Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-12-Speech-4-054"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091112.6.4-054"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid zit nu voor het eerst in het Europees Parlement en is geschokt over de geldbeluste houding van de leden van het Parlement. In die zin lijkt het Parlement wel een anti-parlement. Het doel lijkt om zoveel mogelijk geld uit de zakken van de hardwerkende Europese, maar vooral ook de hardwerkende Nederlandse burger te kloppen. Miljarden worden aan linkse hobby's als klimaat en ontwikkelingshulp besteed, terwijl in Nederland de mensen niet worden behandeld in verzorgingstehuizen, de AOW naar 67 jaar wordt verhoogd en de politie moet bezuinigen. Voorzitter, dit Parlement zou er moeten zijn voor de burger, maar is er alleen maar om de eigen politiek correcte, verkwistende plannetjes en die van hun elitaire vriendjes te bewerkstelligen. Voorzitter, helaas hebben de Ieren hun goedkeuring gegeven aan het verfoeide Verdrag van Lissabon, maar zij hebben tenminste de keus gehad. De Partij voor de Vrijheid vindt het dieptreurig dat het verschrikkelijke verdrag door de strot van de Nederlandse burger is geduwd. Maar helaas, het is er en ook wij zullen er jammer genoeg mee moeten leren leven. Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid werkt constructief mee in dit Huis. We kunnen alleen niet akkoord gaan met het onderhavige verslag. Nederland is de grootste nettobetaler per burger en we willen daar snel verandering in zien. Mijn vraag is aan de rapporteur om aan het verslag een uitspraak toe te voegen waarin het Europees Parlement de Raad oproept om zo spoedig mogelijk een einde te maken aan de voortdurende positie van Nederland als grootste nettobetaler per burger. Voorzitter, als dat in het verslag wordt vermeld, gaan er vandaag bij de stemming vier extra lampjes op groen in deze zaal. Dat lijkt me dus een buitenkansje voor de rapporteur. Verder wil ik nog vermelden dat wij alle amendementen van de EFD zullen steunen."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nizozemská strana Partij voor de Vrijheid (PVV) zasedá v Evropském parlamentu poprvé a je otřesena zištným přístupem poslanců této sněmovny. V tomto smyslu Parlament připomíná jakýsi antiparlament. Zdá se, že cílem je vytáhnout z kapes tvrdě pracujících občanů Evropy, zejména Nizozemska, co nejvíce peněz. Miliardy se vynakládají na oblíbená témata levice, jako je klima a rozvojová pomoc, zatímco v Nizozemsku se lidem nedostává péče v domovech s pečovatelskou službou, věk, kdy vzniká nárok na státní starobní důchod (AOW), se zvyšuje na 67 let a policie musí omezovat výdaje. Pane předsedající, tento parlament by zde měl být pro občany, ale místo toho jen realizuje své vlastní politicky korektní, velice nákladné programy a programy svých elitářských kamarádíčků. Irové bohužel tu nechutnou Lisabonskou smlouvu odsouhlasili, ale aspoň dostali na výběr. PVV považuje za ostudné, že tato děsivá smlouva byla nizozemským občanům nacpána do krku. Naneštěstí je to však realita a bohužel i my se s ní budeme muset naučit žít. PVV v této sněmovně konstruktivně spolupracuje. Nicméně s touto zprávou nemůžeme souhlasit. Nizozemsko je největším čistým přispěvatelem na obyvatele a my chceme, aby se to velmi brzy změnilo. Můj požadavek na zpravodaje zní, aby zahrnul do své zprávy prohlášení v tom smyslu, že Evropský parlament vyzývá Radu, aby co nejrychleji ukončila stav, kdy Nizozemsko trvale zůstává největším čistým přispěvatelem na obyvatele. Pokud toto bude ve zprávě uvedeno, při hlasování se zde ve sněmovně rozsvítí další čtyři zelené signálky. Napadá mě, že je to jedinečná příležitost pro zpravodaje. Chtěl bych dodat, že podpoříme všechny pozměňovací návrhy, které předloží skupina Evropa svobody a demokracie."@cs1
"Hr. formand! Det nederlandske Frihedsparti (PVV) sidder i Europa-Parlamentet for første gang og er chokeret over medlemmernes kræmmerholdning. I den henseende ligner Parlamentet et antiparlament. Formålet ser ud til at være at få så mange penge som muligt op af lommen på hårdtarbejdende borgere i Europa og især i Nederlandene. Der bruges milliarder på venstrefløjens kæpheste såsom klima og udviklingshjælp, mens folk i Nederlandene ikke kan få behandling på plejehjem, mens aldersgrænsen for den statslige alderspension (AOW) sættes op til 67 år, og politistyrken bliver skåret ned. Parlamentet bør være til for borgerne, men varetager i stedet bare sine egne og dets elitære venners politisk korrekte, ekstravagante interesser. Desværre har irerne sagt ja til den foragtelige Lissabontraktat, men de fik da i det mindste valget. PVV finder det skammeligt, at denne rædsomme traktat er blevet proppet ned i halsen på nederlænderne. Men den er desværre en realitet, og vi bliver beklageligvis nødt til at lære at leve med den. PVV samarbejder konstruktivt her i Parlamentet. Alligevel kan vi ikke tilslutte os denne betænkning. Nederlandene er den største nettobidragsyder pr. borger, og det ønsker vi en ændring på hurtigst muligt. Min anmodning til ordføreren er derfor, at han i betænkningen medtager en erklæring om, at Europa-Parlamentet opfordrer Rådet til så hurtigt som muligt at få sat en stopper for Nederlandenes position som den største bidragyder pr. borger. Hvis dette kommer med i betænkningen, er der fire medlemmer mere, som vil stemme ja til betænkningen i dag. Dette slår mig som en enestående mulighed for ordføreren. Jeg vil tilføje, at vi vil støtte alle ændringsforslagene fra EFD-Gruppen."@da2
"Herr Präsident, die Niederländische Partei für die Freiheit (PVV) ist zum ersten Mal in diesem Parlament vertreten und entsetzt über die Geldgier der Abgeordneten. Auf diese Weise wird das Parlament zum Antiparlament. Das Ziel scheint zu sein, den fleißigen Bürgerinnen und Bürgern Europas, insbesondere den Niederländern, so viel Geld wie möglich aus der Tasche zu ziehen. Milliarden werden für die Lieblingsthemen der Linken, wie Klima- und Entwicklungshilfe, ausgegeben, während in den Niederlanden die Bewohner von Pflegeheimen keine ausreichende Behandlung erhalten, das Antrittsalter für die staatliche Pensionsvorsorge (AOW) auf 67 Jahre angehoben wurde und die Polizei Kürzungen vornehmen muss. Herr Präsident, dieses Parlament sollte für die Bürgerinnen und Bürger da sein, stattdessen kümmert es sich nur um seine eigenen, politisch korrekten und verschwenderischen Vorhaben und um die seiner elitären Freunde. Leider haben die Iren dem verachtungswürdigen Vertrag von Lissabon zugestimmt, aber wenigstens hatten sie die Wahl. Die PVV findet es entsetzlich, wie dieser grauenhafte Vertrag dem niederländischen Volk einfach aufgezwungen wurde. Leider ist es nun aber so, und auch wir werden uns bedauerlicherweise damit abfinden müssen. Die PVV arbeitet in diesem Parlament aktiv und wirksam mit. Mit dem vorliegenden Bericht können wir uns jedoch nicht einverstanden erklären. Die Niederlande leisten die höchsten Nettozahlungen pro Einwohner, und wir wollen, dass sich das so bald wie möglich ändert. Ich fordere vom Berichterstatter, in den Bericht eine Stellungnahme aufzunehmen, gemäß der das Europäische Parlament den Rat aufruft, der Tatsache, dass die Niederlande ständig die höchsten Zahlungen pro Einwohner leisten, so schnell wie möglich ein Ende zu setzen. Wenn dem in diesem Bericht Rechnung getragen wird, werden bei der heutigen Abstimmung vier zusätzliche Abgeordnete ihr grünes Licht geben. Dies scheint mir für den Berichterstatter eine einmalige Gelegenheit zu sein. Ich möchte ferner hinzufügen, dass wir alle Änderungsanträge der Fraktion Europa der Freiheit und der Demokratie unterstützen werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) συμμετέχει για πρώτη φορά στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουμε σοκαριστεί από την ιδιοτελή συμπεριφορά των βουλευτών. Υπό αυτό το πρίσμα, το Κοινοβούλιο προσιδιάζει μάλλον σε αντι-κοινοβούλιο. Ο στόχος φαίνεται πως είναι η απόσπαση όσο το δυνατόν περισσότερων χρημάτων από τις τσέπες των σκληρά εργαζόμενων πολιτών της Ευρώπης, και, ειδικότερα, των Κάτω Χωρών. Δαπανώνται δισεκατομμύρια για τους προσφιλείς στην Αριστερά τομείς, όπως το κλίμα και η αναπτυξιακή βοήθεια, ενώ την ίδια στιγμή στις Κάτω Χώρες ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει την περίθαλψη που χρειάζεται στους οίκους ευγηρίας, τα όρια ηλικίας για τις κρατικές συντάξεις αυξάνονται στα 67 χρόνια και η αστυνομία αναγκάζεται να κάνει περικοπές. Κύριε Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να προασπίζει τα συμφέροντα των πολιτών, αλλά, αντί αυτού, αναλώνεται στην υλοποίηση μιας σειράς πολιτικά ορθών, μεγαλεπήβολων σχεδίων του ιδίου και των ελιτιστών που το περιβάλλουν. Δυστυχώς, ο Ιρλανδοί αποδέχθηκαν τελικά την κατακριτέα Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά τουλάχιστον εκείνοι είχαν τη δυνατότητα της επιλογής. Το PVV καταδικάζει το γεγονός ότι αυτή η απαράδεκτη Συνθήκη επιβλήθηκε με το έτσι θέλω στους ολλανδούς πολίτες. Δυστυχώς, αυτή είναι η νέα πραγματικότητα και πρέπει μετά λύπης μας να την υπομείνουμε. Το PVV συνεργάζεται εποικοδομητικά στην παρούσα Αίθουσα. Δεν μπορούμε όμως να δεχθούμε την υπό συζήτηση έκθεση. Οι Κάτω Χώρες είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να αλλάξει άμεσα. Το αίτημά μου προς τον εισηγητή είναι να συμπεριλάβει στην έκθεση έκκληση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο να πάψουν πλέον οι Κάτω Χώρες να αποτελούν τον μεγαλύτερο κατά κεφαλήν χρηματοδότη του προϋπολογισμού. Αν αυτό δηλωθεί ρητά στην έκθεση, θα δείτε τέσσερα επιπλέον πράσινα φωτάκια κατά την σημερινή ψηφοφορία. Νομίζω ότι παρέχεται στον εισηγητή μια χρυσή ευκαιρία. Θα ήθελα να προσθέσω ότι θα υποστηρίξουμε όλες τις τροπολογίες που έχει καταθέσει η Ομάδα της Ευρώπης Ελευθερίας και Δημοκρατίας."@el10
"Mr President, the Dutch Party for Freedom (PVV) is sitting in the European Parliament for the first time, and is shocked by the mercenary attitude of the Members of this House. In that sense, Parliament resembles an anti-parliament. The objective seems to be to extract as much money as possible from the pockets of the hard-working citizens of Europe and, in particular, the Netherlands. Billions are being spent on pet subjects of the left, such as the climate and development aid, whilst in the Netherlands, people are failing to receive treatment in care homes, the qualifying age for the state old-age pension (AOW) is being raised to 67 years and the police force is having to make cutbacks. Mr President, this Parliament should be there for citizens, but instead is just realising its own politically correct, extravagant schemes and those of its elitist chums. Unfortunately, the Irish have given the loathsome Treaty of Lisbon their seal of approval, but at least they were given the choice. The PVV finds it disgraceful that this dreadful treaty has been rammed down the throats of the Dutch people. Unfortunately, however, it is a reality and, regrettably, we too shall have to learn to live with it. The PVV cooperates constructively in this House. Yet we cannot go along with the present report. The Netherlands is the largest net contributor per citizen, and we want to see this change very soon. My request to the rapporteur is that he include in the report a statement to the effect that the European Parliament calls on the Council to put the swiftest possible end to the continuing position of the Netherlands as the largest net contributor per citizen. If this is stated in the report, four more lights will turn to green in this Chamber during today’s vote. This strikes me as a golden opportunity for the rapporteur. I should like to add that we shall be supporting all the amendments tabled by the Europe of Freedom and Democracy Group."@en4
"Señor Presidente, el Partido por la Libertad holandés (PVV) está presente en el Parlamento Europeo por primera vez y está impresionado por la actitud mercenaria de los diputados de esta Cámata. En ese sentido, el Parlamento parece un anti parlamento. El objetivo parece ser sacar todo el dinero posible de los bolsillos de los trabajadores de Europa y, en concreto, de los Países Bajos. Se gastan miles de millones en los asuntos que le son caros a la izquierda, como el medio ambiente y la ayuda al desarrollo, mientras que en los Países Bajos, los ciudadanos no pueden recibir tratamiento en los centros de asistencia, la edad legal para poder recibir una pensión estatal de jubilación (AOW) se está subiendo a los 67 años y la policia está teniendo que hacer recortes. Señor Presidente, este Parlamento debería estar al servicio de los ciudadanos, pero en vez de eso está llevando a cabo sus desorbitados proyectos políticamente correctos y los de sus colegas elitistas. Por desgracia, los irlandeses han dado el visto bueno al detestable Tratado de Lisboa, pero al menos han tenido la oportunidad. El PVV cree que es vergonzoso que los neerlandeses se hayan tenido que tragar este horrible tratado a la fuerza. Desgraciadamente, sin embargo, es una realidad y, lamentablemente, nosotros también tendremos que aprender a vivir con ello. El PVV colabora de manera constructiva con esta Cámara. Pero no podemos estar de acuerdo con el presente informe. Los Países Bajos son el mayor contribuyente neto por ciudadano y queremos que esto cambie muy pronto. Mi petición al ponente es que incluya en el informe una declaración a efectos de que el Parlamento Europeo apele al Consejo para poner fin cuanto antes a la continuada posición de los Países Bajos como el mayor contribuyente neto por ciudadano. Si esto figura en el informe, cuatro luces más se pondrán verdes en esta Cámara durante la votación de hoy. Me parece que es una oportunidad de oro para el ponente. Me gustaría añadir que apoyaremos todas las enmiendas propuestas por el Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia."@es21
"Lugupeetud juhataja! Hollandi Vabaduspartei (PVV) on esimest korda Euroopa Parlamenti valitud ja šokeeritud parlamendiliikmete omakasupüüdlikust suhtumisest. Selles mõttes meenutab Euroopa Parlament antiparlamenti. Eesmärgiks paistab olevat pigistada Euroopa ja eriti Hollandi töökate kodanike taskust välja võimalikult palju raha. Vasakpoolsete lemmikteemadele, näiteks kliimale ja arenguabile kulutatakse miljardeid, samas kui Hollandis ei saa inimesed hooldekodudes ravi, riiklikku pensioniiga tõstetakse 67 aastani ning politseijõududes tuleb teha kärpeid. Austatud juhataja! Euroopa Parlament peaks olema kodanike jaoks, aga selle asemel viib see ellu vaid iseenda ja oma koorekihti kuuluvate semude poliitiliselt korrektseid ja pillavaid plaane. Kahjuks on iirlased tülgastavale Lissaboni lepingule andnud oma heakskiidu, aga vähemalt oli neil võimalik valida. PVV meelest on häbiväärne, et see kohutav leping on hollandlastele peale surutud. Kuid paraku on see tegelikkus ja kahjuks peame ka meie õppima sellega elama. PVV teeb parlamendis asjalikult koostööd. Ometi ei saa me kõnealuse raportiga nõustuda. Holland on ühe kodaniku kohta suurim netorahastaja ja me tahame, et see õige pea muutuks. Ma palun, et raportöör lisaks raportisse märkuse selle kohta, et Euroopa Parlament kutsub nõukogu üles tegema võimalikult ruttu lõpp olukorrale, kus Holland on ühe kodaniku kohta suurim netorahastaja. Kui see raportis ära mainitakse, läheb siin istungisaalis tänasel hääletusel põlema nelja võrra rohkem rohelisi lampe. Minu meelest on see raportööri jaoks suurepärane võimalus. Tahan lisada, et me toetame kõiki Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsiooni esitatud muudatusettepanekuid."@et5
"Arvoisa puhemies, Alankomaiden vapauspuolue (PVV) on Euroopan parlamentissa edustettuna ensimmäistä kertaa ja on kauhistunut Euroopan parlamentin jäsenten laskelmoivasta asenteesta. Tässä mielessä parlamentti muistuttaa parlamentin täydellistä vastakohtaa. Näyttää siltä, että sen tavoitteena on viedä mahdollisimman paljon rahaa EU:n ja erityisesti Alankomaiden työteliäiden kansalaisten taskuista. Vasemmiston lempiaiheisiin, kuten ilmastoon ja kehitysapuun, käytetään miljardeja, samalla kun Alankomaissa ihmiset eivät saa hoitokodeissa hoitoa, valtion vanhuuseläkkeen saamiseksi asetettua eläkeikää nostetaan 67 vuoteen ja poliisin toimintaan on tehtävä leikkauksia. Arvoisa puhemies, parlamentin pitäisi toimia kansalaistensa parhaaksi, mutta sen sijaan se toteuttaa vain omia poliittisesti korrekteja, tuhlailevia suunnitelmiaan ja elitististen kavereidensa suunnitelmia. Valitettavasti irlantilaiset ovat hyväksyneet vastenmielisen Lissabonin sopimuksen, mutta ainakin heille annettiin mahdollisuus valita. Alankomaiden vapauspuolueen mielestä on häpeällistä, että tämä kamala sopimus on survottu hollantilaisten kurkuista alas. Valitettavasti näin kuitenkin on ja meidänkin on pakko oppia elämään asian kanssa. Alankomaiden vapauspuolue tekee rakentavaa yhteistyötä Euroopan parlamentissa. Emme voi kuitenkaan kannattaa tätä mietintöä. Alankomaat on kansalaista kohden laskettuna suurin nettomaksaja, ja haluamme tämän asian muuttuvan hyvin pian. Pyydän esittelijää lisäämään mietintöön kohdan, jossa todetaan, että Euroopan parlamentti kehottaa neuvostoa panemaan mahdollisimman nopeasti pisteen sille, että Alankomaat on jatkuvasti EU:n suurin nettomaksaja kansalaista kohden laskettuna. Jos mietinnössä sanotaan näin, täällä istuntosalissa syttyy tämänpäiväisessä äänestyksessä neljä vihreää valoa lisää. Mielestäni tämä on esittelijälle oivallinen tilaisuus. Lisään vielä, että kannatamme EFD-ryhmän esittämiä tarkistuksia."@fi7
"Monsieur le Président, le Parti néerlandais de la liberté (PVV) siège pour la première fois au Parlement européen, et il est choqué de l’attitude mercenaire des membres de cette Assemblée. Ce Parlement ressemble ainsi davantage à un anti-parlement. L’objectif semble être de soutirer le plus d’argent possible aux honnêtes citoyens européens, et en particulier aux citoyens néerlandais. On consacre des milliards aux projets favoris de la gauche, comme le climat et l’aide au développement, tandis qu’aux Pays-Bas, les pensionnaires des maisons de soin ne reçoivent pas les traitements adéquats, l’âge de la retraite légale (AOW) est relevé à 67 ans et la police est obligée de réduire son budget. Monsieur le Président, ce Parlement devrait travailler pour les citoyens. Au lieu de cela, il préfère se consacrer à ses projets extravagants et politiquement corrects et à ceux de ses acolytes élitistes. Les Irlandais ont malheureusement donné leur bénédiction à l’horrible traité de Lisbonne, mais au moins leur en aura-t-on laissé le choix. Le PVV trouve scandaleux qu’on ait imposé de force cet horrible Traité aux citoyens néerlandais. Telle est malheureusement la réalité, et nous allons devoir apprendre à nous en accommoder. Le PVV collabore de façon constructive au sein de cette Assemblée. Cependant, nous ne pouvons pas approuver ce rapport. Les Pays-Bas sont le premier contributeur net par habitant, et nous voulons mettre fin rapidement à cet état de fait. Je demande au rapporteur qu’il inclue dans son rapport une déclaration selon laquelle le Parlement européen invite le Conseil à mettre fin le plus rapidement possible à cette situation où les Pays-Bas sont le premier contributeur net par habitant. Si cette déclaration est ajoutée au rapport, quatre lampes vertes supplémentaires s’allumeront dans cette enceinte lors du vote d’aujourd’hui. Il me semble qu’il s’agit là d’une chance exceptionnelle pour le rapporteur. Je voudrais ajouter que nous soutiendrons tous les amendements déposés par le groupe Europe de la liberté et de la démocratie."@fr8
". Elnök úr! A holland Szabadság Párt (PVV) első ízben képviselteti magát az Európai Parlamentben, és valósággal sokkolja a Ház tagjainak pénzsóvár viselkedése. Ebben a tekintetben a Parlament inkább egy antiparlamenthez hasonlít. A célkitűzés a jelek szerint nem más, mint hogy a lehető legtöbb pénzt húzzák ki a keményen dolgozó európai, elsősorban pedig a hollandiai polgárok zsebéből. Milliárdokat költenek a baloldal kedvenc témáira, így az éghajlatváltozásra és a fejlesztési segélyekre, míg Hollandiában az emberek nem kapnak kezelést a gondozást biztosító intézményekben, az állami öregkori nyugdíjra (AOW) jogosító korhatárt 67 évre emelték, és a rendőrségnek megszorításokat kell életbe léptetnie. Elnök úr! Ennek a Parlamentnek a polgárok érdekeit kellene szolgálnia, ehelyett azonban csak a saját (illetve elitista cimborái) politikailag korrekt, extravagáns programjait valósítja meg. Az írek sajnos jóváhagyták ezt a gyűlöletes Lisszaboni Szerződést, de legalább volt választási lehetőségük. A PVV úgy gondolja, szégyen, hogy ezt a rémes szerződést lenyomták a holland nép torkán. Sajnos azonban ez a helyzet, és kénytelenek leszünk megtanulni együtt élni vele. A PVV konstruktív módon működik együtt ezzel a Házzal. Ezt a jelentést azonban nem tudjuk elfogadni. Hollandia a legnagyobb állampolgáronkénti nettó befizető, és szeretnénk, ha ez nagyon hamar megváltozna. Az a kérésem az előadóhoz, hogy foglalja bele a jelentésbe azt a kijelentést, amely szerint az Európai Parlament felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leggyorsabban vessen véget annak az állandósult helyzetnek, hogy Hollandia a legnagyobb állampolgáronkénti nettó befizető. Ha ezt a jelentés tartalmazza, négy újabb lámpa vált zöldre ebben a Házban a mai szavazás során. Úgy vélem, ez az előadó számára arany középutat jelent. Szeretném még hozzátenni, hogy támogatni fogjuk a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport által előterjesztett összes módosítást."@hu11
"Signor Presidente, il partito olandese per la libertà (PVV) siede per la prima al Parlamento europeo ed è sconvolgente notare questo atteggiamento mercenario assunto dai membri di questa Camera. Il Parlamento europeo assomiglia ad un anti-parlamento. L’obiettivo sembra essere quello di tirar fuori più denaro possibile dalle tasche dei cittadini e lavoratori dell’Europa e, in particolare, dei Paesi Bassi. Sono stati spesi miliardi su questioni care alla sinistra, quali il clima e gli aiuti allo sviluppo, mentre nei Paesi Bassi i cittadini non sono ricevono adeguate cure negli ospedali, l’età minima per la pensione statale di anzianità (AOW) è stata innalzata a 67 anni e le forze di polizia sono costrette ad operare tagli al personali. Signor Presidente, questo Parlamento esiste per i cittadini, ma si occupa invece dei suoi schemi politicamente corretti, stravaganti e di quelli dei suoi compagni elitisti. Sfortunatamente, gli irlandesi hanno approvato l’abominevole trattato di Lisbona, ma hanno almeno avuto la possibilità di scegliere. Il PPV considera vergognoso il fatto che questo terrificante trattato sia stato fatto ingoiare a forza agli olandesi. Questa è purtroppo la realtà e dovremo imparare a conviverci. Il PVV coopera in maniera costruttiva con questa Camera, eppure non possiamo essere d’accordo con questa relazione. I Paesi Bassi sono i più importanti contribuenti netti per cittadino e vogliamo che questa situazione cambi molto presto. La mia richiesta al relatore è di includere nella relazione una dichiarazione per richiedere al Parlamento europeo di invitare il Consiglio a porre fine il più rapidamente possibile alla perdurante condizione dei Paesi Bassi, in quanto maggior contribuente netto per cittadino. Se questo verrà dichiarato nella relazione, allora nel corso della votazione odierna vi saranno quattro luci verdi in più accese in questa Camera. Mi sembra un’opportunità d’oro per il relatore. Vorrei anche aggiungere che ci esprimiamo a favore degli emendamenti presentati dal gruppo Europa della Libertà e della Democrazia."@it12
"Pone pirmininke, Nyderlandų laisvės partijos (PVV) nariai į Europos Parlamentą išrinkti pirmą kartą ir yra sukrėsti šių rūmų narių savanaudiškumo. Tai nė iš tolo neprimena Parlamento. Priešingai, atrodo, kad siekiama išsunkti kaip įmanoma daugiau pinigų iš sunkiai dirbančių Europos, ir ypač Nyderlandų, piliečių. Milijardai išleidžiami kairiųjų pažiūrų politikų mėgstamose srityse, pvz., paramai su klimatu ir vystymusi susijusiose srityse, o Nyderlanduose žmonėms nesuteikiamas gydymas slaugos namuose, pensinis amžius valstybės senatvės pensijai gauti (AOW) pailgintas iki 67 metų, o policijos pajėgos priverstos taupyti. Pone pirmininke, šis Parlamentas, užuot tarnavęs piliečiams, įgyvendina tik savo ir artimiausių šalininkų politiškai tinkamus, brangiai kainuojančius planus. Deja, airiai pritarė pasibjaurėtinai Lisabonos sutarčiai, bet jiems bent jau buvo suteikta teisė rinktis. PVV mano esant gėdinga, kad ši baisi Sutartis Nyderlandų žmonėms buvo primesta. Deja, bet tai realybė, ir gaila, kad ir mes turėsime išmokti susitaikyti su tuo. PVV šiuose rūmuose konstruktyviai bendradarbiauja. Tačiau negalime pritarti nagrinėjamam pranešimui. Nyderlandų nuosavų išteklių įmokos, tenkančios vienam piliečiui, yra didžiausios ir norime, kad tai nedelsiant pasikeistų. Pranešėjo norėčiau paprašyti papildyti pranešimą Europos Parlamento raginimu Tarybai, kad ši kaip įmanoma greičiau ištaisytų Nyderlandų, kaip daugiausia vienam piliečiui tenkančių nuosavų išteklių įmokų mokėtojo, padėtį. Jeigu pranešime bus tai nurodyta, dar keturi nariai balsuos „už“ per šiandienos balsavimą šiuose rūmuose. Taip aš suteikiu puikią progą pranešėjui. Taip pat norėčiau pridurti, kad mes paremsime visus Laisvos ir demokratiškos Europos frakcijos pateiktus pakeitimus."@lt14
"Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid zit nu voor het eerst in het Europees Parlement en is geschokt over de geldbeluste houding van de leden van het Parlement. In die zin lijkt het Parlement wel een anti-parlement. Het doel lijkt om zoveel mogelijk geld uit de zakken van de hardwerkende Europese, maar vooral ook de hardwerkende Nederlandse burger te kloppen. Miljarden worden aan linkse hobby's als klimaat en ontwikkelingshulp besteed, terwijl in Nederland de mensen niet worden behandeld in verzorgingstehuizen, de AOW naar 67 jaar wordt verhoogd en de politie moet bezuinigen. Voorzitter, dit Parlement zou er moeten zijn voor de burger, maar is er alleen maar om de eigen politiek correcte, verkwistende plannetjes en die van hun elitaire vriendjes te bewerkstelligen. Voorzitter, helaas hebben de Ieren hun goedkeuring gegeven aan het verfoeide Verdrag van Lissabon, maar zij hebben tenminste de keus gehad. De Partij voor de Vrijheid vindt het dieptreurig dat het verschrikkelijke verdrag door de strot van de Nederlandse burger is geduwd. Maar helaas, het is er en ook wij zullen er jammer genoeg mee moeten leren leven. Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid werkt constructief mee in dit Huis. We kunnen alleen niet akkoord gaan met het onderhavige verslag. Nederland is de grootste nettobetaler per burger en we willen daar snel verandering in zien. Mijn vraag is aan de rapporteur om aan het verslag een uitspraak toe te voegen waarin het Europees Parlement de Raad oproept om zo spoedig mogelijk een einde te maken aan de voortdurende positie van Nederland als grootste nettobetaler per burger. Voorzitter, als dat in het verslag wordt vermeld, gaan er vandaag bij de stemming vier extra lampjes op groen in deze zaal. Dat lijkt me dus een buitenkansje voor de rapporteur. Verder wil ik nog vermelden dat wij alle amendementen van de EFD zullen steunen."@lv13
"Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid zit nu voor het eerst in het Europees Parlement en is geschokt over de geldbeluste houding van de leden van het Parlement. In die zin lijkt het Parlement wel een anti-parlement. Het doel lijkt om zoveel mogelijk geld uit de zakken van de hardwerkende Europese, maar vooral ook de hardwerkende Nederlandse burger te kloppen. Miljarden worden aan linkse hobby's als klimaat en ontwikkelingshulp besteed, terwijl in Nederland de mensen niet worden behandeld in verzorgingstehuizen, de AOW naar 67 jaar wordt verhoogd en de politie moet bezuinigen. Voorzitter, dit Parlement zou er moeten zijn voor de burger, maar is er alleen maar om de eigen politiek correcte, verkwistende plannetjes en die van hun elitaire vriendjes te bewerkstelligen. Voorzitter, helaas hebben de Ieren hun goedkeuring gegeven aan het verfoeide Verdrag van Lissabon, maar zij hebben tenminste de keus gehad. De Partij voor de Vrijheid vindt het dieptreurig dat het verschrikkelijke verdrag door de strot van de Nederlandse burger is geduwd. Maar helaas, het is er en ook wij zullen er jammer genoeg mee moeten leren leven. Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid werkt constructief mee in dit Huis. We kunnen alleen niet akkoord gaan met het onderhavige verslag. Nederland is de grootste nettobetaler per burger en we willen daar snel verandering in zien. Mijn vraag is aan de rapporteur om aan het verslag een uitspraak toe te voegen waarin het Europees Parlement de Raad oproept om zo spoedig mogelijk een einde te maken aan de voortdurende positie van Nederland als grootste nettobetaler per burger. Voorzitter, als dat in het verslag wordt vermeld, gaan er vandaag bij de stemming vier extra lampjes op groen in deze zaal. Dat lijkt me dus een buitenkansje voor de rapporteur. Verder wil ik nog vermelden dat wij alle amendementen van de EFD zullen steunen."@mt15
"Panie przewodniczący! Holenderska Partia Wolności (PVV) zasiada w Parlamencie Europejskim po raz pierwszy i jest zaszokowana wyrachowaną postawą posłów. W tym sensie Parlament przypomina antyparlament. Jego celem wydaje się być wyciągnięcie jak najwięcej pieniędzy z kieszeni ciężko pracujących obywateli Europy, a w szczególności obywateli Holandii. Podczas gdy wydaje się miliardy euro na kwestie ulubione przez Lewicę, takie jak klimat czy pomoc rozwojowa, w Holandii ludzie nie otrzymują pomocy w domach opieki, wiek emerytalny uprawniający do ustawowego świadczenia (AOW) podnosi się do 67 lat, a policja jest zmuszona do zwolnień. Panie przewodniczący! Parlament powinien być dla obywateli, a nie realizować politycznie poprawne rozrzutne programy własne i znajomych z elit. Irlandczycy poparli niestety haniebny traktat lizboński, ale oni przynajmniej mieli wybór. Natomiast na Holendrach ten okropny traktat został wymuszony, co Partia PVV uważa za rzecz haniebną. Taka jest jednak niestety rzeczywistość i my też musimy się nauczyć z tym żyć. Holenderska Partia Wolności konstruktywnie współpracuje z pozostałymi w tej Izbie. Nie możemy jednak pogodzić się z przedmiotowym sprawozdaniem. Wkład Holandii netto w przeliczeniu na obywatela jest największy i chcemy by ten stan rzeczy szybko się zmienił. Mam prośbę do sprawozdawcy: proszę ująć w sprawozdaniu stwierdzenie, że Parlament Europejski wzywa Radę do jak najszybszej zmiany długotrwałej sytuacji Holandii, której wkład netto w przeliczeniu na obywatela jest największy. Jeżeli takie wezwanie zostanie ujęte w sprawozdaniu, w czasie głosowania zapalą się dziś w tej Izbie cztery dodatkowe zielone światła. To dla sprawozdawcy znakomita okazja. Dodam jeszcze, że poprzemy wszelkie poprawki przedstawione przez Grupę Europa na Rzecz Wolności i Demokracji."@pl16
"Senhor Presidente, o Partido da Liberdade neerlandês (PVV) está presente no Parlamento Europeu pela primeira vez e está indignado com a atitude mercenária dos deputados desta Assembleia. Nesse sentido, o Parlamento assemelha-se a um anti-parlamento. O objectivo parece ser retirar o máximo de dinheiro possível dos bolsos dos cidadãos trabalhadores da Europa e, em particular dos Países Baixos. Estão a ser gastos milhares de milhões de euros em temas preferidos da esquerda, como as alterações climáticas e a ajuda ao desenvolvimento, enquanto nos Países Baixos as pessoas não recebem tratamento em lares de apoio, a idade de acesso às pensões de velhice do Estado (AOW) sobe para 67 anos e a força policial é obrigada a efectuar cortes. Senhor Presidente, este Parlamento deve estar presente para ajudar os cidadãos, mas, ao invés, limita-se a concretizar os seus esquemas politicamente correctos e extravagantes, bem como os esquemas dos seus amigos elitistas. Infelizmente, os irlandeses deram a sua aprovação ao malfadado Tratado de Lisboa, mas ao menos tiveram a possibilidade de optar. O PVV acha vergonhoso que este horrível Tratado tenha sido imposto à população neerlandesa. Contudo, o Tratado é uma triste realidade e, lamentavelmente, nós também teremos de aprender a viver com ele. O PVV coopera construtivamente nesta Assembleia. Todavia, não podemos pactuar com o presente relatório. Os Países Baixos são o maior contribuinte líquido por cidadão, e queremos ver esta situação alterada muito em breve. Peço ao relator que inclua no documento uma declaração na qual o Parlamento Europeu apele ao Conselho para pôr fim, o mais rapidamente possível, à posição contínua dos Países Baixos como maior contribuinte líquido por cidadão. Se este ponto for mencionado no relatório, haverá mais quatro luzes verdes nesta Câmara na votação de hoje. Parece-me ser uma oportunidade única para o relator. Gostaria de acrescentar que apoiaremos todas as alterações apresentadas pelo Grupo Europa da Liberdade e da Democracia."@pt17
"Dle preşedinte, Partidul olandez pentru libertate (PVV) participă în Parlamentul European pentru prima oară, şi este şocat de atitudinea de tip mercenar a deputaţilor din acest Parlament. În acest sens, Parlamentul seamănă cu un anti-parlament. Obiectivul pare a fi scoaterea a cât mai mulţi bani din buzunarele cetăţenilor muncitori ai Europei, şi, mai ales, ai Olandei. Miliarde sunt cheltuite pentru subiecte uşoare ale stângii, cum ar fi ajutorul pentru climă şi dezvoltare, în timp ce în Olanda, oamenii nu primesc tratament în centrele de îngrijire medicală, vârsta de pensionare pentru ca o persoană să poată beneficia de pensia de stat pentru limită de vârstă (AOW) este acum ridicată la 67 de ani şi poliţia este obligată să facă reduceri de personal. De preşedinte, acest Parlament ar trebui să fie alături de cetăţenii săi, însă, în schimb, acesta îşi realizează schemele proprii, extravagante şi corecte din punct de vedere politic, şi pe cele ale amicilor elitişti. Din păcate, irlandezii au aprobat respingătorul Tratat de la Lisabona, dar măcar ei au putut alege. PVV crede că este dezonorant faptul că acest tratat groaznic a fost băgat pe gâtul poporului olandez. Din păcate, totuşi, asta este realitatea şi, în mod regretabil, şi noi va trebui să învăţăm să trăim cu ea. PVV cooperează constructiv în acest Parlament. Totuşi, nu putem fi de acord cu actualul raport. Olanda este cel mare contribuitor net pe cetăţean, şi vrem să vedem că acest lucru se va schimba foarte curând. Cererea mea către raportor este ca acesta să includă în raport o declaraţie din care să rezulte faptul că Parlamentul European solicită Consiliului să pună capăt cât mai curând posibil poziţiei continue a Olandei drept cel mai mare contribuabil net pe cetăţean. În cazul în care acest lucru este precizat în raport, vor exista alte patru semnale de verde în acest Parlament la votarea de astăzi. Aceasta îmi pare ca fiind o şansă unică pentru raportor. Aş dori să adaug faptul că vom sprijini toate amendamentele depuse de Grupul Europa pentru Libertate şi Democraţie."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, holandská Strana za slobodu (PVV) zasadá v Európskom parlamente prvýkrát a je šokovaná ziskuchtivým prístupom jeho poslancov. V tomto zmysle sa Parlament podobá skôr antiparlamentu. Zdá sa, že cieľom je vytiahnuť čo najviac peňazí z vreciek ťažko pracujúcich občanov Európy a najmä Holandska. Na obľúbené témy ľavičiarov ako klíma a rozvojová pomoc sa míňajú miliardy, zatiaľ čo ľudia v Holandsku nedostávajú ošetrenia v sanatóriách, vek, ktorý človeka oprávňuje na odchod do dôchodku, sa zvýšil na 67 rokov a polícia je nútená znižovať stavy. Vážený pán predsedajúci, Európsky parlament by tu mal byť pre občanov, ale namiesto toho sa venuje vytváraniu svojich vlastných politicky korektných extravagantných systémov a systémov pre svojich elitárskych kamarátov. Bohužiaľ, Íri spečatili prijatie ohavnej Lisabonskej zmluvy, ale aspoň mali na výber. Strana PVV pokladá za hanebné, že táto hrozná zmluva bola vtlčená do hláv obyvateľom Holandska. Avšak nanešťastie, a to je, bohužiaľ, realita, sa s tým budeme musieť naučiť žiť. Strana PVV sa v Európskom parlamente konštruktívne zapája do spolupráce. Túto správu však nemôžeme podporiť. Holandsko je najväčším prispievateľom na obyvateľa a my chceme, aby sa to veľmi rýchlo zmenilo. Žiadam spravodajcu, aby do správy zahrnul vyhlásenie v tom zmysle, že Európsky parlament vyzýva Radu, aby čo najrýchlejšie ukončila pretrvávajúci stav Holandska ako najväčšieho prispievateľa na obyvateľa. Ak správa bude obsahovať takéto vyhlásenie, rozsvietia sa v rokovacej sále pri dnešnom hlasovaní ďalšie štyri zelené svetlá. Zdá sa mi, že je to pre spravodajcu jedinečná príležitosť. Ešte dodám, že podporíme všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložila Skupina Európa slobody a demokracie."@sk19
"Gospod predsednik, nizozemska Stranka za svobodo (PVV) je prvič v Evropskem parlamentu in je pretresena zaradi lakomnega odnosa poslancev tega parlamenta. V tem smislu je Parlament podoben anti-parlamentu. Zdi se, da je cilj potegniti čim več denarja iz žepov delavnih državljanov Evrope in zlasti Nizozemske. Za priljubljene teme levice, kot sta podnebje in razvojna pomoč, se zapravljajo milijarde, medtem ko na Nizozemskem ljudje ne prejemajo oskrbe v domovih za ostarele, starostna meja za državno starostno pokojnino (AOW) se je povišala na 67 let, policija pa je prisiljena v krčenje proračuna. Gospod predsednik, ta parlament bi moral biti tu za državljane, namesto tega pa zgolj uresničuje svoje lastne politično korektne, potratne načrte in načrte svojih izbranih prijateljev. Žal so Irci potrdili odurno Lizbonsko pogodbo, vendar so vsaj imeli izbiro. Stranka PVV meni, da je sramotno, da je bila Nizozemcem vsiljena ta grozljiva pogodba. A žal je to resničnost in na žalost se bomo tudi mi morali naučiti živeti z njo. Stranka PVV konstruktivno sodeluje v tem parlamentu. Vendar tega poročila ne moremo podpreti. Nizozemska je največja neto plačnica na državljana in želimo, da se to zelo kmalu spremeni. Poročevalca prosim, naj v poročilo vključi izjavo, da Evropski parlament poziva Svet, naj čim prej odpravi dejstvo, da je Nizozemska nenehno v položaju največje neto plačnice na državljana. Če bo to navedeno v poročilu, bodo v tej dvorani med današnjim glasovanjem zeleno zasvetile še štiri lučke. To vidim kot odlično priložnost za poročevalca. Naj dodam, da bomo podprli vse spremembe, ki jih je vložila Skupina Evropa svobode in demokracije."@sl20
"Herr talman! Det nederländska frihetspartiet (PVV) sitter i Europaparlamentet för första gången och är mycket upprört över parlamentsledamöternas krämarinställning. Parlamentet påminner i detta avseende om ett antiparlament. Målet tycks vara att klämma ut så mycket pengar som möjligt av de hårt arbetande medborgarna i Europa och i synnerhet i Nederländerna. Miljarder anslås till vänsterns hjärtefrågor som klimat och utvecklingsbistånd, medan människor i Nederländerna blir utan plats på äldreboenden, den allmänna pensionsåldern höjs till 67 år och polisen får vidkännas nedskärningar. Europaparlamentet ska värna om medborgarna men driver i stället enbart igenom sina egna och sina elitistiska kompisars politiskt korrekta och kostnadskrävande projekt. Irländarna har tyvärr gett det förskräckliga Lissabonfördraget godkännandestämpel, men de kunde åtminstone välja. PVV anser att det är stor skam att det avskyvärda fördraget har körts ned i halsen på det nederländska folket. Tyvärr har det emellertid blivit verklighet, och även vi måste beklagligtvis lära oss att leva med det. PVV samarbetar konstruktivt i Europaparlamentet. Vi kan dock inte ansluta oss till det aktuella betänkandet. Nederländerna är den största nettobidragsgivaren per invånare, och vi vill att detta ändras omgående. Jag anhåller om att föredraganden infogar en kommentar i betänkandet om att parlamentet uppmanar rådet att omgående se till att Nederländernas fortsatta ställning som den största nettobidragsgivaren per invånare upphör. Om detta införs i betänkandet kommer ytterligare fyra lampor att slå om till grönt här i kammaren vid dagens omröstning. Detta ter sig för mig som ett gyllene tillfälle för föredraganden. Jag vill tillägga att vi kommer att stödja alla ändringsförslag från gruppen Frihet och demokrati i Europa (EFD)."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph