Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-24-Speech-2-364"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091124.34.2-364"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, we are elected Members of the European Parliament, but our voters do not know what is going on behind the scenes. In April 2009, the Budgetary Control Committee decided to postpone discharge to the Council. Even if the Court of Auditors had not criticised the accounts, the Committee claimed to have enough reasons to proceed that way. However, after this Committee met with the Swedish Presidency in September, and some written answers were given to Parliament’s questions, Mr Søndergaard, the rapporteur on the Council discharge for 2007, still issued a report which, even with much goodwill, would not have allowed discharge to be given. However, a political decision was taken to give discharge and the compromising paragraphs were watered down. The Committee intends to recommend discharge on expectations for the future. If the people who bothered to vote for us in June knew the following: that there is a consensus not to rock the boat on the basis of a gentleman’s agreement from 1970; that the internal auditor of the Council would not be invited to the Budgetary Control Committee because then, the Council would be able to invite the internal auditor of the European Parliament, with uncertain consequences; and that the politically appointed Court of Auditors did not have any comments on the Council’s internal auditor’s report of April 2008, what would they say? Back in 2002, when I was Chief Accountant of the European Commission, the then Director-General for Budgets stated, in a letter to the then internal auditor of the Commission, that the discharge procedure was an interinstitutional game and nothing more. Are we going to continue to avoid talking about the gorilla in the middle of the room because we are afraid to lose privileges obtained after years of silence? We can choose to expose and end hypocrisy when we vote for the 2007 Council discharge. I think you know what I choose, and I hope that you will join me in refusing discharge to the Council."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jsme zvolení poslanci Evropského parlamentu, ale naši voliči nejsou informováni o tom, co se děje v zákulisí. V dubnu roku 2009 se Výbor pro kontrolu rozpočtu rozhodl odložit udělení absolutoria Radě. I kdyby Účetní dvůr vůči účetnictví nevznesl žádné výhrady, výbor konstatoval, že má dost důvodů postupovat právě takto. Avšak i poté, co se výbor v září sešel se švédským předsednictvím a některé otázky Parlamentu byly písemně zodpovězeny, připravil pan poslanec Søndergaard, zpravodaj pro udělení absolutoria Radě za rok 2007, zprávu, která by i při značné míře dobré vůle neopravňovala udělit absolutorium. Padlo však politické rozhodnutí o udělení absolutoria a nehodící se odstavce byly oslabeny. Výbor hodlá doporučit udělení absolutoria na základě nadějných vyhlídek. Kdyby lidé, kteří se nás zdráhali v červnu volit, věděli o následujících skutečnostech: že na základě gentlemanské dohody z roku 1970 existuje vzájemná vůle nerušit stávající stav; že interní auditor Rady nebude zván na Výbor pro rozpočtovou kontrolu, aby si pak Rada nepozvala interního auditora Parlamentu a celá věc neměla nepříjemné následky; a že politicky jmenovaný Účetní dvůr neměl žádné připomínky ke zprávě interního auditora Rady z dubna roku 2008, co by na to asi řekli? Ještě v roce 2002, když jsem byla hlavní účetní Evropské komise, napsal tehdejší generální ředitel pro rozpočet v dopise internímu auditorovi Komise, že postup udělování absolutoria je pouze interinstitucionální hra a nic jiného. Budeme se i nadále vyhýbat diskusi o kostlivci ve skříni, protože máme strach, že bychom přišli o privilegia, která jsme získali za léta mlčení? Při hlasování o udělení absolutoria Radě za rok 2007 máme příležitost demaskovat a ukončit toto pokrytectví. Myslím si, že víte, jakou možnost zvolím já, a doufám, že se ke mně přidáte a zamítnete udělení absolutoria Radě."@cs1
"Hr. formand! Vi er blevet valgt til Europa-Parlamentet, men vores vælgere ved ikke, hvad der foregår bag kulisserne. I april 2009 besluttede Budgetkontroludvalget at udsætte afgørelsen om decharge til Rådet. Selv om Revisionsretten ikke havde kritiseret regnskaberne, mente udvalget, at denne beslutning alligevel havde været tilstrækkelig begrundet. Efter udvalgets møde med det svenske formandskab i september og en række skriftlige svar på Parlamentets spørgsmål udarbejdede hr. Søndergaard, ordfører for betænkningen om decharge til Rådet for 2007, alligevel en betænkning, der selv med den bedste vilje ikke ville have gjort det muligt at meddele decharge. Der blev imidlertid truffet en politisk afgørelse om at meddele decharge, og de kompromitterende afsnit blev nedtonet. Udvalget agter at anbefale decharge på forventninger til fremtiden. Hvis de borgere, der stemte på os i juni, vidste, at der er enighed om ikke at rokke på tingenes tilstand på grund af en gentlemanaftale fra 1970, at Rådets interne revisor ikke ville blive indbudt til møder i Budgetkontroludvalget, idet Rådet i så fald ville få mulighed for at invitere Europa-Parlamentets interne revisor med usikre konsekvenser, og at den politisk udpegede Revisionsret ikke havde nogen bemærkninger til Rådets interne revisors rapport fra april 2008, hvad ville de så sige? I 2002, da jeg var chefrevisor i Kommissionen, påpegede den daværende generaldirektør for budget i et brev til Kommissionens daværende interne revisor, at dechargeproceduren var et interinstitutionelt spil og intet andet. Vil vi fortsat undlade at tage tyren ved hornet, fordi vi er bange for at miste privilegier opnået efter flere års tavshed? Vi kan vælge at afsløre og sætte en stopper for hykleriet, når vi stemmer om decharge til Rådet for 2007. Jeg tror, at De ved, hvad jeg vælger, og jeg håber, at De også vil nægte decharge til Rådet."@da2
"Herr Präsident, wir sind gewählte Abgeordnete des europäischen Parlaments, aber unsere Wähler wissen nicht, was hinter den Kulissen vor sich geht. Im April 2009 hat der Haushaltskontrollausschuss beschlossen, die Entlastung des Rates zurückzustellen. Selbst wenn der Rechnungshof die Konten nicht kritisiert hätte, behauptete der Ausschuss über genügend Gründe zu verfügen, um auf diese Weise vorzugehen. Nachdem sich dieser Ausschuss im September mit den schwedischen Ratsvorsitz getroffen hatte und einige schriftliche Antworten auf die Fragen des Parlaments gegeben wurden, gab Herr Søndergaard, der Berichterstatter für die Entlastung des Rates für 2007, dennoch einen Bericht heraus, der es auch mit sehr viel gutem Willen nicht ermöglicht hätte, eine Entlastung zu erteilen. Es wurde jedoch eine politische Entscheidung getroffen, die Entlastung zu erteilen und die kompromittierenden Absätze wurden verwässert. Der Ausschuss beabsichtigt, Entlastung bezüglich der zukünftigen Erwartungen zu erteilen. Wenn die Menschen, die im Juni für uns gestimmt haben, Folgendes wüssten: Dass es auf der Grundlage eines Gentlemen's Agreement von 1970 einen Konsens gibt, keinen Ärger zu machen; dass der Innenrevisor des Rates nicht in den Haushaltskontrollausschuss eingeladen wurde, da der Rat sonst in der Lage wäre, den Innenrevisor des Europäischen Parlaments einzuladen, was unvorhersehbare Konsequenzen hätte; und dass der politisch ernannte Rechnungshof keine Bemerkungen zu dem Bericht des Innenrevisors des Rates vom April 2008 hatte, was würden sie sagen? 2002, als ich Rechnungsführer der Europäischen Kommission war, stellte der Generaldirektor für Haushalt in einem Brief an den damaligen Innenrevisor der Kommission fest, dass das Entlastungsverfahren nicht mehr als ein interinstitutionelles Spielchen sei. Werden wir es weiterhin vermeiden, über den Gorilla in der Mitte des Raumes zu reden, weil wir befürchten, die durch Jahre des Schweigens gewonnenen Privilegien zu verlieren? Wir können uns dafür entscheiden, die Heuchelei bloßzustellen und zu beenden, wenn wir für die Entlastung des Rates 2007 stimmen. Ich denke, Sie wissen, wofür ich mich entschieden haben, und ich hoffe, dass Sie mir folgen werden und dem Rat die Entlastung verweigern."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είμαστε εκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όμως οι ψηφοφόροι μας δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στο παρασκήνιο. Τον Απρίλιο του 2009, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού αποφάσισε να αναβάλει τη χορήγηση απαλλαγής στο Συμβούλιο. Ακόμη και αν το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είχε ασκήσει κριτική στους λογαριασμούς, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ισχυρίστηκε ότι είχε αρκετούς λόγους για να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, αφού η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού συναντήθηκε με τη σουηδική Προεδρία τον Σεπτέμβριο και δόθηκαν ορισμένες γραπτές απαντήσεις στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου, ο κ. Søndergaard, ο εισηγητής για τη χορήγηση απαλλαγής στο Συμβούλιο για το 2007, εξέδωσε μία έκθεση, η οποία, ακόμη και με πολλή καλή θέληση, δεν θα επέτρεπε τη χορήγηση απαλλαγής. Ωστόσο, ελήφθη μία πολιτική απόφαση να χορηγηθεί απαλλαγή και οι επιβαρυντικές παράγραφοι μετριάστηκαν. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σκοπεύει να προτείνει τη χορήγηση απαλλαγής βάσει προσδοκιών για το μέλλον. Τι θα έλεγαν οι άνθρωποι που μπήκαν στον κόπο να μας ψηφίσουν τον Ιούνιο εάν ήξεραν τα εξής: ότι υπάρχει συναίνεση να μην προκληθούν αναταραχές βάσει μίας συμφωνίας κυρίων από το 1970· ότι ο εσωτερικός ελεγκτής του Συμβουλίου δεν θα είχε κληθεί στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, διότι τότε το Συμβούλιο θα ήταν σε θέση να καλέσει τον εσωτερικό ελεγκτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αμφίβολες συνέπειες· και ότι το πολιτικά διορισμένο Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με την έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή του Συμβουλίου του Απριλίου 2008; Το 2002, όταν ήμουν επικεφαλής λογίστρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο τότε Γενικός Διευθυντής Προϋπολογισμών δήλωνε, σε μία επιστολή προς τον τότε εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής, ότι η διαδικασία απαλλαγής ήταν ένα διοργανικό παιχνίδι και τίποτα παραπάνω. Θα συνεχίσουμε να αποφεύγουμε τη συζήτηση για το προφανές, επειδή φοβόμαστε να χάσουμε προνόμια που αποκτήθηκαν μετά από χρόνια σιωπής; Μπορούμε να επιλέξουμε να αποκαλύψουμε και να βάλουμε τέλος στην υποκρισία κατά την ψηφοφορία για τη χορήγηση απαλλαγής στο Συμβούλιο για το 2007. Νομίζω ότι γνωρίζετε ποια είναι η επιλογή μου και ελπίζω να με ακολουθήσετε στην άρνηση χορήγησης απαλλαγής στο Συμβούλιο."@el10
"Señor Presidente, somos diputadas y diputados electos al Parlamento Europeo, pero nuestros votantes ignoran lo que se pasa entre bambalinas. En abril de 2009, la Comisión de Control Presupuestario decidió aplazar la aprobación de la gestión del presupuesto del Consejo. Incluso si el Tribunal de Cuentas Europeo no hubiese criticado las cuentas, la Comisión consideraba tener razones suficientes para actuar de esta manera. Sin embargo, después de que esta Comisión se reuniera con la Presidencia sueca en septiembre y de recibir algunas respuestas por escrito a las preguntas del Parlamento, el señor Søndergaard, el ponente para la aprobación de la gestión del presupuesto del Consejo para 2007, presentó un informe que, incluso con mucha buena voluntad, no habría permitido conceder dicha aprobación. No obstante, se tomó la decisión política de aprobarla y se bajo el tono de los apartados comprometedores. La Comisión parlamentaria tiene la intención de recomendar la aprobación sobre la base de expectativas futuras. ¿Qué dirían las personas que se tomaron la molestia de votar por nosotros en el mes de junio si supieran que existe un consenso para no agitar las aguas, basado en un acuerdo de caballeros de 1970, que el auditor interno del Consejo no fue invitado a la Comisión de Control Presupuestario porque entonces el Consejo podría invitar al auditor interno del Parlamento Europeo, lo que habría tenido consecuencias inciertas, y que el Tribunal de Cuentas Europeo, que es designado mediante una decisión política, no hizo comentario alguno sobre el informe del auditor interno del Consejo de abril de 2008? Ya en 2002, cuando yo era Contable en Jefe de la Comisión Europea, el entonces Director General de Presupuestos declaró en una carta al entonces auditor interno de la Comisión que el procedimiento de aprobación de la gestión del presupuesto no era más que un juego interinstitucional. ¿Vamos a dejar de tomar el toro por los cuernos porque tenemos miedo a perder los privilegios obtenidos tras años de silencio? Podemos optar por dejar todo esto al descubierto y poner fin a la hipocresía cuando votemos la aprobación de la gestión del presupuesto del Consejo para 2007. Creo que Sus Señorías saben cuál será mi elección y espero que se unan a mí y no aprueben la gestión del presupuesto del Consejo."@es21
"Austatud juhataja! Oleme Euroopa Parlamendi valitud liikmed, ent meie valijad ei tea, mis telgitagustes toimub. 2009. aasta aprillis otsustas eelarvekontrollikomisjon nõukogule heakskiidu andmise edasi lükata. Isegi kui kontrollikoda polnuks arvepidamist kritiseerinud, väitis komisjon endal sedaviisi toimimiseks piisavalt põhjuseid olevat. Ent pärast seda, kui antud komisjon eesistujariigi Rootsiga septembris kohtus ja parlamendi küsimustele anti kirjalikke vastuseid, väljastas Søren Bo Søndergaard, nõukogu 2007. aasta heakskiidu raportöör, ikkagi raporti, mis isegi erilise hea tahteta poleks heakskiidu andmist lubanud. Ent tehti poliitiline otsus heakskiit anda ning kompromiteerivad lõigud nuditi ära. Komisjon kavatseb soovitada heakskiitu tulevikuootustel. Kui inimesed, kes meie poolt juunis hääletasid, teaks järgnevat – 1970. aastast pärit suulise kokkuleppe alusel eksisteerib konsensus olukorda mitte utreerida; et nõukogu siseaudiitorit eelarvekontrollikomisjoni ei kutsutud, sest sel juhul saaks nõukogu kutsuda Euroopa Parlamendi siseaudiitori, teadmata tagajärgedega, ning et poliitilistel kaalutustel ametisse nimetatud Kontrollikojal polnud nõukogu siseaudiitori 2008. aprilli raporti kohta märkus – siis, mida nad ütleksid? Omal ajal, 2002. aastal, kui olin Euroopa Komisjoni pearaamatupidaja, teatas tollane eelarve-peadirektor komisjoni tollasele audiitorile, et heakskiidumenetlus kujutas endast institutsioonidevahelist mängu ega midagi enamat. Kas jätkame vaikimist gorilla suhtes, kes keset tuba on, sest kardame kaotada aastatepikkuse vaikimise järel hangitud privileegid? Meil on võimalik teha valik paljastada ja lõpetada silmakirjalikkus, kui 2007. aasta nõukogu heakskiidu üle hääletame. Minu arvates teate, mis valiku mina teen, ning loodan, et liitute minuga nõukogule heakskiidu andmisel."@et5
"Arvoisa puhemies, olemme kaikki vaaleilla valittuja Euroopan parlamentin jäseniä, mutta äänestäjämme eivät tiedä, mitä kulissien takana tapahtuu. Huhtikuussa 2009 talousarvion valvontavaliokunta päätti siirtää neuvoston vastuuvapauden myöntämistä. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei ollut esittänyt arvostelua tilejä kohtaan, valiokunta katsoi sillä olevan tarpeeksi syitä edetä kyseisellä tavalla. Sitten tämä valiokunta kokoontui syyskuussa puheenjohtajavaltio Ruotsin kanssa, ja joitakin kirjallisia vastauksia parlamentin kysymyksiin saatiin. Sen jälkeen neuvoston vastuuvapautta vuodelta 2007 käsittelevä esittelijä Søndergaard laati vielä mietinnön, jonka perusteella ei hyvällä tahdollakaan olisi voitu myöntää vastuuvapautta. Tehtiin siis poliittinen päätös myöntää vastuuvapaus, ja paljastavat kohdat vesitettiin. Valiokunta aikoo suositella vastuuvapautta hyvänä viestinä tulevaisuutta silmällä pitäen. Jos ihmiset, jotka vaivautuivat äänestämään meitä kesäkuussa, tietäisivät, että vuodelta 1970 olevalla herrasmiessopimuksella on sovittu yhteisesti olemasta keikuttamatta venettä, että neuvoston sisäistä tarkastajaa ei kutsuta talousarvion valvontavaliokuntaan, koska silloin neuvosto voisi kutsua Euroopan parlamentin sisäisen tarkastajan, jolloin seurauksia ei voisi tietää, ja että poliittisesti nimitetyllä tilintarkastustuomioistuimella ei ollut mitään huomautuksia neuvoston sisäisen tarkastajan huhtikuussa 2008 annettuun kertomukseen, mitä he sanoisivat? Kun aikaisemmin vuonna 2002 olin komission päätilintarkastajana, silloinen budjettipääosaston pääjohtaja totesi kirjeessä komission silloiselle sisäiselle tarkastajalle, että vastuuvapausmenettely ei ollut muuta kuin toimielinten välistä peliä. Aiommeko edelleen välttää suoraa keskustelua tästä aiheesta, koska pelkäämme menettävämme vuosien hiljaisuuden jälkeen saavutetut etuoikeutemme? Voimme valita niin, että paljastamme asiat ja lopetamme hurskastelun, kun äänestämme neuvoston vuoden 2007 vastuuvapaudesta. Luulen teidän tietävän, miten valita, ja toivon, että kieltäydytte kanssani myöntämästä neuvostolle vastuuvapautta."@fi7
"Monsieur le Président, nous sommes élus au Parlement européen, mais nos électeurs ne savent pas ce qu’il se passe en coulisse. En avril 2009, la commission du contrôle budgétaire a décidé de reporter la décharge au Conseil. Même si la Cour des comptes n’avait pas critiqué les comptes, la commission estimait avoir suffisamment de raisons pour agir de la sorte. Toutefois, après la rencontre de cette commission avec la Présidence suédoise en septembre et que quelques réponses écrites ont été apportées aux questions du Parlement, M. Søndergaard, le rapporteur sur la décharge au Conseil pour 2007, a néanmoins rédigé un rapport ne permettant pas d’accorder la décharge, même avec la meilleure volonté du monde. Cependant, une décision politique a été prise d’accorder la décharge et les paragraphes compromettants ont été édulcorés. La commission a l’intention de recommander la décharge sur la base de ses attentes concernant l’avenir. Que diraient les électeurs qui se sont donnés la peine de voter pour nous en juin s’ils savaient qu’il existe un consensus pour ne pas jouer les trouble-fête sur la base d’un qui remonte à 1970, que l’auditeur interne du Conseil n’est pas invité à la commission du contrôle budgétaire, car, dans ce cas, le Conseil pourrait inviter l’auditeur interne du Parlement européen, avec les conséquences incertaines que cela suppose, et que la Cour des comptes, désignée sur une base politique, n’a formulé aucun commentaire sur le rapport de l’auditeur interne du Conseil d’avril 2008? En 2002, lorsque j’étais chef des services comptables de la Commission européenne, le directeur général du budget de l’époque a affirmé dans une lettre adressée à l’auditeur interne de la Commission de l’époque que la procédure de décharge n’était qu’un jeu interinstitutionnel, rien de plus. Allons-nous continuer à nier l’évidence parce que nous avons peur de perdre des privilèges obtenus après des années de silence? Nous pouvons choisir de mettre fin à l’hypocrisie au moment de voter sur la décharge au Conseil pour 2007. Je crois que vous connaissez mon choix et j’espère que vous me rejoindrez pour refuser la décharge au Conseil."@fr8
"Elnök úr! Az Európai Parlament választott képviselői vagyunk, szavazóink azonban nem tudják, mi zajlik a színfalak mögött. 2009 áprilisában a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság úgy döntött, elnapolja a Tanácsnak nyújtandó mentesítést. Még ha a Számvevőszék nem bírálta is volna az elszámolásokat, a Bizottság állítása szerint enélkül is elegendő oka volt rá, hogy így járjon el. Miután azonban létrejött a Bizottság és a svéd elnökség közötti találkozó, és a Parlament írásbeli választ kapott kérdéseire, Søndergaard úr, a 2007-es évre szóló tanácsi mentesítés ügyének előadója továbbra is olyan jelentést készített, amely a legnagyobb jóindulattal sem tette volna lehetővé a mentesítés megadását. Ennek ellenére megszületett a mentesítést biztosító politikai döntés, a kompromisszumos bekezdések tartalmát pedig fellazították. A Bizottság a jövőbeni elvárásokra vonatkozóan mentesítést kíván javasolni. Ha azok, akik júniusban vették maguknak a fáradságot, és ránk szavaztak, tudták volna: hogy egy 1970-ben kötött becsületbeli megállapodás értelmében közös megegyezéssel nem bolygatjuk egymás ügyeit; hogy a Tanács belső könyvvizsgálóját nem hívják meg a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságba, máskülönben a Tanács is meghívhatná az Európai Parlament könyvvizsgálóját, mindennek pedig igen bizonytalan lenne a kimenetele; és hogy a politikai úton kinevezett Számvevőszék semmilyen észrevételt nem fűzött a Tanács 2008. áprilisi belső könyvvizsgálói jelentéséhez – vajon mit szólnának? 2002-ben, amikor az Európai Bizottság főkönyvelőjeként tevékenykedtem, az akkori költségvetési főigazgató a Bizottság akkori belső könyvvizsgálójának címzett levelében kijelentette, hogy a mentesítési eljárás egy intézményközi játszma, semmi több. Továbbra sem beszélünk tehát arról, ami mindenki számára nyilvánvaló, csak mert féltjük a hosszú évek hallgatásával megszerzett kiváltságainkat? A Tanács 2007. évi mentesítéséről történő szavazáskor dönthetünk úgy, hogy leleplezzük a képmutatást, és véget vetünk neki. Úgy vélem, a döntésem mindenki számára világos, és bízom abban, hogy hozzám hasonlóan önök is elutasítják majd a Tanács mentesítését."@hu11
"Signor Presidente, siamo deputati del Parlamento europeo eletti a suffragio universale, ma i nostri elettori non sanno cosa accade dietro le quinte. Ad aprile 2009, la commissione per il controllo dei bilanci ha deciso di rinviare il discarico del bilancio del Consiglio. Sebbene la Corte dei conti non abbia criticato i conti, la commissione ha sostenuto di avere ragioni sufficienti per agire in tal senso. Ad ogni modo, dopo la riunione dello scorso settembre tra la commissione e la presidenza svedese, e a seguito di alcune risposte scritte alle domande formulate dal Parlamento europeo, l’onorevole Søndergaard, relatore sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'UE per l'esercizio 2007, ha comunque presentato una relazione che, seppure con le migliori intenzioni, non avrebbe indotto a concedere il discarico. E’ stata tuttavia adottata una decisione politica per concedere tale discarico ed i paragrafi compromettenti sono stati mitigati. La commissione vuole raccomandare il discarico facendo leva sulle aspettative per il futuro. Cosa direbbero i cittadini che si sono disturbati a votare per noi a giugno se sapessero che: vi è un tacito consenso volto a non agitare le acque, in base ad accordo informale degli anni Settanta; che il revisore interno del Consiglio non viene invitato a partecipare alle riunioni della commissione per il controllo dei bilanci per evitare che il Consiglio inviti il revisore interno del Parlamento europeo, con dubbie conseguenze; e che la Corte dei conti, organo nominato politicamente, non ha formulato alcun commento sulla relazione del revisore interno del Consiglio dell’aprile 2008? Nel 2002, quando ero capo contabile presso la Commissione europea, in una lettera rivolta al revisore interno della Commissione, l’allora direttore generale per i bilanci dichiarò che la procedura di discarico era solo un gioco interistituzionale, e null’altro. Continueremo ad evitare di parlare di questioni tanto lampanti solo perché abbiamo paura di perdere privilegi ottenuti dopo anni di silenzio? Possiamo scegliere di uscire allo scoperto e porre fine a questa ipocrisia, nella votazione sul discarico dell’esercizio 2007 del Consiglio. Credo che voi sappiate qual è la mia scelta, e auspico che vi uniate a me nel negare il discarico al Consiglio."@it12
"Pone pirmininke, esame renkami Europos Parlamento nariai, bet mūsų rinkėjai nežino, kas vyksta užkulisiuose. 2009 m. balandžio mėn. Biudžeto kontrolės komitetas nutarė atidėti Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Nors Audito Rūmai neturėjo kritinių pastabų dėl sąskaitų, komitetas jautėsi turįs pagrindą patvirtinimo nesuteikti. Tačiau po to, kai šis komitetas rugsėjo mėn. susitiko su Tarybai pirmininkaujančia Švedija ir buvo pateikti atsakymai į kai kuriuos Parlamento klausimus, S. B. Søndergaard, pranešėjas 2007 m. Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimu, pateikė dar vieną pranešimą, kurio pagrindu, net ir labai norint, patvirtinimo vis tiek nebūtų galima suteikti. Tačiau buvo priimtas politinis sprendimas biudžeto įvykdymą patvirtinti ir labiausiai kompromituojantys punktai buvo išbraukti. Komitetas ketina rekomenduoti patvirtinti biudžeto įvykdymą tikėdamasis, kad ateityje padėtis pagerės. Ką pasakytų žmonės, balsavę už mus birželio mėn., jei sužinotų, kad buvo susitarta nekelti bangų remiantis žodiniu susitarimu, sudarytu 1970 m., kad Tarybos vidaus auditorius nebuvo kviečiamas susitikti su Biudžeto kontrolės komitetu bijant, kad tuomet Taryba galėtų pareikalauti susitikti su Europos Parlamento vidaus auditoriumi, ir neaišku, kuo visa tai baigtųsi, kad politikų paskirti Audito Rūmų auditoriai neturėjo jokių kritinių pastabų dėl 2008 m. balandžio mėn. pateiktos Tarybos vidaus audito ataskaitos? 2002 m., kai ėjau Europos Komisijoje vyriausiojo apskaitos pareigūno pareigas, už biudžetą atsakingas generalinis direktorius savo laiške tuometiniam Komisijos vidaus auditoriui pareiškė, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra yra viso labo tarpinstitucinis žaidimas. Ar ir toliau vengsime kalbėti apie gorilą kambario vidury, bijodami, kad prarasime už ilgus tylėjimo metus gautas privilegijas? Bet mes turime pasirinkimo galimybę prabilti ir padaryti galą šiai veidmainystei balsuodami dėl 2007 m. Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Manau, kad žinote, kokią galimybę pasirinksiu, ir tikiuosi, kad paremsite mane balsuodami prieš tai, kad patvirtinimas Tarybai būtų suteiktas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mēs esam vēlēti Eiropas Parlamenta deputāti, bet mūsu vēlētāji nezina, kas notiek aiz kulisēm. 2009. gada aprīlī Budžeta kontroles komiteja nolēma atlikt Padomes budžeta izpildes apstiprināšanu. Pat ja Revīzijas palāta nebūtu kritizējusi pārskatus, komiteja apgalvoja, ka tai ir pietiekams pamats rīkoties tieši tā. Tomēr pēc tam komiteja tikās ar Zviedrijas prezidentūru septembrī un uz Parlamenta jautājumiem tika dotas vairākas rakstiskas atbildes; tomēr referents kungs par Padomes 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšanu sniedza ziņojumu, kurš, kaut arī pauda ļoti labvēlīgu attieksmi, tomēr nebūtu ļāvis apstiprināt budžeta izpildi. Tomēr tika pieņemts politisks lēmums budžeta izpildi apstiprināt, un kompromitējošie punkti tika mīkstināti. Komiteja gatavojas ieteikt apstiprināt budžeta izpildi, paļaujoties uz nākotni. Ja cilvēki, kas balsoja par mums jūnijā, zinātu šo: ka kopš 1970. gada ir vienprātīga džentlmeņu vienošanās nešūpot laivu; ka Padomes iekšējais revidents netiek aicināts uz Budžeta kontroles komiteju tāpēc, ka tad Padome varētu aicināt Eiropas Parlamenta iekšējo revidentu un rezultāti nebūtu nosakāmi; un ka politiski ieceltajiem Revīzijas palātas revidentiem nebija nekādu komentāru par Padomes iekšējā revidenta ziņojumu 2008. gada aprīlī, kas viņiem būtu, ko teikt? 2002. gadā, kad es biju Eiropas Komisijas galvenā grāmatvede, toreizējais Budžetu ģenerāldirektors vēstulē toreizējam Komisijas iekšējam revidentam paziņoja, ka budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra ir spēle iestāžu starpā un nekas vairāk. Vai mēs joprojām turpināsim izvairīties runāt par briesmoni istabas vidū, jo mums ir bail pazaudēt privilēģijas, kas iegūtas pēc gadiem ilgas klusēšanas? Mēs varam izvēlēties atmaskot liekulību un to izbeigt, kad balsosim par Padomes 2007. gada budžeta izpildi. Es domāju, ka jūs zināt, ko es izvēlos, un es ceru, ka jūs man pievienosities, atsakoties apstiprināt budžeta izpildi Padomei."@lv13
"Mr President, we are elected Members of the European Parliament, but our voters do not know what is going on behind the scenes. In April 2009, the Budgetary Control Committee decided to postpone discharge to the Council. Even if the Court of Auditors had not criticised the accounts, the Committee claimed to have enough reasons to proceed that way. However, after this Committee met with the Swedish Presidency in September, and some written answers were given to Parliament’s questions, Mr Søndergaard, the rapporteur on the Council discharge for 2007, still issued a report which, even with much goodwill, would not have allowed discharge to be given. But a political decision was taken to give discharge and the compromising paragraphs were watered down. The Committee intends to recommend discharge on expectations for the future. If the people who bothered to vote for us in June knew the following: that there is a consensus not to rock the boat on the basis of a gentleman’s agreement from 1970; that the internal auditor of the Council would not be invited to the Budgetary Control Committee because then the Council would be able to invite the internal auditor of the European Parliament, with uncertain consequences; and that the politically appointed Court of Auditors did not have any comments on the Council’s internal auditor’s report of April 2008, what would they say? Back in 2002, when I was Chief Accountant of the European Commission, the then Director-General for Budgets stated, in a letter to the then internal auditor of the Commission, that the discharge procedure was an interinstitutional game and nothing more. Are we going to continue to avoid talking about the gorilla in the middle of the room because we are afraid to lose privileges obtained after years of silence? We can choose to expose and end hypocrisy when we vote for the 2007 Council discharge; I think you know what I choose, and I hope that you will join me in refusing discharge to the Council."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, wij zijn weliswaar gekozen leden van het Europees Parlement, maar onze kiezers hebben geen idee van wat er zich achter de schermen afspeelt. In april 2009 heeft de Commissie begrotingscontrole besloten om het verlenen van kwijting aan de Raad uit te stellen. Ook zonder de kritiek van de Rekenkamer op de boekhouding zou de Commissie begrotingscontrole geconcludeerd hebben dat er genoeg redenen waren om nog geen kwijting te verlenen. Na een bijeenkomst van die commissie met het Zweedse voorzitterschap in september en gezien een aantal schriftelijke antwoorden op vragen van het Parlement heeft de heer Søndergaard, de rapporteur voor het verlenen van kwijting aan de Raad voor 2007, toch een verslag voorgelegd op basis waarvan er nog steeds geen kwijting verleend kan worden, zelfs niet met heel veel goede wil. Er is echter een politiek besluit genomen om toch kwijting te verlenen en de compromisparagrafen zijn afgezwakt. De Commissie begrotingscontrole is nu voornemens om alsnog een kwijting aan te bevelen op basis van de verwachtingen voor de toekomst. Wat zouden de mensen die in juni de moeite hebben genomen om op ons te stemmen, zeggen als zij op de hoogte waren van de volgende kwesties: dat er op basis van een herenakkoord uit 1970 afgesproken is dat niemand gaat dwarsliggen, dat de interne auditor van de Raad niet door de Commissie begrotingscontrole wordt uitgenodigd, omdat de Raad dan ook de mogelijkheid zou hebben om de interne auditor van het Europees Parlement uit te nodigen met alle onzekere consequenties van dien, en dat de op grond van politieke overwegingen benoemde Rekenkamer geen aanmerkingen had op het verslag van april 2008 van de interne auditor van de Raad? In 2002, toen ik directeur uitvoering van de begroting van de Europese Commissie was, heeft de toenmalige directeur-generaal Begrotingen in een brief aan de toenmalige interne auditor van de Commissie opgemerkt dat de kwijtingsprocedure niets meer en niets minder was dan een interinstitutioneel spelletje. Gaan wij door met het negeren van de gorilla die zich in het midden van de kamer bevindt omdat wij bang zijn dat wij privileges gaan verliezen die wij na jaren van stilzwijgen hebben verdiend? Wij kunnen er echter ook voor kiezen om bij de stemming over het verlenen van kwijting aan de Raad voor 2007 deze zaken aan de kaak te stellen en een eind te maken aan de hypocrisie. Ik denk dat u weet hoe ik ga stemmen en ik hoop dat u net als ik weigert om de Raad kwijting te verlenen."@nl3
"Panie przewodniczący! Jesteśmy pochodzącymi z wyboru posłami do Parlamentu Europejskiego, a nasi wyborcy nie wiedzą, co dzieje się za kulisami. W kwietniu 2009 roku Komisja Kontroli Budżetowej postanowiła odłożyć w czasie udzielenie Radzie absolutorium. Nawet gdyby Trybunał Obrachunkowy nie skrytykował sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, Komisja miała wystarczająco dużo powodów, aby podjąć taką decyzję. Jednak po tym jak we wrześniu Komisja spotkała się z prezydencją szwedzką i Parlament otrzymał kilka pisemnych odpowiedzi na swoje pytania, pan poseł Søndergaard, czyli sprawozdawca zajmujący się kwestią udzielenia Radzie absolutorium za 2007 rok, i tak sporządził sprawozdanie, które, nawet przy dużej dozie dobrej woli, nie pozwalało na udzielenie tego absolutorium. Mimo tego podjęto decyzję polityczną, aby absolutorium to udzielić, a treść krytycznych ustępów została złagodzona. Komisja zamierza rekomendować udzielenie absolutorium, mając nadzieję, że sytuacja będzie wyglądać lepiej w przyszłości. Gdyby wyborcy, którzy zadali sobie w czerwcu trud i na nas zagłosowali, wiedzieli o następujących rzeczach: że istnieje porozumienie zawarte na mocy dżentelmeńskiej umowy z 1970 roku, aby nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów; że wewnętrzny audytor Rady nie zostałby zaproszony do Komisji Kontroli Budżetowej ponieważ wtedy Rada mogłaby zaprosić wewnętrznego audytora Parlamentu Europejskiego, co mogłoby mieć nieprzewidywalne konsekwencje; i że wybrany na mocy decyzji politycznej Trybunał Obrachunkowy nie miał żadnych uwag do sprawozdania przygotowanego przez wewnętrznego audytora Rady w kwietniu 2008 roku, to jak by na to zareagowali? W 2002 roku, kiedy byłam główną księgową Komisji Europejskiej, ówczesny szef Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu oświadczył w piśmie do ówczesnego audytora wewnętrznego Komisji, że procedura udzielania absolutorium jest instytucjonalną grą i niczym więcej. Czy wciąż mamy zamiar unikać rozmowy o gorylu stojącym na środku pokoju, ponieważ boimy się utraty przywilejów uzyskanych po latach milczenia? Możemy zdecydować się na ujawnienie prawdy i położenie kresu hipokryzji w trakcie głosowania nad udzieleniem Radzie absolutorium za rok 2007. Myślę, że wiecie państwo, jaki będzie mój wybór, i mam nadzieję, że wy też zagłosujecie przeciwko udzieleniu Radzie absolutorium."@pl16
"Senhor Presidente, somos deputados eleitos ao Parlamento Europeu, mas os nossos eleitores não sabem o que está a acontecer nos bastidores. Em Abril de 2009, a Comissão do Controlo Orçamental decidiu adiar a quitação ao Conselho. Mesmo que o Tribunal de Contas não tivesse criticado as contas, a Comissão afirmava ter razões suficientes para proceder desse modo. No entanto, após a reunião desta Comissão com a Presidência sueca em Setembro, e de terem sido dadas algumas respostas por escrito às perguntas do Parlamento, o senhor deputado Søndergaard, o relator sobre a quitação ao Conselho para 2007, ainda emitiu um relatório que, mesmo com muito boa vontade, não teria permitido a concessão da quitação. No entanto, foi tomada uma decisão política destinada a conceder quitação e os parágrafos comprometedores foram diluídos. A Comissão tenciona recomendar que não se criem expectativas para o futuro. Se as pessoas que votaram em nós em Junho soubessem: que existe um consenso para que não se agitem as águas com base num acordo de cavalheiros de 1970, que o auditor interno do Conselho não seria convidado para a Comissão do Controlo Orçamental, porque então o Conselho poderia convidar o auditor interno do Parlamento Europeu com consequências desconhecidas; e que o Tribunal de Contas, que resulta de uma nomeação política, não fez quaisquer comentários ao relatório de Abril de 2008 elaborado pelo auditor interno do Conselho, o que diriam? Já em 2002, quando eu era chefe da contabilidade da Comissão Europeia, o então Director-Geral do Orçamento afirmou, numa carta enviada ao então auditor interno da Comissão, que o processo de quitação era um jogo interinstitucional e nada mais. Vamos continuar a evitar falar sobre algo que está à frente de todos porque receamos perder os privilégios obtidos após anos de silêncio? Podemos optar por expor e pôr cobro à hipocrisia quando votarmos a quitação do Conselho para 2007. Penso que sabem qual é a minha opção e espero que se associem a mim na recusa da quitação ao Conselho."@pt17,17
"Dle preşedinte, suntem deputaţi aleşi în Parlamentul European, dar alegătorii noştri nu ştiu ce se întâmplă în spatele scenei. În aprilie 2009, Comisia pentru control bugetar a decis să amâne acordarea descărcării de gestiune pentru Consiliu. Chiar dacă Curtea de Conturi nu a criticat conturile Consiliului, comisia a declarat că are suficiente motive pentru a proceda astfel. Totuşi, după ce această comisie a participat la o întrunire cu Preşedinţia suedeză în septembrie şi au fost trimise unele răspunsuri scrise la întrebările Parlamentului, dl Søndergaard, raportorul pentru descărcarea de gestiune pentru Consiliu în 2007, a publicat un raport care, chiar şi cu multă bunăvoinţă, nu ar fi permis acordarea descărcării de gestiune. Totuşi, s-a luat decizia politică de a se acorda descărcarea de gestiune şi paragrafele compromiţătoare au fost atenuate. Comisia intenţionează să recomande descărcarea de gestiune pe baza unor speranţe pentru viitor. Dacă alegătorii care ne-au votat în iunie ar şti următoarele: că există un consens de a nu tulbura apele, pe baza unui acord tacit din 1970; că auditorul intern al Consiliului nu va fi invitat în Comisia pentru control bugetar, deoarece atunci Consiliul ar putea să invite auditorul intern al Parlamentului European, şi acest lucru ar putea avea consecinţe neclare; şi că Curtea de Conturi numită pe bază politică nu a avut niciun comentariu privind raportul de audit intern al Consiliului din aprilie 2008, ce ar spune ei atunci? În 2002, când eram expert contabil principal al Comisiei Europene, directorul general pentru bugete de la acea dată a declarat într-o scrisoare către auditorul intern de atunci al Comisiei că procedura de descărcare de gestiune este un joc interinstituţional şi nimic mai mult. Vom continua să evităm să vorbim despre această problemă evidentă deoarece ne este teamă să ne pierdem privilegiile obţinute după ani de tăcere? Putem alege să demascăm şi să punem capăt ipocriziei când votăm pentru descărcarea de gestiune pentru Consiliu pentru exerciţiul financiar 2007. Cred că ştiţi care este alegerea mea şi sper că veţi fi alături de mine susţinând refuzul de a acorda descărcarea de gestiune pentru Consiliu."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, sme zvolení poslanci Európskeho parlamentu, avšak naši voliči netušia, čo sa deje v zákulisí. Výbor pre kontrolu rozpočtu sa v apríli 2009 rozhodol odložiť udelenie absolutória Rade. Aj keby Dvor audítorov nekritizoval účtovníctvo, výbor tvrdil, že má na takýto postup dostatočné množstvo dôvodov. Avšak aj po tom, ako sa tento výbor v septembri stretol so švédskym predsedníctvom a boli zodpovedané niektoré písomné otázky Parlamentu, pán Søndergaard, spravodajca pre oblasť udelenia absolutória Rade za rok 2007, vydal správu, ktorá by ani pri najlepšej vôli neumožňovala udelenie absolutória. Dospelo sa ale k politickému rozhodnutiu absolutórium udeliť a kompromisné odseky boli oklieštené. Výbor má v úmysle absolutórium odporučiť na základe očakávaní do budúcnosti. Ak by občania, ktorí sa obťažovali nás v júni zvoliť, vedeli, že: existuje konsenzus o tom, že na základe džentlmenskej dohody zo sedemdesiatych rokov minulého storočia sa nebudú otvárať sporné otázky; že interný audítor Rady nebude pozvaný do Výboru pre kontrolu rozpočtu, pretože potom by mohol byť s neistými dôsledkami pozvaný aj interný audítor Európskeho parlamentu; že politicky nominovaný Dvor audítorov nemal k správe interného audítora Rady z apríla 2008 žiadne pripomienky, čo by si títo voliči pomysleli? V roku 2002, keď som bola hlavnou účtovníčkou Európskej komisie, vtedajší generálny riaditeľ pre rozpočet v liste vtedajšiemu internému audítorovi Komisie uviedol, že postup udeľovania absolutória nie je nič iné ako medziinštitucionálna hra. Budeme sa naďalej vyhýbať tomu, aby sme zvolali, že kráľ je nahý, pretože sa obávame straty privilégií, ktoré sme po rokoch mlčania získali? Pri hlasovaní za udelenie absolutória Rade za rok 2007 sa môžeme rozhodnúť odhaliť pokrytectvo a skoncovať s ním. Verím, že moju voľbu poznáte, a dúfam, že spoločne so mnou udelenie absolutória Rade odmietnete."@sk19
"Gospod predsednik, smo izvoljeni poslanci Evropskega parlamenta, toda naši volivci ne vedo, kaj se dogaja za kulisami. Aprila 2009 se je Odbor za proračunski nadzor odločil odložiti razrešnico Svetu. Četudi Računsko sodišče ne bi kritiziralo računovodskih izkazov, je odbor trdil, da ima dovolj razlogov, da nadaljuje. Toda tudi po tem, ko se je odbor septembra sestal s švedskim predsedstvom in so bili podani nekateri odgovori na vprašanja Parlamenta, je gospod Søndergaard, poročevalec o razrešnici Svetu za leto 2007, še vedno sestavil poročilo, ki tudi z zelo veliko dobre volje ne bi dovolilo podelitve razrešnice. Vendar pa je bila sprejeta politična odločitev za razrešnico, sporni odstavki pa so razvodeneli. Odbor namerava priporočiti razrešnico glede na pričakovanja v prihodnosti. Če bi ljudje, ki so nas junija volili, vedeli naslednje: da obstaja dogovor, da se ne otežkoča stvari na podlagi prijateljskega sporazuma iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja; da notranji revizor Sveta ne bi bil povabljen v Odbor za proračunski nadzor, saj bi potem Svet lahko povabil notranjega revizorja Evropskega parlamenta z negotovimi posledicami; da politično imenovano Računsko sodišče ni imel pripomb na poročilo notranjega revizorja Sveta iz aprila 2008, kaj bi dejali? Leta 2002, ko sem bila glavni računovodja Evropske komisije, je takratni generalni direktor za proračun v pismu takratnemu notranjemu revizorju Komisije navedel, da je postopek razrešnice medinstitucionalna igra in nič več. Ali se bomo še naprej izogibali pogovoru o gorili sredi sobe, ker se bojimo izgubiti privilegije, pridobljenih po letih molka? Lahko se odločimo izpostaviti in končati hinavstvo, ko bomo glasovali za razrešnico Svetu za leto 2007. Menim, da veste, za kaj se bom odločila, in upam, da se mi boste pridružili pri zavrnitvi razrešnice Svetu."@sl20
"Herr talman! Vi har valts till medlemmar av Europaparlamentet, men våra väljare vet inte vad som pågår bakom kulisserna. I april 2009 beslutade budgetkontrollutskottet att skjuta upp ansvarsfriheten för rådet. Även om revisionsrätten inte hade kritiserat redovisningen hävdade utskottet att det fanns tillräckliga skäl för detta. När utskottet hade sammanträtt med det svenska ordförandeskapet i september och ett antal skriftliga svar hade lämnats på parlamentets frågor publicerade Søren Bo Søndergaard, föredragande om rådets ansvarsfrihet för 2007, ändå ett betänkande som inte ens med mycket god vilja skulle ha kunnat leda till beviljad ansvarsfrihet. Trots detta fattades ett politiskt beslut om att bevilja ansvarsfrihet, och styckena med komprometterande innehåll mildrades. Utskottet tänker rekommendera beviljande av ansvarsfrihet baserat på förväntningar för framtiden. Om människor som gjorde sig besväret att rösta på oss i juni kände till följande: att det genom ett informellt avtal från 1970 råder enighet om att sitta still i båten, att rådets internrevisor inte skulle bli inbjuden till budgetkontrollutskottet för att rådet då skulle kunna bjuda in parlamentets internrevisor varvid utgången skulle vara osäker, samt att den politiskt utnämnda revisionsrätten inte hade några kommentarer om rapporten från rådets internrevisor från april 2008, vad skulle de då säga? Redan 2002, när jag var kommissionens redovisningschef, skrev den generaldirektör som då ansvarade för budgeten i ett brev till kommissionens dåvarande internrevisor att förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet var ett institutionellt spel och inget annat. Ska vi fortsätta att tassa som katten kring het gröt bara för att vi är rädda att förlora privilegier som vi har uppnått efter flera års tystnad? Vi kan välja att avslöja och göra slut på hyckleriet när vi röstar om rådets ansvarsfrihet för 2007. Jag förmodar att ni vet hur jag ställer mig, och jag hoppas att ni gör gemensam sak med mig och vägrar att bevilja rådet ansvarsfrihet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marta Andreasen,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph