Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-24-Speech-2-469"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091124.37.2-469"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the UK Independence Party opposes the Euromed agreement, and this is why: the Euromed agreement will offer significant trade concessions, and even subsidies, to non-Member States. This is bound to be at the direct or indirect cost of the British taxpayer. Moreover, when the Commissioner’s representative spoke on Euromed to the Committee on International Trade, of which I am honoured to be a member amongst other people here, he said – and I quote here directly – ‘there is no question of implementing all the EU regulations’. He went on to say the application of the EU regulations will be intelligent and selective. By contrast, we in the UK put up with, and indeed our economy suffers from, all the EU regulations being applied and, moreover, being applied to us in a way which is both unintelligent and universal. We are not even permitted to have the kind of light bulbs that we would like. But it is not just light bulbs. After Lisbon, we in the UK will be ruled to a greater or lesser extent by the three amigos: the President of the Commission, the newly appointed President of the Council – who must surely be Tintin’s grandfather – and, more crucially, the High Representative, Mrs Cathy Ashton, who, in her mature 30s, was one of four paid officials of the far left CND. This is a serious matter, and these are the people we are stuck with, but the Euromed countries will not have to put up with the three amigos at all. There is also the matter of human rights. In this instance, I have to ask what is going on here. Syria and Libya, of all countries, have been offered trade concessions and even subsidies to be paid for by us, but where are the safeguards on human rights? Nowhere to be seen for these two countries, both of which have a long and frankly despicable record. As someone who was a teenager in the 1960s, I have to say that the proposers of this part of the resolution must have been smoking something, so we are opposed to this resolution in all its parts."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Strana za nezávislost Spojeného království je proti dohodě Euromed, a to z tohoto důvodu: dohoda Euromed poskytne značné obchodní ústupky a dokonce dotace nečlenským státům, což jistě bude přímo nebo nepřímo výdajem britského daňového poplatníka. Kromě toho, když představitel komisaře mluvil o Euromedu před Výborem pro mezinárodní obchod, jehož mám čest být členem spolu s ostatními zde přítomnými, řekl, cituji doslova: „Provádění všech směrnic EU nepřipadá v úvahu“. Dále rovněž řekl, že uplatňování směrnic EU bude rozumné a výběrové. Ve Spojeném království se naopak potýkáme s uplatňováním všech směrnic EU a naše hospodářství jimi trpí a mimochodem jsou na nás uplatňovány nerozumným a zevšeobecňujícím způsobem. Není nám dokonce dovoleno mít takový druh žárovek, který bychom chtěli. Ale nejde jen o žárovky. Po Lisabonu nám budou ve Spojeném království vládnout tři kamarádi: předseda Komise, nově jmenovaný předseda Rady, který je nepochybně Tintinovým dědečkem a především vysoká představitelka paní Cathy Ashtonová, která, coby zralá třicátnice, byla jednou ze čtyř placených funkcionářů krajně levicové Kampaně za jaderné odzbrojení (CND). Je to vážná věc a toto jsou lidé, se kterými to musíme vydržet, ale země Euromedu nebudou muset tyto tři kamarády snášet vůbec. Dále je tu ještě otázka lidských práv. V tomto případě se musím ptát, co se tu děje? Sýrii a Libyi byla jako jediným zemím nabídnuta obchodní zvýhodnění a dokonce dotace placené námi všemi, ale kam se poděly záruky lidských práv? U obou těchto zemí s dlouhým a přímo opovrženíhodným rejstříkem jsou v nedohlednu. Jako někdo, kdo dospíval v 60. letech musím říci, že navrhovatelé této části usnesení museli něco kouřit, tudíž jsme proti tomuto usnesení ve všech jeho částech."@cs1
"Hr. formand! Det Forenede Kongeriges Uafhængighedsparti er imod Euromed-aftalen af følgende årsager: Euromed-aftalen vil give omfattende handelsindrømmelser og støtte til ikkemedlemsstater. Dette vil helt sikkert skulle betales direkte eller indirekte af de britiske skatteydere. Derudover sagde kommissærens repræsentant, da han talte om Euromed for Udvalget om International Handel, som det glæder mig at være medlem af sammen med flere andre her, at – og det er et direkte citat – der ikke er tale om at gennemføre hele EU-lovgivningen. Han fortsatte med at sige, at anvendelsen af EU-lovgivningen vil blive intelligent og selektiv. I modsætning hertil må vi i Det Forenede Kongerige finde os i, og økonomien lider under, at hele EU-lovgivningen gennemføres, og det på en måde, der er både uintelligent og universel. Vi har ikke engang lov til selv at bestemme, hvilken slags lyspærer vi vil bruge. Men det handler ikke kun om lyspærer. Efter Lissabon vil vi i Det Forenede Kongerige i større eller mindre grad blive styret af de tre amigoer, nemlig formanden for Kommissionen, den nyudpegede formand for Rådet – som jeg er sikker på er Tintins bedstefar – og endnu værre af den højtstående repræsentant, Cathy Ashton, som da hun var i 30'erne var en af fire lønnede funktionærer i det yderst venstreorienterede CND. Dette er en alvorlig sag, og det er disse folk, vi må trækkes med, men Euromed-landene vil slet ikke skulle finde sig i de tre amigoer. Der er også spørgsmålet om menneskerettigheder. Her bliver jeg nødt til at spørge, hvad det er, der sker. Af alle lande er Syrien og Libyen blevet tilbudt handelsindrømmelser og endda støtte, som vi skal betale, men hvor er foranstaltningerne til beskyttelse af menneskerettighederne? Dem er der ikke noget spor af i disse to lande, som begge har en lang og ærlig talt skummel fortid. Som en af dem, der var teenagere i 1960'erne, bliver jeg nødt til at sige, at dem, der har foreslået denne del af beslutningen, må have røget et eller andet, så vi er imod samtlige dele af denne beslutning."@da2
"Herr Präsident, die UK Independence Party ist gegen das Euromed-Abkommen, und zwar aus folgendem Grund: das Euromed-Abkommen wird Nichtmitgliedstaaten bedeutende Handelszugeständnisse und sogar Subventionen bieten. Das geht zwangsläufig auf direkte und indirekte Kosten des britischen Steuerzahlers. Mehr noch, als der Vertreter der Kommissarin zum Ausschuss für internationalen Handel, zu dessen Mitgliedern ich die Ehre habe zu gehören, wie einige andere hier, über Euromed sprach, sagte er – und ich zitiere hier direkt – „alle EU-Verordnungen zu implementieren, sei ausgeschlossen“. Weiter sagte er, die Anwendung der EU-Verordnungen würde intelligent und selektiv sein. Im Gegensatz hierzu nehmen wir im Vereinigten Königreich hin – und unsere Wirtschaft leidet wirklich darunter –, dass alle EU-Verordnungen angewendet werden und, schlimmer noch, in einer Art und Weise angewendet werden, die unintelligent und allgemeingültig ist. Wir dürfen ja nicht einmal die Art von Glühbirnen benutzen, die wir mögen. Aber es geht hier nicht nur um Glühbirnen. Nach Lissabon werden wir im Vereinigten Königreich mehr oder weniger von den drei Amigos regiert werden: dem Präsidenten der Kommission, dem neu ernannten Präsidenten des Rates, der offenbar Tintins Großvater ist, und noch entscheidender, der Hohen Vertreterin, Frau Cathy Ashton, die in ihren späten 30-ern eine der vier bezahlten Beamten der weit linken UN-Drogenkontrollkommission (CND) war. Das ist eine ernsthafte Angelegenheit, und dies sind die Leute, mit denen wir uns hier herumschlagen müssen. Aber die Euromed-Länder müssen sich auf keinen Fall mit den drei Amigos abfinden. Außerdem geht es noch um Menschenrechte. In diesem Fall muss ich fragen, was hier los ist. Von allen Ländern wurden Syrien und Libyen Handelszugeständnisse und sogar von uns gezahlte Subventionen angeboten, aber wo bleibt der Schutz der Menschenrechte? Nicht zu sehen für diese beiden Länder, die beide eine lange und wahrlich verabscheuungswürdige Vergangenheit haben. Als Teenager aus den 1960er Jahren frage ich mich, was die Antragsteller dieses Teils der Entschließung geraucht haben. Wir lehnen diese Entschließung komplett ab."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αντίθετο με την ευρωμεσογειακή συμφωνία, και οι λόγοι είναι οι εξής: η ευρωμεσογειακή συμφωνία θα προσφέρει σημαντικές εμπορικές παραχωρήσεις, ακόμα και επιδοτήσεις, σε κράτη που δεν ανήκουν στην ΕΕ. Αυτό ασφαλώς θα αποβεί άμεσα ή έμμεσα σε βάρος των βρετανών φορολογουμένων. Επιπλέον, όταν ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μίλησε στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, της οποίας έχω την τιμή, όπως και άλλοι εδώ, να είμαι μέλος, για την Euromed, είπε -αυτολεξεί – «δεν τίθεται θέμα εφαρμογής όλων των κοινοτικών κανονισμών». Και συνέχισε λέγοντας ότι η εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών θα είναι έξυπνη και επιλεκτική. Αντίθετα, εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο ανεχόμαστε την εφαρμογή όλων των κοινοτικών κανονισμών – και πραγματικά η οικονομία μας πάσχει εξαιτίας τους – με έναν καθόλου έξυπνο και γενικευμένο τρόπο. Δεν μας επιτρέπεται καν να έχουμε το είδος λαμπτήρων φωτισμού που θα θέλαμε. Όμως το θέμα δεν είναι μόνο οι λαμπτήρες φωτισμού. Μετά τη Λισαβόνα, εμάς στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μας κυβερνούν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό η… «αγία τριάδα»: ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο νεοδιορισθείς Πρόεδρος του Συμβουλίου –που σίγουρα θα πρέπει να είναι ο παππούς του Τεντέν - και το κυριότερο, η Υπάτη Εκπρόσωπος κ. Cathy Ashton, που στα 30 της ήταν μια από τις τέσσερις αμειβόμενους αξιωματούχους της ακροαριστεράς εκστρατείας για τον πυρηνικό αφοπλισμό. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα και αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουμε στο κεφάλι μας, οι χώρες της Euromed όμως δεν έχουν καμία υποχρέωση να ανέχονται την «αγία τριάδα». Επίσης, υπάρχει το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εν προκειμένω, είμαι υποχρεωμένος να ρωτήσω περί τίνος πρόκειται. Από όλες τις χώρες, εμπορικές παραχωρήσεις προσφέρθηκαν στη Συρία και τη Λιβύη, ακόμα και επιδοτήσεις που θα τις πληρώσουμε εμείς, πού είναι όμως τα εχέγγυα για τα ανθρώπινα δικαιώματα; Ανύπαρκτα για αυτές τις δύο χώρες, που και οι δύο έχουν μακρύ και πραγματικά αξιοκαταφρόνητο παρελθόν. Ως κάποιος που ήταν έφηβος κατά τη δεκαετία του 1960 πρέπει να πω ότι αυτοί που πρότειναν αυτό το μέρος του ψηφίσματος σίγουρα «κάτι είχαν καπνίσει» και γι’ αυτό είμαστε αντίθετοι στο ψήφισμα σε όλα του τα τμήματα"@el10
"Señor Presidente, el UK Independence Party (Partido por la Independencia del Reino Unido) se opone al acuerdo Euromed, y es por el siguiente motivo: el acuerdo Euromed ofrecerá considerables concesiones comerciales, e incluso subvenciones, a Estados no miembros. Y, sin duda, el contribuyente británico correrá con el gasto directo o indirecto de ello. Asimismo, cuando el representante del Comisario intervino en Euromed ante la Comisión de Comercio Internacional, de la que estoy orgulloso de ser miembro, entre otros de los presentes aquí, dijo —y cito directamente— «no hay razón para aplicar todos los reglamentos de la UE». Y después añadió que la aplicación de los reglamentos de la UE será inteligente y selectiva. Por el contrario, en el Reino Unido tenemos que soportar todos los reglamentos de la UE que se aplican —y de hecho, nuestra economía sufre a raíz de ello—, y es más, que se nos aplican de un modo poco inteligente y universal. Ni siquiera se nos permite tener el tipo de bombillas que queremos. Pero no se trata únicamente de las bombillas. Después de Lisboa, en el Reino Unido estaremos gobernados en mayor o menor medida por los tres amigos: el Presidente de la Comisión, el recién elegido Presidente del Consejo —que debe de ser el abuelo de Tintín— y, lo que es más importante, la Alta Representante, Cathy Ashton, que al final de su treintena, era uno de nuestros cuatro funcionarios pagados de la Campaña de Desarme Nuclear (CND) de extrema izquierda. Se trata de una cuestión seria, y estas son las personas con las que contamos, pero los países Euromed no tendrán que aguantar a los tres amigos. También está la cuestión de los derechos humanos. A este respecto, tengo que preguntar qué está pasando aquí. Se ha ofrecido a Siria y Libia, de entre todos los países, concesiones comerciales e incluso subvenciones que pagaremos nosotros, pero ¿qué garantías tenemos en materia de derechos humanos? En estos dos países todavía están por llegar, puesto que ambos poseen un dilatado y francamente despreciable historial a este respecto. Como alguien que fue adolescente en la década de 1960, tengo que decir que quienes han propuesto esta parte de la resolución deben haberse fumado algo, así que nos oponemos a esta resolución en todos sus apartados."@es21
"Austatud juhataja! Ühendkuningriigi Sõltumatuse Partei on Euroopa-Vahemere lepingu vastu ja seda sel põhjusel; Euroopa-Vahemere leping annab olulisi kaubanduskontsessioone ja ka subsiidiume mitteliikmesriikidele. See toimub aga otseselt või kaudselt Briti maksumaksja kulul. Ka kui voliniku esindaja rääkis Euroopa-Vahemere teemal rahvusvahelise kaubanduse komisjonile, mille liige on mul au olla teiste siin olevate inimeste hulgas, siis ta ütles – ja ma tsiteerin siinkohal otse – ei ole küsimust kõikide ELi määruste rakendamisest. Ta jätkas, öeldes, et ELi määruste rakendamine on intelligentne ja valikuline. Sellele vastandina rakendame Ühendkuningriigis kõiki ELi määrusi ja meie majandus kannatab selle all, samuti rakendatakse neid viisil, mis on nii ebaintelligentne kui ka ühetaoline. Meil ei ole lubatud isegi sellised elektrilambid, nagu me sooviksime. Kuid asi ei ole ainult elektrilampides. Pärast Lissaboni valitsevad meie üle Ühendkuningriigis suuremal või vähemal määral kolm sõpra: komisjoni president, hiljuti määratud nõukogu president – kes on kindlasti Tintini vanaisa – ja, mis kõige tähtsam, kõrge esindaja leedi Cathy Asthon, kes oma küpsetes 30ndates oli üks neljast palgalisest ametnikust vasakäärmuslikus CNDs. See on tõsine küsimus ja need inimesed on meil kaela peal, kuid Euroopa-Vahemere riigid ei pea üldse kannatama välja neid kolme sõpra. Veel on ka küsimus inimõiguste kohta. Antud juhtumi puhul pean ma küsima, mis siin toimub. Kõikidest riikides on Süüriale ja Liibüale pakutud kaubanduskontsessioone ja isegi meie kinnimakstud subsiidiume, kuid kus on inimõiguste tagatised? Neid ei ole kummagi riigi puhul näha, mõlemal neist on pikaajaline ja ausalt öeldes põlastusväärne ajalugu. Olles teismeline 1960ndatel, pean ma ütlema, et resolutsiooni selle osa ettepanijad pidid midagi suitsetama, seega oleme me selle resolutsiooni vastu kõikides osades."@et5
"Arvoisa puhemies, Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue vastustaa Euro–Välimeri-sopimusta seuraavista syistä: Euro–Välimeri-sopimus sisältää merkittäviä myönnytyksiä ja jopa tukia Euroopan unionin ulkopuolisille maille. Tämä koituu vääjäämättä joko suoraan tai välillisesti brittiläisten veronmaksajien maksettavaksi. Lisäksi komission jäsenen edustaja totesi puhuessaan Euro–Välimeri-hankkeesta Kansainvälisen kaupan valiokunnalle, johon kuulun joidenkin muiden paikalla olevien henkilöiden tapaan – lainaan häntä suoraan – että "tarkoituksena ei ole soveltaa kaikkia EU:n säännöksiä". Lisäksi hän sanoi, että EU:n säännöksiä sovellettaisiin älykkäästi ja valikoivasti. Me Yhdistyneessä kuningaskunnassa joudumme kuitenkin kärsimään ja jopa taloutemme kärsii siitä, että kaikkia EU:n säännöksiä sovelletaan ja vieläpä typerästi ja yleismaailmallisesti. Emme saa edes käyttää sellaisia lamppuja kuin haluamme. Mutta kyse ei ole vain lampuista. Lissabonin sopimuksen myötä Yhdistyneen kuningaskunnan asioista päättää enemmän tai vähemmän kolme kaverusta: komission puheenjohtaja, juuri nimitetty Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja – joka on varmasti Tintinin isoisä – ja ennen kaikkea ulkoasioiden korkea edustaja Cathy Ashton, joka kypsänä kolmekymppisenä oli yksi äärivasemmistolaisen CND:n neljästä palkatusta virkamiehestä. Kyse on vakavasta asiasta. Me joudumme kestämään tällaisia henkilöitä, mutta Euromed-maiden ei tarvitse kärsiä lainkaan noiden kolmen kaveruksen toimista. Tässä on kyse myös ihmisoikeuksista. Niiden suhteen minun on kysyttävä, missä oikein mennään. Syyrialle ja Libyalle on kaikista mahdollisista maista annettu kauppamyönnytyksiä ja myönnetty jopa meidän maksamiamme tukia, mutta missä ovat ihmisoikeuksia koskevat suojalausekkeet? Ne eivät ole nähtävissä ainakaan näiden kahden maan osalta, joilla on ihmisoikeuksien suhteen pitkä ja rehellisesti sanottuna halveksittava historia takanaan. Entisenä 1960-luvun teininä minun täytyy kyllä sanoa, että päätöslauselman tämän osan laatineiden henkilöiden on kyllä täytynyt poltella jotain vahvempaa. Vastustamme siis päätöslauselmaa kokonaisuudessaan."@fi7
"Monsieur le Président, le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni s’oppose à l’accord euro-méditerranéen, et voici pourquoi: il offrira d’importantes concessions commerciales, voire des subventions, à des États non membres. Ce sera forcément au détriment direct ou indirect du contribuable britannique. En outre, lorsque le représentant de la commissaire s’est exprimé sur l’accord euro-méditerranéen devant la commission du commerce international, dont j’ai l’honneur d’être membre avec d’autres personnes ici, il a déclaré – et je cite – «il n’est pas question d’appliquer toutes les réglementations de l’UE.» Il a ajouté que l’application des réglementations de l’UE sera intelligente et sélective. En revanche, au Royaume-Uni, nous subissons, et en réalité notre économie en souffre, l’application de toutes les réglementations de l’UE et, qui plus est, d’une manière à la fois non intelligente et universelle. Nous ne sommes même pas autorisés à utiliser le type d’ampoules d’éclairage que nous voulons. Mais il ne s’agit pas uniquement d’ampoules d’éclairage. Après Lisbonne, nous, citoyens du Royaume-Uni, serons dirigés dans une plus ou moins grande mesure par les trois «compères»: le président de la Commission, le président récemment élu du Conseil – certainement le grand-père de Tintin – et, plus gravement, par la haute représentante, M Cathy Ashton, qui, trentenaire, était l’une des quatre fonctionnaires rémunérées de la CND d’extrême gauche. C’est grave, et tandis que nous sommes «coincés» avec ces dirigeants, les pays euro-méditerranéens, eux, n’auront absolument pas les à supporter. Parlons aussi des droits de l’homme. À ce propos, je me dois de demander: que se passe-t-il? Parmi tous les pays, la Syrie et la Libye, se sont vu offrir des concessions commerciales et même des subventions payées par nous, mais où est la protection des droits de l’homme? Nulle part dans ces deux pays, tous deux ayant un passé long et franchement méprisable dans ce domaine. J’étais un adolescent dans les années 60 et je me dois de dire que les auteurs de cette partie de la résolution étaient certainement sous l’influence du haschisch. Nous sommes donc opposés à cette résolution dans son ensemble."@fr8
"Elnök úr, az egyesült királyságbeli Függetlenség Párt ellenzi az Euromed megállapodást, mégpedig a következők miatt: az Euromed megállapodás jelentős kereskedelmi engedményeket, sőt, támogatásokat fog nyújtani nem uniós tagállamoknak. Ez, közvetve vagy közvetlenül, a brit adófizetők terhére fog történni. Mi több, amikor a biztos asszony képviselője az Euromedről beszélt a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnak, amelynek más jelen lévő képviselők mellett és is tagja vagyok, azt mondta – és most idézem – „Itt nem arról van szó, hogy az összes uniós rendeletet bevezetjük”. Azzal folytatta, hogy az uniós rendeleteket intelligensen és szelektíven fogják alkalmazni. Ezzel ellentétben, az Egyesült Királyságnak el kell tűrnie – és gazdaságunk ténylegesen szenved ettől – az összes uniós rendelet alkalmazását, mi több, azoknak mind unintelligens, mind univerzális módon való alkalmazását. Még azt sem engedik meg, hogy olyan villanykörtét használjunk, amilyet szeretnénk. De nem csak a villanykörtékről van szó. Lisszabont követően minket, itt az Egyesült Királyságban, kisebb vagy nagyobb mértékben, de a három amigo fog irányítani: a Bizottság elnöke, a Tanács újonnan kinevezett elnöke – aki minden bizonnyal Tintin nagyapja – és, legfőképpen, a főképviselő, Cathy Ashton, aki 30-as évei végén a szélsőbaloldali CND (nukleáris leszerelés kampány) négy fizetett hivatalnokának egyike volt. Ez komoly dolog, és ezek azok az emberek, akiket ki kell bírnunk, miközben az Euromed országoknak egyáltalán nem kell eltűrniük ezeket az amigókat. Ott van továbbá az emberi jogok kérdése is. Ezzel összefüggésben meg kell kérdeznem, hogy mi is történik itt. Az országok közül Szíriának és Líbiának kereskedelmi engedményeket, sőt, támogatásokat ígértek, amelyeket mi fogunk kifizetni, de hol van az emberi jogok védelme? Sehol sincs ebben a két országban, viszont mindkettőnek hosszú és őszintén megvetendő bűnlajstroma van. Olyan emberként, aki az 1960-as években volt tizenéves, azt kell mondanom, hogy azok, akik az állásfoglalásnak ezt a részét javasolták, bizonyára betéptek, így tehát teljes egészében elutasítjuk az állásfoglalást."@hu11
"Signor Presidente, lo United Kingdom Independence Party si oppone all’accordo euromediterraneo per il seguente motivo: tale accordo garantirà notevoli concessioni commerciali, e persino sovvenzioni, a Stati non appartenenti all’Unione europea, e questo – direttamente o indirettamente – avverrà a spese dei contribuenti britannici. Inoltre, quando il rappresentante della Commissione ha parlato dell’accordo euromediterraneo di fronte alla commissione per il commercio internazionale – di cui mi onoro di far parte insieme ad altri colleghi – egli ha dichiarato testualmente: “non c’è la minima intenzione di applicare tutta la normativa dell’Unione europea”. L’applicazione di tale normativa, ha proseguito, sarà intelligente e selettiva. All’opposto, noi cittadini del Regno Unito dobbiamo subire – con gran danno della nostra economia – l’applicazione completa di tutta la normativa comunitaria – un’applicazione per di più effettuata con inesorabile ottusità. Non ci viene neppure permesso di scegliere le lampadine del tipo che preferiamo; ma qui non si tratta solo di lampadine. Dopo Lisbona, noi cittadini del Regno Unito saremo governati, almeno in parte, dai tre compari: il presidente della Commissione, il neonominato presidente del Consiglio – che deve essere il nonno di Tintin – e, cosa più importante, l’Alto Rappresentante signora Cathy Ashton, che, quando aveva poco meno di quarant’anni, è stata una dei quattro funzionari retribuiti di un’organizzazione di estrema sinistra come CND. La questione è seria, e questa è la gente con cui dobbiamo avere a che fare, ma i paesi euromediterranei non saranno affatto costretti a sorbirsi i tre compari. Poi c’è il problema dei diritti umani; in questo caso, devo proprio chiedere cosa sta succedendo. Fra tutti i paesi possibili, proprio a Libia e Siria sono state offerte concessioni commerciali e perfino sovvenzioni (che saremo noi a pagare) ma quali garanzie ci sono in fatto di diritti umani? Questi due paesi – che nel campo dei diritti umani vantano una tradizione tutt’altro che lusinghiera – non ne possono offrire alcuna. Secondo me, che ero un teenager negli anni sessanta, chi ha proposto questa parte della risoluzione deve aver fumato qualcosa che non era tabacco; quindi ci opponiamo a questa risoluzione in ogni sua parte."@it12
"Pone pirmininke, JK Nepriklausomybės partija nepritaria EUROMED susitarimui ir štai kodėl: EUROMED susitarimu ne ES valstybėms narėms numatoma suteikti didelių prekybos lengvatų, net subsidijų. Šios išlaidos tiesiogiai ar netiesiogiai guls ant Jungtinės Karalystės mokesčių mokėtojų pečių. Be to, kalbėdamas apie EUROMED susitarimą Tarptautinės prekybos komitete, kurio nariu kartu su kitais kolegomis turiu garbės būti, Komisijos nario atstovas pasakė – pacituosiu jo žodžius: „nėra abejonės, kad bus įgyvendinti visi ES reglamentai“. Vėliau jis tęsė patikindamas, kad ES reglamentų taikymas bus protingas ir atrankinis. Priešingai tam, su kuo mes Jungtinėje Karalystėje priversti taikstytis, nes iš tikrųjų mūsų ekonomika kenčia dėl visų ES reglamentų taikymo, ypač kai jų taikymo nei protingu, nei atrankiniu nepavadinsi. Mums net neleidžiama pasirinkti, kokias elektros lemputes naudoti. Bet lemputės nėra vienintelė problema. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, mus Jungtinėje Karalystėje didesniu ar mažesniu mastu valdys trys : Komisijos pirmininkas, naujai paskirtas Tarybos pirmininkas – kuris greičiausiai yra Tintino senelis – ir, o tai dar svarbiau, Vyriausioji įgaliotinė Cathy Ashton, kuri būdama arti keturiasdešimties buvo viena iš keturių atlyginimą gaunančių kraštutinės dešinės pakraipos organizacijos „Kampanija už branduolinį nusiginklavimą“ (angl. CND) pareigūnių. Tai rimtas reikalas ir būtent tokių žmonių turėsime klausyti, bet EUROMED šalims su šiais trimis taikstytis visai nereikės. Dar yra žmogaus teisių klausimas. Man neaišku, kas vyksta. Iš visų šalių būtent Sirijai ir Libijai siūlomos prekybos nuolaidos ir net subsidijos, kurias turėsime apmokėti mes, bet leiskite paklausti, kur garantija dėl žmogaus teisių? Kur matyta, kad visa tai siūloma dviem šalims, kurios abi šiuo atžvilgiu turi itin prastą reputaciją. Kaip žmogus, kuris septintajame dešimtmetyje buvo paauglys, turiu pasakyti, kad tie, kurie pasiūlė šią rezoliucijos dalį, turbūt buvo apsirūkę kažko, taigi visos šios rezoliucijos dalys mums nepriimtinos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Apvienotās Karalistes Neatkarības partija ir pret nolīgumu, un iemesls ir šāds: nolīgums piedāvās nozīmīgas tirdzniecības koncesijas un pat subsīdijas trešām valstīm. Tieši vai netieši tas notiks uz Lielbritānijas nodokļu maksātāju rēķina. Turklāt, kad komisāra pārstāvis par runāja ar Starptautiskās tirdzniecības komiteju — man ir tas gods būt par vienu no tās locekļiem —, viņš teica tieši šādus vārdus: „Nav runa par visu ES regulu īstenošanu”. Pēc tam viņš teica, ka ES regulu piemērošana notiks saprātīgi un izlases veidā. Savukārt mēs Apvienotajā Karalistē samierināmies ar visām ES regulām — un mūsu ekonomika patiešām no tām cieš —, kas mums tiek piemērotas, turklāt tas nenotiek ne saprātīgi, ne arī izlases veidā. Mums pat nav atļauts lietot tādas spuldzes, kādas vēlamies. Bet runa nav tikai par spuldzēm. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā pār mums Apvienotajā Karalistē lielākā vai mazākā mērā valdīs trīs „draugi”: Komisijas priekšsēdētājs, jaunievēlētais Padomes priekšsēdētājs, kas noteikti būs Tintiņa vectēvs, un, vēl svarīgāk, augstais pārstāvis kundze, kas savos pāri 30 bija viena no četrām amatpersonām, kurām maksāja galēji kreisā kodolatbruņošanās organizācija . Tā ir nopietna lieta, un tie ir cilvēki, no kuriem mēs netiksim vaļā, taču valstīm ar šiem trim „draugiem” nav jāsamierinās. Te ir arī jautājums par cilvēktiesībām. Šajā gadījumā man ir jājautā — kas te īsti notiek? No visām valstīm tieši Sīrijai un Lībijai ir piedāvātas tirdzniecības koncesijas un pat subsīdijas, par ko maksāsim mēs, bet kur tad paliek cilvēktiesību aizsardzības pasākumi? Neesmu neko dzirdējis, ka tādi būtu veikti šajās abās valstīs, kurām ir tik gara un, atklāti sakot, nožēlojama pagātne. Kā cilvēkam, kura pusaudža gadi aizritēja 20. gs. 60. gados, man jāsaka, ka šīs rezolūcijas daļas ierosinātāji laikam kaut ko ir sapīpējušies, tāpēc mēs esam pret šo rezolūciju kopumā."@lv13
"Mr President, the UK Independence Party opposes the Euromed agreement, and this is why: the Euromed agreement will offer significant trade concessions, and even subsidies, to non-Member States. This is bound to be at the direct or indirect cost of the British taxpayer. Moreover, when the Commissioner’s representative spoke on Euromed to the Committee on International Trade, of which I am honoured to be a member amongst other people here, he said – and I quote here directly – ‘there is no question of implementing all the EU regulations’. He went on to say the application of the EU regulations will be intelligent and selective. By contrast, we in the UK put up with, and indeed our economy suffers from, all the EU regulations being applied and, moreover, being applied to us in a way which is both unintelligent and universal. We are not even permitted to have the kind of light bulbs that we would like. But it is not just light bulbs. After Lisbon, we in the UK will be ruled to a greater or lesser extent by the three amigos: the President of the Commission, the newly appointed President of the Council – who must surely be Tintin’s grandfather – and, more crucially, the High Representative Mrs Cathy Ashton who, in her mature 30s, was one of four paid officials of the far-left CND. This is a serious matter, and these are the people we are stuck with, but the Euromed countries will not have to put up with the three amigos at all. There is also the matter of human rights. In this instance, I have to ask what is going on here. Syria and Libya, of all countries, have been offered trade concessions and even subsidies to be paid for by us, but where are the safeguards on human rights? Nowhere to be seen for these two countries, both of which have a long and frankly despicable record. As someone who was a teenager in the 1960s, I have to say that the proposers of this part of the resolution must have been smoking something, so we are opposed to this resolution in all its parts."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de Britse Onafhankelijkheidspartij is tegen de Euromed-overeenkomst en wel hierom: de Euromed-overeenkomst biedt aanzienlijke handelsconcessies, en zelfs subsidies aan niet-lidstaten. Dit moet haast wel direct of indirect ten koste gaan van de Britse belastingbetaler. Bovendien, toen de vertegenwoordiger van de commissaris over Euromed sprak tegenover de Commissie internationale handel, die ik vertegenwoordig, samen met andere mensen hier, zei hij, en ik citeer: “er is geen sprake van implementatie van alle EU-regels”. Verder zei hij dat de toepassing van de EU-regels intelligent en selectief zal zijn. In het Verenigd Koninkrijk daarentegen moeten we dulden – en onze economie heeft daar echt last van – dat alle EU-regels worden toegepast, en bovendien worden toegepast op een manier die zowel onintelligent als universeel is. We mogen niet eens de gloeilampen gebruiken die we willen. Maar het gaat niet alleen om gloeilampen. Na Lissabon worden we min of meer geregeerd door de drie amigo's: de voorzitter van de Commissie, de zojuist benoemde voorzitter van de Raad, die vast en zeker de grootvader van Kuifje is, en, nog crucialer, de Hoge Vertegenwoordiger, mevrouw Ashton, die toen ze achter in de dertig was, een van de vier betaalde ambtenaren van de uiterst linkse Campagne voor Nucleaire Ontwapening (CND) was. Dit is een ernstige zaak, en we moeten het met deze mensen doen, maar de Euromed-landen hoeven het helemaal niet met de drie amigo's te doen. En dan is er ook nog de kwestie van de mensenrechten. In dit geval moet ik vragen wat hier aan de hand is. Aan nota bene Syrië en Libië zijn handelsconcessies geboden en zelfs subsidies die door ons moeten worden betaald, maar waar zijn de waarborgen voor de mensenrechten? Nergens te bekennen voor deze landen, die allebei een lange en ronduit verachtelijke reputatie hebben. Als iemand die een tiener was in de jaren zestig moet ik wel zeggen dat de opstellers van dit gedeelte van de resolutie iets gerookt moeten hebben. We zijn dus tegen deze resolutie in al haar facetten."@nl3
"Panie przewodniczący! Brytyjska Partia Niepodległości jest przeciwna porozumieniu Euromed, ponieważ przewiduje ono znaczne koncesje handlowe, a nawet subsydia, dla państw innych niż państwa członkowskie. Czyli niewątpliwie odbędzie się to bezpośrednio lub pośrednio kosztem podatnika brytyjskiego. Co więcej, kiedy przedstawiciel komisarza przemawiał na temat porozumienia Euromed w komisji Handlu Międzynarodowego, której mam zaszczyt być członkiem wraz z innymi tu obecnymi osobami, powiedział – i tu cytuję: „nie ma mowy o wdrożeniu wszystkich przepisów UE”. I dodał, że przepisy UE zostaną zastosowane w sposób inteligentny i selektywny. Natomiast my, w Wielkiej Brytanii, znosimy stosowanie wszystkich przepisów UE, wprowadzanych w sposób nieinteligentny i uniwersalny, na czym w rzeczywistości cierpi nasza gospodarka. Nie wolno nam nawet używać takich żarówek, jakich chcemy; ale nie chodzi tylko o żarówki. Po Lizbonie będą nami, Brytyjczykami, rządzić w mniejszym czy większym stopniu trzej : przewodniczący Komisji, nowo mianowany przewodniczący Rady, który musi być dziadkiem Tintina, a także, co najważniejsze, wysoki przedstawiciel, pani Cathy Ashton, która w wieku lat prawie czterdziestu była jednym z czterech płatnych urzędników skrajnie lewicowej Kampanii na rzecz Rozbrojenia Nuklearnego, CND. To poważna sprawa. My jesteśmy na nich skazani, ale kraje Euromed wcale nie będą musiały ich tolerować. Jest także kwestia praw człowieka. W tym przypadku muszę zapytać, co tu się dzieje. Spośród wszystkich krajów finansowane przez nas koncesje handlowe, a nawet subsydia zaproponowano akurat Syrii i Libii. A gdzie są gwarancje dotyczące praw człowieka? Na pewno nie w tych dwóch krajach, które mają długą i raczej niechlubną historię łamania tych praw. Muszę powiedzieć, jako osoba, która była nastolatkiem w latach 60. XX wieku, że wnioskodawcy tej części rezolucji musieli chyba coś przypalać. Dlatego jesteśmy przeciwni przedmiotowej rezolucji w całości."@pl16
"Senhor Presidente, o Partido para a Independência do Reino Unido opõe-se ao Acordo Euromed pelo seguinte: o acordo oferece concessões comerciais, e mesmo subvenções, a países terceiros. E fá-lo, com certeza, directa ou indirectamente, à custa dos contribuintes britânicos. Além disso, quando o representante da senhora Comissária falou sobre o Euromed na Comissão do Comércio Internacional, a que me honro de pertencer juntamente com outras pessoas aqui presentes, disse que – e cito literalmente – “a aplicação de toda a regulamentação da UE está fora de questão”. Mais disse que a aplicação da regulamentação da UE será racional e selectiva. Em contrapartida, nós, no Reino Unido, aceitamos – e, na verdade, a nossa economia ressente-se disso – que todos os regulamentos da UE sejam aplicados e, ainda por cima, aplicados de forma simultaneamente irracional e universal. Nem sequer nos permitem utilizar o tipo de lâmpadas eléctricas que gostaríamos de ter. Mas não são só as lâmpadas eléctricas. Depois de Lisboa, nós, no Reino Unido, seremos governados, em maior ou menor medida, pelos três : o Presidente da Comissão, o recentemente nomeado Presidente do Conselho – que é, de certeza, o avô do Tintim – e, principalmente, a Alta Representante, a senhora Cathy Ashton, que, já com 30 anos de idade, era um dos quatro funcionários remunerados da campanha britânica para o desarmamento (CND). Este é um assunto sério, e estas são as pessoas a que estamos amarrados, mas os países Euromed não têm de suportar estes três . Há também a questão dos direitos humanos. Neste caso, tenho de perguntar o que se passa. A Síria e a Líbia estão entre os países que vão beneficiar de concessões comerciais e mesmo de subvenções a pagar por todos nós, mas onde estão as garantias em relação aos direitos humanos? Não se vislumbram em parte alguma nestes dois países, que já possuem um longo cadastro manifestamente desprezível. Com a autoridade que me advém do facto de a minha juventude ter decorrido na década de 1960, atrevo-me a dizer que os proponentes desta parte da resolução devem ter estado a fumar alguma coisa, pelo que nos opomos a esta resolução na íntegra."@pt17
"Domnule preşedinte, Partidul independenţei britanic se opune acordului Euromed din următoarele motive: acordul Euromed va oferi concesii comerciale considerabile, şi chiar suvenţii, statelor care nu sunt membre. Ceea ce, în mod obligatoriu, va afecta direct sau indirect constribuabilii britanici. În plus, atunci când reprezentantul comisarului a vorbit în Comisia pentru comerţ internaţional, din care sunt onorat să fac parte alături de alte persoane prezente aici, domnia sa a spus - şi citez - „nici nu se pune problema să punem în aplicare toate regulamentele UE”. A continuat spunând că aplicarea regulamentelor UE se va face inteligent şi selectiv. În schimb, în Regatul Unit trebuie să ne conformăm aplicării tuturor regulamentelor UE care afectează economia noastră şi, mai mult, trebuie să suportăm o aplicare deloc inteligentă şi universală. Nu ni se permite nici măcar să alegem ce becuri vrem să folosim. Dar nu e vorba doar de becuri. După Lisabona, în Regatul Unit vom fi conduşi într-o măsură mai mică sau mai mare de cei trei amigos: preşedintele Comisiei, noul numit preşedinte al Consiliului - care cu siguranţă e bunicul lui Tintin - şi, esenţial, Înaltul Reprezentant, dna Cathy Ashton, care pe la 30 şi ceva de ani s-a numărat printre cei patru funcţionari plătiţi de extrema stângă CND. Este o problemă gravă şi nu avem altă alternativă decât să ne descurcăm cu aceste persoane, dar ţările Euromed nu vor fi nevoite să-i suporte pe cei trei amigos. Există, de asemenea, problema drepturilor omului. În acest caz trebuie să mă întreb ce se întâmplă aici. Dintre toate ţările, Siria şi Libia vor beneficia de concesii comerciale şi chiar de subvenţii pe care le vom plăti noi, şi mă întreb unde sunt apărătorii drepturilor omului? Nu se zăreşte niciunul în aceste două ţări care, să fim sinceri, au un trecut îndelungat şi josnic. În anii ‘60 eram adolescent şi trebuie să spun că cei care au conceput această parte a rezoluţiei au fumat probabil ceva, astfel că ne opunem acestei rezoluţii în ansamblul ei."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva sa stavia proti európsko-stredomorskej dohode a jej dôvody sú tieto: euro-stredomorská dohoda bude obsahovať rozsiahle ústupky ba dokonca podporu pre nečlenské štáty. A to bude určite priamo alebo nepriamo na účet britských daňových poplatníkov. Okrem toho, keď zástupca komisára hovoril o euro-stredomorskej oblasti pred Výborom pre zahraničný obchod, ktorého mám tú česť byť členom spolu s ďalšími tu prítomnými, povedal – a budem ho priamo citovať –, že „o uplatňovaní všetkých nariadení EÚ nemožno hovoriť“. Ďalej povedal, že uplatňovanie nariadení EÚ bude inteligentné a selektívne. Naproti tomu my v Spojenom kráľovstve sa musíme zmieriť s tým, že sa u nás uplatňujú všetky nariadenia EÚ – a naše hospodárstvo tým skutočne trpí – a že sa navyše uplatňujú spôsobom, ktorý je neinteligentný aj neselektívny zároveň. Nesmieme dokonca mať ani žiarovky, aké by sme chceli. Ale nejde len o žiarovky. Po Lisabone nám v Spojenom kráľovstve budú do väčšej alebo menšej miery vládnuť traja „amigos“: predseda Komisie, novovymenovaný predseda Rady – ktorý je určite Tintinov starý otec – a, čo je ešte zásadnejšie, vysoká predstaviteľka pani Cathy Ashtonová, ktorá bola ako zrelá tridsiatnička jedným zo štyroch platených funkcionárov krajne ľavicovej CND. To je závažná vec a týchto ľudí tu jednoducho máme, pričom krajiny euro-stredomorskej oblasti sa s týmito tromi „amigos“ vôbec nemusia vyrovnávať. Je tu tiež otázka ľudských práv. V tomto prípade sa musím spýtať, čo sa tu vlastne deje. Zo všetkých krajín sa práve Sýrii a Líbyi ponúkli obchodné ústupky a dokonca to, že im dáme dotácie, ale kde sú záruky ľudských práv? Nikde ich nevidno, pokiaľ ide o tieto dve krajiny, obe s dlhým a, otvorene povedané, odsúdeniahodným registrom. Ako človek, ktorý dospieval v šesťdesiatych rokoch, by som povedal, že navrhovatelia tejto časti uznesenia museli fajčiť dáku omamnú látku, a preto sme proti tomuto uzneseniu vo všetkých jeho častiach."@sk19
"Gospod predsednik, Stranka za neodvisnost Združenega kraljestva nasprotuje sporazumu Euromed, in sicer zaradi naslednjega: Euromed bo zagotavljal znatne trgovinske koncesije in celo subvencije državam, ki niso države članice EU. In to se bo izvajalo na neposredne ali posredne stroške britanskih davkoplačevalcev. Ko je predstavnik komisarja govoril o Euromedu Odboru za mednarodno trgovino, katerega član imam čast biti poleg drugih tu prisotnih, je dejal – in tu dobesedno citiram – da „ni dvomov glede izvajanja vseh predpisov EU“. Nadalje je povedal, da bo uporaba predpisov EU inteligentna in izbirna. V nasprotju s tem v Združenem kraljestvu prenašamo uporabo vseh predpisov EU, ki so tudi prizadeli naše gospodarstvo, in sicer njihovo uporabo na način, ki je neinteligenten in tudi univerzalen. Ne dovoli se nam niti imeti takšnih žarnic, kot bi jih želeli imeti. Toda ne gre samo za žarnice. Po uveljavitvi Lizbonske pogodbe nam bodo v Združenem kraljestvu v večjem ali manjšem obsegu vladali trije prijatelji: predsednik Komisije, novo imenovani predsednik Sveta – ki je zagotovo Tintinov ded – in visoka predstavnica gospa Cathy Ashton, ki je bila v svojih poznih tridesetih letih ena izmed štirih plačanih uradnikov skrajno levičarske kampanje za jedrsko razorožitev. To je resna zadeva in to so ljudje, s katerimi smo obtičali, vendar pa državam Euromed sploh ne bo treba prenašati treh prijateljev. Gre tudi za vprašanje človekovih pravic. Tu moram vprašati, kaj se dogaja. Izmed vseh držav se je prav Siriji in Libiji ponudilo trgovinske koncesije in celo subvencije z naše strani, toda kje je zaščita človekovih pravic? Za ti dve državi je ni videti, toda obe imata precej dolg in prezira vreden seznam. Kot nekdo, ki je bil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja najstnik, moram povedati, da so morali predlagatelji tega dela resolucije nekaj pokaditi, zato nasprotujemo vsem delom te resolucije."@sl20
"Herr talman! UK Independence Party motsätter sig Euromed-avtalet av följande skäl: Euromed-avtalet kommer att inneböra stora handelsförmåner, och till och med subventioner, till tredjeländer. Detta kommer de brittiska skattebetalarna direkt eller indirekt att få stå för. När kommissionens företrädare talade om Euromed i utskottet för internationell handel – som jag tillsammans med andra av de närvarande ledamöterna har äran att vara ledamot i – sade han dessutom att det inte var inte tal om att genomföra alla EU-bestämmelser. Han fortsatte med att säga att tillämpningen av EU-bestämmelserna kommer att ske på ett intelligent och selektivt sätt. Vi i Storbritannien får däremot stå ut med, och vår ekonomi lider av, att alla EU-bestämmelser tillämpas och dessutom tillämpas på ett sätt som är både ointelligent och universellt. Vi får inte ens ha den typ av glödlampor vi vill. Men det handlar inte bara om glödlampor. Efter Lissabon kommer vi i Storbritannien att mer eller mindre styras av de tre amigos: kommissionens ordförande, den nyligen utsedda rådsordföranden – som helt klart måste vara Tintins farfar – och ännu viktigare, den höga representanten Cathy Ashton, som i trettioårsåldern var en av fyra avlönade företrädare för den vänsterextrema antikärnvapenorganisationen CND. Detta är en allvarlig fråga, och detta är de personer som vi får dras med, men Euromed-länderna slipper helt dessa tre amigos. Sedan handlar det även om mänskliga rättigheter. På den punkten undrar jag vad som pågår. Syrien och Libyen, av alla länder, har erbjudits handelsförmåner och till och med subventioner som vi kommer att få betala för. Men var finns skyddsklausulerna för mänskliga rättigheter? De saknas helt för dessa två länder som båda har ett långt och uppriktigt sagt uselt facit på detta område. För någon som var tonåring på 1960-talet måste jag säga att de som står bakom denna del av resolutionen måste ha rökt någonting skumt. Vi motsätter oss därför resolutionen i alla dess delar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"William (The Earl of) Dartmouth,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
"amigos"14,16,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph