Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-24-Speech-2-346"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091124.33.2-346"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, d’abord, je voudrais me féliciter qu’il y ait un débat aujourd’hui sur ce sujet parce qu’il est clair que les chefs d’État et de gouvernement avaient prévu que le renvoi de migrants en situation non régulière sur le territoire européen vers l’Afghanistan se passe comme une lettre à la poste, et ce n’est pas le cas. Pour deux raisons: d’abord, parce que la Commission européenne a demandé des informations aux gouvernements britannique et français, et c’est une bonne chose, et deuxièmement, parce que nous avons, aujourd’hui, un débat sur ce sujet. Les questions ont d’ores et déjà été bien adressées. Est-ce que l’Afghanistan est un pays sûr? Eh bien, il faudrait le demander à M. Obama qui vient de décider d’y envoyer 34 000 soldats. Aucune armée n’est capable de garantir la survie de ses hommes en Afghanistan, et nous serions capables de garantir que les migrants que nous renvoyons dans ce pays ne verraient pas leur vie mise en danger? C’est une plaisanterie, que ne supporte pas non plus le HCR, qui a recommandé chaleureusement aux États membres de ne pas procéder à ce type de refoulement. Deuxième chose, il y a une ambiguïté sur les expulsions collectives. Tout le monde se félicite, et moi la première, du caractère contraignant demain de la charte des droits fondamentaux. Article 19, paragraphe 1: «Les expulsions collectives sont interdites». Vous nous dites que ce n’est pas une expulsion collective. M. Billström a un mot charmant, puisqu’il nous dit que c’est une mobilisation raisonnable des ressources. Bientôt, on va nous vendre les charters communs comme du covoiturage au nom de la lutte contre les gaz à effet de serre. Il y a des limites! Et ces limites, où sont-elles? Eh bien, moi, je peux vous dire, pour être élue dans le Pas-de-Calais, où il y a beaucoup d’Afghans – et qui ont donné lieu d’ailleurs à ces retours organisés par M. Besson en France –, que lorsque, pour des raisons de communication, le gouvernement français décide de médiatiser, d’organiser une opération de retour collectif, il y a dans le territoire du Pas-de-Calais des arrestations, des arrestations collectives, donc illégales parce que discriminées. On ne peut donc absolument pas garantir ce que vous dites, Monsieur Barrot, à savoir que c’est une opération conjointe pour des gens qui se sont trouvés en situation non régulière après des procédures individuelles. Il y a bien une expulsion collective parce que arrestation collective."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, úvodem bych chtěla vyjádřit svoji radost, že dnes vedeme rozpravu o tomto tématu, protože je jasné, že hlavy států nebo předsedové vlád předpokládali, že deportace nelegálních migrantů z Evropské unie do Afghánistánu nevyvolá žádný rozruch, což se nesplnilo. Toto očekávání se nesplnilo ze dvou důvodů: Za prvé proto, že Evropská komise si vyžádala od vlády Spojeného království a od francouzské vlády bližší informace, což je dobře, a za druhé proto, že zde dnes o tomto tématu vedeme rozpravu. Otázky tu již zazněly. Je Afghánistán bezpečná země? Na to bychom se měli zeptat pana Obamy, který zcela nedávno rozhodl, že tam vyšle 34 000 vojáků. Když žádná armáda nemůže v Afghánistánu zaručit přežití svých vojáků, je oprávněné se domnívat, že jsme s to zaručit, že životy migrantů, které posíláme zpět do této země, nebudou ohroženy? Tato situace připomíná špatný vtip a ani UNHCR s ní není spokojeno, protože naléhavě doporučovalo členským státům, aby dále nepokračovaly v podobných deportacích. Za druhé pojem hromadného vyhošťování je poněkud nejednoznačný. Všichni, a já především, vítáme, že Listina základních práv bude mít v budoucnosti závazný charakter. Cituji čl. 19 odst. 1: „Hromadné vyhoštění je zakázáno.“ Tvrdíte nám, že v tomto případě se nejedná o hromadné vyhoštění. Pan Billström to kouzelně vyjádřil, když řekl, že se jedná o rozumné využití zdrojů. Za chvíli nám budete společné speciálně najaté lety vydávat za stejně prospěšné opatření v boji proti klimatické změně jako sdílení automobilů více osobami. Všechno má přece jisté meze! A jaké jsou ty meze v tomto případě? Jakožto zvolená zástupkyně z Pas-de-Calais, kde se zdržuje mnoho Afghánců, kteří se mimochodem stali podnětem pro organizaci těchto deportací prováděnou ve Francii panem Bessonem, vám mohu říci, že když se francouzská vláda rozhodne kvůli vlastní prezentaci zorganizovat hromadnou návratovou operaci a udělat z ní mediální událost, v Pas-de-Calais dochází k zatýkání: k hromadnému zatýkání, které je tedy nezákonné, protože je diskriminující. Proto vůbec nemůžeme zaručit to, co tvrdíte, pane Barrote, totiž že se jedná o společnou operaci týkající se lidí, kteří byli po individuálním posouzení shledáni nelegálními migranty. V tomto případě se jedná o hromadné vyhoštění, protože proběhlo hromadné zatčení."@cs1
"Hr. formand! Først vil jeg gerne sige, hvor glad jeg er for, at vi drøfter dette emne i dag, fordi det er tydeligt, at stats- og regeringscheferne forventede, at udvisningen af illegale indvandrere fra EU til Afghanistan kunne gå ubemærket hen, men det er ikke tilfældet. Det er ikke tilfældet af to årsager. Først og fremmest fordi Kommissionen har bedt om oplysninger fra den britiske og franske regering – og det er godt – og dernæst fordi vi drøfter emnet her i dag. Der er allerede blevet stillet nogle spørgsmål. Er Afghanistan et sikkert land? Ja, det må vi spørge præsident Obama om, idet han lige har besluttet at sende 34 000 soldater derned. Ingen hær kan garantere, at dens personel overlever i Afghanistan, og hvordan skulle vi så kunne garantere, at livet for de migranter, vi sender tilbage til landet, ikke er i fare? Dette er en spøg, og UNHCR kan heller ikke affinde sig med situationen, idet organisationen har henstillet medlemsstaterne indtrængende til, at de ikke fortsætter med den slags udvisninger. For det andet er der dobbelttydighed omkring kollektive udvisninger. Alle – og jeg selv især – glæder sig over den fremtidige retskraft, som chartret om grundlæggende rettigheder får. I artikel 19, stk. 1, står der: "Kollektiv udvisning er forbudt". Vi får at vide, at dette ikke er en kollektiv udvisning. Hr. Billström har en charmerende måde at formulere sig på, eftersom han fortæller, at dette er en rimelig anvendelse af ressourcerne. Snart bliver budskabet om fælles charterflyvninger solgt til os på samme måde som samkørsel til bekæmpelse af den globale opvarmning. Der er grænser! Og hvor er de grænser? Jeg kan som valgt repræsentant fra Pas-de-Calais, hvor der er mange afghanere – som desuden har givet anledning til de udvisninger, der er tilrettelagt af hr. Besson i Frankrig – fortælle, at der, når den franske regering i kommunikationsøjemed beslutter at tilrettelægge en kollektiv hjemsendelsesaktion og at gøre det til en mediebegivenhed, sker anholdelser i Pas-de-Calais, vel at mærke kollektive anholdelser, der altså er ulovlige, fordi de er diskriminerende. Vi kan således absolut ikke garantere det, hr. Barrot siger, nemlig at dette er en fælles aktion for mennesker, der efter en individuel vurdering har vist sig at være illegale indvandrere. Dette er ret beset en kollektiv udvisning, fordi der var tale om en kollektiv anholdelse."@da2
"Herr Präsident, erstens möchte ich sagen, wie erfreut ich darüber bin, dass wir dieses Thema heute diskutieren, denn es ist klar, dass die Staats- und Regierungsoberhäupter erwartet hatten, dass die Deportation irregulärer Migranten aus der Europäischen Union nach Afghanistan ohne jegliche Probleme durchgeführt werden kann, und dies ist nicht der Fall. Es ist aus zwei Gründen nicht der Fall: Erstens, da die Europäische Kommission von den Regierungen Großbritanniens und Frankreichs Informationen verlangt hat, was eine gute Sache ist, und zweitens, weil wir heute eine Aussprache zu diesem Thema haben. Es wurden bereits Fragen gestellt. Ist Afghanistan ein sicheres Land? Nun wir sollten Herrn Obama fragen, da er soeben beschlossen hat, 34 000 Soldaten dorthin zu schicken. Keine Armee kann das Überleben ihrer Männer in Afghanistan garantieren, und wir sollen in der Lage sein, zu gewährleisten, dass das Leben von Migranten, die wir in dieses Land zurück schicken, nicht in Gefahr gebracht wird? Diese Situation ist ein Witz, und das UNHCR macht dabei auch nicht mit, da es den Mitgliedstaaten wärmstens empfohlen hat, nicht mit Deportationen dieser Art fortzufahren. Zweitens besteht Unklarheit in Bezug auf kollektive Ausweisungen. Jeder – und vor allem ich – begrüßt den zukünftigen verbindlichen Charakter der Charta der Grundrechte. Artikel 19 Absatz 1: „Kollektivausweisungen sind nicht zulässig“. Sie sagen uns, dass dies keine Kollektivausweisung ist. Herr Billström hat eine bezaubernde Art und Weise, dies zu formulieren, da er uns sagt, dass es sich hierbei um eine vernünftige Mobilisierung von Ressourcen handelt. Bald werden uns gemeinsame Charterflüge auf die gleiche Weise verkauft werden, wie Fahrgemeinschaften als Mittel zur Bekämpfung der globalen Erwärmung. Es gibt Grenzen! Und worin bestehen diese Grenzen? Nun, ich kann Ihnen als gewählte Vertreterin von Pas-de-Calais, wo es viele Afghanen gibt, die außerdem Gegenstand der von Herrn Besson in Frankreich organisierten Deportationen sind, sagen, dass, wenn die die französische Regierung beschließt, zu Kommunikationszwecken eine kollektive Rückführungsaktion zu organisieren und daraus ein Medienereignis zu machen, es in Pas-de-Calais zu Verhaftungen kommt: kollektiven Verhaftungen, die daher illegal weil diskriminierend sind. Daher können wird das, was Sie sagen, Herr Barrot, absolut nicht gewährleisten, nämlich dass es sich hierbei um eine gemeinsame Aktion in Bezug auf Menschen handelt, die nach einer Einzelprüfung als irreguläre Migranten identifiziert wurden. Es handelt sich hierbei in der Tat um eine Kollektivausweisung, weil eine kollektive Verhaftung stattgefunden hat."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να πω πόσο ευτυχής είμαι που συζητάμε σήμερα αυτό το θέμα γιατί είναι σαφές ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων περίμεναν ότι η απέλαση παράνομων μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αφγανιστάν θα γινόταν χωρίς να δημιουργηθεί ζήτημα, όμως δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Και δεν συνέβη για δύο λόγους: πρώτον, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και από την κυβέρνηση της Γαλλίας, το οποίο είναι καλό, και δεύτερον, γιατί σήμερα συζητάμε επί του θέματος αυτού. Έχουν ήδη τεθεί ερωτήματα. Είναι το Αφγανιστάν μια ασφαλής χώρα; Λοιπόν, γι’ αυτό θα πρέπει να ρωτήσουμε τον κ. Obama, καθώς μόλις αποφάσισε να στείλει 34 000 στρατιώτες εκεί. Κανένας στρατός δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την επιβίωση των ανδρών του στο Αφγανιστάν, πώς λοιπόν υποτίθεται ότι θα εγγυηθούμε εμείς ότι οι ζωές των μεταναστών που στέλνουμε πίσω σ’ αυτή τη χώρα δεν θα κινδυνεύσουν; Η κατάσταση αυτή είναι αστεία, και ούτε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) την ανέχεται, καθώς συνέστησε θερμά στα κράτη μέλη να μην προχωρήσουν σε απελάσεις αυτού του είδους. Δεύτερον, υπάρχει ασάφεια γύρω από τις συλλογικές απελάσεις. Όλοι –και εγώ ακόμη περισσότερο– χαιρετίζουν τον μελλοντικό δεσμευτικό χαρακτήρα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Άρθρο 19(1): «Απαγορεύονται οι συλλογικές απελάσεις». Μας λέτε ότι αυτή δεν είναι συλλογική απέλαση. Ο κ. Billström χρησιμοποιεί μια χαριτωμένη διατύπωση, αφού μας λέει ότι πρόκειται για λογική κινητοποίηση πόρων. Σύντομα, θα μας παρουσιάζουν τις κοινές πτήσεις τσάρτερ με τον ίδιο τρόπο όπως την από κοινού χρήση του αυτοκινήτου για την καταπολέμηση της θέρμανσης του πλανήτη. Υπάρχουν όρια! Και ποια είναι αυτά τα όρια; Λοιπόν, μπορώ να σας πω, ως εκλεγμένη αντιπρόσωπος από το Pas-de-Calais, όπου υπάρχουν πολλοί Αφγανοί –οι οποίοι έδωσαν αφορμή, επιπλέον, γι’ αυτές τις απελάσεις που οργανώθηκαν από τον κ. Besson στη Γαλλία– ότι, όταν η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε για επικοινωνιακούς λόγους να οργανώσει μια συλλογική επιχείρηση επιστροφής και να τη μετατρέψει σε εκδήλωση για τα μέσα ενημέρωσης, έγιναν συλλήψεις στο Pas-de-Calais: συλλογικές συλλήψεις, οι οποίες είναι συνεπώς παράνομες γιατί συνιστούν διάκριση. Συνεπώς, δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να διασφαλίσουμε αυτό που λέτε, κύριε Barrot, δηλαδή ότι αυτή είναι μια κοινή επιχείρηση για άτομα τα οποία, κατόπιν ατομικών αξιολογήσεων, αποδείχθηκε ότι είναι παράνομοι μετανάστες. Αυτή είναι πράγματι μια περίπτωση συλλογικής απέλασης γιατί υπήρξε συλλογική σύλληψη."@el10
"Mr President, firstly I would like to say how pleased I am that we are having a debate today on this issue because it is clear that the Heads of State or Government had expected the deportation of irregular migrants from the European Union to Afghanistan to be carried out without any fuss, and that is not the case. It is not the case for two reasons: firstly, because the European Commission has requested information from the United Kingdom Government and the French Government, which is a good thing, and, secondly, because we are having a debate on this subject today. Questions have already been asked. Is Afghanistan a safe country? Well, we should ask Mr Obama that, as he has just decided to send 34 000 soldiers there. No army is able to guarantee the survival of its men in Afghanistan, and are we supposed to be able to guarantee that the lives of the migrants that we send back to that country will not be endangered? This situation is a joke, and the UNHCR is not putting up with it either, as it has warmly recommended to the Member States that they do not proceed with deportations of this kind. Secondly, there is ambiguity surrounding collective expulsions. Everyone – and I most of all – welcomes the future binding character of the Charter of Fundamental Rights. Article 19(1): ‘Collective expulsions are prohibited’. You tell us that this is not a collective expulsion. Mr Billström has a charming way of putting it, since he tells us that this is a reasonable mobilisation of resources. Soon, common charter flights are going to be sold to us in the same way as car pooling to combat global warming is. There are limits! And what are those limits? Well, I can tell you, as an elected representative from Pas-de-Calais, where there are many Afghans – who have given rise, moreover, to these deportations organised by Mr Besson in France – that, when the French Government decides, for communication purposes, to organise a collective return operation and to turn it into a media event, there are arrests in Pas-de-Calais: collective arrests, which are therefore illegal because they are discriminatory. Therefore, we absolutely cannot guarantee what you are saying, Mr Barrot, namely, that this is a joint operation for people who, following individual assessments, have been found to be irregular migrants. This is indeed a case of collective expulsion because there was a collective arrest."@en4
". Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi satisfacción por que celebremos hoy un debate sobre este tema, porque resulta evidente que los Jefes de Estado y de Gobierno esperaban que la deportación de inmigrantes ilegales de la Unión Europea a Afganistán se llevara a cabo sin alborotos, y no fue así. Y no lo fue por dos razones: en primer lugar porque la Comisión Europea ha solicitado información a los Gobiernos de Reino Unido y Francia, algo que es positivo, y en segundo lugar porque hoy celebramos un debate sobre este tema. Ya se han hecho algunas preguntas. ¿Es Afganistán un país seguro? Pues bien, se lo deberíamos preguntar al señor Obama que ha decidido enviar otros 34 000 soldados a ese país. Ningún ejército es capaz de garantizar la supervivencia de sus hombres en Afganistán, ¿y se supone que debemos garantizar que las vidas de los inmigrantes que enviamos de regreso a ese país no corren peligro? Esta situación es una burla, y el ACNUR tampoco la acepta, ya que ha recomendado vivamente a los Estados miembros que no continúen con las deportaciones de este tipo. En segundo lugar, las expulsiones colectivas están rodeadas de ambigüedad. Todos —y yo la primera— acogemos con gran satisfacción que la Carta de los Derechos Fundamentales tendrá carácter vinculante. Su artículo 19, apartado 1 establece lo siguiente: «Se prohíben las expulsiones colectivas». Y ahora usted nos dice que no se trata de una expulsión colectiva. El señor Billström tiene una forma encantadora de expresarlo, pues nos dice que se trata de una movilización razonable de recursos. Pronto nos venderán los vuelos chárter conjuntos de la misma manera como el hecho de compartir coche para luchar contra el cambio climático. Hay límites para todo, ¿pero dónde están? Pues bien, le diré en mi calidad de representante electa del Pas-de-Calais, donde se encuentran muchos afganos —lo que dio lugar a estas deportaciones organizadas por el señor Besson en Francia— que cuando el Gobierno decida comunicar que organizará una operación conjunta de retorno para convertirlo en un evento mediático, habrá detenciones en Pas-de-Calais: detenciones colectivas que, por tanto, son ilegales por ser discriminatorias. Por ello no veo garantía alguna en lo que ha dicho, señor Barrot, es decir, que ha sido una operación conjunta de retorno de personas a las que se consideró inmigrantes ilegales tras una evaluación personal. Ésta es sin lugar a dudas un caso de expulsión colectiva porque se produjo una detención colectiva."@es21
"− Austatud juhataja! Kõigepealt tahaksin ma väljendada oma heameelt tänase arutelu üle, kuna on selge, et riigipead ja valitsusjuhid lootsid sellele, et ebaseaduslike sisserändajate Euroopa Liidust Afganistani saab toimuma käratult, kuid nii see ei läinud. Nii ei läinud see kahel põhjusel: esiteks seetõttu, et Euroopa Komisjon on Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa valitsustelt nõudnud teavet, ja see on hea, ning teiseks seetõttu, et me seda küsimust täna siin arutame. Küsimused on juba esitatud. Kas Afganistan on ohutu riik? Noh, peaksime seda küsima Barack Obamalt, kes äsja otsustas saata sinna 34 000 sõdurit. Ükski armee ei suuda tagada oma meeste ellujäämist Afganistanis ning meie peaksime suutma tagada, et nimetatud riiki tagasisaadetud sisserändajate elu ei ole ohus? Selline olukord on naeruväärne ning ka UNCHR ei talu seda, soovitades soojalt liikmesriikidel sedalaadi deporteerimisi enam mitte ette võtta. Teiseks, kollektiivseid väljasaatmisi ümbritseb ebaselgus. Igaüks − ja üle kõige mina ise − tervitab seda, et tulevikus muutub põhiõiguste harta siduvaks. Artikli 19 lõige 1: „Kollektiivne väljasaatmine on keelatud”. Te väidate mulle, et tegemist ei ole kollektiivse väljasaatmisega. Tobias Billström väljendas seda nii armsasti, öeldes, et tegemist on mõistliku ressursside mobiliseerimisega. Varsti püütakse meile tšarterlendude vajalikkust selgitada samamoodi nagu vajadust globaalse soojenemise vältimiseks jagada autot kellegi teisega. Kuid on piirid! Millised need piirid on? Ma võin teile öelda kui valitud esindaja Pas-de-Calais’st, kus on palju afgaane − kes on Bessoni algatatud deporteerimiste põhjuseks −, et kui Prantsusmaa valitsus otsustab kommunikatsiooni eesmärgil korraldada kollektiivse tagasisaatmise ja teha sellest meediasündmuse, siis toimuvad Pas-de-Calais’s arreteerimised: kollektiivsed arreteerimised, mis on ebaseaduslikult, sest need on diskrimineerivad. Seetõttu ei saa me absoluutselt garanteerida, mida te väidate, Jacques Barrot, nimelt, et tegemist on ühisoperatsiooniga, mis hõlmab inimesi, kes individuaalse hinnangu kohaselt on ebaseaduslikud sisserändajad. Tegemist on tõepoolest kollektiivse väljasaatmisega, sest toimusid kollektiivsed arreteerimised."@et5
"Arvoisa puhemies, aluksi haluaisin sanoa, että olen hyvin iloinen siitä, että meillä on tänään tämä keskustelu, koska on selvää, että valtioiden ja hallitusten päämiehet olivat odottaneet, että laittomien maahanmuuttajien karkotus Euroopan unionista Afganistaniin olisi hoitunut ilman mitään hämminkiä. Niinhän ei kuitenkaan ole. Niin ei ole, ja siihen on kaksi syytä: ensinnäkin Euroopan komissio on pyytänyt tietoja Yhdistyneeltä kuningaskunnalta ja Ranskan hallitukselta, mikä on hyvä asia, ja toiseksi meillä on tänään tätä aihetta koskeva keskustelu. Asiasta on jo esitetty kysymyksiä. Onko Afganistan turvallinen maa? No, sitä pitäisi kysyä Barack Obamalta, joka on juuri päättänyt lähettää sinne 34 000 sotilasta. Mikään armeija ei pysty takaamaan miestensä henkeä Afganistanissa. Pitäisikö meidän muka kyetä takaamaan, että maahan palauttamiemme muuttajien henki ei ole vaarassa? Tilanne on naurettava, eikä myöskään UNHCR kannata sitä, koska se on antanut jäsenvaltioille suosituksen olla jatkamatta tällaisia karkotuksia. Toinen asia on, että joukkokarkotuksiin liittyy monitulkintaisuutta. Kaikki – ja minä ennen kaikkea – pitävät hyvänä asiana perusoikeuskirjan tulevaa sitovaa luonnetta. Sen 19 artiklan 1 kohdassa sanotaan: "Joukkokarkotukset kielletään". Sanotte meille, ettei tässä ollut kyse joukkokarkotuksesta. Neuvoston puheenjohtajalla Billströmillä on viehättävä tapa ilmaista asia, kun hän kertoo meille, että tämä on järkevää resurssien käyttöä. Pian meille myydään yhteisiä charterlentoja samalla tavalla kuin autoilijoiden kimppakyytejä, jotta maapallon lämpötilan nousua hillittäisiin. Kyllähän tässä on rajat! Mihin asetatte ne rajat? Voin kertoa teille edustajana, joka on valittu Pas-de-Calais’sta, missä asuu paljon afganistanilaisia – jotka ovat sitä paitsi vaikuttaneet näiden Ranskan ministeri Bessonin järjestämien palauttamisten käynnistämiseen – että kun Ranskan hallitus päättää viestintätarkoituksissa järjestää joukkopalauttamisoperaation ja kääntää sen mediatapahtumaksi, Pas-de-Calais’ssa on pidätyksiä. Ne ovat joukkopidätyksiä, ja ne ovat laittomia, koska ne ovat syrjiviä. Siksi emme ehdottomasti voi taata sitä, mitä te, varapuheenjohtaja Barrot, sanotte. Teidän mukaannehan kyseessä oli yhteinen operaatio, jossa henkilöt olisi yksilöllisen arvioinnin jälkeen todettu laittomiksi maahanmuuttajiksi. Tässä on todella kyse joukkokarkotuksesta, koska pidätys oli kollektiivinen."@fi7
"Elnök úr, először is szeretném elmondani, hogy mennyire örülök, hogy megvitatjuk ma ezt a témát, mivel a kormány- és államfők nyilvánvalóan azt várták, hogy az illegális bevándorlók Európai Unióból Afganisztánba történő kitoloncolása úgy fog menni, mint a karikacsapás, és nem ez történt. Két okból kifolyólag nem történt ez így: először is, mert az Európai Bizottság tájékoztatást kért az Egyesült Királyság kormányától és a francia kormánytól, ami jó dolog, és másodszor azért, mert mi ma itt vitát folytatunk erről a kérdésről. A kérdéseket már feltették. Biztonságos ország-e Afganisztán? Talán meg kellene kérdeznünk Obama urat, aki éppen nemrégiben döntött úgy, hogy 34 000 katonát küld oda. Egyetlen hadsereg sem képes garantálni katonái túlélését Afganisztánban, és mi képesek lennénk garantálni azt, hogy az általunk az országba visszaküldött bevándorlók élete nem fog veszélybe kerülni? Ez a helyzet egy vicc, amelybe az UNHCR sem nyugszik bele, hiszen melegen ajánlotta a tagállamoknak, hogy hagyjanak fel az ilyen típusú kitoloncolások folytatásával. Másodsorban, félreérthetőség veszi körül a kollektív kiutasításokat. Mindenki – jómagam leginkább – üdvözli, hogy az Alapjogi Charta a jövőben kötelező érvénnyel fog bírni. 19. cikk (1) pont: „Tilos a kollektív kiutasítás. Ön azt mondja, hogy ez nem kollektív kiutasítás. Billström úr bájosan fogalmaz, hiszen azt mondja, hogy az erőforrások ésszerű mobilizálásáról van szó. Nemsokára ugyanúgy próbálják majd eladni nekünk a közös légi járatok indítását, mint a közös autóhasználatot a globális felmelegedés elleni harc nevében. Vannak határok! De hol húzódnak ezek a határok? Jómagam Pas-de-Calais választott képviselőjeként, ahol sok afgán él – ráadásul ők adtak alkalmat ezekre a Bresson úr által szervezett kitoloncolásokra –, elmondhatom, hogy amikor a francia kormány kommunikációs okokból úgy dönt, hogy kollektív visszatérítési műveletet szervez és azt médiaeseménnyé teszi, akkor Pas-de-Calais-ban letartóztatásokra kerül sor: kollektív letartóztatásokra, amelyek éppen ezért illegálisak, hiszen diszkriminatívak. Ezért semmi esetre sem tudjuk garantálni azt, amiről Ön beszél, Barrot úr, azaz, hogy ez a közös művelet azokat érinti, akikről az egyéni értékeléseket követően kiderült, hogy illegális bevándorlók. Itt valóban kollektív kiutasításról van szó, mivel kollektív letartóztatásra került sor."@hu11
"Signor Presidente, vorrei innanzi tutto esprimere il mio apprezzamento per il dibattito odierno su questo argomento, perché è evidente che i capi di Stato e di governo si aspettavano che l’allontanamento di immigrati irregolari dall’Unione europea all’Afghanistan si svolgesse senza suscitare scalpore, ma non è così. Non è così per due motivi: innanzi tutto perché la Commissione europea ha richiesto informazioni ai governi di Regno Unito e Francia, fatto di per sé positivo; e in secondo luogo perché oggi stiamo dibattendo questo argomento in Aula. Le domande sono già state formulate. L’Afghanistan è forse un paese sicuro? Dovremmo forse chiederlo al presidente Obama, che ha appena deciso di inviare in Afghanistan 34 000 soldati. Nessun esercito riesce a garantire la sopravvivenza dei suoi uomini sul territorio afgano; e noi dovremmo essere in grado di garantire che le vite degli immigrati che rinviamo nel paese non siano in pericolo? E’ una situazione ridicola che neanche l’ACNUR è disposta ad accettare; motivo per cui ha caldamente raccomandato agli Stati membri di non procedere a questo tipo di espulsioni. In secondo luogo, le espulsioni collettive sono sempre ambigue. Tutti si rallegrano del futuro carattere vincolante della Carta dei Diritti fondamentali, io per prima: poiché l’articolo 19, paragrafo 1 sancisce per l’appunto il divieto alle espulsioni collettive. Ci viene detto che non si tratta di un’espulsione collettiva. Il ministro Billström pone la questione in modo affascinante, sottolineando che si tratta di un assennato impiego di risorse. Presto i voli charter congiunti ci verranno presentati alla stregua del come una strategia per combattere il riscaldamento globale. Esistono dei limiti! Ma quali sono? Ebbene, come deputata eletta a Pas-de-Calais, dove vi sono molti cittadini afghani, che tra l’altro sono all’origine delle espulsioni organizzate dal ministro Besson in Francia, posso dirvi che quando il governo francese decide di organizzare un’operazione di rimpatrio collettivo e a fini propagandistici la trasforma in un evento mediatico, a Pas-de-Calais vengono arrestate delle persone: si tratta di arresti collettivi, quindi illegali, in quanto discriminatori. Quindi, signor Commissario, non possiamo assolutamente essere certi del fatto che si tratti di un’operazione congiunta rivolta a immigrati che, a seguito di valutazioni individuali, sono risultati irregolari. E’ di fatto un caso di espulsione collettiva, a seguito di un arresto collettivo."@it12
"Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau pasidžiaugti, kad šiandien diskutuojame dėl šio klausimo, nes valstybių ir vyriausybių vadovai neabejotinai tikėjosi, kad neteisėtų migrantų deportacija iš Europos Sąjungos į Afganistaną bus įvykdyta tyliai ir nesukels jokio triukšmo, bet jų lūkesčiai nepasiteisino. Jų lūkesčiai nepasiteisino dėl dviejų priežasčių: pirma, Europos Komisija paprašė informacijos iš Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos vyriausybių ir tuo džiaugiamės, antra, šiandien šiuo klausimu diskutuojame čia, Parlamente. Jau buvo klausta, ar Afganistanas yra saugi šalis. Gal mums vertėtų paklausti prezidento B. Obamos, kuris ką tik nusprendė nusiųsti ten 34 000 karių. Jokia kariuomenė negali garantuoti, kad jos kariai grįš gyvi iš Afganistano, tad ar mes galime būti tikri, kad migrantų, kuriuos išsiunčiame atgal į šią šalį, gyvybei negresia pavojus? Tai juokinga ir Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras su šia padėtimi taip pat nesitaiksto, nes jis draugiškai patarė valstybėms narėms susilaikyti nuo tokios rūšies deportacijos operacijų. Antra, kolektyvinio išsiuntimo sąvoka nėra aiški. Visi – aš labiausiai – džiaugsis, jei ateityje Pagrindinių teisių chartijos 19 straipsnio 1 dalis, kurioje teigiama, kad kolektyvinis išsiuntimas draudžiamas, taps privaloma. Aiškinate mums, kad tai nėra kolektyvinis išsiuntimas. T. Billström ramina mus, sakydamas, kad tai protinga išteklių mobilizacija. Netrukus bus bandoma įtikinti mus, kad bendri užsakomieji skrydžiai, kaip ir bendro naudojimo automobilių parkas, padės kovoti su klimato kaita. Juk turi būti ribos! Kaip išrinktoji atstovė iš Pa de Kalės, kur gyvena daug afganų, – būtent jie tapo postūmiu deportacijoms, kurias prezidentas E. Besson organizavo Prancūzijoje, – galiu pasakyti jums, kad kai Prancūzijos vyriausybė nutarė organizuoti kolektyvinę migrantų grąžinimo operaciją ir plačiai paskelbė apie tai žiniasklaidoje, Pa de Kalėje pasipylė masiniai imigrantų suėmimai: kolektyviniai suėmimai, kurie nėra teisėti, nes jie grindžiami diskriminaciniu požiūriu į migrantus. Todėl esame visiškai tikri, kad tai nebuvo jungtinė išsiuntimo operacija, kaip teigiate, pone J. Barrot, įvykdyta atlikus individualų patikrinimą ir nustačius, kad tie asmenys yra neteisėti migrantai. Iš tikrųjų tai buvo kolektyvinio išsiuntimo operacija, nes šie asmenys buvo kolektyviai suimti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pirmkārt, es vēlētos izteikt savu gandarījumu par to, ka mēs šodien debatējam par šo jautājumu, jo ir skaidrs, ka valstu un valdību vadītāji bija cerējuši, ka nelikumīgo migrantu izraidīšana no Eiropas Savienības uz Afganistānu tiks veikta bez jebkādas kņadas, un tas tā nav. Tas tā nav divu iemeslu dēļ: pirmkārt, tādēļ, ka Eiropas Komisija ir pieprasījusi informāciju no Apvienotās Karalistes valdības un Francijas valdības, un tas ir labi, un, otrkārt, tādēļ, ka mums šodien notiek debates par šo tematu. Jautājumi jau ir tikuši uzdoti. Vai Afganistāna ir droša valsts? Nu, tas mums ir jājautā kungam, jo viņš tikko ir nolēmis sūtīt uz turieni 34 000 karavīru. Neviena armija nevar garantēt savu cilvēku izdzīvošanu Afganistānā, un vai mēs domājam, ka būsim spējīgi garantēt, ka netiks apdraudētas to migrantu dzīvības, kurus mēs nosūtām atpakaļ uz šo valsti? Tas nav nopietni, un ANO Augstākā komisāra Bēgļu lietu pārvalde arī ar to nesamierinās, jo tā ir silti ieteikusi dalībvalstīm neturpināt šāda veida izraidīšanu. Otrkārt, ir neskaidrības saistībā ar kolektīvu izraidīšanu. Ikviens — un es, jo īpaši — atzinīgi vērtē Pamattiesību hartas turpmāko saistošo raksturu. 19. panta 1. punkts: „Kolektīva izraidīšana ir aizliegtas.” Jūs sakāt mums, ka tā nav kolektīva izraidīšana. kungs ārkārtīgi jauki mums paskaidroja, ka tā ir saprātīga resursu mobilizācija. Drīz kopīgi čarterlidojumi tiks mums ieteikti tieši tāpat kā automašīnu kopīga lietošana cīņā pret globālo sasilšanu. Tam ir robežas! Un kādas ir šīs robežas? Kā ievēlēta pārstāve no Padekalē, kur ir daudz afgāņu, kuri turklāt bijuši par iemeslu šīm kunga organizētajām izraidīšanām Francijā, es varu jums pateikt, ka tad, kad komunikācijas nolūkā Francijas valdība nolemj organizēt kolektīvas atgriešanas operāciju un pārvērst to par plašsaziņas līdzekļu pasākumu, Padekalē notiek aresti: kolektīvi aresti, kas ir nelikumīgi tādēļ, ka tie ir diskriminējoši. Tādēļ mēs noteikti nevaram garantēt to, ko jūs kungs, sakāt, proti, ka tā ir kopīga operācija attiecībā uz cilvēkiem, kuri pēc individuālas izvērtēšanas ir atzīti par nelikumīgiem migrantiem. Šis patiešām ir kolektīvas izraidīšanas gadījums, jo notika kolektīvs arests."@lv13
"Monsieur le Président, d'abord, je voudrais me féliciter qu'il y ait un débat aujourd'hui sur ce sujet parce qu'il est clair que les chefs d'État et de gouvernement avaient prévu que le renvoi de migrants en situation non régulière sur le territoire européen vers l'Afghanistan se passe comme une lettre à la poste, et ce n'est pas le cas. Pour deux raisons: d'abord, parce que la Commission européenne a demandé des informations aux gouvernements britannique et français, et c'est une bonne chose, et deuxièmement, parce que nous avons, aujourd'hui, un débat sur ce sujet. Les questions ont d'ores et déjà été bien adressées. Est-ce que l'Afghanistan est un pays sûr? Eh bien, il faudrait le demander à M. Obama qui vient de décider d'y envoyer 34 000 soldats. Aucune armée n'est capable de garantir la survie de ses hommes en Afghanistan, et nous serions capables de garantir que les migrants que nous renvoyons dans ce pays ne verraient pas leur vie mise en danger? C'est une plaisanterie, que ne supporte pas non plus le HCR, qui a recommandé chaleureusement aux États membres de ne pas procéder à ce type de refoulement. Deuxième chose, il y a une ambiguïté sur les expulsions collectives. Tout le monde se félicite, et moi la première, du caractère contraignant demain de la charte des droits fondamentaux. Article 19, paragraphe 1: "Les expulsions collectives sont interdites". Vous nous dites que ce n'est pas une expulsion collective. M. Billström a un mot charmant, puisqu'il nous dit que c'est une mobilisation raisonnable des ressources. Bientôt, on va nous vendre les charters communs comme du covoiturage au nom de la lutte contre les gaz à effet de serre. Il y a des limites! Et ces limites, où sont-elles? Eh bien, moi, je peux vous dire, pour être élue dans le Pas-de-Calais, où il y a beaucoup d'Afghans – et qui ont donné lieu d'ailleurs à ces retours organisés par M. Besson en France –, que lorsque, pour des raisons de communication, le gouvernement français décide de médiatiser, d'organiser une opération de retour collectif, il y a dans le territoire du Pas-de-Calais des arrestations, des arrestations collectives, donc illégales parce que discriminées. On ne peut donc absolument pas garantir ce que vous dites, Monsieur Barrot, à savoir que c'est une opération conjointe pour des gens qui se sont trouvés en situation non régulière après des procédures individuelles. Il y a bien une expulsion collective parce que arrestation collective."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil om te beginnen zeggen hoe blij ik ben dat wij vandaag over dit onderwerp debatteren omdat het duidelijk is dat de staatshoofden en regeringsleiders hadden verwacht dat er geen haan zou kraaien naar de repatriëring van illegale migranten vanuit de Europese Unie naar Afghanistan, hetgeen echter wel het geval is. Om twee redenen: ten eerste omdat de Europese Commissie de Britse en Franse regering om informatie heeft gevraagd – een goede zaak – en ten tweede omdat wij vandaag een debat houden over dit onderwerp. De vragen zijn al gesteld. Is Afghanistan een veilig land? Nu, dit zouden we moeten vragen aan de heer Obama die net heeft besloten er 34 000 militairen naar toe te sturen. Geen enkel leger kan garanderen dat er geen militairen zullen sneuvelen in Afghanistan, en wij zouden wel de garantie kunnen geven dat de door ons naar dit land teruggestuurde migranten niet zullen hoeven te vrezen voor hun leven? Deze situatie is een grap, één waarom ook de UNHCR niet kan lachen: deze heeft de lidstaten op het hart gedrukt niet door te gaan met dit soort uitzettingen. Een tweede punt is de ambiguïteit van de gezamenlijke repatriëringen. Ik ben de eerste om – net als alle anderen – het toekomstige dwingende karakter van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie toe te juichen. Artikel 19, lid 1: “Collectieve uitzetting is verboden.” U zegt dat dit geen collectieve uitzetting is. De heer Billström noemt het heel charmant een verstandig gebruik van middelen. Binnenkort worden de gemeenschappelijke chartervluchten ons verkocht ter bestrijding van de broeikasgassen, net als bij carpoolen. Waar ligt de grens? Welnu, als gekozen afgevaardigde uit Pas-de-Calais, waar veel Afghanen zijn – die overigens aanleiding hebben gegeven tot deze in Frankrijk door de heer Besson georganiseerde repatriëringen – kan ik u zeggen dat wanneer de Franse regering voor communicatiedoeleinden besluit een gezamenlijke terugkeeroperatie te organiseren en er een mediacircus van te maken, er in Pas-de-Calais collectieve, discriminerende en dus onrechtmatige arrestaties plaatsvinden. Mijnheer Barrot, wij kunnen dus absoluut niet garanderen dat het hier, zoals u zegt, gaat om een gezamenlijke terugkeeroperatie voor mensen die na een individuele beoordeling zijn aangemerkt als illegale migranten. Er is hier wel degelijk sprake van collectieve uitzetting omdat er een collectieve arrestatie aan vooraf is gegaan."@nl3
"Panie przewodniczący! Po pierwsze pragnę wyrazić ogromne zadowolenie, że rozmawiamy dziś na ten temat, gdyż jasne jest, że głowy państw i rządów spodziewały się, że wydalenie nielegalnych migrantów z Unii Europejskiej do Afganistanu zostanie przeprowadzone bez rozgłosu, a stało się inaczej. Stało się inaczej z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, że Komisja Europejska zwróciła się o informacje do rządu Zjednoczonego Królestwa i rządu francuskiego, a to dobrze, i po drugie, ponieważ dzisiaj odbywa się na ten temat debata. Pytanie już padło. Czy Afganistan jest krajem bezpiecznym? No cóż, powinniśmy o to zapytać prezydenta Obamę, gdyż właśnie postanowił wysłać tam 34 tysięcy żołnierzy. Żadne wojsko nie jest w stanie zagwarantować przeżycia swoim żołnierzom w Afganistanie, więc jak mamy zagwarantować ochronę życia migrantów wydalanych przez nas do tego kraju? Ta sytuacja to kpina i również UNHCR jej nie toleruje, gorąco nakłaniając państwa członkowskie, by nie prowadziły tego rodzaju wydaleń. Po drugie kwestia zbiorowych wydaleń budzi wątpliwości. Wszyscy – ze mną na czele – z zadowoleniem przyjmujemy wiążący charakter Karty praw podstawowych. W jej art. 19 ust. 1 czytamy: „Wydalenia zbiorowe są zakazane”. Przekonuje nas pan, że to nie jest przymusowe wydalenie. Pan minister Billström formułuje to w dość uroczy sposób, mówiąc, że mamy tu do czynienia z uzasadnioną mobilizacją zasobów. Niedługo będzie nam się wmawiać, że wspólne loty czarterowe to wspólne korzystanie z samochodu w walce z globalnym ociepleniem. Są pewne granice! Tylko jakie? No cóż, mogę państwu powiedzieć, jako wybrana przedstawicielka okręgu Pas-de-Calais, w którym przebywa wielu Afgańczyków – którzy na dodatek wywołali te wydalenia zorganizowane przez ministra Bessona we Francji – że gdy francuski rząd podejmuje decyzję, dla celów komunikacyjnych, o zorganizowaniu operacji zbiorowego wydalenia i zamienieniu jej w wydarzenie medialne, w Pas-de-Calais dochodzi do aresztowań: aresztowań zbiorowych, które są w związku z tym nielegalne z racji dyskryminującego charakteru. Dlatego też zdecydowanie nie możemy potwierdzić pańskich słów, panie komisarzu, mianowicie, że jest to wspólna operacja obejmująca ludzi, którzy zostali uznani za nielegalnych migrantów na podstawie indywidualnej oceny. W rzeczywistości mamy do czynienia ze zbiorowym wydaleniem, gdyż doszło do zbiorowego aresztowania."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria, em primeiro lugar, de dizer que me apraz registar o debate que hoje estamos a ter sobre este tema, porque é claro que os Chefes de Estado e de Governo tinham previsto que o repatriamento de migrantes em situação irregular da União Europeia para o Afeganistão se processaria sem levantar celeuma, o que não é o caso. E não é o caso por duas razões: primeiro, porque a Comissão Europeia solicitou informações aos Governos britânico e francês, o que é louvável, e segundo, porque estamos hoje a debater este assunto. Já foram colocadas questões. Será o Afeganistão um país seguro? Por que não perguntá-lo ao Presidente Obama, que tomou agora a decisão de enviar para lá 34 000 soldados? Nenhum exército está em condições de garantir a sobrevivência dos seus homens no Afeganistão e seríamos nós capazes de assegurar que a vida dos migrantes que obrigamos a regressar àquele país não corre perigo? Esta situação é absurda e não é tolerada pelo próprio ACNUR, que vivamente recomendou aos Estados-Membros que não levem a efeito deportações deste tipo. Em segundo lugar, há uma ambiguidade em torno das expulsões colectivas. Toda a gente saúda – a começar por mim – o futuro carácter vinculativo da Carta dos Direitos Fundamentais. Artigo 19.º, n.º 1: “São proibidas as expulsões colectivas”. O Senhor Comissário diz-nos que esta não é uma expulsão colectiva. O senhor Ministro Billström tem um modo cativante de se exprimir quando nos diz que se trata de uma racional mobilização de recursos. Só falta agora que os voos fretados em comum nos sejam impingidos como uma forma mais de transporte colectivo apta para fazer face ao aquecimento global. Há limites para tudo! E quais são esses limites? Posso dizer-vos, na qualidade de representante eleita em Pas-de-Calais, onde há muitos afegãos – que, aliás, deram lugar a estes repatriamentos organizados pelo senhor Ministro Besson em França -, que, quando o Governo francês decide, por razões de comunicação, organizar uma operação de regresso colectivo e transformá-la num evento mediático, se verificam detenções em Pas-de-Calais: detenções colectivas, logo ilegais, porque discriminatórias. Em consequência, Senhor Comissário Barrot, não podemos de todo garantir o que diz, a saber, que está em causa uma operação conjunta envolvendo pessoas que, na sequência de avaliações individuais, foram identificadas como migrantes irregulares. Trata-se, na verdade, de um caso de expulsão colectiva, porque antecedida de uma detenção colectiva."@pt17
"Dle preşedinte, în primul rând, aş dori să vă spun că sunt foarte mulţumită pentru că dezbatem astăzi şi aici acest aspect, deoarece este clar că şefii de state şi de guverne se aşteptau ca deportarea imigranţilor ilegali din Uniunea Europeană în Afganistan să fie efectuată fără prea mare zgomot, şi nu este cazul. Şi aceasta din două motive: în primul rând, deoarece Comisia Europeană a solicitat informaţii guvernului Regatului Unit şi guvernului Franţei, ceea ce este un lucru bun, şi, în al doilea rând, deoarece astăzi avem o dezbatere asupra acestui subiect. S-au adresat deja întrebări. Afganistanul este o ţară sigură? Ei bine, ar trebui să-i adresăm această întrebare dlui Obama, deoarece acesta tocmai a decis să trimită 34 000 de soldaţi acolo. Nicio armată nu poate să garanteze supravieţuirea oamenilor săi în Afganistan şi noi ar trebui să putem garanta că vieţile imigranţilor pe care-i trimitem înapoi în această ţară nu vor fi puse în pericol? Această situaţie este o farsă pe care nu o tolerează nici Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi (ICNUR), care a recomandat cu căldură statelor membre să nu continue cu acest gen de deportări. În al doilea rând, există ambiguitate în jurul expulzărilor colective. Toată lumea – şi eu mai ales – salută caracterul obligatoriu pe care îl va avea Carta drepturilor fundamentale. Articolul 19 alineatul (1): „Expulzările colective sunt interzise.” dvs. ne spuneţi că aceasta nu este o expulzare colectivă. Dl Billström ne prezintă această situaţie într-o lumină favorabilă, spunându-ne că este vorba de o mobilizare rezonabilă de resurse. În curând, zborurile charter comune ne vor fi vândute în acelaşi mod ca ideea folosirii în comun a maşinii pentru a combate încălzirea globală! Există limite! Şi care sunt aceste limite? Ei bine, vă pot spune, ca reprezentant ales din Pas-de-Calais, unde există mulţi afgani – care au făcut obiectul acestor deportări organizate de dl Besson în Franţa – că, atunci când guvernul francez decide, din motive de imagine, să organizeze o operaţiune de returnare colectivă şi să o transforme într-un eveniment media, au loc arestări în Pas-de-Calais: arestări colective, care sunt prin urmare ilegale, deoarece sunt discriminatorii. Prin urmare, nu putem garanta absolut deloc ceea ce spuneţi, dle Barrot, şi anume că aceasta este o operaţiune comună pentru persoane care, în urma evaluărilor individuale, au fost considerate migranţi ilegali. Acesta este într-adevăr un caz de expulzare colectivă deoarece a existat o arestare colectivă."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcela povedať, že som veľmi rada, že dnes diskutujeme o tejto záležitosti, pretože je zrejmé, že vedúci predstavitelia štátov a predsedovia vlád očakávali, že deportácia nelegálnych migrantov z Európskej únie do Afganistanu prebehne bez nejakého rozruchu, ale nebolo to tak. Nie je to tak z dvoch dôvodov: po prvé preto, lebo Európska komisia si vyžiadala informácie od vlády Spojeného kráľovstva aj francúzskej vlády, čo je dobré, a po druhé preto, lebo dnes máme rozpravu na túto tému. Otázky už padli. Je Afganistan bezpečná krajina? Nuž, možno by sme sa mali opýtať pána Obamu, keďže práve rozhodol, že tam vyšle 34 000 vojakov. Žiadna armáda nedokáže zaručiť, že jej muži prežijú Afganistan, a my vraj máme zaručiť, že životy prisťahovalcov, ktorých sme poslali späť do tejto krajiny, nebudú v nebezpečenstve? Táto situácia je žart, ale ani úrad UNHCR sa k nemu nepridáva, keďže členským štátom vrelo odporučil, aby nepokračovali v deportáciách tohto druhu. Po druhé, s hromadným vyhostením sa spája istá nejednoznačnosť. Každý – a predovšetkým ja – víta budúci záväzný charakter Charty základných práv. Článok 19 ods. 1: „Hromadné vyhostenie je zakázané.“ Povedzte nám, či toto nie je hromadné vyhostenie? Pán Billström to elegantne vyjadril, keď nám povedal, že ide o rozumnú mobilizáciu prostriedkov. Čoskoro nám budú vnucované spoločné nájomné lety podobne, ako sa nám vnucuje spoločné využívanie automobilov na boj proti globálnemu otepľovaniu. Všetko má svoje hranice! A kde sú tie hranice? Ako volená zástupkyňa z Pas-de-Calais, kde je veľa Afgancov – čo navyše viedlo aj k týmto deportáciám, ktoré vo Francúzsku organizoval pán Besson –, vám môžem povedať, že keď sa francúzska vláda rozhodne z komunikačných dôvodov usporiadať operáciu hromadného vrátenia a urobiť z nej mediálnu udalosť, v Pas-de-Calais dochádza k zatýkaniam: hromadným zatýkaniam, ktoré sú teda protizákonné, lebo sú diskriminačné. Preto absolútne nemôžeme zaručiť, čo hovoríte, pán Barrot, a to konkrétne to, že ide o spoločnú operáciu pre ľudí, pri ktorých sa po individuálnom posúdení zistilo, že sú nelegálni migranti. Skutočne ide o prípad hromadného vyhostenia, lebo tu existovalo hromadné zatknutie."@sk19,19
"Gospod predsednik, najprej bi želela povedati, kako zadovoljna sem, da danes razpravljamo o tem vprašanju, saj je jasno, da so voditelji držav ali vlad pričakovali, da bo izgon nezakonitih priseljencev iz Evropske unije v Afganistan izveden brez kakršnega koli vznemirjanja, vendar ni tako. In ni tako iz dveh razlogov: prvič, ker je Evropska komisija od vlade Združenega kraljestva in vlade Francije zahtevala informacije, kar je dobro, in drugič, ker danes razpravljamo o tej temi. Vprašanja so bila že zastavljena. Je Afganistan varna država? To bi morali vprašati gospoda Obamo, saj se je pravkar odločil, da tja pošlje 34 000 vojakov. Nobena vojska ne more zagotoviti preživetja svojih mož v Afganistanu, mi pa naj bomo sposobni zagotoviti, da življenja priseljencev, ki jih vračamo v to državo, ne bodo ogrožena? Ta položaj je šala in tega ne bo dopustil niti Visoki komisariat Združenih narodov za begunce, saj je državam članicam toplo priporočil, naj ne nadaljujejo s takšnimi izgoni. Drugič, skupinske izgone obdaja dvoumnost. Vsi – in predvsem sama – pozdravljamo prihodnji zavezujoč značaj Listine o temeljnih pravicah. Člen 19(1): „Skupinski izgoni so prepovedani“. Govorite nam, da to ni skupinski izgon. Gospod Billström to govori na očarljiv način, saj nam pravi, da je to smiselna uporaba virov. Kmalu se nam bo čarterske lete hvalilo na enak način kot skupna uporaba avtomobila za boj proti globalnemu segrevanju. Obstajajo meje! In kakšne so te meje? Kot izvoljena predstavnica iz Pas-de-Calais, kjer je veliko Afganistancev – ki so bili razlog za te izgone, ki jih je v Franciji organiziral gospod Besson –, vam lahko povem, da ko se francoska vlada za namene komunikacije odloči, da bo organizirala operacijo skupinskega vračanja in jo spremenila v medijski dogodek, v Pas-de-Calais pride do aretacij: skupinskih aretacij, ki so potemtakem nezakonite, ker so diskriminatorne. Zato nikakor ne moremo zagotoviti tega, kar pravite, gospod Barrot, in sicer, da je to skupna operacija za ljudi, za katere se je po posameznih presojah ugotovilo, da so nezakoniti priseljenci. To je resnično primer skupinskega izgona, ker je prišlo do skupinske aretacije."@sl20
"Herr talman! Till att börja med vill jag tala om hur glad jag är över att vi håller en debatt om den här frågan i dag, eftersom det står klart att stats- och regeringscheferna förväntat sig att utvisningen av olagliga migranter från EU till Afghanistan skulle kunna genomföras utan någon uppståndelse, och så blev det inte. Det blev inte så av två skäl: för det första därför att Europeiska kommissionen har begärt information från Storbritanniens och Frankrikes regeringar, vilket är bra, och för det andra därför att vi håller en debatt i frågan i dag. Det har redan ställts frågor. Är Afghanistan ett säkert land? Det tycker jag vi borde fråga Barack Obama om, eftersom han just beslutat att skicka 34 000 soldater dit. Ingen armé kan garantera överlevnaden för sina män i Afghanistan, och ska vi då kunna garantera att de migranter som vi skickar tillbaka dit inte utsätts för livsfara? Det här är ett skämt som inte heller UNHCR ställer upp på, eftersom man varmt rekommenderat medlemsstaterna att inte gå vidare med utvisningar av det här slaget. För det andra råder det oklarhet kring kollektiva utvisningar. Alla – och i synnerhet jag själv – välkomnar att stadgan om de grundläggande rättigheterna blir bindande i framtiden. I artikel 19.1 står: ”Kollektiva utvisningar skall vara förbjudna.” Ni säger att det här inte är någon kollektiv utvisning. Tobias Billström uttrycker sig på ett förtjusande sätt när han säger att det handlar om ett effektivt resursutnyttjande. Snart kommer gemensamma chartrade flygningar att säljas in på samma sätt som bilpooler för att motverka global uppvärmning. Det finns gränser! Och vilka är då de gränserna? Ja, jag företräder Pas-de-Calais, där det finns många afghaner – vilket dessutom gett upphov till de utvisningar som organiserats av Eric Besson i Frankrike. Jag kan berätta att när den franska regeringen av kommunikationsskäl beslutar att anordna ett kollektivt återsändande och göra det till en mediehändelse sker det gripanden i Pas-de-Calais: kollektiva gripanden som är olagliga därför att de är diskriminerande. Vi kan därför absolut inte ge de garantier ni talar om, herr Barrot, dvs. att detta är en gemensam insats för personer som, efter individuella bedömningar, befunnits vara olagliga migranter. Här handlar det definitivt om kollektiv utvisning eftersom det gjordes ett kollektivt gripande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"car pooling"12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph