Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-23-Speech-1-165"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091123.21.1-165"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, quería empezar también diciendo que para el Grupo socialista europeo es un orgullo que dos compañeros y amigos, David Martin y Richard Corbett, hayan sido protagonistas de esta reforma importante. Quiero trasladarles mi felicitación, que espero sea extensiva por parte de todo el Parlamento. La segunda cosa que quiero decir es que verdaderamente es un acto muy importante el que estamos celebrando, porque creo que es de una gran significación política que el 1 de diciembre, junto al nuevo Tratado, esté en vigor el Reglamento. Damos una impresión al sistema político europeo de que el Parlamento se prepara, se adecúa para tener un instrumento para el nuevo Tratado. Y, evidentemente, hay muchas reformas que responden a esta idea. Como creo que es hora de sintetizar, quiero decir que estamos naturalmente de acuerdo con todo el informe, pero, a propósito de las reformas y de las enmiendas todavía pendientes, quiero señalar dos cosas que creo oportunas. La primera: si en el seno de la Conferencia de Presidentes se ha establecido algún tipo de confusión sobre qué tipo de enmiendas deben ser aprobadas o aceptadas, en virtud de que sean consecuencia del Tratado de Lisboa, quiero señalar nuestro deseo de que sea el propio Presidente del Parlamento quien determine, en su caso, si algunas de las reformas del Reglamento no proceden. Y, en ese sentido, estoy de acuerdo con que sea el Presidente quien determine y lo aceptaremos como tal. Por último, quiero decir que creo que una reforma de un reglamento para un acontecimiento tan importante como éste reclama que haya unanimidad. Pienso que sería muy bueno que consiguiéramos pactar las enmiendas, antes de la votación del miércoles, para que haya un acuerdo pleno de toda la Cámara."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, na začátku bych chtěl říci, že skupina pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu je velice hrdá na to, že dva z našich přátel a kolegů, David Martin a Richard Corbett, k této významné reformě přispěli. Rád bych jim poblahopřál a věřím, že to bude mít odezvu napříč Parlamentem. Druhá věc, kterou bych rád řekl, že se zde odehrává něco nepochybně velmi důležitého, protože podle mě skutečnost, že nový jednací řád začíná platit od 1. prosince spolu s novou smlouvou, má velký politický význam. Vysíláme vzkaz evropskému politickému systému, že Parlament se připravuje a přizpůsobuje tak, aby měl pro novou smlouvu nějaký nástroj. Je zřejmé, že existuje mnoho reforem, které jsou s touto myšlenkou v souladu. Myslím, že je čas, abych to shrnul. Chci říci, že s celou zprávou samozřejmě souhlasíme, ale s ohledem na reformy a dosud neschválené pozměňovací návrhy bych rád ještě dodal dvě věci, které považuji za vhodné. První věc, i když na konferenci předsedů nebylo zcela jasné, jaké typy pozměňovacích návrhů se mají přijmout či schválit, podle toho, zda jsou výsledkem Lisabonské smlouvy v tom nejpřísnějším slova smyslu, chtěl bych vyjádřit naše přání, aby to byl předseda Parlamentu, kdo rozhodne, zda některé z reforem jednacího řádu nejsou vhodné. V tomto směru souhlasím s tím, ať rozhoduje předseda, a my se budeme tímto rozhodnutím řídit. Závěrem bych chtěl říci, že reformu jednacího řádu považuji za významnou událost, neboť vyžaduje jednomyslnost. Myslím, že by bylo velmi dobré, kdybychom se byli schopni na pozměňovacích návrzích shodnout, dříve než budeme ve středu hlasovat, tak aby napříč sněmovnou panovala úplná shoda."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil også gerne begynde med at sige, at Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Parlamentet er meget stolt af, at to af vores venner og kolleger, David Martin og Richard Corbett, har medvirket til denne vigtige reform. Jeg vil gerne lykønske dem, og jeg håber, at det vil give genlyd i hele Parlamentet. Den anden ting, som jeg vil sige, er, at det er en virkelig vigtig handling, vi er i gang med, for det er efter min mening af stor politisk betydning, at den nye forretningsorden træder i kraft den 1. december sammen med den nye traktat. Vi sender et budskab til det europæiske politiske system om, at Parlamentet forbereder og tilpasser sig ved at have et instrument til den nye traktat. Der er selvfølgelig mange reformer, som passer ind sammen med denne tanke. Da jeg synes, at det er tid til en sammenfatning, vil jeg gerne sige, at vi naturligvis tilslutter os betænkningen som helhed, men hvad angår de reformer og ændringsforslag, der stadig afventer vores stillingtagen, vil jeg gerne sige to ting, som jeg finder passende. Den første er, at mens der var en vis forvirring på Formandskonferencen om, hvilke typer ændringsforslag der skulle vedtages eller accepteres på grundlag af, hvorvidt de er en følge af Lissabontraktaten i den strengeste forstand, vil jeg gerne udtrykke vores ønske om, at det bliver formanden for Parlamentet, som skal beslutte, hvorvidt enkelte af reformerne af forretningsordenen ikke er hensigtsmæssige. I den henseende er jeg enig i, at det er formanden, som skal træffe beslutningen, og vi vil acceptere hans beslutning. Endelig vil jeg gerne sige, at jeg mener, at en reform af forretningsordenen er så vigtig, at det kræver enstemmighed. Jeg mener, at det vil være rigtig godt for os, hvis vi kan enes om ændringsforslagene før afstemningen på onsdag, så vi kan opnå fuld enighed på tværs af Parlamentet."@da2
"Herr Präsident, ich möchte ebenfalls damit beginnen zu sagen, dass die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament sehr stolz ist, dass zwei unserer Freunde und Kollegen, David Martin und Richard Corbett, maßgeblich an dieser wichtigen Reform beteiligt waren. Ich möchte ihnen meinen Glückwunsch aussprechen, und ich hoffe, dass sich das gesamte Parlament dem anschließen wird. Die zweite Sache, die ich ansprechen möchte, ist, dass dies wirklich ein sehr wichtiger Akt ist, der stattfindet, da ich denke, dass es von großer politischer Bedeutung ist, dass die neue Geschäftsordnung am 1. Dezember zusammen mit dem neuen Vertrag in Kraft tritt. Wir senden eine Botschaft an das Europäische Regierungssystem aus, dass sich das Parlament auf ein Instrument für den neuen Vertrag vorbereitet und daran anpasst. Offensichtlich gibt es viele Reformen, die zu diesem Konzept passen. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass wir natürlich mit dem gesamten Bericht einverstanden sind, aber in Bezug auf die Reformen und Änderungsanträge, die noch anhängig sind, möchte ich zwei Dinge sagen, die ich für angemessen halte. Zunächst möchte ich anmerken, dass es einige Verwirrung bei der Konferenz der Präsidenten dahingehend gegeben hat, welche Änderungsanträge auf der Grundlage dessen, ob sie ein Ergebnis des Vertrags von Lissabon im strengsten Sinne sind, angenommen werden sollen. Ich möchte diesbezüglich unseren Wunsch äußern, dass der Präsident des Parlaments entscheiden soll, ob einige Reformen der Geschäftsordnung nicht angemessen sind. In dieser Hinsicht stimme ich zu, dass der Präsident entscheiden soll, und wir schließen uns dieser Entscheidung an. Abschließend möchte ich sagen, dass ich der Meinung bin, dass die Reform der Geschäftsordnung für ein so wichtiges Ereignis wie dieses Einstimmigkeit erfordert. Ich denke, es wäre sehr gut für uns, wenn wir uns vor der Stimmabgabe am Mittwoch über die Änderungsanträge einigen könnten, damit eine umfassende Zustimmung des gesamten Hauses erfolgen kann."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να ξεκινήσω την παρέμβασή μου επισημαίνοντας ότι η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ υπερήφανη διότι δύο από τους φίλους και συναδέλφους μας, οι κκ. David Martin και Richard Corbett, έχουν διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο σε αυτήν τη σημαντική μεταρρύθμιση. Τους συγχαίρω αμφότερους, και ευελπιστώ ότι το ίδιο θα πράξει σύσσωμο το Κοινοβούλιο. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να επισημάνω είναι ότι η συζήτηση αυτή συνιστά μια πραγματικά πολύ σημαντική πολιτική πράξη, καθότι φρονώ ότι έχει τεράστια σημασία να τεθεί σε ισχύ ο νέος Κανονισμός από την 1η Δεκεμβρίου, ταυτόχρονα με τη νέα Συνθήκη. Στέλνουμε στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα το μήνυμα ότι το Κοινοβούλιο προετοιμάζεται και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και τις δυνατότητες της νέας Συνθήκης. Προφανώς, υπάρχουν πολλές μεταρρυθμίσεις οι οποίες συνάδουν με αυτήν την προσέγγιση. Για να συνοψίσω λοιπόν τη θέση μου, θέλω να δηλώσω ότι ασφαλώς συμφωνούμε με το σύνολο της έκθεσης, όσον αφορά όμως τις μεταρρυθμίσεις και τροπολογίες που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα, νομίζω ότι είναι σκόπιμο να προβώ σε κάποιες επισημάνσεις. Η πρώτη είναι ότι, αν και δημιουργήθηκε κάποια σύγχυση στη Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά με το είδος των τροπολογιών που πρέπει να υιοθετηθούν ή να γίνουν παραδεκτές, με κριτήριο το αν σχετίζονται κατά την πλέον αυστηρή έννοια με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, επιθυμία μας είναι να δοθεί στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου η δυνατότητα να αποφασίσει αν κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις του Κανονισμού δεν είναι ενδεδειγμένες. Ως εκ τούτου, συμφωνώ να δοθεί στον Πρόεδρο η δυνατότητα να αποφασίσει επί του θέματος, και θα υποστηρίξουμε την απόφασή του. Τέλος, νομίζω ότι η μεταρρύθμιση του Κανονισμού για ένα τόσο σημαντικό θέμα απαιτεί ομοφωνία. Φρονώ ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο αν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε επί των τροπολογιών πριν από την ψηφοφορία της Τετάρτης, έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης συμφωνία μεταξύ όλων των παρατάξεων του Σώματος."@el10
"Mr President, I would also like to start by saying that the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament is very proud that two of our friends and colleagues, David Martin and Richard Corbett, have been instrumental in this important reform. I would like to extend my congratulations to them, and I hope that it will be echoed across Parliament. The second thing that I would like to say is that this is truly a very important act that is taking place, because I think it is of great political significance to have the new Rules of Procedure in force on 1 December, alongside the new treaty. We are sending a message to the European political system that Parliament is preparing and adapting itself to have an instrument for the new treaty. Obviously, there are many reforms that fit in with this idea. As I think it is time to summarise, I want to say that we naturally agree with the whole report, but with regard to the reforms and amendments still pending, I would like to say two things that I think are appropriate. The first is that, while there was some confusion in the Conference of Presidents as to what types of amendments should be adopted or accepted, based on whether they are as a result of the Treaty of Lisbon in the strictest sense, I would like to express our desire for it to be the President of Parliament who decides whether any of the reforms of the Rules of Procedure are not appropriate. In this respect, I agree with it being the President who decides, and we will go along with that decision. Finally, I would like to say that I think reform of the Rules of Procedure for such an important event as this demands unanimity. I think it would be very good for us to be able to agree on the amendments before the vote on Wednesday, so that there can be full agreement across the entire House."@en4
"Lugupeetud juhataja! Ka mina tahan alustuseks öelda, et Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis on väga uhke, et kaks meie sõpra ja kolleegi – David Martin ja Richard Corbett – on sellele tähtsale reformile kaasa aidanud. Tahan edastada neile oma õnnitlused ja loodan, et sellega ühineb kogu parlament. Teiseks tahan öelda, et praegu toimuv on tõesti väga tähtis, sest minu meelest on poliitiliselt väga oluline, et koos uue aluslepinguga hakkab 1. detsembril kehtima ka uus kodukord. Me anname Euroopa poliitilisele süsteemile teada, et Euroopa Parlamendis toimuvad ettevalmistused ja ümberkorraldused uue aluslepingu rakendamise vahendi loomiseks. Loomulikult viiakse selleks läbi palju reforme. Kuna on aeg teha kokkuvõte, siis ütlen, et kindlasti nõustume kogu raportiga, kuid mis puudutab pooleliolevaid ümberkorraldusi ja otsustamata muudatusettepanekuid, siis minu meelest tuleks mainida kaht asja. Esiteks tekkis esimeeste konverentsil mõningane segadus küsimuses, kas mingit tüüpi muudatusettepanekute vastuvõtmise või nõustumise aluseks on vaid see, et need tulenevad rangelt võttes Lissaboni lepingust, või mitte. Meie soovi kohaselt võiks Euroopa Parlamendi president otsustada, millised kodukorra muudatused ei ole vajalikud. Olen seega nõus, et president otsustab ja me järgime tema otsust. Lõpetuseks soovin öelda, et minu arvates väärib kodukorra muutmine nii tähtsa sündmuse raames ühehäälset heakskiitu. Minu meelest oleks hea, kui me suudaksime muudatusettepanekutes kokkuleppele jõuda enne kolmapäevast hääletust, et kogu parlament oleks siis juba ühel meelel."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan myös aluksi sanoa, että Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä on hyvin ylpeä siitä, että kaksi ystäväämme ja kollegaamme, David Martin ja Richard Corbett, ovat auttaneet tässä tärkeässä uudistuksessa. Haluan esittää kiitokseni heille ja toivon, että se saa vastakaikua koko parlamentissa. Toiseksi haluaisin sanoa, että tämä on todella tärkeä tapahtuma, koska mielestäni sillä, että uusi työjärjestys tulee voimaan 1. joulukuuta yhdessä uuden sopimuksen kanssa, on poliittista merkitystä. Me lähetämme EU:n poliittiselle järjestelmälle viestin siitä, että parlamentti valmistautuu ja mukautuu uuden sopimuksen mukaiseen välineeseen. Tähän ajatukseen sopivia uudistuksia on selvästikin useita. Koska mielestäni on aika tehdä yhteenveto, haluan sanoa, että me olemme luonnollisesti samaa mieltä koko mietinnöstä mutta vireillä olevien uudistuksien ja tarkistusten suhteen haluaisin sanoa kaksi asiaa, jotka mielestäni kuuluvat asiaan. Ensimmäinen on se, että kun puheenjohtajakokouksessa vallitsi jonkinlainen hämmennys siitä, minkä tyyppisiä tarkistuksia pitäisi mukauttaa tai hyväksyä sen perusteella, ovatko ne seurausta Lissabonin sopimuksesta tiukimmassa mielessä, haluaisin ilmaista toiveemme, että parlamentin puhemies päättäisi, ovatko työjärjestyksen uudistukset asianmukaisia. Tässä mielessä olen samaa mieltä siitä, että puhemies päättää ja me toimimme päätöksen mukaan. Lopuksi haluaisin sanoa, että mielestäni työjärjestyksen uudistus tällaisen tärkeän tapahtuman vuoksi vaatii yksimielisyyden. Olisi erittäin hyvä, jos voisimme sopia tarkistuksista ennen keskiviikon äänestystä, jotta koko parlamentti olisi täysin yksimielinen."@fi7
"Monsieur le Président, permettez-moi, à mon tour, de dire que les membres du groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et des démocrates au Parlement européen sont très fiers que deux de nos amis et néanmoins collègues, David Martin et Richard Corbett, aient contribué à cette importante réforme. Je les félicite et j’espère que l’Assemblée se joindra à moi. Nous assistons aujourd’hui à un événement de tout premier plan, car j’estime que, politiquement, il est important que le règlement soit d’application dès le 1 décembre, jour de l’entrée en vigueur du Traité. Nous envoyons ainsi un message à l’appareil politique communautaire selon lequel le Parlement se prépare et s’adapte en vue du nouveau Traité, comme en témoignent bien des réformes. Il est temps de conclure. J’ajouterai simplement que nous sommes bien évidemment d’accord avec l’ensemble du rapport. Cependant, il me semble opportun de préciser deux choses à propos des réformes et des amendements en suspens. Premièrement, lors de la Conférence des présidents une certaine confusion a régné quant au type d’amendements à retenir ou à adopter selon qu’ils découlent strictement ou non du traité de Lisbonne. Nous souhaiterions que ce soit le Président du Parlement qui décide des modifications du règlement qui sont inappropriées. Je suis d’accord que ce soit le Président qui décide et nous nous rangerons à cette décision. Deuxièmement, je considère que, face à un événement d’une telle ampleur, la refonte du règlement doit faire l’unanimité. Il faudrait que nous puissions nous accorder sur les amendements avant le vote pour que, mercredi, l’Assemblée puisse se prononcer à l’unanimité."@fr8
". – ( Elnök úr, elsőként magam is elmondanám, hogy a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja rendkívül büszke arra, hogy két barátunk és kollégánk, David Martin és Richard Corbett is meghatározó szerepet játszott e fontos reform létrejöttében. Őszinte elismeréssel adózom nekik, és bízom benne, hogy a Parlament egésze is így tesz majd. Másodszor azt kívánom mondani, igazán jelentős lépést teszünk most, mert úgy gondolom, rendkívül nagy politikai jelentőséggel bír, hogy december 1-jén az új eljárási szabályzat az új szerződéssel együtt hatályba lép. Azt üzenjük ezzel az európai politikai rendszernek, hogy a Parlament felkészül és alkalmazkodik annak érdekében, hogy az új szerződés végrehajtásához megfelelő eszközzel rendelkezzen. Ennek az elképzelésnek nyilvánvalóan számos reform megfelel. Mivel úgy érzem, eljött az összefoglalás ideje, annyit mondanék, hogy természetesen a jelentés egészét támogatjuk, a jelenleg még függőben lévő reformokkal és módosításokkal kapcsolatban azonban megemlítenék két olyan dolgot, amelynek véleményem szerint itt helye van. Először is, bár az Elnökök Értekezletén némi zűrzavar keletkezett a tekintetben, milyen típusú módosításokat kellene elfogadni arra tekintettel, hogy azok a legszigorúbb értelemben véve a Lisszaboni Szerződés eredményének tekinthetők-e, úgy véljük, a Parlament elnökének kellene döntenie arról, hogy az eljárási szabályzat valamely reformja nem megfelelő. E tekintetben egyetértek azzal, hogy az elnöké legyen a döntési jog, és ezt a döntést támogatjuk majd. Befejezésképp elmondanám, hogy az eljárási szabályzatnak egy ilyen fontos esemény alkalmával történő reformja egyhangú döntést kíván. Úgy gondolom, rendkívül kedvező lenne, ha még a szerdai szavazás előtt megállapodnánk a módosításokról, hogy a Parlament egészén belül teljes körű egyetértés alakuljon ki."@hu11
". Signor Presidente, vorrei iniziare il mio intervento dicendo che per il gruppo dell’Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo è motivo d’orgoglio che due nostri colleghi e amici, gli onorevoli Martin e Corbett, siano stati i protagonisti di quest’importante riforma. Vorrei, inoltre, congratularmi con loro, sperando che i colleghi parlamentari facciano lo stesso. Vorrei inoltre sottolineare che siamo testimoni di un evento molto importante, ovvero l’entrata in vigore, il 1° dicembre, del nuovo regolamento insieme al trattato di Lisbona. Stiamo lanciando un messaggio al sistema politico europeo: il Parlamento si sta preparando e adattando per avere uno strumento per gestire il nuovo trattato. Naturalmente, molte riforme seguono questa linea guida. E’ giunto il momento di fare il punto della situazione: siamo naturalmente d’accordo con l’intera relazione, ma vorrei aggiungere due osservazioni opportune in merito alle riforme e agli emendamenti ancora in sospeso. In primo luogo, in sede di Conferenza dei presidenti si è creata una certa confusione in merito a quali emendamenti adottare o accettare in base al fatto che derivino direttamente e in senso stretto dal trattato di Lisbona; è nostro desiderio che sia il presidente del Parlamento a decidere se le riforme previste dal regolamento siano appropriate o meno e noi rispetteremo le sue scelte. In secondo luogo, ritengo che una riforma del regolamento in vista di un evento tanto importante come questo richieda l’approvazione all’unanimità. Dobbiamo accordarci sugli emendamenti prima della votazione di mercoledì, in modo tale da raggiungere un pieno e unanime accordo."@it12
"Pone pirmininke, taip pat norėčiau pradėti sakydamas, kad Europos liaudies partijos frakcija (krikščionys demokratai) labai didžiuojasi, kad mūsų du draugai ir kolegos, David Martin ir Richard Corbertt, buvo tokie naudingi vykdant šią svarbią reformą. Norėčiau perduoti jiems savo sveikinimus ir, tikiuosi, sveikinimus palaikys visas Parlamentas. Antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, – dabar vyksta iš tikrųjų labai svarbus veiksmas, nes manau, kad politiniu požiūriu labai reikšminga, kad gruodžio 1 d. kartu su naująja Sutartimi įsigalios ir naujos Darbo tvarkos taisyklės. Siunčiame žinią Europos politinei sistemai, kad Parlamentas rengiasi turėti priemonę naujai Sutarčiai ir bando prisitaikyti prie to. Akivaizdu, kad yra daug reformų, kurioms tinka ši idėja. Kadangi manau, jog jau laikas apibendrinti, noriu pasakyti, kad, žinoma, mes sutinkame su visu pranešimu, bet dėl reformų ir dar laukiančių pakeitimų norėčiau pasakyti du dalykus, kurie, mano manymu, yra tinkami. Pirmiausia, nors Pirmininkų konferencijoje yra tam tikros painiavos dėl to, kokio tipo pakeitimai turėtų būti patvirtinti ar priimti, remiantis tuo, ar pačia griežčiausia prasme jie yra Lisabonos sutarties rezultatas, norėčiau išreikšti savo troškimą, kad būtent Parlamento Pirmininkas spręstų, ar kuri nors iš Darbo tvarkos taisyklių reformų yra netinkama. Šiuo atžvilgiu sutinku, kad būtent Pirmininkas spręstų, o mes toliau laikysimės to sprendimo. Galiausiai, norėčiau pasakyti, kad manau, jog Darbo tvarkos taisyklių reforma, susijusi su tokiu svarbiu įvykiu kaip šis, turėtų būti patvirtinta vienbalsiai. Manau, kad mums būtų labai gerai, jei galėtume susitarti dėl pakeitimų prieš balsavimą trečiadienį, kad visame Parlamente būtų pasiektas visiškas susitarimas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Iesākumā es gribētu pateikt, ka Sociālistu un demokrātu progresīvā alianses grupa Eiropas Parlamentā ļoti lepojas, ka diviem mūsu draugiem un kolēģiem un ir bijusi būtiska nozīme šajās svarīgajās reformās. Es gribētu viņus apsveikt un ceru, ka man pievienosies viss Parlaments. Otrkārt, vēlos teikt, ka šis patiesi ir ļoti nozīmīgs notikums, jo, manuprāt, liela politiskā nozīme ir tam, ka 1. decembrī līdz ar jauno līgumu spēkā stāsies mūsu jaunais Reglaments. Mēs raidām vēsti Eiropas politiskajai sistēmai, ka Parlaments ir sagatavojies un pielāgojies jaunā līguma instrumentam. Ir acīmredzams, ka daudzas reformas saskan ar šo ideju. Es domāju, ka ir pienācis laiks kopsavilkumam; vēlos teikt, ka mēs, protams, piekrītam ziņojumam kopumā, tomēr attiecībā uz reformām un gaidāmajiem grozījumiem es gribētu pateikt divas, manuprāt, atbilstīgas piezīmes. Pirmkārt, lai gan Priekšsēdētāju konferencē bija nesaprašanās par to, kādus grozījumus pieņemt vai apstiprināt, pamatojoties uz to, vai tie vārda tiešākajā nozīmē radušies Lisabonas līguma dēļ, es gribētu pateikt, ka mēs vēlamies, lai par Reglamenta reformu piemērotību lemtu Parlamenta priekšsēdētājs. Šajā saistībā es piekrītu, ka lēmējam ir jābūt priekšsēdētājam, un mēs pieņemsim šo lēmumu. Nobeigumā vēlos teikt, ka, manuprāt, Reglamenta reforma šādā nopietnā brīdī ir jāatbalsta vienprātīgi. Es domāju, ka būtu labi, ja mēs varētu vienoties par šiem grozījumiem pirms trešdienas balsojuma, lai visā Parlamentā valdītu pilnīga vienprātība."@lv13
"Señor Presidente, quería empezar también diciendo que para el Grupo socialista europeo es un orgullo que dos compañeros y amigos, David Martin y Richard Corbett, hayan sido protagonistas de esta reforma importante. Quiero trasladarles mi felicitación, que espero sea extensiva por parte de todo el Parlamento. La segunda cosa que quiero decir es que verdaderamente es un acto muy importante el que estamos celebrando, porque creo que es de una gran significación política que el 1 de diciembre, junto al nuevo Tratado, esté en vigor el Reglamento. Damos una impresión al sistema político europeo de que el Parlamento se prepara, se adecúa para tener un instrumento para el nuevo Tratado. Y, evidentemente, hay muchas reformas que responden a esta idea. Como creo que es hora de sintetizar, quiero decir que estamos naturalmente de acuerdo con todo el informe, pero, a propósito de las reformas y de las enmiendas todavía pendientes, quiero señalar dos cosas que creo oportunas. La primera: si en el seno de la Conferencia de Presidentes se ha establecido algún tipo de confusión sobre qué tipo de enmiendas deben ser aprobadas o aceptadas, en virtud de que sean consecuencia del Tratado de Lisboa, quiero señalar nuestro deseo de que sea el propio Presidente del Parlamento quien determine, en su caso, si algunas de las reformas del Reglamento no proceden. Y, en ese sentido, estoy de acuerdo con que sea el Presidente quien determine y lo aceptaremos como tal. Por último, quiero decir que creo que una reforma de un reglamento para un acontecimiento tan importante como éste reclama que haya unanimidad. Pienso que sería muy bueno que consiguiéramos pactar las enmiendas, antes de la votación del miércoles, para que haya un acuerdo pleno de toda la Cámara."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik zou ook willen beginnen met te zeggen dat het voor de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement een eer is dat twee collega's en vrienden, de heren David Martin en Richard Corbett, een hoofdrol hebben gespeeld in deze belangrijke hervorming. Ik wil hen feliciteren en ik hoop dat het hele Parlement hetzelfde zal doen. Het tweede wat ik wil zeggen is dat de handeling die we hier verrichten echt heel belangrijk is, omdat ik denk dat het politiek van grote betekenis is dat het nieuwe reglement op 1 december in werking treedt, naast het nieuwe verdrag. We maken het Europese politieke bestel duidelijk dat het Parlement zich met dit instrument opmaakt voor het nieuwe Verdrag. Er zijn natuurlijk veel hervormingen die aan dit idee beantwoorden. Het is denk ik tijd om af te ronden, dus wil ik slechts zeggen dat wij het vanzelfsprekend eens zijn met het hele verslag. Met betrekking tot de hervormingen en amendementen wil ik echter nog twee opmerkingen maken die mijns inziens pertinent zijn. Ten eerste dit: in de Conferentie van voorzitters is enige verwarring ontstaan over de vraag welke amendementen moeten worden goedgekeurd of geaccepteerd op grond van hun relatie tot het Verdrag van Lissabon. Naar aanleiding hiervan wil ik opmerken dat het onze wens is dat de voorzitter van het Parlement zo nodig beslist of een hervorming van het reglement wel of niet gepast is. Ik ben het ermee eens dat beslissingen worden genomen door de voorzitter en wij zullen akkoord gaan met de genomen beslissingen. Mijn tweede opmerking is dat een hervorming van een reglement voor een dermate belangrijke kwestie als deze eenstemmigheid verlangt. Het zou een goede zaak zijn als we voor de stemming van woensdag overeenstemming over de amendementen kunnen bereiken, zodat het hele Parlement akkoord is."@nl3
"Panie przewodniczący! Na początek oznajmiam, że Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim jest bardzo dumna z tego, że dwóch naszych przyjaciół i grupowych kolegów, David Martin i Richard Corbett, walnie przyczyniło się do tej ważnej reformy. Składam im gratulacje i mam nadzieję, że odbiją się one echem w całym Parlamencie. Chciałem również powiedzieć, że bardzo istotne jest podjęcie tych czynności, ponieważ moim zdaniem posiadanie nowego regulaminu obowiązującego w dniu 1 grudnia, wraz z wejściem w życie nowego traktatu, ma ogromne znaczenie polityczne. Wysyłamy komunikat do całego systemu politycznego Europy, że Parlament przygotowuje się i dostosowuje do tego, by dysponować instrumentem dla nowego traktatu. Oczywiście w ideę tę wpisuje się szereg reform. Tytułem podsumowania chcę powiedzieć, że naturalnie akceptujemy sprawozdanie w całości, lecz chcę powiedzieć dwie rzeczy odnoszące się do reform i poprawek w toku, które moim zdaniem należy poruszyć. Pierwsza z nich jest taka, że skoro na Konferencji Przewodniczących zapanowało pewne zamieszanie dotyczące tego, jakie rodzaje poprawek powinny być przyjmowane lub zatwierdzane, zależnie od tego, czy wynikają z traktatu lizbońskiego w sensie ścisłym, pragnę wyrazić nasze życzenie, by to przewodniczący Parlamentu decydował, czy którekolwiek z reform regulaminu są niewłaściwe. W tym względzie zgadzam się, by to przewodniczący decydował, i na taką decyzję przystaniemy. Uważam wreszcie, że reforma regulaminu na tak ważną okoliczność wymaga jednomyślności. Sądzę, że dobrze się stanie, jeśli zdołamy dokonać uzgodnień co do poprawek przed środowym głosowaniem, aby w całej izbie panowało pełne porozumienie."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de começar também por dizer que é um orgulho para o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu que dois amigos e colegas nossos, David Martin e Richard Corbett, tenham desempenhado um papel determinante nesta importante reforma. Quero endereçar-lhes as minhas felicitações, e faço votos para que elas façam eco em todo Parlamento. A segunda coisa que gostaria de dizer é que é verdadeiramente um acto muito importante aquele que estamos a celebrar, pois julgo que o facto de termos um novo Regimento em vigor no dia 1 Dezembro, juntamente com o novo Tratado, se reveste de uma grande significado político. Estamos a enviar ao sistema político europeu uma mensagem de que o Parlamento está a preparar-se e a adaptar-se no sentido de ter um instrumento para o novo Tratado. Há obviamente muitas reformas que se harmonizam com esta ideia. Uma vez que eu penso que é tempo de resumir, quero dizer que estamos naturalmente de acordo com todo o relatório, mas, no que respeita às reformas e às alterações que ainda estão pendentes, gostaria de fazer duas observações que considero oportunas. A primeira é que, apesar de na Conferência dos Presidentes ter havido alguma confusão relativamente aos tipos de alterações que devem ser adoptadas ou aprovadas, em função de serem ou resultado do Tratado de Lisboa no sentido mais estrito, gostaria de exprimir o nosso desejo de que seja o Presidente do Parlamento a decidir se algumas das reformas do Regimento não são apropriadas. Nesse sentido, concordo que seja o Presidente a decidir, e nós acataremos essa decisão. Por último, gostaria de dizer que penso que a reforma do Regimento para um acontecimento tão importante exige unanimidade. Penso que seria muito bom se conseguíssemos chegar a acordo sobre as alterações antes da votação de quarta-feira, para que possa haver um consenso pleno de toda a Assembleia."@pt17
"Dle Preşedinte, aş dori să încep, de asemenea, prin a spune că Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European este foarte mândru că doi dintre prietenii şi colegii noştri, David Martin şi Richard Corbett, au fost eficienţi în această reformă importantă. Aş dori să-i felicit şi pe aceştia şi sper că acest lucru va avea ecou în Parlament. Al doilea lucru pe care aş dori să-l spun este că se întâmplă ceva cu adevărat foarte important, deoarece consider că are o semnificaţie politică majoră faptul că noul Regulament de procedură intră în vigoare la 1 decembrie, împreună cu noul tratat. Trimitem un mesaj sistemului politic european în care spunem că Parlamentul se pregăteşte şi se adaptează să aibă un instrument pentru noul tratat. În mod evident, există multe reforme care se potrivesc acestei idei. Întrucât consider că este momentul să fac un rezumat, doresc să spun că în mod normal suntem de acord cu întregul raport, însă în ceea ce priveşte reformele şi amendamentele asupra cărora nu s-a luat încă o decizie, aş dori să spun două lucruri pe care le consider potrivite în acest context. Primul lucru se referă la faptul că, deşi a existat o oarecare confuzie în cadrul Conferinţei preşedinţilor în ceea ce priveşte tipul de amendamente care trebuie adoptate sau acceptate, generată de întrebarea dacă acestea au rezultat în urma Tratatului de la Lisabona în cel mai strict sens, aş dori să exprim dorinţa noastră ca Preşedintele Parlamentului să fie cel care decide dacă vreuna dintre modificările din Regulamentul de procedură nu este potrivită. În acest sens, sunt de acord ca Preşedintele să decidă şi vom accepta decizia respectivă. În cele din urmă, aş dori să spun că părerea mea este că reforma Regulamentului de procedură pentru un eveniment atât de important ca acesta trebuie să fie votată în unanimitate. Cred că ar fi foarte bine ca noi să putem cădea de acord asupra amendamentelor înainte de votul de miercuri, astfel încât să existe un consens general în toată Camera."@ro18
"Vážený pán predseda, tiež by som rád začal tým, že Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente je veľmi hrdá na to, že dvaja naši priatelia a kolegovia, pán David Martin a pán Richard Corbett, prispeli k tejto dôležitej reforme. Rád by som im zablahoželal a verím, že to nájde ohlas v celom Parlamente. Druhá vec, ktorú by som chcel povedať, je, že sa tu odohráva niečo skutočne veľmi dôležité, pretože si myslím, že mať 1. decembra v platnosti nový rokovací poriadok zároveň s novou zmluvou má obrovský politický význam. Posielame správu európskemu politickému systému, že Parlament sa pripravuje a prispôsobuje tomu, aby mal nástroj na novú zmluvu. Samozrejme, existuje mnoho reforiem, ktoré zodpovedajú tejto myšlienke. Keďže si myslím, že je čas na zhrnutie, chcem povedať, že, samozrejme, súhlasíme s celou správou, ale v súvislosti s reformami a pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, o ktorých sa ešte nerozhodlo, by som chcel povedať dve veci, ktoré považujem za správne. Prvou je, hoci v Konferencii predsedov boli určité nejasnosti v súvislosti s tým, ktoré typy pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov by mali byť prijaté na základe toho, či sú výsledkom Lisabonskej zmluvy v najužšom zmysle slova, že by som chcel vyjadriť naše želanie, aby to bol predseda Parlamentu, kto rozhodne, či niektoré reformy rokovacieho poriadku nie sú vhodné. Z tohto hľadiska súhlasím s tým, aby to bol predseda, kto rozhodne, a my sa tomuto rozhodnutiu prispôsobíme. Nakoniec by som chcel povedať, že reforma rokovacieho poriadku pre takúto dôležitú udalosť si vyžaduje jednomyseľnosť. Myslím si, že by bolo veľmi dobré, keby sme sa dokázali zhodnúť na pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch pred hlasovaním v stredu, aby mohlo dôjsť k úplnej zhode v celom Parlamente."@sk19
"Gospod predsednik, tudi jaz bi za začetek rad povedal, da je Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu zelo ponosna, da sta pri tej pomembni reformi pomagala dva izmed naših prijateljev in kolegov David Martin in Richard Corbett. Rad bi jima čestital in upam, da jima bo čestital tudi cel Parlament. Druga stvar, ki bi jo rad povedal, je, da je akt, ki ga sprejemamo, resnično zelo pomemben, ker menim, da je politično zelo pomembno, da novi Poslovnik začne veljati 1. decembra skupaj z novo Pogodbo. Evropskemu političnemu sistemu sporočamo, da se Parlament pripravlja na instrument za novo Pogodbo in se mu prilagaja. Očitno je veliko reform, ki ustrezajo tej zamisli. Ker mislim, da je čas za povzetek, želim povedati, da se seveda strinjamo s celotnim poročilom, vendar bi glede reform in sprememb, ki še niso sprejete, rad povedal dve stvari, za kateri menim, da sta primerni. Prva je, da čeprav je bilo nekaj zmede na konferenci predsednikov glede tega, katere vrste sprememb naj se potrdijo ali sprejmejo na podlagi tega, ali so rezultat Lizbonske pogodbe v najstrožjem pomenu, bi rad izrazil našo željo, da o tem, ali katera od reform Poslovnika ni ustrezna, odloča predsednik Parlamenta. V tem smislu se strinjam s tem, da odloča predsednik, mi pa bomo podprli to odločitev. Za konec bi rad povedal, da je reforma Poslovnika po mojem mnenju tako pomemben dogodek, da je zanjo potrebno soglasje. Menim, da bi bilo zelo dobro, če bi lahko dosegli dogovor o spremembah pred glasovanjem v sredo, tako da bi se celoten Parlament popolnoma strinjal."@sl20
"Herr talman! Jag tänkte också börja med att säga att vi i Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet är mycket stolta över att två av våra vänner och kolleger, David Martin och Richard Corbett, har haft så stor betydelse i den här viktiga reformen. Jag ger dem mina lyckönskningar och hoppas att hela parlamentet instämmer. För det andra är det verkligen ett mycket viktigt dokument som träder i kraft. Jag anser att det är av stor politisk betydelse att den nya arbetsordningen är i kraft den 1 december samtidigt med det nya fördraget. Vi sänder en signal till det europeiska politiska systemet om att parlamentet förbereder och anpassar sig genom att ha verktyg för det nya fördraget. Det finns uppenbarligen många reformer som överensstämmer med den tanken. Eftersom jag tror att det är dags att sammanfatta vill jag berätta att vi givetvis samtycker till hela betänkandet. Men när det gäller reformer och ändringsförslag som ännu inte avgjorts har jag två påpekanden jag tycker är på sin plats. Det första är att det visserligen har rått viss tveksamhet inom talmanskonferensen i fråga om vilka typer av ändringsförslag som ska godkännas eller antas, beroende på om de är ett resultat av Lissabonfördraget i strikt bemärkelse. Vi vill att det ska vara parlamentets talman som beslutar huruvida någon reform av arbetsordningen är olämplig. I det hänseendet håller jag med om att talmannen ska besluta. Vi kommer att följa det beslutet. Slutligen skulle jag vilja säga att jag anser att reformen av arbetsordningen inför en sådan viktig händelse som denna kräver enhällighet. Det vore bäst om vi kunde enas om ändringsförslagen före omröstningen på onsdag så att vi är helt eniga i hela parlamentet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph