Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-12-Speech-4-023"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091112.5.4-023"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I want to congratulate the rapporteur on a very comprehensive report, and the Ombudsman and his staff. The service is improving year on year. A job well done. However, when you read through a report and you agree with its contents, and then in the explanatory statement, you see a substantial paragraph which relates to yourself, you cannot ignore it. What, of course, I am referring to is the paragraph where the Ombudsman criticises Parliament because, back in 2005, it rejected a request for information about the allowances paid to Maltese MEPs. Of course, the real issue was that, if that information was released, then information regarding all our allowances would have to be revealed. As far as I am concerned, this is public money, and the public have a right to know how it is spent. We have published the amounts paid to farmers under the CAP, yet we are not publishing our own travel expenses and other allowances. As far as I am concerned, they are legitimate costs. They are incurred in doing our job on behalf of citizens. Again, my allowances for staff, for office, for travel, etc. in order to represent my constituents are entirely legitimate, and I do not need to apologise for them and I do not need to conceal them. I am not suggesting that the privacy of my staff be compromised in any way: it does not need to be. But I am saying very clearly that, until we allow freedom of information on our allowances and expenses, citizens will see Parliament as a place which preaches transparency but does not enforce it in its own House. I know individual Members can and do publish their expenses on their websites, but we as a Parliament have a collective responsibility to make the information available. Maybe it sounds like I am taking the high moral ground; I am not. I am merely saying it will happen, and it would be better that Parliament facilitate it rather than be pushed to do so."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chci poblahopřát zpravodajce k velice komplexní zprávě a také veřejnému ochránci práv a jeho týmu. Tato služba se rok od roku zlepšuje. Dobře odvedená práce. Nicméně když zprávu pročítáte a s jejím obsahem souhlasíte, a poté ve vysvětlujícím prohlášení zahlédnete důležitý odstavec, který se vás týká, nemůžete to přejít bez povšimnutí. Narážím samozřejmě na odstavec, kde veřejný ochránce práv kritizuje Parlament, protože v roce 2005 odmítl žádost o poskytnutí informací týkajících se náhrad vyplacených maltskému poslanci. Samozřejmě, skutečný problém spočíval v tom, že pokud by tyto informace byly sděleny, pak by bylo nutno sdělit informace ohledně všech našich náhrad. Co se týče mě, jsou to veřejné peníze a veřejnost má právo vědět, jak jsou vynakládány. Zveřejnili jsme částky vyplacené zemědělcům v rámci Společné zemědělské politiky, přesto své vlastní cestovní náklady a jiné náhrady nezveřejňujeme. Osobně se domnívám, že jsou to výdaje oprávněné. Vyplývají z naší činnosti ve prospěch občanů. Znovu opakuji, moje náhrady na zaměstnance, kancelář, cesty atd. za účelem zastupování mých voličů jsou zcela oprávněné a nemusím se za ně omlouvat a nemusím je skrývat. Tím nenaznačuji, že soukromí mých zaměstnanců je nějak ohroženo, nemusí být. Ale velice jasně říkám, že dokud neumožníme svobodné poskytování informací o svých náhradách a výdajích, budou občané považovat Parlament za místo, kde se káže o transparentnosti, ale ve vlastní sněmovně se na ní netrvá. Vím, že jednotliví poslanci mohou zveřejňovat a zveřejňují své výdaje na svých internetových stránkách, ale za zpřístupnění těchto informací neseme kolektivní odpovědnost my jako Parlament. Možná to ode mne zní jako moralizování, ale tak to není. Pouze říkám, že k tomu dojde a bylo by lepší, kdyby k tomu Parlament sám napomohl, než kdyby k tomu byl dotlačen."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil lykønske ordføreren med en meget omfattende betænkning samt Ombudsmanden og hans medarbejdere. Institutionen bliver bedre år for år. Et veludført job. Men når man læser en beretning, hvor man er enig i indholdet, og man så i begrundelsen ser et betydeligt afsnit, som vedrører én selv, kan man ikke ignorere det. Jeg henviser naturligvis til det afsnit, hvor Ombudsmanden kritiserer Parlamentet, fordi det i 2005 afviste en anmodning om oplysninger om tillæg, der var blevet udbetalt til maltesiske parlamentsmedlemmer. Dette reelle problem var selvfølgelig, at oplysninger om alle parlamentsmedlemmers tillæg skulle fremlægges, hvis de pågældende oplysninger blev frigivet. Det drejer sig efter min mening om offentlige penge, og offentligheden har ret til at vide, hvordan de bliver brugt. Vi offentliggør de beløb, der udbetales til landbrugere under den fælles landbrugspolitik, men alligevel offentliggør vi ikke vores egne rejseudgifter og andre tillæg. De er legitime omkostninger. Vi pådrager os dem i vores arbejde for borgerne. Mine tillæg til personale, kontorhold, rejser osv. med det formål at repræsentere mine vælgere er helt legitime. Jeg behøver ikke undskylde for dem, og jeg behøver ikke skjule dem. Jeg foreslår ikke, at beskyttelsen af mine medarbejderes personlige oplysninger på nogen måde skal kompromitteres: Det behøver vi ikke gøre. Jeg siger blot helt klart, at borgerne vil opfatte Parlamentet som et sted, der prædiker gennemsigtighed, men ikke håndhæver det i eget hus, indtil vi giver aktindsigt i vores tillæg og udgifter. Jeg ved, at individuelle medlemmer kan offentliggøre og faktisk offentliggør deres udgifter på deres egne websteder, men vi skal i Parlamentet tage et kollektivt ansvar for at gøre disse oplysninger tilgængelige. Det lyder måske, som om jeg prædiker moral. Det gør jeg ikke. Jeg siger blot, at det vil ske, og det ville være bedre, hvis Parlamentet selv bidrog til det i stedet for at blive tvunget til det."@da2
"Herr Präsident, ich möchte die Berichterstatterin, den Bürgerbeauftragten und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem sehr inhaltsreichen Bericht beglückwünschen. Der Dienst verbessert sich von Jahr zu Jahr. Gute Arbeit! Wenn Sie einen Bericht durchlesen und mit seinem Inhalt übereinstimmen und dann in der Begründung einen Absatz sehen, der sich auf Sie selbst bezieht, können Sie dies jedoch nicht ignorieren. Worauf ich mich natürlich beziehe, ist der Absatz, in dem der Bürgerbeauftragte das Parlament kritisiert, weil es im Jahr 2005 ein Informationsgesuch über die an maltesische Abgeordnete gezahlten Zulagen abgelehnt hat. Natürlich ging es in Wahrheit darum, dass im Falle der Veröffentlichung dieser Informationen auch Informationen zu unseren Zulagen hätten offen gelegt werden müssen. Was mich betrifft, so handelt es sich um öffentliche Gelder, und die Öffentlichkeit hat ein Recht zu wissen, wie diese ausgegeben werden. Wir haben die an die Landwirte im Rahmen der GAP gezahlten Beträge veröffentlicht, aber wir veröffentlichen nicht unsere eigenen Reisekosten und sonstigen Zulagen. Was mich angeht, so handelt es sich um legitime Kosten. Sie entstehen bei der Erledigung unserer Arbeit im Namen der Bürgerinnen und Bürger. Noch einmal, meine Zulagen für Mitarbeiter, für Büro, für Reisen usw., um meine Wähler zu vertreten, sind legitim, und ich muss mich weder dafür entschuldigen noch sie verbergen. Ich deute nicht an, dass die Privatsphäre meiner Mitarbeiter in irgendeiner Weise Schaden erleidet: Dies muss nicht sein. Aber ich sage sehr klar, dass, solange wir keine Informationsfreiheit zu unseren Zulagen und Kosten gewähren, die Bürger das Parlament als eine Institution ansehen, die Transparenz predigt, aber sie in ihrem eigenen Haus nicht durchsetzt. Ich weiß, dass einzelne Abgeordnete ihre Ausgaben auf ihren Websites veröffentlichen können und dies auch tun, aber wir als Parlament haben eine kollektive Verantwortung, die Informationen zur Verfügung zu stellen. Dies mag sich anhören, als ob ich hohe moralische Maßstäbe vertrete; das tue ich nicht. Ich sage lediglich, dass es geschehen wird, und es wäre besser, wenn das Parlament dies erleichtern würde, anstatt dazu gedrängt zu werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την αρτιότατη έκθεσή της, καθώς και τον Διαμεσολαβητή και το προσωπικό του. Η υπηρεσία βελτιώνεται κάθε χρόνο. Πολύ καλή δουλειά. Ωστόσο, όταν διαβάζει κανείς μία ολόκληρη έκθεση και συμφωνεί με το περιεχόμενό της, και παρατηρήσει, εν συνεχεία, στην αιτιολογική έκθεση μία σημαντική παράγραφο που τον αφορά, δεν μπορεί την αγνοήσει. Φυσικά, αναφέρομαι στην παράγραφο όπου ο Διαμεσολαβητής επικρίνει το Κοινοβούλιο, διότι το 2005 απέρριψε αίτημα για παροχή πληροφοριών σχετικά με τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους μαλτέζους ευρωβουλευτές. Φυσικά, το πραγματικό ζήτημα ήταν ότι, αν οι εν λόγω πληροφορίες κοινοποιούνταν, τότε θα έπρεπε να κοινοποιηθούν οι πληροφορίες σχετικά με όλες τις αποζημιώσεις μας. Κατά την άποψή μου, πρόκειται για δημόσια χρήματα, και το κοινό έχει δικαίωμα να γνωρίζει πώς δαπανούνται. Δημοσιεύσαμε τα ποσά που καταβάλλονται στους αγρότες στο πλαίσιο της ΚΓΠ, ωστόσο, δεν δημοσιεύουμε τα δικά μας έξοδα μετακίνησης και άλλες αποζημιώσεις. Κατά την άποψή μου, πρόκειται για νόμιμες δαπάνες. Είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνουμε εξ ονόματος των πολιτών. Επαναλαμβάνω, οι αποζημιώσεις μου για το προσωπικό, το γραφείο, τις μετακινήσεις μου, κ.λπ., προκειμένου να εκπροσωπώ την εκλογική μου περιφέρεια, είναι απολύτως νόμιμες, και δεν χρειάζεται ούτε να απολογούμαι για αυτές ούτε να τις αποκρύπτω. Δεν υπονοώ ότι η ιδιωτικότητα του προσωπικού μου πρέπει να εκτεθεί κατά οιονδήποτε τρόπο: δεν είναι ανάγκη να συμβεί αυτό. Δηλώνω, όμως, με απόλυτη σαφήνεια ότι, έως ότου επιτρέψουμε την ελεύθερη παροχή πληροφοριών σχετικά με τις αποζημιώσεις και τις δαπάνες μας, οι πολίτες θα θεωρούν το Κοινοβούλιο ως όργανο που κηρύττει μεν τη διαφάνεια, αλλά δεν την επιβάλλει στο ίδιο του το Σώμα. Γνωρίζω ότι επιμέρους βουλευτές μπορούν να το κάνουν και δημοσιεύουν πράγματι τις δαπάνες τους στις ιστοσελίδες τους, αλλά ως Κοινοβούλιο έχουμε συλλογική ευθύνη να καταστήσουμε διαθέσιμες τις πληροφορίες. Ακούγομαι ενδεχομένως σαν να ηθικολογώ, αλλά δεν είναι έτσι. Λέω απλώς ότι αυτό θα συμβεί, και θα ήταν προτιμότερο το Κοινοβούλιο να συμβάλει σε αυτό, παρά να αναγκαστεί να το πράξει."@el10
"Señor Presidente, quiero felicitar a la ponente por el informe tan exhaustivo, y al Defensor del Pueblo y a su equipo. El servicio mejora año tras año. Es un trabajo bien hecho. No obstante, cuando uno lee un informe entero y está de acuerdo con su contenido, y luego en la exposición de motivos, ve un párrafo importante que tiene que ver con uno mismo, no lo puede ignorar. A lo que me refiero, por supuesto, es el párrafo donde el Defensor del Pueblo critica al Parlamento porque en 2005 rechazó una petición de información sobre los complementos salariales pagados a los diputados malteses. Por supuesto, el verdadero asunto era que, si esa información se publicaba, entonces se revelaría la información relativa a todas nuestras prestaciones. En lo que a mí respecta, se trata de dinero público, y los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gasta ese dinero. Hemos publicado las cantidades pagadas a los agricultores con la PAC, pero no publicamos nuestras propias dietas de viaje y otras prestaciones. En lo que a mí respecta, son gastos legítimos. Se generan por hacer nuestro trabajo en nombre de los ciudadanos. Una vez más, mis prestaciones para personal, oficina, viajes, etc. para representar a mis electores son totalmente legítimas, y no tengo que disculparme por ellas ni ocultarlas. No estoy insinuando que se comprometa la privacidad de mi equipo de ninguna manera: no tiene por qué. Lo que digo con total claridad es que, hasta que no permitamos la libertad de información sobre nuestras prestaciones y gastos, los ciudadanos verán el Parlamento como un lugar que predica sobre la transparencia pero que no la impone en su propia Cámara. Sé que los diputados pueden publicar, y muchos publican, sus gastos en sus páginas web, pero nosotros, como Parlamento, tenemos la responsabilidad colectiva de poner la información a disposición de los ciudadanos. Quizá suene como si pretendiera presentarme ante ustedes como una autoridad moral, nada más lejos de mis intenciones. Simplemente estoy diciendo que eso pasará y que sería mejor que el Parlamento lo facilitara, en vez de verse presionado para hacerlo."@es21
"Lugupeetud juhataja! Tahan kiita raportööri väga põhjaliku raporti eest ning samuti ombudsmani ja tema personali. Osutatav teenus paraneb iga aastaga. Tubli töö. Kuid, kui pärast raporti läbilugemist ja selle sisuga nõustumist näed seletuskirjas olulist iseendaga seonduvat lõiku, siis ei saa sellest mööda vaadata. Loomulikult viitan ma lõigule, milles ombudsman kritiseerib Euroopa Parlamenti selle eest, et 2005. aastal lükkas parlament tagasi teabepäringu Malta parlamendiliikmetele makstud hüvitiste kohta. Muidugi oli tegelikuks probleemiks see, et nõutud teabe avaldamise korral oleks tulnud avaldada andmed meie kõigi hüvitiste kohta. Mina olen seisukohal, et tegemist on rahva rahaga ning rahval on õigus teada, kuidas seda kulutatakse. Me oleme avaldanud põllumajandustootjatele ühise põllumajanduspoliitika raames makstud summad, ometi ei avalda me oma sõidukulusid ega muid hüvitisi. Minu meelest on tegemist õiguspäraste kuludega, mis on tekkinud kodanike nimel tehtava töö käigus. Kordan veel kord: minu personali-, kantselei-, sõidu- ja muude kulude hüvitised, mis on makstud selleks, et ma saaks oma valijaid esindada, on täiesti seaduslikud ning ma ei pea nende pärast vabandama ega neid varjama. Ma ei väida, et minu personali eraelu puutumatus tuleks kuidagi ohtu seada. Seda ei ole vaja teha. Kuid minu väga selge väide on, et seni, kuni me ei võimalda teabevabadust oma hüvitiste ja kulude osas, näevad kodanikud Euroopa Parlamenti kui kohta, kus küll jutlustatakse läbipaistvusest, aga enda suhtes seda ei kohaldata. Ma tean, et üksikud parlamendiliikmed saavad oma kulud avaldada oma veebilehel ja teevadki seda, aga meil siin Euroopa Parlamendis on ühine kohustus see teave avalikustada. Võib-olla kõlab mu jutt väga moraliseerivalt, aga ma ei loe moraali. Ma lihtsalt ütlen, et ühel hetkel see juhtub ja parem oleks, kui Euroopa Parlament ise seda võimaldab, selle asemel, et teda sunnitakse seda tegema."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää hyvin kattavasta mietinnöstä. Kiitän myös oikeusasiamiestä ja hänen henkilökuntaansa. Palvelu paranee vuosi vuodelta. Olette tehneet hyvää työtä. Kun me kuitenkin luemme läpi mietinnön ja olemme samaa mieltä sen sisällöstä ja sitten perusteluissa huomaammekin tärkeän, itseemme liittyvän kappaleen, emme voi sivuuttaa sitä. Viitaan tietenkin kappaleeseen, jossa oikeusasiamies arvostelee parlamenttia siitä, että parlamentti hylkäsi vuonna 2005 tietopyynnön maltalaisille Euroopan parlamentin jäsenille maksetuista korvauksista. Todellinen ongelma on tietenkin siinä, että jos tämä tieto olisi julkistettu, kaikki korvauksiamme koskevat tiedot pitäisi julkistaa. Mielestäni nämä korvaukset maksetaan julkisista varoista ja yleisöllä on oikeus tietää, miten nämä varat käytetään. Olemme julkaisseet viljelijöille YMP:n puitteissa maksettavat määrät, muttemme kuitenkaan julkaise vielä omia matkakulujamme ja muita korvauksiamme. Katson, että nämä ovat perusteltuja kustannuksia. Ne ovat syntyneet tehdessämme työtä kansalaisten hyväksi. Henkilöstöön, toimistoon ja matkustamiseen liittyvät korvaukseni, jotka ovat syntyneet, jotta minä voisin edustaa vaalipiiriäni, ovat täysin perusteltuja, eikä minun tarvitse pahoitella eikä peitellä niitä. En ehdota henkilökuntani yksityisyyden vaarantamista millään tavalla – sitä ei tarvitse vaarantaa. Haluan kuitenkin todeta hyvin selvästi, että ellemme anna vapaasti tietoja korvauksistamme ja kuluistamme, Euroopan parlamentti on kansalaisten silmissä paikka, jossa saarnataan avoimuudesta, muttei noudateta sitä itse. Tiedän, että yksittäiset jäsenet voivat julkistaa ja julkistavatkin menonsa verkkosivuillaan. Meillä on kuitenkin parlamenttina yhteinen vastuu saattaa tiedot kansalaisten saataville. Tämä saattaa kuulostaa siltä, että yritän moralisoida – siitä ei kuitenkaan ole kyse. Sanon vain sen, että näin tapahtuu tulevaisuudessa, ja olisi parempi, että parlamentti edistäisi tätä kuin että se pakotettaisiin siihen."@fi7
"Monsieur le Président, je souhaite féliciter la rapporteure pour son rapport très complet, ainsi que le médiateur et son équipe. Le service qu’ils fournissent s’améliore d’année en année. C’est du bon travail. Mais quand on lit un rapport avec lequel on est d’accord, et qu’on découvre ensuite dans l’exposé des motifs un paragraphe important qui nous concerne, on ne peut pas l’ignorer. Je fais référence bien entendu au paragraphe dans lequel le médiateur reproche au Parlement d’avoir, en 2005, rejeté une demande d’information relative aux indemnités versées à des députés européens maltais. Bien sûr, le vrai problème est que si cette information était révélée, il faudrait aussi publier des informations concernant les indemnités versées à tous les députés. En ce qui me concerne, je pense qu’il s’agit là de fonds publics, et que les citoyens ont le droit de savoir comment cet argent est dépensé. Nous avons publié les montants versés aux agriculteurs au titre de la PAC, mais nous refusons encore de publier nos frais de voyage et autres indemnités. Je pense qu’il s’agit là de coûts légitimes. Ce sont des coûts encourus dans le cadre de notre travail au service des citoyens. De même, les indemnités de personnel, d’aménagement de bureau, de voyage, etc. qui me permettent de représenter mes administrés sont tout à fait légitimes; je n’ai pas à m’en excuser, et je n’ai pas à les cacher. Je ne suggère pas de compromettre la vie privée des membres de mon équipe: il ne faut pas en arriver là. Mais je dis clairement qu’aussi longtemps que nous ne permettrons pas la liberté d’information concernant nos frais et nos indemnités, les citoyens considéreront le Parlement comme une institution qui prêche la transparence mais qui ne se l’applique pas à elle-même. Je sais que les députés peuvent publier leurs frais sur leurs sites Internet, et que certains le font, mais nous avons une responsabilité collective, en tant que Parlement, de rendre ces informations publiques. Je donne peut-être l’impression de prendre une position moraliste; ce n’est pas le cas. Je dis simplement que ce moment arrivera, et qu’il vaudrait mieux que le Parlement le facilite plutôt que d’y être contraint."@fr8
". – Elnök úr! Gratulálni szeretnék az előadónak az igen átfogó jelentéshez; az Ombudsmannak és munkatársainak hasonlóképpen. A szolgálat évről évre javul. Jó munkát végeztek. Ha azonban valaki végigolvassa a jelentést, és egyetért annak tartalmával, majd az összefoglalóban egy vele kapcsolatos hosszú bekezdésre bukkan, azt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Természetesen arra a bekezdésre gondolok, amelyben az Ombudsman bírálja a Parlamentet, amiért az 2005-ben megtagadta a máltai európai parlamenti képviselőknek fizetett juttatásokkal kapcsolatos információk kiadását. A valódi probléma természetesen az volt, hogy ha ez az információ napvilágra kerül, akkor valamennyi juttatásunkról be kell majd számolnunk. Ami engem illet, közpénzről beszélünk, és a közvéleménynek joga van megtudnia, hogyan költjük azt el. A KAP idején a gazdáknak fizetett összegeket közzétettük, saját utazási költségeink és egyéb juttatásaink adatait azonban nem szeretnénk felfedni. Részemről ezek mind jogszerű költségek. A polgárok nevében végzett munkánk során keletkeznek. Ismétlem, a választóim képviseletében kapott alkalmazotti, hivatali, utazási stb. juttatásaim mind teljesen jogszerűek, és nem kívánok értük bocsánatot kérni, és nem kell titkolnom sem ezeket. Nem arra célzok, hogy be kellene avatkozni az alkalmazottaim magánéletébe: erre nincs szükség. Csak annyit mondok nagyon világosan, hogy amíg nem engedélyezzük a juttatásainkkal és kiadásainkkal kapcsolatos információkhoz való hozzáférést, a polgárok úgy tekintenek majd a Parlamentre, mint amely az átláthatóságról prédikál, saját intézményén belül azonban nem alkalmazza azt. Tudom, hogy az egyes képviselők közzétehetik, és néhányan közzé is teszik kiadásaikat saját honlapjukon, ám a Parlamentnek közös felelőssége, hogy ezt az információt elérhetővé tegye. Talán úgy tűnik, hogy erkölcsi fölénnyel beszélek; nem így van. Csak azt mondom, hogy ez elkerülhetetlen, és jobb lenne, ha a Parlament saját akaratából, nem pedig kényszer hatására cselekedne."@hu11
"Signor Presidente, vorrei congratularmi con la relatrice per la sua relazione molto completa e con il Mediatore europeo e i suoi collaboratori. Il servizio migliora ogni anno; davvero un ottimo lavoro. Ad ogni modo, quando si legge una relazione e si concorda con il contenuto, ma le motivazioni comprendono un paragrafo fondamentale che vi interessa direttamente, non si può ignorarlo. Sto facendo naturalmente riferimento al paragrafo in cui il Mediatore europeo critica il Parlamento perché nel 2005, rifiutò una richiesta di accesso alle informazioni riguardanti gli assegni elargiti agli europarlamentari maltesi. Il problema reale era che, accettando la richiesta, si sarebbero dovute rivelare altre informazioni relative agli assegni per tutti gli europarlamentari. Per quanto mi riguarda, si tratta di denaro pubblico e i cittadini hanno il diritto di sapere come queste risorse vengono spese. Abbiamo pubblicato gli importi pagati agli agricoltori nell’ambito della PAC, ma non pubblichiamo ancora le nostre spese di viaggio e altre indennità. Dal mio punto di vista, si tratta spese legittime, legate allo svolgimento del nostro lavoro a nome dei cittadini. Gli assegni per i miei collaboratori, per l’ufficio, per i viaggi, eccetera, sono totalmente legittimi e legate al mio incarico di rappresentanza dei miei elettori, non devo scusarmi e non ho bisogno di nascondere questi costi. Non sto suggerendo di violare la privacy dei miei collaboratori, questo non deve accadere; dico solamente che, se neghiamo le informazioni sui nostri assegni e le nostre spese, i cittadini vedranno il Parlamento come un’istituzione che predica la trasparenza ma non la mette pratica. So che i membri possono pubblicare le proprie spese sul loro sito web personale, e lo fanno, ma noi, come Parlamento abbiamo la responsabilità di rendere queste informazioni accessibili. Posso forse sembrare eccessivamente moralista, ma non è così. Dico semplicemente che questo accesso ci sarà, ed è meglio che il Parlamento lo sostenga piuttosto che vederselo imporre."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau pasveikinti pranešėją parengus labai išsamų pranešimą ir ombudsmeną bei jo darbuotojus. Aptarnavimas gerėja kasmet. Puikiai atliktas darbas. Vis dėlto skaitydamas pranešimą ir sutikdamas su jo turiniu negalėjau nepastebėti svarbios su kiekvienu iš mūsų susijusios dalies aiškinamojoje dalyje. Aš, žinoma, kalbu apie dalį, kurioje ombudsmenas kritikuoja Parlamentą, nes dar 2005 m. jis atmetė prašymą suteikti informaciją apie EP nariams iš Maltos sumokėtas išmokas. Žinoma, tikroji problema buvo ta, kad jeigu tokia informacija būtų paskelbta, reikėtų atskleisti informaciją apie visas mūsų išmokas. Mano nuomone, kalbame apie viešus pinigus ir visuomenė turi teisę žinoti, kaip jie leidžiami. Paskelbėme ūkininkams pagal BŽŪP išmokėtas sumas, tačiau vis dar neskelbiame mūsų kelionių išlaidų ir kitų išmokų. Manau, kad tai teisėtos išlaidos. Jų patiriame piliečių vardu atlikdami savo pareigas. Man skirtos išmokos personalui, biurui, kelionėms ir t. t., kad galėčiau atstovauti savo rinkėjams, yra visiškai teisėtos ir man nereikia dėl jų atsiprašyti ir jų slėpti. Nesiūlau kelti kokio nors pavojaus savo darbuotojų privatumui, to nereikia. Tačiau labai aiškiai sakau, kad, kol neleisime laisvai susipažinti su mūsų išmokomis ir išlaidomis, piliečiai Parlamentą laikys vieta, kurioje skelbiamas skaidrumo principas, nors patys rūmai jo nesilaiko. Žinau, kad pavieniai EP nariai gali ir skelbia savo išlaidas savo interneto svetainėse, tačiau mes, kaip Parlamentas, turime kolektyvinę atsakomybę suteikti informaciją. Galbūt atrodo, kad ginu aukštos moralės įsitikimus. Ne. Aš tik sakau, kad taip bus, ir būtų geriau, kad Parlamentas pats pasirūpintų suteikti informaciją, užuot laukęs, kol bus priverstas tai padaryti."@lt14
"Mr President, I want to congratulate the rapporteur on a very comprehensive report, and the Ombudsman and his staff. The service is improving year on year. A job well done. However, when you read through a report and you agree with its contents and then in the explanatory statement you see a substantial paragraph which relates to yourself, you cannot ignore it. What, of course, I am referring to is the paragraph where the Ombudsman criticises Parliament because, back in 2005, it rejected a request for information about the allowances paid to Maltese MEPs. Of course, the real issue was that, if that information was released, then information regarding all our allowances would have to be revealed. As far as I am concerned, this is public money, and the public have a right to know how it is spent. We have published the amounts paid to farmers under the CAP, yet we are not publishing our own travel expenses and other allowances. As far as I am concerned, they are legitimate costs. They are incurred in doing our job on behalf of citizens. Again, my allowances for staff, for office, for travel etc. in order to represent my constituents are entirely legitimate, and I do not need to apologise for them and I do not need to conceal them. I am not suggesting that the privacy of my staff be compromised in any way: it does not need to be. But I am saying very clearly that, until we allow freedom of information on our allowances and expenses, citizens will see Parliament as a place which preaches transparency but does not enforce it in its own House. I know individual Members can and do publish their expenses on their websites, but we as a Parliament have a collective responsibility to make the information available. Maybe it sounds like I am taking the high moral ground; I am not. I am merely saying it will happen, and it would be better that Parliament facilitate it rather than be pushed to do so."@lv13
"Mr President, I want to congratulate the rapporteur on a very comprehensive report, and the Ombudsman and his staff. The service is improving year on year. A job well done. However, when you read through a report and you agree with its contents and then in the explanatory statement you see a substantial paragraph which relates to yourself, you cannot ignore it. What, of course, I am referring to is the paragraph where the Ombudsman criticises Parliament because, back in 2005, it rejected a request for information about the allowances paid to Maltese MEPs. Of course, the real issue was that, if that information was released, then information regarding all our allowances would have to be revealed. As far as I am concerned, this is public money, and the public have a right to know how it is spent. We have published the amounts paid to farmers under the CAP, yet we are not publishing our own travel expenses and other allowances. As far as I am concerned, they are legitimate costs. They are incurred in doing our job on behalf of citizens. Again, my allowances for staff, for office, for travel etc. in order to represent my constituents are entirely legitimate, and I do not need to apologise for them and I do not need to conceal them. I am not suggesting that the privacy of my staff be compromised in any way: it does not need to be. But I am saying very clearly that, until we allow freedom of information on our allowances and expenses, citizens will see Parliament as a place which preaches transparency but does not enforce it in its own House. I know individual Members can and do publish their expenses on their websites, but we as a Parliament have a collective responsibility to make the information available. Maybe it sounds like I am taking the high moral ground; I am not. I am merely saying it will happen, and it would be better that Parliament facilitate it rather than be pushed to do so."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur lof toezwaaien voor een zeer uitgebreid verslag, alsmede de ombudsman en diens medewerkers. De dienst wordt elk jaar beter. Er is goed werk verricht. Als u echter het verslag leest en instemt met de inhoud en u in de toelichting een lange paragraaf aantreft die over uzelf gaat, dan kunt u die niet negeren. Waarop ik doel is natuurlijk de alinea waarin de ombudsman het Parlement bekritiseert omdat het in 2005 een verzoek om informatie heeft afgewezen over de aan Maltese leden uitgekeerde vergoedingen. Waar het in werkelijkheid om ging was natuurlijk dat als deze informatie was vrijgegeven, er over al onze vergoedingen opening van zaken had moeten worden gegeven. Wat mij betreft gaat het hier om gemeenschapsgeld en heeft de gemeenschap het recht te weten hoe het wordt besteed. Wij hebben de bedragen gepubliceerd die uit hoofde van het GLB aan boeren zijn betaald, maar onze reisdeclaraties en andere vergoedingen maken wij niet openbaar. Wat mij betreft zijn dit legitieme kosten. Ze zijn gemaakt tijdens de uitoefening van ons werk, ten behoeve van onze burgers. Nogmaals, mijn toelagen voor mijn medewerkers, kantoor, reizen, enzovoort, alles om mijn kiezers te vertegenwoordigen, zijn volkomen legitiem. Ik hoef me er niet voor te verontschuldigen en ik hoef ze niet te verbergen. Ik suggereer niet dat de persoonlijke levenssfeer van mijn medewerkers op enigerlei wijze moet worden aangetast: dat is niet nodig. Maar ik zeg heel duidelijk dat zolang wij geen vrijheid van informatie over onze toelagen en uitgaven toestaan, de burgers het Parlement zullen zien als een instelling die transparantie predikt maar niet toepast waar het haarzelf betreft. Ik weet dat afzonderlijke leden hun uitgaven op hun websites kunnen publiceren en dat ze dit ook doen, maar wij als Parlement hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om deze informatie beschikbaar te maken. Misschien klink ik als een moraalridder; dat ben ik niet. Ik zeg in hoofdzaak dat het toch zal gebeuren; en dan is het beter dat het Parlement eraan meewerkt in plaats van dat het ertoe wordt gedwongen."@nl3
"Panie przewodniczący! Chcę pogratulować sprawozdawczyni jej wyczerpującego sprawozdania. Chcę też pogratulować Rzecznikowi Praw Obywatelskich i jego personelowi, którego praca poprawia się z roku na rok. Dobra robota! Kiedy jednak czyta się sprawozdanie i zgadza z jego treścią, a następnie w uzasadnieniu widzi się obszerny akapit, który dotyczy adresata, nie można tego nie zauważyć. Oczywiście odnoszę się do ustępu, w którym Rzecznik Praw Obywatelskich krytykuje Parlament z powodu odrzucenia w 2005 roku wniosku o udzielenie informacji na temat diet wypłacanych maltańskim posłom do PE. Oczywiście naprawdę chodziło o to, że gdyby ujawniono tę informację, wówczas trzeba by było ujawnić informacje dotyczące wszystkich naszych diet. Jeśli o mnie chodzi, opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jak wydawane są środki publiczne. Podaliśmy kwoty wypłacone rolnikom w ramach WPR, ale nie publikujemy naszych własnych kosztów delegacji i innych diet. Moim zdaniem są to koszty uzasadnione, ponoszone w związku z wykonywaniem naszej pracy w imieniu obywateli. Także moje diety związane z personelem, utrzymaniem biura, delegacjami itp. w ramach reprezentowania moich wyborców są w pełni uzasadnione i nie muszę za nie przepraszać ani ich ukrywać. Nie sugeruję tu jakiegokolwiek narażania na szwank prywatności mojego personelu. To nie jest konieczne. Mówię natomiast jasno, że dopóki nie dajemy dostępu do informacji na temat naszych diet i wydatków, obywatele będą postrzegać Parlament jako instytucję, która naucza o przejrzystości, a sama jej nie stosuje. Wiem, że poszczególni posłowie mogą publikować swe wydatki na stronach i że to robią, ale na nas, jako na Parlamencie, spoczywa zbiorowa odpowiedzialność za udostępnianie informacji. Może to brzmi jakbym zaczynał moralizować, ale tak nie jest. Mówię tylko, że informacje te będą udostępniane i lepiej by było, gdyby Parlament to ułatwił, zamiast czekać, aż okoliczności go do tego zmuszą."@pl16
"Senhor Presidente, quero felicitar a relatora por um relatório muito completo, bem como o senhor Provedor de Justiça e a sua equipa. Este serviço melhora de ano para ano. Tem sido um bom trabalho. Contudo, quando lemos um relatório e concordamos com os seus conteúdos e, na exposição de motivos, encontramos um parágrafo importante que nos diz respeito, não o podemos ignorar. Refiro-me, naturalmente, ao parágrafo em que o Provedor de Justiça critica o Parlamento por, em 2005, ter rejeitado um pedido de informação sobre os subsídios pagos aos eurodeputados malteses. Como é evidente, o que estava verdadeiramente em causa era que, se essas informações tivessem sido divulgadas, teriam de ser reveladas todas as informações relativas aos nossos subsídios. Na minha opinião, trata-se de dinheiro público, e os cidadãos têm o direito de saber como é utilizado. Publicámos os montantes pagos a agricultores no âmbito da PAC, mas não divulgamos as nossas próprias despesas de deslocação e outros subsídios. Na minha opinião, são custos legítimos. Decorrem do nosso trabalho em nome dos cidadãos. Mais uma vez, os subsídios que recebo para o meu pessoal, para o gabinete, para deslocações e para outros fins, e que utilizo para representar os meus eleitores, são inteiramente legítimas, e não tenho de pedir desculpa por isso nem tenho de os ocultar. Não estou a sugerir que a privacidade do meu pessoal seja comprometida de alguma forma: não tem de ser. Todavia, estou a afirmar muito claramente que, enquanto não permitirmos liberdade de informação sobre os nossos subsídios e as nossas despesas, os cidadãos vão encarar o Parlamento como um lugar que proclama a transparência mas não a faz cumprir no seu seio. Sei que os deputados, individualmente, podem publicar, e publicam, as suas despesas nos respectivos sítios Web, mas nós, enquanto Parlamento, temos a responsabilidade colectiva de disponibilizar essas informações. Talvez eu pareça estar a assumir uma posição moralista; não é o caso. Estou apenas a referir o que vai acontecer, e seria melhor que o Parlamento facilitasse a divulgação em vez de ser pressionado a fazê-lo."@pt17
"Dle preşedinte, aş dori să felicit raportoarea pentru acest raport foarte cuprinzător, precum şi Ombudsmanul şi personalul său. Serviciul este îmbunătăţit an după an. O treabă bine făcută. Cu toate acestea, atunci când citeşti un raport şi eşti de acord cu conţinutul acestuia, iar apoi în expunerea de motive, vezi un alineat substanţial care are legătură cu tine însuţi, nu îl poţi ignora. Bineînţeles, mă refer la alineatul în care Ombudsmanul critică Parlamentul pentru că, în 2005, a respins o solicitare de informaţii cu privire la indemnizaţiile plătite deputaţilor europeni maltezi. Desigur, adevărata problemă a fost că, dacă acea informaţie ar fi fost furnizată, atunci ar trebui dezvăluite informaţii cu privire la toate indemnizaţiile noastre. În ceea ce mă priveşte, aceştia sunt bani publici, iar publicul are dreptul să ştie cum sunt cheltuiţi. Am publicat sumele plătite fermierilor în cadrul PAC, însă nu publicăm cheltuielile noastre de deplasare şi alte indemnizaţii. Din punctul meu de vedere, acestea sunt costuri legitime. Sunt generate de faptul că ne exercităm activităţile în numele cetăţenilor. Încă o dată, indemnizaţiile pentru personal, pentru birou, pentru deplasări etc. pentru a-mi reprezenta alegătorii sunt complet legitime, şi nu trebuie să îmi cer scuze pentru ele, sau să le ascund. Nu sugerez ca viaţa privată a personalului meu să fie compromisă în vreun fel: nu trebuie să fie. Însă spun foarte clar că, până când nu vom permite libertatea de informare privind indemnizaţiile şi cheltuielile noastre, cetăţenii vor vedea Parlamentul ca pe un loc care predică transparenţa, însă nu o impune în propria-i curte. Ştiu că deputaţii individuali pot şi îşi publică cheltuielile pe site-urile lor, însă noi ca Parlament avem responsabilitatea colectivă de a pune aceste informaţii la dispoziţie. Poate că sună ca şi cum aş juca un model de virtute; nu o fac. Spun doar că se va întâmpla, şi ar fi mai bine ca Parlamentul să faciliteze acest lucru, mai degrabă decât să fie împins să o facă."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcem zablahoželať spravodajkyni ku komplexnej správe a tiež ombudsmanovi a jeho zamestnancom. Táto služba sa z roka na rok zlepšuje. Dobrá práca! Keď však čítate správu a súhlasíte s jej obsahom a potom v dôvodovej správe vidíte dôležitý odsek, ktorý sa týka práve vás, nemôžete to ignorovať. Mám, samozrejme, na mysli odsek, v ktorom ombudsman kritizuje Parlament za to, že v roku 2005 odmietol požiadavku na zverejnenie informácií o príplatkoch vyplatených maltským poslancom. Samozrejme, skutočným problémom bolo, že ak by sme zverejnili túto informáciu, potom by museli byť zverejnené informácie o všetkých našich príplatkoch. Pokiaľ ide o mňa, sú to verejné peniaze a verejnosť má právo vedieť, ako sa míňajú. Zverejnili sme sumy vyplatené poľnohospodárom v rámci SPP, nezverejňujeme však naše vlastné cestovné výdavky a iné príplatky. Čo sa mňa týka, sú to oprávnené náklady. Vyplývajú z vykonávania našej práce v mene občanov. Ešte raz, moje príplatky na zamestnancov, na kanceláriu, na cestovanie atď., ktoré slúžia na zastupovanie mojich voličov, sú úplné oprávnené a nemám potrebu sa za ne ospravedlňovať ani ich skrývať. Nenavrhujem, aby sa nejakým spôsobom ohrozilo súkromie mojich zamestnancov: nemusí to tak byť. Vravím však veľmi jasne, že pokým neumožníme slobodu informácií v súvislosti s našimi príplatkami a výdavkami, občania budú považovať Parlament za miesto, ktoré hlása transparentnosť, ale neuplatňuje ju vo vlastných radoch. Viem, že niektorí poslanci môžu zverejňovať a zverejňujú svoje výdavky na svojich internetových stránkach, my ako Parlament však za sprístupnenie týchto informácií nesieme kolektívnu zodpovednosť. Možno to znie tak, že príliš moralizujem, ale nie je to tak. Hovorím len, že k tomu aj tak dôjde a bolo by lepšie, keby to Parlament sám umožnil, ako by mal byť k tomu donútený."@sk19
"Gospod predsednik, rada bi čestitala poročevalki za zelo izčrpno poročilo ter varuhu človekovih pravic in njegovemu osebju. Storitev se iz leta v leto izboljšuje. Dobro opravljeno delo. Vendar ko prebirate poročilo in se strinjate z njegovo vsebino, potem pa v obrazložitvi vidite bistven odstavek, ki se nanaša na vas, ga ne morete spregledati. Govorim seveda o odstavku, v katerem varuh človekovih pravic kritizira Parlament, ker je leta 2005 zavrnil prošnjo za podatke o nadomestilih, izplačanih malteškim poslancem. Seveda je dejansko šlo za to, da bi bilo treba, če bi se objavili ti podatki, razkriti podatke o vseh naših nadomestilih. Menim, da je to javni denar in da ima javnost pravico vedeti, kako se porablja. Objavili smo zneske, izplačane kmetom v okviru SKP, ne objavljamo pa naših potnih stroškov in drugih nadomestil. Menim, da so to upravičeni stroški. Nastajajo pri delu, ki ga opravljamo v imenu državljanov. Ponovno, moja nadomestila za osebje, pisarno, potovanja itd. za to, da zastopam svoje volivce, so povsem upravičena in ni se mi treba opravičevati zanje in ni mi jih treba prikrivati. Ne predlagam, da se kakor koli ogrozi zasebnost mojega osebja: to ni potrebno. Vendar zelo jasno pravim, da bo Parlament, dokler ne bomo dopustili svobode obveščanja o naših nadomestilih in stroških, pri naših državljanih veljal za mesto, ki pridiga o preglednosti, vendar je v Parlamentu ne uresničuje. Vem, da posamezni poslanci lahko objavijo svoje stroške na svojih spletnih mestih in jih tudi objavljajo, vendar imamo kot Parlament skupno obveznost, da se ti podatki objavijo. Morda se sliši, kot da sem zavzela vzvišeno moralno držo; nisem je. Samo pravim, da se bo to zgodilo, in bilo bi bolje, da bi Parlament to omogočil, kot da bo prisiljen to narediti."@sl20
"Herr talman! Jag gratulerar föredraganden, för ett mycket uttömmande betänkande, och ombudsmannen och hans medarbetare. Tjänsten förbättras för varje år. Ett väl utfört arbete. Men när man läser en rapport och håller med om innehållet och sedan i motiveringen ser ett stort avsnitt som handlar om en själv, så kan man inte ignorera det. Jag syftar förstås på det stycke där ombudsmannen kritiserar parlamentet för att det 2005 avvisade en begäran om information om de bidrag som betalades till parlamentsledamöter från Malta. Det verkliga problemet var förstås att om man släppte den informationen skulle man ha behövt släppa information om alla våra bidrag. Vad mig anbelangar är detta allmänna medel och allmänheten har rätt att veta hur de används. Vi har offentliggjort de belopp som betalas ut till jordbrukare inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, ändå avslöjar vi inte våra egna resekostnader och andra ersättningar. Jag anser att de är berättigade kostnader. De uppstår för att vi utför vårt arbete på medborgarnas vägnar. Mina bidrag till personal, kontor, resor osv. för att företräda mina väljare är alltså helt och hållet berättigade och jag behöver inte be om ursäkt för dem och jag behöver inte dölja dem. Jag föreslår inte att mina anställdas integritet ska hotas på något sätt, det behövs inte. Men jag vill säga klart och tydligt att så länge vi inte tillåter informationsfrihet i fråga om våra ersättningar och utgifter kommer medborgarna att betrakta parlamentet som en inrättning som predikar öppenhet men som inte tillämpar den för egen del. Jag vet att enskilda ledamöter kan offentliggöra sina utgifter på sina webbplatser och faktiskt gör detta, men vi som parlament har ett gemensamt ansvar för att göra informationen tillgänglig. Det kanske låter som om jag sätter mig på höga hästar, men det gör jag inte. Jag säger bara att det kommer att ske och att det vore bättre om parlamentet underlättade det i stället för att tvingas till det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."18,5,20,1,19,14,16,4,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph