Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-24-Speech-2-438"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091124.36.2-438"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la commission de l’emploi et des affaires sociales a voulu joindre une question orale sur l’enjeu des délocalisations, notamment des multinationales, à l’examen de ces deux demandes d’utilisation du Fonds d’ajustement à la mondialisation car, dans le cas irlandais, nous nous sommes rendus compte des difficultés ou des contradictions qui pouvaient apparaître dans l’utilisation d’un tel fonds. À aucun moment, aucun des membres de la commission de l’emploi et des affaires sociales n’a voulu prendre en otage les travailleurs irlandais ou menacer de ne pas venir en aide aux travailleurs irlandais qui sont aujourd’hui dans une situation critique du fait de la stratégie industrielle et de la délocalisation de Dell. Nous avons simplement constaté que, dans ce cas d’espèce, alors que le président Barroso annonçait, le 19 septembre, l’octroi d’une aide de 19 millions d’euros, dont nous débattons ce soir, à l’entreprise Dell, ou plutôt aux travailleurs licenciés de Dell pour les aider à assumer la période de reconversion qui est devant eux, le même jour, à New York, l’entreprise Dell rachetait Perot Systems, ce qui lui permettait d’augmenter le cours de son action en bourse. Quelques jours plus tard, le 23 septembre, la commissaire Neelie Kroes autorisait une aide d’État de plus de 54 millions d’euros à l’installation d’une usine de Dell en Pologne. Sur cette base, nous avons interpellé à la fois le commissaire Špidla et la commissaire Neelie Kroes. Dans une longue lettre, ils nous répondent qu’eux-mêmes avaient envisagé le fait que Dell aurait deux sites de production pour approvisionner le marché européen. Or, ce que je constate, c’est qu’une fois que Dell a renoncé à l’un de ces sites de production, nous n’avons rien changé quant à l’évaluation globale de la stratégie de Dell. Et que constate-t-on? C’est qu’au sein de l’entreprise Dell, aucune des législations européennes dont nous parlons couramment, s’agissant du droit des travailleurs ou du droit des syndicats, n’est respectée. Il y a donc une vraie difficulté à voir le budget de l’Union européenne être utilisé, au bout du compte – à un moment où nous connaissons la difficulté de la procédure budgétaire, la difficulté de financer le plan de relance – pour aboutir à ce paradoxe de favoriser l’augmentation du taux de retour sur investissement des actionnaires américains et conduire, au sein de l’Union européenne, des travailleurs irlandais à se trouver confrontés au sort des travailleurs polonais. Ce n’est certainement pas la philosophie que nous avons défendue quand nous avons défendu la mise en œuvre du Fonds d’ajustement à la mondialisation. Ce n’est sans doute pas la seule responsabilité du commissaire Špidla, mais je crois que ce cas nous oblige à regarder de très près les conditions dans lesquelles le budget communautaire est mobilisé pour venir en aide aux stratégies de grandes entreprises. Nous le voyons d’autant plus que, dans le plan de relance qui a été élaboré sous la responsabilité de l’actuel président de la Commission, M. José Manuel Barroso, l’une des mesures phares qui était annoncée s’agissant de l’emploi, c’était la priorité au maintien de l’emploi des travailleurs lorsque ceux-ci possédaient un emploi. La Commission ayant été avertie de la stratégie de Dell sur l’existence de deux sites, lorsque le cas de figure d’une situation alternative entre ces deux sites s’est présenté, il me semble qu’une stratégie plus proactive de sa part aurait dû conduire à une négociation avec l’entreprise Dell pour une transformation du site en Irlande, étant entendu que la stratégie de l’entreprise a été de transformer un site d’ordinateurs de bureau, tel qu’il existait en Irlande, en un site d’ordinateurs portables, tel qu’il est actuellement installé en Pologne. Il nous semble que, si la Commission vient en aide à des multinationales dans un cas de figure de ce type, nous devrions avoir droit à la parole de manière plus cohérente. Je crois que l’ensemble de cette réflexion doit conduire la prochaine Commission, et notamment M. Mario Monti, dans la mission qui lui a été confiée, à élaborer des propositions beaucoup plus proactives sur la façon dont nous utilisons l’argent communautaire au moment où nous avons à faire face à des délocalisations qui, une fois encore, dressent des salariés, des employés d’un État membre contre ceux d’un autre État membre, tout cela dans une stratégie de multinationale qui ne respecte pas l’esprit du droit social, tel que nous souhaitons le mettre en œuvre autour du concept d’économie sociale de marché."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci chce spojit otázku k ústnímu zodpovězení na téma přemístění společností, zejména nadnárodních společností, s posuzováním těchto dvou žádostí o čerpání z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci, protože v případě Irska jsme zjistili problém a rozpory, které by mohly vzniknout v důsledku využívání takového fondu. Nikdy se žádný z členů Výboru pro zaměstnanost a sociální věci nesnažil využít irské pracovníky jako rukojmí nebo vyhrožovat, že nepomůže irským pracovníkům, kteří se v současnosti nacházejí v kritické situaci kvůli průmyslové strategii a přemístění společnosti Dell. Jen připomínáme, že v daném případě, ačkoli předseda Barroso dne 19. září oznámil, že poskytne balíček podpory ve výši 19 milionů EUR - o kterém diskutujeme dnes večer - společnosti Dell nebo spíše pracovníkům propuštěným ze společnosti Dell, aby jim pomohl vyrovnat se s obdobím rekvalifikace, které je čeká, tak v ten samý den v New Yorku odkoupil Perot System, což mu umožnilo zvýšit si ceny akcií. O několik dní později, dne 23. září, komisařka Kroesová schválila 54 milionů EUR státní podpory na vznik závodu Dell v Polsku. V této věci jsme se dotazovali jak pana komisaře Špidly, tak paní komisařky Kroesové. V dlouhém dopise nám sdělili, že podle nich by společnost Dell měla mít dvě místa výroby k zásobování evropského trhu. Já si však myslím, že jakmile se Dell vzdal jednoho místa výroby, nezměnili jsme na celkové strategii společnosti nic. K jakému závěrům můžeme dospět? Že ve společnosti Dell není respektován žádný z evropských právních předpisů, o kterých hovoříme každý den a které se týkají práv pracovníků nebo odborů. Je tedy opravdu těžké vidět, jak je evropský rozpočet skutečně využíván- v době, kdy jsme si vědomi obtíží spojených s rozpočtovým procesem, obtíží spojených s financováním plánu obnovy – dostat se do této paradoxní situace, kdy napomáháme americkým akcionářům zvýšit míru návratnosti investic, ale postavíme irské zaměstnance v rámci Evropské unie proti polským zaměstnancům. Toto rozhodně není filozofie, kterou jsme podporovali, když jsme podpořili zavedení Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Komisař Špidla není určitě jediný, kdo nese vinu, ale domnívám se, že tento případ vyžaduje, abychom se pozorně zaměřili na podmínky, za kterých jsou prostředky na podporu strategií velkých podniků z rozpočtu Společenství čerpány. To platí tím spíše, že v plánu obnovy, který vypracoval současný předseda Komise Barroso, bylo jedním z klíčových opatření oznámených v oblasti zaměstnanosti zajistit jako prioritní záležitost, aby si zaměstnaní pracovníci udrželi svá pracovní místa. Komisi byla známa strategie společnosti Dell týkající se existence dvou míst výroby, když předložila perspektivy výběru mezi těmito dvěma místy, proto věřím, že proaktivnější strategie ze strany Komise by vedla k jednání se společností Dell, jehož cílem by byla transformace výroby v Irsku vzhledem k tomu, že strategie firmy byla přeměnit místo výroby stolních počítačů, jaké již existovalo v Irsku, na místo výroby laptopů, jaké je v současnosti v Irsku. Náš názor je, že pokud bude Komise pomáhat nadnárodním společnostem v situaci, jako je tato, měli bychom mít ucelenější právo mluvit. Myslím si, že všechny tyto úvahy by měly vést příští Komisi, a zejména pana Montiho v rámci úkolu, který mu byl svěřen – k vypracování mnohem proaktivnějších návrhů na způsob využívání finančních prostředků Společenství ve chvíli, kdy se musíme vypořadát s přemísťováním podniků, které, ještě jednou, staví pracovníky, zaměstnance jednoho členského státu proti těm, kteří jsou z jiného členského státu, a to vše je součástí nadnárodní strategie, která nerespektuje ducha právních předpisů v sociální oblasti tak, jak si je přejeme provádět v souvislosti s koncepcí sociálního tržního hospodářství."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ønskede at kombinere et mundtligt spørgsmål om flytning af virksomheder – specielt multinationale selskaber – med undersøgelsen af disse to anmodninger om mobilisering af Globaliseringsfonden, fordi vi i det irske tilfælde så, hvilke problemer og uoverensstemmelser, der kunne opstå i forbindelse med anvendelsen af en sådan fond. Medlemmerne af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender har på intet tidspunkt forsøgt at tage de irske arbejdstagere, der i dag befinder sig i en kritisk situation på grund af den industrielle strategi og flytningen af Dell, som gidsler eller true dem med ikke at ville hjælpe dem. I det aktuelle tilfælde bemærkede vi blot, at skønt hr. kommissionsformand Barroso den 19. september annoncerede tildelingen af en hjælpepakke på 19 mio. EUR – som vi drøfter i aften – til Dell eller snarere til virksomhedens fyrede arbejdstagere for at hjælpe dem med at komme igennem deres kommende omskolingsperiode, købte Dell samme dag i New York Perot Systems, hvilket fik aktiekursen til at stige. Få dage senere – den 23. september – godkendte hr. kommissær Kroes mere end 54 mio. EUR i statsstøtte til opførelsen af en Dell-fabrik i Polen. Vi har udspurgt både hr. kommissær Špidla og fru kommissær Kroes om sagen. I et langt brev fortæller de os, at de selv regnede med, at Dell skulle have to produktionssteder til at forsyne det europæiske marked. Men da Dell opgav et af disse produktionssteder, ændrede vi, som jeg ser det, intet med hensyn til den overordnede vurdering af virksomhedens strategi. Hvad kan man konkludere? At Dell ikke respekterer nogen af de europæiske love, vi taler om hver dag vedrørende arbejdstagernes eller fagforeningernes rettigheder. Det er derfor virkelig vanskeligt at være vidne til dette paradoks, hvor EU's budget i sidste ende – i en tid, hvor vi erkender problemerne med budgetproceduren og genopretningsplanens finansiering – er medvirkende til at øge de amerikanske aktionærers forrentning og sætte de irske arbejdstagere i EU i de polske arbejdstageres sted. Det var bestemt ikke den filosofi, vi støttede, da vi støttede implementeringen af Globaliseringsfonden. Hr. kommissær Špidla er bestemt ikke den eneste skyldige, men efter min mening forpligter denne sag os til at se meget nøje på de forhold, hvorunder Fællesskabets budget mobiliseres til at støtte de store virksomheders strategier. Det gælder i særlig høj grad, fordi en af de centrale beskæftigelsesforanstaltninger annonceret under den genopretningsplan, der blev udarbejdet under den nuværende kommissionsformand hr. Barroso, gik ud på at sikre beskæftigelsen for de arbejdstagere, der var i arbejde. Eftersom Kommissionen blev informeret om Dells strategi for de to fabrikker, da udsigten til at vælge mellem dem fremkom, burde en mere målrettet strategi fra Kommissionens side efter min mening have ført til en forhandling med Dell om en forandring af den irske fabrik, da virksomhedens strategi gik ud på at ændre en fabrik til fremstilling af stationære computere, som den der fandtes i Irland, til en fabrik til fremstilling af bærbare computere, hvilket i øjeblikket findes i Polen. Hvis Kommissionen hjælper multinationale virksomheder i et sådant scenario, bør vi efter vores mening have en mere konsekvent ret til at tale. Set under ét burde disse overvejelser have fået den næste Kommission – og i særdeleshed hr. Monti med den mission, han har fået betroet – til at udarbejde mere målrettede forslag om brugen af fællesskabsmidler i en tid, hvor vi skal forholde os til virksomhedsflytninger, der endnu en gang sætter arbejdstagere fra én medlemsstat op mod arbejdstagere fra en anden medlemsstat, hvilket alt sammen er en del af en multinational strategi, der ikke respekterer sociallovgivningens ånd, sådan som vi ønsker den gennemført ud fra tanken om den sociale markedsøkonomi."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten möchte eine mündliche Anfrage zum Problem der Verlagerungen, insbesondere multinationaler Unternehmen, mit der Untersuchung dieser zwei Anträge für die Inanspruchnahme des Fonds für die Anpassung an die Globalisierung kombinieren; denn im Fall von Irland haben wir die Schwierigkeiten erkannt und die Widersprüche, die als Folge der Verwendung eines solchen Fonds entstehen könnten. Zu keiner Zeit wollte irgendein Mitglied des Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten Geiseln nehmen oder damit drohen, den irischen Arbeitern nicht zu helfen, die sich heute aufgrund der industriellen Strategie und der Verlagerung von Dell in einer kritischen Situation befinden. Wir haben einfach beobachtet, dass beim vorliegenden Fall, obwohl Herr Präsident Barroso am 19. September die Genehmigung eines Hilfspakets für Dell von 19 Mio. EUR bekanntgegeben hat – worüber wir heute Abend debattieren – bzw. für die von Dell entlassenen Arbeiter, um ihnen zu helfen, die Phase der vor ihnen liegenden Umschulung zu überstehen, Dell am gleichen Tag in New York Perot Systems aufgekauft hat, wodurch sein Aktienkurs erhöht werden konnte. Wenige Tage später, am 23. September, genehmigte Frau Kommissarin Kroes über 54 Mio. EUR an staatlichen Beihilfen für den Bau eines Dell-Werkes in Polen. Wir haben sowohl Herrn Kommissar Špidla als auch Frau Kommissarin Kroes zu dieser Angelegenheit befragt. In einem langen Schreiben teilen sie uns mit, dass sie sich selbst vorstellten, dass Dell zur Versorgung des europäischen Marktes zwei Produktionsstätten besitzt. So, wie ich es allerdings sehe, haben wir, sobald Dell eine dieser Produktionsstätten aufgegeben hat, nichts in puncto Gesamtbewertung der Unternehmensstrategie verändert. Welche Schlussfolgerung ergibt sich daraus? Die, dass bei Dell keins der europäischen Gesetze, über die wir jeden Tag reden, in Bezug auf die Rechte von Arbeitnehmern oder Gewerkschaften respektiert wird. Es ist daher wirklich schwierig, mit anzusehen, wie das Budget der Europäischen Union schließlich paradoxerweise dazu verwendet wird – zu Zeiten, in denen wir mit den Schwierigkeiten in Zusammenhang mit dem Haushaltsverfahren, mit den Schwierigkeiten in Zusammenhang mit der Finanzierung des Wiederauffüllungsplans konfrontiert sind –, dabei zu helfen, dass die Investitionsrenditen amerikanischer Aktionäre erhöht, aber innerhalb der Europäischen Union irische Arbeitnehmer zu polnischen Arbeitern gemacht werden. Diese Philosophie haben wir sicher nicht dabei verfolgt, als wir die Einführung des Fonds für die Anpassung an die Globalisierung unterstützten. Herr Kommissar Špidla ist sicher nicht der einzige Schuldige hier, aber ich glaube, dass dieser Fall uns dazu verpflichtet, die Verhältnisse ganz genau zu überprüfen, unter denen das Haushaltsbudget der Gemeinschaft in Anspruch genommen wird, um die Strategien großer Unternehmen zu unterstützen. Das trifft umso mehr zu, da im Wiederauffüllungsplan, der unter dem gegenwärtigen Präsidenten der Kommission, Herrn Barroso, entworfen wurde, eine der angekündigten Hauptmaßnahmen in Sachen Beschäftigung war, sicherzustellen, dass Arbeitnehmer, die einen Job haben, diesen auch behalten. Da die Kommission über das Konzept von Dell, bei dem zwei Produktionsstätten existieren, informiert war, als sich die Perspektive der Wahl zwischen beiden ergab, glaube ich, dass eine proaktivere Strategie seitens der Kommission zu einer Verhandlung mit Dell hätte führen sollen, mit dem Ziel der Umwandlung der irischen Stätte, angesichts der Strategie des Unternehmens, eine Stätte, die PCs herstellt, wie sie in Irland existierte, in eine Stätte umzuwandeln, die Laptops herstellt, wie sie aktuell in Polen besteht. Unserer Meinung nach sollten wir ein beständigeres Mitspracherecht haben, wenn die Kommission sich in einem solchen Szenario wiederfindet, multinationalen Unternehmen zu helfen. Ich glaube, dass insgesamt genommen diese Überlegungen die nächste Kommission dazu bringen sollten – und besonders Herrn Monti bei der ihm anvertrauten Aufgabe –, weitaus proaktivere Vorschläge zur Art und Weise der Verwendung von Gemeinschaftsmitteln zu machen, speziell in einer Zeit, in der wir mit Verlagerungen zu kämpfen haben, die, einmal mehr, Arbeitnehmer eines Mitgliedstaates gegen die eines anderen Mitgliedstaates ausspielen, und all das als Teil einer multinationalen Strategie, die darin versagt, den Geist sozialer Gesetzgebung zu respektieren wie wir ihn im Rahmen des Konzepts sozialer Marktwirtschaft umzusetzen wünschen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ήθελε να συνδυάσει μια προφορική ερώτηση για το θέμα της επανεγκατάστασης των επιχειρήσεων, κυρίως των πολυεθνικών, με την εξέταση αυτών των δύο αιτήσεων για κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, διότι στην περίπτωση της Ιρλανδίας αναγνωρίσαμε τις δυσκολίες και τις αντιφάσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου ταμείου. Κανένα από τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν επιδίωξε ποτέ να κρατήσει σε ομηρία ή να απειλήσει ότι δεν θα βοηθήσει τους ιρλανδούς εργάτες που βρίσκονται σήμερα σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας της βιομηχανικής στρατηγικής και της μετεγκατάστασης της Dell. Απλά παρατηρήσαμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, μολονότι ο Πρόεδρος Barroso εξήγγειλε στις 19 Σεπτεμβρίου τη χορήγηση δέσμης ενίσχυσης ύψους 19 εκατ. ευρώ – για την οποία συζητούμε απόψε – για τη Dell ή μάλλον για τους εργάτες που απολύθηκαν από τη Dell προκειμένου να τους βοηθήσουμε να αντεπεξέλθουν στην επερχόμενη περίοδο επανακατάρτισης, την ίδια ημέρα η Dell εξαγόρασε στη Νέα Υόρκη την Perot Systems, πράγμα που της επέτρεψε να αυξήσει την τιμή των μετοχών της. Μετά από λίγες ημέρες, στις 23 Σεπτεμβρίου, η Επίτροπος Kroes ενέκρινε κρατική ενίσχυση ύψους 54 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία ενός εργοστασίου Dell στην Πολωνία. Για το θέμα αυτό απευθυνθήκαμε και στον Επίτροπο Špidla και στην Επίτροπο Kroes. Σε μια μακροσκελή επιστολή, μας είπαν ότι και οι δύο εκτιμούσαν ότι η θα έπρεπε να έχει δύο μονάδες παραγωγής προκειμένου για τον εφοδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς. Ωστόσο από τη δική μου σκοπιά, από τη στιγμή που η Dell εγκατέλειψε μία από αυτές τις εγκαταστάσεις παραγωγής, δεν αλλάξαμε τίποτα όσον αφορά τη γενική αξιολόγηση της στρατηγικής της επιχείρησης. Ποια συμπεράσματα μπορούν να συναχθούν; Ότι η Dell δεν τηρεί κανένα από εκείνους τους ευρωπαϊκούς νόμους για τους οποίους συζητάμε καθημερινά και αφορούν τα δικαιώματα των εργαζομένων ή των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ως εκ τούτου είναι πραγματικά δύσκολο να βλέπει κανείς να έχει τελικά η χρησιμοποίηση του κοινοτικού προϋπολογισμού ως αποτέλεσμα –σε μια περίοδο όπου συνειδητοποιούμε πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού και η χρηματοδότηση του σχεδίου ανάκαμψης - αυτήν την παράδοξη κατάσταση όπου βοηθάμε να αυξηθεί το ποσοστό απόδοσης των επενδύσεων των αμερικανών μετόχων, ενώ εξωθούμε τους ιρλανδούς εργαζομένους στη θέση των πολωνών εργατών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασφαλώς δεν είναι αυτή η φιλοσοφία που υποστηρίζαμε όταν μιλούσαμε υπέρ της εφαρμογής του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Στην προκειμένη περίπτωση ασφαλώς και ο Επίτροπος Spidla δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος, ωστόσο πιστεύω ότι η συγκεκριμένη περίπτωση μας υποχρεώνει να εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή όλες τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες κινητοποιείται ο κοινοτικός προϋπολογισμός για την υποστήριξη των στρατηγικών μεγάλων επιχειρήσεων. Πολύ δε περισσότερο που στο σχέδιο ανάκαμψης που εκπονήθηκε υπό τον σημερινό Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Barroso, ένα από τα κεντρικά μέτρα που ανακοινώθηκε αναφορικά με την απασχόληση ήταν να εξασφαλιστεί κατά προτεραιότητα πως οι εργαζόμενοι που έχουν θέσεις εργασίας θα τις διατηρήσουν. Εφόσον η Επιτροπή ήταν ενήμερη για τη στρατηγική της Dell αναφορικά με την ύπαρξη δύο μονάδων, όταν παρουσιάστηκε η προοπτική της επιλογής μεταξύ των δύο, θεωρώ ότι μια πιο ενεργή στρατηγική εκ μέρους της Επιτροπής θα έπρεπε να έχει οδηγήσει σε διαπραγμάτευση με την Dell με σκοπό τον μετασχηματισμό της ιρλανδικής μονάδας, δεδομένου ότι η στρατηγική της εταιρείας ήταν να μετατρέψει μια μονάδα κατασκευής σταθερών υπολογιστών όπως αυτή που υπήρχε στην Ιρλανδία σε μια μονάδα κατασκευής φορητών υπολογιστών σαν αυτή που υπάρχει σήμερα στην Πολωνία. Άποψή μας είναι πως σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν η Επιτροπή βοηθάει πολυεθνικές, θα πρέπει να έχουμε ένα πιο σταθερό δικαίωμα λόγου. Θεωρώ ότι, συνολικά, αυτοί οι προβληματισμοί θα πρέπει να οδηγήσουν την επόμενη Επιτροπή –και ιδίως τον κ. Monti στο πλαίσιο της αποστολής που του έχει ανατεθεί - στη διατύπωση πολύ πιο ενεργών προτάσεων για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους κοινοτικούς πόρους σε μια περίοδο όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε μετεγκαταστάσεις που στρέφουν γι’ άλλη μια φορά εργαζομένους, υπαλλήλους ενός κράτους μέλους κατά εργαζομένων άλλου κράτους μέλους, και όλα αυτά στο πλαίσιο μιας πολυεθνικής στρατηγικής που δεν σέβεται το πνεύμα του κοινωνικού δικαίου με τη μορφή που θέλουμε να το εφαρμόσουμε, γύρω από την έννοια της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς."@el10
"Mr President, Commissioner, the Committee on Employment and Social Affairs wished to combine an oral question on the issue of relocations, notably of multinationals, with the examination of these two requests for mobilisation of the Globalisation Adjustment Fund because, in the Irish case, we recognised the difficulties and the contradictions that could arise as a result of using such a fund. At no time did any of the members of the Committee on Employment and Social Affairs seek to hold hostage or to threaten not to help the Irish workers who are today in a critical situation due to the industrial strategy and the relocation of Dell. We have simply observed that, in the case in point, even though President Barroso announced, on 19 September, the granting of a EUR 19 million aid package – which we are debating this evening – to Dell, or rather to the workers made redundant from Dell, in order to help them come to grips with the period of retraining ahead of them, the same day, in New York, Dell bought out Perot Systems, which enabled it to increase its share price. A few days later, on 23 September, Commissioner Kroes approved more than EUR 54 million in State aid for the creation of a Dell factory in Poland. We have questioned both Commissioner Špidla and Commissioner Kroes on this matter. In a long letter, they tell us that they themselves envisaged Dell having two production sites to supply the European market. However, the way I see it, once Dell gave up one of these production sites, we changed nothing as regards the overall evaluation of the company’s strategy. What conclusion can be reached? That, within Dell, none of the European laws that we talk about every day, concerning the rights of workers or of trade unions, is respected. It is therefore genuinely difficult to see the European Union’s budget ultimately being used – at a time when we realise the difficulty involved in the budgetary procedure, the difficulty involved in financing the recovery plan – to end up in this paradoxical situation in which we help to increase US shareholders’ rate of return on investment but put Irish workers, within the European Union, in Polish workers’ shoes. This is certainly not the philosophy that we supported when we supported the implementation of the Globalisation Adjustment Fund. Commissioner Špidla is certainly not the only one at fault here, but I do believe that this case obliges us to look very closely at the conditions in which the Community budget is mobilised to support the strategies of large companies. This is all the more true since, in the recovery plan that was drafted under the current President of the Commission, Mr Barroso, one of the key measures announced in relation to employment was that of ensuring, as a matter of priority, that workers who had jobs kept those jobs. Since the Commission was informed of Dell’s strategy concerning the existence of two sites, when the prospect of choosing between them presented itself, I believe that a more proactive strategy by the Commission should have led to a negotiation with Dell aimed at the transformation of the Irish site, given that the company’s strategy has been to turn a site manufacturing desktop computers, such as existed in Ireland, into a site manufacturing laptop computers, such as currently exists in Poland. It is our view that, if the Commission comes to the aid of multinationals in a scenario of this kind, we should have a more consistent right to speak. I believe that, taken as a whole, these considerations should lead the next Commission – and particularly Mr Monti, in the mission entrusted to him – to draw up much more proactive proposals on the way in which we use Community funds at a time when we have to deal with relocations which, once again, pit workers, employees of one Member State against those of another Member State, and all of that as part of a multinational strategy that fails to respect the spirit of social legislation as we wish to implement it, around the concept of the social market economy."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales desea plantear de forma conjunta una pregunta oral sobre el tema de la deslocalización, especialmente de empresas multinacionales, con la valoración de estas dos solicitudes de movilización del Fondo de Adaptación a la Globalización ya que, en el caso irlandés, somos conscientes de las dificultades y contradicciones que pueden surgir del uso de dicho Fondo. El objetivo de los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales no es en absoluto el tomar como rehenes o amenazar con nuestra falta de apoyo a los trabajadores irlandeses que se encuentran hoy en día en una situación crítica debido a la estrategia empresarial de la empresa Dell y su deslocalización. Simplemente observamos que, en lo referente a este caso, mientras el Presidente Barroso anunciaba la concesión, el 19 de septiembre, de un paquete de ayuda a Dell, o mejor dicho a los trabajadores despedidos por Dell, por importe de 19 millones de euros —sobre el que estamos debatiendo esta noche— para ayudarles a afrontar el periodo de reconversión que se presenta ante ellos, ese mismo día fuimos testigos de cómo Dell compraba en Nueva York la empresa Perot Systems, lo que permitió a Dell aumentar su cotización en Bolsa. Pocos días después, el 23 de septiembre, la Comisaria Kroes aprobó más de 54 millones de euros en concepto de ayuda estatal para la creación de una planta de producción de Dell en Polonia. Hemos planteado nuestras preguntas sobre este asunto tanto al Comisario Špidla como a la Comisaria Kroes. Nos han contestado, por medio de una extensa carta, que ellos mismos habían previsto que Dell contase con dos plantas de producción para suministrar al mercado europeo. Sin embargo, mi interpretación es que una vez que Dell renunció a una de estas plantas de producción, nosotros no cambiamos absolutamente nada en lo relativo a la evaluación global de la estrategia de la empresa. ¿A que conclusión llegamos? Observamos que en el seno de la empresa Dell, no se respeta ninguna de las leyes europeas a las que nos referimos todos los días relativos a los derechos de los trabajadores o de los sindicatos. Es, por lo tanto, extremadamente complicado ver como el presupuesto de la Unión Europea, en un momento en el que somos conscientes de las complicaciones inherentes al proceso presupuestario debidas a los problemas de financiación del Plan de Recuperación, se utiliza para conducirnos a una situación paradójica en la que fomentamos el aumento de los rendimientos de la inversión de los accionistas de los Estados Unidos mientras que en la Unión Europea los puestos de trabajo de los irlandeses van a parar a manos de los trabajadores polacos. Esta no es de ninguna manera la filosofía que nosotros apoyamos cuando nos mostramos a favor de la aplicación del Fondo de Adaptación a la Globalización. Es claro que la responsabilidad no es solo del Comisario Špidla, pero este caso nos obliga a analizar muy de cerca las condiciones en las que el presupuesto comunitario se moviliza para apoyar las estrategias de las grandes empresas. Esto es todavía más claro cuando tenemos en cuenta que dentro del plan de recuperación elaborado por el actual Presidente de la Comisión, el señor Barroso, se anunció como medida clave relativa a empleo la garantía de establecer como una prioridad el mantener los puestos de trabajo de los trabajadores empleados. Ya advertimos a la Comisión sobre la estrategia de Dell relativa a la existencia de dos plantas de producción cuando se presentó la disyuntiva de elegir entre ambas plantas. En este sentido, considero que la Comisión podría haber adoptado una estrategia más proactiva que desembocase en una negociación con Dell sobre la transformación de la planta irlandesa ya que la estrategia de la empresa ha sido transformar una planta productora de ordenadores de sobremesa, como la que existía en Irlanda, en una planta de ordenadores portátiles como la que existe en Polonia en la actualidad. Consideramos que si la Comisión ayuda a las multinacionales en un escenario como el actual, deberíamos de tener derecho a opinar. Estas consideraciones globales deberían llevar a la próxima Comisión, y especialmente al señor Monti en la tarea que se la ha confiado, a elaborar propuestas mucho más proactivas sobre cómo se utilizan los fondos comunitarios, en un momento en el que tenemos que afrontar deslocalizaciones de empresas que una vez más enfrentan a trabajadores de un Estado miembro contra los de otro Estado. Además, todo esto forma parte de la estrategia de una empresa multinacional que no respeta el espíritu de derecho social que queremos crear en torno al concepto de una economía social de mercado."@es21
"Austatud juhataja, volinik! Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon soovis ühendada suulise küsimuse ümberpaigutamiste kohta, eriti hargmaiste kontsernide osas, nende kahe Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise taotluse läbivaatamisega, sest Iirimaa juhtumi puhul tunnistasime me raskusi ja vastuolusid, mis võisid tuleneda sellise fondi kasutamisest. Ükski tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni liige ei ole püüdnud mitte kunagi hoida pantvangis ega ähvardada jätta abita Iiri töölised, kes on täna tööstusstrateegia ja Delli ümberpaigutamise tõttu kriitilises olukorras. Me panime lihtsalt antud juhtumiga seoses tähele, et kuigi president Barroso kuulutas 19. septembril välja 19 miljoni euro suuruse abipaketi andmise – mida me täna arutame – Dellile ehk pigem Delli vallandatud töölistele, et aidata neil tõsiselt hakkama saada nende ees seisva ümberõppe perioodiga, ostis Dell samal päeval New Yorgis välja Perot Systemsi, mis võimaldas tal suurendada oma aktsia hinda. Mõned päevad hiljem, 23. septembril, kiitis volinik Kroes heaks enam kui 54 miljoni euro suuruse riigiabi Delli tehase loomiseks Poolas. Me oleme selles küsimuses küsitlenud nii volinik Špidlat kui ka volinik Kroesi. Pikas kirjas ütlevad nad meile, et nad ise kujutasid ette, et Dellil on kaks tootmiskohta Euroopa turu varustamiseks. Kuid mina näen seda nii, et kui Dell loobus ühest neist tootmiskohtadest, ei muutnud me midagi ettevõtte strateegia üldise hinnangu suhtes. Mida võime järeldada? Et Dellis ei järgita mitte ühtegi Euroopa töötajaid või ametiühinguid käsitlevat õigust, millest me räägime iga päev. Kas seetõttu on tõeliselt raske kujutada ette Euroopa Liidu eelarve kasutamist lõpptulemusena – ajal, mil me mõistame eelarvemenetlusega seotud probleemi, taastamisplaaniga seotud probleemi – selleks, et lõpetada see paradoksaalne olukord, kus me aitame suurendada USA aktsionäride investeeringute tulususe määra, kuid paneme Euroopa Liidu Iiri töölised Poola tööliste kingadesse. See ei ole kindlasti mitte see filosoofia, mida me toetasime siis, kui me toetasime Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rajamist. Volinik Špidla ei ole kindlasti mitte ainus, kes siin süüdi on, kuid minu arvates paneb see juhtum meid väga hoolikalt jälgima tingimusi, milles kasutatakse ühenduse eelarvet suurte ettevõtete strateegiate toetamiseks. See peab seda enam paika, sest komisjoni praeguse presidendi Barroso juhendamisel koostatud taastamisplaanis oli üks peamisi tööhõive suhtes teada antud põhimeetmeid eelisjärjekorras selle tagamine, et säiliksid nende töötajate töökohad, kellel need olemas on. Kuna komisjoni teavitati Delli strateegiast kahe tegevuskoha olemasolu suhtes, kui ilmnes nende kahe vahel valimise võimalus, siis minu arvates oleks pidanud komisjoni ennetusstrateegia viima läbirääkimisteni Delliga eesmärgiga korraldada ümber tegevuskoht Iirimaal, arvestades et ettevõtte strateegia oli muuta lauaarvuteid tootev tegevuskoht, nagu see oli Iirimaal, sülearvuteid tootvaks tegevuskohaks, nagu see on hetkel Poolas. Meie arvates peaks meil olema järjekindlam sõnaõigus, kui komisjon hakkab seda laadi stsenaariumi puhul abistama hargmaiseid kontserne. Ma usun, et tervikuna võttes peaksid need kaalutlused panema järgmist komisjoni – ja eelkõige Mario Montit talle usaldatud missioonis – koostama ennetavaid ettepanekuid nende viiside kohta, kuidas me kasutame komisjoni rahalisi vahendeid ajal, mil me peame tegelema ümberpaigutamistega, mis ässitavad jälle ühe liikmesriigi töölisi, töötajaid üles teise liikmesriigi tööliste, töötajate vastu, ning mis kõik kokku on hargmaise kontserni strateegia osa, mis ei arvesta sotsiaalsete õigusaktide vaimu selliselt, nagu meie soovime seda rakendada, toetudes sotsiaalse turumajanduse kontseptsioonile."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta halusi liittää suullisen kysymyksen etenkin monikansallisten yritysten uudelleensijoittamisesta näiden kahden globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa koskevan hakemuksen käsittelyyn. Havaitsimme nimittäin Irlannin tapauksessa joitakin ongelmia ja ristiriitoja, joita rahaston varojen käytöstä saattaisi seurata. Yksikään työllisyyden ja sosiaaliasioiden jäsen ei missään vaiheessa halunnut ottaa panttivangiksi tai uhata tuen epäämisellä irlantilaisia työntekijöitä, jotka ovat tällä hetkellä erittäin vaikeassa tilanteessa Dellin tuotantostrategian ja tuotannon uudelleensijoittamisen takia. Halusimme vain huomauttaa kyseiseen tapaukseen liittyen, että samana päivänä, eli 19. syyskuuta, kun puheenjohtaja Barroso ilmoitti 19 miljoonan euron suuruisen tukipaketin myöntämisestä – mistä keskustelemme tänä iltana – Dellille, tai oikeastaan sen irtisanotuille työntekijöille, jotta nämä pääsisivät aloittamaan heitä odottavan uudelleenkoulutuksen, Dell osti New Yorkissa Perot Systems -yhtiön, minkä ansiosta Dellin osakekurssi nousi. Muutama päivä myöhemmin, 23. syyskuuta, komission jäsen Neelie Kroes hyväksyi yli 54 miljoonan euron suuruisen valtiontuen, joka koski Dellin tehtaan rakentamista Puolaan. Olemme tiedustelleet asiasta sekä komission jäsen Vladimir Špidlalta että komission jäsen Neelie Kroesilta. He kertoivat meille pitkässä kirjeessä ajatelleensa, että Dellillä olisi jatkossa kaksi tuotantolaitosta Euroopan markkinoille suunnattuja tuotteita varten. Minusta näyttää kuitenkin siltä, että vaikka Dell luopui toisesta tuotantolaitoksesta, emme muuttaneet millään tavalla yleistä arviotamme yhtiön strategiasta. Millaisia johtopäätöksiä voimme tästä tehdä? Voimme tehdä sen johtopäätöksen, ettei Dell noudata mitään niistä työntekijöiden tai ammattiliittojen oikeuksia koskevista unionin säädöksistä, joista me puhumme päivittäin. Näin ollen on melko vaikeaa katsella, kuinka päädymme Euroopan unionin talousarvion varojen käytössä – ottaen huomioon talousarviomenettelyyn ja elvytyssuunnitelmaan liittyvät vaikeudet – ristiriitaiseen tilanteeseen, jossa autamme amerikkalaisia osakkeenomistajia saamaan investoinnilleen suuremman tuoton mutta asetamme unionin sisällä irlantilaisten ja puolalaisten työntekijöiden kohtalot vastakkain. Emme varmasti tukeneet tällaista ajattelutapaa, kun hyväksyimme globalisaatiorahaston perustamisen. Komission jäsen Vladimir Špidla ei varmasti ole ainut syyllinen tilanteeseen. Mielestäni meidän on kuitenkin tämän tapauksen johdosta arvioitava tarkasti, millä ehdoin yhteisön talousarviosta myönnetään varoja suurten yritysten strategioiden tukemiseen. Näin on etenkin sen vuoksi, että yksi komission tämänhetkisen puheenjohtajan johdolla laaditun elvytyssuunnitelman tärkeimmistä toimenpiteistä työllisyyden alalla oli ensisijaisesti sen varmistaminen, että työntekijät saisivat pitää työpaikkansa. Komissio sai tiedon Dellin strategiasta noiden kahden tuotantolaitoksen osalta siinä vaiheessa, kun suunnitelma toisen tuotantolaitoksen sulkemisesta tuli ilmi. Näin ollen katson, että komission olisi pitänyt toimia ennakoivammin ja neuvotella Dellin kanssa Irlannin tuotantolaitoksen muuttamisesta. Yhtiön strategiana on nimittäin ollut muuttaa pöytäkoneiden tuotantolaitos, jollainen toimi aiemmin Irlannissa, kannettavien tietokoneiden tuotantolaitokseksi, jollainen sillä on nykyään Puolassa. Olemme sitä mieltä, että jos komissio tukee monikansallisia yrityksiä tällaisissa toimenpiteissä, meillä pitäisi olla enemmän sananvaltaa asiassa. Mielestäni näiden huomioiden pitäisi kaiken kaikkiaan johtaa siihen, että seuraava komissio – ja aivan erityisesti Mario Monti hänelle uskotussa tehtävässä – laatii ennakoivammin ehdotuksia tavasta, jolla käytämme yhteisön varoja. Tämä koskee erityisesti aikoja, joina joudumme käsittelemään uudelleensijoittamisia, joissa yhden jäsenvaltion työntekijät asetetaan toisen jäsenvaltion työntekijöitä vastaan. Lisäksi tämä kaikki liittyy monikansallisen yrityksen strategiaan, jossa ei noudateta sosiaalilainsäädännön henkeä sellaisena kuin me haluaisimme sitä toteuttaa sosiaalisen markkinatalouden rinnalla."@fi7
". Elnök úr, biztos úr, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság össze akarta kapcsolni a főként a multinacionális vállalkozások áthelyezésére vonatkozó szóbeli kérdést a Globalizációs Alkalmazkodási Alap mobilizációjára vonatkozó két kérelem megvizsgálásával, mivel az ír esettel kapcsolatban felismertük azokat a nehézségeket és ellentmondásokat, amelyek egy ilyen alap felhasználása során felmerülhetnek. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság egy tagja sem próbálta meg visszatartani vagy a segítség megtagadásával fenyegetni azokat az ír munkásokat, akik az ipari stratégia és a Dell áthelyezése miatt jelenleg kritikus helyzetben vannak. Megfigyeltük, hogy a szóban forgó esetben, annak ellenére, hogy Barroso elnök úr szeptember 19-én bejelentette egy 19 millió euró összegű támogatási csomag odaítélését – amelyről ma este tárgyalunk – a Dellnek, vagy pontosabban a Delltől elbocsátott dolgozóknak, annak érdekében, hogy megbirkózzanak az előttük álló átképzési időszakkal, ugyanezen a napon New Yorkban a Dell kivásárolta a Perot Systems-t, amely lehetővé tette számára, hogy növelje részvényei árfolyamát. Néhány nappal később, szeptember 23-án Kroes biztos asszony jóváhagyott egy több mint 54 millió euró összegű állami támogatást egy Dell üzem létrehozására Lengyelországban. Az üggyel kapcsolatban megkérdeztük Špidla biztos urat és Kroes biztos asszonyt is. Egy hosszú levélben azt válaszolták, hogy elképzelésük szerint a Dellnek két gyártási telephelye lenne az európai piac ellátására. Én azonban úgy látom, minthogy a Dell feladta egyik gyártási telephelyét, semmi sem változott a vállalkozás stratégiájának átfogó értékelésére vonatkozóan. Milyen következtetést lehet levonni? Hogy a Dellben egyetlen olyan, a munkavállalók vagy a szakszervezetek jogaira vonatkozó európai jogszabályt sem tisztelnek, amelyről minden nap beszélünk. Őszintén, éppen ezért problémás, hogy az Európai Unió költségvetését – egy olyan időszakban, amikor felismerjük a költségvetési eljárás okozta nehézséget és a gazdaságélénkítési terv finanszírozásával járó nehézséget – végül arra használják fel, hogy egy ilyen paradox helyzet álljon elő, amely során segítjük az amerikai részvényesek befektetési hozamának növelését, az Európai Unión belül pedig kijátsszák az ír munkavállalókat a lengyel munkavállalókkal szemben. Mi egyáltalán nem ezt a filozófiát támogattuk, amikor támogattuk a Globalizációs Alkalmazkodási Alap bevezetését. Természetes nem Špidla biztos úr az egyetlen, aki hibás, de úgy gondolom, hogy ez az eset arra kötelez minket, hogy alaposan megvizsgáljuk azokat a feltételeket, amelyek esetén a közösségi költségvetést mobilizálják nagy cégek stratégiáinak támogatása érdekében. Ez még inkább igaz azóta, hogy a Bizottság jelenlegi elnöke, Barroso úr elnöklete alatt előterjesztett gazdaságélénkítési tervben a foglalkoztatással kapcsolatban bejelentett egyik legfontosabb intézkedés az volt, hogy – prioritásként – biztosították, hogy a munkahellyel rendelkező munkavállalók meg is tartsák munkahelyeiket. Mivel a Bizottságot tájékoztatták a Dellnek a két telephely létezésére vonatkozó stratégiájáról, amikor felmerült annak a lehetősége, hogy a kettő közül választani kell, véleményem szerint a Bizottság proaktívabb stratégiájának azt kellett volna eredményeznie, hogy a Dellel létrejön egy megállapodás az ír létesítmény átalakításáról. A cég stratégiája ugyanis az volt, hogy egy asztali számítógépeket gyártó létesítményt, mint amilyen Írországban létezett, olyan hordozható számítógépeket gyártó létesítménnyé alakítson át, mint amilyen jelenleg Lengyelországban működik. Véleményünk szerint, amennyiben a Bizottság egy ilyen helyzetben multinacionális vállalkozások támogatásáról dönt, akkor lehetőséget kell teremteni rá, hogy sokkal következetesebben kifejthessük véleményünket. Mindent egybevetve úgy gondolom, hogy ezeknek a meggondolásoknak azt kell eredményezniük, hogy a következő Bizottság – és különösképpen Monti úr, a rábízott szerepében – sokkal proaktívabb javaslatokat dolgozzon ki a közösségi alapok felhasználására vonatkozóan egy olyan időszakban, amikor olyan áthelyezéseket kell kezelnünk, amelyek, ismétlem, az egyik tagállam munkavállalóit szembeállítják egy másik tagállam munkavállalóival, és teszik ezt egy olyan multinacionális stratégia részeként, amely nem tartja tiszteletben a szociális jogszabályok szellemét úgy, ahogy azt mi a szociális piacgazdaság koncepciója értelmében végre akarjuk hajtani."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali desiderava combinare un’interrogazione orale in merito alla questione dei trasferimenti, in particolare delle multinazionali, con l’esame di queste due richieste di mobilitazione del Fondo di adeguamento alla globalizzazione, in quanto nel caso dell’Irlanda abbiamo riconosciuto le difficoltà e contraddizioni che potrebbero derivare dall’utilizzo di questo Fondo. Mai nessun membro della commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha cercato di tenere in ostaggio o ignorare i lavoratori irlandesi che oggi si trovano in una situazione critica, dovuta alla strategia aziendale e al trasferimento dell’azienda Dell. Abbiamo semplicemente notato che, in questo specifico caso, sebbene il 19 settembre il presidente Barroso avesse annunciato un pacchetto di aiuti da 19 milioni di euro – lo stesso di cui discutiamo questa sera – alla società Dell, o meglio ai lavoratori licenziati per aiutarli ad affrontare la riqualificazione che li attendeva, lo stesso giorno a New York la Dell ha rilevato la Perot Systems, accrescendo così il proprio valore azionario. Pochi giorni dopo, il 23 settembre, il commissario Kroes ha approvato oltre 54 milioni di euro in aiuto di Stato per la creazione di uno stabilimento Dell in Polonia. Abbiamo chiesto chiarimenti al riguardo sia al commissario Špidla sia al commissario Kroes; in una lunga lettera ci rispondono che essi stessi avevano ipotizzato che Dell avesse due sedi di produzione per rifornire il mercato europeo. Tuttavia, per come la vedo io, una volta che Dell ha abbandonato una di queste sedi, non abbiamo modificato nulla nella valutazione complessiva della strategia dell’azienda. A quale conclusione si può giungere? A quella che all’interno della Dell non viene rispettata nessuna delle norme comunitarie sui diritti dei lavoratori o dei sindacati di cui discutiamo ogni giorno. E’ perciò davvero difficile, proprio in un momento in cui ci scontriamo con le difficoltà poste dalla procedura di bilancio e dal finanziamento del piano di ripresa, lasciare che, in fin dei conti, il bilancio dell’Unione europea venga impiegato per finire in questa situazione paradossale, per cui contribuiamo ad aumentare i dividendi degli azionisti statunitensi, ma all’interno dell’Unione europea mettiamo sullo stesso piano la situazione dei lavoratori irlandesi e polacchi. Non è di sicuro questa la filosofia che abbiamo sostenuto quando abbiamo dato il nostro appoggio alla realizzazione del Fondo di adeguamento alla globalizzazione. Il commissario Špidla non è certo l’unico colpevole ma, a mio avviso, questo caso ci impone di esaminare molto attentamente le condizioni che consentono la mobilitazione del bilancio comunitario per sostenere le strategie delle grandi aziende. Tale considerazione è tanto più pertinente se si considera che uno dei principali interventi occupazionali previsti dal piano di ripresa elaborato sotto la supervisione dell’attuale presidente della Commissione Barroso consiste proprio nel garantire, in via prioritaria, il mantenimento del posto di lavoro ai lavoratori già occupati. Poiché la Commissione era a conoscenza della strategia della società Dell, incentrata sull’esistenza di due sedi, quando si presentò la prospettiva di scegliere, a mio avviso, una strategia più proattiva della Commissione avrebbe potuto condurre all’apertura di un tavolo negoziale con la Dell per la conversione della sede irlandese, considerando che la strategia aziendale era quella di trasformare una sede di produzione di computer fissi, come esisteva in Irlanda, in uno stabilimento di produzione di computer portatili, come esiste attualmente in Polonia. A nostro parere, se la Commissione viene in aiuto delle multinazionali in uno scenario di questo tipo, dovremmo avere diritto alla parola in modo più coerente. A mio avviso, tali considerazioni, nell’insieme, dovrebbero portare la prossima Commissione, e in particolare Mario Monti per la missione affidatagli, a presentare proposte più proattive sul modo in cui utilizziamo i fondi comunitari, in un momento in cui, ancora una volta, dobbiamo occuparci dei trasferimenti che oppongono i lavoratori di uno Stato membro a quelli di un altro Stato membro in virtù di una strategia multinazionale che non rispetta lo spirito della legislazione sociale incentrata, nella nostra concezione, sull’idea di economia sociale di mercato."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nary, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas paprašė, kad jo vardu pateiktas žodinis klausimas dėl įmonių, pirmiausia stambių tarptautinių bendrovių, perkėlimo būtų nagrinėjamas kartu su klausimu dėl dviejų prašymų mobilizuoti Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšas, nes Airijos atveju mums kilo abejonių, ar skyrus paramą šio fondo lėšomis nekils problemų ir prieštaravimų. Nė vienas Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto narys niekada nesiekė laikyti Airijos darbininkų, kurie šiandien atsidūrė tokioje sunkioje padėtyje dėl pramonės strategijos ir įmonės „Dell“ perkėlimo, įkaitais ar grasinti jiems atsisakymu suteikti pagalbą. Šiuo atveju mes tiesiog sužinojome, kad įmonė „Dell“ rugsėjo 19 d. Niujorke įsigijo įmonę „Perot Systems“, taip padidindama savo akcijų kainą, ir tai padarė nepaisydama tą pačią dieną Komisijos Pirmininko J. M. Barroso paskelbto pranešimo dėl 19 mln. EUR pagalbos paketo, – dėl kurio šį vakarą diskutuojame, – skirto įmonei „Dell“, o kalbant tiksliau, skirto padėti įmonės atleistiems darbuotojams susitvarkyti su persikvalifikavimo laikotarpiu, kuris jų laukia. Po kelių dienų, rugsėjo 23 d., Komisijos narė N. Kroes patvirtino sprendimą skirti daugiau kaip 54 mln. EUR valstybės pagalbą įmonės „Dell“ gamyklos statybai Lenkijoje. Šiuo klausimu kreipėmės ir į Komisijos narį V. Špidlą, ir į Komisijos narę N. Kroes. Savo ilgame rašte jie atsakė patys maną, kad įmonė „Del“ ketina pastatyti Lenkijoje dvi gamyklas, tieksiančias produkciją Europos rinkai. Tačiau dabar, kai įmonė „Dell“ atsisakė sumanymo turėti Lenkijoje du gamybos objektus, kaip suprantu, nieko nepasikeitė bendro įmonės strategijos vertinimo atžvilgiu. Kokią išvadą galima daryti? Kad įmonėje „Dell“ nė vienas iš Europos teisės aktų, susijusių su darbuotojų ar profesinių sąjungų teisėmis, apie kuriuos kiekvieną dieną kalbame, nėra gerbiamas. Todėl iš tikrųjų sunku matyti tokį paradoksą, – ypač dabar, kai turime problemų, susijusių su biudžetu, su ekonomikos atkūrimo finansavimu, – kad Europos Sąjungos biudžeto lėšos galiausiai panaudotos tam, kad JAV akcininkai galėtų padidinti įplaukas iš savo kapitalo, o pačioje Europos Sąjungoje Airijos darbininkai atsidurtų Lenkijos darbininkų kailyje. Tai neabejotinai ne ta filosofija, kuria vadovavomės paremdami Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo įsteigimą. Žinoma, dėl tokios padėties kaltas ne tik Komisijos narys V. Špidla, bet vis dėlto manau, šis atvejis įpareigoja mus griežtai kontroliuoti sąlygas, pagal kurias mobilizuojamos Bendrijos biudžeto lėšos remiant stambių bendrovių strategiją, juolab kad ekonomikos atkūrimo plane, parengtame vadovaujant esamam Komisijos Pirmininkui J. M. Barroso, priemonės, kuriomis siekiama išlaikyti darbuotojus savo darbo vietose, užimtumo srityje nurodomos kaip prioritetinės. Kadangi Komisija buvo informuota apie įmonės „Dell“ strateginius planus, susijusius su dviem gamyklomis, atėjus laikui rinktis tarp dviejų gamyklų, Komisija, mano nuomone, turėjo parodyti daugiau iniciatyvos ir susitarti su įmone „Dell“ dėl gamyklos Airijoje pertvarkos pritaikant ją gaminti nešiojamuosius kompiuterius, kurie dabar gaminami Lenkijoje, juolab kad pačios įmonės strategijoje buvo numatyta vietoje stalinių kompiuterių gaminti nešiojamuosius. Mūsų nuomone, jeigu Komisija remia tarptautines bendroves, plėtojančias savo verslą pagal tokį scenarijų, mums turėtų būti suteikta atitinkama teisė kalbėti. Kalbant apskirtai, šis atvejis turėtų paskatinti kitą Komisiją – ir pirmiausia M. Monti jam patikėtoje misijoje – parodyti daug didesnę iniciatyvą ir parengti pasiūlymus dėl Bendrijos lėšų naudojimo tokiu metu, kai tenka spręsti klausimą dėl įmonių perkėlimo, nustatančio vienos valstybės narės darbininkus prieš kitos valstybės narės darbininkus, kai tarptautinės bendrovės vykdo strategiją, prieštaraujančią socialinės teisės dvasiai, kurią siekiame įtvirtinti savo socialinės rinkos ekonomikos modelyje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs! Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja vēlējās, lai jautājums, uz kuru jāatbild mutiski, par uzņēmumu, jo īpaši daudznacionālo, pārcelšanu tiktu apvienots ar šo divu Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanas pieprasījumu izskatīšanu, jo Īrijas gadījumā mēs konstatējām grūtības un pretrunas, kas var rasties šāda fonda izmantošanas rezultātā. Neviens no Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas locekļiem nekad nav mēģinājis Īrijas strādniekus, kas rūpniecības stratēģijas un pārcelšanas dēļ šobrīd ir nonākuši kritiskā situācijā, padarīt par ķīlniekiem vai liegt tiem palīdzību. Mēs vienkārši pamanījām, ka šajā konkrētajā gadījumā, kad priekšsēdētājs 19. septembrī paziņoja par atbalsta paketes piešķiršanu EUR 19 miljonu apmērā, par ko mēs šovakar debatējam, uzņēmumam vai faktiski tiem strādniekiem, kas no tika atlaisti, lai viņiem palīdzētu sagatavoties gaidāmajai pārkvalifikācijai, tajā pašā dienā Ņujorkā pārņēma kas tam ļāva paaugstināt savu akciju cenu. Pēc dažām dienām, 23. septembrī, komisāre apstiprināja valsts atbalstu vairāk nekā EUR 54 miljonu apmērā rūpnīcas izveidei Polijā. Par šo jautājumu mēs izvaicājām gan komisāru gan arī komisāri Viņi atbildēja ar garu vēstuli, stāstot, ka bija jau paredzējuši to, ka uzņēmumam būs divas ražotnes, kas izgatavos preces Eiropas tirgum. Tomēr es uzskatu, ka, līdzko no vienas ražotnes atteicās, mēs šā uzņēmuma stratēģijas vispārējā novērtējumā neko nemainījām. Kāds tad ir secinājums? Uzņēmumā netiek ievērots neviens Eiropas Savienības tiesību akts, par ko mēs runājam katru dienu, attiecībā uz strādnieku vai arodbiedrību tiesībām. Tādēļ ir patiešām grūti noskatīties, ka laikā, kad mēs apzināmies ar budžeta procedūru un atveseļošanas plāna finansēšanu saistītās problēmas, Eiropas Savienības budžets galu galā tiek izmantots tā, ka esam nonākuši šajā paradoksālajā situācijā, kad palīdzam palielināt ASV akcionāru peļņu no kapitāla ieguldījuma, bet Īrijas strādniekiem Eiropas Savienībā nolemjam Polijas strādnieku likteni. Šī noteikti nav tā pamatideja, ko mēs atbalstījām, iestājoties par Globalizācijas pielāgošanas fonda ieviešanu. Protams, komisārs nav vienīgais, kas par to ir atbildīgs, taču es patiešām uzskatu, kas šis gadījums liek mums ļoti rūpīgi pārskatīt nosacījumus, saskaņā ar kuriem Kopienas budžets tiek izmantots, lai atbalstītu lielu uzņēmumu stratēģijas. Vēl jo vairāk tas attiecas uz atveseļošanas plānu, kas tika izstrādāts pašreizējā Komisijas priekšsēdētāja vadībā un kur kā viens no galvenajiem pasākumiem attiecībā uz nodarbinātību tika izvirzīta prioritāte saglabāt nodarbināto strādnieku darba vietas. Tā kā Komisija tika informēta par stratēģiju attiecībā uz divu ražotņu pastāvēšanu, kad radās plāns izvēlēties vienu no tām, man šķiet, ka aktīvāka Komisijas stratēģija būtu novedusi pie sarunām ar par Īrijas ražotnes pārveidošanu, ņemot vērā uzņēmuma stratēģiju, saskaņā ar kuru tāda ražotne kā Īrijā, kur tiek izgatavoti galddatori, tiek pārveidota par ražotni, kur izgatavo klēpjdatorus, — proti, tādu ražotni, kāda šobrīd darbojas Polijā. Mūsuprāt, ja Komisija šādā gadījumā gatavojas sniegt palīdzību daudznacionāliem uzņēmumiem, mums jābūt lielākām tiesībām konsekventi paust savu viedokli. Es uzskatu, ka, ņemot vērā visus šos apsvērumus, nākamajai Komisijai un jo īpaši kungam, veicot uzticētos pienākumus, būtu jāizstrādā daudz aktīvāki priekšlikumi par Kopienas līdzekļu izmantošanu laikā, kad mums jātiek galā ar tādu uzņēmumu pārcelšanu, kas rok bedri strādniekiem vienā dalībvalstī, tos nostādot pret darba ņēmējiem citā dalībvalstī, un tas viss notiek daudznacionālās stratēģijas ietvaros, nerespektējot sociālo tiesību būtību, ko saistībā ar sociālās tirgus ekonomikas koncepciju mēs gribam īstenot."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la commission de l'emploi et des affaires sociales a voulu joindre une question orale sur l'enjeu des délocalisations, notamment des multinationales, à l'examen de ces deux demandes d'utilisation du Fonds d'ajustement à la mondialisation car, dans le cas irlandais, nous nous sommes rendus compte des difficultés ou des contradictions qui pouvaient apparaître dans l'utilisation d'un tel fonds. À aucun moment, aucun des membres de la commission de l'emploi et des affaires sociales n'a voulu prendre en otage les travailleurs irlandais ou menacer de ne pas venir en aide aux travailleurs irlandais qui sont aujourd'hui dans une situation critique du fait de la stratégie industrielle et de la délocalisation de Dell. Nous avons simplement constaté que, dans ce cas d'espèce, alors que le président Barroso annonçait, le 19 septembre, l'octroi d'une aide de 19 millions d'euros, dont nous débattons ce soir, à l'entreprise Dell, ou plutôt aux travailleurs licenciés de Dell pour les aider à assumer la période de reconversion qui est devant eux, le même jour, à New York, l'entreprise Dell rachetait Perot Systems, ce qui lui permettait d'augmenter le cours de son action en bourse. Quelques jours plus tard, le 23 septembre, la commissaire Neelie Kroes autorisait une aide d'État de plus de 54 millions d'euros à l'installation d'une usine de Dell en Pologne. Sur cette base, nous avons interpellé à la fois le commissaire Špidla et la commissaire Neelie Kroes. Dans une longue lettre, ils nous répondent qu'eux-mêmes avaient envisagé le fait que Dell aurait deux sites de production pour approvisionner le marché européen. Or, ce que je constate, c'est qu'une fois que Dell a renoncé à l'un de ces sites de production, nous n'avons rien changé quant à l'évaluation globale de la stratégie de Dell. Et que constate-t-on? C'est qu'au sein de l'entreprise Dell, aucune des législations européennes dont nous parlons couramment, s'agissant du droit des travailleurs ou du droit des syndicats, n'est respectée. Il y a donc une vraie difficulté à voir le budget de l'Union européenne être utilisé, au bout du compte – à un moment où nous connaissons la difficulté de la procédure budgétaire, la difficulté de financer le plan de relance – pour aboutir à ce paradoxe de favoriser l'augmentation du taux de retour sur investissement des actionnaires américains et conduire, au sein de l'Union européenne, des travailleurs irlandais à se trouver confrontés au sort des travailleurs polonais. Ce n'est certainement pas la philosophie que nous avons défendue quand nous avons défendu la mise en œuvre du Fonds d'ajustement à la mondialisation. Ce n'est sans doute pas la seule responsabilité du commissaire Špidla, mais je crois que ce cas nous oblige à regarder de très près les conditions dans lesquelles le budget communautaire est mobilisé pour venir en aide aux stratégies de grandes entreprises. Nous le voyons d'autant plus que, dans le plan de relance qui a été élaboré sous la responsabilité de l'actuel président de la Commission, M. José Manuel Barroso, l'une des mesures phares qui était annoncée s'agissant de l'emploi, c'était la priorité au maintien de l'emploi des travailleurs lorsque ceux-ci possédaient un emploi. La Commission ayant été avertie de la stratégie de Dell sur l'existence de deux sites, lorsque le cas de figure d'une situation alternative entre ces deux sites s'est présenté, il me semble qu'une stratégie plus proactive de sa part aurait dû conduire à une négociation avec l'entreprise Dell pour une transformation du site en Irlande, étant entendu que la stratégie de l'entreprise a été de transformer un site d'ordinateurs de bureau, tel qu'il existait en Irlande, en un site d'ordinateurs portables, tel qu'il est actuellement installé en Pologne. Il nous semble que, si la Commission vient en aide à des multinationales dans un cas de figure de ce type, nous devrions avoir droit à la parole de manière plus cohérente. Je crois que l'ensemble de cette réflexion doit conduire la prochaine Commission, et notamment M. Mario Monti, dans la mission qui lui a été confiée, à élaborer des propositions beaucoup plus proactives sur la façon dont nous utilisons l'argent communautaire au moment où nous avons à faire face à des délocalisations qui, une fois encore, dressent des salariés, des employés d'un État membre contre ceux d'un autre État membre, tout cela dans une stratégie de multinationale qui ne respecte pas l'esprit du droit social, tel que nous souhaitons le mettre en œuvre autour du concept d'économie sociale de marché."@mt15,15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, tijdens de behandeling van deze twee aanvragen voor het gebruik van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering heeft de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken besloten een mondelinge vraag te stellen over verplaatsingen van bedrijven naar het buitenland, vooral van multinationals. Wat betreft het geval Ierland hebben wij ons namelijk rekenschap gegeven van de moeilijkheden of tegenstrijdigheden die het gebruik van een dergelijk fonds met zich mee kunnen brengen. Op geen enkel moment hebben de leden van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken de Ierse werknemers in gijzeling willen nemen of willen dreigen hun niet te hulp te komen, nu zij zich in een kritieke situatie bevinden door de bedrijfsstrategie en bedrijfsverplaatsing van Dell. Wij hebben in deze kwestie eenvoudigweg het volgende geconstateerd: zelfs toen voorzitter Barroso op 19 september aankondigde dat Dell – of liever de ontslagen werknemers van Dell – 19 miljoen euro aan steun zou ontvangen – het bedrag waarover wij vanavond debatteren – om de ontslagen werknemers te helpen de periode van omscholing die voor hen lag, door te komen, nam Dell op diezelfde dag Perot Systems over, waarmee de onderneming haar aandelenkoers kon verhogen. Enkele dagen later, op 23 september, keurde commissaris Kroes staatssteun van meer dan 54 miljoen euro goed voor de vestiging van een Dell-fabriek in Polen. Hierover hebben wij vragen gesteld aan zowel commissaris Špidla als commissaris Kroes. In een lange brief antwoordden zij ons dat zij er zelf van uit waren gegaan dat Dell de Europese markt vanuit twee productielocaties zou bevoorraden. Ik constateer dat toen Dell een van deze productielocaties sloot, dat niets veranderd heeft aan onze totaalbeoordeling van de strategie van Dell. Welke conclusie kunnen wij trekken? Dat Dell zich niet houdt aan de Europese wetten inzake de rechten van werknemers of van vakbonden, waarover wij elke dag spreken. We hebben hier dus echt een probleem: de begroting van de Europese Unie wordt gebruikt om enerzijds het investeringsrendement van de Amerikaanse aandeelhouders te vergroten en anderzijds in schril contrast daarmee binnen de Europese Unie de Ierse werknemers te confronteren met de situatie van Poolse werknemers, en dat terwijl wij de moeilijkheden met de begrotingsprocedure en met de financiering van het herstelplan onderkennen. Dat is zeker niet de filosofie die wij voor ogen hadden toen wij ons sterk maakten voor de toepassing van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering. Dat is vast niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van commissaris Špidla, maar ik denk dat we door wat er nu gebeurt, wel heel precies moeten kijken naar de voorwaarden waaronder de Gemeenschapsbegroting wordt aangewend om strategieën van grote bedrijven te ondersteunen. Wij worden in deze overtuiging gesterkt door het herstelplan dat onder de verantwoordelijkheid van de huidige voorzitter van de Commissie, de heer Barroso, is uitgewerkt. Een van de belangrijkste werkgelegenheidsmaatregelen in dat plan houdt namelijk in dat we er in eerste instantie voor moeten zorgen dat werknemers hun baan behouden. De Commissie was op de hoogte van de strategie van Dell met betrekking tot de beide locaties en toen bleek dat er wellicht een keuze tussen de locaties zou worden gemaakt, had de Commissie zich volgens mij proactiever moeten opstellen. Dan had zij met Dell kunnen onderhandelen over een transformatie van de vestiging in Ierland, aangezien de onderneming de locatie voor bureaucomputers in Ierland wilde omvormen tot een locatie voor draagbare computers, die inmiddels in Polen is ingericht. Nu de Commissie dit soort constructies van multinationals ondersteunt, vinden wij dat wij structureel meer mogelijkheden moeten krijgen om onze stem te laten horen. Volgens mij moet deze bezinning ertoe leiden dat de volgende Commissie, en vooral de heer Mario Monti, de taak die haar is toevertrouwd, gaat uitvoeren. Zij moet veel proactievere voorstellen uitwerken over de wijze waarop wij Gemeenschapsgelden besteden in geval van bedrijfsverplaatsingen waarbij een confrontatie ontstaat tussen de werknemers van de ene lidstaat en de werknemers van een andere lidstaat. We hebben dan immers te maken met een strategie van multinationals die niet strookt met de geest van sociale wetgeving, zoals wij die graag in het kader van een sociale markteconomie belichaamd zouden willen zien."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych chciała połączyć pytanie ustne w sprawie delokalizacji, szczególnie w odniesieniu do wielonarodowych przedsiębiorstw, z badaniem tych dwóch wniosków dotyczących uruchomienia funduszu dostosowania do globalizacji, ponieważ w przypadku Irlandii stwierdziliśmy trudności i sprzeczności, które mogłyby powstać w wyniku wykorzystania takiego funduszu. Żaden z członków Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych nie miał zamiaru utrudniać udzielenia pomocy irlandzkim pracownikom, którzy są dziś w krytycznej sytuacji z powodu strategii przemysłowej i delokalizacji firmy Dell. W odniesieniu do omawianego przypadku zauważyliśmy po prostu, że choć 19 września przewodniczący Barroso ogłosił przyznanie firmie Dell, a raczej zwolnionym z tej firmy pracownikom, pakietu pomocowego w wysokości 19 milionów euro, o którym dziś rozmawiamy, aby pomóc im pogodzić się z czekającym ich okresem przekwalifikowania, to tego samego dnia w Nowym Jorku Dell wykupił Perot Systems, co spowodowało wzrost ceny akcji firmy. Kilka dni później, 23 września, pani komisarz Kroes zatwierdziła pomoc państwa w wysokości ponad 54 milionów euro na utworzenie fabryki Dell w Polsce. Pytaliśmy o to zarówno pana komisarza Špidlę, jak i panią komisarz Kroes. W długim piśmie odpowiadają nam, że sami przewidzieli dwa zakłady produkcyjne Dell produkujące na rynek europejski. Teraz, kiedy Dell zrezygnował z jednego z tych zakładów, myślę jednak, że nie zmieniliśmy nic, jeśli chodzi o ogólną ocenę strategii tej firmy. Jakie stąd wnioski? Takie, że w firmie Dell nie są przestrzegane europejskie prawa dotyczące pracowników ani związków zawodowych, o których codziennie rozmawiamy. Dlatego – kiedy zdamy sobie sprawę z trudności związanych z procedurą budżetową i z finansowaniem planu naprawy gospodarczej – bardzo trudno nam wyobrazić sobie ostateczne wykorzystanie budżetu UE w tej paradoksalnej sytuacji, w której przyczyniamy się do wzrostu stopy zwrotu z inwestycji amerykańskich udziałowców, a w Unii Europejskiej rozwiązujemy problem pracowników w Polsce kosztem pracowników w Irlandii. Z pewnością nie taka jest filozofia, którą poparliśmy, udzielając poparcia dla wdrożenia funduszu dostosowania do globalizacji. Komisarz Špidla z pewnością nie jest tu jedynym winnym, ale uważam, że ta sprawa obliguje nas do bliskiego przyjrzenia się warunkom uruchamiania budżetu wspólnotowego na rzecz wspierania strategii wielkich firm. Tym bardziej, że w planie naprawy gospodarczej, którego projekt powstał podczas kadencji obecnego przewodniczącego Komisji, pana Barroso, jedną z kluczowych i priorytetowych kwestii w odniesieniu do zatrudnienia było zapewnienie utrzymania miejsc pracy przez zatrudnionych pracowników. Ponieważ Komisja została poinformowana o strategii firmy Dell w odniesieniu do wspomnianych dwóch zakładów i kiedy okazało się, że trzeba będzie wybierać między nimi, moim zdaniem Komisja powinna była przyjąć bardziej proaktywną strategię i doprowadzić do negocjacji z firmą Dell, mając na celu przekształcenie zakładu w Irlandii, zważywszy że strategia firmy przewidywała przekształcenie zakładu produkującego komputery stacjonarne, jaki istniał w Irlandii, w zakład produkujący laptopy, jaki obecnie funkcjonuje w Polsce. Naszym zdaniem powinniśmy tym bardziej mieć prawo do zabrania głosu, skoro Komisja pomaga w ten sposób przedsiębiorstwom wielonarodowym. Ogólnie rzecz biorąc, rozważania te powinny sprawić, że następna Komisja – a w szczególności pan Monti, w powierzonej mu misji – przygotuje znacznie bardziej proaktywne wnioski dotyczące sposobu wykorzystania środków wspólnotowych w czasie, gdy borykamy się z delokalizacją, która kieruje żal pracowników z jednego państwa członkowskiego przeciwko pracownikom z drugiego państwa członkowskiego, a to wszystko w ramach wielonarodowej strategii nieodzwierciedlającej ducha prawa socjalnego, które chcemy wdrażać w związku z ideą społecznej gospodarki rynkowej."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais pretendeu conciliar uma pergunta oral sobre a questão das deslocalizações, nomeadamente das multinacionais, com a análise destes dois pedidos de mobilização do Fundo de Ajustamento à Mobilização porque, no caso irlandês, reconhecemos as dificuldades e as contradições que podem surgir em resultado da utilização desse Fundo. Os membros da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais não pretenderam, em momento algum, transformar em reféns, nem ameaçar que não iriam ajudar os trabalhadores irlandeses que se encontram actualmente em situação difícil devido à estratégia industrial e à deslocalização da Dell. Observámos apenas que, no caso em questão, apesar de o senhor Presidente Barroso ter anunciado, em 19 de Setembro, a concessão à Dell de um pacote de ajudas de 19 milhões de euros – que estamos a debater esta noite – ou seja, aos trabalhadores despedidos da Dell, a fim de os ajudar a fazer face ao período de reconversão que têm pela frente, a Dell adquiriu no mesmo dia, em Nova Iorque, a Perot Systems, o que lhe permitiu aumentar a cotação das suas acções em bolsa. Alguns dias depois, em 23 de Setembro, a senhora Comissária Kroes aprovou um auxílio estatal no montante de mais de 54 milhões de euros destinado à instalação de uma fábrica da Dell na Polónia. Interpelámos tanto o senhor Comissário Špidla como a senhora Comissária Kroes sobre esta matéria. Numa longa carta, respondem-nos que eles próprios entenderam que a Dell passaria a possuir dois locais de produção para abastecer o mercado europeu. Ora, o que constato é que a partir do momento em que a Dell renunciou a um destes locais de produção, não mudámos nada no que respeita à nossa avaliação global da estratégia da empresa. Que conclusão podemos tirar? Que, na Dell, nenhuma das normas europeias a que nos referimos todos os dias, relativamente aos direitos dos trabalhadores ou dos sindicatos, é respeitada. É, portanto, verdadeiramente difícil vermos o orçamento da União Europeia ser utilizado – num momento em que sabemos da dificuldade do processo orçamental, da dificuldade de financiamento do plano de relançamento – em última análise para acabarmos nesta situação paradoxal em que permitimos o aumento da taxa de retorno sobre o investimento dos accionistas norte-americanos, mas colocamos os trabalhadores irlandeses, no seio da União Europeia, na mesma situação que os trabalhadores polacos. Não foi seguramente essa a filosofia que apoiámos quando defendemos a aplicação do Fundo de Ajustamento à Globalização. O senhor Comissário Špidla não é certamente o único que está aqui em falta, mas considero que este caso nos obriga a analisar atentamente as condições em que o orçamento comunitário é mobilizado para apoiar as estratégias das grandes empresas. Esta questão é tanto mais verdadeira uma vez que no plano de relançamento que foi elaborado sob a responsabilidade do actual Presidente da Comissão, senhor José Manuel Barroso, uma das medidas fundamentais anunciadas relativamente ao emprego era a prioridade dada à manutenção dos postos de trabalho dos trabalhadores que estavam empregados. Dado que a Comissão foi informada da estratégia da Dell relativamente à existência dos dois locais de produção, quando se colocou a hipótese de optar entre as duas, creio que a adopção de uma estratégia mais proactiva pela Comissão teria conduzido a uma negociação com a Dell destinada à transformação da fábrica irlandesa, dado que a estratégia da empresa foi transformar uma fábrica de computadores de secretária, como a que existia na Irlanda, numa fábrica de computadores portáteis, como a que está actualmente instalada na Polónia. Parece-nos que, se a Comissão quer ajudar as multinacionais num caso como este, devemos ter um direito mais consistente de nos pronunciarmos. Penso que, na globalidade, estas considerações devem levar a próxima Comissão, e em particular o senhor Comissário Monti, na missão que lhe foi confiada, a elaborar propostas muito mais proactivas sobre o modo como vamos utilizar os fundos comunitários, num momento em que temos de fazer face às deslocalizações que, uma vez mais, lançam os trabalhadores uns contra os outros, os trabalhadores de um Estado-Membro contra os de outro Estado-Membro, enquanto parte de uma estratégia multinacional que não respeita o espírito da legislação social, tal como tencionamos aplicá-la em torno do conceito da economia social de mercado."@pt17
"Dle preşedinte, dle comisar, Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale a dorit să adauge o întrebare cu solicitare de răspuns oral legată de chestiunea relocărilor, în special în ceea ce priveşte multinaţionalele, la analiza celor două cereri de mobilizare a Fondului de ajustare la globalizare deoarece, în cazul Irlandei, ne-am dat seama de dificultăţile şi contradicţiile care ar putea apărea ca urmare a utilizării unui astfel de fond. În nici un moment, niciunul din membri Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale nu a intenţionat să-i ia ostateci sau să-i ameninţe cu refuzul de a-i ajuta pe lucrătorii irlandezi care se află acum într-o situaţie critică cauzată de strategia industrială şi de relocalizare a Dell. Pur şi simplu am observat că, în cazul de faţă, în timp ce preşedintele Barroso anunţa, la 19 septembrie, acordarea unui ajutor de 19 milioane de euro - pe care îl dezbatem în această seară - companiei Dell, sau mai curând lucrătorilor disponibilizaţi de Dell, pentru a-i ajuta să parcurgă perioada de reconversie profesională care îi aşteaptă, în aceeaşi zi, la New York, Dell cumpăra Perot System, crescându-şi astfel cota de piaţă. Câteva zile mai târziu, la 23 septembrie, dna comisar Kroes aproba un ajutor de stat de peste 54 de milioane de euro pentru înfiinţarea unei fabrici Dell în Polonia. În această privinţă le-am cerut lămuriri atât dlui comisar Špidla, cât şi dnei comisar Kroes. Într-o scrisoare lungă, aceştia ne-au spus că ei înşişi aveau în vedere două locuri de producţie Dell pentru aprovizionarea pieţei europene. Or, ceea ce constat, este că din moment ce Dell a renunţat la una din fabricile sale, nu am schimbat absolut nimic în ceea ce priveşte evaluarea globală a strategiei companiei. Ce concluzie putem trage? Aceea că în cadrul companiei Dell nu este respectată niciuna dintre legile europene despre care vorbim azi privind drepturile lucrătorilor sau ale sindicatelor. Prin urmare, este cu adevărat dificil să vedem că bugetul Uniunii Europene este utilizat până la urmă - într-un moment în care realizăm dificultăţile pe care le implică procedura bugetară, dificultăţile pe care le implică finanţarea planului de redresare - pentru a ajunge în această situaţie paradoxală de a favoriza creşterea ratei de returnare a investiţiilor a acţionarilor americani, în timp ce, în Uniunea Europeană, îi împingem pe lucrătorii irlandezi în situaţia cu care s-au confruntat cei polonezi. Cu siguranţă nu aceasta este filozofia pe care am încurajat-o când am sprijinit punerea în aplicare a Fondului de ajustare la globalizare. Vina nu îi aparţine, desigur, doar dlui comisar Špidla, dar consider că acest caz ne obligă să analizăm cu foarte mare atenţie condiţiile în care este mobilizat bugetul Comunităţii pentru a sprijini strategiile marilor companii. Acest lucru este cu atât mai adevărat cu cât, în planul de redresare elaborat sub actualul preşedinte al Comisiei, dl Barroso, una dintre măsurile principale anunţate în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă a fost prioritatea acordată menţinerii locurilor de muncă în cazul lucrătorilor care aveau un loc de muncă. Din moment ce Comisia cunoştea strategia Dell în ceea ce priveşte existenta a două locaţii, în momentul în care s-a impus alegerea între cele două, cred că o strategie proactivă a Comisiei ar fi fost o negociere cu Dell care să vizeze transformarea fabricii irlandeze, având în vedere faptul că strategia companiei era de a transforma o fabrică de producţie a calculatoarelor desktop, precum cea din Irlanda, într-o fabrică de producţie de calculatoare portabile, ca cea instalată acum în Polonia. Considerăm că dacă Comisia vine în ajutorul companiilor multinaţionale în cazuri ca acesta, ar trebui ca noi să avem dreptul de a lua cuvântul într-un mod mai consistent. Cred că, în ansamblul lor, aceste consideraţii ar trebui să determine următoarea Comisie - şi în special pe dl Monti în misiunea care i-a fost încredinţată - să elaboreze propuneri cu adevărat proactive în ceea ce priveşte felul în care utilizăm fondurile Comunităţii, într-un moment în care ne confruntăm cu problema relocărilor care, din nou, instigă lucrătorii, angajaţii unui stat membru împotriva celor din alt stat membru şi toate acestea ca parte din strategia unei companii multinaţionale care nu respectă spiritul legislaţiei sociale astfel cum dorim noi să o punem în aplicare, în jurul conceptului de economie de piaţă socială."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci si želal spojiť otázku na ústne zodpovedanie o problematike premiestňovania, najmä nadnárodných podnikov, s preskúmaním týchto dvoch žiadostí o mobilizáciu z EGF, pretože v prípade Írska sme zaznamenali ťažkosti a rozpory, ktoré by mohli vzniknúť následkom použitia takéhoto fondu. Členovia Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci sa nikdy nesnažili držať rukojemníkov alebo vyhrážať sa, že nepomôžu írskym pracovníkom, ktorí sa dnes ocitli v kritickej situácii v dôsledku priemyselnej stratégie a premiestnenia spoločnosti Dell. Jednoducho sme si v súvislosti so zmieneným prípadom všimli, že hoci pán predseda Barroso 19. septembra oznámil, že balík pomoci vo výške 19 miliónov EUR – o ktorom dnes večer diskutujeme – sa udelí spoločnosti Dell, alebo skôr pracovníkom prepusteným zo spoločnosti Dell s cieľom pomôcť im prekonať obdobie rekvalifikácie, ktoré ich čaká, v ten istý deň spoločnosť Dell odkúpila v New Yorku spoločnosť Perot Systems, čo jej umožnilo zvýšiť cenu svojich akcií. O pár dní neskôr, 23. septembra, pani komisárka Kroesová schválila viac ako 54 miliónov EUR vo forme štátnej pomoci na zriadenie závodu spoločnosti Dell v Poľsku. Pýtali sme sa na túto vec pána komisára Špidlu aj pani komisárky Kroesovej. V rozsiahlom liste nám oznámili, že oni sami predvídali dva výrobné podniky Dell, ktoré by zásobovali európsky trh. Ja to však vidím tak, že keď sa spoločnosť Dell vzdala jedného zo svojich výrobných podnikov, my sme vo veci celkového hodnotenia stratégie tejto spoločnosti nezmenili nič. Aký záver z toho môžeme vyvodiť? Že v spoločnosti Dell sa nedodržiavajú žiadne z európskych zákonov o právach pracovníkov alebo odborových zväzov, o ktorých hovoríme každý deň. Preto je naozaj ťažké pozerať sa, ako sa rozpočet Európskej únie v konečnom dôsledku používa na to, aby skončil v tejto paradoxnej situácii, v ktorej pomáhame zvýšiť mieru návratnosti investícií amerických akcionárov, ale írskych pracovníkov v rámci Európskej únie staviame do rovnakej pozície ako poľských pracovníkov. Toto sa deje v čase, keď si uvedomujeme ťažkosti s rozpočtovým postupom, ťažkosti s financovaním plánu obnovy. Toto určite nie je filozofia, ktorú sme zastávali, keď sme podporili zriadenie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Pán komisár Špidla tu určite nie je jediný vinník, som však presvedčený, že tento prípad nás núti, aby sme veľmi starostlivo preskúmali podmienky, za ktorých sa mobilizuje rozpočet Spoločenstva na podporu stratégií veľkých spoločností. Platí to o to viac, že plán obnovy, ktorý bol navrhnutý za súčasného predsedu Komisie pána Barrosa, uvádza ako jedno z kľúčových opatrení v súvislosti so zamestnanosťou to, aby sa v prvom rade zabezpečilo, že pracovníci, ktorí majú prácu, si túto prácu udržia. Keďže Komisia bola oboznámená so stratégiou spoločnosti Dell vzhľadom na existenciu dvoch podnikov, keď sa naskytla možnosť vybrať medzi nimi, myslím si, že Komisia mala uplatniť aktívnejšiu stratégiu a rokovať so spoločnosťou Dell o transformácii podniku v Írsku vzhľadom na to, že stratégiou spoločnosti bolo premeniť podnik vyrábajúci stolové počítače, aký bol v Írsku, na podnik vyrábajúci laptopy, aký je v súčasnosti v Poľsku. Myslíme si, že ak bude Komisia pomáhať nadnárodným spoločnostiam v situácii tohto druhu, mali by sme mať dôslednejšie právo hovoriť. Som presvedčená, že celkovo by tieto úvahy mali novú Komisiu – a najmä pána Montiho v poslaní, ktoré mu bolo zverené – viesť k tomu, aby vypracovala aktívnejšie návrhy spôsobu, akým používame fondy Spoločenstva v čase, keď musíme riešiť premiestňovanie, ktoré znovu stavia pracovníkov, zamestnancov jedného členského štátu proti pracovníkom iného členského štátu, a to všetko v rámci nadnárodnej stratégie, ktorá sa neriadi myšlienkou sociálnych právnych predpisov, ktorú chceme zavádzať v súvislosti s koncepciou sociálneho trhového hospodárstva."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve je želel združiti vprašanje za ustni odgovor o selitvah, zlasti multinacionalk, s preučitvijo teh dveh vlog za uporabo Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, ker smo v primeru Irske prepoznali težave in protislovja, ki bi lahko nastala zaradi uporabe tega sklada. Člani Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve niso nikoli poskušali izsiljevati ali groziti z odrekanjem pomoči irskim delavcem, ki so danes v kritičnem položaju zaradi industrijske strategije in selitve podjetja Dell. Ugotovili smo, da je v zadevnem primeru, čeprav je predsednik Barroso 19. septembra naznanil odobritev svežnja pomoči v višini 19 milijonov EUR – o katerem razpravljamo danes – podjetju Dell oziroma odpuščenim delavcem podjetja Dell, da bi se spopadli z obdobjem preusposabljanja, ki je pred njimi, podjetje Dell v New Yorku odkupilo podjetje Perot Systems, kar je prvemu omogočilo povečati ceno svojih delnic. Nekaj dni kasneje, 23. septembra, je komisarka Kroes odobrila več kot 54 milijonov EUR državne pomoči za izgradnjo tovarne Dell na Poljskem. O tem smo povprašali komisarja Špidlo in komisarko Kroes. V dolgem pismu nam sporočata, da sta sama načrtovala dva kraja proizvodnje podjetja Dell za oskrbo evropskega trga. Moje mnenje je, da nismo spremenili ničesar v zvezi s splošno oceno strategije podjetja, brž ko je podjetje Dell opustilo enega izmed krajev proizvodnje. Kaj lahko sklepamo iz tega? Da se znotraj podjetja Dell ne spoštuje nobenega evropskega prava, o katerem govorimo vsak dan in ki zadeva pravice delavcev ali sindikatov. Zato je resnično težko gledati, kako se proračun Evropske unije porablja in na koncu – ko se zavemo težave v proračunskem postopku, težave pri financiranju načrta za oživitev gospodarstva – konča v tej protislovni situaciji, v kateri pomagamo povečati donos naložbe za ameriške družbenike, irske delavce v Evropski uniji pa postavljamo v vlogo poljskih delavcev. To zagotovo ni filozofija, ki smo jo podprli, ko smo podprli izvajanje Sklada za prilagoditev globalizaciji. Komisar Špidla vsekakor ni edini, ki se moti, toda menim, da nas ta primer zavezuje, da zelo natančno preučimo pogoje, pod katerimi se uporablja proračun Skupnosti za podporo strategij velikih podjetij. To še toliko bolj velja, ker je bil v načrtu za oživitev gospodarstva, ki je bil sestavljen pod trenutnim predsednikom Komisije gospodom Barrosom, eden izmed ključnih ukrepov, izpostavljen v zvezi z zaposlovanjem, ukrep zagotavljanja, da delavci, ki imajo delovno mesto, to delovno mesto tudi obdržijo, kar je prednostna naloga. Ker je bila Komisija obveščena o strategiji podjetja Dell v zvezi z dvema krajema proizvodnje, ko se je pokazala možnost izbire med njima, menim, da bi morala dejavnejša strategija Komisije voditi k pogajanjem s podjetjem Dell, katerih cilj bi bilo preoblikovanje kraja proizvodnje na Irskem, če je bila strategija podjetja, da kraj proizvodnje osebnih računalnikov, kakršen je obstajal na Irskem, spremeni v kraj proizvodnje osebnih računalnikov, kakršen trenutno obstaja na Poljskem. Menimo, da bi morali, če Komisija na takšen način pomaga multinacionalkam, imeti doslednejšo pravico do izražanja mnenja. Glede na vse menim, da bi morali ti pomisleki naslednjo Komisijo – in predvsem gospoda Montija, z nalogo, ki mu je zaupana – spodbuditi, da sestavi precej dejavnejše predloge o načinu, na katerega porabljamo sredstva Skupnosti, ko gre za selitve, ki delavce, zaposlene ene države članice ščuvajo proti zaposlenim druge države članice, vse to pa kot del strategije multinacionalke, ki ne spoštuje duha socialne zakonodaje, kot jo želimo izvajati v okviru socialnega tržnega gospodarstva."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Utskottet för sysselsättning och sociala frågor ville kombinera en muntlig fråga om omlokaliseringar, framförallt multinationella företags omlokaliseringar, med behandlingen av dessa två ansökningar om utnyttjande av fonden för justering för globaliseringseffekter, eftersom vi i Irlands fall insåg de svårigheter och motsättningar som en sådan fond skulle kunna ge upphov till. Ledamöterna i utskottet för sysselsättning och sociala frågor försökte inte vid något tillfälle ta de irländska arbetstagarna som gisslan eller hota att inte hjälpa dem i det kritiska läge de som Dells företagsstrategi och omlokalisering har försatt dem i. I det aktuella fallet konstaterar vi bara att kommissionens ordförande José Manuel Barroso den 19 september meddelade att ett stödpaket på 19 miljoner euro – som vi debatterar i kväll – hade beviljats Dell, eller snarare de arbetstagare som hade blivit uppsagda från Dell, för att hjälpa dem under deras omskolningsperiod. I New York köpte Dell samma dag upp Perot Systems, vilket fick Dells aktiekurs att stiga. Några dagar senare, den 23 september, beviljade kommissionsledamot Neelie Kroes mer än 54 miljoner euro i statligt stöd för att inrätta en Dellfabrik i Polen. Vi har ställt frågor till både kommissionsledamot Vladimír Špidla och kommissionsledamot Neelie Kroes om detta. I ett långt brev förklarar de att de själva trodde att Dell skulle ha kvar två tillverkningsanläggningar för att försörja den europeiska marknaden. Problemet är att när Dell väl stängde en av dessa tillverkningsanläggningar förändrades inte den övergripande bedömningen av företagets strategi. Vilken slutsats bör vi dra av detta? Att Dell inte respekterar vissa av de europeiska lagar om arbetstagares och fackföreningars rättigheter som vi dagligen talar om. Därför är det verkligen svårt att förstå varför EU:s budget – vid en tidpunkt när vi inser hur svår budgetprocessen är och hur svårt det är att finansiera återhämtningsplanen – i slutändan ska användas på detta paradoxala sätt där vi hjälper amerikanska aktieägare att öka avkastningen på sina investeringar men sätter irländska arbetstagare, inom EU, i polska arbetstagares skor. Detta är verkligen inte den filosofi som vi gav vårt stöd till när vi ställde oss bakom genomförandet av fonden för justering för globaliseringseffekter. Naturligtvis är detta inte enbart kommissionsledamot Vladimír Špidlas fel, men vi bör i mer detalj studera under vilka villkor gemenskapsbudgeten utnyttjas för att stödja storföretags strategier. Detta gäller i än högre grad eftersom en av nyckelåtgärderna på sysselsättningsområdet i den återhämtningsplan som kommissionens sittande ordförande José Manuel Barroso utarbetade var att prioritera att de arbetstagare som hade arbeten behöll dessa. Eftersom kommissionen informerades om Dells strategi för de två anläggningarna, när det blev aktuellt att välja mellan dem, anser jag att kommissionen borde ha varit mer proaktiv och förhandlat med Dell om att göra om den irländska anläggningen – med tanke på att företagets strategi var att förvandla en anläggning som tillverkar stationära datorer, som den i Irland, till en anläggning som tillverkar bärbara datorer, som den som nu finns i Polen. Om kommissionen kommer till multinationella företags undsättning i denna typ av situationer anser vi att vi bör ha en fastare rätt att yttra oss. På det hela taget anser jag att dessa överväganden bör få den nya kommissionen – och särskilt Mario Monti inom hans ansvarsområde – att lägga fram betydligt mer proaktiva förslag om användningen av gemenskapsfonder vid en tidpunkt när vi måste hantera omlokaliseringar som än en gång ställer arbetstagare i en medlemsstat mot arbetstagare i en annan medlemsstat, och allt detta som ett led i en multinationell strategi som inte respekterar andan i en sociallagstiftning baserad på social marknadsekonomi på det sätt som vi vill se."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kroes."13
"Perot Systems"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph