Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-014"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.6.3-014"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Verehrte abwesende Kolleginnen und Kollegen, liebe anwesende Kolleginnen und Kollegen! Wir haben in den letzten Tagen nach dieser Tagung des Europäischen Rates viel über Personen und über Posten diskutiert. Ich will das heute auch noch einmal an Ihre Adresse richten, Herr Kommissionspräsident. Es ist wichtig, dass man über Personen und Positionen diskutiert. Unsere Fraktion hatte, was die Posten angeht, eine klare Priorität. Wir haben gesagt, wir wollen als zweitstärkste Fraktion in diesem Haus, dass der zweite Posten in der Kommission, das ist der Hohe Beauftragte, oder die Hohe Beauftragte, in der Funktion als Vizepräsidentin der Kommission, von unserer Partei gestellt wird, weil wir der Auffassung sind, dass auch die Kommission – die ja kein Neutrum, sondern ein politisches Organ ist – die realen Verhältnisse in diesem Parlament widerspiegeln sollte. Das ist gelungen, dafür haben wir sehr gekämpft. Ich weiß, dass Sie auch dafür gekämpft haben, dafür möchte ich mich– bei aller Kritik, die ich sonst in diesem Hause an Ihnen übe – ausdrücklich bedanken. Dies ist ein gutes Signal, weil damit signalisiert wird, dass der Anspruch, den wir als Sozialdemokraten in diesem Haus erheben, von Ihnen ernst genommen wird, denn wir haben ja noch eine Strecke bis zur Endabstimmung über die Kommission zu gehen. Wir erwarten auch, dass die Struktur bei den Portfolios, die Sie für die einzelnen Kommissarinnen und Kommissare gestalten werden, das widerspiegelt, was nach meinem Dafürhalten viel wichtiger ist als die Debatte über Posten und Personen, nämlich die Inhalte, die Herausforderungen, mit denen diese Personen konfrontiert sind. Na klar sind wir froh, dass Cathy Ashton jetzt die Position der Hohen Beauftragten hat, und über Herrn Van Rompuy ist genug gesagt worden, dem schließe ich mich an. Aber viel wichtiger ist, dass wir die Frage stellen: Welche Aufgaben haben diese Leute eigentlich zu bewältigen? Ich glaube nicht, dass die Bürgerinnen und Bürgern in Europa ein großes Interesse daran haben, in welcher Form jetzt Herr Van Rompuy oder Frau Ashton ausgewählt wurden. Aber die Frage, ob wir die Arbeitslosigkeit bewältigen können, die in Europa ansteigt und nicht etwa sinkt, ist eine wichtige Frage. Die Frage, ob der Klimawandel tatsächlich noch zu beherrschen ist, ob Kopenhagen ein Flop oder ein Erfolg wird, das interessiert die Menschen. Übrigens nicht genug! Meiner Meinung nach wird nicht genug über den Klimawandel diskutiert. Es wird auch nicht genügend darüber diskutiert, dass zum Beispiel in der Bewältigung des Klimawandels, in der Investitionen in eine umweltfreundliche Technologie in der Industrie enorme Arbeitsplatzpotenziale stecken, dass also ein Projekt der Zukunft ist, dass Industriepolitik und Umweltschutz sich eben nicht ausschließen müssen, sondern miteinander kombiniert werden. Sie haben bei den Vorstellungen, die Sie – was die Struktur der Kommission angeht – bisher hier vorgetragen haben, in eine richtige Richtung argumentiert. Das ist eine Aufgabe, die in Kopenhagen zu bewältigen ist, ebenso wie die weltweite Gesundheitspolitik, die Frage, ob Europa solidarisch mit einem sterbenden Kontinent – wie zum Beispiel Afrika ist, die Aids-Bekämpfung, die Frage der Ressourcenerschließung für die Zukunft. Kann die energetische Sicherheitsproblematik Europas friedlich gelöst werden? Oder drohen uns auch an den Grenzen Europas verschärfte Konflikte wegen der Beschaffung von Gas, von Erdöl und anderen Rohstoffen? Das ist eine Aufgabe, die eine Hohe Repräsentantin der Europäischen Union anpacken muss. Die Frage der Beherrschung der Finanzmärkte ist ein vorrangiges Ziel gerade der europäischen Politik, denn der allergrößte Skandal ist, dass mitten in der Phase, in der die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Europa die Folgekosten der Krise weiterhin schultern müssen, das Kasino schon wieder geöffnet ist und die Zocker wieder weltweit unterwegs sind. Das erfordert keine Debatte über die Verteilung von Posten, sondern klare Regeln für die Finanzmärkte in der Europäischen Union. Das ist viel wichtiger! Deshalb sage ich: Ja schön, Herman Van Rompuy ist gewählt – an die Arbeit! Cathy Ashton ist gewählt, an die Arbeit! Und die Kommission muss jetzt zusammengestellt werden. Ich wiederhole deshalb abschließend noch einmal an die Adresse von Herrn Barroso: Wir haben als Sozialdemokraten mit Ihnen über unsere Vorstellungen diskutiert. Eine Forderung wurde zu unserer Zufriedenheit erfüllt, nämlich die Position des Hohen Beauftragten. Wir gehen davon aus, dass die ökologische, die soziale, die finanzpolitische Struktur Ihrer Kommission so sein wird, wie wir sie als Sozialdemokraten von Ihnen verlangen, am besten unter der Führung sozialdemokratischer Kommissare, dann kann Ihnen auch nichts passieren."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, dámy a pánové, přítomní i nepřítomní, v uplynulých několika dnech po zasedání Evropské rady jsme hodně diskutovali o lidech a funkcích. Dnes bych znovu rád zaměřil své poznámky k vám, pane Barroso. Je důležité, abychom o lidech a funkcích diskutovali. Co se týče postů, měla naše skupina jednu jasnou prioritu. Řekli jsme, že jako druhá největší skupina v této sněmovně chceme, aby druhá pozice v Komisi, jinými slovy vysoký představitel, který působí jako místopředseda Komise, byla obsazena členem naší strany. Je to proto, že se domníváme, že Komise, která není neutrální organizací ale politickým orgánem, by měla odrážet realitu v tomto Parlamentu. Dosáhli jsme toho, za co jsme bojovali. Vím, že jste usiloval o totéž, a proto bych vám chtěl upřímně poděkovat, navzdory kritice, kterou ode mne ve sněmovně většinou slyšíte. Tato skutečnost vysílá pozitivní signál, protože ukazuje, že požadavky, které jako sociální demokraté v této sněmovně vzneseme, berete vážně, protože před námi stále leží kus cesty před závěrečným hlasováním o Komisi. Očekáváme rovněž, že struktura portfolií, která stanovíte pro jednotlivé komisaře, bude odrážet obsahy a výzvy, s kterými jsou tito lidé konfrontováni. To je podle mého názoru mnohem důležitější než diskuse o postech a lidech na ně. Samozřejmě nás těší, že Cathy Ashtonová nyní zastává pozici vysoké představitelky. O panu Van Rompuyovi bylo již řečeno dost a já souhlasím s předcházejícími řečníky. Mnohem důležitější však je otázka, za vykonání jakých úkolů budou mít tito lidé zodpovědnost. Nemyslím si, že by evropské občany skutečně zajímalo, jakým způsobem byli pan Van Rompuy a baronka Ashtonová zvoleni. Důležitým problémem však je otázka, jakým způsobem můžeme snížit nezaměstnanost, která v Evropě v současné době neklesá, ale roste. Lidi zajímá otázka, zda jsme skutečně stále schopni zabránit změně klimatu a zda Kodaň skončí úspěchem, nebo fiaskem. To však nestačí. Podle mého názoru o změně klimatu nehovoříme dostatečně. Nediskutujeme dostatečně o tom, že například boj proti změně klimatu a investice do technologií šetrných k životnímu prostředí představují obrovský potenciál tvorby pracovních míst, že zelené technologie představují projekt pro budoucnost a že průmyslová politika a ochrana životního prostředí se vzájemně nevylučují, ale lze je skloubit. Představy týkající se struktury Komise, které jste zde předložil, ukazují správným směrem. Jedná se o problém, který je třeba vyřešit v Kodani stejným způsobem jako otázku celosvětové zdravotní politiky, otázku, zda by Evropa měla prokázat solidaritu s umírajícím kontinentem, jako je Afrika, boje proti AIDS a zpřístupňování nových zdrojů pro budoucnost. Lze problémy evropské energetické bezpečnosti vyřešit mírovou cestou? Nebo nám na evropských hranicích hrozí zintenzivnění konfliktů vyplývajících z nákupu plynu, ropy a dalších surovin? To je práce pro vysokou představitelku Evropské unie. Otázka zkrocení finančních trhů je hlavním cílem evropské politiky, protože je skutečně nehorázné, když uprostřed fáze, kdy evropští daňoví poplatníci musí vyrovnávat náklady vyplývající z krize, se kasino znovu otevřelo a hazardéři opět cestují po světě. V tomto případě nepotřebujeme debatu o rozdělení postů, ale jasná pravidla pro finanční trhy Evropské unie. To je mnohem důležitější. Právě proto říkám, ano, Herman Van Rompuy a Cathy Ashtonová byli zvoleni, ale nyní se musí pustit do práce a musí být ustanovena Komise. Proto bych na závěr rád zopakoval své poznámky směrem k panu Barrosovi. My, sociální demokraté, jsme s vámi diskutovali o našich myšlenkách. Jeden z našich požadavků byl splněn k naší spokojenosti, mám na mysli pozici vysoké představitelky. Předpokládáme, že struktura politik vaší Komise v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních věcí a financí bude korespondovat s požadavky sociálních demokratů, pokud možno pod vedením sociálnědemokratických komisařů, a pak bude všechno v pořádku."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer – både de tilstedeværende og de fraværende! I de sidste par dage efter mødet i Det Europæiske Råd har vi talt en del om personer og stillinger. Jeg vil i dag gerne endnu en gang komme med et par bemærkninger til hr. Barroso. Det er vigtigt for os at drøfte personspørgsmål og poster. For så vidt stillingerne angår, havde vores gruppe en klar prioritet. Vi sagde, at vi som den næststørste gruppe her i Parlamentet gerne ville have, at personen på den næsthøjeste post i Kommissionen, dvs. den højtstående repræsentant, der fungerer som næstformand i Kommissionen, kom fra vores parti. Dette skyldes, at vi mener, at Kommissionen, der ikke er en neutral organisation, men et politisk organ, skal afspejle virkeligheden her i Parlamentet. Vi har opnået det, vi har kæmpet for. Jeg ved, at hr. Barosso også har kæmpet for dette, og derfor vil jeg gerne sige ham hjertelig tak – til trods for den kritik, han normalt møder her i Parlamentet fra min side. Dette sender et positivt signal, fordi det viser, at de krav, vi som Socialdemokrater stiller her i Parlamentet, tages alvorligt, for vi har stadig et stykke vej at gå inden den endelige afstemning om Kommissionen. Vi forventer også, at rammerne for de porteføljer, som hr. Barosso vil oprette for de enkelte medlemmer af Kommissionen, vil afspejle det indhold og de udfordringer, disse personer står over for. Dette er efter min mening langt vigtigere end forhandlingen om stillinger og personer. Det glæder os naturligvis, at Cathy Ashton nu besidder posten som højtstående repræsentant. Der er sagt tilstrækkeligt om hr. Van Rompuy, og jeg er enig med de foregående talere. Langt vigtigere end dette er det dog, hvilke opgaver disse personer vil være ansvarlige for at udføre. Jeg tror ikke, borgerne i EU er seriøst interesseret i, hvordan hr. Van Rompuy og Baroness Ashton er blevet valgt. Men spørgsmålet om, hvordan vi kan nedbringe arbejdsløsheden i EU, der på nuværende tidspunkt stiger i stedet for at falde, er et vigtigt spørgsmål. Folk er interesseret i spørgsmålet om, hvorvidt vi i realiteten stadig kan afværge klimaændringerne, og hvorvidt topmødet i København bliver en fiasko eller en succes. Dette er imidlertid ikke nok. Vi taler efter min mening ikke nok om klimaændringerne. Vi fører ikke tilstrækkelig mange drøftelser om, at der f.eks. ved at overvinde klimaændringerne og investere i miljøvenlig teknologi i industrien er enormt potentiale med hensyn til jobskabelse, at grøn teknologi er et projekt for fremtiden, og at industripolitik og beskyttelse af miljøet ikke er indbyrdes uforenelige størrelser, men kan kombineres med hinanden. De forestillinger, der her er fremlagt omkring Kommissionens struktur, peger i den rigtige retning. Dette er et spørgsmål, som nødvendigvis skal løses i København på samme måde som den globale sundhedspolitik, spørgsmålet om, hvorvidt Europa skal udvise solidaritet med et hendøende kontinent som f.eks. Afrika, bekæmpelse af aids og åbning af adgang til ressourcer for fremtiden. Kan Europas problemer med hensyn til energisikkerhed løses ad fredelig vej? Eller trues vi af skærpede konflikter ved Europas grænser som følge af køb af gas, olie og andre råvarer? Dette er en opgave for den højtstående repræsentant i EU. Spørgsmålet om at bringe finansmarkederne under kontrol er en primær målsætning i EU's politik, fordi den allerstørste skandale er, at "spillekasinoet" midt i den fase, hvor skatteyderne i EU fortsat skal bære omkostningerne ved krisen, er blevet åbnet igen, og spillefuglene endnu en gang er begyndt at rejse verden rundt. I det aktuelle tilfælde har vi ikke brug for en forhandling om tildeling af stillinger, men klare regler for finansmarkederne i EU. Det er langt vigtigere. Derfor siger jeg, at det er fint, at Herman Van Rompuy og Cathy Ashton er blevet valgt, men nu må de se at komme i gang med deres arbejde, og Kommissionen skal nedsættes nu. Jeg vil derfor gerne til slut gentage mine bemærkninger til hr. Barroso. Vi Socialdemokrater har drøftet vores forestillinger med ham. Et af vores krav er blevet opfyldt til vores tilfredshed, nemlig posten som den højtstående repræsentant. Vi går ud fra, at den miljømæssige, sociale og finanspolitiske struktur for Kommissionen vil være således, som Socialdemokraterne beder ham om, fortrinsvis under ledelse af socialdemokratiske kommissærer – og så vil alt være godt."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παρόντες και απόντες, τις τελευταίες ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συζητήσαμε πολύ για πρόσωπα και θέσεις. Για άλλη μία φορά, θα ήθελα να απευθύνω τα σχόλιά μου σε εσάς, κύριε Barroso. Είναι σημαντικό για εμάς να συζητάμε για ανθρώπους και θέσεις. Όσον αφορά τις θέσεις, η Ομάδα μας είχε μία σαφή προτεραιότητα. Είχαμε δηλώσει ότι, ως η δεύτερη μεγαλύτερη Ομάδα σε αυτό το Σώμα, θέλαμε η δεύτερη θέση στην Επιτροπή, με άλλα λόγια, ο Ύπατος Εκπρόσωπος που ενεργεί ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, να προέλθει από το δικό μας κόμμα. Ο λόγος είναι ότι πιστεύουμε πως η Επιτροπή, που δεν αποτελεί ουδέτερο οργανισμό, αλλά πολιτικό όργανο, πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα αυτού του Κοινοβουλίου. Πετύχαμε αυτό για το οποίο αγωνιζόμασταν. Γνωρίζω ότι και εσείς αγωνιστήκατε για αυτό, και για τον λόγο αυτόν θα ήθελα να σας εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες, παρά την κριτική που συνήθως δέχεστε από εμένα σε αυτό το Σώμα. Αυτό σηματοδοτεί θετική εξέλιξη, επειδή καταδεικνύει ότι η αξίωση που θέσαμε, ως Σοσιαλδημοκράτες, σε αυτό το Σώμα, ελήφθη σοβαρά υπόψη από εσάς, διότι έχουμε ακόμα απόσταση να διανύσουμε μέχρι την τελική ψηφοφορία στην Επιτροπή. Επίσης, προσδοκούμε η δομή των χαρτοφυλακίων που θα καθορίσετε για τους Επιτρόπους να αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο και τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από τη συζήτηση για τις θέσεις και τα άτομα. Βεβαίως, είμαστε ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι η Cathy Ashton κατέχει πλέον τη θέση της Ύπατης Εκπροσώπου. Αρκετά ειπώθηκαν για τον κ. Van Rompuy και συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές. Ωστόσο, πολύ πιο σημαντικό είναι το ερώτημα σχετικά με τα καθήκοντα για την εκτέλεση των οποίων θα είναι υπεύθυνα αυτά τα άτομα. Δεν πιστεύω ότι οι πολίτες της Ευρώπης ενδιαφέρονται σοβαρά για τον τρόπο με τον οποίο εξελέγησαν ο κ. Van Rompuy και η βαρόνη Ashton. Παρ’ όλα αυτά, το ερώτημα σχετικά με το πώς μπορούμε να μειώσουμε την ανεργία, η οποία προς το παρόν αυξάνεται και δεν μειώνεται στην Ευρώπη, αποτελεί σημαντικό ζήτημα. Οι πολίτες ενδιαφέρονται για το ερώτημα εάν είμαστε πράγματι ακόμα σε θέση να αποτρέψουμε την αλλαγή του κλίματος και εάν η Κοπεγχάγη θα αποτελέσει αποτυχία ή επιτυχία. Ωστόσο, αυτό δεν επαρκεί. Πιστεύω ότι δεν συζητούμε αρκετά για την αλλαγή του κλίματος. Δεν συζητούμε αρκετά για το γεγονός ότι, για παράδειγμα, καταπολεμώντας την αλλαγή του κλίματος και επενδύοντας σε τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον, υπάρχει τεράστιο δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας, ότι η πράσινη τεχνολογία είναι ένα έργο του μέλλοντος και ότι η βιομηχανική πολιτική και η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες, αλλά μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Οι ιδέες που παρουσιάσατε εδώ για τη δομή της Επιτροπής δείχνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να επιλυθεί στην Κοπεγχάγη κατά τον ίδιο τρόπο με την πολιτική για την παγκόσμια υγεία, με το ερώτημα εάν η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει αλληλεγγύη προς μια ετοιμοθάνατη ήπειρο όπως η Αφρική, με την καταπολέμηση του AIDS και με τη διάθεση νέων πόρων για το μέλλον. Μπορούν τα προβλήματα της Ευρώπης σχετικά με την ασφάλεια της ενέργειας να επιλυθούν ειρηνικά; Ή απειλούμαστε από εντεινόμενες συγκρούσεις στα σύνορα της Ευρώπης ως αποτέλεσμα της αγοράς αερίου, πετρελαίου και άλλων πρώτων υλών; Αυτό είναι έργο που πρέπει να αναλάβει η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα του ελέγχου των οικονομικών αγορών αποτελεί πρωταρχικό στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής, επειδή είναι πραγματικά σκανδαλώδες το γεγονός ότι, εν μέσω της περιόδου κατά την οποία οι φορολογούμενοι της Ευρώπης εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για το κόστος παρακολούθησης της κρίσης, το καζίνο άνοιξε και πάλι και οι τζογαδόροι ξεκίνησαν εκ νέου να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν χρειαζόμαστε συζήτηση για τη στελέχωση των θέσεων, αλλά σαφείς κανόνες για τις οικονομικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό. Γι’ αυτό υποστηρίζω ότι ναι, ο Herman Van Rompuy και η Cathy Ashton εξελέγησαν, αλλά τώρα πρέπει να συνεχίσουν το έργο τους και η Επιτροπή πρέπει να συσταθεί. Συνεπώς, θα ήθελα εν τέλει να επαναλάβω τα σχόλιά μου στον κ. Barroso. Εμείς οι Σοσιαλδημοκράτες έχουμε συζητήσει μαζί σας τις ιδέες μας. Ένα από τα αιτήματά μας ικανοποιήθηκε, προς ευχαρίστησή μας, δηλαδή η θέση της Ύπατης Εκπροσώπου. Υποθέτουμε ότι η δομή της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής της Επιτροπής σας θα ανταποκρίνεται σε αυτά που σας ζητούν οι Σοσιαλδημοκράτες, κατά προτίμηση υπό την ηγεσία σοσιαλδημοκρατών Επιτρόπων, και τότε όλα θα βαίνουν καλώς."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, both present and absent, in the last few days following the European Council meeting, we have talked a great deal about people and posts. Once again, I would like to direct my remarks today at you, Mr Barroso. It is important for us to discuss people and positions. As far as the posts are concerned, our group had one clear priority. We said that, as the second largest group in this House, we wanted the second position in the Commission, in other words, the High Representative who acts as Vice-President of the Commission, to come from our party. This is because we believe that the Commission, which is not a neutral organisation, but a political body, should reflect the reality of this Parliament. We have achieved what we have been fighting for. I know that you have also been fighting for this and that is why I would like to offer you my sincere thanks, despite the criticism that you usually receive in this House from me. This sends out a positive signal because it indicates that the claim that we, as social democrats, make in this House is taken seriously by you, because we still have some distance to go before the final vote on the Commission. We also expect the structure of the portfolios that you will establish for the individual commissioners to reflect the content and the challenges which these people are faced with. In my opinion, this is much more important than the debate about posts and people. Of course, we are pleased that Cathy Ashton now holds the position of High Representative. Enough has been said about Mr Van Rompuy and I agree with the previous speakers. However, much more important than this is the question of which tasks these people will be responsible for carrying out. I do not believe that the citizens of Europe have any serious interest in the way in which Mr Van Rompuy and Baroness Ashton were elected. However, the question of how we can reduce unemployment, which is currently rising and not falling in Europe, is an important issue. People are interested in the question of whether we can really still prevent climate change and whether Copenhagen will be a failure or a success. Nevertheless, this is not enough. In my opinion, we are not talking enough about climate change. We are not having sufficient discussions about the fact that, for example, in overcoming climate change and investing in environmentally friendly technology in industry, there is huge potential for job creation, that green technology is a project for the future and that industrial policy and protecting the environment are not mutually exclusive, but can be combined with one another. The ideas that you have presented here about the structure of the Commission are pointing in the right direction. This is an issue which needs to be resolved in Copenhagen in just the same way as the global health policy, the question of whether Europe should show solidarity with a dying continent like Africa, combating aids and opening up resources for the future. Can Europe’s energy security problems be solved peacefully? Or are we threatened by intensifying conflicts on Europe’s borders resulting from the purchase of gas, oil and other raw materials? This is a job for the High Representative of the European Union. The question of bringing the financial markets under control is a primary objective of European policy, because it is truly scandalous that, in the middle of the phase when the taxpayers of Europe continue to be responsible for the follow-up costs of the crisis, the casino has opened again and the gamblers have once more started travelling around the world. In this case, we do not need a debate about the allocation of posts, but clear rules for the financial markets in the European Union. That is much more important. This is why I am saying that, yes, Herman Van Rompuy and Cathy Ashton have been elected, but now they need to get on with their jobs and the Commission has to be set up. Therefore, I would like finally to repeat my remarks to Mr Barroso. We social democrats have discussed our ideas with you. One of our requests has been fulfilled to our satisfaction, that is the position of the High Representative. We assume that the environmental, social and financial policy structure of your Commission will correspond with what the social democrats are asking from you, preferably under the leadership of social democratic commissioners, and then all will be well."@en4
". Señor Presidente, Señorías, tanto presentes como ausentes, en los últimos días tras la reunión del Consejo Europeo hemos hablado muchísimo de personas y cargos. Una vez más, me gustaría dirigir mis comentarios de hoy a usted, señor Barroso. Es importante que hablemos de personas y de cargos. Con respecto a los cargos, nuestro grupo tenía una prioridad clara. Dijimos que, en tanto que segundo grupo más numeroso de esta Cámara, queríamos que la segunda posición en la Comisión, en otras palabras, el Alto Representante que actúa como vicepresidente de la Comisión, proviniese de nuestro partido. La razón es que creemos que la Comisión, que no es un organismo neutral, sino un órgano político, debería reflejar la realidad de este Parlamento. Hemos logrado aquello por lo que habíamos luchado. Sé que usted también ha luchado por ello y es por ese motivo que me gustaría darle sinceramente las gracias, a pesar de las críticas que recibe normalmente de mí en esta Cámara. Así se envía una señal positiva porque indica que usted se toma en serio la petición que nosotros, como socialdemócratas, hacemos en esta Cámara, porque todavía queda camino por recorrer antes de la votación final en la Comisión. También esperamos que la estructura de las carteras que usted vaya a establecer para los comisarios individuales refleje el contenido y los desafíos que estas personas van a afrontar. En mi opinión, esto es mucho más importante que el debate sobre los cargos y las personas. Por supuesto, estamos encantados de que Cathy Ashton ocupe ahora el puesto de Alta Representante. Bastante se ha dicho ya sobre el señor Van Rompuy y yo comparto lo dicho por los que me han precedido. Sin embargo, mucho más importante es la cuestión de qué tareas van a ser responsabilidad de estas personas. No creo que los ciudadanos de Europa tengan mayor interés en cómo se ha elegido al señor Van Rompuy y a la baronesa Ashton. No obstante, la cuestión de cómo podemos reducir el desempleo, que crece en la actualidad y no se reduce en Europa, es un problema importante. A la gente le interesa la cuestión de si todavía podemos realmente evitar el cambio climático y si Copenhague va a resultar un fracaso o un éxito. Sin embargo, esto no basta. En mi opinión, no hablamos lo suficiente sobre el cambio climático. No debatimos lo suficiente sobre el hecho de que, por ejemplo, al superar el cambio climático e invertir en tecnología respetuosa con el medio ambiente en la industria, existe un enorme potencial de creación de empleo, que las tecnologías verdes son un proyecto para el futuro y que la política industrial y la protección del medio ambiente no se excluyen mutuamente, sino que se pueden combinar. Las ideas que ha presentado usted aquí sobre la estructura de la Comisión señalan en la buena dirección. Este es un problema que debe resolverse en Copenhague, de la misma forma que la política de seguridad sanitaria, la cuestión de si Europa debe mostrarse solidaria con un continente moribundo como África, que lucha contra el sida y abre recursos para el futuro. ¿Pueden resolverse los problemas de seguridad energética de Europa de forma pacífica? ¿O estamos amenazados por conflictos que se intensifican en las fronteras de Europa a raíz de la compra de gas, petróleo y otras materias primas? Este es un trabajo para la Alta Representante de la Unión Europea. La cuestión de someter a control a los mercados financieros es un objetivo fundamental de la política europea, porque es realmente escandaloso que, en un momento en que los contribuyentes de Europa siguen siendo responsables de los costes provocados por la crisis, se haya vuelto a abrir el casino y que los jugadores hayan vuelto una vez más a viajar por el mundo. En este caso, no necesitamos un debate sobre la asignación de cargos, sino normas claras para los mercados financieros de la Unión Europea. Esto es mucho más importante. Es por ello que digo que, sí, Herman Van Rompuy y Cathy Ashton han sido elegidos, pero ahora deben ponerse con sus trabajos y hay que configurar la Comisión. Por tanto, me gustaría repetir por último mis observaciones al señor Barroso. Nosotros, los socialdemócratas, hemos discutido nuestras ideas con usted. Se ha concedido una de nuestras peticiones, es decir, el puesto de Alto Representante. Asumimos que la estructura política medioambiental, social y financiera de su Comisión se va a corresponder con lo que los socialdemócratas pedimos de usted, preferiblemente bajo la dirección de comisarios socialdemócratas, y que entonces todo estará bien."@es21
"Lugupeetud juhataja, head kolleegid – nii need, kes on kohal, kui ka need, kes ei ole. Viimastel päevadel pärast Euroopa Ülemkogu kohtumist oleme rääkinud palju inimestest ja ametikohtadest. Taas kord on minu tähelepanekud suunatud teile, lugupeetud komisjoni president. Meie jaoks on oluline arutada inimeste ja ametikohtade üle. Mis puudutab ametikohti, siis meie fraktsioonil oli üks selge eesmärk. Me ütlesime, et suuruselt teise parlamendifraktsioonina soovime me, et tähtsuselt teise ametikoha komisjonis ehk komisjoni asepresidendina tegutseva kõrge esindaja ametikoha saaks meie fraktsiooni kandidaat. Sest meie arvates peaks komisjon, mis ei ole neutraalne organisatsioon, vaid poliitiline organ, kajastama Euroopa Parlamendi tegelikku olukorda. Me saavutasime selle, mille nimel võitlesime. Ma tean, et ka teie võitlesite selle nimel, ja selle eest soovin ma teid siiralt tänada, hoolimata kriitikast, mida te minult tavaliselt siin parlamendis kuulete. See on hea märk, sest näitab, et te võtate tõsiselt meie, sotsiaaldemokraatide taotlusi, mida me siin parlamendis esitame. Meil on ju veel veidi maad minna, enne kui jõuame komisjoni asjus lõpliku otsuseni. Me loodame ka seda, et vastutusalad, mille te igale volinikule määrate, kajastavad nende ees seisvaid sisulisi küsimusi ja ülesandeid. Minu arvates on see palju olulisem kui arutelu ametikohtade ja inimeste üle. Mõistagi on meil hea meel, et Cathy Ashton hakkab nüüd kõrge esindaja ametikohuseid täitma. Härra Van Rompuy kohta on juba piisavalt öeldud ja ma nõustun eelkõnelejatega. Sellest palju olulisem on aga küsimus, missuguseid ülesandeid need inimesed täitma hakkavad. Ma usun, et Euroopa kodanikke ei huvita kuigi palju see, kuidas härra Van Rompuy ja proua Ashton valiti. Oluline on küsimus, kuidas me saame vähendada töötust, mis on praegu Euroopa suurenemas, mitte vähenemas. Inimesi huvitab see, kas me saame tõepoolest veel kliimamuutust ära hoida ja kas Kopenhaagenis saavutatakse edu või mitte. Sellest siiski ei piisa. Minu arvates ei räägi me kliimamuutusest piisavalt. Me ei räägi piisavalt näiteks sellest, et kliimamuutusest ülesaamine ja tööstuse keskkonnahoidlikku tehnoloogiasse investeerimine hõlmab tohutuid võimalusi töökohti luua, et roheline tehnoloogia kujutab endast tulevikuprojekti ning et tööstuspoliitika ja keskkonnakaitse ei välista üksteist, vaid neid on võimalik üksteisega ühendada. Ideed, mida te siin komisjoni ülesehituse kohta esitasite, osutavad õiges suunas. Täpselt samamoodi tuleb leida õiged lahendused ka Kopenhaagenis, õiged vastused üleilmsele tervishoiupoliitika küsimusele ja küsimusele, kas Euroopa peaks näitama üles solidaarsust sureva mandriga nagu Aafrika ning võitlema aidsi vastu ja eraldama tuleviku tarbeks vahendeid. Kas Euroopa energiajulgeoleku probleemi saab lahendada rahumeelselt? Või ähvardab meid gaasi, nafta ja teiste toorainete ostmise tõttu tekkivate konfliktide võimendumine Euroopa piiridel? Selles seisneb Euroopa Liidu kõrge esindaja töö. Euroopa poliitika põhieesmärk on finantsturgude kontrolli alla saamine, sest on tõesti häbiväärne, et ajal, mil Euroopa maksumaksjad peavad jätkuvalt kinni maksma kriisiga kaasnenud kulusid, on kasiino taas avatud ja mängurid üle maailma asunud jälle tegutsema. Sellepärast ei vaja me vaidlust ametikohtade jagamise üle, vaid selgeid reegleid Euroopa Liidu finantsturgudele. See on palju olulisem. Seepärast ma ütlengi, et jah, Herman Van Rompuy ja Cathy Ashton on valitud, kuid nüüd tuleb neil hakata oma tööd tegema ja samuti tuleb paika saada komisjoni uus koosseis. Seega soovin lõpetuseks korrata oma tähelepanekuid härra Barrosole. Meie, sotsiaaldemokraadid, arutasime oma mõtteid teiega. Üks meie palveid on meie heameeleks rahuldatud – see puudutab kõrge esindaja ametikohta. Me eeldame, et komisjoni keskkonna-, sotsiaal- ja finantspoliitika struktuur vastab sellele, mida sotsiaaldemokraadid teilt paluvad. Loodetavasti juhivad neid valdkondi sotsiaaldemokraatidest volinikud ja siis on kõik hästi."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, läsnä olevat ja poissa olevat, viime päivinä Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen olemme puhuneet paljon ihmisistä ja viroista. Jälleen kerran haluan tänäänkin osoittaa sanani teille, puheenjohtaja Barroso. Meille on tärkeää keskustella ihmisistä ja viroista. Virkojen osalta ryhmällämme oli yksi selvä tavoite. Sanoimme, että Euroopan parlamentin toiseksi suurimpana ryhmänä halusimme komission toiseksi tärkeimmän viran toisin sanoen korkean edustajan, joka toimii komission varapuheenjohtajana, tulevan meidän puolueestamme. Se johtuu siitä, että me uskomme, että komission, joka ei ole neutraali organisaatio vaan poliittinen elin, pitäisi heijastaa tämän parlamentin todellisuutta. Saavutimme sen, minkä puolesta taistelimme. Tiedän, että tekin olette taistelleet sen puolesta ja siksi haluan osoittaa teille vilpittömät kiitokseni huolimatta arvostelusta, jota te yleensä saatte minulta tässä parlamentissa. Se lähettää myönteisen viestin, koska se osoittaa, että te otatte vakavasti vaatimuksen, jonka me sosiaalidemokraatteina esitämme tässä parlamentissa, koska meillä on edelleen matkaa kuljettavana ennen lopullista äänestystä komissiosta. Odotamme myös, että niiden salkkujen rakenne, jotka te luotte yksittäisille komission jäsenille, heijastaa sisältöä ja haasteita, joita kyseiset ihmiset kohtaavat. Minun mielestäni se on paljon tärkeämpää kuin keskustelu viroista ja ihmisistä. Olemme tietysti tyytyväisiä siihen, että Catherine Ashton on korkean edustajan virassa. Herman Van Rompuysta on jo sanottu tarpeeksi ja yhdyn edellisiin puhujiin. Kuitenkin paljon sitä tärkeämpää on kysymys siitä, minkä tehtävien hoitamisesta kyseiset henkilöt vastaavat. En usko, että EU:n kansalaiset ovat aidosti kiinnostuneita tavasta, jolla Van Rompuy ja Ashton valittiin. Sen sijaan kysymys siitä, miten voimme vähentää työttömyyttä, joka parhaillaan kasvaa eikä laske EU:ssa, on tärkeä kysymys. Ihmiset ovat kiinnostuneita kysymyksestä voimmeko todellakin vielä hillitä ilmastonmuutosta ja onnistuuko vai epäonnistuuko Kööpenhaminan kokous. Se ei kuitenkaan riitä. Minun mielestäni emme puhu tarpeeksi ilmastonmuutoksesta. Emme ole keskustelleet riittävästi siitä, että esimerkiksi ilmastonmuutoksesta selviytyminen ja teollisuuden investoiminen ympäristöystävällisiin tekniikoihin tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseen, että ympäristöystävällinen teknologia on tulevaisuuden hanke ja että teollisuuspolitiikka ja ympäristönsuojelu eivät sulje toisiaan pois vaan ne voidaan yhdistää. Ajatukset, joita te esittelitte täällä komission rakenteesta, ovat oikean suuntaisia. Tämä on kysymys, joka on ratkaistava Kööpenhaminassa samalla tavalla kuin maailmanlaajuinen terveyspolitiikka, kysymys siitä pitäisikö EU:n osoittaa solidaarisuutta Afrikan kaltaiselle kuolevalle mantereelle, aidsin torjunta ja tulevaisuuden resurssit. Voidaanko EU:n energiavarmuusongelmat ratkaista rauhanomaisesti? Vai uhkaavatko meitä EU:n rajoilla entistä voimakkaammat konfliktit, jotka aiheutuvat kaasun, öljyn ja muiden raaka-aineiden ostamisesta? Se on Euroopan unionin korkean edustajan tehtävä. Kysymys rahoitusmarkkinoiden valvonnan tehostamisesta on EU:lle keskeinen tavoite, koska on todellinen skandaali, että kun EU:n veronmaksajat edelleen vastaavat kriisin aiheuttamista kustannuksista, kasino on jälleen avattu ja uhkapelurit ovat jälleen lähteneet matkalle maailman ympäri. Tässä tapauksessa emme tarvitse keskustelua virkojen jakamisesta vaan selviä sääntöjä Euroopan unionin rahoitusmarkkinoille. Se on paljon tärkeämpää. Siksi totean, että kyllä, Herman Van Rompuy ja Catherine Ashton on valittu, mutta nyt heidän on aloitettava työnsä ja komissio on koottava. Siksi haluan lopuksi toistaa huomautukseni puheenjohtaja Barrosolle. Me sosiaalidemokraatit olemme keskustelleet ajatuksistamme teidän kanssanne. Yksi meidän pyynnöistämme on toteutunut, ja se on korkean edustajan virka. Oletamme, että komissionne ympäristö-, sosiaali- ja talouspolitiikkaa koskeva rakenne vastaa sitä, mitä sosiaalidemokraatit ovat teiltä pyytäneet, toivottavasti sosiaalidemokraattisten komission jäsenten johdolla, ja sitten kaikki on hyvin."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, présents et absents, au cours des derniers jours depuis le Conseil européen, nous avons beaucoup parlé de personnes et de postes. Monsieur Barroso, je voudrais, une fois encore, vous faire part aujourd’hui de mes observations. Nous estimons qu’il est important de parler personnes et postes. Pour ce qui est des postes, une priorité était claire pour notre groupe. Nous avons dit qu’en tant que deuxième formation la plus importante de cette Assemblée, nous voulions que le deuxième poste à la Commission, autrement dit, celui de haut représentant, qui fait office de vice-président de la Commission, soit attribué à notre parti. Nous estimons en effet que la Commission, qui n’est pas une organisation neutre mais un organe politique, devrait refléter la réalité de ce Parlement. Nous avons obtenu ce pour quoi nous nous sommes battus. Je n’ignore pas que, vous aussi, vous vous êtes battu pour cela, et c’est la raison pour laquelle je voudrais vous adresser mes sincères remerciements, en dépit des critiques que vous essuyez habituellement de ma part au sein de cette Assemblée. C’est un signal positif, parce qu’il indique que la demande qu’en tant que sociaux-démocrates nous faisons au sein de cette Assemblée est prise au sérieux par vous-même, parce qu’il nous reste encore du chemin avant de nous prononcer définitivement sur la composition de la Commission. Nous nous attendons également à ce que la répartition des portefeuilles que vous allez définir pour les commissaires respectifs reflétera le contenu et les défis auxquels ces personnes seront confrontées. J’estime que c’est bien plus important que les discussions à propos des postes et des personnes. Bien entendu, nous sommes ravis que Cathy Ashton occupe à présent le poste de haute représentante. Il a suffisamment été question de M. Van Rompuy et je suis d’accord avec les orateurs précédents. Toutefois, plus importante est la question de savoir de quelles tâches ces personnes seront chargées. Je ne crois pas que les citoyens européens soient sérieusement intéressés par la manière dont M. Van Rompuy et M la baronne Ashton ont été élus. Par contre, la question de savoir comment nous pouvons réduire le chômage, qui continue d’augmenter actuellement en Europe, est un sujet important. Savoir si nous pouvons vraiment empêcher le changement climatique et si Copenhague sera un échec ou un succès, c’est cela qui intéresse les gens. Mais tout cela ne suffit pas. J’estime que nous ne parlons pas assez du changement climatique. Nous n’avons pas suffisamment de discussions à propos du fait que, par exemple, dans la maîtrise du changement climatique et l’investissement dans une technologie respectueuse de l’environnement pour l’industrie, il existe un potentiel énorme de création d’emplois; de même, la technologie verte est un projet pour le futur, aussi, politique industrielle et protection de l’environnement ne sont pas incompatibles, mais peuvent se combiner l’une avec l’autre. Les idées que vous avez présentées ici à propos de la composition de la Commission pointent dans la bonne direction. C’est une question qui doit être résolue à Copenhague, au même titre que la politique mondiale de la santé, la question de savoir si l’Europe devrait se montrer solidaire avec un continent moribond comme l’Afrique, en luttant contre le sida et en créant des ressources pour le futur. Les problèmes de sécurité énergétique de l’Europe peuvent-ils être résolus pacifiquement? Ou bien sommes-nous menacés par des conflits qui vont aller s’intensifiant aux frontières de l’Europe à cause de l’achat de gaz, de pétrole et d’autres matières premières? Cette tâche concerne la haute représentante de l’Union européenne. La question relative à la mise sous surveillance des marchés financiers est un objectif fondamental de la politique européenne, car il est réellement scandaleux qu’au beau milieu de la période où les contribuables européens continuent de supporter le coût de la crise, le casino ait ouvert à nouveau ses portes et que les joueurs se soient une fois de plus remis à courir le monde. Dans ce cas précis, nous n’avons pas besoin d’un débat sur l’attribution de postes, mais de règles claires pour les marchés financiers dans l’Union européenne. C’est bien plus important. C’est pourquoi je dis: oui, très bien, Herman Van Rompuy et Cathy Ashton ont été élus, mais maintenant ils doivent se mettre au travail, et la Commission doit être mise en place. Je voudrais donc renouveler fermement mes observations à M. Barroso. Nous autres, sociaux-démocrates, vous avons fait part de nos idées. Nous avons eu la satisfaction de constater que l’une de nos demandes avait été respectée, à savoir le poste de la haute représentante. Nous partons du principe que les portefeuilles de l’environnement, des affaires sociales et financières de votre Commission correspondront à ce que les sociaux-démocrates attendent de vous, qu’ils reviendront de préférence à des commissaires sociaux-démocrates, et alors tout ira bien."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Tisztelt jelen levő és távollévő képviselőtársaim! Az elmúlt néhány napban, az Európai Tanács ülését követően rengeteg szó esett személyekről és tisztségekről. Ismételten Önhöz szeretnék szólni, Barroso úr. Fontosnak tarjuk, hogy beszéljünk a személyekről és a tisztségekről. Ami a tisztségeket illeti, képviselőcsoportunknak egy világos prioritása volt. Azt mondtuk, hogy a Parlament második legnagyobb képviselőcsoportjaként azt szeretnék, hogy közülünk kerüljön ki az a személy, aki betölti a Bizottság második legfontosabb tisztségét, azaz a főképviselő és a Bizottság alelnökének posztját. Mindezt azért kértük, mert szerintünk a Bizottságnak – amely nem egy semleges szervezet, hanem egy politikai testület – tükröznie kell a Parlamentben fennálló helyzetet. Sikerült elérni a célunkat. Tudom, hogy Ön is harcolt ezért, ezért fogadja őszinte köszönetemet, minden bírálat ellenére, amit rendszerint tőlem kap ebben a Házban. Ez pozitív üzenet, mert azt jelzi, hogy Ön komolyan veszi az általunk, szociáldemokraták által a Parlamentben megfogalmazott igényt, mert még van néhány tennivaló a Bizottságról történő végleges szavazásig. Azt is elvárjuk, hogy az Ön által az egyes biztosok tekintetében kiosztott portfóliók szerkezete tükrözze azokat témákat és kihívásokat, amelyekkel az adott személyeknek szembe kell nézniük. Véleményem szerint ez sokkal fontosabb a tisztségekről és a személyekről folytatott vitánál. Természetesen örülünk annak, hogy Cathy Ashton tölti be a főképviselői tisztséget. Van Rompuy úrról már sok szó esett, és lényegében csatlakozom az előttem szólókhoz. Ennél azonban sokkal fontosabb az a kérdés, hogy ezek az emberek milyen feladatok végrehajtásáért lesznek felelősek. Nem hiszem, hogy Európa polgárait különösebben érdekelné az, hogyan választották meg Van Rompuy urat és Ashton bárónőt. Az viszont fontos kérdés, hogy miként csökkenthetjük a munkanélküliséget, amely jelenleg nem csökken, hanem nő Európában. Az embereket az érdekli, hogy valóban meg tudjuk-e akadályozni az éghajlatváltozást, és hogy Koppenhága sikeres lesz vagy kudarcot vall. De mindez nem elég. Véleményem szerint nem beszélünk eleget az éghajlatváltozásról. Nem folytatunk kellő mélységű eszmecseréket például arról, hogy az éghajlatváltozás problémáinak megoldása és a környezetbarát ipari technológiákba való beruházás óriási munkahely-teremtési lehetőségeket rejt magában, hogy a zöld technológia a jövő érdekeit szolgálja, és hogy az iparpolitika és a környezetvédelem nem zárják ki kölcsönösen egymást, hanem összekapcsolhatók. Az Önök által a Bizottság felépítésével kapcsolatban ismertetett elképzelések helyes irányba mutatnak. Ez olyan kérdés, amelyre megoldást kell találni Koppenhágában, csakúgy mint a globális egészségpolitikára, arra kérdésre, hogy Európának szolidaritást kell-e tanúsítania egy haldokló kontinenssel – mint Afrikával – szemben, harcolva az AIDS-cel és erőforrásokat biztosítva a jövő érdekében. Megoldhatók-e békésen Európa energiabiztonsággal kapcsolatos problémái? Vagy fenyegetnek-e bennünket az Európa határainál egyre fokozódó, a földgáz, a kőolaj és más nyersanyagok vásárlásából adódó konfliktusok? Mindez az Európai Unió főképviselőjének hatáskörébe tartozik. A pénzpiacok ellenőrzés alá vonása az egyik kiemelt európai szakpolitikai cél, mivel egyszerűen botrányos, hogy egy olyan időszak közepén, amikor az európai adófizetők még mindig a válság utóhatásainak a költségeit fizetik, a kaszinó ismét megnyitotta kapuit és a szerencsejátékosok ismét elkezdtek utazgatni szerte a világban. Ebben az esetben nem arra van szükség, hogy vitát folytassunk a tisztségek kiosztásáról, hanem hogy egyértelmű szabályokat vezessünk be az Európai Unió pénzpiacaira vonatkozóan. Ez sokkal fontosabb. Ezért mondom, hogy igen, megtörtént Herman Van Rompuy és Cathy Ashton kinevezése, de most már a munkájukra kell koncentrálniuk, és létre kell hozni az új Bizottságot. Ezért végezetül meg szeretném ismételni a Barroso úrnak tett észrevételeimet. Mi, szociáldemokraták megvitattuk Önnel az elképzeléseinket. Az egyik kérésünk, amely a főképviselői poszttal volt kapcsolatos, megelégedésünkre teljesült. Úgy véljük, hogy az Ön Bizottságának környezetvédelmi, szociális és pénzügyi politikai struktúrája összhangban lesz azzal, amit a szociáldemokraták kérnek Öntől, e portfóliók pedig lehetőség szerint szociáldemokrata politikusokhoz kerülnek, és akkor minden rendben lesz."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli deputati sia presenti che assenti, in questi ultimi giorni, dopo la riunione del Consiglio europeo, abbiamo discusso a lungo di persone e di cariche. Desidero ancora una volta rivolgermi al presidente Barroso per dirgli che secondo noi è sicuramente importante discutere dell’assegnazione delle cariche. A questo riguardo il mio gruppo aveva una priorità chiara: come secondo gruppo parlamentare desideravamo ottenere la seconda carica in Commissione, in altre parole volevamo che l’incarico di Alto rappresentante con funzioni di vicepresidente della Commissione venisse conferito al nostro gruppo. Crediamo infatti che la Commissione, che non è un’istituzione neutra ma un organo politico, debba riflettere i rapporti di forza di questo Parlamento. Abbiamo vinto la nostra battaglia e, dal momento che so che anche il commissario Barroso si è battuto in tal senso, desidero ringraziarlo sinceramente a dispetto delle critiche che di solito gli rivolgo in quest'Aula. La nomina è un segnale molto positivo del fatto che la Commissione ha preso sul serio le rivendicazioni dei socialdemocratici. C’è ancora un po’ di strada da fare prima delle votazioni conclusive sulla Commissione ma ci attendiamo che il conferimento dei mandati ai singoli commissari rifletta i contenuti e le sfide che tali persone dovranno affrontare. A mio avviso questo è molto più importante delle discussioni sull’assegnazione delle cariche. Naturalmente siamo lieti che la Ashton sia stata nominata Alto rappresentante. Di Van Rompuy si è parlato già a sufficienza e mi associo a quanto detto dagli oratori che mi hanno preceduto. Tuttavia l’aspetto più importante è rappresentato dalle responsabilità che essi dovranno assumersi. Io non credo che ai cittadini europei interessi il modo in cui sono stati eletti Van Rompuy e la baronessa Ashton. Il vero problema è come si possa ridurre la disoccupazione che attualmente è in aumento in Europa. I cittadini si chiedono se è ancora possibile prevenire i cambiamenti climatici e quale sarà l’esito di Copenaghen. Ma non basta. Secondo me non si parla ancora abbastanza dei cambiamenti climatici, non si discute ancora a sufficienza del fatto che, per esempio, l’affrontare i cambiamenti climatici investendo in tecnologie ecologiche per l’industria comporterà un enorme potenziale occupazionale o del fatto che la tecnologia verde rappresenta un progetto per il futuro. Ciò che non si dice è che politica industriale e tutela ambientale non si escludono a vicenda ma possono compenetrarsi. Le idee che sono state espresse in Aula sulla struttura della Commissione vanno nella direzione giusta. C’è un problema che deve essere risolto a Copenaghen allo stesso modo in cui vengono affrontati i problemi della sanità mondiale, dell’opportunità che l’Europa si dimostri solidale nei confronti di continenti che stanno morendo come l’Africa, della lotta all’aids e della creazione di nuove risorse per il futuro. E’ possibile risolvere in modo pacifico i problemi di sicurezza energetica dell’Europa? E’ una minaccia per noi l’intensificarsi dei conflitti ai confini dell’Europa sull’acquisto di gas, petrolio e altre materie prime? Questo sarà un compito che dovrà affrontare l’Alto rappresentante dell’Unione europea. La questione del controllo dei mercati finanziari è un obiettivo primario della politica europea ed è scandaloso che in una fase in cui i contribuenti europei continuano a sostenere i costi delle conseguenze della crisi i casinò siano stati riaperti e i giocatori abbiamo ripreso a girare il mondo. Non c’è bisogno di un dibattito sul conferimento delle cariche ma di regole chiare per i mercati finanziari dell’Unione europea: questo è un aspetto molto più importante. Ecco perché dico che, pur senza negare il valore delle nomine di Van Rompuy e della Ashton, ciò che più conta è che ora essi si mettano al lavoro e che venga istituita la Commissione. Desidero infine ribadire al presidente Barroso la soddisfazione di noi socialdemocratici. Gli abbiamo espresso le nostre opinioni e una della nostre richieste, la carica di Alto rappresentante, è stata accolta. Ora ci attendiamo che anche la struttura della Commissione in materia di politica ambientale, sociale e finanziaria corrisponda a quanto noi socialdemocratici le abbiamo chiesto, preferibilmente sotto la guida di commissari socialdemocratici. In tal modo tutto andrà per il verso giusto."@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, kelias pastarąsias dienas tiek dalyvaujantieji, tiek nedalyvaujantieji, domėdamiesi Europos Vadovų Tarybos susitikimu, daug kalbame apie žmones ir postus. Šiandien dar kartą norėčiau savo pastabas skirti jums, pone J. M. Barroso. Mums svarbu apsvarstyti žmones ir pareigas. Postų klausimu mūsų frakcija turi vieną aiškų prioritetą. Sakome, kad, kaip antra pagal dydį Parlamento frakcija, norime antrų pagal svarbą pareigų Komisijoje, kitaip tariant, norime, kad vyriausiasis įgaliotinis, veikiantis kaip Komisijos pirmininkas, būtų iš mūsų partijos. Taip yra dėl to, kad manome, jog Komisija, kuri yra ne neutrali organizacija, o politinė institucija, turėtų atspindėti šio Parlamento tikrovę. Mums pavyko pasiekti tai, dėl ko kovojome. Žinau, kad jūs taip pat kovojote dėl to, todėl noriu nuoširdžiai padėkoti jums, nepaisydamas kritikos, kurios paprastai Parlamente susilaukiate iš manęs. Taip pasiunčiamas pozityvus signalas, nes jis parodo, kad jūs rimtai žiūrite į mūsų, kaip socialdemokratų, Parlamente keliamus reikalavimus, nes prieš galutinį balsavimą dėl Komisijos mums dar reikia kai ką nuveikti. Be to, tikimės, kad pareigybių, kurias sukursite kiekvienam Komisijos nariui, struktūra atspindės turinį ir uždavinius, kurie laukia šių žmonių. Manau, kad tai yra daug svarbiau negu diskusijos dėl postų ir žmonių. Žinoma, esame patenkinti, kad dabar C. Ashton užima vyriausiosios įgaliotinės pareigas. Sutinku su ankstesniais kalbėtojais, kurie pakankamai pasakė apie H. Van Rompuy. Tačiau daug svarbiau nei tai yra klausimas, už kokių užduočių atlikimą bus atsakingi šie žmonės. Nemanau, kad Europos piliečius labai domina, kaip buvo išrinktas H. Van Rompuy ir baronienė C. Ashton. Tačiau labai svarbus yra klausimas, kaip galėtume sumažinti nedarbą, kuris šiuo metu Europoje didėja, o ne mažėja. Žmones domina klausimas, ar tikrai dar galime užkirsti kelią klimato kaitai ir ar Kopenhagos konferencija pasiseks, ar nepasiseks. Vis dėlto to nepakanka. Mano nuomone, apie klimato kaitą kalbame per mažai. Mes nerengiame pakankamai diskusijų apie tai, kad, pvz., klimato kaitos įveikimas ir investavimas į aplinką tausojančias pramonės technologijas yra didžiulis potencialas darbo vietoms kurti, kad ekologiškos technologijos yra ateities projektas ir kad pramonės politika bei aplinkos apsauga viena kitai ne prieštarauja, bet gali būti derinamos viena su kita. Idėjos apie Komisijos struktūrą, kurias pristatėte, nukreiptos tinkama linkme. Tai yra klausimas, kurį Kopenhagoje reikia išspręsti lygiai taip pat, kaip visuotinės sveikatos politikos klausimą, klausimas yra toks: ar Europa turėtų parodyti solidarumą su tokiu mirštančiu žemynu, kaip Afrika, ir kovoti su AIDS bei atverti išteklius ateičiai? Ar galima taikiai išspęsti Europos energetinio saugumo problemas? Ar mums negresia vis dažnesni konfliktai prie Europos sienų, kylantys dėl dujų, naftos ir kitų žaliavų pirkimo? Tai –Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio darbas. Finansų rinkų kontrolės nustatymo klausimas – svarbiausias Europos politikos tikslas, nes iš tikrųjų skandalinga tai, kad įpusėjus tarpsniui, kai Europos mokesčių mokėtojai tebėra atsakingi už krizės išlaidų kontrolę, vėl atsiranda lošimo namai ir lošikai vėl ima keliauti aplink pasaulį. Šiuo atveju mums reikia diskutuoti ne apie postų paskirstymą, o apie aiškias Europos Sąjungos finansų rinkų taisykles. Tai yra daug svarbiau. Todėl sakau: taip, H. Van Rompuy ir C. Ashton buvo išrinkti, tačiau dabar jiems reikia imtis savo darbų, o Komisija taip pat turi būti sudaryta. Todėl galiausiai noriu pakartoti savo pastabas J. M. Barroso. Mes, socialdemokratai, su jumis svarstėme savo idėjas. Mūsų pasitenkinimui, buvo įvykdytas vienas mūsų reikalavimų, t. y. vyriausiojo įgaliotinio pareigos. Manome, kad jūsų Komisijos aplinkos, socialinės ir finansų politikos struktūra atitiks tai, ko socialdemokratai reikalauja iš jūsų, – verčiau vadovaujant Komisijos nariams socialdemokratams, – o tada viskas bus puiku."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, gan klātesošie, gan tie, kuru šeit nav, dažās pēdējās dienās pēc Eiropadomes sanāksmes mēs esam daudz runājuši par amatiem un tiem atbilstīgu kandidātu izvēli. Šodien dažas manas piezīmes būs veltītas arī jums kungs. Mums ir ļoti svarīgi apspriest amatus un to kandidātus. Kas attiecas uz amatiem, tad mūsu grupai bija viena priekšrocība. Mēs, kā otrā lielākā šā Parlamenta grupa, teicām, ka vēlamies, lai Komisijas otro augstāko amatu, proti, Augstā pārstāvja amatu, kurā ieceltā persona veic Komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus, ieņemtu kāds no mūsu partijas. Tas ir tādēļ, ka, mūsuprāt, Komisijai, kura ir nevis neatkarīga organizācija, bet gan politiska struktūra, ir jāatspoguļo šā Parlamenta patiesā nostāja. Mēs esam panākuši to, par ko cīnījāmies. Es zinu, ka arī jūs par to cīnījāties, tādēļ es vēlētos jums teikt vislielāko paldies, neraugoties uz kritiku, kuru es šajā Parlamentā parasti jums izsaku. Tas ir pozitīvs signāls un liecina, ka mūsu kā sociāldemokrātu prasība šajā Parlamentā ir uztverta nopietni, tomēr vēl ir jāgaida galīgais balsojums Komisijā. Mēs sagaidām arī, ka portfeļu sadalījums komisāru starpā būs atbilstīgs viņu risināmajām problēmām un veicamajiem uzdevumiem. Manuprāt, to nodrošināt ir daudz svarīgāk nekā runāt par amatiem un to kandidātiem. Protams, mēs esam gandarīti, ka Augstā pārstāvja amatam tika izvirzīta . Pietiekami daudz ir pateikts par kungu, un es pilnībā pievienojos iepriekš teiktajam, tomēr daudz svarīgāks ir jautājums par to, kā tiks sadalīti šo cilvēku pienākumi. Es nedomāju, ka Eiropas iedzīvotājiem interesē nianses, kā kungs un baronese tika ievēlēti savos amatos. Svarīgi ir tas, lai mums izdotos samazināt bezdarba līmeni, kas Eiropā joprojām turpina pieaugt. Cilvēkus interesē, vai mēs joprojām spēsim cīnīties ar klimata pārmaiņām, kā arī tas, vai Kopenhāgenas konferencei būs vērā ņemami rezultāti vai nē. Tomēr ar to vien nepietiek. Manuprāt, mēs pārāk maz runājam par klimata pārmaiņām. Mēs pārāk maz skaidrojam to, ka, piemēram, klimata pārmaiņu novēršana un ieguldījumi videi draudzīgu tehnoloģiju ražošanā pavērs plašas iespējas jaunu darba vietu radīšanai, turklāt videi draudzīgas tehnoloģijas ir nākotnes projekts, tādēļ rūpniecības politika un vides aizsardzība ir nevis viena otru izslēdzošas, bet gan savienojamas jomas. Jūsu idejas attiecībā uz Komisijas struktūru liecina par pareizo virzienu. Šis ir jautājums, kuru Kopenhāgenas konferencē vajadzētu atrisināt, tāpat kā jautājumu par globālo veselības politiku, lai izlemtu, vai Eiropai vajag izrādīt solidaritāti tādam izmirstošam kontinentam kā Āfrika, cīnoties ar AIDS un turpmāk atvēlot tam līdzekļus. Vai Eiropas energodrošības problēmas būs iespējams atrisināt mierīgā ceļā, jeb mūs apdraud pieaugoši konflikti uz ES robežām saistībā ar gāzes, naftas un citu izejvielu iegādi? Šie jautājumi būs jārisina Eiropas Savienības Augstajam pārstāvim. Eiropas politikas galvenais mērķis ir uzņemties kontroli pār finanšu tirgiem, jo tas patiesi ir nepiedodami, ja laikā, kad ES nodokļu maksātājiem joprojām ir jāturpina segt krīzes radītās izmaksas, atkal ir atvēries kazino, un tā spēlētāji no jauna sāk apceļot pasauli. Šajā gadījumā mums nav vajadzīgas diskusijas par amatu sadali, bet skaidri noteikumi Eiropas Savienības finanšu tirgiem. Tas ir daudz svarīgāk. To es arī vēlējos pateikt; jā un ir ievēlēti, bet tagad viņiem ir jāsāk strādāt un ir jāizveido Komisija. Tādēļ nobeigumā es gribētu atkārtot savu kungam izteikto piezīmi. Mēs, sociāldemokrāti, esam apsprieduši ar jums savas idejas. Viens no mūsu lūgumiem attiecībā uz Augstā pārstāvja amatu ir izpildīts. Mēs pieņemam, ka jūsu Komisijas politika vides, sociālajā un finanšu jomā būs tāda, kādu to vēlas sociāldemokrāti, un vislabāk būtu, ja tā tiktu īstenota Sociāldemokrātisko partiju pārstāvošu komisāru vadībā, jo tad būtu labi visiem."@lv13
"Herr Präsident! Verehrte abwesende Kolleginnen und Kollegen, liebe anwesende Kolleginnen und Kollegen! Wir haben in den letzten Tagen nach dieser Tagung des Europäischen Rates viel über Personen und über Posten diskutiert. Ich will das heute auch noch einmal an Ihre Adresse richten, Herr Kommissionspräsident. Es ist wichtig, dass man über Personen und Positionen diskutiert. Unsere Fraktion hatte, was die Posten angeht, eine klare Priorität. Wir haben gesagt, wir wollen als zweitstärkste Fraktion in diesem Haus, dass der zweite Posten in der Kommission, das ist der Hohe Beauftragte, oder die Hohe Beauftragte, in der Funktion als Vizepräsidentin der Kommission, von unserer Partei gestellt wird, weil wir der Auffassung sind, dass auch die Kommission – die ja kein Neutrum, sondern ein politisches Organ ist – die realen Verhältnisse in diesem Parlament widerspiegeln sollte. Das ist gelungen, dafür haben wir sehr gekämpft. Ich weiß, dass Sie auch dafür gekämpft haben, dafür möchte ich mich– bei aller Kritik, die ich sonst in diesem Hause an Ihnen übe – ausdrücklich bedanken. Dies ist ein gutes Signal, weil damit signalisiert wird, dass der Anspruch, den wir als Sozialdemokraten in diesem Haus erheben, von Ihnen ernst genommen wird, denn wir haben ja noch eine Strecke bis zur Endabstimmung über die Kommission zu gehen. Wir erwarten auch, dass die Struktur bei den Portfolios, die Sie für die einzelnen Kommissarinnen und Kommissare gestalten werden, das widerspiegelt, was nach meinem Dafürhalten viel wichtiger ist als die Debatte über Posten und Personen, nämlich die Inhalte, die Herausforderungen, mit denen diese Personen konfrontiert sind. Na klar sind wir froh, dass Cathy Ashton jetzt die Position der Hohen Beauftragten hat, und über Herrn Van Rompuy ist genug gesagt worden, dem schließe ich mich an. Aber viel wichtiger ist, dass wir die Frage stellen: Welche Aufgaben haben diese Leute eigentlich zu bewältigen? Ich glaube nicht, dass die Bürgerinnen und Bürgern in Europa ein großes Interesse daran haben, in welcher Form jetzt Herr Van Rompuy oder Frau Ashton ausgewählt wurden. Aber die Frage, ob wir die Arbeitslosigkeit bewältigen können, die in Europa ansteigt und nicht etwa sinkt, ist eine wichtige Frage. Die Frage, ob der Klimawandel tatsächlich noch zu beherrschen ist, ob Kopenhagen ein Flop oder ein Erfolg wird, das interessiert die Menschen. Übrigens nicht genug! Meiner Meinung nach wird nicht genug über den Klimawandel diskutiert. Es wird auch nicht genügend darüber diskutiert, dass zum Beispiel in der Bewältigung des Klimawandels, in der Investitionen in eine umweltfreundliche Technologie in der Industrie enorme Arbeitsplatzpotenziale stecken, dass also ein Projekt der Zukunft ist, dass Industriepolitik und Umweltschutz sich eben nicht ausschließen müssen, sondern miteinander kombiniert werden. Sie haben bei den Vorstellungen, die Sie – was die Struktur der Kommission angeht – bisher hier vorgetragen haben, in eine richtige Richtung argumentiert. Das ist eine Aufgabe, die in Kopenhagen zu bewältigen ist, ebenso wie die weltweite Gesundheitspolitik, die Frage, ob Europa solidarisch mit einem sterbenden Kontinent – wie zum Beispiel Afrika ist, die Aids-Bekämpfung, die Frage der Ressourcenerschließung für die Zukunft. Kann die energetische Sicherheitsproblematik Europas friedlich gelöst werden? Oder drohen uns auch an den Grenzen Europas verschärfte Konflikte wegen der Beschaffung von Gas, von Erdöl und anderen Rohstoffen? Das ist eine Aufgabe, die eine Hohe Repräsentantin der Europäischen Union anpacken muss. Die Frage der Beherrschung der Finanzmärkte ist ein vorrangiges Ziel gerade der europäischen Politik, denn der allergrößte Skandal ist, dass mitten in der Phase, in der die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Europa die Folgekosten der Krise weiterhin schultern müssen, das Kasino schon wieder geöffnet ist und die Zocker wieder weltweit unterwegs sind. Das erfordert keine Debatte über die Verteilung von Posten, sondern klare Regeln für die Finanzmärkte in der Europäischen Union. Das ist viel wichtiger! Deshalb sage ich: Ja schön, Herman Van Rompuy ist gewählt – an die Arbeit! Cathy Ashton ist gewählt, an die Arbeit! Und die Kommission muss jetzt zusammengestellt werden. Ich wiederhole deshalb abschließend noch einmal an die Adresse von Herrn Barroso: Wir haben als Sozialdemokraten mit Ihnen über unsere Vorstellungen diskutiert. Eine Forderung wurde zu unserer Zufriedenheit erfüllt, nämlich die Position des Hohen Beauftragten. Wir gehen davon aus, dass die ökologische, die soziale, die finanzpolitische Struktur Ihrer Kommission so sein wird, wie wir sie als Sozialdemokraten von Ihnen verlangen, am besten unter der Führung sozialdemokratischer Kommissare, dann kann Ihnen auch nichts passieren."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, zowel aanwezig als afwezig, na de vergadering van de Europese Raad hebben we de afgelopen dagen veel gesproken over personen en posten. Ik zou mijn opmerkingen wederom tot u willen richten, mijnheer Barroso. Het is belangrijk dat wij het hebben over personen en posities. Wat betreft de posten had onze fractie één duidelijke prioriteit. Wij hebben ons op het standpunt gesteld dat wij, als op een na grootste fractie in dit Parlement, de persoon op de tweede positie in de Commissie willen leveren, met andere woorden dat de hoge vertegenwoordiger die optreedt als vicevoorzitter van de Commissie, uit onze partij afkomstig moet zijn. Dit vinden wij omdat we van mening zijn dat de Commissie, die geen neutrale organisatie maar een politiek orgaan is, de realiteit in dit Parlement behoort te weerspiegelen. Onze strijd heeft het gewenste resultaat opgeleverd. Ik weet dat ook u zich hiervoor hebt ingezet, en daarvoor wil ik u, ondanks de kritiek die u in dit Parlement meestal van mij ontvangt, oprecht bedanken. Hier gaat een positief signaal van uit, want het geeft aan dat u de claim die wij als sociaaldemocraten in dit Parlement hebben, serieus neemt; het duurt immers nog wel even voordat de uiteindelijke stemming over de Commissie plaatsvindt. We verwachten ook dat de structuur van de portefeuilles die u voor de individuele commissarissen vorm zult geven, de inhoud en de uitdagingen waar deze personen mee te maken hebben, zal weerspiegelen. Dit is naar mijn mening veel belangrijker dan het debat over posten en personen. Natuurlijk zijn wij blij dat Cathy Ashton nu de functie van hoge vertegenwoordiger bekleedt. Er is al genoeg gezegd over de heer Van Rompuy, en ik sluit mij aan bij de vorige sprekers. Veel belangrijker is echter de vraag voor welke taken deze personen verantwoordelijkheid zullen dragen. Ik geloof niet dat de burgers van Europa zich sterk interesseren voor de manier waarop de heer Van Rompuy en barones Ashton zijn verkozen. De vraag hoe we de werkloosheid, die in Europa op dit moment niet afneemt maar juist groeit, kunnen bestrijden, is wel een belangrijk punt. Mensen interesseren zich voor de vraag of we de klimaatverandering werkelijk nog kunnen tegenhouden, en of Kopenhagen een mislukking of een succes zal zijn. Dit is echter niet genoeg. Naar mijn mening spreken we te weinig over klimaatverandering. We staan bijvoorbeeld niet genoeg stil bij het feit dat het tegenhouden van de klimaatverandering en het investeren in milieuvriendelijke technologie in de industrie een enorm potentieel bieden voor het scheppen van werkgelegenheid, dat groene technologie een project van de toekomst is en dat industriebeleid en milieubescherming elkaar niet uitsluiten, maar met elkaar kunnen worden gecombineerd. De ideeën die u hier hebt gepresenteerd over de structuur van de Commissie, wijzen in de juiste richting. Dit probleem moet in Kopenhagen worden opgelost, net als het wereldwijde gezondheidsbeleid, de vraag of Europa solidariteit moet betonen met een stervend continent zoals Afrika, de strijd tegen aids en het beschikbaar maken van hulpbronnen voor de toekomst. Kunnen de problemen van energiezekerheid in de EU vreedzaam worden opgelost, of worden we bedreigd door zich verhardende conflicten aan de buitengrenzen van de EU, die voortvloeien uit de aankoop van gas, olie en andere grondstoffen? Dit is een taak voor de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie. Het onder controle brengen van de financiële markten is een primair doel van het Europese beleid, want het is werkelijk schandalig dat, midden in de fase waarin de Europese belastingbetalers nog steeds opdraaien voor de kosten die voortvloeien uit de crisis, het casino weer is geopend en de gokkers wederom de wereld rondreizen. Dit roept niet om een debat over de toewijzing van posten, maar om heldere regels voor de financiële markten in de Europese Unie. Dat is van veel groter belang. Daarom zeg ik: ja, Herman van Rompuy en Cathy Ashton zijn verkozen, maar nu is het tijd dat zij aan het werk gaan en dat de Commissie wordt samengesteld. Ik zou dan ook tot slot mijn opmerkingen aan de heer Barroso willen herhalen. Wij, sociaaldemocraten, hebben onze ideeën met u besproken. Eén van onze verzoeken, de positie van de hoge vertegenwoordiger, is tot onze tevredenheid ingewilligd. Wij gaan ervan uit dat de structuur van het sociale, financiële en milieubeleid van uw Commissie in overeenstemming zal zijn met wat de sociaaldemocraten van u vragen, bij voorkeur onder leiding van sociaaldemocratische commissarissen. Dan komt alles goed."@nl3
". Panie przewodniczący, panie i panowie – zarówno ci obecni na sali, jak i ci nieobecni! W trakcie tych kilku dni po zakończeniu posiedzenia Rady Europejskiej wiele rozmawialiśmy o ludziach i stanowiskach. Raz jeszcze chciałbym się dziś zwrócić do pana Barroso. Ważne jest, abyśmy rozmawiali o ludziach i stanowiskach. Co się tyczy stanowisk, nasza grupa miała jeden wyraźny priorytet. Domagaliśmy się, jako druga pod względem liczebności frakcja w tej Izbie, by drugie pod względem ważności stanowisko w Komisji, czyli stanowisko wysokiego komisarza pełniącego zarazem funkcję wiceprzewodniczącego Komisji, zostało obsadzone przez osobę wywodzącą się z naszego ugrupowania. Domagaliśmy się tego, ponieważ uważamy, że Komisja, która nie jest organizacją neutralną, ale organem politycznym, powinna być odzwierciedleniem rozkładu sił w Parlamencie. Dostaliśmy to, o co walczyliśmy. Wiem, że pan również o to walczył, i dlatego też pragnę panu ofiarować moje najszczersze podziękowania, mimo że zazwyczaj słyszy pan w tej Izbie z moich ust słowa krytyki. Stanowi to pozytywny sygnał, ponieważ świadczy o tym, że to, czego się tu domagamy jako socjaldemokraci, jest traktowane przez pana bardzo poważnie, jako że nadal mamy sporą drogę do przebycia przed końcowym głosowaniem w Komisji. Oczekujemy również, że struktura podziału tek między poszczególnych komisarzy będzie odpowiadała kwestiom merytorycznym i wyzwaniom, przed którymi stoją te osoby. Moim zdaniem jest to o wiele ważniejsze niż debata na temat stanowisk i ludzi. Oczywiście jesteśmy zadowoleni, że stanowisko wysokiego przedstawiciela piastuje teraz Cathy Ashton. O panu Van Rompuyu powiedziano już tu wystarczająco wiele, i zgadzam się z moimi przedmówcami. Jednakże o wiele ważniejsze niż obsada personalna jest pytanie o zakres zadań, za które te osoby będą odpowiedzialne. Nie uważam, by obywateli Europy przesadnie interesował sposób wyboru pana Van Ropuya i baronessy Ashton. Jednakże ważna jest kwestia tego, jak możemy zmniejszyć bezrobocie, którego stopa w Europie obecnie rośnie, a nie spada. Ludzie są zainteresowani odpowiedzią na pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy jeszcze w stanie zapobiec zmianom klimatycznym i czy Kopenhaga będzie porażką, czy sukcesem. To jednak nie wystarczy. Moim zdaniem nie rozmawiamy wystarczająco dużo o zmianach klimatycznych. Nie dyskutujemy wystarczająco dużo na przykład o tym, że w walce ze zmianami klimatycznymi i w inwestycjach w przyjazne dla środowiska technologie drzemie ogromny potencjał tworzenia nowych miejsc pracy, że zielona technologia jest projektem przyszłości oraz że polityka przemysłowa i ochrona środowiska nie wykluczają się wzajemnie, ale mogą iść ze sobą w parze. Przedstawione tu pomysły dotyczące struktury Komisji wskazują właściwy kierunek. To kwestia, która musi zostać rozstrzygnięta w Kopenhadze, dokładnie tak samo, jak kwestia ogólnoświatowej polityki zdrowotnej, czyli pytanie o to, czy Europa powinna okazać solidarność z umierającym kontynentem afrykańskim, kwestia walki z AIDS oraz otwarcia się na zasoby naturalne przyszłości. Czy problemy Europy związane z bezpieczeństwem energetycznym mogą być rozwiązane w sposób pokojowy? Czy też grożą nam nasilające się konflikty na granicach Europy, związane z zakupem gazu, ropy naftowej i innych surowców naturalnych? To zadanie dla wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej. Głównym celem europejskiej polityki jest objęcie kontrolą rynków finansowych, ponieważ na prawdziwy skandal zakrawa to, że w samym środku okresu, w którym europejscy podatnicy nadal ponoszą koszty kryzysu, pozwala się na powtórne otwarcie „kasyna” i ponowne ruszenie hazardzistów na podbój świata. W tym przypadku nie potrzebujemy debaty na temat obsady stanowisk, ale określenia czytelnych zasad dla rynków finansowych w Unii Europejskiej. Jest to o wiele ważniejsze. Dlatego mówię: owszem, Herman Van Rompuy i Cathy Ashton zostali wybrani na swoje stanowiska, ale teraz muszą zabrać się do pracy, i należy powołać Komisję. Dlatego pragnę raz jeszcze powtórzyć swoje uwagi panu Barroso. My, socjaldemokraci, przedyskutowaliśmy z panem nasze pomysły. Jedno z naszych żądań zostało, ku naszemu zadowoleniu, spełnione, a mianowicie otrzymaliśmy stanowisko wysokiego przedstawiciela. Zakładamy, że skład pańskiej Komisji, z punktu widzenia polityki środowiskowej, społecznej i finansowej, będzie odzwierciedlał to, czego domagają się od pana socjaldemokraci i że pracom Komisji w tych obszarach będą przewodniczyć – tego sobie życzymy – komisarze wywodzący się z naszej frakcji, a wówczas wszystko będzie przebiegać pomyślnie."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, tanto presentes como ausentes, nos últimos dias que se seguiram à reunião do Conselho Europeu, debatemos bastante a questão das pessoas e dos cargos. Hoje, gostaria uma vez mais de lhe dirigir as minhas observações, Senhor Presidente da Comissão. Esse debate é importante para nós. No que diz respeito aos cargos, o nosso grupo tinha uma prioridade muito clara: na qualidade de segundo maior grupo deste Parlamento, manifestámos a nossa vontade de que o segundo lugar da Comissão, ou seja, o de Alto Representante, cujo titular desempenha também as funções de Vice-Presidente da Comissão, fosse oriundo da nossa família política. Isto, porque acreditamos que a Comissão, que não é uma organização neutra mas sim uma associação política, deve reflectir a realidade deste Parlamento. Alcançámos o objectivo pelo qual lutámos. Sei que também se empenhou nessa luta, razão pela qual gostaria de lhe exprimir os meus sinceros agradecimentos, apesar das críticas que geralmente lhe teço nesta Assembleia. Aquilo que acabei de dizer transmite um sinal positivo, pois mostra que V. Exa. leva a sério as reivindicações que nós, social-democratas, fazemos neste Parlamento, visto termos ainda algum caminho a percorrer antes da votação final da Comissão. Esperamos também que a estrutura das pastas que vier a atribuir aos vários Comissários reflicta o conteúdo e os desafios que estes enfrentam. Trata-se, a meu ver, de um assunto muito mais relevante do que o debate sobre pessoas e cargos. Congratulamos, evidentemente, pelo facto de Cathy Ashton ocupar agora o cargo de Alto Representante. Sobre Herman Van Rompuy já se disse o suficiente e estou de acordo com os oradores anteriores. A questão mais importante, porém, é a de saber que tarefas irão ambos desempenhar. Não acredito que os cidadãos europeus tenham verdadeiro interesse em saber como é que Herman Van Rompuy e a Baronesa Ashton foram eleitos. Já a forma de reduzir o desemprego – que neste momento está a aumentar na Europa, e não o contrário – esse sim, é um assunto pertinente. As pessoas têm interesse em saber se, de facto, ainda é possível evitar as alterações climáticas e se a Cimeira de Copenhaga vai ser um êxito ou um fracasso. Mas isso não chega. Em minha opinião, não se fala o suficiente sobre o tema das alterações climáticas. Por exemplo, não se discute suficientemente o facto de existir um enorme potencial de criação de emprego no domínio da luta contra às alterações climáticas, ou no domínio do investimento em tecnologias respeitadoras do ambiente no sector da indústria; ou o facto de a tecnologia "verde" ser um projecto para o futuro; ou ainda o facto de a política industrial e a protecção do ambiente não serem domínios que se excluem mutuamente, antes podendo combinar-se entre si. As ideias que V. Exa. aqui apresentou relativamente à composição da Comissão apontam na direcção certa. Eis uma questão que necessita de ser decidida em Copenhaga, exactamente como a da política global de saúde: deverá a Europa demonstrar solidariedade para com um continente moribundo como a África, colaborando no combate à SIDA e disponibilizando recursos para o futuro? Será possível encontrar uma solução pacífica para os problemas de segurança energética da Europa, ou estaremos sob a ameaça de uma intensificação de conflitos nas fronteiras europeias, como consequência da aquisição de gás, petróleo e outras matérias-primas? Trata-se de uma tarefa para a Alta Representante da União Europeia. O controlo dos mercados financeiros é um objectivo prioritário da política europeia, pois é absolutamente escandaloso que, numa fase em que os contribuintes europeus continuam a suportar os custos decorrentes da crise, o casino esteja novamente aberto e os jogadores tenham recomeçado a viajar à volta do mundo. Neste caso, não necessitamos de um debate sobre a atribuição de cargos, mas sim de regras muito claras para os mercados financeiros da União Europeia. Essa sim, é uma questão muito mais premente. É por isso que digo: sim, Herman Van Rompuy e Cathy Ashton foram eleitos, mas agora é necessário que iniciem funções e que a Comissão seja constituída. Assim sendo, gostaria de repetir, por fim, as minhas advertências ao Senhor Presidente José Manuel Barroso: nós, social-democratas, debatemos as nossas ideias consigo. Um dos pedidos que formulámos foi satisfeito a nosso contento, nomeadamente no que diz respeito à atribuição do cargo de Alto Representante. Presumimos que a composição política da sua nova equipa, nas vertentes ambiental, social e financeira, irá corresponder aos desejos expressos pelo nosso grupo político, de preferência sob a liderança de Comissários social-democratas – e então tudo estará bem."@pt17
"Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, atât prezenţi, cât şi absenţi, în ultimele câteva zile, în urma reuniunii Consiliului European, am discutat mult despre oameni şi posturi. Încă o dată, aş dori să îmi îndrept observaţiile astăzi către dvs., domnule Barroso. Pentru noi este important să discutăm oamenii şi poziţiile. În ceea ce priveşte posturile, grupul nostru a avut o prioritate clară. Am afirmat că, în calitate de cel de-al doilea mare grup al acestei Camere, am dorit ca cea de-a doua poziţie în Comisie, cu alte cuvinte, cea de Înalt Reprezentant, care are şi funcţia de vicepreşedinte al Comisiei, să-i revină partidului nostru. Aceasta deoarece credem că Comisia, care nu este o organizaţie neutră, ci un organism politic, ar trebuie să reflecteze realitatea acestui Parlament. Am obţinut lucrurile pentru care am luptat. Ştiu că şi dvs. v-aţi luptat pentru acest lucru şi de aceea aş dori să vă ofer sincerele mele mulţumiri, în ciuda criticilor pe care le primiţi de obicei în această Cameră de la mine. Acest fapt trimite un semnal pozitive, deoarece arată că solicitarea pe care o facem noi, social-democraţii, în această Cameră este luată în serios de către dvs., deoarece încă mai avem de parcurs o distanţă lungă înainte de votul final cu privire la Comisie. De asemenea, ne aşteptăm ca structura portofoliilor pe care le veţi stabili pentru comisari să reflecte conţinutul şi provocările cu care se confruntă aceşti oameni. Din punctul meu de vedere, acest lucru este mult mai important decât dezbaterea referitoare la oameni şi la posturi. Desigur, suntem încântaţi că Cathy Ashton deţine acum poziţia de Înalt Reprezentant. S-au afirmat destule în ceea ce-l priveşte pe dl Van Rompuy şi sunt de acord cu vorbitorii anteriori. Cu toate acestea, mult mai importantă decât acest aspect este întrebarea referitoare la sarcinile de a căror îndeplinire vor fi responsabile aceste persoane. Nu cred că cetăţenii Europei sunt cu adevărat interesaţi de modul în care dl Van Rompuy şi baroana Ashton au fost aleşi. Cu toate acestea, chestiunea modului în care putem reduce şomajul, care în prezent în Europa este în creştere şi nu în descreştere, este una importantă. Oamenii sunt interesaţi de întrebarea dacă mai putem preveni cu adevărat schimbările climatice şi dacă Copenhaga va fi un succes sau un eşec. Cu toate acestea, nu este destul. Din punctul meu de vedere, nu discutăm suficient despre schimbările climatice. Nu purtăm suficiente discuţii referitoare la faptul că, de exemplu, în depăşirea schimbărilor climatice şi în investiţiile în tehnologia ecologică în industrie există un potenţial uriaş de creare de locuri de muncă, la faptul că tehnologia verde este un proiect pentru viitor şi că politica industrială şi protejarea mediului nu se exclud reciproc, ci pot fi combinate una cu cealaltă. Ideile pe care le-aţi prezentat aici referitoare la structura Comisiei indică în direcţia corectă. Aceasta este o problemă care trebuie rezolvată în Copenhaga în exact acelaşi mod ca şi politica de sănătate globală, întrebarea dacă Europa ar trebui să arate solidaritate faţă un continent care moare precum Africa, combaterea ajutoarelor şi deschiderea resurselor pentru viitor. Pot fi rezolvate paşnic problemele securităţii energetice a Europei? Sau suntem ameninţaţi de intensificarea conflictelor la graniţele Europei din cauza achiziţionării de gaz, petrol şi alte materii prime? Aceasta este o sarcină pentru Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene. Problema controlării pieţelor financiare reprezintă un obiectiv primar al politicii europene, deoarece este cu adevărat scandalos faptul că, în mijlocul fazei în care contribuabilii Europei continuă să fie responsabili pentru costurile de monitorizare a crizei, ruleta s-a redeschis şi jucătorii au început din nou să călătorească în jurul lumii. În acest caz, nu avem nevoie de o dezbatere referitoare la alocarea posturilor, ci de reguli clare pentru pieţele financiare din Uniunea Europeană. Acest lucru este mult mai important. De aceea afirm că, da, Herman Van Rompuy şi Cathy Ashton au fost aleşi, dar acum ei trebuie să treacă la treabă şi trebuie numită Comisia. Prin urmare, aş dori la final să-mi repet observaţiile adresate domnului Barroso. Noi, social-democraţii, am discutat ideile noastre cu dumneavoastră. Una dintre cerinţele noastre a fost îndeplinită, spre satisfacţia noastră, şi anume poziţia de Înalt Reprezentant. Presupunem că structura politicii de mediu, socială şi financiară a Comisiei dvs. va corespunde cu solicitările social-democraţilor adresate dvs., preferabil sub conducerea unor comisari social-democraţi, şi atunci totul va fi bine."@ro18
". Vážený pán predseda, dámy a páni, či už prítomní, alebo neprítomní, v posledných niekoľkých dňoch, ktoré nasledovali po zasadnutí Európskej rady, sme veľa hovorili o ľuďoch a funkciách. Dnes by som opäť raz chcel smerovať svoje poznámky na vás, pán Barroso. Je pre nás dôležité, aby sme o ľuďoch a funkciách diskutovali. Pokiaľ ide o funkcie, naša skupina mala jednu jasnú prioritu. Povedali sme, že ako druhá najväčšia skupina v tomto Parlamente chceme, aby druhú funkciu v Komisii, inak povedané vysokého predstaviteľa, ktorý koná ako podpredseda Komisie, obsadil človek z našej strany, pretože si myslíme, že Komisia, ktorá nie je neutrálnou organizáciou, ale politickým orgánom, by mala odrážať realitu v Parlamente. Dosiahli sme, za čo sme bojovali. Viem, že aj vy ste za to bojovali, a preto by som vám chcel úprimne poďakovať napriek kritike, ktorej sa vám v tomto Parlamente odo mňa zvyčajne dostáva. Vysiela to pozitívny signál, keďže to naznačuje, že nároky, ktoré si v tomto Parlamente my sociálni demokrati robíme, beriete vážne, pretože stále máme pred sebou ešte dlhú cestu ku konečnému hlasovaniu o Komisii. Taktiež očakávame, že štruktúra portfólií, ktoré stanovíte pre jednotlivých komisárov, bude odrážať obsah a úlohy, pred ktorými títo ľudia stoja. Podľa môjho názoru je toto omnoho dôležitejšie ako diskusia o funkciách a ľuďoch. Samozrejme nás teší, že Cathy Ashtonová teraz zastáva funkciu vysokej predstaviteľky. O pánovi Van Rompuyovi sa toho povedalo už dosť a ja súhlasím s rečníkmi, ktorí vystúpili predo mnou. Omnoho dôležitejšia je však otázka, za vykonávanie akých úloh budú títo ľudia zodpovední. Nemyslím si, že občania Európy sa vážne zaujímajú o to, akým spôsobom boli pán Van Rompuy a barónka Ashtonová zvolení. Dôležitou otázkou je to, ako môžeme znížiť nezamestnanosť, ktorá v súčasnosti v Európe neklesá, ale stúpa. Ľudí zaujíma to, či naozaj ešte stále môžeme zabrániť zmene klímy a či Kodaň bude úspechom alebo zlyhaním. Ani to však nestačí. Myslím si, že o zmene klímy nehovoríme dosť. Nevedieme dostatočné diskusie napríklad o tom, že v prekonávaní zmeny klímy a investovaní do ekologickej technológie v priemysle sa ukrýva obrovský potenciál na vytváranie pracovných miest, že zelená technológia je projektom pre budúcnosť a že priemyselná politika a ochrana životného prostredia sa navzájom nevylučujú, ale možno ich navzájom spájať. Predstavy o štruktúre Komisie, ktoré ste nám priblížili, ukazujú správnym smerom. Toto je otázka, ktorú treba v Kodani vyriešiť, rovnako ako globálnu politiku v oblasti zdravia, otázku, či by Európa mala prejaviť solidaritu s umierajúcim kontinentom, akým je napríklad Afrika, bojovať s AIDS a sprístupniť zdroje pre budúcnosť. Možno problémy Európy s energetickou bezpečnosťou vyriešiť mierovo? Alebo nám na európskych hraniciach hrozí zintenzívnenie konfliktov spojených so zaobstarávaním plynu, ropy a iných surovín? Toto je úloha pre vysokého predstaviteľa Európskej únie. Otázka ovládnutia finančných trhov je prvoradým cieľom európskej politiky, pretože je skutočne pohoršujúce, že uprostred obdobia, v ktorom európski daňoví poplatníci nesú následky krízy, sa znovu otvorilo kasíno a hazardní hráči opäť začali cestovať po svete. V tomto prípade nepotrebujeme diskusiu o prideľovaní funkcií, ale jasné pravidlá pre finančné trhy v Európskej únii. To je omnoho dôležitejšie. Preto hovorím: áno, Herman Van Rompuy a Cathy Ashtonová boli zvolení, ale teraz sa musia pustiť do práce a treba zostaviť Komisiu. Preto by som nakoniec zopakoval svoje poznámky pánovi Barrosovi. My sociálni demokrati sme s vami prediskutovali naše predstavy. Jedna z našich požiadaviek bola splnená k našej spokojnosti, a to funkcia vysokého predstaviteľa. Domnievame sa, že štruktúra vašej Komisie v oblasti životného prostredia, sociálnych a finančných záležitostí bude zodpovedať tomu, čo od vás žiadajú sociálni demokrati, pokiaľ možno pod vedením sociálnodemokratických komisárov. Potom bude všetko dobre."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, vsi navzoči in odsotni, v zadnjih nekaj dneh po zasedanju Evropskega sveta smo veliko govorili o ljudeh in položajih. Še enkrat bi želel svoje pripombe usmeriti na vas, gospod Barroso. Pomembno je, da razpravljamo o ljudeh in položajih. Kar zadeva položaje, je imela naša skupina eno jasno prednostno nalogo. Povedali smo, da si kot druga največja skupina v Parlamentu želimo drug položaj v Komisiji, z drugimi besedami, želimo si, da bi mesto visokega predstavnika, ki opravlja naloge podpredsednika Komisije, zasedel član naše stranke. To želimo zato, ker menimo, da bi Komisija, ki ni nevtralna organizacija, temveč političen organ, morala kazati dejansko stanje v Parlamentu. Dosegli smo to, za kar smo se borili. Vem, da ste se za to borili tudi vi in prav zato bi se vam želel iskreno zahvaliti kljub vsem kritikam, ki jih v tem Parlamentu običajno slišite z moje strani. To je pozitiven znak, saj kaže, da zahteve, ki jih socialni demokrati postavljamo v tem Parlamentu, jemljete resno, pa tudi zato, ker smo od končnega glasovanja o Komisiji še nekoliko oddaljeni. Pričakujemo tudi, da bo zgradba portfeljev, ki jih boste določili za posamezne komisarje, izražala vsebino in izzive, s katerimi se ti ljudje srečujejo. Menim, da je to veliko pomembneje od razprave o položajih in ljudeh. Seveda smo veseli, da je mesto visoke predstavnice dobila Cathy Ashton. O gospodu Van Rompuyu je bilo veliko povedanega in strinjam se s predhodnimi govorniki. Vendar pa so od tega veliko pomembnejše naloge, za katere bosta ti osebi odgovorni. Dvomim, da državljane Evrope resno zanima, kako sta bila gospod Van Rompuy in baronica Ashton izvoljena. Vprašanje, kako lahko zmanjšamo brezposelnost, ki v Evropi trenutno narašča in ne pada, pa je pomembno. Ljudje hočejo slišati odgovor na vprašanje, ali lahko dejansko preprečimo podnebne spremembe in ali bo København doživel poraz ali uspeh. Kljub vsemu, to še ni dovolj. Menim, da o podnebnih spremembah ne govorimo dovolj. Ne razpravljamo dovolj o dejstvu, da na primer pri premagovanju podnebnih sprememb in vlaganju v okolju prijazno tehnologijo v industriji obstaja izredno velika možnost za ustvarjanje delovnih mest, da je zelena tehnologija projekt za prihodnost in da se industrijska politika in varstvo okolja ne izključujeta, temveč se lahko združita. Zamisli o sestavi Komisije, ki ste nam jih predstavili tukaj, kažejo v pravo smer. To je vprašanje, ki ga je treba v Københavnu rešiti na popolnoma enak način kot se rešuje vprašanje svetovne zdravstvene politike, vprašanje, ali bi morala Evropa pokazati solidarnost z umirajočo celino, kot je Afrika, premagati aids in omogočiti sredstva za prihodnost. Ali je probleme energetske varnosti Evrope mogoče rešiti na miren način? Ali pa nam mogoče nakup plina, nafte in drugih surovin grozi z zaostrovanjem sporov na mejah Evrope? To je naloga visoke predstavnice Evropske unije. Vprašanje nadzora nad finančnimi trgi je prednosten cilj evropske politike, saj je prav res nezaslišano, da se je sredi faze, v kateri morajo davkoplačevalci Evrope še naprej plačevati naknadne stroške krize, ponovno odprla igralnica in da so igralci na srečo ponovno začeli potovati po svetu. Zato ne potrebujemo razprave o dodeljevanju položajev, temveč o jasnih pravilih za finančne trge v Evropski uniji. To je veliko pomembneje. Želim torej povedati: da, Herman Van Rompuy in Cathy Ashton sta bila izvoljena, toda zdaj se morata lotiti svojih nalog in sestaviti je treba Komisijo. Zato bi končno želel ponoviti svoje pripombe gospodu Barrosu. Socialni demokrati smo z vami govorili o naših zamislih. Ena izmed naših zahtev je bila izpolnjena v naše zadovoljstvo, to je položaj visokega predstavnika. Predvidevamo, da bo okoljska, socialna in finančna politična sestava vaše Komisije ustrezala temu, kar od vas zahtevamo socialni demokrati, in da bodo vodilna mesta zasedli komisarji iz vrst socialnih demokratov: potem bo vse prav."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar – både de som är här och de som inte är här! Under de senaste dagarna, efter Europeiska rådets möte, har vi talat en hel del om personer och poster. I dag vill jag än en gång rikta mina kommentarer till er, herr Barroso. Det är viktigt för oss att diskutera personer och poster. Vad posterna beträffar hade vår grupp en tydlig prioritering. Vi sade att vi, som den näst största gruppen här i parlamentet, ville att den andra posten i kommissionen skulle komma från vårt parti, med andra ord den höga representanten som agerar som vice ordförande i kommissionen. Detta beror på att vi anser att kommissionen, som inte är en neutral organisation utan ett politiskt organ, bör spegla den verkliga situationen i parlamentet. Vi har uppnått vad vi har kämpat för. Jag vet att ni också har kämpat för detta och därför vill jag uppriktigt tacka er, trots att jag vanligtvis kritiserar er här i parlamentet. Detta skickar ut en positiv signal eftersom det visar att det krav som vi som socialdemokrater kommer med här i parlamentet tas på allvar av er, då det fortfarande är en bit kvar fram till den slutliga omröstningen om kommissionen. Vi förväntar oss också att strukturen för de portföljer som ni ska tilldela de enskilda kommissionsledamöterna speglar de sakförhållanden och utmaningar som dessa personer står inför. Enligt min åsikt är detta mycket viktigare än debatten om tjänster och poster. Naturligtvis är vi glada över att Cathy Ashton nu innehar posten som hög representant. Tillräckligt har sagts om Herman Van Rompuy och jag instämmer med föregående talare. Mycket viktigare än detta är dock frågan om vilka uppgifter dessa personer kommer att ansvara för. Jag tror inte att EU-medborgarna har något verkligt intresse för hur Herman Van Rompuy och Catherine Ashton valdes. Men frågan om hur vi kan minska arbetslösheten, som nu ökar i stället för att minska i EU, är en viktig fråga. Folk är intresserade av om vi verkligen ännu kan förhindra klimatförändringarna och om Köpenhamnskonferensen kommer att bli ett misslyckande eller en framgång. Men det räcker inte. Enligt min åsikt talar vi inte tillräckligt om klimatförändringarna. Vi diskuterar inte tillräckligt det faktum att det finns det en enorm potential att skapa arbetstillfällen genom övervinnandet av klimatförändringar och investeringar i miljövänlig teknik inom industrin. Miljövänlig teknik är ett framtidsprojekt och industripolitik och miljöskydd är inte ömsesidigt uteslutande utan kan kombineras med varandra. De tankar som ni har redogjort för här om kommissionens struktur pekar åt rätt håll. Detta är en fråga som behöver lösas i Köpenhamn på samma sätt som den globala hälsopolitiken, frågan om huruvida EU ska visa solidaritet med en döende världsdel som Afrika, bekämpa aids och öppna upp för framtida resurser. Kan EU:s problem med tryggad energiförsörjning lösas på fredligt sätt? Eller hotas vi av tilltagande konflikter vid EU:s gränser i samband med köp av gas, olja och andra råvaror? Det är en uppgift för EU:s höga representant. Kontrollen av finansmarknaderna är ett viktigt politiskt mål för EU. I en fas när Europas skattebetalare fortsätter bära ansvaret för de kostnader som orsakats av krisen, är det verkligen skamligt att kasinot har öppnat igen och att spelarna åter har börjat resa världen runt. I detta fall behövs ingen debatt om tilldelningen av poster utan tydliga regler för EU:s finansmarknader. Det är mycket viktigare. Därför säger jag att, ja, Herman Van Rompuy och Cathy Ashton har blivit valda, men nu måste de sätta igång med sitt arbete och kommissionen måste sättas samman. Därför vill jag avslutningsvis upprepa mina kommentarer till José Manuel Barroso. Vi socialdemokrater har diskuterat våra tankar med er. Ett av våra önskemål har uppfyllts till vår belåtenhet, i fråga om posten som hög representant. Vi förutsätter att den politiska strukturen på miljö-, social- och finansområdet inom er kommission kommer att motsvara socialdemokraternas önskemål, och att dessa områden företrädesvis leds av socialdemokratiska kommissionsledamöter. Då kommer allt att vara i sin ordning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph