Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-23-Speech-1-103"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091123.18.1-103"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, señor Vicepresidente, el paquete Europol lo constituyen cuatro proyectos de Decisión que pretenden desarrollar la Decisión del Consejo de 6 de abril de 2009. Para empezar, señor Presidente, pido —como mis colegas— la retirada de la propuesta del Consejo. Queremos un Parlamento mucho más visible y un Tratado de Lisboa que decida con referencia al paquete Europol. Queremos que el Parlamento y el Consejo estén en posición de igualdad y en posición de equilibrio. Para entender mejor las razones de mi rechazo, diré algo sobre el objeto de mi informe. Entre las tareas principales encomendadas a la Oficina Europea de Policía destaca la función de recoger, almacenar, tratar, analizar e intercambiar información y datos. Para desempeñar tan importante misión, es preciso que las autoridades competentes de los Estados miembros transmitan a Europol información completa, actualizada y exacta. Sólo así podrá desplegar Europol sus plenas capacidades analíticas. El ámbito de aplicación de la propuesta de Decisión del Consejo se circunscribe, tal y como se define en su artículo 2, al tratamiento de datos con fines de análisis, dando con ello cumplimiento al mandato recogido en el artículo 14, apartado 1, de la Decisión. A tales fines, Europol cuenta en la actualidad con diecinueve tipos de archivos de trabajo de análisis. Cada fichero de trabajo es una base de datos distinta, ligada cada una de ellas a un tipo de actividad criminal concreta. Por tanto, cada base de datos está estrechamente vinculada a la forma específica de apoyo operacional que Europol puede ofrecer en relación con las competencias que le son propias. Hoy por hoy, los ficheros de trabajo de análisis constituyen la única herramienta legal, a nivel europeo, para almacenar, procesar y analizar información, ya sea información de campo o de inteligencia, incluidos los datos de carácter personal. También contiene la propuesta reglas y principios generales relativos tanto a medidas técnicas como a normas para su utilización. La necesidad de recabar y tratar información exige la creación de un instrumento jurídico que garantice el pleno respeto de los derechos fundamentales —subrayo, el pleno respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos— y, a su vez, el pleno desarrollo de las funciones encomendadas a Europol. Y a este respecto, también —como Sophie in 't Veld— pregunto si es correcta o no la base jurídica que se pretende aplicar. En este ámbito, señor Presidente, el papel del Parlamento Europeo como Cámara de representación de los ciudadanos es irrenunciable. Irrenunciable es, señor Presidente, el obligado control del Parlamento Europeo. Por tal razón, es imprescindible que, a la vista de la inmediata entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento participe en el proceso legislativo en condiciones de igualdad con respecto al Consejo. Ningún criterio de urgencia puede pesar más que la defensa de las libertades civiles y la seguridad de los europeos. En su virtud pido a mis estimados colegas que, sin menoscabar nuestro apoyo —que se lo damos— a la Oficina Europea de Policía, rechacemos los instrumentos propuestos, hasta el momento en que el Consejo dé cabida a este Parlamento en el proceso de decisión, y que pidamos a la Comisión y al Consejo que retiren la propuesta y que presenten una nueva de conformidad con las competencias previstas en el Tratado de Lisboa. Señor Presidente, daré después, en mi siguiente turno de intervención, una explicación más contundente y más clarificadora de mi posición. Nada más."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane místopředsedo Komise, balíček týkající se Europolu tvoří čtyři návrhy rozhodnutí, která se snaží o provádění rozhodnutí Rady ze dne 6. dubna 2009. Především se chci, pane předsedající, připojit ke svým kolegům a požadovat stažení návrhu Rady. Chceme Parlament, který je mnohem viditelnější, a Lisabonskou smlouvu, na jejímž základě jsou přijímána rozhodnutí s ohledem na balíček Europolu. Chceme, aby Parlament a Rada měly stejné podmínky a byly ve vzájemné rovnováze. Aby důvody mého odmítnutí návrhu byly lépe pochopitelné, řeknu několik slov o tématu své zprávy. Jedním z hlavních úkolů, jimiž je pověřen Evropský policejní úřad, je shromažďování, ukládání, zpracování, analýza a předávání informací a údajů. Aby mohl tento důležitý úkol plnit, musí příslušné orgány v členských státech poskytovat Europolu úplné, aktuální a přesné informace. Jedině tímto způsobem bude Europol moci plně využít svou schopnost provádět analýzu. Rozsah uplatnění návrhu rozhodnutí Rady je omezen, jak stanoví článek 2, na zpracování údajů pro účely analýzy v souladu s mandátem uvedeným v čl. 14 odst. 1 rozhodnutí. Pro provedení analýzy má Europol v současnosti k dispozici 19 typů pracovních souborů. Každý pracovní soubor představuje samostatnou databázi a každá z nich souvisí s určitým druhem trestné činnosti. Každá databáze je proto úzce spojena s určitým typem operační podpory, kterou na základě svěřených pravomocí může Europol poskytnout. V současné době jsou pracovní soubory jediným právním nástrojem na evropské úrovni pro ukládání, zpracování a analýzu informací, ať jsou to informace z terénu nebo zpravodajské informace včetně osobních údajů. Návrh obsahuje také pravidla a obecné zásady týkající se technických opatření i pravidla pro jejich používání. Nutnost shromažďovat a zpracovávat informace znamená, že je nutno vytvořit právní nástroj, který zaručuje plné respektování základních práv. Chtěl bych zdůraznit, že to znamená plné respektování základních práv evropských občanů. Takový nástroj musí zároveň Europolu zaručit, že bude moci plně provádět přidělené úkoly. V tomto směru tedy opakuji po paní in ’t Veldové a ptám se, zda uvažovaný právní základ je, či není správný. V této oblasti, pane předsedající, je úloha Evropského parlamentu jako sněmovny zastupující občany nezadatelná. Povinná kontrola ze strany Evropského parlamentu je nezadatelná. Je proto velmi důležité, aby se Parlament s ohledem na bezprostřední vstup Lisabonské smlouvy v platnost zapojil do legislativního procesu na stejné úrovni jako Rada. Žádné naléhavé důvody nemohou mít větší váhu než důležitost obrany občanských práv a bezpečnost Evropanů. Proto vyzývám své vážené kolegy, aby se ke mně připojili a navrhované nástroje odmítli, aniž bychom omezili svou podporu Evropskému policejnímu úřadu – který samozřejmě podporujeme – dokud Rada Parlamentu neumožní, aby se stal součástí procesu rozhodování. Také navrhuji, abychom vyzvali Komisi a Radu ke stažení tohoto návrhu a předložení nového, který respektuje pravomoci stanovené v Lisabonské smlouvě. Pane předsedající, až budu mít opět slovo, vysvětlím svůj postoj přesvědčivěji a jasněji. Pro tuto chvíli je to vše."@cs1
"Hr. formand, hr. næstformand i Kommissionen! Europol-pakken består af fire udkast til beslutninger, der sigter mod at gennemføre Rådets beslutning af 6. april 2009. Først vil jeg lige som mine kolleger bede om at få Rådets forslag trukket tilbage. Vi ønsker et Parlament, der er meget mere synligt, og en Lissabontraktat, som gør det muligt at vedtage beslutninger vedrørende Europol-pakken. Vi ønsker at have et Parlament og et Råd, der står på lige fod og har samme vægt. For at sikre, at grundene til, at jeg forkaster forslaget, bliver ordentligt forstået, vil jeg sige et par ord om emnet for min betænkning. En af Europols vigtigste opgaver er at indsamle, lagre, behandle, analysere og udveksle information og data. For at det kan udføre denne vigtige opgaver skal de kompetente myndigheder i medlemsstaterne indsende omfattende, ajourførte, nøjagtige oplysninger til Europol. Det er den eneste måde, at Europol kan udnytte sin analysekapacitet fuldt ud på. Udkastet til Rådets beslutning har et begrænset anvendelsesområde som fastlagt i artikel 2, nemlig at behandle data med henblik på analyse i overensstemmelse med mandatet i beslutningens artikel 14, stk. 1. Europol arbejder med 19 typer arbejdsfiler med henblik på dette analysearbejde. Hver arbejdsfil er en separat database, og alle er knyttet til en bestemt type kriminel aktivitet. Hver database er derfor tæt forbundet med den specifikke type operationel støtte, som Europol kan tilbyde i overensstemmelse med sine beføjelser. Arbejdsfilerne er det eneste legale værktøj på europæisk plan til at lagre, behandle og analysere information, uanset om det er information fra marken eller efterforskning, herunder personoplysninger. Forslaget omfatter også regler og generelle principper for både tekniske foranstaltninger og for brugen af dem. Nødvendigheden af at indsamle og behandle information betyder, at vi skal have et retligt instrument, som sikrer fuldstændig overholdelse af de grundlæggende rettigheder. Jeg vil gerne påpege, at det betyder fuldstændig overholdelse af de europæiske borgeres grundlæggende rettigheder. Samtidig skal et sådant instrument sikre, at Europol kan udføre alle de opgaver, det har fået pålagt. Her vil jeg som fru in ’t Veld sætte spørgsmålstegn ved, om det retsgrundlag, som Europol forventes at handle ud fra, er det rette. Her må Europa-Parlamentet i sin egenskab af borgernes repræsentant spille sin umistelige rolle til fulde. Obligatorisk kontrol fra Parlamentets side er en umistelig funktion. Derfor er det vigtigt, at Parlamentet i lyset af Lissabontraktatens snarlige ikrafttræden deltager i den lovgivningsmæssige proces på lige fod med Rådet. Uanset hvor presserende en sag er, er det vigtigste at forsvare europæernes borgerlige rettigheder og sikkerhed. Derfor opfordrer jeg indtrængende mine kolleger til sammen med mig at forkaste de foreslåede instrumenter uden samtidig at mindske vores støtte til Europol, som vi bestemt støtter, indtil Rådet tillader Parlamentet at indgå i beslutningsprocessen. Jeg foreslår også, at vi beder Kommissionen og Rådet om at trække forslaget tilbage og fremsætte et nyt, der overholder kompetencerne i Lissabontraktaten. Når jeg næste gang får ordet, vil jeg gøre mere overbevisende og tydeligere rede for min holdning. Det er alt lige nu."@da2
"Herr Präsident, Herr Vizepräsident der Kommission, das Europol-Paket besteht aus vier Beschlussentwürfen, die auf die Umsetzung des Beschlusses des Rates vom 6. April 2009 abzielen. Herr Präsident, zuerst möchte ich mich den anderen Mitgliedern anschließen und ersuchen, den Vorschlag des Rates zurückzuziehen. Wir möchten ein viel transparenteres Parlament und einen Vertrag von Lissabon, in dem die Entscheidungen zu Europol festgelegt sind. Wir möchten, dass das Parlament mit dem Rat gleichgestellt ist und die beiden Institutionen somit im Gleichgewicht sind. Damit die Gründe für meine Ablehnung des Vorschlags besser verstanden werden, werde ich mich mit ein paar Worten zum Thema meines Berichts äußern. Es ist eine der Hauptaufgaben des Europäischen Polizeiamts, Informationen und Daten zu erheben, zu speichern, zu verarbeiten, zu analysieren und auszutauschen. Damit es diese wichtige Aufgabe ausführen kann, müssen die jeweiligen Behörden in den Mitgliedstaaten umfassende, aktuelle und genaue Informationen an Europol schicken. Nur so kann Europol seine Analysefähigkeiten umfassend einsetzen. Der Anwendungsbereich des Entwurfs dieses Beschlusses des Rates ist, wie in Artikel 2 festgelegt, auf die Verarbeitung von Daten zu Analysezwecken gemäß des in Artikel 14 Absatz 1 des Beschlusses übertragenen Mandats beschränkt. Zu diesem Zweck verfügt Europol gegenwärtig über neunzehn Arten von Arbeitsdateien zu Analysezwecken. Jede Arbeitsdatei ist eine eigene Datenbank, die sich auf eine bestimmte kriminelle Tätigkeit bezieht. Jede Datenbank ist daher eng an die spezifische operative Unterstützung, die Europol aufgrund der ihm zugewiesenen Befugnisse bereitstellen kann, gekoppelt. Derzeit sind die Arbeitsdateien das einzige juristische Mittel, um auf europäischer Ebene Informationen zu speichern, verarbeiten und analysieren, ob es sich nun um Informationen des Außen- oder Nachrichtendienstes und um personenbezogene Daten handelt. Der Vorschlag umfasst auch Regeln und allgemeine Grundsätze, die sowohl technische Maßnahmen als auch Regeln für ihren Anwendungsbereich umfassen. Bei der Erhebung und Verarbeitung von Informationen muss ein Rechtsinstrument geschaffen werden, das die vollständige Einhaltung der Grundrechte gewährleistet. Ich möchte darauf hinweisen, dass dies die vollständige Einhaltung der Grundrechte der europäischen Bürger bedeutet. Gleichzeitig muss dieses Instrument garantieren, dass Europol die dem Amt aufgetragenen Funktionen uneingeschränkt ausführen kann. In diesem Zusammenhang wiederhole ich den Tenor von Frau in ’t Veld und frage mich, ob die Rechtsgrundlage, die Europol zu Grunde zu legen beabsichtigt, richtig ist. In diesem Zusammenhang, Herr Präsident, ist die Funktion des Europäischen Parlaments als das Haus, das die Bürger vertritt, unverzichtbar. Die zwingende Kontrolle durch das Europäische Parlament ist unverzichtbar. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, dass angesichts des sofortigen Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon das Parlament auf gleichberechtigter Ebene mit dem Rat am Gesetzgebungsverfahren teilnimmt. Es gibt nichts Dringenderes und Wichtigeres als die Grundrechte und die Sicherheit der europäischen Bürger zu verteidigen. Ich fordere daher die geschätzten Mitglieder dringend auf, mich bei der Ablehnung der vorgeschlagenen Instrumente zu unterstützen, ohne dabei unsere Unterstützung des Europäisches Polizeiamts, das wir tatsächlich unterstützen, einzuschränken, bis der Rat es dem Parlament gestattet, am Prozess der Entscheidungsfindung teilzunehmen. Ich schlage weiter vor, dass wir die Kommission und den Rat auffordern, den Vorschlag zurückzuziehen und einen neuen vorzulegen, der die im Vertrag von Lissabon festgelegten Befugnisse achtet. Herr Präsident, ich werde bei meiner nächsten Rede meinen Standpunkt noch überzeugender und klarer darlegen. Das ist im Moment alles."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, η δέσμη μέτρων για την Europol απαρτίζεται από τέσσερα σχέδια αποφάσεων με τα οποία επιδιώκεται η εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009. Πρώτον, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τη συμφωνία μου με τους συναδέλφους μου και να ζητήσω την απόσυρση της πρότασης του Συμβουλίου. Θέλουμε ένα Κοινοβούλιο που θα είναι πολύ πιο ορατό, καθώς και τη διαμόρφωση των αποφάσεων ως προς τη δέσμη μέτρων για την Europol σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Επιθυμούμε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να διαθέτουν ισότιμο κύρος και να βρίσκονται σε ισορροπία μεταξύ τους. Προκειμένου να γίνουν καλύτερα κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους απορρίπτω την πρόταση, θα πω λίγα λόγια σχετικά με το θέμα της έκθεσής μου. Ένα από τα κύρια καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία είναι η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων. Για να μπορεί να επιτελεί αυτό το σημαντικό έργο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να διαβιβάζουν στην Europol λεπτομερείς, ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες. Μόνον έτσι μπορεί η Europol να εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητές της ως προς την ανάλυση των δεδομένων. Το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου περιορίζεται, όπως αναφέρει το άρθρο 2, στην επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την ανάλυση, σύμφωνα με την εντολή που παρέχει το άρθρο 14, παράγραφος 1, της απόφασης. Στο πλαίσιο αυτό, η Europol διαθέτει επί του παρόντος 19 τύπους αρχείων δεδομένων εργασίας με σκοπό την ανάλυση. Κάθε αρχείο δεδομένων εργασίας αποτελεί ξεχωριστή βάση δεδομένων, καθεμία εκ των οποίων συνδέεται με ιδιαίτερο τύπο εγκληματικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε βάση δεδομένων συνδέεται στενά με τον συγκεκριμένο τύπο επιχειρησιακής στήριξης που μπορεί να προσφέρει η Europol βάσει των αρμοδιοτήτων που της έχουν εκχωρηθεί. Επί του παρόντος, τα αρχεία δεδομένων εργασίας είναι το μόνο διαθέσιμο νομικό μέσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποθήκευση, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών, είτε είναι πληροφορίες πεδίου είτε έχουν συγκεντρωθεί από υπηρεσίες πληροφοριών, περιλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης κανόνες και γενικές αρχές σχετικά τόσο με τα τεχνικά μέτρα όσο και με τους κανόνες χρήσης τους. Η ανάγκη συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών συνεπάγεται ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα νομικό μέσο που να εγγυάται τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επισημαίνω ότι αυτό σημαίνει πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών. Συγχρόνως, ένα τέτοιο μέσο πρέπει να εγγυάται τη δυνατότητα της Europol να εκτελεί πλήρως τις εργασίες που της έχουν ανατεθεί. Από αυτήν την άποψη, συμφωνώντας με τα όσα ανέφερε η κ. in ’t Veld, αναρωτιέμαι αν είναι ορθή ή όχι η νομική βάση που σχεδιάζεται να εφαρμοστεί. Σε αυτόν τον τομέα, κύριε Πρόεδρε, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως οργάνου εκπροσώπησης των πολιτών είναι αναπαλλοτρίωτος. Ο υποχρεωτικός έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αδιαπραγμάτευτος. Για τον λόγο αυτόν, έχει ζωτική σημασία, ενόψει της επικείμενης θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, να συμμετάσχει το Κοινοβούλιο στη νομοθετική διαδικασία υπό καθεστώς ισότιμο με του Συμβουλίου. Κανένας ισχυρισμός περί κατεπείγουσας αναγκαιότητας δεν μπορεί να είναι σημαντικότερος από την ανάγκη υπεράσπισης των πολιτικών ελευθεριών και της ασφάλειας των Ευρωπαίων. Απευθύνω, επομένως, έκκληση στους συναδέλφους μου βουλευτές να απορρίψουν μαζί μου τα προτεινόμενα μέσα, χωρίς να μειώνουμε τη στήριξή μας προς την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία –την οποία πράγματι στηρίζουμε– μέχρις ότου το Συμβούλιο επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στη διαδικασία λήψης των σχετικών αποφάσεων. Προτείνω δε να καλέσουμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αποσύρουν την πρόταση και να καταθέσουν νέα πρόταση, η οποία να συνάδει με τις αρμοδιότητες που παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Κύριε Πρόεδρε, όταν λάβω εκ νέου τον λόγο, θα παρουσιάσω τη θέση μου με πιο πειστικό και σαφή τρόπο. Αυτά είχα να πω προς το παρόν."@el10
"Mr President, Mr Vice-President of the Commission, the Europol package is made up of four draft decisions that seek to implement the Council Decision of 6 April 2009. Firstly, Mr President, I wish to join with my fellow Members in asking for the Council proposal to be withdrawn. We want a Parliament that is much more visible and a Treaty of Lisbon that makes the decisions with regard to the Europol package. We want Parliament and the Council to be on an equal footing and in balance with each other. In order to ensure that the reasons for my rejection of the proposal are better understood, I will say a few words about the subject of my report. One of the main tasks entrusted to the European Police Office is the job of collecting, storing, processing, analysing and exchanging information and data. So that it can carry out this important task, the competent authorities in the Member States need to send comprehensive, up-to-date, accurate information to Europol. This is the only way that Europol will be able to use its capacity for analysis to the full. The scope of application of the draft Council Decision is limited, as defined in Article 2, to the processing of data for the purpose of analysis, in accordance with the mandate given in Article 14(1) of the Decision. To this end, Europol currently has 19 types of work files for the purpose of analysis. Each work file is a separate database, each linked to a specific type of criminal activity. Each database is therefore closely linked to the specific type of operational support that Europol can offer pursuant to the powers vested in it. Currently, the work files are the only legal tool at European level for storing, processing and analysing information, whether it be information from the field or intelligence, including personal data. The proposal also contains rules and general principles relating to both technical measures and rules for using them. The need to collect and process information means that a legal instrument must be created that guarantees full respect of fundamental rights. I would like to point out that this means full respect of the fundamental rights of European citizens. At the same time, such an instrument must guarantee that Europol can carry out the functions assigned to it in full. In this respect, echoing Mrs in ’t Veld, I question whether or not the legal basis it is intended to apply is correct. In this area, Mr President, the role of the European Parliament as the House representing citizens is inalienable. The compulsory control by the European Parliament is inalienable. For this reason, it is essential that, in view of the immediate entry into force of the Treaty of Lisbon, Parliament takes part in the legislative process on an equal footing with the Council. No grounds for urgency could carry more weight than the importance of defending civil liberties and the security of Europeans. I therefore urge my esteemed fellow Members to join in rejecting the proposed instruments, without lessening our support for the European Police Office – which we do indeed support – until the Council allows Parliament to be part of the decision-making process. I also propose that we ask the Commission and the Council to withdraw the proposal and put forward a fresh one that respects the competences laid down in the Treaty of Lisbon. Mr President, when I speak again, I will give a more convincing and clearer explanation of my position. That is all for the moment."@en4
"Austatud juhataja ja komisjoni asepresident! Europoli pakett koosneb neljast otsuse eelnõust, mille eesmärk on rakendada nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust. Esiteks, lugupeetud juhataja, soovin ma ühineda kolleegidega ja palun nõukogul ettepaneku tagasi võtta. Me tahame Euroopa Parlamenti, mida märgatakse rohkem, ja Lissaboni lepingut, mis võimaldab teha otsuseid Europoli paketi kohta. Me tahame, et Euroopa Parlament ja nõukogu oleks võrdsed ja omavahel tasakaalus. Et ettepaneku tagasilükkamise põhjused oleksid arusaadavamad, ütlen mõned sõnad minu raportis käsitletava teema kohta. Üks Euroopa Politseiameti peamisi ülesandeid on koguda, säilitada, töödelda, analüüsida ning vahetada teavet ja andmeid. Et Europol saaks kõnealust tähtsat ülesannet täita, peavad liikmesriikide pädevad asutused saatma talle kõikehõlmavat, ajakohast ja õiget teavet. Vaid nii saab Europol kasutada ära kogu oma analüüsivõime. Artikli 2 järgi on nõukogu otsuse eelnõu kohaldamisala piiratud andmete töötlemisega analüüsimise eesmärgil. See on kooskõlas Europoli otsuse artikli 14 lõikes 1 antud volitusega. Europolil on praegu analüüsimise eesmärgil 19 tüüpi tööfaile. Iga tööfail on eraldi andmebaas, mis hõlmab kindlat laadi kuritegevust. Seetõttu on iga andmebaas tihedasti seotud kindlat tüüpi operatiivse toega, mida Europol saab anda vastavalt oma volitustele. Praegu on need tööfailid Euroopa tasandil ainsad seaduslikud vahendid teabe, sealhulgas isikuandmete säilitamiseks, töötlemiseks ja analüüsimiseks, sõltumata sellest, kas teave on tegevuse käigus kogutud või tuletatud. Ettepanek sisaldab veel eeskirju ja üldpõhimõtteid, mis käsitlevad nii tehnilisi vahendeid kui ka nende kasutamise tingimusi. Teabe kogumise ja töötlemise vajadus tähendab, et koostada tuleb õigusakt, mis tagab põhiõiguste täieliku järgimise. Tahan rõhutada, et see tähendab Euroopa kodanike põhiõiguste igakülgset austamist. Samas peab nimetatud akt tagama Europoli suutlikkuse talle antud ülesandeid täielikult täita. Sellega seoses kahtlen samamoodi nagu Sophia in ’t Veld, kas kavakohaselt rakendatav õiguslik alus on ikka korrektne. Selles valdkonnas, lugupeetud juhataja, on Euroopa Parlamendi kui kodanike esinduskogu roll võõrandamatu. Euroopa Parlamendi poolne kohustuslik kontroll on võõrandamatu. Lissaboni lepingu peatset jõustumist arvestades on seetõttu ülimalt oluline, et Euroopa Parlament osaleks õigusloomes nõukoguga võrdsetel alustel. Ükski pakiline põhjus pole tähtsam kui kodanikuvabaduste ja eurooplaste julgeoleku kaitse. Sellest tulenevalt nõuan tungivalt, et lugupeetud kolleegid ühineksid väljapakutud dokumentide tagasilükkamisega, loobumata seejuures toetusest Euroopa Politseiametile – mida me tõepoolest toetame –, kuni nõukogu võimaldab Euroopa Parlamendil otsuste tegemisest osa võtta. Ühtlasi panen ette paluda komisjonil ja nõukogul see ettepanek tagasi võtta ning esitada uus, mille puhul järgitakse Lissaboni lepinguga ettenähtud pädevusala. Austatud juhataja! Kui ma uuesti sõna saan, selgitan oma seisukohta veenvamalt ja arusaadavamalt. Hetkel aga lõpetan."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, Europol-paketti muodostuu neljästä päätösluonnoksesta, joilla on tarkoitus panna täytäntöön 6. huhtikuuta 2009 annettu neuvoston direktiivi. Ensinnäkin, arvoisa puhemies, haluan yhtyä kollegoihini ja pyytää neuvostoa perumaan ehdotuksensa. Haluamme parlamentin, joka on paljon näkyvämpi, ja Lissabonin sopimuksen, jossa tehdään päätökset Europol-paketista. Haluamme, että parlamentti ja neuvosto ovat tasavertaisia ja keskinäisessä tasapainossa. Jotta perusteluni ehdotuksen hylkäämiselle olisivat ymmärrettävämpiä, haluan sanoa muutaman sanan mietintöni aiheesta. Yksi Euroopan poliisiviraston tärkeimmistä tehtävistä on tietojen kerääminen, tallentaminen, käsitteleminen, analysoiminen ja vaihtaminen. Jotta virasto voi suorittaa tämän tärkeän tehtävän, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä Europolille kattavat, ajan tasalla olevat ja virheettömät tiedot. Vain tällä tavalla Europol voi perusteellisesti hyödyntää analysointivalmiutensa. Neuvoston päätösluonnoksen soveltamisala on rajoitettu päätöksen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tietojen käsittelyyn analysointia varten, kuten 2 artiklassa määritetään. Tämän vuoksi Europolilla on analysointia varten tällä hetkellä 19 eri tyyppistä analyysitietokantaa. Ne ovat erillisiä tietokantoja, jotka liittyvät kukin tietyntyyppiseen rikolliseen toimintaan. Siksi kukin tietokanta liittyy läheisesti tietyntyyppiseen toiminnalliseen tukeen, jota Europol voi tarjota saamansa toimivallan nojalla. Tällä hetkellä tietokannat ovat EU:n tasolla ainoa laillinen väline tietojen tallennukseen, käsittelyyn ja analysointiin, olkoonpa kyse kentältä saaduista tiedoista tai tiedustelutiedoista, joihin kuuluu myös henkilötietoja. Ehdotuksessa on myös sääntöjä ja yleisiä periaatteita, jotka liittyvät sekä teknisiin toimenpiteisiin että niiden käyttöön. Tietojen keräämisen ja käsittelemisen tarve tarkoittaa, että on luotava oikeudellinen väline, joka takaa perusoikeuksien täydellisen kunnioittamisen. Haluan korostaa, että se tarkoittaa EU:n kansalaisten perusoikeuksien täydellistä kunnioittamista. Samanaikaisesti tällaisen välineen on taattava, että Europol pystyy suorittamaan sille määrätyt tehtävä kaikilta osin. Tässä suhteessa kysyn Sophia in ’t Veldin tavoin, onko oikeusperusta, jota sen on tarkoitus soveltaa, oikea. Tällä alueella, arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin tehtävä kansalaisten edustajana on luovuttamaton. Euroopan parlamentin suorittama välttämätön valvonta on luovuttamatonta. Tämän vuoksi on ratkaisevaa, että parlamentti osallistuu lainsäädäntöprosessiin tasavertaisesti neuvoston kanssa ottaen huomioon Lissabonin sopimuksen lähestyvän voimaantulon. Mikään muu syy kiireelle ei ole yhtä tärkeä kuin kansalaisoikeuksien ja eurooppalaisten turvallisuuden puolustaminen. Siksi kehotan arvoisia kollegojani hylkäämään ehdotetut välineet vähentämättä tukeamme Euroopan poliisiviranomaiselle – jota me todellakin tuemme – kunnes neuvosto antaa parlamentin osallistua päätöksentekoprosessiin. Ehdotan myös, että me pyydämme komissiota ja neuvostoa peruuttamaan ehdotuksensa ja esittämään uuden, jossa kunnioitetaan Lissabonin sopimuksessa annettua toimivaltaa. Arvoisa puhemies, kuvailen kantaani seuraavassa puheenvuorossani vakuuttavammin ja selvemmin. Tässä kaikki tältä erää."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président de la Commission, le paquet «Europol» comprend quatre projets de décisions destinés à mettre en œuvre la décision du Conseil du 6 avril 2009. Tout d’abord, Monsieur le Président, je voudrais rejoindre mes collègues en demandant le retrait de la proposition du Conseil. Nous voulons un Parlement qui soit bien plus visible et un traité de Lisbonne qui détermine les décisions à prendre à propos du paquet «Europol». Nous voulons que le Parlement et le Conseil soient sur un pied d’égalité et qu’ils s’équilibrent. Pour mieux faire comprendre les raisons pour lesquelles je rejette cette proposition, je vais parler brièvement du sujet de mon rapport. L’une des tâches principales confiées à l’Office européen de police consiste à collecter, conserver, traiter, analyser et échanger des informations et des données. Pour qu’il puisse accomplir cette mission essentielle, les autorités compétentes des États membres doivent envoyer à Europol des informations complètes, à jour et exactes. Ce n’est que de cette manière qu’Europol pourra user pleinement de sa capacité d’analyse. Le champ d’application du projet de décision du Conseil se limite, comme l’établit l’article 2, au traitement de données à des fins d’analyse conformément au mandat prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la décision. À cette fin, Europol dispose actuellement de 19 types de fichiers de travail à des fins d’analyse. Chaque fichier de travail consiste en une base de données distincte, chacune concernant un type particulier d’activité criminelle. Chaque base de données est donc étroitement liée au type précis de soutien opérationnel qu’Europol peut apporter dans le cadre des compétences dont il est investi. À l’heure actuelle, les fichiers de travail constituent le seul instrument juridique européen permettant de conserver, de traiter et d’analyser des informations, qu’il s’agisse d’informations recueillies sur le terrain ou de renseignements, y compris les données à caractère personnel. La proposition contient également des règles et des principes généraux portant aussi bien sur des mesures techniques que sur les règles relatives à leur utilisation. La nécessité de collecter et de traiter des informations exige la création d’un instrument juridique qui garantisse le respect total des droits fondamentaux. Je voudrais préciser que cela signifie le respect total des droits fondamentaux des citoyens européens. En outre, un tel instrument doit garantir qu’Europol peut exécuter pleinement les fonctions qui lui ont été attribuées. À cet égard, tout comme M in ’t Veld, je me demande si la base juridique à appliquer est correcte ou non. À ce sujet, Monsieur le Président, le rôle du Parlement européen en tant qu’Assemblée représentant les citoyens est inaliénable. Le contrôle obligatoire par le Parlement européen est inaliénable. C’est pourquoi il est essentiel que, compte tenu de l’entrée en vigueur immédiate du traité de Lisbonne, le Parlement prenne part au processus législatif sur un pied d’égalité avec le Conseil. Aucun motif d’urgence ne pourrait peser plus que l’importance de la défense des libertés civiles et de la sécurité des Européens. Par conséquent, je demande à mes estimés collègues d’approuver le rejet des instruments proposés, sans relâcher notre soutien à l’Office européen de police - que nous soutenons effectivement -, tant que le Conseil ne permet pas au Parlement de participer au processus de décision. Je propose également que nous demandions à la Commission et au Conseil de retirer la proposition et de présenter une nouvelle proposition qui respecte les compétences établies dans le traité de Lisbonne. Monsieur le Président, lorsque j’interviendrai à nouveau, je fournirai une explication plus convaincante et plus claire de ma position. C’est tout pour le moment."@fr8
". – ( Elnök úr, bizottsági alelnök úr, az Europol-csomag négy határozattervezetből áll, amelyek célja a Tanács 2009. április 6-i határozatának végrehajtása. Elnök úr, csatlakozom képviselőtársaimhoz, és én is a tanácsi javaslat visszavonását kérem. Olyan Parlamentet szeretnénk, amely sokkal láthatóbb, és olyan Lisszaboni Szerződést, amely meghatározó az Europol-csomagra nézve. Azt szeretnénk, ha a Parlament és a Tanács egyenlő elbánásban részesülne, és ha egyensúlyban volnának egymással. Hogy érthetőbb legyen, miért utasítom el a javaslatot, szeretnék néhány szót szólni jelentésem tárgyáról. Az Európai Rendőrségi Hivatalra bízott fő feladatok egyike az információk és adatok gyűjtése, tárolása, feldolgozása, elemzése és cseréje. Hogy ezt a fontos feladatot elvégezhesse, a tagállami illetékes hatóságoknak átfogó, naprakész és pontos információkat kell küldeniük az Europolnak. Ez az egyetlen módja annak, hogy az Europol teljes mértékben kihasználhassa elemzési kapacitását. A tanácsi határozattervezet alkalmazásának hatálya – ahogyan azt a 2. cikk meghatározza – az adat elemzés céljából való feldolgozására korlátozódik, a határozat 14. cikkének (1) bekezdésében adott felhatalmazással összhangban. Ennek érdekében az Europol 19 féle munkafájllal rendelkezik az elemzés céljára. Mindegyik munkafájl egy-egy különálló adatbázis, amelyek mindegyike egy meghatározott típusú bűnelkövetéshez kapcsolódik. Ennek megfelelően mindegyik adatbázis szorosan kapcsolódik egy-egy olyan meghatározott operatív támogatáshoz, amelyet az Europol a rá ruházott hatásköröknek megfelelően nyújtani tud. Európai szinten jelenleg a munkafájlok jelentik az információk, így a személyes adatok tárolására, feldolgozására és elemzésére szolgáló egyetlen eszközt, függetlenül attól, hogy az információk esetleg az operatív információk területéről származnak-e. A javaslat a technikai intézkedésekkel és a technikai intézkedések alkalmazására egyaránt vonatkozó szabályokkal kapcsolatos előírásokat és általános elveket is tartalmaz. Az információ gyűjtésének és feldolgozásának szükségessége azt jelenti, hogy az alapvető jogok teljes mértékben való tiszteletben tartását szavatoló jogi eszközt kell létrehozni. Szeretnék rámutatni arra, hogy ez az európai polgárok alapvető jogainak teljes mértékben való tiszteletben tartását jelenti. Ugyanakkor egy ilyen eszköznek garantálnia kell azt is, hogy az Europol teljes mértékben végrehajthassa a rá ruházott feladatokat. Ezzel kapcsolatban – in ’t Veld asszonyhoz hasonlóan – én is azt kérdezem, hogy az alkalmazni kívánt jogalap valóban a megfelelő jogalap-e. E területen, elnök úr, az Európai Parlamentnek, mint a polgárokat képviselő intézménynek, elidegeníthetetlen a szerepe. Az Európai Parlamentnek feltétlenül gyakorolnia kell ellenőrző szerepét. Emiatt alapvető fontosságú, hogy – tekintettel a Lisszaboni Szerződés közelgő hatálybalépésére – a Parlament a Tanáccsal egyenlő mértékben vegye ki szerepét a jogalkotási folyamatból. A polgári szabadságjogok és az európaiak biztonságának megvédésénél semmi sem lehet fontosabb. Ezért arra kérem nagyra becsült képviselőtársaimat, hogy csatlakozzanak a javasolt jogi eszközök elutasításához (mindez nem jelenti azt, hogy kevésbé támogatnánk az Európai Rendőrségi Hivatalt, amelynek támogatása ténylegesen szándékunkban áll) mindaddig, amíg a Tanács lehetővé nem teszi, hogy a Parlament is részese lehessen a döntéshozatali folyamatnak. Javaslom azt is, hogy kérjük a Bizottságot és a Tanácsot a javaslat visszavonására, és egy olyan új javaslat előterjesztésére, amely tiszteletben tartja a Lisszaboni Szerződében megállapított hatásköröket. Elnök úr, következő felszólalásom alkalmával meggyőzőbb és világosabb magyarázatát adom álláspontomnak. Egyelőre ennyit kívántam elmondani."@hu11
"Signor Presidente, signor Vicepresidente della Commissione, il pacchetto Europol è costituito da quattro progetti volti a mettere in atto la decisione del Consiglio del 6 aprile 2009. Innanzi tutto, signor Presidente, mi unisco ai colleghi per chiedere che la proposta del Consiglio sia ritirata. Vogliamo più visibilità per il Parlamento e vogliamo che il trattato di Lisbona si applichi alle decisioni concernenti il pacchetto Europol. Vogliamo che il Parlamento e il Consiglio siano sullo stesso piano e in una posizione di equilibrio reciproco. Per chiarire meglio i motivi per cui credo che la proposta debba essere respinta, parlerò brevemente del tema della mia relazione. Una delle funzioni principali affidate all’Ufficio europeo di polizia consiste nel raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni e dati. Affinché l’Ufficio possa assolvere a questo importante compito, le autorità competenti degli Stati membri devono inviargli informazioni complete, aggiornate e precise. Solo in questo modo Europol può avvalersi appieno la propria capacità di analisi. L’ambito di applicazione del progetto di decisione del Consiglio, come previsto all’articolo 2, si limita al trattamento dei dati a scopo di analisi ai sensi del mandato conferito dall’articolo 14, paragrafo 1 della decisione. A tal fine Europol attualmente dispone di 19 tipi di archivi operativi per l’attività di analisi. Ciascun archivio è costituito da una banca dati distinta e verte un tipo specifico di attività criminale. Ogni banca dati è quindi strettamente legata al tipo specifico di sostegno operativo che Europol può offrire in linea con i poteri che gli sono stati conferiti. Attualmente tali archivi sono l’unico strumento legittimo a livello europeo per la conservazione, il trattamento e l’analisi delle informazioni, anche quando si tratta di informazioni nel campo dell’intelligence, come i dati personali. La proposta contiene altresì delle regole e dei principi generali che attengono sia a misure tecniche che alle norme attuative. La necessità di raccogliere e di trattare le informazioni implica la creazione di uno strumento giuridico in grado di assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali. Mi preme enfatizzare che si tratta dei diritti fondamentali dei cittadini europei. Al contempo un siffatto strumento deve garantire che Europol possa svolgere appieno le proprie funzioni. In proposito, riprendendo quanto ha affermato dall’onorevole in’t Veld, mi chiedo se la base giuridica sia in effetti corretta. In quest’area, signor Presidente, il ruolo del Parlamento europeo in quanto rappresentante dei cittadini è inalienabile. L’obbligo di esercitare un controllo da parte dell’Assemblea è irrinunciabile. Per tale ragione è essenziale che, in vista dell’imminente entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento prenda parte al processo legislativo su base paritaria con il Consiglio. Nessun motivo legato all’urgenza può essere più importante della difesa delle libertà civili e della sicurezza dei cittadini europei. Esorto pertanto i colleghi a respingere gli strumenti proposti senza per questo far venir meno il sostegno all’Ufficio europeo di polizia – che in effetti appoggiamo – finché il Consiglio non consentirà al Parlamento di prendere parte al processo decisionale. Propongo inoltre di chiedere alla Commissione e al Consiglio di ritirare la proposta e di presentarne un’altra nel rispetto delle competenze previste dal trattato di Lisbona. Signor Presidente, nel mio prossimo intervento illustrerò in maniera più convincente e chiara la mia posizione. Per il momento mi fermo qui."@it12
"Pone pirmininke, pone Komisijos pirmininko pavaduotojau, Europolo paketą sudaro keturių sprendimų, kuriais siekiama įgyvendinti 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą, projektai. Pirma, pone pirmininke, norėčiau prisijungti prie savo kolegų narių ir paprašyti, kad Tarybos pasiūlymas būtų atšauktas. Norime matomesnio Parlamento ir norime Lisabonos sutarties, pagal kurią būtų priimamas Europolo paketas. Norime, kad Parlamento ir Tarybos padėtis būtų vienoda ir kad tarp jų būtų pusiausvyra. Siekdamas užtikrinti, kad būtų geriau suprastos priežastys, dėl kurių aš nesutinku su pasiūlymu, trumpai pakalbėsiu savo pranešimo tema. Viena pagrindinių Europos policijos biurui patikėtų užduočių – informacijos ir duomenų rinkimas, laikymas, apdorojimas, analizavimas ir mainai. Kad jis galėtų vykdyti šią svarbią užduotį, kompetentingos valstybių narių institucijos Europolui turi siųsti išsamią, nepasenusią ir tikslią informaciją. Tai vienintelis būdas pasiekti, kad Europolas galėtų pasinaudoti savo visais pajėgumais atlikti analizę. Tarybos sprendimo projekto taikymo sritis apribota, kaip apibrėžta 2 straipsnyje, duomenų apdorojimu analizės tikslais pagal sprendimo 14 straipsnio 1 dalyje suteiktą mandatą. Tuo tikslu Europolas dabar turi 19 rūšių analizei skirtų darbo bylų. Kiekviena darbo byla yra atskira duomenų bazė, susieta su konkretaus tipo nusikalstama veikla. Todėl kiekviena duomenų bazė glaudžiai susijusi su specifinio tipo operatyvine pagalba, kurią Europolas teikia pagal jam suteiktas galias. Šiuo metu darbo bylos yra vienintelė teisinė informacijos (nesvarbu, ar ta informacija gauta praktiniu būdu, ar ji yra žvalgybinė), įskaitant asmens duomenis, laikymo, apdorojimo ir analizavimo priemonė Europos lygmeniu. Į pasiūlymą taip pat įtrauktos taisyklės ir bendrieji principai, susiję ir su techninėmis priemonėmis, ir jų naudojimo taisyklės. Poreikis rinkti ir apdoroti informaciją reiškia, kad turi būti sukurta teisinė priemonė, kuria būtų gerbiamos visos pagrindinės teisės. Norėčiau pabrėžti, kad tai reiškia Europos piliečių visų pagrindinių teisių gerbimą. Kartu tokia priemone turi būti užtikrinta, kad Europolas gali vykdyti visas jam priskirtas funkcijas. Šiuo atžvilgiu, pakartodamas tai, ką sakė S. in ’t Veld, klausiu, ar teisinis pagrindas, kurį ketinama taikyti, yra tinkamas. Šioje srityje, pone pirmininke, iš Europos Parlamento negali būti atimtas piliečiams atstovaujančio organo vaidmuo. Būtina privaloma Europos Parlamento vykdoma kontrolė. Dėl šios priežasties svarbu, kad, atsižvelgiant į tai, kad greitai įsigalios Lisabonos sutartis, Parlamentas dalyvauja teisėkūros procese vienodomis su Taryba sąlygomis. Jokia su skubumu susijusi priežastis negali būti svarbesnė už piliečių laisvių ir europiečių saugumo gynimo svarbą. Todėl raginu gerbiamus kolegas narius prisijungti ir atmesti siūlomas priemones nemažinant mūsų paramos Europos policijos biurui – kurį mes iš tikrųjų remiame – kol Taryba leis Parlamentui būti sprendimų priėmimo proceso dalimi. Taip pat siūlau paprašyti Komisijos ir Tarybos atsiimti šį pasiūlymą ir pateikti naują, kuriuo gerbiama Lisabonos sutartyje nustatyta kompetencija. Pone pirmininke, kai vėl kalbėsiu, savo poziciją paaiškinsiu įtikinamiau ir aiškiau. Šiuokart tiek."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieka kungs! Eiropola paketi veido četri lēmumu projekti, kas paredzēti, lai īstenotu Padomes 2009. gada 6. aprīļa lēmumu. Priekšsēdētāja kungs, vispirms es gribētu pievienoties deputātiem ar lūgumu atsaukt Padomes priekšlikumu. Mēs vēlamies Parlamentu, kas būtu pārredzamāks, un Lisabonas līgumu, kas ļauj pieņemt lēmumus attiecībā uz Eiropola paketi. Mēs vēlamies, lai Parlaments un Padome būtu līdzvērtīgi partneri un būtu līdzsvarā viens ar otru. Lai jūs labāk saprastu, kāpēc es noraidu šo priekšlikumu, es dažos vārdus paskaidrošu sava ziņojuma būtību. Viens no galvenajiem uzdevumiem, kas uzticēts Eiropas Policijas birojam, ir informācijas un datu apmaiņas, apkopošana, uzglabāšana, apstrāde un analīze. Lai varētu veikt šo svarīgo darbu, dalībvalstu kompetento iestāžu pienākums ir iesniegt Eiropolam visaptverošu, atjauninātu un precīzu informāciju. Tas ir vienīgais veids, kā Eiropols varētu pilnībā izmantot analīzes iespējas. Kā noteikts 2. pantā, Padomes lēmuma projekta piemērošanas joma ir ierobežota, aptverot datu apstrādi analīzes nolūkā saskaņā ar lēmuma 14 panta 1. punktā paredzētajām pilnvarām. Šim nolūkam Eiropolam analīzes vajadzībām patlaban ir 19 veidu darba datnes. Katra darba datne ir atsevišķa datu bāze, kas saistīta ar konkrēta veida noziedzīgu darbību. Tādējādi katra datu bāze ir cieši saistīta ar konkrētu darbības atbalstu, ko Eiropols var sniegt saskaņā ar tam piešķirtajām pilnvarām. Šobrīd darba datnes ir vienīgais juridiskais instruments Eiropas līmenī informācijas uzglabāšanai, apstrādei un analīzei, neņemot vērā, vai tā ir nozares informācija vai izlūkdati, tostarp personas dati. Priekšlikumā ietverti arī noteikumi un vispārīgi principi, kas attiecas gan uz tehniskiem pasākumiem, gan uz noteikumiem par šo datu izmantošanu. Vajadzība apkopot un apstrādāt informāciju nozīmē, ka ir jāizstrādā tāds juridiskais instruments, kas nodrošina pamattiesību pilnīgu ievērošanu. Es gribētu uzsvērt, ka tas nozīmē Eiropas iedzīvotāju pamattiesību pilnīgu ievērošanu. Tajā pašā laikā šādam instrumentam jānodrošina, ka Eiropols var pilnībā veikt tam uzticētās darbības. Tādēļ, atsaucoties uz kundzes teikto, es gribētu noskaidrot, vai juridiskais pamats, kuru paredzēts piemērot, ir atbilstīgs vai nav. Šajā jomā, priekšsēdētāja kungs, Eiropas Parlamentam ir izšķiroša nozīme kā iedzīvotājus pārstāvošai institūcijai. Obligātā kontrole, ko veic Eiropas Parlaments, ir neatņemama. Tādēļ ir būtiski, lai, ņemot vērā Lisabonas līguma nekavējošu stāšanos spēkā, Parlaments piedalītos likumdošanas procesā līdzvērtīgās pozīcijās ar Padomi. Steidzamībai nevar būt svarīgāka par eiropiešu drošību un pilsoņu brīvību aizsardzību. Tāpēc es mudinu godājamos deputātus pievienoties, lai noraidītu ierosinātos instrumentus, nemazinot mūsu atbalstu Eiropas Policijas birojam — kuru mēs patiesi atbalstām —, līdz Padome ļaus Parlamentam piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Es arī ierosinu lūgt Komisiju un Padomi atsaukt priekšlikumu un iesniegt jaunu priekšlikumu, kurā būtu ņemtas vērā Lisabonas līgumā noteiktās pilnvaras. Priekšsēdētāja kungs, nākamajā uzstāšanās reizē es sniegšu pārliecinošāku un skaidrāku savas nostājas skaidrojumu. Pagaidām tas ir viss."@lv13
"Señor Presidente, señor Vicepresidente, el paquete Europol lo constituyen cuatro proyectos de Decisión que pretenden desarrollar la Decisión del Consejo de 6 de abril de 2009. Para empezar, señor Presidente, pido –como mis colegas– la retirada de la propuesta del Consejo. Queremos un Parlamento mucho más visible y un Tratado de Lisboa que decida con referencia al paquete Europol. Queremos que el Parlamento y el Consejo estén en posición de igualdad y en posición de equilibrio. Para entender mejor las razones de mi rechazo, diré algo sobre el objeto de mi informe. Entre las tareas principales encomendadas a la Oficina Europea de Policía destaca la función de recoger, almacenar, tratar, analizar e intercambiar información y datos. Para desempeñar tan importante misión, es preciso que las autoridades competentes de los Estados miembros transmitan a Europol información completa, actualizada y exacta. Sólo así podrá desplegar Europol sus plenas capacidades analíticas. El ámbito de aplicación de la propuesta de Decisión del Consejo se circunscribe, tal y como se define en su artículo 2, al tratamiento de datos con fines de análisis, dando con ello cumplimiento al mandato recogido en el artículo 14, apartado 1, de la Decisión. A tales fines, Europol cuenta en la actualidad con diecinueve tipos de archivos de trabajo de análisis. Cada fichero de trabajo es una base de datos distinta, ligada cada una de ellas a un tipo de actividad criminal concreta. Por tanto, cada base de datos está estrechamente vinculada a la forma específica de apoyo operacional que Europol puede ofrecer en relación con las competencias que le son propias. Hoy por hoy, los ficheros de trabajo de análisis constituyen la única herramienta legal, a nivel europeo, para almacenar, procesar y analizar información, ya sea información de campo o de inteligencia, incluidos los datos de carácter personal. También contiene la propuesta reglas y principios generales relativos tanto a medidas técnicas como a normas para su utilización. La necesidad de recabar y tratar información exige la creación de un instrumento jurídico que garantice el pleno respeto de los derechos fundamentales –subrayo, el pleno respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos– y, a su vez, el pleno desarrollo de las funciones encomendadas a Europol. Y a este respecto, también –como Sophie in 't Veld– pregunto si es correcta o no la base jurídica que se pretende aplicar. En este ámbito, señor Presidente, el papel del Parlamento Europeo como Cámara de representación de los ciudadanos es irrenunciable. Irrenunciable es, señor Presidente, el obligado control del Parlamento Europeo. Por tal razón, es imprescindible que, a la vista de la inmediata entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento participe en el proceso legislativo en condiciones de igualdad con respecto al Consejo. Ningún criterio de urgencia puede pesar más que la defensa de las libertades civiles y la seguridad de los europeos. En su virtud pido a mis estimados colegas que, sin menoscabar nuestro apoyo –que se lo damos– a la Oficina Europea de Policía, rechacemos los instrumentos propuestos, hasta el momento en que el Consejo dé cabida a este Parlamento en el proceso de decisión, y que pidamos a la Comisión y al Consejo que retiren la propuesta y que presenten una nueva de conformidad con las competencias previstas en el Tratado de Lisboa. Señor Presidente, daré después, en mi siguiente turno de intervención, una explicación más contundente y más clarificadora de mi posición. Nada más."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de vice-voorzitter, het Europolpakket bestaat uit vier ontwerpbeschikkingen tot uitvoering van het besluit van de Raad van 6 april 2009. Ten eerste, mijnheer de Voorzitter, wil ik evenals mijn collega's verzoeken om intrekking van het voorstel van de Raad. Wij willen een Parlement dat veel beter zichtbaar is en een Verdrag van Lissabon dat besluiten neemt in samenhang met het Europolpakket. We willen dat het Parlement en de Raad op gelijke voet staan en met elkaar in evenwicht zijn. Om het waarom van mijn verwerping van het voorstel toe te lichten, zal ik kort ingaan op de inhoud van mijn verslag. Een van de belangrijkste taken die aan de Europese politiedienst zijn toevertrouwd, is het verzamelen, bewaren, verwerken, analyseren en uitwisselen van informatie en gegevens. Om een dermate belangrijke opdracht te kunnen uitvoeren, moeten de bevoegde instanties van de lidstaten volledige, bijgewerkte en nauwkeurige informatie verstrekken aan Europol. Alleen dan kan Europol zijn onderzoekscapaciteit ten volle benutten. Het toepassingsgebied van de ontwerpbeschikking van de Raad is, zoals in artikel 2 is vastgelegd, beperkt tot de verwerking van gegevens ten behoeve van onderzoek, overeenkomstig het mandaat beschreven in artikel 14, lid 1 van de beschikking. Met het oog hierop beschikt Europol momenteel over 19 soorten analysebestanden. Elk daarvan vormt een afzonderlijke databank gekoppeld aan een bepaalde criminele activiteit. Elke databank is derhalve nauw verbonden aan het specifieke type operationele ondersteuning dat Europol krachtens haar bevoegdheden kan bieden. De analysebestanden zijn op dit moment het enige wettelijke instrument op Europees niveau voor het bewaren, verwerken en analyseren van informatie, zowel uit het veld als inlichtingen, met inbegrip van gegevens van persoonlijke aard. Voorts bevat het voorstel regels en algemene beginselen betreffende technische maatregelen en normen voor toepassing ervan. In verband met de noodzakelijke verzameling en verwerking van informatie moet een rechtsinstrument in het leven worden geroepen dat volledige eerbiediging van de fundamentele rechten waarborgt. Voor de goede orde: daarmee bedoel ik dat de fundamentele rechten van de Europese burger volledig moeten worden geëerbiedigd. Dit instrument zal tevens moeten waarborgen dat Europol de aan haar toevertrouwde functies volledig kan uitvoeren. In die zin vraag ik me met mevrouw In 't Veld af of de beoogde rechtsgrond juist is. Op dit gebied, mijnheer de Voorzitter, speelt het Europees Parlement als vertegenwoordiger van de burgers een onvervreemdbare rol. De verplichte controle door het Europees Parlement is onvervreemdbaar. Om die reden is het onontbeerlijk dat, gelet op de onmiddellijke inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, het Parlement op voet van gelijkheid met de Raad deelneemt aan het wetgevingsproces. Geen enkele overweging mag dringender zijn dan de verdediging van de burgerlijke vrijheden en de veiligheid van de Europeanen. Ik dring er daarom bij mijn geachte collega's op aan om – overigens zonder af te doen aan onze steun voor de Europese Politiedienst, want die geven wij beslist – de voorgestelde instrumenten te verwerpen tot de Raad het Parlement in staat stelt deel te hebben aan de besluitvorming. Ik stel ook voor de Commissie en de Raad te verzoeken het voorstel in te trekken en een nieuw voorstel in te dienen overeenkomstig de bevoegdheden voorzien in het Verdrag van Lissabon. Mijnheer de Voorzitter, tijdens mijn volgende interventie zal ik een meer uitgewerkte, duidelijker toelichting op mijn standpunt geven. Voorlopig wil ik het hierbij laten."@nl3
"Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący Komisji! Pakiet Europolu składa się z czterech projektów decyzji służących wykonaniu decyzji Rady z 6 kwietnia 2009 r. Panie przewodniczący, zacznę od tego, że przyłączam się do apelu kolegów o wycofanie wniosku Rady. Chcemy Parlamentu, którego rola będzie zdecydowanie bardziej widoczna; chcemy, aby to traktat lizboński stanowił podstawę dla decyzji dotyczących pakietu Europolu. Chcemy, aby Parlament i Rada znalazły się na równej stopie i wzajemnie się równoważyły. Aby bardziej przybliżyć powody, dla których opowiadam się za odrzuceniem wniosku, powiem kilka słów o przedmiocie mojego sprawozdania. Do podstawowych zadań powierzonych Europejskiemu Urzędowi Policji należy gromadzenie, przechowywanie, analiza i wymiana informacji i danych. Aby urząd ten mógł wykonywać owo ważne zadanie, właściwe władze w państwach członkowskich muszą przesyłać do Europolu wyczerpujące, aktualne i dokładne informacje. Tylko w ten sposób Europol będzie mógł w pełni wykorzystać swoje możliwości analityczne. Zakres zastosowania projektu decyzji Rady określony w art. 2 został ograniczony do przetwarzania danych do celów analizy, na podstawie mandatu nadanego w art. 14 ust. 1 decyzji. W związku z tym Europol posiada obecnie 19 rodzajów plików roboczych do celów analizy. Każdy z tych plików analitycznych stanowi osobną bazę danych powiązaną z określonym rodzajem działalności przestępczej. Zatem każda baza danych jest ściśle powiązana z konkretnym rodzajem wsparcia operacyjnego, jakie Europol może zaoferować zgodnie z powierzonymi mu kompetencjami. Obecnie pliki analityczne stanowią na szczeblu europejskim jedyne legalne narzędzia przechowywania, przetwarzania i analizy informacji, w tym informacji z terenu lub informacji wywiadowczych, zawierających dane osobowe. Wniosek zawiera również unormowania oraz podstawowe zasady dotyczące środków technicznych i ich użycia. Potrzeba gromadzenia i przetwarzania informacji wiąże się z koniecznością utworzenia instrumentu prawnego, który gwarantuje pełne poszanowanie praw podstawowych. Podkreślam, że oznacza to pełne poszanowanie praw podstawowych obywateli europejskich. Jednocześnie taki instrument musi gwarantować Europolowi możliwość pełnego wywiązywania się z powierzonych mu funkcji. W związku z tym, wtórując pani poseł in ’t Veld zapytuję, czy zamierzona podstawa prawna jest prawidłowa. Panie przewodniczący, w tej dziedzinie rola Parlamentu Europejskiego jako izby reprezentującej obywateli jest niezbywalna. Obligatoryjna kontrola przez Parlament Europejski jest niezbywalna. Stąd też istotne jest, aby z uwagi na rychłe wejście w życie traktatu lizbońskiego Parlament uczestniczył w procesie legislacyjnym na równej stopie z Radą. Żaden z powodów do ponagleń nie przewyższa wagą ochrony praw obywatelskich i bezpieczeństwa Europejczyków. Dlatego wzywam moich szacownych kolegów i koleżanki posłów do wspólnego odrzucenia proponowanych instrumentów, przy jednoczesnym niewycofywaniu naszego poparcia dla Europejskiego Urzędu Policji – który w istocie popieramy – do czasu, aż Rada dopuści Parlament do procesu podejmowania decyzji. Proponuję również zwrócić się do Komisji i Rady o wycofanie wniosku, a przedłożenie nowego, który uszanuje kompetencje przewidziane w traktacie lizbońskim. Panie przewodniczący, kiedy zabiorę głos ponownie, udzielę bardziej przekonujących i klarownych wyjaśnień do swojego stanowiska. A póki co, to wszystko."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente da Comissão, o pacote Europol é composto por quatro projectos de decisão que visam implementar a Decisão do Conselho de 6 de Abril de 2009. Antes de mais, Senhor Presidente, quero associar-me ao pedido dos meus colegas para que a proposta do Conselho seja retirada. Queremos um Parlamento muito mais visível e um Tratado de Lisboa que tome as decisões respeitantes ao pacote relativo à Europol. Queremos que o Parlamento e o Conselho estejam em pé de igualdade e em equilíbrio. No sentido de assegurar uma melhor compreensão dos motivos que me levaram a rejeitar da proposta, direi algumas palavras sobre o tema do meu relatório. Uma das principais missões confiadas ao Serviço Europeu de Polícia consiste na recolha, armazenamento, processamento, análise e intercâmbio de informações e dados. O desempenho desta importante missão implica que as autoridades competentes nos Estados-Membros transmitam à Europol informação exaustiva, actualizada e correcta. Essa é a única forma de a Europol poder utilizar por inteiro a sua capacidade de análise. O âmbito de aplicação do projecto de decisão do Conselho é limitado, tal como definido no artigo 2.º, ao processamento de dados para efeitos de análise, em conformidade com o mandato consagrado no n.º 1 do artigo 14.º da decisão. Para esse efeito, a Europol dispõe actualmente de 19 tipos de ficheiros de trabalho para efeitos de análise. Cada ficheiro de trabalho constitui uma base de dados distinta, que está por sua vez ligada a um tipo de actividade criminal específico. Cada base de dados está, portanto, estreitamente ligada ao tipo de apoio operacional específico que a Europol pode oferecer nos termos das competências que lhe foram atribuídas. Actualmente, os ficheiros de trabalho são o único instrumento existente a nível europeu para o armazenamento, processamento e análise de informação, seja essa informação proveniente do terreno ou dos serviços de informações, incluindo dados pessoais. A proposta também contém regras e princípios gerais relacionados tanto com medidas técnicas como com regras para a sua utilização. A necessidade de recolher e processar informação significa que é preciso criar um instrumento jurídico que garanta o pleno respeito dos direitos fundamentais. Gostaria de frisar que isto significa respeito absoluto pelos direitos fundamentais dos cidadãos europeus. Esse instrumento tem simultaneamente de garantir que a Europol pode desempenhar em pleno as funções que lhe foram atribuídas. A este respeito, tal como a senhora deputada Sophia in ’t Veld, interrogo-me sobre se a base jurídica que se pretende aplicar é ou não a correcta. Neste âmbito, Senhor Presidente, o papel do Parlamento Europeu, como a Câmara que representa os cidadãos, é inalienável. O controlo obrigatório por parte do Parlamento Europeu é inalienável. Por essa razão, é fundamental que, tendo em vista a imediata entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Parlamento participe no processo legislativo em pé de igualdade com o Conselho. Nenhum critério de urgência poderia pesar mais do que a importância de defender as liberdades cívicas e a segurança dos europeus. Por isso mesmo, apelo aos meus estimados colegas para que, sem depreciar o nosso apoio ao Serviço Europeu de Polícia – que tencionamos apoiar - rejeitem os instrumentos propostos até que o Conselho permita que o Parlamento tome parte no processo de tomada de decisões. Proponho também que solicitemos à Comissão e ao Conselho que retirem a proposta e apresentem uma proposta nova que respeite as competências consagradas no Tratado de Lisboa. Quando eu voltar usar da palavra, Senhor Presidente, darei uma explicação mais convincente e mais clara da minha posição. Por ora é tudo."@pt17
"Dle preşedinte, dle vicepreşedinte al Comisiei, pachetul Europol este format din patru proiecte de decizii prin care se încearcă punerea în aplicare a Deciziei Consiliului din 6 aprilie 2009. În primul rând, dle preşedinte, aş dori să mă alătur colegilor deputaţi în a solicita retragerea propunerii Consiliului. Dorim un Parlament care este mult mai vizibil şi un Tratat de la Lisabona în baza căruia se pot adopta decizii cu privire la pachetul Europol. Dorim ca Parlamentul şi Consiliul să se afle pe picior de egalitate şi în echilibru unul cu celălalt. Pentru a mă asigura că motivele pentru care am respins propunerea sunt mai bine înţelese, voi spune câteva cuvinte despre tema raportului meu. Una dintre sarcinile principale atribuite Oficiului European de Poliţie este colectarea, stocarea, procesarea, analiza şi schimbul de date şi informaţii. Pentru ca acesta să îşi poată îndeplini această sarcină importantă, autorităţile competente din statele membre trebuie să trimită Europol informaţii cuprinzătoare, actualizate şi exacte. Numai astfel Europol îşi va putea utiliza la maximum capacitatea de analiză. Sfera de aplicare a proiectului de decizie a Consiliului este limitată, conform articolului 2, la procesarea de date în scopul analizei, în conformitate cu mandatul acordat prin articolul 14 alineatul (1) din decizie. În acest scop, în prezent Europol are 19 tipuri de dosare de lucru pentru analiză. Fiecare dosar de lucru reprezintă o bază de date separată şi vizează un tip specific de activitate infracţională. Fiecare bază de date este aşadar strâns legată de un tip specific de suport operaţional pe care Europol îl poate oferi în conformitate cu competenţele care îi sunt conferite. În prezent, la nivel european, dosarele de lucru sunt singurul instrument legal de stocare, procesare şi analiză a informaţiilor, fie că acestea sunt informaţii de pe teren sau informaţii secrete, inclusiv date cu caracter personal. De asemenea, propunerea conţine reguli şi principii generale privind măsurile tehnice şi normele de utilizare a acestora. Nevoia de colectare şi procesare a informaţiilor implică crearea obligatorie a unui instrument juridic care să garanteze respectarea pe deplin a drepturilor fundamentale. Aş dori să subliniez faptul că este vorba despre respectarea pe deplin a drepturilor fundamentale ale cetăţenilor europeni. În acelaşi timp, un astfel de instrument trebuie să garanteze că Europol îşi poate îndeplini integral funcţiile atribuite. Din acest punct de vedere, continuând ideea doamnei in ’t Veld, întreb dacă este corectă sau nu baza juridică ce urmează să fie aplicată. În acest domeniu, dle preşedinte, rolul Parlamentului European ca instituţie de reprezentare a cetăţenilor este inalienabil. Controlul obligatoriu de către Parlamentul European este inalienabil. Din acest motiv, este esenţial ca, în vederea intrării imediate în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul să ia parte la procesul legislativ pe picior de egalitate cu Consiliul. Niciun motiv de urgenţă nu ar avea mai multă greutate decât importanţa apărării libertăţilor civile şi a securităţii europenilor. Prin urmare, recomand stimaţilor mei colegi deputaţi să ni se alăture în respingerea instrumentelor propuse, fără a susţine în mai mică măsură Oficiul European de Poliţie - pe care, într-adevăr, îl susţinem - până când Consiliul îi va permite Parlamentului să ia parte la procesul decizional. De asemenea, propun să solicităm Comisiei şi Consiliului retragerea propunerii şi înaintarea uneia noi, care respectă competenţele stabilite în Tratatul de la Lisabona. Dle preşedinte, la următoarea mea intervenţie, îmi voi explica mai clar şi mai convingător poziţia. Pentru moment am terminat."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda Komisie, balík o Europole pozostáva zo štyroch návrhov, ktorých cieľom je vykonanie rozhodnutia Rady zo 6. apríla 2009. Vážený pán predsedajúci, najprv sa chcem pridať ku kolegom poslancom a požiadať Radu o stiahnutie návrhu. Chceme Parlament, ktorý je oveľa viditeľnejší, a Lisabonskú zmluvu, ktorá prijíma rozhodnutia s ohľadom na balík o Europole. Chceme, aby Parlament a Rada boli rovnocenní a navzájom vyvážení partneri. Poviem niekoľko slov o téme mojej správy, keďže chcem, aby ste lepšie pochopili dôvody, pre ktoré som návrh zamietol. Jednou z hlavných úloh, ktorou bol poverený Európsky policajný úrad, je zhromažďovanie, uchovávanie, spracúvanie, analýza a výmena informácií a údajov. Aby Europol mohol plniť túto dôležitú úlohu, musia mu kompetentné orgány členských štátov posielať komplexné, aktuálne a presné informácie. Iba takto bude Europol vedieť plne využiť svoju analytickú kapacitu. Rozsah uplatnenia návrhu rozhodnutia Rady je v zmysle článku 2 obmedzený na spracúvanie údajov na účely analýzy v súlade s mandátom udeleným v článku 14 odsek 1 rozhodnutia Rady. Preto má Europol v súčasnosti 19 druhov pracovných súborov na analytické účely. Každý pracovný súbor je zvláštnou databázou a každý sa vzťahuje na konkrétny druh trestnej činnosti. Preto je každá databáza úzko prepojená s konkrétnym typom prevádzkovej podpory, ktorú môže Europol poskytnúť v zmysle udelených kompetencií. V súčasnosti predstavujú pracovné súbory jediný právny nástroj na európskej úrovni na uchovávanie, spracúvanie a analýzu informácií z terénu alebo od informačných služieb vrátane osobných údajov. Návrh obsahuje aj pravidlá a všeobecné zásady týkajúce sa technických opatrení a aj pravidiel ich používania. Potreba zhromažďovania a spracúvania informácií znamená, že treba vytvoriť právny nástroj, ktorý zaručí plné rešpektovanie základných práv. Chcel by som tiež zdôrazniť, že to znamená plné rešpektovanie základných práv európskych občanov. Takýto nástroj musí tiež zároveň zaručiť, že Europol môže plne vykonávať zverené funkcie. V tejto súvislosti opakujem slová pani in ’t Veldovej a pýtam sa, či je právny základ, ktorý sa má využiť, správny. Vážený pán predsedajúci, v tejto oblasti je úloha Európskeho parlamentu ako inštitúcie zastupujúcej občanov nescudziteľná. Povinná kontrola zo strany Európskeho parlamentu je nescudziteľná. Preto je vzhľadom na skorý vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti dôležité, aby sa Parlament zúčastňoval legislatívneho procesu na rovnakej úrovni ako Rada. Žiadne dôvody pre urýchlený postup nie sú dôležitejšie než ochrana občianskych slobôd a bezpečnosti Európanov. Preto nalieham na vážených kolegov poslancov, aby sa pridali k zamietnutiu navrhovaných nástrojov a pritom zachovali podporu Európskemu policajnému úradu, ktorý, samozrejme, podporujeme, a to až dovtedy, kým Rada neumožní Parlamentu zúčastniť sa rozhodovacieho procesu. Navrhujem tiež, aby sme požiadali Komisiu a Radu o stiahnutie návrhu a predloženie nového návrhu, ktorý bude rešpektovať kompetencie stanovené v Lisabonskej zmluve. Vážený pán predsedajúci, pri nasledujúcom vystúpení poskytnem presvedčivejšie a jasnejšie vysvetlenie svojho postoja. V tejto chvíli to je všetko."@sk19
"Gospod predsednik, gospod podpredsednik Komisije, sveženj o Europolu sestavljajo štirje osnutki sklepov, katerih namen je izvajanje Sklepa Sveta z dne 6. aprila 2009. Prvič, gospod predsednik, želim se pridružiti svojim kolegom poslancem pri pozivu, naj se predlog Sveta umakne. Želimo si Parlament, ki je veliko bolj viden, in Lizbonsko pogodbo, ki odloča glede svežnja o Europolu. Želimo si, da bi bila Parlament in Svet v enakovrednem položaju in med seboj uravnotežena. Da bi bili razlogi za mojo zavrnitev predloga bolje razumljeni, bom povedal nekaj besed o temi mojega poročila. Ena od glavnih nalog Evropskega policijskega urada je zbirati, shranjevati, obdelovati, analizirati in izmenjevati informacije in podatke. Da Europol lahko opravlja to pomembno nalogo, mu morajo pristojni organi v državah članicah pošiljati celovite, najnovejše in točne informacije. Le tako bo Europol lahko v celoti izkoristil svoje zmogljivosti za analizo. Področje uporabe osnutka sklepa Sveta je, kakor je opredeljeno v členu 2, omejeno na obdelavo podatkov za namen analize v skladu z mandatom, ki je določen v členu 14(1) Sklepa. V ta namen ima Europol trenutno 19 vrst analitičnih delovnih datotek. Vsaka delovna datoteka je ločena podatkovna zbirka, povezana s posebno obliko kriminalne dejavnosti. Vsaka podatkovna zbirka je zato tesno povezana s posebno vrsto operativne podpore, ki jo Europol lahko zagotovi v skladu s svojimi pristojnostmi. Trenutno so delovne datoteke edino pravno sredstvo na evropski ravni za shranjevanje, obdelavo in analizo informacij, bodisi informacij s terena bodisi obveščevalnih informacij, vključno z osebnimi podatki. Predlog vsebuje tudi pravila in splošna načela v zvezi s tehničnimi ukrepi in pravili za njihovo uporabo. Potreba po zbiranju in obdelavi informacij pomeni, da je treba pripraviti pravni instrument, ki zagotavlja popolno spoštovanje temeljnih pravic. Rad bi poudaril, da to pomeni popolno spoštovanje temeljnih pravic evropskih državljanov. Obenem mora tak instrument zagotoviti, da lahko Europol v celoti opravlja funkcije, ki so mu dodeljene. V zvezi s tem se tako kot gospa in ’t Veld sprašujem, ali je pravna podlaga, ki naj bi jo uporabljal Europol, pravilna. Na tem področju, gospod predsednik, se vlogi Evropskega parlamenta kot parlamenta, ki zastopa državljane, ni mogoče odpovedati. Ni se mogoče odpovedati obveznemu nadzoru s strani Evropskega parlamenta. Zaradi tega je nujno, da ob upoštevanju bližnje uveljavitve Lizbonske pogodbe Parlament sodeluje v zakonodajnem postopku v enakovrednem položaju kot Svet. Noben nujni razlog ne more biti pomembnejši od obrambe državljanskih svoboščin in varnosti Evropejcev. Zato spoštovane kolege poslance pozivam, naj se pridružijo zavrnitvi predlaganih instrumentov, ne da bi zmanjšali našo podporo Evropskemu policijskemu uradu – ki ga vsekakor podpiramo –, dokler Svet Parlamentu ne bo dovolil sodelovati v postopku odločanja. Predlagam tudi, da Komisijo in Svet pozovemo, naj umakneta predlog in predložita novega, ki spoštuje pristojnosti, določene v Lizbonski pogodbi. Gospod predsednik, ko bom naslednjič govoril, bom prepričljivejše in jasneje razložil svoje stališče. To je za zdaj vse."@sl20
"Herr talman, herr vice kommissionsordförande! Europolpaketet består av fyra utkast till beslut genom vilka man vill genomföra rådets beslut av den 6 april 2009. Till att börja med vill jag ansluta mig till mina kolleger och begära att rådets förslag ska dras tillbaka. Vi vill ha ett parlament som är mycket synligare och ett Lissabonfördrag genom vilket beslut fattas med avseende på Europolpaketet. Vi vill att parlamentet och rådet ska ha samma utgångspunkt och vara i jämvikt med varandra. För att skälen till att jag förkastar förslaget ska bli lättare att förstå ska jag säga ett par ord om ämnet för mitt betänkande. En av de centrala uppgifterna för Europeiska polisbyrån är att samla in, lagra, behandla, analysera och utbyta information och uppgifter. För att den ska kunna utföra denna viktiga uppgift måste medlemsstaternas behöriga myndigheter sända omfattande, uppdaterad och korrekt information till Europol. Det är det enda sättet att göra det möjligt för Europol att använda sin analyskapacitet fullt ut. Räckvidden för tillämpningen av utkastet till rådets beslut är begränsad, enligt definitionen i artikel 2, till behandling av uppgifter i analyssyfte, i enlighet med mandatet i artikel 14.1 i beslutet. I detta syfte har Europol för närvarande 19 typer av arbetsfiler i analyssyfte. Varje arbetsfil är en separat databas som var och en är kopplad till en specifik typ av brottslig verksamhet. Varje databas är därför nära sammankopplad med den specifika typ av operativt stöd som Europol kan erbjuda utifrån sina befogenheter. Arbetsfilerna är för närvarande det enda rättsliga verktyget på EU-nivå för att lagra, behandla och analysera information, oavsett om det handlar om information som samlats in på plats eller underrättelseuppgifter, däribland personuppgifter. I förslaget finns också regler och allmänna principer för både tekniska åtgärder och regler för deras användning. Behovet av att samla in och behandla information innebär att ett rättsligt instrument måste inrättas som garanterar full respekt för de grundläggande rättigheterna. Jag vill påpeka att detta innebär full respekt för EU-medborgarnas grundläggande rättigheter. Samtidigt måste ett sådant instrument garantera att Europol kan utföra sina uppgifter till fullo. I detta avseende ifrågasätter jag, liksom Sophia in ’t Veld, om den rättsliga grund som man avser att tillämpa är korrekt. På detta område är Europaparlamentets roll som ett parlament som företräder medborgarna oförytterlig. Den obligatoriska kontroll som utförs av Europaparlamentet är oförytterlig. Därför är det av grundläggande vikt, mot bakgrund av Lissabonfördragets omedelbara ikraftträdande, att parlamentet deltar i lagstiftningsprocessen med samma förutsättningar som rådet. Inget kunde vara mer angeläget än vikten av att försvara de medborgerliga rättigheterna och EU-medborgarnas säkerhet. Jag uppmanar därför mina kolleger att även de förkasta de föreslagna instrumenten, utan att minska vårt stöd för Europeiska polisbyrån – som vi verkligen stöder – fram till dess att rådet tillåter parlamentet att delta i beslutsprocessen. Jag föreslår också att vi ska uppmana kommissionen och rådet att dra tillbaka förslaget och lägga fram ett nytt förslag som respekterar de befogenheter som föreskrivs i Lissabonfördraget. Herr talman, när jag återigen får ordet ska jag förklara min ståndpunkt på ett mer övertygande och tydligt sätt. Det var allt jag hade att säga för stunden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph