgienii sunt foarte mândri de el. De ce nu se înscrie într-o dezbatere voluntară cu grupurile din această Cameră, ca să ne putem cunoaşte mai bine la începutul mandatului său? Aceasta a fost retrospectiva mea de săptămâna trecută. Următorul summit va avea loc în curând. Domnule Schulz, nu cred că vorbim prea puţin despre Copenhaga. Tragem prea puţine concluzii logice din discuţiile noastre. Parlamentul va vota în această săptămână o rezoluţie care include tot ceea ce ar fi bine pentru Copenhaga, dacă daţi crezare oamenilor de ştiinţă şi Naţiunilor Unite. Oamenii din Europa au început să se îndepărteze tot mai mult de aceste recomandări în timp. Analiza mea a problemei centrale din spatele acestui lucru este faptul că protejarea climei este privită drept o povară şi că oportunităţile prezentate de o politică consecventă în domeniul mediului nu sunt recunoscute. Un alt punct pe ordinea de zi a următorului summit este Strategia de la Lisabona. Unu dintre sarcinile pe termen lung ale acestei strategii a fost promovarea dezvoltării durabile, dar nu am putut atinge acest obiectiv. Pilonilor diferiţi ai Strategiei de la Lisabona li s-a acordat întotdeauna niveluri diferite de importanţă. Mediul, justiţia socială şi dezvoltarea durabilă au fost întotdeauna marginalizate în favoarea unei priorităţi mai vechi şi, din punctul meu de vedere, mai învechite referitoare la politica industrială, economică şi chiar de cercetare. Dacă intenţionaţi să decideţi la următorul summit că ar trebui să adoptăm Strategia de la Lisabona revizuită în primăvară, nu avem timp să analizăm slăbiciunile acesteia, care, după cum văd eu, a eşuat. De ce am ajuns într-o astfel de criză economică dezastruoasă? De ce avem atât de multe probleme sociale şi pe piaţa muncii în Uniunea Europeană? Nu credem că este o idee bună să pregătim Strategia de la Lisabona şi să o revizuim fără o analiză atentă, fără auto-critică şi fără un proces de consultare veridic, precum cel iniţiat de sindicatele şi Platforma Socială, deoarece Strategia de la Lisabona este foarte importantă pentru noi toţi şi pentru perspectiva Uniunii Europene. În final, aş dori să vorbesc despre Programul de la Stockholm. Ca multe dintre aceste programe mari, pare a fi un lucru bun şi tocmai aceasta se spune mereu despre el şi aceasta este ceea ce par să gândească oamenii în general. Cu toate acestea, grupul meu are impresia că există un dezechilibru între libertate şi securitate. Nu suntem de acord cu această evoluţie şi vom sublinia acest lucru utilizând exemplul SWIFT. A fost o greşeală gravă să nu includeţi SWIFT pe ordinea de zi. Domnule Barroso, încercaţi să evitaţi Parlamentul cu acest acord provizoriu privind SWIFT, neţinând cont de preocupările pentru protecţia datelor. Aceasta este o indicaţie a faptului că libertatea şi securitatea sunt în prezent în afara calculului."@ro18
"Vážený pán predseda, pán Barroso, určite pochopíte, že ako vedúcu predstaviteľku skupiny v tomto Parlamente ma teší, že sa nám ženám podarilo viacej zviditeľniť ženy na čele Európskej únie. Dôležité je však pre nás aj to, že sa ženy neberú do úvahy len súvislosti s číslami. Môžete sa na nás spoľahnúť, že pomôžeme zabezpečiť, aby tieto ženy v Komisii získali vplyvné funkcie. Nechceme len formálne gestá. Okolo ľudí v najvyšších funkciách, Hermana Van Rompuya a barónky Ashtonovej, bolo veľa publicity. Poslanci a poslankyne v tomto Parlamente lepšie poznajú barónku Ashtonovú ako Hermana Van Rompuya. Budeme mať príležitosť spoznať ich ešte lepšie počas vypočutí. Odporúčam vám navrhnúť pánovi Hermanovi Van Rompuyovi, nech sa príde stretnúť so skupinami v Parlamente, aby sme sa o ňom dozvedeli viac. Každý hovorí, že Belgičania sú na neho veľmi pyšní. Prečo sa nezapojí do dobrovoľnej rozpravy so skupinami v tomto Parlamente, aby sme sa navzájom lepšie spoznali ešte na začiatku jeho funkčného obdobia? Toľko môj pohľad späť na uplynulý týždeň. Ďalší samit je tu čoskoro. Pán Schulz, nemyslím si, že o Kodani hovoríme príliš málo. Iba z diskusií vyvodzujeme príliš málo logických záverov. Tento týždeň bude Parlament hlasovať o uznesení, ktoré zahŕňa všetko, čo by v Kodani bolo správne, ak veríme Organizácii Spojených národov a vedcom. Európania ale časom od týchto odporúčaní stále viac upúšťajú. Moje vysvetlenie hlavného problému za tým všetkým je, že ochrana klímy sa považuje za záťaž a že príležitosti prezentované dôslednou politikou v oblasti klímy ostávajú nepochopené. Ďalším bodom programu nadchádzajúceho samitu je lisabonská stratégia. Jednou z dlhodobých úloh tejto stratégie je podpora trvalo udržateľného rozvoja, ale dosiahnuť ju sme neboli schopní. Rôznym pilierom lisabonskej stratégie sa vždy prisudzovali rozdielne stupne dôležitosti. Životné prostredie, sociálna spravodlivosť a trvalá udržateľnosť sa vždy odsúvali na okraj záujmu v prospech starších a podľa môjho názoru zastaraných priorít, ktoré súvisia s priemyselnou, hospodárskou a dokonca výskumnou politikou. Ak plánujete na ďalšom samite rozhodnúť, že by sme revidovanú lisabonskú stratégiu mali prijať na jar, potom nemáme čas na analýzu slabých stránok tejto podľa mňa neúspešnej stratégie. Prečo sme sa dostali do takej katastrofálnej hospodárskej krízy? Prečo máme v Európskej únii toľko sociálnych problémov a problémov s trhom práce? Nemyslíme si, že pripraviť lisabonskú stratégiu a preskúmať ju bez starostlivej reflexie, bez sebakritiky a bez skutočného konzultačného procesu, aký žiadajú odbory a sociálna platforma, je dobrý nápad, pretože lisabonská stratégia je veľmi dôležitá pre nás všetkých aj pre perspektívu Európskej únie. Nakoniec by som sa chcela pozrieť na Štokholmský program. Ako mnoho týchto veľkých programov, znie to ako dobrá vec, aj sa tak o ňom stále hovorí a zdá sa, že ľudia si to vo všeobecnosti o ňom aj myslia. Naša skupina však nadobudla dojem, že tu existuje nerovnováha medzi slobodou a bezpečnosťou. Nesúhlasíme s týmto vývojom a budeme na to poukazovať na príklade dohody SWIFT. Nezaradiť SWIFT do programu bolo obrovskou chybou. Pán Barroso, s touto predbežnou dohodou SWIFT sa pokúšate obísť Parlament a ignorujete obavy spojené s ochranou údajov. To je znakom skutočnosti, že sloboda a bezpečnosť sú momentálne v nerovnováhe."@sk19
". Gospod predsednik, gospod Barroso, razumeli boste, da sem kot voditeljica skupine v tem Parlamentu seveda zadovoljna, da smo ženske uspele povečati našo prepoznavnost na vrhu Evropske unije. Vendar pa nam je pomembno tudi to, da se na nas ne gleda samo v smislu številk. Lahko se zanesete, da vam bomo pomagali zagotoviti, da bodo te ženske dobile vpliven položaj v Komisiji. Nočemo samo simboličnih potez. O osebah na najvišjih mestih, gospodu Hermanu Van Rompuyu in baronici Ashton, je bilo veliko povedanega. Poslanci tega Parlamenta veliko bolje poznajo baronico Ashton kot gospoda Hermana Van Rompuya. Na zaslišanjih bomo imeli priložnost, da se z njima še bolje seznanimo. Priporočam vam, da gospodu Hermanu Van Rompuyu predlagate, da se sestane s skupinami v tem Parlamentu, da bi lahko o njem izvedeli več. Vsi pravijo, da so Belgijci nanj zelo ponosni. Zakaj se prostovoljno ne udeleži pogovorov s skupinami v tem Parlamentu, da bi se lahko na začetku njegovega mandata bolje spoznali? Toliko o prejšnjem tednu. Bliža se naslednji vrh. Gospod Schulz, mislim, da o Københavnu ne govorimo premalo. Iz naših razprav smo potegnili premalo logičnih zaključkov. Parlament bo naslednji teden glasoval o resoluciji, ki vključuje vse, kar bi bilo dobro za København, če verjamete Združenim narodom in znanstvenikom. Ljudje v Evropi so se v teku časa čedalje bolj odmikali od teh priporočil. Moja analiza osrednjega problema, ki se skriva za tem, je, da se zaščita podnebja razume kot breme in da priložnosti, ki jih ponuja dosledna podnebna politika, niso bile prepoznane. Druga točka dnevnega reda na naslednjem vrhu je lizbonska strategija. Ena izmed dolgoročnih nalog te strategije je spodbujati trajnostni razvoj, vendar tega nismo uspeli doseči. Različnim stebrom lizbonske strategije se je ves čas pripisovala različna pomembnost. Okolje, socialna pravičnost in trajnost so bili vedno potisnjeni na rob v korist starejšim in po mojem mnenju zastarelim prednostnim nalogam, povezanim z industrijsko, gospodarsko in celo raziskovalno politiko. Če nameravate na naslednjem vrhu skleniti, da bo treba spomladi sprejeti spremenjeno lizbonsko strategijo, potem nimamo časa za analiziranje slabosti lizbonske strategije, ki je, kot to razumem jaz, doživela neuspeh. Zakaj nas je doletela tako katastrofalna gospodarska kriza? Zakaj imamo v Evropski uniji toliko socialnih problemov in problemov na trgu dela? Prepričani smo, da ni pametno pripravljati lizbonsko strategijo in jo nato spreminjati brez temeljitega premisleka, brez samokritičnosti in brez pravega posvetovalnega postopka, kot ga zahtevajo sindikati in socialna platforma, saj je lizbonska strategija zelo pomembna za vse nas in za perspektivo Evropske unije. Na koncu bi želela spregovoriti o stockholmskem programu. Kot mnogi izmed teh velikih programov je tudi ta videti kot dobra stvar, tako pa se o njem tudi nenehno govori in očitno tako o njem na splošno mislijo tudi ljudje. Vendar pa je moja skupina dobila vtis, da je med svobodo in varnostjo neravnovesje. S tem se ne strinjamo in to bomo poudarili s primerom sistema SWIFT. To, da sistem SWIFT ni bil vključen v dnevni red, je bila huda napaka. Gospod Barroso, s tem začasnim sporazumom SWIFT želite iti mimo Parlamenta in se pri tem ne meniti za pomisleke o varstvu podatkov. To kaže na dejstvo, da svoboda in varnost trenutno nista v ravnovesju."@sl20
"Herr talman, herr Barroso! Som gruppledare i Europaparlamentet är jag naturligtvis nöjd med att vi kvinnor har lyckats öka synligheten för EU:s kvinnliga ledare. Men det är viktigt för oss att det inte bara är antalet kvinnor som räknas. Ni kan lita på att vi hjälper er att se till att kvinnorna har inflytelserika tjänster i kommissionen. Vi vill inte bara ha symboliska gester. Det har blivit stor publicitet om personerna på toppjobben, Herman Van Rompuy och Catherine Ashton. Europaparlamentets ledamöter är mer bekanta med Catherine Ashton än med Herman Van Rompuy. Vi kommer att få möjlighet att lära känna dem ännu bättre vid utfrågningarna. Jag rekommenderar att ni ber Herman Van Rompuy att komma hit för att träffa parlamentets grupper, så att vi får veta mer om honom. Alla säger att belgarna är mycket stolta över honom. Varför inleder han inte en frivillig debatt med grupperna i Europaparlamentet, så att vi kan lära känna varandra bättre i början av hans mandatperiod? Det var min tillbakablick på veckan som gick. Nästa toppmöte äger snart rum. Herr Schulz! Jag tycker inte vi talar för lite om Köpenhamn. Vi drar för få logiska slutsatser från våra diskussioner. Parlamentet ska den här veckan rösta om en resolution som inkluderar allt som skulle vara på sin plats i Köpenhamn, om man tror på Förenta staterna och forskarna. EU:s invånare har alltmer kommit att ta avstånd från dessa rekommendationer. Min analys av det centrala problemet bakom detta är att klimatskyddet ses som en börda och att de möjligheter som en konsekvent klimatpolitik innebär inte erkänns. En annan punkt på dagordningen för nästa toppmöte är Lissabonstrategin. En av de långsiktiga uppgifterna för denna strategi har varit att främja hållbar utveckling, men vi har inte kunnat uppnå detta. Lissabonstrategins olika pelare har alltid prioriterats olika mycket. Miljö, social rättvisa och hållbarhet har alltid marginaliserats till förmån för äldre och, enligt min åsikt, förlegade prioriteringar som gäller industripolitik, ekonomisk politik och även forskningspolitik. Om ni vid nästa toppmöte tänker besluta att vi i vår ska anta den reviderade Lissabonstrategin har vi inte tid att analysera svagheterna med Lissabonstrategin vilken, som jag ser det, har misslyckats. Varför hamnade vi i en sådan katastrofal ekonomisk kris? Varför har vi så många sociala problem och arbetsmarknadsproblem i EU? Vi tror inte att det är någon god idé att utarbeta Lissabonstrategin och se över den utan noggrann eftertanke, utan självkritik och utan en verklig samrådsprocess, vilket krävs av fackföreningar och sociala organisationer, eftersom Lissabonstrategin är mycket viktig för oss alla och för EU:s perspektiv. Slutligen vill jag ta upp Stockholmsprogrammet. Liksom många av dessa stora program låter det bra. Det är vad man ständigt säger om den och det är vad folk i allmänhet verkar tänka. Min grupp har dock fått intrycket att det finns en obalans mellan frihet och säkerhet. Vi är inte positiva till denna utveckling och vi kommer att uppmärksamma detta med hjälp av Swift-exemplet. Det var ett allvarligt misstag att inte föra upp Swift på dagordningen. Herr Barroso! Ni försöker kringgå parlamentet med detta preliminära Swift-avtal, och samtidigt bortse från farhågorna beträffande uppgiftsskyddet. Det är ett tecken på att friheten och säkerheten just nu inte är balanserade."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph