Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-23-Speech-1-181"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091123.21.1-181"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I stand before you as a democrat. I stand before you as one who has a democratic mandate – a mandate similar to that held by everyone else that has been elected to this Parliament. I also stand before you as one who comes from a country, or region, of the United Kingdom that has known much distress because of those who would seek to destroy democratic politics. Therefore, I come with high expectations of how democracy will be handled in this Parliament. And yet, in my first mandate as a democratically elected Member of the European Parliament, I find that I have been excluded from coordinators’ meetings, that I do not have a voice on the Conference of Presidents. These issues are certainly the subject of talks – and I am certainly very glad to hear that you are trying to resolve these issues. But I would urge you, Mr President, to bring these issues to a conclusion very quickly, because it is important that the democratic mandate of this Parliament is respected. I would also urge you, Mr President, to meet those non-attached Members who are democrats and who wish to take this issue forward."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, stojím před vámi jako demokratka. Stojím před vámi jako jedna z těch, kdo mají demokratický mandát – stejný mandát, jaký má každý, kdo byl zvolen do tohoto parlamentu. Stojím před vámi jako ta, která přichází ze země, či regionu Spojeného království, který zakusil mnoho utrpení vinou těch, kteří usilovali o zničení demokratické politiky. Přicházím proto s velkými očekáváními, jak bude v tomto parlamentu nakládáno s demokracií A přesto ve svém prvním mandátu jako demokraticky zvolená poslankyně Evropského parlamentu zjišťuji, že jsem byla vyloučena z jednání koordinátorů, že na konferenci předsedů nemám hlas. Tyto otázky jsou nepochybně tématem rozhovorů – a jsem zajisté velmi ráda, když slyším, že se tyto otázky snažíte řešit. Ale naléhavě vás vyzývám, pane předsedo, abyste tyto otázky velmi rychle uzavřeli, protože je důležité, aby byl respektován demokratický mandát tohoto parlamentu. Vyzývám vás, pane předsedo, abyste se setkal s těmi nezařazenými poslanci, kteří jsou demokraty a kteří chtějí tuto záležitost posunout kupředu."@cs1
"Hr. formand! Jeg står her i dag som demokrat. Jeg står her i dag som en, der har et demokratisk mandat, et mandat, der er magen til det mandat, som alle, der er valgt til Parlamentet, har. Jeg står her også som en, der kommer fra et land, eller en region, i Det Forenede Kongerige, som har været meget ulykkelig på grund af dem, der søger at ødelægge demokratiske politikker. Jeg kom derfor med store forventninger til, hvordan demokratiet vil blive behandlet her i Parlamentet. Men alligevel kan jeg konstatere, at jeg her i mit første mandat som demokratisk valgt til Europa-Parlamentet er blevet udelukket fra koordinatormøder, at jeg ikke har noget at skulle have sagt på Formandskonferencen. Det er bestemt spørgsmål, som er genstand for forhandlinger, og det glæder mig meget at høre, at De forsøger at løse disse problemer. Men jeg opfordrer Dem indtrængende til at finde en løsning på disse spørgsmål meget hurtigt, for det er vigtigt, at Parlamentets demokratiske mandat bliver respekteret. Jeg opfordrer Dem også til at mødes med de løsgængere, der er demokrater, og som ønsker at få afgjort disse spørgsmål."@da2
"Herr Präsident, ich stehe als Demokratin vor Ihnen. Ich stehe als jemand vor Ihnen, der ein demokratisches Mandat hat – ein Mandat, das den Mandaten aller anderen Personen ähnelt, die in dieses Parlament gewählt worden sind. Ich stehe auch als jemand vor Ihnen, der aus einem Land oder einer Region des Vereinigten Königreichs kommt, die viel Kummer erfahren hat wegen derjenigen, die versuchen, die demokratische Politik zu zerstören. Daher komme ich mit hohen Erwartungen in Bezug darauf, wie die Demokratie in diesem Parlament gehandhabt wird. Und doch stelle ich in meiner ersten Amtszeit als demokratisch gewählte Abgeordnete des Europäischen Parlaments fest, dass ich von Sitzungen der Koordinatoren ausgeschlossen worden bin, dass ich keine Stimme bei der Konferenz der Präsidenten habe. Diese Probleme sind sicherlich Gegenstand von Gesprächen – und ich bin gewiss sehr froh zu hören, dass Sie versuchen, diese Probleme zu lösen. Aber ich möchte Sie eindringlich bitten, Herr Präsident, diese Themen sehr schnell zum Abschluss zu bringen, da es wichtig ist, dass das demokratische Mandat dieses Parlaments respektiert wird. Ich möchte Ihnen auch dringend nahe legen, Herr Präsident, die fraktionslosen Abgeordneten zu treffen, die Demokraten sind und die dieses Thema voranbringen wollen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, στέκομαι ενώπιόν σας ως δημοκράτισσα. Στέκομαι ενώπιόν σας ως βουλευτής η οποία έχει λάβει συγκεκριμένη δημοκρατική εντολή – εντολή η οποία έχει το ίδιο κύρος με όλων των υπολοίπων εκλεγμένων μελών αυτού του Κοινοβουλίου. Στέκομαι επίσης ενώπιόν σας ως άτομο το οποίο προέρχεται από μια χώρα, ή περιφέρεια, του Ηνωμένου Βασιλείου η οποία έχει ταλανιστεί από ανθρώπους οι οποίοι επιδιώκουν την καταστροφή της δημοκρατικής πολιτικής τάξης. Ως εκ τούτου, έχω πολύ υψηλές απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της δημοκρατίας σε αυτό το Κοινοβούλιο. Παρά ταύτα, από την πρώτη μου κιόλας θητεία ως δημοκρατικά εκλεγμένης βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαπιστώνω ότι είμαι αποκλεισμένη από τις συνεδριάσεις των συντονιστών, ότι η φωνή μου δεν μπορεί να ακουστεί στη Διάσκεψη των Προέδρων. Τα θέματα αυτά αποτελούν αναμφίβολα αντικείμενο συζητήσεων – και οπωσδήποτε με χαροποιεί πολύ η δήλωσή σας ότι προσπαθείτε να τα επιλύσετε. Θέλω όμως να σας παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, να διευθετήσετε τα θέματα αυτά πολύ σύντομα, καθότι είναι σημαντικό να γίνει σεβαστή η δημοκρατική εντολή την οποία έχει λάβει αυτό το Κοινοβούλιο. Θέλω επίσης να σας παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, να συναντηθείτε με τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές του Σώματος οι οποίοι είναι δημοκράτες και επιθυμούν πραγματικά τη διευθέτηση αυτού του θέματος."@el10
"Señor Presidente, comparezco ante ustedes como una demócrata. Comparezco como portadora de un mandato democrático —un mandato similar al que todo el que ha sido elegido para este Parlamento posee. También comparezco ante ustedes como alguien que viene de un país o región del Reino Unido que ha sufrido mucho dolor a causa de los que buscan destruir la política democrática. Por lo tanto, vengo con unas expectativas altas sobre cómo debe tratarse la democracia en este Parlamento. Sin embargo, en mi primer mandato como diputada del Parlamento Europeo elegida democráticamente, me doy cuenta de que se me ha excluido de las reuniones de los coordinadores, que no tengo voz en la Conferencia de Presidentes. Estos asuntos son sin duda objeto de debate —y estoy francamente contenta de escuchar que está tratando de resolver estas cuestiones. Sin embargo le instaría, señor Presidente, a zanjar estos temas rápidamente porque es importante respetar el mandato democrático de este Parlamento. También le pediría encarecidamente, señor Presidente, que se reúna con aquellos diputados no inscritos que son demócratas y que desean sacar adelante esta cuestión."@es21
"Lugupeetud juhataja! Seisan teie ees kui demokraat. Seisan teie ees kui inimene, kellel on demokraatlik volitus – samasugune volitus, nagu on kõigil teistel siia parlamenti valitud inimestel. Seisan teie ees ka kui inimene, kes pärineb riigist või Ühendkuningriigi sellisest piirkonnast, mis on palju kannatanud nende tõttu, kelle eesmärk on hävitada demokraatlik poliitika. Seega olen tulnud siia suurte ootustega, et näha, kuidas siin parlamendis demokraatiasse suhtutakse. Kuid ometi leian ma end oma esimesel ametiajal Euroopa Parlamendi demokraatlikult valitud liikmena koordinaatorite koosolekutelt väljaarvatuna ja minu arvamust esimeeste konverentsil ei kajastata. Need küsimused on kahtlemata kõneluste teema ja mul on loomulikult väga hea meel, et te püüate neid probleeme lahendada. Kuid ma palun tungivalt, lugupeetud juhataja, et te jõuaks nendes küsimustes lõpliku otsuseni väga kiiresti, sest Euroopa Parlamendi demokraatliku volituse austamine on oluline. Austatud juhataja, ma palun teil ka kohtuda fraktsioonilise kuuluvuseta demokraatlike parlamendiliikmetega, kes soovivad seda küsimust edasi arutada."@et5
"Arvoisa puhemies, seison edessänne demokraattina. Seison edessänne henkilönä, jolla on demokraattinen valtuutus – samaa valtuutus kuin kaikilla tähän parlamenttiin valituilla. Seison edessänne myös henkilönä, joka tulee Yhdistyneestä kuningaskunnasta alueelta, joka on kokenut paljon vaikeuksia niiden vuoksi, jotka pyrkivät tuhoamaan demokraattisen politiikan. Siksi minulla on suuret odotukset siitä, miten demokratiaan suhtaudutaan tässä parlamentissa. Ensimmäisessä tehtävässäni demokraattisesti valittuna Euroopan parlamentin jäsenenä huomaan kuitenkin, että minut on suljettu pois koordinaattorien kokouksista, että minulla ei ole sananvaltaa puheenjohtajakokouksissa. Näistä asioista varmasti puhutaan, ja olen todella hyvin iloinen kuullessani, että yritätte ratkaista näitä asioita. Kehottaisin kuitenkin teitä, arvoisa puhemies, saattamaan nämä asiat päätökseen hyvin nopeasti, koska on tärkeää, että tämän parlamentin demokraattista valtuutusta kunnioitetaan. Kehottaisin myös teitä, arvoisa puhemies, tapaamaan ne sitoutumattomat jäsenet, jotka ovat demokraatteja ja haluavat viedä tätä asiaa eteenpäin."@fi7
"Monsieur le Président, je suis ici en tant que démocrate. Je suis chargée d’un mandat démocratique comparable à celui de tout autre député élu au Parlement européen. Je suis aussi présente ici en tant que ressortissante d’un pays, d’une région, citoyenne du Royaume-Uni, désemparée face à ceux qui tentent de saper la politique démocratique. J’attends donc énormément de la manière dont le Parlement traitera la démocratie. Ceci dit, au cours de mon premier mandat de députée européenne démocratiquement élue, je découvre que j’ai été exclue des réunions de coordinateurs et que je ne peux pas me prononcer sur la Conférence des présidents. Ces questions font très certainement l’objet de discussions et je suis contente d’entendre que vous tentez de résoudre les problèmes mais je vous prie, Monsieur le Président, faites-le aussi vite que possible, car il faut respecter le mandat démocratique de la présente Assemblée. Je vous exhorte aussi à rencontrer les députés non-inscrits, des démocrates qui veulent faire avancer la discussion."@fr8
"). – Elnök úr, demokrataként állok ön előtt. Demokratikus – e Parlament valamennyi választott képviselőjének mandátumához hasonló – mandátummal rendelkező személyként. Ezenfelül az Egyesült Királyság olyan országának vagy olyan régiójának lakosaként állok itt, amely sokat szenvedett az olyanok miatt, akik megpróbálták tönkretenni a demokratikus politikát. Éppen ezért komoly elvárások élnek bennem arra vonatkozóan, hogyan kezeli majd e Parlament a demokráciát. Mindennek ellenére első demokratikusan megválasztott európai parlamenti képviselői megbízatásom idején máris azt kell látnom, hogy kizárnak a koordinátorok találkozóiról, és nincs szavam az Elnökök Értekezletén. Ezek a kérdések kétségtelenül tárgyalás alatt állnak – és mindenképpen nagy örömömre szolgál, hogy igyekeznek megoldani ezeket a problémákat. Fokozottan kérném azonban, elnök úr, hogy mihamarabb zárja le ezeket a kérdéseket, mert elengedhetetlen, hogy tiszteletben tartsák a Parlament demokratikus mandátumát. Arra kérném továbbá, elnök úr, hogy tartson megbeszélést a demokrata és az ügyben előrelépni kívánó független képviselőkkel."@hu11
". Signor Presidente, intervengo in qualità di democratico; intervengo in qualità di persona in possesso di un mandato democratico, mandato simile a quello che qualsiasi persona eletta in questo Parlamento possiede. Intervengo in qualità di persona proveniente da un paese, o una regione, del Regno Unito che ha attraversato periodi di difficoltà a causa di chi intendeva distruggere la politica democratica. Riserbo quindi grandi aspettative sul modo in cui questo Parlamento affronterà la questione della democrazia. Nel corso del mio primo mandato come membro eletto democraticamente al Parlamento europeo, scopro di essere stata esclusa dalla riunione dei coordinatori e di non poter far sentire la mia voce alla Conferenza dei presidenti. Questi temi sono sicuramente al centro del dibattito e sono lieta di sentire che lei sta cercando di risolverle. La esorto, signor Presidente, a trovare rapidamente una soluzione, perché il rispetto del mandato democratico di questo Parlamento è fondamentale. La esorto inoltre, signor Presidente, a incontrare i membri democratici non iscritti che desiderano approfondire la questione."@it12
"Pone pirmininke, stoviu čia, prieš jus, kaip demokratė. Stoviu prieš jus kaip asmuo, turintis demokratinį mandatą – mandatą, panašų į tą, kurį turi visi, išrinkti į šį Parlamentą. Taip pat stoviu prieš jus kaip asmuo, atvykęs iš Jungtinės Karalystės šalies ar regiono, kuris daug kentėjo dėl tų, kurie siekė sugriauti demokratinę politiką. Todėl mano lūkesčiai, susiję su tuo, kaip šiame Parlamente bus elgiamasi su demokratija, labai dideli. Ir vis tiek, turėdama pirmąjį mandatą ir būdama demokratiškai išrinkta Europos Parlamento narė, sužinau, kad esu pašalinta iš koordinatorių posėdžių, kad neturiu balso Pirmininkų konferencijoje. Šie klausimai iš tikrųjų yra diskusijų tema, ir tikrai labai džiaugiuosi, kad jūs bandote išspręsti juos. Bet norėčiau paraginti jus, pone pirmininke, labai greitai išspręsti šiuos klausimus iki galo, nes svarbu, kad būtų gerbiamas šio Parlamento demokratinis mandatas. Taip pat norėčiau paraginti jus, pone pirmininke, susitikti su tais nepriklausomais nariais, kurie yra demokratai ir kurie nori, kad šis klausimas būtų išspręstas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es uzstājos kā demokrāte. Es stāvu jūsu priekšā kā persona, kurai ir demokrātiskas pilnvaras, kā ikvienam, kas ievēlēts šajā Parlamentā. Es stāvu jūsu priekšā arī kā persona, kuras dzimtajam reģionam Apvienotajā Karalistē daudz ciešanu sagādā tie, kuri vēlas iznīcināt demokrātisku politiku. Tāpēc es lieku lielas cerības uz to, kā demokrātijas jautājums tiks risināts Parlamentā. Tomēr es, būdama demokrātiski ievēlēta Eiropas Parlamenta deputāte, sava pirmā pilnvaru termiņa laikā esmu izslēgta no koordinatoru sanāksmēm un man nav balss tiesību Priekšsēdētāju konferencē. Par šiem jautājumiem ir noteikti jārunā, un man ir prieks dzirdēt, ka jūs cenšaties tos risināt. Priekšsēdētāja kungs, es jūs lūdzu ātri izskatīt šos jautājumus, jo ir ļoti svarīgi, lai Parlaments respektētu demokrātiskās pilnvaras. Priekšsēdētāja kungs, es arī lūdzu jūs uzklausīt pie politiskajām grupām nepiederošos deputātus un tos, kuri vēlas atrisināt šo jautājumu."@lv13
"Mr President, I stand before you as a democrat. I stand before you as one who has a democratic mandate – a mandate similar to that held by everyone else that has been elected to this Parliament. I also stand before you as one who comes from a country, or region, of the United Kingdom that has known much distress because of those who would seek to destroy democratic politics. Therefore I come with high expectations of how democracy will be handled in this Parliament. And yet, in my first mandate as a democratically elected Member of the European Parliament, I find that I have been excluded from coordinators’ meetings, that I do not have a voice on the Conference of Presidents. These issues are certainly the subject of talks – and I am certainly very glad to hear that you are trying to resolve these issues. But I would urge you, Mr President, to bring these issues to a conclusion very quickly, because it is important that the democratic mandate of this Parliament is respected. I would also urge you, Mr President, to meet those non-attached Members who are democrats and who wish to take this issue forward."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik sta hier voor u als democraat. Ik sta hier voor u als iemand met een democratisch mandaat – hetzelfde mandaat dat alle andere gekozen leden van dit Parlement eveneens hebben. Ik sta hier ook voor u als iemand uit een land, of een regio, van het Verenigd Koninkrijk waar veel onrust is veroorzaakt door personen die de democratische politiek proberen te vernietigen. Daarom heb ik hoge verwachtingen van de manier waarop in dit Parlement met de democratie wordt omgegaan. En dan blijkt in mijn eerste periode als democratisch gekozen lid van het Europees Parlement dat ik ben uitgesloten van de vergaderingen van de coördinatoren, dat ik geen stem heb in de Conferentie van voorzitters. Er vinden ongetwijfeld besprekingen plaats over dit onderwerp, en het doet me genoegen dat u een oplossing aan het zoeken bent. Maar ik wil er bij u op aan dringen, mijnheer de Voorzitter, dat u deze kwestie snel tot een goed einde brengt, want het is belangrijk dat het democratische mandaat van dit Parlement wordt gerespecteerd. En ook wil ik er bij u op aandringen, mijnheer de Voorzitter, om een ontmoeting te hebben met de niet-ingeschrevenen, die ook democraten zijn en die ook vooruitgang willen boeken op dit punt."@nl3
"Panie przewodniczący! Staję przed panem jako demokratka. Staję przed panem jako osoba posiadająca demokratyczny mandat – podobny do mandatów, jakie posiadają wszyscy wybrani do tego Parlamentu. Staję również przed panem jako osoba pochodząca z kraju czy też regionu Wielkiej Brytanii, który doznał wiele cierpienia z winy tych, którzy chcieli zniszczyć demokratyczną politykę. Dlatego przychodzę z wielkimi oczekiwaniami co do procesu demokratycznego w tym Parlamencie. Ale okazuje się, że po uzyskaniu pierwszego mandatu demokratycznie wybranego posła do Parlamentu Europejskiego zostałam wykluczona z posiedzeń koordynatorów, nie mam głosu na Konferencji Przewodniczących. Te kwestie są z pewnością tematami rozmów – i naturalnie cieszę się na wieść, że staracie się je rozwiązać. Lecz nalegam, panie przewodniczący, aby doprowadzić tę sprawę do końca bardzo szybko, ponieważ poszanowanie demokratycznego mandatu tego Parlamentu jest istotne. Panie przewodniczący! Nalegam także, aby spotkał się pan z tymi niezrzeszonymi posłami, którzy są demokratami i chcą pomyślnego załatwienia tej kwestii."@pl16
"Senhor Presidente, estou aqui, perante si, como democrata. Estou aqui perante si como alguém que tem um mandato – um mandato semelhante ao de todos quantos foram eleitos para este Parlamento. Também estou aqui perante si como alguém que vem de um país, ou de uma região do Reino Unido, onde se viveram situações muito difíceis por causa dos que procuravam destruir as políticas democráticas. Por conseguinte, venho aqui com grandes expectativas sobre a forma como a democracia é tratada neste Parlamento. Contudo, no meu primeiro mandato como representante democraticamente eleita ao Parlamento Europeu, verifico que fui excluída das reuniões dos coordenadores, que não tenho voz na Conferência dos Presidentes. Estas questões não podem deixar de ser alvo de conversas críticas – e muito me regozijo ao ouvi-lo dizer que está a procurar resolvê-las. Mas exorto-o, Senhor Presidente, a resolvê-las com brevidade, pois é importante que o mandato democrático deste Parlamento seja respeitado. Também lhe peço, Senhor Presidente, que se reúna com os deputados Não Inscritos que são democratas e que querem levar este assunto por diante."@pt17
"Dle Preşedinte, mă prezint în faţa dumneavoastră în calitate de democrat. Stau în faţa dumneavoastră în calitate de persoană care deţine un mandat democratic – mandat similar celui deţinut de oricine altcineva care a fost ales în acest Parlament. De asemenea, mă prezint în faţa dumneavoastră în calitate de persoană care provine dintr-o ţară sau regiune a Regatului Unit care a cunoscut multe probleme din cauza celor care au încercat să distrugă politicile democratice. Prin urmare, am aşteptări serioase în ceea ce priveşte modalitatea de abordare a democraţiei în acest Parlament. Şi cu toate acestea, în timpul primului meu mandat de deputat ales în mod democratic în Parlamentul European, aflu că am fost exclus de la reuniunea coordonatorilor şi că nu am un cuvânt referitor la Conferinţa preşedinţilor. Problemele sunt cu siguranţă subiecte de discuţii – şi, bineînţeles, sunt foarte bucuros să aud că încercaţi să le rezolvaţi. Dar aş dori să vă recomand, dle Preşedinte, să ajungeţi foarte repede la o concluzie legată de aceste probleme, deoarece este important să se respecte mandatul democratic al acestui Parlament. De asemenea, aş dori să vă mai recomand, dle Preşedinte, să vă întâlniţi cu deputaţii neafiliaţi care sunt democraţi şi care doresc să ducă mai departe această problemă."@ro18
"Vážený pán predseda, stojím pred vami ako demokratka. Stojím pred vami ako niekto, kto má demokratický mandát – mandát podobný tomu, aký majú všetci ostatní, ktorí boli zvolení do tohto Parlamentu. Tiež pred vami stojím ako niekto, kto pochádza z krajiny či regiónu Spojeného kráľovstva, ktorý okúsil veľa utrpenia pre tých, ktorí sa snažia zničiť demokratickú politiku. Preto prichádzam s veľkými očakávaniami, ako sa bude zaobchádzať s demokraciou v tomto Parlamente. A napriek tomu počas môjho prvého mandátu ako demokraticky zvolenej poslankyne Európskeho parlamentu zisťujem, že som bola vylúčená zo schôdzí koordinátorov a že nemám hlas v Konferencii predsedov. Tieto problémy sú nepochybne predmetom rozhovorov – a som rozhodne veľmi rada, že počujem, že sa ich snažíte vyriešiť. Nalieham však, pán predseda, aby ste tieto problémy uzavreli veľmi rýchlo, pretože je dôležité, aby bol rešpektovaný demokratický mandát toho Parlamentu. Tiež na vás nalieham, pán predseda, aby ste sa stretli s tými nezávislými poslancami, ktorí sú demokratmi a ktorí si želajú pokrok v týchto záležitostiach."@sk19
"Gospod predsednik, pred vami stojim kot demokratka. Pred vami stojim kot nekdo, ki ima demokratični mandat – mandat, podoben mandatu, ki ga imajo vsi drugi, ki so bili izvoljeni v ta parlament. Pred vami stojim tudi kot nekdo, ki prihaja iz države ali regije Združenega kraljestva, ki je doživelo veliko gorja zaradi tistih, ki so skušali uničiti demokratično politiko. Zato imam velika pričakovanja glede tega, kako se bo v tem parlamentu obravnavala demokracija. Pa vendar v svojem prvem mandatu kot demokratično izvoljena poslanka Evropskega parlamenta ugotavljam, da sem izključena iz sestankov koordinatorjev, da pri konferenci predsednikov ne morem glasovati. O teh zadevah je vsekakor treba razpravljati – in vsekakor sem zelo vesela, ker pravite, da poskušate te zadeve razrešiti. Vendar bi vas pozvala, gospod predsednik, da te zadeve razrešite zelo hitro, ker je pomembno, da se spoštuje demokratični mandat tega parlamenta. Prav tako bi vas pozvala, gospod predsednik, da se sestanete s tistimi samostojnimi poslanci, ki so demokrati in želijo doseči napredek pri tej zadevi."@sl20
"Herr talman! Jag står här inför er som demokrat. Jag står här inför er som en person med ett demokratiskt uppdrag – i likhet med alla andra som har valts till parlamentet. Jag står också här inför er som en person från ett land eller en region inom Förenade kungariket som har utsatts för stora prövningar på grund av dem som har försökt krossa den demokratiska politiken. Därför har jag höga förväntningar på hur demokratin ska hanteras här i parlamentet. Och ändå visar det sig under min första mandatperiod som demokratiskt vald ledamot av Europaparlamentet att jag har blivit utesluten från samordnarnas möten, att jag inte har någon röst i talmanskonferensen. De här frågorna är sannerligen något det talas om – och det gläder mig verkligen att höra att ni försöker lösa dem. Herr talman! Jag vill dock uppmana er att mycket snabbt nå resultat när det gäller de här frågorna, för det är viktigt att parlamentets demokratiska uppdrag respekteras. Jag vill också uppmana er att tillmötesgå de grupplösa ledamöter som är demokrater och som vill föra den här frågan framåt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph