Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-11-Speech-3-288"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091111.22.3-288"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich möchte heute an diesem Tag, an dem Václav Havel in diesem Haus über die Freiheit gesprochen hat, die in Osteuropa vor 20 Jahren erkämpft wurde, an all jene aus den Reihen der EPP, die heute hier dafür plädiert haben, dass die Europäische Union Wahlbeobachter nach Honduras schickt, die Frage richten: Was hätten Sie gesagt, wenn vor mehr als 20 Jahren die Europäische Union erklärt hätte, sie schicke Wahlbeobachter zu einer illegitimen Wahl in einem Ihrer Länder? Über das alle gesagt haben, dort gibt es keine Freiheit. Dort gibt es ein Klima der Gewalt. Dort gibt es Unsicherheit. Was hätten Sie damals vor mehr als 20 Jahren gesagt, wenn die EU erklärt hätte: „Ja, wir schicken dorthin Wahlbeobachter, weil das Regime, das jetzt im Amt ist, sagt, das ist in Ordnung.“? Sie hätten alle gesagt, es ist illegitim, dass diese Europäische Union dort Wahlbeobachter hinschickt. Aus diesem Grund, meine Damen und Herren der EPP, verlange ich heute von Ihnen, dass Sie genau dieselben Kriterien anwenden für das, was jetzt in Honduras geschieht. Nämlich keine Wahlbeobachter hinzusenden zu einer illegitimen Wahl! Danke auch an die Kommission, dass sie genau diese Position vertritt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v den, kdy Václav Havel hovořil zde ve sněmovně o svobodě, kterou si před dvaceti lety vybojovala východní Evropa, bych se ráda zeptala všech poslanců skupiny Evropské lidové strany, kteří se dnes zasazovali o to, aby Evropská unie vyslala do Hondurasu volební pozorovatele, co by udělali, kdyby před dvaceti lety Evropská unie prohlásila, že posílá volební pozorovatele sledovat nelegitimní volby v jejich zemi – o níž by všichni říkali, že tam není svoboda a vládne tam atmosféra násilí a nejistoty. Co by před těmi více než dvaceti lety řekli, pokud by EU prohlásila – posíláme k vám volební pozorovatele, neboť podle režimu, který u vás vládne, je to v pořádku? Všichni byste řekli, že je nezákonné, aby tam Evropská unie pozorovatele vyslala. Z toho důvodu vás, dámy a pánové z Evropské lidové strany, dnes žádám, abyste v souvislosti se stávající situací v Hondurasu použili přesně ta samá kritéria. Jinak řečeno, neposílejme volební pozorovatele na nelegitimní volby. Oceňuji, že Komise takové stanovisko zaujala."@cs1
"Hr. formand! På dagen, hvor Václav Havel talte om den frihed, der blev kæmpet for i Østeuropa for 20 år siden, vil jeg gerne spørge alle dem fra Gruppen for Det Europæiske Folkepartis rækker, der i dag har plæderet for, at EU skal sende valgobservatører til Honduras, hvad de ville have gjort, hvis EU for over 20 år siden havde erklæret, at det sendte valgobservatører til at overvåge et ulovligt valg i deres land – hvor alle havde sagt, at der ikke var frihed, men et voldeligt klima og manglende sikkerhed. Hvad ville De have sagt, hvis EU for mere end 20 år siden havde erklæret, at "ja, vi sender valgobservatører, fordi det nuværende regime siger, at det er i orden"? De ville alle have sagt, at det er illegitimt af EU at sende valgobservatører. Derfor vil jeg bede Dem om at bruge præcis de samme kriterier i forhold til de aktuelle begivenheder i Honduras. Lad med andre ord være med at udsende valgobservatører til et ulovligt valg. Jeg er taknemmelig over, at Kommissionen har netop denne holdning."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, την ημέρα που ο Václav Havel μίλησε σε αυτό το Κοινοβούλιο για την ελευθερία που αποκτήθηκε πριν από 20 χρόνια στην Ανατολική Ευρώπη, θα ήθελα να ρωτήσω τους βουλευτές της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που υποστήριξαν σήμερα την αποστολή παρατηρητών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι θα έκαναν, αν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωνε ότι θα έστελνε εκλογικούς παρατηρητές για να παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή παράνομων εκλογών στη χώρα τους – όπου όπως όλοι λέγανε, δεν υπήρχε ελευθερία παρά μόνο κλίμα βίας, και ότι υπήρχε έλλειψη ασφάλειας. Τι θα λέγατε τότε, πριν από 20 και πλέον χρόνια, αν η ΕΕ είχε δηλώσει «ναι, στέλνουμε εκλογικούς παρατηρητές εκεί επειδή το καθεστώς που βρίσκεται στην εξουσία λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα»; Θα λέγατε όλοι ότι θα ήταν παράνομο να στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση εκλογικούς παρατηρητές εκεί. Για τον λόγο αυτόν, κυρίες και κύριοι του ΕΛΚ, ζητώ από εσάς σήμερα να χρησιμοποιήσετε ακριβώς τα ίδια κριτήρια για τα σημερινά τεκταινόμενα στην Ονδούρα. Με άλλα λόγια, μην στείλετε εκεί εκλογικούς παρατηρητές για μια παράνομη εκλογική διαδικασία. Είμαι ευγνώμων προς την Επιτροπή για το ότι τήρησε ακριβώς αυτήν τη στάση."@el10
"Mr President, on the day on which Václav Havel spoke in this House about the freedom that was fought for 20 years ago in Eastern Europe, I would like to ask all of those from the ranks of the Group of the European People’s Party who have pleaded today for the European Union to send election observers to Honduras what they would have done if, more than 20 years ago, the European Union had declared that it was sending election observers to monitor an illegitimate election in their country – where everyone had said there was no freedom and a climate of violence, and that there was a lack of security. What would you have said then, more than 20 years ago, if the EU had declared, ‘yes, we are sending election observers there because the regime currently in office says that is alright’? You would all have said that it is unlawful for the European Union to send election observers there. For that reason, ladies and gentlemen of the EPP, I ask you today to use precisely the same criteria in respect of what is currently happening in Honduras. In other words, do not send election observers there for an illegitimate election. I am grateful to the Commission for taking precisely this position."@en4
"Señor Presidente, hoy, en el día en que Václav Havel ha hablado a este Parlamento de la libertad por la que se luchó hace veinte años en Europa del Este, quisiera preguntarles a los miembros del Partido Popular Europeo, que con tanto afán han insistido en que la Unión Europea envíe a sus observadores a Honduras, qué habrían hecho si, hace ya más de veinte años, la Unión Europea hubiera declarado que iba a enviar observadores electorales a unas elecciones ilegítimas que se celebrasen en su país, un país en el que según la mayoría no habría libertad e imperase la violencia y la inseguridad. ¿Qué habrían dicho si, hace ya más de veinte años, la Unión Europea hubiese declarado: «Sí, vamos a mandar observadores porque el gobierno en el poder dice que está de acuerdo»? Les habrían dicho que la Unión Europea no tiene legitimidad para mandar observadores electorales a su país. Por eso, Señorías del PPE, les pido hoy que se guíen por los mismos criterios en cuanto a la situación en Honduras. Es decir, que no envíen observadores electorales a unas elecciones ilegítimas. Quisiera agradecer a la Comisión que haya adoptado esta misma posición."@es21
"Austatud juhataja! Päeval, mil Václav Havel rääkis siin ülemkojas 20 aastat tagasi Ida-Euroopas saavutatud vabadustest, tahaksin ma küsida kõigilt neilt Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liikmetelt, kes palusid täna, et Euroopa Liit saadaks oma valimiste vaatlejad Hondurasesse, mida nad oleksid teinud, kui üle 20 aasta tagasi oleks Euroopa Liit kuulutanud, et saadab vaatlejad jälgima seadusevastaseid valimisi nende riigis, millest igaüks ütles, et seal polnud vabadust ja valitses vägivald ning puudus igasugune turvalisus. Mida oleksite öelnud siis, kui rohkem kui 20 aastat tagasi oleks EL öelnud: „Jah, me saadame sinna valimistele vaatlejad, kuna praegu võimul olev režiim ütleb, et kõik on korras”? Oleksite kõik öelnud, et see on seadusevastane, kui Euroopa Liit sinna oma vaatlejad saadab. Samal põhjusel, austatud kolleegid EPP fraktsioonist, palun ma teil võtta täna aluseks täpselt samad kriteeriumid seoses sellega, mis hetkel Hondurases toimub. Teisisõnu, ärge saatke vaatlejaid sealsetele seadusevastastele valimistele! Olen väga tänulik komisjonile just sellise seisukoha võtmise eest."@et5
"− Arvoisa puhemies, päivänä, jolloin Václav Havel puhui tässä parlamentissa vapaudesta, josta taisteltiin 20 vuotta sitten Itä-Euroopassa, haluaisin kysyä kaikilta niiltä Euroopan kansanpuolueen ryhmään kuuluvilta, jotka ovat tänään pyytäneet Euroopan unionia lähettämään vaalitarkkailijoita Hondurasiin, mitä he olisivat tehneet, jos yli 20 vuotta sitten Euroopan unioni olisi ilmoittanut lähettävänsä vaalitarkkailijoita seuraamaan laittomia vaaleja heidän maassaan − kun kaikki olisivat sanoneet, että siellä ei ole vapautta, vaan väkivallan ilmapiiri ja että siellä ei ole turvallista. Mitä olisitte sanoneet silloin, yli 20 vuotta sitten, jos EU olisi ilmoittanut: "kyllä, me lähetämme vaalitarkkailijoita sinne, koska tällä hetkellä virassa oleva hallinto sanoo, että se käy". Te kaikki olisitte sanoneet, että Euroopan unionin on laitonta lähettää sinne vaalitarkkailijoita. Sen takia, hyvät kollegat PPE-ryhmästä, pyydän teitä käyttämään tänään tarkalleen samoja perusteita siihen, mitä tällä hetkellä tapahtuu Hondurasissa. Toisin sanoen, älkää lähettäkö vaalitarkkailijoita laittomiin vaaleihin. Olen kiitollinen komissiolle, että se on omaksunut juuri tämän kannan."@fi7
"Monsieur le Président, en ce jour où Václav Havel s’est exprimé au sein de cette Assemblée sur la lutte pour la liberté il y a 20 ans en Europe de l’Est, je voudrais demander à tous les députés des rangs du Parti populaire européen qui ont plaidé aujourd’hui pour que l’Union européenne envoie des observateurs électoraux au Honduras, ce qu’ils auraient fait si, il y a plus de 20 ans, l’Union européenne avait décidé d’envoyer des observateurs électoraux pour surveiller des élections illégitimes dans leur pays − où, de l’avis général, il n’y avait pas de liberté et où régnait un climat de violence et d’insécurité. Qu’auraient-ils dit alors, il y a plus de 20 ans, si l’UE avait déclaré «oui, nous envoyons des observateurs électoraux car le régime actuellement en place dit que tout va bien»? Vous auriez tous dit qu’il aurait été illégitime pour l’Union européenne d’y envoyer des observateurs électoraux. Pour cette raison, chers collègues du PPE, je vous demande aujourd’hui d’appliquer exactement les mêmes critères à ce qu’il se passe actuellement au Honduras. Autrement dit, n’y envoyez pas d’observateurs électoraux pour des élections illégitimes. Je remercie la Commission d’adopter exactement cette position."@fr8
". Elnök úr, a mai napon, amikor Václav Havel beszélt itt a Parlamentben a szabadságról, amelyért Kelet-Európában 20 évvel ezelőtt harcoltak, szeretném megkérdezni az Európai Néppárt képviselőit, akik kiállnak amellett, hogy az Európai Unió választási megfigyelőket küldjön Hondurasba, hogy mit tettek volna, ha akkor, több mint 20 éve, az Európai Unió kijelentette volna, hogy választási megfigyelőket küld a hazájukba – amelyről mindenki tudta, hogy nem szabad, nem biztonságos, és az erőszak légköre uralja – a törvénytelen választások megfigyelésére. Mit szóltak volna hozzá, ha akkor, több mint 20 éve, az EU kijelentette volna, hogy „igen, választási megfigyelőket küldünk oda, mert a jelenleg hatalmon lévő kormány azt mondja, hogy rendben van”? Mindannyian azt mondták volna, hogy nem jogszerű, hogy az Európai Unió választási megfigyelőket küld oda. Ezért arra kérem az Európai Néppárt képviselőit, hogy ma is ugyanezt a kritériumot alkalmazzák a jelenlegi hondurasi eseményekkel kapcsolatban. Azaz ne küldjenek választási megfigyelőket egy törvénytelen választásra. Köszönöm a Bizottságnak is, hogy pontosan ezt az álláspontot képviseli."@hu11
"Signor Presidente, nel giorno in cui il presidente Havel si è rivolto a quest’Assemblea parlando della libertà per cui si è combattuto 20 anni fa in Europa orientale, vorrei chiedere a tutti coloro che appartengono alle fila del Partito Popolare Europeo – che oggi hanno chiesto all’Unione europea di inviare osservatori elettorali in Honduras – come avrebbero reagito se più di 20 anni fa l’Unione europea avesse manifestato l’intenzione di inviare osservatori elettorali per monitorare elezioni illegittime nel loro paese – quando tutti sostenevano che non vi fosse libertà e che regnasse un clima di violenza e la totale assenza di sicurezza. Che cosa avreste detto, più di 20 anni fa, se l’UE avesse dichiarato, “Sì, invieremo degli osservatori elettorali perché il regime in carica sostiene che si possa fare”? Avreste detto tutti che l’Unione europea avrebbe commesso un atto illegittimo inviando osservatori elettorali in tali paesi. Per tale ragione, onorevoli colleghi del PPE, oggi vi chiederei di applicare i medesimi criteri rispetto a quanto sta accadendo in Honduras. In altre parole, evitiamo di inviare osservatori elettorali per votazioni illegittime. Sono grata alla Commissione per aver assunto la medesima posizione."@it12
"Pone pirmininke, kaip ir tą dieną, kai Václav Havel kalbėjo šiuose rūmuose apie laisvę, už kurią buvo kovojama prieš dvidešimt metų Rytų Europoje, šiandien norėčiau pasiteirauti visų Europos liaudies partijos frakcijos narių, kurie šiandien prašė Europos Sąjungos siųsti rinkimų stebėtojus į Hondūrą, ką jie būtų darę, jeigu daugiau nei prieš dvidešimt metų Europos Sąjunga būtų pareiškusi siunčianti rinkimų stebėtojus stebėti neteisėtų rinkimų jų šalyje – ten, kur nebuvo laisvės, kerojo smurtas ir nesaugumas? Ką būtumėte pasakę tada, daugiau nei prieš dvidešimt metų, jeigu ES būtų pareiškusi: „Taip, siunčiame rinkimų stebėtojus, nes šio režimo vadovai tam neprieštarauja“? Visi būtumėte pasakę, kad Europos Sąjunga elgiasi neteisėtai, siųsdama rinkimų stebėtojus. Todėl, PPE frakcijos ponios ir ponai, prašau šiandien naudoti tuos pačius kriterijus vertinant šiuometinius įvykius Hondūre. Kitaip tariant, nesiųsti rinkimų stebėtojų neteisėtiems rinkimams stebėti. Dėkoju Komisijai už tai, kad ji laikosi būtent šios pozicijos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šodien, kad šeit, Parlamentā, pieminēja brīvību, par kuru Austrumeiropa cīnījās pirms 20 gadiem, es vēlos jautāt visiem tiem Eiropas Tautas partijas grupas locekļiem, kas šodien aicināja Eiropas Savienību nosūtīt vēlēšanu novērotājus uz Hondurasu, kāda būtu bijusi viņu nostāja, ja Eiropas Savienība pirms vairāk nekā 20 gadiem būtu paziņojusi, ka sūtīs vēlēšanu novērotājus pārraudzīt nelikumīgas vēlēšanas viņu valstī situācijā, kad visi atzīst, ka šajā valstī nepastāv brīvība, valda vardarbība un nav nodrošināta drošība. Ko jūs būtu teikuši toreiz, pirms vairāk nekā 20 gadiem, ja ES būtu paziņojusi: „Jā, mēs sūtīsim vēlēšanu novērotājus uz šo valsti, jo pie varas esošie spēki apgalvo, ka viss ir kārtībā”? Jūs visi būtu teikuši, ka Eiropas Savienība rīkojas pretlikumīgi, sūtot vēlēšanu novērotājus uz šo valsti. Tāpēc, PPE grupas dāmas un kungi, es šodien aicinu jūs attiecībā uz pašreizējo situāciju Hondurasā izmantot tieši tos pašus kritērijus. Proti, es aicinu jūs nesūtīt vēlēšanu novēlētājus uz nelegālām vēlēšanām. Es pateicos Komisijai, ka tā atbalsta tieši šo nostāju."@lv13
"Herr Präsident! Ich möchte heute an diesem Tag, an dem Václav Havel in diesem Haus über die Freiheit gesprochen hat, die in Osteuropa vor 20 Jahren erkämpft wurde, an all jene aus den Reihen der EPP, die heute hier dafür plädiert haben, dass die Europäische Union Wahlbeobachter nach Honduras schickt, die Frage richten: Was hätten Sie gesagt, wenn vor mehr als 20 Jahren die Europäische Union erklärt hätte, sie schicke Wahlbeobachter zu einer illegitimen Wahl in einem Ihrer Länder? Über das alle gesagt haben, dort gibt es keine Freiheit. Dort gibt es ein Klima der Gewalt. Dort gibt es Unsicherheit. Was hätten Sie damals vor mehr als 20 Jahren gesagt, wenn die EU erklärt hätte: „Ja, wir schicken dorthin Wahlbeobachter, weil das Regime, das jetzt im Amt ist, sagt, das ist in Ordnung.“? Sie hätten alle gesagt, es ist illegitim, dass diese Europäische Union dort Wahlbeobachter hinschickt. Aus diesem Grund, meine Damen und Herren der EPP, verlange ich heute von Ihnen, dass Sie genau dieselben Kriterien anwenden für das, was jetzt in Honduras geschieht. Nämlich keine Wahlbeobachter hinzusenden zu einer illegitimen Wahl! Danke auch an die Kommission, dass sie genau diese Position vertritt."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, op de dag waarop Václav Havel hier in het Parlement over de vrijheid heeft gesproken die twintig jaar geleden in Oost-Europa is bevochten, wil ik iedereen van de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) die er vandaag voor heeft gepleit dat de Europese Unie verkiezingswaarnemers naar Honduras stuurt, de volgende vraag stellen: wat zou u hebben gezegd als de Europese Unie meer dan twintig jaar geleden zou hebben verklaard dat ze verkiezingswaarnemers naar onrechtmatige verkiezingen in uw land zou sturen - waarvan iedereen had gezegd dat daar geen vrijheid was, dat daar een klimaat van geweld heerste en dat daar sprake was van een gebrek aan veiligheid. Wat zou u toen, meer dan twintig jaar geleden hebben gezegd als de Europese Unie had verklaard: "Ja, daar sturen we verkiezingswaarnemers naartoe omdat het regime dat nu aan de macht is, zegt dat dit in orde is"? U zou allemaal hebben gezegd dat het onrechtmatig is dat de Europese Unie daar verkiezingswaarnemers naartoe stuurt. Om die reden, dames en heren van de Europese Volkspartij, vraag ik vandaag van u dat u precies dezelfde criteria toepast voor wat er nu in Honduras gebeurt. Namelijk geen verkiezingswaarnemers naar onrechtmatige verkiezingen sturen. Ik dank de Commissie dat zij precies dit standpunt inneemt."@nl3
"Panie przewodniczący! W dniu, w którym Václav Havel mówił w tej Izbie o wolności, o którą walczono 20 lat temu w Europie Wschodniej, chciałabym zapytać dziś wszystkich zasilających szeregi grupy Europejskiej Partii Ludowej, którzy orędowali dziś za wysłaniem przez Unię Europejską obserwatorów wyborów do Hondurasu, co by uczynili, gdyby ponad 20 lat temu Unia Europejska oświadczyła, że wysyła obserwatorów z zadaniem monitorowania bezprawnych wyborów w ich kraju, gdzie w zgodnej opinii wszystkich nie ma wolności, brakuje bezpieczeństwa i panuje klimat przemocy? Jak by państwo zareagowali, gdyby ponad 20 lat temu UE oświadczyła: „Tak, wysyłamy obserwatorów wyborów, ponieważ urzędujący obecnie reżim twierdzi, że tak jest w porządku” ? Otóż powiedzieliby państwo, że wysyłanie przez Unię Europejską do tego kraju obserwatorów wyborów jest niezgodne z prawem. Dlatego, szanowne panie i panowie posłowie z EPP, proszę was dziś o stosowanie dokładnie tej samej miary wobec aktualnych wydarzeń w Hondurasie. Innymi słowy, proszę nie wysyłać obserwatorów, którzy mieliby monitorować nielegalne wybory. Jestem wdzięczna Komisji za zajęcie takiego właśnie stanowiska w tej sprawie."@pl16
"Senhor Presidente, no dia em que Václav Havel falou nesta Casa sobre a liberdade por que se combateu há 20 anos atrás na Europa Oriental, gostaria de pedir a todos aqueles que militam nas fileiras do Grupo do Partido Popular Europeu e que defenderam, hoje, o envio, pela União Europeia, de observadores eleitorais para Honduras, que me dissessem o que teriam feito se, há mais de 20 anos atrás, a União Europeia tivesse declarado que ia enviar observadores eleitorais para acompanhar uma eleição ilegítima num país, relativamente ao qual todos haviam dito não haver liberdade e nele reinar um clima de violência e falta de segurança. O que teriam V. Exas. dito então, há mais de 20 anos, se a UE tivesse declarado "Sim, vamos enviar observadores eleitorais para esse país porque o regime no poder diz que não há problema"? V. Exas. todos teriam dito que era uma atitude ilegal da União Europeia enviar observadores eleitorais para tal país. Por esta razão, Senhoras e Senhores Deputados do PPE, peço-vos hoje que usem exactamente os mesmos critérios no que diz respeito ao que está a acontecer actualmente nas Honduras. Por outras palavras, não enviar observadores eleitorais para onde há uma eleição ilegítima. Os meus agradecimentos à Comissão por ter adoptado precisamente esta posição."@pt17
"Dle preşedinte, în ziua în care Václav Havel a vorbit în această instituţie despre libertatea obţinută prin luptă acum 20 de ani în Europa de Est, aş dori să îi întreb pe toţi deputaţii din rândurile Grupului PPE care au pledat astăzi pentru trimiterea de către Uniunea Europeană a observatorilor electorali în Honduras, cum ar fi reacţionat dacă Uniunea Europeană ar fi declarat în urmă cu peste 20 de ani că va trimite observatori electorali pentru a monitoriza un scrutin ilegitim într-una dintre ţările lor, pe care toată lumea o descria ca pe o ţară în care nu există libertate, o ţară aflată într-un climat de violenţă, o ţară în care nu există securitate. Ce aţi fi spus atunci, în urmă cu peste 20 de ani, dacă UE ar fi declarat: „Da, vom trimite observatori electorali în ţara respectivă, pentru că actualul regim spune că acest lucru este în regulă”? Aţi fi spus cu toţii că este ilegal ca Uniunea Europeană să trimită observatori electorali acolo. Din acest motiv vă rog, doamnelor şi domnilor din PPE, să utilizaţi astăzi exact aceleaşi criterii pentru ceea ce se întâmplă actualmente în Honduras. Cu alte cuvinte, nu trimiteţi observatori electorali pentru un scrutin ilegal. Îi sunt recunoscătoare Comisiei pentru faptul că a adoptat exact această poziţie."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v tento deň, keď Václav Havel hovoril v tomto Parlamente o slobode, za ktorú sa pred 20 rokmi bojovalo vo východnej Európe, by som sa chcela opýtať všetkých tých z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany, ktorí sa dnes vyslovili za to, aby Európska únia vyslala pozorovateľov do Hondurasu, čo by boli urobili, keby pred vyše 20 rokmi Európska únia bola vyhlásila, že vyšle volebných pozorovateľov, aby monitorovali nelegitímne voľby v ich krajine – keď každý hovoril, že tam nie je sloboda, že vládne klíma násilia a že vládne neistota. Čo by ste boli pred 20 rokmi povedali, keby bola EÚ vyhlásila: „Áno, vyšleme tam volebných pozorovateľov, pretože režim, ktorý je práve pri moci, hovorí, že to je v poriadku?“ Všetci by ste boli povedali, že by bolo nezákonné, aby tam Európska únia vyslala volebných pozorovateľov. Z tohto dôvodu, dámy a páni z EPP, vás dnes žiadam, aby ste presne také isté kritériá uplatnili aj na súčasnú situáciu v Hondurase. Inými slovami, nevysielajte volebných pozorovateľov na nelegitímne voľby. Som vďačná Komisii, že zastáva presne tento postoj."@sk19
"Gospod predsednik, na dan, ko je Václav Havel v tem Parlamentu govoril o svobodi, za katero so se pred 20 leti borili v vzhodni Evropi, bi vse iz vrst skupine Evropske ljudske stranke, ki so danes zagovarjali, naj Evropski parlament v Honduras pošlje opazovalce volitev, vprašala, kaj bi storili, če bi pred več kot 20 leti Evropska unija izjavila, da pošilja opazovalce volitev v njihovo državo, da bi spremljali nezakonite volitve – kjer po besedah vseh ni bilo svobode, kjer je vladalo nasilje in ni bilo varnosti. Kaj bi rekli takrat, pred več kot 20 leti, če bi EU dejala „da, tja bomo poslali opazovalce volitev, ker trenutni vladajoči režim pravi, da je v redu“? Vsi bi rekli, da je nezakonito, da Evropska unija tja pošlje opazovalce. Zato vas, gospe in gospodje iz skupine EPP, danes pozivam, da uporabite enaka merila za to, kar se trenutno dogaja v Hondurasu. Z drugimi besedami, ne pošiljajte tja opazovalcev volitev za nezakonite volitve. Komisiji sem hvaležna, da je zavzela točno takšno stališče."@sl20
"Herr talman! Samma dag som Václav Havel i plenum talar om den frihet som man för 20 år sedan kämpade för i Östeuropa skulle jag vilja fråga alla i Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) som i dag har pläderat för att EU ska skicka valobservatörer till Honduras vad de skulle ha gjort om EU för över 20 år sedan hade förklarat att det skickar valobservatörer för att övervaka ett olagligt val i deras land – där alla konstaterat att det saknades frihet och att klimatet var våldsamt och läget osäkert. Vad skulle ni ha sagt då för över 20 år sedan om EU hade förklarat att ”ja, vi skickar valobservatörer eftersom den sittande regimen säger att det går bra”? Ni skulle alla ha sagt att EU inte hade laglig rätt att skicka valobservatörer. Därför, mina damer och herrar i PPE-gruppen, ber jag er att använda precis samma kriterier när det gäller dagens händelser i Honduras. Med andra ord: skicka inga valobservatörer till ett olagligt val. Jag är glad att kommissionen har antagit just den ståndpunkten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph