Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-23-Speech-1-064"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091123.16.1-064"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, η ιμπεριαλιστική πολιτική στήριξης του Ισραήλ από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, η αναβάθμιση των σχέσεων και γενικότερα των ζητημάτων που περιλαμβάνει η συμφωνία σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ ενισχύουν την επιθετικότητα και την αδιαλλαξία του Ισραήλ ενάντια στον παλαιστινιακό λαό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η φετινή χρονιά είναι η πλέον αιματηρή για τον παλαιστινιακό λαό. Μόνο κατά τη διάρκεια της πολεμικής επιχείρησης «Χυτό Μολύβι» του ισραηλινού στρατού στη Γάζα δολοφονήθηκαν 1.443 Παλαιστίνιοι, χωρίς δίκη κρατούνται παράνομα στις ισραηλινές φυλακές 9.600 Παλαιστίνιοι, το τείχος του αίσχους επεκτείνεται στα 450 χιλιόμετρα με σχεδιασμό να φτάσει τα 750, κατεδαφίζονται σπίτια και υποδομές στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό και ζητούμε την άμεση και δίκαιη βιώσιμη λύση για το ζήτημα της Παλαιστίνης: δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα εδάφη του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που θα έχει κυριαρχία στο έδαφος και στα σύνορά του και θα προβλέπει την επιστροφή των προσφύγων· επιστροφή όλων των κατεχόμενων αραβικών εδαφών από το Ισραήλ από το 1967."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, imperialistická politika podpory Izraele ze strany USA a NATO a obecné povyšování vztahů a otázek obsažených v dohodě EU-Izrael o přidružení posilují agresi a neústupnost Izraele vůči palestinskému lidu. Podle statistik byl pro Palestince tento rok nejkrvavějším. Jen při samotné vojenské operaci „Roztavené olovo“ bylo zavražděno celkem 1 443 Palestinců, 9 600 Palestinců je nezákonně bez soudu zadržováno v izraelských vězeních, zeď hanby je 450 km dlouhá a plánuje se její prodloužení na 750 km, na Západním břehu a ve východním Jeruzalémě jsou ničeny domy a infrastruktura. Vyjadřujeme svou solidaritu s palestinskými lidmi a požadujeme okamžité, spravedlivé a životaschopné řešení palestinské otázky, tedy vytvoření nezávislého palestinského státu na územích z roku 1967 s hlavním městem východní Jeruzalém, který bude mít svrchovanost nad svým územím a hranicemi a přijme opatření na návrat uprchlíků a navrácení všech arabských území okupovaných Izraelem od roku 1967."@cs1
"Hr. formand! USA's og NATO's imperialistiske støttepolitik i forhold til Israel og opgradering af forbindelserne og de generelle spørgsmål i associeringsaftalen mellem EU og Israel forstærker Israels aggression og uforsonlighed over for det palæstinensiske folk. Ifølge statistikkerne har dette været det blodigste år for palæstinenserne nogensinde. I alt 1 443 palæstinensere blev myrdet under den israelske hærs militære operation "Smeltet bly" alene, 9 600 palæstinensere bliver tilbageholdt ulovligt i israelske fængsler uden rettergang, skammens mur er 450 kilometer lang, og der er planer om at forlænge den til 750 kilometer, og boliger og infrastruktur ødelægges på Vestbredden og i Østjerusalem. Vi udtrykker vores solidaritet med det palæstinensiske folk og opfordrer til en øjeblikkelig, retfærdig og holdbar løsning på det palæstinensiske spørgsmål, nemlig oprettelsen af en uafhængig palæstinensisk stat i områderne fra 1967 med hovedstad i Østjerusalem. Hovedstaden skal have suverænitet over statens områder og grænser og skal sikre flygtningenes tilbagevenden og tilbagetagelse af alle arabiske områder, som har været besat af Israel siden 1967."@da2
"Herr Präsident! Die imperialistische Politik der Unterstützung von Israel durch die USA und die NATO und die Aufwertung der Beziehungen sowie der im Assoziierungsabkommen EU-Israel enthaltenen Themenbereiche im Allgemeinen verstärken die Aggressionen und die Kompromisslosigkeit Israels gegenüber den Palästinensern. Statistiken zufolge war dieses Jahr das blutigste für die Palästinenser. Alleine während der Militäroperation „Molten Lead“ der israelischen Armee wurden 1.443 Palästinenser getötet, 9.600 Palästinenser werden ohne Gerichtsverfahren illegal in israelischen Gefängnissen gehalten. Die Klagemauer ist 450 km lang, und es existieren Pläne, sie auf 750 km zu verlängern, darüber hinaus werden Häuser und die Infrastruktur im Westjordanland und in Ostjerusalem zerstört. Wir möchten unsere Solidarität mit den Palästinensern zum Ausdruck bringen und verlangen nach einer sofortigen, gerechten und realisierbaren Lösung der Palästinafrage: Die Schaffung eines unabhängigen Palästinenserstaates auf dem Territorium von 1967 mit seiner Hauptstadt in Ostjerusalem, der Gebietshoheit über sein Territorium und seine Grenzen besitzt und Vorkehrungen für die Rückkehr von Flüchtlingen und die Rückgabe aller von Israel seit 1967 besetzten arabischen Territorien trifft."@de9
"Mr President, the imperialist policy of support for Israel by the USA and NATO and the upgrading of relations and of the issues in general contained in the EU-Israel Association Agreement are strengthening the aggression and intransigence of Israel towards the Palestinian people. According to statistics, this year has been the bloodiest for the Palestinian people. A total of 1 443 Palestinians were murdered during the Israeli army’s ‘Molten Lead’ military operation alone, 9 600 Palestinians are being illegally held without trial in Israeli prisons, the wall of shame is 450 kilometres long, with plans to extend it to 750 kilometres, and houses and infrastructure are being demolished on the West Bank and in East Jerusalem. We express our solidarity with the Palestinian people and call for an immediate, just and viable solution to the Palestinian question: the creation of an independent Palestinian state on the 1967 territories, with its capital in East Jerusalem, which will have sovereignty over its territory and borders and will make provision for the return of refugees and the return of all Arab territories occupied by Israel since 1967."@en4
"Señor Presidente, la política imperialista de apoyo a Israel mantenida por los EE.UU. y la OTAN y la mejora de las relaciones y de los asuntos en general incluida en el Acuerdo de Asociación UE-Israel están reforzando las agresiones e intransigencias de Israel hacia el pueblo palestino. De acuerdo con las estadísticas, este año ha sido el más sangriento para el pueblo palestino. Solamente durante la operación militar «Plomo fundido» de la armada israelí se asesinó a un total de 1 443 palestinos, 9 600 palestinos han sido encarcelados sin un juicio legal en cárceles israelíes, el muro de la vergüenza se extiende por 450 kilómetros y hay planes de ampliarlo hasta los 750 kilómetros y se están demoliendo casas e infraestructuras en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Expresamos nuestra solidaridad por el pueblo palestino y reclamamos una solución inmediata, justa y viable al conflicto palestino: la creación de un estado independiente palestino sobre los territorios de 1967, con capital en Jerusalén Oriental, que tendría soberanía sobre su territorio y sus fronteras y haría posible la vuelta de los refugiados y la devolución de los territorios árabes ocupados por Israel desde 1967."@es21
"Lugupeetud juhataja! USA ja NATO imperialistlik Iisraeli toetamise poliitika ning ELi ja Iisraeli assotsiatsioonilepingus käsitletav üldine suhete süvendamine ja teemaringi laiendamine suurendavad Iisraeli agressiooni palestiinlaste vastu ja leppimatust nende suhtes. Statistika järgi on käesolev aasta olnud palestiinlaste jaoks kõige verisem. Üksnes sõjalise operatsiooni „Sulaplii” käigus tappis Iisraeli armee kokku 1443 palestiinlast, Iisraeli vanglates hoitakse ebaseaduslikult, ilma kohtuotsuseta kinni 9600 palestiinlast, häbimüür on 450 kilomeetrit pikk ja see kavatsetakse ehitada 750 kilomeetri pikkuseks, Jordani Läänekaldal ja Ida-Jeruusalemmas hävitatakse maju ja infrastruktuuri. Me väljendame oma solidaarsust Palestiina rahvaga ning kutsume üles leidma Palestiina küsimusele viivitamatu, õiglane ja toimiv lahendus – looma 1967. aasta aladele iseseisva Palestiina riik, mille pealinn asub Ida-Jeruusalemmas, millel on oma territooriumi ja piiride üle ülim võim ning mis hoolitseb pagulaste tagasitoomise ja kõikide Iisraeli poolt alates 1967. aastast okupeeritud Araabia alade tagasisaamise eest."@et5
"Arvoisa puhemies, Yhdysvaltojen ja Naton Israelia tukeva imperialistinen politiikka sekä Israelin ja EU:n välisen assosiaatiosopimuksen sisältämien suhteiden ja asioiden päivitys lisäävät Israelin vihamielisyyttä ja jyrkkyyttä palestiinalaisia kohtaan. Tilastojen mukaan tämä vuosi on ollut palestiinalaisille kaikkien aikojen julmin. Yksistään Israelin armeijan "Molten Lead" -sotilasoperaatiossa murhattiin yhteensä 1 443 palestiinalaista, 9 600:aa palestiinalaista pidetään laittomasti Israelin vankiloissa ilman oikeudenkäyntiä, häpeän muuri on 450 kilometriä pitkä ja sitä suunnitellaan pidennettäväksi 750 kilometrin pituiseksi ja taloja infrastruktuuria tuhotaan Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa. Me ilmaisemme solidaarisuutemme palestiinalaisille ja vaadimme Palestiinan kysymykseen välitöntä, oikeudenmukaista ja toteuttamiskelpoista ratkaisua: itsenäisen Palestiinan valtion perustamista vuoden 1967 alueille. Palestiinan pääkaupungin tulee olla Itä-Jerusalem, ja Palestiinalla on oltava itsemääräämisoikeus omalla alueellaan ja rajoillaan, mikä mahdollistaa pakolaisten paluun ja kaikkien Israelin vuodesta 1967 lähtien miehittämien arabialueiden palauttamisen."@fi7
"Monsieur le Président, la politique impérialiste de soutien à Israël poursuivie par les États-Unis et l’OTAN, associée au développement des relations et de certaines questions générales incluses dans l’accord d’association UE - Israël, renforcent l’agressivité et l’intransigeance d’Israël à l’égard des Palestiniens. Selon les statistiques, cette année est la plus meurtrière pour le peuple palestinien. Au total, 1 443 Palestiniens ont été assassinés lors de la seule opération militaire israélienne . 9 600 Palestiniens sont détenus illégalement dans les prisons israéliennes sans être jugés. Le mur de la honte s’étend sur 450 kilomètres et doit être prolongé jusqu’à 750 kilomètres. Dans la bande de Gaza et à Jérusalem Est, des habitations et des infrastructures ont été détruites. Nous exprimons notre solidarité avec le peuple palestinien et demandons qu’une solution immédiate, juste et viable, soit apportée à la question palestinienne: la création d’un État palestinien indépendant sur le territoire de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Cet État doit pouvoir exercer sa souveraineté sur son territoire et sur ses frontières et prendre les mesures nécessaires au retour des réfugiés et à la rétrocession de tous les territoires arabes occupés par Israël depuis 1967."@fr8
"). – ( Elnök úr, az Egyesült Államok és a NATO Izraelt támogató imperialista politikája, valamint az EU és Izrael között létrejött társulási megállapodásban megvitatott kérdések és kapcsolati szálak felerősítése növeli Izrael agresszióját és megbékíthetetlenségét a palesztin néppel szemben. A statisztikák szerint idén követték el a legtöbb kegyetlenséget a palesztinokkal szemben: csak a „Molten Lead” hadműveletben összesen 1 443 palesztint öltek meg izraeli katonák, továbbá 9 600 foglyot tartanak fogva törvénytelenül izraeli börtönökben. Mi több, a napjainkban 450 kilométer hosszú szégyenfalhoz még 300 kilométernyi szakaszt terveznek, Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben pedig lerombolják a teljes infrastruktúrát és lakóövezetet. Szeretném kifejezni együttérzésemet a palesztin néppel szemben, és az kérem, hogy találjunk azonnali, igazságos és megvalósítható megoldást erre a súlyos helyzetre. Egy független, az 1967-es határai mentén megalapított, kelet-jeruzsálemi székhelyű palesztin állam megteremtésére van szükség, amely szuverenitással rendelkezik saját területei és határai felett, gondoskodik arról, hogy menekültjei visszatérjenek hazájukba, és amely visszakapja az 1967 óta izraeli megszállás alatt tartott arab területeket."@hu11
"Signor Presidente, la politica imperialista di sostegno a Israele da parte di Stati Uniti e NATO e l’aggiornamento delle relazioni e delle questioni contenute nell’accordo di associazione tra l’Unione europea e Israele rafforzano l’aggressività e l’intransigenza di quest’ultimo nei confronti del popolo palestinese. Secondo le statistiche, il 2009 è stato l’anno più sanguinoso per il popolo palestinese: 1 443 palestinesi sono stati uccisi dell’esercito israeliano solo durante l’operazione “Molten Lead”, 9 600 palestinesi sono detenuti illegalmente in prigioni israeliane senza processo, il muro della vergogna è lungo 450 km, con un progetto di ulteriore estensione a 750 km, e in Cisgiordania e nella parte est di Gerusalemme vengono demolite case e infrastrutture. Esprimiamo la nostra solidarietà al popolo palestinese e richiediamo una soluzione immediata, equa e praticabile: la creazione di uno Stato palestinese indipendente sui territori del 1967, con capitale nella parte a est di Gerusalemme, con sovranità sui propri territori e confini, e che provveda al rientro dei rifugiati e alla riappropriazione di tutti i territori arabi occupati da Israele a partire dal 1967."@it12
"Pone pirmininke, imperialistinė JAV ir NATO paramos Izraeliui politika ir ryšių, ir apskritai dalykų, nustatytų ES ir Izraelio asociacijos susitarime, atnaujinimas didina Izraelio agresiją prieš Palestinos tautą ir nesutaikomumą su ja. Remiantis statistiniais duomenimis, šie metai Palestinos tautai buvo kruviniausi. Iš viso per Izraelio armijos operaciją „Lydytas švinas“ nužudyti 1 443 palestiniečiai, 9 600 palestiniečių be teismo nelegaliai laikomi Izraelio kalėjimuose, gėdos tvora jau 450 km ilgio ir planuojama ją toliau statyti iki 750 km ilgio, Vakarų krante Rytų Jeruzalėje griaunami pastatai ir infrastruktūra. Reiškiame solidarumą su Palestinos tauta ir raginame imtis skubių, teisingų ir įgyvendinamų Palestinos klausimų sprendimų: pagal 1967 m. teritoriją sukurti nepriklausomą Palestinos valstybę su sostine Rytų Jeruzalėje, kuri turėtų savo teritorijos ir sienų suverenitetą ir pasirūpintų pabėgėlių sugrįžimu, taip pat visų arabų teritorijų, kurias Izraelis okupavo nuo 1967 m., susigrąžinimu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! ASV un imperiālistiskā politika, sniedzot atbalstu Izraēlai, attiecību uzlabošana un ES un Izraēlas Asociācijas nolīgumā ietvertie jautājumi ir pastiprinājuši Izraēlas agresiju un neiecietību pret palestīniešu tautu. Statistikas dati liecina, ka šis gads palestīniešu tautai ir bijis viens no asiņainākajiem. Izraēlas armijas militārās operācijas „Svina lietus” laikā vien tika nogalināti 1443 palestīnieši, Izraēlas cietumos bez tiesas sprieduma nelikumīgi ieslodzīti 9600 palestīniešu, apkaunojošo mūri, kura garums jau sasniedz 450 kilometrus, plānots pagarināt līdz 750 kilometriem, Rietumkrastā un Austrumjeruzalemē tiek iznīcināti mājokļi un infrastruktūra. Mēs apliecinām savu solidaritāti ar palestīniešu tautu un aicinām nekavējoties rast taisnīgu un ilgtspējīgu risinājumu Palestīnas jautājumā — izveidot neatkarīgu Palestīnas valsti, atjaunojot 1967. gada robežas, ar galvaspilsētu Austrumjeruzalemē; valsti, kurai ir suverenitāte pār savu teritoriju un robežām un kura veiks vajadzīgos pasākumus bēgļu atpakaļuzņemšanai un visu to arābu teritoriju atgūšanai, kuras Izraēla ir okupējusi kopš 1967. gada."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, η ιμπεριαλιστική πολιτική στήριξης του Ισραήλ από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, η αναβάθμιση των σχέσεων και γενικότερα των ζητημάτων που περιλαμβάνει η συμφωνία σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ ενισχύουν την επιθετικότητα και την αδιαλλαξία του Ισραήλ ενάντια στον παλαιστινιακό λαό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η φετινή χρονιά είναι η πλέον αιματηρή για τον παλαιστινιακό λαό. Μόνο κατά τη διάρκεια της πολεμικής επιχείρησης "Χυτό Μολύβι" του ισραηλινού στρατού στη Γάζα δολοφονήθηκαν 1.443 Παλαιστίνιοι, χωρίς δίκη κρατούνται παράνομα στις ισραηλινές φυλακές 9.600 Παλαιστίνιοι, το τείχος του αίσχους επεκτείνεται στα 450 χιλιόμετρα με σχεδιασμό να φτάσει τα 750, κατεδαφίζονται σπίτια και υποδομές στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό και ζητούμε την άμεση και δίκαιη βιώσιμη λύση για το ζήτημα της Παλαιστίνης: δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα εδάφη του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που θα έχει κυριαρχία στο έδαφος και στα σύνορά του και θα προβλέπει την επιστροφή των προσφύγων· επιστροφή όλων των κατεχόμενων αραβικών εδαφών από το Ισραήλ από το 1967."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het imperialistische beleid van de Verenigde Staten en de NAVO om Israël te steunen en het upgraden van de betrekkingen en van alle onderdelen van de associatieovereenkomst tussen de EU en Israël versterken de agressieve en onbuigzame houding van Israël tegenover het Palestijnse volk. Alleen al tijdens de militaire operatie ‘Gesmolten lood’ zijn er in totaal 1 443 Palestijnen vermoord. Er worden 9 600 Palestijnen illegaal, zonder vorm van proces, vastgehouden in Israëlische gevangenissen, de muur van de schande is 450 kilometer lang en er zijn plannen om deze te verlengen tot 750 kilometer, en op de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem worden huizen en infrastructuur vernietigd. Wij zijn solidair met het Palestijnse volk en vragen om een onmiddellijke, rechtvaardige en levensvatbare oplossing voor het Palestijnse vraagstuk: de vorming van een onafhankelijke Palestijnse staat binnen de grenzen van 1967, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, soevereiniteit over het eigen grondgebied en de eigen grenzen, en voorzieningen voor de terugkeer van vluchtelingen en de teruggave van al het Arabische grondgebied dat sinds 1967 door Israël wordt bezet."@nl3
"Panie przewodniczący! Imperialistyczna polityka poparcia dla Izraela ze strony USA i NATO oraz podniesienie na wyższy poziom stosunków i ogólnie kwestie zawarte w umowie stowarzyszeniowej między UE a Izraelem wzmagają agresję i nieustępliwość Izraela wobec narodu palestyńskiego. Według danych statystycznych ten rok był najkrwawszym rokiem dla narodu palestyńskiego. Tylko podczas operacji wojskowej o kryptonimie „Płynny ołów”, przeprowadzonej przez armię izraelską, zamordowano ogółem 1 443 Palestyńczyków; 9 600 Palestyńczyków przetrzymuje się w izraelskich więzieniach niezgodnie z prawem, bez procesu, mur hańby ma długość 450 kilometrów, przy czym istnieją plany jego przedłużenia do 750 kilometrów, a na Zachodnim Brzegu oraz we wschodniej Jerozolimie niszczone są domy i infrastruktura. Wyrażamy naszą solidarność z narodem palestyńskim i wzywamy do natychmiastowego, sprawiedliwego i rzeczywistego rozwiązania kwestii palestyńskiej: utworzenia, ze stolicą we wschodniej Jerozolimie, niepodległego państwa palestyńskiego na terytoriach z 1967 roku, które będzie suwerenne na swoim terytorium i w swoich granicach i umożliwi powrót uchodźców oraz zwrot wszystkich terytoriów arabskich okupowanych przez Izrael od 1967 roku."@pl16
"Senhor Presidente, a política imperialista de apoio a Israel seguida pelos EUA e pela NATO e o aprofundamento das relações e, de um modo mais geral, das matérias contempladas no Acordo de Associação UE-Israel estão a reforçar a agressividade e a intransigência de Israel em relação ao povo palestiniano. Segundo as estatísticas, este ano foi o mais sangrento de todos para o povo palestiniano. Só durante a operação militar "Molten Lead" levada a cabo pelo exército israelita, foram assassinados 1 443 palestinianos, há 9 600 palestinianos detidos ilegalmente e sem julgamento nas prisões israelitas, o muro da vergonha estende-se por 450 quilómetros e há planos para o ampliar até aos 750 quilómetros, e estão a ser demolidas habitações e infra-estruturas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Manifestamos a nossa solidariedade para com o povo palestiniano e pedimos que se encontre uma solução justa e viável para a questão palestiniana, que preveja a criação de um Estado palestiniano independente nos territórios de 1967, com a capital em Jerusalém Oriental e com soberania sobre o seu território e as suas fronteiras, o regresso dos refugiados e a devolução de todos os territórios árabes ocupados por Israel desde 1967."@pt17
"Dle Preşedinte, politica imperialistă de sprijinire a Israelului de către SUA şi NATO, precum şi promovarea relaţiilor şi a problemelor conţinute, în general, în Acordul de asociere UE-Israel consolidează agresiunea şi intransigenţa Israelului faţă de poporul palestinian. Potrivit statisticilor, anul acesta a fost cel mai sângeros pentru poporul palestinian. Numai în timpul operaţiunii militare a armatei israeliene „Molten Lead” au fost ucişi un total de 1 443 de palestinieni, 9 600 de palestinieni fiind închişi ilegal în închisorile israeliene, fără proces, zidul ruşinii este lung de 450 km, cu planuri de a fi prelungit la 750 km, iar casele şi infrastructura sunt distruse în Cisiordania şi Ierusalimul de Est. Ne exprimăm solidaritatea faţă de poporul palestinian şi solicităm o soluţie imediată, justă şi viabilă la problema palestiniană: crearea unui stat palestinian independent pe teritoriile din 1967, cu capitala în Ierusalimul de Est, care va avea suveranitatea asupra teritoriului şi a frontierelor sale şi va avea în vedere întoarcerea refugiaţilor şi returnarea tuturor teritoriilor arabe ocupate de Israel din 1967."@ro18
"Vážený pán predseda, imperialistická politika podpory Izraela zo strany USA a NATO, ako aj všeobecné zlepšenie vzťahov a problémov obsiahnutých v dohode o pridružení medzi EÚ a Izraelom posilňujú agresiu a neústupnosť Izraela voči palestínskemu ľudu. Podľa štatistiky bol tento rok pre Palestínčanov najkrvavejší. Len počas vojenskej operácie izraelskej armády nazvanej Liate olovo bolo zavraždených 1443 Palestínčanov, 9600 Palestínčanov nezákonne držia v izraelských väzniciach bez súdneho procesu, múr hanby je v súčasnosti dlhý 450 kilometrov a plánujú ho predĺžiť na 750 kilometrov, pričom sa neustále ničia domy a infraštruktúra na Západnom brehu a vo východnom Jeruzaleme. Vyjadrujeme palestínskemu ľudu našu solidaritu a žiadame okamžité, spravodlivé a schodné riešenie palestínskej otázky: vytvorenie nezávislého palestínskeho štátu na územiach z roku 1967 s hlavným mestom vo východnom Jeruzaleme, ktorý bude mať suverenitu nad svojím územím a hranicami a zaistí návrat utečencov a prinavrátenie všetkých arabských území, ktoré Izrael okupuje od roku 1967."@sk19
"Gospod predsednik, imperialistična politika podpore ZDA in Nata Izraelu ter nadgradnja odnosov in na splošno vprašanj iz pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom krepita agresijo in nepopustljivost Izraela do palestinskega prebivalstva. Po statistiki je to najbolj krvavo leto za palestinsko prebivalstvo. Samo med vojaško operacijo izraelske vojske „Liti svinec“ je bilo umorjenih skupno 1 443 Palestincev, 9 600 Palestincev je brez sojenja nezakonito priprtih v izraelskih zaporih, zid sramote je dolg 450 kilometrov in po načrtih naj bi ga podaljšali na 750 kilometrov, na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu pa poteka rušenje stavb in infrastrukture. Izražamo solidarnost s palestinskim prebivalstvom in pozivamo k takojšnji, pravični in izvedljivi rešitvi palestinskega vprašanja: ustanovitvi neodvisne palestinske države v okviru ozemelj iz leta 1967 z glavnim mestom v vzhodnem Jeruzalemu, ki bo imela suverenost nad svojim ozemljem in mejami in bo zagotovila vrnitev beguncev in vrnitev vseh arabskih ozemelj, ki jih Izrael zaseda od leta 1967."@sl20
"Herr talman! Den imperialistiska politiken till stöd för Israel från USA och Nato och uppgraderingen av förbindelserna och de allmänna frågorna i associeringsavtalet mellan EU och Israel stärker Israels aggression och omedgörlighet mot det palestinska folket. Enligt statistiken har det här året varit det blodigaste hittills för palestinierna. Totalt har 1 443 palestinier mördats enbart under den israeliska arméns militära operation och 9 600 palestinier hålls olagligt fängslade utan rättegång i israeliska fängelser. Skammens mur är 450 kilometer lång och den ska enligt planerna förlängas till 750 kilometer. Bostäder och infrastruktur raseras på Västbanken och i östra Jerusalem. Vi uttrycker vår solidaritet med det palestinska folket och kräver en omedelbar, rättvis och realistisk lösning på Palestinafrågan: skapandet av en självständig palestinsk stat inom 1967 års gränser, med huvudstad i östra Jerusalem, en stat som ska vara suverän på det egna territoriet och inom de egna gränserna. Överenskommelsen ska också innehålla bestämmelser om att flyktingar ska kunna återvända och att allt arabiskt territorium som ockuperats av Israel sedan 1967 ska återlämnas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Georgios Toussas (GUE/NGL"11
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph