Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-11-Speech-3-232"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091111.20.3-232"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, spoštovani podpredsednik Evropske komisije g. Barrot in vsi navzoči. Evropski parlament odločno podpira ukinitev vizumskega režima za vse države Zahodnega Balkana. To je tudi naše glavno sporočilo, ki nas je vodilo med pripravo poročila. Ob tem bi se rada posebej zahvalila poročevalkam v senci, poslankam in poslancem, saj brez njih ne bi mogla doseči takšnega rezultata. Prav tako bi se rada zahvalila Svetu in Komisiji za skupno delo, ki bo gotovo dobra podlaga za prihodnje sodelovanje na tem področju, še posebej po uveljavitvi Lizbonske pogodbe, ko bo Parlament soodločal o vrsti postopkov. Samo zaključim: Evropska unija ima politično odgovornost za končanje procesa vizumske liberalizacije in jutri pričakujem široko podporo v Evropskem parlamentu. Vizumski režim je predolgo izoliral državljane Zahodnega Balkana, ki imajo danes manj pravic, kot so jih imeli v časih nekdanje Jugoslavije do prostega potovanja. Mladi iz držav Zahodnega Balkana danes vedo o Evropi skoraj tako kot o Ameriki, z interneta in s televizije. Ker prihajam iz Slovenije, lahko spomnim, da je prav slovensko predsedstvo v začetku leta 2008, pet let po podpisu Solunske agende, ki prebivalcem Zahodnega Balkana zagotavlja jasno evropsko perspektivo, začelo proces liberalizacije vizumskega režima. Z zadovoljstvom pozdravljam predlog Komisije za odpravo vizumov za Makedonijo, Srbijo in Črno goro in še posebej z zadovoljstvom pobudo Slovenije, ki so jo države članice odločno podprle, da državljani teh držav lahko začnejo svobodno potovati v države schengenskega območja z 19. decembrom. 1. januar 2010 bi predstavljal logistično težavo, saj mnogo državljanov teh držav prav v času novoletnih, božičnih počitnic potuje na obisk k sorodnikom, ki živijo v državah članicah. Odprava vizumov bo močno prispevala k in koristila regionalnemu sodelovanju in premagovanju etničnih delitev, graditvi kulturnih, socialnih, gospodarskih in političnih mostov. Spoštovane kolegice in kolegi, odprava vizumov za tri države je zelo dober korak v pravo smer. Vseeno pa bi bilo treba državam, in to bi posebej rada opozorila, ki so bile izpuščene iz okvira oprostitve vizumov, dovoliti, da se temu pridružijo takoj, ko bo to mogoče, ko bodo za to pripravljene. Govorim seveda o Bosni in Hercegovini in Albaniji. Ne smemo dopustiti, da ostajajo še bolj izolirane, da bodo postale še bolj izolirane, ko bodo njihove sosede uživale možnost nemotenega potovanja v Evropsko unijo. Seveda morajo biti za to pripravljene. Ne gre za nikakršno zniževanje kriterijev. Državljanom obeh držav želimo poslati jasno politično sporočilo. Čakamo vas, spodbuditi morate svoje vlade, da napravijo svoje naloge, mi pa bomo storili vse, da ne bo odlogov, ki bi jih povzročil proces odločanja v Evropski uniji. Lahko rečem, da je tak pristop dobil zelo široko podporo v dveh odborih, tako v zunanjepolitičnem odboru kot v mojem matičnem odboru za državljanske svoboščine, notranje zadeve in pravosodje. Dodala bi še, da bom jutri po glasovanju prosila za besedo in predstavila še posebno politično izjavo, skupno izjavo Parlamenta in Sveta Evropske unije, ki odločno podpira odpravo vizumov za vse države Zahodnega Balkana. V njej, o kateri bomo jutri prav tako ločeno glasovali, pozdravljamo na eni strani datum odprave vizumov za Makedonijo, Srbijo in Črno goro z 19. decembrom, obenem pa Evropsko komisijo pozivamo k čimprejšnji pripravi predloga za odpravo vizumov tudi za Bosno in Hercegovino in Albanijo, ko bosta državi izpolnili pogoje. Sami pa se zavezujemo, da bomo predlog obravnavali po hitrem postopku. Želela bi, da bi bil jasen, še jasnejši datum odprave vizumov za Bosno in Hercegovino in Albanijo, vendar se zavedam zahtevnosti postopkov in upam, da je realistično mogoče pričakovati odpravo vizumov že poleti. Samo še zaključek bi prosila. Ne smemo pozabiti tudi na Kosovo, da ne bo ostal črna luknja na zemljevidu ..."@sl20
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, pane Barrote, vážení přítomní, Evropský parlament jednoznačně podporuje zrušení vízového režimu pro všechny země západního Balkánu. To je rovněž klíčová myšlenka, kterou jsme se řídili při přípravě této zprávy. Ráda bych poděkovala za podporu zejména stínovým zpravodajům a poslancům Parlamentu, neboť bez jejich podpory bych takového výsledku nemohla dosáhnout. Stejně tak bych chtěla poděkovat Radě a Komisi za jejich spolupráci, která se stane pevným základem budoucí spolupráce v této oblasti, zejména po ratifikaci Lisabonské smlouvy, protože ta Parlamentu umožní, aby mohl přijmout nezbytná opatření postupem spolurozhodování. Dovolte mi říci jen několik slov závěrem. Evropská unie nese politickou zodpovědnost za dokončení procesu uvolnění vízového režimu a zítra očekávám v tomto směru širokou podporu Parlamentu. Občané západního Balkánu byli vízovým režimem izolováni opravdu velmi dlouho. Mají v současnosti méně práv, co se týče svobody cestování, než měli v dobách bývalé Jugoslávie. Mladí lidé ze zemí západního Balkánu se dozvídají o životě v Evropě, a koneckonců i v Americe, jen z internetu a televize. Pocházím ze Slovinska a mohu prohlásit, že právě slovinské předsednictví dalo na počátku roku 2008, pět let po podepsání soluňské agendy, která zaručuje jednoznačnou evropskou perspektivu pro obyvatele západního Balkánu, podnět k zahájení procesu uvolňování vízového režimu. S radostí vítám návrh Komise na zrušení vízové povinnosti pro Makedonii, Srbsko a Černou Horu, a především vítám iniciativu Slovinska, která si získala velkou podporu členských států a díky níž mohou občané těchto zemí začít od 19. prosince volně cestovat do zemí schengenského prostoru. Pokud by tomu tak bylo až od 1. ledna 2010, přineslo by to logistické problémy, neboť právě v období Vánoc a Nového roku chtějí mnozí občané těchto zemí navštívit své příbuzné žijící v členských státech. Zrušení víz přispěje mimořádnou měrou k procesu regionální spolupráce a překonání etnických rozdílů a bude rovněž pomáhat při navazování vztahů v kulturní, sociální, hospodářské a politické oblasti. Dámy a pánové, zrušení víz pro tyto tři země, které jsem zmínila, je velmi pozitivním krokem správným směrem. Chci však poukázat na to, že zemím, které nebyly do rámce pro zrušení vízové povinnosti zahrnuty, by mělo být umožněno, aby se k nám připojily co nejdříve, či lépe řečeno jakmile budou připraveny. Mám samozřejmě na mysli Bosnu a Hercegovinu a Albánii. Nemůžeme dovolit, aby se staly ještě izolovanějšími v době, kdy země, které s nimi sousedí, využívají možnosti neomezeného cestování do zemí Evropské unie. Jistěže musí být na zrušení víz připraveny – a já zde rozhodně nechci naznačovat, že musíme snížit naše kritéria. Chceme ale vyslat občanům Bosny a Hercegoviny a Albánie jasné poselství: očekáváme vás – musíte naléhat na svou vládu, aby za sebe splnila podmínky. My na druhé straně učiníme vše, co je v naší moci, abychom zajistili, že v rozhodovacím procesu na straně Evropské unie nedojde k žádným prodlevám. Mohu s jistotou říci, že se tento přístup setkal se širokou podporou dvou výborů – Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, jehož jsem členkou. Dále bych ráda uvedla, že zítra po hlasování požádám o slovo a seznámím vás se zvláštním politickým prohlášením, společným prohlášením Parlamentu a Rady, které významně podporuje zrušení vízové povinnosti pro všechny země západního Balkánu. V tomto prohlášení, o kterém bychom zítra měli hlasovat odděleně, uvítáme skutečnost, že 19. prosince bude zrušena vízová povinnost pro Makedonii, Srbsko a Černou horu, a Evropskou komisi rovněž vyzveme, aby co nejdříve připravila návrh na zrušení vízové povinnosti pro Bosnu a Hercegovinu a Albánii, jakmile tyto země splní příslušná kritéria. My se naopak zavážeme projednat tento návrh zrychleným postupem. Chtěla bych, abychom stanovili jasné datum pro zrušení vízové povinnosti pro Bosnu a Hercegovinu a Albánii, i když jsem si vědoma náročnosti postupů, které jsou s tím spojené. Věřím, že léto 2010 bude pro zrušení vízové povinnosti pro tyto dvě země reálným termínem. Na závěr – neměli bychom zapomínat ani na Kosovo, nechceme-li, aby se stalo černou dírou na mapě..."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer, kommissær Barrot og alle, der deltager her i dag! Europa-Parlamentet støtter på det kraftigste ophævelsen af visumordningen for landene på det vestlige Balkan. Det er også den grundtanke, der har været det centrale i udarbejdelsen af betænkningen. Jeg vil gerne give udtryk for min ros, særlig til skyggeordførerne og medlemmerne af Parlamentet, da jeg uden deres støtte ikke ville have været i stand til at nå frem til dette resultat. Jeg vil også gerne takke Rådet og Kommissionen for deres samarbejde, som vil udgøre et solidt grundlag for fremtidigt samarbejde på dette område, især når Lissabontraktaten er blevet ratificeret, da det vil sætte Parlamentet i stand til at vedtage eventuelle nødvendige foranstaltninger via den fælles beslutningsprocedure. Lad mig blot runde af. EU har et politisk ansvar for at afslutte processen med visumliberalisering, og i morgen forventer jeg bred støtte fra Parlamentet hertil. Borgerne på det vestlige Balkan har alt for længe været isoleret som følge af visumordningen. De har færre rettigheder i dag med hensyn til fri rejse, end de havde i det tidligere Jugoslaviens tid. Det, unge mennesker fra landene på det vestlige Balkan i dag ved om Europa eller USA for den sags skyld, er det, de lærer via internettet og fjernsynet. Da jeg kommer fra Slovenien, kan jeg huske, at det rent faktisk var det slovenske formandskab, der indledte processen med liberalisering af visumordningen i begyndelsen af 2008, fem år efter underskrivelsen af Thessalonikidagsordenen, som garanterer et utvetydigt europæisk perspektiv for befolkningen på det vestlige Balkan. Jeg er glad for at kunne hilse Kommissionens forslag til ophævelse af visumkravet for Makedonien, Serbien og Montenegro velkommen, og jeg er især glad for at hilse Sloveniens initiativ velkommen, som har modtaget stærk støtte fra medlemsstaternes side, og som tillader borgerne fra disse lande at begynde at rejse frit til landene i Schengenområdet fra den 19. december. Den 1. januar 2010 ville have medført logistiske problemer, da jule- og nytårsferieperioden netop er det tidspunkt, hvor mange borgere fra disse lande ønsker at rejse på besøg hos deres slægtninge, som bor i medlemsstaterne. Ophævelsen af visumkravet vil yde et enormt bidrag til den regionale samarbejdsproces og til overvindelsen af de etniske forskelle og vil også bidrage til at bygge kulturelle, sociale, økonomiske og politiske broer. Ophævelsen af visumkravet for de tre lande, jeg har nævnt, er et meget positivt skridt i den rigtige retning. Jeg bør dog påpege, at de lande, der ikke indgår i fjernelsen af visumkravet, bør have lov til at tilslutte sig snarest muligt, eller snarere så snart, de er parate til det. Jeg taler naturligvis om Bosnien-Hercegovina og Albanien. Vi kan ikke tillade, at de bliver endnu mere isolerede på et tidspunkt, hvor nabolandene nyder godt af muligheden for ubegrænset indrejse i EU. De skal naturligvis være parate til ophævelsen af visumkravet, og det er ikke min mening her at antyde, at vi skal slække på vores kriterier. Vi ønsker at sende et klart budskab til borgerne i Bosnien-Hercegovina og Albanien. Vi venter på jer. I skal opfordre jeres regeringer til at opfylde deres del af aftalen. Vi vil til gengæld gøre alt, hvad der står i vores magt, for at sikre, at beslutningstagningen fra EU's side ikke forsinkes. Jeg kan med sikkerhed sige, at denne fremgangsmåde har fået stor støtte fra to udvalg, nemlig Udvalget om Udenrigsanliggender og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er mit overordnede udvalg. Jeg vil også gerne tilføje, at jeg i morgen efter afstemningen vil bede om ordet for at fremsætte en særlig politisk erklæring, en fælles erklæring fra Parlamentet og Rådet, som kraftigt støtter ophævelsen af visumkravet for alle landene på det vestlige Balkan. I denne erklæring, som vi skal stemme separat om i morgen, vil vi både hilse den 19. december velkommen, som den dato, hvor visumkravet vil blive ophævet for Makedonien, Serbien og Montenegro, og opfordre Kommissionen til snarest muligt at udarbejde et forslag om, at visumkravet for Bosnien-Hercegovina og Albanien ophæves, så snart de har opfyldt de relevante kriterier. Vi vil til gengæld behandle dette forslag via en fremskyndet procedure. Jeg ville gerne fastsætte en fast dato for ophævelse af visumkravet for Bosnien-Hercegovina og Albanien, selv om jeg er klar over, hvor krævende procedurerne er. Jeg håber, at sommeren 2010 vil vise sig at være en realistisk dato for ophævelse af visumkravet for disse to lande. Afslutningsvis bør vi heller ikke glemme Kosovo, hvis vi ikke ønsker, at det skal blive et sort hul på landkortet…"@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Barrot und alle hier Anwesenden, das Europäische Parlament unterstützt intensiv die Abschaffung der Visumregelung für alle Länder der westlichen Balkanstaaten. Das war auch die Kernidee, an der wir uns bei der Vorbereitung dieses Berichts orientiert haben. Ich möchte meine Komplimente zum Ausdruck bringen, die insbesondere den Schattenberichterstattern und den Abgeordneten gelten, ohne deren Unterstützung ich niemals dieses Ergebnis erzielt hätte. In ähnlicher Weise möchte ich dem Rat und der Kommission für ihre Bemühungen in der Zusammenarbeit danken, die ein festes Fundament für eine zukünftige Kooperation auf diesem Gebiet sein wird, insbesondere dann, wenn der Vertrag von Lissabon ratifiziert worden ist, da dies es dem Parlament ermöglichen wird, durch das Mitentscheidungsverfahren alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Lassen sie mich so abschließen: Die Europäische Union trägt eine politische Verantwortung für den Abschluss der Visumsliberalisierung, und ich erwarte morgen die breite Unterstützung des Parlaments in dieser Sache. Die Bürgerinnen und Bürger der westlichen Balkanstaaten sind lange genug durch die Visumregelung ausgegrenzt worden. Sie haben heute weniger Rechte, was das freie Reisen angeht, als sie zur Zeiten des früheren Jugoslawiens hatten. Was die jungen Leute aus den Ländern des westlichen Balkans heute über Europa oder Amerika, wenn wir schon dabei sind, wissen, sind die Informationen, die sie aus dem Internet oder dem Fernsehen haben. Da ich aus Slowenien komme, kann ich mich noch daran erinnern, dass es in der Tat der Ratsvorsitz Sloweniens gewesen ist, unter dem Anfang 2008 und damit fünf Jahre nach der Unterzeichnung der Thessaloniki-Agenda, die eine eindeutige europäische Perspektive für die Bevölkerung der westlichen Balkanstaaten gewährleistet, das Verfahren zur Liberalisierung der Visumregelung in Gang gesetzt wurde. Ich bin erfreut darüber, den Vorschlag der Kommission über die Abschaffung der Visumsanforderungen für Mazedonien und Serbien-Montenegro begrüßen zu können, und ich freue mich besonders darüber, die Initiative Sloweniens begrüßen zu können, die eine starke Unterstützung von Seiten der Mitgliedstaaten erfahren hat und die es Bürgern dieser Länder nun erlaubt, vom 19. Dezember an frei in die Länder des Schengen-Gebiets zu reisen. Der 1. Januar 2010 hätte als Datum logistische Probleme nach sich gezogen, da in der Ferienzeit um Weihnachten und Neujahr herum viele Bürger dieser Länder gerne ihre in den Mitgliedstaaten lebenden Angehörigen besuchen möchten. Die Abschaffung der Visumpflicht wird enorm zu dem Prozess der regionalen Zusammenarbeit und der Überwindung ethnischer Teilungen beitragen und wird dabei helfen, kulturelle, gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Brücken zu bauen. Meine Damen und Herren, die Abschaffung der Visumpflicht für die drei von mir genannten Länder ist ein sehr positiver Schritt in die richtige Richtung. Ich sollte jedoch auch betonen, dass es den Ländern, die von diesem Rahmenwerk der Visumsabschaffung ausgenommen sind, so schnell wie möglich gestattet werden sollte, diesem beizutreten, oder vielmehr, sobald sie dazu bereit sind. Ich spreche hierbei natürlich über Bosnien und Herzegowina sowie Albanien. Wir dürfen es nicht zulassen, dass sie noch mehr ausgegrenzt werden, und dass zu einer Zeit, in der ihre Nachbarländer sich der Möglichkeit der unbegrenzten Reisefreiheit in die Europäische Union erfreuen. Sie müssen natürlich für eine Visumsabschaffung bereit sein, und ich meine damit nicht, dass wir diesbezüglich von unseren Kriterien abweichen sollten. Was wir beabsichtigen zu tun, ist, den Bürgern von Bosnien und Herzegowina sowie Albanien eine klare Botschaft zu übermitteln: Wir warten auf euch, ihr müsst Eure Regierungen drängen, ihren Teil der Abmachung zu erfüllen. Und wir werden auf der anderen Seite alles in unserer Macht stehende tun, um sicherzustellen, dass es bei der Entscheidungsfindung auf Seiten der Europäischen Union zu keinen Verzögerungen kommen wird. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass dieser Ansatz die breite Unterstützung von zwei Ausschüssen, dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, der mein ursprünglicher Ausschuss ist, gefunden hat. Ich möchte außerdem hinzufügen, dass ich morgen nach der Abstimmung um das Wort bitten werde, um eine spezielle politische Erklärung, eine gemeinsame Erklärung des Parlaments und des Rates, übermitteln werde, in der die Abschaffung der Visumsanforderungen für alle Länder des westlichen Balkans sehr stark unterstützt wird. In dieser Erklärung, über die wir morgen gesondert abstimmen werden, werden wir sowohl den 19. Dezember als Datum begrüßen, an dem die Visumsanforderungen für Mazedonien sowie Serbien und Montenegro abgeschafft werden, als auch die Europäische Kommission auffordern, schnellstmöglich einen Vorschlag zu erarbeiten, der die Abschaffung der Visumsanforderungen für Bosnien und Herzegowina sowie Albanien vorsieht, sobald sie die entsprechenden Kriterien erfüllt haben. Wir verpflichten uns im Gegenzug dazu, uns mit diesem Vorschlag in einem beschleunigten Verfahren zu befassen. Ich möchte, dass wir uns auf ein bestimmtes Datum für die Visumsabschaffung für Bosnien und Herzegowina sowie Albanien einigen, obwohl ich mir der komplexen Natur der damit verbundenen Verfahren bewusst bin. Ich hoffe, dass sich der Sommer 2010 als ein realistischer Zeitpunkt für die Visumsabschaffung für diese beiden Länder herausstellen wird. Abschließend möchte ich noch Folgendes sagen: Wir sollten auch nicht den Kosovo vergessen, wenn wir verhindern wollen, dass er zu einem blinden Fleck auf der Landkarte wird ..."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Barrot και όλοι εσείς που παρευρίσκεστε εδώ σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει σθεναρά την κατάργηση του καθεστώτος των θεωρήσεων για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτή είναι άλλωστε και η κεντρική ιδέα που μας καθοδηγούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης της έκθεσης. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, ιδίως στους σκιώδεις εισηγητές και βουλευτές του Κοινοβουλίου, καθώς χωρίς τη δική τους στήριξη, δεν θα είχα μπορέσει να καταλήξω σε αυτό το αποτέλεσμα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τις εποικοδομητικές προσπάθειές τους οι οποίες θα θέσουν τα σταθερά θεμέλια της μελλοντικής συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα, ιδίως δε όταν επικυρωθεί και η Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς αυτή παρέχει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει οποιαδήποτε απαραίτητα μέτρα μέσω της διαδικασίας συναπόφασης. Επιτρέψτε μου μόνο να ολοκληρώσω: η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολιτική ευθύνη να ολοκληρώσει τη διαδικασία της ελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων, και αύριο αναμένω την ευρεία στήριξη του Κοινοβουλίου σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων είναι εδώ και πολύ καιρό απομονωμένοι λόγω του καθεστώτος των θεωρήσεων. Σε ό,τι αφορά την ελευθερία των μετακινήσεων, έχουν σήμερα λιγότερα δικαιώματα απ’ όσα είχαν την εποχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Ό,τι ξέρουν οι νέοι των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη ή την Αμερική σήμερα είναι ό,τι μαθαίνουν από το Διαδίκτυο και την τηλεόραση. Δεδομένου ότι προέρχομαι από τη Σλοβενία, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η σλοβενική Προεδρία ήταν ουσιαστικά εκείνη η οποία ξεκίνησε τη διαδικασία της ελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων στις αρχές του 2008, πέντε χρόνια ύστερα από την υπογραφή του Θεματολογίου της Θεσσαλονίκης, η οποία διασφαλίζει μια σαφή ευρωπαϊκή προοπτική για τον πληθυσμό των Δυτικών Βαλκανίων. Εκφράζω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης για τη Μακεδονία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, και ιδίως για την πρωτοβουλία της Σλοβενίας, η οποία έτυχε μεγάλης υποστήριξης από τα κράτη μέλη και η οποία επιτρέπει στους πολίτες των χωρών αυτών να ξεκινήσουν να ταξιδεύουν ελεύθερα στις χώρες του χώρου Σένγκεν από τις 19 Δεκεμβρίου. Η 1η Ιανουαρίου 2010 ενδέχεται να προκαλούσε δυσκολίες στις μετακινήσεις, καθώς την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πολλοί πολίτες αυτών των χωρών επιθυμούν να ταξιδέψουν για να επισκεφθούν τους συγγενείς τους που ζουν στα κράτη μέλη. Η κατάργηση των θεωρήσεων θα συμβάλει σημαντικά στη διαδικασία της περιφερειακής συνεργασίας και στην υπέρβαση των εθνοτικών διαφορών και θα βοηθήσει επίσης στην οικοδόμηση πολιτιστικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών γεφυρών. Κυρίες και κύριοι, η κατάργηση των θεωρήσεων για τις τρεις χώρες που ανέφερα είναι ένα πολύ θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσω ότι οι χώρες που παραλείφθηκαν από το πλαίσιο της κατάργησης των θεωρήσεων θα πρέπει να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτό το συντομότερο δυνατό, ή μάλλον, αμέσως μόλις είναι έτοιμες γι’ αυτό το βήμα. Φυσικά αναφέρομαι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στην Αλβανία. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να απομονωθούν αυτές ακόμα περισσότερο, όταν οι γειτονικές τους χώρες απολαύουν της δυνατότητας των απεριόριστων μετακινήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, πρέπει να προετοιμασθούν για την κατάργηση των θεωρήσεων και δεν υπονοώ εδώ ότι πρέπει να χαμηλώσουμε τα κριτήριά μας. Αυτό που επιθυμούμε είναι να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Αλβανίας. Σας περιμένουμε· πρέπει να προτρέψετε τις κυβερνήσεις σας ώστε να εκπληρώσουν το δικό τους καθήκον. Εμείς από την άλλη θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι αυτή η προσέγγιση έχει την ευρεία στήριξη των δύο επιτροπών, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι και η δική μου επιτροπή. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι αύριο, μετά την ψηφοφορία, θα ζητήσω τον λόγο, προκειμένου να κάνω μια ειδική πολιτική δήλωση, μια κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που υποστηρίζει σθεναρά την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Στη δήλωση αυτή, επί της οποίας θα ψηφίσουμε ξεχωριστά αύριο, θα εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη 19η Δεκεμβρίου, την ημέρα κατά την οποία η υποχρέωση θεώρησης θα καταργηθεί για τη Μακεδονία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο και θα ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί, το συντομότερο δυνατό, πρόταση σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Αλβανία μόλις αυτές εκπληρώσουν τα σχετικά κριτήρια. Εμείς, από την άλλη, θα αναλάβουμε να εξετάσουμε την πρόταση βάσει ταχείας διαδικασίας. Θα ήθελα να ορίσουμε σαφή ημερομηνία για την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης τόσο για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη όσο και για την Αλβανία, αν και γνωρίζω τον απαιτητικό χαρακτήρα των σχετικών διαδικασιών. Εύχομαι το καλοκαίρι του 2010 να αποδειχθεί ρεαλιστική ημερομηνία για την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης και για τις δύο αυτές χώρες. Και για να ολοκληρώσω. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχάσουμε το Κοσσυφοπέδιο, αν δεν θέλουμε να δημιουργηθεί μια μαύρη τρύπα στον χάρτη…"@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, Mr Barrot, and all of you attending here today, the European Parliament firmly supports the abolition of the visa regime for all the countries of the Western Balkans. That is also the core idea that has guided us throughout the preparation of the report. I would like to express my compliments, in particular, to the shadow rapporteurs and members of Parliament, as without their support I would not have been able to achieve this result. Likewise, I would like to thank the Council and the Commission for their collaborative efforts which will form the firm bedrock of future cooperation in this area, especially once the Treaty of Lisbon has been ratified, as that will enable Parliament to adopt any necessary measures through the codecision procedure. Let me just conclude: The European Union has a political responsibility to finalise the process of visa liberalisation and tomorrow, I expect Parliament’s broad support in this regard. The citizens of the Western Balkans have been isolated by the visa regime for far too long. They have fewer rights today, as regards free travel, than they did in the days of the former Yugoslavia. What young people from the countries of the Western Balkans know about Europe, or America for that matter, today is what they learn from the internet and television. As I come from Slovenia, I can recall that it was actually the Slovene Presidency which initiated the process of visa regime liberalisation in early 2008, five years after the signing of the Thessaloniki Agenda, which guarantees an unambiguous European perspective for the population of the Western Balkans. I am pleased to welcome the Commission’s proposal for the abolition of the visa requirement for Macedonia, Serbia and Montenegro, and I am particularly pleased to welcome Slovenia’s initiative, which has received strong support from the Member States and which allows the citizens of these countries to start travelling freely to the countries of the Schengen area from 19 December. 1 January 2010 would have entailed logistical difficulties, as the Christmas and New Year holiday period is exactly the time when many citizens of these countries want to travel to visit their relations living in the Member States. The abolition of visas will make an enormous contribution to the process of regional cooperation and the overcoming of ethnic divisions and will also help to build cultural, social, economic and political bridges. Ladies and gentlemen, the abolition of visas for the three countries I have mentioned is a very positive step in the right direction. However, I should point out that the countries which were omitted from the visa abolition framework should be allowed to join it as soon as possible or, rather, as soon as they are ready to do so. Naturally, I am talking about Bosnia and Herzegovina and Albania. We cannot allow them to become ever more isolated, at a time when their neighbouring countries are enjoying the possibility of unlimited travel into the European Union. Of course, they need to be prepared for visa abolition and I do not mean to suggest here that we need to lower our criteria. What we want to do is to send a clear message to the citizens of Bosnia and Herzegovina and Albania: We are waiting for you; you must urge your governments to fulfil their side of the bargain. We, on the other hand, will do everything in our power to ensure that there are no delays in decision making on the European Union’s side. I can safely say that this approach has met with the broad support of two committees, the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, which is my parent committee. I would also add that, tomorrow after the vote, I will ask for the floor in order to deliver a special political statement, a common statement of Parliament and the Council, which strongly supports the abolition of the visa requirement for all the countries of the Western Balkans. In this statement, on which we shall vote separately tomorrow, we will both welcome 19 December, the date when the visa requirement will be abolished for Macedonia, Serbia and Montenegro, and call on the European Commission to prepare, as soon as possible, a proposal that the visa requirement for Bosnia and Herzegovina and Albania be abolished as soon as they have met the relevant criteria. We, on the other hand, undertake to deal with this proposal under an expedited procedure. I would like us to set a clear date for the abolition of the visa requirement for Bosnia and Herzegovina and Albania, although I am aware of the demanding nature of the procedures involved. I hope that the summer of 2010 will prove to be a realistic date for the abolition of the visa requirement for these two countries. Just to conclude. We should not forget Kosovo, either, if we do not want it to become a black hole on the map ..."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, señor Barrot, y todos los aquí presentes, el Parlamento Europeo apoya firmemente la abolición del sistema de visados para todos los países de los Balcanes Occidentales. Ésa también es la idea principal que nos ha guiado durante la preparación del informe. Quisiera felicitar, en particular, a los ponentes alternativos y a los diputados al Parlamento, pues sin su apoyo no habría podido conseguir este resultado. Del mismo modo, también quisiera mostrar mi agradecimiento al Consejo y a la Comisión por su colaboración, que sentará las bases firmes para la futura cooperación en este ámbito, sobre todo, después de que se haya ratificado el Tratado de Lisboa, pues de esa forma el Parlamento podrá adoptar las medidas necesarias mediante el procedimiento de codecisión. Déjeme terminar: la Unión Europea tiene la responsabilidad política de finalizar el proceso de liberalización del visado y, mañana, espero contar con el amplio respaldo del Parlamento a este respecto. Los ciudadanos de los Balcanes Occidentales se han visto aislados por el sistema de visados durante mucho tiempo. Hoy en día, tienen menos derechos, en lo relativo a la libre circulación, de los que tenían en los días de la antigua Yugoslavia. Lo que los jóvenes de los países de los Balcanes Occidentales saben hoy en día de Europa, o de América a este respecto, es lo que aprenden en Internet o viendo la televisión. Como soy de Eslovenia, puedo recordar que fue realmente la Presidencia eslovena la que puso en marcha el proceso de liberalización del sistema de visados a principios de 2008, cinco años después de firmar el Programa de Salónica, que garantiza una perspectiva europea no ambigua de cara a la población de los Balcanes Occidentales. Me complace que la Comisión haya hecho una propuesta para abolir la obligación de visado para la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia y Montenegro, estoy especialmente encantada con la iniciativa de Eslovenia, que ha recibido un fuerte apoyo por parte de los Estados miembros y que permite a los ciudadanos de estos países empezar a viajar libremente a los países de la Zona Schengen a partir del 19 de diciembre. El 1 de enero de 2010 acarreará dificultades logísticas, pues Navidades y Año Nuevo son exactamente las fechas en la que muchos ciudadanos de estos países quieren viajar para visitar a familiares o amigos que viven en los Estados miembros. La abolición de los visados contribuirá enormemente al proceso de cooperación regional y a superar las divisiones étnicas, y también ayudará a tender puentes políticos, económicos, sociales y culturales. Señorías, la abolición de los visados para los tres países que he mencionado es un paso muy positivo en la dirección adecuada. Sin embargo, tengo que destacar que se debería aceptar a los países que fueron dejados fuera del marco de abolición de los visados en cuanto sea posible o, más bien, cuando estén preparados para ello. Evidentemente, me refiero a Bosnia y Herzegovina, y a Albania. No podemos permitir que lleguen a estar incluso más aislados, en un momento en el que los países vecinos están disfrutando de la posibilidad de viajar de forma ilimitada a la Unión Europea. Por supuesto, tienen que estar preparados para la abolición de los visados y no me refiero a que tengamos que rebajar nuestros criterios. Lo que queremos hacer es transmitir un mensaje claro a los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina y Albania: os estamos esperando; tenéis que instar a vuestros Gobiernos a que cumplan su parte del trato. Nosotros, por otra parte, haremos todo lo que esté en nuestras manos para asegurarnos de que no se experimenten retrasos en las decisiones adoptadas por parte de la Unión Europea. Puedo decir libremente que este enfoque ha contado con el amplio respaldo de dos Comisiones, la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que es la Comisión a la que represento. También quisiera añadir que mañana, después de la votación, pediré el uso de la palabra para ofrecer una declaración política especial, una declaración común del Parlamento y el Consejo, que respalda firmemente la abolición de la obligación de visado para todos los países de los Balcanes Occidentales. En esta declaración, sobre la que también celebraremos una votación independiente mañana, recogerá la fecha del 19 de diciembre, la fecha en la que se abolirá la obligación de visado para la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia y Montenegro, y en la que se hará un llamamiento a la Comisión Europea para que prepare, tan pronto como sea posible, una propuesta para abolir la obligación de visado en el caso de Bosnia y Herzegovina y Albania en cuanto cumplan los requisitos para ello. Nosotros, por otra parte, nos comprometemos a tratar esta propuesta conforme a un procedimiento agilizado. Me gustaría que fijáramos una fecha clara para la abolir la obligación de visado para Bosnia y Herzegovina y Albania, aunque soy consciente de la naturaleza exigente de los procedimientos necesarios. Espero que el verano de 2010 demuestre ser una fecha realista para abolir la obligación de visado en el caso de estos dos últimos países. Para concluir, quisiera decir que tampoco debemos olvidar a Kosovo si queremos que no se convierta en el agujero negro del mapa..."@es21
"Austatud juhataja, head kolleegid, Jacques Barrot ja kõik, kes te täna siin viibite! Euroopa Parlament toetab kindlalt viisarežiimi kaotamist kõigis Lääne-Balkani riikides. See on ka põhiidee, mis on meid juhtinud läbi raporti koostamise. Tahaksin tänada eriti variraportööre ja parlamendiliikmeid, sest ilma nende toeta ei oleks ma suutnud seda tulemust saavutada. Samamoodi tahaksin tänada nõukogu ja komisjoni nende jõupingutuste eest, mis olid kindlaks aluseks tulevasele koostööle selles valdkonnas, eriti kui Lissaboni leping kinnitatakse, sest see võimaldab parlamendil kaasotsustamismenetluse kaudu vajalikud meetmed vastu võtta. Lubage mul lihtsalt kokku võtta: Euroopa Liidul on poliitiline vastutus viia viisavabaduste protsess lõpule ning homme ootan sellele parlamendi tugevat toetust. Lääne-Balkani kodanikud on viisarežiimi tõttu liiga kaua isoleeritud olnud. Neil on praegu vaba reisimisega seoses vähem õigusi kui endise Jugoslaavia aegadel. See, mida noored Lääne-Balkani riikide inimesed Euroopa või Ameerika kohta praegu teavad, tuleb Internetist ja televisioonist. Kuna olen pärit Sloveeniast, mäletan, et see oli tegelikult eesistujariik Sloveenia, kes alustas viisarežiimi kaotamise protsessi 2008. aasta alguses, viis aastat pärast Thessaloniki tegevuskava allkirjastamist, mis tagab ühetähendusliku Euroopa väljavaate Lääne-Balkani rahvale. Mul on hea meel tervitada komisjoni ettepanekut kaotada viisanõue Makedooniast, Serbiast ja Montenegrost ning eriti hea meel tervitada Sloveenia algatust, mis on liikmesriikidelt suurt toetust saanud ja mis võimaldab nende riikide kodanikel alates 19. detsembrist vabalt Schengeni ala riikidesse reisida. 2010. aasta 1. jaanuar oleks toonud kaasa logistilisi raskusi, sest jõulude ja uue aasta alguse puhkuseperiood on täpselt see aeg, mil paljud nende riikide kodanikud tahavad oma liikmesriikides elavaid sugulasi külastada. Viisade kaotamine annab suure panuse regionaalkoostöö ja rahvuslike lõhede ületamise protsessi ning aitab luua ka kultuurilisi, sotsiaalseid, majanduslikke ja poliitilisi sildu. Head kolleegid! Viisade kaotamine mainitud kolmest riigist on väga positiivne samm õiges suunas. Ent tahaksin ära märkida, et riikidel, mis viisade kaotamise raamistikust välja jäeti, tuleks lubada sellega võimalikult kiiret liitumist või pigem isegi kohe, kui nad selleks valmis on. Loomulikult pean ma silmas Bosnia ja Hertsegoviinat ning Albaaniat. Me ei saa lubada, et nad veelgi rohkem isoleeritumaks muutuks ajal, mil nende naaberriikidel on võimalus piiramatult Euroopa Liidus reisida. Loomulikult peavad nad viisade kaotamiseks valmis olema ning ma ei mõtle siin, et peame oma kriteeriume alandama. Tahame Bosnia ja Hertsegoviina ning Albaania kodanikele saata selge sõnumi: ootame teid; peate oma valitsustele peale käima, et nad plaanist oma osa täidaksid. Meie teisest küljest anname kõik tagamaks, et Euroopa Liidu otsuse tegemisel ei oleks mingeid viivitusi. Võin kindlalt öelda, et see lähenemine on saanud tugevat toetust kahelt komisjonilt, välisasjade komisjonilt ning kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjonilt, mis on minu peakomisjon. Lisaksin ka seda, et palun homme pärast hääletust sõna, et anda edasi poliitiline eriavaldus, parlamendi ja nõukogu ühisavaldus, mis toetab tugevalt viisanõude kaotamist kõigist Lääne-Balkani riikidest. Selles avalduses, mille üle me homme eraldi hääletame, tervitame nii 19. detsembrit ehk kuupäeva, mil Makedoonias, Serbias ja Montenegros kaotatakse viisanõue, kui kutsume ka Euroopa Komisjoni üles võimalikult kiiresti koostama ettepanekut, et Bosnia ja Hertsegoviinas ning Albaanias kaotataks viisarežiim kohe, kui nad on vastavad kriteeriumid täitnud. Meie aga tegeleme selle ettepanekuga kiirmenetluse korras. Tahaksin, et määraksime kindla kuupäeva viisanõude kaotamiseks Bosnia ja Hertsegoviinast ning Albaaniast, kuigi olen teadlik seotud toimingute nõudlikust iseloomust. Loodan, et 2010. aasta suvi on nendes kahes riigis viisanõude kaotamiseks realistlik tähtaeg. Kokkuvõtteks, me ei tohi ka Kosovot unustada, kui ei taha, et see muutuks mustaks auguks kaardil..."@et5
"− Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, arvoisa varapuheenjohtaja Barrot ja kaikki täällä tänään olevat, Euroopan parlamentti tukee lujasti viisumijärjestelmän purkamista kaikkien Länsi-Balkanin maiden osalta. Se on myös ydinajatus, joka on ohjannut meitä mietinnön laatimisen aikana. Haluaisin esittää onnitteluni erityisesti varjoesittelijöille ja parlamentin jäsenille, koska ilman heidän tukeaan en olisi pystynyt saavuttamaan tätä lopputulosta. Haluaisin myös kiittää neuvostoa ja komissiota niiden yhteistyöponnistuksista, jotka muodostavat lujan perustan tulevalle yhteistyölle tällä alalla, erityisesti nyt, kun Lissabonin sopimus on ratifioitu, sillä sen avulla parlamentti voi hyväksyä kaikki tarvittavat toimenpiteet yhteispäätösmenettelyssä. Haluaisin vain lopettaa: Euroopan unionilla on poliittinen vastuu viisumivapausmenettelyn saattamisesta loppuun, ja odotan parlamentilta laajaa tukea sille. Länsi-Balkanin maiden kansalaiset on eristetty viisumijärjestelmällä aivan liian kauan. Heillä on nyt vähemmän oikeuksia vapaan matkustuksen osalta kuin heillä oli entisen Jugoslavian aikana. Sen, mitä Länsi-Balkanin maiden nuoriso tällä hetkellä tietää Euroopasta, tai Yhdysvalloista, se on saanut tietoonsa Internetistä ja televisiosta. Koska tulen Sloveniasta, voin muistuttaa, että itse asiassa juuri puheenjohtajavaltio Slovenia käynnisti viisumijärjestelmän vapauttamista koskevan prosessin vuoden 2008 alkupuolella, viisi vuotta sen jälkeen kun Thessalonikin toimintasuunnitelma, jolla taataan yksiselitteiset Euroopan unionin jäsenyysnäkymät Länsi-Balkanin väestölle, oli allekirjoitettu. Olen iloinen, että voin pitää myönteisenä komission ehdotusta Makedonian, Serbian ja Montenegron viisumivaatimusten poistamisesta, ja olen erityisen iloinen siitä, että voin pitää myönteisenä Slovenian aloitetta, joka on saanut vahvaa tukea jäsenvaltioilta ja jonka nojalla kyseisten maiden kansalaiset voivat alkaa matkustaa vapaasti Schengen-alueen jäsenvaltioihin 19. joulukuuta alkaen. Sen aloittaminen 1. tammikuuta 2010 olisi sisältänyt logistisia vaikeuksia, koska joulun ja uuden vuoden lomajakso on juuri se aika, jolloin monet näiden maiden kansalaiset haluavat käydä EU:n jäsenvaltioissa asuvien sukulaistensa luona. Viisumien poistamisella edistetään valtavasti alueellista yhteistyöprosessia ja etnisten jakojen voittamista ja autetaan myös rakentamaan siltoja kulttuurin, yhteiskunnan, talouden ja politiikan aloilla. Hyvät kollegat, viisumien poistaminen näiden kolmen mainitsemani maan osalta on hyvin myönteinen askel oikeaan suuntaan. Haluaisin kuitenkin huomauttaa, että niiden maiden, jotka on jätetty viisumien poistamista koskevien puitteiden ulkopuolelle, pitäisi antaa liittyä niihin mahdollisimman pian tai, mieluummin, heti, kun ne ovat valmiita tekemään niin. Puhun luonnollisesti Bosnia ja Hertsegovinasta ja Albaniasta. Emme voi antaa niiden eristäytyä vielä enemmän, kun niiden naapurimailla on mahdollisuus matkustaa rajoituksetta Euroopan unioniin. Niiden on tietenkin oltava valmiita viisumien poistamiseen, enkä halua tällä vihjata, että meidän pitäisi alentaa vaatimuksiamme. Se, mitä haluamme tehdä, on lähettää selkeä viesti Bosnia ja Hertsegovinan ja Albanian kansalaisille: Odotamme teitä; teidän pitää kehottaa hallituksianne täyttämään oma osansa sopimuksesta. Me puolestamme teemme kaiken voitavamme varmistaaksemme, että Euroopan unionin puolelta päätöksenteko ei viivästy. Voin turvallisesti sanoa, että tämä lähestymistapa on saanut laajaa tukea kahdessa valiokunnassa, ulkoasiainvaliokunnassa ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa, joka on minun emovaliokuntani. Haluaisin myös lisätä, että aion huomenna äänestyksen jälkeen pyytää puheenvuoroa antaakseni erityisen poliittisen julkilausuman, parlamentin ja neuvoston yhteisen julkilausuman, jossa tuetaan lujasti viisumijärjestelmän purkamista kaikkien Länsi-Balkanin maiden osalta. Tässä julkilausumassa, josta aiomme äänestää erikseen huomenna, me molemmat pidämme myönteisenä joulukuun 19. päivää, päivämäärää, jolloin viisumivaatimus poistetaan Makedonialta, Serbialta ja Montenegrolta, ja kehotamme Euroopan komissiota laatimaan mahdollisimman pian ehdotuksen, jonka mukaan viisumivaatimus poistetaan Bosnia ja Hertsegovinalta ja Albanialta heti, kun ne ovat täyttäneet asiaankuuluvat vaatimukset. Me puolestamme sitoudumme käsittelemään tämän ehdotuksen nopeutetussa menettelyssä. Haluaisin, että asettaisimme tarkan päivämäärän Bosnia ja Hertsegovinan ja Albanian viisumivaatimuksen poistamiselle, vaikka olen tietoinen vaadittavien menettelyjen vaativuudesta. Toivon, että kesä 2010 osoittautuisi realistiseksi ajaksi näiden kahden maan viisumivaatimuksen poistamiselle. Lopuksi: Emme saisi unohtaa myöskään Kosovoa, jos emme halua sen muuttuvan mustaksi aukoksi kartalla …"@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Monsieur Barrot, et vous tous ici présents aujourd’hui, le Parlement européen soutient résolument l’abolition du régime des visas pour tous les pays des Balkans occidentaux. C’est aussi l’idée centrale qui nous a guidés tout au long de la préparation de ce rapport. Je voudrais adresser mes compliments tout particulièrement aux rapporteurs fictifs et aux membres du Parlement, puisque j’aurais été bien incapable d’obtenir ce résultat sans leur soutien. De même, je souhaiterais remercier le Conseil et la Commission pour leurs efforts et leur collaboration, qui formeront le socle solide de la coopération future dans ce domaine, en particulier lorsque le traité de Lisbonne aura été ratifié, puisque cela permettra au Parlement d’adopter toutes les mesures nécessaires en passant par la procédure de codécision. Laissez-moi juste conclure: l’Union européenne a la responsabilité politique de conduire le processus de libéralisation des visas à son terme et, demain, j’attends du Parlement un large soutien à cet égard. Les citoyens des Balkans occidentaux ont été isolés bien trop longtemps par le régime des visas. Ils ont aujourd’hui moins de droits, en matière de libre circulation, qu’ils n’en avaient à l’époque de l’ancienne Yougoslavie. Tout ce que les jeunes gens des pays des Balkans occidentaux savent de l’Europe ou de l’Amérique vient de ce qu’ils apprennent sur l’internet et à la télévision. Originaire de Slovénie, je me souviens donc que c’est en fait la Présidence slovène qui a lancé le processus de libéralisation du régime des visas au début de l’année 2008, cinq ans après la signature de l’agenda de Thessalonique, qui garantit sans aucune ambiguïté une perspective européenne à la population des Balkans occidentaux. Je me réjouis de la proposition de la Commission visant à abolir le régime des visas pour la Macédoine, la Serbie et le Monténégro, et je suis particulièrement heureuse de l’initiative slovène, qui a bénéficié d’un soutien sans réserve des États membres et qui permettra aux citoyens de ces pays de voyager librement vers les pays de la zone Schengen à partir du 19 décembre. Le 1 janvier 2010 aurait entraîné des difficultés logistiques, dans la mesure où c’est justement à Noël et pendant les congés de fin d’année que de nombreux citoyens de ces pays veulent visiter leurs relations vivant dans les États membres. L’abolition des visas contribuera énormément au processus de coopération régionale et permettra de surmonter les divisions ethniques; elle aidera aussi à jeter des ponts culturels, sociaux, économiques et politiques. Mesdames et Messieurs, l’abolition des visas pour les trois pays que je viens de nommer constitue un pas très positif dans la bonne direction. Je voudrais pourtant souligner que les pays exclus du régime d’exemption de visa devraient être autorisés à y adhérer dès que possible, c’est-à-dire dès qu’ils seront prêts à le faire. Je parle bien entendu de la Bosnie-et-Herzégovine et de l’Albanie. Nous ne pouvons permettre que les ressortissants de ces deux pays se retrouvent encore plus isolés, dès lors que leurs voisins directs vont profiter de la possibilité de se déplacer sans restriction sur le territoire de l’Union européenne. Ils doivent bien sûr être prêts pour la suppression des visas et mon intention ici n’est pas de suggérer que nous devrions revoir nos critères à la baisse. Ce que nous voulons faire, c’est envoyer un signal clair aux citoyens de Bosnie-et-Herzégovine et d’Albanie. Nous vous attendons, vous devez faire pression sur vos gouvernements pour qu’ils respectent leur part de l’accord. De notre côté, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’il n’y ait aucun retard décisionnel de la part de l’Union européenne. Je puis dire sans crainte de me tromper que cette approche a rencontré un large soutien au sein des deux commissions, la commission des affaires étrangères et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, qui est ma commission principale. Je voudrais aussi ajouter que, demain, après le vote, je demanderai la parole afin de prononcer une déclaration politique spéciale, une déclaration conjointe du Parlement et du Conseil qui soutient sans aucune réserve l’abolition de l’obligation de visa pour tous les pays des Balkans occidentaux. Dans cette déclaration, qui fera l’objet d’un vote séparé demain, nous nous féliciterons du 19 décembre, date à laquelle l’obligation de visa sera abolie pour la Macédoine, la Serbie et le Monténégro, et nous appellerons également la Commission européenne à préparer dès que possible une proposition en vue d’abolir aussi rapidement que possible l’obligation de visa pour la Bosnie-et-Herzégovine et l’Albanie dès que ces pays auront rempli les critères appropriés. Pour notre part, nous nous engageons à traiter cette proposition selon une procédure accélérée. Je voudrais que nous fixions une date claire pour l’abolition du régime des visas pour la Bosnie-et-Herzégovine et l’Albanie, bien que je sois consciente de la nature exigeante des procédures concernées. J’espère que l’été 2010 s’avérera une date réaliste pour l’abolition de l’obligation de visa pour ces deux pays. Juste pour conclure. Nous ne devons pas non plus oublier le Kosovo si nous voulons éviter qu’il devienne un trou noir sur la carte..."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim, Barrot úr és minden tisztelt jelenlévő, az Európai Parlament szilárdan támogatja a nyugat-balkáni országokkal szembeni vízumkényszer eltörlését. A jelentés elkészítése során is ez a gondolat vezérelt bennünket. Különösképpen az árnyékelőadóknak és a Parlament képviselőinek szeretnék köszönetet mondani, hiszen az ő támogatásuk nélkül nem lettem volna képes elérni ezt az eredményt. Hasonlóképpen szeretnék köszönetet mondani a Tanácsnak és a Bizottságnak az együttműködésre tett erőfeszítéseikért, amely az e területen való, jövőbeli együttműködés szilárd alapját fogja képezni – különösen akkor, ha a Lisszaboni Szerződés ratifikálásra kerül, mivel ez lehetővé fogja tenni a Parlament számára, hogy az együttdöntési eljárás során bármely szükséges intézkedést elfogadjon. Hadd mondjam el befejezésül: az Európai Parlament politikai felelősséggel bír a vízumliberalizációs folyamat véghezvitelében, és holnap a Parlament széles körű támogatására számítok ebben a tekintetben. A nyugat-balkáni polgárok a vízumkényszer következtében túlságosan is régóta élnek elszigeteltségben. A kötetlen utazást illetően kevesebb joguk van ma, mint a volt Jugoszlávia idején. Ami azt illeti, a Nyugat-Balkán országainak fiataljai ma csak annyit tudnak Európáról vagy Amerikáról, amit az interneten vagy a televízióban látnak és hallanak. Mivel Szlovéniából jövök, jól emlékszem, hogy éppen a szlovén elnökség kezdeményezte a vízumliberalizációs folyamatot 2008 elején, azaz öt évvel a thesszaloniki cselekvési program aláírását követően, amely program világosan garantálja a Nyugat-Balkán lakossága számára az európai perspektívát. Örömmel üdvözlöm a Bizottságnak Macedónia, Szerbia és Montenegró vízumkötelezettségének eltörlésére irányuló javaslatát, és külön örömmel üdvözlöm Szlovénia kezdeményezését, amelyet a tagállamok is erőteljesen támogatnak, és amely arra irányul, hogy a fent említett országok polgárai december 19-től szabadon utazhassanak a schengeni térség országaiba. A változás 2010. január 1-jei bevezetése logisztikai nehézségeket okozott volna, hiszen a karácsony és az újév éppen az az időszak, amikor ezen országok sok-sok polgára el akar utazni, hogy meglátogassa a tagállamokban élő rokonait. A vízum eltörlése hatalmas előrelépést fog jelenteni a regionális együttműködési folyamatban, illetve az etnikai megosztottság elleni küzdelemben, valamint elő fogja mozdítani a kulturális, társadalmi, gazdasági és politikai hidak kiépülését. Hölgyeim és uraim, az említett három ország számára a vízum eltörlése egy nagyon pozitív lépést jelent a helyes irányba. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy a vízummentesség bevezetéséből kihagyott országoknak is lehetővé kell tenni, hogy amilyen hamar csak lehet, vagyis inkább amint erre készen állnak, csatlakozzanak a vízummentes térséghez. Természetesen Bosznia-Hercegovináról és Albániáról beszélek. Nem hagyhatjuk, hogy ez a két ország még elszigeteltebbé váljék, miközben szomszédaik élvezhetik az Európai Unióba való korlátlan utazás lehetőségét. Természetesen fel kell készülniük a vízum eltörlésére, tehát nem azt akarom mondani, hogy enyhítenünk kellene a kritériumokat. Amit tenni akarunk, az az, hogy világos üzenetet akarunk közvetíteni Bosznia-Hercegovina és Albánia polgárai felé: várunk rátok, sürgetnetek kell a kormányaitokat, hogy teljesítsék kötelezettségeiket. Másfelől mi minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni annak biztosítására, hogy az Európai Unió részéről ne legyen késlekedés a döntéshozatalban. Nyugodtan állíthatom, hogy ez a megközelítés széles körű támogatásra talált mind a Külügyi Bizottságban, mind az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságban, amelynek tagja vagyok. Szeretném hozzátenni azt is, hogy a holnapi szavazás után fel fogom hívni a Parlamentet egy speciális politikai nyilatkozat, a Parlament és a Tanács közös nyilatkozatának létrehozására, amely határozottan támogatja valamennyi nyugat-balkáni ország vízumkötelezettségének eltörlését. Ebben a nyilatkozatban, amelyről holnap külön fogunk szavazni, egyrészt üdvözölni fogjuk december 19-ét, amikor Macedónia, Szerbia és Montenegró vízumkötelezettsége megszűnik, másrészt fel fogjuk szólítani az Európai Bizottságot, hogy minél hamarabb készítsen el egy javaslatot Bosznia-Hercegovina és Albánia vízumkötelezettségének eltörlésére, amennyiben az előírt kritériumokat teljesítették. Másrészről vállaljuk, hogy gyorsított eljárás keretében fogunk foglalkozni ezzel a javaslattal. Jó lenne pontos határidőt kitűznünk Bosznia-Hercegovina és Albánia vízumkötelezettségének eltörlésére, de tartok tőle, hogy az ehhez szükséges eljárások túlságosan bonyolultak. Remélem, hogy 2010 nyara reális időpont lehet e két ország vízumkötelezettségének eltörlésére. Befejezésül: nem szabad megfeledkeznünk Koszovóról sem, ha nem akarjuk, hogy “fekete lyukká” váljon a térképen.."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, Commissario Barrot, signore e signori, il Parlamento europeo sostiene caldamente l’abolizione dei visti per tutti i paesi dei Balcani occidentali, un’idea che ci ha costantemente guidati nel corso della preparazione della relazione. Desidero complimentarmi in modo particolare con i relatori ombra e con gli eurodeputati poiché senza il loro aiuto non sarei stata in grado di ottenere il risultato attuale. Desidero inoltre ringraziare il Consiglio e la Commissione per la loro collaborazione che costituirà il fondamento della futura cooperazione sul tema dopo la ratifica del trattato di Lisbona, un trattato che consentirà al Parlamento di adottare tutte le misure necessarie tramite la procedura di codecisione. Mi consenta di concludere: l’Unione europea ha la responsabilità politica di portare a buon fine il processo di liberalizzazione dei visti e domani conto di ottenere il forte sostegno del Parlamento a questo riguardo. I cittadini dei Balcani occidentali sono rimasti isolati troppo a lungo a causa dell’obbligo di possesso del visto e oggi essi hanno meno diritti, per quanto concerne la libera circolazione, di quanti ne avessero ai tempi della ex Iugoslavia. Ciò che i giovani dei Balcani occidentali sanno dell’Europa o dell’America è quanto apprendono da Internet e dalla televisione. Essendo slovena, ricordo che è stata la presidenza slovena a dare avvio al processo di liberalizzazione dei visti all’inizio del 2008, cinque anni dopo la firma dell’agenda di Salonicco che garantisce una prospettiva europea inequivocabile alla popolazione dei Balcani occidentali. Sono favorevole alla proposta della Commissione di abolire l’obbligo del visto per la Macedonia, la Serbia e il Montenegro e sono particolarmente lieta dell’iniziativa intrapresa dalla Slovenia, che ha ricevuto il forte sostegno degli Stati membri: dal 19 dicembre, la Slovenia consente ai cittadini di questi paesi di viaggiare liberamente nei paesi dell’area Schengen. Il 1° gennaio 2010 avrebbe comportato qualche difficoltà logistica, dato che le vacanze di Natale e Capodanno coincidono con il periodo in cui molti cittadini di questi paesi desiderano andare a trovare i parenti che vivono negli Stati membri. L’abolizione dei visti apporterà un enorme contributo al processo di cooperazione regionale e al superamento delle divisioni etniche, agevolando altresì la costruzione di ponti culturali, sociali, economici e politici. Onorevoli colleghi, l’abolizione dei visti nei tre paesi che ho menzionato è un passo estremamente positivo nella direzione giusta, e desidero sottolineare che ai paesi non inseriti nel programma di abolizione dei visti dovrebbe essere consentito di entrarvi prima possibile o, piuttosto, appena saranno pronti a farlo – parlo naturalmente della Bosnia-Erzegovina e dell’Albania. Non possiamo consentire che questi paesi siano sempre più isolati quando invece i cittadini dei paesi confinanti hanno la possibilità di muoversi illimitatamente nell’Unione europea. Naturalmente dovranno essere preparati all’abolizione dei visti e con ciò non intendo dire che dobbiamo ridimensionare i nostri criteri. Vogliamo mandare un messaggio chiaro ai cittadini della Bosnia-Erzegovina e dell’Albania: vi aspettiamo, ma esortiamo i vostri governi a rispettare la parte dell’accordo di loro competenza. Dal canto nostro, faremo quanto in nostro potere per garantire che non vi siano ritardi nel processo decisionale a livello comunitario. Posso affermare con certezza che questo approccio ha ricevuto il largo consenso di due commissioni, la commissione per gli affari esteri e quella per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, di cui io faccio parte. Desidero anche aggiungere che domani, dopo la votazione, chiederò la parola per fare una dichiarazione politica, una dichiarazione congiunta del Parlamento e del Consiglio a favore dell’abolizione dell’obbligo del visto per tutti i paesi dei Balcani occidentali. In questa dichiarazione, sulla quale domani si terrà una votazione separata, oltre a esprimere il nostro consenso sull’abolizione dell’obbligo del visto a partire dal 19 dicembre per Macedonia, Serbia e Montenegro, chiederemo alla Commissione europea di preparare prima possibile una proposta di abolizione dei visti anche per la Bosnia-Erzegovina e l’Albania non appena i paesi avranno soddisfatto i criteri richiesti. Da parte nostra, ci impegniamo a occuparci della proposta con una procedura accelerata. Vorrei che stabilissimo chiaramente una data per l’abolizione dell’obbligo del visto per la Bosnia-Erzegovina e l’Albania, pur sapendo bene che l’iter necessario è molto impegnativo. Mi auguro che l’estate del 2010 possa essere una data realistica per l’abolizione dell’obbligo del visto per i due paesi. Non dobbiamo infine dimenticare il Kosovo se non vogliamo che esso diventi un buco nero nella carta geografica."@it12
"Ponia pirmininke, ponios ir ponai, pone J. Barrot ir visi dalyvaujantys čia šiandien, Europos Parlamentas tvirtai remia vizų režimo visoms Vakarų Balkanų šalims panaikinimą. Taigi tai – pagrindinė idėja, kuria vadovavomės rengdami pranešimą. Norėčiau ypač padėkoti šešėliniams pranešėjams ir Parlamento nariams, nes be jų pagalbos man nebūtų pavykę pasiekti šio rezultato. Taip pat norėčiau padėkoti Tarybai ir Komisijai už jų bendradarbiavimo pastangas, kurios bus tvirtas tolesnio bendradarbiavimo šioje srityje pagrindas, ypač po Lisabonos sutarties ratifikavimo, nes tai suteiks galimybę Parlamentui tvirtinti visas būtinas priemones taikant bendro sprendimo procedūrą. Leiskite man pabaigti: Europos Sąjunga yra prisiėmusi politinę atsakomybę užbaigti vizų liberalizavimo procesą ir rytoj tikiuosi aiškios Parlamento paramos šiuo klausimu. Vakarų Balkanų piliečiai dėl vizų režimo buvo pernelyg ilgai izoliuojami. Šiandien jie turi mažiau teisių laisvai keliauti, nei turėjo buvusios Jugoslavijos laikais. Tiesą sakant, tai, ką šiandien Vakarų Balkanų šalių jaunimas žino apie Europą arba Ameriką, jis sužino iš interneto ir televizijos. Kadangi esu iš Slovėnijos, galiu priminti, kad būtent pirmininkaujanti Slovėnija 2008 m. pradžioje, po penkerių metų nuo Salonikų darbotvarkės, kuria Vakarų Balkanų žmonėms buvo vienareikšmiškai užtikrinta Europos perspektyva, pasirašymo inicijavo vizų režimo liberalizavimo procesą. Džiaugiuosi Komisijos pasiūlymu dėl vizų režimo Makedonijai, Serbijai ir Juodkalnijai panaikinimo, ir ypač Slovėnijos iniciatyva, kuri susilaukė didelės valstybių narių paramos ir kuria nuo šių metų gruodžio 19 d. šių šalių piliečiams suteikiama galimybė pradėti laisvai keliauti Šengeno zonos šalyse. 2010 m. sausio 1 diena sukeltų logistikos problemų, nes būtent Kalėdų ir Naujųjų metų atostogų laikotarpiu nemažai šių šalių piliečių nori aplankyti savo giminaičius, gyvenančius valstybėse narėse. Vizų panaikinimas labai prisidės prie regionų bendradarbiavimo ir etninių nesutarimų įveikimo, taip pat padės plėtoti kultūrinius, socialinius, ekonominius ir politinius ryšius. Ponios ir ponai, vizų panaikinimas trims mano paminėtoms šalims yra labai teigiamas žingsnis teisinga kryptimi. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad šalims, kurios nebuvo įtrauktos į vizų režimo panaikinimo programą, turėtų būti leista kuo greičiau, tiksliau, kai jos bus tam pasirengusios, prie jos prisijungti. Suprantama, kalbu apie Bosniją ir Hercegoviną bei Albaniją. Negalime leisti, kad jos taptų dar labiau izoliuotos kaimyninių šalių piliečiams naudojantis galimybe keliauti be vizų į Europos Sąjungą. Žinoma, jos turi būti pasirengusios vizų panaikinimui ir neketinu siūlyti švelninti mūsų kriterijų. Norime pasiųsti aiškią žinią Bosnijos ir Hercegovinos bei Albanijos piliečiams: mes jūsų laukiame, o jūs turite paraginti savo vyriausybes įvykdyti jos užduotis. Kita vertus, darysime viską, ką galime, kad užtikrintume, jog sprendimų priėmimas Europos Sąjungoje nebūtų vilkinamas. Galiu drąsiai teigti, kad šis požiūris sulaukė didelės dviejų komitetų: Užsienio reikalų komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, kuriame dirbu, paramos. Taip pat norėčiau pridurti, jog rytoj po balsavimo prašysiu žodžio ir pristatysiu specialų politinį pareiškimą, bendrą Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimą, kuriuo tvirtai remiamas vizų režimo visoms Vakarų Balkanų šalims panaikinimas. Šiame pareiškime, už kurį rytoj balsuosime atskirai, mes džiaugiamės, kad gruodžio 19 d. bus panaikinti vizų reikalavimai Makedonijai, Serbijai ir Juodkalnijai, ir raginame Europos Komisiją kuo greičiau parengti pasiūlymą dėl vizų režimo panaikinimo Bosnijai ir Hercegovinai bei Albanijai, kai jos atitiks tam tikrus kriterijus. Savo ruožtu mes įsipareigojame išnagrinėti šį pasiūlymą skubos tvarka. Norėčiau, kad nustatytume aiškią vizų režimo Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Albanijoje panaikinimo datą, nors suprantu, kad šios procedūros reikalauja daug laiko. Tikiuosi, kad pasitvirtins spėjimas, jog realia vizos reikalavimų šioms dviem šalims panaikinimo data taps 2010 m. vasara. Pabaigoje norėčiau pasakyti štai ką. Neturėtume pamiršti Kosovo, jei nenorime, kad jis taptų juoda skylė žemėlapyje ..."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi kungs un visi šodien klātesošie! Eiropas Parlaments noteikti atbalsta vīzu režīma atcelšanu ar visām Rietumbalkānu valstīm. Tā ir arī pamatideja, kuru mēs ievērojām visā ziņojuma sagatavošanas laikā. Es vēlos izteikt komplimentus it īpaši ēnu referentiem un Parlamenta deputātiem, jo bez viņu atbalsta es nebūtu spējusi panākt tādu rezultātu. Es vēlos pateikties arī Padomei un Komisijai par sadarbības pasākumiem, kas veidos stabilu pamatu turpmākai sadarbībai šajā jomā, īpaši jau tad, kad būs ratificēts Lisabonas līgums, jo tad Parlaments visus vajadzīgos lēmumus varēs pieņemt koplēmuma procedūrā. Ļaujiet man tikai pabeigt! Eiropas Savienība ir politiski atbildīga par vīzu liberalizācijas procesa pabeigšanu, un rīt es ceru sagaidīt vispārēju Parlamenta atbalstu šajā jautājumā. Vīzu režīms ir pārāk ilgi izolējis Rietumbalkānu valstu pilsoņus. Attiecībā uz brīvu ceļošanu viņiem ir mazāk tiesību nekā bijušās Dienvidslāvijas laikā. Par Eiropu vai Ameriku, kas uz to attiecas, Rietumbalkānu valstu jaunieši šodien zina tikai to, ko viņi izlasa internetā vai redz pa televīziju. Tā kā es pati esmu no Slovēnijas, es atminos, ka patiesībā tieši Slovēnija savas prezidentūras laikā uzsāka vīzu režīma liberalizāciju 2008. gada sākumā, piecus gadus pēc Saloniku darba kārtības, kas Rietumbalkānu valstu iedzīvotājiem garantē skaidru Eiropas perspektīvu. Es priecājos par Komisijas priekšlikumu atcelt vīzu režīmu Maķedonijai, Serbijai un Melnkalnei, un es īpaši priecājos par Slovēnijas iniciatīvu, kas guva skaidru atbalstu no dalībvalstīm un kas nodrošina, lai šo valstu pilsoņi var sākt brīvi ceļot uz Šengenas valstīm, sākot ar 19. decembri. 2010. gada 1. janvārī rastos loģistikas grūtības, jo Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienas ir tieši tas laiks, kad šo valstu pilsoņi vēlas ceļot, lai apciemotu savus radiniekus, kas dzīvo dalībvalstīs. Vīzu atcelšana sniegs milzīgu ieguldījumu reģionālās sadarbības procesā un etniskā sadalījuma pārvarēšanā un palīdzēs arī veidot kultūras, sociālus, ekonomikas un politiskus tiltus. Dāmas un kungi! Vīzu atcelšana ar trim manis minētajām valstīm ir ļoti atzinīgi vērtējams solis pareizajā virzienā. Tomēr man būtu jānorāda, ka valstīm, uz kurām nav attiecināts bezvīzu režīms, būtu jāļauj tam pievienoties, cik drīz vien iespējams, vai drīzāk, tiklīdz šīs valstis būs gatavas tam. Protams, es runāju par Bosniju un Hercegovinu un Albāniju. Mēs nevaram pieļaut, ka tās kļūst vēl izolētākas, kamēr to kaimiņvalstis var izmantot iespēju neierobežoti ceļot uz Eiropas Savienību. Protams, tām ir jāsagatavojas vīzu atcelšanai, un mans nolūks nav ar to ierosināt, lai mēs noteiktu mazāk stingrus kritērijus. Tas, ko mēs vēlamies darīt, ir nosūtīt skaidru vēstījumu Bosnijas un Hercegovinas un Albānijas pilsoņiem. Mēs jūs gaidām, jums jāpasteidzina savas valdības izpildīt to saistības. No otras puses, mēs darīsim visu, ko varam, lai nodrošinātu, ka no Eiropas Savienības puses nebūs aizkavēšanās lēmuma pieņemšanā. Es varu droši teikt, ka šai pieejai vispārēju atbalstu ir sniegušas divas komitejas — Ārlietu komiteja un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja, kas ir mana galvenā komiteja. Es piebildīšu arī, ka rītdien pēc balsošanas es lūgšu vārdu, lai izdarītu īpašu politisku paziņojumu — Parlamenta un Padomes kopīgu paziņojumu, kas pauž stingru atbalstu vīzu režīma atcelšanai ar visām Rietumbalkānu valstīm. Šajā paziņojumā, par kuru mēs rīt balsosim atsevišķi, mēs gan paudīsim prieku par 19. decembri, datumu, kad tiks atcelts vīzu režīms ar Maķedoniju, Serbiju un Melnkalni, gan aicināsim Eiropas Komisiju, cik drīz vien iespējams, sagatavot priekšlikumu vīzu režīma atcelšanai ar Bosniju un Hercegovinu un Albāniju, tiklīdz tās būs izpildījušas attiecīgos kritērijus. No otras puses, mēs apņemamies šo priekšlikumu izskatīt paātrinātā procedūrā. Es vēlētos, lai mēs nosakām konkrētu datumu vīzu režīma atcelšanai ar Bosniju un Hercegovinu un Albāniju, lai gan es zinu, cik prasīgas ir attiecīgās procedūras. Es ceru, ka 2010. gada vasara būs reāls datums vīzu režīma atcelšanai ar šīm divām valstīm. Nobeigumā vēlos teikt, ka mums nevajadzētu aizmirst arī Kosovu, ja mēs nevēlamies, lai tā kļūst par melno caurumu uz kartes [..]"@lv13
"Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, spoštovani podpredsednik Evropske komisije g. Barrot in vsi navzoči. Evropski parlament odločno podpira ukinitev vizumskega režima za vse države Zahodnega Balkana. To je tudi naše glavno sporočilo, ki nas je vodilo med pripravo poročila. Ob tem bi se rada posebej zahvalila poročevalkam v senci, poslankam in poslancem, saj brez njih ne bi mogla doseči takšnega rezultata. Prav tako bi se rada zahvalila Svetu in Komisiji za skupno delo, ki bo gotovo dobra podlaga za prihodnje sodelovanje na tem področju, še posebej po uveljavitvi Lizbonske pogodbe, ko bo Parlament soodločal o vrsti postopkov. Samo zaključim: Evropska unija ima politično odgovornost za končanje procesa vizumske liberalizacije in jutri pričakujem široko podporo v Evropskem parlamentu. Vizumski režim je predolgo izoliral državljane Zahodnega Balkana, ki imajo danes manj pravic, kot so jih imeli v časih nekdanje Jugoslavije do prostega potovanja. Mladi iz držav Zahodnega Balkana danes vedo o Evropi skoraj tako kot o Ameriki, z interneta in s televizije. Ker prihajam iz Slovenije, lahko spomnim, da je prav slovensko predsedstvo v začetku leta 2008, pet let po podpisu Solunske agende, ki prebivalcem Zahodnega Balkana zagotavlja jasno evropsko perspektivo, začelo proces liberalizacije vizumskega režima. Z zadovoljstvom pozdravljam predlog Komisije za odpravo vizumov za Makedonijo, Srbijo in Črno goro in še posebej z zadovoljstvom pobudo Slovenije, ki so jo države članice odločno podprle, da državljani teh držav lahko začnejo svobodno potovati v države schengenskega območja z 19. decembrom. 1. januar 2010 bi predstavljal logistično težavo, saj mnogo državljanov teh držav prav v času novoletnih, božičnih počitnic potuje na obisk k sorodnikom, ki živijo v državah članicah. Odprava vizumov bo močno prispevala k in koristila regionalnemu sodelovanju in premagovanju etničnih delitev, graditvi kulturnih, socialnih, gospodarskih in političnih mostov. Spoštovane kolegice in kolegi, odprava vizumov za tri države je zelo dober korak v pravo smer. Vseeno pa bi bilo treba državam, in to bi posebej rada opozorila, ki so bile izpuščene iz okvira oprostitve vizumov, dovoliti, da se temu pridružijo takoj, ko bo to mogoče, ko bodo za to pripravljene. Govorim seveda o Bosni in Hercegovini in Albaniji. Ne smemo dopustiti, da obstajajo še bolj izolirane, da bodo postale še bolj izolirane, ko bodo njihove sosede uživale možnost nemotenega potovanja v Evropsko unijo. Seveda morajo biti za to pripravljene. Ne gre za nikakršno zniževanje kriterijev. Državljanom obeh držav želimo poslati jasno politično sporočilo. Čakamo vas, spodbuditi morate svoje vlade, da napravijo svoje naloge, mi pa bomo storili vse, da ne bo odlogov, ki bi jih povzročil proces odločanja v Evropski uniji. Lahko rečem, da je tak pristop dobil zelo široko podporo v dveh odborih, tako v zunanjepolitičnem odboru kot v mojem matičnem odboru za državljanske svoboščine, notranje zadeve in pravosodje. Dodala bi še, da bom jutri po glasovanju prosila za besedo in predstavila še posebno politično izjavo, skupno izjavo Parlamenta in Sveta Evropske unije, ki odločno podpira odpravo vizumov za vse države Zahodnega Balkana. V njej, o kateri bomo jutri prav tako ločeno glasovali, pozdravljamo na eni strani datum odprave vizumov za Makedonijo, Srbijo in Črno goro z 19. decembrom, obenem pa Evropsko komisijo pozivamo k čimprejšnji pripravi predloga za odpravo vizumov tudi za Bosno in Hercegovino in Albanijo, ko bosta državi izpolnili pogoje. Sami pa se zavezujemo, da bomo predlog obravnavali po hitrem postopku. Želela bi, da bi bil jasen, še jasnejši datum odprave vizumov za Bosno in Hercegovino in Albanijo, vendar se zavedam zahtevnosti postopkov in upam, da je realistično mogoče pričakovati odpravo vizumov že poleti. Samo še zaključek bi prosila. Ne smemo pozabiti tudi na Kosovo, da ne bo ostal črna luknja na zemljevidu ..."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, collega’s, vicevoorzitter van de Europese Commissie mijnheer Barrot, beste aanwezigen, het Europese Parlement ondersteunt resoluut de afschaffing van de visumregeling voor alle landen van de westelijke Balkan. Dat is ook de kernidee die ons tijdens de voorbereiding van het verslag heeft geleid. Hierbij wil ik graag de schaduwrapporteurs bedanken, evenals de leden van het Parlement, omdat ik zonder hun hulp dit resultaat niet had kunnen behalen. Ik wil eveneens de Raad en de Commissie bedanken voor hun medewerking, die ongetwijfeld een goede basis voor toekomstige samenwerking op dit vlak is, zeker na de ratificatie van het Verdrag van Lissabon waardoor het Parlement over een hele reeks maatregelen recht op medebeslissing krijgt. Ik sluit enkel af: de Europese Unie draagt politieke verantwoordelijkheid voor het afronden van het visumliberaliseringsproces. Ik verwacht morgen dan ook brede steun van het Europees Parlement. De visumregeling heeft de burgers van de westelijke Balkan te lang geïsoleerd. Vandaag hebben ze minder rechten om vrij te reizen dan ten tijde van het voormalige Joegoslavië. Wat de jongeren uit de westelijke Balkan vandaag over Europa en ook over Amerika weten, leren ze via het internet en de televisie. Aangezien ik uit Slovenië kom, kan ik erop wijzen dat juist het Sloveense voorzitterschap begin 2008 het visaliberaliseringsproces heeft opgestart, vijf jaar na de ondertekening van de Agenda van Thessaloniki, die de bevolking van de westelijke Balkan een duidelijk Europees perspectief geeft. Ik juich het voorstel van de Commissie over de visaliberalisering voor Macedonië, Servië en Montenegro toe. Ik ben vooral verheugd over het Sloveense initiatief dat de lidstaten vastbesloten hebben ondersteund en waardoor de burgers van die landen vanaf 19 december vrij naar landen van het Schengengebied kunnen reizen. De datum van 1 januari 2010 zou een logistiek probleem met zich meebrengen aangezien vele burgers uit die landen net in de kerst- en nieuwjaarsperiode op bezoek gaan bij familie in de lidstaten. De visaliberalisering zal enorm bijdragen tot het regionale samenwerkingsproces, tot het overwinnen van etnische verschillen en tot het bouwen van culturele, sociale, economische en politieke bruggen. Beste collega’s, de visumliberalisering voor deze drie landen is een heel positieve stap in de goede richting. Ik wijs er echter ook op dat we de landen die nu buiten de visaliberalisering zijn gelaten, de kans moeten geven zich zo snel mogelijk aan te sluiten zodra ze daar klaar voor zijn. Ik heb het natuurlijk over Bosnië-Herzegovina en Albanië. We mogen niet dulden dat deze landen nog meer geïsoleerd raken, terwijl hun buurlanden genieten van de mogelijkheid om onbeperkt naar de Europese Unie te reizen. Uiteraard moeten ze klaar zijn voor de visumliberalisering en ik wil hier niet voor lagere criteria pleiten. We willen de burgers van die beide landen een duidelijke boodschap geven: we wachten op jullie, jullie moeten jullie regering aanmoedigen om haar taken uit te voeren. Wij zullen dan alles in het werk stellen zodat er geen vertraging is tijdens het besluitvormingsproces in de Europese Unie. Ik kan zeggen dat die aanpak op brede steun kon rekenen in de twee commissies, de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, de commissie waarvan ik lid ben. Ik zou nog willen toevoegen dat ik morgen na de stemming het woord zal vragen om een speciale politieke verklaring af te leggen, een gemeenschappelijke verklaring van het Parlement en de Raad, die de visumliberalisering voor alle landen van de westelijke Balkan ten zeerste ondersteunt. Daarover zullen we morgen apart stemmen. We verwelkomen daarin enerzijds de datum van 19 december voor de visaliberalisering voor Macedonië, Servië en Montenegro en we roepen tegelijk de Europese Commissie op om zo snel mogelijk een voorstel uit te werken voor de visumliberalisering voor Bosnië-Herzegovina en Albanië, zodra deze landen aan de voorwaarden voldoen. Anderzijds verbinden wij ons ertoe het voorstel in een versnelde procedure te behandelen. Ik zou graag zien dat we een duidelijke datum vastleggen voor de visumliberalisering voor Bosnië-Herzegovina en Albanië, maar ik ben me bewust van de veeleisende procedure. Ik hoop dat de zomer van 2010 een realistische datum is voor de visumliberalisering voor deze twee landen. Ik wil graag afsluiten. We mogen Kosovo niet vergeten als we niet willen dat het een zwart gat op de kaart wordt..."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie, panie komisarzu Barrot, szanowni państwo obecni na tej sali! Parlament Europejski zdecydowanie popiera zniesienie systemu wizowego dla wszystkich państw Bałkanów Zachodnich. Jest to też podstawowy zamysł, którym kierowaliśmy się przy sporządzaniu sprawozdania. Pragnę wyrazić moje szczególne uznanie sprawozdawcom pomocniczym i posłom do Parlamentu, gdyż bez ich pomocy nie byłabym w stanie osiągnąć takiego rezultatu. Podobnie chcę podziękować Radzie i Komisji za wspólne wysiłki, które pomogą zbudować mocny fundament przyszłej współpracy w tej dziedzinie, szczególnie po ratyfikacji traktatu lizbońskiego, która umożliwi Parlamentowi przyjmowanie niezbędnych środków w ramach procedury współdecyzji. Niech mi będzie wolno zakończyć: Unia Europejska ponosi polityczną odpowiedzialność za dokończenie procesu liberalizacji systemu wizowego i dlatego jutro oczekuję od Parlamentu szerokiego poparcia w tej sprawie. Obywatele Bałkanów Zachodnich zdecydowanie zbyt długo pozostają w izolacji z powodu systemu wizowego. Dziś przysługuje im mniej praw dotyczących swobodnego podróżowania, niż w czasach byłej Jugosławii. Wiedza, którą młodzi obywatele państw na Bałkanach Zachodnich posiadają na temat Europy czy Ameryki, pochodzi dziś wyłącznie z telewizji i internetu. Jako że pochodzę ze Słowenii, dobrze pamiętam, że to właśnie słoweńska prezydencja zainicjowała proces liberalizacji systemu wizowego z początkiem roku 2008, pięć lat po podpisaniu Agendy z Salonik, która gwarantuje ludności Bałkanów Zachodnich jednoznacznie europejską perspektywę. Z zadowoleniem przyjmuję wniosek Komisji dotyczący zniesienia obowiązku wizowego dla Macedonii, Serbii i Czarnogóry, z jeszcze większą przyjemnością przyjmuję inicjatywę Słowenii, która zyskała zdecydowane poparcie państw członkowskich i która zezwala obywatelom wspomnianych krajów na swobodne podróżowanie do państw obszaru Schengen już od 19 grudnia. Termin 1 stycznia 2010 r. przysporzyłby logistycznych trudności, ponieważ przerwa świąteczna związana z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem stanowi czas, w którym wielu obywateli omawianych krajów chce odwiedzić swych krewnych mieszkających w państwach członkowskich. Likwidacja wiz wniesie znaczący wkład w proces współpracy regionalnej oraz przezwyciężania podziałów etnicznych, i pomoże budować mosty kulturalne, społeczne, gospodarcze i polityczne. Panie i panowie! Zniesienie wiz dla trzech krajów, które wymieniłam, stanowi bardzo pozytywny krok we właściwym kierunku. Pragnę jednak podkreślić, że pozostałe kraje, które pominięto w ramowej koncepcji zniesienia wiz, powinny móc dołączyć do tego grona możliwie jak najszybciej, lub raczej gdy tylko będą do tego gotowe. Mam tu na myśli oczywiście Bośnię i Hercegowinę oraz Albanię. Nie możemy dopuścić, aby poczuły się jeszcze bardziej odizolowane w sytuacji, w której sąsiednie państwa korzystają już z możliwości nieograniczonych podróży do Unii Europejskiej. Oczywiście kraje te muszą zostać odpowiednio przygotowane do zniesienia wiz i nie zamierzam w tym miejscu sugerować, że powinniśmy złagodzić nasze wymagania. Chcemy natomiast wysłać czytelny sygnał do obywateli Bośni i Hercegowiny oraz Albanii: czekamy na was, musicie jedynie nakłonić wasze rządy do wypełnienia zobowiązań przypadających na nie w ramach tej transakcji. My zaś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby uniknąć opóźnień w procesie decyzyjnym po stronie Unii Europejskiej. Mogę spokojnie powiedzieć, że takie podejście spotkało się z szerokim poparciem ze strony obu komisji, to jest Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, która jest moją komisją macierzystą. Chcę też dodać, że po jutrzejszym głosowaniu zamierzam poprosić o udzielenie mi głosu, abym mogła przedstawić specjalne oświadczenie polityczne będące wspólnym oświadczeniem Parlamentu i Rady, w którym obie instytucje zdecydowanie popierają zniesienie obowiązku wizowanego dla wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich. W przedmiotowym oświadczeniu, nad którym będziemy jutro osobno głosować, powitamy z zadowoleniem datę 19 grudnia jako datę zniesienia wymogu posiadania wiz przez obywateli Macedonii, Serbii i Czarnogóry, oraz wezwiemy Komisję Europejską, aby możliwie jak najszybciej przygotowała wniosek dotyczący zniesienia obowiązku wizowego dla Bośni i Hercegowiny oraz Albanii, gdy tylko wymienione kraje spełnią odnośnie kryteria. My ze swej strony podejmujemy się rozpatrzyć ten wniosek w drodze przyśpieszonej procedury. Chciałabym, abyśmy ustalili konkretną datę zniesienia obowiązku wizowego dla Bośni i Hercegowiny oraz Albanii, choć mam świadomość niełatwego charakteru czekających nas procedur. Mam nadzieję, że lato 2010 roku okaże się realistycznym terminem zniesienia obowiązku posiadania wiz dla obu tych krajów. Na koniec dodam, że nie powinniśmy też zapominać o Kosowie, jeżeli nie chcemy, aby ten kraj stał się białą plamą na mapie..."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Comissário Barrot, e todos os presentes, o Parlamento Europeu apoia firmemente a abolição do regime de vistos para todos os países dos Balcãs Ocidentais. Essa foi também a ideia fundamental que nos norteou na preparação do relatório. Gostaria de expressar os meus agradecimentos, em especial, aos relatores-sombra e aos deputados do Parlamento, pois, sem o seu apoio, não teria conseguido chegar a este resultado. Da mesma maneira, gostaria de agradecer ao Conselho e à Comissão os seus esforços de colaboração que virão a constituir o verdadeiro alicerce da futura cooperação nesta área, em especial quando o Tratado de Lisboa for ratificado, o que se traduzirá na possibilidade de o Parlamento adoptar quaisquer medidas necessárias através do processo de co-decisão. Permita-me apenas concluir: a União Europeia tem a responsabilidade política de finalizar o processo de liberalização dos vistos, pelo que amanhã, conto com o apoio alargado do Parlamento a este respeito. Há demasiado tempo que os cidadãos dos Balcãs Ocidentais se encontram numa situação de isolamento em virtude do regime de vistos em vigor. Têm hoje menos direitos, no que respeita a um regime de isenção de vistos, do que tinham nos dias da antiga Jugoslávia. Hoje em dia, o que os jovens dos países dos Balcãs Ocidentais sabem sobre a Europa, ou mesmo sobre a América, é o que vêem na Internet e na televisão. Uma vez que sou eslovena, posso relembrar que foi de facto a Presidência eslovena que iniciou o processo de liberalização do regime de vistos no início de 2008, cinco anos após a assinatura da Agenda de Salónica, que garante de forma inequívoca uma perspectiva europeia para a população dos Balcãs Ocidentais. É com prazer que saúdo a proposta da Comissão para a abolição da obrigação de visto para a Macedónia, Sérvia e Montenegro, e regozijo-me especialmente com a iniciativa da Eslovénia, que recebeu um forte apoio dos Estados-Membros, e que permite aos cidadãos destes países começarem a viajar isentos da obrigação de vistos para os países do espaço Schengen a partir de 19 de Dezembro. 1 de Janeiro de 2010 teria implicado dificuldades logísticas, uma vez que o período de férias de Natal e de Ano Novo é precisamente o tempo em que muitos cidadãos destes países querem viajar para visitar os familiares que vivem nos Estados-Membros. A abolição de vistos contribuirá enormemente para o processo de cooperação regional e para a superação das divisões étnicas e ajudará igualmente a “fazer a ponte” no plano cultural, social, económico e político. Senhoras e Senhores Deputados, a abolição de vistos para os três países que mencionei constitui um passo extremamente positivo na direcção certa. Contudo, cabe referir que os países que foram omitidos do quadro de abolição de vistos devem ter autorização para o integrar o mais cedo possível, ou antes, mal estejam preparados para o fazer. Refiro-me naturalmente à Bósnia e Herzegovina e à Albânia. Não podemos permitir que estes povos fiquem ainda mais isolados, numa altura em que os países vizinhos usufruem da possibilidade de viajar com isenção de vistos para a União Europeia. Obviamente que precisam de estar preparados para a abolição do regime de vistos e não estou com isto a sugerir que precisamos de rever por baixo os nossos critérios. O que nos cumpre fazer é enviar uma mensagem clara aos cidadãos da Bósnia e Herzegovina e da Albânia: estamos à vossa espera; têm de exortar os vossos governos a cumprir a sua parte da negociação. Nós, por outro lado, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que a tomada de decisão por parte da União Europeia não sofre atrasos. Devo dizer, sem qualquer margem de dúvidas, que esta abordagem contou com o vasto apoio de duas comissões, a Comissão dos Assuntos Externos e a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, a comissão a que pertenço. Acrescentaria também que, amanhã, após a votação, pedirei a palavra para proferir uma declaração política especial, uma declaração conjunta do Parlamento e do Conselho, que apoia fortemente a abolição da obrigação de vistos para todos os países dos Balcãs Ocidentais. Nessa declaração, que votaremos em separado amanhã, ambos saudaremos o dia de 19 de Dezembro, data em que a obrigação de vistos será abolida para a Macedónia, Sérvia e Montenegro, e exortaremos a Comissão Europeia a elaborar, assim que possível, a proposta com vista à abolição da obrigação de visto para a Bósnia e Herzegovina e Albânia assim que estes países tenham cumprido os respectivos critérios. Nós, por outro lado, comprometemo-nos a trabalhar nesta proposta sob a forma de um procedimento acelerado. Gostaria que fixássemos uma data específica para a abolição da obrigação de visto para a Bósnia e Herzegovina e para a Albânia, muito embora esteja ciente da exigência dos procedimentos envolvidos. Espero que o Verão de 2010 possa efectivamente ser uma data realista para a abolição de vistos para estes dois países. Só para terminar. Não devemos esquecer o Kosovo também, se quisermos evitar que se torne um buraco negro no mapa..."@pt17
"Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, dle Barrot şi toţi cei prezenţi azi aici, Parlamentul European susţine cu tărie eliminarea regimului vizelor pentru toate ţările din Balcanii de Vest. Aceasta este ideea principală care ne-a ghidat şi în timpul elaborării acestui raport. Aş dori să îi felicit în special pe raportorii alternativi şi deputaţii europeni, fără ajutorul cărora nu aş fi putut obţine acest rezultat. De asemenea, doresc să-i mulţumesc Consiliului şi Comisiei pentru eforturile lor de colaborare care vor constitui piatra de temelie a viitoarei cooperări în acest domeniu, mai ales odată cu ratificarea Tratatului de la Lisabona, ceea ce va permite Parlamentului să adopte toate măsurile necesare prin procedura de codecizie. Daţi-mi voie să închei: Uniunea Europeană are responsabilitatea politică de a finaliza procesul de liberalizare a vizelor şi mâine mă aştept la sprijinul larg al Parlamentului în această privinţă. Cetăţenii din Balcanii de Vest au fost izolaţi mult prea mult timp din cauza regimului de vize. În ceea ce priveşte dreptul de a călători fără vize, au mai puţine drepturi azi decât aveau pe timpul fostei Iugoslavii. Ceea ce ştiu tinerii din ţările din Balcanii de Vest despre Europa sau America, le-au aflat de pe internet sau de la televizor. Pentru că sunt din Slovenia, îmi amintesc că preşedinţia slovenă a fost cea care a iniţiat procesul liberalizării regimului de vize la începutul lui 2008, după cinci ani de la semnarea Agendei de la Salonic, care garantează o perspectivă europeană clară pentru populaţia din Balcanii de Vest. Salut încântată propunerea Comisiei de eliminare a obligativităţii vizelor pentru Macedonia, Serbia şi Muntenegru şi salut cu deosebit entuziasm iniţiativa Sloveniei, care s-a bucurat de un sprijin puternic din partea statelor membre şi care le permite cetăţenilor din aceste ţări să călătorească fără vize în ţările din spaţiul Schenghen de la 19 decembrie. Alegerea datei de 1 ianuarie 2010 ar fi creat dificultăţi de ordin logistic, deoarece în perioada vacanţei de Crăciun şi Anul Nou, mulţi cetăţeni din aceste ţări doresc să călătorească pentru a-şi vizita cunoştinţele care trăiesc în statele membre. Eliminarea vizelor va contribui decisiv la procesul de cooperare regională şi la depăşirea diviziunilor etnice şi va ajuta, de asemenea, la construcţia unor punţi culturale, sociale, economice şi politice. Doamnelor şi domnilor, eliminarea vizelor pentru cele trei ţări menţionate anterior este un pas major în direcţia bună. Cu toate acestea, aş sublinia faptul că în ceea ce priveşte ţările care nu sunt incluse în proiectul de eliminare a vizelor, acestora trebuie să li se permită integrarea în acest program cât mai repede posibil sau, mai curând, în momentul în care sunt pregătite. Vorbesc, desigur, despre Bosnia şi Herţegovina şi Albania. Nu putem permite ca aceste ţări să se izoleze şi mai tare într-un moment în care ţările lor vecine se bucură de posibilitatea de a călători fără restricţii în Uniunea Europeană. Desigur, aceste ţări trebuie să fie pregătite pentru eliminarea vizelor şi prin asta nu sugerez că ar trebui să coborâm nivelul criteriilor noastre. Dorim însă să transmitem un mesaj clar cetăţenilor din Bosnia şi Herţegovina şi Albania: Vă aşteptăm; trebuie să solicitaţi guvernelor voastre să-şi îndeplinească partea lor de obligaţii. La rândul nostru, vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a ne asigura că nu vor exista întârzieri în ceea ce priveşte luarea deciziilor din partea Uniunii Europene Pot afirma că această abordare s-a bucurat de sprijinul larg al două comisii, Comisia pentru afaceri externe şi Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, din care fac parte şi eu. Aş adăuga, de asemenea, că după votul de mâine voi cere cuvântul pentru a face o declaraţie politică specială, o declaraţie comună a Parlamentului şi a Consiliului, care sprijină cu convingere eliminarea obligativităţii vizelor pentru toate ţările din Balcanii de Vest. În această declaraţie, pe care o vom vota mâine separat, atât Consiliul, cât şi Parlamentul vor saluta data de 19 decembrie, când va fi eliminată obligativitatea vizelor pentru Macedonia, Serbia şi Muntenegru şi vom invita Comisia să elaboreze în cel mai scurt timp o propunere care să vizeze eliminarea obligativităţii vizelor pentru Bosnia şi Herţegovina şi Albania de îndată ce aceste ţări vor fi îndeplinit criteriile relevante. Noi, pe de altă parte, ne angajăm să abordăm această problemă printr-o procedură accelerată. Aş vrea să stabilim o dată clară pentru eliminarea obligativităţii vizelor pentru Bosnia şi Herţegovina şi Albania, deşi sunt conştientă de faptul că procedurile necesare sunt foarte complexe. Sper însă că vara lui 2010 se va dovedi o dată realistă pentru eliminarea obligativităţii vizelor pentru aceste două ţări. Şi ca să închei. Nu trebuie să uităm nici de Kosovo dacă nu dorim să devină o gaură neagră pe harta..."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, pán Barrot a všetci prítomní, Európsky parlament pevne podporuje zrušenie vízového režimu pre všetky krajiny západného Balkánu. To je aj základná myšlienka, ktorou sme sa riadili pri príprave tejto správy. Chcela by som zložiť poklonu najmä tieňovým spravodajcom a poslancom Parlamentu, keďže bez ich podpory by som nedokázala dosiahnuť tento výsledok. Takisto by som chcela poďakovať Rade a Komisii za ich spoločné úsilie, ktoré vytvorí pevné základy budúcej spolupráce v tejto oblasti najmä po ratifikácii Lisabonskej zmluvy, pretože to umožní Parlamentu prijímať potrebné opatrenia v spolurozhodovacom procese. Dovoľte mi už len záverečné slová: Európska únia nesie politickú zodpovednosť za dokončenie procesu liberalizácie vízového režimu a zajtra očakávam širokú podporu Parlamentu v tejto otázke. Občania západného Balkánu boli vízovým režimom izolovaní príliš dlho. Čo sa týka voľného cestovania, dnes majú menej práv, než mali v časoch bývalej Juhoslávie. Mladí ľudia z krajín západného Balkánu preto dnes vedia o Európe alebo Amerike iba to, čo sa dozvedia z internetu a televízie. Keďže pochádzam zo Slovinska, chcem pripomenúť, že práve slovinské predsedníctvo iniciovalo proces liberalizácie vízového režimu začiatkom roku 2008, päť rokov po prijatí solúnskej agendy, ktorá obyvateľom západného Balkánu zaručuje jednoznačnú európsku perspektívu. S potešením vítam návrh Komisie na zrušenie vízovej povinnosti pre Macedónsko, Srbsko a Čiernu Horu a s mimoriadnym potešením vítam slovinskú iniciatívu, ktorá získala silnú podporu členských štátov a ktorá umožní občanom týchto krajín voľne cestovať do krajín schengenského priestoru od 19. decembra. Termín 1. január 2010 by priniesol logistické problémy, keďže práve počas vianočných a novoročných sviatkov chcú mnohí občania týchto krajín cestovať na návštevu svojich príbuzných žijúcich v členských štátoch. Zrušenie víz významne prispeje k procesu regionálnej spolupráce a k prekonávaniu etnických rozporov a pomôže aj pri budovaní kultúrnych, sociálnych, hospodárskych a politických mostov. Dámy a páni, zrušenie víz pre uvedené tri krajiny je veľmi pozitívnym krokom správnym smerom. Chcem však zdôrazniť, že krajiny, ktoré boli vynechané z rámca zrušenia víz, by mali mať možnosť pripojiť sa čo najskôr, hneď ako budú na to pripravené. Hovorím, prirodzene, o Bosne a Hercegovine a o Albánsku. Nemôžeme ich nechať upadnúť do ešte väčšej izolácie v dobe, keď sa ich susedné krajiny tešia možnosti neobmedzeného cestovania do Európskej únie. Samozrejme, na zrušenie víz musia byť pripravené a ja nemám v úmysle navrhovať, aby sme znižovali naše kritériá. Chceme však vyslať jasný signál občanom Bosny a Hercegoviny i Albánska: Čakáme na vás. Vy musíte naliehať na vaše vlády, aby splnili svoju časť dohody. Na druhej strane, my urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že v procese rozhodovania nebudú zo strany Európskej únie žiadne prieťahy. Môžem zodpovedne povedať, že tento prístup získal širokú podporu dvoch výborov, Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktorý je mojím materským výborom. Chcem ešte dodať, že zajtra po hlasovaní požiadam o slovo, aby som predniesla osobitné politické vyhlásenie, spoločné vyhlásenie Parlamentu a Rady, ktoré dôrazne podporuje zrušenie vízovej povinnosti pre všetky krajiny západného Balkánu. V tomto vyhlásení, o ktorom budeme zajtra hlasovať osobitne, privítame 19. december, keď bude zrušená vízová povinnosť pre Macedónsko, Srbsko a Čiernu Horu, a zároveň vyzveme Európsku komisiu, aby čo najskôr pripravila návrh na zrušenie vízovej povinnosti pre Bosnu a Hercegovinu a pre Albánsko, hneď ako vyhovejú príslušným kritériám. My sa na druhej strane zaviažeme, že sa budeme týmto návrhom zaoberať zrýchleným postupom. Bola by som rada, keby sme stanovili konkrétny dátum zrušenia vízovej povinnosti pre Bosnu a Hercegovinu a pre Albánsko, hoci som si vedomá náročnosti príslušných postupov. Dúfam, že reálnym termínom zrušenia vízovej povinnosti pre tieto dve krajiny bude leto 2010. Už iba na záver: Nemali by sme zabúdať ani na Kosovo, ak nechceme, aby sa stalo čiernou dierou na mape…"@sk19
"Fru talman, mina damer och herrar, herr Barrot och alla som närvarar här i dag! Europaparlamentet stöder starkt avskaffandet av viseringssystemet för alla länder på västra Balkan. Det är också den centrala tanke som varit vägledande för oss vid utarbetandet av betänkandet. Jag vill tacka framför allt skuggföredragandena och parlamentsledamöterna, eftersom jag inte hade kunnat nå detta resultat utan deras stöd. Jag vill också tacka rådet och kommissionen för deras samarbetsansträngningar, som kommer att utgöra den stabila hörnstenen i det framtida samarbetet på detta område, särskilt efter ratificeringen av Lissabonfördraget, eftersom parlamentet då får möjlighet att anta alla nödvändiga åtgärder genom medbeslutandeförfarandet. Låt mig bara avsluta: EU har ett politiskt ansvar att slutföra processen för viseringsliberalisering, och i morgon förväntar jag mig ett brett stöd från parlamentet i detta avseende. Medborgarna på västra Balkan har alltför länge isolerats på grund av viseringssystemet. När det gäller fritt resande har de färre rättigheter i dag än de hade på före detta Jugoslaviens tid. Det som ungdomar från länderna på västra Balkan vet om Europa, eller Amerika för den delen, i dag är sådant de lärt sig genom Internet eller tv. Eftersom jag kommer från Slovenien minns jag att det faktiskt var det slovenska ordförandeskapet som inledde processen för en liberalisering av viseringssystemet i början av 2008, fem år efter undertecknandet av Thessaloniki-agendan, som garanterar tydliga utsikter till EU-medlemskap för befolkningen på västra Balkan. Det är med glädje jag välkomnar kommissionens förslag om avskaffande av viseringskravet för Makedonien, Serbien och Montenegro, och det är särskilt roligt att välkomna Sloveniens initiativ, som har fått starkt stöd av medlemsstaterna och innebär att medborgarna i dessa länder från den 19 december får börja resa fritt till länderna i Schengenområdet. Den 1 januari 2010 skulle ha varit förenat med logistiska svårigheter, eftersom jul- och nyårshelgerna är just den tid då många medborgare i dessa länder vill resa för att besöka sina släktingar i medlemsstaterna. Avskaffandet av visering kommer i oerhört stor utsträckning att bidra till den regionala samarbetsprocessen och överbryggandet av etniska klyftor, och det kommer också att bidra till upprättandet av kulturella, sociala, ekonomiska och politiska förbindelser. Avskaffandet av visering för de tre länder jag nämnt är ett mycket positivt steg i rätt riktning. Jag bör dock påpeka att de länder som lämnats utanför det viseringsfria systemet bör ges möjlighet att ansluta sig till det så snart som möjligt, eller snarare så snart de är redo. Jag talar givetvis om Bosnien och Hercegovina och Albanien. Vi får inte låta dem bli allt mer isolerade, samtidigt som deras grannar kan resa obehindrat till EU. De måste naturligtvis vara redo för ett avskaffande av visering, och jag vill inte antyda att vi ska sänka våra krav. Vi vill sända ett tydligt budskap till medborgarna i Bosnien och Hercegovina och Albanien: Vi väntar på er, och ni måste uppmana era regeringar att uppfylla sin del av uppgörelsen. Vi kommer å andra sidan att göra allt som står i vår makt för att se till att beslutsfattandet inte försenas från EU:s sida. Jag kan tryggt säga att denna hållning har fått ett brett stöd i två utskott, utskottet för utrikesfrågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, som jag tillhör. Jag vill också tillägga att jag i morgon, efter omröstningen, kommer att be om ordet för att göra ett särskilt politiskt uttalande, ett gemensamt uttalande från parlamentet och rådet, som starkt stöder avskaffande av viseringskravet för alla länder på västra Balkan. I detta uttalande, som kommer att vara föremål för en separat omröstning i morgon, kommer vi både att välkomna den 19 december, det datum när viseringskravet ska avskaffas för Makedonien, Serbien och Montenegro, och uppmana Europeiska kommissionen att så snart som möjligt utarbeta ett förslag om att viseringskravet för Bosnien och Hercegovina och Albanien ska avskaffas så snart de uppfyller de nödvändiga kriterierna. Vi förbinder oss från vår sida att behandla detta förslag enligt ett påskyndat förfarande. Jag skulle vilja att vi fastställde en bestämd tidpunkt för avskaffande av viseringskravet för Bosnien och Hercegovina och Albanien, även om jag är medveten om vilka krävande förfaranden det innebär. Jag hoppas att sommaren 2010 kommer att visa sig vara en realistisk tidpunkt för avskaffandet av viseringskravet för dessa två länder. Avslutningsvis får vi inte heller glömma Kosovo, om vi inte vill att det ska bli ett svart hål på kartan …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Predsedujoča je prekinila govornico)"15
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph