Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-015"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-015"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I shall not go back to the nominations of last week. Let me just say that there was good news and there was bad news. The bad news was that it was not a Liberal who was in the President’s seat, but the good news was that it was a Belgian. As the President of the Commission said, Belgium is, in fact, a country with an overall consensus, certainly about European matters and about the future of Europe. So, Mr Barroso, what we hope now is that we have a new Commission as soon as possible. I hope that there will be a large number of Liberal Commissioners in it –some people are saying there are too many, but for me 50% would be good! I think that nearly one third of Liberal Commissioners is a good figure. Anyway, I am very pleased that, of the eight Liberal Commissioners who have been presented as candidates for the Commission, there are four women, so there is a gender balance in the Liberal presence in the Commission. On priorities, I think that there are three main priorities for the next days and weeks. First of all, Copenhagen. We have to make a success of it. I think there are two remaining questions: how to address the concerns of the developing world, and how to make a treaty that is legally binding, because that is the main question. What the substance of the treaty will be is important, but more important in my view is the legally binding character of all this. The second point is the Stockholm Programme. For our group, the basic point here is the balance between security and freedom. It is obvious that we have to protect our citizens against terrorism and organised crime, but maybe, after 9/11, we have put too much focus on security and protection. I think that the Stockholm Programme – and also the philosophy of your Presidency – has to rebalance that towards respect for fundamental rights and also more openness in society. I think this is the big ambition and what the Stockholm Programme has to do. The view of our group, the ALDE Group, is that it is more ambitious than the Tampere Programme and the Hague Programme, but with a more important focus on the fundamental rights of the people. It is good to protect and to organise security, but you have to do it in a balanced way with respect for fundamental rights. The third big task for the next days, as the President of the Commission said, is financial supervision. Mr Barroso, I think that it is perhaps becoming more and more clear that in the end, a single European financial supervisor is what we need. We need a good supervisory body for cross-border financial institutions that would link micro- and macro-supervision and perhaps link it as closely as possible to the European Central Bank – why not? – and, naturally, also to what is happening in the Commission. What is important now is that the Council does not downsize the proposals that are on the table. That is my fear for the moment. In Parliament, we are pushing for more ambitious proposals, but I think the temptation for the moment in the Council is in the opposite direction. Therefore, it is absolutely necessary that there is a good understanding about this between the Commission and Parliament, which will involve saying to the Council: that is codecision procedure, so if you come with proposals and the Council comes with proposals which go down towards the Commission proposals, that is not going to work in the Parliament. We are going in the opposite direction. I think there is a majority here in Parliament in favour of going in the direction of a single supervisor. That is what we need in the future, and I think it is an important message to give to you to give to the Presidency, because there will certainly be a huge discussion on 10 and 11 December when there is the next European Council."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, nebudu se vracet k nominacím z minulého týdne. Řeknu jen, že zprávy byly dobré a špatné. Špatnou zprávou je, že nepředsedal liberál, ale dobrou je, že to byl Belgičan. Jak prohlásil předseda Komise, v Belgii v podstatě panuje celkový konsenzus, rozhodně ohledně evropských záležitostí a ohledně budoucnosti Evropy. Takže, pane Barroso, nyní doufáme, že budeme mít v co nejbližší době novou Komisi. Já doufám, že v ní bude hodně liberálních komisařů – někdo tvrdí, že jich je tam až příliš, ale podle mne by 50 % bylo dobrých! Domnívám se, že téměř třetina liberálních komisařů je dobré číslo. Každopádně mne těší, že z osmi liberálních komisařů, kteří byli představeni jako kandidáti pro Komisi, jsou čtyři ženy, takže v liberálním zastoupení mužů a žen v Komisi panuje rovnováha. Co se týká priorit, domnívám se, že pro následující dny a týdny existují tři hlavní priority. Především Kodaň. Musíme zajistit, že konference skončí úspěchem. Domnívám se, že zbývají dvě otázky: Jak odpovědět na obavy rozvojových zemí a jak dospět k právně závazné smlouvě, protože tato otázka je nejdůležitější. Obsah smlouvy bude důležitý, ale podle mého názoru je ještě důležitější právní závaznost toho všeho. Druhým bodem je Stockholmský program. V této věci je pro naši skupinu zásadním bodem rovnováha mezi bezpečností a svobodou. Je zřejmé, že musíme chránit občany před terorismem a organizovaným zločinem, ale možná jsme po událostech z 11. září kladli přílišný důraz na bezpečnost a ochranu. Domnívám se, že Stockholmský program – a rovněž filozofie vašeho předsednictví – musí vrátit rovnováhu směrem k respektování základních práv a rovněž k větší otevřenosti společnosti. Podle mého názoru je toto velkou ambicí a tím, co Stockholmský program musí učinit. Podle naší skupiny, skupiny ALDE, je tento program ambicióznější než program z Tampere a Haagský program, ale s významnějším zaměřením na základní práva lidí. Chránit a zavádět bezpečnostní opatření je dobré, ale je třeba tak činit vyváženým způsobem a respektovat přitom základní práva. Třetím obrovským úkolem nadcházejících dnů je, jak prohlásil předseda Komise, finanční dohled. Pane Barroso, domnívám se, že je asi čím dál jasnější, že v konečném důsledku potřebujeme jeden evropský orgán pro finanční dohled. Je nám zapotřebí kvalitního orgánu pro dohled nad přeshraničními finančními institucemi, který by spojil dohled na mikro a makroúrovni a možná ho i co nejtěsněji propojil s Evropskou centrální bankou – proč ne? A přirozeně i s tím, co se odehrává v Komisi. Nyní je důležité, aby Rada nezmenšila rozsah návrhů, jež byly nastoleny. Toho se v současné době obávám. V Parlamentu se snažíme prosadit ambicióznější návrhy, ale mám pocit, že v současnosti panuje v Radě pokušení vydat se opačným směrem. Proto je naprosto nezbytné, aby v této záležitosti panovalo mezi Komisí a Parlamentem porozumění, v rámci něhož řekneme Radě: Máme proces spolurozhodování, takže pokud přijdete s návrhy a Rada přijde s návrhy, které budou méně ambiciózní než návrhy Komise, pak v Parlamentu neprojdou. My se pohybujeme opačným směrem. Domnívám se, že v Parlamentu existuje většina, která podporuje směřování k jedinému společnému orgánu dohledu. To budeme v budoucnu potřebovat a domnívám se, že je důležité vám předat toto poselství pro předsednictví, protože 10. a 11. prosince, kdy se bude konat příští zasedání Evropské rady, rozhodně dojde k rozsáhlé diskusi."@cs1
"Hr. formand! Jeg skal ikke vende tilbage til indstillingen af kandidater i sidste uge. Lad mig blot sige, at der var en god nyhed, og der var en dårlig nyhed. Den dårlige nyhed var, at det ikke var en liberal, der blev valgt som formand, men den gode nyhed var, at det var en belgier. Som kommissionsformanden nævnte, er Belgien faktisk et land præget af konsensus – og helt bestemt vedrørende EU-spørgsmål og EU's fremtid. Så vi håber nu, at vi hurtigst muligt får Kommissionen på plads. Der vil forhåbentlig være en lang række liberale kommissærer i den – nogle siger, der er for mange, men efter min opfattelse vil en andel på 50 % være godt! Jeg mener, at næsten en tredjedel liberale kommissærer er et godt antal. Det glæder mig i hvert fald meget, at der ud af de otte liberale kommissærer, der er blevet præsenteret som kandidater til Kommissionen, er fire kvinder, så der er kønsbalance blandt de liberale medlemmer af i Kommissionen. Med hensyn til prioritetsområder er der efter min mening tre vigtige prioriteringer for den nærmeste fremtid. Først og fremmest topmødet i København. Vi er nødt til at gøre det til en succes. Jeg mener, at der er to udestående spørgsmål, nemlig hvordan vi får taget fat på bekymringerne i udviklingslandene, og hvordan vi får indgået en traktat, der er juridisk bindende, fordi det jo er det afgørende spørgsmål. Hvad substansen er i traktaten vil være af stor betydning, men efter min opfattelse er det vigtigere, at aftalen får juridisk bindende karakter. Det andet punkt er Stockholmprogrammet. For vores gruppe er det grundlæggende punkt her balancen mellem sikkerhed og frihed. Det er tydeligt, at vi er nødt til at beskytte borgerne mod terror og organiseret kriminalitet, men måske har vi efter den 9. september haft for stor fokus på sikkerhed og beskyttelse. Jeg mener, at man i Stockholmprogrammet – og også i filosofien bag hr. Barossos formandskab – skal genskabe en balance, der hælder imod respekt for de grundlæggende rettigheder og også større åbenhed i samfundet. Jeg mener, dette er den store ambition og det, Stockholmprogrammet skal gøre. Holdningen i vores gruppe, ALDE-Gruppen, er, at det er mere ambitiøst end Tampereprogrammet og Haagprogrammet – og har stor fokus på den enkeltes grundlæggende rettigheder. Det er godt at beskytte og sørge for sikkerhed, men man skal gøre det på en afbalanceret måde med respekt for de grundlæggende rettigheder. Den tredje store opgave for den nærmeste fremtid er, som kommissionsformanden nævnte, finansielt tilsyn. Jeg mener, det muligvis bliver mere og mere åbenlyst, at det, vi i sidste ende har brug for, er en fælles europæisk finanstilsynsmyndighed. Vi er nødt til at have et godt tilsynsorgan for grænseoverskridende finansinstitutioner, der vil kunne forbinde tilsyn på mikro- og makronivau, og eventuelt sammenkæde tilsynsmyndigheden mest muligt med Den Europæiske Centralbank – hvorfor ikke? – og naturligvis også med det, der sker i Kommissionen. Det vigtige lige nu er, at Rådet ikke udvander de forslag, som er på bordet. Det er min frygt i øjeblikket. Her i Parlamentet presser vi på for at få et mere ambitiøst forslag, men jeg tror, at Rådet i øjeblikket føler sig fristet til at gå i den modsatte retning. Det er derfor strengt nødvendigt, at der er en god forståelse omkring dette mellem Kommissionen og Parlamentet, hvilket indebærer, at Rådet får at vide, at der er en fælles beslutningsprocedure, så hvis der kommer nogle forslag, og Rådet kommer med forslag, der er ringere end Kommissionens forslag, vil det ikke komme til at fungere i Parlamentet. Vi vil gå i den modsatte retning. Jeg tror, der her i Parlamentet er flertal for at gå i retning af en enkelt tilsynsmyndighed. Det er det, vi har brug for fremover, og jeg tror, det er et vigtigt budskab at sende til formandskabet, fordi der med sikkerhed bliver enorme diskussioner den 10. og 11. december på det næste møde i Det Europæiske Råd."@da2
"Herr Präsident! Ich werde nicht zu den Ernennungen von letzter Woche zurückkehren. Lassen Sie mich einfach sagen, dass es eine gute Nachricht gab und dass es eine schlechte Nachricht gab. Die schlechte Nachricht war, dass kein Liberaler auf dem Sitz des Präsidenten saß, aber die gute Nachricht war, dass es ein Belgier war. Wie der Präsident der Kommission gesagt hat, ist Belgien tatsächlich ein Land mit einem allgemeinen Konsens, und zwar auf jeden Fall über europäische Angelegenheiten und über die Zukunft Europas. Also Herr Barroso, jetzt hoffen wir, dass wir so bald wie möglich eine neue Kommission haben werden. Ich hoffe, dass darin eine große Anzahl liberaler Kommissare sein wird – manche sagen, es gibt zu viele, aber für mich wären 50 % in Ordnung! Ich denke, dass fast ein Drittel liberale Kommissare eine gute Zahl wäre. Egal, ich bin sehr erfreut über die acht liberalen Kommissare, die als Kandidaten für die Kommission vorgestellt wurden, davon sind vier Frauen, also gibt es einen Geschlechterausgleich bei der liberalen Beteiligung an der Kommission. Bezüglich der Prioritäten denke ich, dass es drei Hauptprioritäten für die nächsten Tage und Wochen gibt. Als erstes Kopenhagen. Wir müssen es zu einem Erfolg führen. Ich denke, es sind noch zwei Fragen offen: wie begegnet man den Sorgen der Entwicklungsländer und wie schafft man einen Vertrag, der rechtsverbindlich ist, denn das ist die wichtigste Frage. Der Inhalt des Vertrages ist wichtig, aber noch wichtiger ist meiner Meinung nach die Rechtsverbindlichkeit desselben. Der zweite Punkt ist das Stockholm-Programm. Für unsere Fraktion ist der wichtigste Punkt hier die Ausgeglichenheit von Sicherheit und Freiheit. Es ist offensichtlich, dass wir unsere Bürger gegen Terrorismus und organisiertes Verbrechen schützen, aber vielleicht haben wir nach dem 11.9. zu viel Gewicht auf Sicherheit und Schutz gelegt. Ich denke, dass das Stockholm-Programm – und auch die Philosophie unserer Präsidentschaft – dies wieder in Richtung der Achtung der Grundrechte und auch mehr Offenheit in der Gesellschaft ausgleichen muss. Ich denke, dass ist ein großer Anspruch und das, was das Stockholm-Programm erreichen muss. Die Ansicht unserer Fraktion, der ALDE-Fraktion, ist, dass es ehrgeiziger ist als das Tampere-Programm und das Haager Programm, aber sich mehr auf die Grundrechte der Menschen konzentriert. Es ist gut, die Sicherheit zu schützen und zu organisieren, aber dies muss ausgeglichen geschehen und unter Achtung der Grundrechte. Die dritte große Aufgabe in den nächsten Tagen ist, wie der Präsident der Kommission gesagt hat, die Finanzaufsicht. Herr Barroso, ich denke, dass es schließlich immer klarer wird, dass wir eine einzelne europäischen Finanzaufsicht benötigen. Wir brauchen ein gutes Aufsichtsgremium für grenzübergreifende Finanzinstitutionen, das die Mikro- und die Makroaufsicht miteinander verbinden würde und sie vielleicht so eng wie möglich mit der Europäischen Zentralbank verbinden würde – warum nicht? – und natürlich auch mit der Kommission. Jetzt ist es wichtig, dass der Rat die vorliegenden Vorschläge nicht verkleinert. Das ist im Moment meine Sorge. Im Parlament drängen wir auf ehrgeizige Vorschläge, aber ich denke, die Versuchung geht im Rat im Moment in die entgegengesetzte Richtung. Daher denke ich, dass es absolut notwendig ist, dass es darüber ein gutes Einverständnis gibt zwischen der Kommission und dem Parlament, dazu ist es erforderlich, dass wir dem Rat sagen: dass dies ein Mitentscheidungsverfahren ist, wenn Sie also mit Vorschlägen kommen und der Rat mit Vorschlägen kommt, die den Vorschlägen der Kommission ähneln, dann funktioniert das im Parlament nicht. Wir gehen in die entgegengesetzte Richtung. Ich denke, dass es hier im Parlament eine Mehrheit für die Richtung einer einzelnen Aufsicht gibt. Das brauchen wir in der Zukunft, und ich denke, dass dies eine wichtige Botschaft für Sie und die Präsidentschaft ist, denn es wird sicherlich am 10. und 11. Dezember, wenn der nächste Europäische Rat stattfindet, eine große Diskussion geben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν θα επανέλθω στους διορισμούς της περασμένης εβδομάδας. Επιτρέψτε μου απλά να δηλώσω ότι υπήρξαν καλά και κακά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι ο Πρόεδρος δεν προήλθε από τους Φιλελεύθερους, αλλά τα καλά νέα είναι ότι είναι Βέλγος. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, το Βέλγιο είναι πράγματι μια χώρα με συνολική συναίνεση, σίγουρα όσον αφορά ευρωπαϊκά ζητήματα και το μέλλον της Ευρώπης. Συνεπώς, κύριε Barroso, αυτό που ελπίζουμε τώρα είναι η σύσταση νέας Επιτροπής το συντομότερο δυνατό. Ελπίζω ότι θα υπάρξουν πολλοί φιλελεύθεροι Επίτροποι – κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι υπερβολικά πολλοί, αλλά για εμένα ποσοστό 50% θα ήταν καλό! Πιστεύω ότι σχεδόν ένα τρίτο φιλελεύθερων Επιτρόπων είναι καλή αναλογία. Σε κάθε περίπτωση, είμαι πολύ χαρούμενος που από τους οκτώ φιλελεύθερους Επιτρόπους που παρουσιάστηκαν ως υποψήφιοι, οι τέσσερις είναι γυναίκες, επομένως υπάρχει ισορροπία των φύλων σε ό,τι αφορά την παρουσία των Φιλελευθέρων στην Επιτροπή. Ως προς τις προτεραιότητες, πιστεύω ότι υπάρχουν τρεις βασικές προτεραιότητες για τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Καταρχάς, η Κοπεγχάγη. Πρέπει να στεφθεί με επιτυχία. Νομίζω ότι απομένουν δύο ερωτήματα: πώς να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες του αναπτυσσόμενου κόσμου και πώς να δημιουργήσουμε μια νομικά δεσμευτική συνθήκη, επειδή αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Η ουσία της συνθήκης είναι σημαντική, αλλά πιο σημαντικός, κατά την άποψή μου, είναι ο νομικά δεσμευτικός χαρακτήρας της. Το δεύτερο σημείο είναι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Για την Ομάδα μας, εν προκειμένω, το βασικό σημείο είναι η ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας. Είναι προφανές ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες μας κατά της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, ωστόσο ενδέχεται, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, να έχουμε επικεντρωθεί υπερβολικά στην ασφάλεια και την προστασία. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης –και επίσης η φιλοσοφία της Προεδρίας σας– πρέπει να επανακαθορίσει αυτήν την ισορροπία προς όφελος του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και μεγαλύτερης διαφάνειας στην κοινωνία. Πιστεύω ότι αυτή είναι η μεγάλη φιλοδοξία, την οποία πρέπει να εκπληρώσει το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Κατά την άποψη της Ομάδας μας, ALDE, είναι πιο φιλόδοξο από το πρόγραμμα του Τάμπερε και το πρόγραμμα της Χάγης, αλλά με πιο σημαντική εστίαση στα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου. Η προστασία και η οργάνωση της ασφάλειας είναι θετική, όμως πρέπει να πραγματοποιείται ισορροπημένα με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η τρίτη σημαντική προτεραιότητα των ημερών, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής, είναι η χρηματοπιστωτική εποπτεία. Κύριε Barroso, πιστεύω ότι ίσως γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι αυτό που τελικά χρειαζόμαστε είναι ενιαία ευρωπαϊκή αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Χρειαζόμαστε καλή εποπτική αρχή για διασυνοριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η οποία θα συνδέει τη μικροεποπτεία με τη μακροεποπτεία και ενδεχομένως θα την συνδέει όσο πιο στενά γίνεται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα –γιατί όχι;– και, φυσικά, με τα δρώμενα στην Επιτροπή. Το σημαντικό αυτήν τη στιγμή είναι το Συμβούλιο να μην υποτιμήσει τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Αυτός είναι ο φόβος μου προς το παρόν. Στο Κοινοβούλιο ασκούμε πιέσεις για πιο φιλόδοξες προτάσεις, ωστόσο πιστεύω ότι ο πειρασμός επί του παρόντος στο Συμβούλιο βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, είναι απόλυτα απαραίτητο να υπάρχει σωστή κατανόηση αυτού μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι θα δηλώσουν στο Συμβούλιο: αυτή είναι η διαδικασία συναπόφασης, επομένως εάν καταθέσετε προτάσεις οι οποίες υποτιμούν τις προτάσεις της Επιτροπής, αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει στο Κοινοβούλιο. Πάμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πιστεύω ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου υποστηρίζει την πορεία προς μια ενιαία εποπτική αρχή. Αυτό χρειαζόμαστε στο μέλλον, και πιστεύω ότι πρόκειται για σημαντικό μήνυμα το οποίο θα σας δώσουμε για να μεταφέρετε στην Προεδρία, επειδή σίγουρα θα υπάρξει εκτεταμένη συζήτηση στις 10 και 11 Δεκεμβρίου κατά την επόμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου."@el10
"Señor Presidente, no voy a volver a los nombramientos de la semana pasada. Permítame decir simplemente que hubo buenas y malas noticias. Las malas noticias fueron que no fue un liberal el que ocupó la presidencia, pero las buenas noticias es que fue un belga. Como dijo el Presidente de la Comisión, Bélgica es, de hecho, un país con un consenso global, desde luego con respecto a cuestiones europeas y al futuro de Europa. Por tanto, señor Barroso, lo que esperamos ahora es que tengamos una nueva Comisión lo antes posible. Espero que haya un gran número de comisarios liberales en ella; hay quien dice que hay demasiados, pero para mí un 50 % estaría bien. Creo que casi un tercio de comisarios liberales es una buena cifra. De cualquier modo, me alegra mucho que, de los ocho comisarios liberales que se han presentado como candidatos para la Comisión, haya cuatro mujeres, para que haya un equilibrio de sexos en la presencia liberal en la Comisión. Sobre las prioridades, creo que hay tres principales para los próximos días y semanas. Ante todo, Copenhague. Tenemos que lograr que sea un éxito. Creo que hay dos cuestiones sin respuesta: cómo abordar las preocupaciones del mundo en desarrollo y cómo lograr un tratado legalmente vinculante, ya que esta es la principal cuestión. El contenido del tratado es importante, pero más lo es, en mi opinión, su carácter legalmente vinculante. El segundo punto es el programa de Estocolmo. Para nuestro grupo, la cuestión básica aquí es el equilibrio entre seguridad y libertad. Es obvio que debemos proteger a nuestros ciudadanos del terrorismo y del crimen organizado, pero quizás, tras el 11 de septiembre, hemos concedido demasiada importancia a la seguridad y a la protección. Creo que el programa de Estocolmo —y también la filosofía de su Presidencia— tiene que lograr un reequilibrio hacia el respeto a los derechos fundamentales y a una mayor apertura de la sociedad. Creo que es la gran ambición y lo que debe hacer el programa de Estocolmo. La opinión de nuestro grupo, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, es que es más ambicioso que el programa de Tampere y que el programa de La Haya, pero se centra más en los derechos fundamentales de las personas. Está bien proteger y organizar la seguridad, pero hay que hacerlo respetando el equilibrio con los derechos fundamentales. La tercera gran tarea para los próximos días, como mencionó el Presidente de la Comisión, es la supervisión financiera. Señor Barroso, creo que cada vez está más claro que, al final, lo que hace falta es un único supervisor financiero europeo. Necesitamos un buen organismo supervisor para las instituciones financieras transfronterizas que conecte la supervisión micro con la macro y quizás se conecte de la forma más estrecha posible con el Banco Central Europeo —¿por qué no?— y, naturalmente, también con lo que sucede en la Comisión. Lo importante ahora es que el Consejo no recorte las propuestas que están sobre la mesa. Eso es lo que temo en estos momentos. En el Parlamento, estamos apoyando propuestas más ambiciosas, pero creo que la tentación por el momento en el Consejo está en la dirección contraria. En consecuencia, es fundamental que exista un buen entendimiento a este respecto entre la Comisión y el Parlamento, que conllevará decir al Consejo: en eso consiste el procedimiento de codecisión, así que si usted y el Consejo vienen con propuestas que se inclinan a favor de las propuestas de la Comisión, no esperen obtener el apoyo del Parlamento. Vamos en dirección contraria. Creo que existe una mayoría en el Parlamento a favor de avanzar hacia un supervisor único. Es lo que necesitamos en el futuro y opino que es un mensaje importante que debo transmitirles a usted y a la Presidencia, ya que va a haber un enorme debate los días 10 y 11 de diciembre, cuando se celebre el próximo Consejo Europeo."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ma ei hakka taas rääkima eelmisel nädalal toimunud ametissenimetamistest. Lubage mul vaid öelda, et oli nii häid kui ka halbu uudiseid. Halb uudis oli see, et eesistuja toolile ei istunud liberaal, kuid hea uudis oli see, et ta on belglane. Nagu Euroopa Komisjoni president ütles, on Belgia tegelikult riik, mis on üldiselt üksmeelne, eriti aga Euroopa asjade ja Euroopa tuleviku suhtes. Niisiis, härra Barroso, me loodame nüüd, et meil on võimalikult pea olemas uus komisjoni koosseis. Ma loodan, et seal on palju liberaalidest volinikke – mõned inimesed ütlevad, et neid on liiga palju, kuid minu jaoks oleks hea, kui neid oleks 50%. Ma arvan, et kui liberaalidest volinikke on ligikaudu kolmandik, on ka see hea näitaja. Igal juhul on mul hea meel, et kaheksast komisjoniliikme kandidaadina üles seatud liberaalist neli on naised, nii et komisjoni liberaalidest liikmete seas valitseb sooline tasakaal. Mis puudutab prioriteete, siis järgmisteks päevadeks ja nädalateks on neid kolm peamist. Esimene on Kopenhaagen. Meil tuleb sellest teha edulugu. Ma arvan, et meil on veel kaks lahendamata küsimust: kuidas käsitleda arengumaade muresid ja kuidas saavutada leping, mis oleks õiguslikult siduv, sest see on kõige olulisem teema. See, milline on lepingu sisu, on küll oluline, kuid minu arvates on veel olulisem selle õiguslikult siduv olemus. Teine punkt on Stockholmi programm. Meie fraktsiooni jaoks on selles kõige olulisemaks küsimuseks tasakaal turvalisuse ja vabaduse vahel. Ilmselgelt tuleb meil oma kodanikke kaitsta terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse eest, kuid võib-olla oleme pärast 11. septembri terrorirünnakuid pööranud turvalisusele ja kaitsele liialt palju tähelepanu. Ma arvan, et Stockholmi programmi ja ka teie eesistumise filosoofia abil peaks hakkama taas rohkem tähelepanu pöörama põhiõiguste austamisele ja ühiskonna suuremale avatusele. Ma arvan, et see on suur eesmärk ja Stockholmi programmi peamine ülesanne. Meie, fraktsiooni ALDE arvates on see edasipüüdlikum kui Tampere ja Haagi programm, kuid mis veelgi olulisem, selles käsitletakse rohkem inimeste põhiõigusi. Turvalisuse kaitsmine ja korraldamine on hea, kuid seda tuleb teha tasakaalustatult, austades sealjuures põhiõigusi. Nagu komisjoni president ütles, puudutab järgmiste päevade kolmas suur ülesanne finantsjärelevalvet. Härra Barroso, minu arvates saab järjest selgemaks, et lõppude lõpuks vajame me ühtset Euroopa finantsjärelevalvajat. Me vajame riigiüleste finantsinstitutsioonide jaoks head järelevalveorganit, mis ühendaks omavahel mikro- ja makrotasandi järelevalve ning seostaks selle võimalikult tihedalt Euroopa Keskpangaga – miks ka mitte? – ja mõistagi ka sellega, mis toimub komisjonis. Nüüd on oluline, et nõukogu ei kahandaks esitatud ettepanekuid. Praegu kardan ma just seda. Meie parlamendis tegutseme selle nimel, et esitataks rohkem ja põhjalikumaid ettepanekuid, kuid minu arvates on praegu nõukogul kiusatus minna vastupidises suunas. Seepärast on ülimalt vajalik, et komisjon ja Euroopa Parlament mõistaksid üksteist selles küsimuses hästi, sealhulgas edastaksid nõukogule järgmise sõnumi: tegemist on kaasotsustamismenetlusega, nii et kui komisjon esitab ettepanekud ja kui nõukogu esitab ettepanekud, mis on väiksema kaaluga kui komisjoni ettepanekud, siis parlamendis see läbi ei lähe. Meie läheme vastupidises suunas. Ma arvan, et enamik parlamendiliikmetest pooldab liikumist ühtse järelevalvaja poole. Just seda vajame me tulevikus ning ma arvan, et see on meie tähtis sõnum teile ja teie peaksite selle edastama eesistujariigile, sest kindlasti toimub selle üle põhjalik arutelu 10. ja 11. detsembril, kui toimub järgmine Euroopa Ülemkogu kohtumine."@et5
"Arvoisa puhemies, en palaa viime viikon nimityksiin. Haluan vain todeta, että osa uutisista oli hyviä ja osa huonoja. Huono uutinen oli se, ettei puheenjohtajaksi valittu liberaalia, mutta hyvä uutinen oli se, että hän oli belgialainen. Kuten komission puheenjohtaja totesi, Belgia on todellakin valtio, jossa vallitsee yleinen konsensus, ainakin EU:n asioista ja EU:n tulevaisuudesta. Puheenjohtaja Barroso, me toivommekin nyt saavamme uuden komission mahdollisimman pian. Toivon, että siinä on paljon liberaaleja komission jäseniä – jotkut sanovat, että niitä on liikaa, mutta minusta 50 prosenttia olisi hyvä määrä! Katson, että lähes yksi kolmasosa liberaaleja komission jäseniä on hyvä osuus. Joka tapauksessa olen erittäin tyytyväinen siihen, että kahdeksan komission jäseneksi esitetyn liberaalin joukossa on neljä naista, eli liberaalien osuudessa vallitsee sukupuolten tasapaino. Katson, että seuraavina päivinä ja viikkoina kolme painopistealaa on ylitse muiden. Ensimmäinen on Kööpenhamina. Meidän on saatava se onnistumaan. Katson, että jäljellä on kaksi kysymystä: miten käsitellä kehitysmaiden ongelmia ja miten tehdä sopimus, joka on oikeudellisesti sitova, koska se on tärkein kysymys. Sopimuksen sisältö on tärkeä, mutta vieläkin tärkeämpää minun mielestäni on kaiken tämän oikeudellisesti sitova luonne. Toinen painopisteala on Tukholman ohjelma. Meidän ryhmämme mielestä peruskysymyksenä siinä on turvallisuuden ja vapauden tasapaino. On selvää, että meidän on suojeltava kansalaisiamme terrorismilta ja järjestäytyneeltä rikollisuudelta, mutta ehkä olemme keskittyneet syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen liikaa turvallisuuteen ja suojeluun. Katson, että Tukholman ohjelmassa – ja myös teidän puheenjohtajuuskautenne filosofiassa – sitä on tasapainotettava perusoikeuksien ja myös avoimen yhteiskunnan suuntaan. Katson, että se suuri tavoite ja se mitä Tukholman ohjelmalla on tehtävä. Meidän ryhmämme, ALDE-ryhmän näkemys on se, että ohjelma on Tampereen ohjelmaa ja Haagin ohjelmaa kunnianhimoisempi, mutta siinä keskitytään enemmän kansalaisten perusoikeuksiin. On hyvä suojella ja organisoida turvallisuutta, mutta se on tehtävä tasapainoisesti kunnioittaen perusoikeuksia. Kolmas tulevien päivien suuri tehtävä on, kuten komission puheenjohtaja totesi, rahoitusvalvonta. Puheenjohtaja Barroso, katson, että on käymässä entistä selvemmäksi, että loppujen lopuksi tarvitsemme yhden eurooppalaisen rahoitusvalvojan. Tarvitsemme rajat ylittäviä rahoituslaitoksia varten hyvän valvontaelimen, joka yhdistäisi mikro- ja makrovalvonnan ja ehkä yhdistäisi ne mahdollisimman lähelle Euroopan keskuspankkia – miksi ei? – sekä luonnollisesti myös siihen, mitä tapahtuu komissiossa. Nyt tärkeää on se, että neuvosto ei supista pöydällä olevia ehdotuksia. Sitä minä pelkään tällä hetkellä. Euroopan parlamentissa pyrimme tekemään entistä kunnianhimoisempia ehdotuksia, mutta luulen, että neuvostossa on tällä hetkellä houkutus toimia päinvastoin. Siksi on ehdottoman tärkeää, että asiasta vallitsee hyvä ymmärrys komission ja Euroopan parlamentin välillä, mikä sisältää viestin neuvostolle: se on yhteispäätösmenettely, niin että jos te teette ehdotuksia ja neuvosto tekee ehdotuksia, jotka ovat erisuuntaisia kuin komission ehdotukset, niin se ei toimi parlamentissa. Olemme menossa vastakkaiseen suuntaan. Uskon, että enemmistö täällä parlamentissa kannattaa yhden valvojan järjestelmää. Sitä me tarvitsemme tulevaisuudessa, ja pidän sitä tärkeänä viestinä teille välitettäväksi puheenjohtajalle, koska 10. ja 11. joulukuuta käydään vilkasta keskustelua, kun seuraava Eurooppa-neuvoston kokous pidetään."@fi7
"Monsieur le Président, je ne reviendrai pas sur les nominations de la semaine dernière. Permettez-moi seulement de dire qu’il y a eu une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c’est que ce n’est pas un libéral qui occupe le siège présidentiel, mais la bonne nouvelle, c’est qu’il s’agit d’un Belge. Comme l’a dit le président de la Commission, la Belgique est, de fait, un pays de consensus, assurément en ce qui concerne les questions européennes et l’avenir de l’Europe. Bien, Monsieur Barroso, ce que nous espérons à présent, c’est d’avoir une nouvelle Commission le plus tôt possible. J’espère qu’elle comptera un grand nombre de commissaires libéraux – certains disent que les libéraux sont trop nombreux, mais, pour moi, 50 %, ce serait bien! Je pense qu’à peu près un tiers de commissaires libéraux serait un bon chiffre. De toute façon, je suis très heureux que, sur les huit commissaires libéraux qui ont été présentés comme candidats pour la Commission, il y ait quatre femmes; il y a donc un équilibre entre les hommes et les femmes dans la présence libérale au sein de la Commission. Concernant les priorités, je pense qu’il y en a trois majeures pour les jours et les semaines à venir. Tout d’abord, Copenhague. Nous devons en faire une réussite. Je pense que deux questions demeurent: comment répondre aux inquiétudes des pays en développement, et comment disposer d’un traité qui soit juridiquement contraignant, car c’est le problème principal. Ce que sera le fond du traité est important, mais plus important à mes yeux est le caractère juridiquement contraignant de tout cela. Le deuxième point concerne le programme de Stockholm. Pour notre groupe, le point essentiel ici est l’équilibre entre sécurité et liberté. Il est évident que nous devons protéger nos concitoyens contre le terrorisme et le crime organisé, mais il est possible qu’après le 9 septembre, nous nous soyons trop focalisés sur la sécurité et la protection. Je crois que le programme de Stockholm – et c’est aussi la philosophie de votre Présidence – doit opérer un rééquilibrage vers le respect des droits fondamentaux et aussi vers plus d’ouverture dans la société. Je crois que c’est une grande ambition et ce à quoi doit parvenir le programme de Stockholm. Selon notre groupe, le groupe ALDE, ce programme est plus ambitieux que le programme de Tampere et le programme de La Haye, tout en étant davantage centré sur les droits fondamentaux des citoyens. Il est bon de protéger et d’organiser la sécurité, mais vous devez le faire d’une manière équilibrée, en respectant les droits fondamentaux. La troisième grande tâche pour les jours à venir, comme l’a dit le président de la Commission, c’est la surveillance financière. M. Barroso, je crois qu’il devient peut-être de plus en plus évident que ce dont nous avons finalement besoin, c’est d’un contrôleur financier unique européen. Il nous faut un bon organisme de surveillance des institutions financières transfrontalières qui associerait micro-surveillance et macro-surveillance, et qui soit peut-être aussi proche que possible de la Banque centrale européenne – pourquoi pas? – et, naturellement, également de ce qui se déroule à la Commission. Ce qui importe à présent, c’est que le Conseil ne réduise pas la portée des propositions qui se trouvent sur la table. C’est la crainte que je ressens pour le moment. Au Parlement, nous demandons davantage de propositions ambitieuses, mais je crois que la tentation du moment au Conseil va dans la direction opposée. C’est pourquoi il est absolument nécessaire qu’il y ait une bonne entente à ce sujet entre la Commission et le Parlement, nous permettant de dire au Conseil qu’il s’agit de la procédure de codécision; donc, si le Conseil vient avec des propositions moins ambitieuses que celles de la Commission, cela ne fonctionnera pas au Parlement. Nous irons dans la direction contraire. Je crois qu’une majorité de députés du Parlement souhaite se diriger vers un contrôleur unique. C’est ce dont nous aurons besoin à l’avenir, et je crois que c’est un message important à faire passer à la Présidence, car il y aura certainement une énorme discussion les 10 et 11 décembre lors du prochain Conseil européen."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Nem fogok beszélni a múlt heti kinevezésekről. Csak annyit mondanék, hogy volt jó hír, és volt rossz hír is. A rossz hír az volt, hogy az elnök székébe nem egy liberális politikus került, a jó hír viszont az, hogy az illető belga állampolgár. Ahogyan azt a Bizottság elnöke is említette, Belgium olyan ország, ahol teljes egyetértés uralkodik az európai ügyeket és Európa jövőjét illetően. Tehát, Barroso úr, most azt reméljük, hogy a lehető legrövidebb időn belül létrejön az új Bizottság. Remélem, hogy sok liberális biztos lesz a tagjai között – néhányak szerint már így is sokan vannak, de én az 50%-os arányt tartanám jónak! Szerintem az, hogy a biztosok csaknem harmada liberális politikus, jó aránynak mondható. Mindenesetre nagy örömömre szolgál, hogy a biztosjelöltek közül nyolc liberális politikusból négy nő, tehát a Bizottság liberális részében megvalósul a nemek közötti egyensúly. Ami a prioritásokat illeti, úgy vélem, három fő prioritással kell foglalkoznunk az elkövetkező napokban és hetekben. Az első: Koppenhága. Koppenhágát sikerre kell vinnünk. Már csak két megválaszolandó kérdés marad: hogyan oldjuk meg a fejődő világ problémáit, és hogyan hozzunk létre egy jogilag kötelező érvényű szerződést, mert ez a legfőbb kérdés. A szerződés tartalma is fontos lesz, de véleményem szerint sokkal fontosabb, hogy az egész jogilag kötelező érvényű legyen. A második prioritás a stockholmi program. Képviselőcsoportunk számára ezzel kapcsolatban a biztonság és a szabadság közötti egyensúly a legfontosabb. Nyilvánvaló, hogy meg kell védeni polgárainkat a terrorizmus és a szervezett bűnözés ellen, de szeptember 11-e után talán túl nagy hangsúlyt fektettünk a biztonságra és a védelemre. A stockholmi programnak – és az Ön elnöksége filozófiájának – vissza kell billentenie az egyensúlyt az alapvető jogok tiszteletben tartása és a társadalom nagyobb nyitottsága felé. Szerintem ez az a nagy cél, amit a stockholmi programnak el kell érnie. Az ALDE képviselőcsoport álláspontja az, hogy ez a program nagyra törőbb a tamperei és a hágai programnál, és – ami fontos – nagy hangsúlyt helyez az emberi jogokra. Jó dolog a védelem és a biztonságról való gondoskodás, de mindezt kiegyensúlyozott módon, az alapvető jogok tiszteletben tartása mellett kell megtenni. Az elkövetkező napok harmadik nagy feladata, amint azt a Bizottság elnöke is említette, a pénzügyi felügyelettel kapcsolatos. Barroso úr, véleményem szerint egyre világosabbá válik, hogy végül egy közös európai pénzügyi ellenőrre lesz szükségünk. Kell egy hatékony felügyeleti szerv a határokon átnyúló pénzügyi intézmények számára, amely összekapcsolná a mikro- és a makroszintű felügyeletet, és talán a lehető legszorosabban összekapcsolná azt az Európai Központi Bankkal – miért is ne? –, és persze azzal, ami a Bizottságban történik. Most az a fontos, hogy a Tanács ne vegyen vissza a már előterjesztett javaslatokból. Jelenleg ez az, amitől tartok. A Parlamentben nagyra törőbb javaslatokat szeretnénk látni, de úgy hiszem, hogy a Tanács most az ellenkező irányba hajlik. Ezért mindenképpen szükséges, hogy ez világos legyen a Bizottság és a Parlament számára, ami azt is jelenti, hogy meg kell mondani a Tanácsnak: ez az együttdöntési eljárás, tehát ha te javaslatokkal állsz elő és a Tanács is javaslatokkal áll elő, amelyek a bizottsági javaslatokkal ellentétesek, az nem fog működni a Parlamentben. Így az ellenkező irányba megyünk. Úgy vélem, hogy itt, a Parlamentben a többség egyetértene a közös ellenőrrel. A jövőben erre van szükségünk, és azt hiszem, ez a legfontosabb üzenet, amit Ön átadhat az elnökségnek, mert bizonyosan komoly viták folynak majd december 10-én és 11-én az Európai Tanács soron következő ülésén."@hu11
"Signor Presidente, non voglio ritornare sulla questione delle investiture della settimana scorsa. Consentitemi però di dire che per noi sono state al contempo una buona e una cattiva notizia. Ci dispiace infatti che il presidente non sia un liberale ma siamo lieti che si tratti di un belga. Come ha sottolineato il presidente della Commissione, il Belgio è un paese dove esiste un consenso generale almeno per quanto concerne le questioni europee e il futuro dell’Europa. Ci auguriamo, Presidente Barroso, che la Commissione venga istituita prima possibile. Spero che vengano eletti molti commissari liberali: taluni dicono che sarebbero troppi, ma io ritengo che sarebbe positivo se la metà dei commissari fosse liberale. Credo che quasi un terzo di commissari liberali possa essere una proporzione accettabile. Sono molto lieto che, degli otto commissari liberali che sono stati presentati come candidati, quattro siano donne: c’è quindi parità di genere nella presenza dei liberali in Commissione. Per quando concerne le priorità, credo che ve ne siano tre per i prossimi giorni e le prossime settimane. Innanzi tutto c’è Copenaghen e noi dobbiamo fare in modo che il vertice abbia successo. Le altre due questioni prioritarie sono come affrontare le preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo e come rendere il trattato legalmente vincolante. La sostanza del trattato è importante ma ancora più importante, a mio avviso, è che sia legalmente vincolante. Il secondo punto su cui desidero soffermarmi è il programma di Stoccolma. Per il nostro gruppo il punto essenziale consiste nel trovare un equilibrio tra sicurezza e libertà. Naturalmente occorre proteggere i nostri cittadini dal terrorismo e dalla criminalità organizzata ma ritengo che forse, dopo l’11 settembre, ci si sia concentrati troppo sulla sicurezza e sulla protezione. Ritengo che il programma di Stoccolma, e anche la filosofia della presidenza, debbano ritrovare un equilibrio sugli aspetti dei diritti fondamentali e garantire una maggior apertura nella società. Questa è la grande ambizione cui dovrebbe puntare il programma di Stoccolma. Il gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa ritiene che il programma di Stoccolma sia più ambizioso di quelli di Tampere e dell’Aia e dia maggiore importanza ai diritti fondamentali dei cittadini. E’ positivo proteggere i cittadini e organizzare la sicurezza ma occorre farlo in modo equilibrato e nel rispetto dei diritti fondamentali. Il terzo compito che ci attende nei prossimi giorni è, come ha detto il presidente della Commissione, quello della vigilanza finanziaria. Presidente Barroso, credo che sia sempre più chiaro che in ultima analisi dovremmo avere un’unica autorità di vigilanza finanziaria in Europa. Occorre un’autorità efficiente che vigili sulle istituzioni finanziarie transfrontaliere collegando i livelli di micro e macrovigilanza e forse anche collaborando, se possibile – perché no? – con la Banca centrale europea e naturalmente con la Commissione. Ora è importante che il Consiglio non ridimensioni le proposte in discussione, ecco cosa temo in questo momento. In Parlamento stiamo cercando di avanzare proposte più ambiziose e ritengo che il Consiglio al momento tenda ad andare nella direzione opposta. E’ quindi assolutamente necessario che vi sia una buona intesa tra Commissione e Parlamento. Bisogna dire al Consiglio che esiste una procedura di codecisione e che di conseguenza se il Consiglio avanza proposte che ridimensionano quelle della Commissione non vi sarà l’approvazione del Parlamento in quanto noi stiamo andando nella direzione opposta. Credo che qui in Parlamento la maggioranza sia a favore di un’autorità di vigilanza unica. Ecco di che cosa avremo bisogno in futuro e credo si debba trasmettere un messaggio importante in tal senso alla presidenza dato che sicuramente si discuterà a lungo della questione il 10 e l’11 dicembre in occasione del prossimo Consiglio europeo."@it12
"Gerb. pirmininke, negrįšiu prie praėjusią savaitę keltų kandidatūrų. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad buvo ir gerų, ir blogų naujienų. Bloga naujiena – pirmininko pareigas eina ne liberalas, o gera naujiena – jis belgas. Kaip sakė Komisijos pirmininkas, kalbant būtent apie Europos reikalus ir ateitį, Belgija iš tikrųjų yra bendro sutarimo šalis. Taigi, pone J. M. Barroso, dabar tikimės kuo greičiau turėti naują Komisiją. Tikiuosi, kad joje bus daug Komisijos narių liberalų – kai kurie žmonės sako, kad per daug, tačiau man 50 proc. būtų puikus skaičius! Manau, kad beveik vienas trečdalis Komisijos narių liberalų – tinkamos asmenybės. Bet kuriuo atveju esu labai patenkintas, kad iš aštuonių Komisijos narių liberalų, kurie buvo pristatyti kaip kandidatai į Komisiją, keturios yra moterys, todėl Komisijoje dalyvaujantys abiejų lyčių liberalų atstovai yra pasiskirstę proporcingai. Dėl prioritetų manau, kad artimiausiomis dienomis ir savaitėmis yra trys pagrindiniai prioritetai. Pirmiausia – Kopenhaga. Turime pasistengti, kad ji taptų sėkmės pavyzdžiu. Manau, kad lieka šie du klausimai: kaip spręsti besivystančio pasaulio problemas ir kaip sutartį padaryti teisiškai privalomą, nes tai yra pagrindinis klausimas? Svarbu, koks bus sutarties turinys, tačiau, mano nuomone, daug svarbesnis jos teisiškai privalomas pobūdis. Kitas klausimas – Stokholmo programa. Mūsų frakcijai svarbiausias klausimas – saugumo ir laisvės pusiausvyra. Akivaizdu, kad turime ginti savo piliečius nuo terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, tačiau galbūt po lapkričio 9 d. taip pat turime skirti daug dėmesio saugumui ir apsaugai? Manau, kad Stokholmo programa – taip pat jūsų Tarybai pirmininkaujančios valstybės filosofija – tai turi pakeisti pusiausvyrą pagarbos žmogaus teisėms ir taip pat atviresnės visuomenės naudai. Manau, kad tai yra didžiulis siekis ir tai, ką padės padaryti Stokholmo programa. Mūsų, ALDE frakcijos, nuomone, ji yra daug platesnio užmojo negu Tamperės programa ir Hagos programa, tačiau joje daug daugiau dėmesio skiriama pagrindinėms žmogaus teisėms. Puiku, kad stengiatės apsaugoti ir organizuoti saugumą, tačiau tai turite daryti subalansuotai pagrindinių teisių atžvilgiu. Trečia didžiulė užduotis artimiausiomis dienomis, kaip sakė Komisijos Pirmininkas, yra finansų priežiūra. Pone J. M. Barroso, mano manymu, galbūt vis labiau aiškėja, kad galiausiai bendra Europos finansų priežiūros institucija yra būtent tai, ko mums reikia. Mums reikia geros tarpvalstybinių finansų įstaigų priežiūros institucijos, kuri susietų mikro- ir makrolygio priežiūrą, ir galbūt reikia kuo glaudžiau susieti ją su Europos centriniu banku (kodėl gi ne?) ir, žinoma, taip pat su tuo, kas vyksta Komisijoje. Dabar svarbu, kad Komisija nesumažintų deryboms pateiktų pasiūlymų. Šiuo metu toks mano nuogąstavimas. Parlamente atkakliai siekiame, kad būtų patvirtinti daug platesnio užmojo pasiūlymai, tačiau, manau, šiuo metu Taryboje yra pagunda eiti priešinga kryptimi. Todėl būtinai reikalinga, kad šiuo klausimu būtų geras bendras Komisijos ir Parlamento supratimas, kuris būtų susijęs su galimybe Tarybai pasakyti, kad tai yra bendrų sprendimų priėmimo procedūra, todėl jeigu jūs, Taryba, teikiate pasiūlymus ir teikiate pasiūlymus, kuriais menkinami Komisijos pasiūlymai, to padaryti Parlamente nepavyks. Mes einame priešinga kryptimi. Manau, kad Parlamento dauguma yra už ėjimą vienos priežiūros institucijos link. Būtent to mums reikia ateityje, todėl manau, kad tai svarbi žinia, kurią reikia perduoti jums, kad perduotumėte Tarybai pirmininkaujančiai valstybei, nes gruodžio 10–11 d., kai vyks kitas Europos Vadovų Tarybos susitikimas, tikriausiai vyks įtemptos diskusijos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, savā runā es neatgriezīšos pie pagājušajā nedēļā notikušās kandidātu apstiprināšanas amatos. Ļaujiet man vienīgi teikt, ka saistībā ar to ir gan laba, gan slikta ziņa. Sliktā ziņa ir tāda, ka priekšsēdētāja amatā nav liberāļu grupas pārstāvja, bet labā — ka to ieņem beļģis. Kā jau izteicās Komisijas priekšsēdētājs, Beļģija ir valsts, kurā ar Eiropu un tās nākotni saistītos jautājumos valda vispārēja vienprātība. Tagad kungs, mēs gaidām jaunās Komisijas iespējami drīzu izveidi. Es ceru, ka tajā būs pietiekami daudz komisāru no liberāļu grupas — daži pat saka, ka pārāk daudz, bet es priecātos, ja to būtu 50 %! Tomēr, manuprāt, gandrīz trešā daļa arī ir labs rādītājs. Jebkurā gadījumā es jūtos gandarīts par to, ka no astoņiem Eiropas Komisijai izvirzītajiem Liberāļu grupas pārstāvjiem četras ir sievietes, jo tādējādi šajā politiskajā grupā tiks nodrošināts dzimumu līdzsvars. Kas attiecas uz prioritātēm, tad, manuprāt, turpmākajās dienās un nedēļās tādas būs trīs. Pirmā ir Kopenhāgenas konference. Mums ir jāpanāk, lai tā noritētu sekmīgi. Manuprāt, ir jārod risinājums diviem atlikušajiem jautājumiem, proti, kā kliedēt jaunattīstības valstu bažas un kā panākt, lai līgums būtu juridiski saistošs, jo tas ir pats svarīgākais. Ir svarīgi arī tas, kāds būs tā saturs, tomēr, manuprāt, lielāka nozīme ir šā līguma juridiski saistošam raksturam. Otrā prioritāte ir Stokholmas programma. Mūsu grupai vissvarīgākais ir panākt līdzsvaru starp drošību un brīvību. Nav šaubu, ka mums ir jāaizsargā savi iedzīvotāji pret terorismu un organizēto noziedzību, tomēr iespējams, ka pēc 11. septembra notikumiem ASV mēs pievēršam pārāk lielu uzmanību drošībai un aizsardzībai. Manuprāt, Stokholmas programmai, kā arī jūsu prezidentūras filozofijai ir jābūt vērstai uz to, lai drošība un aizsardzība būtu līdzsvarā ar atklātības veicināšanu sabiedrībā un pamattiesību ievērošanu. Es domāju, ka tas ir nopietns mērķis, kuram ir jābūt ietvertam Stokholmas programmā. Mēs, proti, ALDE grupa, uzskatām, ka šī programma ir daudz vērienīgāka par Tamperes programmu un Hāgas programmu, jo tā ir vairāk vērsta uz pamattiesību ievērošanu. Ir labi nodrošināt aizsardzību un organizēt drošību, bet vienlīdz svarīgi ir arī panākt, lai tiktu ievērotas pamattiesības. Trešais lielais uzdevums, kā jau atzīmēja Komisijas priekšsēdētājs, ir finanšu uzraudzība. kungs, manuprāt, arvien vairāk kļūst skaidrs, ka mums ir vajadzīga vienota Eiropas finanšu uzraudzības iestāde, kas nodrošinātu pārrobežu finanšu iestāžu uzraudzību gan mikrolīmenī gan makrolīmenī un veidotu iespējami ciešāku saikni ar Eiropas Centrālo Banku. Iespējams, šādā veidā varētu arī kontrolēt to, kas notiek Komisijā. Svarīgi ir arī tas, lai Padome nesamazinātu sagatavoto priekšlikumu nozīmi. Tieši tas šobrīd manī rada vislielākās bažas. Mēs Parlamentā uzstājam, ka šiem priekšlikumiem ir jābūt vērienīgākiem, bet, manuprāt, pašreizējā Padomes nostāja liecina par pretējo. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai Komisijai un Parlamentam būtu vienota un pareiza izpratne par šo jautājumu. Parlamentam vajadzētu darīt zināmu Padomei, ka tā ir koplēmuma procedūra, tādēļ, ja jūs nākat klajā ar priekšlikumiem un arī Padome nāk klajā ar priekšlikumiem, kuri ir pretrunā Komisijas priekšlikumiem, Parlaments ar to nebūs apmierināts. Manuprāt, vairums Parlamenta deputātu atbalsta priekšlikumu par vienas uzraudzības iestādes izveidošanu. Tieši šāda iestāde mums nākotnē būs vajadzīga, un, manuprāt, tas ir nozīmīgs vēstījums jums un prezidentūrai, jo 10. un 11. decembrī, kad darbu būs sākusi jaunā Eiropadome, par šo jautājumu norisināsies plašas diskusijas."@lv13
"Mr President, I shall not go back to the nominations of last week. Let me just say that there was good news and there was bad news. The bad news was that it was not a Liberal who was in the President’s seat, but the good news was that it was a Belgian. As the President of the Commission said, Belgium is in fact a country with an overall consensus, certainly about European matters and about the future of Europe. So, Mr Barroso, what we hope now is that we have a new Commission as soon as possible. I hope that there will be a large number of Liberal Commissioners in it –some people are saying there are too many, but for me 50% would be good! I think that nearly one third of Liberal Commissioners is a good figure. Anyway, I am very pleased that, of the eight Liberal Commissioners who have been presented as candidates for the Commission, there are four women, so there is a gender balance in the Liberal presence in the Commission. On priorities, I think that there are three main priorities for the next days and weeks. First of all, Copenhagen. We have to make a success of it. I think there are two remaining questions: how to address the concerns of the developing world, and how to make a treaty that is legally binding, because that is the main question. What the substance of the Treaty will be is important, but more important in my view is the legally binding character of all this. The second point is the Stockholm Programme. For our group, the basic point here is the balance between security and freedom. It is obvious that we have to protect our citizens against terrorism and organised crime, but maybe, after 9/11, we have put too much focus on security and protection. I think that the Stockholm Programme – and also the philosophy of your Presidency – has to rebalance that towards respect for fundamental rights and also more openness in society. I think this is the big ambition and what the Stockholm Programme has to do. The view of our group, the ALDE Group, is that it is more ambitious than the Tampere Programme and the Hague Programme, but with a more important focus on the fundamental rights of the people. It is good to protect and to organise security, but you have to do it in a balanced way with respect for fundamental rights. The third big task for the next days, as the President of the Commission said, is financial supervision. Mr Barroso, I think that it is perhaps becoming more and more clear that in the end a single European financial supervisor is what we need. We need a good supervisory body for cross-border financial institutions that would link micro- and macro-supervision and perhaps link it as closely as possible to the European Central Bank – why not? – and, naturally, also to what is happening in the Commission. What is important now is that the Council does not downsize the proposals that are on the table. That is my fear for the moment. In Parliament we are pushing for more ambitious proposals, but I think the temptation for the moment in the Council is in the opposite direction. Therefore it is absolutely necessary that there is a good understanding about this between the Commission and Parliament, which will involve saying to the Council: that is codecision procedure, so if you come with proposals and the Council comes with proposals which go down towards the Commission proposals, that is not going to work in the Parliament. We are going in the opposite direction. I think there is a majority here in Parliament in favour of going in the direction of a single supervisor. That is what we need in the future, and I think it is an important message to give to you to give to the Presidency, because there will certainly be a huge discussion on 10 and 11 December when there is the next European Council."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik zal niet terugkomen op de voordrachten van vorige week. Ik wil alleen zeggen dat er goed nieuws was en slecht nieuws. Het slechte nieuws was dat het geen liberaal was die in de voorzitterstoel zat, maar het goede nieuws was dat het een Belg was. Zoals de voorzitter van de Commissie heeft gezegd, is België in feite een land met een algemene consensus, zeker over Europese aangelegenheden en over de toekomst van Europa. Mijnheer Barroso, we hopen nu dus dat we zo snel mogelijk een nieuwe Commissie krijgen. Ik hoop dat er een groot aantal liberale commissarissen in zal zitten – sommigen zeggen dat het er te veel zijn, maar ik zou 50 procent prima vinden! Ik denk dat bijna een derde aan liberale commissarissen een mooi cijfer is. Hoe dan ook, het doet mij groot genoegen dat er onder de acht liberale commissarissen die als kandidaat voor de Commissie zijn voorgedragen, vier vrouwen zijn, dus in het liberale deel van de Commissie is er sprake van evenwicht tussen de seksen. Wat betreft prioriteiten denk ik dat er voor de komende dagen en weken drie hoofdprioriteiten zijn. Op de eerste plaats Kopenhagen. We moeten daar een succes van maken. Ik denk dat er nog twee andere vraagstukken zijn: hoe tegemoet te komen aan de zorgen van de ontwikkelingslanden, en hoe een verdrag op te stellen dat juridisch verbindend is, want dat is de belangrijkste opgave. De inhoud van het Verdrag zal belangrijk zijn, maar in mijn ogen is het juridisch verbindende karakter van dit alles belangrijker. Het tweede punt is het programma van Stockholm. Voor onze fractie is het belangrijkste punt hier het evenwicht tussen veiligheid en vrijheid. Het is duidelijk dat we onze burgers moeten beschermen tegen terrorisme en georganiseerde misdaad, maar misschien hebben we na 11 september wel te veel nadruk gelegd op veiligheid en bescherming. Ik denk dat het programma van Stockholm – en ook de filosofie van uw voorzitterschap – het evenwicht weer moet herstellen, met meer respect voor de grondrechten en ook meer openheid in de maatschappij. Ik denk dat dit het grote streven is en is wat het programma van Stockholm moet doen. Het standpunt van onze fractie, de ALDE-Fractie, is dat het ambitieuzer is dan het programma van Tampere en het programma van Den Haag, maar met grotere nadruk op de grondrechten van de mensen. Het is goed om de veiligheid te beschermen en te organiseren, maar je moet dat wel op een evenwichtige manier doen, met respect voor de grondrechten. De derde grote taak voor de komende dagen is, zoals de voorzitter van de Commissie heeft gezegd, het financieel toezicht. Mijnheer Barroso, ik denk dat het misschien wel steeds duidelijker wordt dat we uiteindelijk één enkele Europese financieel toezichthouder nodig hebben. We hebben een goed toezichthoudend orgaan voor grensoverschrijdende financiële instellingen nodig dat micro- en macrotoezicht verbindt en dit misschien wel zo nauw mogelijk koppelt aan de Europese Centrale Bank – waarom niet? – en natuurlijk ook aan wat er in de Commissie gebeurt. Belangrijk is nu dat de Raad de voorstellen die op tafel liggen, niet afzwakt. Dat is momenteel mijn vrees. In het Parlement dringen we aan op ambitieuzere voorstellen, maar ik denk dat de Raad momenteel naar het tegenovergestelde neigt. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat hierover duidelijkheid bestaat tussen de Commissie en het Parlement, en dat tegen de Raad wordt gezegd: dit is de medebeslissingsprocedure, dus als u met voorstellen komt en als de Raad met voorstellen komt die in de richting gaan van die van de Commissie, zal dat niet goed vallen bij het Parlement. Wij gaan in de tegenovergestelde richting. Ik denk dat er hier in het Parlement een meerderheid is voor één toezichthouder. Dat is wat we in de toekomst nodig hebben, en ik denk dat het een belangrijke boodschap is om u mee te geven voor het voorzitterschap, want er zal tijdens de volgende Europese Raad op 10 en 11 december zeker een enorme discussie ontstaan."@nl3
"Panie przewodniczący! Nie będę nawiązywał do zeszłotygodniowych nominacji. Powiem tylko, że dotarły do nas dwie wiadomości, jedna dobra, druga zła. Zła jest taka, że stanowiska przewodniczącego nie dostał liberał, natomiast dobra, że dostał je Belg. Jak powiedział przewodniczący Komisji, Belgia jest w istocie krajem, w którym panuje powszechna zgoda, a już na pewno co do kwestii europejskich i przyszłości Europy. Tak więc, panie Barroso, teraz pozostaje nam żywić nadzieję, że wkrótce będziemy mieli nową Komisję. Mam nadzieję, że w jej składzie zasiądzie wielu komisarzy liberałów – niektórzy mówią, że jest ich zbyt wielu, ale ja mówię, że byłoby dobrze, gdyby było ich 50 %! Myślę, że prawie jedna trzecia komisarzy wywodzących się spośród liberałów to dobry wynik. W każdym razie bardzo cieszę się, że wśród ośmiu liberałów kandydujących na komisarzy cztery to kobiety, co świadczy o równowadze płci, jak chodzi o obecność liberałów w Komisji. Co się tyczy priorytetów, myślę, że na nadchodzące dni i tygodnie należy przyjąć trzy główne priorytety. Po pierwsze, Kopenhaga. Musimy sprawić, by była ona sukcesem. Myślę, że pozostają jeszcze dwie kwestie: jak zająć się problemami rozwijającego się świata, i jak doprowadzić do przyjęcia prawnie wiążącej umowy, ponieważ to właśnie jest kwestia zasadnicza. Ważna jest co prawda sama treść umowy, ale moim zdaniem ważniejsze jest, by rozwiązania, które przyjmiemy, miały prawnie wiążący charakter. Druga kwestia to program sztokholmski. Dla naszej grupy zasadnicze znaczenie w tym kontekście ma zapewnienie równowagi między bezpieczeństwem a wolnością. Oczywiste jest, że musimy chronić naszych obywateli przed terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, ale być może po 11 września zbyt wiele uwagi poświęcaliśmy bezpieczeństwu i ochronie. Myślę, że program sztokholmski – a także filozofia pańskiej prezydencji – musi doprowadzić do zmiany tej równowagi, tak by przeważyły poszanowanie praw podstawowych oraz większa otwartość wśród społeczeństwa. Myślę, że na tym polega ta wielka ambicja, i to właśnie trzeba osiągnąć przy pomocy programu sztokholmskiego. Stanowisko naszej grupy, grupy ALDE, jest takie, że program sztokholmski jest bardziej ambitny niż program z Tampere i program haski, przy czym poświęca on więcej uwagi prawom podstawowym człowieka. Dobrze jest zapewniać ochronę i budować struktury bezpieczeństwa, ale trzeba to robić w sposób wyważony w stosunku do praw podstawowych. Trzecim ważnym zadaniem na najbliższe dni, jak wspomniał przewodniczący Komisji, jest nadzór finansowy. Panie Barroso! Myślę, że coraz bardziej ewidentne staje się to, że w końcu będzie nam potrzebny jeden wspólny organ nadzoru finansowego. Potrzebujemy dobrego organu nadzoru transgranicznych instytucji finansowych, prowadzącego nadzór w skali mikro i makro i być może jak najściślej powiązanego z Europejskim Bankiem Centralnym – a dlaczegóżby nie? – a także, rzecz jasna, z działaniami Komisji. Ważne jest, by Rada nie „okroiła” przedstawionych propozycji. To budzi moje obawy na chwilę obecną. W Parlamencie staramy się przeforsować ambitniejsze propozycje, ale wydaje mi się, że Rada nie może oprzeć się pokusie, by iść w przeciwnym kierunku. Dlatego bezwzględnie konieczne jest, by między Komisją a Parlamentem istniało w tym zakresie dobre porozumienie, co oznacza, że powinny one mówić Radzie: to jest procedura współdecyzji, dlatego jeśli zgłaszacie swoje propozycje, a jednocześnie Rada zgłasza propozycje skłaniające się ku propozycjom Komisji, Parlament nie będzie mógł na to przystać. Zmierzamy w dwóch przeciwnych kierunkach. Myślę, że tu w Parlamencie istnieje większość opowiadająca się za ustanowieniem jednego organu nadzoru. Tego będziemy potrzebowali w przyszłości, i myślę, że jest to ważny komunikat, jaki powinniście przekazać prezydencji, ponieważ z pewnością będą toczyły się zakrojone na szeroką skalę dyskusje na ten temat dnia 10 i 11 grudnia, gdy odbywać się będzie następna Rada Europejska."@pl16
"Senhor Presidente, não vou retomar o tema das nomeações da semana passada. Vou apenas dizer que houve boas e más notícias. As más notícias são que não foi um Liberal a ocupar o lugar de Presidente, e as boas notícias são o facto de se tratar de um belga. Como aqui afirmou o Presidente da Comissão, a Bélgica é efectivamente um país onde existe um consenso global, nomeadamente, sem qualquer dúvida, em relação às questões europeias e ao futuro da Europa. Assim, Senhor José Manuel Barroso, o que esperamos agora é ter uma nova Comissão o mais rapidamente possível. Espero que haja um grande número de Comissários liberais entre os seus membros – alguns dizem que há demais mas, para mim, 50% já seria bom! Penso que quase um terço de Comissários liberais é um bom número. Seja como for, estou muito satisfeito pelo facto de, entre os oito Comissários liberais apresentados como candidatos à Comissão, quatro serem mulheres, o que significa que há um equilíbrio de género na presença liberal na Comissão. No que respeita a prioridades, penso que existem três prioridades principais para os próximos dias e semanas. Em primeiro lugar, Copenhaga. Temos de fazer desta cimeira um êxito. Em minha opinião, ainda há duas questões por resolver: primeiro, como dar resposta às preocupações do mundo em desenvolvimento, segundo, como conseguir um acordo juridicamente vinculativo, pois aí é que está o principal problema. A questão de saber qual deverá ser o conteúdo do acordo é importante mas, mais importante ainda, em minha opinião, é o carácter juridicamente vinculativo que tudo isto deverá ter. A segunda prioridade é o Programa de Estocolmo. Para o nosso grupo, o ponto principal, aqui, é o equilíbrio entre segurança e liberdade. É óbvio que temos de proteger os nossos cidadãos contra o terrorismo e a criminalidade organizada mas, possivelmente, na sequência do 11 de Setembro, centrámo-nos demasiado na segurança e na protecção. Creio que o Programa de Estocolmo – e também a filosofia da vossa Presidência – deverá reequilibrar essa abordagem no sentido de um maior respeito pelos direitos fundamentais e também de uma maior abertura na sociedade. Creio que esta deve ser a nossa grande ambição, e o que o Programa de Estocolmo deve fazer. A opinião do nosso grupo, o Grupo ALDE, é que este programa é mais ambicioso que o Programa de Tampere e o Programa da Haia, mas que, em simultâneo, dá mais importância aos direitos fundamentais dos cidadãos. É positivo proteger e organizar a segurança, mas importa fazê-lo de uma forma equilibrada e no respeito dos direitos fundamentais. A terceira grande tarefa para os próximos dias, como aqui referiu o Presidente da Comissão, é a supervisão financeira. Senhor José Manuel Barroso, creio que está porventura a tornar-se cada vez mais claro que, em última análise, é de um supervisor financeiro único europeu que necessitamos. Precisamos de um bom órgão de supervisão para as instituições financeiras transfronteiras, que faça a articulação entre a micro e a macro-supervisão e, nesse contexto, estabeleça uma ligação tão estreita quanto possível com o Banco Central Europeu, por que não? Naturalmente, também com o que se passa na Comissão. O que importa agora é que o Conselho não reduza as propostas que se encontram sobre a mesa. Neste momento, é esse o meu receio. No Parlamento, estamos a exercer pressão no sentido de propostas mais ambiciosas, mas temo que a tentação no Conselho, de momento, seja no sentido oposto. Por conseguinte, é absolutamente necessário que haja um bom entendimento a este respeito entre a Comissão e o Parlamento, o que passa por dizer ao Conselho: este é um procedimento de co-decisão, por isso, se apresentamos as nossas propostas e o Conselho apresenta propostas redutoras que vão ao encontro das da Comissão, isso não vai resultar a nível do Parlamento, pois nós encaminhamo-nos na direcção oposta. Ceio que existe aqui, no Parlamento, uma maioria a favor de avançarmos no sentido de um supervisor único. Vamos necessitar dele no futuro, e creio que esta é uma mensagem importante a transmitir a V. Exa., para que a transmita à Presidência, pois vai haver certamente uma enorme discussão sobre este tema em 10 e 11 de Abril, quando do próximo Conselho Europeu."@pt17
"Domnule preşedinte, nu voi reaminti nominalizările de săptămâna trecută. Vreau doar să spun că am primit o veste bună şi una rea. Vestea rea a fost că locul preşedintelui nu a fost ocupat de un liberal, dar vestea bună a fost faptul că acesta este belgian. Aşa cum a spus preşedintele Comisiei, Belgia este, de fapt, o ţară cu un consens global, desigur în ceea ce priveşte chestiunile europene şi viitorul Europei. Aşadar, domnule Barroso, ceea ce sperăm acum este să avem o nouă Comisie cât mai curând posibil. Sper că va exista un număr mare de comisari liberali în cadrul acesteia – câteva persoane afirmă că sunt prea mulţi, dar pentru mine un procent de 50% ar fi bun! Cred că aproape o treime de comisari liberali reprezintă o cifră bună. Oricum, sunt foarte încântat că, din cei opt comisari liberali care au fost prezentaţi drept candidaţi pentru Comisie, patru sunt femei, deci există un echilibru de gen în prezenţa liberalilor în Comisie. În ceea ce priveşte priorităţile, consider că există trei priorităţi principale pentru următoarele zile şi săptămâni. În primul rând, Copenhaga. Trebuie să facem să aibă succes. Cred că ne mai rămân două probleme: cum să abordăm preocupările privind lumea în curs de dezvoltare şi cum să obţinem un tratat obligatoriu din punct de vedere juridic, deoarece aceasta este principala problemă. Este important care va fi substanţa tratatului, dar mai important din punctul meu de vedere este caracterul obligatoriu din punct de vedere juridic al acestuia. Cel de-al doilea punct este Programul de la Stockholm. Pentru grupul nostru, punctul principal este echilibrul dintre securitate şi libertate. Evident că trebuie să ne protejăm cetăţenii împotriva terorismului şi crimei organizate, dar poate că după evenimentele din 9 septembrie 2001, am pus prea mult accent pe securitate şi protecţie. Cred că Programul de la Stockholm – şi, de asemenea, filozofia preşedinţiei dvs. – trebuie să reechilibreze balanţa în favoarea respectării drepturilor fundamentale şi, de asemenea, a unei mai mari deschideri a societăţii. Cred că aceasta este marea ambiţie şi ceea ce trebuie să facă Programul de la Stockholm. Opinia grupului nostru, Grupul ALDE, este că este mult mai ambiţios decât Programul de la Tampere şi Programul de la Haga, dar cu o atenţie mai mare concentrată pe drepturile fundamentale ale oamenilor. Este bine să protejăm şi să organizăm securitatea, dar trebuie să facem acest lucru într-un mod echilibrat şi cu respectarea drepturilor fundamentale. Ce-a de-a treia sarcină pentru următoarele zile, după cum a zis şi preşedintele Comisiei, este supravegherea financiară. Domnule Barroso, cred că devine, probabil, din în ce mai clar faptul că, la sfârşit, avem nevoie de un singur supraveghetor financiar european. Avem nevoie de un bun organism de monitorizare pentru instituţiile financiare transfrontaliere care să conecteze micro şi macromonitorizarea şi care să o conecteze, poate, cât mai mult posibil la Banca European Centrală – de ce nu? – şi, bineînţeles, la ceea ce se întâmplă în Comisie. Ceea ce este important este că Consiliul nu minimalizează propunerile prezentate. Aceasta este temerea mea în acest moment. În Parlament, vrem propuneri mai ambiţioase, dar cred că tentaţia momentului pentru Consiliu se află în direcţia opusă. Prin urmare, este absolut necesar să existe o bună înţelegere referitoare la acest aspect între Comisie şi Parlament, care va implica transmiterea comunicării acestui mesaj Consiliului: aceasta este procedura de codecizie, deci dacă veniţi cu propuneri şi Consiliul vine cu propuneri care nu merg pe aceeaşi linie cu propunerile Comisiei, acest lucru nu va funcţiona în Parlament. Ne îndreptăm în direcţia opusă. Cred că există aici, în Parlament, o majoritate în favoarea adoptării direcţiei unui singur supraveghetor. Acesta este lucrul de care avem nevoie pe viitor şi cred că este un mesaj important pe care vi-l transmitem dvs., pe care-l transmitem Preşedinţiei, deoarece cu siguranţă va avea loc o discuţie uriaşă pe 10 şi 11 decembrie, când va avea loc următorul Consiliu European."@ro18
". – Vážený pán predseda, nebudem sa vracať k nomináciám z minulého týždňa. Dovoľte mi iba povedať, že sme sa dozvedeli dobré aj zlé správy. Zlou správou bolo to, že v predsedníckom kresle nesedel liberál, ale tou dobrou, že to bol Belgičan. Ako povedal predseda Komisie, Belgicko je skutočne krajinou všeobecnej zhody, určite aspoň v otázkach európskych záležitostí a budúcnosti Európy. Takže, pán Barroso, teraz dúfame, že novú Komisiu budeme mať čo najskôr. Dúfam, že v nej bude veľký počet liberálnych komisárov – niektorí hovoria, že ich je príliš veľa, ale pre mňa by bolo ideálnych 50 %. Myslím, že takmer jedna tretina liberálnych komisárov je dobrý počet. Som však rád, že z ôsmich liberálnych komisárov, ktorí boli predstavení ako kandidáti do Komisie, štyri z nich sú ženy, takže v liberálnom zastúpení Komisie sa vytvorila rodová rovnosť. Pokiaľ ide o priority, myslím si, že na nasledujúce dni a týždne máme tri hlavné priority. Predovšetkým je to Kodaň. Musíme v nej dosiahnuť úspech. Myslím, že ostávajú ešte dve otázky: ako riešiť záujmy rozvojového sveta a ako dosiahnuť, aby bola zmluva právne záväzná, pretože to je tá hlavná otázka. Čo bude podstatou zmluvy, je dôležité, ale myslím, že dôležitejší je jej právne záväzný charakter. Druhou prioritou je Štokholmský program. Pre našu skupinu je základným bodom rovnováha medzi bezpečnosťou a slobodou. Je samozrejmé, že musíme chrániť našich občanov pred terorizmom a organizovaným zločinom, ale po 11. septembri sme sa možno na bezpečnosť a ochranu sústreďovali až príliš. Domnievam sa, že Štokholmský program – a filozofia vášho predsedníctva – musí znovu túto rovnováhu obnoviť v prospech rešpektovania základných práv a väčšej otvorenosti v spoločnosti. Myslím, že toto je veľká ambícia a to, čo musí Štokholmský program dosiahnuť. Názor našej skupiny, skupiny ALDE, je, že je to ambicióznejší program ako Tamperský a Haagsky program, ale s dôležitejším zameraním na základné práva ľudí. Chrániť a organizovať bezpečnosť je síce dobrá vec, ale musí sa to robiť vyváženým spôsobom s rešpektovaním základných práv. Treťou veľkou úlohou na nasledujúce dni bude, ako povedal predseda Komisie, finančný dohľad. Pán Barroso, myslím, že je asi stále jasnejšie, že nakoniec je to, čo potrebujeme, jeden európsky orgán pre finančný dohľad. Potrebujeme dobrý dozorný orgán pre cezhraničné finančné inštitúcie, ktorý by prepojil mikrodozor s makrodozorom a možno ich čo najviac prepojil s Európskou centrálnou bankou – prečo nie? – a samozrejme, aj s tým, čo sa deje v Komisii. Teraz je dôležité, že Rada neredukuje predložené návrhy. Toho sa ja momentálne obávam. V Parlamente tlačíme na ambicióznejšie návrhy, ale myslím, že v Rade je teraz pokušením práve opak. Preto je v tejto veci absolútne nevyhnutné dobré porozumenie medzi Komisiou a Parlamentom, ktorého súčasťou bude to, že sa Rade povie: toto je spolurozhodovací postup, takže ak prídete s návrhmi a Rada príde s návrhmi, ktoré sa oslabia na úroveň návrhov Komisie, v Parlamente to neprejde. My sa uberáme opačným smerom. Myslím, že väčšina Parlamentu je za smerovanie k jednému dozornému orgánu. Ten v budúcnosti budeme potrebovať a myslím si, že je to pre vás dôležitý odkaz, ktorý odovzdáte predsedníctvu, pretože na ďalšom zasadnutí Európskej rady 10. a 11. decembra určite prebehne rozsiahla diskusia."@sk19
"Gospod predsednik, na imenovanja v prejšnjem tednu se ne bom vračal. Naj povem samo, da so novice dobre in slabe. Slaba novica je, da na položaju predsednika ni liberalec, dobra pa je, da je Belgijec. Kot je dejal predsednik Komisije, je Belgija v resnici država, ki ima glede evropskih zadev in prihodnosti Evrope splošno soglasje. Zato, gospod Barroso, zdaj upamo, da bomo čim prej dobili novo Komisijo. Upam, da bo v njej veliko število komisarjev iz vrst liberalcev – nekateri pravijo, da jih je preveč, a zame bi bilo dobro, če bi jih bilo 50 %! Mislim, da je skoraj ena tretjina komisarjev iz vrst liberalcev dobra številka. V vsakem primeru sem zelo zadovoljen, da so med osmimi liberalnimi komisarji, ki so bili predstavljeni kot kandidati za Komisijo, štiri ženske, tako da imamo v prisotnosti liberalcev v Komisiji uravnoteženost spolov. Kar zadeva prednostne naloge, menim, da so te naloge za naslednje dni in tedne tri. Predvsem København. Ta mora biti uspešen. Ostajata pa še dve vprašanji: kako reševati skrbi sveta v razvoju in kako sestaviti pogodbo, ki bo pravno zavezujoča, kajti to je glavno vprašanje. Pomembno je, kakšna bo vsebina pogodbe, še pomembneje po mojem mnenju pa je pravno zavezujoč značaj vsega tega. Druga točka je stockholmski program. Temeljna točka za našo skupino pri tem je ravnovesje med varnostjo in svobodo. Očitno je, da moramo naše državljane zaščititi pred terorizmom in organiziranim kriminalom, vendar pa smo mogoče po 11. septembru varnosti in zaščiti posvetili vendarle preveč pozornosti. Mislim, da mora stockholmski program – pa tudi filozofija vašega predsedstva – to pozornost preusmeriti bolj k spoštovanju temeljnih pravic in tudi k večji odprtosti družbe. Mislim, da je to pomemben velikopotezen cilj in da mora stockholmski program to storiti. Stališče naše skupine, skupine ALDE; je, da je ta program bolj velikopotezen od tamperskega in haaškega programa, da pa temeljnim pravicam ljudi pripisuje večji pomen. Dobro je, da ščitimo in organiziramo varnost, vendar moramo to storiti na uravnotežen način ob spoštovanju temeljnih pravic. Tretja velika naloga v naslednjih dneh, kot je dejal predsednik Komisije, bo finančni nadzor. Gospod Barroso, mislim, da najbrž postaja čedalje bolj jasno, da je to, kar potrebujemo na koncu, en sam evropski finančni nadzornik. Potrebujemo dober nadzorni organ za čezmejne finančne ustanove, ki bo povezal nadzor na mikro in makro ravni ter ga mogoče čim bolj približal Evropski centralni banki – zakaj ne? – in seveda tudi temu, kar se dogaja v Komisiji. Zdaj je pomembno, da Svet ne zmanjša števila podanih predlogov. To me skrbi ta trenutek. V Parlamentu si prizadevamo za velikopoteznejše predloge, vendar menim, da je Svet trenutno pred skušnjavo, da stopi v nasprotno smer. Zato je absolutno potrebno, da se Komisija in Parlament o tem povsem strinjata, na podlagi česar bo mogoče Svetu reči: to je postopek soodločanja, zato če predstavite predloge in če Svet predstavi predloge, ki gredo proti predlogom Komisije, to v Parlamentu ne bo delovalo. Pomikamo se v nasprotno smer. Mislim, da imamo v Parlamentu večino, ki se strinja, da potrebujemo enega nadzornika. To je tisto, kar potrebujemo v prihodnosti, in mislim, da je to pomembno sporočilo za vas, da ga boste lahko prenesli predsedstvu, kajti 10. in 11. decembra, ko bo naslednje zasedanje Evropskega sveta, bomo imeli zagotovo obsežno razpravo."@sl20
"Herr talman! Jag ska inte gå tillbaka till förra veckans utnämningar. Låt mig bara säga att det var goda nyheter och att det var dåliga nyheter. De dåliga nyheterna var att ordförandens roll inte gick till en liberal, de goda nyheterna var att det var en belgare. Som kommissionens ordförande sade är Belgien faktiskt ett land med ett övergripande samförstånd, i alla fall när det gäller EU-frågor och EU:s framtid. Så, herr Barroso, vad vi hoppas på nu är att vi får en ny kommission så snart som möjligt. Jag hoppas att det kommer att bli många liberala kommissionsledamöter i denna kommission – några menar att det är för många men för mig skulle 50 procent passa bra! Uppemot en tredjedel liberala kommissionsledamöter är en bra siffra. I alla händelser är jag mycket nöjd med att det bland de åtta liberala kommissionsledamöter som har presenterats som kandidater för kommissionen finns fyra kvinnor. Så det finns en könsbalans i den liberala delen av kommissionen. När det gäller de kommande dagarna och veckorna anser jag att det finns tre centrala prioriteringar. För det första, Köpenhamn. Vi måste se till att det blir en framgång. Det finns två frågor som kvarstår: hur man ska hantera utvecklingsvärldens problem och hur man ska åstadkomma ett fördrag som är rättsligt bindande, eftersom detta är huvudfrågan. Själva innehållet i fördraget är viktigt men än viktigare är enligt min åsikt att allt detta blir rättsligt bindande. Den andra punkten är Stockholmsprogrammet. För vår grupp är den grundläggande poängen här balansen mellan säkerhet och frihet. Det är tydligt att vi måste skydda våra medborgare mot terrorism och organiserad brottslighet. Men kanske har vi efter den 11 september lagt alltför stor vikt på säkerhet och skydd. Jag anser att Stockholmsprogrammet – och även ert ordförandeskaps filosofi – måste åstadkomma en omorientering mot respekt för de grundläggande rättigheterna och mot mer öppenhet i samhället. Jag anser att detta bör vara den stora ambitionen i Stockholmsprogrammet. Vår grupp, ALDE-gruppen, anser att det är mer ambitiöst än Tammerforsprogrammet och Haagprogrammet, och med en större tonvikt på folkets grundläggande rättigheter. Det är bra med skydd och organiserad säkerhet, men detta måste ske på ett balanserat sätt med respekt för de grundläggande rättigheterna. Den tredje stora uppgiften för de kommande dagarna är, som kommissionens ordförande sade, den finansiella tillsynen. Herr Barroso! Det kanske blir allt tydligare att det i slutändan är ett enhetligt europeiskt finansiellt tillsynsorgan som vi behöver. Vi behöver ett välfungerande tillsynsorgan för gränsöverskridande finansinstitutioner som skulle knyta samman mikro- och makrotillsynen och kanske knyta denna så nära som möjligt till Europeiska centralbanken – varför inte? – och naturligtvis även till vad som händer i kommissionen. Det är nu viktigt att rådet inte förringar de förslag som lagts fram. Det är min farhåga just nu. I parlamentet eftersträvar vi mer ambitiösa förslag, men jag tror att rådet för tillfället frestas att gå åt motsatt håll. Därför måste det finnas ett gott samförstånd om detta mellan kommissionen och parlamentet, som inbegriper följande budskap till rådet: Detta är medbeslutandeförfarandet, så om ni kommer med förslag och rådet kommer med förslag som är i linje med kommissionens förslag, kommer detta inte att fungera i parlamentet. Vi strävar åt motsatt håll. Jag tror att det finns en majoritet här i parlamentet som är för att gå mot ett enhetligt tillsynsorgan. Det är vad vi behöver i framtiden och jag anser att det är ett viktigt budskap att ge till er för förmedling till ordförandeskapet, eftersom det utan tvekan kommer att bli en mycket omfattande diskussion den 10 och 11 december vid Europeiska rådets nästa möte."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Guy Verhofstadt,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,4,9,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph