Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-23-Speech-1-111"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091123.18.1-111"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, these reports lay down the rules for Europol gathering and exchanging information between EU Member States – and, indeed, third-party nations – of the most personal kind about EU citizens. Significantly, they talk about the unauthorised disclosure of such information not disadvantaging, harming or prejudicing the essential interests of Europol. There is nothing about protecting the interests of the hapless, innocent citizen who might get caught up in the nightmare of a Europol investigation. The most personal information may be collected, including sexual preferences and bank account details. This may even be shared with third-party countries, including those of such outstanding democratic credentials as Albania, Peru and the Russian Federation. Europol is totally unnecessary from any objective point of view, but the EU’s subjective point of view is that it is essential to have another of those attributes of a political state: its own police force. How many of the EU’s reluctant citizens know that Europol officers have immunity from prosecution for anything that they do or say in the course of their duties? For those of you here who have only just emerged from police states, this may not be very significant, but such immunity for law-enforcement officers is a concept alien to English law. As the EU creates its own judicial system with instruments such as the European arrest warrant and trials in absentia, and now its own police force, we in Britain are seeing the destruction of our most basic and cherished liberties that have formerly protected us. Every single rapporteur at least had the decency to say that these proposals should be rejected until the Lisbon Treaty was legally in force. If the EU had any decency, there would be referenda on the Lisbon Treaty and none of it would ever come into force."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, tyto zprávy stanoví pravidla pro shromažďování a předávání těch nejdůvěrnějších osobních údajů o občanech EU mezi členskými státy EU – a samozřejmě třetími zeměmi – prostřednictvím Europolu. Je příznačné, že hovoří o neoprávněném zveřejnění těchto informací, které neznevýhodňují, nepoškozují či nijak se nedotýkají základních zájmů Europolu. Není tam nic o ochraně zájmů nešťastného nevinného občana, který by mohl uvíznout v noční můře vyšetřování Europolu. Je možné shromažďovat ty nejdůvěrnější osobní informace, včetně informací o sexuální orientaci a bankovních účtech. Lze je dokonce sdílet s třetími zeměmi, i se zeměmi s takovým vynikajícím demokratickým posudkem, jako je Albánie, Peru a Ruská federace. Europol je z objektivního hlediska naprosto zbytečný, ale podle subjektivního názoru EU je životně důležité mít další z těchto atributů politického státu, tj. svou vlastní policejní sílu. Kolik váhavých občanů EU ví, že úředníci Europolu jsou za všechno, co dělají nebo říkají při výkonu svých povinností chráněni imunitou před soudním stíháním? Těm z vás přítomných, kteří jste se nedávno vynořili z policejních států, to nemusí připadat příliš důležité, ale pro anglické právo je taková imunita policejních důstojníků cizím pojmem. S tím jak si EU vytváří svůj vlastní soudní systém s nástroji, jako je evropský zatýkací rozkaz a soudy v nepřítomnosti a nyní své vlastní policejní síly, vidíme my v Británii, jak jsou ničeny naše nejzákladnější a uctívané svobody, které nás dříve chránily. Každý zpravodaj měl přinejmenším tu slušnost a řekl, že tyto návrhy by měly být odmítnuty, dokud Lisabonská smlouva nenabude právní platnost. Kdyby EU měla nějakou slušnost, konala by se o Lisabonské smlouvě referenda a nic z toho by nikdy nevstoupilo v platnost."@cs1,1
"Hr. formand! Disse betænkninger fastlægger reglerne for, hvordan Europol indsamler og udveksler de mest følsomme oplysninger om EU's borgere mellem EU's medlemsstater og også tredjelande. Her tales der om videregivelse af oplysninger, uden at der forud er indhentet bemyndigelse hertil, men som ikke er uhensigtsmæssig, skadelig eller skadevoldende for Europols vitale interesser. Der står ikke noget om beskyttelse af ulykkelige, uskyldige borgere, som er blevet indfanget i det mareridt, en Europol-efterforskning er. Man kan indsamle de mest personlige oplysninger, også om seksuelle præferencer og bankkonti. Disse oplysninger kan endog videregives til tredjelande, herunder lande med enestående demokratiske skudsmål såsom Albanien, Peru og Den Russiske Føderation. Europol er totalt unødvendig rent objektivt, men EU's subjektive holdning er, at det er vigtigt at erhverve sig en anden af en politisk stats attributter, nemlig sin egen politistyrke. Hvor mange af EU's modvillige borgere ved, at Europol-medarbejdere har immunitet og ikke kan retsforfølges for, hvad de gør eller siger i tjenesten? For de af Dem, som netop er kommet ud af politistater, er dette måske ikke så vigtigt, men at give retshåndhævende embedsmænd immunitet er fremmed for engelsk lov. I takt med at EU skaber sit eget retssystem med instrumenter som den europæiske arrestordre og retssager in absentia og nu sin egen politistyrke, ser vi i Storbritannien, at vores mest grundlæggende og højtelskede frihedsrettigheder, som hidtil har beskyttet os, bliver trådt under fode. Hver eneste ordfører havde i det mindste anstændighed nok til at sige, at disse forslag burde forkastes, indtil Lissabontraktaten er trådt i kraft. Hvis EU havde nogen form for anstændighed, ville man afholde folkeafstemning om Lissabontraktaten, og så var der ikke noget af alt det her, der ville træde i kraft."@da2
"Herr Präsident, diese Berichte enthalten die Regelungen, nach denen Europol privateste Informationen über Bürgerinnen und Bürger der EU zusammenträgt und zwischen Mitgliedstaaten der EU und Drittstaaten austauscht. Bezeichnenderweise wird erwähnt, dass sich die unberechtigte Offenlegung dieser Daten nicht nachteilig oder schädigend auf die wesentlichen Interessen von Europol auswirkt. Es wird nicht erwähnt, wie die Interessen glückloser, unschuldiger Bürgerinnen und Bürger, die möglicherweise Opfer einer Europol-Ermittlung werden, geschützt werden können. Die privatesten Informationen, einschließlich sexueller Vorlieben und Bankdaten, können erhoben werden. Diese Informationen dürfen selbst an Drittländer weitergegeben werden, darunter solche mit überragenden demokratischen Referenzen wie Albanien, Peru und die Russische Föderation. Europol ist von jedem objektiven Standpunkt aus betrachtet gänzlich überflüssig. Aber der subjektive Standpunkt der EU impliziert, dass es wichtig ist, ein weiteres Merkmal eines politischen Staates aufzuweisen: eine eigene Polizei. Wie viele der zweifelnden EU-Bürgerinnen und -Bürger wissen, dass die Amtsträger von Europol Immunität und somit Schutz vor strafrechtlicher Verfolgung betreffend ihr Verhalten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit genießen? Für diejenigen unter Ihnen, die Polizeistaaten gerade hinter sich gebracht haben, mag das nicht wichtig sein, aber eine Immunität für Ordnungskräfte ist ein Konzept, das es im englischen Recht nicht gibt. Während die EU ihr eigenes Rechtssystem mit Instrumenten wie dem Europäischen Haftbefehl oder Versäumnisverfahren hat - und jetzt kommen noch die eigenen Polizeikräfte hinzu - müssen wir in Großbritannien ansehen, wie unsere Grundrechte und -freiheiten, die uns zuvor geschützt haben, untergraben werden. Jeder einzelne Berichterstatter hatte zumindest den Anstand zu sagen, dass diese Vorschläge bis zum Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon abgelehnt werden sollten. Wenn die EU nur etwas Anstand hätte, dann gäbe es Volksabstimmungen über den Vertrag von Lissabon, und nichts davon würde in Kraft treten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, οι εκθέσεις αυτές περιγράφουν τους κανόνες που πρέπει να διέπουν τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ –αλλά και με τρίτες κρατικές οντότητες– μέσω της Europol, οι οποίες αφορούν πολύ προσωπικά δεδομένα των πολιτών της ΕΕ. Έχει σημασία το γεγονός ότι αναφέρουν ότι η μη εγκεκριμένη κοινοποίηση τέτοιων πληροφοριών δεν πρέπει να υπονομεύει, να βλάπτει ή να επηρεάζει τα θεμελιώδη συμφέροντα της Europol. Δεν γίνεται πουθενά λόγος για την προστασία των συμφερόντων του ατυχούς, αθώου πολίτη που μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο του εφιάλτη μιας έρευνας της Europol. Μπορούν να συλλέγονται πληροφορίες για εξαιρετικά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων των σεξουαλικών προτιμήσεων και των στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών. Τα στοιχεία αυτά μπορούν μάλιστα να ανταλλάσσονται με τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων χωρών με τα εξαιρετικά δημοκρατικά εχέγγυα της Αλβανίας, του Περού ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αν εξετάσουμε το θέμα αντικειμενικά, η Europol είναι παντελώς άχρηστη από κάθε άποψη, όμως η υποκειμενική άποψη της ΕΕ είναι ότι πρέπει πάση θυσία να αποκτήσει ένα ακόμη από τα χαρακτηριστικά ενός κράτους: το δικό της αστυνομικό σώμα. Πόσοι από τους απρόθυμους πολίτες της ΕΕ γνωρίζουν ότι οι αξιωματούχοι της Europol απολαμβάνουν ασυλία από διώξεις για οτιδήποτε πράξουν ή πουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους; Όσοι από τους παρευρισκόμενους ζούσατε μέχρι πολύ πρόσφατα σε αστυνομοκρατούμενα καθεστώτα, ίσως να μην το θεωρείτε πολύ σημαντικό, όμως μια τέτοια μορφή ασυλίας των αστυνομικών οργάνων είναι έννοια ξένη προς το βρετανικό δίκαιο. Καθώς η ΕΕ δημιουργεί το δικό της δικαστικό σύστημα με μέσα όπως το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και οι δίκες ερήμην, και τώρα αποκτά δικό της αστυνομικό σώμα, εμείς στη Βρετανία παρακολουθούμε να καταστρέφονται οι πλέον βασικές και προσφιλείς μας ελευθερίες, οι οποίες μας προστάτευαν στο παρελθόν. Όλοι οι εισηγητές είχαν τουλάχιστον την εντιμότητα να δηλώσουν ότι οι προτάσεις αυτές πρέπει να απορριφθούν μέχρις ότου τεθεί και τυπικά σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας. Αν η ΕΕ διέθετε στοιχειώδη έστω εντιμότητα, θα είχαν διεξαχθεί δημοψηφίσματα για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, οπότε καμία από τις διατάξεις της δεν θα μπορούσε ποτέ να τεθεί σε εφαρμογή."@el10
"Señor Presidente, estos informes sientan las reglas de la recogida e intercambio de Europol entre la UE y los Estados miembros —y, de hecho, terceros países— de los datos de tipo más personal sobre los ciudadanos de la UE. Es de destacar que hablan sobre la revelación sin autorización de ese tipo de información sin desfavorecer, perjudicar o afectar a los intereses de Europol. No dice nada de proteger los intereses de los desafortunados ciudadanos inocentes que puedan verse atrapados en la pesadilla de ser investigados por Europol. Se podría recabar la información más personal como preferencias sexuales o la información bancaria. Esto podría compartirse con terceros países incluidos aquellos con credenciales democráticas tan destacadas como Albania, Perú o la Federación de Rusia. Europol es totalmente innecesario desde un punto de vista objetivo, pero desde el punto de vista subjetivo de la UE es algo esencial tener otra característica para un estado policial: su propia fuerza policial. ¿Cuántos ciudadanos recelosos de la UE saben que sus funcionarios tienen inmunidad para acusarlo por cualquier cosa que hagan o digan en el transcurso de sus tareas? Para aquellos de ustedes que acaben de salir de estados policiales puede que esto no sea muy importante, pero la inmunidad de estos funcionarios para aplicar la ley es un concepto desconocido en la legislación inglesa. A medida que la UE crea su propio sistema jurídico con instrumentos como la orden de detención europea y los juicios en rebeldía y ahora su propia fuerza policial, nosotros en Gran Bretaña estamos contemplando la destrucción de nuestras libertades más básicas y preciadas que nos han protegido hasta ahora. Todos y cada uno de los ponentes al menos han tenido el decoro de decir que estas propuestas deberían ser rechazadas hasta que se ponga en vigor el Tratado de Lisboa. Si la UE tuviera algo de integridad, se sometería a referéndum el Tratado de Lisboa y nada de esto entraría en vigor."@es21
"Lugupeetud juhataja! Kõnealuste raportitega sätestatakse Europoli jaoks eeskirjad, kuidas koguda ELi kodanike kõige isiklikumat teavet ning vahetada seda ELi liikmesriikide ja ka kolmandate riikidega. Tähelepanuväärne on, et neis räägitakse väga palju nimetatud teabe lubamatust avaldamisest, et Europoli põhihuvidele mitte vastu töötada või neid kahjustada. Nendes ei mainita aga sõnagagi selle õnnetu ja süütu kodaniku huvide kaitsmist, kes võib Europoli painajaliku uurimise alla sattuda. Koguda lubatakse ka kõige isiklikumat teavet, sealhulgas andmeid seksuaalse sättumuse ja pangakonto kohta. Seda teavet võidakse jagada koguni kolmandate riikidega, sealhulgas selliste „silmapaistvalt demokraatlike” riikidega nagu Albaania, Peruu ja Venemaa Föderatsioon. Suvalisest objektiivsest seisukohast vaadatuna on Europol täiesti ebavajalik, aga ELi subjektiivse seisukoha järgi on ülimalt oluline omada veel üht poliitilises tähenduses riikluse tunnust – enda politseijõude. Kui paljud ELi tõrksatest kodanikest teavad, et Europoli ametnikke ei saa ühegi nende kohustuste täitmise käigus lausutud sõna või tehtud teo eest kohtu alla anda? Nende siinviibijate jaoks, kes on just pääsenud politseiriigist, ei pruugi see tunduda kuigi oluline, aga selline õiguskaitseametnike immuunsus on Inglise õiguses tundmatu nähtus. Samal ajal kui EL loob oma õigussüsteemi selliste vahenditega nagu Euroopa vahistamismäärus, tagaselja peetavad kohtumenetlused ning nüüd ka oma politseijõud, näeme meie Suurbritannias, kuidas hävitatakse meid varem kaitsnud kõige põhilisemaid ja kallimaid vabadusi. Vähemalt jätkus igal raportööril kohusetunnet öelda, et need ettepanekud tuleb tagasi lükata, kuni Lissaboni leping on õiguslikult jõustunud. Kui ELil oleks mingitki kohusetunnet, siis korraldataks Lissaboni lepingu üle rahvahääletused ja see ei jõustukski."@et5
"Arvoisa puhemies, näissä mietinnöissä laaditaan Europolin säännöt EU:n kansalaisten kaikkein henkilökohtaisimpien tietojen keruulle ja vaihdolle EU:n jäsenvaltioiden – ja tosiaankin myös kolmansien maiden – välillä. Paljonpuhuvaa on, että niiden mukaan tällaisten tietojen luvaton paljastaminen ei ole Europolin keskeisten tavoitteiden kannalta epäedullista, haitallista tai rajoittavaa. Niissä ei mainita lainkaan niiden epäonnisten, viattomien kansalaisten etujen suojelemista, jotka voisivat joutua keskelle Europolin tutkimuksen painajaista. Kaikkein henkilökohtaisimpia tietoja voidaan kerätä, mukaan lukien seksuaaliset mieltymykset ja pankkitilitiedot. Niitä voidaan jopa jakaa kolmansille maille, kuten demokraattisuutensa ansiosta niin maineikkaille Albanialle, Perulle ja Venäjän federaatiolle. Europol on kaikista puolueettomista näkökulmista katsottuna täysin tarpeeton, mutta EU:n omasta näkökulmasta on olennaista, että se täyttää taas yhdet poliittisen valtion tunnusmerkit, että sillä on omat poliisivoimat. Kuinka moni EU:n vastentahtoisista kansalaisista tietää, että Europolin virkailijoilla on syytesuoja kaikelle, mitä he tekevät tai sanovat tehtäväänsä hoitaessaan? Teille, jotka olette juuri päässeet eroon poliisivaltiosta, tämä ei ehkä ole kovin tärkeää, mutta tällainen lainvalvontaviranomaisten syytesuoja on Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä vieras käsite. Kun EU luo oman oikeusjärjestelmänsä, jossa on sellaisia välineitä kuin eurooppalainen pidätysmääräys ja oikeudenkäynti, joissa syytetty ei ole läsnä, ja nyt omat poliisivoimansa, me Yhdistyneessä kuningaskunnassa koemme meitä aiemmin suojanneiden ja meidän arvossa pitämiemme perusvapauksien tuhoutuvan. Jokainen yksittäinen esittelijä ymmärsi sentään sanoa, että nämä ehdotukset pitäisi hylätä siihen asti, kunnes Lissabonin sopimus tulee laillisesti voimaan. Jos EU toimisi edes jossain määrin kunniallisesti, Lissabonin sopimuksesta järjestettäisiin kansanäänestys eikä mikään osa siitä tulisi voimaan."@fi7
"Monsieur le Président, ces rapports déterminent les règles permettant à Europol d’obtenir et d’échanger des informations entre les États membres de l’UE - et, effectivement, avec des pays tiers -, des informations de nature très personnelle sur les citoyens de l’UE. Il est significatif que ces règles traitent de la divulgation non autorisée de ces informations d’une manière qui ne peut défavoriser, nuire ou porter atteinte aux intérêts essentiels d’Europol. Rien n’est dit sur la protection des intérêts du citoyen infortuné et innocent qui pourrait être pris dans le cauchemar d’une enquête d’Europol. Des informations à caractère très personnel peuvent être collectées, y compris les préférences sexuelles et des détails des comptes bancaires. Elles peuvent aussi être partagées avec des pays tiers, même avec des pays dont les références démocratiques restent encore à fournir, comme l’Albanie, le Pérou et la Fédération de Russie. D’un point de vue objectif, Europol est tout à fait inutile, mais du point de vue subjectif de l’UE, celle-ci considère qu’il est essentiel qu’elle dispose d’un des attributs de tout État politique, un de plus, à savoir sa propre police. Combien de citoyens réticents de l’UE savent que les agents d’Europol jouissent d’une immunité contre les poursuites pour tout ce qu’ils font ou disent dans l’exercice de leurs fonctions? Pour ceux d’entre vous qui ont vécu dans d’anciens États policiers, cela n’est peut-être pas très important, mais une telle immunité accordée à des agents chargés de faire respecter la législation est un concept qui ne fait pas partie du droit anglais. Étant donné que l’UE crée son propre système judiciaire à l’aide d’instruments tels que le mandat d’arrêt européen et des jugements par défaut et, à présent, sa propre police, nous, en Grande-Bretagne, assistons à l’étouffement de nos libertés les plus fondamentales et les plus chères, qui nous protégeaient auparavant. Chaque rapporteur a au moins eu la décence de demander le rejet de ces propositions tant que le traité de Lisbonne ne sera pas entré en vigueur. Si l’UE avait un peu de décence, il y aurait eu des référendums sur le traité de Lisbonne et celui-ci ne serait pas du tout entré en vigueur."@fr8
". – Elnök úr, ezek a jelentések azokat a szabályokat állapítják meg, amelyek alapján az Europol a legszemélyesebb jellegű adatokat gyűjtheti össze és cserélheti ki az EU-tagállammaival – sőt, harmadik országokkal is. Arról szólnak, hogy az ilyen információk jogosulatlan közlése ne járjon hátrányos, sértő vagy káros következményekkel az Europol alapvető érdekeire nézve. Nem foglalkoznak az ártatlan polgárok érdekeinek védelmével, akik esetleg egy rémálomszerű Europol-vizsgálat közepén találhatják magukat. Sor kerülhet a legszemélyesebb jellegű információk, így a szexuális irányultságra vonatkozó információk és a bankszámlaadatok gyűjtésére is. Az ilyen adatok még az olyan rendezetlen demokratikus teljesítményt felmutató harmadik országokkal is megoszthatóvá válnának, mint Albánia, Peru és az Orosz Föderáció. Az Europol mindennemű politikai nézőpont szerint teljesen felesleges, az EU szubjektív álláspontja azonban az, hogy alapvető fontosságú, hogy a politikai államok egy másik ismertetőjegye, a saját rendőri erő is rendelkezésére álljon. Vajon hányan tudják az EU húzódozó polgárai közül, hogy az Europol tisztviselői mentességet élveznek minden olyan vizsgálat alól, ami azzal foglalkozna, amit feladataik ellátása közben tesznek vagy mondanak? Azoknak, akik még csak most rázták le magukról a rendőrállam terhét, talán nem tűnik túl lényegesnek, de az angol jogtól teljes mértékben idegen a bűnüldözés tisztviselőinek ilyetén mentessége. Abban, hogy az EU létrehozta saját igazságügyi rendszerét, amely olyan eszközökkel rendelkezik, mint például az európai letartóztatási parancs és a vádlott távollétében tartott tárgyalás, most pedig saját rendőrségét, mi, britek, azoknak a legalapvetőbb és legünnepeltebb jogainknak a megsemmisítését látjuk, amelyek korábban védelmet biztosítottak számunkra. Mindegyik előadóban volt annyi tisztesség, hogy azt mondja: ezeket a javaslatokat a Lisszaboni Szerződés hatálybalépéséig el kell utasítani. Ha az EU-ban bármilyen nyoma lenne a tisztességnek, akkor népszavazást tartanának a Lisszaboni Szerződésről, és soha nem léphetne hatályba."@hu11
"Signor Presidente, queste relazioni definiscono le norme sulla raccolta e sullo scambio di informazioni effettuato tramite Europol fra l’UE e gli Stati membri – oltre che con paesi terzi – in cui sono inclusi anche dati di natura strettamente personale sui cittadini comunitari. E’ significativo che tali testi indichino che il trasferimento non autorizzato delle informazioni non deve svantaggiare, danneggiare o pregiudicare gli interessi essenziali di Europol. Non è neppure menzionata la protezione degli interessi degli sfortunati cittadini innocenti che potrebbero incappare nell’incubo di un’indagine di Europol. Possono essere raccolti i dati più personali, tra cui le preferenze sessuali e le informazioni sui conti correnti. Tali dati possono persino essere passati a paesi terzi, anche a quelli che hanno credenziali pazzesche nel campo dei diritti umani, come l’Albania, il Perù e la Federazione russa. Europol è assolutamente inutile da ogni punto di vista oggettivo, ma, partendo dal punto di vista soggettivo dell’EU, è essenziale dotarsi di un altro degli attributi essenziali degli Stati nazionali: una propria forza di polizia. Quanti cittadini riluttanti nei confronti dell’UE sanno che i funzionari di Europol godono dell’immunità giudiziaria per le azioni che compiono o per le dichiarazioni che rilasciano nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni? Per i colleghi che si sono appena lasciati alle spalle uno Stato di polizia questo fattore può anche non essere molto significativo, ma un’immunità del genere concessa ad un funzionario preposto all’ordine pubblico è un concetto totalmente alieno nel diritto inglese. Mentre l’Unione europea crea il proprio sistema giudiziario dotato di strumenti quali il mandato di cattura europeo, il processo in contumacia ed ora la propria forza di polizia, noi nel Regno Unito assistiamo alla distruzione delle libertà elementari che ci stanno più a cuore e che in passato ci hanno protetto. Ogni singolo relatore ha perlomeno avuto la decenza di dire che le proposte devono essere respinte finché il trattato di Lisbona non entrerà legittimamente in vigore. Se l’UE avesse un minimo di decenza, sarebbe stato indetto un referendum sul trattato di Lisbona e non ne sarebbe entrato in vigore neanche un articolo."@it12
"Pone pirmininke, šiuose pranešimuose nustatomos taisyklės, kuriomis vadovaudamasis Europolas rinktų ir keistųsi asmeniškiausia ES piliečių informacija tarp ES valstybių narių ir, tiesą sakant, trečiųjų šalių. Daugiausia juose kalbama apie neleistiną tokios informacijos atskleidimą nepadarant žalos, nepakenkiant pagrindiniams Europolo interesams ar nepabloginant jų. Ten nėra nieko apie vargšų nekaltų piliečių, kurie gali patekti į Europolo tyrimų košmarą, interesų apsaugą. Gali būti renkama pati asmeniškiausia informacija, įskaitant seksualinę orientaciją ir banko sąskaitų detales. Ta informacija netgi galima dalytis su trečiosiomis šalimis, įskaitant tokias šalis kaip Albanija, Peru ir Rusijos Federacija, kuriose neišspręsti demokratijos klausimai. Europolas yra visiškai nereikalingas bet kokiu objektyviu požiūriu, bet, ES subjektyviu požiūriu, labai svarbu turėti dar vieną politinės valstybės atributą – savas policijos pajėgas. Kiek prieštaraujančių ES piliečių žino, kad Europolo pareigūnai turi imunitetą nuo baudžiamojo persekiojimo už bet ką, ką jie daro ar sako vykdydami savo pareigas? Tiems iš jūsų, kas visai neseniai išėjo iš policinės valstybės, tai gali atrodyti ne taip ir reikšminga, bet toks teisėsaugos institucijų imunitetas yra Anglijos teisei svetimas dalykas. Kadangi ES kuria savo teisminę sistemą, kurioje taikomos tokios priemonės kaip Europos arešto orderis ir teismo procesai, kuriuose nedalyvauja teisiamieji, o dabar kuria dar ir savas policijos pajėgas, mums, britams, atrodo, kad tai yra mūsų pačių pagrindinių ir labiausiai vertinamų laisvių, kurios anksčiau saugojo mus, griovimas. Visi pranešėjai bent jau turėjo padorumo sakyti, kad tie pasiūlymai turi būti atmesti, kol įsigalios Lisabonos sutartis. Jei ES turėtų nors kiek padorumo, būtų surengtas referendumas dėl Lisabonos sutarties ir ji niekada nebūtų įsigaliojusi."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šajos ziņojumos ietverti uz Eiropolu attiecināti noteikumi par ES iedzīvotāju ļoti personīgu datu apkopošanu un apmaiņu ES dalībvalstu starpā, un, protams, arī ES dalībvalstu un trešo valstu starpā. Zīmīgi, ka tajos ir minēta tādas informācijas neatļauta izpaušana, kas kaitē būtiskām Eiropola interesēm vai nostāda tās neizdevīgā stāvoklī. Tajos nekas nav teikts par to nelaimīgo nevainīgo iedzīvotāju interešu aizsardzību, kuri varētu būt nokļuvuši Eiropola izmeklēšanas labirintos. Var apkopot vispersoniskāko informāciju, tostarp par seksuālo orientāciju un bankas kontu. Šo informāciju var pat nodot trešām valstīm, tostarp tādām „izcilām demokrātijas sludinātājām” kā Albānija, Peru un Krievijas Federācija. Objektīvā skatījumā Eiropols ir pilnīgi nevajadzīgs, bet ES subjektīvais viedoklis ir tāds, ka tai ir būtisks vēl viens tāds politiskas valsts simbols kā sava policija. Cik daudz ES iedzīvotāju, kuri nevēlas pakļauties tās likumiem, zina, ka Eiropola amatpersonām ir imunitāte pret jebkādu apsūdzību saistībā ar viņu rīcību vai sacīto pienākumu pildīšanas laikā? Tiem deputātiem, kuri nāk no šādām policijas valstīm, tas varbūt nešķiet nekas īpašs, bet Anglijas tiesību aktos tāds jēdziens kā tiesībaizsardzības darbinieka imunitāte ir svešs. Ņemot vērā, ka ES veido savu tiesu sistēmu ar tādiem instrumentiem kā Eiropas apcietināšanas orderis un aizmuguriski tiesas procesi, un tagad arī policija, mēs Lielbritānijā uzskatām, ka tiek iznīcinātas mūsu visdārgākās pamatbrīvības, kas līdz šim bija nodrošinājušas mūsu aizsardzību. Visi referenti vismaz bija tik laipni un pateica, ka šie priekšlikumi ir jānoraida, līdz Lisabonas līgums ir juridiski stājies spēkā. Ja ES būtu kaut kripatiņa morāles, tā būtu rīkojusi referendumu par Lisabonas līgumu un neviens no šiem priekšlikumiem nekad nestātos spēkā."@lv13
"Mr President, these reports lay down the rules for Europol gathering and exchanging information between EU Member States – and, indeed, third-party nations – of the most personal kind about EU citizens. Significantly, they talk about the unauthorised disclosure of such information not disadvantaging, harming or prejudicing the essential interests of Europol. There is nothing about protecting the interests of the hapless, innocent citizen who might get caught up in the nightmare of a Europol investigation. The most personal information may be collected, including sexual preferences and bank account details. This may even be shared with third-party countries, including those of such outstanding democratic credentials as Albania, Peru and the Russian Federation. Europol is totally unnecessary from any objective point of view, but the EU’s subjective point of view is that it is essential to have another of those attributes of a political state: its own police force. How many of the EU’s reluctant citizens know that Europol officers have immunity from prosecution for anything that they do or say in the course of their duties? For those of you here who have only just emerged from police states, this may not be very significant, but such immunity for law-enforcement officers is a concept alien to English law. As the EU creates its own judicial system with instruments such as the European arrest warrant and trials in absentia, and now its own police force, we in Britain are seeing the destruction of our most basic and cherished liberties that have formerly protected us. Every single rapporteur at least had the decency to say that these proposals should be rejected until the Lisbon Treaty was legally in force. If the EU had any decency, there would be referenda on the Lisbon Treaty and none of it would ever come into force."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, in deze verslagen worden regels vastgesteld voor het vergaren van informatie door Europol en de uitwisseling van deze informatie tussen EU-lidstaten onderling en – let wel – ook met andere landen. We hebben het hier over uiterst persoonlijke gegevens van EU-burgers. Veelzeggend genoeg wordt er in deze verslagen over gesproken dat de ongeoorloofde bekendmaking van dergelijke informatie de essentiële belangen van Europol niet mag benadelen of schaden. Er wordt met geen woord gerept over de bescherming van de belangen van de onfortuinlijke, onschuldige burger die de kans loopt verstrikt te raken in de nachtmerrie van een Europolonderzoek. De meest persoonlijke informatie mag worden verzameld, tot de seksuele voorkeur en bankgegevens aan toe. Deze informatie mag zelfs worden gedeeld met derde landen – óók met landen met een niet bepaald indrukwekkende democratische staat van dienst, zoals Albanië, Peru en de Russische Federatie. Objectief bezien is Europol totaal overbodig, maar het subjectieve standpunt van de EU is dat het essentieel is om een volgend kenmerk van een politieke staat toe te voegen aan het arsenaal, en wel een eigen politiemacht. Hoeveel van onze weifelende Europese burgers weten dat functionarissen van Europol onschendbaar zijn voor alle handelingen en uitspraken in het kader van de uitoefening van hun ambt? Voor diegenen onder u die afkomstig zijn uit voormalige politiestaten, is dit wellicht niet zo belangrijk, maar een dergelijke immuniteit voor vervolging is voor de Engelse wet een onbekend concept. De EU is zijn eigen rechtsstelsel aan het creëren, met instrumenten als het Europese aanhoudingsbevel en berechting bij verstek, en nu dus een eigen politiemacht. Wij in het Verenigd Koninkrijk moeten toekijken hoe onze meest elementaire en gekoesterde vrijheden, die ons in het verleden hebben beschermd, te gronde worden gericht. De verschillende rapporteurs hebben ten minste nog het fatsoen gehad om te zeggen dat deze voorstellen moeten worden afgewezen totdat het Verdrag van Lissabon wettelijk in werking is getreden. Als de EU enig fatsoen had zouden er referenda worden gehouden over het Verdrag van Lissabon en zou niets van dit alles ooit van kracht worden."@nl3,3
"Panie przewodniczący! Sprawozdania te regulują gromadzenie najbardziej osobistych informacji o obywatelach UE przez Europol i ich wymianę między państwami członkowskimi, a faktycznie także z krajami trzecimi. Co znamienne, jest mowa o nieupoważnionym ujawnianiu takich informacji bez narażania i naruszania podstawowych interesów Europolu czy też uszczerbku dla nich. Nie ma natomiast nic o ochronie interesów nieszczęsnych, niewinnych obywateli, którzy mogą zostać uwikłani w koszmar czynności śledczych Europolu. Można gromadzić najbardziej osobiste informacje, m.in. o preferencjach seksualnych, czy dane o rachunku bankowym. Dopuszcza się nawet ich wymianę z krajami trzecimi, w tym z krajami o tak osobliwych standardach demokracji, jak Albania, Peru czy Federacja Rosyjska. Z obiektywnego punktu widzenia Europol jest zupełnie niepotrzebny, lecz subiektywny punkt widzenia UE jest taki, że Europol jest niezbędny, by dysponować kolejnym z atrybutów państwa jako bytu politycznego: własną służbą policyjną. Ilu sceptycznych wobec UE obywateli wie, że urzędników Europolu chroni immunitet przed postawieniem w stan oskarżenia za cokolwiek, co zrobią lub powiedzą w trakcie pełnienia służby? Dla tych z was, którzy wywodzą się z państw do niedawna policyjnych, nie jest to nic takiego, lecz dla prawa brytyjskiego taki immunitet przysługujący funkcjonariuszom organów egzekwowania prawa jest koncepcją obcą. UE tworzy własny system sądowniczy z takimi instrumentami jak europejski nakaz aresztowania czy procesy zaoczne, a teraz przechodzi do służb policyjnych, jednak w Wielkiej Brytanii dostrzegamy w tym unicestwianie naszych najbardziej podstawowych i drogich wolności, które niegdyś nas chroniły. Każdy sprawozdawca miał przynajmniej tyle przyzwoitości, by stwierdzić, że te wnioski należy odrzucić do czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego. Jeśli UE miałaby choć krztynę przyzwoitości, przeprowadzono by referenda w sprawie traktatu lizbońskiego i żaden z nich nie wszedłby nigdy w życie."@pl16
"Senhor Presidente, estes relatórios estabelecem as regras para a recolha pela Europol e subsequente intercâmbio entre Estados-Membros da UE – e países terceiros – de informações de natureza muito pessoal sobre os cidadãos da UE. Os relatórios afirmam, significativamente, que a revelação não autorizada deste tipo de informação não coloca em desvantagem, não afecta nem prejudica os interesses essenciais da Europol. Não há nenhuma referência à protecção dos interesses dos cidadãos indefesos e inocentes que possam ser apanhados no pesadelo de uma investigação da Europol. Pode ser recolhida a informação mais pessoal, incluindo preferências sexuais e pormenores sobre contas bancárias. E esta informação pode até ser partilhada com países terceiros, incluindo países com credenciais tão democráticas como a Albânia, o Peru e a Federação Russa. Vista de qualquer perspectiva objectiva, a Europol é totalmente desnecessária, mas o ponto de vista subjectivo da UE é o de que é essencial dispor de mais um dos atributos do Estado político: uma força policial própria. Quantos dos relutantes cidadãos da UE sabem que os funcionários da Europol gozam de imunidade contra acções penais pelo que possam fazer ou dizer no cumprimento do dever? Isto poderá não ser muito significativo para aqueles de vós que ainda há pouco vivíeis em Estados policiais, mas esta imunidade dos agentes de aplicação da lei é um conceito estranho ao direito inglês. Enquanto a UE vai criando o seu próprio sistema judicial, com instrumentos como o mandado de captura europeu, os julgamentos à revelia e agora uma força policial própria, nós assistimos, na Grã-Bretanha, à destruição das nossas liberdades mais básicas e acarinhadas, e que nos têm protegido. Todos os relatores tiveram pelo menos a honestidade de dizer que estas propostas devem ser rejeitadas até o Tratado de Lisboa estar legalmente em vigor. Se a UE tivesse alguma decência, haveria referendos sobre o Tratado de Lisboa e nenhuma das suas disposições seria aprovada."@pt17
"Dle preşedinte, aceste rapoarte stabilesc normele privind colectarea de informaţii de către Europol şi schimbul între statele membre ale UE şi, într-adevăr, naţiunile terţe de informaţii dintre cele mai personale referitoare la cetăţenii UE. Din ce în ce mai mult, acestea vorbesc despre dezvăluirea neautorizată a acestor informaţii, fără a dezavantaja, nedreptăţi sau prejudicia interesele fundamentale ale Europol. Nu se spune nimic despre protejarea intereselor nefericitului cetăţean nevinovat, care poate fi prins în coşmarul investigaţiilor Europol. Pot fi colectate cele mai personale informaţii, inclusiv preferinţele sexuale şi detalii privind conturile bancare. Acestea pot fi chiar partajate cu ţări terţe, inclusiv cu cele ale căror standarde democratice sunt nedezvoltate, precum Albania, Peru şi Federaţia Rusă. Europol este cu totul inutil din orice punct de vedere obiectiv, dar, din punctul de vedere subiectiv al UE, este esenţială existenţa altor atribute ale unui stat politic: propriile forţe de poliţie. Câţi cetăţeni europeni refractari ştiu că ofiţerii Europol au imunitate în faţa acuzării pentru orice spun sau fac în timpul serviciului? Pentru aceia dintre dumneavoastră care abia au ieşit din state totalitariste, acest lucru poate să nu pară foarte semnificativ, dar această imunitate pentru ofiţerii responsabili cu aplicarea legii este un concept străin legislaţiei englezeşti. Dat fiind că UE îşi creează propriul sistem judiciar cu instrumente precum mandatul european de arestare şi procese in absentia, iar acum cu propriile forţe poliţieneşti, noi, în Marea Britanie, observăm distrugerea celor mai dragi libertăţi fundamentale care ne-au protejat în trecut. Fiecare raportor a avut cel puţin decenţa de a spune că aceste propuneri ar trebui respinse înaintea intrării oficiale în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Dacă UE ar avea cea mai mică urmă de decenţă, s-ar desfăşura referendumuri cu privire la Tratatul de la Lisabona şi acesta nu ar mai intra în vigoare."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, tieto návrhy stanovujú pravidlá, podľa ktorých môže Europol zhromažďovať a vymieňať informácie medzi členskými štátmi EÚ a dokonca aj s tretími krajinami, pričom ide o najosobnejšie údaje občanov EÚ. Mnohoznačne hovoria o tom, aby neoprávnené sprístupnenie takýchto informácií neznevýhodnilo, nepoškodilo alebo negatívne neovplyvnilo základné záujmy Europolu. Nespomínajú však ochranu záujmov úbohých nevinných občanov, ktorí by mohli uviaznuť v nočnej more vyšetrovania Europolom. Možno zhromažďovať najosobnejšie informácie vrátane informácií o sexuálnej orientácii a údajov o bankových účtoch. A môžu sa dostať dokonca aj k tretím krajinám – a to aj ku krajinám s takými úžasnými demokratickými referenciami ako Albánsko, Peru a Ruská federácia. Z akéhokoľvek objektívneho pohľadu je Europol úplne nepotrebný, subjektívny uhol pohľadu EÚ je však taký, že je veľmi potrebné, aby mala ďalší z atribútov politického štátu – vlastné policajné zložky. Koľkí z váhajúcich občanov EÚ vedia, že úradníci Europolu požívajú imunitu proti stíhaniu za niečo, čo urobia alebo povedia v rámci plnenia svojich povinností? Toto možno nie je veľmi dôležité pre tých z vás, ktorí ste ešte nedávno žili v policajných štátoch, ale takáto imunita pracovníkov orgánov činných v trestnom konaní je anglickému právu cudzia. Keď si EÚ tvorí vlastný súdny systém s takými nástrojmi, ako sú európsky zatykač, súdne konanie v neprítomnosti a teraz aj vlastné policajné zložky, v Británii to považujeme za likvidáciu našich základných a ctených slobôd, ktoré nás kedysi chránili. Všetci spravodajcovia boli aspoň natoľko slušní, aby povedali, že by sa tieto návrhy mali zamietnuť, kým Lisabonská zmluva nevstúpi do platnosti. Ak by mala EÚ trochu slušnosti, konali by sa o Lisabonskej zmluve referendá a nikdy by platnosť nenadobudla."@sk19
"Gospod predsednik, ta poročila določajo pravila za Europol pri zbiranju in izmenjavi najbolj osebnih informacij o državljanih EU med državami članicami EU – in seveda tretjimi državami. Pomenljivo je, da omenjajo nepooblaščeno razkrivanje takih informacij, ki ne ovira, ne vpliva negativno ali ne škoduje bistvenim interesom Europola. Ne omenjajo pa zaščite interesov nesrečnih, nedolžnih državljanov, ki se lahko znajdejo v nočni mori Europolove preiskave. Zbirati je dovoljeno najbolj osebne podatke, vključno s spolno usmerjenostjo in podatki o bančnih računih. Dovoljena je celo izmenjava teh informacij s tretjimi državami, tudi tistimi z izjemnimi demokratičnimi priporočili, kot so Albanija, Peru in Ruska federacija. Europol je popolnoma nepotreben z vseh objektivnih vidikov, subjektivni vidik EU pa je, da nujno potrebuje še eno od lastnosti politične države: svojo lastno policijo. Koliko nenaklonjenih državljanov EU ve, da imajo uradniki Europola imuniteto pred pregonom zaradi česar koli, kar naredijo ali izjavijo med opravljanjem svojih dolžnosti? Za tiste tukaj, ki ste šele pravkar prišli iz policijskih držav, to morda ni zelo pomembno, vendar je taka imuniteta za uradnike organa kazenskega pregona zamisel, ki je angleškemu pravu tuja. Ker EU vzpostavlja svoj lasten pravosodni sistem z instrumenti, kot so evropski nalog za prijetje in predajo ter sojenja v nenavzočnosti, in zdaj s svojo lastno policijo, v Britaniji menimo, da gre za uničevanje naših najosnovnejših in najbolj cenjenih svoboščin, ki so nas prej varovale. Prav vsi poročevalci so imeli vsaj toliko dostojanstva, da so povedali, da bi bilo treba te predloge zavrniti do začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Če bi EU premogla kaj dostojanstva, bi imeli referendume o Lizbonski pogodbi in nič od tega nikoli ne bi začelo veljati."@sl20
"Herr talman! I dessa betänkanden fastställs reglerna för hur Europol ska samla in och utbyta den mest personliga information om EU-medborgare mellan våra medlemsstater, och faktiskt tredjeländer. Betecknande nog talas det om att otillåten spridning av denna information inte får missgynna, skada eller inverka menligt på Europols grundläggande intressen. Det står ingenting om att skydda olyckliga, oskyldiga medborgares intressen om de fastnar i mardrömmen med en Europolundersökning. Den mest personliga information kan samlas in, inbegripet sexuella preferenser och uppgifter om bankkonton. Detta kan till och med spridas till tredjeländer, även länder med sådana påfallande demokratiska meriter som Albanien, Peru och Ryssland. Europol är fullständigt onödigt ur en objektiv synvinkel, men ur EU:s subjektiva synvinkel är det grundläggande att ha ett annat av en politisk stats attribut: en egen poliskår. Hur många av EU:s motvilliga medborgare vet att Europols tjänstemän har immunitet och inte kan åtalas för något de gör eller säger i tjänsten? För dem av er som helt nyligen lämnat polisstater kanske det här inte betyder så mycket, men en sådan immunitet för tjänstemän som ska upprätthålla lag och ordning är ett främmande begrepp i engelsk lagstiftning. Vartefter EU skapar sitt eget rättssystem med instrument som den europeiska arresteringsordern och utevarodomar, och nu sin egen polisstyrka, ser vi i Storbritannien hur våra mest grundläggande och omhuldade friheter som tidigare skyddade oss nu förstörs. Alla föredragande hade åtminstone anständigheten att säga att dessa förslag bör avvisas tills Lissabonfördraget lagligen trätt i kraft. Om EU hade någon anständighet skulle det bli folkomröstning om Lissabonfördraget och inget av det skulle någonsin träda i kraft."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(in absentia)"13
"Gerard Batten,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph