Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-12-Speech-4-051"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091112.6.4-051"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Jeg vil også starte med at udtrykke min glæde over, at vi nu har Lissabontraktaten på plads, som jo vil give Parlamentet mere magt over budgettet og ændre den måde, vi vedtager EU's årlige budget på. Vi er i en overgangsfase, hvor budgettet for 2010 er vedtaget efter den gamle traktat, og hvor vi skal have overvågning og opfølgning af udmøntning af budgettet efter den ny traktat. Og hvordan vi så i praksis løser det her, har vi fået taget hul på med hr. Lamassoures betænkning, og jeg vil også takke hr. Lamassoure for at tage initiativet hurtigt. ALDE-Gruppen bakker helhjertet op om betænkningen, der anviser, hvordan vi skal håndtere ændringsbudgetter og overførsler og de andre ting, der har været nævnt allerede. EFD-Gruppen har en række ændringsforslag, som lægger op til, at vi skal afskaffe ændringsbudgetter og afskaffe overførsler. Og jeg kan sige, at ALDE-Gruppen stemmer imod alle EFD-Gruppens forslag. Vi er enige med hr. Lamassoure i, at mængden af ændringsbudgetter skal holdes nede. Men der sker jo uventede ting i løbet af et år, og derfor er der behov for, at man har sådan et instrument. Og det har man jo også i nationale parlamenter. Man kan lave ændringer i løbet af året. Alene den stigende mængde anmodninger om penge fra Globaliseringsfonden i forbindelse med store afskedigelser vil jo føre til en del ændringsbudgetter. Vi skal heller ikke afskaffe muligheden for overførsler mellem konti. Der er meget faste regler for, hvordan og hvor meget Kommissionen kan føre over – den kan ikke bare skalte og valte efter forgodtbefindende. Den skal spørge Parlamentet og Rådet først. Betænkningen påpeger jo så også, at der skal ændres nu i finansforordningen og i den interinstitutionelle aftale, og jeg ser meget frem til, at vi snarligt får et udspil fra Kommissionen."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, také já bych nejprve chtěla vyjádřit svou radost z toho, že nyní už máme k dispozici Lisabonskou smlouvu, smlouvu, která Parlamentu samozřejmě poskytne větší pravomoc v otázce rozpočtu a změní způsob, jakým roční rozpočet EU schvalujeme. Nacházíme se v přechodném období, kdy se rozpočet pro rok 2010 schvaluje podle staré smlouvy, ale plnění rozpočtu bude sledováno a následná opatření budou přijímána již podle nové smlouvy. Toto však vyřešíme v praxi. Zahájili jsme zprávou pana Lamassoureho, a já bych mu chtěla poděkovat za to, že začal jednat tak rychle. Tato zpráva, která uvádí, jak máme nakládat s opravnými rozpočty a převody a jinými již zmíněnými věcmi, má plnou podporu skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Skupina Evropa svobody a demokracie předložila řadu pozměňovacích návrhů na zrušení opravných rozpočtů a převodů. Mohu vám sdělit, že skupina ALDE bude hlasovat proti všem návrhům této skupiny. Souhlasíme s panem Lamassourem, že počet opravných rozpočtů by se měl snížit. V průběhu roku však dochází k nečekaným událostem, a proto podobný nástroj potřebujeme. Navíc tento nástroj mají i vnitrostátní parlamenty. Změny je pak možné provádět během roku. Rostoucí počet žádostí o finanční prostředky z fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s velkým počtem případů propouštění povede pochopitelně k přijetí řady opravných rozpočtů. Také bychom se neměli zbavovat možnosti provádět převody mezi účty. Pro to, jaké množství prostředků může Komise převést a jakým způsobem se to má provádět, existují velice pevně stanovená pravidla, – nelze to udělat jen tak, ať chce Komise sebevíc. Nejprve musí požádat Parlament a Radu. Zpráva rovněž zdůrazňuje, že nyní je třeba změnit také finanční nařízení a interinstitucionální dohodu, a už se velice těším na to, že nám Komise brzy předloží nějaký návrh."@cs1
"Herr Präsident, auch ich möchte zunächst ausdrücken, wie erfreut ich bin, dass nun der Vertrag von Lissabon in Kraft ist; ein Vertrag, der dem Parlament mehr Befugnisse im Hinblick auf den Haushalt erteilen und das Verfahren zur Annahme des Jahreshaushaltsplans der EU ändern wird. Wir befinden uns in einer Übergangsphase, in der die Annahme des Haushaltsplans für 2010 gemäß dem alten Vertrag erfolgt, während der Vollzug des Haushaltsplans im Sinne des neuen Vertrags überwacht und nachbereitet wird. Wie auch immer die Praxis aussehen wird, wir haben mit dem Bericht von Herrn Lamassoure einen Anfang gemacht, und ich möchte ihm für die prompte Initiative danken. Die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa unterstützt diesen Bericht ohne Einschränkung, woraus man schon schließen kann, wie wir zu den Berichtigungshaushaltsplänen und Übertragungen sowie den anderen bereits erwähnten Fragen stehen. Die Fraktion Europa der Freiheit und der Demokratie hat eine Reihe von Änderungsanträgen zur Abschaffung der Berichtigungshaushaltspläne und Übertragungen eingereicht. Ich kann Ihnen sagen, dass die ALDE-Fraktion gegen sämtliche Vorschläge der EFD-Fraktion stimmen wird. Wir sind wie Herr Lamarroure der Meinung, dass die Anzahl der Berichtigungshaushaltspläne verringert werden sollte. Jedoch kann es im Laufe eines Jahres durchaus einmal zu unerwarteten Zwischenfällen kommen, und daher brauchen wir ein Instrument wie dieses. Darüber hinaus verfügen auch nationale Parlamente über ein solches Instrument. Es ist möglich, während des Jahres Änderungen vorzunehmen. Allein die steigende Anzahl an finanziellen Forderungen aus dem Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung wird in Verbindung mit der großen Anzahl an Entlassungen natürlich zu einer Reihe von Berichtigungshaushaltsplänen führen. Wir sollten auch die Möglichkeit der Überweisung zwischen den Konten nicht gänzlich ausschließen. Es gibt sehr strikte Regeln darüber, wie viel die Kommission übertragen kann und wie das abzulaufen hat – das kann nicht einfach so gemacht werden, wie es der Kommission beliebt. Sie muss zuerst das Parlament und den Rat fragen. Der Bericht zeigt ferner auf, dass die Haushaltsordnung und die interinstitutionelle Vereinbarung ebenfalls überarbeitet werden sollten, und ich hoffe sehr, dass wir bald einen Vorschlag von der Kommission erhalten werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, και εγώ με τη σειρά μου θα ξεκινήσω δηλώνοντας πόσο χαίρομαι που η Συνθήκη της Λισαβόνας τίθεται επιτέλους σε ισχύ, καθώς πρόκειται για μία Συνθήκη, η οποία εκχωρεί στο Κοινοβούλιο περισσότερες εξουσίες σε θέματα προϋπολογισμού, και η οποία θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εγκρίνουμε τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ. Διανύουμε μία μεταβατική φάση κατά την οποία ο προϋπολογισμός για το 2010 εγκρίνεται βάσει της παλαιάς Συνθήκης, αλλά η εκτέλεσή του θα παρακολουθηθεί και θα αξιολογηθεί βάσει της νέας. Όποιον τρόπο και αν επιλέξουμε για τον χειρισμό αυτής της κατάστασης στην πράξη, η έκθεση του κ. Lamassoure αποτελεί ένα πρώτο βήμα και τον ευχαριστώ που έσπευσε να λάβει αυτήν την πρωτοβουλία. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη υποστηρίζει πλήρως την εν λόγω έκθεση, η οποία υποδεικνύει πώς πρέπει να χειριστούμε το θέμα των διορθωτικών προϋπολογισμών και των μεταφορών, καθώς και των λοιπών στοιχείων που ήδη επισημάνθηκαν. Η Ομάδα της Ευρώπης Ελευθερίας και Δημοκρατίας έχει καταθέσει μία σειρά τροπολογιών για την κατάργηση των διορθωτικών προϋπολογισμών και των μεταφορών. Μπορώ ήδη να σας πω ότι η Ομάδα ALDE θα καταψηφίσει όλες τις προτάσεις της Ομάδας EFD. Συμφωνούμε με τον κ. Lamassoure ότι ο αριθμός των διορθωτικών προϋπολογισμών πρέπει να μειωθεί. Ωστόσο, στη διάρκεια ενός έτους μπορεί να συμβούν αναπάντεχα πράγματα και άρα χρειαζόμαστε ένα τέτοιο μέσο. Επιπλέον, τα εθνικά κοινοβούλια διαθέτουν επίσης αυτήν τη δυνατότητα. Είναι δυνατό να γίνουν αλλαγές στη διάρκεια του έτους. Ο αυξανόμενος αριθμός αιτήσεων για χρήματα από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό απολύσεων, είναι αναπόφευκτο ότι θα οδηγήσει σε ορισμένους διορθωτικούς προϋπολογισμούς. Δεν πρέπει να καταργήσουμε ούτε τη δυνατότητα μεταφορών μεταξύ λογαριασμών. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες σχετικά με το πόσα χρήματα μπορεί να μεταφέρει η Επιτροπή και πώς μπορεί να γίνει αυτό – η Επιτροπή δεν μπορεί να το πράττει κατά βούληση. Πρέπει να ζητήσει προηγουμένως την έγκριση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η έκθεση τονίζει εξίσου ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός και η διοργανική συμφωνία πρέπει επίσης να τροποποιηθούν, και ανυπομονώ να λάβουμε τη σχετική πρόταση της Επιτροπής."@el10
"Mr President, I, too, would like to start by saying how pleased I am that we now have the Treaty of Lisbon in place, a treaty which will, of course, give Parliament more power over the budget and change the way we adopt the EU’s annual budget. We are in a transitional phase, in which the budget for 2010 is being adopted under the old treaty but the implementation of the budget will be monitored and followed up under the new treaty. However we resolve this in practice, we have made a start with Mr Lamassoure’s report, and I would like to thank him for taking the initiative so quickly. The Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe wholeheartedly supports the report, which indicates how we are to deal with the amending budgets and transfers and other things that have already been mentioned. The Europe of Freedom and Democracy Group has tabled a number of amendments proposing the abolition of the amending budgets and transfers. I can tell you that the ALDE Group will be voting against all of the EFD Group’s proposals. We agree with Mr Lamassoure that the number of amending budgets should be reduced. However, unexpected things do happen during the course of a year and we therefore need an instrument like this. Moreover, national parliaments also have such an instrument. It is possible to make changes during the year. The increasing number of requests for money from the Globalisation Adjustment Fund in connection with the large number of dismissals alone will, of course, result in a number of amending budgets. We should not do away with the possibility of transfers between accounts, either. There are very fixed rules for how much the Commission can transfer and how it is to be done – it cannot simply be done however the Commission fancies. It must ask Parliament and the Council first. The report also points out that the Financial Regulation and the interinstitutional agreement should now be amended, too, and I very much look forward to us receiving a proposal from the Commission soon."@en4
"Señor Presidente, yo también quisiera empezar diciendo cuánto me alegra que ya entre en vigor el Tratado de Lisboa, un tratado que, desde luego, dará al Parlamento más competencias en el ámbito presupuestario y cambiará la forma en que aprobamos el presupuesto anual de la UE. Nos encontramos en una fase transitoria, en la que el presupuesto de 2010 está siendo aprobado conforme al antiguo tratado, pero la aplicación del mismo será supervisada y seguida conforme al nuevo tratado. No obstante, lo resolveremos en la práctica, hemos tenido un gran comienzo con el informe del señor Lamassoure y quisiera agradecerle que tomara la iniciativa tan rápido. El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa apoya incondicionalmente el informe, lo cual deja clara nuestra posición acerca de los presupuestos rectificativos y las transferencias, así como otras cosas que ya se han mencionado. El Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia ha presentado una serie de enmiendas proponiendo la supresión de los presupuestos rectificativos y las transferencias. Les puedo anunciar que el Grupo ALDE votará en contra de todas las propuestas del Grupo EFD. Estamos de acuerdo con el señor Lamassoure en que debe reducirse el número de presupuestos rectificativos. No obstante, ocurren cosas inesperadas en el transcurso de un año y por eso necesitamos un instrumento como este. Además, los parlamentos nacionales también disponen de este instrumento. Es posible hacer cambios durante el año. El creciente número de peticiones de dinero por parte del Fondo de Adaptación a la Globalización en relación únicamente al alto número de despidos acabará, seguramente, en una serie de presupuestos rectificativos. Tampoco deberíamos eliminar la posibilidad de hacer transferencias entre cuentas. Existen normas muy firmes respecto a la cantidad que puede transferir la Comisión y cómo se debe hacer; no se puede hacer simplemente lo que le apetezca a la Comisión. Hay que consultar primero al Parlamento y al Consejo. El informe también señala que el Reglamento financiero y el acuerdo interinstitucional deberían ser modificados ahora, y espero con impaciencia que pronto recibamos una propuesta de la Comisión."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ka mina tahan algatuseks öelda, kui hea meel mul on, et meil on nüüd olemas Lissaboni leping – leping, mis loomulikult annab Euroopa Parlamendile suurema võimu eelarve üle ja muudab ELi aastaeelarve vastuvõtmise korda. Oleme üleminekuetapis, milles 2010. aasta eelarve kehtestatakse vana lepingu järgi, aga selle rakendamist jälgitakse ja kontrollitakse uue järgi. Kuid me lahendame olukorra praktika käigus. Algust oleme teinud Alain Lamassoure’i raportiga ja ma tahan teda tänada, et ta nii kiiresti selle enda peale võttis. Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon toetab täielikult nimetatud raportit, milles näidatakse, kuidas me peame toimima paranduseelarvete, ümberpaigutamiste ja muude juba mainitud asjaolude puhul. Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon on esitanud mitu muudatusettepanekut, milles pakutakse välja paranduseelarvete ja ümberpaigutuste kaotamist. Võin teile öelda, et fraktsioon ALDE hääletab kõigi fraktsiooni EFD ettepanekute vastu. Me nõustume Alain Lamassoure’iga, et paranduseelarvete arvu tuleks vähendada. Kuid aasta jooksul tuleb siiski ette ootamatuid asju ja seetõttu on meil sedalaadi vahendit vaja. Lisaks sellele on vastav vahend olemas ka riikide parlamentidel. Aasta keskel on võimalik teha muudatusi. Ainuüksi globaliseerumisega kohanemise fondi rahataotluste järjest suurenev hulk seoses suurte koondamistega toob kaasa mitmeid paranduseelarveid. Me ei tohiks kaotada ka ümberpaigutamise võimalust eelarvete koostamise vahelisel ajal. Selle kohta, kui palju ja kuidas võib komisjon ümberpaigutamisi teha, on väga karmid eeskirjad. Komisjon ei saa seda teha lihtsalt nii nagu ise heaks arvab. Kõigepealt peab ta küsima selleks Euroopa Parlamendi ja nõukogu luba. Raportis juhitakse tähelepanu veel sellele, et nüüd tuleks muuta ka finantsmäärust ja institutsioonidevahelist kokkulepet ning ma ootan väga meile komisjonist peagi saabuvat ettepanekut."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin haluan kertoa aluksi, miten tyytyväinen olen siihen, että meillä on nyt Lissabonin sopimus, jossa tietenkin annetaan parlamentille enemmän budjettivaltaa ja jolla muutetaan tapaa, jolla hyväksymme EU:n vuotuisen talousarvion. Olemme siirtymävaiheessa: vuoden 2010 talousarvio hyväksytään vanhan sopimuksen mukaisesti, mutta talousarvion täytäntöönpanoa valvotaan ja seurataan uuden sopimuksen mukaisesti. Riippumatta siitä, miten ratkaisemme tämän käytännössä, olemme päässeet alkuun jäsen Lamassouren mietinnön myötä, ja haluankin kiittää häntä siitä, että hän teki aloitteen niin nopeasti. Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä tukee täysin mietintöä, jossa kerrotaan, miten meidän on määrä hoitaa lisätalousarviot, siirrot ja muut jo mainitut asiat. Vapaa ja demokraattinen Eurooppa (EFD) -ryhmä on esittänyt monia tarkistuksia, joissa ehdotetaan lisätalousarvioiden ja siirtojen lakkauttamista. Voin kertoa teille, että ALDE-ryhmä äänestää kaikkia EFD-ryhmän ehdotuksia vastaan. Olemme jäsen Lamassouren kanssa samaa mieltä siitä, että lisätalousarvioiden määrää pitäisi vähentää. Vuoden mittaan tapahtuu kuitenkin odottamattomia asioita, ja tarvitsemme siksi tällaisen välineen. Lisäksi myös kansallisilla parlamenteilla on tällainen väline. Se mahdollistaa muutosten tekemisen vuoden mittaan. Yksin globalisaatioon mukautumista helpottavasta rahastosta tulevien rahapyyntöjen määrän kasvu, jonka syynä ovat suuret irtisanomiset, johtaa luonnollisesti moniin lisätalousarvioihin. Meidän ei pitäisi myöskään lopettaa mahdollisuutta tehdä tilien välisiä siirtoja. Sille, miten paljon komissio voi siirtää ja miten siirrot on tehtävä, on olemassa hyvin tarkat säännöt – eli komissio ei voi tehdä siirtoja mielensä mukaan. Sen on kysyttävä ensin parlamentilta ja neuvostolta. Lisäksi mietinnössä tuodaan esiin, että myös varainhoitoasetusta ja toimielinten välistä sopimusta pitäisi nyt tarkistaa, ja odotan kovasti saavamme pian ehdotuksen komissiolta."@fi7
". Monsieur le Président, je voudrais moi aussi dire à quel point je suis heureuse que nous ayons enfin le traité de Lisbonne, un traité qui donnera davantage de pouvoir au Parlement en matière budgétaire et qui changera la façon dont nous adoptons le budget annuel. Nous sommes dans une phase transitoire qui fait que le budget 2010 est adopté selon les règles de l’ancien Traité alors que son exécution sera contrôlée selon le nouveau Traité. Quelle que soit la façon dont nous résolvons ce problème en pratique, le rapport de M. Lamassoure constitue un premier pas et je tiens à le remercier d’avoir pris si rapidement l’initiative. Le groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe soutient de tout cœur ce rapport, qui indique comment nous allons gérer les budgets rectificatifs, les virements et d’autres aspects qui ont déjà été mentionnés. Le groupe Europe de la liberté et de la démocratie a déposé différents amendements qui proposent d’abolir les budgets rectificatifs et les virements. Je peux vous dire que le groupe ALDE votera contre toutes les propositions du groupe EFD. Nous sommes d’accord avec M. Lamassoure pour dire qu’il faut diminuer le nombre de budgets rectificatifs. Il n’en reste pas moins que des imprévus peuvent survenir en cours d’année, et c’est pourquoi nous avons besoin d’un tel instrument. Les parlements nationaux en possèdent aussi. Il est possible d’apporter des modifications en cours d’année. Le nombre croissant de demandes de fonds au titre du Fonds d’ajustement à la mondialisation, qui résulte du nombre croissant de licenciements, nécessitera bien entendu à lui seul un certain nombre de budgets rectificatifs. Nous ne devons pas non plus renoncer à la possibilité de faire des virements entre comptes. Des règles strictes régissent les montants que la Commission peut transférer et la procédure à respecter - ce n’est pas comme si la Commission pouvait agir à sa guise. Elle doit d’abord demander l’autorisation du Parlement et du Conseil. Ce rapport souligne aussi la nécessité de modifier également le règlement financier et l’accord interinstitutionnel, et j’espère que nous recevrons bientôt une proposition de la Commission à ce sujet."@fr8
"Elnök úr! Legelőször én is szeretném elmondani, mennyire örülök annak, hogy végre hatályba léphetett a Lisszaboni Szerződés, amely természetesen nagyobb hatáskört biztosít a Parlamentnek a költségvetés terén, és megváltoztatja az EU éves költségvetése elfogadásának módját. Átmeneti időszakban vagyunk, amelyben a 2010. évi költségvetést most még a régi szerződés szerint fogadjuk el, a költségvetés végrehajtását azonban már az új szerződés értelmében fogják ellenőrizni és nyomon követni. Mindazonáltal ezt a gyakorlatban meg fogjuk tudni valósítani, már el is kezdtük ezt Lamassoure úr jelentésével, akinek szeretném megköszönni, hogy ilyen gyorsan magához ragadta a kezdeményezést. A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport (ALDE) teljes szívéből támogatja a jelentést, amelyből kiderül, hogyan kell eljárni a költségvetés-módosítások, az átcsoportosítások és a többi említett kérdés tekintetében. A Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport (EFD) több módosítást is előterjesztett, amelyben javaslatot tett a költségvetés-módosítások és az átcsoportosítások eltörlésére. Biztosíthatom önöket, hogy az ALDE képviselőcsoport ellene fog szavazni az EFD képviselőcsoport minden egyes javaslatának. Egyetértünk Lamassoure úrral abban, hogy csökkenteni kell a költségvetés-módosítások számát. Mindamellett év közben történnek váratlan dolgok, ezért szükség van egy ilyen eszközre. Ezenkívül a nemzeti parlamentek is élnek hasonló eszközzel. Lehetséges év közben változtatni. Már csak azért is szükség lesz néhány költségvetés-módosításra, mert egyre nő a Globalizációs Alkalmazkodási Alapból a nagyszámú elbocsátások miatt igényelt támogatásokra irányuló kérelmek száma. Nem kell megfosztani magunkat az előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségétől sem. Igen konkrét szabályok határozzák meg, mekkora összeget csoportosíthat át a Bizottság és azt hogyan teheti meg – szó sincs arról, hogy a Bizottság kénye-kedve szerint járhatna el. Először is meg kell kérdeznie a dologról a Parlamentet és a Tanácsot. A jelentés rámutat arra is, hogy a költségvetési rendeletet és az intézményközi megállapodást is módosítani kell, és nagyon várom, hogy ezzel kapcsolatban hamarosan javaslatot kapjunk a Bizottságtól."@hu11
"Signor Presidente, vorrei iniziare il mio intervento affermando il mio piacere nel vedere l'attuazione del trattato di Lisbona, un trattato che conferisce più poteri al Parlamento per quanto riguarda il bilancio e che modifica la metodologia di adozione del bilancio annuale dell’Unione europea. Ci troviamo in una fase di transizione in cui il bilancio per il 2010 verrà adottato seguendo il precedente trattato, ma la sua attuazione sarà seguita e monitorata secondo le disposizioni dal nuovo trattato. In qualunque modo questo si risolva in pratica, si è già compiuto un primo passo con la relazione dell’onorevole Lamassoure, che vorrei ringraziare per aver preso l’iniziativa tanto rapidamente. Il gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa sostiene senza riserve questa relazione, che indica le modalità per occuparsi dei bilanci rettificativi, i trasferimenti e altre questioni già menzionate. Il gruppo Europa della Libertà e della Democrazia ha presentato diversi emendamenti per proporre l’abolizione dei bilanci rettificativi e dei trasferimenti, mozioni che il gruppo ALDE voterà a sfavore. Concordiamo con l’onorevole Lamassoure sul fatto che il numero di bilanci rettificativi dovrebbe essere ridotto; tuttavia, il verificarsi di eventi inattesi nel corso di un anno potrebbe rendere necessario il ricorso a tale strumento che, inoltre, è a disposizione dei parlamenti nazionali. E’ possibile apportare modifiche nel corso dell’anno, mentre il crescente numero di richieste di denaro da parte del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, combinato con l’elevato numero di licenziamenti porteranno, ovviamente, alla necessità di diversi bilanci rettificativi. Non dovremmo eliminare la possibilità di effettuare trasferimenti tra conti. dato che vi sono regolamenti ben precisi per quanto riguarda l’ammontare dei trasferimenti e le modalità per svolgerli. Non possono, infatti, essere condotti a piacimento della Commissione, ma è necessario interrogare il Parlamento e il Consiglio prima. La relazioni indica che anche il regolamento finanziario e l’accordo interistituzionale dovrebbero essere emendati e mi auguro, personalmente, di ricevere a breve una proposta dalla Commissione in tal senso."@it12
"Pone pirmininke, aš taip pat norėčiau pradėti pasidžiaugdama, kad parengta Lisabonos sutartis, kuri, žinoma, suteiks Parlamentui daugiau galių sprendžiant biudžeto klausimus ir pakeis ES metinio biudžeto priėmimo tvarką. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu 2010 m. biudžetas priimamas pagal ankstesniosios Sutarties nuostatas, tačiau jo vykdymas bus prižiūrimas ir vykdomi tolesni veiksmai pagal naują Sutartį. Vis dėlto praktikoje šis klausimas išsprendžiamas, jį pradėjome spręsti A. Lamassoure pranešimu ir norėčiau jam padėkoti, kad taip greitai ėmėsi iniciatyvos. Liberalų ir demokratų aljansas už Europą visiškai pritaria pranešimui, kuriame nurodoma, kaip reikės dirbti su taisomaisiais biudžetais bei pervedimais ir elgtis kitais minėtais atvejais. Laisvos ir demokratiškos Europos frakcija pateikė tam tikrų pakeitimų, kuriais siūloma panaikinti taisomuosius biudžetus ir pervedimus. Galiu jus patikinti, kad ALDE frakcija balsuos prieš visus EFD frakcijos pasiūlymus. Pritariame A. Lamassoure, kad taisomųjų biudžetų skaičių reikėtų sumažinti. Vis dėlto per metus pasitaiko nenumatytų atvejų ir todėl mums reikia tokios priemonės. Be to, nacionaliniai parlamentai taip pat naudojasi tokia priemone. Per metus galima atlikti pakeitimų. Tam tikri taisomieji biudžetai, žinoma, bus reikalingi vien dėl su atleidimų iš darbo gausa siejamo prašymų skirti lėšų iš Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo skaičiaus padidėjimo. Taip pat neturėtume atsisakyti galimybės atlikti pervedimus tarp sąskaitų. Nustatytos labai tikslios taisyklės dėl to, kokias sumas ir kaip Komisija gali jas pervesti; pervedimai negali būti atliekami tiesiog Komisijos nuožiūra. Pirmiausia ji turi atsiklausti Parlamento ir Tarybos. Pranešime taip pat pabrėžiama, kad dabar reikėtų pakeisti ir Finansinį reglamentą bei tarpinstitucinį susitarimą, ir labai tikiuosi greitai sulaukti Komisijos pasiūlymo."@lt14
"Hr. formand! Jeg vil også starte med at udtrykke min glæde over, at vi nu har Lissabontraktaten på plads, som jo vil give Parlamentet mere magt over budgettet og ændre den måde, vi vedtager EU’s årlige budget på. Vi er i en overgangsfase, hvor budgettet for 2010 er vedtaget efter den gamle traktat, og hvor vi skal have overvågning og opfølgning af udmøntning af budgettet efter den ny traktat. Og hvordan vi så i praksis løser det her, har vi fået taget hul på med hr. Lamassoures betænkning, og jeg vil også takke hr. Lamassoure for at tage initiativet hurtigt. ALDE-Gruppen bakker helhjertet op om betænkningen, der anviser, hvordan vi skal håndtere ændringsbudgetter og overførsler og de andre ting, der har været nævnt allerede. EFD-Gruppen har en række ændringsforslag, som lægger op til, at vi skal afskaffe ændringsbudgetter og afskaffe overførsler. Og jeg kan sige, at ALDE-Gruppen stemmer imod alle EFD-Gruppens forslag. Vi er enige med hr. Lamassoure i, at mængden af ændringsbudgetter skal holdes nede. Men der sker jo uventede ting i løbet af et år, og derfor er der behov for, at man har sådan et instrument. Og det har man jo også i nationale parlamenter. Man kan lave ændringer i løbet af året. Alene den stigende mængde anmodninger om penge fra Globaliseringsfonden i forbindelse med store afskedigelser vil jo føre til en del ændringsbudgetter. Vi skal heller ikke afskaffe muligheden for overførsler mellem konti. Der er meget faste regler for, hvordan og hvor meget Kommissionen kan føre over – den kan ikke bare skalte og valte efter forgodtbefindende. Den skal spørge Parlamentet og Rådet først. Betænkningen påpeger jo så også, at der skal ændres nu i finansforordningen og i den interinstitutionelle aftale, og jeg ser meget frem til, at vi snarligt får et udspil fra Kommissionen."@lv13
"Hr. formand! Jeg vil også starte med at udtrykke min glæde over, at vi nu har Lissabontraktaten på plads, som jo vil give Parlamentet mere magt over budgettet og ændre den måde, vi vedtager EU’s årlige budget på. Vi er i en overgangsfase, hvor budgettet for 2010 er vedtaget efter den gamle traktat, og hvor vi skal have overvågning og opfølgning af udmøntning af budgettet efter den ny traktat. Og hvordan vi så i praksis løser det her, har vi fået taget hul på med hr. Lamassoures betænkning, og jeg vil også takke hr. Lamassoure for at tage initiativet hurtigt. ALDE-Gruppen bakker helhjertet op om betænkningen, der anviser, hvordan vi skal håndtere ændringsbudgetter og overførsler og de andre ting, der har været nævnt allerede. EFD-Gruppen har en række ændringsforslag, som lægger op til, at vi skal afskaffe ændringsbudgetter og afskaffe overførsler. Og jeg kan sige, at ALDE-Gruppen stemmer imod alle EFD-Gruppens forslag. Vi er enige med hr. Lamassoure i, at mængden af ændringsbudgetter skal holdes nede. Men der sker jo uventede ting i løbet af et år, og derfor er der behov for, at man har sådan et instrument. Og det har man jo også i nationale parlamenter. Man kan lave ændringer i løbet af året. Alene den stigende mængde anmodninger om penge fra Globaliseringsfonden i forbindelse med store afskedigelser vil jo føre til en del ændringsbudgetter. Vi skal heller ikke afskaffe muligheden for overførsler mellem konti. Der er meget faste regler for, hvordan og hvor meget Kommissionen kan føre over – den kan ikke bare skalte og valte efter forgodtbefindende. Den skal spørge Parlamentet og Rådet først. Betænkningen påpeger jo så også, at der skal ændres nu i finansforordningen og i den interinstitutionelle aftale, og jeg ser meget frem til, at vi snarligt får et udspil fra Kommissionen."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil beginnen met te zeggen dat het me verheugt dat het Verdrag van Lissabon nu in werking is getreden, waardoor het Parlement meer macht heeft gekregen ten aanzien van de begroting en de manier is gewijzigd waarop we de jaarbegroting van de EU goedkeuren. We bevinden ons in een overgangsfase, waarin de begroting voor 2010 wordt behandeld overeenkomstig het oude verdrag en waarin de controle op en follow-up van de uitvoering van de begroting overeenkomstig het nieuwe verdrag zal plaatsvinden. Hoe we dit ook in de praktijk gaan oplossen, met het verslag van de heer Lamassoure hebben we er in ieder geval een begin mee gemaakt, en ik ben de heer Lamassoure er dankbaar voor dat hij zo snel het initiatief heeft genomen. De Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa geeft haar volmondige steun aan het verslag, dat aangeeft hoe we moeten omgaan met gewijzigde begrotingen en overschrijvingen en de andere kwesties die reeds zijn genoemd. De Fractie Europa van vrijheid en democratie heeft een aantal amendementen ingediend waarin wordt voorgesteld om gewijzigde begrotingen en overschrijvingen af te schaffen. Ik kan u zeggen dat de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa tegen alle voorstellen van de Fractie Europa van vrijheid en democratie zal stemmen. Wij zijn het met de heer Lamassoure eens dat het aantal gewijzigde begrotingen moet worden teruggebracht. Niettemin gebeuren er in de loop van een jaar nu eenmaal onverwachte dingen en daarom hebben we behoefte aan een dergelijk instrument. Nationale parlementen kunnen daar immers ook over beschikken. Het is mogelijk om in de loop van het jaar wijzigingen door te voeren. Alleen al het toenemende aantal verzoeken om geld uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering zal in verband met het grote aantal ontslagen natuurlijk leiden tot een aantal gewijzigde begrotingen. Evenmin moeten we de mogelijkheid van overschrijvingen tussen rekeningen afschaffen. Er zijn zeer strikte regels die bepalen op welke manier en hoeveel de Commissie kan overschrijven; de Commissie kan dit niet naar eigen goeddunken doen en moet het Parlement en de Raad er eerst om vragen. Het verslag wijst er ook op dat het Financieel Reglement en het Interinstitutioneel Akkoord nu gewijzigd moeten worden en ik hoop dat we in dit verband spoedig een voorstel van de Commissie zullen ontvangen."@nl3
"Panie przewodniczący! Ja także chciałabym najpierw wyrazić swe zadowolenie z traktatu lizbońskiego, traktatu, który oczywiście da Parlamentowi więcej uprawnień w odniesieniu do budżetu i zmieni sposób przyjmowania rocznego budżetu UE. Jesteśmy w fazie przejściowej, w której budżet na rok 2010 przyjmowany jest zgodnie z postanowieniami starego traktatu, a jego wdrażanie będzie monitorowane i analizowane już w świetle nowego traktatu. Bez względu na to, jak podejdziemy do tego w praktyce, prace te zapoczątkowało sprawozdanie pana posła Lamassoure’a, któremu chciałabym podziękować za tak szybką inicjatywę. Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy z całego serca popiera to sprawozdanie, zawierające wskazówki, jak mamy postępować z budżetami korygującymi, przesunięciami i innymi sprawami, o których już wspomniano. Grupa Europa na Rzecz Wolności i Demokracji przedstawiła szereg poprawek, proponując zniesienie budżetów korygujących i przesunięć. Powiem państwu, że grupa ALDE będzie głosować przeciwko wszystkim wnioskom grupy EFD. Zgadzamy się z panem Lamassourem, że liczba budżetów korygujących powinna być zmniejszona, jednak w trakcie roku zdarzają się rzeczy niespodziewane, dlatego taki instrument jest nam potrzebny. Co więcej, instrumentem takim dysponują także parlamenty krajowe. Możliwe jest wprowadzanie zmian w ciągu roku. Już sama rosnąca liczba wniosków o przyznanie środków z funduszu dostosowania do globalizacji w związku z dużą liczbą oddaleń doprowadzi oczywiście do powstania szeregu budżetów korygujących. Nie powinniśmy także wykluczać możliwości przesunięć pomiędzy rachunkami. Natomiast to, jak dużych przesunięć Komisja może dokonywać i jak ma to robić, określają sztywne reguły – nie ma tu miejsca na dowolność. Komisja musi wpierw zapytać Parlament i Radę. Sprawozdanie wskazuje także na potrzebę korekty rozporządzenia finansowego i porozumienia międzyinstytucjonalnego. Z niecierpliwością oczekuję na wniosek Komisji w te sprawie."@pl16
"Senhor Presidente, também eu começaria por saudar o facto de já ter sido ratificado o Tratado de Lisboa, um tratado que irá, naturalmente, atribuir ao Parlamento mais poder sobre o orçamento e alterar a forma como aprovamos o orçamento anual da UE. Estamos numa fase de transição, em que o orçamento para 2010 é aprovado de acordo com o Tratado antigo, mas a sua execução será controlada e acompanhada em conformidade com o novo Tratado. Seja qual for a nossa solução na prática, demos um primeiro passo com o relatório do senhor deputado Lamassoure, e eu gostaria de lhe agradecer por tomar a iniciativa tão rapidamente. O Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa apoia convictamente o relatório, que indica como iremos abordar os orçamentos rectificativos e as transferências e outros aspectos já mencionados. O Grupo Europa da Liberdade e da Democracia apresentou uma série de alterações em que propunha a supressão dos orçamentos rectificativos e das transferências. Posso dizer-vos que o Grupo ALDE vai votar contra todas as propostas do Grupo EFD. Concordamos com o senhor deputado Lamassoure quando refere que o número de orçamentos rectificativos deve ser reduzido. Contudo, ocorrem efectivamente factos inesperados ao longo de um ano e, consequentemente, precisamos de um instrumento como este. Além disso, os parlamentos nacionais também podem utilizar esse método. É possível efectuar alterações durante o ano. O número crescente de pedidos de financiamento no âmbito do Fundo de Ajustamento à Globalização, relacionados com o grande número de despedimentos, irá, só por si, resultar evidentemente num conjunto de orçamentos rectificativos. Também não devemos descartar a possibilidade de transferências entre contas. Existem regras muito estritas relativamente ao que a Comissão pode transferir e como o deve fazer – a Comissão não pode simplesmente efectuar transferências como entender. Tem de consultar primeiro o Parlamento e o Conselho. O relatório salienta ainda que o Regulamento Financeiro e o acordo interinstitucional também devem agora ser alterados, e eu aguardo com muita expectativa uma proposta da Comissão a breve trecho."@pt17
"Dle preşedinte, şi eu aş dori să încep prin a-mi exprima mulţumirea faţă de faptul că avem acum un Tratat de la Lisabona în vigoare, un tratat care, desigur, va conferi Parlamentului o putere mai mare asupra bugetului şi va modifica modul de adoptare a bugetului anual al UE. Ne aflăm într-o fază de tranziţie, în care bugetul pentru 2010 este adoptat conform vechiului tratat, însă execuţia bugetului va fi monitorizată şi urmărită în temeiul noului tratat. Indiferent de modul în care rezolvăm această situaţie în practică, am realizat un început cu raportul dlui Lamassoure, şi aş dori să îi mulţumesc pentru faptul că a luat această iniţiativă atât de rapid. Grupul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa sprijină raportul din toată inima, ceea ce indică modul în care trebuie să abordăm bugetele rectificative şi transferurile, precum şi alte lucruri care au fost menţionate deja. Grupul Europa Libertăţii şi a Democraţiei a depus un număr de amendamente care propun eliminarea bugetelor rectificative şi a transferurilor. Vă pot spune că Grupul ALDE va vota împotriva tuturor propunerilor din partea Grupului EFD. Suntem de acord cu dl Lamassoure că numărul de bugete rectificative trebuie redus. Cu toate acestea, lucruri neprevăzute intervin pe parcursul unui an şi, prin urmare, avem nevoie de un astfel de instrument. În plus, parlamentele naţionale dispun, la rândul lor, de un astfel de instrument. Pe parcursul unui an este posibil să intervină schimbări. Numărul în creştere al cererilor de finanţări de la Fondul de ajustare la globalizare, împreună cu numărul mare de concedieri, vor avea drept rezultat, desigur, o serie de bugete rectificative. Nu ar trebui să eliminăm nici posibilitatea efectuării de transferuri între conturi. Există nişte norme foarte fixe cu privire la cât poate transfera Comisia şi cum trebuie făcut acest lucru – nu poate fi făcut pur şi simplu cum îşi închipuie Comisia. Aceasta trebuie să solicite mai întâi opinia Parlamentului şi a Consiliului. Raportul subliniază, de asemenea, faptul că Regulamentul financiar şi acordul interinstituţional ar trebui, la rândul lor, modificate, şi aştept cu nerăbdare să primim o propunere din partea Comisiei în curând."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, tiež by som chcela začať tým, že poviem, ako ma teší, že máme v platnosti Lisabonskú zmluvu, zmluvu, ktorá, samozrejme, Parlamentu udeľuje väčšie právomoci, čo sa týka rozpočtu, a mení spôsob prijímania ročného rozpočtu EÚ. Nachádzame sa v prechodnej fáze, v ktorej sa rozpočet na rok 2010 prijíma podľa starej zmluvy, ale jeho plnenie sa bude monitorovať a sledovať podľa zmluvy novej. To však vyriešime v praxi. Začali sme správou pána Lamassoura a ja mu ďakujem za to, že prevzal iniciatívu tak rýchlo. Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu jednoznačne podporuje správu, ktorá naznačuje, ako budeme postupovať v prípade opravných rozpočtov, presunov a iných záležitostí, ktoré sa už spomínali. Skupina Európa slobody a demokracie predložila niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktorými navrhovala zrušenie opravných rozpočtov a presunov. Môžem vám povedať, že skupina ALDE bude hlasovať proti všetkým návrhom skupiny EFD. Súhlasíme s pánom Lamassourom, že počet opravných rozpočtov by sa mal znížiť. Počas roka sa však stávajú neočakávané udalosti, preto takýto nástroj potrebujeme. Okrem toho, taký nástroj majú aj národné parlamenty. Počas roka je možné robiť zmeny. Už len zvyšujúci sa počet žiadostí o peniaze z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v súvislosti s veľkým počtom prepustení zo zamestnania vyústi, samozrejme, do niekoľkých opravných rozpočtov. Nemali by sme rušiť ani možnosť presunov medzi účtami. Existujú veľmi pevné pravidlá, ktoré stanovujú, koľko Komisia môže presunúť a ako – nemôže to urobiť jednoducho tak, ako sa jej páči. Najprv musí požiadať o vyjadrenie Parlament a Radu. Správa poukazuje aj na to, že rovnako by teraz mali byť zmenené a doplnené aj rozpočtové pravidlá a medziinštitucionálna dohoda. Ja sa veľmi teším na návrh Komisie, ktorý čoskoro dostaneme."@sk19
". Gospod predsednik, tudi jaz bi rada na začetku povedala, kako zadovoljna sem, da imamo zdaj Lizbonsko pogodbo, pogodbo, ki bo seveda dala Parlamentu več pristojnosti nad proračunom in spremenila način, kako sprejemamo letni proračun EU. Smo v prehodni fazi, v kateri se proračun za leto 2010 sprejema v skladu s staro pogodbo, izvrševanje proračuna pa se bo nadziralo in spremljalo v skladu z novo pogodbo. Vendar to rešujemo v praksi, začeli smo s poročilom gospoda Lamassoura in rada bi se mu zahvalila za to, da je tako hitro prevzel pobudo. Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo v celoti podpira poročilo, ki nakazuje, kako naj obravnavamo spremembe proračuna in prerazporeditve ter druge stvari, ki so že bile omenjene. Skupina Evropa svobode in demokracije je vložila številne spremembe, v katerih predlaga odpravo sprememb proračuna in prerazporeditev. Lahko vam povem, da bo skupina ALDE glasovala proti vsem predlogom skupine EFD. Strinjamo se z gospodom Lamassourom, da je treba število sprememb proračuna zmanjšati. Vendar se med letom dogajajo nepričakovane stvari in zato potrebujemo tak instrument. Poleg tega imajo tak instrument tudi nacionalni parlamenti. Spremembe je mogoče opraviti med letom. Seveda bo že samo naraščajoče število prošenj za denar iz Sklada za prilagoditev globalizaciji v povezavi z velikim številom odpovedi vzrok za številne spremembe proračuna. Tudi možnosti prerazporeditev med računi ne smemo odpraviti. Obstajajo zelo stroga pravila o tem, koliko lahko Komisija prerazporedi in kako je treba to narediti – tega ni mogoče narediti na enostaven način, pa naj si Komisija to še tako želi. Prej mora vprašati Parlament in Svet. V poročilu je poudarjeno tudi to, da bi bilo treba zdaj spremeniti tudi finančno uredbo in medinstitucionalni sporazum, in zelo se veselim, da bomo kmalu prejeli predlog Komisije."@sl20
"Herr talman! Även jag vill börja med att framhålla hur glad jag är över att Lissabonfördraget nu är infört, vilket givetvis kommer att ge parlamentet ökat inflytande över budgeten och förändra vårt sätt att anta EU:s årliga budget. Vi befinner oss i en övergångsfas som innebär att budgeten för 2010 antas enligt det gamla fördraget men att budgetgenomförandet kommer att övervakas och följas upp enligt det nya fördraget. Hur vi än tar oss an detta i praktiken utgör Alain Lamassoures betänkande startskottet för vårt arbete, och jag tackar honom för hans snabba initiativ. Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) stöder helhjärtat betänkandet, där det framgår hur vi ska hantera bland annat ändringsbudgetarna och överföringarna. Gruppen Frihet och demokrati i Europa (EFD) har lagt fram ett antal ändringsförslag om att ändringsbudgetar och överföringar ska avskaffas. Jag kan meddela att ALDE-gruppen kommer att rösta emot samtliga förslag från EFD-gruppen. Vi håller med Alain Lamassoure om att antalet ändringsbudgetar bör minskas. Oförutsedda händelser inträffar emellertid under ett år, och vi måste därför ha ett instrument som detta. Även nationella parlament förfogar för övrigt över ett sådant instrument. Det är möjligt att införa förändringar under årets lopp. Det ökande antalet ansökningar om medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) och det stora antalet avslag kommer i sig givetvis att resultera i ett antal ändringsbudgetar. Vi bör inte heller avhända oss möjligheten till överföringar mellan konton. Det finns mycket bestämda regler för hur stora belopp kommissionen kan överföra – kommissionen kan absolut inte göra som den behagar. Den måste först tillfråga parlamentet och rådet. I betänkandet framhålls också att även budgetförordningen och den interinstitutionella överenskommelsen nu bör ändras, och jag ser med stor förväntan fram emot ett snabbt förslag från kommissionen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph