Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-24-Speech-2-442"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091124.36.2-442"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, my first comment is that the European Globalisation Adjustment Fund is a real expression of solidarity between EU citizens and States. Secondly, as an Irish Member, I am indeed very pleased that the workers in Dell who have been made redundant at least now have an opportunity to look forward and to plan for the future. However, as Alan Kelly has said, it is very important to ensure that any programmes or training courses that are put in place are tailor-made to respond to the needs of workers and that the possibility of re-entering the labour market, or setting up one’s own business, is the clear objective of any assistance. Finally, I want to acknowledge the role of Parliament in approving the fund for Dell workers. Despite some of the very serious issues that have been raised here this evening, we did not hold the workers hostage and we approved the EUR 14.8 million application. However, the Commission must ensure that there is coherence in EU industrial policy and that the EU budget is not used to increase shareholder value in some companies, while EU workers pay a price."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, moje první připomínka je, že Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je skutečným vyjádřením solidarity mezi občany EU a státy. Za druhé, jako irská členka jsem potěšena, že pracovníci společnosti Dell, kteří byli propuštěni, mají alespoň výhled a možnost plánovat do budoucna. Jak však zmínil Alan Kelly je velmi důležité, aby všechny programy nebo vzdělávací školení, které jsou zaváděny, byly přizpůsobeny požadavkům zaměstnanců a aby možnost opětovného vstupu na trh práce nebo zahájení vlastního podnikání byla jednoznačným cílem jakékoli pomoci. Na závěr bych chtěla potvrdit význam Parlamentu při schvalování finančních prostředků pro zaměstnance společnosti Dell. I přes některé velmi závažné problémy, které zde byly tento večer vzneseny, jsme nepoužili pracovníky jako rukojmí a schválili jsme žádost o 14,8 milionů EUR. Komise však musí zajistit, aby byla mezi evropskými průmyslovými politikami a evropským rozpočtem koordinace a aby evropský rozpočet nebyl využíván ke zvýšení hodnoty akcionářů v některých společnostech, pokud by za to zaplatili zaměstnanci."@cs1
"Hr. formand! For det første vil jeg sige, at Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er et ægte udtryk for solidaritet mellem EU's borgere og stater. For det andet er jeg som irsk medlem af Europa-Parlamentet meget tilfreds med, at de afskedigede arbejdstagere fra Dell nu endelig har en mulighed for at se fremad og lægge planer for fremtiden. Men som Alan Kelly har sagt, er det meget vigtigt, at alle programmer eller uddannelseskurser er skræddersyede efter arbejdstagernes behov, og at formålet med enhver støtte er en mulig tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller opstart af selvstændig virksomhed. Endelig vil jeg gerne anerkende Parlamentets rolle ved godkendelsen af brugen af fonden til Dells arbejdstagere. Trods nogle af de meget alvorlige emner, der har været debatteret her i aften, tog vi ikke arbejdstagerne som gidsler, og vi godkendte ansøgningen om 14,8 mio. EUR. Kommissionen skal imidlertid sørge for, at der er sammenhæng i EU's industripolitik, og at EU's budget ikke bruges til at hæve aktiekurserne i nogle virksomheder på bekostning af EU's arbejdstagere."@da2
"Herr Präsident, mein erster Kommentar ist, dass der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung eine echte Solidaritätsbekundung zwischen EU-Bürgern und den Staaten ist. Zweitens, als irische Abgeordnete bin ich zutiefst erfreut darüber, dass die Arbeitnehmer von Dell, die entlassen wurden, jetzt wenigstens eine Möglichkeit haben, sich auf die Zukunft zu freuen und diese planen zu können. Es ist allerdings wichtig, wie Herr Alan Kelly gesagt hat, sicherzustellen, dass jegliche Programme oder Weiterbildungskurse, die in Gang gesetzt werden, auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer zugeschnitten sein müssen und die Möglichkeit der Rückkehr auf den Arbeitsmarkt oder sich selbständig zu machen, das klare Ziel jeder Hilfe ist. Letztlich möchte ich die Rolle des Parlaments bei der Genehmigung des Fonds für die Dell-Arbeiter anerkennen. Trotz einiger sehr ernster Themen, die hier heute Abend angesprochen wurden, haben wir die Arbeitnehmer nicht zu Geiseln genommen und den 14,8 Mio. EUR-Antrag genehmigt. Die Kommission muss allerdings sicherstellen, dass innerhalb der Industriepolitik der EU Kohärenz besteht und das Budget der EU nicht dazu verwendet wird, das Aktionärsvermögen einiger Unternehmen zu steigern, während EU-Arbeitnehmer dafür zahlen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση συνιστά μια πραγματική έκφραση αλληλεγγύης μεταξύ πολιτών και κρατών μελών της ΕΕ. Δεύτερον, ως βουλευτής από την Ιρλανδία χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ διότι οι εργαζόμενοι της Dell που απολύθηκαν έχουν τώρα τουλάχιστον μια ευκαιρία να κοιτάξουν μπροστά και να κάνουν σχέδια για το μέλλον. Όπως όμως είπε ο κ. Kelly, είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι τα προγράμματα ή οι κύκλοι εκπαίδευσης που θα εφαρμοστούν θα καλύπτουν ακριβώς τις ανάγκες των εργαζομένων και ότι σαφής στόχος κάθε ενίσχυσης θα πρέπει να είναι η δυνατότητα επιστροφής στην αγορά εργασίας ή δημιουργίας μιας ιδιόκτητης επιχείρησης. Τέλος, θα ήθελα να αναγνωρίσω τον ρόλο του Κοινοβουλίου στην έγκριση των πόρων για τους εργαζομένους της Dell. Παρά το γεγονός ότι απόψε εθίγησαν εδώ ορισμένα πολύ σοβαρά ζητήματα, δεν κρατήσαμε τους εργαζομένους σε ομηρία και εγκρίναμε την αίτηση για τα 14,8 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή πρέπει όμως να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει συνοχή στην κοινοτική βιομηχανική πολιτική και ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός δεν θα χρησιμοποιείται για να αυξάνεται η αξία των μετοχών σε ορισμένες εταιρείες τη στιγμή που θα την πληρώνουν οι εργαζόμενοι της ΕΕ."@el10
"Señor Presidente, quiero, en primer lugar, señalar que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es una expresión real de solidaridad entre los ciudadanos de la UE y sus Estados. En segundo lugar y como miembro irlandés del Parlamento, estoy muy satisfecha porque los trabajadores despedidos por Dell tienen, por lo menos, una oportunidad de mirar hacia delante y planificar su futuro. Sin embargo y tal y como ha mencionado Alan Nelly, es extremadamente importante asegurarnos de que los programas y cursos de formación adoptados se ajustan a las necesidades de los trabajadores. Es muy importante también que cualquier tipo de ayuda tenga como objetivo el mejorar las posibilidades de acceder de nuevo al mercado de trabajo o de que estos trabajadores creen sus propias empresas. Por último, quiero subrayar el papel del Parlamento en la aprobación de los fondos para los trabajadores de Dell. A pesar de los graves problemas de los que hemos hablado esta noche, hemos aprobado la solicitud de 14,8 millones de euros sin tomar a los trabajadores como rehenes. Sin embargo, la Comisión debe garantizar que existe coherencia en la política industrial de la UE así como que el presupuesto de la Unión no se utiliza para aumentar el valor de cotización de las acciones de determinadas empresas en detrimento de los trabajadores de la UE."@es21
"Austatud juhataja! Minu esimene märkus on, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond on ELi kodanike ja liikmesriikide vahelise solidaarsuse tõeline väljendus. Teiseks, Iirimaa liikmesriigina on mul tõepoolest väga hea meel, et Dellis vallandatud töötajatel on vähemalt praegu võimalus vaadata ettepoole ja kavandada tulevikku. Kuid, nagu Alan Kelly ütles, on väga oluline tagada, et kõik kehtestatud programmid või koolituskursused on koostatud, lähtudes konkreetsest juhtumist, et vastata tööliste vajadustele ja et tööjõu turule taassisenemine või enda ettevõtte loomine on igasuguse abi selge eesmärk. Lõpuks soovin ma tunnustada parlamendi rolli fondi heakskiitmisel Delli tööliste jaoks. Vaatamata mõnedele väga tõsistele küsimustele, mida siin täna õhtul tõstatati, ei hoidnud me töölisi pantvangis ja kiitsime heaks taotluse 14,8 miljonile eurole. Kuid komisjon peab tagama, et ELi tööstuspoliitikas oleks järjekindlus ja et ELi eelarvet ei kasutataks aktsionäri väärtuse suurendamiseks mõnedes ettevõtetes, samal ajal kui ELi töölised maksavad selle kinni."@et5
"Arvoisa puhemies, ensinnäkin totean, että Euroopan globalisaatiorahasto on todellinen solidaarisuuden osoitus EU:n kansalaisten ja jäsenvaltioiden välillä. Toiseksi olen irlantilaisena Euroopan parlamentin jäsenenä erittäin tyytyväinen siihen, että Dellin irtisanotuilla työntekijöillä on nyt ainakin jonkinlainen mahdollisuus katsoa eteenpäin ja suunnitella tulevaisuutta. Mutta kuten Alan Kelly sanoi, on erittäin tärkeää varmistaa, että kaikki erilaiset ohjelmat tai kurssit suunnitellaan varta vasten työntekijöiden tarpeisiin ja että kaiken tuen tavoitteena on antaa henkilölle todellinen mahdollisuus päästä uudelleen työmarkkinoille tai perustaa oma yritys. Lopuksi haluaisin antaa tunnustusta parlamentin toiminnalle Dellin työntekijöille myönnettävän tuen hyväksymisessä. Huolimatta joistakin erityisen vakavista asioista, joita täällä on tänä iltana tuotu esiin, emme ottaneet työntekijöitä panttivangeiksi vaan hyväksyimme 14,8 miljoonan euron tukea koskevan hakemuksen. Komission pitää kuitenkin varmistaa, että tässä noudatetaan EU:n teollisuuspolitiikkaa ja että EU:n talousarviota ei käytetä joissakin yrityksissä osakkeiden arvon nostamiseksi EU:n työntekijöiden kustannuksella."@fi7
"Monsieur le Président, je dirai pour commencer que le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation est une véritable expression de solidarité entre les citoyens et les États de l’UE. Deuxièmement, en tant que députée européenne de nationalité irlandaise, je suis vraiment très satisfaite de voir que les travailleurs de Dell qui ont été licenciés ont à présent au moins une occasion d’espérer et de planifier leur avenir. Mais comme l’a dit M. Alan Kelly, il est très important de garantir que les programmes ou les formations mis en place, quels qu’ils soient, soient taillés sur mesure pour répondre aux besoins des travailleurs et que la possibilité de retrouver le chemin du marché du travail ou de fonder sa propre société soit l’objectif clair de toute assistance. Enfin, je veux reconnaître le rôle joué par le Parlement dans l’approbation des fonds dégagés pour les travailleurs de Dell. Malgré l’extrême gravité de certaines questions soulevées ici ce soir, nous n’avons pas pris les travailleurs en otage et nous avons approuvé l’enveloppe de 14,8 millions d’euros sollicitée par l’Irlande. Toutefois, la Commission doit garantir qu’il existe une cohérence au sein de la politique industrielle de l’UE et que le budget de l’UE n’est pas utilisé dans le but de créer un accroissement de la valeur pour l’actionnaire dans certaines entreprises, tandis que les travailleurs de l’UE en paient le prix."@fr8
"Elnök úr, az első megjegyzésem, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igazi megnyilvánulása az uniós állampolgárok és a tagállamok közötti szolidaritásnak. Másodszor, ír parlamenti képviselőként nagyon örülök, hogy a Delltől elbocsátott munkavállalóknak most legalább van arra lehetőségük, hogy előre tekintsenek és tervezzenek a jövőre. Mindazonáltal, ahogy Alan Kelly mondta, nagyon fontos annak biztosítása, hogy bármilyen induló program vagy képzés személyre szabott legyen és megfeleljen a munkavállalók igényeinek, és a munkaerőpiacra való újra belépés vagy saját vállalkozás elindítása legyen bármilyen segítségnyújtás egyértelmű célja. Végül szeretném elismerni a Parlament szerepét a Dell munkavállalói számára nyújtott alap elfogadásában. Néhány nagyon komoly ügy ellenére, amelyről beszéltünk ma este, nem hátráltattuk a munkavállalókat és jóváhagytuk a 14,8 millió euró iránti kérelmet. Mindazonáltal, a Bizottságnak biztosítania kell, hogy az uniós iparpolitika koherens legyen, és hogy az uniós költségvetést nem arra használják, hogy néhány vállalkozásban növeljék a tulajdonosi tőkeértéket, miközben ennek az uniós munkavállalók fizetik meg az árát."@hu11
"Signor Presidente, osservo in primo luogo che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione costituisce una concreta espressione di solidarietà fra i cittadini e gli Stati dell’Unione europea. In secondo luogo, come deputata proveniente dall’Irlanda, sono felice che i lavoratori licenziati da Dell abbiano ora, finalmente, un’occasione per guardare in avanti e progettare il proprio futuro. Tuttavia, come ha ricordato il collega onorevole Kelly, è importantissimo garantire che i programmi o i corsi di formazione che ora saranno avviati vengano concepiti in maniera tale da corrispondere esattamente alle esigenze dei lavoratori; inoltre, qualsiasi tipo di assistenza deve porsi chiaramente l’obiettivo di consentire il rientro nel mercato del lavoro oppure l’inizio di un’attività in proprio. Infine, desidero riconoscere pubblicamente il ruolo svolto dal Parlamento nell’approvazione del fondo a favore dei lavoratori di Dell. Nonostante alcuni ardui problemi, emersi stasera proprio in questa sede, non abbiamo tenuto i lavoratori in ostaggio e abbiamo approvato la richiesta di 14,8 milioni di euro. La Commissione deve però garantire la coerenza della politica industriale dell’Unione europea, ed evitare che il bilancio comunitario venga sfruttato per incrementare il valore azionario di alcune aziende, facendone pagare il prezzo ai lavoratori dell’Unione."@it12
"Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau pasakyti, kad Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas yra tikro ES piliečių ir valstybių solidarumo išraiška. Antra, kaip EP narys, atstovaujantis Airijai, iš tikrųjų džiaugiuosi, kad atleisti įmonės „Dell“ darbuotojai bent dabar turės galimybę žiūrėti į ateitį ir planuoti savo gyvenimą. Tačiau, kaip pasakė Alan Kelly, labai svarbu užtikrinti, kad visos programos ar mokymo kursai būtų parengti atsižvelgiant į konkrečius atleistų žmonių poreikius ir kad visa pagalba, kurią numatoma teikti, turėtų aiškų tikslą suteikti darbo netekusiems žmonėms galimybę vėl integruotis į darbo rinką arba pradėti savo verslą. Baigdamas norėčiau pripažinti Parlamento vaidmenį patvirtinant sprendimą dėl paramos įmonės „Dell“ darbuotojams. Nepaisant kai kurių labai rimtų klausimų, kurie šį vakarą buvo iškelti, mes nelaikome darbuotojų įkaitais ir patvirtinome paraišką dėl 14,8 mln. EUR paramos skyrimo. Tačiau Komisijos narys privalo užtikrinti, kad ES pramonės politika būtų nuosekli ir kad ES biudžetas nebūtų naudojamas siekiant padidinti kai kurių įmonių akcininkų pelną ES darbuotojų sąskaita."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mans pirmais komentārs ir tāds, ka Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds ir patiesa solidaritātes izpausme starp ES pilsoņiem un valstīm. Otrkārt, kā Īrijas deputāte esmu patiešām ļoti priecīga, ka no uzņēmuma atlaistajiem darbiniekiem tagad ir vismaz iespēja ar cerībām raudzīties nākotnē. Tomēr, kā teica ļoti svarīgi ir tas, lai visas izmantotās programmas vai mācību kursi tiktu pielāgoti strādnieku vajadzībām un lai iespēja no jauna ienākt darba tirgū vai veidot savu uzņēmumu būtu ikvienas palīdzības skaidrs mērķis. Visbeidzot, es gribu apliecināt Parlamenta nozīmi līdzekļu piešķiršanā darbiniekiem. Lai gan šovakar tika uzdoti daži ļoti nopietni jautājumi, mēs nepadarījām strādniekus par ķīlniekiem un apstiprinājām EUR 14,8 miljonu piešķiršanu. Tomēr Komisijai jānodrošina ES rūpniecības politikas saskaņotība un jāraugās, lai ES budžets netiktu izmantots dažu uzņēmumu akcionāru vērtības celšanai uz ES strādnieku rēķina."@lv13
"Mr President, my first comment is that the European Globalisation Adjustment Fund is a real expression of solidarity between EU citizens and States. Secondly, as an Irish Member I am indeed very pleased that the workers in Dell who have been made redundant at least now have an opportunity to look forward and to plan for the future. However, as Alan Kelly has said, it is very important to ensure that any programmes or training courses that are put in place are tailor-made to respond to the needs of workers and that the possibility of re-entering the labour market, or setting up one’s own business, is the clear objective of any assistance. Finally, I want to acknowledge the role of Parliament in approving the fund for Dell workers. Despite some of the very serious issues that have been raised here this evening, we did not hold the workers hostage and we approved the EUR 14.8 million application. However, the Commission must ensure that there is coherence in EU industrial policy and that the EU budget is not used to increase shareholder value in some companies, while EU workers pay a price."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, mijn eerste opmerking is dat het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering een echte uiting van solidariteit is tussen EU-burgers en lidstaten. Ten tweede ben ik als Iers parlementslid zeker zeer verheugd dat de werkloos geworden werknemers van Dell nu in ieder geval de kans hebben om vooruit te kijken en plannen voor de toekomst te maken. Maar, zoals Alan Kelly heeft gezegd, het is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat programma's of opleidingen die nu in gang worden gezet, op maat gemaakt zijn om tegemoet te komen aan de behoeften van werknemers en dat de mogelijkheid om weer de arbeidsmarkt op te gaan of om een eigen bedrijf te starten, het duidelijke doel is van elke bijstand. Tot slot wil ik de rol van het Parlement erkennen bij de goedkeuring voor de steun aan de Dell-werknemers. Ondanks enkele zeer ernstige kwesties die hier vanavond zijn besproken, hebben we de werknemers niet in gijzeling gehouden en hebben we de aanvraag voor 14,8 miljoen euro goedgekeurd. De Commissie moet echter waarborgen dat er samenhang in het industrieel beleid van de EU is en dat de EU-begroting niet wordt gebruikt om de waarde van sommige bedrijven te vergroten voor de aandeelhouders, terwijl de werknemers in de EU daar een prijs voor betalen."@nl3
"Panie przewodniczący! Po pierwsze, chcę powiedzieć, że europejski fundusz dostosowania do globalizacji jest rzeczywistym wyrazem solidarności pomiędzy obywatelami i państwami UE. Po drugie, jako poseł z Irlandii, jestem niezwykle zadowolona, że pracownicy zwolnieni z firmy Dell mają teraz przynajmniej możliwość planowania przyszłości z nadzieją. Trzeba jednak, jak powiedział poseł Alan Kelly, koniecznie zapewnić uruchomienie odpowiednich programów lub szkoleń dostosowanych do potrzeb wspomnianych pracowników oraz stworzenie im możliwości powrotu na rynek pracy lub rozpoczęcia własnej działalności, taki jest oczywisty cel wszelkiej pomocy. Na zakończenie chcę wyrazić podziękowanie za rolę odegraną przez Parlament w procesie zatwierdzenia funduszu na rzecz pracowników z firmy Dell. Mimo pewnych bardzo poważnych kwestii poruszanych tu dziś, nie uczyniliśmy z pracowników naszych zakładników i zatwierdziliśmy wniosek dotyczący przyznania kwoty 14,8 miliona euro. Komisja musi jednak zapewnić spójność polityki przemysłowej UE i zadbać, by budżet UE nie był wykorzystywany w celu zwiększania wartości dla akcjonariuszy w niektórych przedsiębiorstwach, podczas gdy płacą za to pracowniczy z UE."@pl16
"Senhor Presidente, a minha primeira observação é que o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização é uma verdadeira manifestação da solidariedade entre os cidadãos e os Estados da UE. Em segundo lugar, estou, na qualidade de deputado pela Irlanda, extremamente satisfeito por os trabalhadores da Dell que foram despedidos terem agora pelo menos uma oportunidade de olhar em frente e fazer planos para o futuro. Todavia, tal como o senhor deputado Alan Kelly afirmou, é muito importante velar por que os programas ou cursos de formação a implementar sejam concebidos especificamente para dar resposta às necessidades dos trabalhadores e que o objectivo claro da assistência seja a possibilidade de voltar a ingressar no mercado de trabalho ou de criar uma empresa. Por fim, quero reconhecer o papel do Parlamento na aprovação do fundo para os trabalhadores da Dell. Apesar de algumas das questões muito sérias que aqui foram levantadas esta noite, não transformámos os trabalhadores em reféns e aprovámos o pedido de 14,8 milhões de euros. No entanto, a Comissão deve zelar por que haja coerência na política industrial da UE e por que o orçamento comunitário não seja utilizado para aumentar o valor accionista de algumas empresas em detrimento dos trabalhadores."@pt17
"Dle preşedinte, primul comentariu pe care doresc să-l fac este că Fodul european de ajustare la globalizare este expresia solidarităţii reale dintre cetăţenii UE şi state. În al doilea rând, ca deputat irlandez în Parlamentul European, sunt într-adevăr foarte mulţumită că lucrătorii Dell disponibilizaţi au acum ocazia de privi înainte şi de a-şi planifica viitorul. Cu toate acestea, aşa cum a spus Alain Kelly, este foarte important să ne asigurăm că orice program sau curs de formare organizate corespund perfect nevoilor lucrătorilor şi că obiectivul clar al oricărei forme de asistenţă este facilitarea reinserţiei profesionale sau dezvoltarea unei afaceri personale. În cele din urmă, doresc să subliniez rolul Parlamentului în aprobarea fondurilor destinate lucrătorilor Dell. În ciuda unor probleme foarte serioase care au fost ridicate în această seară, nu am ţinut ostatici lucrătorii şi am aprobat cererea de 14,8 milioane de euro. Comisia trebuie să se asigure, însă, că există o coerenţă în politica industrială a UE şi că bugetul UE nu este folosit pentru a creşte valoarea acţiunilor unor companii, în timp ce lucrătorii UE suportă costurile."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ako prvé poviem, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je skutočným prejavom solidarity medzi občanmi a štátmi EÚ. Po druhé ako írska poslankyňa som skutočne veľmi rada, že prepustení pracovníci spoločnosti Dell majú teraz aspoň možnosť tešiť sa na budúcnosť a plánovať si ju. Ako však povedal pán Alan Kelly, je veľmi dôležité zabezpečiť, aby všetky programy alebo kurzy odbornej prípravy, ktoré sa uskutočnia, boli šité na mieru tak, aby zodpovedali potrebám pracovníkov a aby jasným cieľom každej pomoci bola možnosť opätovného vstupu na trh práce alebo založenie vlastnej firmy. Nakoniec chcem oceniť úlohu Parlamentu pri schvaľovaní fondu pre pracovníkov spoločnosti Dell. Napriek niektorým veľmi vážnym otázkam, ktoré zazneli dnes večer, sme z pracovníkov neurobili rukojemníkov a schválili sme žiadosť na 14,8 milióna EUR. Komisia však musí zabezpečiť súdržnosť v priemyselnej politike EÚ a to, aby sa rozpočet EÚ nepoužíval na zvyšovanie hodnoty akcionárom v niektorých spoločnostiach, keď na to doplatia pracovníci v EÚ."@sk19
". – Gospod predsednik, moja prva pripomba zadeva Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, ki je pravi izraz solidarnosti med državljani in državami EU. Drugič, kot irska poslanka sem zelo zadovoljna, da imajo odpuščeni delavci podjetja Dell vsaj zdaj priložnost veseliti se in načrtovati prihodnost. Toda kot je povedal Alan Kelly, je zelo pomembno zagotoviti, da so vsi programi ali usposabljanja, ki bodo organizirana, oblikovana po meri potreb delavcev in da je možnost ponovnega vstopa na trg dela ali ustanovitev lastnega podjetja jasen cilj kakršne koli podpore. Nazadnje bi pohvalila še vlogo Parlamenta pri odobritvi sredstev za delavce podjetja Dell. Kljub nekaterim zelo resnim vprašanjem, ki so bila danes zvečer zastavljena tu, delavcev nismo imeli za talce in smo odobrili vlogo za 14,8 milijonov EUR. Vendar pa mora Komisija zagotoviti skladnost industrijske politike EU in da se proračuna EU ne izkorišča za povečanje vrednosti družbenikov v nekaterih podjetjih na škodo delavcev EU."@sl20
"Herr talman! Till att börja med måste jag säga att fonden för justering för globaliseringseffekter verkligen är ett uttryck för solidariteten mellan EU-medborgarna och EU-medlemsstaterna. Som irländsk ledamot är jag för det andra verkligen glad att de arbetstagare hos Dell som har sagts upp nu åtminstone kan blicka framåt och planera för framtiden. Precis som Alan Kelly nämnde är det emellertid mycket viktigt att se till att alla program och utbildningskurser som genomförs är skräddarsydda för att möta arbetstagarnas behov och att målet för allt stöd är att göra det möjligt för dem att komma tillbaka till arbetsmarknaden, eller starta sitt eget företag. Avslutningsvis vill jag uppmärksamma den roll som parlamentet spelade vid godkännandet av fonden för Dellarbetstagarna. Trots några av de mycket allvarliga problem som har tagits upp i kväll tog vi inte arbetstagarna som gisslan, och vi godkände ansökan om 14,8 miljoner euro. Kommissionen måste emellertid se till att EU:s industripolitik präglas av konsekvens och att EU:s budget inte används för att öka aktievärdet i vissa företag, samtidigt som EU:s arbetstagare betalar priset för detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph