Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-24-Speech-2-294"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091124.32.2-294"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, officially I could now sum up the parts of our 27-page resolution that are most relevant for the other groups, but I will not. I would like to share the following story with you. On a British Airways flight from Johannesburg, a well-off, middle-aged white South African lady found herself sitting next to a black man. She called the stewardess over to complain about her seating. ‘What seems to be the problem, Madam?’ ‘Well, can’t you see?’ she said, ‘I can’t possibly sit next to this disgusting human. Find me another seat!’ A few minutes later, the stewardess returned. ‘Madam, unfortunately, as I suspected, economy class is full. I have spoken to the cabin services director and Club is also full. However, we do have one seat in first class.’ Before the South African lady had a chance to answer, the stewardess continued, ‘It is quite exceptional to make this kind of upgrade, but given the circumstances the captain felt that it was outrageous that someone should be forced to sit next to such an obnoxious person.’ She then turned to the black man sitting next to the South African lady and said, ‘Sir, if you would like to get your things, I have a seat ready for you in first class up at the front.’ The surrounding passengers gave a standing ovation while the black man walked up to first class. Now, what has this got to do with us? Do we consider others inferior? The white South African lady would shock us all. But that was obviously an extreme example. However, I do think that some of our colleagues in the EPP in particular, but also in the Council, understand perfectly what I am trying to say here. The other group, my group, firmly believes in a Europe which people can understand, trust and believe in. Such a Europe must be based on human rights, fundamental freedoms, democracy, the rule of law and, yes, true equality for all. It is high time to tackle all forms of discrimination on all grounds, including on the basis of sexual orientation."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nyní bych mohla oficiálně zrekapitulovat ony pasáže našeho dvaceti sedmi stránkového usnesení, které mají pro ostatní skupiny největší význam, ale neudělám to. Raději se s vámi podělím o následující příběh. Jisté dobře situované dámě ve středních letech, bělošce původem z Jihoafrické republiky, se na letu společnosti British Airways z Johannesburgu poštěstilo, že seděla vedle černocha. Zavolala si letušku, aby si mohla na vzniklou situaci stěžovat. „Není něco v pořádku, paní?“ Odpověděla: „Copak to sama nevidíte? Nemohu přece sedět vedle tohoto odporného člověka. Najděte mi jiné místo!“ Letuška byla za několik minut zpátky. „Paní, naneštěstí se potvrdila moje domněnka, turistická třída je plně obsazena. Hovořila jsem s vedoucím kabiny a salon je také plný. Máme však ještě jedno místo v první třídě.“ Letuška však oné dámě z Jižní Afriky nedala příležitost k tomu cokoliv říci a pokračovala: „Takovouto výměnu za lepší místo děláme jen velmi výjimečně, ale vzhledem k okolnostem kapitán letadla považoval za hrubě ponižující, aby byl někdo nucen sedět vedle takové nepříjemné osoby.“ Pak se obrátila na onoho černocha sedícího vedle zmíněné dámy a řekla: „Pane, pokud byste si chtěl přesednout, mám pro vás připravené místo vpředu v první třídě.“ Cestující, kteří toho byli svědky, vstali a přesun onoho černého muže do první třídy doprovodili potleskem. Co má tento příběh s námi společného? Považujeme druhé lidi za méněcenné? Bílá Jihoafričanka by nás všechny pobouřila. Pochopitelně to byl krajní příklad. Jsem však toho názoru, že někteří naši kolegové zvláště v PPE, ale také v Radě, velmi dobře chápou, co se zde snažím vyjádřit. Jiná skupina, totiž moje skupina, pevně věří v Evropu, které mohou lidé rozumět, důvěřovat jí a věřit v ni. Taková Evropa musí být založena na lidských právech, základních svobodách, demokracii, právním státě a, ano, na opravdové rovnosti všech. Je nejvyšší čas skoncovat se všemi formami diskriminace ze všech možných důvodů včetně diskriminace na základě sexuální orientace."@cs1
"Hr. formand! Jeg kunne nu officielt sammenfatte de dele af den 27 sider lange beslutning, som er mest relevant for de andre grupper, men det vil jeg ikke. Jeg vil gerne fortælle Dem følgende historie. På et British Airways-fly fra Johannesburg skulle en velhavende, midaldrende hvid sydafrikansk kvinde sidde ved siden af en sort mand. Hun kaldte på stewardessen for at klage over sin siddeplads. "Hvad er problemet, frue?" "Kan De ikke se det?", sagde hun, "Jeg kan under ingen omstændigheder sidde ved siden af dette modbydelige menneske. Find mig et andet sæde!" Efter et par minutter kom stewardessen tilbage. "Frue, som jeg frygtede, er der desværre ikke flere pladser på økonomiklasse. Jeg har talt med kabinechefen, og Club er også fuldt optaget. Vi har dog et ledigt sæde på første klasse." Før den sydafrikanske kvinde havde en chance for at svare, fortsatte stewardessen, "Det er ret usædvanligt at foretage en sådan opgradering, men i den givne situation følte kaptajnen, at det var skandaløst at være tvunget til at sidde ved siden af sådan en ubehagelig person." Hun vendte sig derefter mod den sorte mand, der sad ved siden af den sydafrikanske kvinde, og sagde, "Hvis De er så venlig at samle Deres ting, har jeg et sæde klar til Dem på første klasse oppe foran." Den sorte mand blev mødt med et stående bifald fra de andre passagerer, mens han gik op på første klasse. Men hvad har det med os at gøre? Betragter vi andre som ringere? Den hvide sydafrikanske kvinde ville have forarget os alle. Men det var naturligvis et ekstremt eksempel. Jeg tror dog nok, at nogle af vores kolleger, især i PPE, men også i Rådet, udmærket forstår, hvor jeg vil hen med dette. Den anden gruppe, min gruppe, går stærkt ind for et Europa, som folk kan forstå, have tillid til og tro på. Et sådant Europa skal bygge på menneskerettigheder, grundlæggende frihedsrettigheder, demokrati, retsstaten og, ja, ægte ligestilling for alle. Det er på høje tid, at vi tackler alle former for forskelsbehandling af enhver årsag, også på grund af seksuel orientering."@da2
"Herr Präsident, von Amts wegen könnte ich nun die Teile unserer 27-seitigen Entschließung zusammenfassen, die für die anderen Fraktionen am wichtigsten sind, aber das werde ich nicht tun. Ich möchte Ihnen folgende Geschichte erzählen. Auf einem British Airways-Flug von Johannesburg fand sich eine gut situierte, weiße Südafrikanerin mittleren Alters neben einem Farbigen wieder. Sie rief die Stewardess herbei, um sich über den ihr zugewiesenen Sitzplatz zu beschweren. „Was haben Sie für ein Problem, meine Dame?“ „Nun, sehen Sie das nicht selbst?“, sagte sie, „Ich kann ja wohl schlecht neben diesem abscheulichen Menschen sitzen. Suchen Sie mir einen anderen Platz!“ Einige Minuten später kam die Stewardess zurück. „Meine Dame, wie ich vermutet habe, ist die Economy Class leider voll besetzt. Ich habe mit dem Leiter des Kabinenservices gesprochen und im Club ist ebenfalls nichts frei. Wir haben jedoch noch einen Platz in der ersten Klasse.“ Bevor die Südafrikanerin darauf antworten konnte, fuhr die Stewardess fort: „So ein Upgrade ist zwar ziemlich außergewöhnlich, aber in Anbetracht der Umstände war der Kapitän der Meinung, es sei unerhört, jemanden zu zwingen, neben so einer widerwärtigen Person zu sitzen.“ Dann wandte sie sich an den Farbigen neben der Südafrikanerin und sagte: „Mein Herr, wenn Sie ihre Sachen nehmen möchten, ich habe einen Sitz für Sie vorne in der Ersten Klasse.“ Seitens der umsitzenden Fluggäste gab es stehenden Beifall, als der Farbige nach vorne in die erste Klasse ging. Was hat dies jetzt mit uns zu tun? Sehen wir auf andere herab? Die weiße Südafrikanerin würde wohl bei uns allen Entrüstung hervorrufen. Aber hierbei handelte es sich natürlich um ein extremes Beispiel. Ich glaube jedoch, dass einige unserer Kollegen, insbesondere in der Europäischen Volkspartei, aber auch im Rat, ganz genau verstehen, was ich versuche, hier zu sagen. Die andere Fraktion, meine Fraktion, glaubt fest an ein Europa, welches die Leute verstehen, auf das sie vertrauen und an das sie glauben können. Dieses Europa muss sich auf die Menschenrechte, Grundfreiheiten, Demokratie, Rechtstaatlichkeit und, ja, wirkliche Gleichheit aller stützen. Es ist höchste Zeit, etwas gegen sämtliche Formen der Diskriminierung, egal aus welchem Grund – auch wegen der sexuellen Ausrichtung –, zu unternehmen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα τώρα να συνοψίσω εκείνα τα σημεία του 27σέλιδου ψηφίσματός μας που είναι πιο συναφή για τις άλλες Ομάδες, αλλά δεν θα το κάνω. Αντ’ αυτού, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την παρακάτω ιστορία. Σε μια πτήση της British Airways από το Γιοχάνεσμπουργκ μια εύπορη, μεσήλικη λευκή κυρία από τη Νότια Αφρική κάθεται δίπλα σε έναν μαύρο άνδρα. Φωνάζει λοιπόν την αεροσυνοδό για να διαμαρτυρηθεί για τη θέση στην οποία κάθεται. «Ποιο είναι το πρόβλημα, κυρία;», τη ρωτά η αεροσυνοδός. «Δεν βλέπετε;», της απαντά εκείνη, «είναι αδύνατον να καθίσω δίπλα σε αυτόν τον απαίσιο άνθρωπο. Βρείτε μου άλλη θέση!». Λίγα λεπτά αργότερα, η αεροσυνοδός επιστρέφει λέγοντας: «Κυρία, δυστυχώς, όπως το φανταζόμουν, η οικονομική θέση είναι πλήρης. Μίλησα με την υπεύθυνη καμπίνας και η διακεκριμένη θέση είναι επίσης πλήρης. Ωστόσο, έχουμε ένα κάθισμα στην πρώτη θέση». Πριν η νοτιοαφρικανή κυρία προλάβει να απαντήσει, η αεροσυνοδός συνεχίζει «Σπάνια προσφέρουμε αυτή την αναβάθμιση, αλλά δεδομένων των συνθηκών ο πιλότος θεώρησε εξωφρενικό να είναι κάποιος υποχρεωμένος να καθίσει δίπλα σε ένα τόσο ενοχλητικό άτομο». Στη συνέχεια απευθύνεται στον μαύρο άνδρα που κάθεται δίπλα στη νοτιοαφρικανή κυρία και λέει: «Κύριε, αν θέλετε να πάρετε τα πράγματά σας, έχω ετοιμάσει ένα κάθισμα στην πρώτη θέση για εσάς μπροστά». Οι γύρω επιβάτες επευφημούσαν όρθιοι καθώς ο άνδρας προχωρούσε στον διάδρομο για να καθίσει στην πρώτη θέση. Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με εμάς; Θεωρούμε τους άλλους κατώτερους; Η λευκή νοτιοαφρικανή κυρία θα μας εξέπληττε όλους. Αλλά, πρόκειται ασφαλώς για ένα ακραίο παράδειγμα. Ωστόσο, πιστεύω ειλικρινά ότι κάποιοι από τους συναδέλφους μας βουλευτές ειδικά από το ΕΛΚ, αλλά και από το Συμβούλιο, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα. Η άλλη Ομάδα, στην οποία ανήκω, πιστεύει ακράδαντα σε μια Ευρώπη την οποία οι πολίτες μπορούν να κατανοήσουν, να εμπιστευθούν και να πιστέψουν. Αυτή η Ευρώπη πρέπει να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις θεμελιώδεις ελευθερίες, στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου και, ναι, στην αληθινή ισότητα για όλους. Είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε κάθε μορφή διάκρισης για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου του γενετήσιου προσανατολισμού."@el10
"Señor Presidente, podría resumir oficialmente las partes de nuestra resolución de 27 páginas que son más importantes para los demás grupos, pero no lo haré. Pero me gustaría contarles la siguiente anécdota. Una mujer blanca de clase acomodada y de mediana edad descubrió que estaba sentada junto a un hombre negro en un vuelo de British Airways que partía de Johannesburgo. Llamó a la azafata para quejarse del lugar en el que estaba sentada. «¿Cuál es el problema, señora?» «¿Acaso no lo ve?», replicó ella, «No es posible que me sienten junto a este asqueroso. ¡Búsqueme otro asiento!» Minutos más tarde regresó la azafata. «Desgraciadamente, señora, parece que la clase turista va llena. He hablado con el jefe de tripulación y la clase Club también va llena. Sin embargo, tenemos un asiento en primera clase». Antes de que la dama sudafricana tuviera oportunidad de responder, la azafata prosiguió: «Habitualmente no hacemos este tipo de cambios, pero en vista de las circunstancias, el capitán consideró que era una vergüenza obligar a alguien a sentarse junto a una persona tan repelente.» A continuación se volvió hacia el hombre negro que estaba sentado junto a la dama sudafricana y le dijo «Haga favor de recoger sus cosas, caballero, tengo un asiento para usted en primera clase en la parte delantera del avión». Los pasajeros dieron una sonada ovación mientras el hombre negro se dirigía a primera clase. Y bien, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? ¿Consideramos inferiores a otras personas? Esta dama sudafricana habría conmocionado a cualquiera de nosotros. Pero, claro, se trata de un ejemplo extremo. Sin embargo, creo que algunos de nuestros compañeros del PPE en particular, pero también del Consejo, comprenden perfectamente lo que quiero decir. El otro grupo, mi grupo, cree firmemente en una Europa que la gente puede comprender, en la que pueden tener confianza y creer. Esa Europa debe basarse en los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia, el Estado de Derecho y, también, en una verdadera igualdad para todos. Ha llegado la hora de oponernos a todas las formas de discriminación por cualquier motivo, incluso por motivos de orientación sexual."@es21
"Austatud juhataja! Ametlikult võiksin nüüd teha kokkuvõtte meie 27-leheküljelise resolutsiooni osadest, mis on teiste fraktsioonide jaoks kõige olulisemad, kuid ma ei tee seda. Ma räägiksin teile ühe loo. Johannesburgist õhku tõusnud British Airwaysi lennukil avastas keegi jõukas keskealine valge Lõuna-Aafrika naine, et oli sattunud istuma mustanahalise mehe kõrvale. Ta kutsus stjuardessi ja kaebas oma istekoha pärast. „Proua, milles probleem?” „Kas te siis ei näe?”, ütles naine, „Ma ei saa selle jäleda isiku kõrval istuda. Otsige mulle kohe uus istekoht!” Stjuardess tuli paari minuti pärast tagasi. „Proua, nagu ma kahtlustasin, on turistiklass täis. Rääkisin salongiteeninduse juhiga, ning ka klubiklass on täis. Kuid äriklassis on üks koht.” Enne kui lõuna-aafriklanna vastata jõudis, jätkas stjuardess: „Selline vahetus äriklassi koha vastu on väga erandlik, kuid olukorda kaaludes arvas kapten, et on ennekuulmatu sundida inimest istuma sellise vastiku inimese kõrval.” Seejärel pöördus ta lõuna-aafriklanna kõrval istuva musta mehe poole ja sõnas: „Härra, kui te oma asjad võtaksite, siis ootab teid ees äriklassis isekoht.” Kui mees äriklassi kõndis, aplodeerisid ümbritsevad reisijad talle püsti seistes. Nii, mis on sellel meiega pistmist? Kas arvame, et teised on meiega võrreldes alamast seisusest? Kõnealune Lõuna-Aafrikast pärit valge naine šokeeriks meid kõiki. Loomulikult oli see äärmuslik näide. Kuid ma arvan, et mõned meie kolleegid eelkõige fraktsioonist ERP, kuid ka nõukogust, saavad täielikult aru, mida ma siin öelda tahan. Teine fraktsioon, minu fraktsioon, usub kindlalt Euroopasse, mida rahvas mõistab ja usaldab. See Euroopa peab põhinema inimõigustel, põhivabadustel, demokraatial, õigusriigi printsiibil ja tõepoolest kõigi tõelisel võrdsusel. On viimane aeg kõrvaldada mis tahes põhjustel toimuva diskrimineerimise vormid, sealhulgas diskrimineerimine seksuaalse eelistuse tõttu."@et5
"Arvoisa puhemies, voisin nyt esittää yhteenvedon niistä osista 27-sivuista päätöslauselmaamme, jotka ovat muiden ryhmien kannalta olennaisimpia, mutta en tee sitä. Sen sijaan kerron teille tarinan. British Airwaysin lennolla Johannesburgista varakas, keski-ikäinen, valkoihoinen, eteläafrikkalainen rouva sai paikan mustan miehen vierestä. Hän kutsui paikalle lentoemännän valittaakseen istumapaikasta. "Mikä hätänä, rouva?" "Ettekö näe?" hän vastasi. "En voi istua tuon inhottavan ihmisen vieressä. Hankkikaa minulle uusi paikka!" Muutaman minuutin kuluttua lentoemäntä palasi. "Turistiluokka on valitettavasti aivan täysi, kuten epäilinkin. Olen puhunut matkustamopäällikön kanssa, ja klubiluokka on myös täynnä. Meillä on kuitenkin yksi paikka vapaana 1. luokassa." Ennen kuin eteläafrikkalainen rouva ehti vastata, lentoemäntä jatkoi: "Paikan vaihtaminen ylempään luokkaan on aivan poikkeuksellista, mutta tässä tapauksessa kapteeni katsoi, että olisi törkeää pakottaa ketään istumaan noin vastenmielisen henkilön vieressä." Hän kääntyi eteläafrikkalaisen rouvan vieressä istuvan mustan miehen puoleen ja sanoi: "Keräisittekö tavaranne, minulla on teille paikka valmiina ensimmäisessä luokassa koneen etuosassa." Ympärillä olevat matkustajat osoittivat suosiotaan seisaalleen nousten mustan miehen kävellessä kohti ensimmäistä luokkaa. No, mitä tekemistä tällä on meidän kanssamme? Pidämmekö me muita alempiarvoisina? Tämä valkoinen eteläafrikkalainen rouva kenties järkyttää meitä kaikkia. Se olikin tietysti ääriesimerkki. Minusta kuitenkin tuntuu, että muutamat kollegamme, etenkin EPP:ssä mutta myös neuvostossa, ymmärtävät oikein hyvin, mitä yritän sanoa. Toiset, oma ryhmäni mukaan lukien, taas uskovat vakaasti sellaiseen Eurooppaan, jonka toimintaa pystyy ymmärtämään, johon voi uskoa ja luottaa. Sellaisen Euroopan on perustuttava ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamiseen ja tosiaankin aitoon tasa-arvoon kaikkien ihmisten kesken. Nyt on korkea aika ryhtyä torjumaan kaikenlaista syrjintää, myös sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa."@fi7
"Monsieur le Président, je pourrais officiellement faire un condensé des parties de la résolution de 27 pages qui sont les plus pertinentes pour les autres groupes, mais ce n’est pas cela que je ferai. Je préfère vous faire partager l’histoire suivante. Lors d’un vol de la British Airways au départ de Johannesburg, une dame sud-africaine aisée, de race blanche et âgée d’une cinquantaine d’années, se retrouve assise à côté d’un Noir. Elle appelle l’hôtesse pour se plaindre. «Que se passe-t-il, Madame?» «Vous ne voyez pas?», dit-elle, «Vous n’allez pas me faire asseoir à côté de cet homme répugnant. Trouvez-moi un autre siège!». Quelques minutes plus tard, l’hôtesse revient. «Malheureusement, Madame, comme je m’en doutais, la classe économique est pleine. J’en ai parlé au responsable du service des cabines et la classe Club est aussi pleine, mais nous avons une place en première classe». Avant de laisser une chance à la dame sud-africaine de répondre, l’hôtesse poursuit: «Il est très rare que nous acceptions ce genre de demande, mais, vu les circonstances, le capitaine a trouvé qu’il était humiliant d’obliger quelqu’un de s’asseoir à côté d’une personne aussi ignoble.» Elle s’est ensuite tournée vers le passager noir qui était assis à côté de la dame sud-africaine et lui a dit: «Monsieur, si vous pouviez rassembler vos affaires, j’ai un siège pour vous en première classe, tout à l’avant». Les passagers autour de lui l’ont ovationné alors que le passager noir se rendait en première classe. En quoi cela nous concerne-t-il? Considérons-nous que d’autres sont inférieurs? Nous serions tous choqués par le comportement de la dame blanche sud-africaine. Il s’agit manifestement là d’un cas extrême, mais je pense que certains collègues du groupe PPE en particulier, mais aussi des membres du Conseil comprendront parfaitement où je veux en venir. L’autre groupe, mon groupe, croit fermement en une Europe que les gens peuvent comprendre, en laquelle ils ont confiance et en laquelle ils croient. Une telle Europe doit reposer sur le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales, de la démocratie, de l’État de droit et, bien sûr, sur une véritable égalité pour tous. Il est grand temps que nous nous attaquions à toutes les formes de discrimination, quels que soient les motifs, y compris sur la base de l’orientation sexuelle."@fr8
"Elnök úr, most összefoglalhatnám a 27 oldalas állásfoglalásunk a többi képviselőcsoport számára leglényegesebb részeit, de nem teszem. Inkább a következő történetet szeretném megosztani Önökkel. A British Airways egy Johannesburgból induló járatán egy jómódú, középkorú, fehér bőrű dél-afrikai hölgy egy fekete férfi mellett kapott helyet. Odahívta a légiutas-kísérőt, hogy panaszt tegyen az ülések kiosztása miatt. „Mi a probléma, hölgyem?” „Hát nem látja?” – válaszolta a hölgy. – „Nem ülhetek egy ilyen undorító ember mellett. Keressen nekem másik helyet!” Néhány perc múlva a légiutas-kísérő visszatért. „Hölgyem, sajnos a gyanúm beigazolódott: a turistaosztály tele van. Beszéltem a kabinszolgálat vezetőjével, és a Club osztályon sincs már hely. Van azonban egy helyünk az első osztályon.” Mielőtt a dél-afrikai hölgynek alkalma nyílt volna válaszolni, az utaskísérő így folytatta: „Meglehetősen ritkán ültetjük át utasainkat magasabb kategóriájú osztályra, de az adott körülmények között a kapitány úgy vélte, hogy felháborító, hogy valakinek egy ilyen kellemetlen ember mellett kelljen ülnie.” Ezzel odafordult a dél-afrikai hölgy mellett ülő fekete férfihoz és így szólt: „Uram, kérem, a csomagjaival együtt fáradjon velem, várja Önt egy hely a gép elején, az első osztályon.” A körülöttük ülő utasok felállva, hangos tetszésnyilvánítással kísérték, ahogy a fekete férfi átsétált az első osztályra. Hogy ennek mi köze hozzánk? Talán alacsonyabb rendűnek tekintünk másokat? A fehér dél-afrikai hölgy mindannyiunkat megdöbbentene. De ez nyilvánvalóan rendkívüli eset volt. Mégis úgy gondolom, hogy néhány kollégánk főként az Európai Néppártban, de a Tanácsban is, tökéletesen érti, hogy mit akarok mondani. A másik képviselőcsoport – amelynek én is tagja vagyok – szilárdan hisz egy olyan Európában, amelyet az emberek képesek megérteni, amelyben képesek megbízni és hinni. Ennek az Európának az emberi jogokra, az alapvető szabadságjogokra, a demokráciára, a jogállamra és igen, a mindenkit megillető valódi egyenlőségre kell épülnie. Épp itt az ideje, hogy véget vessünk a bármiféle alapon – például a szexuális irányultság alapján – történő megkülönböztetés minden formájának."@hu11
"Signor Presidente, ufficialmente potrei riassumere le parti che, di tutte le 27 pagine di risoluzione, maggiormente interessano gli altri gruppi, ma non intendo farlo: preferisco invece condividere con l'Aula un aneddoto. Su un volo British Airways decollato da Johannesburg, una benestante signora sudafricana di mezza età si ritrova seduta accanto a un uomo di colore. La donna chiama la hostess per lamentarsi. "Qual è il problema, signora?" "Come, non lo vede?" risponde, "Non posso certo stare seduta accanto a questo disgustoso individuo. Esigo che mi trovi un altro posto!" La hostess torna dopo qualche minuto. "Signora, come temevo la classe turistica è al completo. Ho parlato con il responsabile di cabina, ma anche la Business è piena. C'è però un posto libero in prima classe". Senza dare alla donna il tempo di rispondere, la hostess aggiunge: "Questo genere di variazione è alquanto insolito, ma date le circostanze, il comandante reputa vergognoso che un passeggero sia costretto a stare seduto accanto a una persona tanto sgradevole." Si rivolge quindi all'uomo di colore accanto alla signora sudafricana: "Signore, se vuole prendere le sue cose, in prima classe c'è un posto riservato per lei." Tra i passeggeri che hanno assistito alla scena si scatena una vera e propria ovazione. Che cosa ha a che vedere questa storia con noi, direte? Consideriamo forse gli altri inferiori? La donna della storia avrebbe lasciato tutti basiti. Ma ovviamente si tratta di un esempio estremo. Sono convinta però che alcuni colleghi, in particolare tra le fila del Partito Popolare Europeo, ma anche nel Consiglio, abbiano compreso perfettamente dove voglio andare a parare. Il mio gruppo crede fermamente in un'Europa che i cittadini possono comprendere, in cui possono avere fiducia e nella quale credere; un'Europa che deve basarsi sui diritti umani, sulle libertà fondamentali, sulla democrazia, sullo stato di diritto e – ebbene sì – su un'autentica parità garantita a tutti. E' arrivato il momento di affrontare la discriminazione sotto qualsiasi forma e in qualunque campo si manifesti, compresa quella sulla base dell'orientamento sessuale."@it12
"Pone pirmininke, oficialiai galėčiau apibendrinti kitoms frakcijoms aktualiausias mūsų 27 puslapių rezoliucijos dalis, bet to nedarysiu. Norėčiau jums papasakoti vieną istoriją. Iš Johanesburgo skrendančiame bendrovės lėktuve pasiturinti, vidutinio amžiaus baltoji Pietų Afrikos dama sėdėjo prie juodaodžio vyro. Ji pašaukė palydovę ir pasiskundė dėl savo vietos. „Kas negerai, ponia?“ – „Na, argi nematote? – tarė ji. – Juk negaliu sėdėti prie šio bjauraus žmogaus. Raskite man kitą vietą!“ Po kelių minučių palydovė grįžo. „Ponia, deja, kaip ir įtariau, visa ekonominė klasė užimta. Pasikalbėjau su salono tarnybų direktoriumi, visa verslo klasė irgi pilna. Vis dėlto turime vieną vietą pirmojoje klasėje.“ Pietų Afrikos damai dar nespėjus atsakyti palydovė tęsė toliau: „Gana neįprasta siūlyti tokią gerą vietą, bet atsižvelgdamas į aplinkybes vadas mano, kad įžūlu versti ką nors sėdėti prie tokio bjauraus žmogaus.“ Tada ji pasisuko į juodaodį, sėdintį prie Pietų Afrikos damos, ir tarė: „Pone, maloniai prašom pasiimti daiktus, turiu jums vietą priekyje, antrame aukšte esančioje pirmojoje klasėje.“ Aplinkiniai keleiviai atsistojo ir pradėjo ploti, o juodaodis vyras išėjo į pirmąją klasę. Ką visa tai turi bendro su mumis? Ar mes kitus laikome žemesniais? Baltoji Pietų Afrikos dama priblokštų mus visus. Bet tai neabejotinai buvo kraštutinis pavyzdys. Vis dėlto manau, kad kai kurie PPE frakcijai priklausantys mūsų kolegos ir kai kurie Tarybos nariai puikiai supranta, ką noriu pasakyti. Kita frakcija, mano frakcija, tvirtai tiki Europa, kurią žmonės gali suprasti, ja pasitikėti ir ja tikėti. Tokia Europa turi būti grindžiama žmogaus teisėmis, pagrindinėmis laisvėmis, demokratija, teisinės valstybės principais ir, taip, tikra lygybe visiems. Pats laikas kovoti su visų formų diskriminacija visais pagrindais, įskaitant diskriminaciją dėl lytinės orientacijos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es tagad oficiāli varētu apkopot tās mūsu 27 lappušu rezolūcijas daļas, kuras ir visbūtiskākās pārējām grupām, bet es to nedarīšu. Es vēlos jums izstāstīt šādu stāstu. reisā no Johannesburgas kādas pārtikušas vidēja vecuma baltas dienvidafrikānietes sēdvieta izrādījās blakus melnas ādas krāsas vīrietim. Viņa pasauca stjuarti, lai izteiktu sūdzību par savu sēdvietu. „Kas par problēmu, kundze?” „Nu vai tad jūs neredzat?” viņa teica, „es taču nevaru sēdēt blakus riebīgam radījumam. Sameklējiet man citu vietu!” Pēc dažām minūtēm stjuarte atgriezās: „Kundze, diemžēl, kā jau man šķita, brīvu vietu ekonomiskajā klasē nav. Es runāju ar apkalpes dienesta vadītāju, un arī dienesta telpas ir aizņemtas. Taču mums patiešām ir viena sēdvieta pirmajā klasē.” Pirms kundze no Dienvidāfrikas spēja ko atbildēt, stjuarte turpināja: „Tik liela uzlabojuma piedāvājums tiešām ir ārkārtējs notikums, bet, ņemot vērā apstākļus, kapteinis uzskatīja, ka nav pieļaujams, ka kāds būtu spiests sēdēt blakus tik pretīgai personai.” Tad viņa pagriezās pret melno vīrieti, kas sēdēja blakus kundzei no Dienvidāfrikas, un sacīja: „Ser, ja jūs paņemtu savas mantas, man ir sagatavota vieta jums pirmajā klasē tur priekšā.” Atskanot apkārtējo pasažieru ovācijām, melnais vīrietis devās uz pirmo klasi. Kāda gan tam ir saistība ar mums? Vai mēs uzskatām citus par zemākiem? Baltā dienvidafrikāniete šokētu mūs visus. Bet tas nenoliedzami bija ārkārtējs piemērs. Tomēr es patiešām domāju, ka daži mūsu kolēģi, jo īpaši PPE grupā, kā arī Padomē ļoti labi saprot, ko es mēģinu te pateikt. Otrā grupa, mana grupa, stingri tic Eiropai, kuru cilvēki var saprast, kurai var uzticēties un ticēt. Šādas Eiropas pamatā ir jābūt cilvēktiesībām, pamatbrīvībām, demokrātijai un tiesiskumam, kā arī, protams, patiesai līdztiesībai visiem. Ir pienācis laiks novērst visus diskriminācijas veidus, tostarp pēc seksuālās orientācijas."@lv13
"Mr President, officially I could now sum up the parts of our 27-page resolution that are most relevant for the other groups, but I will not. I would like to share the following story with you. On a British Airways flight from Johannesburg, a well-off, middle-aged white South African lady found herself sitting next to a black man. She called the stewardess over to complain about her seating. ‘What seems to be the problem, Madam?’ ‘Well, can’t you see?’ she said, ‘I can’t possibly sit next to this disgusting human. Find me another seat!’ A few minutes later the stewardess returned. ‘Madam, unfortunately, as I suspected, economy class is full. I have spoken to the cabin services director and Club is also full. However, we do have one seat in first class.’ Before the South African lady had a chance to answer, the stewardess continued, ‘It is quite exceptional to make this kind of upgrade, but given the circumstances the captain felt that it was outrageous that someone should be forced to sit next to such an obnoxious person.’ She then turned to the black man sitting next to the South African lady and said, ‘Sir, if you would like to get your things, I have a seat ready for you in first class up at the front.’ The surrounding passengers gave a standing ovation while the black man walked up to first class. Now, what has this got to do with us? Do we consider others inferior? The white South African lady would shock us all. But that was obviously an extreme example. However, I do think that some of our colleagues in the EPP in particular, but also in the Council, understand perfectly what I am trying to say here. The other group, my group, firmly believes in a Europe which people can understand, trust and believe in. Such a Europe must be based on human rights, fundamental freedoms, democracy, the rule of law and, yes, true equality for all. It is high time to tackle all forms of discrimination on all grounds, including on the basis of sexual orientation."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, formeel zou ik nu de punten van onze resolutie van 27 pagina’s kunnen opsommen die het meest relevant zijn voor de andere fracties, maar dat doe ik niet. In plaats daarvan wil ik graag het volgende verhaal met u delen. Op een vlucht van British Airways vanuit Johannesburg kwam een welgestelde, blanke Zuid-Afrikaanse vrouw van middelbare leeftijd naast een zwarte man te zitten. Zij riep de stewardess om te klagen over haar zitplaats en die vroeg: “Wat is het probleem, mevrouw?” Die zei: “Dat kunt u toch wel zien. Ik kan onmogelijk naast deze weerzinwekkende persoon zitten. Ik wil een andere stoel.” Een paar minuten later kwam de stewardess terug. “Mevrouw, zoals ik al dacht zit de helemaal vol. Ik heb nog even met de purser gesproken, maar ook de zit vol. Wij hebben echter nog wel één stoel vrij in de eerste klas.” Voordat de Zuid-Afrikaanse vrouw kon reageren, vervolgde de stewardess: “Een dergelijke upgrade is weliswaar nogal ongebruikelijk, maar gezien de omstandigheden is de gezagvoerder van mening dat het ongehoord zou zijn als iemand de hele vlucht gedwongen werd om naast zo’n verfoeilijk persoon te zitten.” Vervolgens richtte zij zich tot de zwarte man naast de Zuid-Afrikaanse vrouw en zei ze: “Mijnheer, als u uw spullen pakt, begeleid ik u even naar uw zitplaats in de eerste klas vóór in het vliegtuig.” De omringende passagiers barstten in een staande ovatie uit terwijl de man naar de eerste klas liep. Wat heeft dit verhaaltje nu met ons te maken? Vinden wij anderen minderwaardig? Wij zouden allemaal gechoqueerd zijn door die blanke Zuid-Afrikaanse vrouw. Dit was natuurlijk ook wel een heel extreem voorbeeld. Ik denk echter dat sommige collega’s van ons, met name in de PPE-Fractie, maar ook mensen in de Raad, volledig begrijpen wat ik hier probeer te zeggen. De andere fractie, mijn eigen fractie, gelooft rotsvast in een Europa dat mensen kunnen begrijpen en vertrouwen en waar zij in kunnen geloven. Een dergelijk Europa dient gebaseerd te zijn op mensenrechten, fundamentele vrijheden, democratie, de rechtsstaat en absoluut ook op echte gelijkheid voor iedereen. Het wordt hoog tijd om alle vormen van discriminatie om welke reden dan ook, aan te pakken. Dat geldt dus ook voor discriminatie op grond van seksuele geaardheid."@nl3
"Panie przewodniczący! Mogłabym teraz oficjalnie streścić te części naszej obejmującej 27 stron rezolucji, które są najistotniejsze dla pozostałych grup, lecz tego nie uczynię. Pragnę podzielić się z państwem następującą historią. Podczas lotu linii British Airways z Johannesburga okazało się, że pewna zamożna biała mieszkanka RPA w średnim wieku siedzi obok czarnego mężczyzny. Wezwała stewardessę, by pożalić się na ten fakt. „W czym mogę pani pomóc?”. „Czy pani nie widzi?”, rzekła, „Przecież nie mogę siedzieć koło tego odrażającego człowieka. Niech mi pani znajdzie inne miejsce!”. Kilka minut później stewardessa wraca. „Niestety, proszę pani, tak jak się obawiałam, w klasie ekonomicznej nie ma miejsc. Rozmawiałam z kierownikiem obsługi kabinowej i podobnie jest w klasie Club, jednak mamy jedno miejsce w pierwszej klasie”. Zanim pani z RPA miała możliwość odpowiedzieć, stewardessa kontynuowała: „Taka zmiana klasy na lepszą jest dość wyjątkowa, lecz biorąc pod uwagę okoliczności, kapitan uznał za karygodne, by zmuszać kogokolwiek do siedzenia obok tak obrzydliwej osoby”. Następnie zwróciła się do czarnego mężczyzny siedzącego koło pasażerki z RPA i powiedziała: „Gdyby był pan uprzejmy wziąć swoje rzeczy, czeka na pana fotel w pierwszej klasie w przedniej części kabiny”. Gdy czarny mężczyzna przechodził w stronę pierwszej klasy siedzący w pobliżu pasażerowie zgotowali mu owację na stojąco. Co to wszystko ma z nami wspólnego? Czy uważamy innych za gorszych? Biała mieszkanka RPA zaszokowałaby nas wszystkich. Był to jednak oczywiście skrajny przykład, ale naprawdę uważam, że niektórzy nasi koledzy zwłaszcza z EPL, ale także z Rady, znakomicie rozumieją, co staram się tu powiedzieć. Inna grupa, moja grupa, mocno wierzy w Europę, którą ludzie mogą zrozumieć, której mogą ufać i w którą mogą wierzyć. Taka Europa musi zasadzać się na prawach człowieka, podstawowych wolnościach, demokracji, praworządności i, tak, prawdziwej równości dla wszystkich. Najwyższy czas zająć się wszelkimi formami dyskryminacji, na każdym tle, w tym ze względu na orientację seksualną."@pl16
"Senhor Presidente, oficialmente, eu poderia agora resumir as secções da nossa resolução de 27 páginas que são mais relevantes para os outros grupos, mas não o farei. Quero antes partilhar convosco a seguinte história. Num voo da British Airways proveniente de Joanesburgo, uma senhora sul-africana branca, em boa situação financeira, de meia-idade, viu-se sentada junto a um homem negro. Chamou a hospedeira para se queixar do seu lugar. “Qual é o problema, minha senhora?”, “Bem, não vê?”, disse ela, “não posso, de maneira alguma, sentar-me ao lado de um homem tão repugnante. Procure-me outro lugar!”. Alguns minutos depois, a hospedeira regressou. “Minha senhora, infelizmente, como eu previa, a classe económica está cheia. Falei com o director dos serviços da cabina, e o Club também está cheio. No entanto, temos um lugar em primeira classe.” Antes de a senhora sul-africana conseguir responder, a hospedeira continuou: “É bastante excepcional fazer este tipo de transferência para um lugar melhor, mas dadas as circunstâncias, o comandante achou que seria indigno que alguém fosse obrigado a ficar ao lado de uma pessoa tão repulsiva.” Voltou-se então para o homem negro sentado junto da senhora sul-africana e disse “Se o senhor não se importar de trazer as suas coisas, tenho um lugar pronto para si em primeira classe, mesmo à frente”. Os passageiros em volta aplaudiram de pé enquanto o homem negro se encaminhava para a primeira classe. Bom, em que é que isto nos diz respeito? Consideramos os outros inferiores? A senhora sul-africana branca chocar-nos-ia a todos. No entanto, este foi um exemplo extremo, naturalmente. Ainda assim, penso que alguns dos nossos colegas, no PPE em particular, mas também no Conselho, compreendem perfeitamente o que pretendo dizer. O outro grupo, o meu grupo, acredita firmemente numa Europa que as pessoas possam entender e em que possam confiar e acreditar. Essa Europa tem de assentar nos direitos humanos, nas liberdades fundamentais, na democracia, no Estado de direito e, de facto, numa verdadeira igualdade para todos. É chegado o momento de enfrentar todas as formas de discriminação, sejam quais forem os seus motivos, incluindo a orientação sexual."@pt17
"Dle preşedinte, în mod oficial aş putea rezuma părţile cele mai relevante pentru celelalte grupuri, din rezoluţia noastră de 27 de pagini, însă nu voi face acest lucru. Aş dori să împărtăşesc cu dumneavoastră următoarea întâmplare. Într-un zbor cu plecare din Johannesburg, operat de compania British Airways, o femeia sud-africană albă, înstărită, de aproximativ 50 de ani, şi-a dat seama că lângă ea călătorea un bărbat negru. A chemat însoţitoarea de zbor pentru a se plânge de locul care i se atribuise. „Care este problema, doamnă?” „Nu vedeţi?” a spus ea, „nu pot să călătoresc lângă această fiinţă dezgustătoare. Găsiţi-mi un alt loc!” După câteva minute, însoţitoarea de zbor s-a întors. „Doamnă, din nefericire, după cum bănuiam, toate locurile de la clasa turist sunt ocupate. Am vorbit cu şeful de bord şi mi-a spus că şi la clasa Club sunt ocupate toate locurile. Totuşi, mai avem un loc liber la clasa întâi.” Înainte ca doamna din Africa de Sud să poată răspunde, însoţitoarea de zbor a continuat: „O astfel de măsură de schimbare a locului cu unul dintr-o clasă mai scumpă este excepţională, dar având în vedere circumstanţele, căpitanul a considerat că este strigător la cer ca o persoană să fie obligată să stea lângă cineva atât de respingător.” Apoi, s-a întors către bărbatul negru aşezat lângă doamna din Africa de Sud şi i-a spus: „Domnule, dacă doriţi, v-aş ruga să vă luaţi lucrurile pentru că v-am pregătit în faţă un scaun la clasa întâi.” Pasagerii din jur au aplaudat în picioare, în timp ce bărbatul de culoare s-a îndreptat spre clasa întâi. Însă ce legătură are această întâmplare cu noi? Îi considerăm pe ceilalţi ca fiind inferiori? Femeia albă din Africa de Sud ne-ar şoca pe toţi. Dar, evident, acesta este un exemplu dus la extrem. Totuşi, cred că o parte din colegii mei din PPE în special, dar şi de la Consiliu, înţeleg foarte bine ce încerc să spun. Celălalt grup, din care fac şi eu parte, crede cu tărie într-o Europă pe care oamenii o pot înţelege, în care au încredere şi în care cred. O asemenea Europă trebuie să se bazeze pe drepturile omului, libertăţile fundamentale, democraţie, statul de drept şi, da, pe egalitate reală pentru toţi. Este timpul să combatem toate formele de discriminare pe orice motiv, inclusiv în baza orientării sexuale."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, oficiálne by som teraz mohla zosumarizovať jednotlivé časti nášho 27-stranového uznesenia, ktoré sú najvýznamnejšie pre ostatné skupiny, ale neurobím to. Rada by som sa s vami podelila o tento príbeh. Počas letu spoločnosti British Airways z Johannesburgu sa zámožná Juhoafričanka bielej pleti v strednom veku ocitla na sedadle vedľa černocha. Zavolala si letušku, aby sa sťažovala na svoje miesto. „Aký máte problém, pani?“ – „Nevidíte?“ povedala, „nemôžem predsa sedieť vedľa tohto odporného človeka. Nájdite mi iné sedadlo!“ O niekoľko minút sa letuška vrátila. „Pani, bohužiaľ, ako som predpokladala, ekonomická trieda je obsadená. Hovorila som s riaditeľom palubných služieb a aj klubová trieda je plná. Máme však jedno miesto v prvej triede.“ No skôr, než mala Juhoafričanka šancu odpovedať, letuška pokračovala: „Len veľmi výnimočne dovoľujeme takúto zmenu na prvú triedu, ale vzhľadom na okolnosti si kapitán myslí, že je hanba, aby niekto musel sedieť veľa takejto protivnej osoby.“ Potom sa otočila na černocha sediaceho vedľa Juhoafričanky a povedala: „Pane, zoberte si, prosím, svoje veci, máme pre vás sedadlo v prvej triede vpredu.“ A kým černoch prechádzal do prvej triedy, okolosediaci pasažieri sa postavili a začali tlieskať. A čo má toto spoločné s nami? Považujeme iných za menejcenných? Biela Juhoafričanka by nás všetkých šokovala. Bol to však, samozrejme, extrémny príklad. Myslím si však, že niektorí z našich kolegov, najmä zo skupiny PPE, ale aj predstavitelia Rady veľmi dobre chápu, čo sa snažím povedať. Druhá skupina, naša skupina, pevne verí v Európu, ktorej ľudia rozumejú, môžu jej dôverovať a veriť jej. Takáto Európa musí byť postavená na ľudských právach, základných slobodách, demokracii, právnom štáte a, áno, na skutočnej rovnosti pre všetkých. Je najvyšší čas riešiť všetky formy diskriminácie vrátane diskriminácie na základe sexuálnej orientácie."@sk19
"Gospod predsednik, uradno bi lahko zdaj povzela dele naše resolucije na 27 straneh, ki so najpomembnejši za druge skupine, vendar ne bom. Rada bi vam povedala naslednjo zgodbo. Na letu British Airways iz Johannesburga je premožna bela Južnoafričanka srednjih let sedela poleg črnca. Poklicala je stevardeso, da bi se pritožila. „V čem je težava, gospa?“ „Kaj ne vidite?“, je rekla, „ne morem sedeti poleg tega ostudnega človeka. Najdite mi drug sedež!“ Čez nekaj minut se je stevardesa vrnila. „Gospa, žal je res tako, kot sem predvidevala, ekonomski razred je poln. Govorila sem z vodjo kabinskega osebja in tudi klub je poln. Vendar pa imamo prost sedež v poslovnem razredu.“ Preden je imela Južnoafričanka sploh priložnost odgovoriti, je stevardesa nadaljevala: „Precej nenavadno je nekoga preseliti v višji razred, toda glede na okoliščine je kapitan menil, da je nezaslišano, da bi nekdo moral sedeti poleg tako gnusne osebe“. Nato se je obrnila k črncu, ki je sedel poleg Južnoafričanke, in rekla: „Gospod, prosim, vzemite svoje stvari, za vas imam pripravljen sedež spredaj v poslovnem razredu.“ Ostali potniki so vstali in ploskali, črnec pa je odšel v poslovni razred. Kaj ima to opraviti z nami? Ali imamo druge za manjvredne? Bela Južnoafričanka bi nas vse šokirala. Toda to je bil seveda skrajen primer. Vendar pa menim, da nekateri naši kolegi predvsem v EPP, toda tudi v Svetu, dobro razumejo, kaj hočem povedati. Druga skupina, moja skupina trdno verjame v Evropo, ki jo lahko ljudje razumejo, ji zaupajo in verjamejo vanjo. Takšna Evropa mora temeljiti na človekovih pravicah, temeljnih svoboščinah, demokraciji, pravni državi in seveda pristni enakosti vseh. Skrajni čas je, da se spopademo z vsemi oblikami diskriminacije na vseh ravneh, vključno na podlagi spolne usmerjenosti."@sl20
"Herr talman! Jag skulle nu officiellt kunna sammanfatta de delar av vår 27-sidiga resolution som har störst relevans för de övriga grupperna, men det tänker jag inte göra. Jag skulle vilja berätta följande historia för er. På en British Airways-flygning från Johannesburg fick en välbärgad, medelålders, vit sydafrikansk dam sitta bredvid en svart man. Hon kallade på flygvärdinnan för att klaga på sin sittplats. ”Vad är det för problem, frun?” ”Men ser ni inte det?”, sade hon. ”Jag kan verkligen inte sitta bredvid den här motbjudande människan. Ge mig en annan plats!” Några minuter senare kom flygvärdinnan tillbaka. ”Frun, tyvärr är det fullt i ekonomiklass, som jag misstänkte. Jag har talat med kabinchefen och klubbavdelningen är också full. Men vi har en plats i första klass.” Innan den sydafrikanska damen hann svara fortsatte flygvärdinnan: ”Det är mycket ovanligt med sådana här uppgraderingar, men med tanke på omständigheterna tyckte kaptenen att det var skandalöst att någon skulle tvingas sitta bredvid en så anstötlig människa.” Därefter vände hon sig till den svarte mannen som satt bredvid den sydafrikanska damen och sade: ”Herrn, om ni vill ta med er era saker har jag en plats färdig för er längst fram i första klass.” Passagerarna runt omkring gav stående ovationer medan den svarte mannen gick fram till första klass. Vad har då det här med oss att göra? Ser vi andra som underlägsna? Den vita sydafrikanska damen skulle chockera oss alla. Men det var givetvis ett extremt exempel. Jag tror emellertid att vissa av våra kolleger, framför allt i PPE men även i rådet, mycket väl förstår vad jag försöker säga här. Den andra gruppen, min grupp, tror fullt och fast på ett EU som människor kan förstå, lita på och tro på. Ett sådant EU måste baseras på mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, demokrati, rättsstatsprincipen och, ja, verklig jämlikhet för alla. Det är hög tid att ta itu med alla former av diskriminering på alla grunder, även på grund av sexuell läggning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jeanine Hennis-Plasschaert,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph